Our company s heritege, strengthens our vision... Orhan Güngen

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Our company s heritege, strengthens our vision... Orhan Güngen"

Transkript

1 Our company s heritege, strengthens our vision... Orhan Güngen

2 Yönetim Kurulu Board of Directors Yönetim Kurulu, Grubun sahipleri GÜNGEN ailesi mensuplar ndan müteflekkildir. Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Mühendislik Fakültesi mezunudur ve köklü teknik geçmifle sahiptir. Sn. ORHAN GÜNGEN yar m as rl k tecrübeye sahip nflaat Yüksek Mühendisidir. stanbul Teknik Üniversitesinden 1957 y l nda mezun olmufl ve Güngen Grup taraf ndan bitirilen tüm ifllere kat lm flt r. Yurtd fl nda ifl yapan Türk müteahhitlerinin öncüsü olup Libya da 1964 y l nda yüklendi i ifllerle lk Türk Yurtd fl Müteahhidi olmufltur. Sn. Orhan Güngen ngilizce ve Almanca bilmektedir. Board of Directors is composed by members of GÜNGEN Family, owners of the group. All members of the board have Engineering degree with sound technical background. MR. ORHAN GÜNGEN is civil engineer(m.sc.) with half a century of experience. Graduated of stanbul Technical University in 1957, he was involved in all projects executed by Gungen Group. He was the Pioneer of Turkish contractors working abroad, as he was the First Turkish Contractor to undertake projects in Libya in Mr. Orhan Güngen is fluent in German and English. Sn. AHMET GÜNGEN Orta Do u Teknik Üniversitesinden 1987 y l nda lisans ve daha sonra MBA derecesi ile Makina Mühendisi olarak mezun olmufltur. Sn. Ahmet Güngen bu tarihten itibaren Grupta çal flmaktad r ve ngilizce bilmektedir. MR. AHMET GÜNGEN is a mechanical engineer with an MBA degree from the Middle East Technical University which he graduated in Mr. Ahmet Güngen has been with the group since that time. Mr. Ahmet Güngen is fluent in English. Sn. KER M GÜNGEN Orta Do u Teknik Üniversitesinden 1990 y l nda lisans ve gene ayn Üniversitede Yüksek Lisans derecesi ile nflaat Yüksek Mühendisi olarak mezun olmufltur. Sn. Kerim Güngen mezuniyetinden itibaren Grupta çal flmaktad r ve ngilizce bilmektedir. MR. KER M GÜNGEN is a civil engineer with an MSc degree from the Middle East Technical University which he graduated in Mr. Kerim Güngen has been with the group since that time and is fluent in English. Sn. ETHEM GÜNGEN Orta Do u Teknik Üniversitesinden 1992 y l nda lisans ve gene ayn Üniversitede Yüksek Lisans derecesi ile Makine Yüksek Mühendisi olarak mezun olmufltur. Sn. Ethem Güngen mezuniyetinden itibaren Grupta çal flmaktad r ve ngilizce bilmektedir. MR. ETHEM GÜNGEN is a mechanical engineer with an MSc degree from the Middle East Technical University which he graduated in Mr. Ethem Güngen has been with the group since that time and is fluent in English. 02

