Le Corbusier Mimarlı ı Ve Onun Fotografik Temsili: Foto-Mekan, Foto-Hikaye, Foto-Duvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Le Corbusier Mimarlı ı Ve Onun Fotografik Temsili: Foto-Mekan, Foto-Hikaye, Foto-Duvar"

Transkript

1 (1) Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Tınaztepe Yerle kesi, Buca, zmir Tel: e-posta: (2) Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Tınaztepe Yerle kesi, Buca, zmir Tel: e-posta: Le Corbusier Mimarlı ı Ve Onun Fotografik Temsili: Foto-Mekan, Foto-Hikaye, Foto-Duvar (1) Ar. Gör. Erdem Yıldırım - (2) Doç. Dr. Açalya Allmer Özet Bu çalı ma foto rafı ileti im aracı olarak kullanan mimarlık ile onu mekânsal nesnesi olarak kullanan foto raf arasındaki ili ki üzerine odaklanır. Bu ikili ili ki mimarlı ın foto rafı kendi biçemi do rultusunda yönlendirmesi açısından oldukça önemlidir. Bu do rultuda çalı mada modern mimarlı ın kurucularından olan Le Corbusier nin, resimden sonra en çok kullandı ı görsel araç (medya) olan foto raf ile kurdu u ba tanımlanacaktır. Le Corbusier nin foto rafı kullanma amacı, sadece yapıtları kaydetmek veya gelece e aktarmak de il, aynı zamanda mimarlı a olan bakı açısını izleyiciye yansıtmaktır. Çalı mada Le Corbusier nin dü ünsel izle ini aktarırken kullandı ı yöntemler incelenirken, bu yöntemlerin alı ılmı yöntemlerden ayrıldı ı noktalar tartı ılacaktır. Anahtar Kelimeler Le Corbusier mimari foto raf fotografik temsil fotografik mekân ARCHITECTURE OF LE CORBUSIER AND ITS PHOTOGRAPHIC REPRESENTATION: PHOTO-SPACE, PHOTO-STORY, PHOTO-MURAL Abstract This study examines the space-photography relationship throughout the works of Le Corbusier, one of the founders of modern architecture. This dual relationship is very important in terms of architecture directing photography towards its own purposes. Photography, after painting, was the most used visual expression tool (media) of Le Corbusier and the purpose of using photography was far beyond documenting his projects and recording them to the future. It was for the reflection of his architectural approach. In this study, Le Corbusier s innovative methods of combining photography and architecture have been studied and the differences to conventional methods are emphasized. Keywords Le Corbusier architectural photography photographic representation photographic space 69

2 Giri Bu çalı ma foto rafı ileti im aracı olarak kullanan mimarlık ile onu mekânsal nesnesi olarak kullanan foto raf arasındaki ili ki üzerine odaklanır. Bu ikili ili ki mimarlı ın foto rafı kendi biçemi do rultusunda yönlendirmesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalı mada güncelli ini u ana kadar yitirmeyen, dü ünceleri ve tasarımları üzerine en çok yazılmı ve yazılmaya devam edilen mimar Le Corbusier nin, günümüzde en güncel veya en popüler- sanat dalı olan foto raf ile kurdu u ba tanımlanacaktır. Modern mimarlı ın kurucularından olan Le Corbusier ( ), kendini sadece bir mimar olarak de il, aynı zamanda bir sanatçı olarak da ilan etmi tir. Di er sanat dallarıyla olan verimli ili kisi, heykelleri, resimleri, yayınları ve birçok ehirdeki eserleri, Le Corbusier in çok yönlü bir sanatçı oldu unu göstermektedir. Resimden sonra Le Corbusier nin en çok kullandı ı görsel araç (medya) foto raftır. Le Corbusier nin foto rafı kullanma amacı; sadece yapıtları kaydetmek ve gelece e aktarmak de il, aynı zamanda mimarlı a olan bakı açısını izleyiciye yansıtmaktır. Ça ın getirdi i yeniliklerin potansiyellerini kullanma arzusu ve Makine Esteti i saplantısı do rultusunda Le Corbusier foto rafı etkin bir ekilde kullanmı tır. Alexander Gorlin, Le Corbusier nin Oeuvre Compléte deki iç mekân foto raflarında bir odanın bo olup olmadı ı, hangi mobilyanın seçildi i ve nereye konumlandırılmı oldu u, insan figürünün hangi boyutta ve duru ta oldu unun oldukça anlamlı oldu unu belirtir (Gorlin, 1982: 56). Le Corbusier yapıtlarını foto raflamak için dönemin ünlü foto rafçılarını kullanmak yerine, ismi pek duyulmamı foto rafçıları ye lemi tir. Böylelikle kendi stilini olu turmu foto rafçıların, foto raflara ve dolayısıyla Le Corbusier nin yapıtlarına yorum katmasına engel olmu tur. Zaten sıradanlık ve dolayısıyla günlük ya am, Le Corbusier nin tasarımlarında en etkili ölçütlerdendir. Yapıtlarının foto raflarında zorlama bakı açıları, odak uzunlukları limitinde kullanılmı mercekler yerine, insan gözünden, ya antıdan ola an görüntüler yakalamaya çalı ılmı tır. Üstelik bu ola anlı ı desteklemek için ya antıdan nesneler çerçeve içine yerle tirilmektedir. Bu çalı mada Le Corbusier nin mimari dü üncelerini ikna etme aracı olarak foto rafı nasıl kullandı ı ara tırılacaktır. Le Corbusier nin dü ünsel izle ini aktarırken kullandı ı yöntemler incelenmekte ve bu yöntemlerin 70

3 alı ılmı yöntemlerden ayrıldı ı noktalar vurgulanmaktadır. Bunu yaparken temel olarak üç farklı bölüm belirlenmi tir. lk olarak Foto- Mekân bölümünde Le Corbusier nin Oeuvre Complete yapıtındaki kendisi tarafından seçilmi ve kurgulanmı foto raflarının nitelikleri incelenmektedir. Foto-Hikâye bölümünde Le Corbusier nin mimarlık hakkındaki dü üncelerini aktarmak üzere L Esprit Nouveau dergisinde ve Bir Mimarlı a Do ru kitabında kullandı ı görseller irdelenerek, bu görselleri kullanırken uyguladı ı manipülasyonlar detaylı olarak incelenmektedir. Son olarak Foto-Duvar bölümünde, tasarladı ı mekânlarda kullandı ı duvar foto rafları ile mekânın etkile imi tartı ılmaktadır. Foto-Mekân: Le Corbusier nin ç-mekân Foto rafları Le Corbusier nin foto rafa bakı açı ını anlamak için, o dönemdeki foto rafçıların ve foto rafçılı ı destekleyen teknolojinin rolünü anlamak gerekir ile 1965 yılları arasında yaptı ı bütün çalı malarının imgesi, yayınlarda kullandı ı foto raflar ile paralel olarak dönü mü tür. Teknoloji ile de i en ve geli en ula ım, seri üretim, elektrikle haberle me gibi olgular, seyyar bir ya am tarzı hazırlamı tır. Buna paralel olarak foto raf gereçleri de küçülmü, hafiflemi, görece ucuzlamı, mimarlıktan ve/veya foto rafçılıktan çok az anlayan bir amatörün fazla zahmet vermeden çalı masına olanak vermi tir. Le Corbusier nin foto rafçı seçimindeki amaç, yapıtlarını ünlü ve tarzı olan foto rafçıların bakı açısından korumaktır. Onun için önemli olan, mekânda ya ayacak olan insan gözünün bakı açısıdır. Le Corbusier bütün kontrolü elinde tutmu tur ve foto rafçılar bu süreçte sadece teknisyen olarak hizmet etmi lerdir (Naegele, 1996: 49). Le Corbusier nin çalı ma tekni inde, sözü edilen bakı açılarını saptama süreci, yapının yapım a aması bitmeden hemen önce ba lar. Bu a amada ilk olarak yapı birçok açıdan teknik özen gösterilmeden foto raflanır. Kadrajın yatay düzgünlü ü (ufuk çizgisine paralelli i), mekândaki in aat merdivenleri gibi ayrıntılar önemsenmez. Yapım a aması bittikten hemen sonra; ve kullanıcılar yapıya yerle meden hemen önce foto rafçıya önceden seçilmi açılar do rultusunda i verilir. Böylelikle istenilen kompozisyon ve etki güvence altına alınmı olur. 71

