* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "* HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý. Çorum"

Transkript

1 Gurbetçilere yatýrým çaðrýsý Tanýtým filmimiz hazýr Baþarýlý iþadamý hemþehrimiz Mustafa Yaðlý, geçtiðimiz pazar günü ATV Avrupa kanalýndaki canlý yayýnda yatýrýmcýlarý Türkiye ye yatýrýma davet etti. 213 yýlý Mart ayý içerisinde yapýlan Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði (YHKB) Encümen toplantýsýnda alýnan karar doðrultusunda yaptýrýlan ve dört ili (orum, Samsun, Amasya ve Tokat) kapsayan tanýtým filmlerinin çekimi tamamlanarak yayýnlandý. * HABERÝ 3 DE Yaðmur yok, sýcaklýk artacak * HABERÝ 3 DE * HABERÝ 2 DE Ýþadamý Mustafa Yaðlý, ATV Avrupa kanalýndaki canlý yayýnda sorularý cevaplandýrdý. Süleyman Aslan hakkýnda yeni karar 11 ÞUBAT 214 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Halkbank eski Genel Müdürü hemþehrimiz Süleyman Aslan hakkýndaki "mal varlýðý tedbir" kararý kaldýrýldý. * HABERÝ 11 DE Süleyman Aslan Hemþehrimizin baþarýsý TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Antalya'nýn zirve noktasý olan Tahtalý Daðý'nda, TTNET'i zirveye ulaþtýran 213 yýlý sonuçlarýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Cami 1 kiþinin ibadet edebileceði þekilde yeniden tasarlandý. Ahþap cami cemaatle þenlendi PTT çalýþanlarý Parpucu dedi PTT Baþmüdürlüðü Biriktirme ve Yardým Sandýðý (BYS) orum delege seçimi dün yapýldý. 3 adayýn Hüseyin Parpucu yarýþtýðý seçimde 32 oy alan Türk Haber-Sen Temsilcisi Hüseyin Parpucu PTT BYS orum delegeliðine seçildi. orum'un Ýskilip ilçesindeki bir dað köyünde atýl vaziyette bulunan 5 kiþi kapasiteli 8 yýllýk çatma cami, belediyenin giriþimleri sonucu yerinden sökülerek ilçe merkezine getirilirken, belediyenin restorasyon atölyesindeki desteklemelerle 1 kiþinin ibadet edebileceði þekilde yeniden tasarlandý. * HABERÝ 7 DE TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya. Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý * HABERÝ 1 DA orum Belediyesi hayata geçirdiði akýllý kavþak sistemiyle kent merkezindeki trafik kaosuna çözüm üreterek cüzdanlarý rahatlattý. CHP nin ilçe belediye baþkan adaylarý açýklandý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) orum ilçe belediye baþkan adaylarý belli oldu. * HABERÝ 1 DA orum Belediyesi, yeni kavþaklarla sürücülerin trafikteki kýrmýzý korkusuna son vermekle kalmayýp çevre kirliliðinin de önüne Üsküdar a orumlu aday CHP, Ýstanbul Üsküdar Belediye Baþkanlýðý için eski müftü ve Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes'i aday gösterdi. Ýhsan Özkes * HABERÝ 1 DA * HABERÝ 4 DE Sevgi Evleri çocuklarýyla kahvaltý Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, hafta sonu Kýz ve Erkek Sevgi Evleri'ni ziyaret ederdek çocuklarla beraber kahvaltý yaptý. * HABERÝ 14 DE Halk Eðitim Merkezlerinde görev yapan kadrosuz usta öðreticiler eylem yaptý. Usta öðreticiler kadro istedi Türkiye Usta Öðreticileri Birliði, MEB'e baðlý Halk Eðitim Merkezlerinde görev yapan kadrosuz usta öðreticilere kadro verilmesi için eylem yaptý. * HABERÝ 5 DE Dodurga MHP adayý Nuri Aydýn Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), baþkan adayý açýklanmayan tek belediye olan Dodurga nýn aday ismini açýkladý. Fatma Baþköy, kahvaltýlýk ikramlarla kuruluþlarý ziyaret etti. * HABERÝ 6 DA Nuri Aydýn

2 2 SALI 11 ÞUBAT 214 Bir iþadamý hemþehrimiz Almanya'da Türk-Alman iþadamlarýnýn hazýr bulunduðu toplantýya katýlmýþ. 17 Aralýk operasyonundan yaklaþýk 3 ay önce gerçekleþtirilen toplantýda istanbul a yapýlacak üç büyük proje ile ilgili sorular dikkat çekici. Alman iþadamýndan manidar sorular 17 Aralýk operasyonundan bugüne kadar yaþanan geliþmeleri hep birlikte izliyoruz. Dar gelirli ve orta direk vatandaþýn yaný sýra bilhassa üretim, istihdam ve ihracat Türk-Alman iþadamlarýnýn buluþtuðu toplantýda yöneltilen bazý sorular manidar. Üçüncü köprünün Ýstanbul un trafik problemine çözüm getireceði düþünülüyor. yapan iþadamlarý siyasette yaþanan çalkantýlarýn ekonomiye yansýmalarýný sýký bir þekilde takip ediyor. Esasýnda 7'den 7'e bu olumsuz geliþmeler fakirin de zenginin de hayatýný etkiliyor. Bir iþadamý hemþehrimiz Almanya'da TürkAlman iþadamlarýnýn hazýr bulunduðu toplantýya katýlmýþ. 17 Aralýk operasyonundan yaklaþýk 3 ay önce gerçekleþtirilen toplantýda, Alman bir iþadamý hemþehrimize üç ayrý soru yöneltmiþ. Sorularý duyduðumda dikkat çekici geldi, bir de bu köþenin okuru deðerlendirsin istedim. Ýþte Alman iþadamýnýn sorularý: * Ýstanbul'a üçüncü köprü gerçekten ihtiyaç mý? * Üçüncü köprünün yaný sýra tren projesi ile Asya ve Avrupa birbirine yine mi baðlanacak? * Ýstanbul'a üçüncü havalimanýna gerek var mýydý? * Türkiye neden nükleer santral yapýyor? Ýþadamýmýz Alman'ýn sorularýna sýrasýyla bakýn nasýl cevap vermiþ; * Ýstanbul'da ciddi bir trafik var. Siz hiç Ýstanbul trafiðinde kargaþa yaþadýnýz mý? Boðaz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, yapýlacak üçüncü köprüyle rahatlatýlacak. Genel olarak Ýstanbul trafiði rahatlamýþ olacak. * Sayýn Baþbakan ýn büyük projeleri arasýnda üçüncü boðaz köprüsüyle birlikte tren Ýþadamý hemþehrimiz Ýstanbul a yapýlmasý planlanan üçüncü havalimaný sayesinde Almanya nýn Frankfurt kenti yerine Ýstanbul un merkez olabileceðini belirtiyor. baðlantýsý var. Ýki kýta (Asya ve Avrupa) birbirine baðlanacak. * Berlin'de 3.5 milyon nüfus olmasýna raðmen üç adet havaalaný var. Ýstanbul'un 15 milyon nüfusu var, iki adet havaalaný var. Üçüncü havaalaný Ýstanbul'a çok gerekli. * Almanya'da 13 adet nükleer santral var. Türkiye'de henüz bir tane bile nükleer santral yok. Ýþadamýmýz sorulara böyle cevap vermiþ, ama 17 Aralýk operasyonundan sonra o gün düþündükleri ile bugün arasýnda bazý deðiþiklikler olmuþ. Sürekli gündeme taþýnan dýþ veya küresel güçlerden kastýn ne olduðunu þimdi daha iyi anladýðýný ifade ediyor ve þunlarý söylüyor: "Avrupa ülkeleri üçüncü boðaz köprüsü, üçüncü havalimaný, üçüncü köprüden iki kýtayý baðlayacak tren projesi, nükleer santraller gibi büyük projelerle Türkiye'nin çekim merkezi olmasýndan endiþeliler. Ýstanbul'a üçüncü bir havalimaný yapýldýðýnda Almanya'nýn Frankfurt kenti merkez olmaktan çýkabilir. Ýstanbul, yolcu transferinde önemli bir güç kazanabilir. Almanya'da 13 adet nükleer enerji santrali var, elektrik kesintisi þimdiye kadar vakî olmamýþ, hatta ampuller göz bile kýrpmýyor. Türkiye üretiyor, geliþiyor ama enerji kaynaklarý kýsýtlý. Ýþte bu nedenle Avrupa ülkeleri geliþmekte olan ülkelerin bu türden santrallere sahip olmalarýna sýcak bakmýyor. Marmaray iki kýtayý birbirine baðlýyor. Þimdi üçüncü boðaz köprüsü, köprü ile birlikte tren projesi de iki kýtayý birleþtiriyor. Bu durum Türkiye'nin gücüne güç katacaðýndan bazý geliþmiþ ülkeleri düþündürüyor." Üçüncü boðaz köprüsü ile birlikte iki kýtayý birbirine baðlayan tren projesi de gündemde. Doðalgazda indirim söz konusu deðil E Yaðmur yok, sýcaklýk artacak Ü lke genelinde yaðýþlý hava tahmini yapýlmasýna karþýn orum da önümüzdeki günlerde yaðýþ görünmüyor. Hatta hafta ortasýnda sýcaklýðýn 16 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Yapýlan son deðerlendirmelere göre, Marmara'nýn doðusu, Güney ve Ýç Ege, Batý Akdeniz, Ýç Anadolu'nun kuzey ve batýsý, Karadeniz ile Nevþehir, Kayseri, Hatay, Mersin, Osmaniye, Adana, Erzincan, Tunceli, Erzu- rum ve Ardahan çevrelerinin yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn genellikle yaðmur ve saðanak, Doðu karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Erzurum ve Ardahan çevrelerinde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olmasý bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doðu bölgelerde buzlanma ve don olayý ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. orum'da ise sýcaklýðýn hafta ortasýnda bir kaç derece artarak 16 dereceye varacaðý tahmin ediliyor. nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, partisinin aday tanýtým toplantýsýnýn ardýndan, gazetecilerin doðalgazda indirim olup olmayacaðý yönündeki sorusunu "Doðalgazla alakalý herhangi bir sübvansiyon ve indirim yapmamýz söz konusu deðil. Bunu vatandaþýmýzla da her zaman paylaþýyoruz. Tam tersi þu anda maliyetlerimiz arttý, biz direniyoruz" þeklinde yanýtladý. Yýldýz, bir gazetecinin, vatandaþa daðýtýlan kömürlerin kalorisinin düþük olduðu yönünde iddialar olduðunu hatýrlatmasý üzerine, kalori ve kükürt deðerleri uymayan kömürlerin valilik tarafýndan iade edilmesi gerektiðini kaydetti. Valilerin, vali yardýmcýlarýnýn ve kaymakamlarýn uygun olmayan kömürleri geri göndermesi gerektiðini, bunlarýn vatandaþlara kullandýrýlmamasý gerektiðini vurgulayan Yýldýz, vatandaþa doðalgaz veya kömürün parasýný vermelerinin söz konusu olmadýðýný, böyle bir hazine yapýsýnýn da bulunmadýðýný anlattý.(yaygýn basýn)

3 SALI 11 ÞUBAT Yaðlý, gurbetçiyi yatýrýma davet etti Gülesin Aðbal DEMÝRER aþarýlý iþadamý Bhemþehrimiz Mustafa Yaðlý, geçtiðimiz pazar günü ATV Avrupa kanalýndaki canlý yayýnda yatýrýmcýlarý Türkiye ye yatýrýma davet etti. Fuat Uður un hazýrlayýp sunduðu Avrupa Gündem isimli program her Ýþadamý Mustafa Yaðlý, ATVAvrupa kanalýndaki canlý yayýnda sorularý cevaplandýrdý. hafta pazar günleri ATV Avrupa kanalýnda yayýnlanýyor. Bu programa konuk olarak katýlan Mustafa Yaðlý, hayat hikayesi ve iþ hayatýndaki baþarýlarýný anlatarak Avrupa da yaþayan 5 milyon Türke güzel mesajlar verdi. Ýþadamlarýný Türkiye ye yatýrýma davet eden Yaðlý, özellikle Almanya'da 72 bintürk Mustafa Yaðlý, Avrupa da bulunan Türk iþadamlarýna yatýrým çaðrýsýnda bulundu. iþadamýnýn olduðunu, 47 bin ihdam saðlandýðýný ve Türk iþadamlarýnýn kendi içinde 45 milyar euro ticaret hacmi oluþturduðunu hatýrlattý. Türkiye'de uygulamaya konulan yeni yatýrým teþvik ve desteklerden faydalanmak suretiyle yurtiçindeki iþadamlarý arasýnda köprü olabilecekleri ve hiç çekinmeden Türkiye'de yatýrým yapabileceklerini dile getiren Yaðlý, konuþmasýnda orum a da deðindi. Yaðlý, bölgesel kalkýnmada Samsun, Tokat, orum, Amasya illerinin ayrý ayrý özelliklerini ve güzelliklerine dikkat çekerek, Avrupa da yaþayan vatandaþlarýmýzý Türkiye 'ye yatýrým yapmaya davet etti. orum un tanýtým filmi hazýr 13 yýlý Mart ayý 2içerisinde yapýlan Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði (YHKB) Encümen toplantýsýnda alýnan karar doðrultusunda yaptýrýlan ve dört ili (orum, Samsun, Amasya ve Tokat) kapsayan tanýtým filmlerinin çekimi tamamlanarak yayýnlandý. orum un kültürturizm deðerlerinin tanýtýmý için orum Valiliði nin önerisi ve Yeþilýrmak Havzasý Kalkýnma Birliði nin mali desteðiyle Yeþilýrmak Havzasý Turizm Destinasyonu tanýtým çalýþmalarý çerçevesinde Amasya, orum, Samsun, Tokat illerine ve Yeþilýrmak Turizm Destinasyonuna yönelik yediþer dakikalýk tanýtým filmleri çekildi. Bu kapsamda orum, Sizi Kusursuz Bir Senfoniye Davet Ediyor temasýyla çekilen yedi dakikalýk orum tanýtým filminin çekimleri tamamlanarak üç ayrý dilde (Türkçe, Ýngilizce ve Almanca) yayýnlandý. alýþma kapsamýnda; orum sýnýrlarý içerisinde merkez ilçe, ilçe, köy ve diðer alanlarda yer alan müze, ören yeri, cami, külliye, bedesten v.b. taþýnmaz kültür varlýklarý ile kentin doðal, tarihi, arkeolojik ve kültürel deðerlerlerini içeren özgün fotoðraf ve tanýtým filmi çekilerek Türkçe, Ýngilizce ve Almanca olarak üç ayrý dilde yayýnlandý. orum un yeni tanýtým filmlerine Valilik internet sitesi ile ValilikYou tube adreslerinden ulaþýlabiliyor. Tanýtýmf ilmi, orum un tanýtým çalýþmalarýnda kullanýlmak üzere film; ulusal basýnyayýn kuruluþlarýna, seyahat acentelerine, TURSAB, TUREB gibi birlik ve üniversitelere gönderilecek ve ayrýca yurtiçi ve yurt dýþý turizm fuarlarýnda daðýtýlacak. Valilik Basýn Sakarya Valisi nden ziyaret Sakarya Valisi Mustafa Büyük, Vali Sabri Baþköy'e makamýnda nezaket ziyaretinde bulundu. akarya Valisi SMustafa Büyük, Vali Sabri Baþköy'e makamýnda nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy, Sakarya Valisi Mustafa Büyük'e nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Valilik Basýn Mustafa Demirer TNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah TOrkun Kaya, Antalya'nýn zirve noktasý olan Tahtalý Daðý'nda, TTNET'i zirveye ulaþtýran 213 yýlý sonuçlarýný açýkladý. TTNET'in 213'te þaha kalktýðýný ve son beþ yýlýn en baþarýlý sonuçlarýný elde ettiklerini belirten Kaya, "Hedeflerimizin tümüne ulaþtýk. Geniþbant, fiber internet ve Tivibu abone sayýlarýmýzla rekor kýrdýk. Dijital servislerimizde de yüzde 5'nin üzerinde büyüyerek, 4'te 4 yaptýk. Bu sonuçlarýmýzla yýlý zirvede kapattýk" 213'te 321 bin net abone kazanarak, son beþ yýlýn en yüksek abone artýþýný gerçekleþtirdiklerini kaydeden TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, 213'te 6 milyon 33 bin aboneye ulaþarak geniþbant pazarýndaki büyümenin lokomotifi olduklarýný açýkladý. "Fiber internet abone sayýsýný 3'e katlayarak 62 bin abonemizi daha fazla hýz, daha fazla kapasite ile tanýþtýrdýk. Fiber internet pazarýnýn büyümesine liderlik ettik" diyen Kaya, Tivibu Ev'de 286 bin aboneye ulaþtýklarýný, Tivibu Cep ve Tivibu Web abone sayýsýnda ise 1,5 milyonu aþtýklarýný da belirtti. Kaya, "Geniþbant abone kazanýmý, fiberdeki atýlýmlarýmýz ve Tivibu'daki heyecan verici performansýmýzla yüzde 11 oranýnda büyüme gerçekleþtirdik" Türkiye'nin lider internet þirketi TTNET; 213 yýlý sonuçlarýný, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalý Daðý'nda düzenlediði basýn toplantýsýnda açýkladý. Toplantýda 213 yýlýný deðerlendiren TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, baþarýlý finansal ve operasyonel iþ sonuçlarýna ek olarak, geçen yýl gerçekleþtirdikleri ilkleri, kurumsal sorumluluk projelerini ve yeni projeleri paylaþtý. Yýlý; geniþbant abone sayýsý, fiber abone sayýsý, Tivibu abone sayýsý ve dijital servislerdeki büyüme oraný ile yýlý tam dört alanda zirvede tamamlayarak 4'te 4 yaptýklarýný söyleyen Kaya, kendilerine güvenerek TTNET'i zirveye çýkaran müþterilerine ve çalýþma arkadaþlarýna teþekkür etti. "Son beþ yýlýn en yüksek abone kazanýmýný gerçekleþtirdik" Konuþmasýnda geniþbant internet pazarýný rekorlarla büyüttüklerini vurgulayan TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya, "213'te þaha kalkan bir TTNET var. Bir yýlda 321 bin net abone kazanarak, son beþ yýlýn en yüksek abone kazanýmýný gerçekleþtirdik. 213'te 6 milyon 33 bin aboneye ulaþtýk. Sabit geniþbant pazarýndaki büyümenin ise yüzde 65'i tek baþýna TTNET'ten geldi. Son beþ yýlýn en yüksek satýþ rakamý ve net abone kazanýmýyla geniþbant internet pazarýndaki büyümenin lokomotifi olduk. Tüm abonelerimize bize inandýklarý, güvendikleri için teþekkür ediyoruz" "Fiber internette 62 bin aboneye ulaþtýk" 213'te ADSL'in yaný sýra, fiber internet alanýnda da rekorlara imza attýklarýný ifade eden Kaya, yýlsonunda fiber internet abone sayýsýnýn 62 bine ulaþtýðýný açýkladý. Kaya, "Abone sayýmýzý 3'e katladýk, 62 bin abonemize fiberle daha fazla hýz, daha fazla kapasite sunduk. 3. çeyrekte her 5 yeni fiber (.HAK:384) TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya. TTNET yýlý zirvede kapattý ÝMALATTAN HALKA SÝZ DEÐERLÝ MÜÞTERÝLERÝMÝZE HÝZMET VERMEKTEYÝZ. abonesinden 4'ü TTNET'i tercih etti" "Tivibu EV abone sayýmýz 286 bine ulaþtý" Televizyonun artýk data ve ses gibi TTNET'in ana servislerinden biri olduðunu belirten Kaya, Tivibu ile bu trendin Türkiye'deki öncüsü olduklarýný ifade etti. Tivibu gelirlerinin bir önceki yýla göre yüzde 65 oranýnda arttýðýný kaydeden Kaya, Tivibu Ev'de 286 bin aboneye ulaþtýklarýný, Tivibu Cep ve Tivibu Web abone sayýsýnda ise 1,5 milyonu aþtýklarýný da açýkladý. "Gelirlerimizi yüzde 11 oranýnda artýrdýk" Kaya, geniþbant abone kazanýmý, fiberdeki atýlýmlarý ve Tivibu'daki heyecan verici performanslarýyla gelirlerini yüzde 11 oranýnda büyüttüklerini açýklayarak, "213'te 3.5 milyar TL'lik ciroya ulaþtýk" "Dijital servislerimizden elde ettiðimiz gelir, yüzde 5'nin üzerinde büyüdü" 213'te yenilikçi dijital servisler geliþtirdiklerini belirten TTNET Genel Müdürü Kaya, "TTNET Müzik'te aktif üye sayýmýz 3 milyona yaklaþtý. TTNET Müzik'in geliri de yüzde 35 oranýnda arttý. Dijital oyun alaný da hýzla büyüyor. Playstore'da gelirlerimiz bu yýl 3'e katlandý. E-ticaret, dijital ödeme sistemleri gibi alanlarda giriþimlerimizin olacaðýný açýklamýþtýk. Okacabukaca, TTNET arþý, Tivibu arþý, Mobilexpress ve TTNETÖdeme ile bu sözümüzü tuttuk. 213'te tohumlarýný attýðýmýz bu servisler meyve vermeye baþladý. Dijital servislerimizden elde ettiðimiz gelir 213'te yüzde 5'nin üzerinde büyüdü" "Müþteri memnuniyetinde tarihimizin en yüksek seviyesini yakaladýk" Müþterilerinin memnuniyetini sürekli ölçümlediklerini ifade eden Kaya sözlerine þu þekilde devam etti; "Müþteri memnuniyetini ölçtüðümüz çalýþmalarda, memnuniyet derecesinin arttýðýný görmek bize doðru yolda olduðumuzu gösteriyor. Bu yýl müþteri memnuniyetinde tarihimizin en yüksek seviyesini yakaladýk." "TTNET tarihinde ilk defa bir kariyer programý baþlattýk" TTNETmarkasýnýn sevilmesinin ve çalýþýlmak için tercih edilen bir þirket olmasýnýn da çok deðerli olduðunu sözlerine ekleyen Kaya, "Geleceðin liderlerini yetiþtirmeyi hedeflediðimiz "NETgelecek" kariyer programýmýza 14 bin üniversiteli genç baþvurdu. eþitli elemelerden geçirdiðimiz 6 üniversiteli gencimizi seçtik ve onlara TTNET'te iþ olanaðý saðladýk" "Toplum yararýna olan tüm projelerimiz bizim için çok önemli" Müþterileri ve çalýþanlarý kadar toplum yararýna olan projelerinin de kendileri için çok önemli olduðunu vurgulayan Kaya, "7 giriþimcinin baþvurduðu Teknoloji Vadisi, Birleþmiþ Milletler BCtA aðýna kabul edilen Herkes Ýçin Ýnternet Projemiz ve Ýnternetle Hayat Kolay Projemiz, Engelsiz TTNET projemiz, bu çalýþmalarýmýzdan birkaçý. Bu çalýþmalarýmýzý, fiberdeki, Tivibu'daki baþarýlarýmýz kadar önemsiyoruz" UYGUN MASA - SANDALYE YATAK - BAZA - MUTFAK KÖÞESÝ AKSESUAR EÞÝTLERÝ Mutfak Köþesi - Aksesuar eþitleri - Yatak - Baza - Baþlýk - elik Masa - elik Sandalye Takýmlarý Kale Mahallesi Uður Mumcu Caddesi No: 4/A ORUM Tel: Gsm:

4 4 SALI 11 ÞUBAT 214 Kavþaklar akýllandý, cüzdanlar rahatladý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, kavþaklarla ilgili bilgi verdi. Kontrol Merkezi nden trafiðin seyri takip edilebiliyor. Akýllý Kavþak zaman ve bütçe tasarrufu saðladý. orum Belediyesi hayata geçirdiði akýllý kavþak sistemiyle kent merkezindeki trafik kaosuna çözüm üreterek cüzdanlarý rahatlattý. Geliþen dünyadaki deðiþimi yakýndan takip eden orum Belediyesi, yenil kavþaklarla sürücülerin trafikteki kýrmýzý korkusuna son vermekle kalmayýp çevre kirliliðinin de önüne geçti. Sistemin devreye alýndýðý tarihten bugüne kadar ortalama bekleme sürelerinin akýllý kavþak sistemi öncesi ve sonrasý performans analizleri yapýldý. Ortalama bekleme sürelerinin akýllý kavþak sistemi öncesi ve sonrasýnda yapýlan karþýlaþtýrmalarda sabit süreli kontrol durumunda tüm kavþaklardaki bekleme sürelerinin ortalamasýnýn 39.5 saniye iken yeni nesil kavþaklarla bu deðerin 22.6 saniyelere düþerken yüzde 43 lere varan iyileþme saðlandý. Aðýrlýklandýrýlmýþ ortalama bekleme süreleri hesaplandýðýnda ise, sabit süreli kontrol durumunda tüm kavþaklardaki ortalama bekleme sürelerinin ortalamasýnýn 41.9 saniye iken, dinamik kavþak kontrolü ile bu deðerin 22.3 saniyeye düþtüðü, bu durumda ise yüzde 47 oranýnda iyileþme saðlandýðý görüldü. Belediye sýnýrlarý içerisinde sistemin kurulduðu kavþaðýn her birinden gün boyunca ortalama 11 bin aracýn geçtiði ve tüm kavþaklarda her aracýn, sabit süreli yönetime göre ortalama 19.6 saniye daha az beklediði deðerlendirildiðinde egzoz gazý salýnýmý ve akaryakýt tüketimi baz alýnarak yapýlan hesaplar doðrultusunda ise günlük.54 ton daha az egzoz gazý salýnýmý gerçekleþtirilirken, bin 36 TL ye denk gelen akaryakýt tasarrufu saðlanýyor. Bu tasarruf orum Belediyesi, yenil kavþaklarla sürücülerin trafikteki kýrmýzý korkusuna son vermekle kalmayýp çevre kirliliðinin de önüne geçti. oraný yýl boyunca baz alýndýðýnda ise 5 bin TL lik bir rakama tekabül ediyor. 223 HEDEFÝ 213 TE YAKALANDI orum Belediyesi, akýllý kavþak sistemiyle bir ilkede imza attý. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan Türkiye de Ulaþým ve Ýletiþim Straji planýnda öngörülen akýllý ulaþým sistemleri 223 hedefine 1 yýl önce ulaþtý. Öte yandan belediye yine bir ilke imza atarak, Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü bünyesinde Trafik Kontrol Merkezi ni kurdu. Trafik Kontrol merkezinde kavþaklardaki anlýk sinyal düzeninin görüntülenmesi, kavþaklara anýnda müdahale, kavþak görüntülerinin sayýsal harita üzerinde yansýtýlmasý, kavþaklardan toplanan verilerin, veritabanýna aktarýmý ve geçmiþe yönelik sinyal raporlarýna ulaþým saðlanýyor. Akýllý kavþak sistemi kent merkezinde ilk etapta Abide, Anýt, Emniyet, Kýþla, Telekom ve Vilayet kavþaðýnda devreye alýndý. Sistemin nesil kavþaklarýn vizyonel bir proje olduðunu söyledi. 5 yýldýr daha yaþanabilir bir kent inþa etmek için koþturduklarýný dile Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan önümüzdeki süreçte diðer kavþaklarda da uygulanmasý hedefleniyor. ORUM ÝÝN YAPILMASI GEREKEN NE VARSA YAPACAK, ATILMASI GEREKEN HANGÝ ADIM VARSA ATACAÐIZ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, yeni getiren Baþkan Külcü, Beyin fýrtýnasý ile orum un kronik sorunlarýna köklü çözümler buluyoruz. Hiçbir projede risk almaktan korkmadýk, korkmuyoruz. Bunu yapabilir miyiz diye bir tereddüt içine de asla düþmedik. Gece demeden gündüz demeden bu þehir için samimiyetle çalýþtýk. Samimi duygularla yola çýkýnca önümüzdeki engelleri de birbir aþtýk. Türkiye de birkaç büyük þehir belediyesinin gerçekleþtirdiði, Ýstanbul un yeni tanýdýðý projeyi orum a uygulamaktan mutluluk duyuyoruz. Araç sayýsý her geçen gün artýyor düne göre daha fazla tedbir almamýz gerekiyor. Bu projemizde tedbirlerimizden bir tanesidir. orum Belediyesi vizyonunun ne kadar geniþ olduðunu karar alma süreçlerinin ne kadar hýzlý olduðunu gösterdi. orum u geleceðe taþýmak adýna yapýlmasý gereken ne varsa yapacak, atýlmasý gereken hangi adým varsa atacaðýz ORUM, YAÞANABÝLÝR BÝR ÞEHÝR OLMA YOLUNDA ÝSTÝKRARLI BÝR YÜRÜYÜÞ GEREKLEÞTÝRÝYOR getirdiði yenilikleri orum da hayatýn kolaylaþmasý ve yaþam kalitesinin artýrýlmasýna entegre etmek istediklerini belirterek, Bu alanda her alanda büyük bir deðiþim yaþanýyor. orum u trafik kontrolünde de öncü bir þehir yapýyoruz. Kurduðumuz akýllý kavþak sisteminin kazanýmlarý halkýmýza yansýmaya baþladý. Zaman ve enerji tasarrufu baþta olmak üzere egzoz gazý salýnýmýndaki düþüþ en önemli kazanýmlardýr. Ölçemezseniz yönetemezsiniz anlayýþý gereði hizmetlerimizle ilgili verileri önemsiyoruz. Þehrimizde yaþam standartlarýna saðladýðýmýz katkýdan dolayý mutluyuz. orum artýk her gün daha da yaþanabilir bir þehir olma yolunda istikrarlý bir yürüyüþ gerçekleþtiriyor diye konuþtu.(ýha) Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan, teknolojinin Müzelere ziyaretçi akýný T ürkiye'deki müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayýsý 213'te, 29 milyon 533 bin 966'ya ulaþtý. Türkiye Seyahat Acentalarý Birliði'nin (TÜRSAB) hazýrladýðý "Türkiye Müzeleri 213 Raporu"na göre, geçen yýl müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin yüzde 69'unu yabancýlar, yüzde 31'ini Türkiye vatandaþlarý oluþturdu. Türkiye'deki müze ve ören yerleri 2'li yýllarýn baþýnda yaklaþýk 7 milyon kiþiyi aðýrlarken, geçen yýl bu sayý 29 milyon 533 bin kiþiye ulaþtý. 13 yýlda gerçekleþen artýþ yüzde 428,8 oldu. Geçen yýlki rakamýn 2 milyonunu yabancýlar, 9.5 milyonunu ise Türkiye vatandaþlarý oluþturdu. Türkiye'ye gelen turist sayýsý da geçen yýl sonunda 34.9 milyona ulaþtý. Topkapý Sarayý Müzesi, Ayasofya'dan birinciliði geri aldý Geçen yýl ziyaretçi sayýsýnda en yüksek artýþ Harem bölümünün desteðiyle Topkapý Sarayý'nda yaþandý. Topkapý Sarayý Harem'de ziyaretçi sayýsý 213 yýlýnda ilk kez 1 milyon kiþiyi aþarken, Topkapý Sarayý Müzesi'nin ziyaretçi sayýsý 3 milyon 397 bini geçti. Harem, 212'de bin olan ziyaretçi sayýsýný 1 milyon 3 bin 556'ya çýkardý. Topkapý Sarayý Müzesi, 211 ve 212'de Ayasofya Müzesi'nin önde olduðu en çok ziyaret edilen müzeler sýra- lamasýnda geçen yýl liderliði tekrar ele geçirdi. Geçen yýl Ayasofya'yý ziyaret eden kiþi sayýsý 3 milyon 275 bin 337 olarak gerçekleþti Türkiye'deki müzelerde korunan eserlerin yaklaþýk 3'te 1'i yani yaklaþýk 1 milyon tarihi eser Ýstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yer alýyor. Türkiye'deki müze ziyaretlerinin yüzde 44'ü de Ýstanbul Bölgesi'nde gerçekleþti. Geçen yýl en çok ziyaret edilen müze ve ören yerleri sýrasýyla, Topkapý Sarayý Müzesi, Ýstanbul Ayasofya Müzesi, Efes Örenyeri (1 milyon 848 bin 547), Göreme Açýkhava Müzesi (976 bin 165), Topkapý Sarayý Harem, Noel Baba Müzesi (532 bin 194), Myra Örenyeri (465 bin 15), Troia Örenyeri (462 bin 66) þeklinde oluþtu. Dünyanýn en çok gezilen müzesi ise Paris'teki L'ouvre Müzesi oldu. Müzenin ziyaretçi sayýsý 212 yýlýna göre yüzde 6 gerileyip 9.2 milyona düþtü. En çok ziyaret edilen 1 müzenin toplam ziyaretçi sayýsý, 212'de 56 milyon iken, 213'te 66.8 milyona ulaþtý. En çok ziyaret edilen 1 müzenin 4'ü ABD'de, 4'ü Ýngiltere'de bulunuyor. ABD'deki bu müzelerin ziyaretçi sayýsý 29.2 milyon, Ýngiltere'dekilerin ziyaretçi sayýsý ise 22.9 milyon. L'ouvre'u 8 milyon ziyaretçi sayýlarýyla Washington'daki National Museum of Natural History ve New York'taki American Museum of Natural History takip etti. Ülke genelinde Ýstanbul bölgesi ilk sýrada Geçen yýl Türkiye'de müze ziyaretlerinin yüzde 44'ü Ýstanbul Bölgesi'nde gerçekleþti. Ýstanbul bölgesindeki müzeleri 8,9 milyon kiþi ziyaret ederken, Ýstanbul'u 2,9 milyon ziyaretçiyle Ege ve Selçuk Bölgesi takip etti. Listenin 3'üncü sýrasýnda ise 2.5 milyon ziyaretçiyle Kapadokya yer aldý. Kapadokya'yý 1,9 milyon ziyaretçiyle Batý Antalya izledi. Toplam müze ziyaretlerinin yaklaþýk yüzde 75'i acentalar aracýlýðýyla veya kapýdan alýnan biletlerle gerçekleþti. Buna ek olarak, kalan yüzde 25 ise Müzekartlý giriþler ve ücretsiz giriþlerden oluþtu. Müzekart'a ilgi arttý Müzelere gösterilen ilginin artmasýyla birlikte Müzekart'a olan talep de arttý. 28'de 39 bin 59 kiþi Müzekart sahibiyken 213 yýlýnda Müzekart alanlarýn sayýsý 783 bin 456 olarak gerçekleþti. Müzekart sahiplerinin yüzde 23'ü Topkapý Sarayý'na gitmeyi tercih ederken, ikinci sýrada yüzde 19 ile Ayasofya, yüzde 8 ile Efes Örenyeri, yüzde 5 ile Göreme Açýkhava Müzesi ve yüzde 4 ile Ýstanbul Arkeoloji Müzeleri takip etti.(aa) Bedelli askerlikte kritik geliþme Türkiye'deki müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayýsý 213'te, 29 milyon 533 bin 966'ya ulaþtý. edelli askerlik B TBMM'de yeniden gündeme gelmiþti ama önerge iþleme alýnmadý. 28 yaþýndan büyüklere, 15 bin liraya bedelli askerlik imkaný getiren önerge iþleme alýnamadý. TBMM'de ele alýnan ve son oylamasý bu hafta yapýlacak bir yasa tasarýsý ile, bedelli askerlik yeniden gündeme geldi. CHP'nin bu konudaki önergesi, TBMM Milli Savunma Komisyonunun, Meclis Genel Kurulunda çoðunluðu olmamasý nedeniyle iþleme konulamadý ve gündemden düþtü. Genelkurmay Baþkaný ile Kuvvet komutanlarýnýn görevle ilgili suçlarýndan dolayý Yüce Divan'da yargýlanmasýný öngören yasa tasarýsý ele alýnýrken CHP'li Akif Hamzaçebi ve arkadaþlarý bedelli askerlik önergesi verdi. Önerge ile 31 Aralýk 213 tarihi itibariyle 28 yaþýndan gün alanlara, bedelli askerlik imkaný getiriliyordu. Yýllýk geliri 14 bin liradan az olanlarýn hiç bedel ödemeden, bin lira geliri olanlarýn 7 bin 5 lira ve yýllýk 25 bin liradan fazla geliri olanlarýn da, 15 bin lira ödeyerek askerliklerini yapmýþ sayýlmalarý hükme baðlanýyordu.(ajanslar)

