Halk muhalefetine tesettür!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Halk muhalefetine tesettür!"

Transkript

1 POL T KA GÜNDEM Düzen, hizmetkârlar n dinlenmeye ald! 22 Ocak günü sürpriz bir flekilde 8 ayl k bir takip ve haz rl k sürecinin ard ndan yap ld söylenen Ergenekon Operasyonu yla 50 nin üzerinde insan gözalt na al nd. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM Türban toplumsal bask ya yeni k l ft r fl bafl na gelmesinden bu yana türban meselesi üzerinde daha temkinli denebilecek bir yaklafl m içinde olan AKP hükümeti, bu temkinli yaklafl m n geçti imiz günlerde bozdu! Sayfa 9 ENTERNASYONAL Dayan flma, mücadele ve direnifl Irak do umlu yazar ve eylemci Haife Zangana ülkelerinin kurtuluflu için savaflan Irakl kad nlar n mücadelesi hakk nda konufltu. Sayfa 10 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin Tekel iflçilerinin eylemleri sürüyor Say : 10 *Y l:1 * 8-21 fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: X Halk muhalefetine tesettür! Fukaral n kahrolas çaresizli i Tıpkı sessiz bir filmin infaz sahnesi gibi bitiyor hayatlar Darac k sokaklar nda iç içe geçmifl sanayi siteleri, fabrikalar ve binalarda da tekstilden metal sanayine kadar atölyeleriyle kent içinde kalm fl bir sanayi bölgesi olan Davutpafla da ve daha birçok yerde t pk sessiz bir filmin infaz sahnesi gibi bitiyor hayatlar. flçi ö üten bu sistemin çarp k kenti içinde yaflad m z duyumsuyor, boynumuzu büküyoruz ac yla Ve elbette öfke doluyor içimiz, zapt edilemez bir öfke Sayfa 2 Filistin halk ablukay yard! Gazze ye kardefllik elini uzat! Siyonist srail in Gazze de yaflayan Filistin halk na dönük, ABD Baflkan Bush un ziyaretini izleyen günlerde ve sonras nda artan askeri sald r lar, bu bölgedeki Filistinlileri insanl k dram yla yüz yüze getirdi. Gaz, elektrik ve temel g da maddesi gibi, insani ihtiyaçlar n Gazze ye geçifline izin vermeyen Siyonistlerin açl a mahkum etti i Filistin halk srail ablukas n deldi. Dünyada ve Türkiye de konuyla ilgili yap lan aç klamalarda da srail k nand. Sayfa13 Nas l bir politikleflme istiyoruz? Emekçi kad nlar n siyaset yolu! Burjuvazi her fleyi ç kar için yapar. Bundan dolay burjuva ve burjuva-feodal sistemler içinde emekçi kad nlar n siyaset hakk da, göstermelik reformlar olarak kâ t üzerindeki yasalardan ibarettir. Ve bu yasalar n as l amac, emekçi kad nlar n gerçek anlamda siyaset yapmalar n engellemektir. Onlar n vitrinlerindeki siyaset sahas olan parlamento, emekçilere her zaman kapal yken, emekçi kad nlara ise daha bir s k ca kapal d r. Sayfa 12 İşsizlik, yoksulluk, özelleştirme, sefalet ücreti, geleceksizlik Türban, emekçilerin sorunlarını örtmez! Bugün türban tart flmalar nda din ve vicdan özgürlü ü, e itim hakk ve de k l k k yafet serbestli- inden dem vuran AKP Hükümetinin 6 y ll k dönemindeki prati ini emekçi halk iyi bilmektedir. TCK - dan CMK ya polisin yetkilerinin art r lmas ndan Kürt ulusal meselesine yaklafl m na kadar bu pratik ortadad r. A r sorunlarla yüklü süreci karfl lamay, halk muhalefetini yanl fl ve suni gündemlerle parçalamay, kendi taban n n deste ini diri tutmay ve yak n süreçteki yerel seçimler için yat r m yapmay hedefleyen AKP nin yalanlar na kanmayal m. 6 y ld r yapt klar, önümüzdeki süreçte de ne yapacaklar n n garantisidir! AKP nükleer santrallerin bir tercih de il zorunluluk oldu unun propagandas n yapm flt r. Do ru, nükleer santraller AKP için bir tercih de il, zorunluluktur. Çünkü efendileri, emperyalistler ufla AKP den bunu istiyorlar. Uflak için efendinin iste ini yerine getirmek tercih de il zorunluluktur. AKP nin yalanlar yla kurulan nükleer santraller Türkiye nin elektrik üretiminin dar bo azda oldu u, ülkenin her an karanl kta kalabilece i on y llard r egemenlerce anlat l r. Bu soruna köklü çözümler bulunmas gerekti i flark s n bizlere dinletenler, çözüm olarak da nükleer santrallerin, nükleer enerjinin zorunlu oldu unu da bu flark n n nakarat olarak tekrar edip duruyorlar y l ndan bugüne bu flark kimi zaman yüksek sesle, kimi zaman alçak sesle söylenerek devaml gündemde tutulmaya çal fl ld. Bu süreçlerdeki geliflmeler gelgitli bir seyir izledi. Nükleer santrallerin kurulabilece i yerler araflt r ld, kimi ihaleler aç ld, kimi nükleer santral infla eden flirketlerle özel görüflmeler yap ld. Tüm bu çal flmalar yukar da belirtti imiz Türkiye nin elektrik üretiminin dar bo azda oldu u propagandas eflli inde yap ld. Böylece halk n nükleer santrallere, nükleer enerjiye, nükleer tehdide karfl olan tepkisi törpülenmeye çal fl ld. Sayfa 9 TEKEL iflçilerinin, TEKEL in özellefltirilmesini geri püskürtmeyi hedefleyen eylemleri devam ediyor. zmir, Tokat, Diyarbak r vb. illerin yan s ra, stanbul Cevizli TEKEL iflçileri de bir dizi eylemle özellefltirme sald r s n geri püskürtmeye çal fl yor. Sayfa 4 Organik tar mda pazar sorunu Özellikle ülkemizde son y llarda popülerli ini art ran Organik Tar m Anadolu da ilk olarak Almanya n n kuru g - da talebiyle kay s ve incirle bafllam flt r. Avrupa Birli i süreciyle de gündemleflmifl ve çeflitli sivil toplum örgütleri taraf ndan yayg nlaflt r lmaya çal fl lm flt r. Sayfa 5 Amed halk elektrik rüflvetine kanma! Geçti imiz günlerde, Erdo- an n yerel seçimlerde kazan lmas için kurmaylar na emir verdi i belediyeler bas na yans d. Bu belediyeler zmir, Dersim ve Diyarbak r. Diyarbak r kazanmaya dönük ortaya at lan ilk proje önerisi AKP Diyarbak r milletvekillerinden Abdurrahman Kurt a ait. Sayfa 6 flçi köylü den Merhaba, Gazetemizin bir önceki say s n n kapak manfleti Toplumsal muhalefet sokakta adalet ar yor! idi. lk baflta abart l bir belirleme olarak görülebilirdi bu cümle. Ama gerçekler öyle mi? Sayfa 2 S n fsal Yaklafl m Emekçinin Gündemi Pusula Evrensel Bak fl S n f mücadelesine tesettür, halk muhalefetine türban! flimiz, ifl güvenli imiz, sosyal haklar m z için... S n f savafl m nda örgütlülük bir zorunluluktur! Halklara son yalan! Sayfa 3 Sayfa 4 Sayfa 11 Sayfa 13

