Our company s heritege, strengthens our vision... Orhan Güngen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Our company s heritege, strengthens our vision... Orhan Güngen"

Transkript

1 Our company s heritege, strengthens our vision... Orhan Güngen

2 Yönetim Kurulu Board of Directors Yönetim Kurulu, Grubun sahipleri GÜNGEN ailesi mensuplar ndan müteflekkildir. Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Mühendislik Fakültesi mezunudur ve köklü teknik geçmifle sahiptir. Sn. ORHAN GÜNGEN yar m as rl k tecrübeye sahip nflaat Yüksek Mühendisidir. stanbul Teknik Üniversitesinden 1957 y l nda mezun olmufl ve Güngen Grup taraf ndan bitirilen tüm ifllere kat lm flt r. Yurtd fl nda ifl yapan Türk müteahhitlerinin öncüsü olup Libya da 1964 y l nda yüklendi i ifllerle lk Türk Yurtd fl Müteahhidi olmufltur. Sn. Orhan Güngen ngilizce ve Almanca bilmektedir. Board of Directors is composed by members of GÜNGEN Family, owners of the group. All members of the board have Engineering degree with sound technical background. MR. ORHAN GÜNGEN is civil engineer(m.sc.) with half a century of experience. Graduated of stanbul Technical University in 1957, he was involved in all projects executed by Gungen Group. He was the Pioneer of Turkish contractors working abroad, as he was the First Turkish Contractor to undertake projects in Libya in Mr. Orhan Güngen is fluent in German and English. Sn. AHMET GÜNGEN Orta Do u Teknik Üniversitesinden 1987 y l nda lisans ve daha sonra MBA derecesi ile Makina Mühendisi olarak mezun olmufltur. Sn. Ahmet Güngen bu tarihten itibaren Grupta çal flmaktad r ve ngilizce bilmektedir. MR. AHMET GÜNGEN is a mechanical engineer with an MBA degree from the Middle East Technical University which he graduated in Mr. Ahmet Güngen has been with the group since that time. Mr. Ahmet Güngen is fluent in English. Sn. KER M GÜNGEN Orta Do u Teknik Üniversitesinden 1990 y l nda lisans ve gene ayn Üniversitede Yüksek Lisans derecesi ile nflaat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmufltur. Sn. Kerim Güngen mezuniyetinden itibaren Grupta çal flmaktad r ve ngilizce bilmektedir. MR. KER M GÜNGEN is a civil engineer with an MSc degree from the Middle East Technical University which he graduated in Mr. Kerim Güngen has been with the group since that time and is fluent in English. Sn. ETHEM GÜNGEN Orta Do u Teknik Üniversitesinden 1992 y l nda lisans ve gene ayn Üniversitede Yüksek Lisans derecesi ile Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun olmufltur. Sn. Ethem Güngen mezuniyetinden itibaren Grupta çal flmaktad r ve ngilizce bilmektedir. MR. ETHEM GÜNGEN is a mechanical engineer with an MSc degree from the Middle East Technical University which he graduated in Mr. Ethem Güngen has been with the group since that time and is fluent in English. 02

3 Hakk m zda About Misyonumuz; Tüm çal flanlar n etkin kat l m yla altyap ve üstyap inflaat tasar m ve uygulama hizmetlerini, en uygun ileri teknoloji, güvenli bir altyap ve temiz çevre bilinci ile iflveren memnuniyetini sa layarak, sürekli ve ekonomik bir biçimde topluma sunmakt r. Vizyonumuz; nflaat n oldu u her yerde kalite ile var olmakt r. De erlerimiz; l Bilgi l Özveri l Araflt rma ve Çözüm l Güven l Sayg flletme, araflt rma, gelifltirme, teknoloji kullan m, bilgi düzeyi ve uygulama aç s ndan uluslar aras düzeyde baflar l, lider bir flirket olmak. Kazand bilgi birikimini (know-how) yurt içi ve yurt d fl na aktaran, e itim, test ve sertifikasyon ve Ar-Ge konular nda, Türkiye ve çevre ülkelere önderlik yapan bir flirket haline gelmek. Türkiye inflaat sektörüne yön vermek, tasar m, uygulama ve kullan m alanlar n geniflletmek ve çeflitlendirmek, Sektörün ihtiyaç duydu u nitelik ve nicelikte teknisyen, mühendis ve üst düzey yöneticiler yetifltirmek. Yönetim lkelerimiz; l Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, l flverenlerin beklentilerini karfl lamak, l Biz bilinci ile çal flmak, l Var olan ile yetinmeyip sürekli geliflmek. l Sistem yaklafl m ile çözüm üretmek, l Çevre etkilerini kayna nda azaltmak, l Çal flma ortamlar m z tüm paydafllar m z için daha güvenli hale getirmektir. Çevresel lkelerimiz ; l Enerji ve do al kaynaklar en verimli flekilde kullanmak, l Zararl çevre etkilerini kayna nda en aza indirgemek, at klar n minimize etmek ve çevre kirlili ini önlemek için tedbirler almak, l Tüm faaliyetlerini ilgili çevre mevzuat çerçevesinde yürütmek, yönetmeliklerin olmad yerde kendi yönetmeliklerini belirlemek, l E itim ve iletiflim kanallar ile çal flanlar n ve paydafllar n n çevre bilincini artt rmak, l Sektöründeki çevresel faaliyetlerde öncü olmak için çaba sarf etmek ve tecrübelerini Üçüncü Taraflar n izlemesine aç k tutmak, l Çevresel hedeflerini bu ilkeler do rultusunda belirlemek ve ISO Çevre Yönetim Sistemini sürekli gelifltirerek sürdürmek ve daha ileri götürmektir. Our mission; To provide the public with infrastructure and superstructure design and execution services by achieving Client satisfaction in a continuous and economic manner with the effective participation of all its employees, through the usage of the most appropriate high technology, reliable infrastructure and awareness of clean environment. Our vision; To exist with quality wherever there is construction. Our values; l Knowledge l Devotion l Research and solution l Trust l Respect To be an internationally successful, leader company in terms of operation, research, development, technology utilization and level of information. To convey its knowledge to the country and abroad, and be a leader company for Turkey and neighbouring countries in areas of training, testing and certification, research and development. To be a leader in the construction sector in Turkey and diversify in the areas of design, execution and utilization. To raise technicians, engineers and top level managers with the qualifications and quantities needed by the sector. Our management principals; l To fulfil all of our legal obligations, l To meet our Clients' expectations, l To work within the consciousness of us, l To always strive for the better and continuous progress, l To provide solutions with an understanding of system approach, l To reduce the environmental impacts at its source, l To make our working environment a safer place for all of our partners. Our environmental principals ; l To use energy and natural sources in the most efficient way, l To reduce harmful environmental effects to a minimum at its source, to minimize wastes and to take precautions to prevent environmental pollution, l To execute all our operations in line with the related environmental regulations, to determine our own regulations where there is no regulation, l To increase the environmental awareness of our employees and partners through training and communications, l To try to be a leader in environmental activities in our sector and to share our experiences with interested parties, l To determine our environmental goals within these principals and to continuously improve and carry forward our ISO14001 Environmental Management System. 03

