Le Corbusier Mimarlı ı Ve Onun Fotografik Temsili: Foto-Mekan, Foto-Hikaye, Foto-Duvar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Le Corbusier Mimarlı ı Ve Onun Fotografik Temsili: Foto-Mekan, Foto-Hikaye, Foto-Duvar"

Transkript

1 (1) Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Tınaztepe Yerle kesi, Buca, zmir Tel: e-posta: (2) Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Tınaztepe Yerle kesi, Buca, zmir Tel: e-posta: Le Corbusier Mimarlı ı Ve Onun Fotografik Temsili: Foto-Mekan, Foto-Hikaye, Foto-Duvar (1) Ar. Gör. Erdem Yıldırım - (2) Doç. Dr. Açalya Allmer Özet Bu çalı ma foto rafı ileti im aracı olarak kullanan mimarlık ile onu mekânsal nesnesi olarak kullanan foto raf arasındaki ili ki üzerine odaklanır. Bu ikili ili ki mimarlı ın foto rafı kendi biçemi do rultusunda yönlendirmesi açısından oldukça önemlidir. Bu do rultuda çalı mada modern mimarlı ın kurucularından olan Le Corbusier nin, resimden sonra en çok kullandı ı görsel araç (medya) olan foto raf ile kurdu u ba tanımlanacaktır. Le Corbusier nin foto rafı kullanma amacı, sadece yapıtları kaydetmek veya gelece e aktarmak de il, aynı zamanda mimarlı a olan bakı açısını izleyiciye yansıtmaktır. Çalı mada Le Corbusier nin dü ünsel izle ini aktarırken kullandı ı yöntemler incelenirken, bu yöntemlerin alı ılmı yöntemlerden ayrıldı ı noktalar tartı ılacaktır. Anahtar Kelimeler Le Corbusier mimari foto raf fotografik temsil fotografik mekân ARCHITECTURE OF LE CORBUSIER AND ITS PHOTOGRAPHIC REPRESENTATION: PHOTO-SPACE, PHOTO-STORY, PHOTO-MURAL Abstract This study examines the space-photography relationship throughout the works of Le Corbusier, one of the founders of modern architecture. This dual relationship is very important in terms of architecture directing photography towards its own purposes. Photography, after painting, was the most used visual expression tool (media) of Le Corbusier and the purpose of using photography was far beyond documenting his projects and recording them to the future. It was for the reflection of his architectural approach. In this study, Le Corbusier s innovative methods of combining photography and architecture have been studied and the differences to conventional methods are emphasized. Keywords Le Corbusier architectural photography photographic representation photographic space 69

2 Giri Bu çalı ma foto rafı ileti im aracı olarak kullanan mimarlık ile onu mekânsal nesnesi olarak kullanan foto raf arasındaki ili ki üzerine odaklanır. Bu ikili ili ki mimarlı ın foto rafı kendi biçemi do rultusunda yönlendirmesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalı mada güncelli ini u ana kadar yitirmeyen, dü ünceleri ve tasarımları üzerine en çok yazılmı ve yazılmaya devam edilen mimar Le Corbusier nin, günümüzde en güncel veya en popüler- sanat dalı olan foto raf ile kurdu u ba tanımlanacaktır. Modern mimarlı ın kurucularından olan Le Corbusier ( ), kendini sadece bir mimar olarak de il, aynı zamanda bir sanatçı olarak da ilan etmi tir. Di er sanat dallarıyla olan verimli ili kisi, heykelleri, resimleri, yayınları ve birçok ehirdeki eserleri, Le Corbusier in çok yönlü bir sanatçı oldu unu göstermektedir. Resimden sonra Le Corbusier nin en çok kullandı ı görsel araç (medya) foto raftır. Le Corbusier nin foto rafı kullanma amacı; sadece yapıtları kaydetmek ve gelece e aktarmak de il, aynı zamanda mimarlı a olan bakı açısını izleyiciye yansıtmaktır. Ça ın getirdi i yeniliklerin potansiyellerini kullanma arzusu ve Makine Esteti i saplantısı do rultusunda Le Corbusier foto rafı etkin bir ekilde kullanmı tır. Alexander Gorlin, Le Corbusier nin Oeuvre Compléte deki iç mekân foto raflarında bir odanın bo olup olmadı ı, hangi mobilyanın seçildi i ve nereye konumlandırılmı oldu u, insan figürünün hangi boyutta ve duru ta oldu unun oldukça anlamlı oldu unu belirtir (Gorlin, 1982: 56). Le Corbusier yapıtlarını foto raflamak için dönemin ünlü foto rafçılarını kullanmak yerine, ismi pek duyulmamı foto rafçıları ye lemi tir. Böylelikle kendi stilini olu turmu foto rafçıların, foto raflara ve dolayısıyla Le Corbusier nin yapıtlarına yorum katmasına engel olmu tur. Zaten sıradanlık ve dolayısıyla günlük ya am, Le Corbusier nin tasarımlarında en etkili ölçütlerdendir. Yapıtlarının foto raflarında zorlama bakı açıları, odak uzunlukları limitinde kullanılmı mercekler yerine, insan gözünden, ya antıdan ola an görüntüler yakalamaya çalı ılmı tır. Üstelik bu ola anlı ı desteklemek için ya antıdan nesneler çerçeve içine yerle tirilmektedir. Bu çalı mada Le Corbusier nin mimari dü üncelerini ikna etme aracı olarak foto rafı nasıl kullandı ı ara tırılacaktır. Le Corbusier nin dü ünsel izle ini aktarırken kullandı ı yöntemler incelenmekte ve bu yöntemlerin 70