2 Yaşamın İçinden İşçi-köylü Şubat 2008 Davutpafla daki ölümlerden yerel yönetimler ve hükümet sorumludur. Fukaral n kahrolas çaresizli inden, t pk sessiz bir filmin infaz sahnesi gibi Ege nin tuzlu sular n, Karadeniz in h rç n suyuna kar flt rmadan dengeleyen Marmara y koynuna alan yedi tepeli kent stanbul. Yüklendi i onca a rl k karfl s nda art k yedi tepeye s mayan, büyüdükçe büyüyen, bir yan yla çürüyen, bir yan yla geliflen büyük bir kent Bir taraftan yoksulluk kokar, slak çamafl rlardan sular damlar sokak aralar nda, bütün öteki kara kafal lar bar nd r r ba r nda, di er tarafta Gümüflsuyu-Kabatafl ve Cihangir de yoksulluk, açl k üzerinden yükselen s n f n zengin fertlerini al r koynuna Bir yan finans merkezlerine, di er yan iflçi havzalar na akan yol olur. Bir de e er bakarsan z, bakar da görmek isterseniz her mahallesinde Türkiye nin yoksul yüzüne ayna tutar. Etiler de iseniz Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ne, Kad köy de iseniz Sahra-y Cedid in ara sokaklar na gitmeniz kâfi. S vas dökük, duvar çatlak, yollar çamurlu evler, yoksullu un en direkt tan m n yapar. Yüksek apartmanlar n arkas na gizlenmifl, iç içe sokulmufl her evde bir televizyon vard r. Ve sanki sahip olamad klar hayatlar n görüntüsü daha net düflsün oturma odalar na diye çat larda bir de çanak anteni. Sokaklar n üstünü kefen gibi örten kasvetli gölgeler, yoksullu un ve gizli ac - lar n gri ve kederli atmosferini gözlerden gizlemeye çal flsa da, tüyler ürpertici adaletsizli i ve zalimli i son haddine ulaflan bu vahfli sistem, kendi yaratt kay ts zl - n keflmekefliyle her geçen gün, yaflanan her olayda deflifre oluyor. 22 kiflinin ölümüne neden olan Davutpafla daki patlaman n ard ndan sorumlular n yarg lanmas talebiyle olay yerinde protesto eylemleri yap ld. Aralar nda Tekstil-Sen, Hava- fl, Limter- fl, Belediye- fl ve Genel- fl Sendikalar n n da bulundu u çok say - da kurum yapt ortak aç klama öncesinde, patlamada yaflam n yitirenler için sayg duruflunda bulundu. Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik ile stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl n istifa etmesinin istendi i aç klamay Tekstil-Sen Genel Baflkan Ayfle Yumli Yeter yapt. Terazidere ve Türkiye genelindeki tüm iflyerlerinin h zla denetlenmesini ve bu denetimde sendikalar, tabipler ve mühendislerin de yer almas n isteyen Yeter, Daha kaç kiflinin ifl cinayetine kurban gitmesini bekleyeceksiniz? fl güvenli inin sa lanmas bitiyor hayatlar Kaçak iflçiler sigortas z hayatlar Davutpafla darac k sokaklar nda iç içe geçmifl sanayi siteleri, fabrikalar ve tekstilden metal sanayine kadar çeflitli atölyeleriyle kent içinde kalm fl bir sanayi bölgesi... Geçti imiz günlerde, her kat ayr bir atölye olan 4 katl binada 23 kiflinin ölümüne, yüzlercesinin de yaralanmas na neden olan iki patlama oldu. Patlaman n meydana geldi i bina 1. Matbaac lar Sitesi nin alt taraf nda dar bir sokakta bulunuyor. Dört katl binan n zemin kat nda kot y kama atölyesi, sonraki iki kat nda çorap atölyesi ve son kat nda da maytap atölyesi vard. Davutpafla n n bu küçük atölyelerinde birkaç dakika arayla iki patlama meydana geldi. Maytap atölyesinde meydana gelen birinci patlama çok büyük de ildi. Bu patlama üzerine çevredeki ifl yerlerinden insanlar camlara ç k p patlaman n oldu u yere bakt lar. Tam bu esnada ikinci patlama meydana geldi, alt kattaki çorap atölyesinde bulunan bir kazan büyük bir gürültü ile patlad. Binan n iki kat çökerken, etrafa savrulan demirler tüm çevreye zarar verdi. Yaralanmalar n hemen hepsi bu savrulan demir, cam ve beton parçalar ndan kaynakland. Patlama yerinde yitip gitmifl 23 iflçinin ard ndan koca bir enkaz y n ve onlar n yerinde ben de olabilirdim diyen öfkeli ve arkadafllar n kaybetmenin için gerekli önlemleri ne zaman alacaks n z? diye sordu. Yaflananlar art k Türkiye için al fl lageldik Bas n aç klamas na kat lan DTP stanbul Milletvekili Sabahat Tuncel ise yaflananlar n art k Türkiye için al - fl lageldik oldu unu söyledi. Sadece imalathanenin de il iflçilerin de kaçak oldu una dikkat çeken Tuncel, Yaflanan bu ifl cinayetlerinden bütün yöneticiler sorumludur. Bu yaflananlar dünyan n baflka bir yerinde olsa, de il yetkililer hükümet bile istifa ederdi. Bu durumdan sorumlu olanlar, biraz vicdan, biraz insaniyet sahibiyseler istifa etmelidirler. Tuzla da meydana gelen cinayetlerin ac s dinmeden Davutpafla n n ac s n yafl yoruz. Bu durumun üstesinden örgütlenerek, birleflerek ac s n yaflayan bir kalabal k vard. Bir de gözünüzden kaçamayacak bir ayr nt. Burada, t pk stanbul un zenginlikleri içinde yaflanan yoksullu u görüyorsunuz sanki. Prestij fl Merkezi lk gözünüze çarpan devasa camlar yla lüks ve modern bir bina. Ama sadece birkaç ad m ötesinde enkaz y n haline gelmifl, bak ms z ve eski binalar Eski binalar içinde duvara yap flm fl iflçi cesetleri Kaçak iflyerlerinde 300 YTL ye çal flan kaçak iflçiler, sigortas z hayatlar Sanayi Bölgesi nin içinde darac k bir sokakta bulunan atölyelerde meydana gelen bu katliam sömürü üzerine kurulu sistemin hiç de yabanc s olmad m z bir ürünüydü. gelebiliriz diye konufltu. lk de ildi Davutpafla. nsan hayat n n hiçe say ld atölyelerde, tersanelerde iflçi ö üten bir de irmen gibi iflliyor sistem y l nda da Ümraniye deki bir ruhsats z havai fiflek fabrikas ndaki patlamada 5 iflçi ve 1 iflçi çocu u ölmüfltü. Fabrika depo olarak görünüyordu. Fabrika sahibinin o lu olan ve depo sorumlusu olarak gözüken Cenk Acar birden fazla kiflinin ölümüne sebebiyet vermekten sadece 22 ay hapis yatt. Hepsi bu 1 i çocuk 6 kiflinin can sadece 22 ay hapis cezas Ümraniye de oldu u gibi Davutpafla da da y llar boyunca tek bir denetim yapmayan devlet, 23 iflçi parçaland ktan 100 den fazlas yaraland ktan sonra polisiyle, valisiyle cesetleri toplamak ve tepkileri engellemek için oradayd. Aç klamalar da kendilerine yak fl r cinstendi; stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Topbafl a göre kaçak iflyerinde bu kadar iflçinin ölümünden ihbar etmeyen vatandafl sorumlu. Vali Güler e sorarsan z Maalesef olurmufl böyle fleyler. Darac k sokaklar nda iç içe geçmifl sanayi siteleri, fabrikalar ve binalarda da tekstilden metal sanayine kadar atölyeleriyle kent içinde kalm fl bir sanayi bölgesi olan Davutpafla da ve daha birçok yerde t pk sessiz bir filmin infaz sahnesi gibi bitiyor hayatlar. flçi ö üten bu sistemin çarp k kenti içinde yaflad m z duyumsuyor, boynumuzu büküyoruz ac yla Ve elbette öfke doluyor içimiz, zapt edilemez bir öfke Daha kaç kiflinin ifl cinayetine kurban gitmesini bekleyeceksiniz? Katliamlar ancak örgütlenerek durdurabiliriz KESK stanbul fiubeler Platformu da hükümet ve yerel yönetimleri elefltirdi. KESK ad na aç klama yapan E itim-sen stanbul 3 No lu fiube Baflkan Dursun Y ld z, hükümet ve yerel yönetimlerin, gerekli yasal düzenlemeleri yapmad n ve var olan yasalar uygulamad n söyledi. Çal flma Bakan Faruk Çelik in, Tuzla tersanelerinde sürekli yaflanan ifl cinayetlerine iliflkin normaldir aç klamalar n hat rlatan Y ld z, Yetkililerin normaldir demekten öteye geçmeleri gerekiyor dedi. Telekom, Tekstil ve fiiflecam fabrikas nda çal flan Topkap flyeri Temsilcileri de yapt klar aç klamada, sorumlular n yarg lanmas n istedi. flçilere ve sendikalara da ça r yapan iflyeri temsilcileri, Biran önce bu bölgedeki iflçileri örgütlemek için harekete geçmeliyiz. Bu katliamlar ancak örgütlenerek durdurabiliriz dedi. Aç klamalar n ard ndan olay yerinde inceleme yapmak isteyen DTP stanbul Milletvekili Sabahat Tuncel ve sendika temsilcilerine, polis taraf ndan enkaz n alt nda patlay c madde oldu u gerekçesiyle izin verilmedi. Patlaman n nedeni sosyal güvenlik sistemi ve çal flma koflullard r Patlamaya iliflkin yaz l aç klama yapan D SK Genel Sekreteri Musa Çam ise Davutpafla da meydana patlama insan hayat n n ne kadar önemsiz oldu unu bir kez daha gösterdi ini belirtti. Çam, Patlaman n nedeni Türkiye deki sosyal güvenlik sistemi ve çal flma koflullar d r. Davutpafla da yaflanan katliam n sorumlusu insan hayat n dikkate almayan ifl sa l, ifl güvenli i ve sosyal güvenlik sistemidir. Yetersiz yasalar ve uygulamalard r. Yap Yol-Sen stanbul fiubesi de yapt yaz l aç klamada, ruhsat olmayan, her türlü kölece çal flma düzeninin hüküm sürdü ü ifl yerlerinde, sistemin gerçek yüzünün bir kez daha aç a ç kt n ifade etti. işçi-köylü den Merhaba, Gazetemizin bir önceki say s n n kapak manfleti Toplumsal muhalefet sokakta adalet ar - yor! idi. lk baflta abart l bir belirleme olarak görülebilirdi bu cümle. Ama gerçekler öyle mi? Gazetemizin ç kmas n n ard ndan bu belirlemeyi do rulayan bir dizi eylem ve etkinlikler düzenlendi. TEKEL in özellefltirilmesine karfl ç kan iflçilerin stanbul, Diyarbak r, Samsun, zmir vd. illerde yapt klar miting ve eylemlerde binlerce iflçi ve emekçi bir araya geldi. Emekliler kendilerine reva görülen % 2 lik sadaka zamm na karfl birçok ilde bas n aç klamalar yaparak, emekçilerin düflman AKP hükümetini protesto etti ve zamm n karfl l olan 10 YTL yi Baflbakan a gönderdi. Davutpafla da güvencesiz, sendikas z, asgari ücretle geçinmeye çal flan 23 kiflinin ifl cinayetine kurban gitmesi büyük bir kesim taraf ndan lanetlendi. AKP hükümetinin Alevilere yönelik son dönemde gerçeklefltirdi i kazanma hamleleri karfl s nda ilerici kültürüne sahip ç kan binlerce Alevi ve devrimci, stanbul Kad köy de yap lan mitingde buluflarak AKP yi protesto etti. zmir de, Marafl ta, Dersim de do ay katleden sistemin plan ve projelerini protesto etmek için çevreciler ve köylüler çeflitli etkinlikler ve eylemler düzenlediler. Kürt ulusal sorunu denilince akl na imha ve inkardan baflka bir çözüm yolu gelmeyen devletin sald r lar na karfl Kürt halk son on befl gün içinde defalarca çeflitli eylemler yapt lar. En son operasyonlara karfl düzenledikleri fi rnak a Demokratik Çözüm Yürüyüflü birçok engelleme ve gözalt terörüne karfl n sürüyor. Emekçi halk n sa l k ve sosyal güvenlik haklar n bir ç rp da ortadan kald ran SSGSS sald r s na karfl çeflitli illerde bildiri da t mlar, paneller, kitle toplant lar, hastane önlerinde bas n aç klamalar örgütleniyor. Hatta bunlar n yan na AKP nin türban n serbest b rak lmas için yapt hamleye karfl soka a ç kanlar da ekleyebiliriz. Sonuçta Kemalizm zehiri ile bilinçleri karart lm fl kitleler olsa da, AKP hükümetinin gericili ine karfl tepkilerini dile getirmek için alanlara ç kmaktalar. Bu toplumsal kaynaflman n devrimcilerin önderli inde geliflti ini söylemek ise mümkün de ildir. Daha çok kendili inden ya da reformistlerin (hatta kimi yerlerde gericilerin) önderli inde geliflen, kimisi Türk bayraklar yla yap lan bu hareketlenmelerin talepleri önemlidir. Bizler bu talepleri sahipleniyor muyuz, sahiplenmiyor muyuz? Türban meselesini bir kenara b rak rsak yukar da sayd m z eylemlerin talepleri olan özellefltirmelerin durdurulmas, tüm dinlerden ve mezheplerden insanlar n özgürce kendini ifade edebilmelerinin önündeki engellerin kald r lmas, Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Tayin Hakk n n tan nmas, SSGSS Yasa Tasar s n n geri çekilmesi, insanca yaflayabilecek ücret, çevreye duyarl ekonomik ve sosyal politikalar vb. vb. Bu taleplerin hiçbirisine karfl ç kmam z mümkün de ildir. Bunlar n ço u Demokratik Halk Devrimi nin de talepleridir ayn zamanda. Yani devrimimizin özneleri olan kitlelerden bahsediyoruz soka a ç kan kitleleri tan mlarken. Ve kitleler özde Demokratik Devrimin taleplerini (ama kendili inden) hayk r yorlar. Bu noktada sorun, bu kitlelerle iliflkilenmekte yaflad m z s k nt dad r. Elbette ki, bu k sa vadeli, hemen çözülecek bir mesele de ildir. Bu noktalarda at lan ad mlar da görmezden gelmemiz mümkün de ildir. Ancak kitlelerle aram zdaki mesafeyi kapatmak için daha büyük ad mlar atmaya cüret etmeliyiz. Zira iktidara yüzünü dönmemifl olan, sistemle köklü bir kopuflun olmad bu kitle eylemleri kendi içinde sönerek, sistemle bütünleflecektir. Memlekette bunca mesele, halk kitlelerini etkileyen onca sorun varken düzenin teflhiri için konu bulmakta s k nt yaflamak mümkün de ildir. O zaman düzenin bizlere sa lad bu avantaj sonuna kadar kullanarak onu teflhir etme ve alternatifini göstermek için ifl bize düflmektedir. Yukar - da s ralad m z gündemlerin baz lar ile ilgili stanbul, zmir, Adana vb. illerde çeflitli platformlar oluflturulmufl ve süreci örgütleme ad mlar birlikte at lmaya çal fl lmaktad r. S n r ötesi operasyona karfl yap lan eylemlerin yan s ra SSGSS ile ilgili birçok yerde örgütlenen eylemlerde emekçiler gerçek gündemlerine sahip ç kman n ad mlar n atmaktad rlar. Bu eylemleri s ras nda genifl kitlelerle birlikte hareket etmek, örgütlenmek ve örgütlemek as l hedeflerimiz aras nda olmal d r.

