HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 HUKUK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2 İ çindekiler Tablosu ÖNSÖZ... 3 GENEL BİLGİLER... 4 Misyon ve Vizyon... 4 Misyon... 4 Vizyon... 4 Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 İdareye İlişkin Bilgiler... 7 Fiziksel Yapı... 7 Hizmet Alanları... 7 Akademik Personel Hizmet Alanları... 7 İdari Personel Hizmet Alanları... 7 Örgüt Yapısı... 8 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgisayarlar Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynakları İnsan Kaynakları Akademik Personel Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Diğer Üniversitelerden Fakültemizde Görevlendirilen Akademik Personel İdari Personel İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Toplam Hizmet Süreleri Amaç ve Hedefler Birimin Amaç ve Hedefleri Temel Politikalar, Öncelikler ve İçerik Bilgisi Sunulan Hizmetler Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler Sempozyum ve Kongre Yapılan Sunumlar S a y f a

3 Çeviri Kitap Bölümü Dergi Hakemliği Ulusal Dergi Hakemliği Uluslararası Dergi Hakemliği Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Bütçe Bütçe Giderleri Bütçe Gelirleri Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Öneri ve Tedbirler Ders görevlendirmeleri Öğretim Elemanı Temini Öğretim Elemanlarının ve Akademik ve Bilimsel Etkinlik Desteği Fiziksel ve Sosyal Altyapı S a y f a

4 ÖNSÖZ TÜRK-ALMAN ÜNIVERSITESI (TAU) HUKUK FAKÜLTESI Tu rk yu kseko g retim mevzuatına tabi, Tu rkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya dayanarak kurulan bir devlet üniversitesi olan Türk-Alman Üniveristesi nin; Tu rk ve Alman yu kseko g retim geleneklerinin en o nemli başarı ve kazanımlarını araştırmak ve o g retim alanlarında birleştirmek, iki u lke arasındaki bilimsel, iktisadi ve ku ltu rel işbirlig ine o nemli katkılar vermek amacına uygun olarak, hukuk o g retimi ve araştırması alanında, çok dilli olma o zellig ine uygun olarak yerli ve yabancı o g renci ve o g retim u yeleri ile o g retim yılından itibaren faaliyetine başlamıştır. U niversitemizin vizyon ve misyonuna uygun olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin yer aldıg ı Yılı Faaliyet Raporu ekte olup, bu raporda Faku ltemizin gelişimi açıkça izlenebilmektedir. Saygılarımla arz ederim. Prof. Dr. Zafer ZEYTİ N Dekan 3 S a y f a

5 GENEL BİLGİLER Misyon ve Vizyon Misyon Uluslararası işbirlig i çerçevesinde yu kseko g retim alanında, ku ltu rel ilişkileri ve anlayışları, akademik çalışma ve araştırma işbirliklerini geliştirmek ve zenginleştirmek amacıyla Hukuk Faku ltesi, hukuk biliminin evrensel ilkelerinden beslenen, insan odaklı, toplumsal yarar go zeten su rdu ru lebilir bir yu kseko g retim çalışma ortamı sag lamak, o g rencilerin hukuk bilimini o g renebileceg i ve kullanabileceg i o g retim programları hazırlamak, o g rencilere mesleki etik deg erleri, hukuk bilimi kurallarını dikkate alarak bag ımsız ve o zgu rce du şu nme, adil karar alma ve problem ço zme yeteneg ini kazandırmak ve mesleki kariyerlerine hazırlamaktır. Vizyon Uluslararası işbirlig i çerçevesinde yu kseko g retim alanında ku ltu rel ilişkileri ve anlayışları, akademik çalışma ve araştırma işbirliklerini geliştirmek ve zenginleştirmektir. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Faku lte kurullarına başkanlık etmek, faku lte kurullarının kararlarını uygulamak ve faku lte birimleri arasında du zenli çalışmayı sag lamak, Faku ltenin, eg itim - o g retim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, programlarının ve akademik takvimin uygulanmasını sag lamak, Ö g rencilerin kabulu, deg işimi, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eg itim - o g retim ve sınavlara ait işlemleri hakkında alınan kararları uygulamak, Faku ltenin yatırım, program ve bu tçe tasarısını hazırlamak ve sunmak Her o g retim yılı sonunda ve istendig inde faku ltenin genel durumu ve işleyişi hakkında rekto re rapor vermek, Faku ltenin o denek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rekto rlu g e bildirmek, faku lte bu tçesi ile ilgili o neriyi faku lte yo netim kurulunun da go ru şu nu aldıktan sonra rekto rlu g e sunmak, Faku ltenin birimleri ve her du zeydeki personeli u zerinde genel go zetim ve denetim go revini yapmak, 4 S a y f a

