HIS OFFICE his staff. architectural approach I DO NOT HAVE A SPECIFIC APPROACH TO ARCHITECTURE DETERMINED BY AN ARCHITECTURAL PERIOD OR STYLE.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HIS OFFICE his staff. architectural approach I DO NOT HAVE A SPECIFIC APPROACH TO ARCHITECTURE DETERMINED BY AN ARCHITECTURAL PERIOD OR STYLE."

Transkript

1 by

2 68 architectural approach I shy away from a denial of the client and the project s priorities by an aggressive application of my personality or beliefs. Certainly, I gain from the clients beliefs as they are the substructure that allows me to build, a catalyst for me to solve a pressing problem always seems like a new adventure to me. Everyone has a unique story. We prefer to record these narratives and then in the context of architecture, try to materialize them in form. This is our approach. Someone visiting one of our building might say Oh, it s the work of Dara K rm z toprak or so and so architect, or more so if they are keeping up with the latest currents they can HIS OFFICE his staff I DO NOT HAVE A SPECIFIC APPROACH TO ARCHITECTURE DETERMINED BY AN ARCHITECTURAL PERIOD OR STYLE. TO BE CONCISE, IN MY OPINION IT IS INADEQUATE TO USE THE SAME STYLISTIC DETAILS ONE AFTER THE OTHER FOR DIFFERENT PROJECTS. OF COURSE, I HAVE NO OBJECTION TO THOSE THAT DO REPEAT THEMSELVES TO GAIN ACCEPTANCE. FOR ME, THE MORE IMPORTANT ASPECTS OF PROJECTS ARE, FOR EXAMPLE, IN AN OFFICE PROJECT, THE TYPES OF ACTIVITIES THAT GO ON THERE OR IN A RESIDENTIAL PROJECT, THE CHARACTER THE RESIDENTS WANT TO EXPRESS TO VISITORS. BEN M B R M MARLIK DÖNEM N YA DA B R M MARLIK TARZINI FADE EDEN B R YAKLAfiIMIM YOK. AÇIKÇASI HEP DE B RB R N TAK P EDEN YA DA AYNI DETAYLARI ÇEfi TL PROJELERDE UYGULAMAYI DA B RAZ EKS KL K KABUL ED YORUM. AMA BUNU YAPAN, HER YERDE BUNLARI UYGULAYIP DA KEND N KABUL ETT REN NSANLARA DA T RAZIM YOK. Ben ofisin faaliyet konusunu ya da bir evin yaflayanlar n n ziyaretçilere verece i mesajlar, biriktirdiklerini önemsiyorum. Onlar yok kabul edip de kendi üst kimli imi onlar n üstüne koymak gibi bir derdim yok. Ama tabii onlardan ald klar m, o altyap, o veriler üzerine bir tak m fleyleri infla edip, daha yeni bir problem çözmek daha yeni bir macera gibi geliyor bana. Herkesin kendine has hikayeleri var. Biz onlar mimari ortamda, ka da döküp aya a kald rmay tercih ediyoruz. Benim genel yaklafl m m bu. Ziyaretçinin, ama Dara n n bir ifli daha ya da hangi mimar n ifli bu demekten çok onun bir tak m ipuçlar n alt yap da alg lamas yani biraz analyze the architecture from certain formal clues in the architecture that reveal the designer s hand. However, for me the more important message to give to visitors to should revolve more around the clients themselves. This is the philosophy of my architecture. For me, it seems wrong to ignore the client, their life and experiences or if the client is a company, their culture, in favor of developing some other things. To be sure, in an urban context you have to accept the role of certain symbols or existing buildings, to be able to experiment and to try some work or design that expresses certain high level identities, or to approach the problem in a sculptural way which might be liked, adopted, and accepted. But with work at a smaller scale, I