4 Foto raflar, perspektif açılarından incelendi inde ço unun tek kaçı lı oldukları görülmektedir. Bu durumun nedeni tek kaçı lı perspektifin, mekânın temsilinde derinlik duygusunu daha çok peki tirmesidir (Görsel 1-2). Görsel 1: Le Corbusier, Stein Evi, Garches, Turuncu çizgiler yazarlar tarafından kaçı noktalarını belirtmek için eklenmi tir. Görsel 2: Le Corbusier, Cook Evi, Boulogne, Turuncu çizgiler yazarlar tarafından kaçı noktalarını belirtmek için eklenmi tir. Le Corbusier nin foto raflarındaki mekân çalı malarının bir di er önemli noktası ise ı ık seçimidir. Mimarlı ı ı ık altında bir araya getirilen kütlelerin ustaca, do ru ve görkemli oyunudur sözleri ile tanımlarken, bu kütlelerin temsilinde de beklenildi i gibi ı ık keskin bir ekilde duyumsanmaktadır (Le Corbusier, 1999: 23). ç mekân, ve özellikle dı mekân foto raflarında güne in kontrast etkisi görülmekte, bulutlu ve 72

5 gölgesiz bina foto raflarına rastlanmamaktadır. Bu konuda Daniel Naegele, Le Corbusier nin parıltıya neden olan ı ıltılara göre perspektifi ekillendirdi ini belirtmektedir (Naegele, 1996: 136). Mimari foto rafçılı ın en de i mez özelli i olan dikey perspektif do rulu una, di er bir deyi le yeryüzüne dik olan çizgilerin foto rafta da çerçevenin yan kenarlarına paralel olmasına özen gösterilmektedir 1. Mekânın dü ey derinli i öne çıkan çok ender foto raflarda bu kurala uyulmamaktadır. Yukarıda da bahsedildi i gibi Le Corbusier nin yaratmak ve dolayısı ile foto rafa aktarmak istedi i mekân, günlük hayattan do al sahneler içermelidir. Bu amaç do rultusunda Le Corbusier foto raflanacak iç mekânlara apka, palto gibi belirli nesneler yerle tirir. Özenle seçilmi bu nesneler orada ya anan hayatın bir parçası olduklarını göstermektedir. Beatriz Colomina bu nesnelerin Le Corbusier nin mekânlarının foto raflarında mimarın izi olarak bırakıldı ını belirtir: Asla geleneksel anlamda 'ev hali'ne dair bir iz bulunmaz. Bu nesnelerin mimarı temsil etti i de dü ünülebilir. apka, mont, gözlük kesinlikle Le Corbusier'nin e yalarıdır. Le Corbusier'nin L'Architecture d'aujourd'hui filmindeki rolüne benzer bir rol oynarlar; öyle bir u ramı lardır; evde ikamet etmezler, evin içinden geçip giderler. (Colomina, 2011: 323). Mimar adeta bir ziyaretçiye dönü ür. Le Corbusier birisi az önce oradaydı ve paltosunu, apkasını masanın üzerine koyarak izlerini arkada bıraktı izlemini vermek istemi tir (Görsel 3). Görsel 3: Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, Giri holü 1. Bakı açısı yeryüzüne paralel olmayan foto raflarda dü ey çizgiler bir odak noktasına do ru kaçar. Di er bir deyi le, yüksek bir kütleye foto raf makinesinin yukarı do ru kaldırarak baktı ımızda çizgilerin birbirlerine yakla tı ı görülür. Bu durum teknik mimari kameralarla kontrol altına alınabilmektedir. 73

6 Ian Borden, nesnelerin kullanıcılarının eksikli i hakkında Le Corbusier nin ço u erken dönem iç mekân foto raflarında yerle tirilmi apka, güne gözlü ü, çakmak, dilimlenmi ekmek gibi nesnelerin bir ziyaretçinin varlı ını i aret etmekte oldu unu ve bu nedenle binanın ya antısının açıkça te hir edilmek zorunda olmadı ını belirtir (Borden, 2007: 69). Ayrıca kapının da özellikle açık bırakıldı ı göz önünde bulundurulmalıdır ki; burada da belirtilmek istenilen izleyicinin az önce kullanıcıyı kaybetti idir (Görsel 4). Görsel 4: Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, Mutfak Mekân foto raflanmadan önce dikkat edilen di er bir nokta ise tefri tir. Odanın içerisinde bulunan sandalye, koltuk, ezlong, masa gibi e yalar foto raf makinesinin bulundu u yere göre konumlandırılmı lardır. Koltuklar genellikle ana mekâna yönelmi olarak bırakılırken, chaise-longue ( ezlong) gibi özel nesneler çok daha davetkârdır (Görsel 5). Church Evi nin tasarımında yer alan ı ık kulesinin aydınlattı ı yere ömine yerle tirilmi tir. Görsel 5: Le Corbusier, Church Evi, Paris,

7 Le Corbusier öminenin yanmadı ı zamanlarda bile mekânı aydınlattı ı izlemini vermek istemi tir. Bunu vurgulamak için de kendi apkasını, adeta bir imza gibi öminenin üzerine konumlandırmı tır. Colomina ise sözü edilen apka ve mekândaki di er nesneler için unları belirtmi tir: Church Villası'nın içinin bir foto rafında rasgele yerle tirilmi bir apka ile masanın üzerindeki iki açık kitap, az önce orada birinin oldu unu gösterir. Geleneksel bir resim oranlarında bir pencere, ekran gibi de okunabilecek bir biçimde çerçevelenmi tir. Odanın kö esinde tripod üzerine yerle tirilmi bir foto raf makinesi görünür. Foto rafı çeken makinenin aynadaki yansımasıdır bu. Foto rafa bakan ki i olarak biz foto rafçının, dolayısıyla foto raf makinesinin konumunda bulunuruz; zira misafir gibi foto rafçı da odayı çoktan terk etmi tir. (Gitmemiz tavsiye edilmi tir.) Özne (misafir, foto rafçı, mimar, hatta bu foto rafa bakan kimse) çoktan gitmi tir. Le Corbusier'nin evinde özne evini yadırgar, kendi evinden edilmi tir. (Colomina, 2011: 326). Church Evi kitaplı ının di er bir foto rafında aynı kompozisyon kaygıları görülmektedir. Aynı mekândan farklı bir açı ile çekilmi bu foto rafta oturma birimleri, kitaplar ve hatta ayna da artık gözükmeyen foto raf makinesi gibi ço u nesneler yer de i tirmi tir (Benton, 1990: 115). Sadece apka aynı yerde durmaktadır. Le Corbusier nin dı mekân foto raflarında en belirgin bir ekilde kullandı ı nesne ise otomobillerdir (Benton, 1990: 31). Makine esteti i saplantısı do rultusunda, Bir Mimarlı a Do ru kitabının içinde otomobiller için bir bölüm ayırmı tır. Le Corbusier nin tasarladı ı kentlerde ula ım, önemli bir girdidir. Sadece makro ölçekte de il, yapı ölçe inde de otomobil ve gereksinimleri yine önemli bir bile endir. Örne in, Villa Savoye un zemin katındaki e ri, bir arabanın dönü çapından belirlenmi tir. Ayrıca erken dönem tasarladı ı yapılarda (Citrohan Evi gibi) her zaman garaj bulunmaktadır. Yukarıda sözü edilenlerin ı ı ında denilebilir ki; Le Corbusier, yapıtlarında tasarladı ı ya amı foto raf aracılı ı ile aktarırken nesnelerin anlam bilimsel (semantik) potansiyellerini kullanmaktadır. Ancak kadraj içinde ya amın gerçek izlerine (ikamet sürecinde kullanılan nesneler, vb.) rastlanmamaktadır. Zira bahsedildi i gibi foto raflar kullanıcılar yerle meden önce çekilmektedir. Le Corbusier, bir ya am simülasyonu kurgulamı tır, nesneler ise bu benzetimi tanımlayan izlerdir. 75

