Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i"

Transkript

1 Cilt:8 Say :1 Y l:2011 Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i Mehmet UYSAL 1 Özet Meslek Yüksekokullar ve Aç k Ö retim Önlisans Program mezunlar n lisans renimlerine devamlar na ili kin tarih say Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelik esaslar na göre yap lan dikey geçi s nav (DGS) ile meslek yüksekokul ö rencilerinin ilgili lisans ö renim programlar na geçi yapmalar na ili kin düzenlemeler belirlenmi tir. Bu düzenlemeler kapsam nda günümüze kadar ilgili yönetmelik ve uygulama yönergelerinde baz de ikliklere gidilmi tir y nda yap lan bu düzenleme öncesinde de mühendislik alan ndaki lisans programlar na dikey geçi imkân bulunmakla birlikte mimarl k e itim format n di er mühendislik dallar ndan farkl olmas ndan dolay mimarl k lisans programlar na önlisans mezunu ö rencilerin devam etme imkânlar bulunmamaktad r. Bu ara rmada; meslek yüksekokullar ndan mimarl k ö renimine geçi yap labilen önlisans programlar ve bunlara ait ders programlar n mimarl k ö retim programlar ile uyumu ve ili kisi irdelenirken, y llar aras nda Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümüne dikey geçi s nav ile gelen ö rencilerin ba ar durumlar ile intibak ve lisans ö renimi sürecindeki sorunlar n belirlenmesi amaçlanm r. Çal man n sonucunda elde edilen bulgularla, mimarl k e itimine dikey geçi yap labilen önlisans programlar n, müfredatlar n/ö retim planlar n ve mimarl k e itimi için intibak sürecinin yeniden düzenlenmesi gerekti i tespiti yap lm r. Anahtar Kelimeler: Dikey geçi s nav (DGS); meslek yüksekokullar ; mimarl k itimi. 1 Yrd.Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü,

2 883 Graduate transfer exam (DGS) and architecture program: Example of Selcuk University, department of architecture Mehmet UYSAL Abstract The regulations pertaining to transfer of the vocational school students to the related undergraduate programs with a graduate transfer exam applied in accordance with the code, announced in the Official Newspaper with number and dated October 15, 1999, concerning admission of the graduates of Vocational Schools and those with a two-year degree from the Open University were designed. So far some alterations have been made on this code and the related directives of application. Before this regulation made in 1999, graduate transfer to the engineering programs was possible. However it was not possible for the students of Open University who had two-year degrees to transfer to undergraduate program of architecture because of the difference between the education methods of architecture and other engineering programs. In this study the curricula of the two-year degree programs in vocational schools, graduates of which can transfer to the architecture programs, and also the concordance and relationship between them were analyzed. Moreover, the study aims at determining performance of the students admitted through graduate transfer exam to Selcuk University department of Architecture since the year 2000 and their problems during adjustment process and under-graduate studies period. As a result of these determinations some proposals concerning the adjustment process for architecture program and curricula of the two-year degree programs in vocational schools graduates of which can transfer to the architecture programs were made. Keywords: Graduate transfer exam (DGS); vocational schools; architectural education.

3 884 Giri Türkiye nin var olan genç i gücünü iyi yönlendirebilmesi, istihdam sa layabilmesi ve nitelikli i gücü haline getirebilmesi, kaliteli mesleki ve teknik e itimle sa lanaca ortadad r. Bu çerçevede, sanayi sektörünün gereksinim duydu u nitelikli ara insan gücünü meslek liseleri ve meslek yüksekokullar n yeti tirdi i göz önüne al rsa; yak n gelecekte mesleki ve teknik e itime duyulan gereksinimin giderek artaca söylenebilmektedir. Nitekim sanayideki ara eleman ihtiyac na ba olarak, yüksekö retimde mesleki ve teknik ö retim döneminde, gerek okul gerekse ö renci say bak ndan 12,1 kat artt na ili kin tespitler, bu söylemi do rulamaktad r. Ancak, kaydedilen geli melere ra men, mesleki ve teknik e itimdeki okulla ma oran henüz ça da ülkeler seviyesine ula amam r. Bugünkü artlar dâhilinde bakt zda mesleki ve teknik ö retimin daha ileri bir düzeye götürülmesi gerekmektedir (YÖK, 2004: 80) y nda yap lan düzenleme ile meslek yüksekokullar ço unlukla meslek liselerinden ö renci almakta ve ö renci profilini bu okullardan gelen ö renciler belirlemektedir. Bu durum hem meslek yüksekokullar hem de lisans programlar için ö renci niteli i aç ndan sorunlar olu turmaktad r. Yüksek Ö retim Kurulu(YÖK) taraf ndan mesleki ve teknik e itimin yeniden yap land lmas na yönelik tart malar kapsam nda meslek yüksekokullar ndaki ö renci kalitesini art rmak için meslek liselerinden s navs z geçi lerin kald lmas gündeme getirilmi tir. Bu tart malar, 4702 Say Kanuna göre meslek yüksekokullar mezunlar n asgari % 10 unun lisans e itimine devam etmesi gerekirken lisans programlar nda az kontenjan ayr lmas sebebiyle bu oran n yakalanamad na da i aret etmektedir. Öte yandan dikey geçi le lisans ö renimine devam edecek ö renci say n art lmas için yeni bir düzenlemenin yap laca da belirtilmektedir (Asal lu, 2008). Dikey geçi s nav ile lisans e itimine ba layan ö renci say, s f mevcutlar n çok az (2 3 ki ilik) bir k sm olu turmas na kar k, e itim bütünlü ü ve süreklili i aç ndan büyük önem ta maktad r. Ancak, yeni düzenlemeye ba olarak, dikey geçi s nav ile gelen renci say n art lmas, buna kar k, önlisans programlar nda herhangi bir düzenleme yap lmamas durumunda, çe itli sorunlarla kar la laca aç kt r. Bu nedenle, mesleki ve teknik e itimin yeniden yap land lmas sürecinde, mimarl k e itimine ö renci gönderen önlisans programlar sorgulanmal ve gerekli düzenlemeler yap lmal r. Meslek yüksekokullar nda e itim veren ö retim elemanlar na bak ld nda ise doktora derecesine sahip ö retim üyeleri, ö retim görevlileri, okutman ve uzmanlar n görev yapt görülmektedir. Meslek yüksekokullar nda görevli meslek dersi ö retim

4 885 elemanlar, genelde lisans düzeyinde e itim alm mezunlardan olu makta, genel olarak sanayi deneyimi ve ö retim elemanl konusunda yeterli birikimleri bulunmamaktad r. Genelde herhangi bir lisans program bitirdikten sonra, do rudan ö retim eleman olarak ders vermeye ba lamaktad r (YÖK, 2004: 81). Yüksek Ö retim Kurumu, meslek yüksekokullar ndaki ö retim elemanlar n mesleki yetkinlik ve niteli inin artt lmas için bir tak m öneriler getirmi tir. Bu öneriler; meslek yüksekokullar ö retim elemanlar için farkl bir kariyer geli iminin yap land lmas, uzun süreli sektör deneyiminin (en az be y l) ön art olarak koyulmas, meslek yüksekokullar nda görev yapan ö retim elemanlar n pedagojik ve bilimsel aç dan geli melerinin sa lanmas ve lisansüstü e itimin te vik edilmesi olarak ralanabilmektedir. Meslek yüksekokullar n ülkesel düzeyde mekânsal da na bak ld nda; belde statüsündeki yerle melerden, Büyük ehir ölçe indeki kentlere dek uzanan farkl büyüklükteki yerle im birimlerinde bulundu u görülmektedir. Bu da n, sektörel gereksinimlere göre ele al nmas, gerek nitelikli e itim sa lanmas gerekse sektörel taleplerin kar lanmas nda önem ta maktad r(yök, 2007a: 2; YÖK, 2008). Yöntem Çal ma kapsam nda, öncelikle mesleki ve teknik e itim ö rencilerinin, mimarl k itimine aktar lmas nda, Dikey Geçi S nav (DGS) ve intibak sürecine ili kin hukuksal düzenlemeler, sistematik olarak irdelenmi tir. Çal mada yap lacak analizler dört ba kta toplanm r. Birincisi, 2008 ÖSYS k lavuzuna göre Mimarl k Lisans Programlar na ö renci gönderen önlisans programlar ile kontenjanlar belirlenmi tir. kinci olarak, mimarl k lisans program na ö renci gönderen önlisans programlar n ders müfredatlar /ö retim planlar elde edilerek, bu müfredatlar n mimarl k lisans programlar müfredatlar ile uyumu irdelenmi tir. Üçüncü olarak, 2008 ÖSYS ve DGS k lavuzlar ndan yararlan larak mimarl k lisans programlar, kontenjanlar ve ba ar s ralamalar incelenmi tir. Son olarak; Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Ö renci leri Müdürlü ü nden DGS ile ö renci kabulünün ba lamas ndan (2000), Güz Yar na kadar olan dönemde, DGS ile mimarl k lisans program na gelen ö rencilere ili kin veriler toplanarak, ba ar durumlar na ili kin bulgular kar la rmal olarak de erlendirilmi tir.