choose to value the meaning and message of the company, the family or the user. I build upon that system, learning new things through this process. I believe that I listen correctly to the initial brief and also let my own spirit come out in the most proper way. Indeed I am very interested in the philosophical aspects of architecture. When you can establish the spirit of the idea, your initial sketches are always on the mark. You listen to the clients priorities, such that by adding your creative angle you can expose the ethos of a company or a home in these sketches. When the client says, That s it, it s what I mean. That s about 60-70% of the work done. When you are trying to understand the philosophy of the project, your tools of psychological problem solving and creativity are readily applied. In managing project implementation your business skills come to the fore as you pick materials. Further on during the implementation period your management and leadership abilities, guiding and coordinating a team, move to the forefront. Consequently if you are only interested in creativity and solving philosophical issues you should be a philosopher. And if you only want to deal with design issues, you should be a designer, and if you only deal with the details you should be a practitioner or a construction engineer. If you are a businessman, then you have no relation to architecture. For this reason, a successful architectural office should possess all these skills. Our creative team is very strong, our team s planning and drawing abilities, for the details of project implementation, is also very strong. For me, I supervise and guide these activities. When you are able to express the philosophy of a project, we have many people in our office that have the capability and ability to put that idea down on paper. We have staff that can draw as well as a painter. We use these visual skills to add painterly effects to computer drawings. I do think that the architect s hands should have pencil stains. Nurus is an important solution partner for us. For more modern and minimal space where we don t want to emphasize the furniture, in order to establish an overall harmony, all of Nurus products naturally become our ally in this process. They are elegant, high quality, very trendy and moreover, they are sophisticated but are not visually overpowering. I don t like when an individuals element stands out as a presence in the foreground in an obvious way. There should be harmonious coordination between elements. When there is a situation when one element attracts attention with its color or style, it ends up being the only element perceived in that place. Nurus products blend into the overall symphony of a design while at the same time expressing themselves with an unassuming sensibility and high quality finishing, all without having to shout above the rest of the design elements. da takip de ediyorsa, baz özelliklerinden mimar tasar mc y fark edebilir ama esas ziyaretçiye verilecek mesaj kullan c n n mesaj olmal diye düflünüyorum. Genel felsefem bu. Talep eden kifliye ra men, yaflad hayata ra men, biriktirdiklerine ra men, firman n politikas na ra men bir fleyler gelifltirmek bana çok da do ru gelmiyor. Ama bu, kent ölçe inde simge