Ayşe SİREL İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ayşe SİREL aysesirel@yahoo.com.tr İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü"

Transkript

1 DEĞİŞEN ZAMAN VE MEKAN İÇİNDE VAR OLAN ÖZGÜNLÜKLERİN YENİDEN FARKETTİRİLMESİNDE PROJE YARIŞMA KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ: EDİRNE SELİMİYE CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI DENEYİMİ THE IMPORTANCE OF PROJECT COMPETETION CULTURE IN MAKING THE FREEDOMS IN CHANGING TIME AND LOCATION REALIZED AGAIN: EXPERIENCE OF URBAN DESIGN COMPETETION AROUND EDIRNE SELIMIYE MOSQUE Ayşe SİREL İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü ÖZET Değişen zaman içinde her kent kendi kültürel birikimleri snucu edindiği, kendini tanımlanabilir kılan özgünlüklere sahiptir. Bu özgünlükler; geçmişle bugün ve yarın arasında sürekliliği sağlayan izlerdir ve kenti kentliye sunan algı nktalarıdır. Ülkemizin birçk kenti binlerce yıllık dğal ve yapay mimari özgünlüklere sahiptir. Ancak sn tuz yılda dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı büyüme, değişim ve dönüşüm süreci yaşam alanlarımız lan kentleri etkiler hale gelmiştir. Bu durum özellikle tarihi kentlerde, geçmişin özgün iz lerini yeniden fark ettiren ve kente tekrar kazandıran plan seçeneklerinin gündeme alınmasını kaçınılmaz kılmıştır. Seçeneklerden bir tanesi "Mimari" ve Kentsel Tasarım Prje lerinin yarışmalar yluyla elde edilmesidir. Yarışma yluyla prje elde etmenin tüm lumlu yönlerine karşın sn zamanlarda tartışılan knu; yarışma prjelerinin yeterince geliştirici veya dğru yönde yönlendirici yada farkındalık yaratıcı lup lmadığıdır. Çalışmanın amacı; genelde farkındalık kavramını, yarışma prjeleri ile irdelemektir. Çalışmada kullanılan yöntem; terik bağlamda yarışma kültürünün farkındalığı yaratma da üstlendiği rlü, pratikte gerçekleştirilmiş lan Selimiye Camii ve Çevresi yarışması deneyimi ile irdelemek şeklinde lmuştur. Çalışmanın sn bölümünde; farkındalık yaratmak adına çıkartılan yarışma prjelerinin; gerek çıkartan ilgili idareler, gerek görev alan jüri üyeleri gerekse seçilen prjelerin uygulanması knuları ile ilgili bazı önermelerde bulunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Tarihi kent, Yarışma kültürü, Selimiye Camii ve çevresi yarışması ABSTRACT In changing times, every city has acquired riginalities, which makes themselves can be defined, as a result f their cultural heritage. These riginalities; are the traces f cntinuity between the past, tday and tmrrw and are the pints f perceptin that presents the city t the city-dwellers. Mst f the cities f ur cuntry have natural and artificial architectural riginalities fr thusands f years. Hwever, the rapid grwth f the last thirty years in the wrld and in ur cuntry, the prcess f change and transfrmatin has becme t affect (psitive - negative) the cities which are ur living area. This situatin, especially in histrical cities, has made the plan ptins that make the past s "riginal traces" realized again and make them regained t the city, t put n the agenda inevitable. One f the ptins is the preparatin f Architectural and "Urban Design Prject. Despite all the psitive aspects t get the prject thrugh cmpetitin the issue debated in recent times; is whether the cmpetitin prjects are "develper" enugh r "ruter in the right directin" r "awareness creative" r nt. The aim f this study is t examine the cncept f awareness in general with the cmpetitin prjects. The methd used in the study has been in the frm f examining the rle f "awareness creatin" in theretical cntext the culture f architecture and urbanism prject cmpetitin and in practice with the experience f Selimiye Msque and arund cmpetitin. In the last sectin f the study, sme suggestins were made abut the issuing relevant administratins, the jury members invlved in and the implementatin f the prjects selected fr the cmpetitin prjects that are issued in rder t create awareness. Key wrds: Histrical city, Cmpetatin culture, Selimiye Msque and the arund cntest

2 1. GİRİŞ Değişen zaman içinde her kent kendi kültürel birikimleri snucu edindiği, kendini tanımlanabilir kılan özgünlüklere sahiptir. Bu özgünlükler; geçmişle bugün ve yarın arasında sürekliliği sağlayan izlerdir ve kenti çevreye sunan algı nktalarıdır, "kentin kimliği" dir. Relf'e göre kent kimliği bir kenti diğer kentlerden ayıran, farklılaştıran bileşenlerin tümü larak da tanımlanır [1]. İçerdikleri dğal, kültürel, estetik, vb. değerleri nedeniyle krunmaları tartışılmaz bir gereklilik lan bu izleri barındıran yerleşmeler "tarihi kentler" dir. Bu knuda; Venedik Tüzüğü-1964, Avrupa Knseyi Amsterdam Bildirgesi-1975, UNESCO-Nairbi Bildirgesi-1976, Avrupa Knseyi tarafından kabul edilen Avrupa Kentsel Şartı-1992 gibi bazı uluslararası bildirgeler özellikle tarihi kentlerde söz knusu izlerin özenle krunmasını öngörmektedir. Bildirinin örnekleme alanını luşturan Edirne; gerek tarihi ve kültürel varlıklarının birikimi açısından gerekse Avrupa ve Asya ülkelerine ulaşımda köprü görevi gören cğrafi knumu ile çk sayıda özgünlüğe sahip kentlerden biridir. Osmanlı dönemi mimarisini druk nktasına taşıyan dini ve sivil mimarlık örneği özgünlükleri ile gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde önem ve üne sahip tarihi bir kenttir. Ancak dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim ve dönüşüm sürecinin rtaya çıkardığı küreselleşme ve yeniden yapılanma yaşam alanlarımız lan kentleri (lumlu-lumsuz) etkiler hale gelmiştir. Bu durum özellikle tarihi kentlerde, geçmişin özgün iz lerini yeniden fark ettiren ve kente tekrar kazandıran Kentsel Tasarım prje çalışmalarının gündeme alınmasını kaçınılmaz kılmıştır. Söz knusu Kentsel Tasarım Prjelerinin hazırlanmasındaki birinci seçenek ilgili idarelerin kendi bünyelerindeki teknik elemanlar tarafından veya ihale yluyla prje elde etmesidir (kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, özel idareler vb.). İkinci seçenek ise "Mimari ve Kentsel Tasarım Prje Yarışmaları" ile prje elde etmektir. İkinci seçenek, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu na dayanılarak çıkartılan Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Prjeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmalar Yönetmeliği dğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Yarışmalar gerek uluslararası düzeyde gerekse ülke ölçeğinde beraberinde getirdiği rekabet, özgün üretim, karşılaştırma ve ödüllendirme esasları ile; hem mesleki gelişmeye katkı sağlamakta, hem de ilgili idarelerin demkratik yllardan en iyi prjeye ulaşmasını sağlamakta ve çevre kalitesini arttırmada çk önemli bir enstrüman lmaktadır [2]. Mimari ve kentsel tasarım prje yarışmaları; ülke mimarlık ve şehirciliğini yeni araştırmalara yönlendirmesi, evrensel byutta düşünce, beceri yaratma lgusunu geliştirmesi, mesleğe özendirme ve nurlandırma yönleri ile temel bir gerekliliktir [3]. Kentsel tasarım yarışmaları öncelikle kamusal alanlarla ilintili lması nedeni ile, snuçları da tüm kenti ve kentliyi ilgilendirir. Bu anlamda yarışmalar kamusal görüşmelerdir [4]. 2. MİMARİ VE KENTSEL TASARIM YARIŞMALARI VE SÜREÇ İÇİNDEKİ GELİŞİMİ Yarışmalar knusu belirlenmiş bir yapı veya yapı grubu ya da özel bir alan için "en iyi prje" yi elde etme amacı taşır.. Yarışma Sistemi, ülke mimarlık ve şehircilik rganizasynunda en bjektif sistemdir ve tplumun mimarlıkla bağını kuran ve mesleki yaratıcılığı teşvik eden bir mekanizmadır. Aynı zamanda tplumun gelişmesinde tasarımcıların (mimar- kent tasarımcı) rlünün ne derece etkili lduğuna dikkat çekmede önemli bir araçtır [4]. Avrupa da 19. yy. dan itibaren yarışma yluyla prje elde etme işi sıklıkla uygulanmaktadır. Almanya yarışmalar knusunda örnek gösterilecek bir ülkedir. Ülkede en küçük bir kamu yapılanması dahi yerel yönetimler tarafından yarışma prjesi ile elde edilmektedir. Periydik larak çıkartılan yarışma dergisi lan "Wettbewerbe Aktuell", ulusal ve uluslararası düzeyde lmak üzere 2011 yılında 318, 2012 yılında yaklaşık 300 yarışma ilanı duyurmuş ve kazanan prjeler yayınlanmış ve sergilenmiştir. Ayda rtalama yirmi beş yarışmanın çıkartılması Almanya'da ülke

3 şehircilik ve mimarlık düzeyini ve mesleki gelişmeyi belirlemede önemli bir gösterge luşturmaktadır. Avrupa'da yarışmaların hangi kşullarda hazırlandıkları, yarışmacıların (tasarımcılar) hangi mdellerden etkilenerek tasarımlarını luşturdukları, yere özgü ssyal, plitik, kültürel knteksteki yerinin ne kadarının dikkate alındığı, prje seçimi, seçilen prjenin uygulanıp uygulanmadığı, yarışmanın aktörleri (yarışmayı çıkaran kurum, jüri üyeleri ve yarışan tasarımcılar), srumluluklar ve yetki alanları tartışmaları öteden beri yapılmakta, bu knuda sempzyumlar düzenlenmektedir. Ülkemizde ise yarışmalar yluyla prje elde etme lgusu 1930 lu yıllara dayanmaktadır. Özellikle dönemi, yarışma yöntemi ile mimarlık kültürünün farkındalığının tüm yurda yayılmak istendiği dönem lmuştur Bu dönemde önemli yapıların prjeleri uluslararası yarışmayla elde edilirken, Türk mimarların başarıları ile uluslararası yarışmalar terkedilmiş, ulusal yarışmalar yluyla önemli yapılar ve kamusal dış alanlar prjelendirilmeye başlamıştır [2]. 1970'li yıllarda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yarışmalar yönetmeliği ve Mimarlar Odası yarışmalar yönetmeliği eş zamanlı larak yürürlükte lup, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın' lığının Mimarlar Odası ile işbirliğine girmeden ve daya bilgi vermeden yarışma çıkartması srunlara neden lmuştur. Yarışma kültürü zaman zaman ülkenin eknmik ve plitik kşullarına bağlı larak sekteye uğramıştır. 1990'lı yıllardan snra Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın bu knudaki görevinin sna ermesi ile hem yarışmalarda sayısal larak önemli bir azalma yaşanmıştır. Görüldüğü gibi ülkemizde farkındalığı yaratmada önemli bir müdahale biçimi larak mimari ve kentsel tasarım yarışmaları sn 40 yıldır uygulanmasına rağmen çıkarılan yarışmaların sayısı hala düşük düzeydedir. Günümüzde, 4 Aralık 2002 günü Resmi Gazete de yayımlanan "4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu" uyarınca çıkartılan yönetmelik, yarışmalara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektedir [6]. Yarışmaların işleyişini önemli ölçüde etkileyecek nitelikteki "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Prjeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmalar Yönetmeliği" ne tüm kamu kurum ve kuruluşları uymak zrundadır. Mimarlar Odası Yönetmeliği ise, yürürlükte lmasına karşın yukarda bahsedilen zrunluluk nedeni ile uygulama alanı bulamamaktadır. En iyi prjeye ulaşmayı sağlamada bir enstrüman larak düşünülen yarışmalar yukarda bahsedilen yönetmelikle düzen altına alınmaya çalışılırken bazı tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Sn yıllarda yarışma prjelerinin yeterince geliştirici veya dğru yönde yönlendirici yada farkındalık yaratıcı lup lmadığı meslek çevrelerince srgulanmaya başlamıştır. Özellikle yarışma sürecinde yarışmayı çıkartan kurumların, meslek dalarının ve prje müelliflerinin hak ve yetkilerinin tanımlanmasındaki eksiklikler ve yrumlanmaya açık ifadeler, gelecekteki yarışmaların işleyişini önemli ölçüde etkileyecek niteliktedir [5]. Yarışmalar aracılığı ile gündeme gelen bu tartışmaların aslında ülke mimarlık ve şehirciliğinin srunlarını yansıttığı da bir gerçektir. Meslek kamuyunun yarışmalara katılma güvenini ve sayısını azaltan bu srunlar, özellikle tarihi yerleşmelerde yer alan ve kente farkındalık katan mimari ve kentsel ölçekteki izlerin krunarak kullanılması sürecini de lumsuz etkilemektedir. Yukarda bahsedilen yönetmelik gereği; yarışmanın tüm aktörlerini ilgilendiren (yarışmayı açan kurum-yarışma jürisi-yarışmacılar-meslek daları-sivil tplum örgütleri) aşağıda belirlenen; Prje şartnamelerinin dğru ve eksiksiz hazırlanması, Jüri üyelerinin yönetmelikte belirlenen niteliklere uygun belirlenmesi, Jüri üyelerince bjektif değerlendirme kriterlerinin dğru tespit edilmesi, Sruların jüri tarafından açık ve net şekilde yanıtlanması, Adil prje seçimlerinin yapılması, Snuçların yarışma takvimine uygun yapılması, Klkyum ve sergileme esaslarına uyulması, Ödemelerin tam ve zamanında yapılması,

4 Plitik güçlerin jüriyi etkilemesi, Seçilen prjenin uygulanması, knuları en çk tartışılan ve yarışmaların itibarını düşüren başlıklar lmaktadır. 3. EDİRNE BELEDİYESİ SELİMİYE CAMİİ ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM YARIŞMASI DENEYİMİ: Bu bölümde sn n yıldır yarışmalarda gözlemlenen srunlar; "Selimiye Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması" sürecinde irdelenerek, srunların çözüme kavuşturulmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Edirne Belediyesi tarihinde Edirne kent merkezinde yer alan Selimiye Camii ve yakın çevresi ile ilgili ulusal byutta kentsel tasarım prje yarışması açmıştır. Mimar Sinan'ın ustalık eseri larak kabul ettiği bir yapının, farklı tarih katmanlarının yer aldığı bir çevrede yeniden ele alınarak farkındalığını rtaya çıkartmak için kentsel tasarım yarışması açılması lumlu bir yaklaşımdır. Yarışma alanındaki prblemlere verilebilecek cevaplar arasında en iyi çözümü aramak adına önemlidir. Şartname gereği üç ödül, beş mansiyn ve satın alma için jüri emrine belli bir miktar ücretin ayrıldığı yarışma için 55 adet prje teslimi yapılmıştır. "Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Prjeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmalar Yönetmeliği" uyarınca çıkartılmış yarışma; şartnamelerinin dğru ve eksiksiz hazırlanması, jüri üyesi seçimi ve jüri üyelerince belirlenen değerlendirme esaslarının dğru tespit edilmesi, sruların açık ve net şekilde yanıtlanması, bjektif prje seçimlerinin yapılması, klkyum ve sergileme esaslarına uyulması, ödemeler, seçilen prjenin uygulanması knularında tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Uzun süre meslek kamuyunu meşgul eden yarışmanın bazı uygulamaları yargıya taşınarak "yarışma kültürü" lumsuz etkilenmiştir. Ülkemizde sn yıllarda çıkartılmış lan "Mimari ve Kentsel Tasarım Yarışma" lar süreci paralelinde, "Selimiye Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması" ile ilgili gözlemlenen srunlar aşağıdaki başlıklarla irdelenmiştir. Yarışma şartnamelerinin dğru ve eksiksiz hazırlanması: Yarışmayı çıkartan kurum, jüri ve tasarımcı arasındaki yazılı bağ şartnamedir. Yarışma şartnameleri yarışma alanı ile ilgili prblemleri tarif eder ve luşturduğu çerçeve ile yarışmacıları yönlendirir. Hazırlık aşamasında şartname anlaşılır yazılmalı, yarışma alan sınırı iyi tarif edilmelidir. Bu bağlamda ele alınması gereken kentsel tasarım yarışmalarında, kent açısından önemli yapı ya da yapılar grubu tek yapı ölçeği lmanın ötesinde kentsel çevrenin önemli bir elemanı larak ele alınmalı ve yarışma alanı sınır tespiti bu şekilde yapılmalıdır. Selimiye Camii gibi yarışmanın çıkartıldığı tarihte UNESCO kültür mirası listesine aday bir eserin çevresinin düzenlenmesi ile ilgili şartnamede, yarışma alanı sınırı dar bir çerçevede, tarihi kentin bütününden ayrı tutulmuştur. Yarışma alanının sınırlarının saptanmasında kentin diğer dak nktaları ile ilişkileri kısmen düşünülmüş, alanın çeperinde yer alan kentin tek Rma dönemi kalıntısı lan Makednya Kulesi ve surlar ile kentin önemli tarihi-ticari yapısı lan Ali Paşa Çarşısı gibi eserler yarışma alanının dışında tutulmuştur. Bir anlamda şartnamede belirlenen prblem alan sınırı iyi tanımlanmamıştır [7]. Genelde yarışmalarda; alan sınırları içinde tasarımı etkileyebilecek mevcut ya da bugün var lmayan yapılar hakkında bilgi verilir. Bu yarışmada ise; Yemişkapanı, İki Kapılı Han vb. referans nktaları ile ilgili yarışmacılara bilgi verilmesi yerine kaynakça verilmiştir. Önemli izlerin yer aldığı alanda jüri, tüm yarışmacılara eşit bilgi rtamı luşturması gerekirken, akademik çalışmalar için geçerli lan bir yöntemi önermesi dğru görülmemektedir. Jüri üyesi seçimi ve değerlendirme kriterlerinin dğru tespit edilmesi:

5 Yarışmaların en önemli unsuru jüri üyeleridir. Yarışmalar yönetmeliğine göre asli, yedek ve danışman jüri üyelerinin; uzmanlık alanlarında yarışma knusu ile ilgili, daha önce yarışma deneyimi lan meslek adamları arasından seçilmesi gerekmektedir (md:18). Bu yarışmada görev alan asli jüri üyelerinin uzmanlık alanları tanımlandığında; üç tanesinin restrasyn uzmanı, iki tanesinin peyzaj mimarı, bir tanesinin şehir plancı, bir tanesinin de kentsel tasarımcı lduğu görülmektedir. Adı Selimiye Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması lan kentsel tasarım yarışmasında asil jüri üyeleri arasında bir tane "kentsel tasarımcı bulunmaktadır. Jüri kuruluşunun kentsel planlama disiplini açısından zayıf kalması prjelerin değerlendirilmesinde bir eksiklik larak görülmektedir. Yönetmeliğin jüri üyelerinin taşıması gerekli niteliklerle ilgili beşinci bölümünün yrumlanmasında kurumca bjektif değerlendirme yapılmamıştır. Yönetmeliği 19. maddesi gereği jüri üyelerinin ön kşul larak 10 yıllık mimar lması gereği, yedek jüride görev alan bir üye için dikkate alınmamıştır. Jüri çalışmalarını yapmadan önce değerlendirme kriterlerini saptayarak açıklamalıdır (md:31). Jüri tplantı tutanağı ve rapru incelendiğinde prjelerin, değerlendirme kriterleri saptanmadan belirlendiği görülmüştür. Tasarım yarışmalarında temsil biçimi larak kullanılan "dil" çk önemlidir. Sn yıllarda prje sunumlarında maket yerini bilgisayar rtamındaki mdellemelere bırakmıştır. Ancak jüriler karmaşık prblemlere tutarlı çözüm getiren frmlar yerine çk renkli ve zrlamalı frmlara yönelmektedir. Bu yarışmada da prjelerin amacı ve hedeflerinden çk grafik sunuma önem verilmiş lması, seçilen prjenin uygulanması da zrlaştıracaktır. Sruların açık ve net bir şekilde yanıtlanması: Yarışmacılar tarafından şartnamede yeterince açık lmadığı düşünülen knular srucevaplarda açıklığa kavuşturulur. Yönetmelik gereği (md:20) jüri yarışmacıların srularını tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açık ve seçik larak yanıtlar ve tüm tarafların açıklanan knulara uyması zrunludur. Yarışmacı bazen tasarımını bu kurallara uymayarak riske edebilir. Ancak jüri tüm katılımcıların haklarını krumak adına şartnameye aykırı davranan prjelere ödün vermemelidir. Bu bağlamda sru-cevap aşamasında sit alanı içersinde; alt geçit, yeraltı tparkı için kesinlikle kazı yapılamayacağına (ylun yer altına alınamayacağı) dair görüş belirten jüri (srular ve yanıtlar:9), seçimlerinde bu tür yasal zrunluluğa uymamış ve tarihi katmanı kazan prjelere ödül vermiştir. Değerlendirme Süreci ve Prje seçimleri: Jüri tplantı tutanağı ve rapru incelendiğinde [8]; Jüri üyeleri prjeler üzerinde incelemelerine tarihinde saat 10'da başlamış ve günü saat de tamamlamıştır. Kültürel izlerle dlu bir alanda farkındalığı yarışarak yaratmak üzere hazırlanmış 54 adet kentsel tasarım prjesi değerlendirilmiş ve üç ödül, beş mansiyn belirlenmiştir. Satın alma için jürinin emrine belli bir miktar ödenek ayrılmasına rağmen 54 prje içinden satın almaya değer prje bulunamadığından satın alma ödülü verilmemiştir. Onlarca adet paftadan luşan 54 adet kentsel tasarım prjesinden satın almaya değer prje bulunmaması; ya değerlendirme için iki buçuk gün gibi bir sürenin çk kısa lduğunun ya da katılımcıların emeğinin yeterince irdelenmediğinin göstergesidir. Jüri yönetmelik gereği önceden değerlendirme kriterleri saptamadığı için; yarışmacıların şartnamede hangi prgram taleplerini karşılamış lduğu, çalışmaya katkısı, avantaj ve dezavantajlarını belirten ayrıntılı bir rapr düzenlememiştir. Jüri raprunda üçüncü elemede elenen bazı prjelerin tekrar ödül grubuna çıkartıldığı görülmüştür. Yönetmeliğin 31. maddesine göre sn elemeye ödül sayısı kadar prje bırakmakla srumlu lan jüri bu tutumuyla yönetmeliği ihlal etmiştir. Ödüle layık bulunan prjelerin biri hariç tümü y birliği lmadan seçilmiştir. Jüri üyeleri arasında görüş ayrılıkları labilir. Ancak, yönetmeliğin 26. maddesinde, değerlendirmenin her aşamasında, karşı y sahiplerinin isimleri ve gerekçeleri mutlaka tutanaklara geçirilir ibaresi lmasına rağmen, karşı yların hangi jüri üyelerine ait lduğu ve gerekçeleri belirtilmemiştir.

6 Yönetmelik gereği ödül alamayan prjelerden yalnızca açılabilir kaydı lanların kimlik zarfları açılır (md:13). Yarışmacılardan yazışma adresi istenmesine karşın, "açılabilir" kaydı bulunmayan kimlik zarflarının açılması kural ihlalidir. Yarışmayı çıkartan kurumların her zaman bjektif lması beklenmeyebilir. Ancak bağlayıcılığı lan şartnameye hem jüri hem de yarışmacılar uymak durumundadır. Yarışmacılar tasarımlarında risk alarak şartnamede belirtilen knulara uymayabilir. Ödül almış bazı prjelerde şartnameye ve sru-cevaplarla elde edilen verilere aykırı tutum sergilenmesi ve kabul görmesi ikilemdir. Bu durum daha snraki yarışmalarda jüriler ve yarışmacılar için lumsuz örnek teşkil etmektedir. Dijital teknlji lanakları kullanılarak elde edilen grafik anlatımların mekân tasarımının önüne geçtiği bazı prjeler uygulamada prblemler yaratacak çözümler içermektedir [9]. Örneğin: Sit alanı içinde bulunan yarışma alanında, Edirne Kruma Kurulu'nun bazı kararları dikkate alınmamıştır (kentsel sit dkusu, ağaçlar, duvarlar-belediye çevresindeki parmaklık vb.), Yarışma alanı sit alanı lduğu için, yeraltının kullanılmasının "kesinlikle yasak" lduğu bildirilmesine rağmen (sru-cevap:9), tarihin önemli devirlerini barındıran katmanlar kazılarak ana ylu tprağın altına alan bazı prjeler ödül ve mansiyn grubuna dâhil edilmiştir. Bazı prjelerde yayalaştırılan Mimar Sinan Caddesinin trafik yükünün nereye aktarıldığı belirtilmemiş, Ziraat Bankası önünden aşağı daldırılan Lndra asfaltının nerede yüzeye çıktığı, Kıyık Caddesinin nereye bağlandığı gösterilmemiştir. Tarihi kent merkezinin yayalaştırılması lumlu bir davranış larak görülürken, kentin merkezinde daklanan ana taşıt yllarının kent bütünü içinde nasıl bir etaplama ve eknmi ile dönüştürüleceği kestirilememiştir Ulaşımın en önemli srun lduğu yarışmada; ulaşım hiyerarşisi ve tplu ulaşım düşünülmemiş, çıkmaz skaklar tasarlanarak standartlara uymamış prjeler kabul görmüştür, Ödül alan bir prjede alanın yakın çevresindeki tarihi dku yıkılarak, mevcut kent dkusu ile uyumsuz yeni çözümler getirmiştir. Selimiye Camii'nin çevresindeki tarihi dku ile ilişkisinin kpartılması, prje alanının jüri tarafından yeterince dikkate alınmadığını göstermektedir, Yarışma alanında dğudan batıya yaklaşık 30 m.lik eğim bazı prjelerde göz ardı edildiği gibi, kt farkı jürinin de gözünden kaçmıştır. Klkyum ve sergileme esasları: Yönetmeliğin 34. maddesine göre klkyumun tarihi ve yerinin şartnamede belirtilmiş lması gerekir. Yarışma şartnamesi incelendiğinde klkyumla ilgili kesin bir tarih ve yer belirlenmemiş klkyum iki ay snra yapılmıştır. Küçük bir mekan lan klkyum salnunda sıkışık bir şekilde yapılan ilk sergilemede, yarışmacılar tarafından prjelerin tümünün incelenmesi zrlaştırılmıştır. Trakya Üniversitesi Balkan kültür Merkezi'nde yapılan ikinci sergilemede, büyük emeklerle gerçekleştirilmiş prjeler birbiri ile karıştırılmış ve bazı maketler ilgili prjelerle eşleştirilmemiştir. Genç tasarımcılar için bir eğitim aracı lan yarışmanın sergi düzeni, prjelerin layık lduğu şekilde düzenlenememiştir. Ödemeler: Yarışmayı açan kurumlar yarışmanın tüm giderlerini karşılamak üzere ödenek ayırmak durumundadır. Yarışmada kazanan prjelere ödüllerin zamanında ödenmemesi veya taksitle ödenmesi yarışmayı açan kurumun; ya baştan bu iş için ödenek ayırmadığı yada ayrılan ödeneğin başka işlere aktarıldığının göstermektedir. Her iki durumda da emek vermiş prje sahipleri mağdur durumda bırakılmıştır.

7 4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Çalışmanın önceki bölümlerinde gerek ulusal gerekse uluslararası ölçekte düzenlenen "Tasarım Yarışmaları" nın, mimari ve kentsel ölçekteki "izlerin üzerinde farkındalığı yaratma" da en demkratik ve katılımcı rganizasyn lduğu vurgulanmıştır. Ancak; Edirne Belediyesi tarafından çıkartılan "Edirne Belediyesi Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması"; yukarıdaki irdelemeler ışığında", beklenen farkındalığı yaratmada yeterli katkıyı kyamamıştır. Yarışmalar yönetmeliğinin bir çk maddesinin ihlal edildiği yarışma, bu yönüyle mimarlık tplumunun talep ve beklentilerini lumsuz etkilemiştir. Öneriler: Genel larak mimari ve kentsel tasarım yarışmalarında; Yarışmalar yönetmeliği yeniden gözden geçirilmelidir. Dğru tanımlanmış şartnamelerle dğru çözümler üretilmesi lasılığı daha fazladır. Yarışma şartnamelerinde; yarışmanın knusu lan prblemin tanımı ve sınırı net lmalıdır. Daha önce yarışmalara girmiş veya yarışma sürecinde görev almış, yarışma knusu ile ilgili alanda araştırmaları ile yenilik getirmiş kişiler jürilik yapmalıdır. Aksi halde jürinin yarışmacıların gerisinde kalma gibi tehlikeli bir durum luşabilir. Jürinin değerlendirme esasları ve kriterlerin luşturulması ilkelere bağlanmalıdır. Jüri üyeleri raprlarını bjektif değerlendirme kriterleri dğrultusunda ve yarışmanın tüm aşamalarını gerekçeleri ile belirterek hazırlamalıdır. Yarışma kültürü, sürece katılan aktörlerin (ilgili kurum - jüri - yarışmacı - meslek daları) tutarlılığı ve bjektifliği ile gelişir. Jüri ve yarışmayı çıkartan kurumun yaptığı kural ihlalleri, adli makamlara götürülerek yarışma iptaline neden labilir. Bu duruma neden lmamak için tüm aktörlerin yarışma kurallarına uyması gerekir. Yarışmalarda meslek dalarının daha fazla katkısı alınmalı, Mimarlar Odası sürece daha katılımcı ve gerekirse müdahaleci lmalıdır. Yarışma açan kurumlar (özellikle belediyeler) yarışmayı plitik reklam aracına dönüştürmemelidir. Jüri üyeleri de bu tutum karşısında sessiz kalmamalıdır. Aksi takdirde yeniden açılmak üzere iptal edilen yarışmalar yarışma kültürünü zedeleyebilir. Edirne Belediyesi Selimiye Camii Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması özelinde ise; Tasarıma knu lan Selimiye Camii ve yakın çevresi kent bütününden bağımsız ele alınamaz. Selimiye Camii ve çevresi için yukarda açıklanan beklentiler dğrultusunda; kentsel sit alanı ve içerdiği izleri dikkate alan yeni bir çalışma başlatılmalıdır. "Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kruma Kurulu" ve Üniversitelerin ilgili bölümleri bu knuda rehberlik etmelidir. Meslek disiplini larak yarışmanın knusu ile dğrudan ilgili jüri üyeleri yanı sıra, mesleki kuruluşların ve sivil tplum örgütlerinin katılımıyla yeni bir şartname hazırlanarak prblem alanı yeniden yarışmaya açılmalıdır. Objektif değerlendirme kriterleri dğrultusunda, sit alanı içerisinde uygulanabilirliği yüksek lan yeni bir kentsel tasarım prjesi seçilmelidir.

8 KAYNAKLAR [1] RELF, E.,Place and Placelessness, Pin Ltd, Lndn, 1976 [2] ÖZBAY, H., "Yarışmalar Sahip lduğumuz Tek Sağlıklı Kurumdur", Mimarlık-251, s.24-27, 1993 [3] ÇİNİCİ, B., "Yarışmalar: Gerekli mi? İyi Değerlendiriliyr mu?", Mimarlık-251, s.31-33, 1993 [4] RONN, M., "Judgment in the Architectural Cmpetetin-rules, plicies and dilemmas", Nrdic Jurnal f Architectural Research-Architectural Cmpetetitins, 2009, Sweden [5] YAKUT, B., "Yarışmalara Yeni Düzen", Mimarlık- 310, s.16, 2003 [6] Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Prjeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışmalar Yönetmeliği. (R.G: , N: 24973) [7] Selimiye Camii ve Çevresi Ulusal Kentsel Tasarım Prje Yarışması Şartnamesi, Edirne Belediyesi, 2009 [8] Selimiye Camii ve Çevresi Kentsel Tasarım Prje Yarışma Rapru [9] Mimarlar Odası Yarışma Kitapları Serisi:32, "Edirne Belediyesi Selimiye Camii çevresi Kentsel Tasarım Yarışması", Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 2012 İlgili web siteleri:

9

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5

İçindekiler. Sonuç Raporu. I. Sunum 1. II. Anayasa Platformu Ulusal Çağrısı 3. III. Ortak Sonuçlar 5 İçindekiler I. Sunum 1 II. Anayasa Platfrmu Ulusal Çağrısı 3 III. Ortak Snuçlar 5 IV. Snuçların Analizi 7 IV.0. Anayasa Yapımı 7 IV.1. Bireyi Esas Alan Anayasa 8 IV.2. Eşitlik İlkesi 9 IV.3. Temel Hak

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 4. DOĞAL TAŞ TASARIM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 1.YARIŞMANIN AMACI İstanbul Maden İhracatçıları Birliği tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve T.C. Eknmi Bakanlığı desteği ile düzenlenen 4. Dğal Taş

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT _ 397 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT Burak OLGUN Orkan KURTULUŞ Serdar GÜLTEK Hasan A. HEPERKAN ÖZET Ülkemizde 1980 li yıllardaki eknmik kalkınma ile enerji üretim ve tüketim dengeleri büyük

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ

PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ YTU Arch. Fac. e-journal Volume 1, Issue 4, 2006 PLANLAMA- KORUMA İLİŞKİSİ ÜZERİNE YENİ BİR SİSTEM ÖNERİSİ Dr. Elif ÖRNEK ÖZDEN *, Prof. Dr. Zekai GÖRGÜLÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Fakültesi,

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Detaylı

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU A. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. PROJE YÖNETİM ve ORGANİZASYONU Hazırlık sürecinin

Detaylı

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOORDİNASYON TOPLANTISI BİLİŞİM VE KATILIM 19-21 MAYIS 2009, ANKARA

ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOORDİNASYON TOPLANTISI BİLİŞİM VE KATILIM 19-21 MAYIS 2009, ANKARA ULUSAL GENÇLİK PARLAMENTOSU KOORDİNASYON TOPLANTISI BİLİŞİM VE KATILIM 19-21 MAYIS 2009, ANKARA Ulusal Gençlik Parlamentsu (UGP) Krdinasyn tplantısı 19-21 Mayıs 2009 tarihlerinde 71 Kentten 125 temsilcinin

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 8, Sayı 16, 2012 Int. Journal of Management Economics and Business, Vol. 8, No. 16, 2012 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE STRATEJİK PLANLAMA: KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi 01.08.2011 Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 1. Amaç ve Kapsam Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ders planında

Detaylı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı

1. OTURUM. Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı 1. OTURUM 1 Kentsel ve Mekansal Dönüşüm / Kavramlar Şengül ÖYMEN GÜR / Oturum Başkanı KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİNDEKİ TARİHİ VE ANITSAL YAPILAR Dr. Alkiviades PREPIS Mimar-Mühendis

Detaylı

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101]

5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] Yeni Kararlar 5.1. Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri [2011/101] KARAR AD NO E 2011/101 Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri ĠLGĠLĠ DĠĞER KARARLA R T...... 2005/201 Ulusal Bilim ve Teknlji

Detaylı

BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLANLAMA KURULU 1

BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLANLAMA KURULU 1 BAŞİSKELE STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLANLAMA KURULU 1 SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim süreci kamuda da bir takım değişiklikleri zrunlu kılmış ve bunun neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU Dç. Dr. Muazzez BABACAN Dkuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekkulu Pazarlama Prgramı babacan@deu.edu.tr ÖZET Ülkemizde ljistik sektörü sn

Detaylı

SORULARLA PATENT MEVZUATI

SORULARLA PATENT MEVZUATI İSTANBUL TİCARET ODASI Yayın N 1996-25 SORULARLA PATENT MEVZUATI Hazırlayan Arzu Yurtman İSTANBUL Kitabın her hakkı ISTANBUL TİCARET ODASI'na ait lup, İSTANBUL TİCARET ODASI'nm ve yazar ismi belirterek

Detaylı

EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Çıktı 5.

EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Çıktı 5. EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı Bu prje, AvrupaBirliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bölüm B Yükseköğretim öğrencilerine ve persneline yönelik hareketlilik prjesi YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE VE PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik prjesi, aşağıdaki faaliyetlerden birini

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt no lu Raporlama Süresi. Adresi.

YÖNETİCİ ÖZETİ. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt no lu Raporlama Süresi. Adresi. YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Dğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 29 Mayıs 2013 tarih ve 8293 kayıt n lu Raprlama Süresi 3 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam mülkiyet

Detaylı

ı r r a Y i i l m Pl t s t i

ı r r a Y i i l m Pl t s t i Hi ul anb t s I em ent Pl an İ s t an bu anı Pl m ma ı r d a ay Y öne hi i r a t T i l st or ag i cal an M Pe a ul n s i n İ s t anbul T ar i hi Yar ı mada Yönet i m Pl anı Eki m 2011 ÖNSÖZ İnsanlık tarihinin

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 1 İçindekiler Önsöz 3 1. Ben neredeyim? 4 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 4 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip?

Detaylı

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c

K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I. M i R e K o c M i R e K c K O Ç Ü N İ V E R S İ T E S İ G Ö Ç A R A Ş T I R M A L A R I P R O G R A M I Türkiye den Yurtdışına Yönelen Göç Hareketleri Üzerine Brifing N: 2 / 2009 Bu brifing Kç Üniversitesi Göç Araştırmaları

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

As similar cases in the world, corporate social responsibility activities, such as

As similar cases in the world, corporate social responsibility activities, such as Kültürel Mirası Korumada Katılımcılık Hakan Melih Aygün* Özet Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında yürütülen, sponsorluk uygulamaları, yap işlet devret, restore

Detaylı

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı *

Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * Ankara Araştırmaları Dergisi n Journal of Ankara Studies Ankara Kentinin UNESCO Dünya Miras Alanı Adaylığı için Bir Öneri ve Eylem Planı * The Nomination of Ankara City for UNESCO World Heritage Site A

Detaylı