Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i"

Transkript

1 Cilt:8 Say :1 Y l:2011 Dikey geçi s nav ve mimarl k e itimi: Selçuk Üniversitesi Mimarl k Bölümü örne i Mehmet UYSAL 1 Özet Meslek Yüksekokullar ve Aç k Ö retim Önlisans Program mezunlar n lisans renimlerine devamlar na ili kin tarih say Resmi Gazete de yay mlanan yönetmelik esaslar na göre yap lan dikey geçi s nav (DGS) ile meslek yüksekokul ö rencilerinin ilgili lisans ö renim programlar na geçi yapmalar na ili kin düzenlemeler belirlenmi tir. Bu düzenlemeler kapsam nda günümüze kadar ilgili yönetmelik ve uygulama yönergelerinde baz de ikliklere gidilmi tir y nda yap lan bu düzenleme öncesinde de mühendislik alan ndaki lisans programlar na dikey geçi imkân bulunmakla birlikte mimarl k e itim format n di er mühendislik dallar ndan farkl olmas ndan dolay mimarl k lisans programlar na önlisans mezunu ö rencilerin devam etme imkânlar bulunmamaktad r. Bu ara rmada; meslek yüksekokullar ndan mimarl k ö renimine geçi yap labilen önlisans programlar ve bunlara ait ders programlar n mimarl k ö retim programlar ile uyumu ve ili kisi irdelenirken, y llar aras nda Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümüne dikey geçi s nav ile gelen ö rencilerin ba ar durumlar ile intibak ve lisans ö renimi sürecindeki sorunlar n belirlenmesi amaçlanm r. Çal man n sonucunda elde edilen bulgularla, mimarl k e itimine dikey geçi yap labilen önlisans programlar n, müfredatlar n/ö retim planlar n ve mimarl k e itimi için intibak sürecinin yeniden düzenlenmesi gerekti i tespiti yap lm r. Anahtar Kelimeler: Dikey geçi s nav (DGS); meslek yüksekokullar ; mimarl k itimi. 1 Yrd.Doç.Dr., Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü,

2 883 Graduate transfer exam (DGS) and architecture program: Example of Selcuk University, department of architecture Mehmet UYSAL Abstract The regulations pertaining to transfer of the vocational school students to the related undergraduate programs with a graduate transfer exam applied in accordance with the code, announced in the Official Newspaper with number and dated October 15, 1999, concerning admission of the graduates of Vocational Schools and those with a two-year degree from the Open University were designed. So far some alterations have been made on this code and the related directives of application. Before this regulation made in 1999, graduate transfer to the engineering programs was possible. However it was not possible for the students of Open University who had two-year degrees to transfer to undergraduate program of architecture because of the difference between the education methods of architecture and other engineering programs. In this study the curricula of the two-year degree programs in vocational schools, graduates of which can transfer to the architecture programs, and also the concordance and relationship between them were analyzed. Moreover, the study aims at determining performance of the students admitted through graduate transfer exam to Selcuk University department of Architecture since the year 2000 and their problems during adjustment process and under-graduate studies period. As a result of these determinations some proposals concerning the adjustment process for architecture program and curricula of the two-year degree programs in vocational schools graduates of which can transfer to the architecture programs were made. Keywords: Graduate transfer exam (DGS); vocational schools; architectural education.

3 884 Giri Türkiye nin var olan genç i gücünü iyi yönlendirebilmesi, istihdam sa layabilmesi ve nitelikli i gücü haline getirebilmesi, kaliteli mesleki ve teknik e itimle sa lanaca ortadad r. Bu çerçevede, sanayi sektörünün gereksinim duydu u nitelikli ara insan gücünü meslek liseleri ve meslek yüksekokullar n yeti tirdi i göz önüne al rsa; yak n gelecekte mesleki ve teknik e itime duyulan gereksinimin giderek artaca söylenebilmektedir. Nitekim sanayideki ara eleman ihtiyac na ba olarak, yüksekö retimde mesleki ve teknik ö retim döneminde, gerek okul gerekse ö renci say bak ndan 12,1 kat artt na ili kin tespitler, bu söylemi do rulamaktad r. Ancak, kaydedilen geli melere ra men, mesleki ve teknik e itimdeki okulla ma oran henüz ça da ülkeler seviyesine ula amam r. Bugünkü artlar dâhilinde bakt zda mesleki ve teknik ö retimin daha ileri bir düzeye götürülmesi gerekmektedir (YÖK, 2004: 80) y nda yap lan düzenleme ile meslek yüksekokullar ço unlukla meslek liselerinden ö renci almakta ve ö renci profilini bu okullardan gelen ö renciler belirlemektedir. Bu durum hem meslek yüksekokullar hem de lisans programlar için ö renci niteli i aç ndan sorunlar olu turmaktad r. Yüksek Ö retim Kurulu(YÖK) taraf ndan mesleki ve teknik e itimin yeniden yap land lmas na yönelik tart malar kapsam nda meslek yüksekokullar ndaki ö renci kalitesini art rmak için meslek liselerinden s navs z geçi lerin kald lmas gündeme getirilmi tir. Bu tart malar, 4702 Say Kanuna göre meslek yüksekokullar mezunlar n asgari % 10 unun lisans e itimine devam etmesi gerekirken lisans programlar nda az kontenjan ayr lmas sebebiyle bu oran n yakalanamad na da i aret etmektedir. Öte yandan dikey geçi le lisans ö renimine devam edecek ö renci say n art lmas için yeni bir düzenlemenin yap laca da belirtilmektedir (Asal lu, 2008). Dikey geçi s nav ile lisans e itimine ba layan ö renci say, s f mevcutlar n çok az (2 3 ki ilik) bir k sm olu turmas na kar k, e itim bütünlü ü ve süreklili i aç ndan büyük önem ta maktad r. Ancak, yeni düzenlemeye ba olarak, dikey geçi s nav ile gelen renci say n art lmas, buna kar k, önlisans programlar nda herhangi bir düzenleme yap lmamas durumunda, çe itli sorunlarla kar la laca aç kt r. Bu nedenle, mesleki ve teknik e itimin yeniden yap land lmas sürecinde, mimarl k e itimine ö renci gönderen önlisans programlar sorgulanmal ve gerekli düzenlemeler yap lmal r. Meslek yüksekokullar nda e itim veren ö retim elemanlar na bak ld nda ise doktora derecesine sahip ö retim üyeleri, ö retim görevlileri, okutman ve uzmanlar n görev yapt görülmektedir. Meslek yüksekokullar nda görevli meslek dersi ö retim

