SOSYAL REFORM VE KARÞILAÞTIRMALI HUKUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOSYAL REFORM VE KARÞILAÞTIRMALI HUKUK"

Transkript

1 SOSYAL REFORM VE KARÞILAÞTIRMALI HUKUK Prof. Dr. Bernd Baron von Maydell Çeviri: Alpay Hekimler Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi I. GÝRÝÞ Sosyal reformlar için, karþýlaþtýrmalý hukukun önemi konusunu ele almadan önce iki noktaya temas etmek gerekir. Birincisi bu makalenin ithaf edildiði Rolf A. Schütze, ikinci nokta ise konunun zorunlu olarak sýnýrlandýrýldýðý hususudur. Sosyal sistemler genellikle ulusal düzeyde þekillenmektedirler. Buna baðlý olarak Avrupa Ekonomik Topluluðunun dahi bu alanda asli bir yetkisi bulunmamaktadýr. Asli olarak ulusal düzeyde belirlenen sosyal haklarýn, günümüzde çok yönlü olarak delindiði bilinen bir durumdur. Bu durum gelecekte yapýlacak olan sosyal reformlarý da etkileyecektir. 1. Rolf A. Schütze, Ýkinci Dünya Savaþý sonrasý Almanya'nýn yeniden imarý sýrasýnda, Alman hukuk düzeninin ötesinde Avrupalý komþularýnýn hukukuna bakabilen, uluslarüstü ve uluslararasý hukuku fark edebilen genç hukukçular arasýnda yer almaktaydý. Bu olanaklardan birini 60'lý yýllarda tanýþýp dost olduðumuz Lüksemburg'daki Karþýlaþtýrmalý Hukuk Fakültesi saðlamýþtýr. Ortak ilgi alanýmýza giren yabancý hukuk ve karþýlaþtýrmalý hukuk, ilerleyen yaþamýmýzda bizi birçok farklý mesleklere yönlendiren Lüksemburg daki dostluk çevremizi þekillendirmiþtir. Bu nedenle karþýlaþtýrmalý hukukun seçimi bu makale için uygun düþmektedir. 2. Seçilen konu o denli geniþ yönlüdür ki bu nedenle kapsamlý bir analiz yapýlmasýný mümkün kýlmamaktadýr. Bunun anlamý ise, sadece belirli bölümlerin içinden seçilip tartýþýlacaðýdýr. Ancak yine de bu kýsmi parçalar bir bütünü oluþturacak, gelecekte beklenen karþýlaþtýrmalý sosyal hukukun dinamikleri üzerinde bir fikir verecektir. 3

2 II. Sosyal Reform - Sürekli Bir Görev 1. Artan Reform Ýhtiyacý Geriye dönüp baktýðýmýz zaman, geçen yýllarýn reform yasasý olarak kabul edilmeyen çok sayýdaki tadil yasalarý ile þekillendiðini ve sosyal politika yasalarýnýn sürekli artýþ gösterdiðini 1 görmekteyiz. Günümüz ve yakýn gelecek için reform ihtiyacý artýþ göstermektedir. Sosyal güvenlik sistemi gelecekte var olacak ise, birçok engelin ortadan kaldýrýlmasý gerekmektedir 2. Reform ihtiyacýnýn çevresini ve içeriðini belirleyebilmek için, karþýlaþýlan zorluklardan bazýlarýna aþaðýda deðinilecektir. a) Demografik Geliþmeler Nüfusun geliþmesinin tam etkisi gelecek yýllarda kendisini gösterecek olmasýna raðmen, bu daha bugünden çok sayýdaki sosyal politik problemin nedeni olarak gösterilmektedir 3. Demografi baþlýðý altýnda iki baþlýk özetlenecektir. Birincisi yaþam süresinin uzamasýdýr. Ýnsanlar giderek daha uzun süreli yaþamaktadýrlar. Bunun sonucunda toplumdaki yaþlý ve ihtiyar kiþilerin sayýlarý artýþ göstermektedir. Bu ise, yaþlýlýk aylýklarýnýn daha uzun süreli ödeneceði, bakým gereksinimlerinin MAKALE Günümüz ve yakýn gelecek için reform ihtiyacý artýþ göstermektedir. Sosyal güvenlik sistemi gelecekte var olacak ise, birçok engelin ortadan kaldýrýlmasý gerekmektedir artýþ göstereceði ve genç insanlara göre saðlýk harcamalarýnýn daha yüksek olacaðý anlamýna gelmektedir. Diðer taraftan doðum oraný düþmektedir. Yaþam süresi ayný kalsa dahi toplum içindeki yaþlý insanlarýn oraný artacaðý ve yaþam süresinin uzamasý ile birlikte bu etkinin güçleneceði sonucu ortaya çýkmaktadýr. Ancak doðum oranlarýndaki beklenen etki ancak ilerleyen yýllarda kendisini gösterecektir. Böylelikle demografik geliþmeler sonucunda gelecekte küçülecek aktif jenerasyon tarafýndan sosyal edinimlerin nasýl saðlanacaðý ve üzerlerindeki yükün nasýl azalacaðý veya en azýndan eþit kýlacak tedbirlerin nasýl alýnacaðý sorusu gündeme gelmektedir. b) Ýþsizlik Birkaç yýldan beri % 10'u aþan iþsizlik oranýnýn duraksamasý, iþsizlik üzerindeki bireysel etkisi ve iþsizlik sigortasý üzerindeki mali yükün dýþýnda sosyal güvenlik sisteminin diðer alanlarýna da, prim ve edinim üzerinde etki etmektedir. Ýþsizler için prim ödeme zorunluluðunun bulunmasýna raðmen tayin edilen bedelin düþük olmasý sebebiyle tahsil edilen primler düþmektedir. Ýþsizin, iþsizlik sigortasýndan ödeneðinin kesilmesi ile birlikte emeklilik sigortasýna ödenecek primler tamamen ortadan kalkmaktadýr. 1 Dazu v.maydell, Sozialpolitische Gesetzgebung- zwischen Anpassungswängen und dem Gebot der Rechtsstaatlichkeit, in festschrift für Herbert Helmrich zum 60.Geburtstag, 1994, S.549 ff. 2 Man spricht daher häfig von einer Krise des Sozialstaats, ohne daß in den meisten Industriestaaten bislang das Konzept der Sozialstaatlichkeit radikal aufgegeben worden währe, vgl. dazu v.maydell, Die "Krise des Sozialstaats" in internationalen Perspektive - Denkanstösse für die Bundesrepublik Deuschland, in: Sozialer Fortschritt 1997, 1 ff. 3 Zur dempgraphischen Entwicklung s. Zulezt den Zweiten Zwischenbericht der Enquéte-Kommision des Deutschen Bundestages "demograhischer Wandel", der am 7.Oktober 1998 der Präsidentin des Deutschen Bundestages übergeben worden ist. 4