4 Afyon Madensuyu Tesisleri nflaat Afyon Mineral Water Supply Operating & Management Buildings Afyon Madensuyu Tesisleri nflaat K z lay Genel Müdürlü ü K z lay Genel Müdürlü ünün sahibi oldu u tesis flletme Binalar tevsiata müsait olarak inflaa edilmifltir. Hizmete girifl tarihinde kapasite flifle/gün olup, fabrika ile birlikte iflletme sa l k binas, flifle y kama ve depolama üniteleri, y kama suyu ar tma tesisleri infla edilmifltir. Afyon Mineral Water Supply Operating & Management Buildings Red Crescent General Directorate The Plant owned by Kizilay (Red Crescent) General Directorate was built as suitable for expansion to bottle/day capacity. In addition to the factory, the plant comprises management buildings, stock halls, water treatment units and other ancillary facilities. 04

5 Bal kesir Hava Meydan nflaat Bal kesir Air Base Construction Bal kesir Hava Meydan Pist Uzant lar infl NATO Hava Enf.Daire Baflkanl Balikesir Air Base Runway NATO (Air) Infrastructure Dept. Bal kesir Hava Meydan Su Temini ve salesi nflaat NATO Hava Enf. Daire Baflkanl 18 km sale hatt inflaat, 3 adet keson kuyu ve pompa istasyonlar Balikesir Air Base Water Supply & Distribution Network NATO (Air) Infrastructure Dept.Construction of 18 km-long water supply line, pump stations and 3 water-wells. 05

6 Ankara Mürted Hava Meydan nflaat Ankara Murted Air Base Construction Ankara Mürted Hava Meydan D/F binas ve Sosyal Tesis Binalar nflaat NATO Hava Enf. Daire Baflkanl D/F Binalar nflaat, 64 adet Bina ikmal inflaat ve Elektrifikasyon inflaat. Ankara Murted Air Base Social Facilities & D/F Buildings NATO (Air) Infrastructure Dept. Constructions of Social Facilities (64 Buildings), D/F Buildings and electrification works. Malatya Erhaç Hava Meydan Pist Uzant lar nflaat NATO Hava Enf.Daire Baflkanl Malatya Erhac Air Base Runway NATO (Air) Infrastructure Dept. 06

7 Samsun Hava Savunma Tesisi nflaat Samsun Air Base Construction Samsun Hava Savunma Tesisi nflaat Amerikan Ordusu Mühendislik Grubu TUSEG TUSEGíe ait ifllerden taahhüt üstlenen lk Türk Müteahhitlik Firmas d r. Tesis halen Türk Silahl Kuvvetlerince S hhiye Yedek Subay Okulu olarak kullan lmaktad r. Tesiste yatakhaneler, Gazino, Tiyatro Salonu, hobby binas, Din Gereksinim binas (önce Kilise, flimdi Cami) Is ve Kuvvet Santral ve Ar tma Tesisleri nflaatlar yap lm flt r. US Army Eng. Group TUSEG Samsun Air Base US Army-European Division Engineering Group The first Turkish Contractor to undertake a project for the US Army Engineering Group. The plant, currently used as a medical school for the Turkish Army, contains dormitories, social facility buildings, food courts, theatre, temple, heat and power generating units, laundry and treatment plants. Trabzon Hava Savunma Tesisi nflaat Amerikan Ordusu Mühendislik Grubu TUSEG Halen Türk Silahl Kuvvetlerince kullan lmakta olan Tesiste yatakhaneler, yemekhaneler, Gazino, Tiyatro Salonu, hobby binas, Din Gereksinim binas (önce Kilise, flimdi Cami) Is ve Kuvvet Santral ve Ar tma Tesisleri nflaatlar yap lm flt r. US Army Eng. Group TUSEG Trabzon Air Base US Army-European Division Engineering Group The plant which is used by Turkish Army today, contains dormitories, social facility buildings, food courts, chapel, heat and power generating units, laundry and treatment plants. 07

8 Afyon Çimento Fabrikas nflaat Afyon Cement Factory Construction Afyon Çimento Fabrikas nflaat Çimento Sanayi Genel Müdürlü ü Afyon Çimento Fabrikas nflaat ile Çimento malat Ton/y l artarak Türkiye ënin y ll k Çimento imalat 4 milyon tonu aflm flt r. Afyon Cement Factory Cement Industry General Directorate With the construction of Afyon Cement Factory, the cement production has increased by tons/year, causing the annual cement production of Turkey to exceed tons. 08

9 Libya-Bengazi Trafik Genel Müdürlü ü Libya Bengazi General Directorate of traffic Building Libya - Benghazi Trafik Genel Müdürlü ü binas nflaat Libya Bay nd rl k Bakanl Bu flle ilk Yurtd x xq Müteahhitlik Firmas olarak ülkemiz müteahhitlerine yeni ufuklar aç lm flt r. Bina 16 ayda bitirilip hizmete sunulmufltur. Libya - Benghazi General Directorate of Traffic Building Libya Ministry of Public Works This first international project undertaken by a Turkish Contractor overseas, was completed in 16 months. Libya-Bengazi ve çevresindeki 9 Kasaban n Elektrifikasyon fli Libya Bay nd rl k Bakanl Libya Benghazi & 9 towns around Benghazi Renewal of Electrical Distribution Network Extension of Facilities, Transformer, Houses, Civil and Electrical Works in Benghazi, Libya and 9 surrounding towns Libya Ministry of Public Works Libya-El Merc 500 Konut nflaat Libya Bay nd rl k Bakanl Toplam inflaat alan m2 Libya El Merc unit - Housing Development Project Libya Ministry of Public Works Total Covered area is m2 09