5 SALI 11 ÞUBAT 214 Usta öðreticiler kadro istedi Mustafa Demirer ürkiye Usta Öðreticileri Birliði, MEB'e baðlý Halk Eðitim Merkezlerinde görev yapan kadrosuz usta öðreticilere kadro verilmesi için eylem yaptý. Sayýlarý 2 bini bulan kadrosuz usta öðreticileri temsilen, Türkiye'nin dört bir yanýndan Ankara'ya giden usta öðreticiler, Sýhhiye'de ki Abdi Ýpekçi Park'ýnda toplandý. Yapýlan eylemde, MEB'e baðlý Halk Eðitim Merkezlerinde çalýþan usta öðreticiler, Diyanet'te çalýþan usta öðreticilere verilen kadronun kendilerine de verilmesini istedi. Türk Eðitim-Sen ve Eðitim Ýþ'in de destek verdiði eyleme, Türk Eðitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaþ ile Genel Mevzuat ve Toplu Sözleþme Sekreteri M. Yaþar Þahindoðan katýldý. Eylemde bir konuþma yapan Türk Eðitim-Sen Genel Sekreteri Musa Akkaþ, usta öðreticilerin bu ülkenin en maðdur kesimlerinden birini oluþturduðunu söyleyerek, 2 yýldýr çalýþmasýna raðmen emeðinin, alýn terinin karþýlýðýný alamayan usta öðreticilerin olduðunu bildirdi. Halk Eðitim Merkezlerinde görev yapan kadrosuz usta öðreticiler eylem yaptý. Ankara da düzenlenen eyleme orum dan destek geldi. Bakan Yardýmcýsý Kafkas, törende yaptýðý konuþmada Ýzmirliler e Kayseri yi görmelerini tavsiye etti. Ýzmir e Kayseri yi örnek gösterdi S Basýn açýklamasýnda usta öðreticelirin kadro talebi dile getirildi. Ankara eylemine orum HEM'de görev yapan usta öðreticileri temsilen Anadolu Usta Öðreticiler Derneði Baþkaný Fatmanur etin ve dernek üyeleri katýldý. yatýrýlmaktadýr. Herkes tatili sabýrsýzlýkla beklerken, bizler ücretlerimiz kesileceði için tatillerden nefret eder olduk. Ayrýca ücretlerimiz öðretmenlerin ek ders ücretine göre belirlenmektedir. Bu durumda sigorta ile ek ders ücretleri arasýnda büyük bir orantýsýzlýk oluþmaktadýr. Devlet memurlarý kanununun 4. maddesinde kamu kurumlarýnda personelin 4-a, 4-b, 4-c ve 4-d þeklinde istihdam edilebileceði söylenmektedir. Yine ayný kanunun 5. maddesinde kamu kurumlarýnda söz konusu bu dört istihdam þekli dýþýnda personel çalýþtýrýlamayacaðý kesin olarak belirtilmektedir. Ancak bizler; bu kapsam dýþýnda kalmaktayýz. Usta öðreticiler, 21 yýlýnda 4-C' nin geçici ücretli usta öðretici statüsünden çýkarýlmýþlardýr ve belirli bir statüleri bulunmamaktadýr. Kadrosuz usta öðreticiler bu kurumlara 2-25 sene hizmet verdikten sonra kýdem tazminatý alamamakta; yýllarca bu kurumlara hizmet vermelerine raðmen kurs onaylarý yenilenmezse iþsiz kalmakta, iþsizlik sigortasýndan da faydalanamamaktadýrlar. Milli Eðitim Bakanlýðý usta öðreticileri memur veya sözleþmeli olarak kabul etmemekte; alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý da iþçi saymamaktadýr. Oysa usta öðreticilerin büyük bir kýsmý makine baþýnda veya el emekleri ile çalýþmaktadýrlar. 23 yýldýr mevcut çalýþanlarýna kadro verilmeyen tek bakanlýk Milli Eðitim Bakanlýðýdýr. Hatta býrakýn kadro vermeyi hem iþ gücünden faydalanýp hem de bir statüyü bile çok görmektedir. Halbuki Halk Eðitim merkezlerinde çalýþan usta öðreticiler büyük fedakarlýklarla ve özveri ile görev yapmaktadýr. Türkiye'nin en büyük sýkýntýlarýndan biri olan kalifiye eleman sýkýntýsý usta öðreticiler sayesinde büyük ölçüde giderilmekte ve usta öðreticilerin ekonomiye katkýsý bulunmaktadýr. Döner sermaye ile çalýþan kurumlarýmýzda zorunlu eðitim süresini tamamlamýþ her yaþ grubundaki kiþiler uygulamalý olarak eðitim görmekte, hem kendilerini yetiþtirmekte hem de aile ekonomisine katký saðlamaktadýrlar. Usta öðreticilerin ücretleri öðretmenlerin ek ders ücretleri saati üzerinden yapýlmaktadýr. Halbuki usta öðreticiler teknik eleman vasýflýdýr. Kamuda geçici iþçi pozisyonlarýnda çalýþanlarýn sürekli iþçi kadrolarýna geçmesini düzenleyen 562 sayýlý kanun 26 yýlýnda yanlýþ uygulandýðý için hakkýmýzý alamadýk. 28 yýlýnda ise kanundaki yanlýþlýk düzeltildi ancak maðduriyetimiz giderilmedi. Yaptýðýmýz çalýþmalar dikkate alýnarak, bizlere kadro verilmelidir. Sayýn baþbakanýmýz bize bir söz verdi. Þimdi sayýn baþbakandan bize verdiði sözü tutmasýný ve hak ettiðimiz kadrolarý bir an önce vermesini istiyoruz. Ayrýca hizmet yýlý, diploma üstünlüðü, baþka bir kurumda çalýþýlýp çalýþýlmadýðý gibi kesin prensipler konularak iþe alýmlar gerçekleþtirilip, denetimler yapýlmalýdýr. Ön lisans ve lise mezunu usta öðreticilere eðitim seviyeleri ve çalýþtýklarý süreler göz Bakýnýz; Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nda çalýþan usta öðreticilere kadro verilmiþtir. Ayný kadronun, Halk Eðitim merkezlerinde görev yapan usta öðreticilere de verilmesini talep ediyoruz. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nda görev yapan usta öðreticilere verilen kadrolar bizlere emsal teþkil etmelidir. Bizlerde en az onlar kadar eskiyiz ve onlar kadar gerekliyiz. Ayný kadro hakkýnýn MEB'e baðlý Halk Eðitim merkezlerinde çalýþan usta öðreticilere verilmemesi Anayasanýn eþitlik ilkesine aykýrý bir durum teþkil etmektedir. Yetkililer kadro talebiyle ilgili yazýlan dilekçelere; ülke ekonomisinin bugünkü þartlarda kadro vermeye elveriþli olmadýðýný ancak 223 yýlýnda bir ihtimal kadro verileceðini söylemektedir. Yetkililer kadro talebimize bu þekilde cevap verirken; bizlerin kör ya da saðýr olduðunu düþünüyor olmalý. Þayet ülke ekonomisi MEB'e baðlý çalýþan usta öðreticilere kadro vermeye müsait deðilse, Diyanet'te çalýþan sayýlarý yaklaþýk 2 bin olan usta öðreticiye nasýl kadro verilmiþtir? Bu durum oldukça manidardýr. Bizler, devletin görünen ama gösterilmeyen gönül elçileriyiz. Bugünkü muameleyi hak etmiyoruz. Halk eðitimi ayakta tutan bel kemiði olan bizlerin, yok sayýlmasý büyük bir hakarettir. Bugüne kadar hangi vekilin hangi bakanýn kapýsýný çaldýysak bizlere bir bardak çay söylendi ve ''haklýsýnýz'' denildi. Madem siz de bizi haklý buluyorsunuz; o halde neden hakkýmýzý vermiyorsunuz? Buradan bir kez daha Sayýn Baþbakana ve ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz: kadro hakkýmýzý verin, emeðimizi sömürüp kul hakký yemeyin." Mustafa Demirer aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ak Parti Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Binali Yýldýrým ile birlikte Narlýdere Saðlýk Kompleksi açýlýþý ve 17 ambulans devir teslim törenine katýldý. Bakan Yardýmcýsý Kafkas, törende yaptýðý konuþmada Van'ýn Gürpýnar Ýlçesi'ne baðlý Yalýnca Köyü'nde yolun kardan kapalý olmasý nedeniyle hastaneye kaldýrýlamayýnca yaþamýný yitiren ve cesedi çuval içinde yakýnlarýnýn sýrtýnda taþýnan 1.5 yaþýndaki Muharrem Taþ olayý için özür diledi. Agah Kafkas, Ak Parti iktidarýnýn hizmetlerini överek, Ýzmirlilerin Kayseri'deki belediye hizmetlerini görmesi önerisinde bulundu. 35 yýldýr Ýzmir'e gelip gittiðini belirten Kafkas, "Ýzmir yerinde saymaya devam ediyor. Ýnþallah Sayýn Bakan ile Ýzmir misli misline katlayacak. Ýzmir belediyecilikte altyapý sorunlarýný çözememiþ. Buradan Kayseri'ye sefer düzenlemek lazým, estetik güzellik, þehircilik, çiçek, yeþil, nasýl oluyor göstermek lazým" Türkiye'nin geliþtiðini, kar üstünde gidecek paletli ambulanslara, ambulans uçak ve helikopterlere sahip olduklarýný anlatan Kafkas, "Canlýdan canlýya organ naklinde birinciyiz. Canýmýzý veriyoruz ama cesedimizi vermiyoruz. 21 bin insan organ bekliyor. Öyleden önce organ baðýþýný tavsiye etmeliyiz. Yaptýðýnýz hýzlý trenle Konya'dan Ankara'ya böbrek taþýdýk" diye konuþtu. Ayrýca Kafkas, Van'ýn Gürpýnar Ýlçesi'ne baðlý Yalýnca Köyü'nde yolun kardan kapalý olmasý nedeniyle hastaneye Emsal teþkil edebilir Eyleme orum'dan katýlým Ankara eylemine orum HEM'de görev yapan usta öðreticileri temsilen Anadolu Usta Öðreticiler Derneði Baþkaný Fatmanur etin ve dernek üyeleri katýldý. Usta öðreticileri temsilen Burcu Eylem Taþdemir basýn açýklamasý yaptý. Taþdemir, þunlarý söyledi; "Türkiye'nin dört bir yanýndan sesimizi duyurmak için Ankara'da toplandýk. Milli Eðitim Bakanlýðý'na baðlý Halk Eðitim Merkezlerinde usta öðretici olarak çalýþan personel, kadro verilmemesi, nedeni ile büyük bir maðduriyet yaþamakta ve sömürü düzeninin kurbaný olmaktadýr. Geçici personel olarak istihdam edilen, bu nedenle de iþ güvencesinden yoksun olarak çalýþtýrýlan, her yýl görev alýp, alamama konusunda endiþe yaþayan, hiçbir özlük hakkýna sahip olmayan, ücretleri resmi tatiller, bayramlar, v.b günlerde kesintiye uðrayan, aldýklarý ücret asgari ücretin bile altýnda olan, sosyal güvenceleri olmayan kadrosuz usta öðreticilerin dramý yürekleri yakmaktadýr. Ýþ güvencemiz, her dönem baþý amirlerimizin iki dudaðýnýn arasýndadýr. Keyfi iþten çýkartmalar ve adam kayýrmalarda cabasý. Usta öðreticilerin amirlerin keyfiyetinden kurtarýlarak, adil ve insanca çalýþma koþullarýna kavuþturulmasý gerekmektedir. MEB'e baðlý çalýþan kadrosuz usta öðreticiler, ücretli izin hakkýndan bile yoksun olarak çalýþmaktadýr; doðum, hastalýk ve ölümlerde bile ücretli izin kullanamamaktadýr. Kadrosuz usta öðreticilerin sigortalarý 3 iþ günü üzerinden yatýrýlmasýna raðmen, ücretleri 2 ila 23 iþ günü üzerinden önünde bulundurularak, çalýþtýklarý Halk Eðitim merkezlerinde kadro tahsis edilmeli ihtiyaç fazlasý durumunda diðer kurumlara kadrolu olarak yerleþtirilmeleri saðlanmalýdýr. Þunu da belirtmek isteriz ki; ayný iþi yapan kadrolu usta öðreticiler 657 sayýlý kanunun tanýdýðý tüm haklardan yararlanýrken, kadrosuz olarak çalýþan usta öðreticilerin hiçbir hakka sahip olmamasý çalýþanlar arasýnda da çalýþma barýþýný bozmaktadýr. Kadrosuz usta öðreticiler, ikinci sýnýf insan muamelesi görmekte; tecrübeleri, baþarýlý çalýþmalarý yok sayýlmaktadýr. Bizler kadrosuz olduðumuz için geleceðimize güvenle bakamýyoruz, aldýðýmýz ücretle evimizin geçimini saðlayamýyoruz, evlenemiyoruz, çocuk yapamýyoruz, yoksulluk sýnýrýnýn altýnda olmamýza raðmen yine de canla, baþla büyük bir disiplinle çalýþýyoruz; yeri geliyor elektriði, suyu, yolu olmayan köylerde vatandaþlarýmýza hizmet ediyoruz, ama karþýlýðýný alamýyoruz. (.HAK:2381) T 5 Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Ýzmir de ambulans daðýtým törenine katýldý. Kafkas ve Binali Yýldýrým, bir dizi açýlýþlar yaptý. kaldýrýlamayýnca yaþamýný için çalýþan bu insanlarý bu özür diliyorum ama böyle yitiren ve cesedi çuval millete emanet ediyorum. bir þey yok. Biz þu anda içinde yakýnlarýnýn sýrtýn14 bin çaðrýdan 141 tanesi sorumlularýn tamamýyla da taþýnan 1.5 yaþýndaki doðruysa bunun içinden ilgili soruþturma açtýk, hemuharrem Taþ olayý için doðruyu bulmak için zasap soracaðýz. 1 yýl önceözür diledi. Acil Servis'e manýmýzý iþgal ederlere ki gibi ambulansým, heliyapýlan 14 bin çaðrýdan Allah akýl versin. 14 bin kopterim, kar kýran ambusadece 141'inin doðru çýkçaðrýdan 141 doðruyu nalansým olmasa neyse. Oratýðýný belirten Kafkas, þöysýl bulacaksýnýz? Bizi meþsý kendi hayatýna terk edille devam etti; "Saðlýk çalýgul edenler bir gün kendimiþti. Orayý hep ötekileþþanlarý az insanla büyük lerinin de ihtiyacý olduðu tirdik, þimdi de çözüm süiþler yapýyorlar. Her gün zaman bu insanlarý birilereciyle uðraþýyoruz. Doknereye gideceðini bilmerinin meþgul ettiðini göretora eriþim bire üç iken o den yola çýkýyor tacizler, cekler. Ýnsanlýk katsayýsýbölgede, Van'da bire saldýrýlar, dalga geçmeler nýn sýfýrlanmasý lazým. 17'ydi. Orada bebekler oluyor. Sizin hayatýnýz Muharrem bebek adýna ölüyordu, olaðandý." KARAKAÞLAR OTOMOTÝV evre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ORUM Tel:(364)

6 6 SALI 11 ÞUBAT 214 Nuri Aydýn Bayram alýþkan, EOB ye aday smancýk'ta 11 yýldýr ekmek fýrýncýlýðý yapan Bayram Oalýþkan, Osmancýk Esnaf Odasý Baþkanlýðýna aday olduðunu açýkladý. 17 Þubat 214 tarihinde yapýlacak olan genel kurulda oda baþkanlýðýna aday olduðunu açýklayan alýþkan, Osmancýk Esnaf ve Sanatkarýna þeffaf ve adil bir yönetim sözü verdi. Osmancýk Esnaf Odasý Baþkan Adayý Bayram alýþkan "Ýlçemizde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ile bir araya gelmek suretiyle, ilçemiz esnafýnýn sorunlarýný üst makamlara taþýmak için göreve talip olduk. Oda üyesi olan esnaf ve sanatkarlarýmýza þeffaf, dürüst ve paylaþýmcý bir yönetim sözü veriyoruz." Esnaf arkadaþlarý ile beraber yaptýðý istiþareler sonucunda Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna Aday olmasýnýn gündeme geldiðini söyleyen Bayram alýþkan; Oda üyesi olan esnaf ve sanatkarlarýmýza en iyi hizmetleri verebilmek için çalýþacaðýmýza, esnafýmýzýn sorunlarýyla birebir ilgileneceðimize, her zaman üyelerimizin haklarýný ve menfaatlerini sonuna kadar savunacaðýmýza, söz veriyor, oylarýný ve desteklerini bekliyoruz Sorunlarý biliyoruz, çözmek için geliyoruz Osmancýk Esnaf Odasý Baþkan Adayý Bayram alýþkan 11 yýldýr Osmancýk'ta esnaflýk yaptýðýný belirterek "Sorunlarý biliyoruz, çözmek için geliyoruz" alýþkan, 23 yýlýndan bu tarafa Osmancýk'ta ekmek fýrýný iþletiyorum. Esnaf arkadaþlarýmýn yaþadýðý sorunlarý bir esnaf olarak ben de yaþadýðým için çok iyi biliyorum. Esnafýmýzýn ve sanatkarýmýzýn sýkýntýlarýný yönetim kurulu listemde yer alan arkadaþlarýmla birlikte alacaðýmýz ortak kararlarla giderebilmek ve birlikte çözmek için ciddi bir çaba içerisinde olacaðýz. Sorunlarý biliyoruz, çözmek için geliyoruz. diye konuþtu. Kamu ve özel kuruluþlarla iþbirliði saðlayacaðýz Odanýn yönetimi için kendilerine yetki verilirse, daha iyi hizmet verebilmek için ilçede bulunan tüm kamu ve özel kuruluþlarla diyalog içerisinde olacaklarýný ifade eden Bayram alýþkan, þöyle dedi: Baþta kaymakamlýk makamý olmak üzere belediye baþkanlýðý, vergi dairesi müdürlüðü, sosyal güvenlik ilçe müdürlüðü gibi kurumlarla olan iliþkilerimiz en üst düzeyde tutularak birliktelik saðlanacak, her konudaki dertlerimiz dile getirilerek çareler aranacaktýr. Üyelerimiz 7/24 telefonla bizlere ulaþabilecekler ÜYEsnaf ve sanatkarlar meslek kuruluþlarý kanunu ve bu kanuna dayanýlarak çýkarýlan yönetmelikler ile ilgili üyelerimizi her zaman bilgilendireceðiz. Üyelerimizi yeniliklerden sektörel geliþmelerden haberdar edeceðiz. Üyelerimiz her türlü konularda olan sýkýntýlarý hususunda 7/24 telefonla bizlere ulaþabilecekleri gibi bizlerde her zaman yanlarýnda da olacaðýz. Þu ana kadar Osmancýk esnaf ve sanatkarýna hizmet eden herkese teþekkür ediyor, bir kez daha üyelerimizin oylarýný ve desteklerini bekliyoruz. Bayram alýþkan kimdir? Osmancýk Esnaf Odasý Baþkan Adayý Bayram alýþkan 1976 Osmancýk doðumlu. 23 yýlýndan itibaren Osmancýk'ta alýþkan Ekmek Fýrýný iþletmeciliði yapan Bayram alýþkan evli ve 4 çocuk babasýdýr. Osmancýk EOB seçimi 17 Þubat ta Osmancýk'ta 82 üye ile ilçenin en önemli sivil toplum kuruluþlarýndan biri olan Osmancýk Esnaf Odasý seçime gidiyor. Odanýn 21, 211, 212, 213 yýllarýna ait olaðan genel kurulu, 5362 sayýlý Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluþlarý Kanunu'nun 42. Maddesi gereðince; tarihinde Pazartesi günü, saat 12.'da Kýzýlýrmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:33 Osmancýk Belediye Kültür Sitesi adresinde yapýlacak. Kongrede çoðunluk saðlanamadýðý taktirde toplantý 25 Þubat 214 Salý günü tarihinde ayný yer ev ayný saatte yapýlacak. Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkanlýðý kongresinde ilan edilen gündemi görüþmek üzere katýlacaklarýn listesi 3 Þubat 213 tarihi itibariyle Yazý Mahallesi Akþemseddin Sokak numara 12'de bulunan Osmancýk Esnaf ve Sanatkar Odasýnda askýya çýkarýldý. Osmancýk Haber Avcýlara eðitim kursu smancýk Kara Avcýlar Derneði nin düzenlediði avcý eðitim kur- 15. si dernek lokalinde yapýldý. 9 gün süren avcý eðitim Osunun kursuna 33 kiþi katýldý. Osmancýk Kara Avcýlar Derneði, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve orum Milli Parklar Müdürlüðü'nün ortaklaþa düzenlediði, Milli Eðitim Müdürlüðü'nün denetlediði avcý eðitim kursunun 15. si Yeni Mahalle Sadri Turan Caddesi Hükümet Konaðý Karþýsýnda bulunan Osmancýk Kara Avcýlar Derneði lokalinde yapýldý. Osmancýk Kara Avcýlar Derneði'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre avcýlarýn bilinçli av yapmalarýný saðlamak amacýyla 12 dersten oluþan avcý eðitim kursu 9 gün sürdü. 33 kiþinin katýldýðý kursta çevrenin korunmasý, avcýlýðýn tarihi ve felsefesi, ekoloji bilgisi, Türkiye'deki av hayvanlarý, avcýlýkta ahlaki deðerler, av silahlarý ve uygulamasý, av köpekleri ve av da kullanýlan yýrtýcýlar, saðlýk bilgileri ve avcýlýkla ilgili mevzuat dersleri verildi. Kurs bitiminde yapýlan sýnav sonrasý katýlýmcýlara belgeleri verildi. Osmancýk Haber Diyanet ten define fetvasý Dodurga MHP adayý Nuri Aydýn Bayram alýþkan Kurs bitiminde yapýlan sýnav sonrasý katýlýmcýlara belgeleri verildi. Enise Aðbal Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), baþkan adayý açýklanmayan tek belediye olan Dodurga nýn aday ismini açýkladý. MHP Dodurga Belediye Baþkan Adayý olarak Nuri Aydýn gösterildi. Saðlýk Ýl Müdürlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Þubesi ve Kültür Turizm Müdürlüðü nden emekli Nuri Aydýn, MHPDodurga Belediye Baþkan adayý olarak açýklandý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu, mevzuata aykýrý define aramanýn kamusal ve bireysel haklara tecavüz anlamýna geleceði için caiz olmadýðýna hükmetti. Bir vatandaþýn, Define aramak ve bulunduðunda sahiplenmek caiz mi? þeklindeki sorusunu cevaplandýran Din Ýþleri Yüksek Kurulu, define aramanýn yasa ve mevzuatlarla nasýl aranacaðýnýn düzenlendiðini bildirdi. Kurul kararýnda, "Kaynaklarda, topraðýn altýna gizlenmiþ, sahibi bilinmeyen para ya da deðerli eþyalarýn bulunmasý halinde bunlarýn kime ait olacaðý ve bundan devlete verilecek vergi konusunda çeþitli özel hükümler yer almaktadýr. Bu hükümler, konu ile ilgili görülen bazý rivayetlerin yorumlarý ile dönemin idari ve sosyo-kültürel yaklaþýmlarý ve devlet siyaseti ýþýðýnda belirlenmiþtir. Define arama iþlemlerinin rastgele ve bilinçsizce yapýlmasý pek çok tabiat ve kültür varlýðýnýn zarar görmesine, yok olmasýna veya yurt dýþýna kaçýrýlmasýna sebep olmaktadýr. Günümüzde define arama iþlemleri Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu ile diðer ilgili mevzuata göre yürütülmektedir. Bu mevzuata aykýrý þekilde define aramak kamusal ve bireysel haklara tecavüz anlamýna geldiðinden caiz de- Esnaf Osmancýk ýn lokomotifi Enise Aðbal illiyetçi Hare- Partisi Mket (MHP) Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Haydar Kurþun, esnafýn ülke ekonomisinin bel kemiði ve lokomotifi olduðunu söyledi. Ziyaret etmediðimiz esnaf kalmayacak diyen Kurþun, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda ziyaretlerini sürdüren Kurþun, Yazý Mahallesi Þehit Pilot Üst. Sabahattin Üremiþ ve Org. Ahmet örekçi Caddelerinde bulunan çarþý esnaflarý ziyaret etti. Ýlk olarak Þehit Pilot Üst. Sabahattin Üremiþ Caddesi'nde esnafýn sorunlarýný dinleyen Kurþun, vatandaþlardan ekonominin iyi gitmediði, eski günleri arar olduklarý ve vergilerini dahi zor ödedikleri yönündeki þikâyetleriyle karþýlaþtý. Þehit Pilot Üst. Sabahattin Üremiþ Caddesi nde tek tek esnafý dolaþan Kurþun, daha sonra geçtiði Org. Ahmet örekçi caddelerindeki esnafla sohbet etti. Küçük esnafýn ülke ekonomisinin bel kemiði ve lokomotifi olduðunu kaydeden Kurþun, Ekonominin can damarý olan esnaf maalesef zor günler geçiriyor. Özellikle yol boyu ticaret anlayýþýnýn olduðu D-1 karayolundaki küçük esnaf, ekonominin istikrarlý olamamasýndan dolayý çok sýkýntý yaþýyor." Haydar Kurþun, esnaf ve vatandaþlardan destek istedi. Belediye baþkaný olduðunda büyümek isteyen esnafa destek vereceklerini ve desteklerini esirgemeyeceklerini belirten Kurþun; Biz belediyeye geldiðimizde büyümek isteyen ancak yol kenarýna sýkýþmýþ esnafýmýza kolaylýk saðlamak adýna, sektörsel organize sanayi bölgeleri kuracaðýz. Ticaretini yol kenarýndaki yerinde sürdürmek isteyen esnafýmýza da altyapý desteði vereceðiz. Biz esnafýmýzý nerede büyümek istiyorsa orada destekleyeceðiz. diye konuþtu. Kurþun a ziyaretlerin MHP Ýlçe Baþkaný Musa Kara ve Belediye Meclis Üyesi aday adaylarý Salim Savcý dan yeni bir kitap daha izik-kimya öðret- emekli Fmenliðinden olan Salim Savcý'nýn yeni kitabý aðdaþ Olabilmenin Ýlkeleri AKIL-BÝLÝM-MAN- TIK 15 Þubat ta çýkacak. En son kitabý Bir Eðitimci Gözüyle Haziran 213'de çýkan yazar Salim Savcý, 214'te de yeni kitabý AKIL-BÝLÝM-MAN- TIK ile okuyucu karþýsýna çýkýyor. ampýnar doðumlu 9 yaþýndaki eðitimci-yazar Salim Savcý, yýllarca yurdun çeþitli yerlerinde öðretmenlik ve idarecilik yaptýktan sonra emekli olmuþ ve Ankara'ya yerleþerek Gül Yayýn Evi'ni kurmuþ ve yayýncýlýk yapmýþtý. Türk Dil Kurumu Üyeliði de yapan Salim Savcý kitaplaþmýþ eserleri arasýna AKIL-BÝ- LÝM-MANTIK adlý kitabýný bastýrarak 15 Þubat'ta okur severlerin beðenisine sunacak. Deneme, öykü, araþtýrma, fýkradan tutunda masala kadar yayýnlanmýþ pek çok eseri bulunan eðitimci-yazar Salim Savcý'nýn 15 Þu- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Haydar Kurþun, esnaf ziyaretlerini sürdürdü. Haydar Kurþun, Osmancýk esnafýnýn ilçenin lokomotifi olduðunu belirtti. bat'ta çýkacak olan yeni kitabýnda 'Yerel Halk Adamýmýz' baþlýðý altýnda hayýrsever iþadamý hemþerimiz Ömer Derindere'ye de yer vermiþ. Yazar Salim Savcý kitabýn önsözünde: yýllarýnda yazdýðým köþe yazýlarýmý gözden geçirdim. Akýl, bilim ve mantýk üzerinde çok durmuþum. Bunlar üzerindeki çalýþmalarýmý sürdürdüm, derleyip toparladým. "aðdaþ Olabilmenin Ýlkelerini" (AKIL-BÝLÝM-MAN- TIK) olarak düþündüm ve bunu bir kitap halinde sizlere sundum. Önce bize lazým olan Akýl dýr. Akýl, Allah vergisidir. Allah bize akýl versin diye dua ederiz. Akýl olmazsa hiçbir þey yapamayýz. Sonra Bilim dedim. Niye, çünkü aklýmýzý bilim ile beslemezsek akýl bir iþe yaramaz. Hatta bilgisiz akýl yanýlýr ve yanýltýr. Üçüncüye de Mantýk dedim. Akýllý ve bilgili insan mantýklý olur da onun için. Aklý olsa bile bilgisi olmayan kiþi bir olayda mantýk yürütemez. Bu gün Türkiye Cumhuriyetimizin adý; Birleþmiþ Milletler Kurulu nda Geliþmekte Salim Savcý'nýn yeni kitabý aðdaþ Olabilmenin Ýlkeleri AKIL-BÝLÝM-MANTIK 15 Þubat ta çýkacak. Olan Ülkeler arasýnda geçiyor. Oysa amacýmýz, Geliþmiþ Ülkeler düzeyine ulaþmaktadýr. Her türlü çalýþmalarýmýzda Akýl-Bilim- Mantýk a gereken önemi verebilirsek gelecek kuþaklarýmýz Türkiye'mizi Geliþmiþ Ülkeler düzeyine çýkaracaktýr demiþ. 9 yýllýk bir ömre eðitici-öðretici niteliðindeki kitaplarý sýðdýran eðitimci- yazar Salim Savcý'nýn basýma hazýr 7 kitabý bulunurken birçok eseri de Milli Eðitim Bakanlýðý'nca okullara tavsiyeli kitaplardýr. Osmancýk Haber