3 Hakk m zda About Misyonumuz; Tüm çal flanlar n etkin kat l m yla altyap ve üstyap inflaat tasar m ve uygulama hizmetlerini, en uygun ileri teknoloji, güvenli bir altyap ve temiz çevre bilinci ile iflveren memnuniyetini sa layarak, sürekli ve ekonomik bir biçimde topluma sunmakt r. Vizyonumuz; nflaat n oldu u her yerde kalite ile var olmakt r. De erlerimiz; l Bilgi l Özveri l Araflt rma ve Çözüm l Güven l Sayg flletme, araflt rma, gelifltirme, teknoloji kullan m, bilgi düzeyi ve uygulama aç s ndan uluslar aras düzeyde baflar l, lider bir flirket olmak. Kazand bilgi birikimini (know-how) yurt içi ve yurt d fl na aktaran, e itim, test ve sertifikasyon ve Ar-Ge konular nda, Türkiye ve çevre ülkelere önderlik yapan bir flirket haline gelmek. Türkiye inflaat sektörüne yön vermek, tasar m, uygulama ve kullan m alanlar n geniflletmek ve çeflitlendirmek, Sektörün ihtiyaç duydu u nitelik ve nicelikte teknisyen, mühendis ve üst düzey yöneticiler yetifltirmek. Yönetim lkelerimiz; l Faaliyetlerimizle ilgili tüm yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek, l flverenlerin beklentilerini karfl lamak, l Biz bilinci ile çal flmak, l Var olan ile yetinmeyip sürekli geliflmek. l Sistem yaklafl m ile çözüm üretmek, l Çevre etkilerini kayna nda azaltmak, l Çal flma ortamlar m z tüm paydafllar m z için daha güvenli hale getirmektir. Çevresel lkelerimiz ; l Enerji ve do al kaynaklar en verimli flekilde kullanmak, l Zararl çevre etkilerini kayna nda en aza indirgemek, at klar n minimize etmek ve çevre kirlili ini önlemek için tedbirler almak, l Tüm faaliyetlerini ilgili çevre mevzuat çerçevesinde yürütmek, yönetmeliklerin olmad yerde kendi yönetmeliklerini belirlemek, l E itim ve iletiflim kanallar ile çal flanlar n ve paydafllar n n çevre bilincini artt rmak, l Sektöründeki çevresel faaliyetlerde öncü olmak için çaba sarf etmek ve tecrübelerini Üçüncü Taraflar n izlemesine aç k tutmak, l Çevresel hedeflerini bu ilkeler do rultusunda belirlemek ve ISO Çevre Yönetim Sistemini sürekli gelifltirerek sürdürmek ve daha ileri götürmektir. Our mission; To provide the public with infrastructure and superstructure design and execution services by achieving Client satisfaction in a continuous and economic manner with the effective participation of all its employees, through the usage of the most appropriate high technology, reliable infrastructure and awareness of clean environment. Our vision; To exist with quality wherever there is construction. Our values; l Knowledge l Devotion l Research and solution l Trust l Respect To be an internationally successful, leader company in terms of operation, research, development, technology utilization and level of information. To convey its knowledge to the country and abroad, and be a leader company for Turkey and neighbouring countries in areas of training, testing and certification, research and development. To be a leader in the construction sector in Turkey and diversify in the areas of design, execution and utilization. To raise technicians, engineers and top level managers with the qualifications and quantities needed by the sector. Our management principals; l To fulfil all of our legal obligations, l To meet our Clients' expectations, l To work within the consciousness of us, l To always strive for the better and continuous progress, l To provide solutions with an understanding of system approach, l To reduce the environmental impacts at its source, l To make our working environment a safer place for all of our partners. Our environmental principals ; l To use energy and natural sources in the most efficient way, l To reduce harmful environmental effects to a minimum at its source, to minimize wastes and to take precautions to prevent environmental pollution, l To execute all our operations in line with the related environmental regulations, to determine our own regulations where there is no regulation, l To increase the environmental awareness of our employees and partners through training and communications, l To try to be a leader in environmental activities in our sector and to share our experiences with interested parties, l To determine our environmental goals within these principals and to continuously improve and carry forward our ISO14001 Environmental Management System. 03

4 Afyon Madensuyu Tesisleri nflaat Afyon Mineral Water Supply Operating & Management Buildings Afyon Madensuyu Tesisleri nflaat K z lay Genel Müdürlü ü K z lay Genel Müdürlü ünün sahibi oldu u tesis flletme Binalar tevsiata müsait olarak inflaa edilmifltir. Hizmete girifl tarihinde kapasite flifle/gün olup, fabrika ile birlikte iflletme sa l k binas, flifle y kama ve depolama üniteleri, y kama suyu ar tma tesisleri infla edilmifltir. Afyon Mineral Water Supply Operating & Management Buildings Red Crescent General Directorate The Plant owned by Kizilay (Red Crescent) General Directorate was built as suitable for expansion to bottle/day capacity. In addition to the factory, the plant comprises management buildings, stock halls, water treatment units and other ancillary facilities. 04

5 Bal kesir Hava Meydan nflaat Bal kesir Air Base Construction Bal kesir Hava Meydan Pist Uzant lar infl NATO Hava Enf.Daire Baflkanl Balikesir Air Base Runway NATO (Air) Infrastructure Dept. Bal kesir Hava Meydan Su Temini ve salesi nflaat NATO Hava Enf. Daire Baflkanl 18 km sale hatt inflaat, 3 adet keson kuyu ve pompa istasyonlar Balikesir Air Base Water Supply & Distribution Network NATO (Air) Infrastructure Dept.Construction of 18 km-long water supply line, pump stations and 3 water-wells. 05

6 Ankara Mürted Hava Meydan nflaat Ankara Murted Air Base Construction Ankara Mürted Hava Meydan D/F binas ve Sosyal Tesis Binalar nflaat NATO Hava Enf. Daire Baflkanl D/F Binalar nflaat, 64 adet Bina ikmal inflaat ve Elektrifikasyon inflaat. Ankara Murted Air Base Social Facilities & D/F Buildings NATO (Air) Infrastructure Dept. Constructions of Social Facilities (64 Buildings), D/F Buildings and electrification works. Malatya Erhaç Hava Meydan Pist Uzant lar nflaat NATO Hava Enf.Daire Baflkanl Malatya Erhac Air Base Runway NATO (Air) Infrastructure Dept. 06