3 alı ılmı yöntemlerden ayrıldı ı noktalar vurgulanmaktadır. Bunu yaparken temel olarak üç farklı bölüm belirlenmi tir. lk olarak Foto- Mekân bölümünde Le Corbusier nin Oeuvre Complete yapıtındaki kendisi tarafından seçilmi ve kurgulanmı foto raflarının nitelikleri incelenmektedir. Foto-Hikâye bölümünde Le Corbusier nin mimarlık hakkındaki dü üncelerini aktarmak üzere L Esprit Nouveau dergisinde ve Bir Mimarlı a Do ru kitabında kullandı ı görseller irdelenerek, bu görselleri kullanırken uyguladı ı manipülasyonlar detaylı olarak incelenmektedir. Son olarak Foto-Duvar bölümünde, tasarladı ı mekânlarda kullandı ı duvar foto rafları ile mekânın etkile imi tartı ılmaktadır. Foto-Mekân: Le Corbusier nin ç-mekân Foto rafları Le Corbusier nin foto rafa bakı açı ını anlamak için, o dönemdeki foto rafçıların ve foto rafçılı ı destekleyen teknolojinin rolünü anlamak gerekir ile 1965 yılları arasında yaptı ı bütün çalı malarının imgesi, yayınlarda kullandı ı foto raflar ile paralel olarak dönü mü tür. Teknoloji ile de i en ve geli en ula ım, seri üretim, elektrikle haberle me gibi olgular, seyyar bir ya am tarzı hazırlamı tır. Buna paralel olarak foto raf gereçleri de küçülmü, hafiflemi, görece ucuzlamı, mimarlıktan ve/veya foto rafçılıktan çok az anlayan bir amatörün fazla zahmet vermeden çalı masına olanak vermi tir. Le Corbusier nin foto rafçı seçimindeki amaç, yapıtlarını ünlü ve tarzı olan foto rafçıların bakı açısından korumaktır. Onun için önemli olan, mekânda ya ayacak olan insan gözünün bakı açısıdır. Le Corbusier bütün kontrolü elinde tutmu tur ve foto rafçılar bu süreçte sadece teknisyen olarak hizmet etmi lerdir (Naegele, 1996: 49). Le Corbusier nin çalı ma tekni inde, sözü edilen bakı açılarını saptama süreci, yapının yapım a aması bitmeden hemen önce ba lar. Bu a amada ilk olarak yapı birçok açıdan teknik özen gösterilmeden foto raflanır. Kadrajın yatay düzgünlü ü (ufuk çizgisine paralelli i), mekândaki in aat merdivenleri gibi ayrıntılar önemsenmez. Yapım a aması bittikten hemen sonra; ve kullanıcılar yapıya yerle meden hemen önce foto rafçıya önceden seçilmi açılar do rultusunda i verilir. Böylelikle istenilen kompozisyon ve etki güvence altına alınmı olur. 71

4 Foto raflar, perspektif açılarından incelendi inde ço unun tek kaçı lı oldukları görülmektedir. Bu durumun nedeni tek kaçı lı perspektifin, mekânın temsilinde derinlik duygusunu daha çok peki tirmesidir (Görsel 1-2). Görsel 1: Le Corbusier, Stein Evi, Garches, Turuncu çizgiler yazarlar tarafından kaçı noktalarını belirtmek için eklenmi tir. Görsel 2: Le Corbusier, Cook Evi, Boulogne, Turuncu çizgiler yazarlar tarafından kaçı noktalarını belirtmek için eklenmi tir. Le Corbusier nin foto raflarındaki mekân çalı malarının bir di er önemli noktası ise ı ık seçimidir. Mimarlı ı ı ık altında bir araya getirilen kütlelerin ustaca, do ru ve görkemli oyunudur sözleri ile tanımlarken, bu kütlelerin temsilinde de beklenildi i gibi ı ık keskin bir ekilde duyumsanmaktadır (Le Corbusier, 1999: 23). ç mekân, ve özellikle dı mekân foto raflarında güne in kontrast etkisi görülmekte, bulutlu ve 72

5 gölgesiz bina foto raflarına rastlanmamaktadır. Bu konuda Daniel Naegele, Le Corbusier nin parıltıya neden olan ı ıltılara göre perspektifi ekillendirdi ini belirtmektedir (Naegele, 1996: 136). Mimari foto rafçılı ın en de i mez özelli i olan dikey perspektif do rulu una, di er bir deyi le yeryüzüne dik olan çizgilerin foto rafta da çerçevenin yan kenarlarına paralel olmasına özen gösterilmektedir 1. Mekânın dü ey derinli i öne çıkan çok ender foto raflarda bu kurala uyulmamaktadır. Yukarıda da bahsedildi i gibi Le Corbusier nin yaratmak ve dolayısı ile foto rafa aktarmak istedi i mekân, günlük hayattan do al sahneler içermelidir. Bu amaç do rultusunda Le Corbusier foto raflanacak iç mekânlara apka, palto gibi belirli nesneler yerle tirir. Özenle seçilmi bu nesneler orada ya anan hayatın bir parçası olduklarını göstermektedir. Beatriz Colomina bu nesnelerin Le Corbusier nin mekânlarının foto raflarında mimarın izi olarak bırakıldı ını belirtir: Asla geleneksel anlamda 'ev hali'ne dair bir iz bulunmaz. Bu nesnelerin mimarı temsil etti i de dü ünülebilir. apka, mont, gözlük kesinlikle Le Corbusier'nin e yalarıdır. Le Corbusier'nin L'Architecture d'aujourd'hui filmindeki rolüne benzer bir rol oynarlar; öyle bir u ramı lardır; evde ikamet etmezler, evin içinden geçip giderler. (Colomina, 2011: 323). Mimar adeta bir ziyaretçiye dönü ür. Le Corbusier birisi az önce oradaydı ve paltosunu, apkasını masanın üzerine koyarak izlerini arkada bıraktı izlemini vermek istemi tir (Görsel 3). Görsel 3: Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, Giri holü 1. Bakı açısı yeryüzüne paralel olmayan foto raflarda dü ey çizgiler bir odak noktasına do ru kaçar. Di er bir deyi le, yüksek bir kütleye foto raf makinesinin yukarı do ru kaldırarak baktı ımızda çizgilerin birbirlerine yakla tı ı görülür. Bu durum teknik mimari kameralarla kontrol altına alınabilmektedir. 73

6 Ian Borden, nesnelerin kullanıcılarının eksikli i hakkında Le Corbusier nin ço u erken dönem iç mekân foto raflarında yerle tirilmi apka, güne gözlü ü, çakmak, dilimlenmi ekmek gibi nesnelerin bir ziyaretçinin varlı ını i aret etmekte oldu unu ve bu nedenle binanın ya antısının açıkça te hir edilmek zorunda olmadı ını belirtir (Borden, 2007: 69). Ayrıca kapının da özellikle açık bırakıldı ı göz önünde bulundurulmalıdır ki; burada da belirtilmek istenilen izleyicinin az önce kullanıcıyı kaybetti idir (Görsel 4). Görsel 4: Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, Mutfak Mekân foto raflanmadan önce dikkat edilen di er bir nokta ise tefri tir. Odanın içerisinde bulunan sandalye, koltuk, ezlong, masa gibi e yalar foto raf makinesinin bulundu u yere göre konumlandırılmı lardır. Koltuklar genellikle ana mekâna yönelmi olarak bırakılırken, chaise-longue ( ezlong) gibi özel nesneler çok daha davetkârdır (Görsel 5). Church Evi nin tasarımında yer alan ı ık kulesinin aydınlattı ı yere ömine yerle tirilmi tir. Görsel 5: Le Corbusier, Church Evi, Paris,

7 Le Corbusier öminenin yanmadı ı zamanlarda bile mekânı aydınlattı ı izlemini vermek istemi tir. Bunu vurgulamak için de kendi apkasını, adeta bir imza gibi öminenin üzerine konumlandırmı tır. Colomina ise sözü edilen apka ve mekândaki di er nesneler için unları belirtmi tir: Church Villası'nın içinin bir foto rafında rasgele yerle tirilmi bir apka ile masanın üzerindeki iki açık kitap, az önce orada birinin oldu unu gösterir. Geleneksel bir resim oranlarında bir pencere, ekran gibi de okunabilecek bir biçimde çerçevelenmi tir. Odanın kö esinde tripod üzerine yerle tirilmi bir foto raf makinesi görünür. Foto rafı çeken makinenin aynadaki yansımasıdır bu. Foto rafa bakan ki i olarak biz foto rafçının, dolayısıyla foto raf makinesinin konumunda bulunuruz; zira misafir gibi foto rafçı da odayı çoktan terk etmi tir. (Gitmemiz tavsiye edilmi tir.) Özne (misafir, foto rafçı, mimar, hatta bu foto rafa bakan kimse) çoktan gitmi tir. Le Corbusier'nin evinde özne evini yadırgar, kendi evinden edilmi tir. (Colomina, 2011: 326). Church Evi kitaplı ının di er bir foto rafında aynı kompozisyon kaygıları görülmektedir. Aynı mekândan farklı bir açı ile çekilmi bu foto rafta oturma birimleri, kitaplar ve hatta ayna da artık gözükmeyen foto raf makinesi gibi ço u nesneler yer de i tirmi tir (Benton, 1990: 115). Sadece apka aynı yerde durmaktadır. Le Corbusier nin dı mekân foto raflarında en belirgin bir ekilde kullandı ı nesne ise otomobillerdir (Benton, 1990: 31). Makine esteti i saplantısı do rultusunda, Bir Mimarlı a Do ru kitabının içinde otomobiller için bir bölüm ayırmı tır. Le Corbusier nin tasarladı ı kentlerde ula ım, önemli bir girdidir. Sadece makro ölçekte de il, yapı ölçe inde de otomobil ve gereksinimleri yine önemli bir bile endir. Örne in, Villa Savoye un zemin katındaki e ri, bir arabanın dönü çapından belirlenmi tir. Ayrıca erken dönem tasarladı ı yapılarda (Citrohan Evi gibi) her zaman garaj bulunmaktadır. Yukarıda sözü edilenlerin ı ı ında denilebilir ki; Le Corbusier, yapıtlarında tasarladı ı ya amı foto raf aracılı ı ile aktarırken nesnelerin anlam bilimsel (semantik) potansiyellerini kullanmaktadır. Ancak kadraj içinde ya amın gerçek izlerine (ikamet sürecinde kullanılan nesneler, vb.) rastlanmamaktadır. Zira bahsedildi i gibi foto raflar kullanıcılar yerle meden önce çekilmektedir. Le Corbusier, bir ya am simülasyonu kurgulamı tır, nesneler ise bu benzetimi tanımlayan izlerdir. 75

8 Görsel 6: Le Corbusier, Villa Savoye, Poissy, 1931, Çatı Bahçesi Foto-Hikâye: Le Corbusier nin Yayınlarındaki Manipülasyonlar Basılı medyayı etkin olarak kullanan Le Corbusier, yayımlanacak görsellerin mizanpajını önceden kendisi hazırlayarak, aktarmak istedi i görsel etkiyi hiçbir zaman ba ka bir tasarımcıya bırakmamı tır. Bu davranı biçimi, Le Corbusier nin çok yönlü bir sanatçı oldu unu gösterir. Aynı zamanda, daha önce sözü edilen tüm denetimin kendi üzerinde olması güdüsünü kanıtlar niteliktedir. Le Corbusier nin yapıtlarının iç mekân dı mekân ili kisi veya birlikteli i - her zaman ön plandadır. Colin Rowe ve Robert Slutzky, Villa Garches da Le Corbusier nin öncelikli u ra ının camın plansal effaflı ı oldu unu belirtmektedir (Rowe ve Slutzky, 1997: 35). Mekânın effaflı ı olarak tanımlanan bu durum iç mekân foto raflarında da kendini göstermektedir. Pencereden gelen fazla pozlanmı görüntü geçirgenlik kavramını yok etmektedir. Bu istenmeyen durum karanlık oda çalı maları ile saf dı ı edilmektedir (Görsel 7). Görsel 7: Le Corbusier, Stein Evi, Garches, 1927 Mutfak 76

