27. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "27. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT"

Transkript

1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 27. KAZI SONUÇLARI TOPLANTISI 2. CİLT 30 MAYIS - 3 HAZİRAN 2005 ANTALYA

2 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI Yayın No: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Yayın No: YAYINA HAZIRLAYANLAR Koray OLŞEN Dr. Haydar DÖNMEZ Dr. Adil ÖZME DİZGİ: Özlem Gül İNAL ISBN: (Tk.No) (2. Cilt) ISSN: Not: Bildiriler, sahiplerinden geldiği şekliyle ve sunuş sırasına göre yayınlanmıştır. Kitapta yayımlanan yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DÖSİMM BASIMEVİ ANKARA-2006

3 İ Ç İ N D E K İ L E R Aygül SÜEL, Mustafa SÜEL Ortaköy/Şapinuwa 2004 Yılı Kazı Çalışmaları... 1 Ayla SEVİM, Cesur PEHLEVAN, Ayhan YİĞİT, Pınar GÖZLÜK 2004 Yılı Çankırı Çorakyereler Kazısı... 9 R.R.R. SMITH, C. RATTE Aphrodisias, Remzi YAĞCI Soli/Pompeiopolis Antik Liman Kenti 2004 Yılı Kazıları G. Kenneth SAMS, Andrew L GOLDMAN Gordion Tayfun YILDIRIM, İsmet EDİZ 2004 Yılı Resuloğlu Mezarlık Kazısı Dominique BEYER Zeyve Höyük (Porsuk)-The Excavation Ömer ÖZYİĞİT 2004 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları Gürcan POLAT, Yasemin POLAT Antandros Yılı Kazıları Isabella CANEVA, Gülgün KÖROĞLU, Kemalettin KÖROĞLU, Tülay ÖZAYDIN Mersin Yumuktepe Höyüğü 2004 Yılı Kazı Çalışmaları Yutaka MİYAKE 2004 Yılı Diyarbakır İli, Salat Camii Yanı Kazısı Vedat İDİL, Musa KADIOĞLU 2004 Yılı Nysa Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Abdüsselam ULUÇAM Hasankeyf Kazısı, Manfred Osman KORFMANN 2004 Yılı Troia Kazı Sonuçları

4 Crawford H. GREENEWALT Sardis: Archaeological Research and Conservation Projects in Eylem ÖZDOĞAN, Mehmet ÖZDOĞAN Kırklareli Höyüğü 2004 Yılı Kazıları Eugenia EQUINI SCHNEIDER Archaeological Research at Elaiussa Sebaste: The 2004 Campaign Andreas FURTWÄNGLER Didyma, M. Oluş ARIK Alanya Kalesi 2004 Yılı Çalışmaları Francesco D ANDRIA Hierapolis 2004 Yılı Kazı ve Araştırma Çalışmaları Levent ZOROĞLU, Ayşe ÇALIK ROSS, Mehmet TEKOCAK, Suhal SAĞLAN Kelenderis 2004 Yılı Kazısı Ahmet A. TIRPAN, Bilâl SÖĞÜT Lagina ve Börükçü 2004 Yılı Çalışmaları Marc WAELKENS Report on the 2004 Excavation and Restoration Campaign at Sagalassos Nurettin YARDIMCI Harran 2004 Yılı Kazıları Ahmet YARAŞ 2004 Yılı Allianoi Kazısı Mehmet ÖZSAİT 2004 Yılı Harmanören-Göndürle Höyük-Mezarlık Kazısı Ara ALTUN, V. Belgin DEMİRSAR ARLI İznik Çini Fırınları Kazısı 2004 Yılı Çalışmaları Thomas MARKSTEINER, A. KONECNY und Mitarbeiter Bericht Der Grabungskampagne in Limyra Klaus SCHMITH Göbekli Tepe Excavations