4 885 elemanlar, genelde lisans düzeyinde e itim alm mezunlardan olu makta, genel olarak sanayi deneyimi ve ö retim elemanl konusunda yeterli birikimleri bulunmamaktad r. Genelde herhangi bir lisans program bitirdikten sonra, do rudan ö retim eleman olarak ders vermeye ba lamaktad r (YÖK, 2004: 81). Yüksek Ö retim Kurumu, meslek yüksekokullar ndaki ö retim elemanlar n mesleki yetkinlik ve niteli inin artt lmas için bir tak m öneriler getirmi tir. Bu öneriler; meslek yüksekokullar ö retim elemanlar için farkl bir kariyer geli iminin yap land lmas, uzun süreli sektör deneyiminin (en az be y l) ön art olarak koyulmas, meslek yüksekokullar nda görev yapan ö retim elemanlar n pedagojik ve bilimsel aç dan geli melerinin sa lanmas ve lisansüstü e itimin te vik edilmesi olarak ralanabilmektedir. Meslek yüksekokullar n ülkesel düzeyde mekânsal da na bak ld nda; belde statüsündeki yerle melerden, Büyük ehir ölçe indeki kentlere dek uzanan farkl büyüklükteki yerle im birimlerinde bulundu u görülmektedir. Bu da n, sektörel gereksinimlere göre ele al nmas, gerek nitelikli e itim sa lanmas gerekse sektörel taleplerin kar lanmas nda önem ta maktad r(yök, 2007a: 2; YÖK, 2008). Yöntem Çal ma kapsam nda, öncelikle mesleki ve teknik e itim ö rencilerinin, mimarl k itimine aktar lmas nda, Dikey Geçi S nav (DGS) ve intibak sürecine ili kin hukuksal düzenlemeler, sistematik olarak irdelenmi tir. Çal mada yap lacak analizler dört ba kta toplanm r. Birincisi, 2008 ÖSYS k lavuzuna göre Mimarl k Lisans Programlar na ö renci gönderen önlisans programlar ile kontenjanlar belirlenmi tir. kinci olarak, mimarl k lisans program na ö renci gönderen önlisans programlar n ders müfredatlar /ö retim planlar elde edilerek, bu müfredatlar n mimarl k lisans programlar müfredatlar ile uyumu irdelenmi tir. Üçüncü olarak, 2008 ÖSYS ve DGS k lavuzlar ndan yararlan larak mimarl k lisans programlar, kontenjanlar ve ba ar s ralamalar incelenmi tir. Son olarak; Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Ö renci leri Müdürlü ü nden DGS ile ö renci kabulünün ba lamas ndan (2000), Güz Yar na kadar olan dönemde, DGS ile mimarl k lisans program na gelen ö rencilere ili kin veriler toplanarak, ba ar durumlar na ili kin bulgular kar la rmal olarak de erlendirilmi tir.

