Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004"

Transkript

1 Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Ekin ERTEM, Sercan ULUSOY, Demir SERTER nterferon-alfa Tedavisi Alan Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Tiroid Fonksiyonlar n n De erlendirilmesi Mustafa SÜNBÜL, Ertan fiahbat, Mehmet AKKUfi, fiaban ESEN, Hakk KAHRAMAN, Hakan LEBLEB C O LU Akut Viral Hepatit C de nterferon Alfa 2b Tedavisi: ki Y l Takip Edilen Yedi Olgu Taner YILDIRMAK, Funda fi MfiEK, Fatma YÜKSEL, Lütfü SAVAfi Kronik Obstrüktif Akci er Hastal Olan Bireylerde Hepatit C Virüs nfeksiyonu S kl Mustafa ALTIND fi, Ayfle ORMAN, Mehmet ÜNLÜ, Yücel KIRLANGIÇ Hasta Bak m ve Hastane Hijyeninden Sorumlu Sa l k Personelinde HBV, HCV ve HIV S kl F. Füsun ÖZ BÖLÜKBAfi, Fadile YILDIZ ZEYREK, Cengiz BÖLÜKBAfi, C. Dost ZEYREK, Ali UZUNKÖY, Suzan TABUR, Hatice ÖZB LGE Yüksekokul Ö rencilerinin Cinsel Yolla Bulaflan Hastal klar Hakk nda Bilgi Düzeyleri Turan GÜNDÜZ, Saliha ALTIPARMAK, Gülten KARADEN Z Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar Elçin YOLDAfiCAN, Serap BANAK Metildopaya Ba l Geliflen Hepatit: ki Olgu Sunumu Taner YILDIRMAK, Lütfü SAVAfi, Funda fi MfiEK, Fatma YÜKSEL, Nur EFE R S, Elvin D NÇ Adolesan Yafl Grubu Erkek Ö rencilerde Hepatit B Seroepidemiyolojisi ve liflkili Risk Faktörleri Özgen KÖSEO LU, Nurdo du BAYRAKTAR GÜNGÖR, Özge DARKA, Ayfer GÜNALP

2 V RAL HEPAT T DERG S Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Ç NDEK LER Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Ekin ERTEM, Sercan ULUSOY, Demir SERTER nterferon-alfa Tedavisi Alan Kronik Viral Hepatitli Hastalarda Tiroid Fonksiyonlar n n De erlendirilmesi Mustafa SÜNBÜL, Ertan fiahbat, Mehmet AKKUfi, fiaban ESEN, Hakk KAHRAMAN, Hakan LEBLEB C O LU Akut Viral Hepatit C de nterferon Alfa 2b Tedavisi: ki Y l Takip Edilen Yedi Olgu Taner YILDIRMAK, Funda fi MfiEK, Fatma YÜKSEL, Lütfü SAVAfi Kronik Obstrüktif Akci er Hastal Olan Bireylerde Hepatit C Virüs nfeksiyonu S kl Mustafa ALTIND fi, Ayfle ORMAN, Mehmet ÜNLÜ, Yücel KIRLANGIÇ Adolesan Yafl Grubu Erkek Ö rencilerde Hepatit B Seroepidemiyolojisi ve liflkili Risk Faktörleri Özgen KÖSEO LU, Nurdo du BAYRAKTAR GÜNGÖR, Özge DARKA, Ayfer GÜNALP Hasta Bak m ve Hastane Hijyeninden Sorumlu Sa l k Personelinde HBV, HCV ve HIV S kl F. Füsun ÖZ BÖLÜKBAfi, Fadile YILDIZ ZEYREK, Cengiz BÖLÜKBAfi, C. Dost ZEYREK, Ali UZUNKÖY, Suzan TABUR, Hatice ÖZB LGE Yüksekokul Ö rencilerinin Cinsel Yolla Bulaflan Hastal klar Hakk nda Bilgi Düzeyleri Turan GÜNDÜZ, Saliha ALTIPARMAK, Gülten KARADEN Z Yar k rsal Alanda Yaflayan Kiflilerin Viral Hepatitler Konusunda Bilgi ve Tutumlar Elçin YOLDAfiCAN, Serap BANAK Metildopaya Ba l Geliflen Hepatit: ki Olgu Sunumu Taner YILDIRMAK, Lütfü SAVAfi, Funda fi MfiEK, Fatma YÜKSEL, Nur EFE R S, Elvin D NÇ

3 V RAL HEPAT T DERG S Yaz flma Adresi Ankara Üniversitesi T p Fakültesi bn-i Sina Hastanesi Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal ANKARA Viral Hepatitle Savafl m Derne i Baflkan Emin TEKEL kinci Baflkan Fehmi TABAK Genel Sekreter smail BALIK Muhasip Üye Hürrem BODUR Üyeler Neriman BALABAN Nefle SALTO LU Necati ÖRMEC Hesap Numaras Türkiye fl Bankas Samanpazar fiubesi/ankara VHSD Tasar m, Dizgi ve Bask B L MSEL TIP YAYINEV Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere - ANKARA Tel: Faks: Genel Koordinatör: Ecz. brahim ÇEV K Viral Hepatit Dergisi nde yay nlanan yaz lar, resim, flekil ve tablolar editör ve yay n kurulunun izni olmadan k smen veya tamamen ço alt lamaz. Bilimsel amaçlarla kaynak gösterilmek flart ile özetleme ve al nt yap labilir. Viral Hepatit Dergisi Viral Hepatitle Savafl m Derne i taraf ndan yay nlanmakta ve üyelerine ücretsiz olarak da t lmaktad r. Bu derginin bas m ve da t m ndaki katk lar ndan dolay Roche Müstahzarlar A.fi. ye teflekkür ederiz.