5 886 Yukar da dört ba k alt nda yap lan de erlendirmeler kapsam nda olu turulan tablolara çal mada yer verilmemi, sadece elde edilen analiz sonuçlar de erlendirilmi tir. Ayn zamanda bu de erlendirmeler, intibak komisyonlar, ö retim elemanlar, ö renci i leri çal anlar ve dikey geçi le gelen ö rencilerle yap lan görü melere de dayanmaktad r. Bulgular Ulusal sanayi için ara eleman ve nitelikli i gücünün yeti tirilmesinde mesleki ve teknik itimin önemi büyüktür. Özellikle 21. yüzy lda dünyada rekabet edebilmenin yolu, verimli ve esnek bir i gücünün yeti tirilmesinden geçmektedir. Bu durum, teknoloji ve teknoloji uygulamalar na hâkim, verimli, kaliteli i ve hizmet üretebilen i gücünün yeti tirilmesini gerektirmektedir (Kaya, 2005:1). Bu noktada, yüksek ö retimde özellikle ara i gücünü yeti tiren meslek yüksekokullar n i levleri önemlidir. Günümüzde meslek yüksekokullar n potansiyel ö renci profilini meslek liseleri olu turmaktad r tarihinde say Resmi Gazete de yay nlanan yönetmelikle 2000 y ndan itibaren DGS ile meslek yüksekokulu ö rencileri lisans ö renimine devam edebilmektedirler. Teknik ve meslek lisesi mezunlar ise 4702 say kanun kapsam nda s navs z olarak ilk kez 2002 y nda önlisans programlar na geçmi ler ve ilk mezunlar 2004 y nda vermi lerdir. Bu tarihten itibaren önlisans programlar na yerle en adaylardan meslek ve teknik lise ö renci say artm ve DGS s nav ile de lisans programlar na daha fazla say da yerle tirilmi lerdir. Ancak navs z geçi le gelen ö rencilerin meslek yüksekokullar nda ve daha sonrada lisans itiminde nitelik aç ndan sorunlara neden oldu u görülmektedir (YÖK, 2007a: 3). DGS lavuzlar nda meslek yüksekokulu mezunlar n önlisans programlar ndan fakülte ve yüksekokullar n hangi lisans programlar na geçi yapabilecekleri belirlenmi tir. Meslek yüksekokul mezunlar t p, eczac k ve di hekimli i hariç ba ta mühendislik programlar olmak üzere bütün lisans programlar na dikey geçi yapabilmektedirler ve 2003 DGS verilerine bak ld nda kontenjanlar n neredeyse %100 oran nda doldu u gözlenmektedir (YÖK, 2003: 29) y nda meslek yüksekokullar müdürleri toplant sonuçlar na göre olu turulan III. Komisyon raporunda, dikey geçi te kontenjanlar konusunda ilgili kanun (4702 say ) ve yönetmeli in hassasiyetle uygulanmad tespit edilmi tir. Di er taraftan, dikey geçi lerde önlisans program ile lisans programlar n uyumlar n ve denkliklerinin uygulamada baz nt lara yol açt na dikkat çekilerek, meslek yüksekokulu program ve müfredatlar n yeniden düzenlenmesi ve akreditasyonunun sa lan lmas gere ine dikkat çekilmi tir. Buna

6 887 ba olarak, önlisans programlar ndan hangi lisans programlar na geçi in uygun oldu u konusunun, lisans programlar ndan al nacak geri bildirimler çerçevesinde düzenlenmesi ve DGS k lavuzunun da buna göre yeniden ekillendirilmesi gereklili i vurgulanm r (YÖK, 2007b: 4, YÖK, 2008). Mimarl k e itimi, mühendislik e itiminden hem ders içeri i ve i leni i, hem de e itim format aç ndan önemli farkl klar göstermektedir. Mühendislik e itimi, genel olarak say sal bilgiye dayal teorik derslere ve uygulamaya dönük laboratuar çal malar na ba olarak gerçekle mektedir. Mühendislik e itiminde verilen bilgiler say sal ve kesin bilgilere dayanmaktad r. Mimarl k e itimi ise tasar n sorgulanabilir bir durum olmas ndan ötürü, teorik temellere ve kurallara dayanan mühendislik e itiminden ayr lmaktad r. Mimarl k itiminde dersler bina bilgisi, yap, mimarl k tarihi ve restorasyon anabilim dallar kapsam nda verilmektedir. Ancak mimarl k e itiminin temelini bina bilgisi anabilim dal kapsam nda olan tasar m e itimi olu turmaktad r. Mimarl k e itimi de temel tasar m e itimi ile ba lamakta ve e itim sürecinde de proje dersleri ile ö renciler tasar m sürecinin ve sistemati inin ö retilmesi amaçlanmaktad r. Ancak, Ortaö retimden elde etti i kazan mlarla mimarl k e itimine gelen ö renciler yetersiz kald klar görülmektedir (Nalçakan&Polato lu, 2008: 80). Ö rencilerin mimarl k ve tasar m e itim format için önceki edinimlerin de tirilerek yeni formata sokulmas gerekmektedir. Bu nedenle de ö rencilerin mimarl k itim sürecine uyumlar çok uzun süre almaktad r(nalçakan&polato lu, 2008: 80). Bu süreçte özellikle mimarl k e itimde ilk y l bu format n de tirildi i süreçtir. Bundan dolay mimarl k e itiminde ilk dört yar l çok önemlidir. Tasar m e itiminin mant ve süreci bu dönemlerde verilmekte, di er yar llarda ise tasar m mant geli tirilmekte ve di er bilgilerle desteklenmektedir. Dikey geçi le gelen ö rencilerin önlisans programlar nda bu tasar m e itim mant verilmedi i için intibak döneminde bu format de ikli inin yap lmas gerekmektedir. Ancak kanun, yönetmelik ve yönerge kapsam nda bu süreç s rland lm bulunmaktad r. Ö rencilerin alacaklar kredi say belirlenmi tir. Bu s rlamalardan ötürü renci tasar m e itimi aç ndan önemli olan birçok dersi almadan intibak sürecini tamamlayarak lisans e itimine ba lamaktad r. Mesleki ve teknik e itimde yeni yap lacak düzenlemede intibak sürecinin de sorgulanmas ve düzenlenmesi gereken bir durumdur. Dikey Geçi S nav ve ntibak Sürecine li kin Kanun, Yönetmelik ve Yönergeler meslek liselerinden s navs z geçi, DGS ve intibak süreci kapsam nda yap lm r. Üniversiteler dikey geçi s nav ndan önce meslek yüksekokullar ndan lisans ö renimine geçi leri kendi yönergeleri kapsam nda yapmaktayd lar. Ancak tarihinde say resmi

7 888 gazetede yay mlanan "Meslek Yüksekokullar ve Aç k ö retim Önlisans Programlar Mezunlar n Lisans Ö renimlerine Devamlar Hakk nda Yönetmelik" kapsam nda 2000 ndan itibaren Dikey Geçi S nav (DGS) ile lisans ö renimlerine geçebilmekte ve intibak süreci ile lisans ö renimine ba lamaktad rlar. Dikey geçi s nav ve buna ba düzenlemeler tarihinde kabul edilen 4702 say kanunla olmu tur. Bu kanunla meslek liselerinden ilgili olduklar programa s navs z geçi yapabilme imkân sa lam ve dikey geçi s nav ile lisans ö renimine devam edebilmelerinin önü aç lm r (4702 Say kanun, 2001). Bu kanuni düzenleme ile meslek yüksekokullar nda ö renci say artm ve nitelik problemleri ortaya ç km r. Nitelik problemini ortadan kald rmak için meslek yüksekokullar kontenjanlar n genel liseler ve meslek liseleri için yar yar ya olmas ve s navs z geçi in kald lmas önerilmi tir ( YÖK, 2008). Mesleki ve teknik e itimde yap lmas dü ünülen yeni düzenlemenin 4702 say kanun kapsam nda yap lmas planlanmaktad r Say kanuna ba olarak 1999 da yay mlanan dikey geçi yönetmeli i tarih ve say resmi gazetede yay mlanan yönetmelikle kald lm r (Lisans ö renimine devam hakk nda yönetmelik, 2002). Bu yönetmelikte 2006 y nda iki ve 2007 y nda da iki defa olmak üzere toplam 4 de iklik yap lm r. Bu de iklikler yabanc dil haz rl k s, aç k ö retim lisans programlar na s navs z geçi, intibak süreci ve dikey geçi s nav na ba vurulara ili kindir. Dikey geçi s navlar na en fazla be y l önce mezun olmak ve en fazla üç kere girme s rlamas bulunmaktayd. 16 Aral k 2007 tarihinde yap lan düzenleme ile bu art kald lm r. Bu yönetmeli e göre intibak süreci 2 yar ld r, özel durumlarda bu süre 3 yar la ç kar labilmektedir. Bu süreçten sonra 2 den fazla dersten ba ar z olanlar n ili ikleri kesilmektedir(lisans ö renimine devam hakk nda yönetmelik, 2002). Dikey Geçi le gelen ö rencilere her üniversite dikey geçi yönetmeli i kapsam nda intibak yönergeleri ç karm lar ve uygulamalar buna göre yapm lard r. Selçuk Üniversitesi nde de 2001, 2003, 2004, 2005 ve 2008 y llar nda yönerge kapsam nda düzenlemeler yap lm r. Selçuk Üniversitesi Senatosunun 15 ubat 2008 tarih ve 1 say karar ile 2005 y ndaki yönerge kald lm ve yeni yönerge uygulamaya konulmu tur. ntibak sürecinin belirlendi i bu yönergede, intibak süresi iki yar l olarak tarif edilmi tir. ntibak sürecinde bir yar lda 30 dan fazla kredi verilemeyece i gibi 3. ve 4. yar llardaki kredilerinin %20 sinden de fazla olamamaktad r. lk dört yar l için ön artlar n uygulanmayaca ve haftal k ders program nda çak an derslerin verilmeyece i belirtilmi tir.

8 889 Yabanc dil haz rl k s ndan ilk y l ba ar z olanlar destek s na devam ederek bir dönem sonra intibak e itimine ba layabilmektedirler. ki yar l sonunda 3 veya daha fazla dersten devams z veya uygulama art yerine getirmeyenler ek s nava girememekte ve ili kileri kesilmektedir. Bu artlar yerine getirenler lisans e itimine ba layabilmektedirler(selçuk Üniversitesi intibak yönergesi, 2008). Mimarl k bölümüne geçi yapabilen önlisans programlar Tablo 1 de görüldü ü gibi, do al ta dekorasyonu, mimari restorasyon, restorasyon, restorasyon ve konservasyon ve yap ressaml programlar r[10]. Meslek yüksekokullar na yap lan kanuni düzenleme ile 2002 ndan itibaren meslek liselerden s navs z geçi yap labilmektedir verilerine göre iki ll k MYO programlar na yerle en yakla k 199 bin aday n % 59 unun s navs z geçi sonucu, geriye kalan yakla k 81 bin aday n ise Y-ÖSS puanlar ile meslek yüksekokullar na yerle tiklerini görülmektedir (egitimcihaber.net, 12 Agustos 2008). Bu geçi te de ö rencilerin yerle mesinde baz öncelikler belirlenmi tir. Mimarl k bölümlerine dikey geçi yapabilen önlisans programlar na s navs z geçi hakk olan meslek lisesi programlar Tablo 2 de gösterilmi tir. Bu tabloya bak ld nda da do al ta dekorasyonu önlisans program d ndaki di er programlar n ö renci ald meslek liseleri programlar n genellikle mimarl a ad m olu turabilecek programlar olarak görülebilmektedir. Ancak do al ta dekorasyonu ve ayn grupta yer alan önlisans programlar na geçi yapabilen meslek lise programlar kuyumculuk, mermer ve süsleme ta ba klar nda toplanabilmektedir (ÖSYM, 2008a). Meslek lisesi ve önlisans program olarak do al ta dekorasyonu bölümünün mimarl k ö renimine ad m olu turmas sorgulanmas gereken bir durumdur. Ayn zamanda Tablo 1 de de görüldü ü gibi do al ta dekorasyonu program ndan mimarl k ve iç mimarl k d nda jeoloji ve maden mühendisli i programlar na da geçi yap labildi i görülmektedir(ösym, 2008b). Bu iki mühendislik ve mimarl k ö retiminin ne kadar benze tikleri önemli bir problemdir.

9 890 Tablo 1. Mimarl k Bölümlerine Dikey Geçi Yapabilen Önlisans Programlar (ÖSYM, 2008b). Alan Kodu ve Önlisans Mezuniyet Alan Do al Ta Dekorasyonu Mimari Restorasyon Restorasyon Restorasyon ve Konservasyon Yap Ressaml Tercih Yap labilecek Lisans Programlar ç Mimarl k ç Mimarl k ve Çevre Tasar Jeoloji Mühendisli i Eski Çini Onar mlar Geleneksel Türk El Sanatlar ç Mimarl k Eski Çini Onar mlar Geleneksel Türk El Sanatlar ç Mimarl k Mimarl k Yap Ö retmenli i Maden Mühendisli i Mimarl k ç Mimarl k ve Çevre Tasar Mimarl k ç Mimarl k ve Çevre Tasar Mimarl k Yap Ressaml retmenli i Yap Tasar Ö retmenli i Tablo 2. Mimarl k Bölümlerine Dikey Geçi le Ö renci Gönderen Önlisans Programlar na Meslek Liselerinden S navs z Geçi Yap labilen Programlar(ÖSYM, 2008a). Alan Kodu ve Meslek Lisesi Programlar 1045-Alt Yap 1045-Alt Yap ( aat) aat aat Teknolojisi aat-üst Yap Üst Yap Üst Yap aat 2776-Yap 2776-Yap (Kagir-Ah ap) 2797-Yap Ressaml 2776-Yap k Meslek Yüksekokulu Programlar Bina Koruma ve Yenileme Do algaz ve Boru Hatlar Teknolojisi Harita Kadastro Haz r Beton Teknolojisi ç Mekan Koruma ve Yenileme aat Jeoteknik Teknikerli i Karayolu Ula ve Trafik Maden Mermer Teknolojisi Mermercilik Mimari Restorasyon Rayl Sistemler Yol Restorasyon Restorasyon ve Konservasyon Sulama Teknolojisi Tar msal Sulama Yap Denetim Yard mc Yap Ressaml 1924-Kuyumculuk 3393-Kuyumculuk Tak Tasar 4003-Kuyumculuk Teknolojisi 3173-Mermer Teknolojisi 3173-Mermer Teknolojisi (Süsleme Ta ) 3648-Süsleme Ta 1327-Dekoratif Resim 3428-Dekoratif Sanatlar ç Mekan Düzenleme ç Mekan Tasar 3256-Konservasyon 2309-Restorasyon 4443-Sanat ve Tasar m Do al Ta Dekorasyonu Gemoloji ve Mücevher ymetli Ta ve Metal lm. Mermer Teknolojisi Mermercilik Do al Ta Dekorasyonu Bina Koruma ve Yenileme ç Mekan Koruma ve Yenileme Mimari Dekoratif Sanatlar Kuyumculuk ve Tak Tasar Tak Tas. Ve Süs Ta lar lm. Uygulamal Tak Teknolojisi Mimari Restorasyon Restorasyon Restorasyon ve Konservasyon Mimarl k lisans program na ö renci gönderen önlisans programlar analizleri; 2008 ÖSYS k lavuzunda devlet üniversitelerine ba 3 do al ta dekorasyonu önlisans program (1 adedi ikinci ö retim), 1 adet mimari restorasyon program, 4 adet restorasyon ve

10 891 konservasyon ve 14 adet restorasyon önlisans program (3 adedi ikinci ö retim) yer almaktad r. Vak f üniversitelerinde ise 8 adet restorasyon program bulunmaktad r. Bu önlisans programlar ndan Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Meslek Yüksekokulu ÖSS puan ile di erlerine ÖSYS puanlar ile ö renci yerle tirilmi tir. Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Meslek Yüksekokulu nda yer alan program hariç art k yap ressaml programlar meslek yüksekokullar nda bulunmamakta ve ö renci almamaktad r ÖSYS lavuzunda yer alan isim ve program kapsam nda mimarl k bölümlerine dikey geçi yapabilecek, ancak dikey geçi yap lmayan önlisans programlar ; Y ld z Teknik Üniversitesi Milli Saraylar ve Tarihi Yap lar Meslek Yüksekokulunda yer alan Bina Koruma ve Yenileme Program ile ç Mekân Koruma ve Yenileme Programlar olarak s ralanabilmektedir(ösym, 2008a). Bu programlar asl nda di er mimarl k e itimine ö renci gönderen programlara göre renci yeti tirme niteli i ve yap daha uygun görülmektedir. Önlisans programlar ndan puanlar genel olarak dü ük olan bölümlere(9 adet) bulunduklar mesleki ve teknik e itim bölgesindeki meslek liselerinden direk olarak s navs z geçi sa lanabilmekte ve bu programlar için öncelikler belirlenmektedir ÖSYS k lavuzuna göre devlet üniversitelerine ba 22 adet önlisans program kontenjan 802 ve vak f üniversitelerine ba 8 adet önlisans program kontenjan 212 olarak toplam kontenjan 1014 ki idir. Bu kontenjan ll k mimarl k ö renimine geçi yapabilecek aday say r. Mimarl k lisans programlar na ö renci gönderen önlisans programlar ders müfredatlar analizleri; Devlet üniversitelerinde yer alan önlisans programlar na ait ö retim planlar n mimarl k e itimine alt yap olu turup olu turmad klar ve derslerin örtü me durumlar n belirlenmesi amac yla analizler yap lm r. Ayr ca bu önlisans programlar nda mimarl k e itiminin temelini ve ba lang olu turan temel tasar e itiminin varl ve proje dersleri ile örtü ebilecek derslerin varl konusunda de erlendirmeler yap lm r. Önlisans programlar kapsam nda ö retim planlar n de erlendirmeleri a da s ralanm r. Do al ta dekorasyonu önlisans program ders müfredat ; iki adet üniversitede bu program yer almaktad r. Bu programlara ait bölüm hedefleri incelendi inde direkt olarak do al ta sektörü ele al nmaktad r (AKÜ, 2008; Bilecik Üniversitesi, 2008). Ders program na ula labilen scehisar Meslek yüksekokulunda yer alan program n ders program nda tasar m itimine ili kin sadece Temel Sanat E itimi, Form ve Dekorasyon Sanat dersleri bulunmakta, projelere kar k gelecek dersler bulunmamaktad r. Bölümde genel olarak do al ta lar n i lenmesi ve tasar kapsam nda dersler yer almaktad r. Teknik resim haricinde de yap bilgisine ili kin ders bulunmamaktad r. Mimari restorasyon ve mimarl k tarihi anlam nda

11 892 dersler bulunmamaktad r. Ayr ca bu bölümde 3 maden, 1 jeoloji ve 1 de mimar meslek grubundan ö retim görevlisi bulunmaktad r(akü, 2008). Mimari restorasyon önlisans program ders müfredat : Bu önlisans program bir devlet üniversitesinde yer almaktad r. Bu önlisans program nda ö rencilere rölöve, restorasyon, mimarl k tarihi, yap malzemeleri ve teknolojileri konusunda dersler verilmektedir(msgsü, 2008). Ayr ca restorasyon projeleri de haz rlamaktad rlar. Ancak bu programda da mimarl k itimine ili kin restorasyon, mimarl k tarihi ve yap bilim dallar kapsam nda dersler bulunurken, bina bilgisi bilim dal nda özellikle tasar m e itimine yönelik dersler(temel tasar, mimari planlama bilgisi vb.) bulunmamaktad r. Restorasyon önlisans program ders müfredat : 14 adet restorasyon önlisans program ndan 10 tanesinin ö retim plan na ula lm ve bu planlar üzerinden de erlendirmeler yap lm r. Restorasyon önlisans programlar na genel olarak bak ld nda; belgeleme(rölöve, foto raf vb.), yap malzemeleri ve teknolojileri, mimarl k ve sanat tarihi, restorasyon yöntem ve tekniklerine ili kin dersler vard r (Akdeniz Üniversitesi, 2008; Bal kesir Üniversitesi, 2008; DPÜ, 2008; Karabük Üniversitesi, 2008; Mu la Üniversitesi, 2008; Trakya Üniversitesi, 2008; YTÜ, 2008). Restorasyona ili kin dersler, e itim veren retim elemanlar na göre baz programlarda arkeoloji a rl kl, baz lar nda malzeme ve ürün restorasyonuna a rl k verirlerken, baz programlarda yap ve malzemelerine ili kin restorasyon teknikleri verilmektedir. Ö renciler bu programlarda restorasyon projeleri de haz rlamaktad rlar. Ayr ca mimarl k e itimine ö renci veren bütün önlisans programlar nda teknik resim dersi bulunmaktad r. Tasar ma ili kin dersler (temel sanat e itimi, teknik resim ve tasar m, tarihi yap lara i lev kazand rma) sadece Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulunda yer almakta, di er hiçbir bölümde temel tasar m e itimi ve buna ili kin dersler bulunmamaktad r. Restorasyon ve konservasyon önlisans program ders müfredat : Restorasyon ve konservasyon önlisans programlar ndan dördününde ö retim planlar incelenmi tir. Bunun sonucunda bu önlisans programlar nda restorasyon, konservasyon, malzeme bilgisi ve laboratuar, kimya, belgeleme(rölöve vb.), arkeoloji, mimarl k ve sanat tarihi dersleri a rl kta verilmektedir (Ankara Üniversitesi, 2008; Ege Üniversitesi, 2008; SDÜ, 2008; Uluda Üniversitesi;2008). Bu programlarda verilen dersler a rl kl olarak cam, ta, seramik, duvar resmi vb. konservasyon ve restorasyonuyla ilgilidir ve arkeoloji a rl kl r. Yap ressaml önlisans program ders müfredat : 2008 ÖSYS k lavuzuna göre bu önlisans program ndan sadece Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Meslek

12 893 Yüksekokulunda yer almaktad r. Di er önlisans programlar kapat lm r. Ancak bu programlardan daha önceleri dikey geçi yapan ö renciler bulundu u için ö retim plan de erlendirmesi yap lm r. Bu kapsamda Engelliler Entegre Meslek Yüksekokulu ve Zonguldak Meslek Yüksekokulu yap ressaml önlisans programlar ö retim planlar incelenmi tir. Bu inceleme neticesinde önlisans programlar nda yap bilgisi ve malzemesi, mimari anlat m, mimarl k bilgisi ve projeleri, uygulama projeleri ve bina bilgisi dersleri yer almaktad r(anadolu Üniversitesi, 2008; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2008). Ayr ca seçmeli olarak eskiz teknikleri ve perspektif dersleri de vard r. Mimarl k E itimi ve Dikey Geçi S nav ile Ö renci Alan Mimarl k Bölümleri; 2008 DGS k lavuzuna bak ld nda devlet üniversitelerinde 21, vak f üniversitelerinde 21 ve KKTC üniversitelerinde 7 mimarl k bölümü DGS ile ö renci almaktad r ÖSYS k lavuzunda mimarl k e itimi veren ancak DGS ile ö renci almayan 4 devlet ve 2 vak f üniversitesi bulunmaktad r. Ancak KKTC üniversitelerinde yer alan mimarl k bölümü kontenjanlar n dolmad görülmektedir DGS k lavuzunda yer alan mimarl k bölümleri kontenjanlar devlet üniversitelerinde 36, vak f üniversitelerinde 35 ve KKTC üniversitelerinde 25 olarak belirlenmi tir. Tüm bu bölümlerin toplam kontenjan 96 ki idir. DGS ile Selçuk Üniversitesi Mimarl k bölümüne gelen ö renci profili ve ba ar durumlar analizleri; 2008 DGS k lavuzuna bak ld nda mimarl k bölümleri puana göre bir ralama yap ld nda Selçuk Üniversitesi Mimarl k bölümü 21 devlet üniversitesi aras nda 13. s rada yer almaktad r ÖSYS k lavuzuna bak ld nda ise ilk kez ö renci alacak 2 program d nda 23 devlet üniversitesi aras nda 12. s rada yer almaktad r. Bu puan durumuna bak ld nda Selçuk Üniversitesi mimarl k bölümüne gelen ö rencilerin DGS ve ÖSYS taban puanlar na göre di er üniversitelerle k yasland nda genel olarak ayn yüzdelik dilimden renci ald söylenebilmektedir. Ba ka bir deyi le Selçuk Üniversitesi mimarl k bölümü, DGS ve ÖSYS puanlar na bak ld nda mimarl k bölüm taban puanlar na göre ortalarda yer almakta ve bu taban puan bölgesinden ö renci almaktad r DGS k lavuzuna göre Selçuk Üniversitesi mühendislik-mimarl k fakültesinde mimarl k bölümü d nda 8 normal ö retim ve 5 ikinci ö retim mühendislik bölümüne say sal puanla dikey geçi s nav ile lisans ö renimine ba lanabilmektedir. Bilgisayar ve endüstri mühendisli i bölümleri DGS ile ö renci almamaktad r. ehir ve Bölge Planlama bölümüne ise DGS ile geçi yapabilecek önlisans program yoktur (ÖSYM, 2008b). DGS taban puanlar na göre 13 bölüm içinde mimarl k bölümü 8. s rada yer almaktad r ÖSYS lavuzuna bak ld nda ise Selçuk Üniversitesi mühendislik-mimarl k fakültesine say sal

13 894 puanla12 normal ve 5 ikinci ö retim lisans ö rencisi almaktad r. Bu kitapç kta yer alan taban puanlara göre Dikey geçi ö renci geçi i kabul etmeyen Bilgisayar bölümü ve elektrik ve elektronik bölümünden sonra mimarl k bölümü üçüncü s rada yer almaktad r(ösym, 2008a). Selçuk Üniversitesi mimarl k bölümüne güz yar da dahil olmak üzere DGS ile 28 adet ö renci kay t yapt rm r. ki ö renci haz rl k s tamamlamadan üniversiteden ayr lm ve DGS ile ba ka mimarl k bölümlerine kay t yapt rm r. Mimarl k bölümüne DGS ile kay t yapt ran ö rencilerden 17adedi restorasyon(%65), 6 adedi yap ressaml (%23) ve 3 adedi de restorasyon ve konservasyon(%12) önlisans programlar ndan gelmi lerdir. Restorasyon programlar ndan daha fazla ö renci gelmesinin sebebi bu program say n (16 adet) ve buna ba olarak da ö renci say n fazlal ndan kaynaklanmaktad r. rencilerin e itim süreçlerine bak ld nda ise, bir ö renci intibak e itimini tamamlayamamas nedeniyle 2002 y nda ayr lm, ancak 2005 y nda afla geri dönmü tür. 2 renci haz rl k s na(% 8), 5 ö renci intibak e itimine(% 19) ve 9 ö renci lisans itimine(%35) devam etmektedir. 10 ö renci lisans e itimini(% 38) tamamlam r. Lisans itimine ba layan 19 ö renciden 15 i (%79) intibak e itimini 2 dönemde, 3 ki i (%16) 3 dönemde, 1 ki ide (%5) 5 dönemde tamamlam r. ntibak döneminde yönetmeliklere uygun olarak ö renciler 17(42 kredi) ile 26(65 kredi)aras nda de en say da dersten muaf tutulmu lard r. ntibak döneminde derslerden muaf olma durumlar önlisans e itiminde ald klar derslerin lisans e itimindekilerle benzer olmas, benzer olmasa bile zorunlu olarak ders çak mas veya fazla kredi verilememesinden(1 dönem 30 kredi) dolay olmaktad r. ntibak döneminde ö rencilerin ald ders say 10 (30 kredi) ile 18 ( 48 kredi) aras nda de mektedir. Bu tabloya bak ld nda derslerden en fazla muaf olan ve en az dersi alan rencinin yap ressaml program tamamlad, derslerden en az muaf olan ve en fazla say da alan ö rencininse restorasyon ve konservasyon program bitirdi i görülmektedir. Genel olarak önlisans programlar ders alma durumuna azdan ço a do ru s ralama yap ld nda; yap ressaml, restorasyon, restorasyon ve konservasyon olarak ralanmaktad r. Bu duruma göre ders programlar na bile bak lmadan önlisans programlar n mimarl k e itimi ile örtü me anlam nda s ralamas n yukar daki gibi oldu u (yap ressaml -restorasyon-restorasyon ve konservasyon) görülmektedir. 5 ve 8. dönem aras ndaki derslerden muaf olma durumuna bak ld nda ise, ilk DGS ö rencisinin hiçbir dersten muaf olmad, daha sonraki ö rencilerin ise 2 ile 8 aras nda de en say da dersten muaf olduklar görülmektedir.

14 895 Lisans e itimini tamamlayan 10 ö rencinin kaç dönemde bitirdi ine bak ld nda ise intibak dönemi de dâhil olmak üzere 3 ö renci 6 dönem, 4 ö renci 7 dönem, 2 ö renci 9 dönem ve 1 ö renci 11 dönemde tamamlad görülmektedir. Ayr ca lisans e itimini tamamlamas gereken 5 ö renci halen ö renime devam etmektedir. Bu tabloya bakarak itimini tamamlayanlar aras nda intibak dönemi de dâhil olmak üzere lisans e itimini tam süresinde bitiren ö renci say 3 (% 30) ve dönem kaybeden ö renci say 7 (%70) oldu u görülmektedir. Burada en k sa sürede ( 6 dönem)bitirenlerden iki ö renci ve en uzun (11 dönem) sürede bitiren ö rencide ayn önlisans program ( Y ld z Teknik Üniversitesi Y ld z Meslek Yüksekokulu Restorasyon) ö rencileridir. Burada ö renci faktörünün ne kadar önemli oldu u ön plana ç kmaktad r. Lisans e itimini tamamlayan ö rencilerin not ortalamalar na bakarak önlisans programlar aras nda bir s ralama yapt zda, Y ld z Teknik Üniversitesi Y ld z Meslek Yüksekokulu Restorasyon, Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu Yap Ressaml, Alapl Meslek Yüksekokulu Yap Ressaml ve di er restorasyon programlar olarak dizilmektedir. Bu tabloya bak ld nda üniversite (Y ld z Teknik Üniversitesi) ve önlisans program (Yap Ressaml ) avantajlar n ön plana ç kt görülmektedir. Tasar m ve mimari proje dersleri ba ar durumlar na bak ld nda ise, bir renci d nda kalanlar n neredeyse tamam n bu dersleri asgari geçme notu (CC) ve buna yak n notlarla geçtikleri gözlenmektedir. Tart ma 2008 ÖSYS ve DGS k lavuzlar nda yer alan Tablo ve Tablo kar la rmal olarak de erlendirildi inde devlet üniversitelerindeki meslek yüksekokulu programlar ndan dikey geçi yapabilecek muhtemel aday say 802, devlet üniversitelerinde yerle tirme yap labilecek mimarl k bölümleri kontenjan 36 oldu u görülmektedir. Adaylar n devlet üniversitelerinden devlet üniversitelerine yakla k olarak % 4,5 bir yerle me ihtimali vard r. Genel olarak toplam kontenjanlar de erlendirildi inde ise meslek yüksekokulu programlar ndan dikey geçi yapabilecek muhtemel aday say 1014, mimarl k bölümleri kontenjan n ise 96 oldu u görülmektedir. Burada da adaylar n yerle me ihtimali % 9,5 tir say kanun taraf ndan belirlenen önlisans mezun say n asgari %10 unun lisans renimine devam etme art mimarl k lisans programlar için yakla k olarak sa land söylenebilmektedir.

15 896 Ders müfredatlar kapsam nda de erlendirme yap ld nda do al ta dekorasyon önlisans programlar n ders müfredat ve lisans programlar na (jeoloji, maden müh.) ö renci göndermesi aç ndan bak ld nda bu önlisans programlar n mimarl k bölümlerine ö renci yeti tirme kapasitesinden uzak oldu u görülmektedir. Mimari restorasyon önlisans program nda mimarl k e itimi aç ndan mimarl k tarihi, restorasyon ve yap anabilim dallar kapsam nda dersler olmas na kar n mimarl k e itiminin temeli olan ve tasar m e itimin verildi i bina bilgisi kapsam nda ders bulunmamaktad r. Restorasyon önlisans programlar da bulunduklar yerle im yeri ve ö retim eleman yap na göre ders müfredatlar bina ve obje restorasyonu kapsam nda ekillenmi tir. Bu önlisans programlar nda mimarl k tarihi, restorasyon ve yap anabilim dallar nda dersler varken yine bina bilgisi anabilim dal na ait bir önlisans program hariç tasar m dersleri bulunmamaktad r. Restorasyon ve konservasyon önlisans programlar nda ders müfredatlar, direkt olarak arkeoloji a rl kl malzeme(cam, resim, kuma vb.) restorasyonu ve konservasyonuna yönelik olu turulmu tur. Ayr ca azda olsa yap belgelemesine ait dersler ve projelerde vard r. Bu programlarda da temel tasar m itimi ve buna ili kin dersler bulunmad gibi, mimarl k e itimi ile de örtü en ders yok denecek kadar azd r. Yap ressaml önlisans program ders müfredat na bakt zda mimarl k e itiminin verildi i tüm anabilim dallar ndan derslerin var oldu u görülmektedir. Mimarl k e itimine ö renci gönderen önlisans programlar ö retim planlar incelendi inde mimarl k e itimiyle en iyi örtü en ve tasar m e itimine yönelik derslerin verildi i önlisans program n yap ressaml önlisans program oldu u görülmektedir. Genel olarak önlisans programlar ders müfredatlar nda mimarl k e itiminin temelini olu turan tasar m derslerinin bulunmamas en önemli sorun olarak kar zdad r. Mimarl k e itimine dikey geçi yapabilen önlisans programlar na ö retim eleman ve üyeleri kapsam nda bak ld nda; büyük ehirlerde yer alan(ankara- stanbul) önlisans programlar hariç yeterli say da ö retim eleman bulunmad ve restorasyon, restorasyon ve konservasyon bölümleri için ö retim elemanlar n genel olarak sanat tarihçi ve arkeolog olduklar, mimar ö retim elemanlar n bir çok programda neredeyse hiç olmad görülmü tür. scehisar Do al Ta Dekorasyonu önlisans program nda 1adet mimar ö retim eleman n bulunmas ndan dolay, bu bölümün mimarl k e itimiyle örtü memesine kar n temel sanat e itimi dersi bulunmaktad r. Bu bilgiler ba lam nda da gelen olarak önlisans programlar nda mimarl k e itimi kapsam nda bir tasar m e itim alt yap verilmedi i ve temel tasar m e itim bilgilerini ö rencilerin alamad klar görülmektedir. Bu nedenle

16 897 mimarl k lisans programlar na ö renci gönderen önlisans programlar nda kesinlikle mimar retim elemanlar bulunmal r. DGS ile gelen ö renciler için yabanc dil haz rl k s geçtikten sonra iki a amal bir süreç ba lamaktad r. Bu e itimde ilk a ama intibak süreci ve ikinci a ama ise lisans renimine ba lama ve bu ö renimini tamamlamad r. Önlisans e itimi ile gelen ö rencilerde kar la lan sorunlar n ba nda meslek yüksek okulu bölümlerinin birço unun ders programlar n mimarl k ö renimi için yeterli alt yap olu turamamas r. Bu problemin tespitiyle intibak e itimine ba layacak ö renciye bu dönemde verilecek e itim altyap n ne olaca na karar verilmelidir. Ancak ilgili yönetmelik ve buna ba olarak haz rlanan yönergelerin d na ç lmamas da mimarl k e itimi için sorun olu turmaktad r. Ö rencinin tasar m e itiminin temelini olu turacak derslerin ço unu zorunlu olarak alamamaktad r. Çünkü intibak dönemi 2 yar lda bitirilmek zorundad r. Buna ba olarak da ö renci tasar m itimine ili kin altyap olu turacak süreçte ya bu bilgileri beraber almakta veya tasar m yetisini kazanmaya ilk y llar /yar llar atlayarak ba lamaktad r. Ö rencinin intibak komisyonu taraf ndan almas gereken dersler tespit edilmesine ra men bu durumda bile haftal k ders program nda çak an dersleri varsa yönetmeliklere ba olarak intibak komisyonunca tekrar düzenleme yap larak bu derslerden muaf tutulmaktad r. ntibak sürecini 2 dönemde bitirmek zorunda olan ö renciye verilen ders say n artmas ile ö renci adaptasyonda zorlanmakta ve mimarl k e itimi için altyap olan tasar m e itimini deneyimlemede sorunlar olu maktad r öncesine bak ld nda Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k fakültesinde yer alan mühendislik bölümleri dikey geçi le ö renci al rken, mimarl k e itimine dikey geçi yoktur. Bu durum mimarl k e itimine adaptasyon sa layabilecek ve dikey geçi yapabilecek önlisans programlar n olmamas ndan kaynaklanmaktad r. Bu durum di er mimarl k bölümleri içinde geçerlidir y nda yap lan düzenleme ile dikey geçi imkân hususunda yap lan düzenlemede de mimarl k e itiminin öznel niteli i göz ard edilmi ve mimarl k itimine ö renci verebilecek önlisans programlar belirlenmi tir. Bu programlar n ders programlar ve içerikleri mimarl k özelinde de erlendirilmedi i için sadece program ismine odakl bir de erlendirme ile mimarl k e itimine geçi yapacak programlar belirlenmi tir. Bu tespitten yola ç karak DGS puanlar na bak larak mühendislik bölümlerine gelen rencilere göre mimarl k bölümüne gelen ö rencilerin daha az ba ar olduklar söylenebilmektedir. Ancak burada ba ka bir tespitte de bulunmada yarar vard r. lk olarak mimarl k bölümüne geçi yapabilen önlisans programlar na bak ld nda EA-1 puanlar na

17 898 göre ö renci ald görülmektedir. Di er mühendislik dallar na geçi yapan önlisans programlar genellikle SAY-1 puanla ö renci almaktad r. Bu durum DGS de say sal puan türünden ö renci alan mimarl k bölümünü tercih eden ö renciler için dezavantaj olu turmaktad r. kinci olarak ise mimarl k bölümünü tercih edebilecek devlet üniversitelerine ba 22 önlisans program ve vak f üniversitelerine ba 8 önlisans program bulunmaktad r. Buna ba olarak da s nava girecek ve tercih yapabilecek ö renci say azalmaktad r. Di er mühendislik dallar na geçi yapan önlisans programlar na bak ld nda ise program say fazla oldu undan DGS ile girecek ö renci say da artmaktad r. Bunun sonucunda da niceliksel olarak fazla olan ö renci toplulu undan daha nitelikli ö renciler gelmekte ve buda puanlar n artmas na neden olmaktad r. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k özelinde yap lan bu tespitler, DGS ve ÖSYS k lavuzlar na bak ld nda di er mimarl k bölümleri içinde yap labilmektedir. Selçuk Üniversitesi mimarl k bölümüne gelen tüm önlisans programlar nda yeterli seviyede tasar m dersinin olmad ve bu e itimin verilemedi i söylenebilmektedir. DGS rencilerinin intibak dönemini 2 dönemde veya zorunlu olarak 3 dönemde bitirmek durumundad rlar. 2 döneme göre ayarlanan ders programlar nda ö renciler direkt olarak stüdyo 3 den ba lamakta ve bu mimari proje ile birlikte baz lar temel tasar dersini almaktad r. Yani tasar m e itimine ili kin temel bilgiler verilmeden stüdyo e itimine ba lamaktad rlar. Ö renciler tasar m ve buna dayal derslerde ba ar düzeylerinin iyi olmad ve intibak döneminde bu durum net olarak gözlenmektedir. Teknik bilgilere dayal e itim ald klar için tasar m mant ve e itimini anlamalar bir sorun olarak kar za kmaktad r. Bu nedenle mimarl k e itimi için intibak sürecinin esnek olma zorunlulu u ortaya ç kmaktad r. ntibak sürecinde mimarl k e itimi aç ndan özellikle tasar m e itiminin temeli olan derslerin (temel tasar m, mimari planlama bilgisi/mimari proje I ve mimari proje II) kesinlikle al nmas gerekmektedir. IV. Ulusal meslek yüksekokullar müdürleri toplant nda intibak sürecinin uzat lmas na ili kin bir teklifte bulunmaktad r (YÖK, 2008). Selçuk Üniversitesi mimarl k bölümüne dikey geçi le gelen ö rencilerin ba ar durumlar na bak ld nda ise ortalamalar n yüksek olmad ve genelde lisans e itimlerini uzatarak tamamlad klar söylenebilmektedir. Bu ö renciler lisans ö renimini tamamlamalar na ra men tasar m ve proje derslerini s rdaki notlarla geçmekte, dolay yla tasar m anlay n geli mesi ve tamamlanmas sa lanamamaktad r. Ayr ca ö rencilerin ba ar durumlar n artmas nda iki durumun ön plana ç kt görülmektedir: (i) ö retim eleman varl ve bulundu u yerle me aç ndan üniversitenin önemi (Y ld z Teknik

18 899 Üniversitesi Restorasyon önlisans program ), (ii) önlisans program n ders müfredat n mimarl k e itimi ile örtü mesi (yap ressaml önlisans program ) olarak tan mlanabilmektedir. Sonuç Ülkemiz için mesleki ve teknik e itimin önemli oldu u aç k bir gerçek olarak ortadad r. Gündemde olan ve yap lacak yeni düzenlemelerle mesleki ve teknik e itime daha fazla say da renci al nmas ve buradan da daha fazla say da ö rencinin lisans e itimine devam etmesi planlanmaktad r. Bu nedenle dikey geçi le gelen ö rencilerin e itimleri daha önemli hale gelmektedir. Yap lan de erlendirmeler, önlisans programlar n lisans programlar ile örtü mede sorunlar ya and ortaya koymas bak ndan dikkat çekicidir. Mimarl k itimine ö renci veren önlisans programlar na bak ld nda, bu programlar n ülkenin her yerine da lm olduklar ndan ö retim eleman ve ö retim plan aç ndan niceliksel niteliksel sorunlar ya and görülmektedir. Bu tespit, mimarl k bölümlerine ö renci gönderecek önlisans programlar nda kesinlikle mimar ya da en az ndan mimarl k kökenli retim elemanlar n bulunmas gerekli ine i aret etmektedir. Ara rma sonucunda elde edilen bulgular kapsam nda; özellikle mimarl k e itimi ile örtü en yap ressaml bölümlerinden ö renci geçi i ve bu bölümlerin aç lmas te vik edilmelidir. Restorasyon bölümlerinin de ö retim eleman nicelik ve niteli ine bak larak mimari restorasyon programlar na dönü türülmesi ve bu programlara tasar m e itimine ili kin derslerin koyularak bu önlisans programlar ndan mimarl k bölümlerine dikey geçi le ö renci al nmas sa lanmal r. Di er taraftan, mimari restorasyon önlisans program na dönü türülemeyen restorasyon ya da restorasyon ve konservasyon bölümlerinden mimarl k bölümlerine dikey geçi le ö renci al nmamal r. Bu önlisans programlar ö rencilerinin, arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerine geçi yapabilmesi sa lanmal r. Do al ta dekorasyonu önlisans program n ise a rl kl olarak maden, jeoloji ve in aat lisans programlar na ö renci verebilece i görülmektedir. Sonuç olarak müfredat ve ö retim eleman yap bak ndan mimarl k e itimi ile örtü en en iyi önlisans program n yap ressaml oldu u görülmektedir. Ancak, yap ressaml program na temel tasar m e itimine ili kin derslerin konulmas n e itim sürecine katk sa layaca dü ünülmektedir.

19 900 Mimarl k e itimine intibak süreci aç ndan ise, önlisans programlar ndan gelen rencilerin intibak sürecine ba lamadan önce eksik yönleri belirlenmeli ve herbir ö renci için mimarl k e itimine adaptasyonunu sa layacak verimli ve esnek bir intibak süreci kurgulanmal r. Kaynaklar Akdeniz Üniversitesi. 2008, Serik Meslek Yüksekokulu Restorasyon Önlisans Program ders müfredat, [http://www.akdeniz.edu.tr/serik/restorasyon_programi Ders Katalogu. htm] adresinden 28 Kas m 2008 tarihinde indirilmi tir. AKÜ. 2008, Afyon Kocatepe Üniversitesi scehisar Meslek Yüksekokulu Do al Ta Dekorasyonu Önlisans Program ders müfredat,[http://www.ogrenci.aku.edu.tr /myo/ecdogaltas.htm] adresinden 30 Ocak 2009 tarihinde indirilmi tir. Anadolu Üniversitesi. 2008, Engelliler Entegre Meslek Yüksekokulu Yap Ressaml Önlisans Program ders müfredat, [http://www.anadolu.edu.tr/akademik/yo_engent/yapiresprog/program.htm] adresinden 28 Kas m 2008 tarihinde indirilmi tir. Ankara Üniversitesi. 2008, Ba kent Meslek Yüksekokulu Restorasyon ve Konservasyon Önlisans Program ders müfredat, [http://www.baskent.ankara.edu.tr/?bil=bil_icerik&icerik_id=53&kat_id =103] adresinden 28 Kas m 2008 tarihinde indirilmi tir. Asal lu,. 31 Ekim 2008, Zamanonline, [http://www.zaman.com.tr/haber.do? haberno=755275&title =yuksekokullara-sinavsiz-giris-kaldiriliyor] adresinden 02 Aral k 2008 tarihinde indirilmi tir. Bal kesir Üniversitesi., 2008, Ayval k Meslek Yüksekokulu Restorasyon Önlisans Program ders müfredat, [http://www.ayvalikmyo.com/sayfa_detay.php? sayfa id=419] adresinden 30 Ocak 2009 tarihinde indirilmi tir. Bilecik Üniversitesi. 2008, Pazaryeri Meslek Yüksekokulu Do al Ta Dekorasyonu Önlisans Program ders müfredat, [http://www.bilecik.edu.tr/index.php?option=com _content&task=view&id=39&itemid =72] adresinden 28 Kas m 2008 tarihinde indirilmi tir. DPÜ. 2008, Dumlup nar Üniversitesi Kütahya Meslek Yüksekokulu Restorasyon Önlisans Program ders müfredat, [http://kmyo.dpu.edu.tr/anasayfa.html] adresinden 28 Kas m 2008 tarihinde indirilmi tir. Ege Üniversitesi. 2008, Bergama Meslek Yüksekokulu Restorasyon ve Konservasyon Önlisans Program ders müfredat, [http://bergamamyo.ege.edu.tr/#] adresinden 28 Kas m 2008 tarihinde indirilmi tir. egitimcihaber.net. 12 A ustos 2008, [http://www.egitimcihaber.net/sinavlar/myolarinsinavsiz-gecis-sartlari-hakkinda-bilmesi-gerekenler-egitimcihaber.html] adresinden 02 Aral k 2008 tarihinde indirilmi tir. Karabük Üniversitesi. 2008, Safranbolu Meslek Yüksekokulu Restorasyon Önlisans Program ders müfredat, [http://smyo.karabuk.edu.tr/dokumanlar/ders_icerikleri/restorasyon_ders_icerikleri.ht m] adresinden 28 Kas m 2008 tarihinde indirilmi tir. Kaya, F. 2005, Meslek Yüksekokulu Ö rencilerinin Demografik Yap ve Meslek Yüksekokullar n etkinli i Üzerine Bir Ara rma, Milli E itim Dergisi, say :168, s.1-

20 [http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/168/index3-kaya.htm]adresinden 22 Kas m 2008 tarihinde indirilmi tir. MSGSÜ. 2008, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Önlisans Program ders müfredat, [http://www.msgsu.edu.tr/msu/pages/149.aspx] adresinden 28 Kas m 2008 tarihinde indirilmi tir. Mu la Üniversitesi. 2008, Milas S tk Koçman Meslek Yüksekokulu Restorasyon Önlisans Program ders müfredat, [http://www.mu.edu.tr/t/akademik/meslekyuksekokullari/milas/restorasyon/dersler. html] adresinden 30 Ocak 2009 tarihinde indirilmi tir. Nalçakan, H., Polato lu, Ç. 2008, Türkiye deki ve Dünyadaki Mimarl k E itiminin Kar la rmal Analizi ile Küreselle menin Mimarl k E itimine Etkisinin rdelenmesi, Megaron, YTÜ Mimarl k Fakültesi E.Dergi, Cilt 3, Say 1, s [http://www.megaron.yildiz.edu.tr/yonetim/dosyalar/03-01-megaron pdf] adresinden 16 Ocak 2009 tarihinde indirilmi tir. ÖSYM. 2008a, Ö renci Seçme ve Yerle tirme Sistemi (ÖSYS) K lavuzu, ÖSYM Yay nlar, Ankara, s.18-56(önlisans tercih), s ; s [http://www.osym.gov.tr/belgegoster.aspx?f6e10f CFFF88F742D0D C09A032B98 93] adresinden 26 Kas m 2008 tarihinde indirilmi tir. ÖSYM. 2008b, Meslek Yüksekokullar ile Aç k ö retim Önlisans Programlar Mezunlar n Lisans Ö renimine Dikey Geçi S nav (DGS) K lavuzu, ÖSYM Yay nlar, s.17-48; s , Ankara. [http://www.osym.gov.tr/belgegoster.aspx?f6e10f c FFF88F742D0D E7C3A27F032B06] adresinden 20 Kas m 2008 tarihinde indirilmi tir. SDÜ.2008, Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Restorasyon ve Konservasyon Önlisans Program ders müfredat, [http://yalvacmyo.sdu.edu.tr/index _tr.php?dosya=tr/program &tur= 2&prkod=16] adresinden 28 Kas m 2008 tarihinde indirilmi tir. Selçuk Üniversitesi ntibak Yönergesi. 2008, Selçuk Üniversitesi Dikey Geçi ntibak Program Yönergesi, Selçuk Üniversitesi Senatosu (15 ubat 2008) tarih ve 1 Say Karar, Konya. [http://www.selcuk.edu.tr/akademik/kanunyonet/dikeygecis.php/] adresinden 27 Kas m 2008 tarihinde indirilmi tir. Trakya Üniversitesi. 2008, Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Restorasyon Önlisans Program ders müfredat, [http://tbmyo.trakya.edu.tr/ders/tbmyo%20 restorasyon program dersiçerikleri.asp] adresinden 28 Kas m 2008 tarihinde indirilmi tir. Uluda Üniversitesi. 2008, znik Meslek Yüksekokulu Restorasyon ve Konservasyon Önlisans Program ders müfredat, [http://iznikmyo.uludag.edu.tr/programlar /kr/icerik.html] adresinden 28 Kas m 2008 tarihinde indirilmi tir. YÖK. 2002, Meslek Yüksekokullar ve Aç kö retim Ön Lisans Programlar Mezunlar n Lisans Ö renimine Devamlar Hakk nda Yönetmelik, (19 ubat 2002) tarih ve Say Resmi Gazete, Ankara. [http://www.yok.gov.tr/mevzuat/yenimevzuat.htm] adresinden 22 Kas m 2008 tarihinde indirilmi tir. YÖK. 2003, Üniversite Giri S nav nda Meslek Lisesi ve Genel Lise Mezunlar na Uygulanan Farkl Katsay lar Nedeniyle Ortaya Ç kan Durumun De erlendirilmesi, Ankara, s [http://www.yok.gov.tr/duyuru/oss_uygulama.doc] adresinden 02 Aral k 2008 tarihinde indirilmi tir.

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

GIDA MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Gıda mühendisi gıda hammaddelerinin besin değerini kaybetmeden standartlara uygun olarak verimli bir şekilde işlenmesini, korunmasını ve depolanmasını planlayan, uygulamasını yürüten ve yeni sistemleri

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı

T.C. ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI.. BÖLÜM BAġKANLIĞINA. Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı T.C. UŞAK UġAK ÜNİVERSİTESİ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ DEKANLIĞI. BÖLÜM BAġKANLIĞINA Üniversitesi,.. Fakültesi, Anabilim Dalı. numaralı sınıf (normal/ikinci öğretim) öğrencisiyim. 201-201

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Kadir Has Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi Yüksek Öğretim Kurumlarında

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, önlisans ve lisans düzeyindeki öğrencilerin Adnan Menderes Üniversitesindeki

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

C-BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ÖN LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Yükseköğretim

Detaylı

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM

ELEKTRİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Elektrik enerjisinin, en ekonomik yollarla üretilmesini ve dağıtımını; elektrik donanımlarının, parça ve sistemlerinin yapımını planlayan ve sistemi kurup çalışmasını sağlayan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim Afyon Kocatepe Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Afyon Kocatepe Üniversitesi zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfının eğitim-öğretim

Detaylı

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i

Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Ortaö retim Alan Ö retmenli i Tezsiz Yüksek Lisans Programlar nda Akademik Ba ar n n Çe itli De i kenlere Göre ncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örne i Devrim ÖZDEM R ALICI * Özet Bu ara t rmada 2002-2003

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL BÖLÜMLERİ, KONTENJANLARI VE KOORDİNATÖRLERİ. Öğrenci Kontenjanı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL BÖLÜMLERİ, KONTENJANLARI VE KOORDİNATÖRLERİ. Öğrenci Kontenjanı 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL BÖLÜMLERİ, KONTENJANLARI VE KOORDİNATÖRLERİ Fakültesi Bölümü Öğrenci Kontenjanı Çift Anadal Koordinatörü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama 1 Doç.Dr.Mehmet

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ

ÇOCUK GELİŞİMİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere çocuk eğitimi ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Çocuk gelişimi ile ilgili hangi

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ TANIM İletişim sistemlerinin ve her türlü elektronik aletin tasarımı, üretim teknolojisi, çalışma ilkeleri, yapımı ve işletilmesi ile ilgili alanlarda çalışan kişidir. A- GÖREVLER Elektronik ve haberleşme

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1-(1) Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesine bağlı Fakülte/Yüksekokul/Meslek

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA ÇİFT ANADAL (ÇAP) ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Sakarya Üniversitesi

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE

29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE 29 Ocak 2015 Senato Sayı : 123 YÖNERGE GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM KOMĠSYONU YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Eğitim Komisyonu nun yetki ve sorumluluklarına

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ. 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları. Genel Başvuru Koşulları FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Lisansüstü Başvuru Koşulları ve Kontenjanları Genel Başvuru Koşulları Lisansüstü Eğitim Sınavı ALES-GRE-GMAT İngilizce Sınavları

Detaylı

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ Sayfa 1 2015-2016 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ Lisansüstü Programlara BaĢvurularının Alınması 20 Temmuz 2015 31 Temmuz 2015 Özel Öğrenci

Detaylı

2.1.2 ADALET MESLEK LİSELERİ

2.1.2 ADALET MESLEK LİSELERİ 2.1.2 ADALET MESLEK LİSELERİ 2.1.7.1. Adalet meslek liselerinin amacı nedir? Adalet Meslek Liseleri, bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda adalet alanında istihdam edilecek orta kademedeki nitelikli insan

Detaylı

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar

AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ AVRUPA KREDĠ TRANSFER SĠSTEMĠ (ECTS/AKTS) UYGULAMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç-Kapsam-Dayanak-Tanımlar AMAÇ Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı; Avrupa Birliğine üye ve aday ülkeler arasında

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR

PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR PEDAGOJĠK FORMASYON EĞĠTĠMĠ SERTĠFĠKA PROGRAMINA ĠLĠġKĠN ÇERÇEVE USUL VE ESASLAR BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ YÖNERGESİ (24.12.2015 tarih ve 458 sayı ve 14 Numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1) Bu Yönerge,

Detaylı

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal

Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal K TAP TANITIMI Ar. Gör. Cemil OSMANO LU Erciyes Üniversitesi lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dal Doç. Dr. Süleyman Akyürek, lkö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ö retmen Adaylar n n Yeterlikleri

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DÖNEM İÇİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)Yönergenin Amacı, Ağrı İbrahim Çeçen

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Kâtip Çelebi

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ DAYANAK Madde 1- Yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin bu yönerge Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.02.2013

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI İş Sağlığı Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Sağlık alanında lisans düzeyinde bir Yükseköğretim kurumundan mezun olmak, Psikoloji, Sosyoloji, İşletme,İktisat

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 1

Lisansüstü Programlar, Başvuru ve Kabul Yönetmeliği Sayfa: 1 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR, KAYIT VE KABUL YÖNETMELİĞİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM, ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ (Madde

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI

T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI T.C. MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU ve KABUL ŞARTLARI Mevlana Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Yüksek Lisans (Türkçe

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR

DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR DİCLE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL HUSUSLAR Madde 1.1. Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans derecesini alabilmeye hak kazanabilmeleri için

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1: (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Dokuz

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA ESASLARI Dayanak MADDE 1- (1) Bu esaslar 20 Mayıs 2008 tarih ve 26881 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kafkas Üniversitesi

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru koşulları,

Detaylı

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER

PLASTİK TEKNİKERİ A-GÖREVLER TANIM Plastik teknikeri, plastik sanayi alanında faaliyet gösteren işyerlerinde, kimya ve makine mühendislerinin gözetiminde, her türlü plastik ürünlerin üretim ve şekillendirilmesinde çalışan kişidir.

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ

6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ 6 Kasım 2010 CUMARTESİ Sayı : 27751 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİK YÖNETMELİĞİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARA BAŞVURU VE KABUL ESASLARI A. Başvurularla ilgili Genel Esaslar Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan tüm lisansüstü

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ 1) Jeofizik Mühendisliği Eğitim / Öğretim Programına kayıtlı öğrenciler, Çanakkale Onsekiz

Detaylı

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ

ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ ADANA BİLİM ve TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ LİSANS EĞİTİMİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım Amaç MADDE 1- Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016

TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016 TEOG ÖZEL OKULLAR MODELİ İLE ÖĞRENCİ ALACAK ÖZEL OKULLARIN KAYIT TAKVİMİ 2016 1)TABAN PUAN İLANI Haziran 2016 2). ÖN KAYIT DÖNEMİ Haziran 2016 Temmuz 2016 Özel Okullar Kayıt Komisyonunca alınacak karara

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılında, Sosyal Bilimler Enstitüsü ne aşağıdaki anabilim dallarına lisansüstü eğitim için öğrenci alınacaktır.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (RG: 24 Nisan 2010 Sayı:27561)

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28475 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü

Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitiminde Üniversitelerin Rolü Cevat CELEP (*) Eğitim; bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana' getirme sürecidir (1). Toplumsal

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

Yurda Oönen İşçi Çocukları için Açılan Uyum Kursları ve Düşündürdükleri

Yurda Oönen İşçi Çocukları için Açılan Uyum Kursları ve Düşündürdükleri Yurda Oönen İşçi Çocukları için Açılan Uyum Kursları ve Düşündürdükleri S. Savaş BÜYUKKARAGÖZ {*) Türkiye den yurtdışına resmen 1961 yılında Federal Almanya ile imzalanan «İşgücü Anlaşması» ile işçi gönderilmeye

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi. Ek İsterler Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç 14 üncü maddesi ve 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde Enstitümüz Anabilim / Bilim Dallarına alınacak Doktora ve Yüksek Lisans öğrenci kontenjanları

Detaylı

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir.

TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. TOBB ETÜ LİSANSÜSTÜ BURSLU ÖĞRENCİ YÖNERGESİ* (*)13.04.2011 Tarih ve S-2011-10 sayılı Senato oturumunun 4 nolu Kararı ile Kabul edilmiştir. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI KOMİSYONLARIN ÇALIŞMA İLKELERİ 1- Bölüm komisyonları bir komisyon başkanı ve yeterli sayıda öğretim elemanından oluşur. Komisyon üyeleri komisyon

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL,YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Türkiye deki yükseköğretim kurumlarına

Detaylı