3 8-21 Şubat 2008 İşçi-köylü 3 Politika gündem Düzen, aya na dolaflan hizmetkârlar n dinlenmeye ald! Gladio/K l ç ( talya), Koyun Postu (Yunanistan), Secret British Network ( ngiltere), Gehlen Harekat /Stay Behind/Sword (Bat Almanya), Rüzgar Gülü (Fransa), NATO Command (Hollanda), SDRA-8 (Belçika), Schwert (Avusturya), Anti-Terör Kurtarma Grubu/GAL ( spanya) ve nihayet bizde de en yayg n kullan m yla kontrgerilla Tüm bu isimler, 2. Emperyalist Paylafl m Savafl sonras CIA taraf ndan yani ABD emperyalizmi eliyle dünya halklar n Hitler faflizminden kurtar lmas nda esas rolü oynayan Sovyetler Birli i ne, dolay - s yla da sosyalizme yönelik sempatiyi k rmak için kurulan ve binlerce operasyona imza atan örgütlenmelere ait. Bu örgütlerin gerçeklefltirdikleri eylemlere sentetik eylemler deniliyor. Yani yapay eylemler Bu örgütlenme ülkemizde, Kore Savafl n n ard ndan yetkilendirilen Tu general Danifl Karabelen öncülü- ünde 1953 de, ad daha sonra Özel Harp Dairesi olarak de ifltirilen Seferberlik Tetkik Kurulu ad yla kurulmufl. Belki bu Tetkik Kurulu nun ad n çok duymad k ama, özellikle 1990 larda T. Kürdistan nda ifllenen faili meçhul cinayetleri, yine bu bölgede bir kontra örgüt olarak iflleyen Hizbullah, Susurluk kazas n n ard ndan yarg lanan Özel Harekatç lar, dönemin Baflbakan Çiller in örtülü ödenekten bu birime yapt ödenekleri vs. rahatl kla hat rlayabiliriz. O kadar na da haf zam z yetmezse, Gazi Mahallesi nde ç kan olaylar bafllatan ilk kurflunu, fiemdinli de patlayan bombalar, Cizre de tanklarla halka gözda verme geçidini vs. unutmufl olamay z. Kontrgerilla örgütlenmesinin emperyalizmin direkt yönlendirmesinde ve devletin bizzat bir kolu olarak gayet resmi bir örgütlenme oldu u bugüne kadar defalarca kan tland, kimi zaman da itiraflara konu oldu. Yine de iflin her zaman en kolay, sorunu derin lere havale ederek elleri temizlemek, devleti kutsay p aklamak tercih edildi. Kimi zaman da bu derin liklere inildi i görünümü yarat larak birkaç küçük, teflhir olmufl göstermelik operasyonla devletin de bu durumdan ne kadar rahats z oldu u izlenimi yarat lmaya çal fl ld. Ve pek tabi ki ne hikmetse devletin iradesinin d fl nda gösterilen bu örgütlenme ortadan kald r - lamad. Ama daha da vahim olan birçok kesim de bugün hala bu yalan n, bu manipülasyonun (yönlendirme), bu dezenformasyonun (yanl fl bilgilendirme) etkisi alt nda devletten, bizzat kendisinin kurdu u bu örgütlenmesinin üzerine gitmesini beklemektedir. Bugün bu sat rlar bir kez daha yazmam zdaki neden ise yine sözde derin devlet örgütlenmesinin üzerine gidildi i bir operasyondur. 22 Ocak günü sürpriz bir flekilde 8 ayl k bir takip ve haz rl k sürecinin ard ndan yap ld söylenen bir operasyonla 50 nin üzerinde insan gözalt na al nd ve bunlar n bir k sm tutukland. Bu operasyonun en flöhretli isimleri hiç kuflkusuz son y llarda defalarca ad n birçok çete ba lant l konuda duydu umuz ama bir türlü de el de memifl (dokunulmam fl) olan, erken emekli TSK orijinli Veli Küçük Pafla ve yine neredeyse onun kadar flöhretli, kendisini mahkeme kap lar nda ayd nlara yönelik dava sald r - lar nda a z ndan köpükler saçarak ortam k flk rtan birisi olarak tan d m z Kemal Kerinçsiz di. Ergenekon ad yla ortaya ç kan bu kontrgerilla örgütlenmesinin tabi ki temeli vatanseverlik üzerine kuruludur y l nda Celal Kazda l ile birlikte Ergenekon üzerine kitap haz rlayan Can Dündar, Milliyet teki köflesinde Tümgeneral Memduh Ünlütürk ün (kendileri ünlü iflkencehane Ziverbey Köflkünün de komutan d r 1971 rejimi döneminde) Erol Mütercimler e söylediklerini flöyle aktar yordu: Ergenekon, hükümetlerin de, Genelkurmay n da, bürokrasinin de üzerinde bir örgüttür. 27 May s tan sonra CIA, Pentagon taraf ndan kurdurulmufltur. Özellikle Amerika da kontrgerilla e itimi alm fl, kurslardan geçmifl generallerin bir bölümü, Vatan kurtar yoruz düflüncesiyle bu örgütte yer al rlar. Ergenekon un bir üst örgüt olup olmad, tüm çetelerin bu yap ya ba l olup olmad klar n bilemeyiz. Bilmemize de gerek yok. Ancak çok aç k olan bir gerçek var ki; ad her ne olursa olsun devletin kurdu u bir kontrgerilla örgütlenmesi oldu u ve bu operasyondan sonra da varl n (ister ayn, isterse de farkl bir adla) sürdürece idir. Çünkü bu ülkenin egemenlerinin onlara ihtiyac var. Egemenlerin baflta T. Kürdistan olmak üzere tüm halka karfl yürüttü ü savaflta eli aya d r kontrgerilla. Küçük Pafla tüm flöhretine ra men devlet için vazgeçilmez de ildir, Kerinçsiz ise ondan da küçük bir ayr nt d r. çeride ne kadar kalacaklar, tamamen harcan p harcanmayaca, sonra kurutulup kullan lan bir mendil olarak tekrar kullan l p kullan lmayaca kendi içlerindeki çeliflkilere de ba l olarak verilecek bir karard r. Kontrgerillan n bafl nda kim oldu u de il, ne ifle yarad d r bizler aç s ndan önemli olan. Onlar n kurtard klar vatan, egemen s n flar n kasalar ndaki parad r, vatanseverlikleri de hizmetlerinin karfl l nda efendilerinden alacaklar d r. fiimdilik film, Kartal Hapishanesi nde misafirlikle