5 886 Yukar da dört ba k alt nda yap lan de erlendirmeler kapsam nda olu turulan tablolara çal mada yer verilmemi, sadece elde edilen analiz sonuçlar de erlendirilmi tir. Ayn zamanda bu de erlendirmeler, intibak komisyonlar, ö retim elemanlar, ö renci i leri çal anlar ve dikey geçi le gelen ö rencilerle yap lan görü melere de dayanmaktad r. Bulgular Ulusal sanayi için ara eleman ve nitelikli i gücünün yeti tirilmesinde mesleki ve teknik itimin önemi büyüktür. Özellikle 21. yüzy lda dünyada rekabet edebilmenin yolu, verimli ve esnek bir i gücünün yeti tirilmesinden geçmektedir. Bu durum, teknoloji ve teknoloji uygulamalar na hâkim, verimli, kaliteli i ve hizmet üretebilen i gücünün yeti tirilmesini gerektirmektedir (Kaya, 2005:1). Bu noktada, yüksek ö retimde özellikle ara i gücünü yeti tiren meslek yüksekokullar n i levleri önemlidir. Günümüzde meslek yüksekokullar n potansiyel ö renci profilini meslek liseleri olu turmaktad r tarihinde say Resmi Gazete de yay nlanan yönetmelikle 2000 y ndan itibaren DGS ile meslek yüksekokulu ö rencileri lisans ö renimine devam edebilmektedirler. Teknik ve meslek lisesi mezunlar ise 4702 say kanun kapsam nda s navs z olarak ilk kez 2002 y nda önlisans programlar na geçmi ler ve ilk mezunlar 2004 y nda vermi lerdir. Bu tarihten itibaren önlisans programlar na yerle en adaylardan meslek ve teknik lise ö renci say artm ve DGS s nav ile de lisans programlar na daha fazla say da yerle tirilmi lerdir. Ancak navs z geçi le gelen ö rencilerin meslek yüksekokullar nda ve daha sonrada lisans itiminde nitelik aç ndan sorunlara neden oldu u görülmektedir (YÖK, 2007a: 3). DGS lavuzlar nda meslek yüksekokulu mezunlar n önlisans programlar ndan fakülte ve yüksekokullar n hangi lisans programlar na geçi yapabilecekleri belirlenmi tir. Meslek yüksekokul mezunlar t p, eczac k ve di hekimli i hariç ba ta mühendislik programlar olmak üzere bütün lisans programlar na dikey geçi yapabilmektedirler ve 2003 DGS verilerine bak ld nda kontenjanlar n neredeyse %100 oran nda doldu u gözlenmektedir (YÖK, 2003: 29) y nda meslek yüksekokullar müdürleri toplant sonuçlar na göre olu turulan III. Komisyon raporunda, dikey geçi te kontenjanlar konusunda ilgili kanun (4702 say ) ve yönetmeli in hassasiyetle uygulanmad tespit edilmi tir. Di er taraftan, dikey geçi lerde önlisans program ile lisans programlar n uyumlar n ve denkliklerinin uygulamada baz nt lara yol açt na dikkat çekilerek, meslek yüksekokulu program ve müfredatlar n yeniden düzenlenmesi ve akreditasyonunun sa lan lmas gere ine dikkat çekilmi tir. Buna

6 887 ba olarak, önlisans programlar ndan hangi lisans programlar na geçi in uygun oldu u konusunun, lisans programlar ndan al nacak geri bildirimler çerçevesinde düzenlenmesi ve DGS k lavuzunun da buna göre yeniden ekillendirilmesi gereklili i vurgulanm r (YÖK, 2007b: 4, YÖK, 2008). Mimarl k e itimi, mühendislik e itiminden hem ders içeri i ve i leni i, hem de e itim format aç ndan önemli farkl klar göstermektedir. Mühendislik e itimi, genel olarak say sal bilgiye dayal teorik derslere ve uygulamaya dönük laboratuar çal malar na ba olarak gerçekle mektedir. Mühendislik e itiminde verilen bilgiler say sal ve kesin bilgilere dayanmaktad r. Mimarl k e itimi ise tasar n sorgulanabilir bir durum olmas ndan ötürü, teorik temellere ve kurallara dayanan mühendislik e itiminden ayr lmaktad r. Mimarl k itiminde dersler bina bilgisi, yap, mimarl k tarihi ve restorasyon anabilim dallar kapsam nda verilmektedir. Ancak mimarl k e itiminin temelini bina bilgisi anabilim dal kapsam nda olan tasar m e itimi olu turmaktad r. Mimarl k e itimi de temel tasar m e itimi ile ba lamakta ve e itim sürecinde de proje dersleri ile ö renciler tasar m sürecinin ve sistemati inin ö retilmesi amaçlanmaktad r. Ancak, Ortaö retimden elde etti i kazan mlarla mimarl k e itimine gelen ö renciler yetersiz kald klar görülmektedir (Nalçakan&Polato lu, 2008: 80). Ö rencilerin mimarl k ve tasar m e itim format için önceki edinimlerin de tirilerek yeni formata sokulmas gerekmektedir. Bu nedenle de ö rencilerin mimarl k itim sürecine uyumlar çok uzun süre almaktad r(nalçakan&polato lu, 2008: 80). Bu süreçte özellikle mimarl k e itimde ilk y l bu format n de tirildi i süreçtir. Bundan dolay mimarl k e itiminde ilk dört yar l çok önemlidir. Tasar m e itiminin mant ve süreci bu dönemlerde verilmekte, di er yar llarda ise tasar m mant geli tirilmekte ve di er bilgilerle desteklenmektedir. Dikey geçi le gelen ö rencilerin önlisans programlar nda bu tasar m e itim mant verilmedi i için intibak döneminde bu format de ikli inin yap lmas gerekmektedir. Ancak kanun, yönetmelik ve yönerge kapsam nda bu süreç s rland lm bulunmaktad r. Ö rencilerin alacaklar kredi say belirlenmi tir. Bu s rlamalardan ötürü renci tasar m e itimi aç ndan önemli olan birçok dersi almadan intibak sürecini tamamlayarak lisans e itimine ba lamaktad r. Mesleki ve teknik e itimde yeni yap lacak düzenlemede intibak sürecinin de sorgulanmas ve düzenlenmesi gereken bir durumdur. Dikey Geçi S nav ve ntibak Sürecine li kin Kanun, Yönetmelik ve Yönergeler meslek liselerinden s navs z geçi, DGS ve intibak süreci kapsam nda yap lm r. Üniversiteler dikey geçi s nav ndan önce meslek yüksekokullar ndan lisans ö renimine geçi leri kendi yönergeleri kapsam nda yapmaktayd lar. Ancak tarihinde say resmi

