Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU

2 Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsayan 4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu tarihinde kabul edilerek, tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.

3 TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ KANUNU Kanun No / Kabul Tarihi : Amaç MADDE 1. - Bu Kanunun amacý, üniversiteler, araþtýrma kurum ve kuruluþlarý ile üretim sektörlerinin iþbirliði saðlanarak, ülke sanayiinin uluslararasý rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapýya kavuþturulmasý maksadýyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliþtirmek, ürün kalitesini veya standardýný yükseltmek, verimliliði artýrmak, üretim maliyetlerini düþürmek, teknolojik bilgiyi ticarileþtirmek, teknoloji yoðun üretim ve giriþimciliði desteklemek, küçük ve orta ölçekli iþletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu saðlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararlarý da dikkate alýnarak teknoloji yoðun alanlarda yatýrým olanaklarý yaratmak, araþtýrmacý ve vasýflý kiþilere iþ imkâný yaratmak, teknoloji transferine yardýmcý olmak ve yüksek/ileri teknoloji saðlayacak yabancý sermayenin ülkeye giriþini hýzlandýracak teknolojik alt yapýyý saðlamaktýr. Kapsam MADDE 2. - Bu Kanun, Teknoloji Geliþtirme Bölgelerinin kuruluþunu, iþleyiþini, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kiþi ve kuruluþlarýn görev, yetki ve sorumluluklarýný kapsar. Tanýmlar MADDE 3. - Bu Kanunun uygulanmasýnda; a) Bakanlýk: Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýný, b) Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (Bölge): Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmalarýn, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarýndan yararlanarak teknoloji veya yazýlým ürettikleri/geliþtirdikleri, teknolojik bir buluþu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüþtürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkýnmasýna katkýda bulunduklarý, ayný üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alaný içinde veya yakýnýnda; akademik, ekonomik ve sosyal yapýnýn bütünleþtiði siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparký, c) Araþtýrma ve Geliþtirme (AR-GE): Bilim ve teknolojinin geliþmesini saðlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazýlým üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluþturmak veya mevcut olanlarý geliþtirmek amacý ile yapýlan düzenli çalýþmalarý, d) AR-GE Merkez veya Enstitüleri: Kamuya ait, yetiþmiþ nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalý makine, donaným ve yazýlýmý içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliþtirilmesine yönelik AR-GE faaliyetlerinin yapýldýðý mekânlarý, e) Üretim Birimleri: Bölge içerisinde bu Kanunun amacýna uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kiþilerce kurulan veya kullanýlan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalý ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini, f) Giriþimci: Bölgedeki hizmet ve imkânlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kiþileri, -1-

4 g) Yenilik: Bir fikri; satýlabilir, yeni ya da geliþtirilmiþ bir ürün ya da mal ve hizmet üretiminde kullanýlan yeni ya da geliþtirilmiþ bir yöntem haline dönüþtürmeyi, h) Üründe Yenilik: Teknolojik açýdan yeni ürün, önceki ürün kuþaðýyla karþýlaþtýrýldýðýnda malzemesi, parçalarý ve yerine getirdiði iþlevler açýsýndan öze iliþkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü, ý) Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliþtirilmiþ ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanýlan yöntemi, i) Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarýnda yapýlanmasýný gerek insan gücü ve teknik donaným olarak tamamlamýþ ve gerekse doktora öðrencisi seviyesinde yeterli araþtýrma elemaný olduðu Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanan üniversiteleri, j) Kurucu Heyet: Bölgenin içinde veya bulunduðu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ve diðer kuruluþ temsilcilerinden oluþan heyeti, k) Yönetici þirket: Bu Kanuna uygun ve anonim þirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve iþletmesinden sorumlu þirketi, l) Yazýlým: Bir bilgisayar, iletiþim cihazý veya bilgi teknolojilerine dayalý bir diðer cihazýn çalýþmasýný ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken iþlemleri yapmasýný saðlayan komutlar dizisinin veya programlarýn ve bunlarýn kod listesini, iþletim ve kullaným kýlavuzlarýný da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü, Ýfade eder. Kuruluþ MADDE 4. - Bölge ile ilgili baþvurular Kurucu Heyet tarafýndan yapýlýr. Bölge baþvurularýný deðerlendirilmek üzere Bakanlýk Sanayi Araþtýrma ve Geliþtirme Genel Müdürünün baþkanlýðýnda Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðý, Devlet Planlama Teþkilâtý Müsteþarlýðý, Yükseköðretim Kurulu Baþkanlýðý, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araþtýrma Kurumu Baþkanlýðý, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði ve Bakanlýk tarafýndan belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir özel kuruluþtan birer temsilcinin katýlýmý ile Deðerlendirme Kurulu kurulmuþtur. Bölgeler, Deðerlendirme Kurulunun uygun görüþü ve Bakanlýðýn teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararý ile tespit edilir ve Resmi Gazetede yayýmlanýr. Bölgelerdeki plânlama sürecinde imar plânlarý ve deðiþiklikleri, parselasyon plânlarý ve deðiþiklikleri çýkacak yönetmeliðe uygun olarak Bölgenin yönetici þirketince hazýrlanýr ve Bakanlýk tarafýndan onaylanarak yürürlüðe girer. Kesinleþen imar plânlarý ilgili kurumlara bilgi için gönderilir. Arazi kullanýmý, yapý ve tesislerin projelendirilmesi, inþasý ve kullanýmýyla ilgili ruhsat ve izinler yönetici þirket tarafýndan verilir ve denetlenir. Arazi temini, plânlama ve projelendirme, alt yapý ve üst yapýnýn inþasý ile ilgili harcamalar yönetici þirkete aittir. -2-

5 Bölgelerde ihtiyaç duyulacak araziler 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunu hükümlerine göre saðlanabilir. Bölge alanlarý içinde yer alan üniversite arazileri, bu üniversitelerin uygun görüp izin vermeleri durumunda, mülkiyeti ilgili üniversitede kalmak kaydýyla Bölgeyi kuracak yönetici þirkete tahsis edilebilir. Bu durum kamu kurum ve kuruluþlarýna ait araziler için de geçerlidir. Bölge kurulmasý için öngörülen alanda veya Bölgenin bulunduðu ilin sýnýrlarý içinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü veya AR-GE merkez veya enstitüsünün bulunmasý ve yörede yeterli AR-GE ve sanayi potansiyelinin olmasý þartý aranýr. AR-GE ve sanayi potansiyelinin yeterliliði konusundaki kriterler yönetmelik ile belirlenir. Bölge olarak belirlenen araziler hiçbir þekilde baþka amaçlarla kullanýlamaz. Yönetici þirket MADDE 5. - Bölgenin yönetimi ve iþletmesinden sorumlu yönetici þirketin kurucularý arasýnda, Bölgenin içinde veya bulunduðu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü bulunur. Bu kurum ve kuruluþlar, þirketleri ve/veya vakýf iþletmeleri ile de yönetici þirkete katýlabilirler. Yönetici þirkete ayrýca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðine baðlý odalar ve borsalar, yerel yönetimler, bankalar ve finansman kurumlarý, yerli ve yabancý özel hukuk tüzel kiþileri, AR-GE ve teknoloji geliþtirme ile ilgili vakýf ve dernekler, ilgili kamu kuruluþlarý, ihracatçý birlikleri kurucu ya da sonradan ortak olarak iþtirak edebilirler. Yabancý özel hukuk tüzel kiþileri 6224 sayýlý Yabancý Sermayeyi Teþvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak kaydýyla yönetici þirkete iþtirak edebilirler. Yönetici þirket; Bölgenin kuruluþ aþamasýnda plânlama ve projelendirmenin yapýlmasý, gerekli alt yapý ve üst yapý hizmetleri ile Bölge için gerekli her türlü hizmetlerin yürütülmesi, Bölgenin bu Kanun ve ilgili yönetmeliklerde gösterilen amaca uygun olarak yönetilmesi, giriþimcilerin ve üçüncü þahýslarýn buna aykýrý davranýþlarýnýn önlenmesi ve gerekli önlemlerin alýnmasý ile yükümlüdür. Yönetici þirket, kamu yararý gerekçesi ile adýna kamulaþtýrma yapan veya yaptýran bir özel hukuk tüzel kiþiliðidir. Kamu yararý kararý, yönetici þirketin baþvurusu üzerine Bakanlýkça verilir. Bakanlýk, Bölgede bu Kanunda belirtilen amacýn dýþýnda faaliyet gösteren yönetici þirketi uyarýr ve belirli bir süre vererek Bölgenin istenen amaca uygun faaliyete geçirilmesini ister. Bu sürenin sonunda, yönetici þirketin, amacýn gerçekleþtirilmesinde yeterli olmayacaðýnýn anlaþýlmasý durumunda Bakanlýk görevli mahkemeye baþvurarak yönetici þirketin faaliyetinin durdurulmasýný veya feshini isteyebilir. Yönetici þirketin feshi halinde, þirket ve yöneticileri hak ve yükümlülükleri ile sorumluluklarý saklý kalmak kaydýyla, Bakanlýk, yönetici þirketin mülkiyetinde olan Bölgeye ait araziyi ve üzerindeki taþýnmazlarý kamulaþtýrýr ve Bölgenin yönetimini baþka bir yönetici þirkete verebilir. Denetim MADDE 6. - Bölgedeki yönetici þirket ve giriþimcilerin faaliyet ve uygulamalarý Bakanlýk tarafýndan denetlenir. -3-

6 Personel MADDE 7. - Yönetici þirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iþ ve çalýþma mevzuatýna göre personel istihdam edilir. Bu Bölgelerde 6224 sayýlý Yabancý Sermayeyi Teþvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancý uyruklu yönetici ve vasýflý AR-GE personeli çalýþtýrýlabilir. Kamu kurum ve kuruluþlarý ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araþtýrmacý personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalýþtýklarý kuruluþlarýn izni ile sürekli veya yarý zamanlý olarak çalýþtýrýlabilirler. Yarý zamanlý görev alan öðretim üyesi, öðretim görevlisi, araþtýrma görevlisi ve uzmanlarýn bu hizmetleri karþýlýðý elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamý dýþýnda tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarýnca aylýksýz izin verilir ve kadrolarý ile iliþkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandýðý Kanununa tâbi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik haklarý 5434 sayýlý Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydýyla saklý kalýr sayýlý Yükseköðretim Kanununun 36 ncý maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykýrý hükümleri uygulanmaz. Öðretim elemanlarý 2547 sayýlý Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dýþýnda geçici görevlendirme esaslarýna göre yapacaklarý çalýþmalarý Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluþlarda yapabilirler. Aylýklý izinli olarak Bölgede görevlendirilen öðretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamý dýþýnda tutulur. Ayrýca, öðretim elemanlarý Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptýklarý araþtýrmalarýn sonuçlarýný ticarileþtirmek amacý ile bu bölgelerde þirket kurabilir, kurulu bir þirkete ortak olabilir ve/veya bu þirketlerin yönetiminde görev alabilirler. Destek ve muafiyetler MADDE 8. - Bölgelerin kurulmasý için gerekli arazi temini, alt yapý ve idare binasý inþasý ile ilgili giderlerin yönetici þirketlerce karþýlanamayan kýsmý yardým amacýyla Bakanlýk bütçesine konulan ödenekle sýnýrlý olmak üzere karþýlanabilir. Yönetici þirket, bu Kanunun uygulanmasý ile ilgili iþlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaftýr. Atýk su arýtma tesisi iþleten Bölgelerden, belediyelerce atýk su bedeli alýnmaz. Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasýran bu Bölgedeki yazýlým ve AR- GE'ye dayalý üretim faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarý, faaliyete geçilmesinden itibaren beþ yýl süre ile gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadýr. Bakanlar Kurulu, seçilen, hedef alýnan, belirli teknolojik alanlar ve ürünler için on yýla kadar süreyi uzatabilir. Bölgede çalýþan araþtýrmacý, yazýlýmcý ve AR-GE personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri, Bölgenin kuruluþ tarihinden itibaren on yýl süre ile her türlü vergiden istisnadýr. Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince bu bölgelerde AR-GE faaliyetlerinde bulunan kiþi, kurum veya kuruluþlara makbuz karþýlýðý sponsor olarak yapýlan baðýþ ve yardýmlar toplamý 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin (2) numaralý bendi ile 5422 sayýlý Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin (6) numaralý bendinde belirtilen oran ve esaslar dahilinde indirime tâbi tutulur. -4-

7 Yönetmelikler MADDE 9. - Deðerlendirme Kurulunun çalýþmalarýna, Bölgelerin yer seçimine, yapýlabilirlik raporlarýnýn hazýrlanýþ kriterlerine, kuruluþuna, iþletilmesine, arazi kullanýmýna, Bölgede yer alacak faaliyetler ve bunlarla ilgili koþullara iliþkin usul ve esaslar, Bölgelerin kurulmasý için Bakanlýk bütçesine konulan ödeneðin kullaným esaslarý ile bu Kanunun uygulanmasýna dair diðer hususlar Bakanlýk tarafýndan, bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren altý ay içinde hazýrlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. Uygulanmayacak hükümler MADDE Bu Kanun kapsamý Bölgelerdeki faaliyetlerde; 1050 sayýlý Muhasebei Umumiye Kanunu, 832 sayýlý Sayýþtay Kanunu ve 2886 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. Geçici hükümler GEÇÝCÝ MADDE 1. - Bu Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce kuruluþu Bakanlýkça onaylanmýþ teknoparklar, bu Kanun hükümlerine uymak kaydýyla, bu Kanunun yürürlüðe girmesiyle Bölge olarak kabul edilir ve Kanunun saðladýðý tüm muafiyet ve desteklerden istifade ederler. Yürürlük MADDE Bu Kanun yayýmý tarihinde yürürlüðe girer. Yürütme MADDE Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. -5-

8 TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ UYGULAMA YÖNETMELÝÐÝ

9 Önsöz: Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliði 4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanununun 9 uncu maddesi ve tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe giren 3143 sayýlý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 33 üncü maddesi uyarýnca hazýrlanmýþtýr.

10 TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGELERÝ UYGULAMA YÖNETMELÝÐÝ BÝRÝNCÝ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kýsaltmalar ve Tanýmlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliðin amacý, 4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslarý düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik Deðerlendirme Kurulunun çalýþmalarýna, Bölgenin yer seçimine, yapýlabilirlik raporunun hazýrlanýþ kriterlerine, kuruluþuna, iþletilmesine, arazi kullanýmýna, Bölgede yer alacak faaliyetler ve bunlarla ilgili koþullara iliþkin usul ve esaslar, Bölgelerin kurulmasý için Bakanlýk bütçesine konulan ödeneðin kullaným esaslarý ile Kanunun uygulanmasýna dair diðer hususlarý kapsar. Hukuki dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe giren 4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanununun 9 uncu ve tarih ve sayýlý Resmi Gazete de yayýmlanarak yürürlüðe giren 3143 sayýlý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnýn Teþkilat ve Görevleri Hakkýnda Kanunun 33 üncü maddesi uyarýnca hazýrlanmýþtýr. Kýsaltmalar ve tanýmlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; AR-GE: Araþtýrma ve Geliþtirmeyi, DPT: Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðýný, YÖK: Yüksek Öðretim Kurulunu, TÜBÝTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknik Araþtýrma Kurumunu, TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðini, TTGV: Türkiye Teknoloji Geliþtirme Vakfýný, KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðýný, Kanun: 4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanununu, Bakanlýk: Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýný, Genel Müdürlük: Bakanlýk Sanayi Araþtýrma ve Geliþtirme Genel Müdürlüðünü, Bölge: Teknoloji Geliþtirme Bölgesini, -6-

11 Teknoloji Geliþtirme Bölgesi: Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmalarýn, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsünün olanaklarýndan yararlanarak teknoloji veya yazýlým ürettikleri/geliþtirdikleri, teknolojik bir buluþu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüþtürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkýnmasýna katkýda bulunduklarý, ayný üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da AR-GE merkez veya enstitüsü alaný içinde veya yakýnýnda ; akademik, ekonomik ve sosyal yapýnýn bütünleþtiði siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparký, AR-GE: Bilim ve teknolojinin geliþmesini saðlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek, yazýlým üretimi dahil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluþturmak veya mevcut olanlarý geliþtirmek amacý ile yapýlan düzenli çalýþmalarý, AR-GE Merkez veya Enstitüleri: Kamuya ait, yetiþmiþ nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalý makine, donaným ve yazýlýmý içinde bulunduran, teknoloji ve ürün geliþtirilmesine yönelik AR- GE faaliyetlerinin yapýldýðý mekanlarý, Üretim Birimleri: Bölge içerisinde Kanunun amacýna uygun olarak faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kiþilerce kurulan veya kullanýlan, yeni ve yüksek teknolojilere dayalý ve çevreye zarar vermeyen üretim birimlerini, Giriþimci: Bölgedeki hizmet ve imkanlardan yararlanmak isteyen veya yararlanmakta olan gerçek ve tüzel kiþileri, AR-GE ye Dayalý Üretim Faaliyetleri: Bölgede faaliyet gösteren giriþimcilerin, tümünü bu Bölgede gerçekleþtirdikleri AR-GE faaliyetlerinin sonucunda ortaya çýkan özgün süreç, hizmet, yöntem, üretim tekniði, faydalý araç gereç, malzeme, yazýlým, ürün ve sistemlerin Bölge içinde yer alan üretim birimlerinde ticari ürün haline getirilmesi, üretilmesi faaliyetlerini, Yenilik : Bir fikri; satýlabilir, yeni ya da geliþtirilmiþ bir ürün ya da mal ve hizmet üretiminde kullanýlan yeni ya da geliþtirilmiþ bir yöntem haline dönüþtürmeyi, Üründe Yenilik: Teknolojik açýdan yeni ürün, önceki ürün kuþaðýyla karþýlaþtýrýldýðýnda malzemesi, parçalarý ve yerine getirdiði iþlevler açýsýndan öze iliþkin, teknolojik farklar gösteren bir ürünü, Üretim Yöntemlerinde Yenilik: Geleneksel üretim tesislerinde üretilemeyen, yeni ya da geliþtirilmiþ ürünlerin üretilmesinde veya halen üretilmekte olan ürünlerin yeni tekniklerle üretilmesinde kullanýlan yöntemi, Yazýlým: Bir bilgisayar, iletiþim cihazý veya bilgi teknolojilerine dayalý bir diðer cihazýn çalýþmasýný ve kendisine verilen verilerle ilgili gereken iþlemleri yapmasýný saðlayan komutlar dizisinin veya programlarýn ve bunlarýn kod listesini, iþletim ve kullaným kýlavuzlarýný da içeren belgelerin ve hizmetlerin tümünü, Üniversite: Mühendislik ve temel bilimler dallarýnda yapýlanmasýný gerek insan gücü ve teknik donaným olarak tamamlamýþ ve gerekse doktora öðrencisi seviyesinde yeterli araþtýrma elemaný olduðu Yükseköðretim Kurulu tarafýndan onaylanan üniversiteleri, -7-

12 Kurucu Heyet: Bölgenin içinde veya bulunduðu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ve diðer kuruluþ temsilcilerinden oluþan heyeti, Yönetici Þirket: Kanuna uygun ve anonim þirket olarak kurulan, Bölgenin yönetimi ve iþletmesinden sorumlu þirketi, Baþvuru Dosyasý: Yapýlabilirlik raporu ve gerekli belgeleri içeren dosyayý, Bölge Ýþletme Yönergesi: Bölgede yer alacak giriþimcilere saðlanacak hizmetler ve Bölgede yürütülecek faaliyet ve uygulamalara iliþkin usul ve esaslarý içeren, yönetici þirket tarafýndan hazýrlanan yönergeyi, Ödenek: Bölgelerin kuruluþu için gerekli arazi temini, alt yapý ve idare binasý inþasý ile ilgili giderlerin yönetici þirketçe karþýlanamayan kýsmý için yardým amacý ile Bakanlýk bütçesine konulan parayý, Ýdare Binasý: Yönetici þirketin Bölgede vereceði hizmetleri yürütebilmesi amacýyla istihdam edeceði personel tarafýndan kullanýlacak ofisleri, teknik ve sosyal bölümleri içeren, içinde inkübatörler dýþýnda giriþimcilere yönetici þirketçe kiralanan bölümlerin yer almadýðý yapýyý, Araþtýrmacý Personel: Bölgede yer alan faaliyetlerde hizmetine ihtiyaç duyulan üniversitelerde çalýþan konusunda uzman akademik personeli ve kamu kurum ve kuruluþlarýna ait araþtýrma merkez ve enstitülerinde çalýþan en az yüksek lisans derecesine sahip konusunda uzman personeli, Yazýlýmcý Personel: Yazýlým olarak tanýmlanan süreçte çalýþýp yazýlým geliþtiren, üreten, alanýnda yeterli deneyime veya eðitime sahip nitelikli personeli, AR-GE Personeli: AR-GE faaliyetlerinde çalýþan, alanýnda uzman personel ile nitelikli destek personelini ve AR-GE faaliyetlerinin bilimsel ve teknik yanlarýnýn planlanýp yönetilmesi, izlenip deðerlendirilmesi ve desteklenmesi ile uðraþan personeli, Ýfade eder. ÝKÝNCÝ KISIM Bölgenin Kuruluþu, Planlanmasý, Projelendirilmesi ve Ýþletilmesi BÝRÝNCÝ BÖLÜM Bölgenin Kuruluþuna, Bölgede Yer Alacak Faaliyetlere Ýliþkin Usul ve Esaslar Bölgenin kuruluþ amacý ve Bölgede yer alacak faaliyetler Madde 5- Bölgenin kuruluþ amacý, üniversiteler, araþtýrma kurum ve kuruluþlarý ile üretim sektörlerinin iþbirliði saðlanarak, ülke sanayiinin uluslararasý rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapýya kavuþturulmasý maksadýyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliþtirmek, ürün kalitesini veya standardýný yükseltmek, tasarým kalitesini yükseltmek, verimliliði artýrmak, üretim -8-

13 maliyetlerini düþürmek, teknolojik bilgiyi ticarileþtirmek, teknoloji yoðun üretim ve giriþimciliði desteklemek, küçük ve orta ölçekli iþletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu saðlamak, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunun kararlarý da dikkate alýnarak teknoloji yoðun alanlarda yatýrým olanaklarý yaratmak, araþtýrmacý ve vasýflý kiþilere iþ imkaný yaratmak, teknoloji transferine yardýmcý olmak ve yüksek/ileri teknoloji saðlayacak yabancý sermayenin ülkeye giriþini hýzlandýracak, AR-GE yeteneði ve geleneðine sahip uluslararasý firmalarýn Bölgede AR-GE yapabilmeleri için gerekli teknolojik altyapýyý saðlamaktýr. Kurucu Heyetin oluþturulmasý Madde 6- Bölge kurmak amacýyla bir araya gelen, Bölgenin içinde veya bulunduðu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü temsilcileri ile Yönetmeliðin 14 üncü maddesinde belirtilen diðer kuruluþlardan katýlmak isteyen kuruluþ temsilcileri aralarýnda düzenleyecekleri bir protokolle Kurucu Heyeti oluþtururlar. Bölgenin yer seçimi Madde 7- Bölgenin kurulacaðý ilin sýnýrlarý içinde en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsünün bulunmasý ve yörede yeterli AR-GE ve sanayi potansiyelinin olmasý þartý aranýr. Kurucu Heyet ayrýca Bölge kurulmasý için öngördüðü alanýn Kurucu Heyette yer alan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsüne yakýnlýðýný veya bu kuruluþlarýn arazileri içinde olmasýný, bulunduðu yöredeki sanayici ve giriþimcilerin niteliklerini, yetiþmiþ insan gücü potansiyelini, yörenin jeolojik durumunu, sosyal ve teknik altyapýsýný, ülke kalkýnma planlarý hedeflerine uygunluðunu ve varsa Çevre Düzeni Planý içeriðini, seçilen arazinin mülkiyet ve kadastro durumunu, tahsis ve satýn alma kolaylýðýný, mevcut arazi kullaným durumunu, arazinin hangi ulaþým akslarý üzerinde ve/veya yakýnýnda yer aldýðýný dikkate alýr. Kýyý Kanunu kapsamýndaki alanlar, su koruma alanlarý, jeolojik sakýncalý alanlar, tarým alanlarý, mera ve orman alanlarý, milli parklar, sit alanlarý, turizm alanlarý ve merkezleri, askeri yasak bölgeler, özel çevre koruma bölgeleri, uluslararasý sözleþmelere tabi olan alanlar Bölge kurmak amacýyla seçilemez. Ancak yukarýda belirtilen hakkýnda kýsýtlýlýk hali bulunan alanlar içerisinde ilgili mevzuatlarýn Bölge yeri olarak seçilmesine imkan tanýdýðý alanlar Bölge yeri olarak seçilebilir. Seçilen yer ile ilgili olarak kýsýtlýlýk hali bulunmadýðý veya hakkýnda kýsýtlýlýk hali bulunmasýna raðmen ilgili mevzuatlarýn Bölge yeri olarak seçilmesine imkan tanýndýðý ilgili kurum ve kuruluþlardan belgelendirilir. Bölge sýnýrlarý iþlenmiþ 1/25000 ölçekli topoðrafik haritaya karayollarý, demiryollarý, limanlar, hava alanlarý, yerleþim merkezleri, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü alanlarý, mevcut veya inþaat halindeki sanayi bölgeleri, il sýnýrlarý, belediye ve mücavir alan sýnýrý ve katý atýk depolama alanlarý iþlenir. Varsa üst ölçekli plan kararlarý ve ilgili idaresince onaylý, üzerinde eðim ve yükselti analizlerini gösterir 1/5000 ölçekli halihazýr haritalar ile doðal tehlike ve deprem durumunu belirleyen Afet Ýþleri Genel Müdürlüðünden onaylý gözlemsel jeolojik etüt raporu ve hava mania planlarý da eklenir. Bölge sýnýrlarý; seçilen alanýn özelliðine ve büyüklüðüne göre koordinat deðerleri verilmek kaydýyla 1/25000 veya uygun ölçekli haritaya iþlenir. Bu harita, Bölge baþvurusunun Deðerlendirme Kurulunca uygun bulunmasý durumunda, Bölge sýnýrlarýný kesinleþtirmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulur. -9-

14 Yöredeki mevcut AR-GE ve sanayi potansiyelinin yeterliliði Madde 8- Yöredeki mevcut AR-GE ve sanayi potansiyelinin yeterli olup olmadýðýna yapýlabilirlik raporunda verilen bilgiler doðrultusunda Deðerlendirme Kurulu karar verir. Bölge kuruluþ baþvurusu Madde 9- Kurucu Heyet Bölge kuruluþu ile ilgili baþvuruyu, 7 takým olarak hazýrlayacaðý baþvuru dosyasý ile Genel Müdürlüðe yapar. Bölge kuruluþ baþvuru dosyasýnda bulunmasý gerekli belgeler: a) Kuruluþ baþvuru yazýsý, b) Seçilen yer ile ilgili olarak arazinin mülkiyet durumunu gösterir onaylý kadastral paftalar ve/veya belgeler, c) Bu yönetmeliðin 7 nci maddesinin 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci fýkralarýnda istenen belgeler, d) Bu Yönetmeliðin Ek inde yayýmlanan Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Yapýlabilirlik Raporu Hazýrlama Esaslarýna göre hazýrlanan yapýlabilirlik raporu ve Ek leri. Bölge kuruluþ baþvuru dosyasý eksiksiz olup olmadýðý bakýmýndan Genel Müdürlük tarafýndan 15 gün içinde incelenir. Baþvuru dosyasý eksiksiz ise bu tarihten itibaren, eksikliklerin tespit edilmesi halinde ise; baþvuruda bulunan Kurucu Heyetin tespit edilen eksiklikleri tamamladýðý tarihten itibaren Deðerlendirme Kurulu tarafýndan iki ay içinde deðerlendirmeye alýnýr. Bölge kuruluþ baþvuru dosyasý Genel Müdürlük tarafýndan toplantý tarihinden en geç 15 gün önce Deðerlendirme Kurulu Üyeleri nin görüþüne sunulur. Deðerlendirme Kurulunun oluþumu Madde 10- Deðerlendirme Kurulu Bakanlýk Sanayi Araþtýrma ve Geliþtirme Genel Müdürünün baþkanlýðýnda aþaðýda yer alan kurum ve kuruluþlarýn görevlendireceði, Bölge kuruluþ baþvuru dosyasýný Kanun ve Yönetmelik hükümleri ve temsil ettikleri kuruluþu ilgilendiren hususlar açýsýndan deðerlendirebilecek eðitim, bilgi, deneyim ve yetkiye sahip bir asil ve bir yedek temsilciden oluþur. a) Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý, b) DPT, c) YÖK, d) TÜBÝTAK, e) TOBB, f) TTGV Deðerlendirme Kurulunda yer alacak teknoloji konusunda faaliyet gösteren özel kuruluþ Bakanlýk tarafýndan TTGV olarak belirlenmiþtir. Deðerlendirme Kurulunun çalýþma usul ve esaslarý Madde 11- Deðerlendirme Kurulunun çalýþma usul ve esaslarý aþaðýdaki gibi düzenlenmiþtir: a) Kurul Bakanlýk Sanayi Araþtýrma ve Geliþtirme Genel Müdürünün baþkanlýðýnda en az beþ üyenin katýlýmýyla toplanýr. b) Kurulun sekreterya iþleri Genel Müdürlük tarafýndan yürütülür. c) Kurul, Genel Müdürlüðe Bölge kuruluþ baþvurusu yapýlmasý halinde; Genel Müdürlüðün daveti üzerine toplanýr. Ayrýca; Kurul üyelerinin kendi kurumlarýnda, Bölgeye yönelik bir geliþme olmasý halinde, diðer üyelere bilgi aktarýlmasý amacýyla Genel Müdürlüðün çaðrýsý ile de toplanabilir. -10-

15 d) Kurul üyeleri, baþvuru dosyasýný Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, temsil ettikleri kuruluþu ilgilendiren hususlar açýsýndan inceler ve; makamýna sunulur. 1) Seçilen yerin kalkýnma planlarý, varsa üst ölçekli plan kararlarý ve diðer yer seçimi kriterleri açýsýndan uygunluðu, 2) Yöredeki mevcut AR-GE, sanayi potansiyeli varlýðýnýn yeterliliði, 3) Bölge kuruluþunda iþbirliði yapýlan üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsün yeterliliði, 4) Kurulacak Bölgenin faaliyet göstereceði teknolojik alanlarýn Kanun amacýna uygunluðu, 5) Yöredeki üretim, pazar ve sektör beklentilerinin Bölge faaliyet dinamizmine olumlu etki yapacak düzeyde olup olmadýðý, 6) Kurulacak Bölgede yeni ve ileri teknoloji üretilmesinin ve geliþtirilmesinin mümkün olup olamayacaðý, 7) Kurulacak Bölgenin ülke ve yörenin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel geliþmesine olasý katkýlarý, 8) Ýþbirliði yapýlacak kurum ve kuruluþlarýn kurulacak Bölge oluþumu ve baþarýsýna yapacaklarý olasý katkýlarý, 9) Bölgede yer alacak giriþimcilerin gücünün ve iþletme ölçeklerinin AR-GE ve yazýlým faaliyetleri bakýmýndan yeterliliði, 10) Bölge kurucularýnýn finansal yapýlarýnýn ve alacaklarý finansal desteðin Bölge kuruluþu ve iþletilmesinde yeterliliði, bakýmýndan deðerlendirir ve Bölge baþvuru dosyasý ile ilgili görüþlerini içeren ön deðerlendirme raporu ile birlikte toplantýya katýlýrlar. e) Kurul, gerekli gördüðü durumlarda ilgili kamu kurum ve kuruluþlarý, yerel yönetimler, meslek odalarý ile gerçek ve tüzel kiþilerden de yazýlý veya sözlü görüþ alabilir, baþvuru sahibini görüþmeye çaðýrabilir veya yerinde incelemede bulunabilir. f) Bölge kuruluþ kararý, toplantýya katýlan en az beþ üyenin ayný yönde oy kullanmasý ile alýnýr. g) Baþvurulara ait gerekçeli Kurul kararý, sekreterya tarafýndan hazýrlanarak, Kurul üyelerinin imzasýna sunulur. h) Baþvurunun Kurul tarafýndan uygun bulunmasý durumunda, baþvuru ile ilgili Kurul kararý Bakanlýk makamýna sunulur. i) Bölge ile ilgili Kurul kararý, sekreterya tarafýndan ilgili Kurucu Heyete yazýlý olarak bildirilir. Bölge ilaný Madde 12- Deðerlendirme Kurulunun uygun görüþü Bakanlýk makamýnca Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu kararý ile tespit edilen Bölge Resmi Gazetede yayýmlanýr. Bakanlar Kurulu kararý ile kesinleþen Bölge sýnýrlarý gerekli plan deðiþikleri yapýlmak üzere Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý ile diðer ilgili kuruluþlara gönderilir. Yönetici þirketin kuruluþu Madde 13- Bölge kuruluþ kararýnýn Resmi Gazetede yayýmlanýp Kurucu Heyete bildirimi yapýldýktan sonra; Kurucu Heyeti oluþturan temsilcilerin ortaya koyacaklarý katýlým paylarýna göre, Bölgenin yönetimi ve iþletilmesinden sorumlu anonim þirket statüsünde yönetici þirket kurulur. Ancak þirket kuruluþu gerçekleþtirilmeden önce þirket ana sözleþmesi Genel Müdürlük tarafýndan Kanun ve yönetmeliðe uygunluðu açýsýndan incelenir. Genel Müdürlük gerekli gördüðü hallerde yönetici þirketin ana sözleþmesinde Kanunun amacýna uygunluðu açýsýndan deðiþiklik yapýlmasý talebinde bulunur. -11-

16 Kurucu Heyet anonim þirket oluþumunu Bölge baþvurusundan önce gerçekleþtirmiþ ise, yönetici þirket statüsü ile faaliyetlerine baþlayabilmesi için Bölgenin ilanýndan sonra þirket ana sözleþmesini Genel Müdürlüðe iletir. Genel Müdürlük tarafýndan yapýlan inceleme sonucunda, Kanunun amacý doðrultusunda gerek duyulursa ana sözleþme deðiþikliklerinin yapýlmasý istenir. Yönetici þirketin faaliyete geçmesinden sonra, Bölge ihtiyaçlarý doðrultusunda þirket ana sözleþmesinde deðiþiklik yapýlmasý öngörüldüðü takdirde yapýlacak deðiþiklikler Genel Müdürlüðün ön iznine tabidir. Yönetici þirketin kurucularý Madde 14- Bölgenin yönetimi ve iþletmesinden sorumlu yönetici þirketin kurucularý arasýnda, Bölgenin içinde veya bulunduðu ilde yer alan en az bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü bulunmasý þartý aranýr. Bu kurum ve kuruluþlar, þirketleri ve/veya vakýf iþletmeleri ile de yönetici þirkete iþtirak edebilirler. Yönetici þirkete ayrýca; a) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliðine baðlý odalar ve borsalar, b) Yerel yönetimler, c) Bankalar ve finansman kurumlarý, d) Yerli ve yabancý özel hukuk tüzel kiþileri, e) AR-GE ve teknoloji geliþtirme ile ilgili vakýf ve dernekler, f) Ýlgili kamu kuruluþlarý, g) Ýhracatçý Birlikleri kurucu ya da sonradan ortak olarak iþtirak edebilirler. Yabancý özel hukuk tüzel kiþileri 6224 sayýlý Yabancý Sermayeyi Teþvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak kaydýyla yönetici þirkete iþtirak edebilirler. Yönetici þirketin Bölgenin kurulmasý, yönetimi ve iþletilmesine iliþkin görev ve sorumluluklarý Madde 15- Yönetici þirket; a) Bölge arazisinin kamulaþtýrýlmasýnýn yapýlmasý veya yaptýrýlmasý, arazi kullanýmý, yapý ve tesislerin projelendirilmesi, inþasý ve kullanýmýyla ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesi ve denetlenmesi, Bölgenin yönetimi ve iþletilmesi, b) Planlama sürecinde varsa Çevre Düzeni Planlarý da dikkate alýnarak imar planlarý ve deðiþiklikleri, parselasyon planý ve deðiþikliklerinin 3194 sayýlý Ýmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerine göre yapýlmasý ve Bakanlýk onayýna sunulmasý, c) Projelerin 3194 sayýlý Ýmar Kanunu, yönetmelikleri, imar planý, fen, saðlýk ve çevre þartlarý ile ilgili diðer kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine ve Türk Standartlarý Enstitüsü tarafýndan belirlenen standartlara ve teknik þartlara uygun olarak hazýrlatýlmasý, d) Bölgenin kuruluþundan hizmete geçmesine kadar geçen süreyi kapsayan genel termin planýnýn, ve ayrýca ödenek talebinde bulunmuþ ise, ödeneðin kullanýmýna iliþkin iþ programýnýn ve termin planýnýn da Genel Müdürlüðe verilmesi, e) 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uyarýnca gerekli iþlemlerin yapýlmasý, f) Bölgede atýk su, atýk su alt yapý tesisleri, katý atýk, toprak kirliliði, gürültü ve hava kirliliði, tehlikeli týbbi atýk, radyoaktif madde ve tehlikeli kimyasallarýn yönetimi, yangýndan korunma ve yangýn söndürme sistemi ile doðal tehlikeleri kapsayan konularda ilgili kurum ve kuruluþlarla koordinasyon içinde çalýþarak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerekli önlemlerin alýnmasý, -12-

17 g) Bölgede yangýn tehlikelerine ve doðal tehlikelere karþý giriþimcilerin kiraladýðý tüm bina sigortalarýnýn yaptýrýlmasý, h) Bölge için gerekli olan temizlik, elektrik, içme ve kullanma suyu, doðal gaz ve akaryakýt, ýsýtma ve havalandýrma, daðýtým þebekeleri, kanalizasyon, atýk su, Bölge içi yollar, ses ve veri iletiþimi, internet hizmetleri ve diðer hizmetlerin saðlanmasý ve kesintisiz olarak sürmesi için gerekli önlemlerin alýnmasý, çalýþma esaslarýnýn belirlenmesi, fiyatlandýrmalarýn ve hesaplamalarýn yapýlmasý ve uygulanmasý, her türlü bakým ve onarýmýn yapýlmasý, alt ve üst yapýlara zarar verenlerin tespiti ile zararlarýn tazmininin saðlanmasý, i) Bölge üniversite arazisi içerisinde ise üniversite bünyesinde bulunan itfaiye araç ve gereçlerinden yararlandýrýlmasý, üniversite alaný dýþýnda ise yeterli sayýda itfaiye araç ve gereçlerinin hazýr bulundurulmasýnýn saðlanmasý, j) Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluþ ve giriþimci taleplerinin deðerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin yapýlmasý, k) Bölge Ýþletme Yönergesinin hazýrlanarak bir kopyasýnýn Genel Müdürlüðe verilmesi, l) Bölgede yer alan giriþimcilerin üniversite veya AR-GE merkez ve enstitülerinin olanak ve birikimlerinden yararlanma yönündeki taleplerinin ilgili birimlerle koordinasyon içerisinde karþýlanmasý, m) Gerekli gördüðü durumlarda giriþimcilerin münhasýran Bölgede yürütecekleri yazýlým veya AR-GE projelerinin Kanunda öngörülen amaçlara uygunluðunun Bölgenin oluþturulmasýnda iþbirliði yapýlmayan üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkez veya enstitüsü ile TÜBÝTAK a veya TÜBÝTAK ýn belirleyeceði hakemlere onaylatýlarak belgelendirilmesi, n) Bölgede istihdam edilen tüm araþtýrmacý, yazýlýmcý, AR-GE personelinin listesinin, AR-GE projelerindeki görev tanýmlarýnýn, nitelik ve çalýþma sürelerinin aylýk olarak belirlenerek arþivlenmesi, istenildiðinde ilgililere bildirilmesi, o) Faaliyet ve uygulamalarýn, Bölgenin daha etkin ve verimli iþletilmesi yönündeki çalýþmalarýn, veri, bilgi ve istatistiklerin elektronik ortamda entegre edilebilecek biçimde Genel Müdürlükçe belirlenecek formatta sunulmasý, p) Giriþimcilerin ve üçüncü þahýslarýn Kanunun amacýna aykýrý faaliyetlerinin tespiti, aykýrý faaliyetlerin düzeltilmesi için giriþimcilerin uyarýlarak belirli bir süre verilmesi ve bu süre içinde aykýrý faaliyetlerini düzeltmeyen giriþimcilerin Bölgeden ihraç edilmesini temin edecek gerekli önlemlerin alýnmasý, Görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ayrýca yönetici þirket, Bölge ihtiyaçlarý doðrultusunda giriþimcilere eðitim, inkübasyon, test, kalibrasyon ve kalite güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile marka tescil, telif haklarý, patent alma, þirket kuruluþu, teknoloji transferi, finansman, risk sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda danýþmanlýk hizmeti verilmesinin saðlanmasý ile Bölgede faaliyet gösteren kurum ve kuruluþlarla giriþimcilerin ortak ihtiyaçlarý doðrultusunda, bunlarýn tek baþlarýna almalarýnýn veya yapmalarýnýn mali ve teknolojik açýlardan mümkün olmadýðý önemli üretim, test ve kontrol alet ve makineleri ile ekipmanlarýnýn satýn alýnmasý veya kiralanmasý yollarý ile temin edilerek amaca dönük olarak yeni ve yüksek teknoloji laboratuarlarý ve üretim birimlerinin kurulmasý, iþletilmesi, bedeli karþýlýðýnda ilgililerin kullanýmýna sunulmasý, gerektiðinde bu hizmetlerle ilgili olarak söz konusu alet, makine ve ekipmaný kullanacak, iþletmecilik faaliyetini yürütecek konusunda uzmanlaþmýþ deneyimli personel istihdamý, bu konularla ilgili kiþi ve kuruluþlarla gerekli iþbirliði ve koordinasyonun saðlanmasý faaliyetlerinde de bulunabilir. -13-

18 Bölgede personel istihdamý Madde 16 Yönetici þirkette ve Bölgede yer alan faaliyetlerde yürürlükteki iþ ve çalýþma mevzuatýna göre personel istihdam edilir. Bu Bölgelerde 6224 sayýlý Yabancý Sermayeyi Teþvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancý uyruklu yönetici ve vasýflý AR-GE personeli çalýþtýrýlabilir. Kamu kurum ve kuruluþlarý ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araþtýrmacý personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalýþtýklarý kuruluþlarýn izni ile sürekli veya yarý-zamanlý olarak çalýþtýrýlabilirler. Yarý zamanlý görev alan öðretim üyesi, öðretim görevlisi, araþtýrma görevlisi ve uzmanlarýn bu hizmetleri karþýlýðý elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamý dýþýnda tutulur. Sürekli olarak istihdam edilecek personele kurumlarýnca aylýksýz izin verilir ve kadrolarý ile iliþkileri devam eder. Bunlardan 5434 sayýlý Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandýðý Kanununa tabi personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik haklarý 5434 sayýlý Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydýyla saklý kalýr sayýlý Yükseköðretim Kanununun 36 ncý maddesinin bu maddede yer alan düzenlemelere aykýrý hükümleri uygulanmaz. Öðretim elemanlarý 2547 sayýlý Kanunun 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dýþýnda geçici görevlendirme esaslarýna göre yapacaklarý çalýþmalarý Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile Bölgedeki kuruluþlarda yapabilirler. Aylýklý izinli olarak Bölgede görevlendirilen öðretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler üniversite döner sermaye kapsamý dýþýnda tutulur. Ayrýca öðretim elemanlarý Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile yaptýklarý araþtýrmalarýn sonuçlarýný ticarileþtirmek amacý ile bu bölgelerde þirket kurabilir, kurulu bir þirkete ortak olabilir ve/veya bu þirketlerin yönetiminde görev alabilirler. ÝKÝNCÝ BÖLÜM Bölgenin Planlanmasý ve Projelendirilmesi Bölgenin kamulaþtýrýlmasý Madde 17- Bölge için seçilmiþ olan arazinin kamulaþtýrýlmasý 2942 sayýlý Kamulaþtýrma Kanunu hükümlerine göre ve kamu yararý gerekçesiyle yönetici þirketçe yapýlýr veya yaptýrýlýr. Bölge alanlarý içinde yer alan üniversite arazileri, bu üniversitelerin uygun görüp izin vermeleri durumunda, mülkiyeti ilgili üniversitede kalmak kaydýyla Bölgeyi kuracak yönetici þirkete tahsis edilebilir. Bu durum kamu kurum ve kuruluþlarýna ait araziler için de geçerlidir. Bölge içi imar planlarý Madde 18- Bölge içi imar planlarý ve imar planý deðiþiklikleri, varsa üst ölçekli plan kararlarýna ve 3194 sayýlý Ýmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak Bölgenin yönetici þirketince hazýrlanýr veya hazýrlattýrýlýr ve bu imar planlarý Bakanlýk tarafýndan onaylanarak yürürlüðe girer. Bölge içi imar planlarý belediye ve mücavir alan sýnýrlarý içinde ise belediyesince, dýþýnda ise valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde intikal tarihinden itibaren bir ay süre ile ilan edilir. Bu ilan yerel ve ulusal basýn organlarý ile halkýn bilgisine sunulur. Bir aylýk süre içinde imar planlarýna itiraz edilebilir. Ýtirazlar ilan süresinin bitiminde ilgili idaresince Bakanlýða iletilir. Bakanlýða intikal eden itirazlar otuz gün içinde incelenerek kesin karara baðlanýr. Ýmar planý deðiþiklikleri de ayný usul ve esaslara tabidir. -14-

19 Yönetici þirket 3194 sayýlý Ýmar Kanununa iliþkin tarih ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Ýmar Planlarýnýn Yapýmýný Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluþlarýn Yeterlilik Yönetmeliði hükümlerinde belirlenen grupta yeterlilik belgesine sahip plan müellifini kendi bünyesinde bulundurmasý halinde planlama grubu oluþturarak imar planlarýný hazýrlayabilir. Bu nitelikleri taþýmayan yönetici þirketler imar planlarýný yeterliliðe haiz plan müelliflerine veya müellif kuruluþlara hazýrlattýrabilirler. Planlanacak alan bütününde, maksimum yükseklik serbest býrakýlmak kaydýyla, emsal yüzde kýrký geçemez. Kesinleþen imar planlarý ilgili kurumlara bilgi için gönderilir. Bölge arazisinin kullanýmý Madde 19- Bölge olarak belirlenen arazinin Kanunun amaçlarý çerçevesinde kullanýlmasý esas olmakla birlikte; yönetici þirket Bölgede akademik, ekonomik ve sosyal yapýnýn oluþturulmasýný saðlamak amacýyla; Bölgenin toplam yapýlaþma hakkýnýn %30 unu aþmayacak kesimi üzerinde Bölge amaçlarý doðrultusunda gerçekleþtirilecek faaliyetlere etkinlik getirmek ve Bölgenin ihtiyaç duyduðu ekonomik, sosyal ve kültürel altyapýyý yaratmak üzere gerekli bina ve tesisleri kurabilir, iþletebilir veya kiraya verebilir. Ancak Bölge gayri menkullerinin satýþý yapýlamaz. Parselasyon veya alan tahsisi planlarý hazýrlama esaslarý Madde 20 Parselasyon veya alan tahsisi planlarý kesinleþmiþ uygulama imar planýna göre Yönetici þirketçe hazýrlanýr, Bakanlýk tarafýndan onaylanarak yürürlüðe girer. Yapý adalarýnda harita koordinatlarý üzerinden alan tahsisi yapýlýr ve binalar için üst hakký tesis edilir. Üst haklarý ve yapýlaþma koþullarý köþe koordinatlarý üzerinde tahsis edilen alanlara göre belirlenir. Ruhsat ve izinler Madde 21- Bölgede inþa edilecek yapýlar için gerekli projeler yönetici þirket tarafýndan belirlenecek esaslar çerçevesinde yönetici þirket ve/veya giriþimciler tarafýndan hazýrlattýrýlýr ve yönetici þirketin onayýna sunulur. Bu yapýlara ait ruhsat ve gerekli izinler 3194 sayýlý Ýmar Kanununun ilgili hükümleri uyarýnca yönetici þirket tarafýndan verilir ve denetlenir. Diðer hususlar Madde 22- Bu yönetmelikte yer almayan yapýlaþma ve planlama ile ilgili hususlarda 3194 sayýlý Ýmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanýr. -15-

20 ÜÇÜNCÜ KISIM Destekler, Ödenek Talebinin Uygun Bulunmasý Halinde Plan ve Projelerin Hazýrlanmasýna Ýliþkin Esaslar ile Hakediþ Raporlarýnýn Ýncelenmesi, Ödeneðin Ödenmesi ve Muafiyetler BÝRÝNCÝ BÖLÜM Destekler Bölgelere yardým amacýyla kullandýrýlacak bütçe ödeneðinin tespiti Madde 23- Bölgelerin kurulmasý için gerekli arazi temini, alt yapý ve idare binasý inþasý ile ilgili giderlerin yönetici þirketçe karþýlanamayan kýsmý, yardým amacýyla Bakanlýk bütçesinde Bölge hizmetleri tertibine konulan ödenekle sýnýrlý olmak üzere karþýlanabilir. Bu amaçla yapýlacak giderlere iliþkin proje ödenekleri yýllýk yatýrým programýnda yer alýr. Bu ödenekler Maliye Bakanlýðýnca belirlenen harcama programlarý dahilinde kullanýlýr. Bölge ilanýndan sonra yönetici þirket, Bölgenin kurulmasý için gerekli arazi temini, altyapý ve idare binasý inþasý ile ilgili giderlerinin karþýlanamayan kýsmý için gerekçeleri ile birlikte Genel Müdürlüðe ödenek talebinde bulunabilir. Yönetici þirkete verilecek bu ödenek yardým amacýyla olup karþýlýksýzdýr. Yönetici þirket ve giriþimciler Bölgedeki faaliyetlerinde kamu kurum ve kuruluþlarý ile yabancý kuruluþlar tarafýndan verilen iç ve dýþ kaynaklý tüm desteklerden de yararlanabilirler. Ödenek talep prosedürü Madde 24- Ödenek talebinde bulunacak yönetici þirket talebini her yatýrým yýlý için, Genel Müdürlükten temin edeceði Bölge Yatýrým Harcamalarýnýn Yýllara Göre Daðýlýmý Tablosundaki ödenek kapsamýna giren kýsýmlarý doldurarak Genel Müdürlüðe yapar. Ödenek talebi yýllýk olarak bir sonraki yatýrým yýlý için o yýlýn en geç Haziran ayý sonuna kadar yapýlýr. Bakanlýk, Bölge ödenek taleplerini Bakanlýðýn yatýrým bütçe teklifi ile birlikte DPT ye bildirir. Arazi temini için ödenek talebinin incelenmesi Madde 25 Yönetici þirket tarafýndan kamulaþtýrma dýþýnda arazi temini için ödenek talebinde bulunulmasý halinde, Genel Müdürlüðün görevlendireceði iki yetkiliden ünvanca yüksek olanýn baþkanlýðýnda, Sanayi ve Ticaret Ýl Müdürü, Tapu Sicil ve Belediye Ýmar Müdürleri veya görevlendirecekleri uzman yetkililerinin katýlýmý ile arazi kýymet takdir komisyonu oluþturulur. Komisyon, en az üç üyenin ayný yönde oy kullanmasý ile karar alýr ve arazi kýymet takdirine iliþkin gerekçeli raporunu talebin incelenmesinden itibaren yedi gün içinde Genel Müdürlüðe sunar. Ödenek talebinin deðerlendirilmesi Madde 26- Bakanlýk; arazi temini, altyapý ve idare binasý inþasý ile ilgili talebi deðerlendirir ve gerekli gördüðü durumda Bölgede incelemelerde bulunur. Ödeneðin kullaným esaslarý Madde 27- Bakanlýk bütçesine konulan ödenek; a) Ait olduðu mali yýl içinde kullanýlýr. b) Kanunda belirtilen amaç dýþýnda kullanýlamaz. -16-

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 4691 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kanun No. 4691 Kabul Tarihi : 26.6.2001 Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun No: 4691 Kabul Tarihi : 26/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24454 AMAÇ Madde 1 - Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Yasası sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU. Kanun Numarası : 4691

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Yasası sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU. Kanun Numarası : 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Yasası 4691 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde (Teknokent/Teknopark)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde (Teknokent/Teknopark) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde (Teknokent/Teknopark) destek ve muafiyet uygulamaları Nurettin Aktepe Hacettepe Teknokent A.Ş. Yasal Dayanaklar: a) 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu:

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Kanun Numarasý: 4562

Kanun Numarasý: 4562 BÝRÝNCÝ BÖLÜM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR AMAÇ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ KANUNU Kanun Numarasý: 4562 Kabul Tarihi: 12/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Tarihi: 15/04/2000 Yayýmlandýðý Resmi Gazete Sayýsý:

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Sayı: 16 1 Şubat 2005

Sayı: 16 1 Şubat 2005 Sayı: 16 1 Şubat 2005 Bölüm I Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Ocak 2005 tarihli Ondokuzuncu Birleşiminde Oybirliğiyle Kabul olunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası Anayasanın

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/19 TARİH: 05.05.2014. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (Yeni) Yayınlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/19 TARİH: 05.05.2014. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (Yeni) Yayınlanmıştır. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/19 TARİH: 05.05.2014 KONU Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği (Yeni) Yayınlanmıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 12 Mart 2014 tarihli 28939

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

üniversite ile sanayi işbirlii birliğinin inin ığı,

üniversite ile sanayi işbirlii birliğinin inin ığı, 1 PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞ İŞTİRME BÖLGESB LGESİ PAMUKKALE TEKNOKENT YÖNETİCİ A.Ş. 2 yeni işletmelerin i kurulmasında girişimcilere imcilere ve özellikle teknik girişimcilere imcilere yardımc

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008

SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008 SÝGORTA BÝLGÝ MERKEZÝ YÖNETMELÝÐÝ Salý, 12 Aðustos 2008 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanýmlar Amaç ve kapsam 1 (1) Bu Yönetmeliðin amacý, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayýlý Sigortacýlýk Kanununun

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde 1-

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği 19 Haziran 2002 Sayı : 24790 RESMİ GAZETE Sayfa : 183 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam,

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Ýmar Kanununun 18.Maddesi...

Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi... Ýmar Kanununun 18.Maddesi Uyarýnca Yapýlacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi Ýle Ýlgili Esaslar Hk.Yönetmelik BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeliðin amacý; 3194

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI

TMH DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR TMH - TÜRKÝYE MÜHENDÝSLÝK HABERLERÝ SAYI 411-2001/1 DEVLET ÝHALE YASASI TMH DEVLET ÝHALE YASASI DEVLET ÝHALE KANUNU DEÐÝÞÝYOR Ýlhan ADÝLOÐLU - Ýnþaat Yüksek Mühendisi 02.06.1934 tarihinde yürürlüðe giren 2490 sayýlý Devlet Ýhale Kanunu uzun bir uygulama döneminden sonra 08.09.1983

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2010 YILI FAALÝYET RAPORU

2010 YILI FAALÝYET RAPORU TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KAMU ÝHALE KURUMU 2010 YILI FAALÝYET RAPORU Yayýn No: 27 Aðustos 2011 - Ankara Ýçindekiler ÝÇÝNDEKÝLER BAÞKANIN SUNUÞU...5 KAMU ÝHALE KURULU ÜYELERÝ...7 1. KURUM HAKKINDA GENEL BÝLGÝLER...9

Detaylı

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER

TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER TEKNOKENTLERDE VERGİ MUAFİYETLERİ VE DESTEKLER Rasim SEZER 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu nun Tanımlar başlıklı 3 üncü maddesinde tanımlar şu şekilde yapılmıştır. 1-) Teknoloji Geliştirme

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete No. 24790 Kabul Tarihi : 19.6.2002 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİKISIM

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete No. 24790 Kabul Tarihi : 19.6.2002 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİKISIM TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete No. 24790 Kabul Tarihi : 19.6.2002 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİKISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008

ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELÝK Cuma, 28 Kasým 2008 28 Kasým 2008 CUMA Resmî Gazete Sayý : 27068 YÖNETMELÝK Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýndan: ARAÇLARIN ÝMAL, TADÝL VE MONTAJI HAKKINDA

Detaylı

Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU)

Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU) Kanun No: 3194 (IMAR KANUNU) Kanun No: 3194 Tarih: 03.05.1985 R.G.T:09.05.1985 R.G.S:18749 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç 1 - Kanun, yerleþme yerleri ile bu yerlerdeki yapýlaþmalarýn; plan, fen, saðlýk

Detaylı

Vergi Kimlik Numarası Hakkında Kanun TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

Vergi Kimlik Numarası Hakkında Kanun TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Vergi Kimlik Numarası Hakkında Kanun 935 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 936 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 937 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

DEVLET MALZEME OFÝSÝ MAL ALIMLARI DENETÝM, MUAYENE VE TESELLÜM YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 22 Kasým 2008

DEVLET MALZEME OFÝSÝ MAL ALIMLARI DENETÝM, MUAYENE VE TESELLÜM YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 22 Kasým 2008 DEVLET MALZEME OFÝSÝ MAL ALIMLARI DENETÝM, MUAYENE VE TESELLÜM YÖNETMELÝÐÝ Cumartesi, 22 Kasým 2008 14 Kasým 2008 CUMA Resmî Gazete Sayý : 27054 YÖNETMELÝK Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüðünden: Taþpýnar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart - 2005 (1. Dönem) I. MODÜL 25-26 Mart ÝNSAN KAYNAKLARI YÖNETÝMÝNE GÝRÝÞ Ýþ Analizi / Ýþ Tanýmý / Yetkinlikler Yönetim Kavramý ve Geliþimi - Temel Yönetim Fonksiyonlarý Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi Kavramý

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.01.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26759 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun No. 4691 (6170 sayılı Kanun Ekli) Kabul Tarihi : 26.6.2001 Amaç MADDE 1. - Bu Kanunun amacı, üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin

Detaylı

Kanun No: 3621(KIYI KANUNU)

Kanun No: 3621(KIYI KANUNU) Kanun No: 3621(KIYI KANUNU) Kanun No: 3621 TARÝHÝ :04/04/1990 Konu:Kýyý Kanunu Resmi Gazete Tarihi:17/04/1990 Resmi Gazete Sayýsý:20495 BÝRÝNCÝ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Kanun, deniz, tabii

Detaylı

Karar Sayýsý : 2008/14200 Pazar, 19 Ekim 2008

Karar Sayýsý : 2008/14200 Pazar, 19 Ekim 2008 Karar Sayýsý : 2008/14200 Pazar, 19 Ekim 2008 Taþpýnar Muhasebe 18 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27028 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayýsý : 2008/14200 Yüksek Planlama Kurulunun 10/10/2008 tarihli

Detaylı

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ SIRA 1 İMAR PLANI BAŞVURU İŞLEMLERİ I. Başvuru Dilekçesi. 2. Güncel Tapu

Detaylı

6170 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

6170 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 6170 SAYILI TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6170 Kabul Tarihi : 02.03.2011 MADDE 1-26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun

Detaylı

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI

MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI MALÝ HÝZMETLER DAÝRE BAÞKANLIÐI BÜTÇE ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI 5216 Büyükþehir Belediye Kanunu ile 5393 sayýlý Belediye Kanununun, Ýçiþleri Bakanlýðý'nca yayýnlanan Mahalli Ýdareler Bütçe ve Muhasebe

Detaylı

1/100 000 ölçekli Ýstanbul Ýl Çevre Düzeni Planý, 2023 yýlý hedef alýnarak ilçe sýnýrlarýnýn ve belde belediyeleri sýnýrlarýnýn il sýnýrýna kadar tamamýný kapsayacak þekilde haritasýnda belirlenmiþ sýnýrlar

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur.

AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi. birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde. göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI; 2011 yýlýnda iki mühendis kardeþin, bilgi birikim ve tecrübelerini artýk kendi þirketlerinde göstermeye karar vermesiyle kurulmuþtur. AVC YAPI projeleri temel özellikleri arasýnda öncelikle yüksek

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 19/06/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24790 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak,

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 8015 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/7/2001 Sayı : 24454 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç Madde 1

Detaylı

U55 C200 18 +% 250Vt U U58 C56 C45 C3 57 48 0 129 1/15 Madde No Bölüm Adý - Giriþ - Þirket Tanýtýmý 1 Kapsam 2 Referans Dokümanlar 3 Terimler ve Tanýmlar 4 Kalite Yönetim Sistemi 4.1 Genel Þartlar 4.2

Detaylı

II. BÖLÜM 4691 SAYILI TEKNOPARKLAR KANUNU VE ÝLGÝLÝ MEVZUAT

II. BÖLÜM 4691 SAYILI TEKNOPARKLAR KANUNU VE ÝLGÝLÝ MEVZUAT II. BÖLÜM 4691 SAYILI TEKNOPARKLAR KANUNU VE ÝLGÝLÝ MEVZUAT A- AMAÇ ( Neden Teknopark? ); Teknoloji Geliþtirme Bölgesi Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmalarýn, belirli

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

insan kaynaklarý ve yönetim dergisi Mart - Mayýs 2006 06 YETKÝNLÝKLERE DAYALI STRATEJÝK ve ENTEGRE ÝKY UZMANLIK PROGRAMI Eðitim& Danýþmanlýk Yetkinliklere Dayalý Stratejik ve Entegre Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TASARIM TESCİL DESTEĞİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esasların amacı; insana ve çevreye duyarlı, katma değeri yüksek tasarımların

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU 8015 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4691 Kabul Tarihi : 26/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/7/2001 Sayı : 24454 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç Madde 1

Detaylı

BÝNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELÝÐÝ BÝRÝNCÝ BÖLÜM Pazartesi, 13 Ekim 2008

BÝNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELÝÐÝ BÝRÝNCÝ BÖLÜM Pazartesi, 13 Ekim 2008 BÝNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELÝÐÝ BÝRÝNCÝ BÖLÜM Pazartesi, 13 Ekim 2008 9 Ekim 2008 PERÞEMBE Resmî Gazete Sayý : 27019 YÖNETMELÝK Taþpýnar Muhasebe Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakanlýðýndan: BÝNALARDA ISI YALITIMI

Detaylı

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi

Türk Omurga Derneði Kongre ve Bilimsel Toplantý Düzenleme Yönergesi 1- AMAÇ-KAPSAM 3- KONGRE, BULUÞMA ve KURSLARIN ZAMANLAMASI Türk Omurga Derneði, omurga týbbý konusunda bilgi ve teknolojinin Omurga Kongresi iki yýlda bir, bahar aylarýnda ve uluslararasý olarak mümkün

Detaylı

Görüþler / Opinion Papers

Görüþler / Opinion Papers Türk Kütüphaneciliði 21, 2 (2007) 218-229 Görüþler / Opinion Papers Üniversitelerde Belge Yönetimi ve Arþivler* Fahrettin Özdemirci** Öz Bu çalýþmada, üniversitelerde yazýþma, dosyalama, arþiv, vb. iþlemlerinin,

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147)

YÖNETMELÝK. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) YÖNETMELÝK Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýndan: (Resmi Gazete: 22.04.2006-26147) KAMU KURUM VE KURULUÞLARINDA ÝÞÇÝ OLARAK ÝSTÝHDAM EDÝLECEK ÖZÜRLÜ VE ESKÝ HÜKÜMLÜLERE UYGULANACAK SINAV YÖNETMELÝÐÝ

Detaylı