sonuçland, gerisini seyretmeye devam edece iz. Vatansever savc lar vatanseverlere karfl Operasyon sürerken derin düflüncelerine baflvurulan Baflbakan, süreci Güvenlik güçlerimizin belli bir safhaya kadar bu iflte müdahalesi olduktan sonra yarg - n n devam ettirdi i süreç var. Bizim memnun oldu umuz konu. Bu suçlarla ilgili son olay gerçekten yürütmeyle yarg - n n gayet güzel bir dayan flma içerisinde bu ifli yürüttü ünün ifadesi oldu sözleriyle özetliyordu. Bu sözler TESEV in k sa bir süre önce hakim ve savc lar üzerinde yapt birebir görüflmelerden ortaya ç - kan tabloyu hat rlat yor. Devletin ç karlar m adaletin gerekleri mi? sorusuna hâkim ve savc lar n büyük ço unlu u ne diyordu: Ben devletçi hukukçuyum. Devlet olmazsa hukuk olmaz, biz de olmay z. Benim ülkem söz konusu oldu unda hukuk dinlemem!!! Tam da egemen s n f sözcülerine yarafl r söylemler. Ama bunu söyleyenler devlet adam de il, ba ms zl k iddias ndaki hukuk insanlar! Dolay s yla bu hukuk insanlar n n devletin ç karlar denilen ama gerçekte egemen s n flar n ç karlar olan hesaplara ters bir harekette bulunmayacaklar n ortaya koyuyor bu araflt rma. Bu yan t vermeyerek nizam n d fl na ç kanlara da örnek haz rd r: Bak, Genelkurmay Baflkan Y. Büyükan t n ismini iddianameye koyma aymazl n gösteren fiemdinli savc s Ferhat Sar kaya gibi olursun! Her konuda bir fikri olan, aç klama yapmak için sabah bile bekleyemeyip gece yar lar e-muht ralar çeken (ama ne hikmetse bu konuda kendisine soru soruluncaya kadar sesini ç karmayan) Genelkurmay Baflkan Y. Büyükan t ise daha çarp c bir noktaya vurgu yap yordu Ergenekon operasyonu ile ilgili: Her f rsatta ortaya ç kan fleyleri TSK ile iliflkilendirmek çabas var. TSK bir suç örgütü de ildir. Onun için bu tür fleyleri TSK ile iliflkilendirmeye çal flmak beyhude bir çabad r. Ne diyelim, dil diflin a r d yere gidermifl. (Veli) Küçük içerde, Büyük (an t) görevde! TSK n n bu tavr na iliflkin bu operasyonu, son haftalardaki türban tart flmalar ve türban n serbest b rak lmas ile ilgili geliflmelerle birlefltirdi imizde iki olas l kl bir tablo ç k yor ortaya. Birincisi; AKP hükümeti bu iki süreci ayn anda yürüterek, TSK n n türban meselesinde ses ç - karamamas n sa lamak ve ordunun yetkilerini (ve de sesini) k smak için bir hamle yapt yönünde. Nitekim türban gerekçe göstererek seçimleri erkene ald rmaya, muht ralar vermeye, sivil darbe ortam yaratmaya kadar giden TSK, bugünlerde türban konusunda konuflmamay tercih ederek düflüncelerimiz biliniyor fleklinde geçifltirmeci yaklafl yor. kincisi ise; Erdo an ile Büyükan t n bas na kapal gerçeklefltirilen tarihi Dolmabahçe buluflmas nda bir tak m konularda anlaflmaya vard klar ve haz rlad klar dan fl kl dövüfl gösterisini canl yay nda emekçi halka izlettikleridir. Zaten kamuoyunda yeterince teflhir olmufl, gözden ç kart lmas nda bir sak nca olmayan kontrgerilla elemanlar n belli bir noktaya kadar (bu örnekte Veli Küçük e kadar) saf d fl b rakmak düzen aç s ndan bir sorun olmam flt r bugüne kadar, bundan sonra da olmayacakt r. Ucu nereye giderse Bu tür durumlarda düzenin siyasetçileri taraf ndan sonuna kadar gidilece i mesajlar n n yorumlar ve umut/umutsuzluk etraf nda dönen tart flmalar var. Sonuna kadar gidilip gidilmeyece i meselesinde umutsuzlu a kap lmak için hiçbir neden yoktur. Bu kadar karamsar olman n anlam da yoktur. Karamsarl a kap - lanlar, devletten devlet örgütlenmesini da tmas n ve temizlenmesini bekleyenlerdir. Bunu yapacak olan n bilinçlenen ve örgütlenen halk kitleleri oldu unu bilmeyen/kabul etmeyenlerdir. Bu kesimlerin örnekleri ise talya d r. talya n n Malkoço lu su cesur bir savc n n üzerine gitmesiyle Gladio nun çözüldü ü iddia edilmektedir. Birincisi böyle bir örgütlenmeyi bir savc n n çökertemeyece i aç kt r. Bunun ötesinde, sosyalizmin geçici yenilgisinden yani esas düflman n pratikte olmamas ndan kaynakl bu örgütlenmelerin biçim ve yap lanmas n n de ifltirildi i gerçe i vard r. Yeni konjonktüre uygun hale getirilen Gladio/kontrgerilla örgütlenmeleri tüm dünyada faaliyetini sürdürmektedir. Ve kimi zaman fevri ve kontrol d fl na ç kan yaflanm fll klar varsa da bunlar münferittir, istisnad r. Konuyla ba lant l olarak biraz sa l k meselelerine girelim: Safra hayati bir beden s v s d r. nsan hayat nda sindirim, a zdan bafllarsa da esas olan, sindirim art klar n n bedenden at lmas d r. Düzen için de böyledir. Safralar n bedenden at lmas gerekmektedir. Bugün yap lan da bundan öte de ildir. Sineklerden kurtulmak için batakl n kurutulmas esprisi halk içinde yayg n bir kullan ma sahiptir. Batakl k bu sömürücü, yalanc, talanc sistemdir, hem de her fleyiyle ve tüm kurumlar yla. Sistem ortadan kalkmad kça da sinekler hep uçuflacak, insanlar m z n kan n emmeye devam edeceklerdir. Bu haliyle Ergenekon operasyonuna bakt - m zda küçük sineklerin v z lt s n n bir süreli ine kesildi ini ama büyüklerinin s rça köflklerinde tüm ihtiflam ve flerefli konumlar yla oturdu unu görebiliriz. Ama bu Gladio büyüklere de kalmaz, onlar n da büyükleri ç kar bir gün. Bir kez daha; batakl kurutmak için halk kitlelerinin ayd nlat lmas, bilinçlendirilmesi ve örgütlenmesinden baflka bir yol yoktur. TC devletinin aklama operasyonu! Kamuoyunda Ergenekon Operasyonu olarak adland r lan sahtekârl kamuoyuna teflhir etmek için Partizan, ESP, DTP ve SDP taraf ndan ortak bir bas n aç klamas gerçeklefltirildi. 26 Ocak günü Ahmet Vefik Pafla Tiyatrosu önünde yap lan aç klamada okunan bas n metninde çeteleri Kürt illerinde yap lan yarg - s z infazlardan Musa Anter den Vedat Ayd n a U ur Kaymaz dan Hrant Dink katliam ndan biliyoruz denildi. Tunceliler Kültür ve Yard mlaflma Derne i nin de destek verdi i eylemde s k s k Kahrolsun M T, CIA, Kontrgerilla sloganlar at ld. (Bursa) S n fsal Yaklafl m SINIF MÜCADELES NE TESETTÜR, HALK MUHALEFET NE TÜRBAN! Türban meselesinde, di er boyutlar ve ortaya ç kard hararetli tart flmalar göz ard etmeksizin, ilk elden vurgulanmas gereken husus; AKP önderli indeki egemen s n f kli inin esas amac n n, ileri sürülen gerekçelerle (inanç özgürlü ü, e itim hakk ) hiçbir biçimde iliflkili olmad d r. At lan ço u ad mlar ve gelifltirilen hamlelerde genellikle amaç ve hedefler gizlenmektedir ama, bu seferki çarp tman n, belirli bir kitlenin öteden beri topluma yans yan bir talebi üzerinden gelifltirilmesi, meseleyi farkl k labilmektedir. Bu hamlenin Kemalist-laikçi klik ve onun etraf nda kümelenen çevreler taraf ndan fleriat devletine do ru gidifl ve laik cumhuriyetin temellerine sald r fleklinde nitelendirilmesi de ayn oranda aldat c d r. ABD emperyalizminin RP den yontarak flekillendirdi i ve l ml islam flablonuna uygun biçimde sahneye sürdü ü AKP nin devletin temelleri/esaslar ile bir sorunu yoktur. Bunun olmas da yap lanmas ve varl k koflulu itibar yla zaten olas de ildir. Kald ki TC nin AKP den sak n lacak laik bir düzeninden söz etmek, giderek daha az inand r c bir sav haline gelmektedir. Son sözümüzü baflta söylemeye devam ederek ilerleyelim; türban (ya da baflörtüsü) konusunu, din ve vicdan özgürlü ü, e itim hakk ve de k l k k yafet serbestli i gerekçeleriyle gündemlefltiren AKP hükümeti, a r gündemlerle (sorunlarla) yüklü süreci karfl lamay, halk muhalefetini yanl fl mecralarda parçalamay, istismar etti i belli de erler üzerinden kendi taban n n deste ini diri tutmay ve yak n süreçteki yerel seçimler için yat r m yapmay hedeflemektedir. Son ulusa seslenifl konuflmas nda, Türkiye yi özgürlükler ülkesi yapmak istiyoruz diyen Tayyip Erdo an n 6 y ll k AKP hükümetleri dönemindeki prati i ortadad r. Bu süreçte hak ve özgürlükler alan nda hiçbir geliflme ve aç - l m gösterilmedi i gibi aksine daha bask - c yasa ve düzenlemeler devreye sokulmufl (TCK, CMK, C K, PVSK vd.), ekonomik ve sosyal haklar budanm fl ve gasp edilmifltir. Ancak daha da önemlisi uygulama alan nda yaflanm fl ve baflta Kürt Ulusal Hareketi nin güçleri ve Kürt ulusu olmak üzere komünist ve devrimcilere yönelinmifl, yurtsever, ilerici, demokrat muhalif kim varsa faflist devlet terörünün hedefi olmufl, katliamlar, faili meçhul cinayetler, yarg s z infazlar, kay plar, sald r lar, iflkenceler, tutuklama ve gözalt lar yayg n bir hal alm flt r. Bütün bu pratiklerin flimdi türban sorununda AKP nin karfl s na büyük bir kararl kla ve cansiperane dikilen CHP ve hempalar n n tam deste iyle gerçeklefltirildi i de hat rlanmak durumundad r. Öyle ki hakim s n f partilerinin oluflturdu u ortak koruma kalkan hassas bir ifllev görmüfl, baz ünlü edebiyatç ve yazarlar hedef almas ve hedef göstermesiyle popüler hale gelerek deflifre olan TCK 301. maddesine dahi dokunulmam flt r. Türban konusu gündemlefltirilirken fitili ateflleyen T. Erdo an n sarf etti i, velev ki siyasi simge olsun sözü, politik özgürlükler ve sembollere karfl faflist yasa ve uygulamalarla beraber tam da konuya iliflkin bafll ca gerekçelerinden olan din ve vicdan özgürlü ü nden ne anlad klar n ortaya koymaktad r. Sünni islam devlet-tarikat zoruyla dayatan, bunun ad na da bafl ndan itibaren laik cumhuriyet diyen rejim; tarihi boyunca ne baflka dinler, ne baflka mezhepler, ne dinsizlik, ne de di er kanaatler karfl s nda hoflgörülü olmufltur. Osmanl gelene i, çok daha despot ve zorba yöntemlerle sürdürülmüfl; katliam ve provokasyonlarla, Alevilere, H ristiyanlara, ateistlere vd. bütün az nl klara kan kusturulmufltur. Türban sorunuyla iliflkilendirilen bir di er husus (yüksek ö renim ba lam nda) e itim hakk d r ki bununla ilgili sürecin daha nerelere kadar evrilebilece ini taze YÖK baflkan Yusuf Ziya Özcan n paral üniversite konusunda yapt aç klama oluflturmaktad r. Mevcut durumda ise, ekonomik ve sosyal nedenlerle ortaö retim kurumlar na devam edemeyenler bir yana, her y l milyonlarca ö rencinin ÖSS ile bertaraf edilmesi ile iflleyen sistem, YÖK ün kendi k y m düzeni ile beraber e itim hakk n n hakk n vermektedir. Bu koflullar n yarat c s, iflleticisi ve bekçisi olanlar n, türban vesilesiyle e itim hakk ndan bahsediyor olmalar, yine bunun içine alay eder biçimde k l k k yafet serbestisini