10 Bursa Çimento Fabrikas nflaat Bursa Cement Factory Bursa Çimento Fabrikas nflaat Çimento Sanayi Genel Müdürlü ü Anahtar Teslimi yap lan tesis 22 ay gibi çok k sa bir sürede bitirilmifltir.tesisin bitimi ile Türkiyeënin çimento imalat Ton/y l artarak 7 milyon tona ulaflm flt r. Bursa Cement Factory Cement Industry General Directorate Turn-Key Project. With the completion of the project, the cement production of Turkey has increased by tons/year, reaching tons. The project has completed in 22 months. 10

11 Bursa negöl stafl ve Kentafl Fabrikas nflaatlar Bursa Inegöl Istas&Kentas Factories stafl negöl Sun-i Tahta ve Kentafl Mensucat Boyalar Fabrikalar nflaat negöl Sanayi ve Ticaret A.fl. Sun-i tahta fabrikas inflaat, Müdüriyet binas, yongalama binas, ana fabrika holleri, yemekhane, idari ve sosyal tesisleri, laboratuar binalar inflaatlar n n yan s ra Kentafl Mensucat Boyalar Fabrikas inflaatlar ifli altyap lar ile birlikte toplam m2 kapal saha inflaas yap lm flt r m2 beton stok sahalar inflaat yap lm flt r. Bursa Inegol Istas Chip Board Plant & Kentas Textile Paints & Chemicals Plant Construction Inegol Industry and Trade Co. Chip board plant factory, general directorate building, main halls, social facilities, laboratories, and Kentas Textile Paints factory with treatment plants ( m2 covered area and m2 concrete stock halls.) 11

12 Karaman Bumas Bulgur Fabrikasï nflaat Karaman Bumas Wheat Processing Factory Bumas Bulgur Fabrikasï nflaat Karaman Bulgur San.veTic. A.fl. Türkiyeíde ilk defa bulgur çeflitlerini ve yan ürünlerini atölye seviyesinden kurtar p fabrikasyon seviyeye ulaflt ran bir tesis olmufltur. Modern depolama, ay klama, y kama ve her safhas ile bulgur çeflitlerini imal kademeleri ve ambalajlama tesislerini ihtiva etmektedir. Bunlar n yan s ra depolama, iflçi soyunma giyinme bölümlari yemekhane binalar ile Müdüriyet ve Kantar Binalar, park sahalar ve yollar, gömme su depolar, derin kuyu ve pompaj ve çevre tanzimi yap lm flt r. Karaman Bumas Wheat Processing & Semolina Production Facility Karaman Wheat Processing Industry&Trade Co. The First Modern Wheat Processing Factory in Turkey. Other than the processing units, it includes modern stocking halls, cleaning off and washing units, packing units, general directorate building, weighing units, social facilities, water treatment units, pump station, water tanks and landscaping works. 12

13 TEK Soma E itim Tesisleri l. K s m TEK Soma Staff Education Facilites 1st Segment Türkiye Elektrik Kurumu Soma E itim Tesisleri 1. K s m nflaat Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlü ü Her birinin oturma alan 1500m2 olan 11 adet binadan 2 adedi 5 kat, 2 adedi 3 kat, 6 adedi 2 kat ve 1 tanesi tek kat olmak üzere yatakhane, çeflitli e itim laboratuvarlar, dershaneleri ve yemekhanlerden oluflan bir kompleks inflaa edilmifltir. Toplam nflaat Alan m2ídir Turkish Electric Authority Soma Staff Education Facilities 1st Segment Turkish Electric Authority Total covered area is m2 (Total of 11 Buildings: including two 5-story, two 3-story, six 2-story and one single-story buildings each buildings sits on m2 land); construction of dormitories, laboratories, classrooms, social facilities, cafeterias. 13

14 TEK Soma E itim Tesisleri ll. K s m TEK Soma Staff Education Facilites 2nd Step Türkiye Elektrik Kurumu Soma E itim Tesisleri 2.K s m nflaat Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlü ü Turkish Electric Authority Soma Staff Education Facilities 2nd Segment Turkish Electric Authority K br s Petrolleri Akaryak t Dolum Tesis ve Muht. nflaatlar K br s Türk Petrolleri Ltd. Petrol ve LPG depolama tesisleri ve bu tesisle ilgili dolum tesisi, deniz ikmal terminali, lojmanlar, müdüriyet binas, yollar ve yang n önleme seddeleri yap lm flt r. Northern Cyprus of Fuel Terminal Construction Northern Cyprus State Oil Co. Oil and LPG Storage & Loading Facilities, Directorate Buildings, Loading for employees, fuelling dock, fire-walls. 14

15 Bozüyük Seramik Fabrikas nflaat Bozuyuk Ceramic Plant Construction Sümerbank Bozüyük Seramik Fabrikas nflaat Sümerbank Genel Müdürlü ü m2 Fabrika holü, çelik Silolar, Biskuvi F r nlar, Firit Tesisi de irmenler ile komple stok holü olan bir fabrikad r. Sumerbank Bozuyuk Ceramics Plant Construction Turkish Republic Ministry of State Sumerbank General Directorate Total covered area is m2. Sümerbank Bozüyük Seramik Fabrikas Hamma. Kap. Stok nflaat Sahas nflaat Sümerbank Genel Müdürlü ü Sumerbank Bozuyuk Ceramics Plant Raw Material Closed & Open Storage Area Construction Turkish Republic Ministry of State Sumerbank General Directorate 15

16 Ankara Faisal Finance fl Merkezi nflaat Business Center Construction Faisal Finans Kurumu Ankara Bölge ve fl Merkezi nflaat Faisal Finans Kurumu A.fl. 12 Kat ve 3700m2 kapal alandan oluflan bina anahtar teslim olarak inflaa edilmifltir. Faisal Finance Ankara Office & Business Center Construction Faisal Finance Turn Key Project with 3700 m2 covered area and 12 stories. 16