7 SALI 11 ÞUBAT 214 Ahþap Cami cemaatle þenlendi ladý" orum'un Ýskilip ilçesindeki bir dað köyünde atýl vaziyette bulunan 5 kiþi kapasiteli 8 yýllýk çatma cami, belediyenin giriþimleri sonucu yerinden sökülerek ilçe merkezine getirilirken, belediyenin restorasyon atölyesindeki desteklemelerle 1 kiþinin ibadet edebileceði þekilde yeniden tasarlandý. Edinilen bilgiye göre, Saraycýk köyünde atýl vaziyette bulunan 8 yýllýk ahþap cami, turizme kazandýrýlmak amacýyla bulunduðu yerden sökülerek ilçe merkezine getirildi. Tamamý ahþap olan ve çivi kullanýlmadan "çandý" tekniðiyle yapýlmýþ olan cami, belediyenin restorasyon atölyesindeki çalýþmalar sonucunda kullanýma uygun hale getirildi. Tarihi camiyi ilçe turizmine kazandýrmak için hazýrlýk yapan Ýskilip Belediyesi, Meydan Mahallesi sakinlerinin "mahalledeki cami ihtiyacý" talebi üzerine, camiyi söz konusu mahalleye kurma kararý aldý. Daðdan akan suyun yataðý üzerine kuruldu Mahalle sakinlerinin ýsrarlarý karþýsýnda caminin kurulmasý için yer arayýþýna giren belediye, uygun mekanýn bulunamamasý üzerine 7 Cami 1 kiþinin ibadet edebileceði þekilde yeniden tasarlandý. 8 yýllýk çatma cami, belediyenin giriþimleri sonucu ilçeye getirildi. camiyi, mahallenin ortasýndan geçen ve daðdan akan yaðmur suyunu taþýyan yataðýn üzerine kurmak zorunda kaldý. Caminin, gerekli uygunluðun saðlanmasý sonrasýnda kurulumu gerçekleþtirildi. Cami, ilçenin manevi þahsiyetlerinden Tavukçu Hoca'nýn ismi verilerek, "Ýskilipli Tavukçu Hoca Efendi Camisi" adýyla ibadete açýldý. Desteklemelerle 5 kiþilik kapasite 1'e çýkarýldý Ýskilip Belediyesi'nin restorasyon atölyesindeki çalýþmalar kapsamýnda 5 kiþi kapasiteli caminin geniþletilmesi yönünde yürütülen çalýþmalarda ise bugünün ahþap doðrama tekniðinden faydalanýldýðý gözlemlendi. Caminin dýþ görünümü itibarýyla iki cephesi 8 yýllýk tarihi yansýtýrken, iç bölüm ve diðer cepheler bugünün ahþap teknolojisinin izlerini taþýyor. "Organik ortamda insanlarýmýz huzur içinde ibadet yapmaya baþ- Tamamý ahþap olan ve çivi kullanýlmadan "çandý" tekniðiyle yapýlmýþ olan cami, belediyenin restorasyon atölyesindeki çalýþmalar sonucunda kullanýma uygun hale getirildi. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Saraycýk köyünden getirilen ahþap caminin, restore edilerek halkýn kullanýmýna sunulduðunu belirtti. Caminin 8 yýllýk bir geçmiþe sahip olduðunu dile getiren Sezer, "Söz konusu caminin ilçemizin bir dað köyünde atýl vaziyette bulunduðunu öðrendik. alýþmalarýmýz sonucu ilçemize getirerek atölyemizde restorasyonunu yaptýk. Tamamýyla ahþap bir cami. ivi kullanýlmadan çandý tekniðiyle yapýlmýþ. Mahalle sakinlerimizin talebi üzerine uygun görülen bir alana kurarak halkýn kullanýmýna sunduk. Organik ortamda insanlarýmýz huzur içinde ibadet yapmaya baþladý" ifadelerini kullandý. Mahalle halký da memnun Ýskilip Müftülüðünce atamasý yapýlan imam hatip Sadýk ördük de 1 kiþi kapasiteli caminin her vakit cemaatinin bulunduðunu, vatandaþlarýn özellikle akþam ve yatsý namazýnda camiyi doldurduðunu söyledi. Ýskilipli Tavukçu Hoca Efendi Camisi'nin mahallenin önemli bir eksiðini giderdiðini ifade eden ördük, "Belediye tarafýndan restore edilen camimiz, yapýlan takviyelerle biraz daha geniþletildi. Namaz kýldýðýmýz bölüme balkonlar eklendi. Ayrýca kadýnlar için ayrý bir bölüm yapýldý. Baþta fazla bir cemaat olmayacaðýný düþünmüþtüm ancak vatandaþlarýmýz vakit namazýnda, özellikle akþam ve yatsý namazlarýnda camiyi dolduruyor" diye konuþtu. Mahalle sakinlerinden Ýsmet Köz ise belediyenin giriþimleri sonucu mahalleye kurulan çatma cami sayesinde çarþýya inme zorunluluðunun ortadan kalktýðýný ve rahat bir þekilde ibadetlerini yaptýklarýný söyledi. Kargý EOB de görev deðiþimi TYP noter çekiliþi ertelendi Ýki listenin yarýþtýðý seçimlerde kullanýlan oylarýn 98 ini alan Bekir Kýzýlkaya, baþkan seçildi. orum un Kargý Esnaf ve Sanatkarlar Odasý baþkanlýðý seçimlerinin galibi Bekir Kýzýlkaya oldu. Kargý Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi salonunda gerçekleþtirilen seçimlere Kargý Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Orhan Camcý ve esnaflar katýldý. Gündem maddelerinin tek tek okunarak ibraz edilmesinin ardýndan seçimlere geçildi. Ýki listenin yarýþtýðý seçimlerde kullanýlan oylarýn 98 ini alan Bekir Kýzýlkaya Kargý Esnaf ve Sanatkarlar Odasý yeni baþkaný olurken, Mustafa Uður ise 94 oyda kaldý.(ýha) Kargý Esnaf ve Sanatkarlar Odasý baþkanlýðý seçimlerinin galibi Bekir Kýzýlkaya oldu. Enise Aðbal alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü tarafýndan, il genelindeki 18 kamu kuruluþu iþbirliði ile gerçekleþtirilecek olan Toplum Yararýna Programýna (TYP) katýlýmcýlarý belirlemek için yapýlacak noter çekiliþleri ertelendi Þubat tarihlerinde yapýlmasý planlanan noter çekiliþleri, mevcut noterlerin iþ yoðunluðu nedeniyle orum merkez ve ilçeler için 17 Þubat 214 Pazartesi günü saat 9. a ertelendi. Noter çekiliþi ÝÞKUR Ýl Müdürlüðü nde yapýlacak. AK Parti orum Ýskilip Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan aday tanýtým toplantýsý düzenlendi. AK Parti de birlik mesajý AK Parti orum Ýskilip Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan aday tanýtým toplantýsý düzenlendi. Parti binasýndaki aday tanýtým toplantýsýna Belediye Baþkaný Numan Sezer, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkan Adayý Recep atma, AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, belediye baþkan aday adaylarý ve partililer katýldý. Toplantýda bir açýlýþ konuþmasý yapan AK Parti Ýskilip Ýlçe Baþkaný Ali Koçkaya, 29 yýlýnda halka verilen tüm sözlerin yerine getirildiðini söyledi. Bir kýsým çevrelerin Ýskilip e ne yapýldý yönünde eleþtirilerde bulunduðunu dile getiren Koçkaya, Belediye Baþkanýmýz Numan Sezer ile birlikte 29 yýlýnda yerel seçimleri kazandýðýmýzda verdiðimiz sözleri fazlasýyla yerine getirdik. Partililerimizin baþýnýzý öne eðdirecek hiç birþey yapmadýk. Ýskilip e Anadolu Lisesini açýlacaðýný söyledik ve sözümüzü yerine getirdik. 36 tane öðrencimiz bugün o okulda eðitim ve öðretimini sürdürmektedir. Ýlçeye Anadolu Öðretmen Lisesi kazandýrdýk. Ýskilip-Sanayi arasý çift þeritli duble yol Toplantýda birlik ve beraberlik mesajlarý verildi. olacaðýný ifade ettik. Bugün o yoldan tüm Ýskilipli kardeþlerim yararlanmaktadýr. Biz bazýlarý gibi seçimlerden önce levhasýný asýp seçimlerden sonra o levhayý indirmedik. Yer altý göleti ile beraber ilçemizin yüksek kesimlerinde bulunan mahallelere su çýkmýyordu. Temmuz ve Aðustos aylarýnda gece saat 12 ve 1'de su geliyordu. Bu gölet faaliyete girdikten sonra su sorunu diye Ýskilip'te bir sorun kalmadý. Ýçme sularýndan köylere de giderek bu sýkýntýyý Baþkaným çözmüþ oldu. Þehir þebekesinin ihalesi yapýldý. Doðalgaz dedik. En büyük hizmeti ve desteði veren belediye baþkanýmýza teþekkür ederim AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan Adayý Recep atma ise, 3 Mart yerel seçimlerinin büyük bir önem taþýdýðýný belirterek, Bu seçimler yerel bir seçim olmasýna raðmen diðer partiler ve dýþ güçler tarafýndan 1,5 yýl sonra yapýlacak olan genel seçimlere ölçü olacakmýþ gibi bir hava yaratýlmýþtýr. Onun için bu yerel seçimler artýk normal bir seçim deðil AK Parti'nin kendisini ispat etme seçimi bizlerin kendimizi ispat etme seçimi haline gelmiþtir. Bunun içinde çok dikkatli hareket etmemiz gerekiyor. AK Parti bu seçimlere biraz puan kaybedecek olursa bir dönem sonra diyecekler ki AK Parti'nin oyu düþtü. Erken seçim istiyoruz diyecekler ve Türkiye haliyle bir kaosa sürüklenecektir. Buna meydan býrakmamamýz gerekiyor. Bu sebeple de AK Parti'ye sarýlmamýz gerekiyor. Fert fert, aile aile çalýþmamýz gerekiyor diye konuþtu. Belediye Baþkaný Numan Sezer'de birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. AK Parti nin Ýskilip Belediye baþkan adayýnýn Recep atma olduðunu hatýrlatan Sezer, Artýk söz bitmiþtir. Aday adaylýðý süreci bitmiþtir. 3 Mart'ta bir seçim vardýr. 1 Nisan sabahý inþallah sizlerin katýlýmýyla birlikte kendisine teslim edeceðiz. Bunu yapabilmemiz için öncelikle kendimizle barýþmamýz gerekiyor. Önce beraber yürüdük bu yollarda diyebilecek miyiz? Kabul ediyoruz ve yemin ediyoruz beraber yürüyeceðiz. Belediye baþkan adayýmýzla birlikte el ele beraber gezeceðim ifadelerini kullandý.(ýha) Ýskilip te foto safari Enise Aðbal orum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu üyeleri, kurs öðretmeni Altan Özeskici rehberliðinde Ýskilip te fotoðraf çekimleri yaptý. 4 saat süren foto safaride Ýskilip in otantik yapýsý, evleri, arastalarý, sokaklarý, insanlarý, esnafý, çarþýlarý ve doðal kültürel yapýsý fotoðraf karelerine aktarýldý. Yüzlerce fotoðrafýn ortaya çýktýðý çe- orum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðu üyeleri Ýskilip te foto safari yaptý. kimlerde baþarýlý sonuçlarýn ortaya çýktýðýný belirten Altan Özeskici, bir sonraki hafta Alacahöyük, Boðazkale gezisi ile fotoðraf safarisi devam edeceðini kaydetti. Altan Özeskici rehberliðinde Ýskilip te fotoðraf çekimleri yapýldý.

8 8 SALI 11 ÞUBAT 214 Nuhut vatandaþla buluþtu C Enise Aðbal HP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile birlikte Mavral Sokak ta vatandaþlarla buluþtu. CHP den yapýlan açýklamaya göre, CHP orum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere önceki gün Ulukavak Mahallesi Mavral Sokak ta vatandaþlarla buldu. Kahve ziyaretinde vatandaþlara seslenen CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, "Hepimizin bir siyasi görüþü var. Ancak yerel seçimlerde adaya göre oy verilmesi lazým. Bizim tek düþüncemiz orum'u marka þehir yapabilecek bir aday göstermekti. orumluy a hizmet edecek, ayýrmayacak bir aday göstermekti. Ýþte adayýmýz karþýnýzda. Belediye baþkanlarý þehr-ül emin olmalý. Seçildiði gün parti rozetlerini bir kenara býrakýp herkese eþit hizmet götürmeli. 235 bin yurttaþýmýza ayný uzaklýkta olmalý arka CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Yazýçarþý da vatandaþla buluþtu. Ziyaretlerde CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ile birlikte Mavral Sokak ta kendilerini bekleyen vatandaþlarla buluþtu. odalarda imar pazarlýkyer alýyor. Biz Kenan ðunu düþünerek hareket ettik. larý yapmamalý, iþte terbey le yola çýkarken temiz bir aday olan Keorum'da barýþý saðlaatlas'ýn ardýndan nan Nuhut karþýnýzda yabilecek tek isim olduvatandaþlarla bir süre sohbet eden CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, "Öncelikle bu soðukta beni dinleme lütfunu gösterdiðiniz için teþekkür ederim. Hepinizden Allah razý olsun. Yaptýðým tüm görevlerde orumlu olmanýn gururu ve þerefi ile hareket ettim. Bildiðiniz gibi ben yýllardýr siyasette mücadele eden birisiyim. Ancak sizlere hizmet etme fýrsatýný þimdiye kadar bulamamýþtým. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, beni aday göstermeden önce Kenan Nuhut orum'dan oy alýr mý diye sorduðunda siz deðerli hemþerilerim bana destek vererek aday olma þansýný verdiniz. 31 Mart'ý sabýrla bekliyorum. Ben öncelikle spor adamýyým. Hep insanla uðraþtým. Önceliðim hep insan olacak. Halkýný kucaklayan, 7 gün 24 saat hizmet eden bir belediye baþkaný olacaðýma söz veriyorum. orum'u marka þehir yapacaðýmýn taahhüdünü þimdiden veriyorum. 31 Mart sabahý hep birlikte belediyeye gireceðiz inþallah þeklinde açýklamalarda bulundu. Arasta yýkýlmayacak C HP orum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ayakkabýcýlar Arastasý'nda Dikici ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþkun ve esnaf ile bir araya geldi. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda ayakkabýcýlar arastasýna ziyarette bulunan CHP orum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþkun ve arasta esnafý ile bir araya geldi. Ziyarette açýklamalarda bulunan Nuhut, "Arasta'nýn tarihi dokusunu seviyorum. Bir Belediye Baþkaný esnafla çatýþamaz. Yer altý çarþýsý olmasýna gerek yok. Tarihi deðerlerin korunduðu bir þekilde restorasyon yapýlabilir. orum'a gelen misafirlerin gezebileceði yer yok. Tarihi dokuyu koruyacak restorasyon yapýlabilir. ok yakýnda esnafa dokunmadan bu tarihi yapýyý koruyarak belediye bütçesinden esnafla birlikte restore edeceðiz. Belediye'nin görevi vatandaþý zenginleþtirmektir. Esnafýmýzý maðdur etmeyeceðiz. AVM'lerin þehir dýþýna yapýlmasý taraftarýyým ünkü küçük esnafýmýzý korumamýz gerekiyor, onlarýn iþlerinin bozulmamasý gerekiyor. Ýlimize kat- CHP orum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Dikici ve Kunduracýlar Odasý ný ziyaret etti. ma deðer kazandýrsýnbelediyeler kâr etmez, turup barýþý saðlayacalar. Stadyum yeri bu halk kâr eder. Biz bunu ðýz." þehrin nefes alabileceði saðlayacaðýz, þehrimizi CHP Basýn Birimi rekreasyon alaný olur. ortak bir noktada buluþ- Belde Gazetesi Nuhut u yazdý Seçim bürosu açtýlar CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Adliye Sarayý karþýsýnda bulunan secim bürosunun açýlýþýný yaptý. C HP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Adliye Sarayý karþýsýnda bulunan secim bürosunun açýlýþýnda konuþtu. Nuhut, "Bildiðiniz üzere burasý benim mahallem. Kendi mahallemde açýlan seçim bürosunun ehemmiyeti benim için büyük. Bu seçim bürosu sizlere daha büyük hizmetler etmemize vesile olur inþallah" CHP Fatih Caddesi Adliye Sarayý seçim bürosu açtý. Açýlýþa CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ile vatandaþlar katýldý. CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, "Seçim büromuzun vatana ve millete hayýrlý olmasýný diliyorum. Bildiðiniz üzere burasý benim mahallem. Kendi mahallemde açýlan seçim bürosunun ehemmiyeti benim için büyük. Bu seçim bürosu sizlere daha büyük hizmetler etmemize vesile olur inþallah" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise, "orum Belediyesi'ni emin CHP Fatih Caddesi Adliye Sarayý seçim bürosu açtý. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, vatandaþlara hitaben konuþtu. ellere býrakmak zorundayýz. Oy hesabý yapmayan kendisine ne kadar oy verdiðine bakmadan hizmet eden 235 bin yurttaþý kucaklayan bir belediye baþkanýna býrakmalýyýz. Ýþte orum'un evladý Kenan Nuhut karþýnýzda, Kenan Nuhut orum'da belediyecilikte çýðýr açacaktýr. Bu seçim büromuzun hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyorum diye konuþtu. CHP Basýn Birimi C HP orum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'un orum'dan Belediye Baþkan Adaylýðýna gösterilmesi Ankara nýn Belde Gazetesi ne haber oldu. Ankara'da günlük yayýn yapan Belde Gazetesi, Kenan Nuhut'un Belediye Baþkan adayý gösterilmesi nedeniyle gazetelerinde Nuhut'a yer verdi. Belde Gazetesi Haber Müdürü Dursun Erkýlýç tarafýndan kaleme alýnan haberde, Kenan Nuhut'un belediye baþkan adaylýðý yorumlandý. orum'un dünya þehri olmasý yakýn baþlýðýyla yayýnlanan haberde Kenan Nuhut, Dünyayý tanýyan biri, Dnya halterinin ismi, orumspor için de þans, Politika ne için yapýlýr, orumluydu-orumcuydu, Kardeþlik için de þans gibi 6 baþlýk altýnda deðerlendirildi. Belde Gazetesi Haber Müdürü Dursun Erkýlýç, Kenan Nuhut'a dair haberde 6 baþlýk altýnda özetlediði Kenan Nuhut ile ilgili son sözünde, Tüm bunlarý bu kadar rahat neden mi yazabiliyorum? Hepsinin canlý tanýðýyým da o yüzden þeklinde açýklamada bulundu. CHP basýn Birimi Seçim çalýþmalarý nedeniyle Uður Mumcu Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleþtiren Nuhut, esnafýn sorunlarýný dinledi. Nuhut, esnaf sofrasýnda C CHP orum Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'un orum'dan Belediye Baþkan Adaylýðýna gösterilmesi orum'un haricinde Ankara kamuoyunda da ilgi gördü HP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnafýn sofrasýna konuk oldu. Seçim çalýþmalarý nedeniyle Uður Mumcu Caddesi'nde esnaf ziyaretleri gerçekleþtiren Nuhut, esnafýn sorunlarýný dinledi. Kira, vergi, zabýta ve iþsizlik gibi dertlerden þikayet eden esnaflardan Menderes Demir, Nuhut'u öðle yemeðinde sofralarýnda misafir etti. Esnafýn þikayetlerini dinleyen Nuhut, orum ve esnafýn daha da zenginleþmesi için yapacaklarý projeleri paylaþtý. CHP Basýn Biri- mi

9 SALI 11 ÞUBAT KUTLAYANLAR G azetemizin kuruluþ yýl dönümü nedeniyle Haber Merkezimize ulaþan tebrik mesajlarý þu þekilde: FÝZA Özel Eðitim ve Aile Danýþmanlýðý Kurucusu Firdevs Karaca Eren: 24. yýlýný kutlayan orum Hakimiyet Gazetesi yönetici ve çalýþanlarýný tebrik ediyorum. FÝNANSBANK orum Þube Müdürü Nuray Þehirtay: orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr ile Müdür Yardýmcýsý Bekir Tokgöz,Hakimiyet in 24. yaþýný kutladý. ÝHL den Hakimiyet e kutlama Recep Mebet orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr ile Müdür Yardýmcýsý Bekir Tokgöz, dün gazetemizi ziyaret ederek Hakimiyet in 24. kuruluþ yýl- dönümünü kutladý. Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Hüseyin Kýr, Hakimiyet in 24. yaþýný kutladý, gazete yönetici ve çalýþanlarýna baþarý dileklerini iletti. Türk Diyanet Vakýf-Sen Þube Baþkaný Mustafa Ünlü dün gazetemizi ziyaret etti. Türk Diyanet Vakýf-Sen 24. yýlýmýzý tebrik etti T Emre Kut ürk Diyanet Vakýf-Sen Þube Baþkaný Mustafa Ünlü dün gazetemizi ziyaret etti. Muhabirimiz Recep Mebet in evsahipliðindeki ziyarete Türk Diyanet Vakýf-Sen Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Yýlmazer de katýldý. Gazetemizin 24. yaþýný kutlayan Mustafa Ünlü, orum Hakimiyet Gazetesi nin kuruluþ yýl dönümünü tebrik ediyorum Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Recep Mebet ise misafirlerine teþekkür etti. orum Belediyesi eski Meclis Üyesi ve Hanoðlu Kundura sahibi Mehmet Hanoðlu dün gazetemizi ziyaret etti. Hakimiyet, birlik ve beraberliðin çimentosu Emre Kut orum Belediyesi eski Meclis Üyesi ve Hanoðlu Kundura sahibi Mehmet Hanoðlu dün gazetemizi ziyaret etti. Muhabirimiz Recep Mebet in evsahipliðindeki ziyarette konuþan Mehmet Hanoðlu, gazetemizin 24. kuruluþ yýl dönümünü tebrik etti. Gazetemiz Hakimiyet in habercilik anlayýþý ve toplum nezdindeki itibarýyla gurur duyuyoruz diyen Hanoðlu, Hakimiyet, orum da birlik ve beraberliðin çimentosu Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Recep Mebet ise Mehmet Hanoðlu ya teþekkür etti. Ýlimizin önde gelen haber ve yayýn organý olan orum Hakimiyet ailesinin 24. yýlýný kutlar baþarýlarýnýzýn devamýný dileriz. HAKÝMÝYET AÝLESÝ OLARAK TÜM OKURLARIMIZA TEÞEKKÜR EDÝYOR, BÝRLÝKTE NÝCE YILLAR DÝLÝYORUZ. Köklü eðitim reformu þart illi Eðitim Temel Kanunu ile Bazý Kanun ve M Kanun Hükmünde Kararna- melerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý, TBMM Baþkanlýðý'na sunuldu. Kamuoyunda 'dershane tasarýsý' olarak bilinen tasarýya göre dershaneler faaliyetlerini 1 Eylül 215 tarihine kadar sonlandýracaklar. Söz konusu yasa tasarýsý ile ilgili açýklama yapan Özgür Eðitim-Sen Ýl BasýnYayýn Sekreteri Oðuz Ayan, Tasarýya göre özel okullarý teþvik etmek amacýyla özel okula dönüþecek,dershaneleoðuz Ayan re devlet tarafýndan 25 yýllýðýna ücretsiz arsa tahsis edilmesinin yaný sýra özel okullarda okuyan öðrencilere de belirlenen kriterlere göre deðiþik miktarlarda maddi destek verilecektir. Dershanelerde çalýþan öðretmenler ise 1 Temmuz 215 itibarýyla en az 6 yýldýr bir dershanede kadrolu olarak öðretmenlik yapmýþ olmak þartýyla KPSS'ye girmeden mülakatla öðretmen olarak atanacaklardýr. Atanacaklarý bölge ve il bakanlýk tarafýndan belirlenecek ve öðretmenler, saðlýk özrü hariç 4 yýl süreyle baþka hiçbir yere atanamayacaklardýr. Tasarýda "her ne ad altýnda olursa olsun tüm eðitim ve öðretim hizmeti sunanlar, Bakanlýðýn izin ve denetimine tabi kýlýnacaktýr" ifadesi de yer almaktadýr.ayrýca etüt merkezlerinde ise 12 yaþ üst sýnýrý getirilmiþtir. Yasa tasarýsýnda "Okul ve kurum müdürleri, Ýl Milli Eðitim Müdürünün teklifi üzerine, Müdür Baþyardýmcýsý ve Yardýmcýlarý ise Okul kurum veya okul müdürünün inhasý ve Ýl Milli Eðitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafýndan dört yýllýðýna görevlendirileceklerdir. Tasarý ayrýca aday öðretmenlikten öðretmenliðe geçiþte sýnav uygulamasýný öngörüyor. Aday öðretmenliðe atananlar en az bir yýl fiilen çalýþmak, adaylýk döneminde herhangi bir disiplin cezasý almamýþ olmak ve performans deðerlendirmesine göre baþarýlý olmak þartlarýný saðlamak kaydýyla yazýlý ve sözlü sýnava (mülakata) girmeye hak kazanacaklar. Bu sýnavlarda baþarýlý olanlar öðretmen olarak atanabileceklerdir. Yine söz konusu yasa tasarýsý ile Ýl Milli Eðitim Müdürlükleri bünyesinde görev yapan Eðitim Denetmenleri'ne Eðitim Müfettiþi unvaný verilerek MEB Rehberlik ve Denetim Baþkanlýðý bünyesinde görev yapmalarý saðlanacaktýr. diye konuþtu. Özgür Eðitim Sen in konuyla ilgili görüþ, eleþtiri ve önerilerini paylaþan Ayan, þunlarý kaydetti: Dershaneler tabii ki kalkmalýdýr ama öncesinde köklü bir eðitim reformu gerekir. Bunun için acilen okullarýn tektip bir müfredatýn, tektip yöntem ve araçlarla öðrencilere empoze edildiði yerler olmaktan çýkarýlmasý gerekmektedir. Okullar dünyanýn en baþarýlý eðitim sistemlerinden biri olan Finlandiya eðitim sisteminde olduðu gibi esnek bir müfredatýn uygulandýðý, "yaparak öðrenme" prensibinin esas alýndýðý, rahat ve konforlu mekanlar haline dönüþtürülmelidir. Aksi taktirde dershanelerin kapanmasý ile bölgesel ve sosyo- ekonomik faktörlere baðlý olarak ortaya çýkan eðitimdeki fýrsat eþitsizliði daha da artacaktýr. Mevcut tasarý bu þekilde yasalaþýrsa binlerce okul yöneticisi ve aday öðretmen çeþitli maðduriyetler yaþayacaklardýr. Gerek yönetici atamalarýnda gerekse öðretmen atamalarýnda objektif ve demokratik kriterlerin mi uygulanacaðý yoksa siyasi ve sendikal kriterlerin mi uygulanacaðý noktasýnda Özgür Eðitim-Sen olarak ciddi kaygýlarýmýz bulunmaktadýr. Atamalarýn adil biçimde yapýlabilmesi için yönetici ve öðretmen adaylarýnýn mülakatlarýnýn içlerinde sendika temsilcilerinin de bulunduðu baðýmsýz komisyonlar tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Böylece sürecin daha adil ve þeffaf olmasý saðlanmýþ olacaktýr. Ayrýca eþitlik ve adalet ilkesi gereðince dershanelerde 6 yýl ve daha fazla kadrolu çalýþan öðretmenlere de týpký diðer öðretmen adaylarýnda olduðu gibi KPSS þartý getirilmelidir. Okul ve kurum müdürlerinin Ýl Milli Eðitim Müdürünün teklifi üzerine Vali tarafýndan atanacak olmasý kanaatimizce Valiler üzerindeki siyasi baskýyý artýracak ve yöneticilikte siyasi tercihlerin liyakatin önüne geçmesi sonucunu doðurabilecektir. Okul Müdürlerine yardýmcýlarýný seçebilme insiyatifinin verilmesi ise doðru bir uygulama olup kurum kültürünün oturmasý ve okul yönetiminde uyumun oluþmasý için gereklidir. Eðitim denetimindeki çift baþlýlýðýn kaldýrýlmasý ve denetimin tek çatý altýnda toplanmasý denetimde koordinasyonun ve verimliliðin saðlanmasý için gerekli olmakla birlikte yeterli deðildir. MEB tarafýndan denetim elemanlarýnýn mesleki geliþiminin saðlanmasý için gerekli önlemler alýnmalý, rehberlik görevlerini daha etkili ve verimli yapabilmeleri için gerekli düzenlemeler yapýlmalýdýr. Kurum ve ders denetimlerinde, çaðdaþ denetim anlayýþý benimsenmeli; denetleyen ve denetlenen personel arasýnda iþbirliðine dayalý bir çalýþma sistemi geliþtirilmeli ve hata aramaktan ziyade, düzeltme ve geliþtirme hedeflenmelidir. Özel okullarýn teþvik edilmesine iliþkin düzenlemeler, özür grubu atamalarýnýn yarýyýl ve/veya yaz tatilinde yapýlacak olmasý ve Uzman Öðretmenlik ve Baþ Öðretmenlik unvanlarýný mahkeme kararýyla elde edenlerin, mahkeme kararýnýn aleyhlerine kesinleþmesi halinde bu kiþilere unvanlarýnýn iptal edildiði tarihten önce yapýlan ödemelerin geri alýnamayacaðýna dair hüküm tasarýdaki olumlu hususlardýr. 24. yaþýmýzý kutlayan Abdulkadir Erdoðan: Buharaevler e hizmet için adayým Recep Mebet uharaevler Mahallesi B Muhtar Adayý Abdulkadir Erdoðan dün gazetemizi ziyaret etti. orum Ulaþ Özel Halk Otobüsleri A.Þ. Müdürü Hayrettin Almacý nýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Abdulkadir Erdoðan, gazetemizin 24. kuruluþ yýl dönümünü kutladý. 3 Mart 214 Yerel Seçimleri nde Buharaevler Mahallesi Muhtarlýðý na talip olduðunu hatýrlatan Abdulkadir Erdoðan, Mahallemize hizmete talibim 15 yýldýr Buharaevler de yaþýyorum ve mahallemizin sorunlarýný yakinen biliyorum diyen Erdoðan, muhtar seçilmesi durumunda mahallenin problemlerine çözümler üreteceðini vurguladý. Erdoðan, Buharaevler Mahallesi nin geliþimi ve daha iyi bir geleceðe kavuþmasý için çaba sarfedeceðini ifade etti. Bugüne kadar mahallemize hizmet eden herkese teþekkür ediyorum diyen Erdoðan, tüm mahallelilerin desteðini beklediðini sözlerine ekledi. Buharaevler Mahallesi Muhtar Adayý Abdulkadir Erdoðan dün gazetemizi ziyaret etti. Alperen Ocaklarý Eðitim Kültür ve Dayanýþma Vakfý Genel Baþkaný Avukat Serkan Tüzün ile ocak yöneticileri Hakimiyet in 24. yaþýný kutladý. Alperenler 24. yýlýmýzý kutladý Erol Taþkan A lperen Ocaklarý Eðitim Kültür ve Dayanýþma Vakfý Genel Baþkaný Avukat Serkan Tüzün, Alperen Ocaklarý orum Þube Baþkaný Fatih Yücel ve yönetim kurulu üyeleri, gazetemizin 24. yýlýný kutladý. orum Alperen Ocaklarý nýn açýlýþ töreni için orum a gelen Genel Baþkan Serkan Tüzün, açýlýþ töreni sonrasýnda gazetemizi ziyaret ederek, muhabirimiz Erol Taþkan la görü- Genel Baþkan Serkan Tüzün, açýlýþ töreni sonrasýnda gazetemizi ziyaret etti. þerek, Baþarý dolu 24 yýlý geride býrakan Hakimiyet Gazete- si ni ve Hakimiyet ailesini gönülden kutluyorum. Nice 24 yýllar dileðiyle, baþarýlarýnýzýn devamýný dilerim. Alperen Ocaklarý Eðitim Kültür ve Dayanýþma Vakfý Genel Baþkaný Avukat Serkan Tüzün, Paþa da konuk edildi. Alperenler Paþa da buluþtu A Erol Taþkan lperen Ocaklarý Eðitim Kültür ve Dayanýþma Vakfý Ge- nel Baþkaný Avukat Serkan Tüzün, Paþa da konuk edildi. Hafta sonu Alpe- ren OcaklarýTemsilciliði nin açýlýþýný yapan Serkan Tüzün, Gazi Caddesi üzerinde bulunan Paþa Lokantasý nda aðýrlandý. Yemekte orum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel ile yöneticiler hazýr bulundu. En güzel baðýmlýlýk Hakimiyet okuru olmak Emre Kut akimiyet in sah dýk okurlarýndan Ýrfan Ezer, 24 ünci yaþýmýzý kutladý. Kuruluþ yýl dönümümüz nedeniyle dün gazetemizi ziyaret eden Ýrfan Ezer, Hakimiyet okurlarý adýna kuruluþ yýl dönümünüzü tebrik ediyorum Muhabirimiz Recep Mebet in evsahipliðindeki ziyarette konuþan Ezer, 24. yýl mutluluðumuzu paylaþtý. Kuruluþundan bu yana Hakimiyet okuduðunu ve bilgisayarýndaki açýlýþ sayfasýnýn dahi olduðunu hatýrlatan Ezer, Birlikte nice yýllara diye konuþtu. En güzel baðýmlýlýk Hakimiyet okurluðu diyen Ezer, ilkeli yayýncýlýk anlayýþý nedeniyle gazetemiz yönetici ve çalýþanlarýný tebrik etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Recep Mebet ise nezaketinden dolayý Ezer e teþekkür etti. Hakimiyet in sadýk okurlarýndan Ýrfan Ezer, 24 ünci yaþýmýzý kutladý.