7 Samsun Hava Savunma Tesisi nflaat Samsun Air Base Construction Samsun Hava Savunma Tesisi nflaat Amerikan Ordusu Mühendislik Grubu TUSEG TUSEGíe ait ifllerden taahhüt üstlenen lk Türk Müteahhitlik Firmas d r. Tesis halen Türk Silahl Kuvvetlerince S hhiye Yedek Subay Okulu olarak kullan lmaktad r. Tesiste yatakhaneler, Gazino, Tiyatro Salonu, hobby binas, Din Gereksinim binas (önce Kilise, flimdi Cami) Is ve Kuvvet Santral ve Ar tma Tesisleri nflaatlar yap lm flt r. US Army Eng. Group TUSEG Samsun Air Base US Army-European Division Engineering Group The first Turkish Contractor to undertake a project for the US Army Engineering Group. The plant, currently used as a medical school for the Turkish Army, contains dormitories, social facility buildings, food courts, theatre, temple, heat and power generating units, laundry and treatment plants. Trabzon Hava Savunma Tesisi nflaat Amerikan Ordusu Mühendislik Grubu TUSEG Halen Türk Silahl Kuvvetlerince kullan lmakta olan Tesiste yatakhaneler, yemekhaneler, Gazino, Tiyatro Salonu, hobby binas, Din Gereksinim binas (önce Kilise, flimdi Cami) Is ve Kuvvet Santral ve Ar tma Tesisleri nflaatlar yap lm flt r. US Army Eng. Group TUSEG Trabzon Air Base US Army-European Division Engineering Group The plant which is used by Turkish Army today, contains dormitories, social facility buildings, food courts, chapel, heat and power generating units, laundry and treatment plants. 07

8 Afyon Çimento Fabrikas nflaat Afyon Cement Factory Construction Afyon Çimento Fabrikas nflaat Çimento Sanayi Genel Müdürlü ü Afyon Çimento Fabrikas nflaat ile Çimento malat Ton/y l artarak Türkiye ënin y ll k Çimento imalat 4 milyon tonu aflm flt r. Afyon Cement Factory Cement Industry General Directorate With the construction of Afyon Cement Factory, the cement production has increased by tons/year, causing the annual cement production of Turkey to exceed tons. 08

9 Libya-Bengazi Trafik Genel Müdürlü ü Libya Bengazi General Directorate of traffic Building Libya - Benghazi Trafik Genel Müdürlü ü binas nflaat Libya Bay nd rl k Bakanl Bu flle ilk Yurtd x xq Müteahhitlik Firmas olarak ülkemiz müteahhitlerine yeni ufuklar aç lm flt r. Bina 16 ayda bitirilip hizmete sunulmufltur. Libya - Benghazi General Directorate of Traffic Building Libya Ministry of Public Works This first international project undertaken by a Turkish Contractor overseas, was completed in 16 months. Libya-Bengazi ve çevresindeki 9 Kasaban n Elektrifikasyon fli Libya Bay nd rl k Bakanl Libya Benghazi & 9 towns around Benghazi Renewal of Electrical Distribution Network Extension of Facilities, Transformer, Houses, Civil and Electrical Works in Benghazi, Libya and 9 surrounding towns Libya Ministry of Public Works Libya-El Merc 500 Konut nflaat Libya Bay nd rl k Bakanl Toplam inflaat alan m2 Libya El Merc unit - Housing Development Project Libya Ministry of Public Works Total Covered area is m2 09

10 Bursa Çimento Fabrikas nflaat Bursa Cement Factory Bursa Çimento Fabrikas nflaat Çimento Sanayi Genel Müdürlü ü Anahtar Teslimi yap lan tesis 22 ay gibi çok k sa bir sürede bitirilmifltir.tesisin bitimi ile Türkiyeënin çimento imalat Ton/y l artarak 7 milyon tona ulaflm flt r. Bursa Cement Factory Cement Industry General Directorate Turn-Key Project. With the completion of the project, the cement production of Turkey has increased by tons/year, reaching tons. The project has completed in 22 months. 10

11 Bursa negöl stafl ve Kentafl Fabrikas nflaatlar Bursa Inegöl Istas&Kentas Factories stafl negöl Sun-i Tahta ve Kentafl Mensucat Boyalar Fabrikalar nflaat negöl Sanayi ve Ticaret A.fl. Sun-i tahta fabrikas inflaat, Müdüriyet binas, yongalama binas, ana fabrika holleri, yemekhane, idari ve sosyal tesisleri, laboratuar binalar inflaatlar n n yan s ra Kentafl Mensucat Boyalar Fabrikas inflaatlar ifli altyap lar ile birlikte toplam m2 kapal saha inflaas yap lm flt r m2 beton stok sahalar inflaat yap lm flt r. Bursa Inegol Istas Chip Board Plant & Kentas Textile Paints & Chemicals Plant Construction Inegol Industry and Trade Co. Chip board plant factory, general directorate building, main halls, social facilities, laboratories, and Kentas Textile Paints factory with treatment plants ( m2 covered area and m2 concrete stock halls.) 11