17 Irak Abu Ghraib Sulama Projesi Iraq Abu Ghraib Irrigation Project Irak Abu Ghraib Sulama Projesi Irak Tar m Bakanl Ba datí n güneyinde 1. Bölge Yusufiye 25x13 km2 alanda 2. Bölge skenderiya 17x11 km2 alanda olmak üzere sulamaya yönelik arazi Islah ve tesviye kaz lar yap lm flt r. Sulama ve toplama kanallar ve sulama sat hlar oluflturulmufltur. Iraq Abu Ghraib Complete Irrigation Project Iraq Ministry of Agriculture The 1st Section Yusufiye (South of Baghdat), 325 km2, total project area; 2nd Section, Iskenderiya 187 kmï total project area, 3rd Region Muqtadiye 110 km2 total project area; Land Keflan Orman flletmeleri Md. Muhtelif A açland rma flleri T.C. Orman Bakanl çanakkale Orman Müdürlü üne ait 3200 hektar arazinin dikime Haz rlanmas, manialarin izalesi, teraslama ve muhtelif a açland rma ifllemleri yap lm flt r. Canakkale Kesan State forest Management Planting & Ploughing Project Republic of Turkey, Ministry of Forestry Ploughing and preparation for forestation were done on the 32 km2 project area owned by State Forest Management. 17

18 stanbul Çubuklu 110 Konutluk Fatih Sitesi Istanbul Cubuklu 110-Unit Housing Project 110 Konutluk ïstanbul çubuklu Fatih Sitesi Fatih Yap Kooperatifi 11 Blokta, 110 Konut toplam m2 ëlik inflaat alan, sosyal tesisleri, otoparklar, çevre düzenlemesi, 1.000m2 ëlük su deposu inflaat, su ar t m tesisi fore kaz k ve shot crete metodlar ile istinat perdeleri inflaa edilmifltir. Istanbul çubuklu 110-unit Housing Project Fatih Housing Cooperative Cubuklu 110-unit Housing Project at 11 Buildings (total covered area m2), social facilities, landscaping, underground works, m2underground water tank, water treatment unit, and retaining walls constructed by piling and shot create. 18

19 Devlet Bakanl Eskiflehir Göçmen Konutlar nflaat State Ministry 210-Unit Housing Project in Eskisehir Devlet Bakanl 210 Adet Eskiflehir Göçmen Konutu nflaat Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanl çevre tanzimi ve tüm alt yap iflleri ile birlikte. Republic of Turkey, Ministry of State Eskisehir 210 -unit Housing Project Republic of Turkey, Ministry of State 210-unit Housing project with all infrastrcture and landscaping. Ostim fl Merkezi kinci K s m nflaat -Ankara Ostim A.fl. Ankara Ostim Business Center Construction Ostim Co. 19

20 stanbul-sefaköy Köprülü Kavflak nflaat Istanbul Sefakoy Bridge&Connecting Roads Sefaköy Köprülü Kavflak stanbul Büyükflehir Belediyesi stanbul ëun Avrupa Yakas E-5 üzerinde Sefaköy-Halkal istikametlerini birbirine ba layan 3 aç kl kl köprü, 7 km E-5 Ba lant yolu inflaa edilmifltir. Kenarayaklar toprakarme dolgu ile geçilmifltir. Kavflakta m2 alan yeflillendirilmifl ve su deposu ve pompa istasyonu ile birlikte bütün alan n otomatik sulamas sa lanm flt r. Proje 5 ay gibi rekor bir sürede hizmete girmifltir. Istanbul Sefakoy Bridge & Connecting Roads Istanbul Metropolitan Municipality The project located at Istanbul Sefakoy E-5 State Highway bridge with 3 spans, 7 km connecting roads. planting, landscaping and automatic sprinkler system with underground water storage and pumping systems was done in m2. Completed in a record time of 5 months. 20

21 stanbul-eyüp Demirkap Köprülü Kavflak nflaat stanbul Eyup Demirkapi Bridge & Connecting Roads Eyüp - Demirkapï Köprülü Kavflak nflaat stanbul Büyükflehir Belediyesi Eyüp - Bayrampafla istikametindeki t kan kl önlemek maksad ile yap lan köprü ve 8 kmílik çevre yollar ile E-5 íe en k sa yoldan ba lant sa lanm fl, tüm yollar n çevre düzenlemesi ve yeflillendirilmesi gerçeklefltirilmifltir. Istanbul Eyup - Demirkapi Bridge & Connecting Roads Istanbul Metropolitan Municipality This project which enabled easy access to the main artery, by connecting the local roads to the artery, solved the bottlenecking problem around the E-5 State Highway in Eyup (one of the most important and historical sections of Istanbul). Length of connecting road is 8 km. Also landscaping and planting were done. 21

22 stanbul Florya Ø1000 sale Hatt Istanbul Florya Ø1000 Pipeline Construction stanbul Bak rköy çmesuyu nflaat SK Genel Müdürlü ü stanbul Bak rköy lçesi ve mücavir alan ndaki Ø 100 ila Ø 1000 çaplar aras ndaki 100 km içmesuyu isale hatt döflenmifl, bu ifl kapsam nda E-5 üzeri, Cennet Mahallesi-Florya sale ba lant köprüsü infla edilmifltir. Istanbul Bakirkoy Water Supply Project Istanbul Water and Sewerage Administration. Istanbul Bakirkoy pipeline construction 100km-long of Ø 100- Ø 1000 mm in thickness. 22

23 stanbul E-5 Cennet Mahallesi Ø1000 sale Hatt Istanbul E-5 Cennet Water Supply Works stanbul E-5 Cennet Ø1000 sale Hatt Köprüsü SK Genel Müdürlü ü E-5 üzerinde 3 aç kl kl 90 mt uzunlu unda betonarme yap larak Ø1000 temiz su borusu geçifli sa lanm flt r. Istanbul E-5 Cennet Ø1000 Water Supply Works Istanbul Water and Sewerage Administration A 90 m-long bridge constructed over E-5 State highway. 23