4 V RAL HEPAT T DERG S Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Editör: Emin TEKEL Yay n Kurulu: Neriman BALABAN smail BALIK Hürrem BODUR Necati ÖRMEC Nefle SALTO LU Fehmi TABAK Yay n Sekreteryas : Hürrem BODUR Arzu ALTINYOLLAR Hakan ABACIO LU Canan A ALAR Ulus AKARCA Ayhan AKBULUT Hasan Salih Zeki AKSU Filiz AKfi T Firdevs AKTAfi Mustafa ALTIND fi Celal AYAZ Bilgehan AYGEN Selim BADUR Sait BA CI Neriman BALABAN smail BALIK Yücel BATUR brahim BAYDAR Bülent BAYSAL Ahmet BEKTAfi Fatih BEfiIfiIK Ali Reflit BEYLER Alt nay B LG Ç Hürrem BODUR Vedat BULUT A. Tevfik CENG Z Mehmet C NDORUK Y lmaz ÇAKALO LU Nedim ÇAKIR Mustafa Ayd n ÇEV K Hasan ÇOLAK Halil DE ERTEK N Ali DEM R fiükrü DUMLU Abdülkadir DÖKMEC lyas DÖKMETAfi smail Hakk DÜNDAR Haluk ERAKSOY Selda ERENSOY Yaz nceleme Kurulu Ekin ERTEM Can Polat EY GÜN Mustafa GÜLfiEN Murat GÜNAYDIN Ali GÖREN Levent GÖRENEK Salih HOfiO LU Abdurrahman KADAYIFÇI Ayhan Gazi KALAYCI Ali KAYA Sabahattin KAYMAKO LU Hüseyin KILIÇ S rr KILIÇ Fatih KÖKSAL ftihar KÖKSAL Halil KURT Semra KUfiT MUR Hakan LEBLEB C O LU Latife MAMIKO LU Faruk MEM K Ali MERT Reflit MISTIK Özcan NAZLICAN Nihat OKÇU M. Derya ONUK Metin OTKUN Atilla ÖKTEN Necati ÖRMEC Hatice ÖZENC Yusuf ÖZBAL Serdar ÖZER Hasan ÖZKAN Recep ÖZTÜRK Halit ÖZSÜT Alaattin PAHSA Murat PALABIYIKO LU Mehmet PARLAK Ömer POYRAZ Nefle SALTO LU Macit U. SANDIKÇI Adnan SEYREK Fatma SIRMATEL Ayfle S VREL ARISOY Bülent S VR Mehmet SOKMAEN Nedim SULTAN Mustafa SÜNBÜL Halis fi MfiEK Fehmi TABAK Yeflim TAfiOVA Mehmet TAfiYARAN Emin TEKEL Okan TÖRE Nurdan TÖZÜN Hüseyin TURGUT Necla TÜLEK Emel TÜRK ARIBAfi Salih TÜRKO LU Rüçhan TÜRKYILMAZ Fatma ULUTAN Sercan ULUSOY Gaye USLUER fiemsettin USTAÇELEB Ahmet UYGUN Özden UZUNAL MO LU Selahattin ÜNAL Ata Nevzat YALÇIN M. Hadi YAfiA O. fiadi YENEN Necati YEN CE Taner YILDIRMAK Arif YILMAZ Ayfle YÜCE Haluk VAHABO LU Ayfle W LLKE TOPÇU