objeler, binalar olabilir. Orada bir tak m denemeler bir tak m üst kimlikleri ifade eden baz çal flmalar, tasar mlar düflünülebilir. Ona da biraz heykel formülü ile yaklafl labilir. Onu da insanlar sever, benimser, kabullenir ama daha küçük ölçekli çal flmalarda muhakkak bir firma mesaj, aile mesaj, kullan c mesaj n önemsiyorum. Ve onun üzerine kuruyorum o sistemi. Ve yeni yeni fleyler de ö reniyorum bu vesile ile. lk briefi çok do ru bir flekilde al p, kendi ruh halimle de do ru bir flekilde ortaya koydu uma inan yorum. Ben mimarl n felsefi yan ile de çok ilgiliyim. Onu do ru koydu unuz zaman ilk eskizlerde 12 den vurmufl oluyorsunuz zaten. Onun önceliklerini dinliyorsunuz, vermek istediklerini anl yorsunuz, siz yarat c bak fl aç n z ekleyip eskizlerde flirketin, evin felsefesini ortaya koyuyorsunuz. Hah! flte bu benim dedi i zaman, zaten olay n %60-70 i bitmifl oluyor. Ondan sonras art k detay; renk, malzeme seçimi, bütçe organizasyonu, analizi, ifl plan haz rlanmas. Felsefeyi anlamaya çal fl rken psikolojik çözümleme yetene in, senin yarat c l n projelerde devreye giriyor. Uygulama projelerinde, malzeme seçimlerinde ifl adaml n devreye giriyor. Uygulama aflamas nda da yöneticili in, ekipleri bir arada çal flt rma yetene in devreye giriyor. Sonuçta sadece yaratan ya da felsefi yan n çözen adam olsan filozof olursun zaten. Yaln z yarat c taraf n halletsen tasar mc olursun, yaln z detay çözersen, uygulamac, flantiye mühendisi olabilirsin. Yaln z ifladam olacaksan da zaten mimarl kla ne alakan var. Dolay s ile iyi bir ofisin tüm bunlar bar nd r yor olmas gerek. Biz de bu ekipte; yarat c ekip çok kuvvetli, uygulama projelerini çizen detayland ran ekip çok kuvvetlidir, flantiye organizasyonunu yapan, yürüten ekip çok kuvvetlidir. Ben de iflin genel supervising anlam nda yürütülmesini sa l yorum, Çok bol say da ifl yap yoruz o yüzden. Felsefeyi ortaya koydu unuz zaman bunu ka da dökecek kapasite ve kalitede arkadafllar m var burada. Ressam kalitesinde çizim yapan arkadafllar m z da var. Biz bilgisayar ç kt lar n n üzerinde bile boyamalar yap yoruz. Suluboyalarla, flomasterler bir tak m gölgeler, renkler at yoruz. O da iflin sanatsal boyutunu hallediyor.ben mimar n eline kalemin siyah n n bulaflmas gerekti ini düflünüyorum. Ben çok endüstriyel çal flan bir mimar m. Oturup da mekan kurgusunu yapt ktan sonra, ayd nlatmas n, renk seçimini çözdükten sonra birebir mobilya ile, ayd nlatma eleman ile u raflm yorum aç kcas. Zaten dünyada bir arz fazlas var. Çok ciddi mobilya, ayd nlatma firmalar var. Ciddi de ar-ge yap l yor. Talep etti im ürünleri o arz n içinden rahatl kla bulabiliyorum. Nurus da bu konuda çok ciddi çözüm orta m. Daha modern, minimalist mekanlarda, mobilyan n öne ç kmak istemedi i, genel bir armoninin oldu u mekanlarda Nurus un bütün ürünleri do al bir yard mc m z haline geliyor. Hem çok fl k, hem çok kaliteli, hem çok trendy, hem çok güncel, hem çok yüksek sesli de il. Hiç bir eleman n çok fazla öne geçip de varl n bariz hissettirmesinden de hofllanm yorum. Uyumlu bir bütünleflme olmas gerek. Bir fleyler öne ç kt kça mekanda sadece onlar alg lan r hale geliyor. Nurus hem kayboluyor genel senfoninin içerisinde, hem de o alçak sesli hali ile ve çok kaliteli bitifli ile varl n da çok ba rmadan hissettirebiliyor.

3 Project Architectural firm squaremeter dara Dara K rm z toprak 300 kirmizitoprak s office NUmBER OF PERSONNEl 22 Product used I/X, Silva 70 > 71

4 The only goal we set here was to set up all the functions properly. It was a success. We have a project manager. Together we can easily participate in all operations; each person in the office has close contact with each other on the office computer network, and trough verbal and nonverbal communication. For this reason creating a transparent environment was important. My door is always open. People enter and exit, and also I frequently go down into the office. We don t manage projects in meetings taking long hours. Instead we talk about everything face to face, in informal conversations. We have been working together for a long time. Our staff consists of 22 persons, all of them working here for a long time. A camaraderie has formed between us, we like each other as friends. We have successfully managed a lot of projects together. For this reason, each of us acts like a part of a machine. There are different staff preparing perspectives, presentation files, and the other staff solving organizational issues. The close relationship we have developed is quite sympathetic to me at this point. For example, we frequently go to exhibitions and fairs together It is a group of friends that enjoy each other, and I consider myself as their spokesman. The whole concept of the office originates from this warm interrelationship. We have an important library. There are many books and articles that direct our work and that we use to follow the developments in our business sector. Apart from the digital sources, looking into books and seeing projects done around the world is always very important for us. We have some hidden places in the office as well. There is a bathroom and a washbasin upstairs. There is our archive department downstairs. Kitchen, dining hall, workshop are on the main floor. Our clients, various contractors, and our architect colleagues come through the office. So different projects and tasks and at very different levels are being carried out here at the same time. We thought about creating a place where everyone can feel comfortable and everyone can find their own space. The accounting department and reception are organized together. We find Nurus Silva series solutions are quite successful. It takes the shape as an open office. We preferred white, because the other colors can be too dominant and give another message. Each color has a meaning. As I don t like to give messages by colors of walls and materials, I prefer white. Undoubtedly this doesn t mean that I use white everywhere. We have had some projects in a traditional style where I used white with a certain discretion in order to be able to realize a desired harmony. Even in very traditional projects, people that follow our work closely can guess that we made them. Although, I have to admit that I have an obsession for white walls. Buradaki tek amac m z bütün fonksiyonlar n do ru olarak kurgulanmas yd. Onu becerdik. Benim ve bir proje müdürü pozisyonunda arkadafl m z var onun bütün operasyona çok kolayl kla dahil olmas, ofisin içerisinde herkesin birbiri ile çok, hem bilgisayar ortam nda hem sözlü ve mimiklerle iliflkisi söz konusu. Dolay s ile onu kuracak fleffaf bir ortam yaratmak önemliydi. Kap m hep aç kt r, insanlar girer ç kar, ben afla inerim. Oturup da saatlerce toplant lar yaparak çözmüyoruz projeleri genellikle, daha yüzyüze, ayaküstü, köflelerde yap yoruz her fleyi. Çünkü çok uzun zamand r çal flan bir ekibiz. 22 kifliyiz. Hepsi de buraya uzun zamand r hizmet eden arkadafllar m z. Arkadafll k olufluyor tabii, seviyoruz birbirimizi. Çok fazla ifl yapt k birlikte. Dolay s ile herkes çok, makinenin bir parças gibi. Perspektifleri haz rlayanlar, sunufl dosyalar n haz rlayanlar, mekanlar çözenler... Herkesin birbiri ile s cak iletiflimi bana da çok sempatik geliyor. Fuarlara çok gidiyoruz birlikte. Birbirini seven bir arkadafl grubu ve ben de sözcüleri pozisyonunday m. Bütün kurgu oradan kaynakland. Önemli bir arflivimiz, kütüphanemiz var. çinde bizi yönlendiren, piyasadaki yap lan iflleri takip etti imiz bir çok kitap ve döküman var. nteraktif ortam n haricinde, bu flekilde kitab aç p da ifli orada görmek de hala önem verdi imiz bir fley. Baz gizli yerlerde de fonksiyonlar, bize servis eden yerleri att k. Yukar da bir banyo, lavabo var. Afla da bir arfliv bölümü var. Mutfak, yemekhane, flantiye odas gibi bir bölüm var. Buraya müflteriler geliyor, bizim tafleron gruplar giriyor, çeflitli mimar arkadafllar m z giriyor. Dolay s ile çok farkl düzeylerde çok farkl ifller yap l yor. Herkesin kendini rahat hissedece i, herkesin kendine bir köfle bulabilece i bir yer düflündük. Muhasebe ve resepsiyon birlikte halloldu. Silva çözümü çok baflar l ç kt ortaya. Aç k ofis sistemi olarak oluflturduk. Beyaz tercih ettik çünkü beyaz n d fl ndaki bir tak m renkler çok dominant olup bir tak m mesajlar vermeye bafll yor. Her rengin bir dili var. Duvar ve malzeme renkleri ile mesaj vermeyi çok sevmedi im için beyaz tercih ediyorum. Tabii bu her yerde de beyaz kullan yorum anlam na gelmemeli. Çok klasik ifllerimiz vard r, onlarda da beyaz çok tad nda kullanarak o arzu etti im harmoniyi hep oluflturmuflumdur. Çok klasik evlerde bile bizim ifllerimizi bilen birisi o ifli bizim yapt m z hissedebilir. Ama, duvarda falan beyaza karfl bir tutkum var. EACH COLOR HAS A MEANING OBVIOUSLY. AS I DON T LIKE TO GIVE MESSAGES BY COLORS OF WALLS AND MATERIALS, I PREFER WHITE. HER RENG N B R D L VAR. DUVAR VE MALZEME RENKLER LE MESAJ VERMEY ÇOK SEVMED M Ç N BEYAZI TERC H ED YORUM. 72 > 73

5 IF THE STORY TO BE TOLD CAN OBVIOUSLY BE TOLD, FUNCTIONALITY SCHEMA, PLACE ORGANIZATION IS CORRECTLY BUILT, THE STAFF FEEL COMFORTABLE, THE IDENTITY IS PROPERLY EXPLAINED BY THE CHOSEN COLOR AND MATERIALS, THEN THE PROJECT CAN BE CONSIDERED AS SUCCESSFUL. ANLATILMASI GEREKEN Project Architectural firm squaremeter transmed Dara K rm z toprak 900 NUmBER OF PERSONNEl 25 Product used Silva.exe H KAYE ÇOK NET B R fiek LDE ANLATILAB L YORSA, FONKS YON fiemasi, MAHAL ORGAN ZASYONU DÜZGÜN B R fiek LDE KURULMUfiSA, ÇALIfiANLAR KEND N RAHAT H SSEDIYORSA, SEÇ LEN RENK VE MALZEMELER LE K ML K Y YANSITILIYORSA PROJE BAfiARILI OLDU GÖZÜYLE BAKAB L R Z. A clinic. A place where modern, cosmetic surgery is performed. The customer profile is snobby, not wanting to be exposed too much when they are there. We wanted to create a place with a sense of trustworthiness, where their secrets are not exposed, and to provide a hygienic environment. We placed explanatory information on transparent panels. White as is the custom denotes hygiene and cleanliness. When I saw that the employee profile was able to support this whiteness I didn t hesitate to use it. The most current techniques are used. We wanted to make an impression that the clinic s techniques are up-to-date with the current levels of the medical literature. There different departments needed to interlinked together. Besides the main lobby there are other places where conversations take place. The elegant decorative details were fused with elegant functions. The office is 900 square meters with staff of 25. Doctors come and meet their patients, and then move on. The office also contains an administrative center. If the story of the place can be overtly explained, if functional schema, place organization are correctly organized, if the staff feel comfortable, if the identity is properly explained by the chosen color and materials, then the project can be considered as successful. Each project has these types of scenarios, users, target audiences, and indeed, exciting subject matter. For example; people must complete their tasks and leave Atat rk Airport quickly. In contrast the retail areas beyond the passport control zone are horizontally organized. For this reason people need to be exposed to interesting things here to draw their attention. On these facades we have descriptions of Istanbul, boards describing the Grand Bazaar or Istiklal Avenue. All of these are forms of data that directs your drawings. The budgets in their way also take you to certain points. Of course, all of these issues may only be perceived within the limits of the person sitting opposite you, the client. I am very lucky to have good clients. They have the ability to express their needs clearly. In this way architecture is an interesting profession. However much an architect is accomplished at explaining the things on paper, you also have to understand what the clients require, understand what they need and make a deal with them. You have to know what they require and describe it with an architectural vision. Bir Klinik. Orada da yine ziyaretçiye modern tetkiklerle estetik operasyonlar n yap ld bir yer. Snob bir müflteri kitlesi var. Çok fazla deflifre olmak istemeyen bir müflteri kitlesi var. Güvenirlili i sa layan, s rlar n sakland, hijyenik bir ortam sa lamak istedik. fieffaf panolar n üzerlerine aç klay c bilgiler yerlefltirdik. Beyazl k tabii hijyeni, temizli i ifade ediyor. O beyazl koruyaca n hissetti im bir çal flan profili olunca tereddüt etmedim. Güncel teknikler uygulan yor, hiç biz zaman dünya t p literatüründen geriye düflülmüyor duygusu yans s n istedim. Birbirine tak l departmanlar var. Ortadaki salon haricinde de baflka yerlerde bir tak m görüflmeler yap labiliyor. fi k detaylar olan bir ofis. fi kl k, fonksiyonla birleflti. 25 personelin çal flt, 900 m2 lik bir ofis. Doktorlar gelip, hastalar ile görüflmelerini yap p da l yorlar. çinde bir operasyon merkezi de var. Anlat lmas gereken hikaye çok net bir flekilde anlat labiliyorsa, fonksiyon flemas, mahal organizasyonu düzgün bir flekilde kurulmuflsa, çal flanlar kendini rahat hissediyorsa, seçilen renk ve malzemeler ile kimlik iyi yans t l yorsa proje baflar l oldu gözüyle bakabiliriz. Her projede bu tip de iflik senaryolar, de iflik insanlar, hedef kitle asl nda heyecan verici konular. Atatürk Hava Liman nda insanlar n iflini çabucak halledip ç kmas laz m ama ticari ünitelerin oldu u k s m pasaport kontrolünü geçer geçmez enine. Bu yüzden insanlar n burada zaman geçirmek için ilginç bir fleylere ihtiyac var. Cephelerde biraz stanbul u anlatan; Kapal Çarfl, stiklal Caddesi gibi bir tak m eklektik cepheler olufltu. Bunlar hep projenin verilerini oluflturuyor. Onlar sizin kaleminizi yönlendiriyor. Bütçeler sizi ister istemez belli bir yerlere oturtuyor. Tüm bunlar tabii karfl n zdaki ne kadar anlayabilirse o kadar anlatabilmifl oluyorsunuz. Sizin anlatt n z karfl n zdaki ne kadar alg layabiliyorsa o kadar benimsiyor. Ben müflterilerim aç s ndan da flansl y m. Onlar ne istediklerini ortaya koyabiliyorlar. Mimarl k enterasan bir meslek. Sen kendini ka t üstünde ne kadar iyi ifade edersen et, müflterinin ne istedi ini, ne alg layabildi ini anlay p onunla bir anlaflma yapmak zorundas n. Onun ne istedi ini, mimarca nas l ortaya dökece ini görebilmelisin. 74 > 75

6 When people get older they acquire habits and passions for color, material, and objects. It isn t so easy to break them out of these habits. In fact it isn t correct to do so, because that is the basis for their life and existence. They come to you with these habits. Unless they say I want to start a different life, and completely sweep away the old things it is impossible not to take these habits into account. You can make suggestions in order to change some habits. But you can only make these changes with their consent. When such an organization is necessary for the purposes of an office, then giving suggestions and persuading the decision maker on the client side is easier. Architecture is an issue of lifestyle. You have to visit, see, and follow exhibitions and trends continuously. Consequently, an emotional interplay between you and your client is created. You learn different things in each project, and you share them with others. For example, I have discovered contemporary Turkish painters while working on one of my client s home, and also I had the pleasure to learn about Orientalist painters in the same way. In this regard, architecture is a fortunate profession. When you work on a cigar shop, you develop knowledge about the cigar culture, and on a wine shop you develop ideas on wine culture. nsanlar n, hele de yafl ilerledikçe hayat al flkanl klar var, renk, malzeme, obje al flkanl k ve tutkular var. Onlar k rmaya çal flmak kolay de il. Zaten k rmaya çal flmak da do ru de il. Çünkü o insanlar, onlarla varlar. Onlar ile sizin karfl n za gelmifller. Art k yepyeni bir hayata bafll yorum, eskiyi tamamen sildim demedikçe böyle bir fley zaten söz konusu de il. Baz al flkanl klar de ifltirmek için tavsiyelerde bulunabilirsin ama kabul ederse üstüne gidebilirsin. Ofisin gere i olarak böyle bir kompozisyon gerekiyorsa zaten karar mekanizmas ndaki kifliye tavsiyelerde bulunmak, ikna etmek daha kolay. Mimarl k biraz da life-style meselesi. Gezmek, görmek, sürekli fuarlara gitmek, trendleri takip etmek gerekiyor. Müflteriniz ile aran zda bir duygu al flverifli oluyor sonuçta, her iflten ayr bir fleyler ö renip onlar da baflka insanlarla paylafl yorsunuz. Ça dafl Türk Ressamlar n örne in, ben bir müflterimin evini yaparken keflfettim, oryantalistleri keza bu flekilde tad na vard m. Mimarl k o anlamda flansl bir meslek. Puro Ma azas yap nca puro kültürü, flarap ma azas yap nca flarap kültürünüz gelifliyor. 76 > 77

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K DEN Z SÖZEN Bir broker ister armatör için, ister yük sahibi için, isterse her iki taraf için birden bile çal flsa denizcilik

Detaylı

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r

Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt r May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Umpafl Seramik Genel Müdürü Necmettin Arman; Ana ilkemiz; baflarabildi imiz ölçüde anl k hareket etmemek ve istikrarl davranmakt

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

Gaziantep Mozaik Müzesi

Gaziantep Mozaik Müzesi 82 Kas m - Aral k / November - December 2005 / No.12 Aktüel / Aktuel The largest mosaic museum in the world Gaziantep Mozaic Museum Dünyan n en büyük mozaik müzesi Gaziantep Mozaik Müzesi Gaziantep Mozaik

Detaylı

Beyo lu Mayor Ahmet Misbah Demircan: We are achieving a first in Turkey with the intelligent city project as Municipality.

Beyo lu Mayor Ahmet Misbah Demircan: We are achieving a first in Turkey with the intelligent city project as Municipality. Kent ve Yaflam / City and Life Mart-Nisan / March-April 2006/ No.14 Beyo lu Belediye Baflkan Ahmet Misbah Demircan: Belediye olarak ak ll kent projesiyle Türkiye de bir ilki gerçeklefltiriyoruz Beyo lu

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

bkz.1 bkz. A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y. bkz.september / Eylül 2003

bkz.1 bkz. A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y. bkz.september / Eylül 2003 1 A new thing to look at in Istanbul / stanbul da bak lacak yeni bir fl e y September / Eylül 2003 11 Flip Flop Flyin is Craig Robinson, an artist, illustrator, designer and animator who lives and works

Detaylı

D enizcili in içinde do up büyüyen, Sar o lu Denizcilik te de

D enizcili in içinde do up büyüyen, Sar o lu Denizcilik te de YOUNG VIEW // GENÇ BAKIfi FEMALE CHARACTER OF SHIPPING ON THE RISE! DEN ZC L N D fi KARAKTER YÜKSEL fite! The remark Turkish shipping s future is female made by Michael Drayton, president of the Baltic

Detaylı

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20

Sanat / Art. 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96. Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 10 Artroportaj.qxd 3/25/07 8:57 PM Page 96 Mart-Nisan / March-April 2007/ No.20 Sanat / Art Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ö retim Üyesi ve Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Müdürü Prof.

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz

Yurtbay olarak kaliteden ödün vermeden yurtiçinde en be enilen ilk üç firma aras nda olmay arzuluyoruz 03Sektorelbakis.qxd 1/16/07 12:20 PM Page 50 Ocak-fiubat / January-February 2007/ No.19 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Yurtbay Seramik Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Mustafa Girgin: Yurtbay olarak

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Koç mezunlar sineman n zirvesinde! KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout

Detaylı

Middlesex University Research Repository

Middlesex University Research Repository Middlesex University Research Repository An open access repository of Middlesex University research http://eprints.mdx.ac.uk Hopkinson, Alan and Akdag, Neslihan Burcu (2004) The Alexandria Library and

Detaylı

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul

Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Ahu Türkpençe

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008

DEDEMAN QUARTERLY. SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 01 KIfi-WINTER 2008 Dedeman stanbul dan Y lbafl Tarifleri New Year's Eve recipes from Dedeman Istanbul Ahu Türkpençe Söyleflisi Interview with Ahu Turkpence Mevlana n n

Detaylı

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR

TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR 1. ULUSLARARASI SPORDA SPONSORLUK KONGRES 04-05 ARALIK 2006 H LTON CONVENTION CENTER, STANBUL www.sponsorluk.gov.tr TÜRK SPORU SPONSORUYLA BULUfiUYOR I. ULUSLARARASI SPORDA

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St.

LİDERLİK SANATI. Bülten. The art of leadership SAYFA PAG E. Deridesen Yasemin Sertkaya. Texon Stan Lamp. Forelli İbrahim Alkan. St. Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 5 Mart March 2015 LİDERLİK SANATI nedir bu Lİderlİk? şirket kültürüne ne gibi katkılar sağlar? Lİder doğulur mu yoksa sonradan da

Detaylı

Türkiye de yap lm fl seramiklerin büyük bir müzede sergilendi ini görmek en büyük arzum

Türkiye de yap lm fl seramiklerin büyük bir müzede sergilendi ini görmek en büyük arzum 10 Artroportaj.qxd 5/15/07 3:57 PM Page 102 May s-haziran / May-June 2007/ No.21 Sanat / Art Seramik sanat n n ustas Cande er Furtun; Türkiye de yap lm fl seramiklerin büyük bir müzede sergilendi ini görmek

Detaylı

Bülten TÜRKİYE DE MODADA PARLAMA SIRASI TURKEY IS READY TO SHINE SAYFA PAG E. Bartoli SPA Giorgio Bartoli SAYFA PAGE. Ege Taban Vedat Barlık

Bülten TÜRKİYE DE MODADA PARLAMA SIRASI TURKEY IS READY TO SHINE SAYFA PAG E. Bartoli SPA Giorgio Bartoli SAYFA PAGE. Ege Taban Vedat Barlık Bülten Palamut Group BULLETIN PALAMUT GROUP BÜLTEN BULLETIN Sayı Number 3 Eylül September 2014 MODADA PARLAMA SIRASI TÜRKİYE DE moda globalleşiyor. Türk tasarımcı ve üreticisi yeterli eğitim ve destekle

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the 64 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Temmuz - A ustos / July - August 2005 Seramik Türkiye Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r Röportaj / Interview fierife Deniz Ulueren serife@serfed.com

Detaylı

NEGOTIATION PRACTICES

NEGOTIATION PRACTICES NEGOTIATION PRACTICES Negotiation 1 Ülkenizde iş görüşmelerinde konuya hemen girmek ve işin temel noktalarına hemen görüşmelerden önce girmek uygun mudur? Her yerde bu anlayışın etkili olmadığı görülmektedir.

Detaylı

W e spoke with the CEO of the

W e spoke with the CEO of the TIME CAN NEVER BE CREATED BUT EASILY DESTROYED! ZAMAN ASLA YARATILAMAZ, ANCAK KOLAYCA YOK ED LEB L R! MEL KE ASLI fiah NSOY Those who visit the international maritime exhibitions around the world, will

Detaylı

Görüfller / Opinion Papers

Görüfller / Opinion Papers Görüfller / Opinion Papers Information Architecture Abstract Alan Gilchrist* Information architecture is a phrase that has been around for some time, but usually in the context of information technology.

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 06 LKBAHAR-SPRING 2010 Coflkun Aral dan Haberler The latest news from Coflkun Aral Bir Baflka Kapadokya A different side of Cappadocia Dedeman Konya dan Tatl Büfesi Dessert

Detaylı