12 Karaman Bumas Bulgur Fabrikasï nflaat Karaman Bumas Wheat Processing Factory Bumas Bulgur Fabrikasï nflaat Karaman Bulgur San.veTic. A.fl. Türkiyeíde ilk defa bulgur çeflitlerini ve yan ürünlerini atölye seviyesinden kurtar p fabrikasyon seviyeye ulaflt ran bir tesis olmufltur. Modern depolama, ay klama, y kama ve her safhas ile bulgur çeflitlerini imal kademeleri ve ambalajlama tesislerini ihtiva etmektedir. Bunlar n yan s ra depolama, iflçi soyunma giyinme bölümlari yemekhane binalar ile Müdüriyet ve Kantar Binalar, park sahalar ve yollar, gömme su depolar, derin kuyu ve pompaj ve çevre tanzimi yap lm flt r. Karaman Bumas Wheat Processing & Semolina Production Facility Karaman Wheat Processing Industry&Trade Co. The First Modern Wheat Processing Factory in Turkey. Other than the processing units, it includes modern stocking halls, cleaning off and washing units, packing units, general directorate building, weighing units, social facilities, water treatment units, pump station, water tanks and landscaping works. 12

13 TEK Soma E itim Tesisleri l. K s m TEK Soma Staff Education Facilites 1st Segment Türkiye Elektrik Kurumu Soma E itim Tesisleri 1. K s m nflaat Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlü ü Her birinin oturma alan 1500m2 olan 11 adet binadan 2 adedi 5 kat, 2 adedi 3 kat, 6 adedi 2 kat ve 1 tanesi tek kat olmak üzere yatakhane, çeflitli e itim laboratuvarlar, dershaneleri ve yemekhanlerden oluflan bir kompleks inflaa edilmifltir. Toplam nflaat Alan m2ídir Turkish Electric Authority Soma Staff Education Facilities 1st Segment Turkish Electric Authority Total covered area is m2 (Total of 11 Buildings: including two 5-story, two 3-story, six 2-story and one single-story buildings each buildings sits on m2 land); construction of dormitories, laboratories, classrooms, social facilities, cafeterias. 13

14 TEK Soma E itim Tesisleri ll. K s m TEK Soma Staff Education Facilites 2nd Step Türkiye Elektrik Kurumu Soma E itim Tesisleri 2.K s m nflaat Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlü ü Turkish Electric Authority Soma Staff Education Facilities 2nd Segment Turkish Electric Authority K br s Petrolleri Akaryak t Dolum Tesis ve Muht. nflaatlar K br s Türk Petrolleri Ltd. Petrol ve LPG depolama tesisleri ve bu tesisle ilgili dolum tesisi, deniz ikmal terminali, lojmanlar, müdüriyet binas, yollar ve yang n önleme seddeleri yap lm flt r. Northern Cyprus of Fuel Terminal Construction Northern Cyprus State Oil Co. Oil and LPG Storage & Loading Facilities, Directorate Buildings, Loading for employees, fuelling dock, fire-walls. 14

15 Bozüyük Seramik Fabrikas nflaat Bozuyuk Ceramic Plant Construction Sümerbank Bozüyük Seramik Fabrikas nflaat Sümerbank Genel Müdürlü ü m2 Fabrika holü, çelik Silolar, Biskuvi F r nlar, Firit Tesisi de irmenler ile komple stok holü olan bir fabrikad r. Sumerbank Bozuyuk Ceramics Plant Construction Turkish Republic Ministry of State Sumerbank General Directorate Total covered area is m2. Sümerbank Bozüyük Seramik Fabrikas Hamma. Kap. Stok nflaat Sahas nflaat Sümerbank Genel Müdürlü ü Sumerbank Bozuyuk Ceramics Plant Raw Material Closed & Open Storage Area Construction Turkish Republic Ministry of State Sumerbank General Directorate 15

16 Ankara Faisal Finance fl Merkezi nflaat Business Center Construction Faisal Finans Kurumu Ankara Bölge ve fl Merkezi nflaat Faisal Finans Kurumu A.fl. 12 Kat ve 3700m2 kapal alandan oluflan bina anahtar teslim olarak inflaa edilmifltir. Faisal Finance Ankara Office & Business Center Construction Faisal Finance Turn Key Project with 3700 m2 covered area and 12 stories. 16