10 1 SALI 11 ÞUBAT 214 CHP nin ilçe belediye baþkan adaylarý açýklandý C Recep Mebet umhuriyet Halk Partisi (CHP) orum ilçe belediye baþkan adaylarý belli oldu. Önceki akþam Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu baþkanlýðýnda toplanan CHP Parti Meclisi üyeleri, ilçe belediye baþkan adaylarýný belirledi. Toplantý sonucunda kamuoyuna açýklanan listede Alaca Belediye Baþkan Adayý Adem Þahin, Kargý Belediye Baþkan Adayý Hilmi Sarýkaya, Mecitözü Belediye Baþ- kan Adayý Ünal Yavuz, Oðuzlar Belediye Baþkan Adayý Orhan Ateþ, Ortaköy Belediye Baþkan Adayý Hacý Ömer Atak, Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður, Sungurlu Belediye Baþkan Adayý Cemil obaner ve Aþdavul Belediye Baþkan Adayý Dursun Uzunca nýn isimleri yer aldý. 3 Mart ta yapýlacak yerel seçimlerde CHP adýna yarýþacak diðer ilçe belediye baþkan adaylarýnýn da yakýnda kamuoyuna duyurulmasý bekleniyor. CHP PM, Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu baþkanlýðýnda toplandý. PTT Baþmüdürlüðü salonunda yapýlan seçimde teþkilat çalýþanlarý 3 aday arasýndan tercihini yaptý. PTT çalýþanlarý Parpucu dedi P 3 Mart ta yapýlacak yerel seçimlerde orum un ilçelerinde CHP adýna yarýþacak Belediye Baþkan Adaylarý belirlendi. Üsküdar a orumlu aday C Recep Mebet HP, Ýstanbul Üsküdar Belediye Baþkanlýðý için eski müftü ve Ýstanbul Milletvekili Ýhsan Özkes'i aday gösterdi. Edinilen bilgiye göre; CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Özkes'i parti genel merkezine davet ederek kendisini Üsküdar'da aday göstermek istediðini söyledi. Özkes de, Kýlýçdaroðlu'nun adaylýk teklifini ka- bul etti. CHP Parti Meclisi nde yapýlan oylama sonucunda Özkes in Üsküdar Belediye Baþkan Adaylýðý kesinleþti. Daha önce Üsküdar Müftülüðü görevinde bulunan Özkes, CHP'nin ilçelerde gösterdiði ikinci milletvekili adayý oldu. Kýlýçdaroðlu, Eskiþehir Odunpazarý ilçesi belediye baþkan adaylýðý için de Eskiþehir Milletvekili Kazým Kurt'u kendi inisiyatifiyle aday gös- Osmancýk KSS esnafýna ziyaret orumlu Ýhsan Özkes, CHP nin Üsküdar Belediye Baþkan adayý oldu. 2 Salih Osman Fýndýk, esnafý iþyerlerinde ziyaret ederek sohbet etti. 14 yerel seçimleri için AK Parti den Osmancýk Belediye Baþkan Aday Adayý olan Salih Osman Fýndýk, aday adaylýðý sürecinde kendisine gösterilen ilgiye teþekkür etmek için Osmancýk Küçük Sanayi Sitesi esnafýný ziyaret etti. Adaylýk sürecinde kendisine gösterilen ilgiye ve desteðe müteþekkir olduðunu belirten Fýndýk, esnafýn yalnýzca seçim döneminde deðil her daim yanýnda olduðunu, amacýnýn Osman- AK Parti den Osmancýk Belediye Baþkan Aday Adayý olan Salih Osman Fýndýk, esnafa teþekkür etti. cýk a ve Osmancýk halkýna hizmet olduðunu söyledi. Partisinin tercihine saygý duyduðunu belirten Fýndýk, Bizler 12 yýllýk AK Parti iktidarýnda ülkemizin nereden nereye geldiðini, saðlýkta, eðitimde ve diðer alanlarda ülkemizin çað atladýðýna hep beraber þahitlik ettik. Genel Baþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan gece gündüz demeden ülkemizin geleceði ile ilgili durmadan, yorulmadan çalýþýyor. Bize de Baþbakanýmýza destek olmak ve hizmetleri en doðru þekilde anlatmak ve aktarmak düþer. diyerek yerel seçimlerin þimdiden herkese hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Sanayi esnafý, ziyaretten dolayý Fýndýk a teþekkür ederek, yalnýzca aday adaylýðý döneminde deðil, sürecin sonuçlanmasýna raðmen kendilerini ziyaret ederek çok mutlu ettiðini söylediler. Recep Mebet osta ve Telgraf Teþkilatý (PTT) Baþmüdürlüðü Biriktirme ve Yardým Sandýðý (BYS) orum delege seçimi dün yapýldý. evreyolu Bulvarý ndaki PTT Baþmüdürlüðü salonunda yapýlan seçimde Hüseyin Parpucu, Ömer evikel ve Yaþar Dalmýzrak aday olarak yarýþtý. Seçim öncesi açýklama yapan PTT Baþmüdürü Þükrü Elmas, BYS delegeliði için aday olan isimlere baþarýlar diledi. Ýl merkezi ve 14 ilçeden toplam 73 çalýþandan 69 unun oy kullandýðý seçimde 32 oy alan Türk HaberSen Temsilcisi Hüseyin Parpucu PTT BYS orum delegeliðine seçildi. Diðer adaylardan Ömer evikel 19 oy alýrken Yaþar Dalmýzrak ise 18 oyda kaldý. Sandýk Baþkanlýðý ný Mustafa Þenöz ün yaptýðý heyette Muhsin Alaca ve Yunus Öncel de görev aldý. PTT çalýþanlarýnýn sandýða gittiði seçim sonucunda en yüksek oyu alan Hüseyin Parpucu, orum u BYS Merkezi nde temsil etmeye hak kazandý yýlýndan bu yana ayný görevi sürdürdüðünü belirten Parpucu, gösterdikleri teveccüh nedeniyle tüm PTT çalýþanlarýna teþekkür etti. Hüseyin Parpucu Ömer evikel (solda) ve Yaþar Dalmýzrak PTT çalýþanlarýnýn sandýða gittiði seçimde 73 personelden 69 u oy kullandý. PTT Biriktirme ve Yardým Sandýðý orum delege seçimi dün yapýldý. Mustafa Þenöz ün baþkanlýðýndaki sandýk heyetinde Muhsin Alaca ve Yunus Öncel görev aldý. Adaylara baþarýlar dileyen PTT Baþmüdürü Þükrü Elmas, seçim neticesinin hayýrlý olmasýný diledi.

11 SALI 11 ÞUBAT Süleyman Aslan hakkýnda yeni karar H 17 Aralýk operasyonunda gözaltýna alýnýp tutuklanan Süleyman Arslan'ýn maaþý ve mal varlýðý üzerindeki tedbir kararý Mahkeme kararýyla kaldýrýldý. Mahkeme, Halkbank eski Genel Müdürü hemþehrimiz Süleyman Aslan la ilgili yeni bir karar aldý. Recep Mebet alkbank eski Genel Müdürü hemþehrimiz Süleyman Aslan hakkýndaki "mal varlýðý tedbir" kararý kaldýrýldý. 17 Aralýk operasyonunda gözaltýna alýnýp tutuklanan Süleyman Arslan'ýn maaþý ve mal varlýðý üzerindeki tedbir kararý dün alýnan kararla kaldýrýldý. Arslan'ýn avukatlarýnýn itirazý üzerine dosyayý inceleyen Ýstanbul 14. Sulh Ceza Mahkemesi tedbirin kaldýrýlmasýna karar verdi. Akþemsettin Camii ndeki inþaa çalýþmalarýný inceledi Recep Mebet orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, geçtiðimiz haftasonu Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret etti. Devam eden inþaa çalýþmalarýný yerinde inceleyen Baþkan Külcü, beraberindeki heyetle birlikte caminin bölümlerini gezdi. Akþemsettin Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz ün ev sahipliðindeki ziyarette yüklenici firma temsilcileri ile bazý dernek yöneticileri de hazýr bulundu. Ýncelemeler sýrasýnda Dernek yöneticileri ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Muzaffer Külcü, Türkiye Diyanet Vakfý ve hayýrseverlerin katkýlarý ile yapýmýna baþlanan caminin orum Belediyesi tarafýndan tamamlanacaðýný hatýrlattý. HAYIRSEVERLE RE AÐRI Dernek Baþkaný Celal Alegöz, Baþkan Külcü ye bilgiler verdi. Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Celal Alegöz, Taþ iþçiliðinden kaynaklanan borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz Meydan Camii adýyla yapýmýna baþlanan ve Akþemsettin Camii adýný alan mâbedin inþaa çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Celal Alegöz, cenaze namazý alaný düzenlemesi ile abdesthane ve tuvaletlerin yapýmýnýn sürdüðünü söyledi. Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini anlatan Alegöz, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: orumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Gövde, kubbe ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarýna baþladýk. Geçmiþte yapýlan taþ iþçiliðinden kaynaklanan borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz. Mahmut etin e veda Türk Diyanet Vakýf-Sen yönetimi Mahmut etin için veda yemeði düzenledi. Mahmut etin T Recep Mebet ürk Diyanet VakýfSen Ortaköy Temsilcisi Mahmut etin, Hatay ýn Dörtyol Ýlçesi Müftülüðü ne müdür olarak atandý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan atamasý yapýlan Mahmut etin için geçtiðimiz günlerde Orta- Düzenlenen yemeðe Ortaköy de çalýþan din görevlileri katýldý. köy de bir restoranda veda yemeði düzenlendi. Türk Diyanet Vakýf-Sen yönetimince düzenlenen yemeðe Sendika Baþkaný Mustafa Ünlü ve yönetim kurulu üyeleri ile Or- taköy de görev yapan din görevlileri katýldý. Düzenlenen yemekte katýlýmcýlara hitaben bir konuþma yapan Türk Diyanet Vakýf-Sen Þube Baþkaný Mustafa Ünlü, Mahmut etin i tebrik ede- rek yeni görevinde baþarýlar diledi. orum da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduðunu anlatan etin ise sendika yöneticilerine ve meslektaþlarýna teþekkür etti. Kadir Akçal yeniden aday Recep Mebet K unduzhan Mahallesi Muhtarý Kadir Akçal, 3 Mart 214 Yerel Seçimleri nde yeniden Mahalle Muhtarlýðý na aday olduðunu açýkladý. Dün gazetemizi ziyaret eden Kadir Akçal, mahallelilerin teþvik ve teveccühü üzerine tekrar aday olmaya karar verdiðini kaydetti. Kadir Akçal, Kunduzhan Muhtarlýðý na yeniden aday oldu. Kunduzhan Mahallesi nin pek çok probleminin çözümünde görev aldýðýný vurgulayan Akçal, mahallenin ihtiyaçlarýný yakinen bildiðini ve yeni hedeflerle kollarý sývadýðýný söyledi. Bugüne kadar kendisine yol arkadaþlýðý yapan ekibindeki isimlere de teþekkür eden Akçal, yaklaþan seçim öncesi tüm mahallelilerin desteðini beklediðini sözlerine ekledi. Akþemsettin Camii inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Farabi Caddesi ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, , ve numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Devam eden inþaa çalýþmalarýný yerinde inceleyen Baþkan Külcü, yetkililerden bilgi aldý. Bugüne kadar Akþemsettin Camii inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen hayýrseverlere teþekkür ediyoruz. Nuriye-Muharrem Koçak çiftinin oðlu Abdullah, Kadriye-Fazýl Karakaya çiftinin kýzý Betül ile dünyaevine girdi. Koçak ve Karakaya Aileleri nin mutlu günü Abdullah Koçak evlendi S aadet Partisi (SP) orum Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Koçak, Betül Karakaya ile hayatýný birleþtirdi. Nuriye-Muharrem Koçak çiftinin oðlu Abdullah, Kadriye-Fazýl Karakaya çiftinin kýzý Betül ile dünyaevine girdi. Önceki gün Afra Düðün Salonu nda düzenlenen düðün törenine SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, SP orum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, Anadolu Gençlik Derneði Genel Baþkan Yardýmcýsý Halil Adýgüzel, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Koçak ve Karakaya Aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken nikah þahitliklerini ise Adnan Cýdýk ve Halil Adýgüzel yaptý. Grup aðrý konseri ile baþlayan düðün töreni, semazen gösterisi ve yapýlan duanýn ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Betül-Abdullah Koçak çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler.

12 12 SALI 11 ÞUBAT 214 Bahçeli Erinçevi açtý Mustafa Demirer Þehit ve gazilerimizin muhtaç aile ve yakýnlarý kimsesiz deðillerdir aðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði tarafýndan Yyaptýrýlan, özellikle de þehit ve gazilerin maðdur anne, baba ve yakýnlarýnýn barýnacaðý Ýl Bilge Hatun Erinç Evi'nin açýlýþý MHP Genel lam kültürüyle yoðrulmuþ; bir ayaðý tarihte, diðer ayaðý geleceðin ufkun- Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin içinden doðmuþ, Türk-Ýs- Baþkaný Devlet Bahçeli tarafýndan yapýldý. da olan büyük bir davanýn adýdýr. Açýlýþ töreninde bir konuþma yapan Bahçeli, Ýl Bilge Hatun Erinç Bu itibarla sosyal yaralarýn pansumaný, siyasal hastalýklarýn tedavisi, yanýmýzda yöremizde bulunan zorda kalmýþlarýn elinden tutulmasý bi- Evi'nin yapýmýnda emeði geçen herkese teþekkür ederek ''Ýl Bilge Hatun Erinç Evi ayný zamanda helalin eseridir. Temelinde cömertlik hâkimdir. zim için mükellefiyettir. Atýmýz eþkin, kýlýcýmýz keskin, kalemimiz güçlü, sözümüz doðru, fikrimiz tutarlý, öngörülerimiz isabetlidir. Þüphesiz Harcýnda alýn teri ve umut vardýr. Duvarlarýnda sýmsýcak düþler, etrafýnda kötülüklerin aþamayacaðý manevi surlar vardýr. Kolonlarýnda yardýmseverliðin çýkmayacak derin izleri saklýdýr. Bu yapýnýn yükselmesi uðrumamýz, onlarý yalnýz ve biçare býrakmamýz kesinlikle olmayacak bir þey- ki, üzerimizde haklarý bulunan kardeþlerimizin maðduriyetine göz yumna üst üste koyulan her tuðla ahde vefanýn ispatýdýr'' Bahçeli, ''Gururla ifade edebilirim ki, bu Erinç Evi, þahsý namýna istediði ne varsa Bir yanda büyük ülkülerin peþinden giderken, diðer yanda yaný badir. Þehit ve gazilerimizin muhtaç aile ve yakýnlarý kimsesiz deðillerdir. karþýsýndaki için de dileyen derviþ gönüllerin, çelebi ruhlarýn dua ve desteðiyle hayat bulmuþtur. Allah'a ne kadar þükretsek azdýr ki, Ýl Bilge Ha- Hepimizin gönlüne taht kuran dava þehitlerimizin ve gazilerimizin halen þýmýzda duran gündelik ve dünyevi sorunlara kafa yormamýz lazýmdýr. tun Erinç Evi'nin çimentosunda haksýz kazancýn en ufak lekesi yoktur. hayatta olan anneleri, babalarý, yakýnlarý bizlere emanettir. Nitekim Ýl Haramýn karartýsý, usulsüzlüðün kýrýntýsý, yolsuzluðun esintisi, rüþvetin Bilge Hatun Erinç Evi bunun en berrak delilidir. en ufak emaresi buranýn yakýnýndan veya uzaðýndan bile geçememiþ, geçemeyecektir" Ýmanýmýz yardýmlaþmayý ve dayanýþmayý buyurmaktadýr. Ýnançlarýmýz hakký, hakikati, adaleti, kardeþliði ve kadirþinaslýðý tavsiye etmektedir. Törene Devlet Bahçeli'nin yanýsýra Etimesgut Belediye Baþkaný Enver Demirel, Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Milliyetçi-Ülkücü olmak mensubu olduðu davanýn, milletin, vatanýn ve deðerlerin kaygýsýný taþýmayý gerektirmektedir. Ýl Bilge Hatun Baþkaný Hüseyin Akgül ile Dernek yöneticileri, partililer ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Erinç Evi'ne deðer, içerik ve mana katan nedenler zincirini bu kapsamda aramak en doðrusudur. Etimesgutlu seðmenlerin gösterileri ile baþlayan törende saygý duruþunda bulunuldu ve Ýstiklal Marþý büyük bir coþku ile okundu. Sonrasýnda Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Komþusu açken tok yatana iyi gözle bakmadýk Hüseyin Akgül yaptýðý açýþ konuþmasýnda Ýlbilge Hatun Erinç Evi'nin 12 Toplumu bir arada tutan en önemli öðe, birlikteliðin hamurunu yoðuran asýl unsur sahip olduðumuz dayanýþma ve yardýmlaþma ruhudur. Eylül 211 tarihinde yapýlan temel atma töreninden açýlýþ törenine kadar gelinen süreç hakkýnda bilgiler verdi. Huzurevi yapýmý için ilk baðýþýn Ýnsanlýk tarihinin her döneminde geçerliliðini koruyan bu anlayýþ, Türk- Devlet Bahçeli tarafýndan yapýldýðýný belirten Akgül, yapýnýn tamamen Ýslam uygarlýðýnýn ana vasýflarý arasýndadýr. baðýþlarla bitirildiðini ve kuruþuna kadar helal olduðunu vurguladý. Biz millet olarak bireysel çýkarlarý, kolektif vicdanýn önüne geçirmedik. Komþusu açken tok yatana iyi gözle bakmadýk. Hem yaþamayý Etimesgut Belediye Baþkaný Enver Demirel'în hoþgeldiniz konuþmasýnýn ardýndan törende bir konuþma yapan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ýl Bilge Hatun Erinç Evi'nin yapýmýnda emeði geçen herkese teþekdeniyetinin farký ve üstünlüðü bu asalet dolu tercihtedir. Düþkünlerin, hem de yaþatmayý hedeflemiþ bir ecdadýn torunlarýyýz. Türk-Ýslam mekür etti. yardým ve bakýma muhtaçlarýn korunup gözetilmesi milletimizin en bariz vasýflarýndandýr. Tarihimizin altýn sayfalarý insanlýða örnek ve model Bahçeli þöyle dedi; "Hepimizi gururlandýran bir eserin açýlýþ töreninde bir araya gelmiþ bulunuyoruz. 28 ay 28 gün önce temelini attýðý- olacak nice eser ve kurumlarýn varlýðýyla doludur. Türk milleti aman dileyenlere dokunmamýþ, yardým bekleyenleri geri çevirmemiþtir. mýz Ýl Bilge Hatun Erinç Evi'ni bugün hizmete sokuyor, aðýrlayacaðý konuklarýna þifa ve þefkat kucaðý olarak elini uzatacaðýna caný gönülden Þu bir gerçektir ki, güçten, takatten düþenlerin elinden tutmak, onlara hak ettiði imkan ve fýrsatlarý sunmak hem dini, hem de milli vecibe- inanýyorum'' diyerek baþlayan Bahçeli, ''Bu güzide binanýn yapýmýna öncülük eden Yaðmur Damlasý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ne lerimizin gereðidir. Bu ayný zamanda insan olmanýn sorumluluðudur. Bu tebrik ve teþekkürlerimi iletiyorum. Dernek Yönetim Kurulu Baþkaný ayný zamanda milli ahlakýn gereðidir. Sayýn Hüseyin Akgül Bey'e ve çalýþma arkadaþlarýna takdirlerimi sunuyorum. gösteren erdemin adý ve þeref payesidir. Asýrlarca üzerinde yaþadýðýmýz Türk milleti tarihin her devrinde darda kalana ilgi ve merhamet Ýl Bilge Hatun Erinç Evi ayný zamanda helalin eseridir. Temelinde coðrafyalarda tutunmamýzýn sýrlarýndan birisi de insana ve insan hayatýna verdiðimiz önemde gizlidir. cömertlik hâkimdir. Harcýnda alýn teri ve umut vardýr. Duvarlarýnda sýmsýcak düþler, etrafýnda kötülüklerin aþamayacaðý manevi surge Kaðan'ýn "Açlarý do- Aziz ecdadýmýz Billar vardýr. Kolonlarýnda yardýmseverliðin çýkmayacak dedim, yoksul milleti zengin yurdum, çýplaklarý giydirrin izleri saklýdýr. Bu yapýnýn kýldým" kutlu sözleri yaklaþýk 13 asýrlýk vicdanýn, yükselmesi uðruna üst üste koyulan her tuðla ahde vefanýn ispatýdýr'' açýklamasý yaptý. halidir. devasa fedakârlýðýn somut Ýl Bilge Erinç Evi tertemiz vicdanlarýn, parýldayan ðý'nýn manevi direði Þeyh Ertuðrul Gazi Oca- kalplerin, dürüstlük sembolü Edebali'nin "Ýnsaný yaþat yüreklerin elinden çýktý ki devlet yaþasýn" nasihati Bahçeli, ''Gururla ifade de insani duyarlýlýðýn, ahlaki sorumluluðun ve kim edebilirim ki, bu Erinç Evi, þahsý namýna istediði ne varsa olursa olsun herkese ayný karþýsýndaki için de dileyen nazardan bakan derin derviþ gönüllerin, çelebi ruhlarýn dua ve desteðiyle hayat bul- Dün hakimiyet hav- kavrayýþýn özetidir. muþtur. Allah'a ne kadar þükretsek azdýr ki, lar, milletimizin hakkýný Açýlýþa Yaðmur Derneði Ýl Baþkaný Ahmet Sözüdoðru ile dernek yöneticileri de katýldý. zamýzda bulunan toplum- Ýl Bilge Hatun Erinç Evi'nin çimentosunda haksýz kazancýn en ufak her zaman teslim ediyorlarsa bunun asýl nedeni þüphesiz ki ecdadýmýzýn lekesi yoktur. insaný merkezine alan geniþ vizyonudur. Milli kültürümüz, tarihin her döneminde düþkünlerin, kimsesizlerin, çaresizlerin, fakirlerin, yetimlerin ve yaþlýlarýn sahipsiz býrakýlmadýðýný göstermektedir. Ve dahasý top- Haramýn karartýsý, usulsüzlüðün kýrýntýsý, yolsuzluðun esintisi, rüþvetin en ufak emaresi buranýn yakýnýndan veya uzaðýndan bile geçememiþ, geçemeyecektir. ünkü Ýl Bilge Erinç Evi tertemiz vicdanlarýn, palumdan asla dýþlanmadýklarýný, hor görülmediklerini kaydetmektedir. Ecdadýmýz gittiði her yere yetimhaneler, imarethaneler, aþevleri, bakým rýldayan kalplerin, dürüstlük sembolü yüreklerin elinden çýkmýþtýr. evleri, yetiþtirme yurtlarý, güçsüzleri koruma alanlarý, yollar, vakýflar, Yüksek ahlak bu çatýnýn çivisine, taþýna ve topraðýna varýncaya kadar egemenlik kurmuþtur. Malzemeden çalan kurnazlýk, iþçilikten kýrpan ve kültürel eserler sönmeyen meþale gibi üç kýtada hala yanmaktadýr. hanlar, hamamlar, kervansaraylar, okullar, camiler yapmýþtýr. Bu tarihi üçkaðýtçýlýk Erinç Evi'ne yaklaþmaya dahi cüret edememiþtir. Bunlarýn Millet hayatýnda yetim, garip, dul, yaþlý ve engelli olanlar, muhtaç hale aksini düþünen varsa ya bugün konuþmalý ya da sonsuza kadar susmalýdýr'' gelenler ilgisizliðe havale edilmemiþtir. Hürmetle andýðýmýz muhterem ecdadýmýzýn sosyal yardýmlaþma 45 yýldýr neye inanmýþsak onu söyledik ve dayanýþma anlayýþý o kadar ileri gitmiþtir ki, Osmanlý Ýmparatorluðu Bahçeli, þunlarý söyledi: Ýl Bilge Hatun Erinç Evi'nin açýlýþý ayný döneminde çetin geçen kýþ þartlarýnda yiyecek bulamayan kuþlar için bile vakýf kurulmuþtur. Yani Allah'ýn yarattýðý insan dýþýndaki canlýlar da zamanda partimizin 45'nci yýlýna tekabül etmiþtir. Bu tarihi tesadüf oldukça anlamlý, oldukça önemlidir. Bildiðiniz gibi burada þehit ve gazilerimizin maðdur anne, baba ve yakýnlarý barýnacaktýr. Takdir edeceðiniz unutulmamýþtýr. üzere, Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in 45 yýllýk geçmiþi þehitliðin ve gaziliðin de tarihidir. Binlerce arkadaþýmýz erkenden aramýzdan ayrýlmýþ, ke- addýr Erinç, hiçbir eksiðin, üzüntünün ve acýnýn olmama haline verilen fensiz topraða girmiþlerdir. 45 yýlýn her satýrýnda al bayraða sarýlý þehitlerimizi vatan topraklarýna emanet ettik. 45 yýldýr tabut kaldýrdýk, 45 yýl- Ve elbette her insanýmýzýn Cenabý Allah'ýn birer emaneti olduðunu ka- Ýþte bizlere düþen de bu eþsiz kýymetteki anlayýþý sürdürebilmektir. dýr acýlara katlandýk. En Son Yusufiyeli Cengiz Yücel Akyýldýz Hakk'a bullenerek onlara karþý gereken duyarlýlýðý fazlasýyla gösterebilmektir. uðurladýðýmýz dava arkadaþýmýzdýr. Ve geride býraktýðý hatýralarý hala capcanlýdýr. Erinç, hiçbir eksiðin, üzüntünün ve acýnýn olmama haline verilen Bizim için 45 yýl niyazdýr, dilektir, hayaldir, yufka yüreklerle çetin addýr. Bunun yanýnda rahat ve huzur demektir. yollarýn aþýlamayacaðýnýn kanýtýdýr. Deðiþen zaman saçlarýmýzý aðartsa Ýl Bilge Hatun Erinç Evi, ihtiyaç sahibi dava insanlarýmýzýn ömürlerinin kalan yýllarýnda huzurla yaþayacaklarý bir yer olmaya talip ve da, heyecanlarýmýz ilk günkü kadar taze, ilk günkü gibi diridir. Takvim yapraklarý 45 yýlý eskitse de, kum saati 45 yýlý yese de, biz týpký 1969'un namzettir. Türklüðün, Türk illerinin, Türk töresinin ve hepimizin anasý soðuk Þubat ayýndaki kadar coþkulu ve ümit doluyuz. olan Ýl Bilge Hatun'un manevi gözetimi altýnda burasý sýcacýk yuva olacaktýr. Bu kutlu eser, ecdadýmýza sadakatin sonucu olduðu kadar, þehidi- 45 yýldýr neye inanmýþsak onu söyledik. Neyi gördüysek onu anlattýk. Dün ne diyorsak, nerede duruyorsak, neyi savunuyorsak bugün de mize, gazimize ve onlarýn muhterem ailelerine þükran borcunun da yankýsý ve yansýmasýdýr. Aziz atamýz Bilge Kaðan'ýn ve Kül Tegin'in beþiðini sallayan, ninnisini söyleyen, yedirip içiren, giydirip kuþandýran Ýl Bil- ayný yerdeyiz, ayný anlayýþtayýz. Ama geliþmenin ve zamanýn deðiþen þartlarýnýn farkýnda ve bilincindeyiz. Millete hizmetle geçen 45 yýl ahlak ge Hatun Annemizin ismi burada yaþayacak, burada parlayacaktýr. Bu ve þeref mücadelesidir. Biz bu yolda binlerce þehit versek de namertte muazzez çatý gönül almanýn, gönülleri hoþ tutmanýn, güler yüzün, tatlý izin vermedik. Bu kutlu yolda nice saldýrý ve tacizlere uðrasak da ilkelerimizden ayrýlmadýk. nezaket, dua, þükür ve takvanýn olduðu dayanýþma ve kardeþlik mekâný- dilin, hatýr sormanýn, iyilik yapmanýn yer aldýðý ve her tarafýnda zarafet, Milliyetçi Hareket Partisi 45 uzun yýldýr; gücünü tarihte, fikriyatýný kültürde, anlamýný barýþ ve kardeþlikte, varlýðýný ise Türk milletinde Burada rahmetle yâd ettiðimiz dava þehitlerimizin ve gazilerimizin dýr. bulmuþ ve bunlardan baþkasýna da bakmamýþ, itibar etmemiþ, etmeyecektir. annelerine, babalarýna ve yakýnlarýna hizmet verilecek olmasý çok ciddi bir kazaným, çok önemsediðimiz bir geliþmedir. Kahramanlarýmýzýn geride býraktýðý emanetlerine þayet sahip çýkmazsak çok büyük bir vebale Þunu iyi biliniz ki, Milliyetçi-Ülkücü Hareket; ortak olmaktan kurtulamayacaðýmýz açýktýr. Allah'a hamd olsun ki, bugün Milliyetçi-Ülkücü Hareket þehitlerinin ve gazilerinin anýlarýný, mi- * Tonyukuk'tan Nizamülmülk'e, Osman Gazi'den Mustafa Kemal'e uzanan devlet aklýnýn emanetçisidir. raslarýný yaþatmaya ve korumaya kararlý olduðunu Erinç Evi'yle bir kez daha kanýtlamýþtýr. * Farabi'den Ýbn-i Sina'ya, Uluð Bey'den Ali Kuþçu'ya uzanan derin aklýn mirasçýsýdýr. Huzurlarýnýzda böylesine güzel bir projenin gerçekleþmesinde baþýndan sonuna kadar emeði ve payý bulunan her arkadaþýmý tekraren kutluyor, hepsine teþekkür ediyorum. Ýl Bilge Hatun Erinç Evi'nin hayýrla- * Efendimiz'den Þeyh Edebali'ye, Hz. Yesevi'den Hacý Bektaþ Veli'ye, Akþemsettin'den Hacý Bayram-ý Veli Hazretlerine uzanan maneviyat halkasýnýn takipçisidir. muz Türkeþ Bey'e, tüm þehitlerimize rahmet diliyor, hepinizi sevgi ve ra vesile olmasýný Cenab-ý Allah'tan niyaz ediyorum. Merhum Baþbuðu- * Hz. Mevlana'dan Yunus'a, Dedem Korkut'tan Karacaoðlan'a kadar seslendirilen öðütlerin, deyiþlerin, tavsiyelerin izindedir. Dualarla açýldý saygýlarýmla selamlýyorum.'' * Yusuf Has Hacip'ten Kaþgarlý Mahmut'a, Ali Þir Nevai'den Ziya Devlet Bahçeli'nin konuþmasýnýn ardýndan kurban kesildi ve dualarla açýlýþ gerçekleþtirildi. Gökalp'e, Ýsmail Gaspýralý'dan Yusuf Akçura'ya, Hüseyin Nihal Atsýz'dan Erol Güngör'e, Mümtaz Turhan'dan Ahmet Arvasi ve Galip Erdem'e kadar uzanan milliyetçi damarýn temsilcisidir. Dört kattan oluþan binanýn bodrumunda mutfak, soðuk hava deposu vb. müþtemilat bulunuyor. Giriþ katýnda fizik tedavi salonu, mescit, * Mehmet Akif'ten Arif Nihat Asya'ya, Mehmet Emin Yurdakul'dan Niyazi Yýldýrým Gençosmanoðlu'na kadar satýr satýr, dize dize, lunuyor. Toplamda 9 kiþilik olarak yapýlan tesis iki kiþilik 45 odadan hobi odalarý ve idare odalarý ikinci ve üçüncü katlarda yatak odalarý bu- kýta kýta gönüllere giren manzum ifadelerin terkibidir. meydana geliyor. Bahçe bölümünde ise yürüyüþ yollarý, kýþ bahçesi, hobi bahçesi, þelale ve farklý özellikte kareyieler yer alýyor. * Fuzuli'den Aþýk Veysel'e, Mustafa Itri'den Ýsmail Dede Efendi'ye kadar söylenen þiirlerin, beste beste büyüyen musikilerin varisidir. Türk Eðitim Sen orum Þube Baþkaný Mahmut Alparslan ile yönetim kurulu basýn açýklamasý yaptý. Polise ve yargýya yapýlan, eðitim camiasýna da yapýlacak Erol Taþkan ürk Eðitim Sen orum Þube Baþkaný Mahmut Al- Hükümetin TBMM'ye sevk ettiði Dersha- Tparslan, ne Yasa Tasarýsý'nýn eðitim camiasýnda bombe etkisi oluþturduðunu belirterek, "Polise ve yargýya yapýlan görev deðiþikliði uygulamalarý, þimdi de eðitim camiasýnda yapýlmak isteniyor." Sendika merkezinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte bir basýn toplantýsý düzenleyen Mahmut Alparslan, Eðitim Öðretim Yýlý'nýn ikinci dönemine büyük sancýlar ve endiþeler içerisinde girildiðini ifade etti. Uygulamalara dönük eleþtirilerde bulunan Mahmut Alparslan, "AKPdevlet dairelerini siyasi arpalýða, kadrolarý yandaþlýða dönüþtürürken, hukuk tanýmamazlýk konusunda ant içmiþtir." diye konuþtu. Söz konusu yasa tasarýsý ile tüm okul idarecilerinin kadrolarýnýn ellerinden alýnarak, Milli Eðitim müdürlükleri ve Valilikler'in insiyatifine terk ettiðini söyleyen Mahmut Alparslan, basýn açýklamasýnda þunlarý söyledi; "AKP siyasi iktidarý bürokrasiyi katletmeye, Kamu çalýþanlarýný huzursuz etmeye, Devlet memurluðunu ortadan kaldýrýp siyasi arpalýk ve yandaþ ordusu kurmaya bürokrasiyi kendi arka bahçeleri haline getirmeye ant içmiþtir. Ýktidara geldiði günden bu yana adeta kamu çalýþanlarýna ve devletin yerleþik yapýlarýna savaþ açan bu iktidar bunu baþarabilmek için her türlü yola ve yönteme baþvurmaktadýr. Hükümetin TBMM'ye sevk ettiði Dershane Yasa Tasarýsý eðitim camiasýnda bomba etkisi yarattý. Her zaman olduðu gibi yine kapalý kapýlar ardýnda hazýrlanan bu tasarýda sendikamýzýn asla kabul edemeyeceði hususlar yer almaktadýr. TBMM'ye sevk edilen yasa tasarýsýnda sendikamýzýn þiddetle karþý çýktýðý dershane öðretmenlerinin Milli Eðitim Bakanlýðý kadrosuna alýnmasý hususu yer almýþtýr. Türk Eðitim-Sen olarak dershane öðretmenlerinin KPSS'siz, sözlü sýnavla MEB kadrolarýna alýnmasýnýn yýllarca KPSS'ye giren, öðretmen olamadýðý için intihar eden, alýn teri ve gözyaþý döken öðretmenlere ciddi bir haksýzlýk olacaðýný defalarca dile getirmiþtik. Peki þimdi haksýzlýða uðrayan yüz binlerce öðretmen ne yapacaktýr? Kime sýðýnacaktýr? Üstelik MEB'de var olan torpil ve adam kayýrma furyasý bugüne kadar tertemiz yapýlan öðretmen atamalarýna da sýçrayacaktýr. 6 yýlýný dolduran dershane öðretmenlerinin KPSS'siz mülakatla MEB kadrosuna alýnmasý, Hükümetin, kendi adamlarýný hiçbir kritere baðlý kalmadan, sýrf yandaþý diye MEB'de istihdam etmesi anlamýna gelecektir. Bu uygulama ile atama bekleyen 35 bin öðretmenin ahý Hükümetin ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn üzerinde olacaktýr. Bunun dýþýnda yasa tasarýsýnda çok tehlikeli bir husus daha yer almaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn okul yöneticilerine getirdiði sözlü sýnavlarda dönen dolaplar kamuoyunun malumudur. Yandaþlara sözlüden yüksek puanlar verilirken; yandaþ olmayanlara düþük puanlar verilerek, onlarýn okul yönetici olmalarý engellenmiþtir. Dolayýsýyla Hükümet, aday öðretmenlere getirilen bu kriterleri yine kendi yandaþlarýný korumak, kollamak, onlarý öðretmen yapmak; kendinden olmayanlara ise yaþama hakký tanýmamak için getirmiþtir. Bununla birlikte; ideolojik, siyasi anlayýþlar ve ahbap-çavuþ iliþkileri ön plana çýkacaktýr. Siyasi iktidar istemediði öðretmenin stajyerliðini kaldýrmayabilecektir. Dershaneler Yasa Tasarýsý'nda yer alan bu madde kabul edilemezdir ve KPSS'ye girerek öðretmen olmaya hak kazanmýþ kiþilere yapýlan büyük bir hakarettir. Üstelik bu durum, öðretmenlerin 657 sayýlý DMK dýþýna çýkarýlmasý anlamýna gelmektedir. Türk Eðitim-Sen olarak öðretmenlere ölümü adres gösteren bu maddeyi asla kabul etmeyeceðimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Öðretmenlerin iþ güvencesini elinden almaya çalýþan, kendinden olmayan öðretmenleri kapý önüne koymayý hedefleyen, öðretmenlerin kazanýlmýþ haklarýna vicdaný sýzlamadan dokunan Bakanlýk her türlü gerginliðe hazýr olmalýdýr. Okul müdürleri Ýl Milli Eðitim Müdürlüðünün, Müdür Baþyardýmcýsý ve Yardýmcýlarý da okul/kurum müdürünün inhasý ve Ýl Milli Eðitim Müdürünün teklifi ile Vali tarafýndan 4 yýllýðýna görevlendirilecektir. Görev süresi sona eren okul müdür ve müdür yardýmcýlarýnýn keyfi bir þekilde ya görevleri sona erdirilerek, bu kiþiler öðretmenliðe dönecek ya da görevlerine devam edeceklerdir. Burada da okul müdür ve müdür yardýmcýlarýnýn kaderi Ýl Milli Eðitim Müdürlerinin ve Valilerin yani Hükümetin iki dudaðý arasýnda olacaktýr. Kendilerine biat edenler, yandaþlar, torpilliler okul müdür ve müdür yardýmcýsý olarak 4 yýlýn ardýndan bir dört yýl daha görev yapacak, ancak Hükümetin emir kulu olmayanlarýn görevlerine son verilecektir. Böylece liyakatli, ehil okul müdür ve müdür yardýmcýlarý devri son bulacak, torpili olanýn sýrtý yere gelmeyecek, yandaþlar padiþah olacaktýr. Bu madde ile birlikte 1 bin okul yöneticisinin görevi sona erdirilecektir. Bu durumda akýllara "AKP kendi devletini mi kurmaktadýr?" sorusu gelmektedir. Bu insanlarýn sosyal statülerini bir kanunla, bir kalemde nasýl ellerinden alabilirsiniz? Ne yazýk ki üst yönetimlere, iktidara biat eden yönetici profili gelmektedir. Bu minvalde Türk Eðitim-Sen, genel olarak olumsuz bulduðu bu rezalet yasa tasarýsýný protesto edecektir. Gerekirse 8 bin öðretmen ile birlikte her türlü eylemi meþru göreceðiz. 'Bakan koltuðu' bundan sonra Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý'ya çivi gibi batacaktýr. Bakan ve Müsteþar o koltuklarda rahat oturamayacak, sýnýrsýz yetki ile Bakanlýkta istediði gibi at koþturamayacaktýr. Hükümet bilmelidir ki; Milli Eðitim Bakanlýðý kimsenin tekelinde deðildir. Bakanlýk ve Hükümet istiþare yapmadan, kapalý kapýlar ardýnda alelacele kanun ve yönetmelikler çýkaramaz. MEB'i, tüm eðitim çalýþanlarý ile birlikte yönetemiyorsanýz, o koltuklarý da bir an önce býrakmalýsýnýz." DTS de bu hafta: Sýðýntýlar Enise Aðbal onya Devlet Tiyatro- oyunu Sýðýntýlar Ksu orum DTS'de sahnelenecek. Slawomir Mrozek in yazdýðý, Zihni Küçümen in çevirdiði ve Mustafa Uzman'ýn yönettiði 2 perdelik oyun 14 Þubat Cuma günü saat 2.'de; 15 Þubat Cumartesi günü ise 14. ve 2. saatlerinde perde açacak. Oyun, yabancý bir ülkede ayný odayý paylaþan iki zýt karakterin hikâyesini anlatýr. Az geliþmiþ bir ülkenin kýrsal bölgesinden, geliþmiþ bir ülkeye göç etmiþ, kýsa vadeli çýkarcýlýk, saflýk, yalancýlýk, ülke özlemi ve mal sahibi olmak tutkusunu simgeleyen köylü-iþçi ile onun karþýsýnda, ona taban tabana aykýrý, yurdundan politik nedenlerle kaçmak zorunda kalmýþ bir aydýnýn hikâyesidir. Bu isimsiz karakterlerin ilkinin tek derdi; yeteri kadar para biriktirdiðinde ülkesine, ailesinin yanýna geri dönmek. Politik sebeplerden dolayý memleketini terk etmek zorunda kalmýþ bunalýmlý oda arkadaþýnýn derdi ise kölelik ve özgürlük üzerine yazmaya çalýþtýðý yapýtýný tamamlamaktýr. Oyunun biletleri, orum Devlet Tiyatrosu giþesi ve mybilet.com internet adresinden satýþa sunuldu. Konya Devlet Tiyatrosu oyunu Sýðýntýlar orum DTS'de sahnelenecek.