24 stanbul E-5 Avc lar Ambarl Köprülü Kavfla Istanbul Avc lar Ambarl Bridge & Connecting Roads Avc lar Ambarl Köprülü Kavflak nflaat stanbul Büyükflehir Belediyesi E-5 üzerinde 2 Adet köprü ve 16 km çevre yolu ile stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin en büyük köprülü kavflak projelerinden biridir. Bu ifl kapsam nda Saadet Deresi Islah Ø2200 ëlük Betonarme Borularla gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca inflaat sahas nda bulunan ve Botafl ve Poafl'a ait 8î ve 16î lik toplam 2712 mtílik Akaryak t Borular deplase edilmifltir. Istanbul Avcilar Ambarli Bridge & Connecting Roads Istanbul Metropolitan Municipality On E-5 State Highway, 2 Bridges and 16 km connecting roads were constructed. It was one of the largest roadwork and bridge projects by the Metropolitan Istanbul Municipality. Within this project, Saadet Creek Reclamation was also achieved by use of Ø2200 mm concrete pipeline. In addition, fuel oil pipeline (8î and 16î-diameter Total lenght 2712 meters), electrification and irrigation systems were also built. 24

25 stanbul Avc lar Ø1000 sale Hatt nflaat Istanbul Avc lar Hydraulic Works Avc lar Ø1000 sale Hatt nflaat 1998 SK Genel Müdürlü ü stanbul Avc lar ile Esenyurt ilçesi aras nda m Ø1000 isale hatt döflenmifltir. Istanbul Avcilar Ø1000 Pipeline Construction 1999 of performance Istanbul Water and Sewerage Administration. Between Istanbul Avc lar to Esenyurt Region pipeline construction 7.500mt long, Ø1000mm in diameters. stanbul Esenyurt 16î Akaryak t Boru nflaat Istanbul Esenyurt 16î Diameter Fuel Oil Pipeline 25

26 Istanbul Avc lar Saadet Deresi Islah nflaat Istanbul Avcilar Saadet Creek Reclamation Saadet Deresi Islah 3400 m Ø2200 çelik Betonarme Borularla gerçeklefltirilmifltir. Saadet Creek reclamation was achieved by use of 3400 m long Ø2200 mm concrete pipeline 26

27 Istanbul Tuzla Tünelleri Istanbul Tuzla Tunnels Tuzla Tünelleri nflaat SK Genel Müdürlü ü Bu proje kapsam nda mt uzunlu unda 5,10 mt çap nda At ksu Tüneli infla edilmifltir. fl kapsam nda 12 adet flaft 8-11 mt aras nda de iflen çaplarda ve mt aras nda de iflen derinliklerde inflaa edilmifltir. Pendik Kaynarca - Tuzla Sahili aras ndaki yol kat edilerek Dragos Dar ca aras nda kalan alan n tamam n n at ksuyu toplan p, Tuzla At ksu Kolektörlerine ar t m için gönderilmektedir. nflaatta baz bölgelerde tünel açmak için Full Face tünel açma makinas kullan lm flt r Tuzla Sewage Water Tunnels Projects Istanbul Water and Sewerage Administration In this project 5.10 m-diameter sewage water tunnels were constructed (6.800 m in length) with the help of 12 shafts (diameters differ from 8 to 11 m and depths differ from 12 to 18 m). Tunnels route is from Pendik Kaynarca to Tuzla coast. Thereby all of the sewage water of region between Dragos and Darica is collected and transferred to Tuzla Sewage Water Treatment Plant. In some sections of the tunnel Full-face Tunnel Drilling Machine was used. 27

28 Istanbul Tuzla Tünelleri Istanbul Tuzla Tunnels Tuzla Tünelleri nflaat SK Genel Müdürlü ü Tuzla Sewage Water Tunnels Projects

29 Büyükçekmece Ø 2000 sale Hatt nflaat Istanbul Buyukcekmece Ø2000 mm Pipeline Construction Büyükçekmece Ø 2000 sale Hatt nflaat SK Genel Müdürlü ü 1999 y l nda çakmakl Bölgesinde yaflanan büyük heyelan hareketinden sonra devre d x xq kalan Büyükçekmece Tünel ba lant isale hatt na alternatif Ø2000 çap nda isale hatt Türkiye'de ilk defa uygulanan bir metodla 4 ay gibi k sa bir sürede gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca Zemin islah ile ilgili dere islah ve aç k kanal çal flmas yap lm flt r. Istanbul Buyukcekmece Ø2000mm Pipeline Construction Istanbul Water & Sewerage Administration After the huge landslide in Cakmakli/Istanbul the Buyukcekmece tunnel & pipeline had become out of order. With this project an alternative pipeline was constructed with 2000mm diameter. It was the first application of such a by-pass technique in Turkey. Included in scope were land reclamation, creak reclamation and openchannel works. 29

30 stanbul K raç Terfi Merkezi Projesi Istanbul Kirac Pumping Station Transformer Center&Pipeline Cons. K raç Terfi Merkezi ve Yüksek Gerilim Hatlar n n Döflenmesi SK Genel Müdürlü ü stanbul K raçíta inflaa edilen 9 gruplu (0,360m3/sn*9ad) terfi merkezi binas ile stanbulíun en büyük terfi merkezi kompleksi gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca Ø100-Ø2600mm aras çaplar nda toplam 40 km uzunlu unda içmesuyu flebeke inflaat ve 6 hücreli enerji merkezi inflaat ile yeralt kablosu ferfli yap lm flt r. Istanbul K rac Pumping Station Transformer Center & Pipeline Construction Istanbul Water & Sewerage Administration In the scope of this project besides pipeline (Ø100 to Ø2600 in diameter / 40 km long) a pumping station (with 9 units, each 0.360m3/sec), a transformer building (with 6 cells) and lay down of electrical distribution cable network extension were established. 30