6 Faku ltenin ve bag lı birimlerinin o g retim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektig i zaman gu venlik o nlemlerinin alınmasında, o g rencilere gerekli sosyal hizmetlerin sag lanmasında, eg itim - o g retim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin du zenli bir şekilde yu ru tu lmesinde, bu tu n faaliyetlerin go zetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rekto re karşı birinci derecede sorumludur. Faku lte Örganları Dekan : Madde 16 a. (Deg işik: 14/4/ /2 md.) Atanması: Faku ltenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, rekto ru n o nereceg i, u niversite içinden veya dışından u ç profeso r arasından Yu kseko g retim Kurulunca u ç yıl su re ile seçilir ve normal usul ile atanır. Su resi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalışmalarında yardımcı olmak u zere faku ltenin aylıklı o g retim u yeleri arasından en çok iki kişiyi dekan yardımcısı olarak seçer. (Ek: 2/1/ KHK - 398/2 md.; Değiştirilerek Kabul: 7/3/ /2 md.) Ancak merkezi açıko g retim yapmakla go revli u niversitelerde, gerekli hallerde açıko g retim yapmakla go revli faku ltenin dekanı tarafından do rt dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekanca en çok u ç yıl için atanır. Dekana, go revi başında olmadıg ı zaman yardımcılarından biri vekalet eder. Go reve vekalet altı aydan fazla su rerse yeni bir dekan atanır. b. Go rev, yetki ve sorumlulukları : (1) Faku lte kurullarına başkanlık etmek, faku lte kurullarının kararlarını uygulamak ve faku lte birimleri arasında du zenli çalışmayı sag lamak, (2) Her o g retim yılı sonunda ve istendig inde faku ltenin genel durumu ve işleyişi hakkında rekto re rapor vermek, (3) Faku ltenin o denek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rekto rlu g e bildirmek, faku lte bu tçesi ile ilgili o neriyi faku lte yo netim kurulunun da go ru şu nu aldıktan sonra rekto rlu g e sunmak, (4) Faku ltenin birimleri ve her du zeydeki personeli u zerinde genel go zetim ve denetim go revini yapmak, (5) Bu kanun ile kendisine verilen dig er go revleri yapmaktır. 5 S a y f a