7 888 gazetede yay mlanan "Meslek Yüksekokullar ve Aç k ö retim Önlisans Programlar Mezunlar n Lisans Ö renimlerine Devamlar Hakk nda Yönetmelik" kapsam nda 2000 ndan itibaren Dikey Geçi S nav (DGS) ile lisans ö renimlerine geçebilmekte ve intibak süreci ile lisans ö renimine ba lamaktad rlar. Dikey geçi s nav ve buna ba düzenlemeler tarihinde kabul edilen 4702 say kanunla olmu tur. Bu kanunla meslek liselerinden ilgili olduklar programa s navs z geçi yapabilme imkân sa lam ve dikey geçi s nav ile lisans ö renimine devam edebilmelerinin önü aç lm r (4702 Say kanun, 2001). Bu kanuni düzenleme ile meslek yüksekokullar nda ö renci say artm ve nitelik problemleri ortaya ç km r. Nitelik problemini ortadan kald rmak için meslek yüksekokullar kontenjanlar n genel liseler ve meslek liseleri için yar yar ya olmas ve s navs z geçi in kald lmas önerilmi tir ( YÖK, 2008). Mesleki ve teknik e itimde yap lmas dü ünülen yeni düzenlemenin 4702 say kanun kapsam nda yap lmas planlanmaktad r Say kanuna ba olarak 1999 da yay mlanan dikey geçi yönetmeli i tarih ve say resmi gazetede yay mlanan yönetmelikle kald lm r (Lisans ö renimine devam hakk nda yönetmelik, 2002). Bu yönetmelikte 2006 y nda iki ve 2007 y nda da iki defa olmak üzere toplam 4 de iklik yap lm r. Bu de iklikler yabanc dil haz rl k s, aç k ö retim lisans programlar na s navs z geçi, intibak süreci ve dikey geçi s nav na ba vurulara ili kindir. Dikey geçi s navlar na en fazla be y l önce mezun olmak ve en fazla üç kere girme s rlamas bulunmaktayd. 16 Aral k 2007 tarihinde yap lan düzenleme ile bu art kald lm r. Bu yönetmeli e göre intibak süreci 2 yar ld r, özel durumlarda bu süre 3 yar la ç kar labilmektedir. Bu süreçten sonra 2 den fazla dersten ba ar z olanlar n ili ikleri kesilmektedir(lisans ö renimine devam hakk nda yönetmelik, 2002). Dikey Geçi le gelen ö rencilere her üniversite dikey geçi yönetmeli i kapsam nda intibak yönergeleri ç karm lar ve uygulamalar buna göre yapm lard r. Selçuk Üniversitesi nde de 2001, 2003, 2004, 2005 ve 2008 y llar nda yönerge kapsam nda düzenlemeler yap lm r. Selçuk Üniversitesi Senatosunun 15 ubat 2008 tarih ve 1 say karar ile 2005 y ndaki yönerge kald lm ve yeni yönerge uygulamaya konulmu tur. ntibak sürecinin belirlendi i bu yönergede, intibak süresi iki yar l olarak tarif edilmi tir. ntibak sürecinde bir yar lda 30 dan fazla kredi verilemeyece i gibi 3. ve 4. yar llardaki kredilerinin %20 sinden de fazla olamamaktad r. lk dört yar l için ön artlar n uygulanmayaca ve haftal k ders program nda çak an derslerin verilmeyece i belirtilmi tir.

8 889 Yabanc dil haz rl k s ndan ilk y l ba ar z olanlar destek s na devam ederek bir dönem sonra intibak e itimine ba layabilmektedirler. ki yar l sonunda 3 veya daha fazla dersten devams z veya uygulama art yerine getirmeyenler ek s nava girememekte ve ili kileri kesilmektedir. Bu artlar yerine getirenler lisans e itimine ba layabilmektedirler(selçuk Üniversitesi intibak yönergesi, 2008). Mimarl k bölümüne geçi yapabilen önlisans programlar Tablo 1 de görüldü ü gibi, do al ta dekorasyonu, mimari restorasyon, restorasyon, restorasyon ve konservasyon ve yap ressaml programlar r[10]. Meslek yüksekokullar na yap lan kanuni düzenleme ile 2002 ndan itibaren meslek liselerden s navs z geçi yap labilmektedir verilerine göre iki ll k MYO programlar na yerle en yakla k 199 bin aday n % 59 unun s navs z geçi sonucu, geriye kalan yakla k 81 bin aday n ise Y-ÖSS puanlar ile meslek yüksekokullar na yerle tiklerini görülmektedir (egitimcihaber.net, 12 Agustos 2008). Bu geçi te de ö rencilerin yerle mesinde baz öncelikler belirlenmi tir. Mimarl k bölümlerine dikey geçi yapabilen önlisans programlar na s navs z geçi hakk olan meslek lisesi programlar Tablo 2 de gösterilmi tir. Bu tabloya bak ld nda da do al ta dekorasyonu önlisans program d ndaki di er programlar n ö renci ald meslek liseleri programlar n genellikle mimarl a ad m olu turabilecek programlar olarak görülebilmektedir. Ancak do al ta dekorasyonu ve ayn grupta yer alan önlisans programlar na geçi yapabilen meslek lise programlar kuyumculuk, mermer ve süsleme ta ba klar nda toplanabilmektedir (ÖSYM, 2008a). Meslek lisesi ve önlisans program olarak do al ta dekorasyonu bölümünün mimarl k ö renimine ad m olu turmas sorgulanmas gereken bir durumdur. Ayn zamanda Tablo 1 de de görüldü ü gibi do al ta dekorasyonu program ndan mimarl k ve iç mimarl k d nda jeoloji ve maden mühendisli i programlar na da geçi yap labildi i görülmektedir(ösym, 2008b). Bu iki mühendislik ve mimarl k ö retiminin ne kadar benze tikleri önemli bir problemdir.

9 890 Tablo 1. Mimarl k Bölümlerine Dikey Geçi Yapabilen Önlisans Programlar (ÖSYM, 2008b). Alan Kodu ve Önlisans Mezuniyet Alan Do al Ta Dekorasyonu Mimari Restorasyon Restorasyon Restorasyon ve Konservasyon Yap Ressaml Tercih Yap labilecek Lisans Programlar ç Mimarl k ç Mimarl k ve Çevre Tasar Jeoloji Mühendisli i Eski Çini Onar mlar Geleneksel Türk El Sanatlar ç Mimarl k Eski Çini Onar mlar Geleneksel Türk El Sanatlar ç Mimarl k Mimarl k Yap Ö retmenli i Maden Mühendisli i Mimarl k ç Mimarl k ve Çevre Tasar Mimarl k ç Mimarl k ve Çevre Tasar Mimarl k Yap Ressaml retmenli i Yap Tasar Ö retmenli i Tablo 2. Mimarl k Bölümlerine Dikey Geçi le Ö renci Gönderen Önlisans Programlar na Meslek Liselerinden S navs z Geçi Yap labilen Programlar(ÖSYM, 2008a). Alan Kodu ve Meslek Lisesi Programlar 1045-Alt Yap 1045-Alt Yap ( aat) aat aat Teknolojisi aat-üst Yap Üst Yap Üst Yap aat 2776-Yap 2776-Yap (Kagir-Ah ap) 2797-Yap Ressaml 2776-Yap k Meslek Yüksekokulu Programlar Bina Koruma ve Yenileme Do algaz ve Boru Hatlar Teknolojisi Harita Kadastro Haz r Beton Teknolojisi ç Mekan Koruma ve Yenileme aat Jeoteknik Teknikerli i Karayolu Ula ve Trafik Maden Mermer Teknolojisi Mermercilik Mimari Restorasyon Rayl Sistemler Yol Restorasyon Restorasyon ve Konservasyon Sulama Teknolojisi Tar msal Sulama Yap Denetim Yard mc Yap Ressaml 1924-Kuyumculuk 3393-Kuyumculuk Tak Tasar 4003-Kuyumculuk Teknolojisi 3173-Mermer Teknolojisi 3173-Mermer Teknolojisi (Süsleme Ta ) 3648-Süsleme Ta 1327-Dekoratif Resim 3428-Dekoratif Sanatlar ç Mekan Düzenleme ç Mekan Tasar 3256-Konservasyon 2309-Restorasyon 4443-Sanat ve Tasar m Do al Ta Dekorasyonu Gemoloji ve Mücevher ymetli Ta ve Metal lm. Mermer Teknolojisi Mermercilik Do al Ta Dekorasyonu Bina Koruma ve Yenileme ç Mekan Koruma ve Yenileme Mimari Dekoratif Sanatlar Kuyumculuk ve Tak Tasar Tak Tas. Ve Süs Ta lar lm. Uygulamal Tak Teknolojisi Mimari Restorasyon Restorasyon Restorasyon ve Konservasyon Mimarl k lisans program na ö renci gönderen önlisans programlar analizleri; 2008 ÖSYS k lavuzunda devlet üniversitelerine ba 3 do al ta dekorasyonu önlisans program (1 adedi ikinci ö retim), 1 adet mimari restorasyon program, 4 adet restorasyon ve

10 891 konservasyon ve 14 adet restorasyon önlisans program (3 adedi ikinci ö retim) yer almaktad r. Vak f üniversitelerinde ise 8 adet restorasyon program bulunmaktad r. Bu önlisans programlar ndan Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Meslek Yüksekokulu ÖSS puan ile di erlerine ÖSYS puanlar ile ö renci yerle tirilmi tir. Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Meslek Yüksekokulu nda yer alan program hariç art k yap ressaml programlar meslek yüksekokullar nda bulunmamakta ve ö renci almamaktad r ÖSYS lavuzunda yer alan isim ve program kapsam nda mimarl k bölümlerine dikey geçi yapabilecek, ancak dikey geçi yap lmayan önlisans programlar ; Y ld z Teknik Üniversitesi Milli Saraylar ve Tarihi Yap lar Meslek Yüksekokulunda yer alan Bina Koruma ve Yenileme Program ile ç Mekân Koruma ve Yenileme Programlar olarak s ralanabilmektedir(ösym, 2008a). Bu programlar asl nda di er mimarl k e itimine ö renci gönderen programlara göre renci yeti tirme niteli i ve yap daha uygun görülmektedir. Önlisans programlar ndan puanlar genel olarak dü ük olan bölümlere(9 adet) bulunduklar mesleki ve teknik e itim bölgesindeki meslek liselerinden direk olarak s navs z geçi sa lanabilmekte ve bu programlar için öncelikler belirlenmektedir ÖSYS k lavuzuna göre devlet üniversitelerine ba 22 adet önlisans program kontenjan 802 ve vak f üniversitelerine ba 8 adet önlisans program kontenjan 212 olarak toplam kontenjan 1014 ki idir. Bu kontenjan ll k mimarl k ö renimine geçi yapabilecek aday say r. Mimarl k lisans programlar na ö renci gönderen önlisans programlar ders müfredatlar analizleri; Devlet üniversitelerinde yer alan önlisans programlar na ait ö retim planlar n mimarl k e itimine alt yap olu turup olu turmad klar ve derslerin örtü me durumlar n belirlenmesi amac yla analizler yap lm r. Ayr ca bu önlisans programlar nda mimarl k e itiminin temelini ve ba lang olu turan temel tasar e itiminin varl ve proje dersleri ile örtü ebilecek derslerin varl konusunda de erlendirmeler yap lm r. Önlisans programlar kapsam nda ö retim planlar n de erlendirmeleri a da s ralanm r. Do al ta dekorasyonu önlisans program ders müfredat ; iki adet üniversitede bu program yer almaktad r. Bu programlara ait bölüm hedefleri incelendi inde direkt olarak do al ta sektörü ele al nmaktad r (AKÜ, 2008; Bilecik Üniversitesi, 2008). Ders program na ula labilen scehisar Meslek yüksekokulunda yer alan program n ders program nda tasar m itimine ili kin sadece Temel Sanat E itimi, Form ve Dekorasyon Sanat dersleri bulunmakta, projelere kar k gelecek dersler bulunmamaktad r. Bölümde genel olarak do al ta lar n i lenmesi ve tasar kapsam nda dersler yer almaktad r. Teknik resim haricinde de yap bilgisine ili kin ders bulunmamaktad r. Mimari restorasyon ve mimarl k tarihi anlam nda

11 892 dersler bulunmamaktad r. Ayr ca bu bölümde 3 maden, 1 jeoloji ve 1 de mimar meslek grubundan ö retim görevlisi bulunmaktad r(akü, 2008). Mimari restorasyon önlisans program ders müfredat : Bu önlisans program bir devlet üniversitesinde yer almaktad r. Bu önlisans program nda ö rencilere rölöve, restorasyon, mimarl k tarihi, yap malzemeleri ve teknolojileri konusunda dersler verilmektedir(msgsü, 2008). Ayr ca restorasyon projeleri de haz rlamaktad rlar. Ancak bu programda da mimarl k itimine ili kin restorasyon, mimarl k tarihi ve yap bilim dallar kapsam nda dersler bulunurken, bina bilgisi bilim dal nda özellikle tasar m e itimine yönelik dersler(temel tasar, mimari planlama bilgisi vb.) bulunmamaktad r. Restorasyon önlisans program ders müfredat : 14 adet restorasyon önlisans program ndan 10 tanesinin ö retim plan na ula lm ve bu planlar üzerinden de erlendirmeler yap lm r. Restorasyon önlisans programlar na genel olarak bak ld nda; belgeleme(rölöve, foto raf vb.), yap malzemeleri ve teknolojileri, mimarl k ve sanat tarihi, restorasyon yöntem ve tekniklerine ili kin dersler vard r (Akdeniz Üniversitesi, 2008; Bal kesir Üniversitesi, 2008; DPÜ, 2008; Karabük Üniversitesi, 2008; Mu la Üniversitesi, 2008; Trakya Üniversitesi, 2008; YTÜ, 2008). Restorasyona ili kin dersler, e itim veren retim elemanlar na göre baz programlarda arkeoloji a rl kl, baz lar nda malzeme ve ürün restorasyonuna a rl k verirlerken, baz programlarda yap ve malzemelerine ili kin restorasyon teknikleri verilmektedir. Ö renciler bu programlarda restorasyon projeleri de haz rlamaktad rlar. Ayr ca mimarl k e itimine ö renci veren bütün önlisans programlar nda teknik resim dersi bulunmaktad r. Tasar ma ili kin dersler (temel sanat e itimi, teknik resim ve tasar m, tarihi yap lara i lev kazand rma) sadece Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulunda yer almakta, di er hiçbir bölümde temel tasar m e itimi ve buna ili kin dersler bulunmamaktad r. Restorasyon ve konservasyon önlisans program ders müfredat : Restorasyon ve konservasyon önlisans programlar ndan dördününde ö retim planlar incelenmi tir. Bunun sonucunda bu önlisans programlar nda restorasyon, konservasyon, malzeme bilgisi ve laboratuar, kimya, belgeleme(rölöve vb.), arkeoloji, mimarl k ve sanat tarihi dersleri a rl kta verilmektedir (Ankara Üniversitesi, 2008; Ege Üniversitesi, 2008; SDÜ, 2008; Uluda Üniversitesi;2008). Bu programlarda verilen dersler a rl kl olarak cam, ta, seramik, duvar resmi vb. konservasyon ve restorasyonuyla ilgilidir ve arkeoloji a rl kl r. Yap ressaml önlisans program ders müfredat : 2008 ÖSYS k lavuzuna göre bu önlisans program ndan sadece Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Meslek

12 893 Yüksekokulunda yer almaktad r. Di er önlisans programlar kapat lm r. Ancak bu programlardan daha önceleri dikey geçi yapan ö renciler bulundu u için ö retim plan de erlendirmesi yap lm r. Bu kapsamda Engelliler Entegre Meslek Yüksekokulu ve Zonguldak Meslek Yüksekokulu yap ressaml önlisans programlar ö retim planlar incelenmi tir. Bu inceleme neticesinde önlisans programlar nda yap bilgisi ve malzemesi, mimari anlat m, mimarl k bilgisi ve projeleri, uygulama projeleri ve bina bilgisi dersleri yer almaktad r(anadolu Üniversitesi, 2008; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 2008). Ayr ca seçmeli olarak eskiz teknikleri ve perspektif dersleri de vard r. Mimarl k E itimi ve Dikey Geçi S nav ile Ö renci Alan Mimarl k Bölümleri; 2008 DGS k lavuzuna bak ld nda devlet üniversitelerinde 21, vak f üniversitelerinde 21 ve KKTC üniversitelerinde 7 mimarl k bölümü DGS ile ö renci almaktad r ÖSYS k lavuzunda mimarl k e itimi veren ancak DGS ile ö renci almayan 4 devlet ve 2 vak f üniversitesi bulunmaktad r. Ancak KKTC üniversitelerinde yer alan mimarl k bölümü kontenjanlar n dolmad görülmektedir DGS k lavuzunda yer alan mimarl k bölümleri kontenjanlar devlet üniversitelerinde 36, vak f üniversitelerinde 35 ve KKTC üniversitelerinde 25 olarak belirlenmi tir. Tüm bu bölümlerin toplam kontenjan 96 ki idir. DGS ile Selçuk Üniversitesi Mimarl k bölümüne gelen ö renci profili ve ba ar durumlar analizleri; 2008 DGS k lavuzuna bak ld nda mimarl k bölümleri puana göre bir ralama yap ld nda Selçuk Üniversitesi Mimarl k bölümü 21 devlet üniversitesi aras nda 13. s rada yer almaktad r ÖSYS k lavuzuna bak ld nda ise ilk kez ö renci alacak 2 program d nda 23 devlet üniversitesi aras nda 12. s rada yer almaktad r. Bu puan durumuna bak ld nda Selçuk Üniversitesi mimarl k bölümüne gelen ö rencilerin DGS ve ÖSYS taban puanlar na göre di er üniversitelerle k yasland nda genel olarak ayn yüzdelik dilimden renci ald söylenebilmektedir. Ba ka bir deyi le Selçuk Üniversitesi mimarl k bölümü, DGS ve ÖSYS puanlar na bak ld nda mimarl k bölüm taban puanlar na göre ortalarda yer almakta ve bu taban puan bölgesinden ö renci almaktad r DGS k lavuzuna göre Selçuk Üniversitesi mühendislik-mimarl k fakültesinde mimarl k bölümü d nda 8 normal ö retim ve 5 ikinci ö retim mühendislik bölümüne say sal puanla dikey geçi s nav ile lisans ö renimine ba lanabilmektedir. Bilgisayar ve endüstri mühendisli i bölümleri DGS ile ö renci almamaktad r. ehir ve Bölge Planlama bölümüne ise DGS ile geçi yapabilecek önlisans program yoktur (ÖSYM, 2008b). DGS taban puanlar na göre 13 bölüm içinde mimarl k bölümü 8. s rada yer almaktad r ÖSYS lavuzuna bak ld nda ise Selçuk Üniversitesi mühendislik-mimarl k fakültesine say sal

13 894 puanla12 normal ve 5 ikinci ö retim lisans ö rencisi almaktad r. Bu kitapç kta yer alan taban puanlara göre Dikey geçi ö renci geçi i kabul etmeyen Bilgisayar bölümü ve elektrik ve elektronik bölümünden sonra mimarl k bölümü üçüncü s rada yer almaktad r(ösym, 2008a). Selçuk Üniversitesi mimarl k bölümüne güz yar da dahil olmak üzere DGS ile 28 adet ö renci kay t yapt rm r. ki ö renci haz rl k s tamamlamadan üniversiteden ayr lm ve DGS ile ba ka mimarl k bölümlerine kay t yapt rm r. Mimarl k bölümüne DGS ile kay t yapt ran ö rencilerden 17adedi restorasyon(%65), 6 adedi yap ressaml (%23) ve 3 adedi de restorasyon ve konservasyon(%12) önlisans programlar ndan gelmi lerdir. Restorasyon programlar ndan daha fazla ö renci gelmesinin sebebi bu program say n (16 adet) ve buna ba olarak da ö renci say n fazlal ndan kaynaklanmaktad r. rencilerin e itim süreçlerine bak ld nda ise, bir ö renci intibak e itimini tamamlayamamas nedeniyle 2002 y nda ayr lm, ancak 2005 y nda afla geri dönmü tür. 2 renci haz rl k s na(% 8), 5 ö renci intibak e itimine(% 19) ve 9 ö renci lisans itimine(%35) devam etmektedir. 10 ö renci lisans e itimini(% 38) tamamlam r. Lisans itimine ba layan 19 ö renciden 15 i (%79) intibak e itimini 2 dönemde, 3 ki i (%16) 3 dönemde, 1 ki ide (%5) 5 dönemde tamamlam r. ntibak döneminde yönetmeliklere uygun olarak ö renciler 17(42 kredi) ile 26(65 kredi)aras nda de en say da dersten muaf tutulmu lard r. ntibak döneminde derslerden muaf olma durumlar önlisans e itiminde ald klar derslerin lisans e itimindekilerle benzer olmas, benzer olmasa bile zorunlu olarak ders çak mas veya fazla kredi verilememesinden(1 dönem 30 kredi) dolay olmaktad r. ntibak döneminde ö rencilerin ald ders say 10 (30 kredi) ile 18 ( 48 kredi) aras nda de mektedir. Bu tabloya bak ld nda derslerden en fazla muaf olan ve en az dersi alan rencinin yap ressaml program tamamlad, derslerden en az muaf olan ve en fazla say da alan ö rencininse restorasyon ve konservasyon program bitirdi i görülmektedir. Genel olarak önlisans programlar ders alma durumuna azdan ço a do ru s ralama yap ld nda; yap ressaml, restorasyon, restorasyon ve konservasyon olarak ralanmaktad r. Bu duruma göre ders programlar na bile bak lmadan önlisans programlar n mimarl k e itimi ile örtü me anlam nda s ralamas n yukar daki gibi oldu u (yap ressaml -restorasyon-restorasyon ve konservasyon) görülmektedir. 5 ve 8. dönem aras ndaki derslerden muaf olma durumuna bak ld nda ise, ilk DGS ö rencisinin hiçbir dersten muaf olmad, daha sonraki ö rencilerin ise 2 ile 8 aras nda de en say da dersten muaf olduklar görülmektedir.

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi * Sosyal Bilimler 8/2 (2010) SOSYAL B L MLER Y l : 2010 Cilt :8 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi

Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Tam Ö renme Yönteminin Kavram Haritalar yla Birlikte Kullan ld nda Kimya Ö rencilerinin Ba ar Düzeylerine Etkisi Hikmet Savc 34 ve Kamil Arif K rk ç 35 Abstract: The aim of the study is to investigate

Detaylı

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN

T.C. FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü. Emin KAPLAN T.C. CLE ÜN VERS TES FEN B MLER ENST TÜSÜ MÜDÜRLÜ Ü GAP BÖLGES NDEK B TK KORUMA UYGULAMALARINA A T SORUNLARIN BEL RLENMES Emin KAPLAN YÜKSEK L SANS TEZ TK KORUMA ANAB M DALI YARBAKIR Eylül 2014 T.C. D

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE

LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE LKOKUL MÜDÜRLER N ALGILANAN ÇATI MA YÖNET M ST LLER VE RETMENLERDE OLU TURDU U STRES DÜZEY - GAZ ANTEP AH NBEY LÇES ÖRNE PERCEIVED CONFLICT MANAGEMENT STYLES OF PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS AND STRESS LEVEL

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES

LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES LETMELERDEK ISO 9001 KAL TE YÖNET M S STEM UYGULAMALARININ ÇALI AN PERFORMANSI ÜZER NE ETK LER N N TOPLAM KAL TE YÖNET M BA LAMINDA DE ERLEND R LMES Mehmet KARAHAN Ömür Hakan KUZU Fatih VAROL enol AH N

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

Ö retim Üyesi Yetifltirme Program ndaki (ÖYP) Araflt rma Görevlilerinin ÖYP yi De erlendirmeleri*

Ö retim Üyesi Yetifltirme Program ndaki (ÖYP) Araflt rma Görevlilerinin ÖYP yi De erlendirmeleri* Ampirik Aralt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Ö retim Üyesi Yetiltirme Program ndaki (ÖYP) Aralt rma Görevlilerinin ÖYP yi De erlendirmeleri* The evaluation o Faculty Development Programme

Detaylı

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI

PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI PART ÜRET M S STEM LE ÇALI AN KOB LERDE KAPAS TE KULLANIMI VE VER ML L K L K S N N NCELENMES : B R SAHA ARA TIRMASI Ferhat GÜNGÖR Marmara Üniversitesi Mustafa BOZKURT KOSGEB stanbul kitelli ÖZET Günümüzde

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi. Journal of International Multidisciplinary Academic Researches

Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi. Journal of International Multidisciplinary Academic Researches Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi Journal of International Multidisciplinary Academic Researches Ekim-Kas m-aral k Cilt: 1 Say : 1 31 Aral k 2014 October-November-December Volume:

Detaylı

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ

T.C. DOKTORA TEZ YRD. DOÇ. DR. NAD R ÇEL KÖZ T.C. SELÇUK ÜN VERS TES SOSYAL B MLER ENST TÜSÜ ÇOCUK GEL VE EV YÖNET ANA B M DALI ÇOCUK GEL VE E B M DALI 6 YA ÇOCUKLARININ B MSEL SÜREÇ BECER LER GEL RMEYE YÖNEL K YAPILANDIRMACI YAKLA IMA DAYALI B R

Detaylı

web.enerjiuzmanlari.org

web.enerjiuzmanlari.org web.enerjiuzmanlari.org ENERJ P YASA VE DÜZENLEME enerji piyasas na ve düzenlenmesine ili kin makalelerinizi beklemektedir. Enerji Piyasa ve Düzenleme Dergisi, Enerji Uzmanlar Derne i taraf ndan y lda

Detaylı

PLANINA DÖNÜ ÜM SORUNU

PLANINA DÖNÜ ÜM SORUNU Ege Co rafya Dergisi, 18/(1-2) (2009), 49-58, zmir Aegean Geographical Journal, 18/(1-2) (2009), 49-58, Izmir TURKEY ZM R L MAN BÖLGES NDE PROJE YARI MASINDAN NAZIM MAR PLANINA DÖNÜ ÜM SORUNU The Challenge

Detaylı

LKÖ RET M B NC DEVRE ÇOCUKLARININ TEMEL HAREKET BECER LER N GEL LMES NDE R M VE MÜZ K E N

LKÖ RET M B NC DEVRE ÇOCUKLARININ TEMEL HAREKET BECER LER N GEL LMES NDE R M VE MÜZ K E N Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Ocak- ubat-mart-nisan Cilt: 2 Say :1 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / January-February-March-April Volume: 2 Issue:

Detaylı

TÜRK YE DE VERG SUÇ VE CEZALARININ

TÜRK YE DE VERG SUÇ VE CEZALARININ Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi YIL 2012, C LT XXXII, SAYI I, S. 311-342 TÜRK YE DE VERG SUÇ VE CEZALARININ DE ERLEND R LMES : ANTALYA L ÖRNE Hüseyin Güçlü Ç ÇEK * Hatice HEREK ** Özet Vergi, devletlerin

Detaylı