31 stanbul Ba larbafl Kavflak Köprüsü ve Meydan Düzenlemesi nflaat Uskudar Baglarbasi Bridge&Baglarbasi Square Restoration Ba larbafl Köprüsü ve Meydan Düzenlemesi 2005 / 2007 stanbul Büyükflehir Belediyesi Bo az Köprüsü - Üsküdar aras trafik s k fl kl n önlemek maksad yla yap lan bu projede 8 km de ba lant yolu yap lm fl. Köprü inflaat 59 gün gibi bir sürede tamamlanm fl. Bu proje kapsam nda peyzaj, bitkilendirme ve stanbul'un en önemli meydanlar ndan biri olan Ba larbafl meydan n n düzenlenmesi de yap lm flt r. Ba larbafl Bridge & Ba larbafl Spuare Restoration Datci 2005 / 2007 Istanbul Metropolitan Municipality This project which enabled easy access from Bosphorus Bridge to Uskudar and 8 km connecting roads. The bridge was completed in only 59 days. Also landscaping, planting and renovation of Baglarbasi square were accomplished (One of the most important and historical square of Istanbul) 31

32 Sofya Investment Bank Merkezi Sofia Investment Bank Sofya Investment Bank Merkezi Ericsson Co. Bina 12 kat, 2 girifl ve 2 asansör ç k x xqna haiz, Sofyaín n en merkezi ve kaliteli yap laflma oldu u lokasyona ait, 40 araç park kapasiteli, yeniden yap lanan Sofyaín n bir prestij binas olmufltur. Bulgaristaní n, en son teknolojilerin uyguland Bulgaristaní n ilk ak ll binas d r. Sofia Investment Bank Ericsson Co. The Building has 12 floors which has two entrance and two elevators, the building is designed to accommodate company offices with concern for quality work environment. It is provided with 40 dedicated parking places. It is Bulgariaís first intelligent building where the latest technologies were applied. 32

33 stanbul Sultanbeyli At ksu Kollektör nflaat Istanbul Sultanbeyli Waste Water Collector Construction stanbul Sultanbeyli At ksu Kollektör nflaat ifli SK Genel Müdürlü ü Proje Kapsam nda yaklax xqk mt at ksu kollektörü 12 ay gibi bir sürede döflenmifltir. Istanbul Sultanbeyli Waste Water Collector Construction Istanbul Water & Sewerage Administration. In this project approximately m waste water collector was constructed in 14 months. 33

34 Sofya, Vitocha Villa nflaat Sofia, Vitocha Villas Project fi N ADI Sofya, Vitocha Villalarï ïnïaatï NfiAAT TAR H Sofyaín n yeni geliflen Vitocha Bölgesinde yap lan villa binalar inflaat iflinde, yüzme havuzu, bütün alt yap inflaatlar ve çevre düzenlemesi iflleri de gerçeklefltirilmifltir. Sofia, Vitocha Villas Project Through the villas project, located in Sofia near Vitocha Mountain at the new developing region, the swimming pool, all of infrastructure and landscaping works were executed. 34

35 OG Konut nflaat OG Residence Building OG Konut nflaat Ankaraín n en prestijli bölgelerinden birinde, yüksek kalite standartlar nda infla edilmifl m2 kapal Alana haiz lüks konut inflaat. OG Residence Building The Building is located at the most prestigious location of Ankara, constructed at highly luxurious and elegantly appointed standards with m2 covered area. 35

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

TAAHHÜT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. CONSTRUCTION CO., LTD.

TAAHHÜT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. CONSTRUCTION CO., LTD. TAAHHÜT İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. CONSTRUCTION CO., LTD. İnşaat sektöründe, çözüm odaklı ve işveren memnuniyeti öncelikli yaklaşımıyla yer alan Kandemir Taahhüt ve İnşaat Ltd., seçkin projelerin gerçekleştirilmesinde

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS VIII. 18. Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları

SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS VIII. 18. Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları Stadyumlar Açık Kapalı Spor Alanları Toplu Yemek Alanları Eğlence Parkları SPOR VE EĞLENCE YAPILARI SPORTS FACILITIES, ENTERTAINMENT PARKS Stadiums Open and Covered Sports Fields Refectories Entertainment

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322)

METSAN METSAN. TEL : +90 (322) FAX : +90 (322) METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K METSAN M E K A N İ K & M Ü H E N D İ S L İ K info@metsanmekanik.com TEL : +90 (322) 458 78 78 FAX : +90 (322) 453 00 29 Belediye Evleri Mah. T.Başı Blvr 84127

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

EKOL LOJİSTİK YALOVA RORO LİMANI

EKOL LOJİSTİK YALOVA RORO LİMANI EKOL LOJİSTİK YALOVA RORO LİMANI İş Veren: EKOL LOJİSTİK A.Ş. İşin Tanımı: Anahtar Teslim Rıhtım, İskele, Depolama, Gümrük ve Yardımcı Binaların İnşaatı Tarih : 2016-2017 Tutar: 27.500.000,00 USD EKOL

Detaylı

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation Water Wastewater Design & Project Construction & Fabrication Revision & Maintenance Consulting & Operation 3/18 Sok. No: 2/D Buca/İZMİR TURKEY Tel: +90 232 348 00 70 Faks: +90 232 348 00 72 Company profile

Detaylı

HAKKIMIZDA / ABOUT US

HAKKIMIZDA / ABOUT US HAKKIMIZDA / ABOUT US 1985 YILINDAN BERİ TESLA ELEKTROMEKANİK, BULUT TASARIM VE KAYAZ GRUP ŞİRKETLERİMİZ; YURTİÇİ VE YURTDIŞINDA AG, OG, AYDINLATMA, VE KABLO SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE NİN YANI SIRA DÜNYANIN SAYILI

Detaylı

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23

İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS VIII. 23 Özel ve Devlet İdari Binaları Holding Merkez Binaları İş Merkezleri Genel Amaçlı Ticaret Merkezleri İŞ MERKEZLERİ VE YÖNETİM YAPILARI BUSINESS CENTERS AND ADMINISTRATION BUILDINGS Private and Governmental

Detaylı

Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. www.kocamaninsaattr.com İÇİNDEKİLER INDEX * FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFİLE * FAALİYET ALANLARI FİELDS OF ACTİVTY * ÜST YAPI PROJELERİMİZ SUPERSTRUCTURE WORKS * ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ İŞLERİ LANDSCAPİNG

Detaylı

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE

-NEW OFFICE PROJECT AT ETİLER- OFFICES FOR LEASE PROJECT FEATURES On 650 sqm of land 2.800 sqm usable area (8 storey) 200 sqm of terrace area 3.000 sqm of leasable area 27 cars capacity of indoor garage, 5 cars capacity of outdoor garage, total parking

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Yapı Akademisi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Yapı Akademisi Mühendislik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi CiViL ENGiNEERiNG Yapı Akademisi Engineering, intends to design high quality projects in the sector. Our company serves with experienced engineers, and technical personnel in Engineering Project, inspecting

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

Saglam Yapılar, Estetik Dokunuslar...