5 Timothy P. HARRISON, Stephan BATIUK, Heather SNOW 2004 Yılı Tayinat Höyük Kazıları Güven BAKIR, Yaşar ERSOY, Fikret ÖZBAY, İlkan HASDAĞLI, Melike ZEREN 2004 Yılı Klazomenai Kazısı Muhammet GÖRÜR, SemihİSTANBULLUOĞLU Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Kahramanmaraş- Andırın-Geben Kayranlık Gözü Kurtarma Kazısı Nur BALKAN-ATLI, Ludovic SLIMAK, Fazıl AÇIKGÖZ Kömürcü-Kaletepe, Marcella FRANGIPANE, Francesca BALOSSI Excavation and Study Campaign at Zeytinlibahçe, Klaus RHEIDT, Gülen ATEŞ Aizanoi 2003 ve 2004 Yılı Çalışmaları Sait BAŞARAN Enez (Ainos) 2004 Yılı Kazı, Onarım ve Koruma Çalışmaları Zülküf YILMAZ, A. Osman UYSAL Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi 2004 Yılı Araştırma ve Kazı Çalışmaları Refik DURU, Gülsün UMURTAK Bademağacı Kazıları, Jesus Gil FUENSANTA, Eyyup BUCAK, Eduardo CRIVELLI Petr CHARVAT, Rafael MOYA The Research of the Tılbes Procect,

6

7 ORTAKÖY/fiAP NUWA 2004 YILI KAZI ÇALIfiMALARI Aygül SÜEL* Mustafa SÜEL Ortaköy-fiapinuwa Hitit flehrinde 2004 y l kaz çal flmalar 19 Temmuz Eylül 2005 tarihleri aras nda gerçeklefltirilmifltir y l kaz sezonunda,amac m z n çal flmalar m z n bir k sm olan monumental binalar n yer ald üst teras n kenar boyunca uzanan sur duvar n ortaya ç karmak oldu unu aç klam fl ve bilim dünyas na sunmufltuk. Bu y l da kaz çal flmalar na devam etti imiz bu sur duvar C binas n n hemen yan nda, bu binan n güneybat köflesine en yak n yeri 1.5 m. mesafededir ve duvar güneydo u-kuzeybat istikametinde uzanmaktad r. Bu çal flma alan m z hem kuzey hem de güney yönünde geniflletilmifl ve oldukça enteresan neticelere var lm flt r. Sur duvar n n, gerek kuzeyde gerek güneyde C binas ndan uzaklaflt kça, giderek daha fazla tahribata u ram fl oldu u ve hemen hemen 50 fler m. uzakl kta sadece duvar n temel alt yap laflmas s ras nda oluflturulan mimarîden izlerin kald görülmektedir. fiapinuva Hitit flehrinde, bir k s m yap lar n yo- un bir flekilde tahribat ile ilgili konu, bir süredir yak ndan takip etmekte oldu umuz bir konudur. A binas n n kuzeyinde ve güneyinde bulunan koruma duvar, C binas n n bilhassa güney k sm ile birkaç sondaj çal flmalar ile yerini tespit etti imiz, ancak kaz çal flmalar na genifl ölçüde bafllanmayan E binas ad n verdi imiz ve sadece temel alt mimarîsinin günümüze gelebildi i mimarîde bu bahsetti imiz genifl ölçekteki tahribat takip etmekteyiz. Çal flmalar m z n ileri safhalar nda bütün bu alanlardan sa lanacak bilgilerin fl - nda bu konu hakk nda daha genifl bilgilere ulaflaca m z aç kt r. Bugün için bunu flehir mimarîsinde bir sonraki safhada yap lan de iflikliklere ba lamak mümkün görülmektedir. Bu y lki çal flmalar m zda sur duvar bir önceki özelliklerini tamamen muhafaza * Prof. Dr. Aygül SÜEL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi, Hititoloji Bölümü, S hhiye- Ankara/TÜRK YE. Dr. Mustafa SÜEL, Arkeolog, Ankara/TÜRK YE. 1 Kaz çal flmalar na, Prof.Dr.Aygül Süel baflkanl nda, Arkeolog Dr.Mustafa Süel, Mimar-Desinatör Cengiz Erol, Y.Doç.Dr.Derya Yalc kl,y.doç.dr.esma Reyhan, Dr.Leyla Murat, Günefl Tabano lu (M.A.), Burhan Gülkan (M.A.), Yüksek lisans ö rencileri Derya Alemdar, Sedef Ayy ld z, Ayflin Y lmaz, Ali Çak r, ö renciler Nergis Belen, fiifa Demir, Fatih Y lmaz, Altan F rat Boz, Yunus Güzel,Selçuk Kürüm, rfan Özgül, Gizem Bafl, Tu ba Dirican, Bülben Süel kat lm fllard r. Kendilerine özverili çal flmalar ndan dolay ayr ayr teflekkür ederiz. Çal flmalara Kültür ve Turizm Bakanl yetkili temsilcisi olarak Ankara Etno rafya Müzesi elemanlar ndan Nizamettin Kara kat lm flt r. Bu y lki çal flmalar m za de erli katk lar ndan dolay, Kültür ve Turizm Bakanl na, Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ne, A.Ü.Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dekanl na, Türk Tarih Kurumu Baflkanl na ve maddî ve manevî destek veren kifli ve kurumlara teflekkürlerimizi sunuyoruz. 1