13 SALI 11 ÞUBAT Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:11 Rebi ûl-âhýr: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:29 Kânûn-i Sâni 1429 Kasým: ÞUBAT Allahü teâlâ, nimet verdiði kulunun üzerinde, bu nimetinin alâmetinin görülmesini ister. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK 5.11 GÜNEÞ 6.39 ÖÐLE 12.1 ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 11 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol ocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIAY SEYDÝM AKKENT CEZAEVÝ GÜNEÞ VEFAT EDENLER 1-Þeyhmustafa Köyü' nden gelme, Arif DO- ÐAN' ýn eþi, orum Yumurta çalýþaný Selahattin DOÐAN' ýn annesi; Naciye DOÐAN. 2-Kavacýk Köyü' nden gelme, Ethem YILMAZ' ýn oðlu; Satýlmýþ YILMAZ. 3-Ýbrahim DÝKER ve Mehmet HABOÐLU' nun kayýnpederi, Hasan MERGEN' in babasý; Talat MERGEN. 4-Büyükkýþla Köyü' nden, Mustafa ve Abbas ÖZBOLAT' ýn babasý; Yusuf ÖZBOLAT. 5-Aðda Köyü' nden gelme, Þükrü GÖDEK' in eþi, Sebahattin, Ömer ve Ýlhami GÖDEK' in annesi, Emekli Astsubay Mehmet GÖDEK' in yengesi, Ahmet AKGÜL' ün ablasý; Ayþe GÖDEK. 6-Seydim Köyü' nden gelme, Abdullah DUYAR' ýn eþi; Nazile DUYAR. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ýnsanoðlu acýnacak bir varlýktýr.''ne oldum deme, ne olacaðým de'' diye darbý mesel haline gelmiþ nasihat verici bu sözü hepimiz biliriz ve zaman zaman da akýbetimizi tahayyül ederiz. ünkü insan doðar, büyür ve bazen ahir ömründe yaþamý alt üst oluverir.ok þükür dese de, içinde hüzün cirit atarda, eski mutluluðundan eser kalmaz yüzünde. Hani bazen canýmýz sýkýldýðýnda içimizi dökecek bir dost ararýz.tek çayýný, kahvesini ben ýsmarlasam da azýcýk sohbet etsek deriz ama aradýðýmýzý bulamayýnca, birazda isyan varý olarak 'Mübarek sanki Sivil Savunma Uzmaný Mahir ODABAÞI Milli Eðitim Müdürlüðü yarý açýk cezaevinde yaþýyorum' benzetmesini yaparýz. Bundan kastýmýz, hem serbestliðimiz vardýr hem de yoktur. ünkü çarþýda, pazarda, apartmanlarda insanlarla olan iliþkilerimizde gözle görünmeyen kalýn sýnýrlar çizilmiþtir. Aile büyüklerimiz elden ayaktan düþüp, temel ihtiyaçlarýný kendi baþlarýna ikame ettiremeyecek konuma geldiklerinde, mecburiyetten ahir ömürlerini çocuklarýnýn yanýnda tamamlamak zorunda kalýrlar.doðduklarý, büyüdükleri acýsýyla tatlýsýyla yýllarýný verdikleri evlerini, komþularýný terk ederler.bu terk ediþ % 9 zorunluluktandýr.hele birde can yoldaþý bu yolculukta yoksa, seyahatin meþakkati bir kat daha artar ve sevincini, üzüntüsünü içine atmak zorunda kalýrlar. ünkü günümüzde ekseriyetle; torunlarý internete, anneleri dizilere, babalarý spora esir bir nesil ortaya çýkýnca, aile içi iletiþim azaldý ve yaþlýlarýmýzda ister istemez apartmanlarýn balkonlarýna esir oldular.trt'de yaþlýlarý konu alan ''ömür dediðin'' türü programlarý görünce, hepsi doðru deyip mazinin aþk ateþiyle yandýlar. Geçenlerde iþe giderken ve akþam iþten gelirken yine balkonda tek baþýna oturan yaþlý birini görünce birazda üzüntüyle aþaðýdaki þiiri kaleme almaya çalýþtým.ümit ederim geçmiþe göre imkanlarýmýzýn daha iyi olduðu ancak aile içi iletiþimin zayýfladýðý günümüzde balkon mahkumu yaþlýlarýmýzýn haline tercüman olur Yaþlýlýk, Ah þu yaþlýlýk Ne kadar zor geliyor, Elden ayaktan düþüp, oluk çocuða baðýmlýlýk Hayatýn ahirinde zoraki, Doðduðun mekanlardan ayrýlýk Selamsýz þehirlerin sokaklarýnda, Kalabalýklar arasýnda yalnýzlýk Beton yýðýnlarý içerisinde, Yarý açýk cezaevi misali Balkonlara mahkumluk Balkondaki yaþlýlar * Yaþlýlýk, Ah yaþlýlýk insana zor geliyor Anýlarla dolu olan Evinden, yurdundan ayrýlýk inan düþmanýný bile özletiyor, Kalabalýk sokaklarda ki, yalnýzlýk * Ah o eski komþular, Þimdi olacak ki yanýnda Oturup memleket düzelteceksin, ayý yudumlayarak karþýdaki parkta Ama heyhat nafile Yalnýzým yine sokakta * Yaþlýlýk, ah yaþlýlýk kopardý beni öz yurdumdan Ýki kelam edecek bir dost yok Koskoca þu apartmandan * Apartmanlarda bedenler ýsýnýyor, lakin gönüller soðuk mu soðuk Dokunuyor insana bu yaþtan sonra, Demir parmaklý balkonlara mahkumluk * Torunlar internete, Anneleri dizilere, babalarý spora esir Bu ortamda bende balkona mahkumum Beni en iyi sen anlarsýn demi cancaðýzým, Balkon mahkumiyetinden kurtulmam için, Tek çare sana kavuþmam lazým * Aslýnda çocuklarda üzülüyor, bakýnca halime Arada bir lanet okuyorlar apartmandakilere Lakin kimsenin umurunda bile deðil, Herkes yine bildiðini yapýyor. Ýþin özü, köyden uzaklarda Balkonlara mahkum olmak, Ýnsaný daha da yýpratýyor, Kimseye diyemesem de, Ýçin için AÐLATIYOR..! Basit usül mükelleflerin beyanname dönemi baþladý MALÝ KONULAR & YORUMLAR Lemzi ÖPLÜ S.M. MALÝ MÜÞAVÝR gmail.com Þubat ayý, basit usulde vergilendirilen mükellefler için beyanname verme ayýdýr. BEYANNAME VERMEYENLERE HANGÝ YAPTIRIMLAR UYGULANIR? 213 takvim yýlýna ait beyannamenin süresinde verilmemesi durumunda mükelleflere, -Usulsüzlük cezasý, -Vergi ziyaý cezasý, - Gecikme faizi, Basit usul mükelleflerin yukarda ki cezai müeyyidelere maruz kalmamalarý için 25 þubat 214 tarihine kadar beyannamelerini vermesi gerekmektedir. Basit usul, gerçek usulde vergilendirilmesine gerek duyulmayan mükellefler için getirilmiþ bir vergilendirme usulü. Berber, Terzi, çay ocaðý vb. gibi nispeten küçük mükellef olarak düþünülebilecek mükellefler basit usule tabi tutuluyor ve bu usulde vergileniyor. Basit usule tabi olan mükelleflere de birçok açýdan kolaylýk saðlanýyor. Basit usule tabi mükelleflere saðlanan kolaylýklar: - Basit usul mükellefleri defter tutmuyor. - Bu mükellefler için vergi tevkifatý yapýlmayýp, muhtasar beyanname verilmiyor. - Geçici vergi ödenmiyor. - Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin teslim ve hizmetleri katma deðer vergisinden istisna. - Ticari kazancýn tespitinde amortismana tabi iktisadi kýymet alýþlarý ve satýþlarý dikkate alýnmýyor. - Belge vermedikleri günlük hâsýlatlarý için gün sonunda toplu belge düzenleyebiliyorlar. Basit usule tabi içinse bazý þartlarý saðlamak gerekiyor. Mesela mükellefin kendi iþinde bilfiil çalýþmasý ve bulunmasý, iþyeri kira bedelinin, yýllýk alým-satým tutarýnýn kanunda belirtilen rakamsal hadleri aþmamasý lazým. Yine basit usulde vergilenecek mükelleflerin ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayýsýyla gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamasý gerekli. Basit usulde kazanç tespiti Basit usulde ticari kazanç, bir hesap dönemi içinde elde edilen hasýlat ile giderler ve satýlan mallarýn alýþ bedelleri arasýndaki müspet farktýr. Bu fark, faaliyetle ilgili olarak alýnmasý ve verilmesi mecburi olan alýþ ve giderler ve hâsýlatlara iliþkin belgelerde yazýlý tutarlara göre hesaplanýyor. Kazancýn bu þekilde tespiti sýrasýnda emtia ticareti ile uðraþanlarca; - Hesap dönemi sonundaki emtia mevcudunun deðeri hâsýlata, - Hesap dönemi baþýndaki emtia mevcudunun deðeri giderlere, ilave ediliyor. Ancak, kullanýlan sabit kýymetler gider yazýlmýyor ve üzerlerinden amortisman hesaplanmýyor. Sabit kýymetlerin satýþýnda fatura keme mecburiyeti yoktur. Ancak bu kýymetlerin satýþý noter satýþ belgesi veya gider pusulasý ile belgelendirilecektir. BEYANNAME NE ZAMAN VE NASIL VERÝLECEK? Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olmasý halinde, 213 yýlý kazançlarýna iliþkin Beyanname 214 yýlý þubat ayýnýn baþýndan yirmi beþinci günü akþamýna kadar verilecek. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanýnda beyana tabi baþka bir gelir unsurunun bulunmasý halinde, yýllýk beyanname 214 yýlý Mart ayýnýn baþýndan yirmi beþinci günü akþamýna kadar verilecek. Beyanname, kayýtlý bulunulan vergi dairesine internet ortamýnda, elden veya posta ile gönderilebilir. VERGÝ NE ZAMAN ÖDENECEK? Þubat ayý içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Þubat ve Haziran aylarýnda olmak üzere, iki eþit taksitte ödenecek. Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanýnda beyana tabi baþka bir gelir unsurunun bulunmasý halinde Mart ayý içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi Mart ve Temmuz aylarýnda olmak üzere, iki eþit taksitte ödenecek Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:24 Sayý: ÞUBAT 214 SALI ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x1 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Ahmet Ekmekçioðlundan - Mustafa Ekmekçi ye 5 "Seni orum hudutlarý içinde görmek istemiyorum, tayinini çýkarýp gideceksin, yoksa senin peþini býrakmam " diye tehdit eder ve savcý Hakimelik yapan hanýmý ile beraber bir ay içinde tayin olur ve orum'u terk eder. Daha sonra Ýstanbul'a taþýnan Ahmet abi hayatýnýn sonuna kadar ailesi ile beraber hizmetlerde devam eder. Allah Rahmet eylesin. beþ -altý yýl önce Hakkýn Rahmetine kavuþur. Ýkinci nur fedakarý Mustafa Ekmekçi aðabeydir. Yakýn zamanda ebedi aleme uðurladýðýmýz bu aðabeyimiz ile Kirazlý mescid dershanesinde görüþür ve muhabbet ederdik. Geç yaþlarýnda, Nurlar ile Üstadýmýz ile tanýþmýþ ve bu birliktelik hayatýnýn sonuna kadar devam etmiþtir. Kirazlý mescidin as fedakarlarýndan idi. Merhum Zübeyir aðabey ile beraber kalmýþlar, bir çok hizmetlerde istihdam edilmiþtir. Uzun yýllar gazetemizin kitap bölümün de hizmetler vermiþ, sakin ve ciddi hali ile eskimezler efradýndan olmuþtur. Üstadýmýzý ziyaret etmiþ duasýna mazhar olmuþ, þirketi maneviye deki hissesin almýþtýr. Her iki aðabeyimize Cenab-ý Hak tan Rahmetler diliyorum. Mekanlarý cennet olsun inþallah. Ýþte "hayat" dediðimiz budur. Yýlmadan ve usanmadan hizmetlerde bulunmak, maddi ve manevi bir beklenti içinde olmamak, bu hizmetin asýl prensiplerindendir. Bizlere bu kudsi hizmette ihlas ve metanet içinde devam etmeyi nasip eylesin Rabbimiz. Gerisi inanýn angaryadan baþka bir þey deðildir. (Son) Gram Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 1 : 3 Yurt Dýþý : 2 Euro ALIÞ Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 16 : 1 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 91, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER BOZDOÐAN M.SÝNAN MH. CEMLBEY CAD.NO:74/E METROPOL KARÞISI ÖZETÝN GARANTÝEV.13.SK. OPET BENZÝNLÝK-HÝTÝT GIDA ARKASI-BUHARA SAÐ.OCAÐIYANI , 5 5, 15, 5, 25, 125, Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/19 (Posta Kodu. 193)