3 Bu faktör hastalýk ve emeklilik sigortalarýnda da prim gelirlerinin düþmesine neden olmaktadýr. Edinim açýsýndan ise, emekliliði hak etme yaþýnýn düþmesinden dolayý özellikle emeklilik sigortasýndaki masraflar artmaktadýr 4. Bu sonuca, erken emekli olabilme imkanlarýnýn artýþ göstermesi (özellikle emeklilik yaþýnýn öne çekilmesi ile) ve malülen emekli olanlarýn artýþý ile varýlmýþtýr 5. Yasal emeklilik sigortasýnda son yýllarda artýþ gösteren prim oranlarýný özellikle emek piyasasý faktörlerine dayandýrmak mümkündür 6. c) Týp ve Týp Teknolojisindeki Geliþmeler Emeklilik sigortasýnýn yanýnda, geçen yýllarda özellikle hastalýk sigortasý yasa koyucunun dikkatini çekmiþtir. Edinim saðlayanlarýn masraflarýnýn kýsýlmasýna yönelik tedbirlerin alýnmasý ve de sigortalýlarýn ödeyecekleri primlerin yükseltilmesinin sýnýrlandýrýlmasý asýl konuyu oluþturmuþtur. Tamamen masraflarýn kýsýlmasý yönünde hakim olan saðlýk sisteminin reformize edilmesi yönündeki tartýþmalarda, nüfusun yaþlanmasý yanýnda diðer bir faktörün de masraflarýn artýþý göstermiþ olduðuna yeterince dikkat çekilmemiþtir. Bu masraflar týp ve týp teknolojisi alanýndaki geliþmelerden kaynaklanmakta olup, yeni ve daha etkili tedaviler böylelikle daha pahalý olmaktadýr. Bu trend gelecekte de yükselerek saðlýk masraflarýnýn artmasýna neden olacaktýr. Yasa koyucu prim oranýný sabit tutmak istiyor ise -gerçekte halen mevcut olan veya halen varolduðu zannedilen tüm ekonomik kaynaklar kullanýldýktan sonra- temelde hastalýk sigortasýna yönelik yeni konseptlerin geliþtirilmesi gerekir 7. d) Devletlerin Mali Problemleri Modern devletler artan mali problemler ile karþý karþýyadýrlar. Bu ise, kamu sektörünün harcama yapmak zorunda olup olmadýðý yönünde eleþtirilere neden olmaktadýr. Bu çerçevede þimdiye kadar devlet tarafýndan yerine getirilen görevlerin özelleþtirilip özelleþtirilmemesi sorusu gündeme gelmektedir. Sosyal güvenlik alaný ile ilgili olarak ise bu, devletin sadece temel güvenliði saðlayacak olmasý ve bunun haricindekilerin bireysel olacaðý anlamýna gelmektedir. e) Globalleþme Özellikle ekonomik alanda, devletlerin ulusal sýnýrlarý giderek daha az önem taþýmaktadýr. Sermaye, sanayii faaliyetleri ve insanlar mobil hale gelmiþlerdir. Özellikle iþçilerin uluslar arasý alanda hareket etmeleri, þimdiye kadar genelde sadece ulusal sýnýrlar için sýnýrlandýrýlmýþ olan sosyal güvenlik sisteminin yeniden düzenlenmesi gereksinimini ortaya koymaktadýr 8. 4 So machten mehr als 70 % der Versicherten von der Flexiblen Altersgrenze Gebrauch, vgl. Ruland, Rentenversicherung, in v.maydell/ruland (Hrsg.) Sozialrechtshandbuch, 2.Aufl. 1996, C 16 Rz Dazu Reinhard/Kruse/v.Maydell (Hrsg.), Invaliditätssicherung im Rechtsvergleich, Studien aus dem Max-Planck- Institut für ausländische und internationales Sozialrecht Bd.18, Zur Bezichung zwischen Arbeitsmarkt und Finaznierung der Rentenversicherung. s.ruland (s.fn.4), Rz Dazu v.maydell, Gedanken zur nächsten Reform des Krankenversicherungsrechts, in NZS 1993, 425 ff. 8 Kennzeichen dafür ist der sog.territorialitätsgrundsatz, der lande Zeit das Sozialrecht dominiert hat, obwohl ihm eine rechtliche zwingende Geltung, abgesehen von dem Verbot der Ausübung staatlicher Hoheitsmacht im Ausland, nicht zukam und zukommt, vgl.dazu v.maydell, Sach - und Kollisionsnormen im internationalen Sozialversicherungsrecht, Diese Auffasung hat sich inzwischen weitgehend durchgesetzt. Vgl.Eichenhofer, Internationales Sozialrecht, 1994, Tz.89. 5

4 Globalleþme böylelikle ekonominin çerçeve þartlarýný ve özellikle de emek piyasasýný etkilemektedir. Ýþsizliðin de bu çerçevede görünüp deðerlendirilmesi gerekir. f) Sistem Ýçi Problemler Geçen yüzyýlda Bismarck'ýn sosyal reformlarýna dayanan ve özellikle Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra kapsamý geniþleyen Alman sosyal güvenlik sisteminin dýþ faktörlerin yanýnda ayný zamanda iç yapýsý bakýmýndan da kontrol edilip, geliþtirilmesi gerekir. Sosyal hukuk, güçsüz olanlarý gerçek anlamda sosyal bakýmdan dengeleyip dengelemediðini veya geçen yýllar zarfýnda sosyal devlet ölçüsüne uygun olmayan bir tasarruf durumu ortaya çýkarýp çýkarmadýðý sorusuna yanýt bulunmasý gerekir. Böylelikle yüksek düzeyde gerçekleþtirilen, finansal maliyetli sistemlerde yoksulluk olaylarý görülebilir. 2.Uluslararasý Unsurlar Sosyal sistemler genellikle ulusal düzeyde þekillenmektedirler. Buna baðlý olarak Avrupa Ekonomik Topluluðunun dahi bu alanda asli bir yetkisi bulunmamaktadýr. Asli olarak ulusal düzeyde belirlenen sosyal haklarýn, günümüzde çok yönlü olarak delindiði bilinen bir durumdur 9. Bu durum gelecekte yapýlacak olan sosyal reformlarý da etkileyecektir. Bu konumuz olan, sosyal reformlarda karþýlaþtýrmalý hukukun öneminde de anlamlýdýr. Bundan dolayý uluslararasý unsurlarýn, sosyal reformlar üzerindeki etkisinin daha yakýndan analiz edilmesi gerekir. a) Almanya'da oluþan koþullarý diðer sanayi ülkelerinde de tespit etmek mümkündür, aralarýnda temel deðil sadece tedrici farklar bulunmaktadýr 10. Bu paralellik ayný zamanda benzer çözümlerinin de bulunabileceðini göstermektedir. b) Globalleþme karþýsýnda genelde memnuniyet verici çözümlerin bulunmadýðý durumlar, aslýnda bunlarýn sýnýrý aþmasýna dayanmaktadýr. Böylelikle ulusal çözümler sadece yeterli olamaz. Bu durum, özellikle kademeli olarak göçmenlerde de 11 yayýlan, gezici iþçilere yönelik koordinasyon hukukunda kendisini açýk bir þekilde göstermektedir 12. c) Sosyal hukuksal içeriði olan veya sosyal hukuk üzerinde etki yapacak uluslararasý ve uluslarüstü normlar getirilerek, uluslararasýlaþtýrma, sonuçta sosyal hukuka yansýmaktadýr. Asgari sosyal güvenliðin saðlanmasýna yönelik, örneðin sosyal güvenliðin asgari normlarý hakkýndaki UÇÖ 102 numaralý sözleþmesi 13 veya iþçilerin temel sosyal haklarýný içeren Avrupa Sosyal Þartýný 9 S.dazu v.maydell, Die internationaele Dimesion des Sozialrechts, in ZIAS 1987, 6ff. 10 Vgl. die unter der Überschrieft "Die Krise des Sozialstaats in internationaler Perspektive - Denkstösse für die Bundesrepublik Deutschland" zusammengefasten Länderberichte, in : Sozialer Fortschritt 1997, 1 ff. 11 So gehet es u.a um die Frage, ob das Koordinierungssystem der EG auf Drittstaatsangehörige ausgedehnt werden soll, vgl. dazu v.maydell/schulte (Hrsg.), Treatment of Third-Country Nationals in the EU and EEA Member States in terms of social security law Vgl. zum Stand des Koordinierungsrechts, Schulte, Soziale Sicherheit in der EG, 3.Aufl.1997, Einführung IX.ff., und zu Überlegungen betreffend die Weiterentwicklung des Koorinierungsrechts, Schulte/Barwing (Hrsg.) Freizügigkeit und soziale Sicherheit. Die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr.1408/71 über die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer in Deutschland, D.dazu v.maydell/nußberger (Hrsg.), Social proteciton by way of internation law,

5 hatýrdan çýkarmamak gerekir 14. Ancak diðer bazý uluslararasý ve uluslarüstü normlarda sosyal hukuk üzerinde dolaylý etki edebilir. Bununla ilgili güncel bir örnek olarak EuGH'nýn (Avrupa Adalet Divaný) AT-Sözleþmesindeki temel haklarýn saðlýk edinimleri piyasasý üzerindeki etkilerine yönelik vermiþ olduðu içtihat kararý verilebilir (Rs.Kohll u.decker) 15. Giderek, sosyal güvenlik sistemi üzerinde daha fazla etki eden bu uluslararasý unsurlar, hukukun uluslararasýlaþtýrmaya yönelik metodun karþýlaþtýrmalý hukuk ile sosyal reformlarýn hazýrlanmasýna yönelik yardýmcý olabileceði fikrini desteklemektedir 16. III. Karþýlaþtýrmalý Hukuk ile Sosyal Reformlarýn Hazýrlanmasýnýn Olanak ve Sýnýrlarý 1. Karþýlaþtýrmalý Sosyal Hukuk - yeni bir iktisat disiplini Medeni hukuk alanýnda, karþýlaþtýrmalý hukuk geleneksel bir geçmiþe sahiptir, saðlam bir metodik anlayýþ geliþtirip 17 ve geniþ bir uygulama alanýna sahip olmasýna raðmen, karþýlaþtýrmalý sosyal hukuk henüz baþlangýç aþamasýndadýr 18. Bu durum özellikle karþýlaþtýrma konusu olan sosyal hukukun MAKALE kendisinden kaynaklanmaktadýr. Hukukun bu alaný Ýkinci Dünya Savaþýndan sonra baðýmsýz bir disiplin olarak geliþme göstermiþ, ancak önceden olduðu gibi halen sýnýrlý olarak gerçekleþmekte ve sistematik etkisi de yetersiz kalmaktadýr. Kendi sosyal hukukunu tam olarak anlamak ve bunun hukuki ve iktisadi düzen sistemi içinde yer edinmesi zorluklara neden oluyor ise, karþýlaþtýrma konusu olan ve genellikle karþýlaþtýrmanýn müessese ile sýnýrlandýrýldýðý ve uygulanabilir sonuçlarýn elde edilmesi neredeyse mümkün olmadýðý, objenin kapsamlý olarak karþýlaþtýrýlmasý, karþýlaþtýrmalý hukuk alanýnda zorluklarýn artmasýna neden olmaktadýr. Ancak, karþýlaþtýrmalý sosyal hukuku Bu kaynaklar, modern ulus devletlerin doðuþundan önce güçleþtiren sadece varolmuþtur. Karþýlaþtýrmalý karþýlaþtýrma konusu medeni hukuk böylelikle bu olan objenin komplike ortak kökene baðlanabilir, olmasý deðildir. Sosyal böylece her bir devletin hukuk ve medeni hukuk arasýndaki en karþýlaþtýrmalý hukuksal geliþimi de bir temele dayanmýþ olur. büyük farklardan biri de, Avrupa ülkelerinin çoðunda medeni hukukun kökenlerinin ayrý olmasýdýr ki bunlar genellikle roma hukuku ve kýsmi olarak german hukuku tarafýndan þekillenmiþlerdir. Bu kaynaklar, modern ulus devletlerin doðuþundan önce varolmuþtur. Karþýlaþtýrmalý medeni hukuk böylelikle bu ortak 14 Vgl.dazu v.maydell (Hrsg.), Soziale rechte in der EG, 1990, s.122 ff. 15 Vgl. dazu Becker, Brillen aus Luxemburg und zahlungsbehandlung in Brüssel. Die gesetliche Krankenversicherung ým europäischen Binnenmarkt, in: NZS 1998, 359 ff.; v.maydell, Auf dem Weg zu einem Geimeinsammen Markt für gesundheitsleistungen in der Europäischen Gemeinschaft, in: VSSR 1999, Heft Vgl. v.maydell (s.fn.9), ZIAS 1987, S.6 ff 17 Dazu Zweigert/Kötz Einführung in die Rechtsvergleichung auf dem gebiete des Privatrechts, 3.Auflage Zu den spezifischen Schwierigkeiten des Sozialrechtsvergleich vgl.zacher, Vorfragen zu den methoden des Sozialrechtsvergleich, in Zacher (Hrsg.), Methodische Probleme des Sozialrechtsvergleichs, Bd.1 der Schriftenreihe für Internationales und Vergleichendes Sozialrecht, 1977, S.21, 27 ff.; Eichenhofer, Einführung in die Sozialrechtsvergleichung, NZS 1997, 97.ff 7

6 kökene baðlanabilir, böylece her bir devletin karþýlaþtýrmalý hukuksal geliþimi de bir temele dayanmýþ olur. Sosyal hukuk, ulusal devletlerin çocuklarý gibidirler. Bunun anlamý ise, daha çok her bir ülkenin kendisi tarafýndan oluþturulan ve baðýmsýz bir sosyal sisteminin bulunduðu ve de ortak bir tarihin olmasýdýr. Ancak bu diðer ülkelerden etkilenilmediði veya yabancý bir modellin öncelik etmediði anlamýna gelmemektedir, Bismarck'ýn sosyal sigortalar olayý buna güzel bir örnek teþkil etmektedir Sosyal Reformlar Çerçevesinde Karþýlaþtýrmalý Sosyal Hukukta Olanak Dahilindeki Fonksiyonlar a) Hedeflenen Amaçlar Karþýlaþtýrmalý sosyal hukuk, sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde çözümlenmesi gereken problemlerin daha iyi anlaþýlmasýný saðlamakta ve böylelikle sosyal reform içinde bir katký yapmaktadýr. Buna karþýn, karþýlaþtýrmalý hukukta baþarýlý olmuþ bazý reform tartýþmalarýný da içeren reform modellerin oluþturulmasý yönünde yararlanabilir. Bu tarz tecrübeler özellikle anlamlýdýr, çünkü yurtdýþýndan elde edilen tecrübeler bunlarýn bir daha sosyal alanda denenmesini gerekli kýlmamaktadýr. Sosyal reformlarýn hazýrlanmasý yönünde, karþýlaþtýrmalý sosyal hukukun deðerli bir metot olduðu teoride neredeyse tartýþýlmamaktadýr. Ancak bunun ön koþullu, bir ülkede oluþturulan bir modelin diðer bir ülkeye saklý transfer þeklinde deðil de, gerçek bir hukuki karþýlaþtýrmanýn yapýlmasýna baðlýdýr. Tüm Almanlarý içeren hukuksal düzenin oluþmasýnda da gerçek bir hukuksal karþýlaþtýrmaya gidilmemiþtir 20. Yabancý kurumlarýn aynen transfer edilip, tarihsel olarak geliþen kendi sistemini yeterince dikkate almadan ve böylelikle transfer edilen modellerin mevcut sistem ile uyum saðlamamasý ve de sistem üzerinde ters bir etkiye neden olabilme tehlikesinin bulunmasý görüþü doðrudur. Probleme iliþkin, yabancý örnekleri göz önüne alarak farklý çözüm imkanlarýný sunan esaslý bir hukuksal karþýlaþtýrma bu tehlikeyi engellemektedir 21. Bunun ile birlikte, model olarak ele alýnacak kurumlarýn iþler olduðu, tam olarak analiz edildiði ön koþulu önem taþýmaktadýr. Bu koþullarýn eksik olmasý halinde reforma gidecek ülkenin reformlarý tehlike altýndadýr. Ayný görüþler ülkenin somut iliþkilerini dikkate almayan, soyut olarak geliþtirilen teorik modeller için de geçerlidir. Dünya Bankasý tarafýndan takdim edilen, "yaþlýlarýn güvence sistemine iliþkin üç basamaklý model" buna güzel bir örnek oluþturmaktadýr 22. Karþýlaþtýr- 19 Zu den Auswirkungen der Bismarckschen Sozailgestetzgebungen im Ausland vgl.köhler/zacher (Hrsg.), Ein Jahrhundert Sozailaversicherung in der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritanien, Österreich und der Schweitz, Schriftenreihe für Internationales und Vergleichendes Sozialrecht Bd.6, Zu diesem Prozeß vgl. v.maydell u.a., Die Umwandelung der Arbeits- und Sozialordnung, Berichte zum sozialen und politischen Wandel in ostdeutschland, Bd.6, Vgl. etwa zu den Voraussetzungen für eine Übertragung des Modells eine gesetzlichen Unfallversicherung nach deutschem Muster v.maydell, Die Gesetliche Unfallversicherung - ein übertragbares Modell?, in Die Berufsgenossenschaft 1996, 123 ff.; ders., Transformation von Unfallversicherungssytemen und Rechtsvergleichung, in: Die soziale Unfallversicherung in Europa. Dr.Günther Sokoll zum 60.Geburtstag, 1997, S.121 ff. 22 Averting the old age crisis,

7 malý sosyal hukukta, problemlerin çözümüne iliþkin çýkýþ noktasý reform yapýlacak ülkedeki problemlerin baðlý olduðu iliþkilerin dikkate alýnmasý olurken, bu tarz bir model anlayýþýnda tüm ülkelere uygulanabilecek genel bir model öngörülmektedir. b) Farklý Reform Görevlerinin Karþýlaþtýrmalý Hukuk ile Uygulamasý Amaçlanan reform doðrultusunda hukuk karþýlaþtýrýlmaktadýr. Üzerinde düþünülebilecek bazý noktalara açýklýk getirilmelidir. (1) Sosyal sistemler genelde radikal olarak deðiþtirilmemektedir. Daha çok mevcut sistemlerin önemli oranda atalet iktidarý (Beharrungsvermögen) korunmaktadýr, sosyologlar bunun için dar yolun baðýmlýlýðý (Pfadabhänigkeit) kavramýný geliþtirmiþlerdir. Bu nedenle sosyal güvenlik sistemlerinde deðiþiklikler genelde nokta düzeyinde yapýlmaktadýr. Yabancý tecrübelerin burada ne derecede yararlý olabileceði sistemi çerçeveleyen unsurlarýn benzerliklerine baðlýdýr. Bu durum kesin olarak görülemediði taktirde ve bundan dolayý yabancý modelin transfer edilmemesi durumunda, yine de yapýlmasý düþünülen reformlarda yabancý tecrübelerden yararlanýlmasý mümkün olabilir, bu sadece sosyal politik tartýþmalarýn zenginleþmesine neden olabilir 23. (2) Sosyal güvenlik sisteminin geniþ ölçüde kontrolden geçirilmesi veya reformize edilmesi ihtiyacý ortaya çýkabilir. Bu, genelde ülkenin esaslý bir þeklide politik deðiþmelere gitmesi halinde meydana gelmektedir. Orta ve Doðu Avrupa'da dönüþen devletler 24 ve ayný zamanda politik deðiþmelerden sonra Güney Afrika da buna güzel bir örnek oluþturmaktadýr. Radikal olarak yeni bir sosyal güvenlik sisteminin oluþturulmasý, yolun kesin olarak çizilmesine baðlýdýr. Böyle bir karar, örneðin Beveridge-veya Bismarck modelleri 25 veya -yaþlýlarýn güvencelerine yönelik olduðu sürece- Dünya Bankasý modelleri 26, temelde modeller teorik olarak tartýþýldýktan sonra alýnabilir. Genelde bu modeller saf olmayýp, aksine karýþýk formlardan þekillendiklerinden, temelde karþýlaþtýrýlacak hukukun baþka bir çýkýþ noktasýna dayandýrýlmasý tavsiye edilmektedir. Risk ve ihtiyaçlarýn teminat altýna alýnabileceðinden hareketle, karþýlaþtýrýlabilir düzeydeki ülkelerden farklý çözüm imkanlarý bulunabilir. Buna baðlý olarak bu modellerden hangisinin reforma gidilen ülkenin çerçevesi ile uyum saðlayacaðý sorusu gündeme gelmektedir 27. (3) Ulusal düzenlemeleri, uluslar arasý normlara göre düzenlenmek istendiði taktirde reform ihtiyacý ortaya çýkabilir 28. Bu baðlamda ulusal yasalarýn 23 Vgl. dazu v.maydell, Sozialpolitik und Rechtsvergleich, in Ruland/v.Maydell/Papier (Hrsg.), Verfassung, teorie und Praxis des Sozialstaats, Festschrieft für Hans.F.Zacher zum 70.Geburtstag, 1998, S.591 ff 24 Vgl. dazu v.maydell/hoherlein, Die Unterstaltung der Systeme sozialer Sicherheit in den Staaten Mittel - und Osteuropas, Zu diesen Modellen für den Gesundheitsberreich vdl. Knieps, Von Bismarck bis Beveridge, in: Gesundheit und Gesellschaft 10/1998, S.40ff 26 S.Fn Zu diesem Ansatz vgl. v.maydell/hohnerlein, s.fn S.dazu v.maydell, (s.fn.23), S.591,605 9

8 uluslar arasý standartlardan ne oranda sapma gösterdiðinin tespit edilmesi gerekmektedir 29. Böylelikle -dikey karþýlaþtýrmalý sosyal hukuk olarak anýlan 30 - bir karþýlaþtýrmanýn yapýlmasý zorunlu olmaktadýr ki bu karþýlaþtýrma ulusal ve uluslararasý normlarýn bir düzeyine dayanmayýp, aksine derece iliþkisine baðlý olarak gerçekleþmelidir. Aslýnda böylelikle ikame amaçlý bir karþýlaþtýrma gerçekleþmektedir Karþýlaþtýrmalý Sosyal Hukuktan Örnekler Karþýlaþtýrmalý hukukta kullanýlan metot ve de karþýlaþtýrmalý sosyal hukukun metodik özelliklerine burada ayrý ayrý girmek mümkün deðildir 32. Daha çok özellikli problemlerin ortaya çýktýðý örneklere deðinilecektir. Ancak burada da sadece belirli noktalara temas etmek mümkün olmaktadýr. Karþýlaþtýrmalý hukukta her bir olayýn esaslý analizi, sosyal reformlarýn tümüne katký saðlayacaktýr 33. a) Problemin Ortaya Çýkarýlmasý Karþýlaþtýrmalý hukuk her zaman önce problemin ortaya çýkarýlmasý ile baþlamakta olup, bu durum hukuk öncesi problem olarak da adlandýrýlmaktadýr 34. Yeterince önem verilmesi halinde ise hatalý sonuçlarýn ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr. Örneðin Almanya'daki yaþlý kadýnlarýn sosyal güvenlik problemleri ele alýndýðýnda, önceden sosyalist nitelikli olan sosyal hukuk düzenlemeleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda, ihtiyaçlarýn saðlandýðý özel bir kurumun olmadýðý görülmektedir. Buradan çýkartýlacak ilk sonuç ise ihtiyaçlarýn saðlandýðý veya benzer bir þekilde, evliliðin boþanma ile sona ermesi halinde muntazar sigorta hakkýnýn eþler arasýnda karþýlýklý olarak deðerlendirilmesinin gerekli olmadýðýdýr. Çünkü sosyalist toplumlarda kadýnlar da genelikle çalýþmaktadýrlar, bundan dolayý bir emeklilik hakkýna sahiptirler ve elde edecekleri miktar da erkeklerinkinden düþük olmamaktadýr. Problem 35, böylelikle yüksek oranlý kadýn istihdamý ile 29 Diese Aufgabe wird von den Überwachungsorganen der jeweiligen internationalen Organisationen wahrgenommen, etwa von dem Sachverständigerausschuß der ILO; zu der Arbeit dieses Auschusses vgl. van der ven, Das rechtsvergelichende Forum der ILO, in: Zacher (Hrsg.), Methodische Probleme des Sozialrechtsvergleichs, Schriftenreihe für internationales und Vergleichendes Sozialrecht Bd.1, 1977, S.171 ff 30 Zu dieser Bergiffsbildung vgl. Zacher, Horizontaler und vertikaler Sozialrechtsvergleich, in Zacher (Hrsg.), Sozialrechtsvergleich im bezugsrahmen internationalen und supranationalen rechts, Schriftreihe für Internationales und Vergleichendes Sozialrecht Bd.2, S.10, 18 ff.; ferner auch Eichenhofer (s.fn.18), NZS 1997, 97, Zu den sich dabei ergebenden besonderen methodischen Problemen vgl. v.maydell (s.fn.23), S.591, Vgl. insbes. dazu Zacher (Hrsg.), methodische Problemedes Sozialrechtsvergleichs, Schriftenreihe für Internationales und Vergleichendes Sozialrecht Bd.1, 1977 sowie Zacher (Hrsg.), Sozialrechtsvergleich im Bezugrahmen internationalen und supranationalen rechts, Schriftenreihe für Internationales und Vergelichendes Sozialrecht Bd : s.frener Pieters, reflections on the methodology of social security law comparsion, in Ruland/v.Maydell/Papier (Hrsg.)., Verfassung teori und Praxis des Sozialstaats. Festschrift für Hans F.Zecher, zum 70.Geburtstag, 1998, S.715 ff. 33 Vgl. etwa zur Einführung der Pflegeversicherung in japan, der grundlegende rechtsvergleichende Studien vorangegangen sind, v.maydell, Die geplante Pflegeversicherung in Japan vor dem Hintegrund der deutschen Regelungen, in Rechtsdomatik und rechtspolitik im Arbeits- und Sozialrecht. Festschrift für Theodor Tomandl zum 65.Geburtstag, 1998, S.537 ff. 34 Schregle (Internationale Sozialrechtsvergleichung in der normenschaffenden Tätigkeit der Internationalen Arbeitsorganisation, in Zacher, (Hrsg.), Sozialrechtsvergleich im Bezugsrahmen internationalen und supranationalen Rechts, Schriftenreihe für Internationales und Vergleichendes Sozialrecht Bd.2, 1978, S.133,142) spricht von sozialen Anliegen. 35 Grundsätzlich dazu Reinhard, Rechtsordnungen im versorgunsausgleich i.s.d.art.17 Abs.3 EGBGB, Studien aus dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht Bd.14, 1995, S.51 ff. 10

9 çözülmüþ ve emeklilik aylýðýndan belirli bir oranýn aktarýlmasýna gerek kalmamýþtýr. Dönüþüm çerçevesinde bu durumun deðiþmek zorunda olduðu konusu ise, ayrý bir soruyu gündeme getirmektedir. b) Yabancý Modellerin Esaslý ve Tam Analizi Almanya'da yaþanan sosyal politik tartýþmalarda giderek daha fazla yabancý örnekler gösterilmekte olup, bunlarýn Almanya'nýn reforma giderken bir model olarak ele alýnmasý istenmektedir, ancak yabancý mevzuat, mevcut olan tüm hukuksal ve toplumsal düzen ile birlikte analiz edilmemektedir. Örneðin Ýsviçre yaþlýlýk sigortasýnýn temel güvencesini oluþturan -primler ile finanse edilmesine raðmen- 36 birinci sütunu, Almanya için bir model olarak gösterilmektedir 37. Ancak burada Ýsviçre'deki birinci sütunun, tüm çalýþanlara ek bir emeklilik geliri saðlayan ek sigorta olarak anýlan ve de sosyal sigorta olarak tanýmlanan ikinci sütunu oluþturan mesleki güvence 38 ile birlikte yeterince dikkate alýnmamaktadýr. Sistemin anlaþýlmasý, diðer birçok ülkede (özellikle Kuzey Avrupa'da) 40 benzer þekilde görülebilen devletin saðlamýþ olduðu temel güvenceler ile sadece aralarýndaki bu baðlantýlara baðlý deðildir. Ýsviçre deki temel sosyal güvenlik sistemi Almanya'da uygulanacak olunur ise, ikinci sütunun Almanya'da zorunlu olmamasý nedeniyle nüfusun büyük bir kýsmýna gelire baðlý temel bir güvencenin saðlanmasý mümkün olmayacaktýr. Politik açýdan ise, bu sistemin uygulanabilir olup olmadýðýna burada deðinilmeyecektir. Sadece bu tarz bir modelin sonuçlarýnýn Almanya'da, Ýsviçre'den farklý olacaðýný belirtmek yeterli olacaktýr. Diðer bir örnek ise Almanya için misal gösterilen Hollanda'daki yüksek oranlý kýsmi süreli çalýþma oluþturmaktadýr. Ancak Hollanda'daki emek piyasasýný yaþlýlýk güvencesinden baðýmsýz olarak ele almak mümkün deðildir 41. Hollanda'da, elde edilen ücrete deðil yaþa baðlý bir vatandaþlýk emeklilik aylýðý (Staatsbürgerrente) bulunmaktadýr. Kýsmi süreli çalýþanlarýn da bu temel güvenceye sahip olduklarý teminat altýna alýnmýþtýr. Buna karþýn Almanya'da, uzun bir süre kýsmi süreli olarak çalýþma, elde edilecek emeklilik aylýðýnýn düþmesine neden olmaktadýr. Genelde kýsmi süreli olarak çalýþýlmasý halinde (örneðin tam süreli çalýþmanýn % 50'si), tam süreli olarak çalýþan bir kimsenin elde edeceði emeklilik aylýðýn ancak yarýsýný elde edecektir. Bu tarz bir emeklilik sosyal yardým sýnýrýnýn altýnda olurdu ve böylelikle zorunlu bir temel sosyal güvenlik sistemi için kabul edilebilir nitelikte olmazdý. 36 Tächlich handelt es sich jedoch, jedenfalls nach deutschem Verhältnis, nicht um Beiträge, da eine bezichung zwischen Zahlung der beiträge und Höhe der leistung nicht besteht. 37 So etwa Kowalski/Schulster, rentenreform. Crepaket aus der Schweitz. Billiger, effizienter und flexibler: Warum das eidgenössische Rentenmodell als geheimtip für Umbau in Deutschland gilt, in Focus 41/1998, 326 ff. 38 Dazu v.maydell, Strukturen und Probleme der neuen Schweitzer Berufsvorsorge aus Sicht des Auslands, in ZVersWiss 1985, 281 ff. 39 Vgl. Köhler, Grundrentensysteme im rechtsvergleich, in ZverWiss 1998, 653 ff. 40 Ob ein so ausgeprägtes Solidaritätsprinzip sich politisch durchsetzen ließe, soll hier unerörtert bleiben. 41 Zum sozialen Sicherungssystem in den Niederlanden s.kötter, das niederländische Wohlfahrtsstaatsmodell - kein Vorbild mehr?in: Sozialer Fortschritt 1997, s 12 ff 11

10 c) Sadece Gerekli Çerçeve Koþullarýn Bulunmasý Halinde Yabancý Modellerin Transferi Sosyal güvenlik kurumlarýnýn iþlemesi çok sayýdaki çevre þartlarýna baðlýdýr, yabancý bir model transfer edilecek ise bu þartlarýn varolmasý gerekir. Bunun için sayýsýz örnekler göstermek mümkündür. Birçok dönüþen ülke sosyal alanda, sosyal güvenlik kurumlarý için idari bir teþkilat düzenlemek istediklerinde genellikle iþveren kuruluþlarý ve sendikalar gibi toplum kurumlarýnýn eksik olduðu, problemi ile karþýlaþmaktadýrlar 42. d) Kabul Edilen Kurumlarýn Tüm Sistem ile Uyumu Sadece bir konuya iliþkin reforma gidildiðinde her zaman yeni oluþturulan kurumun mevcut tüm sistem ile uyum saðlayýp saðlamayacaðý sorusunun sorulmasý gerekir. Özellikle yeni kurumun kaynaðý çok farklý bir sistem ise bunun daha da detaylý olarak incelenmesi gerekir. Buna örnek olarak, Almanya'ya getirilmesi düþünülen Health Maintenance Organizations (HMO) üzerinde sürdürülen tartýþmalar gösterilebilir. ABD'de yayýlmýþ olan bu saðlýk kurumlarýnýn 43 özelliði yardýmlarý saðlayacaklarýnýn özellikle de hekimlerin bir araya gelip ilgili iþçilerin iþverenleri veya sigortalýlarýn sigorta kurumlarý ile anlaþmalar yapmalarýdýr. Bu tarz bir düzenlemenin Almanya'da, yasal olarak monopol þeklinde düzenlenen ve hastalýk sigortasý kasalarýnýn görevlerini yerine getiren kasa hekimleri Birliði ile uyum saðlamasý mümkün olmaz 44. Böylelikle HMO Almanya'ya getirilmeden önce Kasa Hekimleri Birliði monopolün ortadan kaldýrýlmasý gerekir. IV. Geleceðe Yönelik Perspektifler Uluslararasý hale gelen sosyal güvenlik, karþýlaþtýrmalý sosyal hukuk alanýnda özellikle de metodik ve tutarlý sosyal reformlarýn hazýrlanmasýnda yeni bir alanýn açýldýðýný ortaya koymuþtur. Buradan bir sýra sonuç elde edilmektedir. 1. Karþýlaþtýrmalý sosyal hukukun artan önemi nedeniyle bilimin bu alanýna önceden sahip olduðundan daha fazla önem kazanmaktadýr. Üniversitelerin sosyal hukuk alanýndaki çalýþmalarý giderek duraksamakta ve hatta geriye gitmesi nedeniyle, bu alanda fazla bir þey beklenemez. Bazý fakülteler karþýlaþtýrmalý hukuk alanýnda çalýþmalar yapsa da, özellikle yurtdýþýndaki meslektaþlar ile birlikte araþtýrmalarýn birleþtirilmesi ve böylelikle kapasitenin desteklenmesi düþünülmelidir. Bu baðlamda þimdiye kadar bu alanda yoðunlaþan Münih'deki MPI 45 'nin gerçekleþtirmiþ olduðu Üniversite dýþýndaki araþtýrmalar geniþletilmelidir. 42 Zu diesen und weitern rahmenbedingungen bei der Einführung einer Krankenversicherung in Polen und einer Unfallversicherung in Rußland vgl. v.maydell, (s.fn.23), S.698 ff.; ders, Transformation von Unfallversicherungssystemen und Rechtsvergleichung, in : Die soziale Unfallversicherung in Europa. Dr.Güther Sokoll zum 60.Geburtstag, 1997, S.121 ff. 43 Zum Gesundheitssystem der USA und seiner Reformbedürftigkeit vgl. Kruse, das Krankenversicherungssystem der USA, Studien aus dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht Bd.16, Vgl. dazu v.maydell, Intensivierung des Wettbewerbs durch HMOs, in Health maintenanche Organizations (Hrsg.v.Hauser/ Graf von Schleudenburg), 1988, 249 ff. 45 Dazu Zacher, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht, in: Festschrift für Werner Lorenz zum 70.Geburstag, 1991, S.847 ff 12

11 2. Hazýrlanan bir reform için karþýlaþtýrmalý hukukun taþýyabileceði anlam, ancak yabancý bir ülkedeki düzenlemelerinin model olarak getirilmesinin gizli tehlikelerini de dikkate alýnarak, izlenecek politikalarýn önceden olduðundan daha detaylý olarak karþýlaþtýrmalý hukuk araþtýrmalarýn yapýlmasýna dayanmalý ve yapýlmasý talep edilmelidir. Bunun ön koþullu ise, araþtýrma kapasitesine baðlý olarak politika ve araþtýrmanýn daha iyi ve yoðun bir þekilde iþbirliðinde bulunulmasýna baðlýdýr. 3. Karþýlaþtýrmalý sosyal hukuk, sosyal reformlarýn daha iyi hazýrlanabilmesi için katkýda bulunabilir. Böyle bir hazýrlýk, mantýklý davranmanýn sonucudur. Bu durum özellikle AT üyesi ülkeler için geçerli olmaktadýr, çünkü karþýlaþtýrmalý sosyal hukuk, sosyal hukuk sisteminde yapýlacak olan deðiþiklikler, imkanlar üzerinde etki etmektedir 46. Bu münasebetle karþýlaþtýrmalý sosyal hukukun AT ve organlarý, özelliklede Avrupa Adalet Divanýný 47 nasýl etkileyeceðine deðinilmemelidir. Sosyal hukuk sistemlerini harmonize etmek zorunda olmayan ülkelerin, diðer üye ülkelerin sosyal hukuk sistemlerindeki geliþmelerden bilgi edinme hakkýna sahip olup olmadýklarý sorusu da gündeme gelmektedir. Üye ülkelerin sosyal hukuk geliþmelerinden bilgi edinilmesinin bir topluluk ödevi olduðu açýktýr. Topluluðun sayýsýz sosyal politik geliþmelerinde bu olgu kendisini göstermektedir, üye ülkelerdeki geliþmeler hakkýnda sürekli bilgi (MISSOC) 48 ve sayýsýz diðer faktörler. Örneðin geliþmeler üye ülkelerin AT Sözleþmesinin 117.maddesindeki "Ýþ görenlerin yaþam ve çalýþma þartlarýnýn iyileþtirilmesine etki etmek ve bu yolla eþitliðin saðlanmasý." konusunda hemfikir olduklarýný göstermiþtir. Bunun anlamý -ulusal yetkiye dayanan sosyal politika acýsýndan- harmonize zorunluluðun bulunduðu anlamýna gelmektedir. Ancak topluluða baðlýlýk 49 ilkesi uyarýnca, üye ülkelerin kendi mevzuatlarýnda sosyal hukukun amaçlarý ve enstrümanlarý yeni farklarýn ortaya çýkmasýna engelleme sorumluluðu bulunmaktadýr. Bu sorumluluðun kabul edilmesi halinde, sosyal reformlara gidilirken üye ülkelerin hukuki düzenlemeleri dikkate alýnarak bir hukuki karþýlaþtýrmanýn yapýlmasý gerektiði sonucu ortaya çýkmaktadýr Jantz (Was ergeben die Erfarungen bei supranationalen Harmonisierungen von Sozialrecht für einen Sozailrechtsvergleich? In: Zacher (Hrsg.). Methodische Probleme des Sozialrechtsvergleichs, Schriftreihe für Internationales und Vergleichendes Sozialrecht Bd.1, 1977, S.195,210) spricht davon, daß ein Sozialrechtsvergleich mit Ermittlung und Feststellung von Übereinstimmungen und Unterschieden sich zweckmäsig auf Möglichkeiten einer rechtskonstruktiven Annäherung der Soaialrechtssysteme auswirken wird. 47 S.dazu Lenz der beitrag der rechtsprechung zur Entwicklung des europäischen Sozialrecht, in v.maydell/schulte (hrsg.), Zukunfstperspektiven des europäischen Sozialrechts, 1995, S.15 ff 48 Dazu Schulte, Europäisches Sozialrecht als Gegenstand rechtswissenschaftlicher Forschung, in v.maydell/schulte (Hrsg.( Zukunfstperspektiven des europ 2ischen Sozialrechts, 1995, S.45 ff. 49 Zu diesem Grundsatz als grundlage für die Entwicklung allgemeiner Rechtsgrundsätze im Gemeinschaftsrecht, vgl.bleckmann, Die Rechtsvergleichung im europäischen Gemeinschaftsrecht in Zacher, (Hrsg.), Sozialrechtsvergleich im bezugsrahmen internationalen und supranatinalen rechts, Schriftreihe für Internationales und vergleichendes Sozialrecht bd.2, 1978, S.97, 107 ff. 50 Zu den sich in diesem Zusammenhang ergebenen Aufgaben für die Wissenschaft vgl.schulte (s.fn.48), S.45 ff. 13

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI

ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI ÝÇÝNDEKÝLER TABLOLAR LÝSTESÝ GRAFÝKLER LÝSTESÝ GÝRÝÞ BÝRÝNCÝ BÖLÜM: SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝNÝN FÝNANSMAN PROBLEMÝ VE SONUÇLARI 1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI VE KAMUSAL MÜDAHALE...29 1.1. SOSYAL GÜVENLÝK KAVRAMI

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2007/10-663 KARAR NO : 2007/770 KARAR TARÝHÝ : 24.10.2007 Taraflar arasýndaki "iþsizlik sigortasý prim iadesi" davasýndan dolayý yapýlan yargýlama sonucunda;

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Den Studierenden sollen grundlegende Kenntnisse und die Strukturen des deutschen Polizei-, Bau- und Infrastrukturrechts vermittelt werden.

Den Studierenden sollen grundlegende Kenntnisse und die Strukturen des deutschen Polizei-, Bau- und Infrastrukturrechts vermittelt werden. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu HUK- 7 Dersin Adı İleri Alman Hukuku III Polizeiliche Gefahrenabwehr, Bauen und Infrastruktur Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Den

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Art der Vorlesung. Zorunlu Pflicht

Art der Vorlesung. Zorunlu Pflicht Ders Öğretim Planı/Lehrveranstaltungsplan Vorlesungskode Name der Vorlesung Art der Vorlesung Jahr Halbjahr ECTS HUK-420 İleri Alman Hukuku IV - Zivilrechtliche Sondergebiete, Grundzüge des Zivilprozesses

Detaylı

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n

Alzheimer Hastalarý. P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer Hastalarý D u r u m - Ö n g ö r ü - Ö n e r i P r o f. D r. Ý s m a i l T u f a n Alzheimer hastalarý örneðinde bakýma muhtaçlýk sorunu ele alýnacak, gelecek üzerine öngörüler ortaya konulacak

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F

Yrd. Doç. Dr.. Faruk F Yrd. Doç. Dr.. Faruk F SAPANCALI ANCALI Dokuz Eylül Üniversitesi, Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi F Öðretim Üyesi. 1969 yýlýnda Sorgun da doðdu. Ýlk ve orta öðrenimini Ýzmir de tamamladýktan sonra

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan

Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan 2008-97 Malullük,Yaþlýlýk,Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn Ýþveren Hissesinden 5 Puan Ýstanbul,20.11.2008 Sirküler Sirküler Numarasý: Elit 2008-97 Malullük, Yaþlýlýk ve Ölüm Sigortalarý Prim Oranlarýnýn

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ*

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ* SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU'NUN GELÝR DAÐILIMI ÜZERÝNDE ETKÝSÝ Yakup SÜNGÜ* I- SOSYAL GÜVENLÝK SÝSTEMÝ VE AMACI Sosyal güvenlik, geliri ne olursa olsun, kiþilere belirli sosyal riskler karþýsýnda ekonomik

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör

Prof. Dr. M. Emin Arat Rektör Türkiye Cumhuriyeti nin en büyük projelerinden biri olan Avrupa Birliği ne katılım süreci yarım yüzyılı aşmış ve bugün gelinen noktada taraflar arasında üyelik müzakereleri devam etmektedir. Avrupa Birliği,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI?

SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? SOSYAL GÜVENLÝK REFORMU MU YOKSA SOSYAL GÜVENLÝK ÇIKMAZI MI? Prof.Dr.Nüvit GEREK* Ülkemizde sosyal güvenlik sisteminin sorunlarý ve bu sorunlarý çözmek için sürdürülen çalýþmalar hemen hemen son on beþ

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA

Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Yrd. Doç. Dr. Dilek BAYBORA Anadolu Üniversitesi / ÝÝBF 1971 Eskiþehir'de doðmuþtur. Ýlk, orta ve lise eðitimini Eskiþehir'de tamamlamýþtýr. 1992 yýlýnda Uludað Üniversitesi, Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

KUÞAKLARARASI SOSYAL DAYANIÞMA

KUÞAKLARARASI SOSYAL DAYANIÞMA Recep KAPAR Yrd. Doç. Dr., Muðla Üniv. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü KUÞAKLARARASI SOSYAL DAYANIÞMA Giriþ Dünyanýn her yerinde son 20-25 yýlda sosyal güvenliðe dair sorunlar ekonomi ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Necla Akdağ Güney Doğum Tarihi: 26 Nisan 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi 1990 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ...21 BÖLÜM 1: REASÜRANSA ÝLÝÞKÝN KAVRAMSAL ÇERÇEVE...25 1.1. REASÜRANSIN TANIMI...27 1.2. REASÜRANSIN TARÝHSEL GELÝÞÝMÝ...29 1.3. REASÜRANSIN ÝLKELERÝ...32 1.3.1. Azami Ýyi Niyet Ýlkesi...32

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SOSYAL GÜVENLÝK (EMEKLÝLÝK) SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Yusuf ALPER Yard. Doç. Dr. Çaðaçan DEÐER Prof. Dr. Serdar SAYAN Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/535 Meþrutiyet

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ALTERNATÝF TURÝZMÝN GELÝÞÝMÝNE YÖNELÝK DEÐERLENDÝRMELER Eylül 2014 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2014-09/556 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL*

Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Alman Federal Ýþ Mahkemesi Kararý Sýk Uçanlar - Hediye Miller - Ýade Talebi Çeviren Arþ. Gör.: Ulaþ BAYSAL* Karar Tarihi : 11 Nisan 2006 Karar No : 9 AZR 500/05 Özet 1. Ýþçi bir sýk uçuþ programý çerçevesinde,

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1

2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1 IBB_DERGI_Layout 1 30.11.2011 16:26 Page 52 2010 ÖNCESÝ ve SONRASI SAÐLIK EMEKLÝLÝK SÝSTEMÝNÝN KIYASLI ANALÝZÝ 1 Münire DERÝNDAÐ 1 - Murat KORKMAZ 2 - Vedat ÇÝMEN 2 - Mehmet BAZ 3 1 Beykent Üniversitesi

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008

SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008 SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar Amaç ve kapsam 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanununun

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÇALIÞMA YAÞAMI VE KADIN SAÐLIÐI

ÇALIÞMA YAÞAMI VE KADIN SAÐLIÐI M. Nihal ESÝN Yrd. Doç. Dr., Ýstanbul Üniv. Florence Nightingale Hemþirelik Yüksekokulu Nilüfer ÖZTÜRK Ýstanbul Üniv. Florence Nightingale Hemþirelik Yüksekokulu ÇALIÞMA YAÞAMI VE KADIN SAÐLIÐI Özet Kadýnlar

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM

TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM TÜRKÝYE'DE KADIN ÝÞGÜCÜ ÝSTANBUL ÝMALAT SEKTÖRÜNDEKÝ ÇALIÞMA ÞARTLARI VE KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAM GÝRÝÞ Dr.Necati KAYHAN * Uluslararasý Sözleþmeler ve baþta Anayasamýz (49 ve50. Md.) olmak üzere ulusal mevzuata

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ

4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 4857 SAYILI ÝÞ KANUNU'NA GÖRE ÖDÜNÇ ÝÞ ÝLÝÞKÝSÝ Þerafettin GÜLER * GÝRÝÞ Çalýþma hayatýna egemen olan parametreler deðiþtikçe iþçi iþveren iliþkileri

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Dosya Gýda Ambalajlarýnda Ýnovasyon: Bilginin Ekonomik ve Toplumsal Faydaya Dönüþtürülmesi Kaynak: Ambalaj Literatürü Kütüphanesi yayýnlarý, ASD - Ambalaj Binasý, ÝSTANBUL Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER Trakya Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER Trakya Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü Yrd. Doç. Dr. Ayhan GENÇLER Trakya Üniversitesi Ý.Ý.B.F. Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. 1988'de Anadolu Ünv. Ýþletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005

HUKUK BÖLÜMÜ T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 HUKUK BÖLÜMÜ Yargýtay Kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO: 2005-19797 KARAR NO: 2005-36172 TARÝHÝ: 15.11.2005 KARAR ÖZETÝ: KIDEM TAZMÝNATI - YETKÝLÝ MAHKEME Taraflar arasýndaki iliþki aylýk

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU*

ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt: 21 Sayý: 2-3 ASIL ÝÞVEREN - ALT ÝÞVEREN ÝLÝÞKÝSÝ TANIM VE KAVRAMLAR Erdoðan ÇUBUKÇU* GÝRÝÞ 4857 sayýlý Ýþ Kanunu ile deðiþtirilen bir önceki 1475 sayýlý Ýþ Kanunu'nun

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK

Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Tel: 0312 5951270 E-posta: sehirali@politics.ankara.edu.tr EĞİTİM Lisans Ankara Üniversitesi Hukuk

Detaylı

Önsöz Birleþmiþ Milletler Ortak Programýnýn uygulandýðý altý þehirde kadýnlarýnýn durumunu, ihtiyaçlarýný ve taleplerini belirlemek üzere yapýlan kamuoyu araþtýrmasýnýn sonuçlarýný sizlerle paylaþmaktan

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ISSN: 1300-2341 ÝSG ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ DERGÝSÝ. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü

ISSN: 1300-2341 ÝSG ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ DERGÝSÝ. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü ISSN: 1300-2341 ÝSG Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Genel Müdürlüðü ÝSG ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ DERGÝSÝ SAYI: 18 YIL: 4 MART - NÝSAN 2004 ÇALIÞMA VE SOSYAL GÜVENLÝK BAKANLIÐI

Detaylı

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS

INTERIOR PARTITIONS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ INTERIOR PARTITIONS. aluwall.com. Arpa GLASS FITTINGS & ACCESSORIES COMPACT LAMINATE PANELS BÖLME SÝSTEMLERÝ BÖLME SÝSTEMLERÝ GLASS FITTINGS & ACCESSORIES Arpa COMPACT LAMINATE PANELS aluwall SYSTEMS R INDEX 1 ÖNSÖZ PREFACE 2 Güvenlik amaçlý demontable bölme duvar sistemleri Demontable security

Detaylı

makale - 1 Giriþ Alpay HEKÝMLER Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Araþtýrma Görevlisi

makale - 1 Giriþ Alpay HEKÝMLER Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Araþtýrma Görevlisi makale - 1 Alpay HEKÝMLER Ýstanbul Üniversitesi Ýktisat Fakültesi Araþtýrma Görevlisi 1973 yılında Almanya - Günzburg'da do mu tur. 1992 yılında Uluda Üniversitesi Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri

Detaylı