de s k flt rmalar, son derece anlaml d r. Konuya iliflkin samimiyetsizli i (yayg n deyiflle takiyeyi) ele veren önemli hususlardan birisi de, sorunu bir yandan ciddi boyutlara sahip bir mesele olarak göstermekle beraber, di er yandan yar m yamalak çözmeye çal flmalar d r. Bunun en önemli göstergesi, getirilmekte olan düzenlemenin ortaö retim kurumlar n kapsamamas, daha da önemlisi üniversite sonras ndaki mesleki yaflamla ilgili kamusal alana yönelik hiçbir müdahale öngörmemesidir. Türbanl kiflilere sadece yüksek ö retimde sadece 2 ila 4 y l için özgürlük tan nm fl olmakta, bu kifliler kamuya iliflkin bir görev üstlenmeye kalkt klar nda yasak lara yine boyun e mek durumunda kalmaktad rlar. MHP destekli AKP nin türban hamlesine karfl, c.baflkanl seçim sürecindeki gibi rejim elden gidiyor hezeyan yla seferberlik bafllatan CHP de bu dönemi azami kârla de erlendirme hesaplar yapmaktad r. Toplumun hat r say l r bir kesiminde yank s n bulan bu propaganda üzerinden kitleleri harekete geçiren, ama öncesinde y llar n yetiflmifl kadrolar ve yerleflik kurumlar üzerinden art arda zehir zemberek demeçleri patlatan Kemalist-laikçi cephenin, tansiyonun yükselmesinde AKP den geri kalm yor olmas sürpriz de ildir. Bu çevrelere eklemlenen ilerici, demokrat baz kesim ve ayd nlar n, kad n n islamiyetteki konumunu ve tesettürü (kad n n bireysel özgürleflmesi) sorgulama üzerinden durufl sergilemeleri ne kadar yanl flsa, ayn biçimde AKP-MHP koalisyonuna paralel konuma düflen kimi ilerici ve demokrat kimlikli flahsiyetlerin e itim hakk ve inanç özgürlü ü çerçevesinde saf belirleme ihtiyac duymas da o denli yanl fl olmufltur. AKP san ld gibi sadece yüzde 47 lik oy deste inin verdi i cesaretle türban hamlesini gelifltirmifl de ildir. Bunda, ABD nin tam deste iyle beraber, TSK ile sa lanan mutabakat n getirdi i iflleri yoluna koyman n rahatl bafll ca rol oynam flt r. MHP nin deste inde de bu husus kritik bir ölçü kabul edilmelidir. MHP aç s ndan c.baflkanl na destekten daha ileri bir ad m olan türban konusu, ABD ve TSK n n rolü sayesinde olgunlaflm flt r. AKP yle türban konusundaki dayan flma bunlarla da bitmemifl, AB Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eflbaflkan Joost Lagendijk, baflörtüsünün üniversitelerde serbest olmas hususuna aç k destek verdiklerini aç klam flt r. ( ) Baykal n Hiçbir kurumdan bir bekleyiflimiz yok, kimse gölge etmesin, baflka bir fley beklemiyoruz sözleriyle de yorumlad üzere, Büyükan t n kaçak bir tav r sergileyerek AKP ye örtülü destek sunmas, di er yandan TÜS AD n MHP üzerinden AKP ile ekonomik sorunlar ve türban konusunu içeren a r dilli bir polemik içerisine girmesi, hakim s n f klikleri aras ndaki denge, çat flma ve kamplaflma sorunlar nda önemli geliflmelerin yaflanaca n göstermektedir. Geçerken not düflelim; AKP ile TSK aras ndaki paslaflma, kullan m tarihi geçmifl kontrgerilla art klar na yönelik Ergenekon operasyonu esnas nda da yaflanm flt r. Büyükan t ve Tayyip, pisliklerden ar nma gibi lanse ettikleri durumdan halka yönelik güven tazeleme mesaj ç karmay ihmal etmemifllerdir. Susurluk, fiemdinli türü keskin virajlar rahatça dönen devletin, brahim fiahin, Korkut Eken gibilerinden sonra, Veli Küçük e de çetesi ile birlikte bu tipte u urlama töreni yapt raca Allah n emriydi! Hakim s n f klikleri aras nda yaflanan çat flma ve saflaflmalar; türban sorununu da gündemlefltiren biçimde, sanki geriye ötelenmifl gibi duran Kürt sorunu ile birlikte, egemen s n flar n önümüzdeki süreçte karfl karfl ya bulunduklar yüklü ve kritik ajandayla yak ndan ilgilidir. SSGSS sald r s ile zaten aç lm fl bulunan süreç h zl biçimde örülmekte, sald r paketleri art arda servise haz r hale getirilmektedir. Dün sadece sözü edilen k dem tazminat konusu, bugün 3 seçenekli bir taslak durumundad r. Sendikalar Yasas ile Toplu Sözleflme ve Grev Yasalar ndaki haz rl klar da tamamlanm flt r. Milyonlarca iflçi ve emekçinin son derece ciddi ifl ve ekmek sorunu bulunmaktad r. Pahal l k ve yoksulluk giderek artmaktad r. Sosyal güvenlik, e itim ve sa l k konusunda, milyonlar zaten yetersiz olan haklar n da yitireceklerdir. Özellefltirmeler, onbinlerce iflçiyi ve ailesini sefalete ve açl a mahkum edecektir. Yeni sald r yasalar ile milyonlarca iflçinin birikim ve kazan mlar, örgütlenme haklar ve ifl güvenceleri ellerinden al nacakt r. Kürt ulusuna yönelik daha büyük çapl katliam haz rl klar yap lmaktad r... Hakim s n flar n faflist partileri, tam da bu süreçte suni bir gündem yaratarak kitleleri farkl bir alan ve zeminde karfl karfl ya getirmeye çal flmaktad rlar. Düzene olan tepkiyi köreltmenin, dikkatleri da tman n, güçleri bölmenin ve kendi etraflar nda yedeklemenin hesab n yapmaktad rlar. Komünistler ve devrimciler, demokratlar ve yurtsever güçler, iflte bu noktada, iflçi ve emekçi kitleleri, ezilen ve yoksul y nlar, kendi gerçek sorunlar etraf nda yo unlaflt rmay ve ayn saflarda buluflturmay baflarmak göreviyle yüz yüzedir.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

Nepal Halk Cumhuriyeti

Nepal Halk Cumhuriyeti ±CMYK 30 y ld r bitirilemeyen proje: GAP Erdo an n aç klad GAP eylem plan yerel seçimler öncesi yap lan bir flovdan ibarettir. Fakat bu durum; GAP n enerji ve su potansiyeli nedeniyle büyük flirketlerin

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas

Gerçeklerle yüzleflme. Bursa da Guantanamo iflkencesi. Ortak hedef; Ulusal Hareket in silahs zland r lmas Su yaflamd r! Dünya Su Forumu 16-22 Mart tarihleri aras nda stanbul da Feshane ve Sütlüce Kongre Merkezinde gerçeklefltirildi. 110 ülkeden 33 binden fazla kiflinin kat ld foruma kat lanlar aras nda 3 prens,

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 133 *May s 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Kathmandu sokaklar nda devrim coflkusu flte 1 May s ALANLARDAYIZ... Ç D E K L E N R SUNU Merhabalar, Yo

Detaylı

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma

Kriz, açlık, yoksulluk, direniş, mücadele, dayanışma 2009 da şahit olduk İşçi düşmanlığının, emek düşmanlığının ayyuka çıktığı bir yıl oldu 2009. Emekçilere saldırının durmadığı, egemenlerin halkın en küçük talebine tahammül edemediği bir yıldı. Faşizm tarafından

Detaylı

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 19 Mart-1 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Ali Yetgin gözaltında kaybedilmek isteniyor! Sicili katliam ve kaybetmelerle hayli kabarık olan TC devletinin yeni bir kaybetme girişimiyle karşı karşıyayız. Partizan Dergisi okuru Ali Yetgin den 8 Mart

Detaylı

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na...

SUSTURULAMAZ! Orman iflçilerinin dram sabah n 5 inde bafll yor... Çözümsüzlükte srar ediyorlar. Mücadelesi sabit görüldü ünden kapat lmas na... flçi-köylü kapat ld SUSTURULAMAZ! Özgür gelecek. DESA patronunun gücü direnifli sat n almaya yetmiyor Özel Say : 2008/1 *Y l:1 *14-27 Kas m 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X umutyayimcilik@ttmail.com

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 134 *Haziran 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA brahim Kaypakkaya n n daha genifl kitlelere ulaflt r lmas için Umut Yay mc

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 2-15 Nisan 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X İşçi-köylü Demokratik Halk İktidarı İçin Ç I K T I Sayı: 62 * * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X DEĞİŞEN ANAYASA, DEĞİŞMEYEN ZİHNİYET 4 Bileşik kuvvetler üzerinden it dalaşı Tekel direnişi ve balyoz operasyonunun

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır Açılım sınırları aştı: Esat ve Erdoğan ın tasfiye kardeşliği Kürt ulusal sorununun yaşandığı tek alanın TC sınırları içerisinde olmadığı bilinmektedir. Emperyalist anlaşma masalarında dört parçaya bölünen

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti!

Adalet. Emperyalist iflgal kukla meclisle meflrulaflt r lamaz! Adalet. Adalet. 1 Nisan Davas : Komplo iflas etti! ISSN: 1304687X 132 Irak ta iflbirlikçilefltirme ve halklar bölme seçimi! Adalet Haftal k Dergi / Say : 144 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net

Detaylı

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506

Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 Aylık Siyasi Gençlik Dergisi * Sayı: 143 * Mayıs 2009 *Fiyatı: 1,50 TL * ISSN: 1302-7506 önderimiz İbo bizim Halk gençliği alternatifsiz değildir YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU Merhabalar, Bu say m zda Komünist

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 137 *Eylül 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Demokratik, bilimsel, anadilde, paras z e itim için B RLEfiEL M! - Kürt gençli i Kaypakkaya y incelemelidir

Detaylı

Temmuz. Katliam. AÇLI IMIZDAN BAfiKA B R fiey KALMAYACAK EL M ZDE!

Temmuz. Katliam. AÇLI IMIZDAN BAfiKA B R fiey KALMAYACAK EL M ZDE! Ba ms z Demokratik Türkiye çin Birleflip Mücadele Etmezsek... www.ekmekveadalet.com Tütün, çay, fındık, pancar, madenler, ormanlarımız... işimiz, aşımız, bir bir alınıyor elimizden! AÇLI IMIZDAN BAfiKA

Detaylı

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar,

SUNU YEN DEMOKRAT GENÇL K. Merhabalar, Merhabalar, YEN DEMOKRAT GENÇL K SUNU çinden geçti imiz dönemde en yo un tart fl lan konu Kürt ulusal sorununun nas l bir sürece evrilece idir. Sistem bir yandan henüz somut bir içeri i olmasa da aç l

Detaylı

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X

İşçi-köylü. * 28 Mayıs-10 Haziran 2010 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X Devletin maden karası yüzü Taşeron çalışma/çalıştırma; güvencesiz çalıştırmanın, emek sömürüsünün, işçinin haklarının gasp edilmesinin en sık yaşandığı biçimidir. Bu sistemde işçinin örgütlenme hakkı yoktur!

Detaylı

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M!

HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 130 2008-02 *fiubat 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 HAKLARIMIZ Ç N B RLEfiEL M! Söz ve karar hakk için harekete geçelim, örgütlenme özgürlü ünü savunal

Detaylı

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES

fiç B RL HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Nerede Tafleron Orada flsizlik! Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü fiç - K TLE GAZETES F YATI : 1 TL. fiç - K TLE GAZETES YIL: 1 SAYI: 2 ARALIK 2009 HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE Tekel iflçilerinin Direnifl Günlü ü Türkiye nin de iflik illerinden fabrikalar kapat larak iflsiz b rak

Detaylı

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım!

Grup Suni Deri de bütün çıkışlar tutuldu, biz kazanacağız! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! CHP değişti mi? Belgelerle konuşalım! Son yerel seçimler öncesin de koltuğunun altın da dosyalarla tanıdık kendisini. Belgelerle konuşması, doğrunun yanında, haksızlığın, yolsuzluğun karşısında yer alması

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

CMYK CMYK. *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 CMYK CMYK Halk gençli iyle birlikte 20.y l CMYK *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 125 2007-08 *Eylül 2007 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Bir garip e itim sistemi Sayfa 4 YDG nin geleneksel

Detaylı

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA!

Yangın yerine dönen HAYDARPAŞA! Dolarlarımızı kim çaldı? Kaplanlar bir bir dökülüyor! Türkiye 26 Kasım Cuma gününe kişi başına 2 bin 354 dolar daha zenginleşmiş olarak uyandı. Böylece kişi başına gelir, 15 bin 392 dolara yükselmiş oldu.

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 136 *A ustos 2008 *Fiyat : 1.50 YTL * ISSN: 1302-7506 Gücümüz Birli imizde! UMUT YAYIMCILIK BÜROLARINDA 3 SUNU Merhabalar, Ekonomik ve siyasi krizin derinleflti

Detaylı