7 Faku ltenin ve bag lı birimlerinin o g retim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektig i zaman gu venlik o nlemlerinin alınmasında, o g rencilere gerekli sosyal hizmetlerin sag lanmasında, eg itim - o g retim, bilimsel araştırma ve yayını faaliyetlerinin du zenli bir şekilde yu ru tu lmesinde, bu tu n faaliyetlerin go zetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rekto re karşı birinci derecede sorumludur. Faku lte Kurulu : Madde 17 a. Kuruluş ve işleyişi: Faku lte kurulu, dekanın başkanlıg ında faku lteye bag lı bo lu mlerin başkanları ile varsa faku lteye bag lı enstitu ve yu ksekokul mu du rlerinden ve u ç yıl için faku ltedeki profeso rlerin kendi aralarından seçecekleri u ç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir o g retim u yesinden oluşur. Faku lte kurulu normal olarak her yarıyıl başında ve sonunda toplanır. Dekan gerekli go rdu g u hallerde faku lte kurulunu toplantıya çag ırır. b. Go revleri: Faku lte Kurulu akademik bir organ olup aşag ıdaki go revleri yapar: (1) Faku ltenin, eg itim - o g retim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eg itim - o g retim takvimini kararlaştırmak, (2) Faku lte yo netim kuruluna u ye seçmek, (3) Bu kanunla verilen dig er go revleri yapmaktır. Faku lte Yo netim Kurulu : Madde 18 a. Kuruluş ve işleyişi: Faku lte yo netim kurulu, dekanın başkanlıg ında faku lte kurulunun u ç yıl için seçeceg i u ç profeso r, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur. Faku lte yo netim kurulu dekanın çag ırısı u zerine toplanır. Yo netim kurulu gerekli go rdu g u hallerde geçici çalışma grupları, eg itim o g retim koordinato rlu kleri kurabilir ve bunların go revlerini du zenler. b. Go revleri: Faku lte yo netim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşag ıdaki go revleri yapar: 6 S a y f a

8 (1) Faku lte kurulunun kararları ile tespit ettig i esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, (2) Faku ltenin eg itim - o g retim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sag lamak, (3) Faku ltenin yatırım, program ve bu tçe tasarısını hazırlamak, (4) Dekanın faku lte yo netimi ile ilgili getireceg i bu tu n işlerde karar almak, (5) Ö g rencilerin kabulu, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eg itim - o g retim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek, (6) Bu kanunla verilen dig er go revleri yapmaktır. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Faku ltemiz, Tu rk-alman U niversitesi geçici binalarında konuşlanan 2 adet derslik, 1 adet toplantı salonu ve ortak kullanıma açık ku tu phaneden ibaret olup, faku ltede 2013 yılından itibaren eg itim-o g retime devam edilmektedir. Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Ödası TOPLAM İdari Personel Hizmet Alanları Sayı (adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Çalışma Ödası TOPLAM S a y f a

9 Örgüt Yapısı 8 S a y f a

10 AKADEMİK BİRİMLER 1-KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D. Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi A.B.D. Hukuk Tarihi Anabilim Dalı İ dare Hukuku Anabilim Dalı Mali Hukuk Anabilim Dalı Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı 2-ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ İ ş Ve Sosyal Gu venlik Hukuku A.B.D. Medeni Hukuk Anabilim Dalı Medeni Usul ve İ cra-i flas Hukuku A.B.D. Milletlerarası Ö zel Hukuk Anabilim Dalı Ticaret Hukuku Anabilim Dalı İDARİ BİRİMLER Fakülte Sekreteri Personel İşleri Öğrenci İşleri İrtibat Bürosu Muhasebe Taşınır Mal, Ayniyat Satın Alma Evrak Kayıt ve Yazı İşleri 9 S a y f a

11 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgisayarlar Masa U stu Bilgisayar Sayısı 18 Taşınabilir Bilgisayar Sayısı 7 TOPLAM 25 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynakları İDARİ AMAÇLI EĞİTİM AMAÇLI ARAŞTIRMA AMAÇLI CİNSİ (Adet) (Adet) (Adet) Fotokopi Makinası 1 Yazıcı 2 Faks İnsan Kaynakları Akademik Personel KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE KADROLARIN İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DOLU BOŞ TOPLAM TAM ZAMANLI YARI ZAMANLI Profeso r 2 7 Doçent 9 Yrd. Doçent 6 14 Araştırma Go revlisi 15 5 TOPLAM S a y f a