17 Irak Abu Ghraib Sulama Projesi Iraq Abu Ghraib Irrigation Project Irak Abu Ghraib Sulama Projesi Irak Tar m Bakanl Ba datí n güneyinde 1. Bölge Yusufiye 25x13 km2 alanda 2. Bölge skenderiya 17x11 km2 alanda olmak üzere sulamaya yönelik arazi Islah ve tesviye kaz lar yap lm flt r. Sulama ve toplama kanallar ve sulama sat hlar oluflturulmufltur. Iraq Abu Ghraib Complete Irrigation Project Iraq Ministry of Agriculture The 1st Section Yusufiye (South of Baghdat), 325 km2, total project area; 2nd Section, Iskenderiya 187 kmï total project area, 3rd Region Muqtadiye 110 km2 total project area; Land Keflan Orman flletmeleri Md. Muhtelif A açland rma flleri T.C. Orman Bakanl çanakkale Orman Müdürlü üne ait 3200 hektar arazinin dikime Haz rlanmas, manialarin izalesi, teraslama ve muhtelif a açland rma ifllemleri yap lm flt r. Canakkale Kesan State forest Management Planting & Ploughing Project Republic of Turkey, Ministry of Forestry Ploughing and preparation for forestation were done on the 32 km2 project area owned by State Forest Management. 17

18 stanbul Çubuklu 110 Konutluk Fatih Sitesi Istanbul Cubuklu 110-Unit Housing Project 110 Konutluk ïstanbul çubuklu Fatih Sitesi Fatih Yap Kooperatifi 11 Blokta, 110 Konut toplam m2 ëlik inflaat alan, sosyal tesisleri, otoparklar, çevre düzenlemesi, 1.000m2 ëlük su deposu inflaat, su ar t m tesisi fore kaz k ve shot crete metodlar ile istinat perdeleri inflaa edilmifltir. Istanbul çubuklu 110-unit Housing Project Fatih Housing Cooperative Cubuklu 110-unit Housing Project at 11 Buildings (total covered area m2), social facilities, landscaping, underground works, m2underground water tank, water treatment unit, and retaining walls constructed by piling and shot create. 18

19 Devlet Bakanl Eskiflehir Göçmen Konutlar nflaat State Ministry 210-Unit Housing Project in Eskisehir Devlet Bakanl 210 Adet Eskiflehir Göçmen Konutu nflaat Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanl çevre tanzimi ve tüm alt yap iflleri ile birlikte. Republic of Turkey, Ministry of State Eskisehir 210 -unit Housing Project Republic of Turkey, Ministry of State 210-unit Housing project with all infrastrcture and landscaping. Ostim fl Merkezi kinci K s m nflaat -Ankara Ostim A.fl. Ankara Ostim Business Center Construction Ostim Co. 19

20 stanbul-sefaköy Köprülü Kavflak nflaat Istanbul Sefakoy Bridge&Connecting Roads Sefaköy Köprülü Kavflak stanbul Büyükflehir Belediyesi stanbul ëun Avrupa Yakas E-5 üzerinde Sefaköy-Halkal istikametlerini birbirine ba layan 3 aç kl kl köprü, 7 km E-5 Ba lant yolu inflaa edilmifltir. Kenarayaklar toprakarme dolgu ile geçilmifltir. Kavflakta m2 alan yeflillendirilmifl ve su deposu ve pompa istasyonu ile birlikte bütün alan n otomatik sulamas sa lanm flt r. Proje 5 ay gibi rekor bir sürede hizmete girmifltir. Istanbul Sefakoy Bridge & Connecting Roads Istanbul Metropolitan Municipality The project located at Istanbul Sefakoy E-5 State Highway bridge with 3 spans, 7 km connecting roads. planting, landscaping and automatic sprinkler system with underground water storage and pumping systems was done in m2. Completed in a record time of 5 months. 20

21 stanbul-eyüp Demirkap Köprülü Kavflak nflaat stanbul Eyup Demirkapi Bridge & Connecting Roads Eyüp - Demirkapï Köprülü Kavflak nflaat stanbul Büyükflehir Belediyesi Eyüp - Bayrampafla istikametindeki t kan kl önlemek maksad ile yap lan köprü ve 8 kmílik çevre yollar ile E-5 íe en k sa yoldan ba lant sa lanm fl, tüm yollar n çevre düzenlemesi ve yeflillendirilmesi gerçeklefltirilmifltir. Istanbul Eyup - Demirkapi Bridge & Connecting Roads Istanbul Metropolitan Municipality This project which enabled easy access to the main artery, by connecting the local roads to the artery, solved the bottlenecking problem around the E-5 State Highway in Eyup (one of the most important and historical sections of Istanbul). Length of connecting road is 8 km. Also landscaping and planting were done. 21

22 stanbul Florya Ø1000 sale Hatt Istanbul Florya Ø1000 Pipeline Construction stanbul Bak rköy çmesuyu nflaat SK Genel Müdürlü ü stanbul Bak rköy lçesi ve mücavir alan ndaki Ø 100 ila Ø 1000 çaplar aras ndaki 100 km içmesuyu isale hatt döflenmifl, bu ifl kapsam nda E-5 üzeri, Cennet Mahallesi-Florya sale ba lant köprüsü infla edilmifltir. Istanbul Bakirkoy Water Supply Project Istanbul Water and Sewerage Administration. Istanbul Bakirkoy pipeline construction 100km-long of Ø 100- Ø 1000 mm in thickness. 22

23 stanbul E-5 Cennet Mahallesi Ø1000 sale Hatt Istanbul E-5 Cennet Water Supply Works stanbul E-5 Cennet Ø1000 sale Hatt Köprüsü SK Genel Müdürlü ü E-5 üzerinde 3 aç kl kl 90 mt uzunlu unda betonarme yap larak Ø1000 temiz su borusu geçifli sa lanm flt r. Istanbul E-5 Cennet Ø1000 Water Supply Works Istanbul Water and Sewerage Administration A 90 m-long bridge constructed over E-5 State highway. 23

24 stanbul E-5 Avc lar Ambarl Köprülü Kavfla Istanbul Avc lar Ambarl Bridge & Connecting Roads Avc lar Ambarl Köprülü Kavflak nflaat stanbul Büyükflehir Belediyesi E-5 üzerinde 2 Adet köprü ve 16 km çevre yolu ile stanbul Büyükflehir Belediyesi'nin en büyük köprülü kavflak projelerinden biridir. Bu ifl kapsam nda Saadet Deresi Islah Ø2200 ëlük Betonarme Borularla gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca inflaat sahas nda bulunan ve Botafl ve Poafl'a ait 8î ve 16î lik toplam 2712 mtílik Akaryak t Borular deplase edilmifltir. Istanbul Avcilar Ambarli Bridge & Connecting Roads Istanbul Metropolitan Municipality On E-5 State Highway, 2 Bridges and 16 km connecting roads were constructed. It was one of the largest roadwork and bridge projects by the Metropolitan Istanbul Municipality. Within this project, Saadet Creek Reclamation was also achieved by use of Ø2200 mm concrete pipeline. In addition, fuel oil pipeline (8î and 16î-diameter Total lenght 2712 meters), electrification and irrigation systems were also built. 24

25 stanbul Avc lar Ø1000 sale Hatt nflaat Istanbul Avc lar Hydraulic Works Avc lar Ø1000 sale Hatt nflaat 1998 SK Genel Müdürlü ü stanbul Avc lar ile Esenyurt ilçesi aras nda m Ø1000 isale hatt döflenmifltir. Istanbul Avcilar Ø1000 Pipeline Construction 1999 of performance Istanbul Water and Sewerage Administration. Between Istanbul Avc lar to Esenyurt Region pipeline construction 7.500mt long, Ø1000mm in diameters. stanbul Esenyurt 16î Akaryak t Boru nflaat Istanbul Esenyurt 16î Diameter Fuel Oil Pipeline 25

26 Istanbul Avc lar Saadet Deresi Islah nflaat Istanbul Avcilar Saadet Creek Reclamation Saadet Deresi Islah 3400 m Ø2200 çelik Betonarme Borularla gerçeklefltirilmifltir. Saadet Creek reclamation was achieved by use of 3400 m long Ø2200 mm concrete pipeline 26

27 Istanbul Tuzla Tünelleri Istanbul Tuzla Tunnels Tuzla Tünelleri nflaat SK Genel Müdürlü ü Bu proje kapsam nda mt uzunlu unda 5,10 mt çap nda At ksu Tüneli infla edilmifltir. fl kapsam nda 12 adet flaft 8-11 mt aras nda de iflen çaplarda ve mt aras nda de iflen derinliklerde inflaa edilmifltir. Pendik Kaynarca - Tuzla Sahili aras ndaki yol kat edilerek Dragos Dar ca aras nda kalan alan n tamam n n at ksuyu toplan p, Tuzla At ksu Kolektörlerine ar t m için gönderilmektedir. nflaatta baz bölgelerde tünel açmak için Full Face tünel açma makinas kullan lm flt r Tuzla Sewage Water Tunnels Projects Istanbul Water and Sewerage Administration In this project 5.10 m-diameter sewage water tunnels were constructed (6.800 m in length) with the help of 12 shafts (diameters differ from 8 to 11 m and depths differ from 12 to 18 m). Tunnels route is from Pendik Kaynarca to Tuzla coast. Thereby all of the sewage water of region between Dragos and Darica is collected and transferred to Tuzla Sewage Water Treatment Plant. In some sections of the tunnel Full-face Tunnel Drilling Machine was used. 27

28 Istanbul Tuzla Tünelleri Istanbul Tuzla Tunnels Tuzla Tünelleri nflaat SK Genel Müdürlü ü Tuzla Sewage Water Tunnels Projects

29 Büyükçekmece Ø 2000 sale Hatt nflaat Istanbul Buyukcekmece Ø2000 mm Pipeline Construction Büyükçekmece Ø 2000 sale Hatt nflaat SK Genel Müdürlü ü 1999 y l nda çakmakl Bölgesinde yaflanan büyük heyelan hareketinden sonra devre d x xq kalan Büyükçekmece Tünel ba lant isale hatt na alternatif Ø2000 çap nda isale hatt Türkiye'de ilk defa uygulanan bir metodla 4 ay gibi k sa bir sürede gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca Zemin islah ile ilgili dere islah ve aç k kanal çal flmas yap lm flt r. Istanbul Buyukcekmece Ø2000mm Pipeline Construction Istanbul Water & Sewerage Administration After the huge landslide in Cakmakli/Istanbul the Buyukcekmece tunnel & pipeline had become out of order. With this project an alternative pipeline was constructed with 2000mm diameter. It was the first application of such a by-pass technique in Turkey. Included in scope were land reclamation, creak reclamation and openchannel works. 29

30 stanbul K raç Terfi Merkezi Projesi Istanbul Kirac Pumping Station Transformer Center&Pipeline Cons. K raç Terfi Merkezi ve Yüksek Gerilim Hatlar n n Döflenmesi SK Genel Müdürlü ü stanbul K raçíta inflaa edilen 9 gruplu (0,360m3/sn*9ad) terfi merkezi binas ile stanbulíun en büyük terfi merkezi kompleksi gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca Ø100-Ø2600mm aras çaplar nda toplam 40 km uzunlu unda içmesuyu flebeke inflaat ve 6 hücreli enerji merkezi inflaat ile yeralt kablosu ferfli yap lm flt r. Istanbul K rac Pumping Station Transformer Center & Pipeline Construction Istanbul Water & Sewerage Administration In the scope of this project besides pipeline (Ø100 to Ø2600 in diameter / 40 km long) a pumping station (with 9 units, each 0.360m3/sec), a transformer building (with 6 cells) and lay down of electrical distribution cable network extension were established. 30

31 stanbul Ba larbafl Kavflak Köprüsü ve Meydan Düzenlemesi nflaat Uskudar Baglarbasi Bridge&Baglarbasi Square Restoration Ba larbafl Köprüsü ve Meydan Düzenlemesi 2005 / 2007 stanbul Büyükflehir Belediyesi Bo az Köprüsü - Üsküdar aras trafik s k fl kl n önlemek maksad yla yap lan bu projede 8 km de ba lant yolu yap lm fl. Köprü inflaat 59 gün gibi bir sürede tamamlanm fl. Bu proje kapsam nda peyzaj, bitkilendirme ve stanbul'un en önemli meydanlar ndan biri olan Ba larbafl meydan n n düzenlenmesi de yap lm flt r. Ba larbafl Bridge & Ba larbafl Spuare Restoration Datci 2005 / 2007 Istanbul Metropolitan Municipality This project which enabled easy access from Bosphorus Bridge to Uskudar and 8 km connecting roads. The bridge was completed in only 59 days. Also landscaping, planting and renovation of Baglarbasi square were accomplished (One of the most important and historical square of Istanbul) 31

32 Sofya Investment Bank Merkezi Sofia Investment Bank Sofya Investment Bank Merkezi Ericsson Co. Bina 12 kat, 2 girifl ve 2 asansör ç k x xqna haiz, Sofyaín n en merkezi ve kaliteli yap laflma oldu u lokasyona ait, 40 araç park kapasiteli, yeniden yap lanan Sofyaín n bir prestij binas olmufltur. Bulgaristaní n, en son teknolojilerin uyguland Bulgaristaní n ilk ak ll binas d r. Sofia Investment Bank Ericsson Co. The Building has 12 floors which has two entrance and two elevators, the building is designed to accommodate company offices with concern for quality work environment. It is provided with 40 dedicated parking places. It is Bulgariaís first intelligent building where the latest technologies were applied. 32

33 stanbul Sultanbeyli At ksu Kollektör nflaat Istanbul Sultanbeyli Waste Water Collector Construction stanbul Sultanbeyli At ksu Kollektör nflaat ifli SK Genel Müdürlü ü Proje Kapsam nda yaklax xqk mt at ksu kollektörü 12 ay gibi bir sürede döflenmifltir. Istanbul Sultanbeyli Waste Water Collector Construction Istanbul Water & Sewerage Administration. In this project approximately m waste water collector was constructed in 14 months. 33

34 Sofya, Vitocha Villa nflaat Sofia, Vitocha Villas Project fi N ADI Sofya, Vitocha Villalarï ïnïaatï NfiAAT TAR H Sofyaín n yeni geliflen Vitocha Bölgesinde yap lan villa binalar inflaat iflinde, yüzme havuzu, bütün alt yap inflaatlar ve çevre düzenlemesi iflleri de gerçeklefltirilmifltir. Sofia, Vitocha Villas Project Through the villas project, located in Sofia near Vitocha Mountain at the new developing region, the swimming pool, all of infrastructure and landscaping works were executed. 34

35 OG Konut nflaat OG Residence Building OG Konut nflaat Ankaraín n en prestijli bölgelerinden birinde, yüksek kalite standartlar nda infla edilmifl m2 kapal Alana haiz lüks konut inflaat. OG Residence Building The Building is located at the most prestigious location of Ankara, constructed at highly luxurious and elegantly appointed standards with m2 covered area. 35

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul

Aydo anlar fl Merkezi - Ankara. Aydo anlar Plaza - stanbul aydoganlar katalog-4.fh11 3/13/08 7:18 PM Page 1 Aydo anlar Plaza - stanbul Prof. Muammer Aksoy Caddesi No: 5 Zeytinburnu - STANBUL Tel: (0212) 665 84 84 (pbx) Faks: (0212) 679 25 07 Aydo anlar fl Merkezi

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com

Perla Palas. Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com. www.elitperlapalas.com Sat fl Ofisi: Kurtköy / Pendik - STANBUL Tel: (0216) 482 70 70 (Pbx) info@elitperlapalas.com www.elitperlapalas.com Yap m zda mutluluk var... Our buildings are filled with happiness... 1 Yar nlar yeniden

Detaylı

inşaat ve ticaret a.ş. construction & trade inc.

inşaat ve ticaret a.ş. construction & trade inc. inşaat ve ticaret a.ş. construction & trade inc. inşaat ve ticaret a.ş. construction & trade inc. hakkımızda - about us iştiraklerimiz - subsidiaries projeler - projects proje örnekleri - project samples

Detaylı

Merkez Head Office. fiube Branch Office

Merkez Head Office. fiube Branch Office Merkez Head Office Türker Caddesi, Beyan Sokak, zosan fl Merkezi No: 64 Kat: 2-5 Yukar Dudullu, Ümraniye, stanbul - TÜRK YE T: +90 (216) XXX XX XX F: +90 (216) XXX XX XX E-mail: info@caliskanyapi.com.tr

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1

Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 1 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page 2 Dizgi & Kolaj Elaz TSO Bas n ve Halkla liflkiler Servisi Yay n No: 2009/2 Elazig_kitapcik_6.0 11/19/09 2:07 PM Page

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. 20 04 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. // içindekiler // contents // 01 _Kurumsal Profil _Company Profile // 03 _ Sunufl _Introduction // 04 _ Misyon/Vizyon/De

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT

İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT İNŞAATCONSTRUCTION GELİŞTİRME TAAHHÜT YÖNETİM DEVELOPMENT CONTRACTING MANAGEMENT 1 Aksoy Hakkında About Aksoy 30 yılı aşkın süredir, kalite anlayışından, insana ve çevreye olan saygısından ödün vermeden,

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

Building, Construction Materials and Technologies Trade Shows

Building, Construction Materials and Technologies Trade Shows 5-9 MAYIS 2010 23-26 EYLÜL 2010 14-17 EK M 2010 Yap, nflaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarlar Building, Construction Materials and Technologies Trade Shows Her geçen gün büyümekte ve geliflmekte olan

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES

Detaylı

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION

VİZYONUMUZ gerçekçi bütçeler MİSYONUMUZ OUR VISION OUR MISSION Ülkemizin ve kentlerimizin sorunlarına cevap veren, bu sorunların her aşamasında bilgisi ve deneyimi ile çözüm üreten, bir proje ve danışmanlık firması olarak 1987 yılında yeni bir iş anlayışı ve yeni

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding 2-3 Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated 4-5 fiirket Profili / Company Profile

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

KurumsaL InstItutIonalIzatIon

KurumsaL InstItutIonalIzatIon KurumsaL Institutıonalızatıon AMAÇ, YOLCULUĞUN KENDİSİDİR, BİRLİKTE... The Journey Is The Goal, Together... 1990 yılların sonlarında başlayan bu yolculuğumuza, başta Japon firmalar ve otomotiv firmaları

Detaylı