Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI, SOK. NO. 5 SÖĞÜTÖZÜ/ÇANKAYA-ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI, 2179. SOK. NO. 5 SÖĞÜTÖZÜ/ÇANKAYA-ANKARA + 90 312 286 56 53"

Transkript

1

2

3

4

5 Proje Sahibinin Adı: T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANLAMA VE KIRSAL ALANLAR DAİRE BAŞKANLIĞI Adresi: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI, SOK. NO. 5 SÖĞÜTÖZÜ/ÇANKAYA-ANKARA Telefon ve Faks Numaraları: Projenin Adı: KIRSAL ALANDA YÖRESEL DOKU VE MİMARİ ÖZELLİKLERE UYGUN YAPILAŞMANIN YAYGINLAŞTIRILMASI Proje için seçilen yerin açık adresi:(ili, ilçesi, beldesi, Mevkii) BALIKESİR Raporu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma grubunun Adı MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ Adresi MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO: FINDIKLI İSTANBUL Telefon ve faks numaraları Rapor Sunum Tarihi Karar No ve Tarihi(*)

6

7 Project Owner : REPUBLIC OF TURKEY THE MINISTRY OF PUBLIC WORKS AND SETTLEMENT GENERAL DIRECTORATE OF TECHNICAL RESEARCH AND IMPLEMENTATION DEPARTMENT OF STRATEGIC PLANNING AND RURAL AREAS Address: BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI EK BİNASI, SOK. NO. 5 SÖĞÜTÖZÜ/ÇANKAYA-ANKARA Telephone and Fax Numbers: Name of the Project: BALIKESIR RURAL REGIONAL PATTERN AND PREVALENCE OF PROPER STRUCTURING CONSISTENT TO THE ARCHITECTURAL CHARACTER The address of the area of the Project BALIKESİR The name of the organization/work group preparing the report MIMAR SINAN FINE ARTS UNIVERSITY OFFICE OF REVOLVING FUNDS Address: MECLİS-İ MEBUSAN CAD. NO: FINDIKLI İSTANBUL Telephone and Fax Numbers: Date of the presentation of the report Decree No and Date(*)

8

9 Bu çalışmanın tamamlanmasında emeği geçen T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma Ve Uygulama Genel Müdürlüğü Stratejik Planlama ve Kırsal Alanlar Daire Başkanlığı, Kırsal Alan Mimarisi Şube Müdürlüğü çalışanlarından; Neslihan Sayılgan (Daire Başkanı) Gülhan Selçukhan (Şube Müdürü) M. Nazım Özer (Şehir Plancısı) Semra Göksu (Mimar) Gülsüm Hande Yeşilyurt (Mimar) Hilal Tatar a (Mimar) Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğretim elemanlarından; Yrd. Doç. Dr. Hatice Uçar Yrd. Doç. Dr. Yasemin İnce Güney Araş. Gör. Serkan Palabıyık a Alan çalışması sırasında yardım ve katkılarını esirgemeyen yöre halkı ve yöneticilerine, çalışma süresince katkıda bulunan öğrencilerimize teşekkür ederiz. Prof. Dr. Kemal Çorapçıoğlu

10

11 Acknowledgements We would like to forward our thanks to the Ministry of Public Works and Settlement of Republic of Turkey, General Directorate of Technical Research and Implementation, Department of Strategic Planning and Rural Areas, Rural Area Architecture Branch members for their contributions on the completion of the work; Neslihan Sayılgan (Head of Department) Gülhan Selçukhan (Department Manager) M. Nazım Özer (Urban Planner) Semra Göksu (Architect) Gülsüm Hande Yeşilyurt (Architect) Hilal Tatar (Architect) to Balıkesir University Architecture Department educational staff for their contributions; Hatice Uçar, PhD (Asst. Prof.) Yasemin İnce Güney, PhD (Asst. Prof.) Serkan Palabıyık (Res. Asst.) to the local communities for their favour and helps, and to our students for their assistances throughout the study. Kemal Çorapçıoğlu, PhD, Professor

12

13 Balıkesir Kırsalında Yöresel Doku ve Mimari Özelliklere Uygun Yapılaşmanın Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, Balıkesir ili kırsal yöre dokusu mimari açıdan değerlendirilerek söz konusu kırsal yörede halk tarafından yapılması düşünülen yeni köy konağı ve konut projelerine rehber oluşturacak bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda ulaşılan veriler: Kırsal Yerleşme Doku Analizi, Rehber Kitap, Rölöveler, Fiziksel Çevre Analizleri, Tipoloji Çalışmaları ve Uygulama Projeleri ile Proje Raporları olmak üzere altı kitap altında toplanmıştır. Balıkesir Rural Regional Pattern and Prevalence of Proper Structuring Consistent to the Architectural Character Within this project, Balıkesir rural pattern has been evaluated within the architectural context as a study that will be a guide for villagers who plan to build new village hall or houses. Finally, all this work has been collected under six books: Rural Settlement Pattern Analysis, Guide Book, Building Surveys, Physical Environment Analysis, Typology Studies and Application Projects, Project Reports.. Şekil 1 Balıkesir kırsalından görüntüler Figure 1 Images from Balıkesir rural area

14 Çalışmanın ilk aşaması olan Rehber Kitap, Balıkesir kırsal bölgesinde mimari kimlik bileşenlerini ortaya koyan ve günümüz çağdaş gereksinimleri doğrultusunda geliştirilmiş bir rehberdir. Birçok kültürden insanı barındıran Balıkesir ili zengin bir kültür mozaiğine sahiptir. Bu zenginlik yöresel dokuya da yansımış ve çok zengin bir mimari tipoloji oluşmuştur. Ancak bu çeşitlilik içinde bile yaşamsal ihtiyaçların benzerliğinden dolayı ortak bazı noktalar vardır. Bu çalışmada tipolojiye temel oluşturan bu ortak noktalar tespit edilmiştir. Tasarım rehberi köylere ait bu genel özelliklerin tanımlaması, kırsala özgün mimari kimliğin korunması ve geliştirilmesi için önemlidir. Böylelikle, var olan doku ve yeni yapılacak konutlar arasında dil birliği sağlanabilecektir. Ayrıca yapıların rehabilitasyonu da önemli bir konu olarak görülmüş ve mekansal öneriler de kitaba eklenmiştir. Kırsal yerleşmelerde kimlik öğeleri, bölgelerin gelişme süreci içinde fiziksel, tarihsel ve kültürel yapıda yaşanan değişimlerin incelenerek bölgenin tanımlanması ile sağlanmıştır. Kırsal rehberde ilk aşamada geleneksel dokuda çevresel verilerden yararlanma ilkeleri belirlenmiştir. Topografyanın çeşitlilik göstermesi nedeniyle bölge içinde kurulan yerleşim alanları da çeşitlenmekte ve bu alanlardaki yaşam koşulları üzerinde önemli ölçüde belirleyici rol üstlenmektedir. Doğal verilerin arasında topografyanın yanı sıra, iklim, bitki örtüsü, jeolojik yapı, peyzaj, doğal As the first phase of the study, Guide book, reveals architectural identity components of Balıkesir rural region and it is a guide that has been developed for contemporary needs of today s living. The city of Balıkesir owns a rich culture mosaic with people from different cultures. This richness is reflected to regional pattern and creates diversity of architectural typology. In spite of this variety, there are common features which are the main topic of this study because of life style similarity. The definition of general village features guide is essential for the conservation and development of vernacular architectural identity. It will be possible to provide architectural unity between existing pattern and new developments. Also building rehabilitation has been seen as an important topic and added to the Guide Book. Rural settlements identity components have been defined with changes in physical, historical and cultural structure in development process of the region. In Guide Book principals of benefitting from environmental input data in traditional pattern has been determined. Because of topographic variety, settlement areas are diversified in the region and take a determining role on living conditions in these areas. Among natural parameters, in addition to the topography, climate, vegetation, geological structure, landscape, natural living, accessibility potential and energy data were investigated. Also historical information on Balıkesir has been compiled to see its affect on regional development. Şekil 2 Doğal ve kültürel peyzaj manzarası, Kireç köyü, Dursunbey Figure 2 Natural and cultural landscape scenery,, Kireç village, Dursunbey Şekil 3 Kuyucak köyü, Burhaniye Figure 3 Kuyucak village, Burhaniye Şekil 4 Balıkesir kırsalında ambarlar Figure 4 Storage units at Balıkesir Rural area

15 Şekil 5 Tarlada köylü kadınlar, Emre Köyü Figure 5 Women working at the field, Emre village Şekil 6 Kırsal yerleşimlerinde hayvancılık Figure 6 Cattle breeding at rural areas Şekil 7 Kırsal yerleşimlerinde hala sürdürülen ev içi dokumacılık etkinlikleri Figure 7 Indoor handloom activies stil active in the rural areas Şekil 8 Kıyı Balıkçılığı, Erdek Narlı Figure 8 Coastal fishing, Erdek, Narlı yaşam, ulaşım potansiyeli ve enerji verileri de incelenmiştir. Bölgenin gelişim sürecindeki etkisini görmek açısından Balıkesir ilinin tarihine dair bilgiler derlenmiş ve doğal çevrenin insanlar tarafından nasıl şekillendirildiğini anlamak için nüfus, demografik yapı ve aile-akrabalık ilişkileri incelenmiştir. Balıkesir iline ait demografik yapı incelendiğinde ulaşılan sonuçlardan ortaya çıkan bölgenin yaşam özelliklerine ait veriler, sonraki aşamada tasarlanan mimari proje tipolojilerine zemin oluşturmuştur. Bunların yanı sıra kültürel yaşam ve kırsal geçim yollarının da (tarım, hayvancılık, el sanatları ve turizm) kırsal mimari dokuya etkisi değerlendirilmiştir. Rehber çalışmasında Balıkesir ilinde tarih boyunca yaratılan mimarlık kültürünün günümüz koşullarında kırsal alanlarda sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu amaçla Balıkesir yöresinin kırsal mimari kimliğini oluşturan unsurlar araştırılmış, yapı ve yerleşme envanterleri düzenlenerek tespit ve belgelemeler yapılmıştır. Daha sonra temel unsurların oluşturduğu mimari dilden yola çıkarak yapılar ve yerleşme dokuları için önerilerde bulunulmuştur. Yöresel mimari kimliği oluşturan unsurlar; yapı malzemeleri, yapı sistemleri, doğramalar ve yapım sistemleri olarak değerlendirilebilir. Rehber kitap çalışmasının son bölümünde Balıkesir kırsal konutu ve yerleşim tipleri çalışılmıştır. Burada Balıkesir kırsal konutunu oluşturan temel tipin ardından evi oluşturan mekanlar, yan yana geliş biçimleri ve evin gelişiminin yanı sıra köy ortak hizmet birimleri de incelenmiştir. Population, demographic structure and relative relations were considered to understand how people formed the natural environment. Living characteristics information was learned from demographic structure and has been a basis for architectural project typologies design in the latter phase. Cultural living and the affect of agriculture, cattle breeding, hand craft and tourism as rural earnings support were evaluated. In guide book sustainability of architectural culture created throughout history is aimed to live in harmony with today s living conditions. So identity maker components for Balıkesir region were investigated, documentations and detections were prepared via building and settlement stock sheets. Later on, building and settlement proposals were made in the direction of architectural identity developed from basic components. Vernacular architecture identity components are; structural materials, structural systems and chipping systems. In the last section of Guide Book, Balıkesir rural housing and settlement types were studied. Here Balıkesir rural housing basic type, housing spaces, juxtaposition configuration and common village units were analyzed.

16 Şekil 9 Saraç köyünden ahşap bina dış kapısı. Figure 9 Wooden outer door from Saraç village Şekil 11 Moloz taş duvar üzerinde kerpiç tuğladan yapılmış kırsal konut örneği- Havran, Küçükdere Köyü Figure 11 Example of vernacular architecture with adobe bricks on rubble stone wall-havran, Küçükdere village Şekil 10 Şahinler köyünden pencere örneği Figure 10 Window example from Şahinler village Şekil 12 Almaşık duvarlı bir konut örneği Havran Küçükdere Köyü Figure 12 House constructed by alternating wall system Havran, Küçükdere village

17 Rölöveler kitabı kapsamında ise Balıkesir kırsalında mimari kimlik tespiti yapmak amacıyla farklı özelliklere sahip pek çok köy incelenmiştir. Kapsamlı bir ön çalışma sonucunda seçilmiş toplam 9 köyde, geleneksel malzemeler ile oluşturulmuş ve özgün plan tipine sahip konutların detaylı rölöveleri alınmış ve çizilmiştir. Her yapıya dair mevcut durumu belgeleyen envanterler de, çizimleri ve fotoğrafları ile birlikte Rölöveler çalışmasında yer almaktadır. Envanter içeriği malzemeden başlayıp, yapı biçimlenişi karakteristiğini ortaya koyacak şekilde detaylandırılmıştır. Rölöveler kitabında yukarıda açıklanan genel durumun yanı sıra kapı, pencere gibi mimariyi zenginleştiren detay öğelerinin de rölöveleri bulunmaktadır. In Building Survey book, many numbers of villages were analyzed to identify architectural identity for Balıkesir rural region. After an extensive analysis, nine of these villages were selected. Building surveys of housing buildings with traditional materials and authentic plan types were prepared and drawn by technical crew. Also present condition documentation stock sheets with drawings and photos were added to Building Survey book. Stock sheets comprise all the details spanning from material information to structural forming characteristics. This book contains also all the detail component drawings like door and window that enrich vernacular architecture. Şekil 13 Kireç/Dursunbey de 6 numaralı evin vaziyet planı ve fotoğrafları (Rölöveler Kitabı ndan). Figure 13 Site plan and photographs of house no.6 in Kireç/Dursunbey (From Building Survey Book)

18 Şekil 14 Kireç/Dursunbey deki 6 numaralı evin plan,kesit ve görünüşleri (Rölöveler Kitabı ndan). Figure 14 Plans, sections and elevations of house no6 in Kireç/Dursunbey (from Building Survey Book)

19 Şekil 15 Kireç/Dursunbey deki 6 numaralı eve ait kırsal yapı envanteri (Rölöveler Kitabı ndan) Figure 15 Building inventory of house no6 in Kireç;/Dursunbey (From Building Survey Book).

20 Şekil 16 Kireç/Dursunbey deki 6 numaralı eve ait kırsal yapı envanteri (Rölöveler Kitabı ndan) Figure 16 Building inventory of house no6 in Kireç;/Dursunbey (From Building Survey Book)

21 Fiziksel Çevre Analizleri kitabı kapsamında kırsal alanda tespit edilen envanterlerin Ecotect yazılımında üç boyutlu modelleri hazırlanarak Fiziksel Çevre Analizleri yapılmıştır. Balıkesir ili, Türkiye iklim haritalarında ve TS825 Standardında üç iklimi birden barındıran nadir illerden biri olduğu için çalışmanın da üç iklim bölgesine göre hazırlanması uygun görülmüştür. Çalışmada kullanılan üç iklim bölgesi; 1. Bölge Sıcak-Nemli (Ege Denizi İklimi), 2. Bölge Ilımlı-Kuru(Karasal iklime yakın Balıkesir Merkez), 3. Bölge Ilımlı Nemli (Marmara iklimi) dir. Birçok farklı analizi barındıran değerlendirme sonucunda Anadolu geleneksel mimarimizin temsili envanterlerin günümüz gereklilikleri kapsamında değerlendirmesi mümkün olmuştur. Ayrıca iklimsel farklılığın yapısal detaylar üzerindeki etkisi belirlenmiştir. Çalışmanın devamında Balıkesir iline ait tüm envanterlerin istatistiksel sonuçları genel olarak ele alındıktan sonra her iklim bölgesi için ayrı değerlendirmeler yapılmıştır. Yapım teknolojilerinin ve malzemenin fiziksel çevre ve iklim ile ilişkisi kurulmuştur. Çalışmanın son bölümü ise bölge için hazırlanan uygulama projeleri üzerinde yapılan çalışmalardan oluşmaktadır. Hazırlanan uygulama projeleri her iklim bölgesi için alternatif kabuk detayları ile analiz edilmiş, sonuçları değerlendirilmiştir. Böylece iklimsel farklılığın, mekansal konfor açısından yapısal kabuk detayları ile ilişkisi somutlaştırılmıştır. Geliştirilen uygulama projelerinde, tespit edilen köy evlerinin geleneksel özelliklerini bozmadan günümüz standartlarının gerektirdiği düzeye ulaştırmak için yapısal Pyhsical Environment Analysis book contains analysis on stock sheets with Ecotect software on three dimensional models. Balıkesir is one of the rare cities that are simultaneously under the affect of three climate according to climate maps and TS825 - Thermal Insulation Requirements for Buildings Turkish Standard Building Code. The three climate zones are; Zone 1 Hothumid (Aegean Sea Climate), Zone 2 - Warm-arid (Balıkesir Central region close to Inner Climate), Zone 3 Warm-humid (Marmara Climate). After many number of analysis, technical crew has been able to evaluate stock sheets according to today s contemporary needs. Also the impacts of climatic diversity on structural details have been determined. On the latter phase of the study, the statistical results of all stock sheets were analyzed generally and separate evaluations were made for each climate zone. Relations between structure technologymaterial and physical environmentclimate have been built. Final section of the book comprises Physical Environment Analysis studies applied to new application projects. All the application projects were analyzed with alternative shelter details and results were evaluated. So the interaction between climatic variety and structural shelter details was materialized in terms of spatial comfort. In the application projects, some modifications were proposed to increase current village living standards to today s standards without damaging traditional house character. When this analysis was repeated for projects developed in

22 detaylarda değişiklikler öngörülmüştür. Belirlenen ilkeler doğrultusunda geliştirilen projeler, tekrar her bölge için analiz edildiğinde gerek konfor gerekse enerji kullanımı değerlerinde önemli derecede iyileşme belirlenmiştir. accordance with principals, a distinct improvement was observed. Şekil 17 Balıkesir kırsalında konut için günışığı analizleri Figure 17 Daylight analysis for housing at Balıkesir rural settlements

23 Tipoloji Çalışmaları ve Uygulama Projeleri kitabında, Balıkesir kırsal alanları için yapılacak tipoloji çalışmalarının nasıl bir alt yapı üzerine kurulduğu açıklanmıştır. Balıkesir kırsal alan tipoloji çalışmaları için Ayvalık, Bandırma, Manyas, Gönen, Burhaniye, Edremit, Merkez, Susurluk, Gömeç, Havran, İvrindi ve Erdek ilçelerindeki toplam 81 köyde incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda; Sındırgı ilçesinde 7 köy, Kepsut ilçesinde 6 köy, Havran, Gönen ve Dursunbey ilçelerinde 2 şer köy, Bandırma ve Burhaniye ilçelerinde 1 er köyde analiz çalışmaları yapılmasına karar verilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Balıkesir kırsalında, tarih boyunca yapım öncesinde tasarlama yapmadan ve yapısal geleneklere göre üretilen ancak kültürel geleneğin ihtiyaçlarının sonucunda ortaya çıkan somut bir yapı olan konutları oluşturan biçimlerin içindeki ortak geometrik kurallar açığa çıkarılmıştır. Geleneksel konut tipolojisi çözümlemesi, en karmaşık konut tiplerinin bile tek bir hücreden oluşan evlerden yani tek hücreli tipten gelişmiş olduğunu, tek hücreli tipin aile yaşamı için oluşturulan en ilkel mimari model olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Balıkesir ili kırsalı genelinde görülen tek hücreli temel tip, ortalama 1:1,1 olarak kareye yakın bir plan oluşturacak biçimde şekillenmektedir. Tek bir pencere ve bunun yanında bir adet kapı aynı anda havalandırmaya, aydınlatmaya ve giriş çıkışı sağlamaya yaramaktadır. [Şekil 18]. In Typology Studies and Application Projects book, the background of rural region typology studies was explained for Balıkesir. For this typology study, 81 villages were analyzed from the following boroughs: Ayvalık, Bandırma, Manyas, Gönen, Burhaniye, Edremit, Merkez, Sındırgı, Kepsut, Dursunbey, Susurluk, Gömeç, Havran, İvrindi ve Erdek. After extensive investigations the team decided to analyze the following villages: 7 villages from Sındırgı, 6 villages from Kepsut, 2 villages from Havran, Gönen ve Dursunbey and 1 village from Bandırma and 1 village from Burhaniye. As a concrete outcome of cultural traditional needs, common hidden geometrical principals that form housing without any pre-built design have been revealed. For the development of plan typologies, detail prosperity has been a basis for structural principals and detail diversity. So beginning from basic type, architectural identity principles of juxtaposition of spaces were determined. At the end of this study dimension and design principle decisions were determined to promote the compatibility of new settlements with traditional rural pattern. These decisions have been a substructure for design decisions compatible with traditional pattern. Single cell housing type is a primitive architectural model for a family life. The analysis of general housing typology exposes that even the most complex housing type is built up of juxtaposion of single cell housing. In Balıkesir rural region single cell basic housing type forms with 1:1.1 edge ratio that is nearly like a square. One window and one door simultaneously

24 AHIR ODA ODA 1. kat DEREL İ - KEPSUT zemin ODA AHIR 1. kat zemin KÜÇÜKDERE - HAVRAN 0 5 Şekil 18 Balıkesir ili köyleri temel tip konut planı örnekleri. STABLE AHIR ROOM ODA ROOM ODA 1ST 1. FLOOR kat GROUND FLOOR zemin DEREL İ - KEPSUT ROOM ODA STABLE AHIR 1ST FLOOR 1. kat GROUND zemin FLOOR KÜÇÜKDERE - HAVRAN 0 5 Figure 18 Balikesir villages basic housing type plan examples

25 Plan tipolojilerinin geliştirilmesinde geleneklere referans olan çeşitlilik ile kimlik yaratılmasına yardımcı olacak yapısal esaslar ve detay çeşitliliği üzerine oluşturulan, seçme fırsatı veren, detay zenginliği esas alınmıştır. Böylece temel tipten başlayarak, bir araya gelerek oluşan kırsal konut ve yerleşim dokusunun mimari dilini oluşturan ilkeler belirlenmiştir. Görünüşte basit olan temel tip oluşumu, tarih boyunca kazanılan deneyimlerle oluşan, yalın bir odadan başlayan sürecin sonucudur. Öncelikle tek mekanlı tipten başlayan barınma ihtiyacı, sosyal ve fiziksel gereksinimlere bağlı olarak şekillenir. Temel tip, konut planı içerisinde hem bir oda hem de bir aks aralığı olarak görülebilir. Ailenin büyümesi, ihtiyaçların fazlalaşması gibi nedenlerden artan mekan gereksinimi tek mekanlı konutta öncelikle iki mekanın üst üste gelmesi ile giderilmiştir. Yatayda gelişimde ise temel sınırlayıcı olan parsel sınırları ve parselin topografyaya bağlı olarak değişen şekli etkili olmaktadır. Parselin geometrik yapısına bağlı olarak konut-parsel ilişkisi şekillenmektedir. Buna göre avlulu veya bahçeli konut tipleri gelişmektedir. Yapılan çalışmada açık alan-konut ilişkisi irdelenmiş ve yeni konut tipolojilerinin üretiminde geleneksel ilişkinin devamın sağlamak amacıyla parsel içindeki sokak-avlu-hayat-sofa-oda hiyerarşisinin korunması sağlanmıştır. Buna göre konut biçimlenmesi parsel derinlik ve genişlik türlerine göre farklı alternatiflerin gelişmesine olanak sağlamıştır [Resim 19]. serve for ventilation, lighting and entrance to the house [Figure 18]. Basic housing type development is a result of a process beginning from a simple room that has progressed with experiences through out history. Firstly, sheltering need that initialized from single space type has formed linked to social and physical requirements. Basic type can be seen not only as a room but also a single axis interspace. Because of enlargement of family and increase in needs, the advanced space demand has been overcomed with vertical overlapping of two single spaces by forming a two storey house. Parcel borders and shape formed with topography affects horizontal develeopment of house plans. Houseparcel relation is formed with parcel geometry. So housing types with courtyard or garden has developed. In this study, open space-housing relation has been analyzed and in the parcel the street-courtyard-hayat-sofa-room hierarchy has been protected in order to continue traditional relations. So housing form has provided different alternatives according to parcel width and length [Figure 19].

26 Şekil 19 Parsel tipolojisine göre sığ, orta derinlikte ve derin parselde konut ve gelişimi. Parsel derinlik ve genişliğinin artması ile olası konut tipoloji sayıları artmaktadır.

27 Figure 19 Housing and its development in shallow, medium depth and deep parcel types according to parcel typology. Possible housing typology increases with increase in parcel depth and width.

28 Bunun sonucunda mevcut yerleşim dokularının yapısının bozulmaması için yeni oluşturulan parçaların dokuya uygunluğunu sağlayan tasarım ilkeleri belirlenmiş ve boyutsal ilke kararlarına varılmıştır. Oluşan ilke kararları geleneksel dokuya uyumlu yeni tasarım kararlarına altyapı oluşturmuştur. Konut tipolojisinde tasarımların üretilmesinde alt bileşenler olarak 8 adet alt bileşenden yaralanılmıştır. Bunlar oda, mutfak, ıslak hacim, merdiven, kiler, bölücü elemanlar, avlu ve sofadır. Balıkesir ili kırsal konut tipolojileri yukarıda yer alan 8 adet bileşenin bir araya gelmesi ile elde edilmektedir [EK - B]. Ancak doğal olarak her parsel, fonksiyon ve topografyaya uyumlu bir tasarım geliştirmek mümkün değildir. Bu nedenle yapılan tasarımların fonksiyon, parsel ve topografyaya göre dönüşümleri düşünülmelidir. Alınan ilke kararları ile oluşturulabilinecek yeni tasarımlardaki seçenek sayısı çok fazladır. Buna göre yapılan çalışmada ortaya çıkan tasarım alternatifleri irdelenmiş ve aralarından çevre özelliklerine uyumu en fazla olan 5 tanesi uygulama projeleri hazırlanmak üzere seçilmiştir. Therefore, design principles that provide harmony among new design components with traditional pattern were executed in order to prevent present settlement pattern from detoriation. New principles have built a basis for new designs in harmony with traditional pattern. Eight components have been used to generate new housing typology design. These are room, kitchen, wet space, stair, cellar/depot, separator elements, courtyard and sofa. Balıkesir rural housing typology is composed of different combinations of the above eight components. Therefore it is not possible to develop designs fit to every parcel, function and topography. So transformation of every design should be thought according to parcel and topography change. The number of design alternatives that can be created in new designs is countless. So possible design alternatives were analyzed and five of them that are compatible with their environment were selected to be prepared as application projects.

29 Şekil 20 Balıkesir Kırsal Yerleşmeleri Mimari Tipolojisi-1,2,3,4 odalı yan sofalı konut örnekleri Figure 20 Balıkesir Rural Settlement Architectural Typology 1,2,3,4 roomed house examples with side sofa

30 Şekil 21 Balıkesir Kırsal Yerleşmeleri Öneri Konut Tipoloji Şeması- L sofalı planlama örnekleri Figure 21 Balıkesir Rural Settlements Proposed Schemas for Housing Typology - Examples for L shaped sofa planning.

31 Şekil 22 Balıkesir Kırsal Yerleşmeleri Öneri Konut Tipoloji Şeması- Orta sofalı planlama örnekleri Figure 22 Balıkesir Rural Settlements Proposed Schemas for Housing Typology - Examples for Middle planned sofa planning.

32 Uygulama projeleri olarak seçilen bu beş projeden birisi köy konağı, diğer 4 tanesi ise konuttur. Bu uygulama projelerinin taşıyıcı sistem, mekanik tesisat ve elektrik tesisat projeleri de ayrıca çizilmiştir. Bunların yanı sıra bir köy meydanı ve yakın çevresindeki konutlar için de peyzaj projesi tasarlanmıştır. Seçilen uygulama projelerinde de yukarıda değinilen alt değişkenlerin farklı alternatifleri kullanılarak temel tipin tekrarı ile oluşturulan farklı bir çok tip yaratılmıştır. Öncelikle tiplerin parsel biçimine göre yatay eksenlerde büyüme aksları belirlenerek plan tipleri kodlanmıştır. Örneğin X doğrultusunda 1 temel tip ve Y doğrultusunda 5 temel tipin birleşmesine olanak tanıyabilecek bir parselde oluşturulacak konut tipi 1x- 5y olarak kodlanmıştır [Şekil 23]. One of the five application projects is village hall and other four are housing. The structural system, mechanical and electrical installation projects were prepared for all these projects. Also a landscape project was designed for village center and surroundings. In selected application projects, many types have been created with the repetition of basic type by using different alternatives of the above variables. Firstly, parcel types have been coded by determining expansion in horizontal axis according to parcel forms. For example, a parcel that enables one basic type on X-axis and combination of five basic types on Y axis has been coded as 1x-5y [Figure 23]. Şekil 23 Uygulama projelerinde öngörülen büyüme aksları ve tip isimleri Figure 23 Expansion axis and type name sample used in application project

33 Bu tip bir parselde uygulama projelerinin önünde verilen 5 farklı taban alanına sahip konut planı oluşturulabilmektedir. Böylece kullanıcı parsel boyutuna göre tip ve ihtiyacına göre boyut belirleyebilecektir. Hazırlanan her uygulama projesi için büyüme akslarına göre şekillenmiş tipoloji şemaları verilmiştir. Bu durum kullanıcıya belli bir tipe bağlanmayıp alternatifler arasından seçim yaparak tipolojiye uyum sağlama olanağı sağlamaktadır [Şekil 24]. Ayrıca seçilen plan tipi için önerilen malzemelerde de esnek davranılmış rehber kitapta belirlenmiş tüm malzemeler ile uygulama yapabilme imkanı sağlanmıştır. In 1x-5y parcel type five different house plans that have five different base area can be constituted. Thus, user can decide house area size according to parcel size. For every application project, typology diagrams formed with expansion axis has been prepared. This gives user to adapt to any typology by making choice among various alternatives without being subjected to only one type [Figure 24]. Also there is a flexibility in materials proposed for selected plan type and an opportunity has been given to apply projects with all type of materials explained in Guide Book. Şekil 24 1x-5y kod numaralı binanın önerilen büyüme biçimleri. Figure 24 Proposed expansion alternatives for 1x-5y coded housing design.

34 Örnek uygulama projesi olarak verilen paftalarda ise genelde tipolojinin izin verdiği en büyük tip örnek olarak alınmış ve standart detaylar ile çizilmiştir. Kullanıcı ve uygulayıcı için kısıtlayıcı olmayan ve yol gösterici olarak hazırlanan bu tip projelerde esnekliğin gerekliliği olarak uygulama esnasında yöreye göre değişiklik yapmak gerekebilir. Her proje için verilmiş olan tip aydınlatma, mekanik ve statik projelerinin; uygulamanın yapılacağı bölge, kişi ihtiyaçları, rehber kitaptaki belirtilenler arasından seçilen malzemelere, uygulama yapılacak bölgenin alt yapı ve zemin durumu ve benzeri bir çok parametreye göre değişebileceği düşünülmeli ve gerekli değişiklikler yapılmalıdır [Şekil 25]. In application project drawing sheets, generally the greatest type that the typology allows has been sampled and stardard detail drawings have been prepared. For flexibility purposes, minor changes can be made for the region in which the project is built. Typical electrical, mechanical and civil engineering projects can be modified according to personel needs and regional factors like selected regional materials, infrastructure, land conditions and etc [Figure 25].

35 Şekil 25 Uygulama projesi örnekleri Figure 25 Application project examples.

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER

URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER URBAN AND REGIONAL PLANNING ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ARCHITECHTURE MİMARLIK ACADEMIC AKADEMİK GRAPHIC DESIGN GRAFİK TASARIM SKETCHES ÇİZİMLER MODEL OF THE CITY OF TAVILDARA TAVİLDARA ŞEHRİN MODELİ (Tavildara

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring

MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring MİMARİ TASARIM 7 / ARCHITECTURAL DESIGN 7 (Diploma Projesi / Diploma Project) 2015 2016 Öğrenim Yılı Bahar Yarıyılı / 2015-2016 Academic Year Spring Term Gr.1 ZEYTİNBURNU ODAKLI MİMARİ / KENTSEL YENİLEME

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU

BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU TMMOB COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KONGRESİ 2011 31 Ekim - 04 Kasım 2011, Antalya BELEDİYEDE YAPILAN CBS ÇALIŞMALARINDAN ELDE EDİLEN 2 BOYUTLU VE 3 BOYUTLU TEMATİK HARİTALARIN SUNUMU Eylem Kaya 1, M. Erkan

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU *

KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * KENT BİLGİ SİSTEMİNİN BİR ALT SİSTEMİ OLARAK İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ VE TÜRKİYE İÇİN 2008 YILINDA İSTATİSTİKSEL BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM DURUMU * Statistical Information System as a subsystem of Urban

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE CENH DECORATION PROJECT CONTRACT www.ofisdunyasi.com.tr ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE COOL LEAN COOL ME TOO SLIPER GATE COOL ME TOO CENH DECORATION PROJECT CONTRACT Cool Workstatıon masalar 3 workstyles

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS

MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS MİMARİ YÖNLENDİRME SİSTEMLERİ ARCHITECTURAL WAYFINDING SYSTEMS KİMLİKLENDİRMELER IDENTIFICATIONS KİMLİK- LENDİRME PROJELERİ Kurumsal kimlik, hedef kitleye kendini doğrudan anlatmayı, yüzünü görünür kılmayı

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE ZfWT Vol. 6, No. 2 (2014) Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks AKÇAKOCA EVLERİNDE SÜSLEME THE ORNAMENTATION IN THE AKÇAKOCA HOUSE Funda NALDAN Özet: Bu çalışmada, Akçakoca evlerindeki

Detaylı

Implementing Benchmarking in School Improvement

Implementing Benchmarking in School Improvement Implementing Benchmarking in School Improvement "Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca (Türkiye Ulusal Ajansı, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+

Detaylı

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS AspenYapiZemin 00000000 BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ TEKNİK KATALOG PARTITION SYSTEMS TECHNICAL CATALOG 10.2015 partition systems SEPERATÖR BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ SEPERATOR

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS DERSLERĠ SIRA DERSĠN DERSĠ ADI DERS SAATĠ AKTS NO KODU T U 1 600 Peyzaj Planlamada Coğrafi Bilgi 2 2 6 Sistemleri

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu

Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Beylikdüzü'nün en yeni mahallesi The newest neighborhood in Beylikduzu Bizim mahallede mutluluktan daha fazlası vardır. There is more than just happiness in our neighborhood. Mahalle dediğin sadece sokaklar

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE REKTÖR KONUTU TASARIM SÜRECİ VE MİMARİ PROJESİ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE REKTÖR KONUTU TASARIM SÜRECİ VE MİMARİ PROJESİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ Inonu University Journal of Art and Design ISSN: 1309-9876 E-ISSN:1309-9884 Cilt/Vol.1 Sayı/No.1 (2011): 11-22 BARTIN ÜNİVERSİTESİ YERLEŞKESİNDE REKTÖR KONUTU

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50 ÖZET: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) İl Koordinatörlüğü; İl Koordinatörü ve Proje Başvuru Yönetimi, Yerinde Kontrol, Ödeme Talep İşlemleri ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere 4 ayrı birimden

Detaylı

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNŞAAT MALİYET ANALİZLERİ

Selçuk Üniversitesi ISSN 1302/6178 Journal of Technical-Online BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNŞAAT MALİYET ANALİZLERİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ İNŞAAT MALİYET ANALİZLERİ Mustafa ALTIN Novruz ALLAHVERDI Selçuk Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Selçuklu, KONYA, maltin@selcuk.edu.tr Selcuk Üniversitesi, Teknik

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

MİMARİ PROJE RAPORLARI

MİMARİ PROJE RAPORLARI BACA +9.06 alaturka kiremit %33 eğim +8.22 +8.35 %33 eğim %33 eğim +7.31 +7.10 +6.45 yağmur oluğu +6.45 P1 P1 P1 P1 P1 P1 +5.05 +5.05 giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin pencere giyotin

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

BRIGHT. In summary, BRIGHT series at your service for the combination of functionality, elegant design, high performance and visual comfort.

BRIGHT. In summary, BRIGHT series at your service for the combination of functionality, elegant design, high performance and visual comfort. 244 BRIGHT Ankastre ve sıva üstü aydınlatma ihtiyacını karşılamak için ufak boyutlu, verimli, şık ve yenilikçi bir aile: BRIGHT. Kare formundaki BRIGHT ürünleri, boyutlarından beklenmeyen bir aydınlatma

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM

SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM 1 SATURN RAF TEKNOLOJİSİNDE YENİ DEVRİM Saturn, adına ilham olan oval açılı formları sayesinde farklı mekanlara uyum göstererek, birim alanda maksimum fayda sağlar. Kolonların ve diğer geometrik duvar

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİM BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON CLIMATIC ZONES OF TURKEY

TÜRKİYE NİN İKLİM BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON CLIMATIC ZONES OF TURKEY TÜRKİYE NİN İKLİM BÖLGELERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON CLIMATIC ZONES OF TURKEY Şaban PUSAT, İsmail EKMEKÇİ ÖZET Türkiye de bina enerji ihtiyacı hesaplamaları için tavsiye edilen dört iklim bölgesi

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK

KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI DEGREE-TIME CALCULATIONS FOR KARABÜK KARABÜK İÇİN DERECE-ZAMAN HESAPLAMALARI Şaban PUSAT 1, Nuri TUNÇ 2, İsmail EKMEKÇİ 3 ve Yaşar YETİŞKEN 4 *1 Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Beşiktaş, İstanbul 2 Meteoroloji Genel

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI TEZ AŞAMASI DERS AŞAMASI ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI Yüksek Lisans Programı 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR Kodu Dersin Adı Türü T U L Kredi AKTS

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

SLIDING SINGLE FRAME Profile. SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101. SLIDING DOUBLE FRAME Profile SÜRME ÇİFTLİ KASA Profili USS102

SLIDING SINGLE FRAME Profile. SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101. SLIDING DOUBLE FRAME Profile SÜRME ÇİFTLİ KASA Profili USS102 SLIDING SINGLE FRAME Profile 1 SÜRME TEKLİ KASA Profili USS101 Perfect insulation Enviromental friendly production Self- Sealed models up to choice TSE, ISO 9001:2000 and CE quality certificates Comfortable

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI DOKTORA DERSLERĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI DOKTORA DERSLERĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ, FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI DOKTORA DERSLERĠ SIRA DERSĠN DERSĠ ADI DERS SAATĠ AKTS NO KODU T U 1 803 Korunan Alan ve Milli Park Planlamaları 2 2 6 2 804

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Peyzaj Yönetimi Course Name Landscape Management AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX 1. GENEL BİLGİLER...1 1.1. Giriş...1 1.2. Geçmişte Yapılan Çalışmalar...2 1.3. Bu Çalışmanın

Detaylı

Burcu Özdemir 2. Özet ve zincirleme etkileri. ç, tarihi. dokuyu göz önüne alan optimum. Anahtar Kelime

Burcu Özdemir 2. Özet ve zincirleme etkileri. ç, tarihi. dokuyu göz önüne alan optimum. Anahtar Kelime Burcu Özdemir 2 1 Özet ve zincirleme etkileri dokuyu göz önüne alan optimum ç, tarihi Anahtar Kelime Abstract Analyzing the impacts of disasters and secondary effects in the history of Istanbul, it is

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

İnce Yapı ve Malzeme II (ICM 212) Ders Detayları

İnce Yapı ve Malzeme II (ICM 212) Ders Detayları İnce Yapı ve Malzeme II (ICM 212) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS İnce Yapı ve Malzeme II ICM 212 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i ICM

Detaylı

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY **

ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ. Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** 875 ÇELİK UZAY ÇATI SİSTEMLİ HAL YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Armağan KORKMAZ *, Zeki AY ** ÖZET Deprem etkisi, yapıları alışılmış yüklerin üzerinde zorlayarak yapı davranışını olumsuz

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

İran Kadastrosunun Çok Amaçlı Kadastroya Dönüştürülmesi İhtiyaci. Ali Heydarzadehyenkikand, Maryam Nikuoray

İran Kadastrosunun Çok Amaçlı Kadastroya Dönüştürülmesi İhtiyaci. Ali Heydarzadehyenkikand, Maryam Nikuoray İran Kadastrosunun Çok Amaçlı Kadastroya Dönüştürülmesi İhtiyaci Ali Heydarzadehyenkikand, Maryam Nikuoray AnahtarKelimeler: Cadastre, Iran Cadastre, Digitizing ÖZET Genel anlamda kadastro, taşınmazların

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR YARIYILI İÇM 402 DİPLOMA PROJESİ KONU: Ç.Ü. Dış İlişkiler Birim Binası YER: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ / ADANA 1. Konu Hakkında Genel

Detaylı

YASEMİN JASMINE. Pasta & Özel Teşhir Reyonu / Cake & Special Display Rayon

YASEMİN JASMINE. Pasta & Özel Teşhir Reyonu / Cake & Special Display Rayon YASEMİN JASMINE YASEMİN JASMINE Pasta & Özel Teşhir Reyonu / Cake & Special Display Rayon YASEMİN JASMINE Pasta & Özel Teşhir Reyonu / Cake & Special Display Rayon YASEMİN modeli yaş pasta, kuru pasta,

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fitnat CİMŞİT 2. Doğum Tarihi: 15.04.1975 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Karadeniz Teknik Üniversitesi 1997 Y.Lisans Mimarlık-Mimari

Detaylı