5 V RAL HEPAT T DERG S YAZIM KURALLARI 1. Viral Hepatit dergisi, Viral Hepatitle Savafl m Derne i (VHSD) nin süreli bilimsel yay n olarak dört ayda bir yay nlanmaktad r. Bu derginin amac, viral hepatitler konusunda yap lan klinik ve deneysel araflt rmalar, ilginç olgu bildirimleri, derlemeler türünden yaz lar ile okuyucular aras nda bilgi al flveriflini sa lamak; özellikle VHSD nin kurulufl amac olan konularda ülkemizin bilimsel geliflimine katk da bulunmakt r. Dergide bas lan çal flmalarla ilgili görüfller ve bunlara yay n sahibinin verdi i cevaplara Editöre Mektup bölümünde yer verilir. 2. Derginin yay n dili Türkçe dir. Yaz lar n Türk Dil Kurumu nun Türkçe sözlü üne ve yeni yaz m k lavuzuna uygun olmas gerekir. Ancak deneysel çal flmalar, klinik çal flmalar ve olgu sunumlar için ngilizce bafll k, ngilizce özet ve ngilizce anahtar kelimelerin bulunmas zorunludur. K saltmalar uluslararas kabul edilen flekilde olmal, ilk kullan ld klar yerde aç k olarak yaz lmal ve parantez içinde k salt lm fl flekli gösterilmeli ve metin içinde daha sonra k saltmalar kullan lmal d r. 3. Gönderilen yaz lar önce yay n yürütme kurulu ve editör taraf ndan de erlendirilir. Yay n yürütme kurulu ve editörden onay alan yaz lar, isimleri gizli tutulan konuyla ilgili üç yay n inceleme kurulu üyesi taraf ndan de erlendirildikten sonra, en az iki olumlu görüfl almak kayd ile yay nlanmaya hak kazan r. Yaz lar gelifl tarihi göz önüne al - narak yay n kurulunun belirledi i s raya göre yay nlan r. Yay n kurulu yay n koflullar na uymayan bilimsel yaz lar yay nlamamak, gerekti inde düzeltmek üzere yazar na geri vermek, yazar n iznini alarak k saltmak yetkisine sahiptir. 4. Yaz lar A4 ka d na yaz c ile; solda 3, sa da 2 cm boflluk kalacak flekilde çift aral kl ve 12 punto ile imla ve yaz m hatalar olmayacak flekilde bilgisayarda yaz lm fl halde bilgisayar disketi ile birlikte 3 nüsha halinde gönderilmelidir. 5. Antibiyotik ve antivirallerin isimleri dil bütünlü ünü sa lamak aç s ndan okundu u gibi yaz lmal ve cümle bafl nda de ilse ilk harfi küçük harfle yaz lmal d r. Örne in; ribavirin, interferon-alfa 2b, streptomisin gibi. 6. Araflt rma ve olgu sunumu fleklindeki makaleler mutlaka afla da belirtilen düzene uygun olmal d r; 1. Sayfa: Bafll k (Türkçe), Yazarlar, Kurum, Yaz flma Adresi, 2. Sayfa: Özet (Türkçe), Anahtar Kelimeler, ngilizce Bafll k, ngilizce Özet, ngilizce Anahtar Kelimeler, 3. ve sonraki sayfalar s ras ile Girifl, Materyal ve Metod, Bulgular, Tart flma ve Kaynaklar bölümleri olacak flekilde yaz lmal d r 7. Derleme türü makalelerde Türkçe ve ngilizce Özete gerek yoktur. Kaynak say s mümkünse 40 n üzerinde olmamal d r 8. Tablo, fiekil ve Resimler (numaralar ve alt yaz lar ile birlikte) gönderilecek olan üç örnekten yaln zca birinde yaz içinde yer almas istenen flekilde haz rlanmal (eklenmeli, yap flt r lmal vs.), di er iki örnekte numara, bafll k veya alt yaz lar ile birlikte her biri bir A4 ka d na haz rlanarak yaz ya eklenmelidir. Son iki örnekte yaz dan flma kurulu üyelerine isim sakl olarak gönderilece i için, yazar isimleri ve çal flman n yap ld yer ile ilgili bilgiler bulunmamal d r. 9. Kaynak numaralar metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmeli, metin sonunda eserin içindeki geçifl s ras na göre numaraland r lmal d r. Kaynaklar n yaz l m afla daki örneklere uygun olmal d r. Kaynak bir dergi ise; Yazar(lar) n soyad ad n n bafl harf(ler)i, 6 ve daha az say daki yazarlar için yazarlar n tamam, 6 n n üzerinde yazar bulunan makaleler için ilk 3 yazar belirtilmeli Türkçe kaynaklar için ve ark. Yabanc kaynaklar için et al. baresi kullan lmal d r. Makalenin bafll, derginin ndex Medicus a göre uygun k salt lm fl ismi Y l; Cilt: ilk ve son sayfa numaralar. Öne in; Kuo G, Choo QL, After HJ, et al. An assay for circulating antibodies to a major etiologic virus of human non-a, non-b hepatitis. Science 1989; 244: Kaynak bir kitap ise; Yazar(lar) n soyad ve ad n n bafl harf(ler)i. Kitab n ad. Kaç nc bask oldu u. Bas mevi, Bas m y l. Örne in; Sykes G. Disinfection and Application. 2 th ed. London: FN Spon Co, Kaynak kitaptan bir bölüm ise; Bölüm yazar(lar) n n soyad ad n n bafl harf(ler)i. Bölüm bafll. In: Editör(ler)in soyad ad n n bafl harf(ler)i (ed) veya (eds). Kitab n ad. Kaç nc bask oldu u. Bas m yeri: Yay nevi, Bask y l : Bölümün ilk ve son sayfa numaras. Örne in; Yenen Ofi. Hepatit C virusu molekül özellikleri ve serolojik tan. K l çturgay K (ed). Viral Hepatit Bask. stanbul: Viral Hepatitle Savafl m Derne i, 1994: Olgu sunumlar n n girifl ve tart flma k s mlar k sa ve öz olmal, kaynak say s s n rl olmal d r. 11. Editöre mektup bölümü, dergide daha önce yay nlanm fl yaz lara elefltiri getirmek, katk sa lamak ya da orjinal bir çal flma olarak haz rlanmam fl ve haz rlanamayacak bilgilerin iletilmesi amac yla oluflturuldu undan k sa-öz olmal, özet içermemeli, kaynaklar s n rl olmal d r. 12. Yaz lar, yaz n n daha önce bir dergide yay nlanmam fl veya yay nlanmak üzere gönderilmemifl oldu unu bildiren, makaledeki isim s ras na uygun biçimde yazarlar taraf ndan imzalanm fl bir üst yaz ile gönderilmelidir. 13. Daha önce sunulmufl bildiriler yer ve tarih belirtmek koflulu ile yay nlanabilir. Bu durum ilk sayfa alt nda belirtilmelidir. 14. Yay nlanan yaz lar n hukuki sorumlulu u yazarlara aittir. Yazarlara telif ücreti ödenmez. 15. Gönderilen yaz lar, disket ve resimler yaz kabul edilsin veya edilmesin hiçbir flekilde iade edilmez. 16. Yaz lar afla daki adrese YUKARIDAK KURALLARA UY- GUN fiek LDE 3.5 disket ile birlikte ve mutlaka üç nüsha olarak gönderilmelidir. V RAL HEPAT T DERG S Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, bn-i Sina Hastanesi, Klinik Bakteriyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal, ANKARA

6 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi # Tansu YAMAZHAN 1, Bilgin ARDA 1, Ekin ERTEM 1, Sercan ULUSOY 1, Demir SERTER 1 1 Ege Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal, ZM R ÖZET Kronik hepatit B virüsü (HBV) infeksiyonunun sa alt m nda interferon-alfa (IFN-α) ya da lamivudin monoterapileri ile kal c yan t oranlar düflüktür. mmünmodülatör ve antiviral iki ilac n birlikte kullan m ile additif etkinin sa lanmas fikri, kronik HBV infeksiyonlar n n sa alt m nda IFN-α + lamivudin kombinasyonunun uygulanmas n gündeme getirmifltir. Bu çal flmada, klini imizde kronik HBV infeksiyonu tan s alan olgularda kombinasyon sa alt m n n etkinli inin araflt r lmas amac yla, 12 si naiv, befli nüks olmak üzere toplam 17 hastaya, bir y l süre ile IFN-α + lamivudin uygulanm flt r. Sa alt m sonunda 12 naiv hastan n 11 (%91.6) inde biyokimyasal ve virolojik yan t, yine bu gruptan HBeAg si pozitif olan 8 hastan n 3 (%37.5) ünde anti-hbe serokonversiyonu saptanm flt r. Nüks hastalar grubunda sa alt m sonunda 3 (%60) olguda biyokimyasal yan t, 4 (%80) olguda virolojik yan t gözlenirken, olgular n hiçbirinde anti-hbe serokonversiyonu izlenmemifltir. Sa alt m bitiminden alt ay sonra nüks grubundan bir olguda HBV-DNA n n tekrar pozitif hale geldi i saptanm flt r. Hastalar n sa alt m sonras alt nc ay izlemlerinde kombine sa- alt ma tam yan t oranlar naiv ve nüks hastalarda s ras yla %91.6 ve %60 olarak belirlenmifltir. Anahtar Kelimeler: Kronik HBV, interferon-alfa + lamivudin sa alt m. SUMMARY Evaluation of the Effectiveness of Interferon-Alpha and Lamivudine Combination Therapy in Patients with Chronic Hepatitis B Infection The permanent response rates with interferon-alpha (IFN-α) or lamivudine monotherapies in the management of chronic hepatitis B virus (HBV) infection are low. The idea of providing additive effect by using an immunomodulator together with an antiviral agent proposed the administration of IFN-α + lamivudine combination in the management of chronic HBV infections. The aim of this study was to investigate the efficacy of combination therapy in cases of chronic HBV infection in our clinic. IFN-α + lamivudine were administered for one year on totally 17 patients, of which 12 were naive and 5 were recurrent cases. At the end of the therapy, while biochemical and serological responses were determined in 11 of 12 naive patients (91.6%) anti-hbe seroconversion was determined in only 3 of 8 naive patients who were HBeAg positive initially. In the recurrent cases, biochemical response was observed in 3 (60%) patients and virologic response in 4 (80%) while none showed anti-hbe seroconversion. HBV- DNA was again positive after 6 months from the end of the treatment in one case in the recurrence group. The complete response rates observed in the naive and reccurrent patients were 91.6% and 60% respectively. Key Words: Chronic HBV, interferon-alpha + lamivudine treatment. # Bu makale, 6. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu (Kas m 2002, Ankara) nda poster bildirisi olarak sunulmufltur. Viral Hepatit Dergisi 2004; 9(2):