8 Görsel 6: Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, 1931, Çatı Bahçesi Foto-Hikâye: Le Corbusier nin Yayınlarındaki Manipülasyonlar Basılı medyayı etkin olarak kullanan Le Corbusier, yayımlanacak görsellerin mizanpajını önceden kendisi hazırlayarak, aktarmak istedi i görsel etkiyi hiçbir zaman ba ka bir tasarımcıya bırakmamı tır. Bu davranı biçimi, Le Corbusier nin çok yönlü bir sanatçı oldu unu gösterir. Aynı zamanda, daha önce sözü edilen tüm denetimin kendi üzerinde olması güdüsünü kanıtlar niteliktedir. Le Corbusier nin yapıtlarının iç mekân dı mekân ili kisi veya birlikteli i - her zaman ön plandadır. Colin Rowe ve Robert Slutzky, Villa Garches da Le Corbusier nin öncelikli u ra ının camın plansal effaflı ı oldu unu belirtmektedir (Rowe ve Slutzky, 1997: 35). Mekânın effaflı ı olarak tanımlanan bu durum iç mekân foto raflarında da kendini göstermektedir. Pencereden gelen fazla pozlanmı görüntü geçirgenlik kavramını yok etmektedir. Bu istenmeyen durum karanlık oda çalı maları ile saf dı ı edilmektedir (Görsel 7). Görsel 7: Le Corbusier, Stein Evi, Garches, 1927 Mutfak 76

9 1916 yılında yapılan Villa Schwob, Le Corbusier nin Oeurve Compléte kitabına girmemi erken yapıtlarından biridir. Ancak L Esprit Nouveau da ve daha sonra Bir Mimarlı a Do ru kitabında üzerinde oynamalar yapılarak yayınlanmı tır. Le Corbusier Villa Schwob un foto raflarını daha pürist bir esteti e uyarlamak için... avludaki gölgeli i maskelemi ve bahçeyi herhangi bir organik geli meden veya dikkat da ıtıcı nesneden (çalılar, tırmanıcı bitkiler ve köpek evini) temizlemi, keskince tanımlanmı dı duvarı ortaya çıkarmı tır. Ayrıca, bahçeye giden servis giri ini de i tirmi, çıkıntı olu turan holü ve kapı ile hizaya getirilmi paralel bir düzlemle açılı duran basamakları kesmi tir (Colomina, 1987: 12) (Görsel 8). Le Corbusier nin Villa Schwob un temsilinde yaptı ı ba ka bir manipülasyon ise cephe foto rafında arka alanı tamamıyla yok etmesidir. E imli ve sarp arazinin silinmesi Colomina ya göre mimariyi yerden görece ba ımsız bir nesneye dönü türür. (Colomina, 2011: 111). Bu de i iklikle mimari kütle çok daha etkili bir ekilde ortaya çıkmı tır. Görsel 8: Le Corbusier, L Esprit Nouveau dergisinde yayımlanan Villa Schwob Le Corbusier nin Bir Mimarlı a Do ru adlı kitabıyla ba layarak mimarinin temsilinde yeni bir yöntemi ustalıkla uyguladı ı söylenebilir. Le Corbusier nin yakla ımının incelikleri, kitabındaki Parthenon ve makine esteti i ile ilgili bölümlerde açıkça izlenebilir. Parthenon un esteti inden bahsederken seçti i görseller, bir tanesi dı ında ayrıntı çekimleridir (Görsel 9). Sadece konunun ba ında çevre ile ili kisini gösteren genel bir çekim bulunmaktadır. Buradaki amacı, okuyucunun kafasında olu an sabit ve de i tirilemez Parthenon imgesinden sıyrılıp, mekânın içine girmesini istemesi olarak yorumlanabilir. Maxime Collignon nun ( ) Le Partenon ve L'Acropole koleksiyonundan 77

10 uyarlanan ve Frederic Boissonnas ın ( ) Yunanistan albümünden seçilen foto raflar klasik bir izleyicinin beklentilerini kar ılamamaktadır. Görsel 9: Le Corbusier, Bir Mimarlı a Do ru kitabı, 1923, ss Makine esteti ine örnek verilirken kullanılan kataloglardaki görseller de Parthenon unkiler gibi özenle seçilmi tir. Société Rateu katalo undan alınan alçak basınçlı vantilatör görselinin, Gennevilliers elektrik türbini ile ba layan Mimarlık veya Devrim bölümünün açılı sayfasının hemen kar ısına basılmı tır. Sözü edilen ileti hiç ku kusuz endüstriyel devrimdir. Rateau vantilatörü, mekanik devrim ve endüstriyel devrim anlamına gelmektedir (Görsel 10). Görsel 10: Le Corbusier, Bir Mimarlı a Do ru kitabı, 1923, ss Aynı ekilde Creusot fabrikasında üretilen devasa türbin diskini sayfaya konumlandırırken yukarıda sözü edilen gereksiz imgeleri atma ve çerçeveleme tekniklerini kullanmı tır. Ancak ölçek vermesi açısından 78

11 türbinin yanında duran i çi kıyafetinde insan figürünü bırakmı tır. Bu sayfanın hemen yanında bulunan görseldeki Rateau vantilatörünün bulundu u mekân, kabul edilebilir geometrik hatları sayesinde kesilmekten kurtulmu tur. Le Corbusier nin bu ifade biçiminin en belirgin özelliklerinden bir di eri de sayfalardaki görsellere metinde referans verilmemesidir. Okuyucu, metin ile do rudan ili kilendirilmi foto raflarla kar ıla mamaktadır. Di er yandan, okunan metin sonucu duyumsanan imgeler görsellerde kar ılı ını bulur. Yazar okuyucunun zihninde olu an kavramları somut olarak anlama derecesini okuyucuya bırakmı tır. Daha önceki bölümde bahsedilmi olan Le Corbusier nin akademik dı ı çalı ma yöntemi burada da kendini göstermektedir. Le Corbusier kendisi her ne kadar yapıtlarında düzeni ve kurallı olmayı dikte etmi se de, yazılı anlatım biçiminde akıcı, akılcı ve serbest dü ünceye dayalı bir yöntem seçmi tir. Foto-Duvar: Le Corbusier nin Duvar Foto rafı Çalı maları Sanat ile mimarlı ın kesi iminin gittikçe arttı ı yirminci yüzyılın ilk çeyre inde, Le Corbusier nin de yeni bir illüzyonist mekan yaratma olasılı ının üzerine gitmesi do al kar ılanabilir. Erken yirminci yüzyılda sinema, temel mimari eleman olan duvarı, hareket eden imgelere dönü türmü tür. Geli en teknoloji ile çekilen foto raflar büyütülerek mimari elamanların boyutlarına ula tırılabilmektedir. Duvar Foto rafı (Photo-Mural), görsel bilgilendirmeyi en etkili ekilde icra edecek araç olarak görülmektedir. Aynı zamanda duvar foto rafı, mekanizasyonun ve yeniden üretimin esteti ini barındırmanın yanı sıra, modernizm akımının tanımladı ı tüm karakterleri dı a vurmaktadır. Le Corbusier nin foto rafı mimarlı ın içine duvarlarla ili ki içinde dahil etti i dört çalı ması, onun imge-yanılsama-mimari; arasında kurdu u ili kiyi yorumlamak ba lamında önemlidir. Bu çalı maların ilki olan, 1925 Uluslararası Dekoratif Sanatlar Fuarı için Paris te yapılan Pavillon de l Esprit Nouveau (Yeni Ruh Pavyonu), Le Corbusier nin sanatı, mobilyaları ve çe itli yapıtları için vitrin olmu tur (Görsel 11). Le Corbusier, Ville Contemporaine in (Ça da Kent) sunumu ile pavyonu; dekoratif sanatın, iç mekân tasarımının, mimarlı ın ve ehircili in ayrıntılı bir gösterisine dönü türmü tür (Holm, 1992: 25). Yapının içinde ça da ya am biçimini öngören çe itli tasarımlar yer 79