12 Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel UNVAN ADI SOYADI GÖREVLENDİRİLDİĞİ ÜNİVERSİTE KİŞİ SAYISI Profeso r 1. Prof. Dr. Zafer ZEYTİ N 2. Prof. Dr. Aziz TAŞDELEN 1. Dog uş U niversitesi 2. İ stanbul Aydın U niversitesi 2 Yardımcı Doçent 1. Yrd. Doç. Dr. Ramazan Barış ATLADİ 1. Ö zyeg in U niversitesi 1 TOPLAM Diğer Üniversitelerden Fakültemizde Görevlendirilen Akademik Personel UNVAN ADI SOYADI GÖREVLENDİRİLDİĞİ ÜNİVERSİTE KİŞİ SAYISI 1. Prof. Dr. Aydın GU LAN 1. İ stanbul U niversitesi 2. Prof. Dr. Fethi GEDİ KLİ 2. İ stanbul U niversitesi Profeso r 3. Prof. Dr. A. Ulvi TU RKBAG 3. Galatasaray U niversitesi 5 4. Prof. Dr. Muharrem KİLİÇ 4. Akdeniz U niversitesi 5. Prof. Dr. F.Selami MAHMUTÖG LU 5. Emekli Ö.U. Doçent 1. Doç. Dr. Melikşah YASİ N 2. Doç. Dr. Kasım KARAGÖ Z 1. İ stanbul U niversitesi 2. İ stanbul U niversitesi 2 Yardımcı Doçent 1. Yrd. Doç. Dr. Cenk Yaşar ŞAHİ N 1. İ stanbul U niversitesi 1 TOPLAM S a y f a

13 İdari Personel DOLU BOŞ TOPLAM Genel İ dari Hizmetler Yardımcı Hizmetli 3 3 TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İ LKÖ G RETİ M Lİ SE Ö N Lİ SANS Lİ SANS Y.L. VE DOKT. Kişi Sayısı 1 1 Yu zde % %50 %50 İdari Personelin Toplam Hizmet Süreleri 0 1 Yıl 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı 1 1 Yu zde % %50 %50 12 S a y f a

14 Amaç ve Hedefler Birimin Amaç ve Hedefleri Stratejik Amaçlar Ulusal ve uluslararası ku ltu rel ve mesleki işbirlig ini geliştirmek Ulusal ve uluslararası alanda hukuk bilimine akademik ve uygulamalı katkı sag lamak Ulusal ve uluslararası alanda mesleki yeterlilig e ve etik deg erlere sahip kişiler yetiştirmek Stratejik Hedefler Ulusal ve uluslararası partnerlerle sosyal, eg itimo g retim, hukuk bilimi ile dig er bilim alanlarını kapsayan akademik, idari personel ve o g renci deg işimini de içeren çalışmalarda bulunmak Akademik altyapının ulusal ve uluslararası olarak korunması, geliştirilmesi Akademik faaliyetlerin, bilimsel çalışmaların teşviki Akademik ve bilimsel etkinlikler du zenlenmesi Çok yo nlu mesleki yeterlilig i sag layıcı, geliştirici ve edinimlerin paylaşımını sag layıcı bir mu fredat hazırlamak ve yu ru tmek, Mesleki yeterlig e katkı sag layacak, sosyal, akademik ve bilimsel etkinlikler du zenlemek Lisansu stu programların açılması Temel Politikalar, Öncelikler ve İçerik Bilgisi Tu rk-alman U niversitesi Hukuk Faku ltesinin temel politikası, hukuk ve uygulamasını ulusal ve uluslararası boyutuyla o g retmek, araştırmak, çok yo nlu mesleki yeterlilig e sahip o g renciler yetiştirmektir. Ulusal ve uluslararası alanda yeterli akademik bir kadroya sahip olmak, ihtiyaçları karşılayacak idari kadro ve altyapıya sahip olmak, olan ve olması gereken hukuk kurallarının ulusal ve uluslararası alanda araştırılması ve o g retilmesi o ncelikli olarak belirlenmiştir. Lisans diplomasının verildig i Hukuk BA/Lisans programı klasik Tu rk hukuk o g renimini yenilik olarak Alman, Avrupa ve Uluslararası bir o g retim programı ile bu tu nleştirmektedir. Bu bu tu nleştirme o ncelikli olarak akademik yapılanmada, ders mu fredatında ve Tu rkçe ve Almanca o g retim dilinde kendisini go stermektedir. Derslerin bir kısmı (toplamda 1/3 u ), hukuki mesleki yabancı dil o g renim programı desteg i ile 13 S a y f a

15 berabere başlangıçtan itibaren Almanca olarak verilmektedir. Ö g rencilerin kişisel ilgi alanlarına yo nelme imkanı seçimlik derslerle ve açılacak lisansu stu programlarla da o g rencilere bilgilerini derinleştirme imka nı verilmektedir. Sunulan Hizmetler Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler FAALİYET TÜRÜ SAYISI Sempozyum ve Kongre Konferans 2 Panel Düzenleme Kurul Üyeliği Seminer Açık Öturum Canlı Yayın Tv Bilimsel Tartışmaları Söyleşi Teknik Gezi Davetli Konuşmacı TOPLAM 2 Sempozyum ve Kongre 1. "U reme Tıbbı, Uygulamalar ve Hukuki Sorunlar", Xİ. Tu rk-alman Tıp Hukuku Sempozyumu, , İ stanbul 2. "Tu rk Hukukunda Gu ncel Gelişmeler", Tu rk-alman Hukukçular Birlig i Sonbahar Sempozyumu, , İ stanbul 14 S a y f a

16 SEMPOZYUMDAN BAZI GÖRSELLER 15 S a y f a

17 16 S a y f a

18 Yapılan Sunumlar 1. Akın, İ rfan, Das tu rkische Konzernrecht, Tu rk-alman Hukukçular Birlig i Sonbahar Sempozyumu, Kasım 2. Atladı, Ramazan Barış, Reform des tu rkischen Sexualstrafrechts, Tu rk-alman Hukukçular Birlig i Sonbahar Sempozyumu: Aktuelle Entwicklungen im Tu rkischen Recht, Atladı, Ramazan Barış, Willensfaehigkeit des Gefangenen (=Kapatılanın İ rade Hu rriyeti), Viadrina Universiesi-Frankfurt (Öder)/Poznan U niversitesi- Almanya/Polonya, Uluslararası-Disiplinlerarası Ceza Hukuku Kongresi, in: Strafrechtsdogmatik und Rechtsphilosophie, Wydawnictwo Naukai İnnowacje Yayınevi, Poznan,, ss Candan, Tolga, Die Einfu hrung der Verfassunfsbeschwerde in der Tu rkei- Erste Erfahrungen weitere Perspektiven, Bericht u ber die Go rgu lu -Entscheidung Die Bindung nationaler Gerichte an die Rechtsprechung des EGMR, Fachbereich Rechtswissenschaft der Freien Universita t, Workshop, Haziran. 5. Candan, Tolga, Ru cku bernahmeabkommen zwischen der Tu rkei und der EU:Erwartungen und Changen, Herbsttagung der Deutschen- Tu rkischen Juristenvereinigung, Kasım. 6. Çekin, Mesut Serdar, "Beru cksichtigung der Grundrechte im Rahmen der Rechtsprechung des Tu rkischen Kassationshofs", Freie Universitaet Berlin, Çekin, Mesut Serdar, "Fragen des Verbraucherschutzes", Tu rk-alman Hukukçular Birlig i Sonbahar Sempozyumu (Herbsttagung der Deutsch-Tu rkischen Juristenvereinigung), Egemen Demir, İşıl, Asyl- und Flu chtlingsrecht der Tu rkei, Tu rk-alman Hukukçular Birlig i Sonbahar Sempozyumu, Kasım. 9. Ö zenç, Berke, Bericht u ber die Brokdorf-Entscheidung, Versammlungsfreiheit, Workshop, Die Einfu hrung der Verfassungsbeschwerde in der Tu rkei, Erste Erfahrungen, weitere Perspektive, 21/6/, Freie Universita t Berlin. 10. Eren, Esra Yılmaz, European Citizens İnitiative: A participatory instrument to strengthen European General Public for the protection of European environment?, in İmportance of Participation for the Protection of Environment (2nd Turkish- German Joint Seminar between İstanbul University and Kassel University), Nisan. 11. Yig it, Esra, Die Tu rkisch-deutsche Universita t, in Academics in Turkey, Almanya Bielefeld U niversitesi, S a y f a

19 Çeviri 1. Atladı, Ramazan Barış, Federal Polisin Tıbbi Tedavi ve Bakım Hizmetlerine Dair Du zenlemenin Anayasaya Uygunlug u (Alman Anayasa Mahkemesi Kararı Çevirisi), Rechtsbru cke Dergisi,, ss Heinrich, Bernd, Strafrecht Allgemeiner Teil İ (=Ceza Hukuku Genel Hu ku mler C. İ). Çev. Ramazan Barış Atladı, Adalet Yayınevi,. 3. Haering, Daniel, Ölah, Mirjam, Teletıp ve Ceza Hukuku Uzaktan Rahat Tedavi ile Hekimin Ö zen Yu ku mlu lu g u Arasındaki Çatışmanın Telefon konsu ltasyonu Uygulaması Ö zelinde Deg erlendirilmesi. (Çev. Ramazan Barış Atladı), Tıp/ Sag lık Hukuku, Karşılaştırmalı Gu ncel Ceza Hukuku Serisi 14, Seçkin Yayınları,, ss Wacks, Raymond, Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş. Çev. Engin Arıkan, Tekin Yayınları, Kasım (3.Basım). Kitap Bölümü 1. Akın, İ rfan, Şirketler Toplulug u Sorumluluk Hukuku, Seçkin Yayıncılık İ stanbul,. 2. Ö zenç, Berke, Hukuk Devleti: Ko kenleri ve Ku reselleşme Çag ındaki İ şlevi, İ letişim Yayınları,. 3. Candan, Tolga, Bakanlar Konseyi, Avrupa Birlig i: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, (Editor: Prof. Dr. Belgin Akçay/Yrd. Doç. Dr. İ lke Go çmen), 2. Baskı, Şubat. 4. Ö zenç, Berke, The Religion Box on İdentity Cards as a Means to Understand the Turkish Type of Secularism, Freedom of Religion and Belief in Turkey, Edited by Ö zgu r Heval Ҫınar and Mine Yıldırım, Cambridge Scholars Publishing,, s Dergi Hakemliği Ulusal Dergi Hakemliği 1. Candan, Tolga; Anadolu U niversitesi Hukuk Faku ltesi Dergisi Hakemlig i. Uluslararası Dergi Hakemliği 1. Candan, Tolga; Ankara Bar Review Dergisi Hakemlig i. 18 S a y f a

20 Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar ÜNİVERSİTE ADI Augsburg U niversitesi, Almanya Ö g renci Deg işim Programları ANLAŞMANIN İÇERİĞİ Bütçe Bütçe Giderleri BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 01 - PERSONEL GİDERLERİ , ,81 99, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , ,84 99, , ,96 64, CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE GİDERLERİ 19 S a y f a

21 Bütçe Gelirleri BÜTÇE TAHMİNİ GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI TL TL % BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 0,00 0, SERMAYE GELİRLERİ 0,00 0, ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR 0,00 0,00 00 Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler Öneri ve Tedbirler Ders görevlendirmeleri Lisans o g retiminde derslerin olması gerektig i gibi yu ru tu lebilmesi için ders veren o g retim u yelerinin o g rencilerle su rekli iletişim içerisinde bulunabileceg i bir ortamın sag lanması gerekmektedir. Bu amaçla ders go revlendirmelerinde mu mku n oldug unca su rekli ve/veya kadrolu o g retim u yelerinin dikkate alınması yerinde olacaktır. Öğretim Elemanı Temini U niversitenin bulundug u ilin o zellikleri, u niversitenin kurumsal yapısı, faku ltenin o g retim planı dikkate alındıg ında mevcut kadrolu o g retim u yesi sayısının arttırılması gerekmektedir. Bunun için ulusal ve uluslararası kaynakların araştırılması, orta ve uzun vadede o g retim u yesi yetiştirme programlarının takip edilmesi şarttır. Öğretim Elemanlarının ve Akademik ve Bilimsel Etkinlik Desteği Ö g retim elemanlarının mesleki ve sosyal gelişimlerinin sag lanması, desteklenmesi, geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi için hem o g retim elemanlarının hem de etkinliklerin organizasyon ve mali yo nden desteklenerek arttırılması gerekmektedir. Bunun için mali o z kaynakların ve dış desteklerin kullanılmasının teşviki ve altyapısının hazırlanması yerinde olacaktır. 20 S a y f a

22 Fiziksel ve Sosyal Altyapı Personelin ve o g rencilerin u niversiteye aidiyet duygularının, çalışma ortam ve şartlarının, sosyal ve ku ltu rel ilişkilerin insan ihtiyaçlarına go re tesisi için faku ltenin fiziksel ve sosyal altyapısının oluşturulması ve desteklenmesi gerekmektedir. 21 S a y f a

23 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim da hilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin gu venilir, tam ve dog ru oldug unu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bu tçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldıg ını, go rev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve du zenlilig i hususunda yeterli gu venceyi sag ladıg ını ve harcama birimimizde su reç kontrolu nu n etkin olarak uygulandıg ını bildiririm. Bu gu vence, harcama yetkilisi olarak sahip oldug um bilgi ve deg erlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim da hilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadıg ını beyan ederim. (İ stanbul, ) Prof. Dr. Zafer ZEYTİN Dekan 22 S a y f a

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2012 MALİ YILI (Alanya İşletme Fakültesi) BİRİM FAALİYET RAPORU Antalya 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ I.GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON B. GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1. Yüksek Öğretim

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1-15 I- GENEL BİLGİLER 2-20 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3-5

Detaylı

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2014 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2014 YILI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 1 BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Ülkemizin sanat birikimine katkı yapmak hedefiyle İstanbul un merkezinde kurulan fakültemizde

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I. GENEL BİLGİLER... 2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV VE

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2012 - YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2014 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 3 I- GENEL BİLGİLER 4-14 A- Misyon ve Vizyon.4

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU KOCAELİ 2012 1 Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini

Detaylı

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU

21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU 21 MART 2014 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 4 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 5 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I- GENEL BİLGİLER 2-40 A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 C- İdareye İlişkin Bilgiler 9 1- Fiziksel Yapı

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. 2 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu idarelerine çok yıllı bütçeleme,

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2013 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU MART 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2014) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR

SUNUŞ. Prof. Dr. Filiz KILIÇ REKTÖR SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi olarak kurulduğumuz 17 Mayıs 007 tarihinden itibaren eğitimde kaliteyi ilke edinerek zorluklardan yılmadan ve azimle, daha iyi ve tercih edilir bir üniversite olmaya çalıştık.

Detaylı

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ Üniversitemiz "Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerini eğitim ve araştırma alanlarında birleştirmek"

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 2013 Yılı Performans Programı OCAK-2013 Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu

Bartın Üniversitesi 2014 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı (2015) i Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU Rize 2014 1 SUNUŞ Günümüzde, iletişim teknolojisi beklenenin ötesinde gelişme göstermekte, sınırların ve

Detaylı

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU OCAK 2015 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ (Harcama Yetkilisi)... 3 I- GENEL BĠLGĠLER... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. A- Misyon ve

Detaylı