9 1916 yılında yapılan Villa Schwob, Le Corbusier nin Oeurve Compléte kitabına girmemi erken yapıtlarından biridir. Ancak L Esprit Nouveau da ve daha sonra Bir Mimarlı a Do ru kitabında üzerinde oynamalar yapılarak yayınlanmı tır. Le Corbusier Villa Schwob un foto raflarını daha pürist bir esteti e uyarlamak için... avludaki gölgeli i maskelemi ve bahçeyi herhangi bir organik geli meden veya dikkat da ıtıcı nesneden (çalılar, tırmanıcı bitkiler ve köpek evini) temizlemi, keskince tanımlanmı dı duvarı ortaya çıkarmı tır. Ayrıca, bahçeye giden servis giri ini de i tirmi, çıkıntı olu turan holü ve kapı ile hizaya getirilmi paralel bir düzlemle açılı duran basamakları kesmi tir (Colomina, 1987: 12) (Görsel 8). Le Corbusier nin Villa Schwob un temsilinde yaptı ı ba ka bir manipülasyon ise cephe foto rafında arka alanı tamamıyla yok etmesidir. E imli ve sarp arazinin silinmesi Colomina ya göre mimariyi yerden görece ba ımsız bir nesneye dönü türür. (Colomina, 2011: 111). Bu de i iklikle mimari kütle çok daha etkili bir ekilde ortaya çıkmı tır. Görsel 8: Le Corbusier, L Esprit Nouveau dergisinde yayımlanan Villa Schwob Le Corbusier nin Bir Mimarlı a Do ru adlı kitabıyla ba layarak mimarinin temsilinde yeni bir yöntemi ustalıkla uyguladı ı söylenebilir. Le Corbusier nin yakla ımının incelikleri, kitabındaki Parthenon ve makine esteti i ile ilgili bölümlerde açıkça izlenebilir. Parthenon un esteti inden bahsederken seçti i görseller, bir tanesi dı ında ayrıntı çekimleridir (Görsel 9). Sadece konunun ba ında çevre ile ili kisini gösteren genel bir çekim bulunmaktadır. Buradaki amacı, okuyucunun kafasında olu an sabit ve de i tirilemez Parthenon imgesinden sıyrılıp, mekânın içine girmesini istemesi olarak yorumlanabilir. Maxime Collignon nun ( ) Le Partenon ve L'Acropole koleksiyonundan 77

10 uyarlanan ve Frederic Boissonnas ın ( ) Yunanistan albümünden seçilen foto raflar klasik bir izleyicinin beklentilerini kar ılamamaktadır. Görsel 9: Le Corbusier, Bir Mimarlı a Do ru kitabı, 1923, ss Makine esteti ine örnek verilirken kullanılan kataloglardaki görseller de Parthenon unkiler gibi özenle seçilmi tir. Société Rateu katalo undan alınan alçak basınçlı vantilatör görselinin, Gennevilliers elektrik türbini ile ba layan Mimarlık veya Devrim bölümünün açılı sayfasının hemen kar ısına basılmı tır. Sözü edilen ileti hiç ku kusuz endüstriyel devrimdir. Rateau vantilatörü, mekanik devrim ve endüstriyel devrim anlamına gelmektedir (Görsel 10). Görsel 10: Le Corbusier, Bir Mimarlı a Do ru kitabı, 1923, ss Aynı ekilde Creusot fabrikasında üretilen devasa türbin diskini sayfaya konumlandırırken yukarıda sözü edilen gereksiz imgeleri atma ve çerçeveleme tekniklerini kullanmı tır. Ancak ölçek vermesi açısından 78

11 türbinin yanında duran i çi kıyafetinde insan figürünü bırakmı tır. Bu sayfanın hemen yanında bulunan görseldeki Rateau vantilatörünün bulundu u mekân, kabul edilebilir geometrik hatları sayesinde kesilmekten kurtulmu tur. Le Corbusier nin bu ifade biçiminin en belirgin özelliklerinden bir di eri de sayfalardaki görsellere metinde referans verilmemesidir. Okuyucu, metin ile do rudan ili kilendirilmi foto raflarla kar ıla mamaktadır. Di er yandan, okunan metin sonucu duyumsanan imgeler görsellerde kar ılı ını bulur. Yazar okuyucunun zihninde olu an kavramları somut olarak anlama derecesini okuyucuya bırakmı tır. Daha önceki bölümde bahsedilmi olan Le Corbusier nin akademik dı ı çalı ma yöntemi burada da kendini göstermektedir. Le Corbusier kendisi her ne kadar yapıtlarında düzeni ve kurallı olmayı dikte etmi se de, yazılı anlatım biçiminde akıcı, akılcı ve serbest dü ünceye dayalı bir yöntem seçmi tir. Foto-Duvar: Le Corbusier nin Duvar Foto rafı Çalı maları Sanat ile mimarlı ın kesi iminin gittikçe arttı ı yirminci yüzyılın ilk çeyre inde, Le Corbusier nin de yeni bir illüzyonist mekan yaratma olasılı ının üzerine gitmesi do al kar ılanabilir. Erken yirminci yüzyılda sinema, temel mimari eleman olan duvarı, hareket eden imgelere dönü türmü tür. Geli en teknoloji ile çekilen foto raflar büyütülerek mimari elamanların boyutlarına ula tırılabilmektedir. Duvar Foto rafı (Photo-Mural), görsel bilgilendirmeyi en etkili ekilde icra edecek araç olarak görülmektedir. Aynı zamanda duvar foto rafı, mekanizasyonun ve yeniden üretimin esteti ini barındırmanın yanı sıra, modernizm akımının tanımladı ı tüm karakterleri dı a vurmaktadır. Le Corbusier nin foto rafı mimarlı ın içine duvarlarla ili ki içinde dahil etti i dört çalı ması, onun imge-yanılsama-mimari; arasında kurdu u ili kiyi yorumlamak ba lamında önemlidir. Bu çalı maların ilki olan, 1925 Uluslararası Dekoratif Sanatlar Fuarı için Paris te yapılan Pavillon de l Esprit Nouveau (Yeni Ruh Pavyonu), Le Corbusier nin sanatı, mobilyaları ve çe itli yapıtları için vitrin olmu tur (Görsel 11). Le Corbusier, Ville Contemporaine in (Ça da Kent) sunumu ile pavyonu; dekoratif sanatın, iç mekân tasarımının, mimarlı ın ve ehircili in ayrıntılı bir gösterisine dönü türmü tür (Holm, 1992: 25). Yapının içinde ça da ya am biçimini öngören çe itli tasarımlar yer 79

12 almaktadır. Bu tasarımların yanında, Le Corbusier nin Pürizm bildirisine paralel kavramlar barındıran Fernand Léger nin resimleri ve 1924 yılında çekti i Ballet Mecanique (Mekanik Bale) filmi sergilenmi tir (Lynton, 2004: ). Pavyon hem bir sunumdur hem de immeuble-villa (ta ınmaz-ev) biriminin tam ölçekli bir maketidir. Di er bir deyi le sunulan nesne, anlatılmak istenen ya am deneyiminin kendisidir. Yapının kendisi geçici olsa da kalıcı bir olguyu temsil etmektedir. Görsel 11: Le Corbusier, L Esprit Nouveau Pavyonu, Paris,1925 Yapının yan cephesine boyanan E N harfleri, mimari eleman büyüklü ünde uygulanmı tır. Bu harfler yapının tam boy bir etiketini olu turmu, yan duvarını görsel olarak dikkat çekici kılmı tır (Görsel 12). Ön cephedeki açıklı ın devamıymı çasına, bu kapalı yüzeyde bir bo luk duygusu yaratmak için harfler üzerine trompe-l oeil (göz kandırması) tekni i uygulanmı tır. ki boyutlu yüzey üzerindeki harfler arkaya do ru uzatılarak perspektif derinli i yaratılmaya çalı ılmı tır. Ancak her iki harfe farklı kaçı noktaları ve hatta N harfinin üzerinde iki farklı kaçı noktası uygulandı ından, devasa boyuttaki görsele alttan bakan izleyicinin perspektif algısı de i ir. Burada Le Corbusier, göz kandırması tekni ini çoklu kullanmı tır. L Esprit Nouveau pavyonunun içerisinde bulunan di er bir sergi nesnesi ise; ana kütlenin yanında yer alan kavisli duvarın içindeki dioramadır. Ville de Contemporaine pavyona seçildi inde ve dioraması yerle tirildi inde mimarlık ile imge arasındaki kar ılıklı de i toku daha da yo unla mı tır (Görsel 13). Bu yapılar modern ehrin kentsel dokusunu olu turmaktadır. Ziyaretçi erit bir pencereden bütün ehri ve dolayısı ile bütün olu umu görebilmektedir. Diorama tekni i halen günümüzdeki film seti tasarımlarında görülebilmektedir. 80

13 Görsel 12: Le Corbusier, L Esprit Nouveau Pavyonu, Paris, Yan cephe Görsel 13: Le Corbusier, Ça da Kent, L Esprit Nouveau Pavyonu ndaki dioramanın içindeki görsel, 1925 kinci çalı ma Le Corbusier nin 1928 yılında Nestlé firması için Paris, Marseilles ve Bordeaux daki yerel fuarlarda kurulmak üzere ta ınabilir pavyon tasarımıdır (Görsel 14). Bu pavyon, kelebek çatısı, açık çelik kafes destekleri, kesintisiz camları ile ileri teknoloji esteti ini barındırmaktadır ve do al olarak da korni çizgisi, birbirinin üzerine gelen malzemeler, dı arı çıkan temel duvarı gibi geleneksel yapım tekniklerinden hiçbir ize rastlanmaz. çerisinde bir satı birimi ve vitrinler bulunan pavyonun ana cephesi bir ilan panosu görevindedir; harfler mimari birtakım girinti çıkıntıların içinde kendine yer bulmaktadır ve üstelik onları tanımlamaktadır. Harflerin iki i levi vardır: onlar hem kelime, hem de görseldir. Sergilenen ürünler de aynı mantıkta, hem seri üretim parçaları hem de mimari kompozisyonun parçalarıdır. Bu sergi biriminin di er dikkat çekici özelli i ise; reklamı edilen marka, dolayısıyla markayı olu turan harfler mekânla özde le mi tir. Algılanan tüm yüzeylerde, iç mekânın tavanında dahi, görseller yerle tirilerek yapı bir ilan panosuna dönü ür. Yapının ana cephesinde ve markanın üzerinde duran silindirik nesneler, yapılan reklamın parçası olarak konumlanır. 81

14 Görsel 14: Le Corbusier, Nestlé Pavyonu, 1928, Ana cephe Le Corbusier nin üçüncü duvar foto rafı, yapımına 1930 da ba lanan Paris teki sviçre Ö renci Yurdu Kütüphanesi nin kavisli duvarını ba tan sona ve a a ıdan yukarı kaplayan yan yana getirilmi kırk dört foto raftan olu maktadır (Görsel 15). Seçilen foto raflar tek ba ına incelendi inde, foto rafların hayli soyut ve anla ılması güç oldu u görülmektedir. Naegele nin deyimiyle dünya-dı ı (otherworldliness) imgeleri olan bu foto raflar, do al olmayan, yeni imgelenme etkisine sahip, do al ve insan yapımı materyal birle meleri sonucu tasarlanmı bir örüntü olu turmaktadır. Di er bir deyi le izleyici, kendisini çok ölçekli bir algı akı ının içerisinde bulur. Bazı makrofoto raflar Fransız bilim adamları ile birlikte çalı an ünlü foto rafçı Laure Albin-Guillot a ( ) aittir. Seri üretim yapı parçalarına ait foto raflar, be yıl önce Bauhaus ta üretilenlere benzemektedir. Yakın çekim foto rafların bir kısmı Edward Weston ( ) ve Paul Strand ( ) tarafından çekilmi tir. Soyut manzara foto rafları da Fred Boissonnas ın ( ) o zaman Mısır da çektiklerine benzetilebilir. Bütün bunların ötesinde, seçilen kırk dört foto rafın olu turdu u kompozisyon ve yarattı ı derin etki kayda de erdir. En sol tarafta organik ve inorganik özdeklerin, biçimsiz mikro-hücresel foto rafları görülmektedir. Ortaya do ru ilerledikçe ölçek büyür, gözle görülebilen do al ama petek formuna yakın geometrik biçimleri olan foto raflardan, insan yapımı seri üretim bina bile enlerine geçi okunmaktadır. Sona do ru ilerledikçe ölçek daha da büyür ve hava foto rafları do anın akı kan geometrisini ve düzenli sayılabilecek örüntüsünü sergiler. zleyici imgelerin kayna ını dü ünürken, soyut formlar ve de i ken ölçekler arasında kaybolur. 82