14 14 SALI 11 ÞUBAT 214 Kansere karþý bilinçlendiler Enise Aðbal cuklarýnda da kanser görüleceði yolunda bir kural bulunmuyor. orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Kanser Erken Teþhis Tarama ve Eðitim Merkezi, Dünya Kanser Günü dolayýsýyla eðitim seminerleri düzenledi. Kanserde Doðru Bilinen Yanlýþlar konulu seminerler Velipaþa Konaðý'nda, Palabýyýk Köyü Derneði ve Konaklý köyünde gerçekleþtirildi. KETEM ekipleri, eðitim için gidilen Konaklý köyünde ayrýca 76 kiþiden smear örneði alarak kanser taramasý da yaptý. KETEM sorumlu hekimi Dr. Memnune Metin Yalçýn ýn konuþmacý olarak yer aldýðý seminerler çok sayýda katýlýmcý tarafýndan izlendi. Dr. Memnune Metin Yalçýn konuþmasýnda kanserin vücuttaki geliþimi ve hücrelere olan etkilerini anlatarak, hastalýðýn belirtileri ve korunma yollarý hakkýnda da bilgiler verdi. Seminerler, katýlýmcýlarýn soru ve görüþlerinin alýnmasý ile sona erdi. Saç boyasý, parfümler gibi dýþ etkenler kanser yapar mý? Her türlü toksik maddenin vücudumuzdaki hücreler ve DNA'larý üzerinde etkisi vardýr. Toksik maddelerden ne kadar uzak durursak o kadar saðlýklý yaþayabiliriz. Bununla birlikte, saç boyasý ve deodorant gibi kozmetik maddelerin kanser geliþmesiyle iliþkisi kanýtlanmýþ deðildir. orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Kanser Erken Teþhis Tarama ve Eðitim Merkezietkinlik düzenledi. Pozitif düþünceyle kanseri yenmek mümkün mü? Kanser tedavisinde pozitif düþünce son derece önemli olsa da tek baþýna yeterli deðildir. Önemli olan, hastalarýn hem fiziksel hem de ruhsal saðlýklarýnýn tedavi süresince korunabilmesidir. Özellikle de cerrahi giriþim, ilaç tedavisi ve radyoterapi sýrasýnda hastanýn psikolojik durumu korunup, pozitif düþünceye sahip olmasý saðlandýðý zaman sonuçlar çok daha iyi oluyor. Dünya Kanser Günü Kanser olduðu hastaya Kanser hem dünyada söylenmemeli mi? hem de ülkemizde sebebi bilinen ölümler sýralamasýnda Hasta yakýnlarýnýn, kalp ve damar hastalýklardan "morali bozulur, daha kötü sonra ikinci ölüm sebebi ololur" inancýyla hastadan tadünya Kanser Günü dolayýsýyla eðitim seminerleri düzenlendi. masý açýsýndan önemli bir nýyý saklamaya çalýþmasý halk saðlýðý problemidir. Özellikle ortaya çýkýþýnýn önlenebildiði, taramayanlýþ bir düþüncedir. Akli yetileri yerinde olmak koþuluyla, hastaya tüm larla ölümün yok edilebildiði ve erken tedavinin yaþam kalitesine çok þey gerçek, kendisinin talep ettiði kadar ve doðru bir þekilde verilmeli, tedavi katabildiði kanser türlerini göz önüne alýrsak korunmanýn önemi artmakseçenekleri hasta ile paylaþýlmalý ve yapýlacaklar için rýzasý alýnmalýdýr. tadýr. Ülke genelinde yýlda yaklaþýk 17. kiþiye kanser teþhisi konulkanserde cerrahi iþlemler hastalýðýn yayýlýmýný artýrýr mý? maktadýr. Kanserli olgularýn yaklaþýk üçte ikisi erkeklerde görülmektedir. Bu da son derece yersiz bir inanýþtýr. Birçok kanser türünde en etkin Bölge ya da þehirlerimiz arasýnda kanser sýklýðý açýsýndan anlamlý farklýtedavi, cerrahi tedavidir. Hastalýklý organýn ya da tümörün çýkarýlmasý, lýklar yoktur. Bununla beraber, ülkemizdeki kanserlerin önemli bir kýsmý hastanýn çok daha uzun süre yaþamasýný ve hastalýðýn geri gelme riskinin sigara ve obezite ile iliþkilidir. anlamlý olarak azalmasýný saðlýyor. Doðru korunma stratejileri ile kanserlerin üçte biri önlenebilir. evbiyopsi yapmak kanserin yayýlýmýný hýzlandýrýr mý? resel etkenler kanser oluþumunun %9-95'inden sorumludur. Kötü besbiyopsiler, hastalýðýn tanýsýný koymak ve tedavisini planlamak için lenme, hareketsiz yaþam, tütün kullanýmý, alkol kullanýmý, güneþ ýþýðýnýn olmazsa olmaz giriþimlerdir. Hastalarda zaman zaman biyopsi yapýldýðýnzararlý etkilerine uzun süre maruz kalma gibi kanser oluþumunda etkisi da hastalýðýn sýçradýðý, kötüleþtiði ya da daðýldýðýna iliþkin korkular ortaolan çevresel etkenler kanser görülme sýklýðý artýrýr. Dolayýsýyla saðlýklý ya çýksa da bu korkularý destekleyen bilimsel çalýþmalar bulunmuyor. yaþam davranýþlarý ile kansere karþý korunabilir, ayrýca tarama programlarýna katýlarak erken teþhisle yaþam süremizi uzatabiliriz. Bir kere kanser olduktan sonra iþe dönmek mümkün mü? Ülkemizde, Kanser Daire Baþkanlýðýmýzýn da üyesi olduðu Dünya Artýk birçok kanser hastasý, tedavi tamamlandýktan sonra yaþýtlarý Kanser Teþkilatý (UICC) (http://www.worldcancerday.org/) geçen yýl olkadar yaþam þansýna sahip oluyor. Örneðin meme kanserinde, özellikle duðu gibi 214 Dünya Kanser Günü'nde de kanser hakkýnda yanlýþ bilierken evrede yakalanan hastalarda tedavi tamamlandýktan sonra hastalýnenler temasý üzerinde durmaktadýr. Ülkemizde de, dünya genelinde kanðýn yeniden ortaya çýkma olasýlýðý son derece düþüktür. Tiroid kanseri, deser konusunda bazý yanlýþ bilinen doðrularý vurgulamak gerekmektedir. ri kanseri kanserlerde tam þifa sunmak mümkündür. Hedef, hastalarýn tebunlar; davi sonrasý normal yaþamýna dönmeleridir. Kanserin belirti ve bulgusu var mýdýr? Erkekler meme kanseri olur mu? Pek çok kanser için, uyarýcý belirti (kiþinin kendinde hissettiði) ve bulgular ( hekimin kiþide tespit ettiði ) vardýr. Bu iþaretler izlenerek erken teþhis mümkün olabilir, erken teþhisin faydalarý zaten tartýþma konusu bile olamaz. Her 1 meme kanseri hastasýndan birisi erkektir. Özellikle ailelerinde kalýtsal meme kanseri olan erkeklerde meme kanseri daha sýk görülür. Bu nedenle erkekler de memelerinde bir kitle fark ederlerse zaman kaybetmeden bir hekime müracaat etmeliler. Kanser hastalýðý bulaþýcý deðildir. Bu nedenle, kanserli hasta ile iletiþime geçmek, yakýnýnda bulunmak, elini sýkmak diðer insanlarý kansere yakalanma açýsýndan riske atmaz. Bununla birlikte, seyrek de olsa, virüslerin neden olduðu bazý kanser türleri bulunuyor. Belli durumlarda bu virüsler bulaþabilir ve o zaman kanser olma riski artabilir. Bunlarýn baþýnda gelen HPV virüsüyle geliþen rahim aðzý kanseri riski ise son yýllarda kullanýlan aþý ile artýk azalýyor. Kabýzlýk ile kolon kanseri veya rektum kanseri arasýnda herhangi bir neden-sonuç iliþkisi olduðunu gösteren bilimsel bir çalýþma bulunmuyor. Bununla birlikte, barsak alýþkanlýklarýnýn, kiþisel düzenin nedensiz bir þekilde deðiþmesi bir kalýn barsak belirtisi olabilir ve buna dikkat edilmelidir. Kanser türlerinin en az üçte biri önlenebilir olmakla beraber, bütün insanlar kanýtlanmýþ ve etkin kanser tedavisini eþit koþullarda ve herhangi bir bedel ödemek zorunda kalmadan alma hakkýna sahiptir. Kanser Erken Teþhis ve Tarama Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz olarak Meme kanseri için 4-69 yaþ aralýðýna Mamografi çekimi, Rahim Aðzý kanseri için 3-65 yaþ aralýðýna Smear alýmý ve Kolorektal kanserde de 5-7 yaþ aralýðýna Gaitada Gizli Kan Testi yapýlarak erken teþhis saðlanmaktadýr. Kanser bulaþýcý mýdýr? Kanser hastasý olan ebeveynin çocuðunda da kanser geliþir mi? Bu bilgi de genel anlamda doðru deðildir. Bazý kanser türlerine kalýtsal yatkýnlýk ve genetik geçiþ bilinmektedir. Bazý kalýn barsak kanserleri gibi. Ama bu genellenemez. Bazen de ailesel yatkýnlýklar söz konusu. Örneðin, meme kanserlerinin yüzde 5-8'inin kalýtsal olduðu biliniyor. Yani, çok özel durumlar dýþýnda, ebeveynin kanser olmasýna baðlý olarak ço- Kronik kabýzlýk çekenler kolon kanseri olur mu? Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, hafta sonu Kýz ve Erkek Sevgi Evleri'ni ziyaret ederdek çocuklarla beraber kahvaltý yaptý. Sevgi Evleri çocuklarýyla kahvaltý V ali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy, hafta sonu Kýz ve Erkek Sevgi Evleri'ni ziyaret ederdek çocuklarla beraber kahvaltý yaptý. Kahvaltýlýk ikramlarla gelerek kuruluþlarý ziyaret eden Baþköy, çocuklarýn birinci dönem sonu baþarýlarýný deðerlendirdi. Onlarla birlikte kahvaltý yaparak, her biriyle tek tek ilgilenen Baþköy, çocuklarýn isteklerini dinledi, tavsiyelerde bulundu. Erkek Sevgi Evleri'nde kalan çocuklarla satranç oynayarak, kýyasýya mücadele verdi ve onlarýn coþkusunu paylaþtý. Kahvaltý programýna Emniyet Müdürü'nün eþi Gülcan Doðan, Ýl Jandarma Alay Komutaný'nýn eþi Leyla elik, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs ile kuruluþ müdürleri katýldý. Baþköy, "ocuklar Ülkemizin Geleceðidir" sloganýyla onlarla vedalaþtý. Yaþlý adamýn dramý orum'un Sungurlu ilçesinde 2 yýldýr yataða mahkum bir þekilde yaþayan ve gözleri görmeyen Nedim Kargýn yetkililerden ve yardýmsever vatandaþlardan yardým bekliyor. Akçay Mahallesi Ferman Sokak numara 8 adresinde eþi Dursune Kargýn ile yaþayan Nedim Kargýn (72), 2 yýldýr yataða mahkum bir þekilde yaþamýný sürdürüyor. Katarak hastalýðýna da yakalanan Kargýn ýn gözleri tamamen kapandý. Astým hastasý olduðunu ve gözlerinin tamamen görmediðini söyleyen Nedim Kargýn, Gözlerimde katarak var. Astýmýn olduðu için masada kalýrým diye ameliyat etmiyorlar Yetim maaþý haricinde bir maaþýn olmadýðý için 5 bin TL borçlandýðýný söyleyen Kargýn, Enise Aðbal alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, 13 Þubat Perþembe günü orum merkez ve bazý köylerde enerji kesintisi yapýlacaðýný söyledi. Ýl Koordinatörlüðü nden verilen bilgiye göre, 13 Þubat Bakým parasý almak istiyorum ama orum a gitmemi söylüyorlar. Ben yataða mahkum, oksijen makinesine baðlý yaþýyorum, nasýl gideyim. Bu yüzden bakým parasý alamýyorum. Bana bakan eþimde kemik erimesi hastalýðý var. Oda gidemiyor. ok zor durumdayým. Yetkililerin sesimi duymasýný ve yardým etmelerini istiyo- Nedim Kargýn yetkililerden ve yardýmsever vatandaþlardan yardým bekliyor. Enerji kesintisi Perþembe günü, saatleri arasýnda DM-6/23 nolu trafo bölgesinde þebeke yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan Osmancýk Caddesi, Varinli Caddesi, Tarakcý Sokaklar, Osmancýk Sokaklar ve Selimiye Sokaklara; saatleri arasýnda trafo yer altý kablosu deplase çalýþmalarý yapýlacaðýndan Fen Lisesi, Anadolu Öðretmen Lisesi, Kredi Yurtlar Kurumu, Akþemsettin Öðrenci Yurdu ve Endüstri Meslek Lisesi Öðrenci Yurdu na; rum þeklinde konuþtu. Kendiside hasta olduðunu, Baþvuru için orum'a gidemediði için bakým parasý alamadýklarýný söyleyen Dursune Kargýn, Eþim 2 yýldýr yataða mahkum bir þekilde yaþýyor. Hayýrseverlerden Allah razý olsun oksijen makinesi yardýmýnda bulundular. Bende de kemik erimesi hastalýðý olduðu için hiçbir yere çýkamýyorum. ýkamadýðým içinde bakým parasý alamýyorum. orum a gitmemizi söylediler. Ama bu durumda eþimi nasýl býrakýp gideyim. Kimsemiz yok. Yetkililerden sesimizi duymalarýný ve bize yardýmcý olmalarýný istiyorum diye konuþtu(ýha) Mustafa Demirer Fatma Baþköy, kahvaltýlýk ikramlarla kuruluþlarý ziyaret etti. Kahvaltý programýna Emniyet Müdürü'nün eþi Gülcan Doðan, Ýl Jandarma Alay Komutaný'nýn eþi Leyla elik de katýldý. Protokol eþleri Kýz ve Erkek Sevgi Evleri'ni ziyaret ederdek çocuklarla beraber kahvaltý yaptý. Büyük, Sungurlu yu ziyaret etti orum Ýl Milli Eðitim Müdürü Ali Büyük, Sungurlu ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Geçtiðimiz günlerde oruma yeni atanan Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ilk olarak Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðünü ziyaret etti. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Dursun ve Þube Müdürleri Erdal Aksoy ve Mesut Höçük ile görüþen Büyük, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Dursun, ilçedeki okullarý ve ilçe milli eðitim müdürlüðünü gezen Seyit Ali Bü- yük'e Sungurludaki eðitim öðretim faaliyet- leri hakknda brifing verdi.(ýha) Milli Eðitim Müdürü Ali Büyük, Sungurlu ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. YÖK ten YÖKSÝS duyurusu saatleri arasýnda Yaydiðin KÖK e konulan yeni Beton Köþk ü devreye alma ve baðlantý çalýþmalarýndan dolayý Aliki Mahallesi, Eskiekin, Kazýklýkaya, Turgut, Hacýmusa, Kutluca, Yaydiðin, Karacaköye programlý olarak elektrik verile- Y ÖK YÖKSÝS ile ilgili duyuru yaptý. Ýþte o duyuru; YÖK ün çalýþmalarý açýsýndan büyük önem arzeden ve uzun bir süredir daha rahat veri giriþi yapýlabilmesine yönelik iyileþtirme çalýþmalarýný sürdürdüðü- müz YÖKSÝS bünyesindeki eski özgeçmiþ Modülü, sizlerden aldýðýmýz görüþ, eleþtiri ve öneriler doðrultusunda tek ve bütüncül bir yaklaþýmla yeniden düzenlenmiþ ve devreye alýnmýþtýr. Uygulamaya h t t p s : / / y o k sis.yok.gov.tr adresin- den Personel Ýþlemleri> Özgeçmiþ iþlemleri> Özgeçmiþ Oluþturma menüsünden ulaþýlabilmektedir. Özgeçmiþ bilgilerinizi 3 Mart 214 tarihine kadar yeni modüle iþlemeniz baþta doçentlik sýnavlarý ol- mak üzere yükseköðretim sistemimizin saðlýklý veriler ýþýðýnda iþletilebilmesi ve akademisyenlerimizle ilgili kararlarýn zamanýnda ve doðru bir þekilde alýnabilmesi açýsýndan büyük önem arz etmektedir.

15 Manþet 9 yaþýnda Otomobil kamyonetle çarpýþtý orum'da otomobil ile kamyonetin çarpýþmasý sonu- meydana gelen trafik kazasýnda, 8 kiþi yaralan- cu dý. Kent merkezinden Ortaköy ilçesi yönüne giden Satýlmýþ Tercan'ýn (55) kullandýðý 5 EF 663 plakalý otomobil, orum-ortaköy karayolunun 5. kilometresinde, karþý yönden gelen Ýsmail Kaya (59) yönetimindeki 19 UB 34 plakalý kamyonetle çarpýþtý. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Ecenur (7), Sultan (54) ve Deniz Ercan (1), Gülþah (36) ve Doðukan Bal (15) ile Nurcan Yýldýrým (3) yaralandý. Yaralýlar, 112 Acil servis ekiplerince Hitit Üniversitesi orum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Yaralýlarýn saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. (AA) Otomobil þarampole uçtu, 2 yaralý orum un Ýskilip ilçesinde kontrolden çýkan otomo- þarampole uçmasý sonucu meydana gelen tra- bilin fik kazasýnda 2 kiþi yaralandý. Kaza, Ýskilip Sanayi Sitesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sanayi Sitesi nden Sanayiden Ýskilip istikametine seyir halinde olan Þ.Þ yönetimindeki 19 DP 927 plakalý otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýktý. Savrulmaya baþlayan otomobil yol kenarýndaki þarampole uçtu. Kazada sürücü S.Þ ve yanýnda bulunan bayan yaralandý. Yaralýlar olay yerine çaðrýlan ambulansla Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma sürüyor.(ýha) Alkolden sonra kavga ettiler ülabibey Mahallesi Nurettin Caddesi nde kavga Gçýktý. E.D. ile C.D. isimli akraba gençler önce birlikte alkol aldýlar. Sonra da aldýklarý alkolün etkisiyle kavga edip, birbirlerini dövdüler. Taraflar birbirlerinden þikâyetçi oldu. Köpek yüzünden... ungurlu da köpek yüzünden kavga çýktý. Turan SMahallesi 3. Cadde de D.K. ile R.K. arasýnda köpek meselesi yüzünden tartýþma çýktý. R.K., D.K. yý dövdü. Annesini dövdü ungurlu da meydana gelen olayda, anne alkollü oð- dayak yedi. Ýsmet Paþa Mahallesi Bayýr So- Slundan kak ta meydana gelen olayda, eve alkollü gelen N.B., annesi G.B. in baþýna 5 litrelik su dolu þiye ile vurarak dövdü. Kadýn oðlundan þikâyetçi oldu. N.B. ise suçlamalarý kabul etmedi. Ýfadesi alýndýktan sonra serbest býrakýldý. 26 yýlýnda haftalýk olarak yayýn hayatýna baþlayan Türkiye Manþet Gazetesi, 9. kuruluþ yýldönümünü okuyucularý ile kutladý. TOBÝR-SEn yönetimi istiþare toplantýsý düzenledi. Sendika yöneticileri genel sorunlarý deðerlendirdi. 6 yýlýnda haftalýk olarak 2yayýn hayatýna baþlayan Türkiye Manþet Gazetesi, 9. kuruluþ yýldönümünü okuyucularý ile kutladý. orum merkez ve ilçelerine yönelik yayýn yapan, okuyucularýna abonelik sisteminin yaný sýra bayi satýþý ile ulaþan Türkiye Manþet Gazetesi Ýmtiyaz Sahibi ve Lobi Yayýncýlýk Yönetim Kurulu Baþkaný Sakin Bilge, Türkiye Manþet Gazetesi kadrosunun her zaman ülkenin deðerleri ve demokrasi için risk aldýðýný belirterek, Biz gazete olarak ülke ve millet menfaatleri noktasýnda tarafýz Bilge, Manþet Gazetesi'nin geleceðe de yatýrým yaparak düzenlediði sosyal aktivitelerle gençlere sahip çýktýðýný, satranç turnuvasý, Kardeþlik Aþuresi günü, Hareket Ýsyan ve Ahlak Okumalarý Saati, Fahri Muhabirlik Projesi gibi faaliyetlerle toplumu kucakladýðýný belirterek yeni dönemde de bu faaliyetlerin devam edeceðini ifade etti. Bilge, "Kökü mazide olan bir atinin haldeki temsilcileriyiz. Bu sebepten iþimiz zor yolumuz uzundur. Biz bunun farkýndayýz. Habere farklý bakmak neden sorusunu sormak bizim görevimizdir ifadelerini kullandý. Bilge ayrýca gazetelerinin yönetim, çalýþanlar ve köþe yazarlarý ile birlikte bir aile olduðunu kaydetti. orum un kardeþ ortamýnýn bozulmamasý ve birlik beraberlik içinde yaþama konusunda gazetenin inanç deðerleri ve demokrasi konusunda taraf olduðunun altýný çizen Bilge, bütün çalýþanlara ve köþe yazarlarýna emeklerinden dolayý teþekkür etti. Türkiye Manþet Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Murat Özülke ise "Biz bize güvenenlerin bu milletin evlatlarýnýn duasý ile çýktýðýmýz bu yolda habere ihanet etmeden yürümeye ve haberlerimizle yeni yayýn yýlýmýzda da birilerinin korkulu rüyasý olmaya devam edeceðiz. Habere ihanet etmeden, hakkýn hatýrýný al-i tutmak gibi bir misyonumuz olduðunun bilinciyle hareket etmek bizim görevimizdir ifadelerini kullandý.(ýha) TOBÝR-SEN istiþare etti Enise Aðbal OBÝR-SEN 19 No lu orum Þu- Genel Baþkan Yardýmcýlarý Tbesi, Sabri Kýzýlkaya ve Hüseyin Öztürk ün de katýlýmýyla istiþare toplantýsý düzenledi. Toplantýya Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ, Orman Ýþletme Müdür V. Halil Oflu, Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu Ýl Koordinatör V. Ýsmail Daðdelen, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdür Yardýmcýsý Muzaffer Gülgün, Hayvan Saðlýðý Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürü Erkal Gedikli, TOBÝR-SEN Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ ile Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri, Kadýn Kollarý Üyeleri, Ýþyeri Temsilcileri katýldý. Toplantýda bir konuþma yapan Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ, sendikal anlamda yönetim olarak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, dün Yozgat ile birlikte 19 nolu þube iken bugün gelinen noktada orum ve Yozgat'ýn ayrý ayrý þube olacak üye sayýsýna ulaþtýklarýný, bu baþarýda þube yönetiminden, iþyeri temsilcilerine ve üyelerine kadar herkesin emeði olduðunu söyleyerek, toplantýyý onurlandýrdýklarýndan dolayý Genel Merkez Temsilcilerine, Ýl Müdürlerine ve katýlýmcýlara teþekkür etti. Köyde istihdam sorununu çözeceðiz Þahinbaþ ýn ardýndan konuþan Genel Baþkan Yardýmcýsý Sabri Kýzýlkaya, Genel Merkez olarak yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek TAR-GEL Projesinde çalýþanlarýn, çalýþma þartlarýnýn vicdanlarý sýzlattýðýný, Memur-Sen ve TOBÝR-SEN olarak tüm kamu çalýþanlarýnýn dertlerini, kendilerine dert edindiklerini belirterek, bu sorunlarýn çözümü için çalýþmalar yaptýklarýný dile getirdi. Konuþmasýnda, TAR-GEL personelinin iki büyük sorunundan biri olan, kadro sorununun Memur-Sen ve TO- BÝR-SEN'in büyük gayretleri ve çalýþmalarýyla çözüme kavuþturulup, 4/A kadrosuna geçirildiðini söyleyen Kýzýlkaya; TAR-GEL çalýþanlarýna sadece kadro verilmesinin yeterli olmadýðýný, köyde istihdam mecburiyetinin kaldýrýlmasý gerektiðinin altýný çizdi. Kadro ile TAR-GEL çalýþanlarýnýn sorunun yüzde altmýþýný çözdüklerini de sözlerine ekleyen Kýzýlkaya, köyde istihdam sorununu da yetkili sendika olarak yine kendilerinin çözeceðini belirtti. Bakan Eker e seslendi Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nca TAR-GEL Projesinde istihdam edilen 9 bin 979 veteriner hekim ve mühendisin, Bakanlýk teþkilatlanmasýnýn olmadýðý köylere atandýðýný söyleyen Kýzýlkaya, Bakan Mehdi Eker ve Bakanlýk bürokratlarýna seslenerek, TAR- GEL personelinin çalýþma þartlarý vicdanlarý sýzlatmaktadýr. Lütfen empati yapalým, rasyonel bakalým. Kendi evladýnýz için istemeyeceðiniz bu insanlýk dýþý muamelelere Anadolu çocuklarýna nasýl reva görürsünüz Kýzýlkaya konuþmasýnýn devamýnda, oransal zam yerine maaþlarda seyyanen taban aylýða yapýlan zam tercih edilmesinin gelecek için çok önemli olduðunu vurgulayarak, yapýlan zam ile birlikte emeklilerin aylýk maaþlarýna ortalama 15 TL, Ocak 214'ten sonra emekli olacak bir memurun ise 54 TLfazla ikramiye alacaðýný aktardý. Bu yýl toplu sözleþmede; emeklilerin maaþlarýnda da artýþ yapýldýðýný, hatta elde edilen kazanýmýn net tutarýnýn net memur maaþý artýþýndan yüksek olduðunu belirtti. Yetkili sendika TOBÝR-SEN tarafýndan Kurum Ýdari Kurulu Toplantýlarýna ve Toplu Sözleþme masasýna taþýnan Orman Genel Müdürlüðü personeli için Unvan Deðiþikliði Sýnavý açýlmasý talebinin karþýlýk bulduðunu ve sýnavýn açýldýðýný ayrýca yetkili sendika TOBÝR- SEN olarak Orman Genel Müdürlüðü ile 213 yýlý Ekim ayýnda gerçekleþtirdikleri Kurum Ýdari Kurulu Toplantýsý'nda "Kurumda münhal bulunan Görevde Yükselme Sýnavý'na tabi kadrolar için, Görevde Yükselme Sýnavlarýnýn her Toplu Sözleþme döneminde en az bir kere yapýlmasý" talebi ve sonrasýnda gerçekleþtirilen giriþimler neticesinde Orman Genel Müdürlüðünce Görevde Yükselme Sýnavý yapýlmasýnýn karara baðlandýðýný ifade etti. Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Öztürk de, ücret sendikacýlýðýnýn dýþýnda milli birlik ve beraberliði bozacak davranýþlardan kaçarak, kýrmadan dökmeden ülke menfaatleri doðrultusunda çalýþmalar yürüttüklerini, zalimin deðil mazlumun yanýnda olduklarýný kaydetti. Memur-Sen öncülüðünde son olarak savaþ maðduru Suriyeli çocuklar için Sana Ýhtiyacým Var yardým kampanyasý baþlattýklarýný hatýrlatan Öztürk, bu tür yardýmlarýn tüm dünya mazlumlarý için devam edeceðini söyledi. Emre Kut alkýn Demokratik HPartisi(HDP) Belediye Baþkan Adayý Erdoðan Bolat ile bazý HDPyöneticileri Kamu Emekçileri Sendikasý ný (KESK) ziyaret etti. Demokratik bir yerel yönetim ve seçim için çalýþtýklarýný belirten HDP Belediye Baþkan Adayý Erdoðan Bolat, halkçý ve halkýn yönettiði bir belediye için çalýþtýklarýný söyledi. Bolat, "Halkýn yönettiði bir belediyede eþ baþkanlýk sistemi de olacak. Yüzde 5 si kadýn olan bir eþ baþkan- Doðan Haber Ajansý (DHA( orum Muhabiri Yusuf ýnar ile Yýldýz Ünal lýk sistemi. Halkýn meclisini oluþturacaðýz. Burada halktan insanlar olacak, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri SALI 11 ÞUBAT Yusuf ýnar ýn mutlu günü Emre Kut oðan Haber Ajansý (DHA( Dorum Muhabiri Yusuf ýnar ile Yýldýz Ünal hafta sonu düzenlenen düðün töreniyle hayatlarýný birleþtirdi. Mahmut-Hazal Ünal çiftinin kýzý Yýldýz, Kamil-Hatice ýnar çiftinin oðlu Yusuf ile dünyaevine 'Demokrasiyi birlikte yaþatalým' Halkýn Demokratik Partisi yöneticileri KESK i ziyaret etti. de olacak. Demokrasiyi birlikte kuralým birlikte yaþatalým." Dedi. KESK Dönem Sözcüsü Merter Kocatüfek ise, ziyaretten duyduðu memnuniyet dile getirerek, baþarý dileklerini iletti. Eðitim Sen den tasarý yorumu ükümetin, eðitim sistemini kendi çý- doðrultusunda yeniden biçim- Hkarlarý lendirmek için büyük bir tasfiyeye hazýrlandýðýný iddia eden Eðitim Sen Þube Baþkaný Mehmet Öztürk, AKP hükümeti, dershanelerin özel okullara dönüþtürülmesi ve kamu kaynaklarýnýn özel okullara aktarýlmasý tartýþmalarý bahane ederek, eðitimde tarihinin en büyük ve en kapsamlý tasfiye operasyonu için düðmeye basmýþtý. 6 Þubat Perþembe günü TBMM`ye sunulan Milli Eðitim Temel Kanunu ve Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Tasarýsý nýn eðitimde yýllardýr uygulanan piyasa merkezli politikalarýn ve siyasal kadrolaþma hamlelerinin çok daha ilerisini ifade ettiðini ileri süren Öztürk, yasa tasarýsý ile ilgili þu açýklamalarda bulundu: AKP hükümeti, bu tasarý ile kamusal eðitim alanýný daha da daraltmakta, özel öðretimin doðrudan desteklenmesi eðitimin özelleþtirilmesine yönelik ciddi adýmlar atmaktadýr. AKP iktidarý, geçtiðimiz 12 yýl boyunca defalarca yaptýðý gibi, MEB teþkilatýný kendi siyasal-ideolojik hedeflerine paralel olarak yeniden biçimlendirmektedir. Kendi döneminde atanan tüm yöneticilere görevden el çektirmekte ve yeni yönetim kadrolarýný, kendi siyasi çizgisindeki valiler aracýlýðýyla bakanlýða baðlý okul ve kurumlarda görevlendirmek için kapsamlý bir deðiþiklik yapmak istemektedir. Aday Öðretmenler Ýçin Yen Bir Sýnav Getirilmesi Kabul Edilemez! Getirilen taslakta; aday öðretmenlerin en az bir yýl fiilen çalýþmasý, adaylýk döneminde herhangi bir disiplin cezasý almamýþ olmasý ve performans deðerlendirmesine göre baþarýlý olmak þartlarýný saðlamak kaydýyla, yapýlacak yazýlý ve/veya sözlü sýnava girmeye hak kazanacaðýnýn belirtilmesidir. Sýnavda baþarýlý olanlarýn öðretmen olarak atanacaðý öngörülmüþtür. Sýnavda baþarýlý olamayanlarýn bir baþka il veya ilçede görevlendirileceði, bu kiþilere bir yýl içinde tekrar sýnava girme hakký tanýnacaðý ve sýnava girmeye hak kazanamayanlar ile üst üste iki defa sýnavda baþarýlý olamayanlar aday öðretmenlerin unvanlarýný kaybederek memuriyetle iliþiklerin kesileceði ifade edilmektedir. Mevcut uygulamada KPSS, KPSS Eðitim Bilimleri ve KPSS Alan sýnavý olmak üzere üç sýnavý geçmek zorunda olan öðretmen adaylarýnýn atandýktan sonraki ilk yýl asli kadroya geçiþ yapabilmeleri için bir sýnav zorunluluðunun daha getirilmesi doðru deðildir. Adaylýktan asil kadroya geçiþ koþulu sýnav odaklý deðil uygulama ve süreç odaklý olmak zorundadýr. Dershanelerin Dönüþümü Bahanesi Ýle Kamu Kaynaklarý Özel Okullara Aktarýlýyor! Yapýlmak istenen düzenleme ile 1/9/215 tarihine kadar özel okula dönüþüm taahhüdünde bulunan dershanelere Hazine taþýnmazlarý üzerinde eðitim tesisi yapýlmasý amacýyla 25 yýllýðýna bedelsiz kullanma hakký vermektedir. Ayrýca hazine arazisi üzerindeki Milli Eðitim Bakanlýðýna tahsis edilmiþ taþýnmazlarýn (okullar, okullarýn ek binalarý vb) on yýla kadar kiraya verilmesi öngörülmektedir. Bunun anlamý kamuya ait arazisi deðerli okullarýn eðitim hizmeti dýþýnda kullanýlmasýna olanak Mehmet Öztürk girdi. Öðretmenevi'nde düzenlenen düðün törenine Vali Sabri Baþköy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, CHP Milletvekili Tufan Köse, siyasi parti temsilcileri, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, Ünal ve ýnar aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Yemek ikramý ile baþlayan düðün töreni, pasta kesilmesi ve taký merasiminin ardýndan sona erdi. HAKÝMÝYET, Yýldýz-Yusuf ýnar çiftini kutlar ömür boyu mutluluklar diler. tanýnmasý, kamuya ait taþýnmazlarýn ticari bir mantýkla deðerlendirilmesidir. Eðitim Yöneticileri Valiler Tarafýndan Atanacak ve Siyasal Kadrolaþma Tasfiye Ýle Tamamlanacak! Daha önce 652 sayýlý KHK ile yapýlan deðiþiklikle, okul ve kurum müdürleri, yazýlý ve/veya sözlü olarak yapýlarak okul veya kurum müdürlüðü sýnavýnda baþarýlý olmak kaydýyla, hizmet süreleri, "performans" ve "yeterlikleri" dikkate alýnarak il milli eðitim müdürünün teklifi üzerine "vali tarafýndan" atanmasý öngörülmüþtür. Eðitim yöneticilerinin valiler tarafýndan atanmaya baþlamasý, önümüzdeki dönemde öðretmen alýmlarýnýn da hükümetin il baþkanlarý gibi çalýþan valiler tarafýndan yapýlmasýna zemin oluþturmaktadýr. Tarihin En Büyük Görevden Alma Operasyonu Yapýlacak! Taslakta Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Baþyardýmcýsý ve Yardýmcýsý olarak görev yapan eðitim yöneticilerinin görev süresi dört yýl ve daha fazla olanlarýn görevi, eðitim öðretim yýlýnýn bitimi itibariyle baþka bir iþleme gerek kalmaksýzýn sona erdirilmekte, tek bir yasa maddesi ile tarihin en büyük görevden alma operasyonu gerçekleþtirilmektedir. Yine benzer bir þekilde 81 ilin milli eðitim müdürlerinin görevleri 'kanun yürürlüðe girdiði tarihte` sona erecektir. Okul müdürü ve müdür yardýmcýsý atama yetkisinin doðrudan valiliklere baðlanmasý ile birlikte düþünüldüðünde, AKPhükümetinin eðitimde en alt kademeden en üste kadar hiçbir farklý görüþe yer vermek istemediðini, bütün eðitim yöneticilerinin siyasi iktidarýn sözünden çýkmayan "siyasi kadrolar" haline getirilmek istendiðini göstermektedir. Dershanelerde çalýþan öðretmenler maðdur edilecek, sözlü sýnav ile öðretmenliðe geçiþ yeni tartýþmalarý beraberinde getirecektir. Devletin elinde, derslik ve okul yapacak kaynaklar varken bunlarý özel okullara destek amacýyla seferber etmek istemesi, eðitimin açýk bir þekilde özelleþtirilmesini teþvik ettiði kadar, özel okullarda esnek, kuralsýz ve güvencesiz çalýþma koþullarý ile karþý karþýya kalan eðitim emekçileri açýsýndan ciddi sorunlarý beraberinde getirmektedir. Dershanelerde görev yapan 52 bin öðretmenin sorunlarý çözülmemektedir. Özel okullarda ve dershanelerdeki eðitim emekçileri iþ güvencesi, çalýþma koþullarý ve ücret güvencesi açýsýndan en olumsuz koþullarda çalýþmaktadýr. Taslakta dershaneler ile öðrenci etüt eðitim merkezleri iþyerlerinde öðretmen olarak çalýþmakta olan öðretmenlerden 1 Temmuz 215 tarihi itibarýyla en az altý yýlýný dolduranlarýn "sözlü sýnav" ile MEB`e baðlý kurumlarda uygun kadrolara atanmasý öngörülmektedir. Bu deðiþiklik her açýndan eksiktir ve dershane öðretmenlerinin maðduriyetini karþýlamadýðý gibi, atamasý yapýlmayan 3 bini aþkýn iþsiz öðretmen açýsýndan da sýkýntýlýdýr. Eðitim Sen taslaðýn TBMM`de görüþülmesi aþamasýnda gündeme gelecek olan her konu baþlýðý ile ilgili olarak gerekli giriþimlerde bulunacak ve siyasi iktidarýn dayatmacý uygulamalarýna karþý hukuksal ve örgütsel giriþimlerini sürdürecektir.