7 Yamazhan T ve ark. G R fi Kronik hepatit B virüsü (HBV) infeksiyonu, tüm yafl gruplar nda kronik karaci er hastal klar n n en önemli nedeni olmay sürdürmektedir. Siroz ve hepatoselüler kanser gibi ciddi sa l k sorunlar na yol açabilmesi nedeniyle, viral replikasyonun sürdü ü tüm kronik HBV li hastalar n sa alt m gereklidir (1). Kronik HBV infeksiyonlar n n sa alt - m nda en çok kullan lan ve dolay s yla üzerinde en çok deneyim sahibi olunan ilaç, interferon-alfa (IFN-α) d r. Ancak tek bafl na IFN-α sa alt m ile elde edilen yan t oranlar %30-40 lar geçmemektedir (2). IFN nin yetersiz etkinli i yeni sa alt m seçeneklerini gündeme getirmifl ve son y llarda kolay uygulanabilirli i ve yüksek güvenilirli i ile bir nükleozid analo u olan lamivudin, bu alandaki yerini alm flt r. Ancak, sa alt m kesildi inde hastal n yinelemesi, antiviral direnç sorunu ve kullan m süresindeki belirsizlik, lamivudin sa alt m nda halen çözüm bekleyen önemli sorunlard r (3). IFN-α ve lamivudin kombinasyonu, kronik HBV infeksiyonlar n n sa alt m nda günümüzde en s k uygulanan sa alt m protokollerinden biridir. Antiviral etkili iki ilac n birlikte kullan m n n daha yüksek oranda anti-hbe serokonversiyonu sa lad n gösteren çal flmalar oldu u gibi, kombinasyon sa- alt m n n IFN-α veya lamivudin monoterapilerine herhangi bir üstünlü ünün olmad n savunan çal flmac lar da bulunmaktad r (4-6). Bu çal flmada kronik HBV tan s alm fl hastalarda IFN-α ve lamivudin kombinasyonunun etkinli inin araflt r lmas amaçlanm flt r. MATERYAL ve METOD Çal flma Gruplar Çal flmaya, y llar aras nda Ege Üniversitesi T p Fakültesi, nfeksiyon Hastal klar ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dal nda, kronik HBV infeksiyonu tan s ile izlenen 17 hasta al nm flt r. Çal flma grubunu oluflturan hastalar n 12 sini yeni tan alm fl (naiv), beflini ise daha önce alt ay süre ile haftada üç kez 6 MU IFN-α sa alt m na karfl n kal c yan t n sa lanamad hastalar oluflturmufltur. Hastalar n 14 ü erkek, üçü kad n olup, yafl ortalamalar 30.3 (18-45) y l olarak belirlenmifltir. Çal flmaya Al nma/al nmama Kriterleri Alt aydan uzun süredir HBsAg pozitifli i bulunan, HBV-DNA s pozitif ve son alt ay içinde üç kez normalin en az 1.5 kat veya daha yüksek ALT/AST de erlerine sahip tüm hastalara karaci- er biyopsisi uygulanm fl ve modifiye Knodell skorlamas ile histopatolojik de erlendirmeleri yap lm flt r (7). Buna göre kronik HBV infeksiyonu tan s alan hastalar, yaz l onaylar al narak çal flmaya al nm flt r. HBV infeksiyonu ile birlikte anti- HCV, anti-hdv, anti-hiv veya otoantikor [antinükleer antikor (ANA), anti düzkas antikor (ASMA), anti karaci er-böbrek antikor (LKM)] pozitifli i olan, ciddi kalp yetmezli i, kronik böbrek yetmezli i, psikiyatrik ya da malign hastal bulunan, gebelik ya da emzirme dönemindeki kad n hastalar ile son alt ay içinde immün sistemi bask lay c ilaç kullananlar çal flma d fl nda b rak lm flt r. Sa alt m ve zlem Sa alt m, bir y l süreyle haftada üç kez subkütan yolla IFN-α (9-10 MU) ile oral yolla günde 100 mg lamivudin kombinasyonu fleklinde uygulanm flt r. Hastalar sa alt m n ilk ay içinde, haftada bir, daha sonra ayda bir olmak üzere rutin kan ve ALT ve AST de erleri, 3., 6. ve 12. aylarda ise serolojik ve virolojik göstergeler aç s ndan de erlendirilmifltir. HBV-DNA düzeyleri, hibridizasyon yöntemi ile kantitatif olarak çal fl lm flt r. Hastalara kontrol amac yla karaci er biyopsisi yap lmam fl, ancak sa alt m sonu izlemi için üç ayda bir kontrole ça r lm fllard r. Sa alt m s ras nda hiçbir hastada sa alt m sonland rmay gerektirecek düzeyde bir yan etki ile karfl lafl lmam flt r. Periferik kandaki lökosit say s 2000/mm 3 ün alt na düflen iki olguda doz ayarlamas yap lm flt r. Bir y ll k sa alt m sonunda AST ve ALT de erlerinin normale dönmesi; biyokimyasal yan t, serumda HBV-DNA n n kayb ve/veya HBeAg/anti-HBe serokonversiyonu; virolojik yan t olarak de erlendirilmifltir. Sa alt m sonland r ld ktan alt ay sonra biyokimyasal ve virolojik yan tlar n devam etmesi ise kal c yan t olarak adland r lm flt r. Bir y - l n sonunda HBeAg/anti-HBe serokonversiyonu sa lananlarda lamivudin sa alt m kesilmifl, di- er olgularda ise lamivudin sa alt m na devam edilmifltir. BULGULAR Çal flmaya al nan naiv ve nüks olgular n sa alt m öncesi biyokimyasal de erleri, HBV-DNA düzeyleri, HBeAg/anti-HBe pozitiflikleri, karaci ere ait histolojik aktivite indeksleri ile sa alt m sonras biyokimyasal ve virolojik yan tlar Tablo 1 ve Tablo 2 de özetlenmifltir. 62 Viral Hepatit Dergisi 2004; 9(2): 61-66

8 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tablo 1. Çal flmaya al nan naiv hastalar n sa alt m öncesi ve sonras özellikleri. Sağaltım başlangıcı Sağaltım sonrası altıncı ay Virolojik yanıt Hasta HBeAg/anti-HBe ALT-AST HBV-DNA Biyokimyasal HBV-DNA Anti-HBe no pozitifliği (IU/L) (pg/ml) HAİ/fibrozis yanıt kaybı* serokonversiyonu 1 HBeAg 200/ (1) HBeAg 120/ (3) HBeAg 257/ (3) HBeAg 114/ (1) Anti-HBe 112/ (1) Anti-HBe 70/ (1) Anti-HBe 89/ (3) - - (85/73) (46 pg/ml) 8 HBeAg 87/ (0) HBeAg 253/ (3) Anti-HBe 184/ (1) Anti-HBe 209/ (1) Anti-HBe 87/ (1) + + * Serumda. Tablo 2. Çal flmaya al nan nüks hastalar n n sa alt m öncesi ve sonras özellikleri. Sağaltım başlangıcı Sağaltım sonrası altıncı ay Virolojik yanıt Hasta HBeAg/anti-HBe ALT-AST HBV-DNA Biyokimyasal HBV-DNA Anti-HBe no pozitifliği (IU/L) (pg/ml) HAİ/fibrozis yanıt kaybı* serokonversiyonu 1 HBeAg 79/ (3) Anti-HBe 95/ (1) Anti-HBe 233/ (3) (69/65) 4** Anti-HBe 98/ (3) - (87/90) 45 5 HBeAg 87/ (1) * Serumda. ** Bu hastada sağaltım bitiminde virolojik yanıt olmasına karşın, biyokimyasal yanıt elde edilememiştir. Bir y ll k sa alt m sonunda naiv gruptaki (n= 12) 11 hastada ALT/AST normalleflmesi ile serumda HBV-DNA kayb, HBeAg si pozitif olan 6 hastan n 3 (%50) ünde anti-hbe serokonversiyonu gözlenmifltir. Bu grupta sa alt m sonras alt nc ayda yap lan izlemlerde kombinasyon sa alt m na kal c yan t oran n n %91.6 oldu u belirlenmifltir. Nüks hasta grubunda ise sa alt m bitiminde dört hastada serumda HBV-DNA kayb, üç hastada AST/ALT normalleflmesi gözlenmifltir. Bu gruptan sa alt m bitiminde serumda HBV-DNA kayb olan ancak AST/ALT de erlerindeki yükseklik devam eden bir olgunun, sa alt m sonras beflinci ay izlemlerinde HBV-DNA n n tekrar olumlu hale geldi i saptanm flt r. Nüks hasta grubunda sa alt m sonras alt nc ayda yap lan izlemlerde kombinasyon sa alt m na yan t oran %60 olarak belirlenmifltir. Viral Hepatit Dergisi 2004; 9(2):

9 Yamazhan T ve ark. TARTIfiMA IFN-α ve lamivudin kronik HBV infeksiyonlar n n sa alt m nda lisans alm fl ilaçlard r. Ancak her iki ilac n tek bafl na kullan mlar ile elde edilen kal c yan t oranlar %50 nin alt ndad r (8). Monoterapilerde yaflan lan sa alt m baflar s zl klar, farkl etki mekanizmalar ile etkili olan ilaçlar n birlikte kullan lmalar n gündeme getirmifltir. Böylece iki ilac n additif etkisinden yararlan lmas n n, sa alt m süresinin k salt lmas na ve olas ilaç direncinin yenilmesine de yard mc olaca düflünülmüfltür (9). Kronik HBV infeksiyonu olan hastalarda IFN-α ve lamivudin kombinasyon sa alt m ile ilgili ilk genifl serili çal flma Schalm ve arkadafllar taraf ndan gerçeklefltirilmifltir (10). Bu çal flmada, kronik HBV infeksiyonu olan 230 hasta üç gruba ayr lm fl ve bir gruba 52 hafta boyunca 100 mg/gün lamivudin, ikinci gruba 16 hafta boyunca 10 MU haftada üç gün IFN-α, üçüncü gruba sekiz haftal k 100 mg/gün lamivudin arkas ndan 16 hafta boyunca di er gruplardaki dozlarda lamivudin ve IFN verilmifltir. Elliiki haftan n sonunda HBeAg serokonversiyonu hedef nokta olarak seçilmifltir. Sonuçta, kombine sa alt m alanlarda serokonversiyon oran %29 olarak bulunurken, lamivudin grubunda bu oran %18, IFN grubunda ise %19 olarak saptanm flt r. Gruplar aras ndaki fark istatistiksel olarak anlams z olmas na karfl n kombine sa alt m n daha yüksek oranda HBeAg serokonversiyonu sa lad bildirilmifltir. ALT nin normale dönmesi ve HBV-DNA n n kayb aç s ndan gruplar aras nda farkl l k saptanmam flt r. Barbaro ve arkadafllar n n HBeAg si pozitif kronik HBV infeksiyonlu hastalarda IFN-α + lamivudin kombinasyonu ile lamivudin monoterapisini karfl laflt rd klar çal flmalar nda, bir gruba 24 hafta süresince kombinasyon sa alt m, bir gruba da 52 hafta lamivudin sa alt m verilmifl ve hastalar sa- alt m bitiminden sonra 48 hafta süresince izlenmifltir (11). Kombinasyon sa alt m uygulanan grupta %33, monoterapi grubunda ise %15 kal c yan t sa lanm fl, histolojik iyileflme kombinasyon grubunda %46, monoterapi grubunda ise %27 olarak bulunmufltur. Alt ayl k kombinasyon sa alt - m n n bir y ll k lamivudin monoterapisine göre anlaml olarak etkin oldu u ve kal c HBeAg serokonversiyon oran n artt rd saptanm flt r. Santantonio ve arkadafllar yapt klar bir baflka çal flmada, HBeAg negatif hastalarda 12 ayl k lamivudin monoterapisi ile IFN-α + lamivudin kombinasyonu karfl laflt r lm fl ve kombinasyon sa alt m n n lamivudin sa alt m kadar etkin oldu u, ayr ca YMDD mutasyonunu belirgin olarak engelledi i sonucuna var lm flt r (12). Kombinasyon sa alt mlar n destekleyen yay nlar oldu u gibi, her iki ilac n birlikte kullan m n n çok az additif, fakat kesinlikle sinerjistik olmad n savunan yay nlar da mevcuttur. Daha önce IFN monoterapisi uygulanm fl, ancak yan t al namam fl HBeAg si pozitif hastalara 52 hafta süre ile plasebo, lamivudin ve IFN-α + lamivudin kombinasyonunun uyguland bir çal flmada, HBeAg serokonversiyon oranlar s ras yla %13, %12 ve %18 olarak bulunmufltur (13). Sonuçlar aras ndaki fark istatistiksel olarak anlams z bulunmufltur. Çal flmam zda tedavi sonras alt nc ayda naiv ve nüks hastalarda kombine sa alt m ile s ras yla %91.6 ve %60 gibi oldukça yüksek oranlarda yan t elde edilmifltir. Ancak bu oranlar sürekli kal c yan t olarak de erlendirmek yanl flt r. Tatulli ve arkadafllar yapt klar çal flmada, prekor mutasyonu olan kronik hepatit B li hastalara bir y l süre ile IFN-α ve lamivudin kombinasyonu sa alt m uygulam fllar ve sa alt m sonu virolojik ve biyokimyasal yan t oran n oldukça yüksek (%93) bulmufllard r (5). Ancak, sa alt m sonu 104. haftada kal c yan t oran n n %14 e indi ini saptam fllard r. Bu nedenle, sa alt m sonras gerçek kal c yan t oranlar ancak hastalar n iki-befl, hatta 10 y l gibi uzun süreli izlemlerinde saptanabilecektir. Kronik HBV infeksiyonlar nda IFN-α sa alt m na en iyi yan t oranlar, yüksek ALT (> 100 IU/mL), düflük HBV-DNA (< 200 pg/ml) düzeylerine sahip, biyopside orta veya fliddetli inflamatuvar aktivite ile düflük fibrozis gösteren hastalarda al nmaktad r (14). Naiv ve nüks hastalar olarak ikiye ay rd m z çal flma grubumuzda naiv hastalar n ço unlukta olmas ve bu gruptaki hastalar n yukar da say lan IFN sa alt m na iyi yan t kriterlerine uygun olmalar n n, (ALT ortalama 148.5, fibrozis ortalama 1.58) sa alt m sonras yan t oranlar n n yüksek bulunmas nda etkili oldu unu düflünmekteyiz. IFN sa alt m na iyi yan t verme kriterlerinden birisi de bafllang çtaki HBeAg pozitifli idir. Naiv hastalar m z n alt s, nüks olgular n n ise üçü prekor mutant infeksiyonu oldu u düflünülen anti-hbe leri pozitif olan hastalard. anti-hbe pozitif olan naiv olgular n biri, nüks olgular n n ise ikisi yan ts z olarak de erlendirilmifltir. Prekor mutant infeksiyonlu olgularda IFN sa alt m na yan t oran n n düflük, nükslerin ise yüksek oranda 64 Viral Hepatit Dergisi 2004; 9(2): 61-66

10 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi görüldü ü bilinmekle birlikte, çal flmalarda çok farkl sonuçlar da bildirilmektedir (15). Özellikle ülkemizde yap lan baz çal flmalarda, prekor mutant infeksiyonlu olgular n IFN sa alt m na iyi yan t verdikleri ve bu olgularda kal c yan t oranlar - n n yüksek oldu u belirtilmektedir (16-18). Bu çal flmada olgu say s n n az olmas nedeniyle bu konuda bir karfl laflt rma yap lmas mümkün olmam flt r. Kronik HBV infeksiyonlar nda, IFN ye yan t vermeyen veya yan t verse de daha sonra nüks gözlenen olgular n sa alt m önemli bir problemdir. Bu hastalar için günümüzde kabul edilen kesin bir sa alt m flekli bulunmamaktad r. Nüks eden hastalarda lamivudin, daha uzun süreli ya da yüksek doz IFN-α veya IFN-α + lamivudin kombinasyonu, günümüzde denenmekte olan sa alt m yaklafl mlar d r. Carreno ve arkadafllar, IFN sa alt - m na yan t vermemifl ve HBeAg/HBV-DNA pozitifli i devam eden hastalara ikinci kez IFN sa alt m uyguland nda yan t oran n n (%33), kontrol grubuna göre (%10) daha yüksek oldu unu saptam fllard r (19). Ancak daha önce IFN sa alt m na yan t vermeyen hastalarda sa alt m süresini uzatman n ve tekrar IFN uygulamas n n faydal olmad n savunan yay nlar da mevcuttur (8,20). Çal flmam zda hasta gruplar n n yeterli ve eflit say da olgu içermemesi nedeniyle naiv ve nüks hastalarda kombine sa alt ma yan t oranlar karfl laflt r lamam flt r. Ancak befl nüks olgusunun ikisinde kombinasyon sa alt m na yan t al namam fl olmas, bu görüflü destekler niteliktedir. Çal flmam zda bir y ll k sa alt m sonunda anti-hbe serokonversiyonu sa lanan üç hastada lamivudin sa alt m kesilmifl, di er hastalarda yan etki geliflmedi i sürece lamivudin sa alt m n n devam na karar verilmifltir. Kombinasyon sa alt m n n sonunda lamivudinin ne kadar süre ile kullan laca konusunda görüfl birli i yoktur. HBsAg kayb ile HBeAg/anti-HBe serokonversiyonunun lamivudin sa alt m n n kesilmesi için kriter olarak al nmas - n savunan yay nlar vard r (21). Ancak lamivudin sa alt m ile HBeAg kayb (anti-hbe serokonversiyonu ile birlikte veya de il) olan hastalar için bile, yan t n kal c l bir sorundur. Lamivudin sa alt - m sonras HBeAg kayb n n kal c l n n, bir yay nda %50, di erinde %73 oldu u bildirilmektedir (22,23). Serokonversiyon sa lanamayan hastalarda lamivudin sa alt m n n devam, direnç gelifliminin de art fl na neden olmaktad r. Bu nedenle, uzun süreli lamivudin sa alt m n n güvenilirli i ve yarar, bu alanda halen sürdürülmekte olan çal flmalar n sonuçlar al nd ktan sonra anlafl lacakt r. Sonuç olarak kronik HBV infeksiyonu olan hastalarda IFN-α ve lamivudin kombinasyonunun etkinli inin monoterapilerden üstün olup olmad, halen araflt r lmakta olan bir konudur. Bu çal flmadaki hasta say m z k s tl olmakla birlikte, kombinasyon sa alt m n n erken dönem sonuçlar n n oldukça iyi oldu unu düflünmekteyiz. Bu konuda ülkemizde çok say da hastay kapsayan, uzun süreli ve karfl laflt rmal çal flmalar n yap lmas gerekmektedir. KAYNAKLAR 1. Lee WM. Hepatitis B virus infection. N Engl J Med 1997; 337: Wong DKH, Cheung AM, O Rourke K, Naylor CD, Detsky AS, Heathcote J. Effect of alpha-interferon treatment in patients with HBeAg-positive chronic hepatitis B. A meta-analysis. Ann Intern Med 1993; 119: Santantonio T, Mazzola M, Iacovazzi T, Miglietta A, Guastadisegni A, Pastore G. Long-term follow-up of patients with anti-hbe/hbv DNA-positive chronic hepatitis B treated for 12 months with lamivudine. J Hepatol 2000; 32: Nunen AB, Janssen HLA, Wolters LM, Niesters HG, Schalm SW. Is combination therapy with lamivudine and interferon-alpha superior to monotherapy with either drug? Antiviral Research 2001; 52: Tatulli I, Francavilla R, Rizzo LG, et al. Lamivudine and alpha-interferon in combination long term for precore mutant chronic hepatitis B. Journal of Hepatology 2001; 35: Multimer D, Naoumov N, Honkoop P, et al. Combination alpha-interferon and lamivudine therapy for alpha-interferon-resistant chronic hepatitis B infection: Results of a pilot study. J Hepatol 1998; 28: Knodell RG, Ishak KG, Black WC, et al. Formulation and application of a numerical scoring system for asseeing histological activity in asymptomatic chronic active hepatitis. Hepatology 1981; 1: Lau DTY, Everhart J, Kleiner DE, et al. Longterm follow-up of patients with chronic hepatitis B treated with interferon alpha. Gastroenterology 1997; 113: Lok AS, Heatcote EJ, Hoofnagle HB. Management of hepatitis B: 2000-Summary of a workshop. Gastroentrology 2000; 120: Schalm SW, Heathcote J, Cianciaria J, et al: International Lamivudine Study Group. Lamivudine Viral Hepatit Dergisi 2004; 9(2):

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i

Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i Hematolojik Malignansi ve Solid Tümör Tan s na Sahip Çocuk Hastalarda Hepatit B Afl lamas n n Etkinli i lgen fiafimaz, Emine KOCABAfi, Bülent ANTMEN, brahim BAYRAM, Derya ALABAZ, Atila TANYEL, Yurdanur

Detaylı

Cilt: 9 Say : 3 Y l: 2004

Cilt: 9 Say : 3 Y l: 2004 Cilt: 9 Say : 3 Y l: 2004 Viral Hepatitlerle liflkili Olarak Geliflen Hepatoselüler Karsinoman n Tedavisinde Gen Tedavisi Mehmet S. SER N Kronik C Hepatitli Hastalarda nterferon-alfa2a + Ribavirin ndüksiyon

Detaylı

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye

Girifl. fiiflli Etfal E itim ve Araflt rma Hastanesi, Çocuk Gastroenteroloji Bölümü, *Çocuk Klini i ve **Çocuk Onkoloji Bölümü, stanbul, Türkiye 68 Orijinal Araflt rma Original Article Kanser sonras kronik HCV genotip-1 enfeksiyonu olan çocuklarda tedavi yan t Therapeutic response in children with post malignancy chronic HCV genotype 1 infection

Detaylı

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012 www.perinataldergi.com Cilt 20 Say 2 A ustos 202 Editörler Cihat fien stanbul, Türkiye Murat Yayla stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah Adra, Beyrut, Lübnan Arif Akflit, Eskiflehir, Türkiye Aris Antsaklis,

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X CİLT/VOLUME 14 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2009 Derleme/Review Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi / Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Bodur

Detaylı

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin alt nc y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n geliflmelerine

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X CİLT/VOLUME 17 SAYI/ISSUE 1 MART/MARCH 2012 Derleme/Review Norovirüsün Genomik Yapısı, Replikasyonu ve Epidemiyolojisi / Genomic

Detaylı

De erli Okuyucular m z,

De erli Okuyucular m z, E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin beflinci y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n

Detaylı

Geliş Tarihi / Received: 01.03.2010, Kabul Tarihi / Accepted: 30.07.2010 ÖZET

Geliş Tarihi / Received: 01.03.2010, Kabul Tarihi / Accepted: 30.07.2010 ÖZET Dicle Tıp Dergisi / Dicle Medical M.Kıskaç Journal ve ark. Kronik hepatit C hastalarında pegile interferon Cilt / Vol 37, No 3, 217-222 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE Kronik Hepatit C hastalarında

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler 20 Yay n haklar Romatoloji Araflt rma ve E itim Derne i (RAED)'e aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 20 Society for Education and Research in Rheumatology.

Detaylı

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ

THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY. İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ THE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES and CLINICAL MICROBIOLOGY ISSN 1300-932X İNFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ DERGİSİ YIL/YEAR: 2008 CİLT/VOLUME: 13 SAYI/NUMBER: 4 Derlemeler/Review Articles

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2006 Cilt : 10 Ek : 2 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 24, SAYI: 3, EYLÜL 2008 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik Editörü

Detaylı

Perinatal T p Vakf, Türk Perinatoloji Derne i, Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derne i yay n organ d r

Perinatal T p Vakf, Türk Perinatoloji Derne i, Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derne i yay n organ d r www.perinataldergi.com Perinatal T p Vakf, Türk Perinatoloji Derne i, Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Derne i yay n organ d r Tan m Perinatal T p Vakf, Türk Perinatoloji Derne i ve Obstetrik ve

Detaylı

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI

HIV, HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI , HEPAT T B/C KO NFEKS YONLARI: EP DEM YOLOJ, KL N K VE TANI Prof. Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi T p Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji ve nfeksiyon Hastal klar Anabilim Dal Özet Yüksek etkinlikli

Detaylı

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu**

Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** Poster Presentations 13 P-1 Sunum Tipi: Poster Kategori: Yenido an YEN DO AN KONVULS YONU NEDEN YLE TAK P ED LEN KONJEN TAL TOKSOPLAZMOZ SL OLGU Mehmet Emin Günel*, Ayfer Gözü Pirinççio lu** *Erzurum Çat

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s Hastane İnfeksiyonları Dergisi CİLT/VOLUME 17 SAYI/ISSUE 1 NİSAN/APRIL 2013 HASTANE İNFEKSİYONLARI EĞİTİM PROGRAMI 2013

Detaylı

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR

ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR ANDROLOJİ BÜLTENİ TÜRK ANDROLOJİ DERNEŞİ YAYIN ORGANIDIR Türk Androloji Derneği Cemil Aslan Güder Sok. İdil Ap. B Blok D.1 80280 Gayrettepe, İstanbul Tel: 0212 288 50 99 Faks: 0212 288 50 98 E-posta: androloji@androloji.org.tr

Detaylı

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m

Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Klimik Dergisi Cilt 21, Özel Say 2, 2008, s: 3-10 3 Hematolojik Kanserli ve Hematopoetik Kök Hücre Transplantasyonlu Hastalarda Akci erin Mantar nfeksiyonlar na Klinik Yaklafl m Selda Say n-kutlu 1, smail

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT

ÜROTÜRK. ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE ESU BAfiKANI DR. HEIN VON POPPEL DERNE M Z Z YARET ETT ÜROTÜRK B R TÜRK ÜROLOJ DERNE YAYINIDIR. SAYI 6 / fiubat 2009 gazete / newspaper / zeitung / journal /giornale /periodico 7 ESOU TOPLANTISI Ç N STANBUL A GELEN EAU BAfiKANI DR. PER-ANDERS ABRAHAMSSON VE

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 T u r k i s h J o u r n a l o f H o s p i t a l I n f e c t i o n s CİLT/VOLUME 15 SAYI/ISSUE 2 HAZİRAN/JUNE 2011 Hastane nfeksiyonlar nda Salg n Yönetimi Doç. Dr. Nurcan BAYKAM Kalite ve

Detaylı

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT

HASTANE. SA LIKTA DÖNÜfiÜM TAM GÜN YASASI. GÜNÜMÜZ ÜROLO U DÜfiÜNCE HAR TASI. TÜRK ÜROLOGLARI gündem MUAYENEHANE TOPLANTI KAR YER POL KL N K ROBOT TÜRK ÜROLOGLARI gündem DR. KENAN KORKMAZ Derne imiz üyesi ürologlar n mail adreslerine yollad m z anketler oldukça ilgi gördü ve 605 ürolog taraf nda anket formu k smen veya tamamen doldurulup gönderildi.

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

www.remisyon.org ED TÖR Mustafa BENEKL ED TÖR YARDIMCISI Ramazan YILDIZ DANIfiMA KURULU Cilt Say Y l Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K

www.remisyon.org ED TÖR Mustafa BENEKL ED TÖR YARDIMCISI Ramazan YILDIZ DANIfiMA KURULU Cilt Say Y l Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K Cilt Say Y l 10 1 2010 Sahibi Bilimsel T p Yay nevi ad na Osman ÇEV K Yaz flleri Müdürü Doç. Dr. Gül Ruhsar YILMAZ ISSN: 1302-1710 Yay nc Kurulufl Bilimsel T p Yay nevi Bükrefl Sokak No: 3/20 Kavakl dere-ankara

Detaylı

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37

Haz rl k Mavi Kare Reklamc l k (0212) 266 55 31. Bask Nak fl Ofset (0212) 613 87 37 Türkiye Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derne i Ba dat Cad. Kumbarac lar Ç kmaz Birlik Apt. B Blk. No:16/24 Feneryolu 34724 Kad köy / stanbul Tel: (0216) 414 44 17 (pbx) Faks: (0216) 414 44 19 Web: www.kmtd.org.tr

Detaylı