15 Görsel 15: Le Corbusier, sviçre Ö renci Yurdu, Paris, Seçilen foto raflarla olu turulan kompozisyon Kenneth Frampton, Paris teki 1937 Uluslararası Fuarı için yapılan Pavillon Des Temps Nouveaux (Yeni Zamanlar Pavyonu) nun, Le Corbusier nin mimari kariyerinde bir dönüm noktası oldu u ve onun en önemli eserlerinden Ronchamp Chapel ine kaynak oldu u fikrini savunur (Frampton, 1992: 228). Le Corbusier nin erken i lerinde kavisli duvarlar görülebilmektedir. Bunun yanı sıra, 1935 te ailesi için yaptı ı Haftasonu Evi nde tonozlu üst örtü tasarlamı tır. Ancak Yeni Zamanlar Pavyonu devrimsel mekân nitelikleri ile bunların çok daha üstündedir. Bir çadır strüktür, dikdörtgen planlı pavyonun üzerini içbükey sehim yaparak geçmektedir. Duvarlar ise yine içbükey ve yükseldikçe dı arı do ru e ilen bir yapıya sahiptir (Görsel 16). Bu dinamik ve akı kan mekânın üzerini ve yanlarını tanımlayan kuma ların yarı geçirgen yüzeyleri ı ı ı kırmızı, sarı ve ye il renklerde süzerek, mekân içinde o ana kadar deneyimlenmemi gerçeküstü bir aydınlık yaratmaktadır. Görsel 16: Le Corbusier, Yeni Zaman-lar Pavyonu, Paris,

16 Pavillon des Temps Nouveaux nun dokümanı olan Des Canons, Des Munitions? Merci! Des Logis S.V.P. adlı kitabında kullandı ı kolajlara çadırın içinde yer vermi tir (Le Corbusier, 1937) (Görsel 17). Bu kolajlar çe itli ölçeklerde görseller içermektedir. Burada yan yana konulmu farklı ölçeklerdeki görseller, sı perspektif derinli ini büyütmekte ve psikolojik gerilim yaratmaktadır. Des Temps Nouveaux Le Corbusier nin deyimiyle görselle tirme aygıtı (instrument de visualisation) olarak tanımlanmı tır. Aynı zamanda kendisinin ku bakı ını (vue aérienne) ve New York un uçsuz bucaksız görünümümün mekân içindeki duyumsamasını kullandı ı yapıtıdır. Le Corbusier yeniden kurguladı ı görselleri mekân içinde organize ederek illüzyonist mekânlar yartmı tır. llüzyonist mekân, görsel ile mekânın etkile iminden yararlanılarak, izleyiciye deneyimlenme odaklı farklı bakı açıları gösterilmesi olarak tanımlanabilir. Görsel 17: Le Corbusier, Yeni Zamanlar Pavyonu içindeki kolaj, 1937 De erlendirme ve Sonuç 20. yüzyıl hiç ku kusuz mimarlıkta ve dolayısı ile ya am tarzında kayda de er kırılmalara sahne olmu tur. Bu kırılmaların en önemli nedenlerinden biri, bir önceki yüzyılın mirası olan sanayi devriminin etkilerinin mimarlık alanında daha açık bir ekilde kar ılıklarını bulmasıdır. Bunun yanı sıra geli en teknoloji ile ortaya çıkan yeni icatlar beraberinde yeni kavramlar ve bakı açıları do urmu tur. Bunların sonucunda geli en baskı tekni i ve foto rafın görsel bir ileti im aracı olarak medyada kullanılması yeni bir toplumsal bilinci de beraberinde getirmi tir. Modern mimarlı ın en önemli aktörlerinden biri olan Le Corbusier de bu görsel devrimin ta ıdı ı gücün farkına vararak bunların mimarlıkla yan yana getirilmesinden do acak yeni kavramlar ve yöntemler üzerine öncül çalı malar yapmı tır. Le Corbusier e göre mimar salt yapı yaparak i ini yapmı sayılmaz, mimar aynı zamanda söylemleri ile toplumu yönlendirmelidir. 84

17 Le Corbusier, mimarlık ve foto rafın kesi imini, hem yapıtlarının yeniden sunumu olan foto raflarda, hem de foto raflardan olu an mekânlarla yaptı ı sunumlarda kullanır. Tasarladı ı pavyonlarda sunumlar cephelere dönü ür. Böylelikle fotografik temsil, modern mimarlı ı kaydetmek yerine onu dönü türmek için bir araç görevini üstlenir. Yapıtlarının foto raflarını çekmeden önce kurgulayan Le Corbusier ne zaman, hangi ı ıkta, hangi açıdan, nasıl bir kompozisyonla, hangi nesnelerin nerede konumlandırılması gibi de i kenleri önceden tasarlar. Aktarılmak istenen görsel etkinin yakalanması için basım sürecinde de manipülasyonların uygulandı ı görülebilir. Öncelikle yayımlanacak görsellerin seçimi, daha sonra çerçeve içinde kalan ve nihai amaca hizmet etmeyen dikkat da ıtıcı noktaların silinmesi süreci uygulanmı tır. Le Corbusier kullandı ı bütün imajları ba lamlarından koparıp, kendi söylemi içinde yeniden var etmi tir. Tasarladı ı sergi pavyonlarında duvar foto rafları ile olu turulan mekânlarda hareket eden izleyici, tıpkı hareketli görüntü gibi, kendini dinamik bir mekânda bulur. Bu de erlendirmelerden elde edilen veriler yan yana getirildi inde ilk olarak fark edilen, Le Corbusier nin yaptı ı, medya kavramını mimarlı a uygulamak de il, yeni görme biçimine dayanan bir medya yaratma çabasıdır. En önemli yazılı eseri olan Bir Mimarlı a Do ru da yayımlanan görseller tanıtım amaçlı de il, okuyucuya yeni bir bakı açısı sunma adına seçilmi çok-boyutlu perspektiflerdir. Bunun sonucu olarak Le Corbusier, görsel etkiyi kullanmak yerine, ona yeni bir yön vermi tir. Bunu ba armak için, görselleri kendi aktarmak istedi i kavramlar do rultusunda, nesne yerle tirme, fırça ile boyama, kolaj olu turma gibi uygulamalara ba vurmu tur. Kendi dü ünsel izle ini ba kalarına aktarmak için dönemin en önemli görsel ileti im aracı olan foto raftan yararlanmaktadır. Le Corbusier foto rafı, kitleleri kendi dü üncesi do rultusunda ikna etmek için kullanmı tır. 85

18 Kaynakça Benton, Charlotte, Le Corbusier: Furniture and the Interior, Journal of Design History, Sayı 2/3, 1990: Benton, Tim, Dreams of Machines: Futurism and l Esprit Nouveau, Journal of Design History, Sayı 3/1, 1990: Borden, Ian, Imaging Architecture: The Uses of Photography in the Practice of Architectural History, The Journal of Architecture, Sayı 12/1, 2007: Colomina, Beatrice, Le Corbusier and Photography, Assemblage, Sayı 4, 1987: Colomina, Beatrice, Mahremiyet ve Kamusallık, Metis Yayınları, çev. Aziz Ufuk Kılıç, stanbul, Frampton, Kenneth, Modern Architecture: A Critical History, Thames and Hudson, Londra, Gorlin, Alexander, The Ghost in the Machine: Surrealism in the Work of Le Corbusier, Perspekta, Sayı 18, 1982: Holm, Lorens, Reading through the Mirror: Brunelleschi, Lacan, Le Corbusier: The Invention of Perspective and the Post-Freudian Eye, Assemblage, Sayı 18, 1992: Le Corbusier, Des Canons, Des Munitions? Merci! Des Logis SVP, Paris, Le Corbusier, Oeuvre Compléte Volume 6, Artemis, Zürih,1991. Le Corbusier, Bir Mimarlı a Do ru (1923), Yapı Kredi Yayınları, çev. Serpil Merzi, stanbul, Lynton, Norbert, Modern Sanatın Öyküsü, Remzi Kitabevi, çev. C. Çarpan, S. Özi, stanbul, Naegele, Daniel, Le Corbusier s Seeing Things: Ambiguity and Illusion in the Representation of Modern Architecture, Basılmamı Doktora Tezi, Pennsylvania Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Rowe, Colin, Rowe Slutzky, Transparency, Birkhauser, Berlin,

TMMOB Bursa l Koordinasyon Kurulu Bursa 4. Kent Sempozyumu 7-8 Haziran 2013 KENTSEL K ML N YANSITICISI OLARAK KAMUSAL DI MEKANLAR Sibel Polat 1, Neslihan Dosto lu 2 1 Uluda Üniversitesi Mühendislik- Mimarlık

Detaylı

Yemek Yeme Mekânlarının Olu um Sürecinde Sosyo-Kültürel Ve Fiziksel Belirleyiciler

Yemek Yeme Mekânlarının Olu um Sürecinde Sosyo-Kültürel Ve Fiziksel Belirleyiciler TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, ç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü; Sö ütözü Cad. No:43, 06560 Sö ütözü / Ankara Tel: 0 312 292 45 60 e-posta: myalcin@etu.edu.tr

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE

ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE GÜZEL SANATLAR VE SPOR L SELER ÜÇ BOYUTLU SANAT ATÖLYE 9 YAZARLAR ükran ÜST Adem Yavuz HIZAL Cemil CANDA Ahmet PEHL VAN B R NC BASKI Devlet Kitapları Döner Sermaye Müdürlü ü, 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I...:

Detaylı

Seramik ve Transfer Baskı: 1750-1900

Seramik ve Transfer Baskı: 1750-1900 Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü, Cumhuriyet Mah. ehit Pilot Üste men Erdem Öztürk Sok. No:12 18100 ÇANKIRI Tel: 0 376 213 26 26-2118 e-posta: ersoyyilmaz@windowslive.com

Detaylı

Tasarımda Temel Etkile im: Temel Tasarım E itiminde Bütünle ik Ortak Zemin

Tasarımda Temel Etkile im: Temel Tasarım E itiminde Bütünle ik Ortak Zemin Gazi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Eti Mahallesi, Yükseli Sokak, No: 5, Maltepe/ANKARA e-posta:dilekakbulut@gazi.edu.tr Tasarımda Temel Etkile im: Temel Tasarım E

Detaylı

Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi

Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi e-posta: ersansarikahya@gmail.com Jeneriklerinin Grafik Tasarımı Açısından De erlendirilmesi Dr. Ersan Sarıkahya Özet Bir jeneri in tasarımında etken olan elemanlar renk, tipografi, görüntü, animasyon,

Detaylı

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi

Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Türk Kütüphanecili i 22, 1 (2008), 59-81 Kurumsal Bilgi Kaynakları ve Bilgi Yönetimi Institutional Knowledge Sources and Knowledge Management Fahrettin Özdemirci *1 ve Cengiz Aydın **2** Öz Bilgi artan

Detaylı

Ruhdan UZUN * * Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi leti im Fakültesi

Ruhdan UZUN * * Yrd. Doç. Dr., Gazi Üniversitesi leti im Fakültesi GAZETEC L KTE YEN B R YÖNEL M: YURTTA GAZETEC L Ruhdan UZUN * ÖZET Gazetecilik mesle inin büyük medya gruplarının ekonomik gereklerine göre biçimlenmesinin yarattı ı sorunlar, yeni bir gazetecilik anlayı

Detaylı

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004

SAYI TAY SAYI: 52 OCAK-MART 2004 Ç NDEK LER SAYI TAY DERG S SAYI: 52 OCAK-MART 2004 3 Yerel Yönetim Olgusu ve Küreselle me Sürecindeki Yükseli i Dr. H. Ömer KÖSE Sayı tay Ba denetçisi 43 Türk Kamu Yönetiminde Örgüt Kültürü ve Önemi Mürteza

Detaylı

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/2008-03:454) Meflrutiyet

Detaylı

ç Mimarlık E itiminde Yaratıcı Drama

ç Mimarlık E itiminde Yaratıcı Drama (1) Kadir Has Üniversitesi, STANBUL e-posta: selin.tunali@khas.edu.tr (2) Kadir Has Üniversitesi, STANBUL e-posta: mine.ozkaynak@khas.edu.tr ç Mimarlık E itiminde Yaratıcı Drama (1) Selin Üst - (2) Mine

Detaylı

BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR

BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR TC GAZ ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ TÜRK D L B L M DALI BAHAETT N KARAKOÇ UN RLER NDE SIRA DI I BA DA TIRMALAR MASTER TEZ Hazırlayan Aytaç D NÇ YILDIRIM Tez Danı manı Yrd. Doç. Dr. Güzin TURAL

Detaylı

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri

Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma/ nceleme/çeviri Dizisi Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri Ara tırma Kemal Özsemerci Ba denetçi 1. Daire Ekim 2003 Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar,

Detaylı

BELLY-C: GÖBEK DANSI Ç N MÜZ K ARAYÜZÜ

BELLY-C: GÖBEK DANSI Ç N MÜZ K ARAYÜZÜ Proje No: 106K249 BELLY-C: GÖBEK DANSI Ç N MÜZ K ARAYÜZÜ EKMEL ERTAN EK M 2007 STANBUL ÖNSÖZ Bu proje daha kapsamlı bir sanatsal ara tırma ve üretim sürecinin bir parçası olarak ba ladı ve tamamlandı.

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ:

DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: T.C. HACETTEPE ÜN VERS TES SA LIK B L MLER ENST TÜSÜ DA CILIK ALT KÜLTÜRÜ: SEMBOLLER, ANLAMLAR, K ML KLER Dr. Funda AKCAN Spor Bilimleri ve Teknolojisi Program DOKTORA TEZ ANKARA 2011 T.C. HACETTEPE ÜN

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ

HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ HALK KÜTÜPHANELERİNDE İÇ MİMARİ Mehmet Ayhan HAZIRLAR Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi

ÇEVRE VE SAYI TAY. Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 2 ÇEVRE VE SAYI TAY Dr. Mehmet Efendi Sayı tay Uzman Denetçisi Ankara-2005 3 Ç NDEK LER Ç NDEK LER 4 KISALTMALAR 6 G R 8 I. BÖLÜM

Detaylı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı

Sayı: 390 ÇEE. E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri. Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı Sayı: 390 DOSYA ÇEE Bölümleri E itimvete kilatlandırma Sekreterleri Toplantısı Bölge ube Yöneticileri E itim Semineri 12. Çalı ma li kileri Kongresi Üçlü Danı ma Kurulu Toplandı 16. Dünya Verimlilik Kongresi

Detaylı

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje.

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Tekstboekje. 300010 12A Begin 300010 12A 2 Lees verder Tekst 1 Cumhuriyet 300010 12A

Detaylı

Kontrast. Fotograf Dergisi. Temmuz - Ağustos 2013. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır.

Kontrast. Fotograf Dergisi. Temmuz - Ağustos 2013. ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. Kontrast Fotograf Dergisi 36 Temmuz - Ağustos 2013 ana sponsorluğunda yayımlanmaktadır. Kontrast Editör Merhaba Barınmanın olduğu kadar, toplumsal ilişkilerin mekanıdır kent. Daimi devingenlikleriyle sanatçıyı

Detaylı

YENİ (DUYUŞSAL) REKLAM İLETİLERİ BAĞLAMINDA GÖSTERGELERİ OKUMAK: GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMDEN YARARLANARAK BİR REKLAM İLETİSİ ÇÖZÜMLEMESİ

YENİ (DUYUŞSAL) REKLAM İLETİLERİ BAĞLAMINDA GÖSTERGELERİ OKUMAK: GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMDEN YARARLANARAK BİR REKLAM İLETİSİ ÇÖZÜMLEMESİ 36 R e k l a m İletileri B ağ l a mında Gö s t e rg e leri Oku ma k YENİ (DUYUŞSAL) REKLAM İLETİLERİ BAĞLAMINDA GÖSTERGELERİ OKUMAK: GÖSTERGEBİLİMSEL YÖNTEMDEN YARARLANARAK BİR REKLAM İLETİSİ ÇÖZÜMLEMESİ

Detaylı

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI

AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI AVRUPA D LLER Ö RET M ORTAK ÇERÇEVE METN VE YURT DI INDAK TÜRK ÇOCUKLARI Ç N TÜRKÇE VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ö RET M PROGRAMI Yrd. Doç. Dr. Kemalettin DEN Z Ar. Gör. Ba ak UYSAL ÖZ: Yurt d nda ya ayan Türk çocuklar

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

OSMANLI/TÜRK EVİ MEKÂN KURGUSUNU MODERN KONUT MİMARİSİNDE OKUMAK. (Wright, Corbusier, Eldem ve Cansever in Konutları)

OSMANLI/TÜRK EVİ MEKÂN KURGUSUNU MODERN KONUT MİMARİSİNDE OKUMAK. (Wright, Corbusier, Eldem ve Cansever in Konutları) T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİMARLIK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ OSMANLI/TÜRK EVİ MEKÂN KURGUSUNU MODERN KONUT MİMARİSİNDE OKUMAK (Wright, Corbusier,

Detaylı

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle

Önsöz. Bireylerin ve kurulu ların ya amları risklerle Önsöz Yıl:48 Sayı:571 ARALIK 2009 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Tahir BÜYÜKHELVACIG L Genel Yayın Yönetmeni Ahmet PEL T Sorumlu Yazı leri Müdürü Y. Selim ÇELEB Yayına Hazırlayanlar O. Murat

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme

Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme 185 Dönü üm sürecinin tarihi kent merkezleri üzerine etkileri: Isparta örne inde bir inceleme ka ÇET N Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Bina Bilgisi A.B.D. Anahtar

Detaylı