Saglam Yapılar, Estetik Dokunuslar... İNŞA SANATI Saglam Yapılar, Estetik Dokunuslar... Kurulduğu 2002 yılından bu yana yapı güçlendirme, toplu konut,okul, sosyal donatı, yol ve uluslararası taahhüt projeleriyle inşaat hayatına devam eden

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

ULUSLARARASI DiZAYN infi. VE TiC.LTD.fiTi.

ULUSLARARASI DiZAYN infi. VE TiC.LTD.fiTi. ULUSLARARASI DiZAYN infi. VE TiC.LTD.fiTi. Etkin Construction and Trading Co. which was established in order to realize constructional works at home and abroad, has completed different and multi-propose

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS

ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS ÜRÜN KATALOĞU / YAĞLAR PRODUCT CATALOGUE / OILS AYÇİÇEK YAĞLARI SUNFLOWER OILS MISIR YAĞLARI CORN OILS KANOLA YAĞLARI CANOLA OILS BİTKİSEL YAĞLAR VEGETABLE OILS www.soyyigit.com.tr / www.kentboringer.com.tr

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION ABOUT US Our company, who has begun its services in machining sector in OSTIM in 1987, has been operating as a sub-contractor for defence industry. Production for spare parts for Defence Industry, Aviation

Detaylı

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG

F U E L S İ S. www.fuelsis.com.tr MOBİL İSTASYONLAR FUELSİS. Akaryakıt Otomasyon LPG CNG F U E L S İ S MOBİL İSTASYONLAR Akaryakıt Otomasyon LPG CNG FUELSİS Daha Fazla Teknoloji "Akaryakıt Dünyasını teknoloji ile buluşturmak" misyonuyla yola çıkan Fuelsis kurucu ekibi, sektördeki tecrübe ve

Detaylı

Beton Santralleri Concrete Batching Plants

Beton Santralleri Concrete Batching Plants Polita Sabit Beton Santralleri, hazır beton üretimi ve şantiyelerdeki çok uzun süreli beton dökümü için uygundur. Her türlü betonu üretebilme kabiliyetine sahip, istikrarlı ve sorunsuz çalışan, yedek parça-servis

Detaylı

TETKİK VE DEĞERLENDİRME INVESTIGATION AND EVALUATION VIII. 82

TETKİK VE DEĞERLENDİRME INVESTIGATION AND EVALUATION VIII. 82 Deprem, Aşırı Rüzgar ve Yağış, Düşme ve Çarpma, Patlama, Yangın, Zararlı Kimyasallar ve Aşırı Hidrolik Etkiler Sebepli Olarak Oluşan Risklerin Analizi Tanımlanmış Beklenti Performansı Esaslı ve Risk Azaltılması

Detaylı

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar

Do an n Suyla Buluflma Noktas. Perge Su Konutlar Konutkent Mah. 42. Cad. No: 66 06810 Çayyolu / Ankara T: 0.312 241 0 444 F: 0.312 241 2 212 www.arteinsaat.com SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE SU KONUTLARI PERGE 30 Mart 2001 tarihinde

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

ULUSLARARASI DiZAYN infi. VE TiC.LTD.fiTi.

ULUSLARARASI DiZAYN infi. VE TiC.LTD.fiTi. ULUSLARARASI DiZAYN infi. VE TiC.LTD.fiTi. ETK N ULUSLARARASI D ZAYN NfiAAT VE T C. LTD. fit. Etkin Uluslararas Dizayn nflaat ve Ticaret Ltd. fiti., yurtiçinde ve yurtd fl nda müteahhitlik hizmetleri yapmak

Detaylı

84 > 93. Altyap > SK

84 > 93. Altyap > SK 84 > 93 Altyap > SK > Altyap SK 2005 te de H z Kesmedi ÇMESUYU YATIRIMLARI Terkos - kitelli çmesuyu sale Hatt : Terkos- kitelli aras nda isale hatt, Terkos Terfi Merkezi, denge bacas ; Malkoço lu nda 20.000

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE Billurtuz, the first and largest refined salt factory of Turkey, started production in 1964 in Izmir, Turkey. The initial production capacity of 12.000 tons/year increased

Detaylı

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir.

1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. 1978 yılında kurulmuş olan şinketimiz, kendi alanında Türkiye nin en büyük üretim kapasitesine sahiptir. Modern tesisleri ile çağdaş teknolojiyi yakalayıp, Alman DIN normuna göre üretim yapılmaktadır.

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

WORK COMPLETION CERTIFICATES

WORK COMPLETION CERTIFICATES İŞ BİTİRME BELGELERİ WORK COMPLETION CERTIFICATES YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND

Detaylı

PROMOTIONAL CATALOGUE TANITIM DOSYASI

PROMOTIONAL CATALOGUE TANITIM DOSYASI - PROMOTIONAL CATALOGUE TANITIM DOSYASI SINCE 1989 1989 DAN BERİ CONTACT İLETİŞİM Adress: Gülseren Sok. No: 6/2 Maltepe/ANKARA/TURKEY Tel: +90 312 231 44 80 E-mail: info@temainsaat.com.tr Web: www.temainsaat.com.tr

Detaylı

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations MCG MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations ITEMIZED ENGINEERING, DESIGN AND SUPERVISION ACTIVITIES IN CIVIL

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Istanbul / Bakırköy

Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Istanbul / Bakırköy Bakırköy İncirli Caddesi cafe restoran vb çok amaçlı bahçeli 800m2 Dükkan Istanbul / Bakırköy For Rent - Store 100,000 TL 1,600 m2 Istanbul / Bakırköy Room / Division : 2 Open Area (m²) : 1000 Indoor/Covered

Detaylı

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr

www.kar-sa.com.tr 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Tel : Fax : E-mail : 0216 491 67 67 0216 491 67 66 kar-sa@kar-sa.com.tr Yeni Şehir Mh. Osmanlı Bulvarı Çağdaş İş Merkezi A Blok K:5 D:9 Kurtköy - Pendik / İSTANBUL Faaliyet Alanlarımız: Endüstriyel Tesis

Detaylı

ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ

ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ ULUDAĞ SOĞUK HAVA TESİSİ ŞİRKET PROFİLİ Firmamız 1983 yılında meyve,sebze ile et ve tavuk ürünlerinin şoklanması ve depolanması ile faaliyetlerine Bursa Yenice de başlamıştır.daha sonra faaliyetlerine

Detaylı

Lokasyon - Location. Bağdat Caddesi / Street 4 km. Boğaziçi Köprüsü / Bridge 7 km

Lokasyon - Location. Bağdat Caddesi / Street 4 km. Boğaziçi Köprüsü / Bridge 7 km Lokasyon - Location Harita - Map Ulaşım - Transportation Yerleşim Planı Lay Out Bağdat Caddesi 4 km Kadıköy 5,5 km Boğaziçi Köprüsü 7 km Beşiktaş 10 km Taksim 11 km Üsküdar 11,5 km Fatih Sultan Mehmet

Detaylı

"Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com

Kaliteli Hizmet Quality Service www.neonenerji.com "Kaliteli Hizmet" "Quality Service" www.neonenerji.com MİSYON Çözüm ortaklarına, deneyimli kadrosuyla kaliteden ödün vermeyerek enerji teknolojisinin gerektirdiği şekilde müşteri memnuniyetinin sürekliliğini

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

SERVICES Our company has a long business experience with expert technical staff and provides services in the following specialized arm.

SERVICES Our company has a long business experience with expert technical staff and provides services in the following specialized arm. ABOUT US Taylan Çiçek successfully graduated from Department of Civil Engineering, Eskisehir Osmangazi University (ESOGÜ), at 2002, and get his MS degree at 2004 from same university and department. He

Detaylı

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 . HANAFI ( ) SHAFI ( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 Company Profile Firmamız 2002 yılında Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. olarak kuruldu. Yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING. Termoform teknolojisinde dünya kalitesi. Thermoforming technology, the quality of the world

MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING.  Termoform teknolojisinde dünya kalitesi. Thermoforming technology, the quality of the world MÜKEMMEL FORMLAMA EXCELLENT FORMING Termoform teknolojisinde dünya kalitesi Thermoforming technology, the quality of the world Ambalaj ve Paketleme Dünyasında Aranan Marka A Brand to be Sougntin a World

Detaylı

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com

The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin. www.brnmimarlik.com www.brnarchitects.com The part is in the whole and the whole is in the part Edgar Morin www.bizlergroup.com C O N T E N T S A B O U T U S P R O J E C T S H O U S I N G VEDAT AŞÇI HOUSE Bebek İstanbul ASTORIA KEMPINSKY RESIDENCE

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Doğal Gaz Enerji Dönüşüm Santrali Projesi, 478 MW Navoiy/Özbekistan

Doğal Gaz Enerji Dönüşüm Santrali Projesi, 478 MW Navoiy/Özbekistan Doğal Gaz Enerji Dönüşüm Santrali Projesi, 478 MW Navoiy/Özbekistan Hakkımızda; Sepeco İnşaat LTD. 2001 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Sepeco inşaat şubesi olan DP.Sepeco firması 2002 yılında Taşkent/Özbekistan

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

Trusted solution partner

Trusted solution partner Trusted solution partner Company Profile / Şirket Profili Since our foundation in 1987, Elektrotek has been dedicated to providing our customers with the highest quality products and service. Elektrotek

Detaylı

NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS MERKEZ'DE DENİZE 0 VİLLA REF- ŞT-0005 Muğla / Bodrum

NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS MERKEZ'DE DENİZE 0 VİLLA REF- ŞT-0005 Muğla / Bodrum NAZAR EMLAK'TAN TURGUTREİS MERKEZ'DE DENİZE 0 VİLLA REF- ŞT-0005 Muğla / Bodrum For Sale - Villa 3,500,000 TL 385 m2 Muğla / Bodrum # Rooms : 5 # Saloons : 2 # Baths : 4 Type of Property : Property Condition

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

www.yozgatmermer.com.tr Kurumsal Corporate Sizin için işliyoruz... We process for you... 2 3 Hakkımızda About Us KURUCU MESAJI Yozgat Mermer 2002 yılından bu güne doğaltaş sektörünün içerisinde Yozgat

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor

SRM 3000 SRM 3000. Yan Duvarlar Arka Duvar Aksesuar. Side Walls Rear Wall Accesories Ceiling Floor ASANSÖR Faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Serimas Asansör, kurulduğu günden itibaren kaliteyi ve kalıcılığı kendine ilke edinmiş ve müşteri memnuniyetini hep ön planda tutulmuştur. Serimas Asansör bugün,

Detaylı

DOST INTERNATIONAL İNŞAAT A.Ş DOST INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO.

DOST INTERNATIONAL İNŞAAT A.Ş DOST INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO. 1 DOST INTERNATIONAL İNŞAAT A.Ş DOST INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO. DOST INTERNATIONAL İNŞAAT A.Ş 1993 yılında İstanbul da kurulmuş; endüstriyel yapılar, yönetim binaları, özel villa ve konutlar, tarihi

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Experiences with Self Consumption Projects

Experiences with Self Consumption Projects Experiences with Self Consumption Projects Özgür SARPDAĞ Business Development Manager 9 th of April, Wednesday Solarpraxis PV Power Plants Turkey New Energy Renewable Energy Index 1. ELSE Enerji References

Detaylı

Havuz Gölet Spa Hamam Wellness. www.sevapool.com

Havuz Gölet Spa Hamam Wellness. www.sevapool.com Havuz Gölet Spa Hamam Wellness www.sevapool.com Hakkımızda 1989 yılından beri havuz sektöründe hizmet veren firmamız, kurulduğu ilk yıllardan itibaren servis ve bakım hizmetlerinin yanı sıra panel, havuz

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı