International Conference on New Trends in Education and Their Implications

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "International Conference on New Trends in Education and Their Implications"

Transkript

1 461 Meslek Yüksekokulları İnşaat Teknolojisi Programı Öğrencilerinin Mimari Proje Çizim ve Tekniklerini Algılamada Bilgisayar Destekli Tasarım Programlarının Katkısı Özet Mustafa ALTIN Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O., Konya, Bilgisayar Destekli Tasarım (BDT/CAD) programları günümüz inşaat proje çizimlerinde çok büyük zaman ve projelerin algılanmasında çok büyük katkılar sağlamaktadır. Meslek Yüksekokulları İnşaat programında eğitimine yeni başlamış bir öğrencinin inşaat projelerini çizmesi ve bunları algılamasında müfredat gereği Teknik Resim dersini almadan, ikinci dönem sadece Yapı Mimarisi ve Detay Çizimleri dersi alması mimari proje ve detaylarını algılama ve çizmelerinde büyük problemlere yol açmaktadır. Bu makalede; klasik sistemle öğrenciye bir mimari proje ve detay çizimlerinin çizdirilmesinde karşılaşılan problemler açıklanmış, BDT programları ile hazırlanmış 3 boyutlu anlatımlarla desteklenmiş bir eğitim verilerek, öğrencilere mimari proje ve detay çizimleri algılama ve çizime aktarmaları izlenmiştir. İki sistemin karşılaştırması yapılmış ve sonuç olarak üç boyutlu hazırlanmış proje ve detaylarla verilen eğitimde algılama ve doğru çizimler çizmede klasik sisteme göre çok büyük başarılar elde edilmiştir. Anahtar kelimeler: Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Mimari proje, Uzaktan eğitim, Üç boyutlu tasarım, İnşaat programı Contribution of Computer Aided Design Programs to the Perceptions of the Students of Construction Lessons in Construction Project Drafting and Techniques at Vocational Higher Schools Abstract Computer Aided Design (CAD) packages save time in construction project drafting and contribute much to the perceptions of the projects. At vocational higher schools, a fresh student of construction program normally has challenges in drafting and understanding before he/she has had Technical Drawing lesson and Construction Architecture and Details Drafting in the second semester. This study presents the problems arising in teaching an architectural project and details drafting using classical way and observing the students while they are transferring the drafts in training supported with CAD packages and CD animations. Thus, two systems are compared and the findings indicate that the second method is more successful in understanding drafting techniques and details and in drafting more precisely. Key words: Computer Aided Design (CAD), Architectural Project, Distance Education, 3D Design, Construction Program İletişim yazarı. Tel , Faks

2 462 GİRİŞ MEB-YÖK Meslek Yüksekokulları Program Geliştirme Projesi (2002) yılında Meslek Lisesi mezunlarının yüksekokullara sınavsız geçişleriyle ilgili olarak 4702 sayılı kanun ile yapılan yasal düzenlemeye paralel olarak yüksekokullara kaydolacak öğrenci kompozisyonunda da bir değişiklik olacağı Meslek Yüksekokullarına gelecek tüm öğrencilerin meslek lisesi çıkışlı olacağı öngörülmüş ve tüm Türkiye de aynı müfredat uygulamaya konulmuştur. Ama beklendiği gibi olmamış bazı bölümlerde 2-3 yıl geçmeden kontenjanlarda düşüşler yaşanmış ve bazı bölümlerin öğrenci kontenjanları dolmamıştır. Bunun sonucu olarak kontenjanların dolması için ara bir kararla meslek lisesi harici öğrencilerde kabul edilmeye başlanmıştır. Bu proje ile hazırlanan müfredatlar öğrencilerin tamamının meslek liselerinden geleceği ön görülerek hazırlanmıştır. Meslek lisesi harici öğrencilerin yoğunlukta geldiği programlardan birisi de İnşaat Teknolojisi programı olmuştur. Halen eğitim ve öğretime devam eden okulların büyük çoğunluğunda da meslek lisesi harici öğrenciler mevcuttur. Müfredatlarda bir değişikliğe gidilmeye çalışılmış ama tüm Türkiye de aynı müfredatın uygulanmasından dolayı bu gerçekleştirilememiştir. Mesleki Yüksekokulları 5. seviye mesleki ve akademik yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bir ön lisans programlarıdır. İnşaat Teknolojisi programı da 4 yarıyıl ve gün staj eğitimi ile öğrencilerini mezun eden kurumlardan birisidir. Mezun olan ve İnşaat Teknikeri unvanı alan elemanlardan beklentilerin başında verilen bir projenin algılanması, tasarlanan avan projelerin uygulama ve kesin projelerinin çizilmesi ve çizilen bu projelerin uygulamalarının yaptırılmasıdır. Mimari proje çizimi bir binanın yapılmasındaki en önemli ve ilk aşamasıdır. Sağlanan finansal kaynaklardan sonra yapılacak en önemli işlem, amaç ve hedefler doğrultusunda en ekonomik projenin oluşturulmasıdır. İnşaat Teknikerinden beklenen en önemli konulardan birisi istenilen projelerin çizilmesi ve uygulamalarının yaptırılmasıdır. İnşaat Teknolojisi programında müfredat gereği I. Yarıyıl verilmesi gereken temel Teknik Resim dersi öğrenciye verilmeden II. Yarıyılda Yapı Mimarisi ve Detay Çizimleri dersinin verilmeye çalışılması eğitim ve öğretim sürecinde sıkıntılara sebep olmuştur. Öğrenci temellerini almadığı bir dersten sorumlu tutularak proje ve detay çizimleri yapması istenir bir durum ortaya çıkmıştır. Bu makalede; Yapı Mimarisi ve Detay Çizimleri dersinin hem müfredatının tamamlanması hem de temel Teknik Resim kurallarının verilebilmesi için Bilgisayar Destekli Tasarımlar yapılarak verilmesinin uygun olacağı düşünülmüş, 2 boyutlu ve 3 boyutlu örnek proje çalışmaları hazırlanmış, özellikle detay çizimlerine esas olan 3 boyutlu örneklemeler hazırlanarak projeksiyon cihazı ve uygun laboratuar ortamında öğrencilere aktarılması sağlanmış ve sonuçlar irdelenmiştir. Bilgisayar Destekli Tasarım ve Mesleki Teknik Eğitim Dünyamız teknolojik ve bilimsel anlamda sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Bu gelişmenin ve değişmenin merkezinde ise insanlığın daha rahat ve iyi yaşamasını temel alan amaçlar yatmaktadır. Bu nedenle amacı gerçekleştirecek tek yol da eğitim olarak ortaya çıkmaktadır. Eğitim denince sadece bir öğretmen ve öğrencilerin olduğu anlayış, uzun zamandır yerini bilgisayar ve teknolojik aletlere tamamen bırakmaktadır [1]. Çağımızda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler diğer tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanını da etkilemiştir. Bilgi her kapıyı açan bir anahtar, bilginin sahibi ise bu gücü elinde bulunduran kişi konumuna gelmiştir. Bilgi teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeler toplumların yeni gelişmeleri izlemelerini zorunlu hale getirmiştir. Bilgi teknolojisindeki bu hızlı değişim büyük bir bilgi birikimine neden olmuştur. Eğitimde ise daha çok ve daha hızlı erişim önem kazanmıştır. Bu ise ancak bilgisayarla mümkün olmaktadır [2]. Bilgisayar destekli tasarım programları sayesinde artık çizilecek obje veya çizimlerin istenilen değişikliği ekranda anında görüntülenebilmekte, istenilen değişiklik anında yapılmakta ve sonuçları tek tuş komutlar ile düzenlenebilmektedir. Bilgisayar destekli tasarım programları mühendislerin, mimarların ve

3 463 teknik elemanların vazgeçilmez bir yardımcısı olmuştur. Bu paket programlar Mesleki Teknik Eğitimin vazgeçilmezleri haline gelmiştir. MATERYAL VE METOT Dersin daha verimli ve daha anlaşılır olması ve konuların görselleştirilerek verilmesi için Bilgisayar Destekli Tasarım programlarından AutoCAD 2010 eğitim versiyonu kullanılmış ve yine aynı programla görselleştirmeler hazırlanmıştır. Ders ortamında 3 boyutlu olarak hazırlanmış detaylar her açı ve her şekilde öğrencilere gösterilmiş ve öğrencinin objeyi 3 boyutlu olarak hafızasında canlandırabilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Klasik sistemde yoğun emek ve zaman harcanarak anlatılan derslerdeki sonuçlardan daha verimli sonuçlar alındığı ve büyük kazanımlar elde edildiği görülmüştür. Mimari proje kat planı çizimi Hazırlanmış olan mimari proje zemin kat planı 2 boyutlu olarak öğrenciye klasik sistemle aktarılmış ve neler öğrendiği ile ilgili kat planını çizmesi istenmiş, büyük bir çoğunluktaki öğrencinin kat planını çizemediği ve konunun tam anlaşılamadığı gözlemlenmiştir. Yaptıkları hatalar yapmış oldukları çizimler üzerinde tekrar anlatılmış ama öğrenci çizeceği projeyi 3 boyutlu olarak hafızasında canlandıramadığından yine aynı hataları yapmışlardır. (Şekil 1) Şekil 1. Öğrencilerden çizmeleri istenilen mimari proje zemin kat planı Öğrencilere önceden çizmiş oldukları kat planına ait 3 boyutlu kat plan kesiti gösterilmiş ve kat planının istenilen bölge ve yerinden alınabilecek görünüşlerin nasıl olacağı ile ilgili bilgiler verilmiş, öğrencinin mimari bir kat planını hafızalarında canlandırabilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Çizmiş oldukları mimari proje kat planının 3 boyutlu görüntüleri (Şekil 2, Şekil 3) anlatıldıktan sonra farklı bir proje verilmiş ve çizmeleri istenmiş ve önceki yaptıkları hataların büyük bir çoğunluğunu yapmadıkları gözlemlenmiştir. Aynı zamanda farklı binalar için hazırlanmış görüntüler öğrencilere 3 boyutlu objeleri algılamada yardımcı olması düşünülerek aktarılmıştır.

4 464 International Conference on New Trends in Education and Their Implications November, 2010 Antalya-Turkey ISBN: Şekil 2. Mimari 3 boyutlu kat planı kesit görüntüsü Şekil 3. Aynı binaya ait perspektif görünüş Mimari proje bina görünüşlerinin çizilmesi Mimari projelerin en önemli konularından birisi bina görünüşlerinin çizilmesidir. Bina dışında yapılacak estetik görüntüler, eleman bilgileri, kotlar, çatı eğimleri gibi konuların görünüşlerde verilmesinin gerekli olduğu anlatılmış, mimari proje kat planı çizimlerini tamamladıktan sonra bina görünüşlerini çizmeleri ev ödevi olarak istenmiştir. Evde yaptıkları çalışmalar incelendiğinde hatalar yaptıkları ve bir binaya ait elemanların hafızalarında canlandırmalarda eksikleri olduğu görülmüş ve yine önceden hazırlanmış 3 boyutlu görüntülerle ders tekrar edilmiştir. Farklı bir binaya ait yeni görünüşler çizmeleri istenmiş ve önceden yapmış oldukları hataları tekrar etmedikleri gözlemlenmiştir. Şekil 4 de öğrencilerin görünüşlerini çizmeleri için verilen binaya ait perspektif görüntü, Şekil 5 de binaya ait kat planları ve Şekil 6 da ise öğrencinin çizmesi istenilen bina görünüşleri yer almaktadır. Şekil 5. Binaya ait perspektif görünüş

5 465 Şekil 6. Binaya ait kat planları Detay çizimlerinden örnek uygulama Şekil 7. Binaya ait görünüşler Öğrencilerin mimari proje çiziminde en çok zorlandıkları konulardan birisi çatı tanzimi ve çatıya ait detay çizimlerin oluşturulmasıdır. Öğrencilere önceden hazırlanmış maketler üzerinden konunun anlatılmasına rağmen 3 boyutlu algılamada her zaman problemlerle karşılaşılmaktadır. Mimari proje kat planı çizimlerinde yapılan uygulama çatı detay çizimlerinde de tekrar edilmiş ve öğrencilerin çatı ile ilgili problemleri çözmede hem çizim hem de uygulama aşamasında cevap verebilecekleri düşünülmektedir. Şekil 8 de 2 boyutlu hazırlanmış öğrencilerin çizmesi istenilen çatı planı, Şekil 9 da 3 boyutlu çatı görüntüsü ve Şekil 10 da ise çatı elemanlarını gösteren perspektif görüntü yer almaktadır.

6 466 Şekil 8. Mimari proje çatı kat planı Şekil 9. Çatı için hazırlanmış 3 boyutlu görüntüler Şekil 10. Çatı elemanlarını gösteren perspektif SONUÇ VE ÖNERİLER Yapı Mimarisi ve Detay Çizimleri dersinde başarıya ulaşabilmek için BDT programları kullanılması ile aşılabileceği, yoğun bir çalışma temposu ile öğrencilerin diğer derslerde başarılarını arttırmaya faydalı olacağı gözlemlenmiştir. Günümüzün vazgeçilmezleri arasına giren bilgisayarlar ile BDT programlarının amacına uygun olarak kullanılması eğitimdeki birçok problemi de çözeceği, gerek algılamada gerek uygulamalarda büyük kolaylıklar sağlayacağı görülmüştür.

7 467 BDT programlar kullanarak inşaat teknolojisinde uzaktan eğitim ve sanal kütüphanelerin oluşturulması ile ilgili çalışmaların daha kapsamlı ve geliştirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. KAYNAKLAR UYAR A., (2007), Endüstri Meslek Liseleri Birinci Sınıf Öğrencilerine Teknik Resim Dersinde Temel Kavramların Bilgisayar Destekli Çizim Programları (Cad) İle Anlatılmasının Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi, Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana Kaptan, F. (2001), İlköğretimde Fen Bilgisi Öğretimi, MEB Yayınları, Ankara. ALTIN M., (2008), Yapı Mimarisi ve Detay Çizimleri Dersi Ders Notları,Konya. MEB-YÖK Meslek Yüksek Okulları Program Geliştirme Projesi, 2002, Ankara.

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi 73 İlköğretim Okullarında Bilişim Teknolojileri Dersi Yeni Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Aslan GÜLCÜ * Saadettin AYDIN ** Şenay AYDIN *** Özet Bu araştırmanın temel amacı

Detaylı

Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN*

Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN* Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi 21-24 Ekim 2010 Kuşadası TÜRKĐYE DE LĐSANSÜSTÜ PEYZAJ MĐMARLIĞI EĞĐTĐMĐ VE ÇALIŞMA KONULARI Osman UZUN*, Pınar GĐRTĐ GÜLTEKĐN* *Düzce Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Detaylı

mtayfun@gazi.edu.tr, ninan@gazi.edu.tr, arzuozen@gazi.edu.tr 2.Mimarlık Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye

mtayfun@gazi.edu.tr, ninan@gazi.edu.tr, arzuozen@gazi.edu.tr 2.Mimarlık Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye Mimari Tasarım Eğitiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etkileri Tayfun YILDIRIM 1, Nurgül İNAN 2, Arzu ÖZEN YAVUZ 3 1. Mimarlık Bölümü, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye 2.Mimarlık Bölümü, Gazi

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 2 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (058-067) WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMLERİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA VE BİLGİSAYARA

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ*

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ İLKÖĞRETİM 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNE KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ Elif ALADAĞ* Özet: Bu çalışma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) nin ilköğretim 7.

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine Etkisi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 10, Sayı 1, (2009), (81-90) 81 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Eğitiminde Kullanımı Ve Dersin Hedeflerine UlaĢma Düzeyine

Detaylı

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T. C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE CBS KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ THE EFFECT OF USING GIS IN SEVENTH

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Yazılım Mühendisliği Eğitiminde Bitirme Projesi Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Murat Karakaya 1 Atila Bostan 2 1,2 Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Atılım Üniversitesi, Ankara kmkaraya@atilim.edu.tr,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMLARININ ÖRNEK ÜLKELER KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri) Gürsoy MERİÇ 1 Ramazan TEZCAN 1 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞ OLAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TRAFİK EĞİTİM İNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞ OLAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TRAFİK EĞİTİM İNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Eylül 2009 Cilt:17 No:3 Kastamonu Eğitim Dergisi 835-848 ÇOKLU ZEKA KURAMINA GÖRE HAZIRLANMIŞ OLAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ TRAFİK EĞİTİM İNE İLİŞKİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ Hafize KESER Ankara Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu

Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Sağlık ve Toplum Yıl:21, Sayı: 2 Mayıs-Ağustos 2011 MAKALELER / Articles Türkiye'de Sağlık Teknikerliği Ön Lisans Eğitiminin Standardizasyonu Standardization of the Undergraduate Training of the Health

Detaylı

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ

WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ WEB DESTEKLİ SINAV OTOMASYON SİSTEMİ TASARLANMASI VE MODELLENMESİ Yüksek Lisans Tezi Servet GÜNOĞLU İSTANBUL, 2008 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya. MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 29, OCAK - 2014, S. 34-59 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2014 http://www.marmaracografya.com COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ NİN (CBS) COĞRAFYA ÖĞRETİMİNDE KULLANIMININ

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C.

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI PEYZAJ MİMARLIĞINDA BİLGİSAYAR KULLANIMI Arif Atahan YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ Antakya/HATAY ARALIK- 2011 T.C. MUSTAFA

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ NDE HAYAT BOYU ÖĞRENME VE SÜREKLİ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ UYGULAMALARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ NDE HAYAT BOYU ÖĞRENME VE SÜREKLİ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ UYGULAMALARI Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, 2009 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ NDE HAYAT BOYU ÖĞRENME VE SÜREKLİ MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ UYGULAMALARI Rıdvan ARSLAN Özet: Teknolojideki

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri

Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 89 Ege Eğitim Dergisi 2007 (8)1: 89-112 Türk Dili ve Edebiyatı Öğrencilerinin Tezsiz Yüksek Lisans Programına İlişkin Görüşleri Sevilay ŞAHİN * **, Betül BALKAR Öz

Detaylı

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye WEB TABANLI UZAKTAN EĞİTİMDE İKİ FARKLI ÖĞRETİM MODELİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI PERFORMANS GÖSTERGELERİ, ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE PERFORMANCE INDICATORS ON INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Sibel Hismanoglu Uşak Üniversitesi 64200, Uşak sibelvurar@yahoo.com Özet Bu çalışma, 2007 yılından itibaren

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI Mart 2008 Cilt:16 No:1 Kastamonu Eğitim Dergisi 191-198 SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) TEKNOLOJİSİNİN KULLANILMASI Nihat ŞİMŞEK Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi,

Detaylı

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri

İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri GEFAD / GUJGEF 33(3): 495-530 (2013) İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri ve Çözüm Önerileri The Problems of Information Technology Teachers

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN EĞİTİMİ) ANABİLİM DALI İNGİLTERE'DE DEVLET OKULLARINDA OKUTULAN DİN EĞİTİMİ (RE) DERSİ İLE TÜRKİYE DE DEVLET OKULLARINDA

Detaylı

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ)

İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM PROGRAMLARININ İLKYARDIM VE TEMEL SAĞLIK EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİVAS İLİ ÖRNEKLEMİ) Hazırlayan Serap KÖŞE Eğitim Bilimleri

Detaylı

İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi

İlköğretim Birinci Sınıf Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı, (8), (-6) İlköğretim Birinci Sını Türkçe Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabının Öğretmen Görüşlerine

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI CBS-COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ARACILIĞIYLA VERİ TABANI OLUŞTURULMASI VE COĞRAFYA DERSİNDE KULLANILMASI

Detaylı

Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde İnternet Teknolojilerinin Kullanımı

Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde İnternet Teknolojilerinin Kullanımı BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 1, SAYI: 2, MAYIS 2008 37 Uzaktan Mimari Tasarım Eğitiminde İnternet Teknolojilerinin Kullanımı Tayfun YILDIRIM 1, Arzu ÖZEN 2*, Nurgül İNAN 3 1 Mimarlık Bölümü, Gazi

Detaylı

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 12 (19): 51-59, 2010 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Dünya ve Türkiye Üniversitelerinde Girişimcilik Eğitimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Nazan YELKİKALAN 1

Detaylı