12 almaktadır. Bu tasarımların yanında, Le Corbusier nin Pürizm bildirisine paralel kavramlar barındıran Fernand Léger nin resimleri ve 1924 yılında çekti i Ballet Mecanique (Mekanik Bale) filmi sergilenmi tir (Lynton, 2004: ). Pavyon hem bir sunumdur hem de immeuble-villa (ta ınmaz-ev) biriminin tam ölçekli bir maketidir. Di er bir deyi le sunulan nesne, anlatılmak istenen ya am deneyiminin kendisidir. Yapının kendisi geçici olsa da kalıcı bir olguyu temsil etmektedir. Görsel 11: Le Corbusier, L Esprit Nouveau Pavyonu, Paris,1925 Yapının yan cephesine boyanan E N harfleri, mimari eleman büyüklü ünde uygulanmı tır. Bu harfler yapının tam boy bir etiketini olu turmu, yan duvarını görsel olarak dikkat çekici kılmı tır (Görsel 12). Ön cephedeki açıklı ın devamıymı çasına, bu kapalı yüzeyde bir bo luk duygusu yaratmak için harfler üzerine trompe-l oeil (göz kandırması) tekni i uygulanmı tır. ki boyutlu yüzey üzerindeki harfler arkaya do ru uzatılarak perspektif derinli i yaratılmaya çalı ılmı tır. Ancak her iki harfe farklı kaçı noktaları ve hatta N harfinin üzerinde iki farklı kaçı noktası uygulandı ından, devasa boyuttaki görsele alttan bakan izleyicinin perspektif algısı de i ir. Burada Le Corbusier, göz kandırması tekni ini çoklu kullanmı tır. L Esprit Nouveau pavyonunun içerisinde bulunan di er bir sergi nesnesi ise; ana kütlenin yanında yer alan kavisli duvarın içindeki dioramadır. Ville de Contemporaine pavyona seçildi inde ve dioraması yerle tirildi inde mimarlık ile imge arasındaki kar ılıklı de i toku daha da yo unla mı tır (Görsel 13). Bu yapılar modern ehrin kentsel dokusunu olu turmaktadır. Ziyaretçi erit bir pencereden bütün ehri ve dolayısı ile bütün olu umu görebilmektedir. Diorama tekni i halen günümüzdeki film seti tasarımlarında görülebilmektedir. 80

13 Görsel 12: Le Corbusier, L Esprit Nouveau Pavyonu, Paris, Yan cephe Görsel 13: Le Corbusier, Ça da Kent, L Esprit Nouveau Pavyonu ndaki dioramanın içindeki görsel, 1925 kinci çalı ma Le Corbusier nin 1928 yılında Nestlé firması için Paris, Marseilles ve Bordeaux daki yerel fuarlarda kurulmak üzere ta ınabilir pavyon tasarımıdır (Görsel 14). Bu pavyon, kelebek çatısı, açık çelik kafes destekleri, kesintisiz camları ile ileri teknoloji esteti ini barındırmaktadır ve do al olarak da korni çizgisi, birbirinin üzerine gelen malzemeler, dı arı çıkan temel duvarı gibi geleneksel yapım tekniklerinden hiçbir ize rastlanmaz. çerisinde bir satı birimi ve vitrinler bulunan pavyonun ana cephesi bir ilan panosu görevindedir; harfler mimari birtakım girinti çıkıntıların içinde kendine yer bulmaktadır ve üstelik onları tanımlamaktadır. Harflerin iki i levi vardır: onlar hem kelime, hem de görseldir. Sergilenen ürünler de aynı mantıkta, hem seri üretim parçaları hem de mimari kompozisyonun parçalarıdır. Bu sergi biriminin di er dikkat çekici özelli i ise; reklamı edilen marka, dolayısıyla markayı olu turan harfler mekânla özde le mi tir. Algılanan tüm yüzeylerde, iç mekânın tavanında dahi, görseller yerle tirilerek yapı bir ilan panosuna dönü ür. Yapının ana cephesinde ve markanın üzerinde duran silindirik nesneler, yapılan reklamın parçası olarak konumlanır. 81

14 Görsel 14: Le Corbusier, Nestlé Pavyonu, 1928, Ana cephe Le Corbusier nin üçüncü duvar foto rafı, yapımına 1930 da ba lanan Paris teki sviçre Ö renci Yurdu Kütüphanesi nin kavisli duvarını ba tan sona ve a a ıdan yukarı kaplayan yan yana getirilmi kırk dört foto raftan olu maktadır (Görsel 15). Seçilen foto raflar tek ba ına incelendi inde, foto rafların hayli soyut ve anla ılması güç oldu u görülmektedir. Naegele nin deyimiyle dünya-dı ı (otherworldliness) imgeleri olan bu foto raflar, do al olmayan, yeni imgelenme etkisine sahip, do al ve insan yapımı materyal birle meleri sonucu tasarlanmı bir örüntü olu turmaktadır. Di er bir deyi le izleyici, kendisini çok ölçekli bir algı akı ının içerisinde bulur. Bazı makrofoto raflar Fransız bilim adamları ile birlikte çalı an ünlü foto rafçı Laure Albin-Guillot a ( ) aittir. Seri üretim yapı parçalarına ait foto raflar, be yıl önce Bauhaus ta üretilenlere benzemektedir. Yakın çekim foto rafların bir kısmı Edward Weston ( ) ve Paul Strand ( ) tarafından çekilmi tir. Soyut manzara foto rafları da Fred Boissonnas ın ( ) o zaman Mısır da çektiklerine benzetilebilir. Bütün bunların ötesinde, seçilen kırk dört foto rafın olu turdu u kompozisyon ve yarattı ı derin etki kayda de erdir. En sol tarafta organik ve inorganik özdeklerin, biçimsiz mikro-hücresel foto rafları görülmektedir. Ortaya do ru ilerledikçe ölçek büyür, gözle görülebilen do al ama petek formuna yakın geometrik biçimleri olan foto raflardan, insan yapımı seri üretim bina bile enlerine geçi okunmaktadır. Sona do ru ilerledikçe ölçek daha da büyür ve hava foto rafları do anın akı kan geometrisini ve düzenli sayılabilecek örüntüsünü sergiler. zleyici imgelerin kayna ını dü ünürken, soyut formlar ve de i ken ölçekler arasında kaybolur. 82

15 Görsel 15: Le Corbusier, sviçre Ö renci Yurdu, Paris, Seçilen foto raflarla olu turulan kompozisyon Kenneth Frampton, Paris teki 1937 Uluslararası Fuarı için yapılan Pavillon Des Temps Nouveaux (Yeni Zamanlar Pavyonu) nun, Le Corbusier nin mimari kariyerinde bir dönüm noktası oldu u ve onun en önemli eserlerinden Ronchamp Chapel ine kaynak oldu u fikrini savunur (Frampton, 1992: 228). Le Corbusier nin erken i lerinde kavisli duvarlar görülebilmektedir. Bunun yanı sıra, 1935 te ailesi için yaptı ı Haftasonu Evi nde tonozlu üst örtü tasarlamı tır. Ancak Yeni Zamanlar Pavyonu devrimsel mekân nitelikleri ile bunların çok daha üstündedir. Bir çadır strüktür, dikdörtgen planlı pavyonun üzerini içbükey sehim yaparak geçmektedir. Duvarlar ise yine içbükey ve yükseldikçe dı arı do ru e ilen bir yapıya sahiptir (Görsel 16). Bu dinamik ve akı kan mekânın üzerini ve yanlarını tanımlayan kuma ların yarı geçirgen yüzeyleri ı ı ı kırmızı, sarı ve ye il renklerde süzerek, mekân içinde o ana kadar deneyimlenmemi gerçeküstü bir aydınlık yaratmaktadır. Görsel 16: Le Corbusier, Yeni Zaman-lar Pavyonu, Paris,

16 Pavillon des Temps Nouveaux nun dokümanı olan Des Canons, Des Munitions? Merci! Des Logis S.V.P. adlı kitabında kullandı ı kolajlara çadırın içinde yer vermi tir (Le Corbusier, 1937) (Görsel 17). Bu kolajlar çe itli ölçeklerde görseller içermektedir. Burada yan yana konulmu farklı ölçeklerdeki görseller, sı perspektif derinli ini büyütmekte ve psikolojik gerilim yaratmaktadır. Des Temps Nouveaux Le Corbusier nin deyimiyle görselle tirme aygıtı (instrument de visualisation) olarak tanımlanmı tır. Aynı zamanda kendisinin ku bakı ını (vue aérienne) ve New York un uçsuz bucaksız görünümümün mekân içindeki duyumsamasını kullandı ı yapıtıdır. Le Corbusier yeniden kurguladı ı görselleri mekân içinde organize ederek illüzyonist mekânlar yartmı tır. llüzyonist mekân, görsel ile mekânın etkile iminden yararlanılarak, izleyiciye deneyimlenme odaklı farklı bakı açıları gösterilmesi olarak tanımlanabilir. Görsel 17: Le Corbusier, Yeni Zamanlar Pavyonu içindeki kolaj, 1937 De erlendirme ve Sonuç 20. yüzyıl hiç ku kusuz mimarlıkta ve dolayısı ile ya am tarzında kayda de er kırılmalara sahne olmu tur. Bu kırılmaların en önemli nedenlerinden biri, bir önceki yüzyılın mirası olan sanayi devriminin etkilerinin mimarlık alanında daha açık bir ekilde kar ılıklarını bulmasıdır. Bunun yanı sıra geli en teknoloji ile ortaya çıkan yeni icatlar beraberinde yeni kavramlar ve bakı açıları do urmu tur. Bunların sonucunda geli en baskı tekni i ve foto rafın görsel bir ileti im aracı olarak medyada kullanılması yeni bir toplumsal bilinci de beraberinde getirmi tir. Modern mimarlı ın en önemli aktörlerinden biri olan Le Corbusier de bu görsel devrimin ta ıdı ı gücün farkına vararak bunların mimarlıkla yan yana getirilmesinden do acak yeni kavramlar ve yöntemler üzerine öncül çalı malar yapmı tır. Le Corbusier e göre mimar salt yapı yaparak i ini yapmı sayılmaz, mimar aynı zamanda söylemleri ile toplumu yönlendirmelidir. 84

17 Le Corbusier, mimarlık ve foto rafın kesi imini, hem yapıtlarının yeniden sunumu olan foto raflarda, hem de foto raflardan olu an mekânlarla yaptı ı sunumlarda kullanır. Tasarladı ı pavyonlarda sunumlar cephelere dönü ür. Böylelikle fotografik temsil, modern mimarlı ı kaydetmek yerine onu dönü türmek için bir araç görevini üstlenir. Yapıtlarının foto raflarını çekmeden önce kurgulayan Le Corbusier ne zaman, hangi ı ıkta, hangi açıdan, nasıl bir kompozisyonla, hangi nesnelerin nerede konumlandırılması gibi de i kenleri önceden tasarlar. Aktarılmak istenen görsel etkinin yakalanması için basım sürecinde de manipülasyonların uygulandı ı görülebilir. Öncelikle yayımlanacak görsellerin seçimi, daha sonra çerçeve içinde kalan ve nihai amaca hizmet etmeyen dikkat da ıtıcı noktaların silinmesi süreci uygulanmı tır. Le Corbusier kullandı ı bütün imajları ba lamlarından koparıp, kendi söylemi içinde yeniden var etmi tir. Tasarladı ı sergi pavyonlarında duvar foto rafları ile olu turulan mekânlarda hareket eden izleyici, tıpkı hareketli görüntü gibi, kendini dinamik bir mekânda bulur. Bu de erlendirmelerden elde edilen veriler yan yana getirildi inde ilk olarak fark edilen, Le Corbusier nin yaptı ı, medya kavramını mimarlı a uygulamak de il, yeni görme biçimine dayanan bir medya yaratma çabasıdır. En önemli yazılı eseri olan Bir Mimarlı a Do ru da yayımlanan görseller tanıtım amaçlı de il, okuyucuya yeni bir bakı açısı sunma adına seçilmi çok-boyutlu perspektiflerdir. Bunun sonucu olarak Le Corbusier, görsel etkiyi kullanmak yerine, ona yeni bir yön vermi tir. Bunu ba armak için, görselleri kendi aktarmak istedi i kavramlar do rultusunda, nesne yerle tirme, fırça ile boyama, kolaj olu turma gibi uygulamalara ba vurmu tur. Kendi dü ünsel izle ini ba kalarına aktarmak için dönemin en önemli görsel ileti im aracı olan foto raftan yararlanmaktadır. Le Corbusier foto rafı, kitleleri kendi dü üncesi do rultusunda ikna etmek için kullanmı tır. 85

18 Kaynakça Benton, Charlotte, Le Corbusier: Furniture and the Interior, Journal of Design History, Sayı 2/3, 1990: Benton, Tim, Dreams of Machines: Futurism and l Esprit Nouveau, Journal of Design History, Sayı 3/1, 1990: Borden, Ian, Imaging Architecture: The Uses of Photography in the Practice of Architectural History, The Journal of Architecture, Sayı 12/1, 2007: Colomina, Beatrice, Le Corbusier and Photography, Assemblage, Sayı 4, 1987: Colomina, Beatrice, Mahremiyet ve Kamusallık, Metis Yayınları, çev. Aziz Ufuk Kılıç, stanbul, Frampton, Kenneth, Modern Architecture: A Critical History, Thames and Hudson, Londra, Gorlin, Alexander, The Ghost in the Machine: Surrealism in the Work of Le Corbusier, Perspekta, Sayı 18, 1982: Holm, Lorens, Reading through the Mirror: Brunelleschi, Lacan, Le Corbusier: The Invention of Perspective and the Post-Freudian Eye, Assemblage, Sayı 18, 1992: Le Corbusier, Des Canons, Des Munitions? Merci! Des Logis SVP, Paris, Le Corbusier, Oeuvre Compléte Volume 6, Artemis, Zürih,1991. Le Corbusier, Bir Mimarlı a Do ru (1923), Yapı Kredi Yayınları, çev. Serpil Merzi, stanbul, Lynton, Norbert, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, çev. C. Çarpan, S. Özi, stanbul, Naegele, Daniel, Le Corbusier s Seeing Things: Ambiguity and Illusion in the Representation of Modern Architecture, Basılmamı Doktora Tezi, Pennsylvania Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Rowe, Colin, Rowe Slutzky, Transparency, Birkhauser, Berlin,

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI

BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI BİLİNÇLİ ELEKTRİK TÜKETİMİ KONULU WEB SAYFASI HAZIRLAYANLAR 4C SINIFINDAN YAĞMUR ÇEVİK KAAN FANUSÇU ÖZGÜR ARDA ÖNDER BEGÜM ÖNSAL EREN ERTAŞ AYŞENAZ İPEK PROJE DANIŞMANI ASLI ÇAKIR 2009 Ç NDEK LER 1. Giri...

Detaylı

KONUTTA YENİ FİKİRLER

KONUTTA YENİ FİKİRLER KONUTTA YENİ FİKİRLER İSTANBUL TUZLA DA KONUT YERLEŞİMİ TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI JÜRİ DEĞERLENDİRME TUTANAĞI KONUTTA YENİ FİKİRLER: EMİNEVİM İstanbul, Tuzla da Konut Yerleşimi

Detaylı

Bitkilerle Alan Oluşturma -1

Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Bitkilerle Alan Oluşturma -1 Peyzaj Mekanlarının 3 Temel Elemanı Yüzey Zemin Düzlemi: Mekanın tabanını oluşturur. Mekanın diğer elemanları bu tabanın üzerinde yer alır.örneğin üstünde hiçbir bitki veya

Detaylı

Bina Bilgisi I KONUT. Y. Doç. Dr. Gaye B İROL

Bina Bilgisi I KONUT. Y. Doç. Dr. Gaye B İROL Bina Bilgisi I KONUT Y. Doç. Dr. Gaye B İROL Dünyadan ve T ürkiye den t anınmı ş miarın konut t asarım felsefelerinin incelenmesi (Le Corbusier, Wright, Bot t a, Mies, J ohnson, Bofill, Eisenmann, Safdie,

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6. 6. NESNE ĠġLEMLERĠ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 6 Bu faaliyette verilen bilgiler ile belgeye uygun nesne iģlemlerini (Ģekil, resim, grafik, metin kutusu vb.) planlı ve hatasız yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Kelime

Detaylı

Fotoğrafçılıkta mimari fotoğraf çekim teknikleri 1. Mimari fotoğrafçılık

Fotoğrafçılıkta mimari fotoğraf çekim teknikleri 1. Mimari fotoğrafçılık Fotoğrafçılıkta mimari fotoğraf çekim teknikleri 1 Mimari fotoğrafçılık Mimarlık, gökdelenlerden kulübelere kadar her şeyi kapsayan geniş bir konudur. Gittiğiniz neredeyse her yerde, günlük hayatta bir

Detaylı

Modern Mimari -Kökeni ve Manifestoları

Modern Mimari -Kökeni ve Manifestoları Modern Mimari -Kökeni ve Manifestoları Buluşlar Az Çoktur Form Fonksiyonu Takip eder Minimalizm Formda, malzemede ve ifadede dürüstlük 1 Metal Çerçeveli Mimarinin Yükselişi A. Erken Modern Dönem. 1850-1900

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Hakkımızda. Web sitemiz aracılığı 117 üniversite ve 60 il güncel insan kaynağı veritabanı ile Türkiye genelinde hizmet verebilmekteyiz.

Hakkımızda. Web sitemiz aracılığı 117 üniversite ve 60 il güncel insan kaynağı veritabanı ile Türkiye genelinde hizmet verebilmekteyiz. Hakkımızda Üniversite Kariyer, genç insan kaynağına ihtiyacı olan firmalar ile üniversite öğrencisi veya mezunları arasında bir iş ağı oluşturmak amacıyla 2008 yılında yayın hayatına başlamıştır. Üniversite

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE

TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE TEMEL GRAFİK TASARIM AÇIK-KOYU, IŞIK-GÖLGE Öğr. Gör. Ruhsar KAVASOĞLU 23.10.2014 1 Işık-Gölge Işığın nesneler, objeler ve cisimler üzerinde yayılırken oluşturduğu açık orta-koyu ton (degrade) değerlerine

Detaylı

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları

Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Tasarım Psikolojisi (SEÇ356) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Tasarım Psikolojisi SEÇ356 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

BAKU OLİMPİK STADYUMU

BAKU OLİMPİK STADYUMU BAKU OLİMPİK STADYUMU Azerbaycan Baku de şehrin yeni simgelerinden biri olmaya aday Baku Olimpik Stadyumu kent merkezine girişte, Haydar Aliyev Bulvarı ile Büyük Şor Gölü sınırında, Azizbeyov Kavşağı ile

Detaylı

TEKNOLOJI VE TASARıM DERSI

TEKNOLOJI VE TASARıM DERSI TEKNOLOJI VE TASARıM DERSI Temel Tasarım Etkinliği Gurup çalışması Yrd.Doç.Dr. Doğan Arslan Bu çalışmada Tasarım eleman ve ilkelerin neler olduğu açıklanacak. Her bir eleman ve ilkelere endüstriyel ürünler

Detaylı

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU

GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU GROUPAMA BASIN YANSIMA RAPORU HAZİRAN 2015 Rapor Özeti Yazılı Basın 44 İnternet Haberleri 14 Basın Bülteni Basın Bülteni 11.06.2015 Groupama, 2015 yılında acente memnuniyetini artırdı! Türkiye de sigorta

Detaylı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Web Sitesi Yıllık Raporu. Yönetici Özeti. C. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayılarının Ülkelere Göre Dağılımı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Web Sitesi Yıllık Raporu Yönetici Özeti İçindekiler I. Yönetici Özeti A. Toplam Sayfa Görüntülenme Sayıları B. Toplam Oturum ve Ziyaretçi Sayıları C. Toplam Oturum

Detaylı

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI

CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÖRSEL SANATLAR GÜNLÜK DERS PLANI CUMHURİYET ORTAOKULU 7. SINIF GÜNLÜK PLANI Süre 40 dakika Görsel Sanatlarda Biçimlendirme (G.S.B.) ALT LERİ KONU: Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak

Detaylı

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE

KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE KARMA METAL CNC LAZER KESİM FERFORJE Ferforje bir sanat olarak tanımlanmaktadır. Ferforje, Fransızca "Fer forgé" kelimesinden gelmektedir ve Fransızca'da "dövme demir" anlamına gelmektedir. Günümüzde Ferforje

Detaylı

MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl

MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl MMR 101 MİMARLIKTA TEMEL TASARIM I. Güz Dönemi 2016-2017 Atılım Üniversitesi GSTMF Mimarlık Bölümü Lisans Programı 1.Yıl Selahattin Önür, Melike Orhan, Zeynep Tanrıverdi, Gizem Kuçak Toprak, Alper Gündüz

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir.

I. Sabit Kaynaklar, bunlar ısınma ve üretim amaçlı faaliyetlerin yapıldı ı yerlerdir. G R Havanın gerek insan sa lı ına, gerekse do aya zarar verici duruma gelmesi, kirletici denen unsurların fazlala masıyla olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede

Detaylı

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas

modern dokunufllar aras nda 18. yüzy l Paris rüyas AntikDekor056-064.qxp 8/22/11 1:37 PM Page 56 Girifl holünün duvar ndaki bordür ünlü sanatç Joan Miro taraf ndan 1940 l y llarda yap lm fl ve evin en önemli detaylar ndan birini oluflturuyor. 1770 li y

Detaylı

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN

VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN VİTRİN KUYUMCULUĞU BÖLÜMÜ MESLEK DERSLERİ VİTRİN 1. Aşağıdakilerden hangisi vitrin i tanımlar? A) Satış yeridir. B) Bir reklamdır. C) Gösteri ve uygulamadır. D) Vitrin sunulacak ürünlerin sergilendiği,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları. Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 1. Ders- Eğitimin Temel Kavramları Yrd. Doç. Dr. Melike YİĞİT KOYUNKAYA Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin; Öğretmenlik mesleği ile tanışmalarını, Öğretmenliğin özellikleri

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ

IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ IŞIK UNIVERSITESİ MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS PROFİLİ (SYLLABUS) Ders adı Kod Yarıyıl Ders Yükü Kredi ECTS YAPI MALZEMELERİ ARCH 106T 2 (3+0+0) 3 5 Ön koşul dersler Eğitim Dili Seviye

Detaylı

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin

Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında bitkisel materyalinin kullanımında, tasarım ilkeleri ile birlikte bitkilerin denrolojik özelliklerinin ve ekolojik isteklerinin de dikkate alınması gerekir. Her bitki ölçü,

Detaylı

Fotoğraf Sanat mıdır? Evet, Sanattır...

Fotoğraf Sanat mıdır? Evet, Sanattır... Fotoğraf Sanat mıdır? Evet, Sanattır... Prof. Christine Deboosere Gent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi christine.deboosere@hogent.be Makalenin tamamı 30 Mayıs 2015 te kabul edildi Özet Bir fotoğrafçı

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1

TEKNİK RESİM. Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi. Görünüşler - 1 TEKNİK RESİM 2010 Ders Notları: Mehmet Çevik Dokuz Eylül Üniversitesi 2/25 Görünüşler Birinci İzdüşüm Metodu Üçüncüİzdüşüm Metodu İzdüşüm Sembolü Görünüşlerin Çizilmesi Görünüş Çıkarma Kuralları Tek Görünüşle

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ S u n u m ö z e t i 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi

Detaylı

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ

TASARIM VE BASIM-YAYIMCILIK TEKNİKERİ TANIM Basım-yayım sektöründe her türlü materyali kullanarak, müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda, gerekli ekipmanları bir araya getirip tasarım, basım ve yayımını yapan kişidir. A-GÖREVLER - Müşteri

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ Davetkar Atıf fotoğraflar: Alp Eren (Altkat Architectural Photography) ARALIK 17 / OCAK 18 - XXI 42 YARIŞMA SONUCU ELDE EDİLEN PROJE, HEM SÜREKLİ KULLANICILARI HEM DE ÇEVRE

Detaylı

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GRAFİK VE FOTOĞRAF GRAFİKER MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI TARİHİ BAHÇELERDE RÖLÖVE VE RESTORASYON Rölöve, bir yapının, kent dokusunun veya arkeolojik kalıntının yakından incelenmesi, belgelenmesi, mimarlık

Detaylı

MTSO HİZMET BİNASI VE İŞ MERKEZİ ULUSAL MİMARİ FİKİR YARIŞMASI JÜRİ RAPORU

MTSO HİZMET BİNASI VE İŞ MERKEZİ ULUSAL MİMARİ FİKİR YARIŞMASI JÜRİ RAPORU MTSO HİZMET BİNASI VE İŞ MERKEZİ ULUSAL MİMARİ FİKİR YARIŞMASI JÜRİ RAPORU YarıĢma kapsamında 104 proje Ģartnameye uygun ve zamanında teslim edilmiģtir. Jüri toplantısı öncesinde raportörler tarafından

Detaylı

KOD DERSİN ADI Z/S T U AKTS AKTS* İÇT111 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına Giriş I Z İÇT113 Temel Tasarım Eğitimi I Z

KOD DERSİN ADI Z/S T U AKTS AKTS* İÇT111 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımına Giriş I Z İÇT113 Temel Tasarım Eğitimi I Z NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EĞİTİM PLANI ZORUNLU VE SEÇMELİ DERS LİSTESİ 1. Yarıyıl İÇT111 İç Mimarlık

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS PROGRAMI 1.Dönem (Güz) 25 saat 2.Dönem (Bahar) 26 saat INAR 110 İç Mimarlıkta Temel İç Mimarlıkta

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

İç Mimari için BIM 1. bölüm

İç Mimari için BIM 1. bölüm İç Mimari için BIM 1. bölüm BIM (Yapı Bilgi Sistemi) hakkındaki görüşler genellikle binanın dış tasarımı ve BIM in mimari tasarımın bu alanına getirdiği faydalar üzerine odaklanır. Binaların katı modelleri,

Detaylı

Bina Bilgisi I KONUT. Y. Doç. Dr. Gaye

Bina Bilgisi I KONUT. Y. Doç. Dr. Gaye Bina Bilgisi I KONUT BaÜ mi marl ık/ 2006 Y. Doç. Dr. Gaye B İROL dersin amacı ba ş langıçt an günümüze barınma kült ürünün ve konut olgusunun geli ş iminin incelenmesi, de ğ i ş en mimari e ğ ilimler

Detaylı

Kamusal Alan Olarak Üniversite Kütüphanelerinin Dönüşümü. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin Mart 2015

Kamusal Alan Olarak Üniversite Kütüphanelerinin Dönüşümü. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin Mart 2015 Kamusal Alan Olarak Üniversite Kütüphanelerinin Dönüşümü Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin Mart 2015 Sunum İçeriği Üniversite Kütüphanelerinin «kamusal» niteliği üzerine bir dönemleme girişimi Üniversite kütüphanelerinin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Temel Plastik Sanat Eğitimi II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

www.entesenerji.com htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız.

www.entesenerji.com htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız. www.entesenerji.com htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız. HAKKIMIZDA Entes her türlü yapıya yönelik mekanik tesisat mühendisli i konularında hizmet veren bir ısıtma-so

Detaylı

2. Ödev. Bir Sahnenin İncelenmesi

2. Ödev. Bir Sahnenin İncelenmesi 2. Ödev Bir Sahnenin İncelenmesi Forrest Gump Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Birimi Sinema Tarihi ve Kültürü Dersi (GSB 111) 20394676 - Ümit Burak USGURLU İncelenen Sahnenin Bulunduğu Film Hakkında

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ

TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ TÜBİTAK BİDEB YİBO ÖĞRETMENLERİ ( FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ ve MATEMATİK ) PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI YİBO 5 ( Çalıştay 2011 ) TÜSSİDE / GEBZE 30 Ocak 06 Şubat 2011 GRUP BEN

Detaylı

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR

FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR FOTOĞRAFÇILIK HAKKINDA KISA NOTLAR Fotoğraf çekimi esnasında farklı üç temel faktör fotoğrafın oluşumunu sağlar. Bunlar ISO ( ASA- DIN ) / DİYAFRAM -ENSTANTANE ( Shutter Obtüratör Perde ) olarak adlandırılır.

Detaylı

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI

İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI İ ç M i m a r l ı k E ğ i t i m i 3. U l u s a l K o n g r e s i / A t ö l y e İÇMİMARİ PROJEDE FİKRİN SUNUM PAFTASINA YANSIMASI KAVRAMLAR Araş. Gör. Merve Buldaç, Araş. Gör. Tuğba Levent Anadolu Üniversitesi,

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ

2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ 2012-2013 EĞİTİM DÖNEMİ KELEBEK GRUBU HAZİRAN AYI BÜLTENİ YAZ MEVSİMİ TATİL BABALAR GÜNÜ V Yaz mevsimi panosu hazırlama. Yaz mevsiminde meydana gelen değişiklikleri söyleme. Yaz mevsiminin meyve ve sebzelerini

Detaylı

ALGILAMA - ALGI. Alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçler.

ALGILAMA - ALGI. Alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçler. ALGILAMA Duyum Algı ALGILAMA - ALGI Duyum Alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçler. Algılama Duyu verilerini örgütleyip yorumlayarak çevredeki

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Fotoğraf Ders Notları Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009

Fotoğraf Ders Notları Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009 Fotoğraf Ders Notları Mustafa Eyriboyun ZKÜ - 2009 Bu sunum, İFSAK Temel Fotoğraf Semineri Ders Notları esas alınarak hazırlanm rlanmıştır. 2005 yılında y www.fotokritik fotokritik.com internet sitesinden

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TASARIM KÜLTÜRÜ 112441 2015/02 10 TL

TASARIM KÜLTÜRÜ 112441 2015/02 10 TL TASARIM KÜLTÜRÜ D ER G İ S İ 112441 2015/02 10 TL 78 DOSYA Ölüm için Tasar m: Her eyin Bitti i Yer Tasar m n Ba lad Yer mi? Bu dosyan n amac do rudan do ruya bir yoksunlu a i aret etmek: Türkiye de (ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar: Kavramsal Bir Bakış... 3 Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar ve Kavramlaştırma... 3 Kar Amacı

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

AŞKIN BULMACA BAROK KENT

AŞKIN BULMACA BAROK KENT AŞKIN BULMACA 18.yy'da Aydınlanma filozoflarıyla tariflenen modernlik, nesnel bilimi, evrensel ahlak ve yasayı, oluşturduğu strüktür çerçevesinde geliştirme sürecinden oluşur. Bu adım aynı zamanda, tüm

Detaylı

BOĞAZA. sevgiyle gülümseyen bir ev... Özlem ve Halit Akyürek ten Boğaz da bir restorasyon çalışması...

BOĞAZA. sevgiyle gülümseyen bir ev... Özlem ve Halit Akyürek ten Boğaz da bir restorasyon çalışması... ev de Kuzguncuk un köy içi dokusunu, bugüne dek geçirdiği yangınlardan kalabilen ve 19. yy ın ikinci yarısıyla 20 yy ın başına tarihlenen sıra evler, tek evler, köşkler ve son dönem apartmanları oluşturuyor.

Detaylı

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ

SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ SANATSAL DÜZENLEME ÖĞE VE İLKELERİ 1.Sanatsal düzenleme öğeleri Çizgi: Çizgi, noktaların aynı veya değişik yönlerde sınırlı veya sınırsız olarak ardı arda dizilmesinden elde edilen şekildir. Kalemimizle

Detaylı

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır.

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır. 1.1. Temel Kavramlar 1.1.1. Piksel 1. RESİM DÜZENLEME Ekranda oluşturulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok yakından bakıldığı veya resim büyütüldüğü zaman bu noktalar fark

Detaylı

Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler

Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler Aynı Duvarda Düzlenmiş ve Düzlenmemiş Yüzeyler PRİENE NİN KONUTLARI BERGAMA ANTİK KENTİ YUNAN DÖNEMİ ŞEHİR YAPISI MÖ 1050 yıllarından sonra ise genelde Polis adı verilen ilk kent devletleri kurulmaya

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR Vector, kesimde operasyonel mükemmelliğin özüne ulaşiyor. Lectra, otomatik kesim alanindaki 30 yillik DENEYİMİ ve süregelen YENİLİKÇİLİĞİ sayesinde, teknolojik uzmanliği ve

Detaylı

Temel Bilgisayar Programlama

Temel Bilgisayar Programlama BÖLÜM 9: Fonksiyonlara dizi aktarma Fonksiyonlara dizi aktarmak değişken aktarmaya benzer. Örnek olarak verilen öğrenci notlarını ekrana yazan bir program kodlayalım. Fonksiyon prototipi yazılırken, dizinin

Detaylı

htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız.

htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız. www.entesenerji.com htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız. HAKKIMIZDA Entes her türlü yapıya yönelik mekanik tesisat mühendisli i konularında hizmet veren bir ısıtma-so

Detaylı

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6

Prof. Şazi SİREL 13.12.2005 2 / 6 AYDINLATMA Aydınlatma konularında bir yazı dizisine başlarken, önce, bu sözcükten ve aydınlatma tekniği kavramından, bu gün ve en azından altmış yıldır, ne anlaşıldığını ve ne anlaşılması gerektiğini açıklığa

Detaylı

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı)

YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL. (III. Baskı) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:294 YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER YAPI ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİNDE MATRİS YÖNTEMLER (III. Baskı) Prof. Dr. Hikmet Hüseyin ÇATAL

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI

PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI PEYZAJ TASARIMI TEMEL ELEMANLARI DERS 7 YAPISAL ELEMANLAR ALAN KULLANIM-TESVİYE-MERDİVENLER-RAMPALAR-DUVARLAR Yrd.Doç.Dr. Simay Kırca Merdiven Basamaklaryoladikolacakşekildedüzenlenmelidir. Mediven kenar

Detaylı

İHTİŞAMLI BİR SATIŞ OFİSİNE DAVETLİSİNİZ

İHTİŞAMLI BİR SATIŞ OFİSİNE DAVETLİSİNİZ DEKOMEKAN 78 İHTİŞAMLI BİR SATIŞ OFİSİNE DAVETLİSİNİZ 79 Binanın yapılması kadar satılması da önemli bir aşama. Bu aşamada ağırladığınız konuklarınızı yaşayacakları ortamın kalitesi hakkında bilgilendirmeniz,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Autodesk Çözümleri Eğitimin Hizmetinde. Öğrenci ve Öğretmenler İçin: Autodesk Eğitim Topluluğu

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Autodesk Çözümleri Eğitimin Hizmetinde. Öğrenci ve Öğretmenler İçin: Autodesk Eğitim Topluluğu ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Autodesk Çözümleri Eğitimin Hizmetinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız ile Autodesk firması arasında yapmış olduğumuz ortak çalışmalar neticesinde

Detaylı

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları

Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Bilgisayarla Tasarım I (GRT 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Bilgisayarla Tasarım I GRT 207 Her İkisi 1 2 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ

İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT LİSESİ MAYIS, 2016 MESLEK SEÇİMİ VE KARİYER PLANLAMADA VELİNİN ROLÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE İÇİNDEKİLER: Meslek Seçiminin Önemi Meslek Nedir? Kariyer Meslek Seçiminde Dikkat Edilecekler

Detaylı

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım.

Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller. Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. Kara tarafından sunulmuş 3 boyutlu görseller Siz hayal kurun Biz fark yaratalım. 1 Felsefemiz İşverenin hayallerini referans alarak tasarımda fark yaratmak, kişiye özel ve projenin gerektirdiği konsepti

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

IEEE ANA MARKASI VE ÖĞRENCİ KOLLARI LOGO TASARIM KILAVUZU

IEEE ANA MARKASI VE ÖĞRENCİ KOLLARI LOGO TASARIM KILAVUZU IEEE ANA MARKASI VE ÖĞRENCİ KOLLARI LOGO TASARIM KILAVUZU IEEE ANA MARKASI IEEE logosu, 1963 te iki öncü topluluk AIEE ve IRE nin birleşmesinin ardından, iki kuruluşun da logolarından parçalara sahip olup,

Detaylı

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları

Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Mimarlık ve Sanat Tarihi III (ICM 321) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mimarlık ve Sanat Tarihi III ICM 321 Güz 3 0 0 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

DĠL ve KONUġMA GELĠġĠMĠ DESTEK EĞĠTĠM SETĠ KULLANMA KILAVUZU (15 ünite ve 30 kategori)

DĠL ve KONUġMA GELĠġĠMĠ DESTEK EĞĠTĠM SETĠ KULLANMA KILAVUZU (15 ünite ve 30 kategori) DĠL ve KONUġMA GELĠġĠMĠ DESTEK EĞĠTĠM SETĠ KULLANMA KILAVUZU (15 ünite ve 30 kategori) Set, toplam 15 alt ünite ve 30 kategoriden oluşmaktadır. Her sette ortalama 90 ile 120 arasında kart bulunmaktadır.

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

Teknik Resim ve Perspektif (GRT113 ) Ders Detayları

Teknik Resim ve Perspektif (GRT113 ) Ders Detayları Teknik Resim ve Perspektif (GRT113 ) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Teknik Resim ve Perspektif GRT113 Güz 1 2 0 2 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

PANEL YAPI PANEL YAPI

PANEL YAPI PANEL YAPI PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET PANEL YAPI İNŞAAT VE TAAHHÜT VE TİCARET Panel Yapı İnşaat ve Taahhüt ve Ticaret Genel Müdürlük / Head Office: Eski Edirne Asfaltı 71. Sok. No:24 K:1 D:2 Sultançiftliği,

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SANAT VE TASARIM ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -36 AMAÇ SANAT VE TASARIM Bu faaliyet sonucunda Sanat

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

RÖNESANS DÖNEMİ BAHÇE

RÖNESANS DÖNEMİ BAHÇE RÖNESANS DÖNEMİ BAHÇE Rönesans bahçe sanatı Floransa'da başlamış Roma'da zirve noktasına erişmiştir. Floransa'da villalar şehirden uzak manzaraya hakim tepelere kurulmuştur. Bahçeler oldukça sade, merkezi

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Tasarımda İnsan-Mekan İlişkisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SERAMİK BÖLÜMÜ Ders Adı Sınıf Yarıyıl Kredi İngilizce I * T U L YEREL KREDİ AKTS Z/S Almanca I * 1 1 3 0 0 0 3 Z/s 1 1 3 0 0 0 3 Z/s Fransızca I

Detaylı

YANSITILMAYAN GÖRSEL MATERYALLER (Klasik Öğretim Araç Gereçleri)

YANSITILMAYAN GÖRSEL MATERYALLER (Klasik Öğretim Araç Gereçleri) YANSITILMAYAN GÖRSEL MATERYALLER (Klasik Öğretim Araç Gereçleri) Klasik Öğretim Araç-Gereçleri Gerçek nesneler Modeller Alan gezileri Yazılı/Basılı materyaller Resimler ve Grafikler Şemalar Çizgi Resimler

Detaylı