16 16 SALI 11 ÞUBAT 214 EMÝTT fuarý ile ilgili yazýmýn sonunda, Sungurlu da turizm sektöründe önemli bir yeri olan ve bugüne kadar sektöre hizmet etmiþ bulunan Mavi Ocak tesisleri sahibi Mustafa Sarý nýn, gelen turistlerin gecelemeden büyük çoðunluðunun Kapadokya ya, bir kýsmýnýn da Amasya ya gittiðini söylemesi, özellikle orum merkezinin halen turizm açýsýndan geliþememesi beni çok düþündürdü ve üzdü. ünkü son aylarda Almanya ya yaptýðým muhtelif seyahatlerde,uðradýðým turizm bürolarýndaki broþürlerde ve seyahat önerilerinde de önce uçakla Ankara sonra Hattuþa ve Kapadokya, ya da önce Merzifon a uçakla ve sonra da Amasya üzerinden Hattuþa ve Kapadokya tur programlarýna rastlamýþtým. Demek ki orum merkezi, turistler için yeteri kadar çekici ve görülmeye deðer bulunmuyor. Yýllardan beri orum merkez turizminin geliþtirilmesi için ben de dahil pek çok kiþi ve kuruluþ tarafýndan öneriler getirilmesine raðmen, bunlarýn büyük bir çoðunluðu gerçekleþmedi veya gerçekleþtirilemedi. Tarihi Kentler Birliði kuruluþu içinde orum yer almasýna raðmen, þehrimizde uzun yýllardan beri resmi kuruluþlarca Veli Paþa Konaðý dýþýnda baþka bir yapý EMITT Fuarý nýn ardýndan orum turizminin deðerlendirilmesi Prof.Dr. Ahmet Samsunlu restore edilip, turizme kazandýrýlmadý ya da kazandýrýlamadý. orum a daha fazla turist gelmesi için her türlü altyapýnýn kamu ve özel kuruluþlarca saðlandýðýný ancak hedeflenen turizm hareketliliðine ulaþýlamadýðýný bildiren Ýl Kültür ve Turizm Müdürümüz Ali Özüdoðru orum merkezinde turizmin geliþtirilmesi için neler yapýlmasý gerektiðini orum Ticaret ve Sanayi Odasýnýn dergisinde çok güzel bir þekilde açýklamýþtýr. Aþaðýda bunlar maddeler halinde aynen verilmiþtir: - Turizm master planý hazýrlanmalý - Ýlimizdeki kültür ve turizm deðerlerinin baþýnda gelen Hitit Medeniyetine ait yerleþim yerleri il merkezine uzak kaldýklarý için, il merkezi ile bütünlük saðlanamamakta, gelen turistler hizmetleri bir arada bulamamaktadýr. (Konaklama, yeme içme, eðlenme, alýþveriþ vb.) orumlular da turist sayýsýnda artýþ olmasýna raðmen (Müze ve Örenyeri ziyaretçi sayýsý 23 yýlý 5.268, 212 yýlý ) orum a hiç turist gelmiyor þeklinde deðerlendirme yapýlmaktadýr. Bunun çözümü için il merkezindeki kültürel alanlarýn turizme kazandýrýlmasý gereklidir. Bu kapsamda; orum Kalesi orum Belediyesi tarafýndan kültür-turizm alaný yapýlmak üzere planlanmýþ ancak herhangi bir iþlem yapýlmamýþtýr. orum kalesinin restore edilerek kültür-turizm alanýna dönüþtürülmesi, çevresindeki eski harabe binalarýn yeþil alana dönüþtürülmesi ve tarihi konaklarýn restore edilerek Belediye binasýna kadar turistik alana dönüþtürülmelidir. Ýlimizin, hatta bölgemizin en görkemli tarihi mekanlarýndan olan Veli Paþa Hanýnýn içerisindeki marketin boþaltýlarak, restore edilip, butik otel veya cafe-lokanta türü iþletmeye açýlmasý, çevresinde tarihi dükkânlarýn da yöresel ürünler ve hediyelik eþya satýþ reyonlarý açýlmalýdýr. Kentsel sit alaný olan Alaybey Sokaðýnýn sokak saðlýklaþtýrmasý yapýlarak turistlerce ziyaret edilir hale getirilmesi, Güpür Hamamý veya deðiþik tarihi konaklarýn restore edilerek buralarda etnografya veya kent müzesi açýlmasý, Hýdýrlýk Cami ve sahabe türbelerinin bulunduðu Hýdýrlýk ýn çevresinde düzenleme yapýlarak inanç turizmine kazandýrýlmasý, Merkez Bayat Köyünde bulunan ve restore edilen Ýsmet Eker Konaðýnýn kýrsal yaþam müzesine dönüþtürme çalýþmalarýnýn tamamlanarak hizmete açýlmasý, Ýlimizin meþhur marka deðeri olan leblebi ile ilgili bir müze veya geçmiþten günümüze üretim aþamalarýnýn sergilendiði mekanlar oluþturulmasý, Bakýrcýlýk sanatýnýn gösterildiði hediyelik ürün üretilip, satýþýnýn yapýldýðý bir arastanýn açýlmasý, Yukarýda bahsedilen altyapý çalýþmalarýnýn yanýnda tanýtým çalýþmalarýna aðýrlýk verilmesi, daha önceden yapýldýðý gibi büyük þehirlerde (Ankara, Ýstanbul, Ýzmir,Samsun) billboard kiralanarak tanýtým yapýlmasý, Ankara yerli turist potansiyeli bol olan bir þehir ve Baþkent olup buradan Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde seyahat acenteleri ile birlikte orum a turlarýnýn düzenlenmesi, görsel ve yazýlý basýn yayýn organlarýnýn ilimize davet edilip tanýtým programlarý yapýlmasý Hitit Yolu, Gastronomi Yolu rotalarýnda altyapý eksikliklerinin giderilerek rotalarýn canlandýrýlmasý ilimiz tanýtýmýnýn geliþmesine büyük katkýlar saðlayacaktýr Görevi nedeniyle orum turizminin sorunlarýný çok iyi bilen ve yazdýðý makalede bunlarý ortaya koyan Ali Özüdoðru nun önerilerinin yerine getirilmesi, bana göre de gerekli olup,bir an önce uygulamaya geçirilmelidir.ayrýca eski yapýlarýn yeniden ihya edilmesi için kamu imkanlarý, Avrupa Birliði fonlarý ve özellikle Emlak Vergisinden bu gaye için ayrýlan paranýn belirtilen iþleri uygulamaya koyabilmek için acilen kullanýmý saðlanmalýdýr. Bunlar yapýlmadýðý ve orum betonlaþmaya devam ettiði taktirde, mevcut çok az sayýdaki tarihi binalar da yok olup gidecektir. Ümit ederim ki yetkililer böyle bir sorumluluðu tarih önünde taþýmak istemezler. Ýstanbul, 1 Þubat 214 Kaynak: Ali Özüdoðru, orum a Daha Fazla Turist Nasýl Getirilebilir?, Ýþ Dünyasý Dergisi 213, sayý 25, o- Bugünlerde Bosna da olan olaylarý, "Bosna Baharý, Bosna Direniþi "diye haberlerinde yer verenlerin, sadece oturduklarý yerden, kendi ideolojilerine göre bu þekilde olmasý gerektiði için Bosna da olup bitenleri yorumladýklarýný düþünüyorum. Ülkesinin refahý için hangi direniþçi, ülkesinin tarihini yakmak ister? Hele ki bu bina ülkesinin önemli arþiviyse tarihinde akþam vakitlerinde bir gurup protestocu, yüzlerce yýllýk tarihi binayý çatý katýndan ateþe verdi. Bu bina Birinci Dünya Savaþý, Ýkinci Dünya Savaþý ve en son Bosna Savaþý yýllarýnda hiç zarar görmedi. Ayrýca bu savaþlarda insanlar bu binayý can pahasýna savundular. ünkü bu bina devletin sembolü olan Cumhurbaþkanlýðý binasýdýr, ayný zamanda Devlet Özel arþivini içermektedir. Ülke genelinde 2'den fazla þehirde gerçekleþen protestolar, yaklaþýk üç ay önce ilk olarak Sýrp Özerk Bölgesinde bulunan Banjaluka þehrinde baþlamýþtýr. Bu þehirde yaþayan azýnlýk durumunda ki Boþnak halk, Sýrp yönetiminde olan bu þehirde kendi haklarýnýn hiçe sayýlmasýndan þikayetçidir. Bunun içinde haklarýný talep etmek için bir protestoda bulunmuþtur. Þehrin yüzde 8 nini oluþturan Sýrp nüfusundan dolayý ülkenin bütün üst düzey yöneticileri, devlet adamlarý, eðitimcileri,güvenliði Sýrplar tarafýndan saðlanmaktadýr. Ýþ verenlerin önceliði Sýrp vatandaþlardýr. Ayný zamanda eðitim müfredatý tamamen Sýrp tarihi ve kültürü baz alarak oluþturulmaktadýr. Yani özerk olan bu bölge küçük bir Sýrbistan devleti tarzýnda yönetilmekte, Bosna Hersek sýnýrlarý içinde olduðunu unutulmaktadýr. Bundan dolayý halk þikayetçi ve derdini arz etmek istemiþtir. Lakin her zaman olduðu gibi halkýn bu tepkisi yerel gazetelerin manþetlerinde spor haberi kadarda olsa yer Yakan yýkan öteki, sancýyý çeken onlar, "Boþnaklar " etmemiþtir. Banjaluka da ki hakkýný arayan insanlarýn tepkisinden sonra, Bosna Hersek'in kuzeydoðusundaki Tuzla kentinde, sosyal haklardan mahrum býrakýldýklarýný savunan kamu çalýþanlarý tarafýndan baþlatýlan bir diðer protesto gerçekleþmiþtir. Gerekçesiz fabrikadan çýkarýlan iþsizler, devletten düzenli maaþ alamayan kamu çalýþanlarý haklarýný talep etmek üzere bir araya gelmiþ olaðan durumu protesto etmiþtir. Ülke genelindeki ekonomik sýkýntýlarý, iþsizliði, saðlýk sorunlarýný, güvenlik sorunlarýný yýl içerisinde bir çok defa insanlar diðer þehirlerde bir çok sefer protesto etmiþtir. Bu protestolar sürecinde hiçbir zaman kamu malýna zarar vermemiþ, anarþist tavýrlar sergilememiþlerdir. Örnek verecek olursak, geçtiðimiz yýl maaþlarýnda sýkýntý olduðundan ve gerekçesiz askeriyeden atýldýklarý için askerler aylarca parlamento binasýnýn önünde yatarak protesto yapmýþlardý. Bir diðer örnekte Bosna Hersek kültürü ve mirasý için çok önemli olan içinde Bosna'nýn eski Butmir yerleþkesine ait tarihi kalýntýlar, el yazmasý eski eserler, savaþ dönemine ait kalýntýlar bulunan dev müzesi geçersiz gerekçelerle, ideolojik saplantýlarýn verdiði etki sonucu kapatýldýðý zaman halk tarafýndan sabahlara kadar müzenin önünde beklenerek protesto edilmiþ, sonuç halkýn talebini karþýlamamasýna raðmen hiçbir kamu malý yakýlmamýþ ve yýkýlmamýþtýr. Uluslararasý hukuka müracaat edip, adaletli bir þekilde insanlar hakkýný sað duyulu bir þekilde talep etmiþlerdir. Bunun gibi bir çok örnek vardýr. Halkýn tutumu genel itibariyle aynýdýr ve bu protestolarda genel olarak sýkýntý çeken Boþnak halký tarafýndan yapýlmaktadýr. Mehmet Yasir CEBECÝ Sarajevo / Bosna Hersek Saraybosna da Cumhurbaþkanlýðý binasý ve ayný zamanda Saraybosna Kantonu hükümet binasýný ateþe vererek baþlayan protestolar, Bosna Hersek'in en tirajlý gazetelerinden Oslobocenye gazetesi tarafýndan manþete "Bosna baharý" baþlýðýyla taþýndý. Olaylara iliþkin fotoðraflara da geniþ yer veren gazete, ayrýca Tuzla'da, 192 yýlýnda yaþanan ve "Husinska isyaný" olarak bilinen madenci eylemlerine gönderme yaptý. Gazete, "Yeni Husinska isyaný baþladý" ifadesini de kullandý. Bunun yanýnda Ülkenin bir diðer yüksek trajlý gazetesi Dnevni Avaz da gösterilere 4 sayfa ayýrdý. Protestolarýn, "Vatandaþlarýn isyaný" olarak nitelendirildi. Bu olup bitenleri de "komþusunun iyiliðini düþünen" Sýrp analist Svetlana Ceniç, "Açlýðýn Bosna Hersek'i bütünleþtirebileceðini" söyledi. Protestolarda bulunan Sýrp, Hýrvat, Boþnak halk birliði Bosna Hersek'te ki siyasetçiler için bir kabustur ve bu siyasetçiler "Halkýn bir olmamasý için her þeyi yapacaklardýr". Hatta Sýrp özerk bölgesinde yaþayan birinin Saraybosna'ya destek veremeyeceðini söyleyeceklerdir. Protestolarý sonlandýrmak için yapmayacaklarý þey kalmayacaktýr. Fakat çok önceden söylediðim bir þey var "açlýk hepimizi bir araya getirecek" diye konuþtu. Sokrates derki "Haksýzlýðý aramak için lamba kullanmaya gerek yok!". Bugünlerde yaþanýlan bu olaylarý Bosna Halkýnýn analiz etmesi için, komþu aydýnlarýn yada baþka birilerinin desteðine gerek yoktur. Aklýselim düþünen her birey ülkesinin sembolü olan Cumhur baþkanlýðý binasýnýn ne denli önemli olduðunu ve oraya gelen zararýn ülkesinin ismini lekeleyeceðini bilmektedir. Halkýn sað duyulu davranmasý, taleplerini hukuki yollardan halletmeleri gerekmektedir. Ayrýca politikacýlarýnda halkýn sesine kulak vermeleri gerekmektedir. Yerel sermayeyi doðru yatýrýmlarla deðerlendirilmelidir. Her bir yaný tatlý su nehirleriyle çevirili, balýkçýlýk için uygun, ayný zamanda elektrik üretimi yapýlabilecek kaynaklarý olan, topraðý, iklimi bir çok sebze ve meyve yetiþmesine uygun, tarým ve hayvancýlýk için geniþ otaðý ve imkanlarý olan, envaý çeþit þifalý bitkilerin bulunduðu, zengin aðaçlarýn oluþturduðu ormanlara sahip Bosna Hersek in kaynaklarý deðerlendirilmelidir. Ülke ekonomisine büyük katký saðlayacaktýr. Bu zenginliði kullanmada ve daha bir çok özgürlüðü kýsýtlý býrakan adý barýþ antlaþmasý "Dayton Antlaþmasý " da tekrar gözden geçirilmelidir. Þuan ki olaylara yardým etmek istediðini söyleyen BM, ABD, ve Avrupa ülkeleri eðer yardým etmek istiyorlarsa ülkenin özgürlüðünü kýsýtlayan bu antlaþma hususunda acilen yardým etmeli ve yeni çözüm önerisi hususunda destek vermelidir. Hülasasý dün olduðu gibi Boþnaklar iþsizlik sorununu,saðlýk sorunlarýný, kimlik sorunlarýný, güvenlik sorunlarýný ve ülke politikacýlarýnýn kendi çýkarlarý doðrultusunda hareket ettiklerini dile getirmek için sokaklara çýktýlar. Sözlerini söylediler ve haklarýný talep ettiler. Sonrasýn da sokaklar yaðmacýlara, yýkýcýlara, güç göstericisi yapanlara, baþkalarýna, kaldý. Þimdi yakýlanlara, kaybolan tarihe, kamu mallarýna üzülmekte ve onlarý yapanlarý kesinlikle desteklememektedir. Bu olanlarýn sonucunun ne olacaðý konusunda Bosna Hersek te yaþayan bizler huzurun biran önce saðlanmasýný beklemekteyiz. Ayancý nýn objektifinden orum da yaþayan kuþ türleri Sýðýrcýk Ercan AYANCI com Tanýmý Rengi çok koyu, gagasý sivri, kafasý düz, gövdesi kalýn, kuyruðu kýsadýr, paytak paytak koþar. Kanatlarý uçuþta üçgen þeklinde ve sivri uçludur; sürüler uzaktan koyu füme renginde bir böcek sürüsü gibi gözükür. Eriþkini siyahýmsýdýr, yaz giysisinde parlak yeþil ve mordur, gagasý sarý, bacaklarý turuncudur. Kýþ giysisinde 'V' þekilli soluk telek uçlarý ile her tarafý beneklidir, bu benekler genellikle beyazýmsý yüzü ve gýdýsý ile birleþir; gövdesinin alt tarafýndaki benekler koyu ve yuvarlak, kuyruk altý pul desenlidir. Kanat teleklerinin kenarlarý parlak kýzýl-kirli sarýdýr. Genci kurþunî-kahverengidir, maskesi koyu renk, gagasý koyu renk ve sivridir; bazen ala sýðýrcýktan daha açýk renkli varyantlarý görülebilir, ama bunlarda gövde / kanat / kuyruk sokumu arasýndaki kontrast azdýr. Yurdumuzda görülen âdi sýðýrcýk (S. vulgaris ) 21 cm dir. Siyah tüyleri erguvan ve yeþil parýltýlýdýr. Uzun ve sivri kanatlarýyla iyi uçar Boy: 21,5 cm Hýz: 8km/h Habitatý Seyrek ormanlar, seyrek aðaçlý açýk araziler, tarým arazileri, zeytin bahçeleri, parklar, meyve bahçeleri, çiftlikler ve þehir merkezlerinde görülürler. Üreme dönemleri dýþýnda tarlalar, çayýrlar ve sulak alanlarda görülür. Yayýlýþý Türkiye, Orta ve Kuzey Avrupa' da, Hazar gölünün batýsýnda Yýlýn her dönemi, Ortadoðu, Yunanistan' nýn güneyi ile batý Avrupa ve Afrika' nýn kuzeybatýsýnda kýþ dönemlerinde, Doðu Avrupa ve Norveç, Ýsveç, Finlandiya, Rusya, Danimarka gibi ülkeler ile Asyanýn kuzeybatýsýnda yaz mevsiminde görülürler. Beslenme Solucan, týrtýl, kurtlar ve böcekler ile, zeytin ve meyveler baþlýca besinleridir. ekirgeyle beslenenlerin dýþýnda çoðu meyvelere ziyan yaptýklarýndan çiftçiler tarafýndan sevilmez. Böcek, salyangoz, tahýl ve meyve yer. Solucan bulmak için gagalarýyla toprakta, delikler açar. Geniþ bir gýda yelpazesine sahip olan sýðýrcýðýn yediði böcekler arasýnda ; Coleopterlerden : Scarabaeidae, Hymenopterlerden : Tenthredinide Lepidopterlerden : lymantria ve Tortricidae Besin aramak için yerde sýçrayarak gezer. Biyolojisi Siyah rengi,sarý gagasý ve üreme döneminde belirginleþen özellikleridir. 12 kadar türü vardýr. Âdi sýðýrcýk, pembe sýðýrcýk, mino, kurtkýyan meþhurlarýdýr. Avlanmasý yasaktir. Açýk mavi renkli 3-5 yumurta yumurtlarlar. Kuluçka süresi gündür.yavrular günde uçarlar. Erkek ve diþi sýrayla kuluçkaya yatar. Açýk yeþilimsi 19-23*26-34 mm ebadýnda yumurta yapar Yuvasýný sap,çalý ve kök parçalarý kullanarak yapar. Tahta ve silindir yuvalara kolayca yerleþebilir Tabiatta 5-6 çift büyüklüðünde koloniler halinde yuvalanýrlar. Yuvalar,ormanda açýk ve kesilmiþ sahalarýn çevresine yapýlýr. Yurdun hemen her yerinde, her türlü arazide bulunur. Göçü Ýngiltere' de sýðýrcýk göçmen deðildir,fakat Avrupa 'nýn birçok kesiminde göç eder; Yaþadýklarý yere göre göçmen, gezgin ve kalýcý olanlarý vardýr. Kýþýn Ýstanbul ve çevresinde çok görülürler. Popülasyonu Güney Avrupa' da 35 ile 5 milyon çift olduðu tahmin edilmektedir. Davranýþlarý Uyumak için büyük sürüler halinde ormanlar, aðaçlýklar, sazlýklar ve büyük bþnalarda toplanýrlar. Sürüleri havada muhteþem manevralar yapar. Marmara bölgesinin batýsýnda ve özellikle anakkale civarýnda bol zeytin olan kýþ mevsimi dönemlerinde zeytin bahçelerine yayýlarak beslenirler. Bu beslenme sonrasý havalanan sürü geçtiði yerlerde zeytin çekirdeði yaðmuruna neden olur. Gürültücü kuþlardýr. Þehirlerin içlerine kadar girer, binalarýn çýkýntýlarýna tünerler. Ýnsana rahatça alýþýr, hayvan seslerini taklit ederler Sýðýrcýklar, kuluçka evliliði yaparlar. Erkekler,bir kuluçka periyodunda monogam olabilirler, ancak ayný anda birçok eþle de birlikte olabilir (simultane poligynie). Birbirini takip eden kuluçkada deðiþik eþle ( sukzessive Polygynie) olabilir. Kaynak: de.wikipedia.org/wiki/star çeviri:emine Nurhan Tekin Yerel Adlar cayýk, cýr býyýk, cuga, cura, kývýrcýk, kývýrlýk, mangýrcýk, malum kuþ, zevzir, çoðurcuk, çekirge kuþu (Kazým apacý) Ses-Ötüþü Ötüþü ýslýklý, tekrarlý ve taklitçidir. Baþka kuþlarýn ötüþünü taklit eder. Yavrusu ve gençlerinin açlýk sesleri tizdir. Sesi gür ve boðuk bir "þiiir" ya da "çiiir", uyarý sesi tiz bir "çit"; ötüþü bir ýslýk ve takýrdama serisinden oluþur Fotoðraf orumda çekildi Kaynak

17 Final Grubunda heyecan artýyor 1. Amatör Küme Büyükler Ligi Haftanýn Sonuçlarý: Osmancýk Belediyespor - imentospor : 2-1 Osmancýkspor - Ulukavakspor : 2-3 Alaca Belediyespor - Eti Lisesi (Ertelendi) PUAN DURUMU TAKIMLAR 1. Ulukavakspor 2. Alaca Belediye 3. Osmancýk Bel. 4. imentospor 5. Eti Lisesi 6. Osmancýkspor O G B 16 Þubat Pazar : M A Y P imentospor - Eti Lisesi Gençlikspor. Ulukavakspor - Alaca Belediyespor. Osmancýkspor - Osmancýk Belediyespor. 1. Amatör Küme Final Grubunda üçüncü maçlar sonunda Ulukavakspor kayýpsýz olarak liderliðini sürdürdü. Alaca Belediyespor un Eti Lisesi Gençlikspor ile oynayacaðý maçýnýn kulüp baþkaný Süleyman Eryýlmaz ýn vefatý nedeniyle ertelenmesi nedeniyle ligde bu hafta iki maç oynandý. Osmancýk ta oynanan ilk maçta üçer puana sahip iki takým Osmancýk Belediyes por ile imentospor arasýndaki maçta konuk takým öne geçme- sine raðmen beþ dakika iki gol bulan ev sahibi takým sahadan 2-1 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Ayný sahada oynanan ikinci maçta ise Osmancýkspor, Ulukavakspor önünde ilk dakikalarda yediði iki golle 2- maðlup duruma düþtü ancak üç dakikada iki gol bularak güçlü rakibi önünde beraberliði yakaladý. Sonraki bölümde büyük bir mücadeleye sahne olan maçta konuk Ulukavakspor tecrübesini iyi kullandý ve Þa- Halter de katýlana madalya Yýldýzlar, Gençler ve Büyükler kategorisinde yapýlan Halter Ýl birinciliðine toplam 12 sporcu katýldý ve tüm sporcular madalya kazandýlar. alter Ýl birinciliðinde müsabakalara katýlan tüm sporcular madalya kazandý. Cumartesi günü Tevfik Kýþ Spor Salonu Halter Salonu nda yapýlan il birinciliðinde yýldýzlar, gençler ve büyükler kategorisindeki yarýþmalara 12 sporcu katýldý. Sýkletlerinde tüm sporcular kürsüye çýkmayý baþardýlar. Yýldýzlar kategori- 17 Ulukavakspor üçüncü maçýndan da galibiyetle ayrýlarak þampiyonluk yolunda hedefe emin adýmlarla yürüdü. ban ýn ikinci golüyle maçý 3-2 kazanarak yoluna kayýpsýz devam etti. Ligde bu hafta sonu dördüncü maçlar oynanacak. Kuþkusuz haftanýn en önemli maçýnda þampiyonluðun iki güçlü adayý olarak gösterilen Ulukavkaspor ile Alaca Belediyespor takýmlarý 1 nolu sahada karþýlaþacaklar. Bu maçtan önce ise ayný sahada imentospor ile Eti Lisesi Gençlikspor mücadele edecek. Osmancýk da ise ilçe derbisinde Osmancýkspor ile Osmancýk Belediyespor takýmlarý karþýlaþacak. Alaca-Eti maçý devre arasýnda H SALI 11 ÞUBAT 214 sinde, 5 kiloda Murat Karabacak birinci, Barýþ Mensur ikinci, Necip Bilgin ise üçüncü olurken, 56 kiloda Muharrem Cantaþbaþ rakipsiz birinciliði elde etti. 62 kiloda Ömer Osman Þahin birinciliði, Cihat Baki ikinciliði, Furkan amiçi üçüncülüðü alýrken, 69 kiloda Yasin Asar, 77 kiloda da Hüseyin Ak rakipsiz birincilik elde ettiler. Gençler kategorisinde sadece 77 kiloda Ebubekir Kekeç podyuma çýkarken, büyüklerde ise 85 kiloda Alparslan Doðan, 1 kiloda da Mustafa Karýþ rakipsiz podyuma çýkýp birinci oldular. Ýl birinciliði sonunda bilgi veren Halter Ýl Temsilcisi Hasan Has, yýldýzlar kategorisinde birinci olan sporcularýn 2-23 Þubat tarihlerinde Muðla da yapýlacak olan Yýldýzlar Türkiye Halter Þampiyonasý nda ilimizi temsil edeceklerini söyledi. Alaca Belediyespor Baþkaný Süleyman Eryýlmaz ýn vefatý nedeniyle ertelenen Alaca Belediyespor - Eti Lisesi Gençlikspor maçýnýn devre arasýnda oynanacaðý açýklandý. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ligde devre arasýnýn iki hafta olduðunu kulüplerle görüþerek 2 veya 9 Mart tarihlerinden birinde erteleme maçýnýn oynanacaðýný söyledi. Yýldýz Kýzlar Basketbol da mücadele sürüyor Ulukavakspor final grubundaki üçüncü maçýndan da galibiyetle ayrýlarak yoluna kayýpsýz devam etti Kulüplü Yýldýz Kýzlar Basketbol Ýl birinciliðinde mücadele pazar günü oynanan dört maçla devam etti. Dörderli iki grupta sekiz takýmýn mücadele ettiði il birinciliðinde gruplarda ikinci maçlar tamamlandý. HE Kültürspor A takýmý Basketbol Ýhtisas önünde gibi farklý skorla galip gelmeyi baþardý. Görkemspor B takýmý karþýsýnda ise Gençlikspor lük skorla galibiyete ulaþýrken zorlanmadý. Fenerbahçe Basketbol Okulu kahvaltýsýna sporcular ve velileri büyük ilgi gösterdiler orum Fenerbahçe Basketbol Okulu ailesi geleneksel yarý yýl kahvaltýsýnda buluþtu. Her yýl kýþ dönemi çalýþmalarýný yarý yýlda düzenlenen turnuva ile deðerlendiren Fenerbahçe Basketbol Okulu sporcu Merve Yýlmaz a Öðretmen olarak Sarýkamýþ a atanmasý nedeniyle kahvaltýda veda edildi ve tþört hediye edildi skorla galibiyete ulaþtý. Görkemspor A takýmý ise Basketbol Akademi yi yendi ve günü galibiyetle kapattý. HE Kültürspor A: 82- Basketbol Ýhtisas : 33 SALON : Atatürk HAKEMLER : Ýbrahim Canan Özak. Coþkun, HE KÜLTÜRSPOR A : Damlanur, Ayça, Edanur, Betül, Þeydanur, Beyzanur, Gamze, Azra, Türkü, Berfu, Yeþim. BASKETBOL ÝHTÝSAS B : Aleyna, Esra, Sevdanur, Zehra, Betül, Refika, Rabia, Damla, Sinem, Bengisu, Serranur, Dila PERÝYOTLAR : 18-12, 18-8, 228, 24-5 GörkemsporB : 34 - Gençlikspor : 68 SALON : Atatürk HAKEMLER : Candan Yýlmaz, Ezgi Üstünel. GÖRKEMSPOR B : Mervenur, Elif, Didem, Fat- ma, Emine, Ýrem, Ýzel. GENLÝKSPOR : Tuðçe, Ýpek, Ýrem, Eda, Ezgi, Ceren. PERÝYOTLAR : 6-23, 1-9, 8-2, 1-16 HE Kültürspor, Basketbol Ýntisas B takýmý önünde farklý galibiyete ulaþtý Basketbol Ýhtisas A: 44-HEHEKültürspor B: 28 SALON : KÜLTÜRSPOR B : Atatürk HAKEMLER : Hakan Kaya, Fur- kan Alagöz. BASKETBOL ÝHTÝSAS A : Almira, Fatmanur, Mine, Asel, Burçin, Rana, Ezgi, Zeynep, Simge, Cansu, Meltem. FB Basketbol Okulu yarý yýl kahvaltýsýnda buluþtu Sporcularýn madalyalarýný Gençlik Hizmetleri Þube Müdürü Erdoðan Þahinci verdi Basketbol Ýhtisas A takýmý, HE Kültürspor B takýmý önünde lik Naile, Havvanur, Hilal, Amine, Büþra, Buse, Hümeyra, Hazal, Tuðba. PERÝYOTLAR : 4-9, 14-7, 16-6, 1-6 Görkemspor B rakibi önünde tutunamadý ve aileleri antrenörleriyle pazar günü Turizm Otelcilik Uygulama Oteli nde düzenlenen kahvaltýda bir araya geldiler. Kahvaltýda aileler birbirleriyle tanýþarak sohbet etme imkaný buldular ve çocuklarýnýn ilk yarý yýl çalýþmalarý ve turnuvadaki performanslarýný deðerlendirdiler. Kahvaltýda bir veda yaþandý. Fenerbahçe Basketbol Okulu antrenörü Merve Yýlmaz, Kars ýn Sarýkamýþ ilçesine Beden Eðitimi Öðretmeni olarak atanmasýndan dolayý ikinci yarý çalýþmalarýna katýlamacaðýný belirterek tüm sporculara bundan sonraki yaþamlarýnda baþarýlar diledi. Beden Eðitimi Öðretmeni olmasýndaki katkýlarýndan dolayý antrenörler Yaþar Yýlmaz, Abdurrahman Türker, Murat Saat ve Murat alýþkan a teþekkür eden Merve Yýlmaz altý yaþýnda baþladýðý basketbol hayatýnýn bu günlere gelmesinde en önemli etken olduðunu belirterek ok çalýþarak sporu býrakmadan bir yaþam biçimi haline getirin ve hocalarýnýzý iyi dinleyin diyerek sporculara nasihatta bulundu. Yaþar Yýlmaz a sporcular tarafýndan fenerbahçe tþörtü hediye edildi. Ayrýca kahvaltýya katýlan 1991 doðuklu aðatay Yýldýrým, 9 Eylül Üniversitesi nde Makina Mühendisliði okuduðunu ve bunda en büyük katkýnýn basketbol çalýþmalarý olduðunu belirterek kendisinin bugünlere gelmesinde katkýlarýndan dolayý tüm antrenörlerine teþekkür etti. Yýldýrým kardeþi Umut un da bu çalýþmalara katýlmasýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Basketbol Ýhtisas A takýmý, Kültürspor B takýmý önünde ikinci yarýda açýldý Basketbol Akademi: 16- Görkemspor A: 44 SALON : Atatürk HAKEMLER : Furkan Alagöz. Hakan Kaya, BASKETBOL AKADEMÝ : Þevval, Bilge, Zeynep, Yaðmur, Hidayet, Zeynep, Akaydýn, Nisanur, Feyzanur, Fatma, Esra, Bengisu, Hatice GÖRKEMSPOR A : Dilara, Elifsu, Nazlý, Þule, Gülþah, Ezgi, Ayþe, Edanur, Buse. PERÝYOTLAR : 2-15, 6-15, 6-8, 2-6 Görkemspor A takýmý, Basketbol Akademi karþýsýnda galibiyete rahat ulaþtý

18 18 SALI 11 ÞUBAT 214 Bu takým ligde kalacak L igde 15 hafta sonra galibiyet sevincini yaþayan Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu çok mutlu olduklarýný söyledi. Armutçu, takým olarak üzerlerindeki þanssýzlýðý ve moralsizliði atmak için söyle bir galibiyete BAL 6. Grup Haftanýn Görünümü Haftanýn Toplu Sonuçlarý: Yeþil Kýrþehirspor - orumspor : 3-3 Ýskilip Belediye - Safranboluspor : 2- Aksaray Belediye - Gölbaþý Belediyespor : -1 Keçiören Baðlum -Tosya Belediyespor : -1 Kastamonuspor - Etimesgut Belediye : 1-2 Sincan Belediyespor - MKE Kýrýkkalespor : 1- Nevþehir Gençlikspor - Bartýnspor : 1-1 -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y P 1. Etimesgut Bel Yeþil Kýrþehir Sincan Belediye Bartýnspor Baðlumspor Gölbaþý Bele Tosya Belediye Nevþehir Genç, MKE Kýrýkkale Kastamouspor Aksaray Bel orumspor Ýskilip Bele Safranbolu Kastamonu ve Safranbolu nun hükmen maðlubiyeti var Önümüzdeki hafta programý 15 Þubat Cumartesi : orumspor - Sincan Belediyespor. 16 Þubat Pazar : Bartýnspor - Ýskilip Belediyespor Etimesgut Belediye- Baðlum Belediye. Gölbaþý Belediye - Nevþehir Gençlikspor. MKE Kýrýkkalespor - Aksaray Belediyespor. Safranboluspor - Kastamonuspor. Tosya Belediyespor - Yeni Kýrþehirspor. çok büyük ihtiyaçlarý olduðunu belirterek Rakibimizin ikinci yarýdaki performansý ve ligi tutunma çabasý nedeniyle zor bir maçý ilk yarýdaki oyunumuzla kazandýk Maça iyi baþladýklarýný ve erken bulduklarý golle öne geçtikten sonra daha organize bir futbol ortaya koyduklarýný belirten Armutçu Ýlk yarýnýn son dakikasýnda bulduðumuz ikinci gol takým üzerindeki baskýyý kaldýrdý ve ikinci yarýya daha güvenli çýktýk. Ýkinci yarýnýn hemen baþýnda Burak ýn kýrmýzý kart görerek takýmýn on kiþi kalmasý takým üzerinde büyük bir baský oluþturdu. Safranboluspor üzerimize baský kurdu. Bu dakikalarda taraftarýmýzýn takýmýna verdiði destekle rakibimize gol izni vermedik BAL 6. grupta her maç birbirinden zorlu Kolay maç yok Grupta lider Etimesgut Belediyespor takipçileri ileri aasýndaki puan farkýný açmayý baþardý. Temsilcilerimizden orumspor grubun þampiyon adaylarýndan Kýrþehirspor deplasmanýndan bir puanla dönmeyi baþardý. Ýskilip Belediyespor ise 15 hafta süren galibiyet hasretine son vererek ligde kalma umutlarýný devam ettirdi. ölgesel Amatör Lig B6. grupta yine oldukça zorlu maçlar sonunda zirve son iki sýradan kurtulma mücadelesi giderek kýzýþýyor. Zirvedeki takýmlar yavaþ yavaþ kopmaya baþlarken son iki sýradan kurtulmak isteyen takýmlarda mücadelelerini sürdürüyorlar. Temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor 15 hafta sonra galibiyet sevincini yaþarken, orumspor ise grubun þampiyon adaylarýndan Kýrþehirspor deplasmanýndan 3-3 lük beraberlik ve bir puanla dönerek haftayý karlý kapattý. Grupta lider Etimesgut Belediyespor, Kastamonuspor deplasmanýnda hayli zorlanmasýna raðmen son dakikalarda bulduðu golle üç puaný alarak yerini korudu. Yeþil Kýrþehirspor evinde orumspor önünde kaybettiði iki puana raðmen ikinci sýradaki yerini korudu ancak liderle puan farký kapandý. Sincan Belediyespor yine tek atýp üç almaya Kýrýkkalespor önünde de devam etti ve iddiasýný sürdürdü. Bartýnspor, Nevþehir deplasmanýndan 1-1 lik beraberlik ve bir puanla dönünce sýralamada bir basamak geriledi. Keçiören Baðlumspor ise evinde Tosyaspor a tek golle boyun eðince zirveden iyice uzaklaþtý. Gölbaþý Belediyespor ise Aksaray da tek golle üç puaný alarak Ankara takýmlarý içindeki sýralamada sondan kurtulmayý baþardý. Ligde 18. hafta maçlarýnda orumspor evinde Sincan Belediyespor u konuk ederken Ýskilip Belediyespor ise Bartýnspor deplasmanýnda puan arayacak. Sezon sonunda iki temsilcimizden sýralamada altta kalan takým direk amatör lige düþecek üstte tamamlayan ise orum 1. Amatör Küme Þampiyonu ile baraj maçý oynayacak. Bu yüzden iki temsilcimiz arasýndaki rekabet sezon sonuna kadar sürecek gibi görünüyor. Kuþkusuz haftanýn en zorlu maçý lider Etimesgut Belediyespor ise beþinci sýrada bulunan Baðlum Belediyespor arasýnda oynanacak. orumspor Teknik Direktörü Hasan Atalay, grupta ikinci sýrada bulunan Yeþil Kýrþehirspor deplasmanýnda aldýklarý bir puana sevindiklerini ancak kaçan iki puanada üzüldüklerini söyledi. Atalay, ortaya koyduklarý futbol ve mücadelenin bu takýmýn ligde kalacaðýnýn bir göstergesi olduðunu belirterek futbolcularýný kutladý. Kýrþehirspor deplasmanýndan 3-3 beraberlikle ayrýlan orumspor bu maç öncesi serenomide görülüyor Bu galibiyete çok ihtiyacýmýz vardý Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu 15 haftadýr süren galibiyet hasretine Safranboluspor maçýnda son verdikleri için son derece mutlu olduklarýný söyledi. Bu galibiyetin takýma büyük moral olduðunu belirten Armutçu, verilen bu destek devam ettiði sürece toplayacaðýmýz puanlarla sezon sonunda ligde kalmayý baþaracaðýmýza inanýyorum Ýskilip Belediyespor 15 hafta sonra gelen galibiyet sevincini taraftarlarýyla böyle yaþadý Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ORUM Telefon: ve sonucunda biçim için çok önemli bir galibiyet aldýk. Aldýðýmýz bu galibiyet takýmýn öz güvenini kazanmasý ve maçlara daha rahat çýkmasý açýsýndan büyük önem taþýyor. Bugünden itibaren Safranboluspor maçýný unutup hafta sonu Bartýnspor ile deplasmanda oynayacaðýmýz maça hazýrlanacaðýz. Bundan sonra her maça puan için çýkacaðýz bunuda baþaracak güçte olduðumuza inanýyorum. Yeni transferimiz El Haci Saliou nun transfer iþlemeni büyük oranda hallettik. Önümüzdeki haftalarda onunda katýlýmý ile hücum gücümüz dahada artacak ve toplayacaðýmýz puanlarla ligde kalan taraf biz olacaðýz AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan Adayý Recep atma ve Türkiye Ekmek Üreticileri Fedarasyonu Genel Baþkaný hemþerimiz Murat Kavuncu maç öncesi sohbet ederken Batman da moralle süper B atman Petrolspor Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, Sakarya galibiyeti sonrasý futbolcularý ve takýmý yalnýz býrakmayan gurbetteki Batmanlý futbolseverlere teþekkür etti. Önlerinin açýk olduðunu belirten Baþkan Gülmez: Sakarya deplasmanýnda takýmýmýz özgüvenle ve sabýrla futbol oynadý. Futbolcular birliktelik, inanç ve özgüvenlerini sahaya yansýttý. Ýstanbul ve Bursa dan gelen taraftarlarýmýz 9 dakika takýmý destekledi. Futbolcular ile taraftarýn bütünleþmesiyle ortaya güzel bir sonuç çýktý. Sakarya maçý öncesi futbolcularýmýz tribünlere çiçek attý. Son üç haftada alýnan 7 puanla moral bulduklarýný da belirten Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Kulüp Baþkaný Gülmez, þöyle devam etti: Takýmý devir alýr almaz transfer çalýþmalarýmýzý hýzlý bir þekilde sürdürdük. Eski ve yeni oyuncularýmýz kýsa sürede kaynaþtý. Sakarya deplasmanýnda birbirlerine kenetlenmiþ ve galibiyete inanmýþ bir takýmý sahada gördük. Bu þehir 2. Ligi hak ediyor. PTT 1. Ligine kadar yolumuz var. Kentin tek profesyonel takýmý Petrolspor, her geçen gün yükselen performansýyla konuþulacak. orumspor Teknik Di- Hasan Ata- rektörü lay, zorlu Kýrþehirspor deplasmanýnda aldýklarý bir puana sevinirken kaçan iki puanada üzüldüklerini söyledi. Atalay, ligde daha çok alacaklarý puanlar olduðunu ve sezon sonunda ligde kalan tarafýn kendilerini olacaðýný iddia etti. Grupta ikinci sýrada bulunan Yeþil Kýrþehirspor önünde maça çok iyi baþladýklarýný ve iki farklý öne geçtiklerini belirten Hasan Atalay Þampiyonluða oynayan ve büyük bir taraftar desteðini arkasýna alan ev sahibi takým onlarýnda itici gücüyle baský kurdu ve bu bölümde bir gol buldu. Ýlk yarýnýn sonlarýna doðru rakip takýmýn kýrmýzý kart nedeniyle bir kiþi eksilmesi bizi biraz daha rahatlattý. Ýkinci yarýnýn baþýndan itibaren taraftarýnýn desteði ile baský kuran rakibimiz önünde psikolojik geriye çekilince peþ peþe yediðimiz gollerle biranda 3-2 maðlup duruma düþtük. Maðlup duruma düþtükten sonra takým yeniden toparlandý ve kurduðu baský sonucunda beraberliði saðladýlar sonraki bölümde galibiyete ulaþacaðýmýz pozisyonlarýda bulduk ancak yararlanamadýk. Böylesine zorlu bir deplasmandan puanla döndüðümüz için mutluyuz. Kaybettiðimiz iki puana üzülüyoruz. Bu maçtaki perfor- orumspor Teknik Direktörü Hasan Atalay mansýmýz gösterdiki takým olarak bu ligde daha çok alacaðýmýz puan var. orumspor küme düþmeyecektir. Sezon sonunda ligde kalan takýmýzýn biz olacaðýna inanýyorum. Ben bu takýmýn bu zorluðu aþacaðýna inanýyorum ve futbolcularýmý gösterdikleri mücadeleden dolayý tebrik ediyorum Ýskilip Belediyespor AK Parti Ýskilip Belediye Baþkan Adayý Recep atma ve Türkiye Ekmek Üreticileri Fedarasyonu Genel Baþkaný Murat Kavuncu ve diðer yöneticilerle birlikte toplu halde görülüyor Ýskilip de yüzler gülüyor Ý skilip Belediyespor Safranboluspor karþýsýnda aldýðý üç puanla yüzler gülüyor. Ligde 15 haftadýr galibiyet gelememenin verdiði stresle Safranboluspor maçýna çýkan Ýskilip Belediyespor a maç öncesi destek büyüktü. AK Parti den Belediye Baþkan Adayý olarak açýklanan Recep atma ve hafta içinde yabancý futbolcu transferi için gerekli ekonomik katkýyý saðlayan Türkiye Ekmek Üreticileri Fedarasyonu Genel Baþkaný hemþerimiz Murat Kavuncu ile birlikte çok sayýda Ýskilip li takýmlarýna bu maçta yalnýz býrakmadýlar, azar günü Buca Arena Sta- görevliler maç öncesin- Pdý nda de zeminde su temizleme çalýþmasý yaptýlar. Gece boyunca yaðan yaðmur nedeniyle suyla kaplanan zeminde görevliler ellerinde fýrça ve sýyýrgýlarla temizlik çalýþmasý yaptýlar. Suyu sahanýn kuru bölgelerine daðýtarak zeminin futbol oynamaya elveriþli hale getirmeye çalýþan Maç öncesi atma ve Kavuncu saha içine girerek futbolculara tek tek baþarýlar dilediler ve ardýndan da tribünde takýmlarýna destek verdiler. Maçýn bitiþ düdüðünün ardýndan ise sahaya inen atma ve Kavuncu futbolcularý baþarýlarýndan dolayý kutladýlar ve baþarýlarýnýn devamýný dilediler. Safranboluspor galibiyetinin ardýndan Ýskilip Belediyespor kafilesi Seyirtepe ye geçerek burada toplu olarak yemek yiyerek moralli bir þekilde daðýldýlar, az sayýdaki görevlinin bu çabasý zeminde azda olsa bir iyileþme yaptý ancak bazý bölümlerde su birikintileri topun gitmesine engel oldu. SAÐLIKLI YAÞAM ÝÝN ATILIM SPOR DA SEZON KAMPANYASI * Ýki Katlý 6 m2 alanda çalýþma imkaný. * Tüm branþlarda bay-bayan uzman antrenörler eþliðinde özel çalýþma ortamý. * Polis ve Askeri Okullara hazýrlýk çalýþmasý. * Baþta Fitness ve Plates olmak üzere tüm branþlarda sezonluk kampanyalarýmýz baþlamýþtýr. Karakeçili Mahallesi Azap Ahmet Sokak No: 29/1 ORUM Tel:

19 SALI 11 ÞUBAT ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 11 ÞUBAT orum Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Trafik iþaret levhalarý alýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Saat: 14.3 Kamu Hastaneleri Birliði 214 yýlý 52 kalem mutfak araç ve gereçleri alýmý iþi. Yer: orum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Saat: 1. T.C. orum 2. Ýcra 9 YG 652 plakalý 212 model Ford marka JA8 Fiesta 1.25i tipli beyaz renkli aracýn satýþý iþi. 25. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Baðlý kuruluþlarýn þoförlü araç kiralama hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Valilik ek binasý 8. kat Saat: 1.3 orum Orman Ýþletme Müdürlüðü orum Ýþletme Müdürlüðü sýnýrlarýnda Etüd Proje Hizmetleri, Erozyon Kontrolü Uygulama ve Aðaçlandýrma Uygulama Sahalarýnýn YÝTÝK arasý 5 cilt fatura, arasý 1 cilt fatura kaybettim. Hükümsüzdür. Özay REBER Nazým oðlu 1955 orum Doðumlu T.C.No: V.No: (.HAK:395) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hatice ELMAS Mehmet kýzý 1965 eþmeören Köyü Doðumlu (.HAK:394) YÝTÝK orum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi ve orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hasan DEMÝR Garip oðlu 1995 orum Doðumlu (.HAK:393) YÝTÝK Alaca Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa BARMAKSIZ Lokman oðlu 1998 Alaca Doðumlu (.HAK:391) Kontrolü hizmetleri için Orman Mühendisliði Danýþmanlýk hizmet alýmý iþi. Yer: epni Mah. Ýnönü Cad. No: 72 orum Orman Ýþletme Müdürlüðü Saat: ÞUBAT orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez oraklýk Mahallesi nde bulunan arsanýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. orum 4. Ýcra 19 KC 62 plakalý, 24 model Volkswagen marka, Cityvan tipli, siyah renkte aracýn satýþý iþi. 35. Yer: Ýskilip Yolu Özkiremit yaný (Kültür Yedieminli Otoparký) orum Saat: T.C. Ýskilip Ýcra 19 FK 926 plakalý Ford marka, 1996 model, LYC uzun þasi tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. 13. Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: T.C. orum 3. Ýcra 6 DC 473 plakalý, 2 model, HAT marka, Marea V tipli, Sedan cinsinde, mavi renkli aracýn satýþý iþi. 1. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ÞUBAT T.C. orum 4. Ýcra 1. litre motorin satýþý iþi. Satýþ günü itibariyle EPDK nýn belirlemiþ olduðu birim fiyat. Yer: Ankara Yolu 6. km Tuzcu Otomotiv / orum Saat: ÞUBAT T.C. orum 1. Ýcra orum il, Mecitözü ilçe, Sökelek mevkii, Hisarkavak köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 2 arazinin satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. Ýskilip Ýcra orum ili, Ýskilip ilçesi, Hacýpiri Mah. Kaçak mevkii, 63 ada, 14 parsel arsa vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. orum 2. Ýcra 19 DK 263 plakalý, 24 model, Ford marka, Transit tipli, beyaz renkli dizel kamyonetin satýþý iþi. 16. Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. orum 2. Ýcra 19 EY 568 plakalý, 1992 model Renault marka, L 423 tipli, bordo renkli aracýn satýþý iþi. 6.5 Yer: Mimar Sinan Mah. Galericiler Sitesi 8. Sokak No: 1 orum Saat: MART T.C. orum 4. Ýcra orum il, merkez ilçe, 2366 Ada no, 316 Parsel no, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, 3. katta dairenin satýþý iþi. 1. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra orum ili, Uðurludað ilçesi, Yüzgeç Mahallesi, Baþkýþla mevkii, 237 ada, 8 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi ,3 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ile merkez ilçe, Ýlice Mahallesi, Yukarý Ýlice mevkii, 95 ada, 8 parsel nolu meyveli bað niteliðinde 4.286, m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi , Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesinde 3231 ada, 5 parselde 714,43 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi , Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: (.HAK:385) 21 MART T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi, 2945 ada, 81 parselde 368,31 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. 5.9,16 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il, merkez ilçe, Tepecik Mahallesinde 721 ada, 5 parselde 425,7 m2 yüzölçümlü arsa üzerindeki bahçeli iki katlý kavgir ev vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. 13., Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: NÝSAN T.C. orum 2. Ýcra Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi No: 6 adresinde bulunan 3 katlý binanýn satýþý iþi Yer: orum Adliye Sarayý Saat: NÝSAN orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum merkez omar Mahallesi omar mevkiinde bulunan tarla vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ELEMAN ARANIYOR Karger Boru imalatý iþinden anlayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (.HAK:396) (.HAK:383) (.HAK:386) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) KÝRALIK DÜKKAN Okuma salonlarýna uygun Fitnes Spor Merkezi ve market olmaya uygun giriþ kat 1 m2 dükkan kiralýktýr. Adres: Bahçelievler Mah. Þenyurt (.HAK:371) Sahibinden Satýlýk Ýþyeri Üç katlý toplam 21 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ORUM Tel: KÝRALIK BÜROLAR Segam Ýþ Merkezinde 75 m2 ve 13 m2 bürolar kiralýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR * Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli bay aþçý yardýmcýsý alýnacaktýr. * Yemek þirketinde pazarlama konusunda deneyimli, ikili iliþkilerde baþarýlý, diksiyonu düzgün, özgüvene sahip, ileri kabiliyeti olan bay-bayan (.HAK:382) çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr. Mür. Tel: Cad. 1. Sokak No: 3/A Mür. Tel: YÝTÝK orum vergi dairesinde kayýtlý vergi numaralý Tuzcu Oto.Pet.Ür.Gýd.Tük.Md.Aþ Petrol'e aid Marka Model/ Firma Kodu : BEKO CASIO 18 SR MF AE BEKO CASIO 18 SR MF AE BEKO-CASIO 398 SR MF AG 8GE BEKO 998 PCR MF AJ A8X Yukarýda belitilen cihazlarýn sýrasýyla Levha Numaralarý : A-D 1697 POMPA ÖKC Yukarýda belirtilen cihazlarýn sýrasýyla Fatura Numaralarý: A orum vergi dairesine kayýtlý olan yukarýda Numaralarý belirtilmiþ ödeme kaydedici cihazlarýmýz kayýptýr iþlev görmemektedir.. Hükümsüzdür. (.HAK:392) iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER 93 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (.HAK:27) (.HAK:3532) (.HAK:266) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMAN ARANIYOR MUHASEBE BÜROSUNDA ALIÞTIRILMAK ÜZERE TERCÝHEN TÝCARET MESLEK LÝSESÝ MEZUNU VEYA AIK ÖÐRETÝM ÖGRENCÝSÝ BAY MUHASEBE YARDIMCI (.HAK:318) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþmak üzere; Ýþ Makinesi sektöründe deneyimli ustalar; Tamirci Ustasý ve Kalfalarý; Yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. Dolgun ücret + ssk + servis Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. UMUT ÝÞ MAKÝNELERÝ HÝDROMEK YETKÝLÝ SERVÝSÝ EYYÜP PEHLÝVAN Küçük Sanayi Sit. 3. Cad. Cami Karþýsý ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere deneyimli elektrik ustasý ve kalfa alýnacaktýr. Ýlgilenenlerin þahsen baþvurmasý rica olunur H.Demiral Elk. Ltd. Þti. (.HAK:36) ELEMANI ALINACAKTIR DEVREN SATILIK YAÐLAMA (.HAK:389) YIKAMA Yumus Emre Ýþ Mrk. No:41 orum Ýnþaat Mühendisi veya Mimar Aranýyor Þirketimiz ve þantiyelerimizde görevlendirilmek üzere en az 3 yýl deneyimli Ýnþaat Mühendisi veya Mimar aranmaktadýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. AL-KA ÝNÞ. ve ÝNÞ. MALZ. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. Karakeçili Mah. 14. Sok. Kültür Apt. 2/3 ORUM

20 orum Belediyespor un Balçova deplasmanýnda ortaya koyduðu performans kenar yönetimine hayli sýkýntýlar yaþattý. Maç boyunca gerek Sedat Özbað gerekse kaleci antrenörü Tufan Engin takýmý toparlamak için çok uðraþtýlar ancak sonucu bir türlü deðiþtiremediler. SALI 11 ÞUBAT 214 Büyük bir fýrsatý kaçýrdýk Kýrmýzý Siyah a aþýðým orumspor un þampiyon kadrosunun isimlerinden Namýk Koyuncu futbolculuk hayatýnda en çok kýrmýzý siyahlý formayý giydiðini belirterek orum un kendinde ayrý bir yeri olduðunu söyledi. Namýk a P azar günü Balçova Belediyespor deplasmanýnda puan mücadelesi veren orum Belediyespor u otelde orumspor un þampiyon kadrosundaki isimlerden Namýk Koyuncu ziyaret etti. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn kaldýðý Otel de ziyaret eden Namýk Koyuncu, Mali As Baþkan Mustafa Özbayram, Teknik Direktör Sedat Özbað ve orumspor da birlikte forma giydiði ve halen Belediyespor da antrenör olarak görev yapan Arif Ceylan ile sohbet etti. Sohbet sýrasýnda orumspor a transferini anlatan Namýk Koyuncu, futbolculuk hayatýnda kýrmýzý siyahlý formaya aþýk olduðunu ve 14 yýl bu formayý giydiðini söyledi. Eskiþehirspor da forma giyerken çok sevdiði dostu Dr. Fatih Tuncel in kendisini orum a getirmek istediðini buna kendisinin sýcak bakmadýðýný ancak sevdiði insa- Namýk Koyuncu ya Belediyespor Mali As Baþkaný Mustafa Özbayram tarafýndan forma hediye edildi ný kýrmamak için görüþdece Fatih hocamý kýrmameye gelmeyi kabul ettimak için geldim. Geldim ðini belirten Namýk, Göbaþkanýn makamýnda görüþmeye kesinlikle anlaþrüþtük bonservisim yükmak için gelmedim. Sasekti bende yüksek istedim ve ardýndan ayrýlmak için izin istedim. ýkýþýmda Nusret Duran bana zarf içinde para getirdi dönüþ masrafý diye kabul etmedim. Dr Fatih Tuncel i aradým ve görüþtüðümü otogara gitmek üzere ayrýldýðýný bildirdim taksiye bindim. Yolda aracýmýn önünü bir resmi araç kesti ve benim yanýna gelerek Belediye Baþkaný seninle görüþmek istiyor dediler. Geri döndük Baþkanýn odasýna. Bana aldýðým ücreti sordu ve ardýndan telefonla bir kaç yeri aradý. Ýki saat içinde baþkanýn önü çeklerle doldu ve ardýndan benim orumspor mecaram baþladý. Eskiþehir ve Tavþanlý Linyitspor takýmlaamatör olarak futbol oynayan Kaan rýnda kýrmýzý siyah formayý giydim. Ancak oakar eski takýmýný ziyaretinde birlikte rumspor un benim göforma giydiði ve takýmda bulunan isimzümdeki yeri çok farklý. ler Okan Avcý, Ender Acar ve Ýmam Alorum halký ve taraftarýmas ile görüþerek onlarla hasret giderdi nýn benim gönlümde çok ve maçta baþarýlar diledi. ayrý bir yeri var. Onlarý hiç unutmadým ve unutmayacaðým Kaan dan ziyaret orum Belediyespor eski futbolcusu Kaan Akar Balçova Belediyespor maçý öncesinde eski takým arkadaþlarýný ziyaret etti. 212 yýlýnda orum Belediyespor a transfer olan ve bir sezon kýrmýzý siyahlý formayý giydikten sonra ayrýlan ve halen Manisa Belediyespor da Mahsun ayrýldýlar... orum Belediyespor u Ýzmir de yalnýz býrakmayan 1 kadar orumlu maç sonunda sahadan mahsun ayrýldýlar. Gerek orum dan giden gerekse Ýzmir ve çevre illerden Buca Arena Stadý na gelen orumlular maç boyunca takýmlarýna destek verdiler. Ortaya konulan kötü futbola raðmen takýmlarýna destek veren taraftarlar son dakikada gelen golle adeta yýkýldýlar ve sahadan boyunlarý bükük ayrýldýlar. Sedat Özbað kendilerini için çok avantajlý geçecek bir haftayý maðlubiyetle kapattýklarý için üzgün olduklarýný söyledi. Kötü saha ve rakibin direnci karþýsýnda gerekli tepkiyi veremediklerini birde buna eksik kalmalarýnýn eklenmesiyle hiç istemedikleri bir sonuçla sahadan puansýz ayrýldýklarýný belirten Özbað Kaçan fýrsata üzüldük ancak yarýþ devam ediyor ve hemen toparlanmamýz ve yolumuza devam etmemiz gerekiyor orum Belediyespor Teknik Direktörü Sedat Özbað, mazereti, bahanesi ve sýkýntýsý çok bir maç oynadýklarýný sonuçta kötü oynadýklarýný ve yenildiklerini belirterek Fýrsat haftasýný deðerlendiremedik ve büyük avantaj kaybettik Hacettepespor galibiyetinin ardýndan moralli olarak hazýrlandýklarý Balçova maçýna verdikleri önem doðrultusunda bir gün önceden Ýzmir e gittiklerini bunla futbolculara mesaj verdiklerini belirten Özbað Malesef bu mesajýn alýnamadýðýný gördük. Maç öncesi gece boyu yaðan yaðmur nedeniyle aðýrlaþan sahaya bir türlu uyum saðlayamadýk. Maçýn büyük bölümünde futbolulardan hem rakiple hemde sahayla mücadele etmek zorunda kaldýlar. Gol atanýn kazanacaðý bir maç görüntüsü vardý. Aðýr sahada rakibimiz fizik olarak mücadele olarak bizden daha fazla istediðini gösterdi. Buna raðmen pozisyonu çok az maçta bir kiþi eksilmemiz bizim gardýmýný düþürürken rakibe cesaret verdi. Daha çok üs- tümüze geldiler. Bu bölümde maçtaki en net pozisyonumuzu bulduk ancak atamadýk ve o top döndü kalemizde golü gördük. Liderin kaybettiði puan farkýný kapatma ve takipçilerimizle aramýzdaki puan farkýný korumak açýsýndan çok önemli bir fýrsatý deðerlendiremedi. Büyük bir fýrsat kaçýrdýðýmýz kesin ancak önümüzde henüz çok daha zorlu maçlar var ve yolumuza devam ediyoruz. Toparlanmamýz lazým, çünki hafta sonu sahamýzda zorlu bir Batman Petrolspor maçý oy- nayacaðýz. Hedefe giden yolda içerde kazanmak dýþardan getirebileceðin en fazla puaný getirmek çok önemli. Balçova maçýndan gerekli dersleri çýkartýp bugünden itibaren Batman Petrolspor maçýna hazýrlanacaðýz Emre ye doðum günü sürprizi orum Belediyespor da genç Emre ye Balçova Belediyespor maçý öncesi kamp yapýlan otelde sürpriz doðum günü kutlamasý yapýldý. 8 Þubat 1994 doðumlu Emre Biçer 2 yaþýna arkadaþlarý tarafýndan hazýrlanan sürpriz doðum günü ile girdi. Kamp yapýlan Anemon Otel de hazýrlanan doðum günü pastasý üzerindeki mumlara üfleyerek söndüren Emre Biçer arkadaþlarýnýn kutlamalarý kabul etti ve bu güzel jestlerinden dola- Batman hazýrlýðý baþlýyor orum Belediyespor da dünü izinli geçiren futbolcular bugün yapacaklarý antrenmanla Batman Petrolspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþlayacak. Balçova Belediyespor deplasmanýndan puansýz dönerek büyük hayal kýrýklýðý yaþatan Belediyespor bugün saat 13.3 da Nazmi Avluca sahasýnda yapacaðý antrenmanla Batman Petrolspor hazýrlýklarýna baþlayacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmda Batman Petrolspor maçýnda ikinci yarýda henüz forma giyemeyen A. Buðra nýn oynamasý bekleniyor. Cezasý biten Mehmet Akif de hafta sonu forma giyemeyecek. Balçova Belediyespor maçýnda gördüðü kartla cezalý duruma düþen Ýmam ve Murathan hafta sonu takýmlarýnda yerini alamayacaklar. Öte yandan Belediyespor Yönetimi ve Teknik Heyeti nin bugün bir durum deðerlendirmesi yapacaðý öðrenildi. Takýmda son haftalardaki düþüþün nedenleri konularýnýn ele alýnacaðý bu toplantý sonrasýnda futbolcularla da bir görüþme yapýlmasý bekleniyor. Toprak dan Belediyespor yönetimine yemek Ý zmir Valisi Mustafa Toprak, orum Belediyespor yönetimini misafir etti. Pazar günü Balçova Belediyespor ile oynanan maç için Ýzmir e giden orum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Mali As Baþkan Mustafa Özbayram, Ýdari As Baþkan Mustafa Ercan ile diðer misafirler karþýlaþmanýn ardýndan Vali Mustafa Toprak ýn daveti üzerine birlikte yemek yediler. Yemek sonunda Baþkan Zeki Gül sosyal paylaþým sitesinden yaptýðý yorumda Maç sonucunun üzüntüsünü bizi ýsrarla davet eden ve dostluðuyla onur duyduðum Ýzmir Valisi Mustafa Toprak beyle muhabbet ederek gidermeye çalýþtýk. Yakýn ilgisine tüm arkadaþlarým adýna þükranlarýmý sunuyorum. Yenilgi ve yolculuk ikiside zor. Hayýrlý olsun, kaçýncý olursak olalým ÞAMPÝYON olaðýz. Nokta. Gurbetteki orumlular yalnýz býrakmadý orum Belediyespor u Balçova Belediyespor maçýnda Ýzmir ve çevre illerdeki orumlular yalnýz býrakmadý. Maçý izlemek üzere Buca Arena Stadý na gelen Aydýn Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü nde Þube Müdürü olarak görev yapan orumlu eski futbolcular Hüseyin Ulusoy ve Cemal Kahraman ile Ýz- mir Maliyesinde Þef olarak görev yapan Yalçýn Mýhçý da memleketlerinin takýmlarýný izlediler. Alaca lý olan Cemal Kahraman ve Yalçýn Mýhçý, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül le yakýn dostluklarý nedeniyle hem maçý izlediler hemde hasret giderme imkaný buldular.

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

MÜZELER 29.5 MİLYON KİŞİYİ AĞIRLADI HAREM'DEN MİLYONLUK REKOR GELDİ

MÜZELER 29.5 MİLYON KİŞİYİ AĞIRLADI HAREM'DEN MİLYONLUK REKOR GELDİ MÜZELER 29.5 MİLYON KİŞİYİ AĞIRLADI HAREM'DEN MİLYONLUK REKOR GELDİ ÖZET 2013 yılında Türkiye deki müzeler 29 milyon 533 bin kişi tarafından ziyaret edilirken en yüksek artış Harem in desteği ile Topkapı

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi. Faaliyet Raporu 08 Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı