Ayşe SİREL İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ayşe SİREL aysesirel@yahoo.com.tr İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü"

Transkript

1 DEĞİŞEN ZAMAN VE MEKAN İÇİNDE VAR OLAN ÖZGÜNLÜKLERİN YENİDEN FARKETTİRİLMESİNDE PROJE YARIŞMA KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ: EDİRNE SELİMİYE CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI DENEYİMİ THE IMPORTANCE OF PROJECT COMPETETION CULTURE IN MAKING THE FREEDOMS IN CHANGING TIME AND LOCATION REALIZED AGAIN: EXPERIENCE OF URBAN DESIGN COMPETETION AROUND EDIRNE SELIMIYE MOSQUE Ayşe SİREL İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü ÖZET Değişen zaman içinde her kent kendi kültürel birikimleri snucu edindiği, kendini tanımlanabilir kılan özgünlüklere sahiptir. Bu özgünlükler; geçmişle bugün ve yarın arasında sürekliliği sağlayan izlerdir ve kenti kentliye sunan algı nktalarıdır. Ülkemizin birçk kenti binlerce yıllık dğal ve yapay mimari özgünlüklere sahiptir. Ancak sn tuz yılda dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı büyüme, değişim ve dönüşüm süreci yaşam alanlarımız lan kentleri etkiler hale gelmiştir. Bu durum özellikle tarihi kentlerde, geçmişin özgün iz lerini yeniden fark ettiren ve kente tekrar kazandıran plan seçeneklerinin gündeme alınmasını kaçınılmaz kılmıştır. Seçeneklerden bir tanesi "Mimari" ve Kentsel Tasarım Prje lerinin yarışmalar yluyla elde edilmesidir. Yarışma yluyla prje elde etmenin tüm lumlu yönlerine karşın sn zamanlarda tartışılan knu; yarışma prjelerinin yeterince geliştirici veya dğru yönde yönlendirici yada farkındalık yaratıcı lup lmadığıdır. Çalışmanın amacı; genelde farkındalık kavramını, yarışma prjeleri ile irdelemektir. Çalışmada kullanılan yöntem; terik bağlamda yarışma kültürünün farkındalığı yaratma da üstlendiği rlü, pratikte gerçekleştirilmiş lan Selimiye Camii ve Çevresi yarışması deneyimi ile irdelemek şeklinde lmuştur. Çalışmanın sn bölümünde; farkındalık yaratmak adına çıkartılan yarışma prjelerinin; gerek çıkartan ilgili idareler, gerek görev alan jüri üyeleri gerekse seçilen prjelerin uygulanması knuları ile ilgili bazı önermelerde bulunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Tarihi kent, Yarışma kültürü, Selimiye Camii ve çevresi yarışması ABSTRACT In changing times, every city has acquired riginalities, which makes themselves can be defined, as a result f their cultural heritage. These riginalities; are the traces f cntinuity between the past, tday and tmrrw and are the pints f perceptin that presents the city t the city-dwellers. Mst f the cities f ur cuntry have natural and artificial architectural riginalities fr thusands f years. Hwever, the rapid grwth f the last thirty years in the wrld and in ur cuntry, the prcess f change and transfrmatin has becme t affect (psitive - negative) the cities which are ur living area. This situatin, especially in histrical cities, has made the plan ptins that make the past s "riginal traces" realized again and make them regained t the city, t put n the agenda inevitable. One f the ptins is the preparatin f Architectural and "Urban Design Prject. Despite all the psitive aspects t get the prject thrugh cmpetitin the issue debated in recent times; is whether the cmpetitin prjects are "develper" enugh r "ruter in the right directin" r "awareness creative" r nt. The aim f this study is t examine the cncept f awareness in general with the cmpetitin prjects. The methd used in the study has been in the frm f examining the rle f "awareness creatin" in theretical cntext the culture f architecture and urbanism prject cmpetitin and in practice with the experience f Selimiye Msque and arund cmpetitin. In the last sectin f the study, sme suggestins were made abut the issuing relevant administratins, the jury members invlved in and the implementatin f the prjects selected fr the cmpetitin prjects that are issued in rder t create awareness. Key wrds: Histrical city, Cmpetatin culture, Selimiye Msque and the arund cntest

2 1. GİRİŞ Değişen zaman içinde her kent kendi kültürel birikimleri snucu edindiği, kendini tanımlanabilir kılan özgünlüklere sahiptir. Bu özgünlükler; geçmişle bugün ve yarın arasında sürekliliği sağlayan izlerdir ve kenti çevreye sunan algı nktalarıdır, "kentin kimliği" dir. Relf'e göre kent kimliği bir kenti diğer kentlerden ayıran, farklılaştıran bileşenlerin tümü larak da tanımlanır [1]. İçerdikleri dğal, kültürel, estetik, vb. değerleri nedeniyle krunmaları tartışılmaz bir gereklilik lan bu izleri barındıran yerleşmeler "tarihi kentler" dir. Bu knuda; Venedik Tüzüğü-1964, Avrupa Knseyi Amsterdam Bildirgesi-1975, UNESCO-Nairbi Bildirgesi-1976, Avrupa Knseyi tarafından kabul edilen Avrupa Kentsel Şartı-1992 gibi bazı uluslararası bildirgeler özellikle tarihi kentlerde söz knusu izlerin özenle krunmasını öngörmektedir. Bildirinin örnekleme alanını luşturan Edirne; gerek tarihi ve kültürel varlıklarının birikimi açısından gerekse Avrupa ve Asya ülkelerine ulaşımda köprü görevi gören cğrafi knumu ile çk sayıda özgünlüğe sahip kentlerden biridir. Osmanlı dönemi mimarisini druk nktasına taşıyan dini ve sivil mimarlık örneği özgünlükleri ile gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde önem ve üne sahip tarihi bir kenttir. Ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm sürecinin rtaya çıkardığı küreselleşme ve yeniden yapılanma yaşam alanlarımız lan kentleri (lumlu-lumsuz) etkiler hale gelmiştir. Bu durum özellikle tarihi kentlerde, geçmişin özgün iz lerini yeniden fark ettiren ve kente tekrar kazandıran Kentsel Tasarım prje çalışmalarının gündeme alınmasını kaçınılmaz kılmıştır. Söz knusu Kentsel Tasarım Prjelerinin hazırlanmasındaki birinci seçenek ilgili idarelerin kendi bünyelerindeki teknik elemanlar tarafından veya ihale yluyla prje elde etmesidir (kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel idareler vb.). İkinci seçenek ise "Mimari ve Kentsel Tasarım Prje Yarışmaları" ile prje elde etmektir. İkinci seçenek, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu na dayanılarak çıkartılan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Prjeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmalar Yönetmeliği dğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Yarışmalar gerek uluslararası düzeyde gerekse ülke ölçeğinde beraberinde getirdiği rekabet, özgün üretim, karşılaştırma ve ödüllendirme esasları ile; hem mesleki gelişmeye katkı sağlamakta, hem de ilgili idarelerin demkratik yllardan en iyi prjeye ulaşmasını sağlamakta ve çevre kalitesini arttırmada çk önemli bir enstrüman lmaktadır [2]. Mimari ve kentsel tasarım prje yarışmaları; ülke mimarlık ve şehirciliğini yeni araştırmalara yönlendirmesi, evrensel byutta düşünce, beceri yaratma lgusunu geliştirmesi, mesleğe özendirme ve nurlandırma yönleri ile temel bir gerekliliktir [3]. Kentsel tasarım yarışmaları öncelikle kamusal alanlarla ilintili lması nedeni ile, snuçları da tüm kenti ve kentliyi ilgilendirir. Bu anlamda yarışmalar kamusal görüşmelerdir [4]. 2. MİMARİ VE KENTSEL TASARIM YARIŞMALARI VE SÜREÇ İÇİNDEKİ GELİŞİMİ Yarışmalar knusu belirlenmiş bir yapı veya yapı grubu ya da özel bir alan için "en iyi prje" yi elde etme amacı taşır.. Yarışma Sistemi, ülke mimarlık ve şehircilik rganizasynunda en bjektif sistemdir ve tplumun mimarlıkla bağını kuran ve mesleki yaratıcılığı teşvik eden bir mekanizmadır. Aynı zamanda tplumun gelişmesinde tasarımcıların (mimar- kent tasarımcı) rlünün ne derece etkili lduğuna dikkat çekmede önemli bir araçtır [4]. Avrupa da 19. yy. dan itibaren yarışma yluyla prje elde etme işi sıklıkla uygulanmaktadır. Almanya yarışmalar knusunda örnek gösterilecek bir ülkedir. Ülkede en küçük bir kamu yapılanması dahi yerel yönetimler tarafından yarışma prjesi ile elde edilmektedir. Periydik larak çıkartılan yarışma dergisi lan "Wettbewerbe Aktuell", ulusal ve uluslararası düzeyde lmak üzere 2011 yılında 318, 2012 yılında yaklaşık 300 yarışma ilanı duyurmuş ve kazanan prjeler yayınlanmış ve sergilenmiştir. Ayda rtalama yirmi beş yarışmanın çıkartılması Almanya'da ülke

3 şehircilik ve mimarlık düzeyini ve mesleki gelişmeyi belirlemede önemli bir gösterge luşturmaktadır. Avrupa'da yarışmaların hangi kşullarda hazırlandıkları, yarışmacıların (tasarımcılar) hangi mdellerden etkilenerek tasarımlarını luşturdukları, yere özgü ssyal, plitik, kültürel knteksteki yerinin ne kadarının dikkate alındığı, prje seçimi, seçilen prjenin uygulanıp uygulanmadığı, yarışmanın aktörleri (yarışmayı çıkaran kurum, jüri üyeleri ve yarışan tasarımcılar), srumluluklar ve yetki alanları tartışmaları öteden beri yapılmakta, bu knuda sempzyumlar düzenlenmektedir. Ülkemizde ise yarışmalar yluyla prje elde etme lgusu 1930 lu yıllara dayanmaktadır. Özellikle dönemi, yarışma yöntemi ile mimarlık kültürünün farkındalığının tüm yurda yayılmak istendiği dönem lmuştur Bu dönemde önemli yapıların prjeleri uluslararası yarışmayla elde edilirken, Türk mimarların başarıları ile uluslararası yarışmalar terkedilmiş, ulusal yarışmalar yluyla önemli yapılar ve kamusal dış alanlar prjelendirilmeye başlamıştır [2]. 1970'li yıllarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yarışmalar yönetmeliği ve Mimarlar Odası yarışmalar yönetmeliği eş zamanlı larak yürürlükte lup, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın' lığının Mimarlar Odası ile işbirliğine girmeden ve daya bilgi vermeden yarışma çıkartması srunlara neden lmuştur. Yarışma kültürü zaman zaman ülkenin eknmik ve plitik kşullarına bağlı larak sekteye uğramıştır. 1990'lı yıllardan snra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın bu knudaki görevinin sna ermesi ile hem yarışmalarda sayısal larak önemli bir azalma yaşanmıştır. Görüldüğü gibi ülkemizde farkındalığı yaratmada önemli bir müdahale biçimi larak mimari ve kentsel tasarım yarışmaları sn 40 yıldır uygulanmasına rağmen çıkarılan yarışmaların sayısı hala düşük düzeydedir. Günümüzde, 4 Aralık 2002 günü Resmi Gazete de yayımlanan "4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu" uyarınca çıkartılan yönetmelik, yarışmalara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir [6]. Yarışmaların işleyişini önemli ölçüde etkileyecek nitelikteki "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Prjeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmalar Yönetmeliği" ne tüm kamu kurum ve kuruluşları uymak zrundadır. Mimarlar Odası Yönetmeliği ise, yürürlükte lmasına karşın yukarda bahsedilen zrunluluk nedeni ile uygulama alanı bulamamaktadır. En iyi prjeye ulaşmayı sağlamada bir enstrüman larak düşünülen yarışmalar yukarda bahsedilen yönetmelikle düzen altına alınmaya çalışılırken bazı tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Sn yıllarda yarışma prjelerinin yeterince geliştirici veya dğru yönde yönlendirici yada farkındalık yaratıcı lup lmadığı meslek çevrelerince srgulanmaya başlamıştır. Özellikle yarışma sürecinde yarışmayı çıkartan kurumların, meslek dalarının ve prje müelliflerinin hak ve yetkilerinin tanımlanmasındaki eksiklikler ve yrumlanmaya açık ifadeler, gelecekteki yarışmaların işleyişini önemli ölçüde etkileyecek niteliktedir [5]. Yarışmalar aracılığı ile gündeme gelen bu tartışmaların aslında ülke mimarlık ve şehirciliğinin srunlarını yansıttığı da bir gerçektir. Meslek kamuyunun yarışmalara katılma güvenini ve sayısını azaltan bu srunlar, özellikle tarihi yerleşmelerde yer alan ve kente farkındalık katan mimari ve kentsel ölçekteki izlerin krunarak kullanılması sürecini de lumsuz etkilemektedir. Yukarda bahsedilen yönetmelik gereği; yarışmanın tüm aktörlerini ilgilendiren (yarışmayı açan kurum-yarışma jürisi-yarışmacılar-meslek daları-sivil tplum örgütleri) aşağıda belirlenen; Prje şartnamelerinin dğru ve eksiksiz hazırlanması, Jüri üyelerinin yönetmelikte belirlenen niteliklere uygun belirlenmesi, Jüri üyelerince bjektif değerlendirme kriterlerinin dğru tespit edilmesi, Sruların jüri tarafından açık ve net şekilde yanıtlanması, Adil prje seçimlerinin yapılması, Snuçların yarışma takvimine uygun yapılması, Klkyum ve sergileme esaslarına uyulması, Ödemelerin tam ve zamanında yapılması,

4 Plitik güçlerin jüriyi etkilemesi, Seçilen prjenin uygulanması, knuları en çk tartışılan ve yarışmaların itibarını düşüren başlıklar lmaktadır. 3. EDİRNE BELEDİYESİ SELİMİYE CAMİİ ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM YARIŞMASI DENEYİMİ: Bu bölümde sn n yıldır yarışmalarda gözlemlenen srunlar; "Selimiye Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması" sürecinde irdelenerek, srunların çözüme kavuşturulmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Edirne Belediyesi tarihinde Edirne kent merkezinde yer alan Selimiye Camii ve yakın çevresi ile ilgili ulusal byutta kentsel tasarım prje yarışması açmıştır. Mimar Sinan'ın ustalık eseri larak kabul ettiği bir yapının, farklı tarih katmanlarının yer aldığı bir çevrede yeniden ele alınarak farkındalığını rtaya çıkartmak için kentsel tasarım yarışması açılması lumlu bir yaklaşımdır. Yarışma alanındaki prblemlere verilebilecek cevaplar arasında en iyi çözümü aramak adına önemlidir. Şartname gereği üç ödül, beş mansiyn ve satın alma için jüri emrine belli bir miktar ücretin ayrıldığı yarışma için 55 adet prje teslimi yapılmıştır. "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Prjeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmalar Yönetmeliği" uyarınca çıkartılmış yarışma; şartnamelerinin dğru ve eksiksiz hazırlanması, jüri üyesi seçimi ve jüri üyelerince belirlenen değerlendirme esaslarının dğru tespit edilmesi, sruların açık ve net şekilde yanıtlanması, bjektif prje seçimlerinin yapılması, klkyum ve sergileme esaslarına uyulması, ödemeler, seçilen prjenin uygulanması knularında tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Uzun süre meslek kamuyunu meşgul eden yarışmanın bazı uygulamaları yargıya taşınarak "yarışma kültürü" lumsuz etkilenmiştir. Ülkemizde sn yıllarda çıkartılmış lan "Mimari ve Kentsel Tasarım Yarışma" lar süreci paralelinde, "Selimiye Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması" ile ilgili gözlemlenen srunlar aşağıdaki başlıklarla irdelenmiştir. Yarışma şartnamelerinin dğru ve eksiksiz hazırlanması: Yarışmayı çıkartan kurum, jüri ve tasarımcı arasındaki yazılı bağ şartnamedir. Yarışma şartnameleri yarışma alanı ile ilgili prblemleri tarif eder ve luşturduğu çerçeve ile yarışmacıları yönlendirir. Hazırlık aşamasında şartname anlaşılır yazılmalı, yarışma alan sınırı iyi tarif edilmelidir. Bu bağlamda ele alınması gereken kentsel tasarım yarışmalarında, kent açısından önemli yapı ya da yapılar grubu tek yapı ölçeği lmanın ötesinde kentsel çevrenin önemli bir elemanı larak ele alınmalı ve yarışma alanı sınır tespiti bu şekilde yapılmalıdır. Selimiye Camii gibi yarışmanın çıkartıldığı tarihte UNESCO kültür mirası listesine aday bir eserin çevresinin düzenlenmesi ile ilgili şartnamede, yarışma alanı sınırı dar bir çerçevede, tarihi kentin bütününden ayrı tutulmuştur. Yarışma alanının sınırlarının saptanmasında kentin diğer dak nktaları ile ilişkileri kısmen düşünülmüş, alanın çeperinde yer alan kentin tek Rma dönemi kalıntısı lan Makednya Kulesi ve surlar ile kentin önemli tarihi-ticari yapısı lan Ali Paşa Çarşısı gibi eserler yarışma alanının dışında tutulmuştur. Bir anlamda şartnamede belirlenen prblem alan sınırı iyi tanımlanmamıştır [7]. Genelde yarışmalarda; alan sınırları içinde tasarımı etkileyebilecek mevcut ya da bugün var lmayan yapılar hakkında bilgi verilir. Bu yarışmada ise; Yemişkapanı, İki Kapılı Han vb. referans nktaları ile ilgili yarışmacılara bilgi verilmesi yerine kaynakça verilmiştir. Önemli izlerin yer aldığı alanda jüri, tüm yarışmacılara eşit bilgi rtamı luşturması gerekirken, akademik çalışmalar için geçerli lan bir yöntemi önermesi dğru görülmemektedir. Jüri üyesi seçimi ve değerlendirme kriterlerinin dğru tespit edilmesi:

5 Yarışmaların en önemli unsuru jüri üyeleridir. Yarışmalar yönetmeliğine göre asli, yedek ve danışman jüri üyelerinin; uzmanlık alanlarında yarışma knusu ile ilgili, daha önce yarışma deneyimi lan meslek adamları arasından seçilmesi gerekmektedir (md:18). Bu yarışmada görev alan asli jüri üyelerinin uzmanlık alanları tanımlandığında; üç tanesinin restrasyn uzmanı, iki tanesinin peyzaj mimarı, bir tanesinin şehir plancı, bir tanesinin de kentsel tasarımcı lduğu görülmektedir. Adı Selimiye Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması lan kentsel tasarım yarışmasında asil jüri üyeleri arasında bir tane "kentsel tasarımcı bulunmaktadır. Jüri kuruluşunun kentsel planlama disiplini açısından zayıf kalması prjelerin değerlendirilmesinde bir eksiklik larak görülmektedir. Yönetmeliğin jüri üyelerinin taşıması gerekli niteliklerle ilgili beşinci bölümünün yrumlanmasında kurumca bjektif değerlendirme yapılmamıştır. Yönetmeliği 19. maddesi gereği jüri üyelerinin ön kşul larak 10 yıllık mimar lması gereği, yedek jüride görev alan bir üye için dikkate alınmamıştır. Jüri çalışmalarını yapmadan önce değerlendirme kriterlerini saptayarak açıklamalıdır (md:31). Jüri tplantı tutanağı ve rapru incelendiğinde prjelerin, değerlendirme kriterleri saptanmadan belirlendiği görülmüştür. Tasarım yarışmalarında temsil biçimi larak kullanılan "dil" çk önemlidir. Sn yıllarda prje sunumlarında maket yerini bilgisayar rtamındaki mdellemelere bırakmıştır. Ancak jüriler karmaşık prblemlere tutarlı çözüm getiren frmlar yerine çk renkli ve zrlamalı frmlara yönelmektedir. Bu yarışmada da prjelerin amacı ve hedeflerinden çk grafik sunuma önem verilmiş lması, seçilen prjenin uygulanması da zrlaştıracaktır. Sruların açık ve net bir şekilde yanıtlanması: Yarışmacılar tarafından şartnamede yeterince açık lmadığı düşünülen knular srucevaplarda açıklığa kavuşturulur. Yönetmelik gereği (md:20) jüri yarışmacıların srularını tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açık ve seçik larak yanıtlar ve tüm tarafların açıklanan knulara uyması zrunludur. Yarışmacı bazen tasarımını bu kurallara uymayarak riske edebilir. Ancak jüri tüm katılımcıların haklarını krumak adına şartnameye aykırı davranan prjelere ödün vermemelidir. Bu bağlamda sru-cevap aşamasında sit alanı içersinde; alt geçit, yeraltı tparkı için kesinlikle kazı yapılamayacağına (ylun yer altına alınamayacağı) dair görüş belirten jüri (srular ve yanıtlar:9), seçimlerinde bu tür yasal zrunluluğa uymamış ve tarihi katmanı kazan prjelere ödül vermiştir. Değerlendirme Süreci ve Prje seçimleri: Jüri tplantı tutanağı ve rapru incelendiğinde [8]; Jüri üyeleri prjeler üzerinde incelemelerine tarihinde saat 10'da başlamış ve günü saat de tamamlamıştır. Kültürel izlerle dlu bir alanda farkındalığı yarışarak yaratmak üzere hazırlanmış 54 adet kentsel tasarım prjesi değerlendirilmiş ve üç ödül, beş mansiyn belirlenmiştir. Satın alma için jürinin emrine belli bir miktar ödenek ayrılmasına rağmen 54 prje içinden satın almaya değer prje bulunamadığından satın alma ödülü verilmemiştir. Onlarca adet paftadan luşan 54 adet kentsel tasarım prjesinden satın almaya değer prje bulunmaması; ya değerlendirme için iki buçuk gün gibi bir sürenin çk kısa lduğunun ya da katılımcıların emeğinin yeterince irdelenmediğinin göstergesidir. Jüri yönetmelik gereği önceden değerlendirme kriterleri saptamadığı için; yarışmacıların şartnamede hangi prgram taleplerini karşılamış lduğu, çalışmaya katkısı, avantaj ve dezavantajlarını belirten ayrıntılı bir rapr düzenlememiştir. Jüri raprunda üçüncü elemede elenen bazı prjelerin tekrar ödül grubuna çıkartıldığı görülmüştür. Yönetmeliğin 31. maddesine göre sn elemeye ödül sayısı kadar prje bırakmakla srumlu lan jüri bu tutumuyla yönetmeliği ihlal etmiştir. Ödüle layık bulunan prjelerin biri hariç tümü y birliği lmadan seçilmiştir. Jüri üyeleri arasında görüş ayrılıkları labilir. Ancak, yönetmeliğin 26. maddesinde, değerlendirmenin her aşamasında, karşı y sahiplerinin isimleri ve gerekçeleri mutlaka tutanaklara geçirilir ibaresi lmasına rağmen, karşı yların hangi jüri üyelerine ait lduğu ve gerekçeleri belirtilmemiştir.

6 Yönetmelik gereği ödül alamayan prjelerden yalnızca açılabilir kaydı lanların kimlik zarfları açılır (md:13). Yarışmacılardan yazışma adresi istenmesine karşın, "açılabilir" kaydı bulunmayan kimlik zarflarının açılması kural ihlalidir. Yarışmayı çıkartan kurumların her zaman bjektif lması beklenmeyebilir. Ancak bağlayıcılığı lan şartnameye hem jüri hem de yarışmacılar uymak durumundadır. Yarışmacılar tasarımlarında risk alarak şartnamede belirtilen knulara uymayabilir. Ödül almış bazı prjelerde şartnameye ve sru-cevaplarla elde edilen verilere aykırı tutum sergilenmesi ve kabul görmesi ikilemdir. Bu durum daha snraki yarışmalarda jüriler ve yarışmacılar için lumsuz örnek teşkil etmektedir. Dijital teknlji lanakları kullanılarak elde edilen grafik anlatımların mekân tasarımının önüne geçtiği bazı prjeler uygulamada prblemler yaratacak çözümler içermektedir [9]. Örneğin: Sit alanı içinde bulunan yarışma alanında, Edirne Kruma Kurulu'nun bazı kararları dikkate alınmamıştır (kentsel sit dkusu, ağaçlar, duvarlar-belediye çevresindeki parmaklık vb.), Yarışma alanı sit alanı lduğu için, yeraltının kullanılmasının "kesinlikle yasak" lduğu bildirilmesine rağmen (sru-cevap:9), tarihin önemli devirlerini barındıran katmanlar kazılarak ana ylu tprağın altına alan bazı prjeler ödül ve mansiyn grubuna dâhil edilmiştir. Bazı prjelerde yayalaştırılan Mimar Sinan Caddesinin trafik yükünün nereye aktarıldığı belirtilmemiş, Ziraat Bankası önünden aşağı daldırılan Lndra asfaltının nerede yüzeye çıktığı, Kıyık Caddesinin nereye bağlandığı gösterilmemiştir. Tarihi kent merkezinin yayalaştırılması lumlu bir davranış larak görülürken, kentin merkezinde daklanan ana taşıt yllarının kent bütünü içinde nasıl bir etaplama ve eknmi ile dönüştürüleceği kestirilememiştir Ulaşımın en önemli srun lduğu yarışmada; ulaşım hiyerarşisi ve tplu ulaşım düşünülmemiş, çıkmaz skaklar tasarlanarak standartlara uymamış prjeler kabul görmüştür, Ödül alan bir prjede alanın yakın çevresindeki tarihi dku yıkılarak, mevcut kent dkusu ile uyumsuz yeni çözümler getirmiştir. Selimiye Camii'nin çevresindeki tarihi dku ile ilişkisinin kpartılması, prje alanının jüri tarafından yeterince dikkate alınmadığını göstermektedir, Yarışma alanında dğudan batıya yaklaşık 30 m.lik eğim bazı prjelerde göz ardı edildiği gibi, kt farkı jürinin de gözünden kaçmıştır. Klkyum ve sergileme esasları: Yönetmeliğin 34. maddesine göre klkyumun tarihi ve yerinin şartnamede belirtilmiş lması gerekir. Yarışma şartnamesi incelendiğinde klkyumla ilgili kesin bir tarih ve yer belirlenmemiş klkyum iki ay snra yapılmıştır. Küçük bir mekan lan klkyum salnunda sıkışık bir şekilde yapılan ilk sergilemede, yarışmacılar tarafından prjelerin tümünün incelenmesi zrlaştırılmıştır. Trakya Üniversitesi Balkan kültür Merkezi'nde yapılan ikinci sergilemede, büyük emeklerle gerçekleştirilmiş prjeler birbiri ile karıştırılmış ve bazı maketler ilgili prjelerle eşleştirilmemiştir. Genç tasarımcılar için bir eğitim aracı lan yarışmanın sergi düzeni, prjelerin layık lduğu şekilde düzenlenememiştir. Ödemeler: Yarışmayı açan kurumlar yarışmanın tüm giderlerini karşılamak üzere ödenek ayırmak durumundadır. Yarışmada kazanan prjelere ödüllerin zamanında ödenmemesi veya taksitle ödenmesi yarışmayı açan kurumun; ya baştan bu iş için ödenek ayırmadığı yada ayrılan ödeneğin başka işlere aktarıldığının göstermektedir. Her iki durumda da emek vermiş prje sahipleri mağdur durumda bırakılmıştır.

7 4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Çalışmanın önceki bölümlerinde gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte düzenlenen "Tasarım Yarışmaları" nın, mimari ve kentsel ölçekteki "izlerin üzerinde farkındalığı yaratma" da en demkratik ve katılımcı rganizasyn lduğu vurgulanmıştır. Ancak; Edirne Belediyesi tarafından çıkartılan "Edirne Belediyesi Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması"; yukarıdaki irdelemeler ışığında", beklenen farkındalığı yaratmada yeterli katkıyı kyamamıştır. Yarışmalar yönetmeliğinin bir çk maddesinin ihlal edildiği yarışma, bu yönüyle mimarlık tplumunun talep ve beklentilerini lumsuz etkilemiştir. Öneriler: Genel larak mimari ve kentsel tasarım yarışmalarında; Yarışmalar yönetmeliği yeniden gözden geçirilmelidir. Dğru tanımlanmış şartnamelerle dğru çözümler üretilmesi lasılığı daha fazladır. Yarışma şartnamelerinde; yarışmanın knusu lan prblemin tanımı ve sınırı net lmalıdır. Daha önce yarışmalara girmiş veya yarışma sürecinde görev almış, yarışma knusu ile ilgili alanda araştırmaları ile yenilik getirmiş kişiler jürilik yapmalıdır. Aksi halde jürinin yarışmacıların gerisinde kalma gibi tehlikeli bir durum luşabilir. Jürinin değerlendirme esasları ve kriterlerin luşturulması ilkelere bağlanmalıdır. Jüri üyeleri raprlarını bjektif değerlendirme kriterleri dğrultusunda ve yarışmanın tüm aşamalarını gerekçeleri ile belirterek hazırlamalıdır. Yarışma kültürü, sürece katılan aktörlerin (ilgili kurum - jüri - yarışmacı - meslek daları) tutarlılığı ve bjektifliği ile gelişir. Jüri ve yarışmayı çıkartan kurumun yaptığı kural ihlalleri, adli makamlara götürülerek yarışma iptaline neden labilir. Bu duruma neden lmamak için tüm aktörlerin yarışma kurallarına uyması gerekir. Yarışmalarda meslek dalarının daha fazla katkısı alınmalı, Mimarlar Odası sürece daha katılımcı ve gerekirse müdahaleci lmalıdır. Yarışma açan kurumlar (özellikle belediyeler) yarışmayı plitik reklam aracına dönüştürmemelidir. Jüri üyeleri de bu tutum karşısında sessiz kalmamalıdır. Aksi takdirde yeniden açılmak üzere iptal edilen yarışmalar yarışma kültürünü zedeleyebilir. Edirne Belediyesi Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması özelinde ise; Tasarıma knu lan Selimiye Camii ve yakın çevresi kent bütününden bağımsız ele alınamaz. Selimiye Camii ve çevresi için yukarda açıklanan beklentiler dğrultusunda; kentsel sit alanı ve içerdiği izleri dikkate alan yeni bir çalışma başlatılmalıdır. "Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kruma Kurulu" ve Üniversitelerin ilgili bölümleri bu knuda rehberlik etmelidir. Meslek disiplini larak yarışmanın knusu ile dğrudan ilgili jüri üyeleri yanı sıra, mesleki kuruluşların ve sivil tplum örgütlerinin katılımıyla yeni bir şartname hazırlanarak prblem alanı yeniden yarışmaya açılmalıdır. Objektif değerlendirme kriterleri dğrultusunda, sit alanı içerisinde uygulanabilirliği yüksek lan yeni bir kentsel tasarım prjesi seçilmelidir.

8 KAYNAKLAR [1] RELF, E.,Place and Placelessness, Pin Ltd, Lndn, 1976 [2] ÖZBAY, H., "Yarışmalar Sahip lduğumuz Tek Sağlıklı Kurumdur", Mimarlık-251, s.24-27, 1993 [3] ÇİNİCİ, B., "Yarışmalar: Gerekli mi? İyi Değerlendiriliyr mu?", Mimarlık-251, s.31-33, 1993 [4] RONN, M., "Judgment in the Architectural Cmpetetin-rules, plicies and dilemmas", Nrdic Jurnal f Architectural Research-Architectural Cmpetetitins, 2009, Sweden [5] YAKUT, B., "Yarışmalara Yeni Düzen", Mimarlık- 310, s.16, 2003 [6] Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Prjeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmalar Yönetmeliği. (R.G: , N: 24973) [7] Selimiye Camii ve Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Prje Yarışması Şartnamesi, Edirne Belediyesi, 2009 [8] Selimiye Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım Prje Yarışma Rapru [9] Mimarlar Odası Yarışma Kitapları Serisi:32, "Edirne Belediyesi Selimiye Camii çevresi Kentsel Tasarım Yarışması", Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 2012 İlgili web siteleri:

9

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1.YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Eknmi Bakanlığı desteği ile düzenlenen 4. Dğal Taş

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Promosyon Ürün Tasarımı Yarışması Genel Şartnamesi

Promosyon Ürün Tasarımı Yarışması Genel Şartnamesi Yarışmayı Düzenleyen Kuruluşlar: Prmsyn Ürün Tasarımı Yarışması Genel Şartnamesi Damla Ofset Matbaacılık ve Ticaret AŞ S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü Yarışmanın Adı : Dival Prmsyn Ürün Tasarım

Detaylı

PROSteel 2016 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI Semt Pazar Yeri" Tasarımı

PROSteel 2016 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI Semt Pazar Yeri Tasarımı PROSteel 2016 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI Semt Pazar Yeri" Tasarımı 1. Yarışmanın Amacı Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde

Detaylı

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Prje Pazarı ve Bitirme Prjeleri Ortak Sergisi 23 Mayıs 2015, İzmir Uluslararası Fuar Alanı - Kültürpark BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ Ege Bölgesi Üniversitelerinin Bilgisayar

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK

FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK FOTOĞRAF YARIŞMASI BOŞLUK KATILIM ŞARTNAMESİ 1. Düzenleyen Kurum: TMMOB Mimarlar Odası Kcaeli Şubesi 2. Amaç: 1950 li yıllardan itibaren yaşanan hızlı ve plansız kentleşme; kentsel dku, tarihi miras, dğal

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 1. Yarışmanın Amacı Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde kuyan öğrencilerin

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

ILDC 2011 4. ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI

ILDC 2011 4. ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI ILDC 2011 4. ULUSLARARASI ASANSÖR TASARIM YARIŞMASI ASANSÖRLERDE MODERNĐZASYON Knulu Tasarım Yarışması Şartnamesi 1- AMAÇ Asansör sektöründe katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve tasarım etkinliklerinin

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1) AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Bu yönetmeliğin amacı Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı srumluluk alanı

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam /

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ TEKEL KARŞITI & REKABET İLKELERİ Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti desteklemektedir. Tarafımızca,

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKERİ AHMET TOKAÇ Yönetim Danışmanı ve SMMM 20.02.2012 D eğerli üyelerimiz, değerli kurlarım, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili srulması gereken sruları ve cevaplarını,

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. Nisan, 2017

YARIŞMA ŞARTNAMESİ. Nisan, 2017 BATI ANADOLU GRUBU RESİM VE HEYKEL YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ Nisan, 2017 YARIŞMANIN AMACI Batı Anadlu Grubu Resim ve Heykel Yarışması; yurt çapındaki güzel sanatlar fakültelerinde lisans öğrenimi görmekte

Detaylı

SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ I SATINALMA ve TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Prf. Dr. Murat ERDAL İstanbul Üniversitesi 3. BASKI II Yayın N : 3165 İşletme-Eknmi Dizisi : 685 3. Baskı - Ekim 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-194 - 0 Cpyright

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GEREKÇE VE AMAÇ EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ;

1. MANSİYON; BORUSAN MANNESMAN ÖZEL ÖDÜLÜ; 30 Mart 2012, İstanbul PROSteel 2012 Jüri Değerlendirme Toplantısı: Jüri, 30 Mart 2012 Cuma günü saat 09:30 da Yapı-Endüstri Merkezi nde toplanmıştır. Jüri üyeleri, Yrd. Doç. Dr. Yük. Mim. İpek Akpınar;

Detaylı

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA ÖDEMELER DENGESİ TABLOSUNDAKİ DİĞER MAL VE HİZMET GELİRLERİ KALEMİNİN İÇERİĞİ VE HESAPLAMA YÖNTEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA İÇİNDEKİLER 1. Giriş 2. Diğer Mal ve Hizmet Gelirlerinin Kapsamı 3. Diğer Gelirlerin

Detaylı

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Kruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Bugün, ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı ranlarına baktığımızda, karşımıza çıkan tabl sn derece lumsuzdur. Halkımızın

Detaylı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı 2015-2016 Erasmus+ Knsrsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı Değerli Öğrencilerimiz, Erasmus+ Prgramı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Krdinatörlüğü nde TÜMSİAD, Hitit Üniversitesi ve Kastamnu

Detaylı

Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci

Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci Bölüm V Bilişim Kentleri ve Oluşum Süreci 21. yy la bilginin, üretim faktörlerinden birisi lması nedeniyle Bilgi Çağı denebilir. Böyle bir isimlendirmede Bilişim Teknljilerinin gelişip yaygınlaşmasının

Detaylı

TERMAL VE MADEN SULARI TESİSLERİNDE PEYZAJ TASARIMININ ÖNEMİ

TERMAL VE MADEN SULARI TESİSLERİNDE PEYZAJ TASARIMININ ÖNEMİ Bartın Orman Fakültesi Dergisi 2010, Cilt: 12, Sayı: 17, 83-91 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TERMAL VE MADEN SULARI TESİSLERİNDE PEYZAJ TASARIMININ ÖNEMİ Mehmet TOPAY* 1, Vlkan KÜÇÜK 1 1 SDÜ Orman Fakültesi,

Detaylı

Yarışmanın asli jüri üyeleri ile danışman ve raportörü 03 Aralık 2011 günü, saat 10:00'da İTÜ, Taşkışla da eksiksiz olarak toplanmıştır.

Yarışmanın asli jüri üyeleri ile danışman ve raportörü 03 Aralık 2011 günü, saat 10:00'da İTÜ, Taşkışla da eksiksiz olarak toplanmıştır. S.O.S İstanbul Mimarlık Öğrencilerine Açık "Kuşdili ve Çevresi Yeniden İşlevlendirme Sürecine Alternatif Çözümler" Fikir Projesi Yarışması Jüri Çalışması TARİH : 03 Aralık 2011, Saat 10.00-17.30 04 Aralık

Detaylı

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz.

2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğe Buradan Ulaşabilirsiniz. Örme Knfeksiyn Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması UR-GE Prjesi (16.Ur-Ge.029) Üretim Öncesi Süreçler ve Mdelhanede Verimlilik Optimizasynu Eğitim/ Danışmanlık Hizmet Alımı Sözleşme Adı: Örme Knfeksiyn

Detaylı

SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ. Emrehan Halıcı. Elektronik Demokrasi Partisi. 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA...2

SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ. Emrehan Halıcı. Elektronik Demokrasi Partisi. 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA...2 SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ Emrehan Halıcı Elektrnik Demkrasi Partisi 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA....2 3. GÜVENİLİR BİR SEÇİM İÇİN YSK YA ÖNERİLERİMİZ...9 4. GÜVENİLİR BİR SEÇİM İÇİN VATANDAŞLARIMIZA

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Öğrenci Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK 222 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul Sunum İçeriği Öğrenci Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci

Detaylı

Sanalpazar.com - İFSAK 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması TÜRKİYE NİN DÜKKANLARI

Sanalpazar.com - İFSAK 2. Ulusal Fotoğraf Yarışması TÜRKİYE NİN DÜKKANLARI Sanalpazar.cm - İFSAK 2. Ulusal Ftğraf Yarışması TÜRKİYE NİN DÜKKANLARI YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI: 2011 den bu yana e-ticaret sitesi larak hizmet veren ve bir Gld kuruluşu lan Sanalpazar.cm ile İFSAK

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler: Amaç ve Kapsam: MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Belediye

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 18 1. Fiziksel Yapı... 21 2. Örgüt Yapısı...

Detaylı

31 Ağustos 4 Eylül 2015, Antalya Eğitim Gündemi

31 Ağustos 4 Eylül 2015, Antalya Eğitim Gündemi 1. Gün: 31 Ağusts 2015, Pazartesi Günün knusu: Gürültü Eylem Planlama Gürültü Eylem Planları 1. Bölüm: Arka Plan 09:00 09:30 09:30 09:45 Açılış ve Hşgeldiniz : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gürültü

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. İKİZDERE HES REHABİLİTASYON PROJESİ PAYDAŞ KATILIMI STRATEJİSİ VE UYGULAMA PLANI

ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. İKİZDERE HES REHABİLİTASYON PROJESİ PAYDAŞ KATILIMI STRATEJİSİ VE UYGULAMA PLANI ZORLU DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM A. Ş. İKİZDERE HES REHABİLİTASYON PROJESİ PAYDAŞ KATILIMI STRATEJİSİ VE UYGULAMA PLANI YÖNETİCİ ÖZETİ Ankara Mart 2012 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 6 GIRIŞ... 7 YÖNTEM... 9 ARKA PLAN...

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE-1 : Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER MADDE: 1 AMAÇ Mdern, çevreci, 21.yy.a uygun belediyecilik anlayışı çerçevesinde lmak

Detaylı

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası Çerçevesi 1

IIRC HAKKINDA. www.theiirc.org Uluslararası <ER> Çerçevesi 1 IIRC HAKKINDA Internatinal Integrated Reprting Cuncil (Uluslararası Entegre Raprlama Knseyi - IIRC), düzenleyici kurumlar, yatırımcılar, şirketler, standart belirleme triteleri, muhasebe uzmanları ve STK'lar

Detaylı

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ Temel haklar, ssyal diyalg ve sürdürülebilir kalkınma knulu 16 kasım 2010 tarihli GDF SUEZ küresel anlaşmasını imzalayan tarafların hedeflerinden biri,

Detaylı

2. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI RAPORU 26-27 HAZİRAN 2008 - ODTÜ

2. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI RAPORU 26-27 HAZİRAN 2008 - ODTÜ 2. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI RAPORU 26-27 HAZİRAN 2008 - ODTÜ 26-27 Haziran 2008 günlerinde ODTÜ de gerçekleştirilen Çalıştay a 27 üniversiteden 47, ilgili kurum ve kuruluşlardan 2 kişi lmak üzere

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı

3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME

3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME 3.TASARIMCILAR YARISMASI 1.6 EYLUL 2015 MERTER YARIŞMA BAŞVURUSU TEKNİK ŞARTNAME AMAC Bu Sene 3.sünü gerçekleştirdiğimiz, «Merter Moda Tasarımcılar Yarışması» Üniversitelerin Moda ve Tekstil bölümünde

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

10. UYGULAMA ĐLKE VE ARAÇLARI

10. UYGULAMA ĐLKE VE ARAÇLARI 10. UYGULAMA ĐLKE VE ARAÇLARI 2023 Başkent Ankara Nazım Đmar Planı bir süreci tanımladığından, bu sürecin unsurlarını ve plana dair esasların hayata geçişine ilişkin araçları da tanımlamaya çalışmıştır.

Detaylı

Başlıca hizmetlerimiz;

Başlıca hizmetlerimiz; VERDE ÇEVRE MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK PROJE ÖLÇÜM HİZM. İ.S.G. TİC. LTD. ŞTİ. Ç ÇÖ ÖZ ZÜ ÜM MO OR RT TA AĞ ĞIIN NIIZ Z V VE ER RD DE EÇ ÇE EV VR RE E H HE ER RY YE ER RD DE E Başlıca hizmetlerimiz; Çevre

Detaylı

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ...

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ... OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri

Detaylı

65.IFMSA Mart Genel Kurulu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Ayrılmış Oturum Raporları 1.GÜN

65.IFMSA Mart Genel Kurulu Tıp Eğitimi Çalışma Kolu Ayrılmış Oturum Raporları 1.GÜN 65.IFMSA Mart Genel Kurulu Tıp Eğitimi Çalışma Klu Ayrılmış Oturum Raprları 1.GÜN Tarih : 03.03.2016 Raprtörler : Cemre Çelebi Ömer Gürlek Açılış-Tanışma IFMSA/SCOME Tanıtımı Müfredat Dışı Eğitim (Nn-Frmal

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi 01.08.2011 Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 1. Amaç ve Kapsam Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ders planında

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Çevre ve İmar Hukuku Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı 02.11.2016 Yabataş Mühendislik Ltd. Şti. Refik Belendir Skak 53/5 Yukarı Ayrancı/Çankaya/Ankara

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri. 31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme Ölçütleri (Sürüm 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları 4.

Detaylı

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI Merkezi Hatay da bulunan, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde de faaliyetlerini yürütmekte lan Dğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği; 5 Birim BaĢkanlığı,

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI

STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK PLANLAMA ve PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLANMASI SÜREÇ EL KİTABI Bu belge, İSKİ bünyesinde

Detaylı

TOBB. arih eayı Konu. İlgi: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 25.04.2014 tarihli ve ÇİN/2014-789 sayılı yazısı.

TOBB. arih eayı Konu. İlgi: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun 25.04.2014 tarihli ve ÇİN/2014-789 sayılı yazısı. / AltKARA TICARET BORSASı TOBB GENEL 5EXRETERL!(llBE ANAFAR'I7U.AR CAD.ŞAlI 50K.00:9 ULUS AltKARA 312-3240857 arih eayı Knu TÜRKiYE ODALAR VE BORSALAR BiRLiGi 041 II Cumhurbaşkanımızın ÇHC Ziyareti. \

Detaylı

W ISTANBUL GENÇ TASARIMCI YARIŞMASI

W ISTANBUL GENÇ TASARIMCI YARIŞMASI W ISTANBUL GENÇ TASARIMCI YARIŞMASI KURGU Yeni tasarlanan W Istanbul W Lounge ta kullanılacak eşyaların tasarımını genç tasarımcılara emanet eden W Istanbul, Türkiye de eğitim alan tasarım öğrencilerini

Detaylı

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2012 2013 JURİ RAPORU

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2012 2013 JURİ RAPORU PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2012 2013 JURİ RAPORU PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI I.TUTANAK 2012 2013 JURİ RAPORU 1-Yarışma kapsamında 33

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014

KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 KOÇTAŞ ÜRÜNLERİYLE İÇ MEKAN TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 2014 YARIŞMANIN AMACI Geleceğin endüstri ürünleri tasarımcıları, iç mimar ve mimarlarına KOÇTAŞ ve Koçtaş ürünlerinin tanıtılması, KOÇTAŞ ürünleri

Detaylı

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ

ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ H. Yener GÜR EŞ TUCSA Başkan Yardımcısı ECCS PMB Başkanı E-psta: yenergures@gmail.cm ÇELİK YAPI SEKTÖRÜ 2012 DEĞERLENDİRMESİ İLE 2013 BEKLENTİLERİ VE HEDEFLERİ 20 Ocak 2013 Her yılsnu geldiğinde Bu yılı

Detaylı

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı BİR EĞİTİMCİ OLARAK MESLEK HAYATIM BOYUNCA KAÇ ÇOCUĞUN / GENCİN, İLGİLERİNİ, YETENEKLERİNİ, DEĞERLERİNİ KEŞFETMESİNE, KENDİSİNİ OLUMLU YÖNDE İFADE EDEBİLMESİNE, ÜRETİCİ BİREYLER

Detaylı

Dayanışma Evi Küçük Projeler Programı. Açık Başvuru Çağrısı

Dayanışma Evi Küçük Projeler Programı. Açık Başvuru Çağrısı Dayanışma Evi Küçük Prjeler Prgramı Açık Başvuru Çağrısı Başvuruların teslimi için sn tarih: 8 Kasım 2013, 17.00 Cuma günü Kıbrıs saati ile 17.00 DİKKAT: Bu belge sınırlı bir teklif çağrısıdır. Uygunluk

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE ÇAYCUMA GERÇEĞİ

ÇEVRE SORUNLARI VE ÇAYCUMA GERÇEĞİ KÖKTÜRK, Erl, Çevre Srunları ve Çaycuma Gerçeği, Çaycuma Pstası Gazetesi, 13.06.1985 (Sayı 21), 20.06.1985 (Sayı 22), 27.06.1985 (Sayı 23), 1.07.1985 (Sayı 24), 25.07.1985 (Sayı 25), 8.08.1985 (Sayı 26),

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

Belediyelerde Süreç Yönetimi

Belediyelerde Süreç Yönetimi Belediyelerde Süreç Yönetimi Taner ERASLAN İç Denetçi Teraslan76@gmail.cm https://facebk.cm/mevzuatdktru/ "Ölçemediğiniz hiçbir şeyi kntrl edemez, kntrl edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz" Peter DRUCKER

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı EĞİTİM PROGRAMI 2012 Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Sedex B Tipi Kullanıcı Eğitimi 02.07.2012 Yarım Gün

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı

Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI Bilgi Benim İşim Gönüllü Kitabı MODÜL 3 4./5. SINIFLAR Dç. Dr. Feza ORHAN Elif POLAT Defne YABAŞ Tuba UĞRAŞ 2011 Bilgi Benim İşim Etkinliği Mdül 3-4./5. Sınıflar 2 Bilgi

Detaylı

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri

DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri DAVRANIŞ KURALLARI VE ETİK DEĞERLER Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri MAGNA INTERNATIONAL INC. Tekel Karşıtı ve Rekabet İlkeleri Magna, aktif ancak adil bir rekabet içindedir ve serbest ve adil rekabeti

Detaylı

T.C. ANTALYA BL YÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ANTALYA BL YÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA (02 T.C. ANTALYA BL YÜKŞEHİR BELEDİYESİ îmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03- t f Ü 'ÎS ~ İÜ ^ 2 - Knu: Alanya 138 ada 1 parsel NİP. " rtrtiıir. («cfr T

Detaylı

MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking )

MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking ) MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking ) Yrd.Dç.Dr. Emrah ACAR 1 Ocak 2009 (Rev.18. 02/01/2009) 1. NEDİR? Benchmarking sözcüğüne yerli kaynaklarda kıyaslama, örnek edinme/alma, nirengileme gibi

Detaylı

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o

Bildirim Formu ve Kullanım Hakkı Başvuru Formu değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklikler ile formların kapsamına: o Yetkilendirme Yönetmeliği Değişikliği, Arayan Hat Bilgisi (CLI) Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Düzenlemesi ve Erişim Sağlayıcıları Birliği Üyeliğine Yönelik Duyuru Elektrnik Haberleşme Sektörüne İlişkin

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2017 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2017 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2017 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇERİK SAYFA NUMARASI Açıklamalar 2 Sınav

Detaylı