8 ederek devam etmifltir. Duvar m z bütünüyle koruma görevini yürütürken ayn zamanda da mevcut binalar ve binalar n aras ndaki alanlardan gelen kar ve ya mur sular n n ak t lmas nda duvar bedeninden geçen kanallar görev yapm flt r. Ortaköy mimarîsinde gelenek oldu u anlafl lan bir flekilde sand k tipi bu duvarlar n içinin herhangi bir dolguyla doldurulmad, bofl olarak b rak ld ve depo olarak kullan ld görülmektedir. Duvarda baz bölümlerin sand k özelli i b rak larak kal n, güçlü bir tek duvar hâlinde kullan ld da izlenmekte, ancak bu özelli in nerede ve niçin kullan ld konusunda kesin bir fley söylemek için çal flmalar m z n daha genifllemesi gerekti i düflüncesinde bulunmaktay z. Kaz çal flmalar n yürüttü ümüz ikinci alan A lönü bölgesidir. fiapinuva da Hitit Döneminin son zamanlar n n yafland bu bölge fevkalâde de iflik neticeler vermekte ve Hitit dünyas n tan mam zda, bu dünyaya yeni bir bak fl aç s yla bakmam zda fevkalâde etkin olmaktad r. Bu seneki çal flmam zda da son derece dikkat çekici neticeler elde edilmifltir. Bunlar n bir k sm Hitit mimarîsini yorumlamam zda yard mc olmakta, bir k s m çal flmalar flehrin hayat ile ilgili tarihi bilgi sa lamakta bir k s m buluntular ise zengin küçük eser repertuar m z geniflletmektedir. Öncelikle ele alaca m z alan A lönü bölgesinin kuzeybat yönünde dikdörtgen bir yar mada gibi uzanan bu alan n nispeten en yüksek ve en kuzeydeki bölümünü oluflturmaktad r. Üzerinde çal flmaya bafllad m z bu alan hemen hemen m 2 ye yak n büyüklük göstermektedir. Bu y lki çal flmalar m zda biz bu alan n hemen hemen 1/3 ünde çal flm fl bulunmaktay z. Buras, düflük k sm güneyde, yüksek k sm kuzeyde olan, tafl döfleli bir alan olarak karfl m za ç kmaktad r. Burada son derece düzgün bir döflem mevcuttur. Son 30 senedir kullan lan traktörler, bunlar n a rl klar -ki tarlan n sürülmesi için topra n rutubetli ve tavda olmas gerekti i dikkate al n rsa- böyle bir zaman n darbeleri bile döflemde hiç bir çökme veya deformasyona sebep olmam flt r. Ancak, üst s radaki tafllar n pulluk b çaklar nca söküldü ü ve kümeler hâlinde saha d fl ndaki bir alana götürüldü ü gözlenmektedir. fiu anda befl s ra hâlinde basamakl bir mimarî izlenmektedir. Ancak basamaklar n aras ndaki mesafeler ile en üst basamaktaki düzlükte bulunan alann n tahribat n n boyutunu bugün için söylemek biraz zordur. Bugün için bilim dünyas na söylenecek ilk netice, bu mimarînin kuzey yönünde; genifl, derin bir hendek ile bu hende in karfl kenar nda 2 m. geniflli inde tafl temelli bir duvar n bulundu u bir alan düzenlemesi oldu udur. Ancak bir saray avlusu, binalar aras nda yer alan bir meydan düzenlemesi olmad n da ilk netice olarak söyleyebiliriz. Bu genifl, düzgün alan n üzerinde kendi mimarîsi d fl nda hemen hiç bir buluntu karfl m za ç kmamaktad r ve biraz erken olmakla beraber güneybat yönünden güney istikametine geliflen yine teraslanm fl, yine basamaklanm fl bir yolla bu alana yaklafl ld na iliflkin baz ilk bulgulara ulaflm fl durumday z ve görüldü ü kadar ile bu alan Ortaköy Hitit flehrinin, yani fiapinuwa n n son dönemini temsil eden monumental bir eserdir. Ayr ca etraf n çeviren duvar n önünde, alan ile duvar aras ndaki 2 m. genifllikte ve yine bu derinlikteki alana bakan yüzü flevli, son derece dikkatli s vanm fl kanal n içinde bulunan yo un adak kaplar bu alan n ritüel kullan m ile ilgili ilk ipuçlar olarak karfl m za ç kmaktad r. Ayn alan n güney bölgesinde bu tafl döflemin yay ld alan n tespiti için yap lan çal flmalardan bu bölgede tafl döfleme bulunmad ve kal n bir kil dolgunun mevcudiyeti gözlenmifltir. Yap lan sondaj açmalar nda güneyde tafl döflemin alt nda bulunan bir mimarî tespit edilmifltir. Bu mimarî, 70 cm.ye yak n, monumental özelli i olmayan kendi dönemine ait sivil mimarî örnekleridir. Anlad m z kadar ile yap lar ortadan kald r larak bunlar n enkaz üzerine düzgün ve üstte infla edilecek tafl döflemenin formuna uygun bir dolgu yap lm fl oldu u görülmektedir. Güneydo udaki açmalarda ise bu altta yer alan mimarî daha derin ölçülerde karfl m za ç kmaktad r; bu ise akla tafl döflemin yap l fl s ras nda baz yerde dolgunun düflük baz yerde ise yüksek tutularak tafl 2

9 döflemin mimarîsinin hangi yönde geliflece i, ne yüksekli e ulaflt r laca konusunda ciddî bir planlaman n mevcudiyetini göstermektedir. Alttaki bulunan bütün mimarînin gözden ç kar lmas tafl döflemin önemini göstermesi bak m ndan dikkat çekicidir. Sonuç olarak bu tafl döflemli mimarînin bu bölgedeki sivil mimarî örnekleri, su ve kanalizasyon kanallar gibi, bütün yap laflmay yok etmek pahas na özel olarak haz rland n çok genifl bir alana muhtemelen m 2 ye yay ld n ve üç yönünün kuvvetli bir duvarla çevrildi ini görebilmekteyiz. Hitit Ça Anadolusu nda böyle bir mimarî çal flman n bir baflka örne i bugüne kadar karfl m za ç km fl de ildir. Biraz erken olmakla beraber ritüel a rl kl bir tören alan ile karfl karfl ya oldu umuz kanaat nda bulunmaktay z. Böyle bir tören alan n n Eskiça dünyas ve bilim araflt rmalar için oldu u kadar Hitit uygarl n n tan m için de çok önemli oldu u aç kt r. Bu bak mdan alan n bir taraftan kaz çal flmalar yap l rken di er taraftan da koruma alt na al nmas - n ve bu maksatla da imkânlar m z n desteklenmesi kanaat nda oldu umuzu belirtmek isteriz. Eldeki sonuçlara bakarak tarihleme aç s ndan bir alttaki mimarî kat ile tafl döflem aras ndaki zaman fark n ortaya koyabilecek küçük buluntulardaki ayr nt lara sahip de iliz, ancak hemen hemen bir alttaki tabaka ile ayn özellikleri gösteren buluntular karfl m za ç kmaktad r. Di er bir çal flma bölgemiz ise A lönü alan n n bat s nda yer alan ve 2001 y l nda ilk çal flmas n yapt m z aland r. Bu çal flma sonucunda buradan elde edilen bilgilerle fiapinuwa antik kentinin son zamanlar na ait mimarî örneklerle karfl laflt m z 2002 y l sempozyumunda bilim dünyas na duyurmufltuk. Buradaki çal flmalar m zla karfl m za ç kan yap lar düzgün duvarlara sahip olmayan, ihtiyaca göre flekillenmifl ancak büyük mekânlara sahip binalard. Binalar ihtiyaca göre eklemelerle büyütüldü ünden standart bir mimarîyi izlemek zordur. nflaat s ras nda ele geçirilen temellere bakarak her türlü malzemenin bir araya getirilerek kullan ld görülmekteydi. Bir alt tabakaya ait yanm fl ve tu lalaflm fl kerpiçler, ö ütme tafllar, kiklopiyen temel tafllar n n parçalanm fl parçalar yeni kesilmifl kerpiçlerle beraber kullan lm flt r. Biz bu neticeleri ve yine bu alanda bir büyük f r n n izlerini tespit etti imizi duyurmufltuk. Bu y l f r n ve çevresi üzerinde ilk çal flmalar yapm fl bulunmaktay z. Ve çal flmalar m z n sonuçlar na bakarak gerek f r n gerekse yak n çevresindeki alan hakk nda ilk neticeleri alm fl bulunmaktay z. F r n m z oldukça büyük bir mimarîye sahiptir. Boyu 4 m. olup eni en genifl yeri 3 m.dir. Gövdesi, a z daralt lm fl bir at nal biçiminde olup devflirme tafllar n birbirine uydurulmas yla yan duvarlar 2 m. ye yak n yükseltildikten sonra üst k sm 40 cm.yi bulan büyüklükleri ve özel haz rlanm fl flekilleri ile bir kerpiç örtü ile kapat lm fl olmal d r. Gerek f r n içindeki tafllarda gerekse örtü malzemesi olarak kullan lan kerpiçlerde çok yüksek yanma derecesi ve camlaflma görülebilmektedir. Ne var ki f r n içinde duvar boyunca yerlefltirilmifl çepeçevre ocaklar olmas oldukça ilginçtir. Bu da f r n n zaman zaman bütününün kullan lmadan küçük ifller içinde kullan ld n akl m za getirmektedir. F r n n çevresi f r n gibi tamamen devflirme malzeme ile yap lm fl özensiz bir mimarî ile çevrili gözükmektedir. Bu f r n n hangi maksatla kullan ld hakk nda elimizdeki belgeler f r n n önünden ve çevresinden elde edilen kuvvetli s ile karfl laflm fl bir k s m kal p ve malzemedir. F r n n çevresinin daha genifl ölçeklerde aç lmas hâlinde, hem bu f r n n ne maksatla kullan ld hem de bu son dönem flehir mimarîsi ile iliflkisi konusunda konuflmak mümkün olacakt r. Bu seneki Ortaköy küçük eserleri oldukça zengindir. Bunlar içerisinde karfl m za ç kan iki ayr malzeme fevkalade dikkat çekicidir. Bunlardan biri A lönü alan nda ele geçirilen bir koç bafl figürinidir. Gözlerini örtecek kadar abart l boynuzlar akla yaban koyunlar n getirmektedir. Bir kab n üzerine monte edildi inden flüphe etmedi imiz bu figürin, kap üzerine monteli figürinler koleksiyonumuza önemli bir katk sa lam flt r. Ayn alanda karfl m za ç kan da keçisi, aslan, bo a ve antilop (ceylan) figürinleri, bura- 3

10 da bu tip süsleme unsurlar olan muhtemelen rituel kaplar n çok revaçta oldu unu göstermektedir. Di er bir malzememiz ise bir kal pt r. Üzerindeki motifler inan lmaz derecede iyi ifllenmifltir. Önde her iki elinde y ld r m demeti ile bir da tanr s, arkada ise bir kartal n oturdu u ka n görülmektedir. Bilindi i gibi, C binas ve çevresinden iki y ld r bu kal b n benzeri kal plar ele geçirilmifltir. Bu difli kal plar en fazla 2.5x3 cm. büyüklü ündedir; son derece ince bir detay iflçili ine sahiptir. Yüksek s yla karfl laflt ve genleflip so uma s ras nda ince çatlaklar n olufltu u görülmektedir. Önce erkek kal p olarak haz rlan p sonra difli bir kal ba döndürüldü ü, yani çok ince haz rlanm fl bir hamurun bu kal p üzerine döküldü ü detay iflçili inden anlafl lmaktad r. Bu kal p grubunun zenginleflece ini ve bir yay n çal flmas nda da gerek yap m tekni i gerekse malzeme bak m ndan daha doyurucu bilgi verilebilece i düflüncesindeyiz. 4

11 Resim 1: Ortaköy/Tepeleraras, C binas bat s nda çevre duvar, sand k duvar ve kule Resim 2: Sand k duvar içinden geçen su kanallar 5

12 Resim 3: A lönü bölgesi, kuzeyde tafl döflemli alan Resim 4: Tafl döflemli alan n kuzeyde çevresini sarankanal yap laflmas ndan bir bölüm Resim 5: A lönü bölgesi (-200) kotu, bir alt mimarî tabaka 6

13 Resim 6: A lönü bölgesi (-200) kotu, su kanal Resim 7: A lönü bölgesi, tafl döflemli alan n alt nda yer alan sivil mimarl k örne i 7

14 Resim 8: A lönü bat açmas, f r n yap s Resim 9: A lönü, f r n yap s, tafl kal p Resim 10: Tepeleraras, C binas, tafl kal p 8

15 2004 YILI ÇANKIRI ÇORAKYERLER KAZISI Ayla SEV M * Cesur PEHLEVAN Ayhan Y T P nar GÖZLÜK 2004 Y l Çank r Çorakyerler kaz s 19 Temmuz- 20 A ustos 2004 tarihlerinde Prof. Dr. Ayla Sevim baflkanl nda Necmi Erol un Bakanl k temsilcili inde gerçeklefltirilmifltir. Çorakyerler Omurgal Fosil Yata Çank r li Yaprakl yolu üzerinde, flehir merkezinden yaklafl k 4-5 km. uzakl kta, Fatih Mahallesi nde bulunmaktad r (Resim: 1) y l nda Ankara Üniversitesi ve Çank r Müzesi Müdürlü ü nce ortaklafla bafllat - lan kurtarma kaz lar, 2001 y l nda Bakanlar Kurulu kararl kaz ya dönüfltürülmüfltür(sevim ve di., 2004) y l ndan bafllayarak bugüne kadar devam eden kaz lardan ç kan fosiller, lokalitenin zengin bir faunaya sahip oldu unu göstermektedir. Anadolu nun bilinen en genç hominoid buluntusunu içermesi bu lokaliteyi hem Anadolu hem de Do u Avrupa miyosen lokaliteleri içinde önemli bir yere sahiptir. Miyosen Dönem boyunca Avrasya ve Afrika k talar aras nda memeliler ve de özellikle hominoidlerin kendileri için uygun yaflam alanlar bulmak için göç ettikleri bilinmektedir. Bu ba lamda Afrika da ortaya ç - kan ve evrimleflen hominidlerin atalar n n, Anadolu üzerinden Afrika ya göç eden Avrupa kökenli bir hominoid cinsi oldu u savunulmaktad r (Begun ve ark. 2003). Dünyada ve Türkiye de hominoid evrimi ilgili çal flmalar, daha önceleri göz ard edilen Miyosen Dönemin ne kadar önemli oldu unu ortaya koymufltur. Özellikle son y llarda Afrika da yap lan araflt rmalar hominid-hominoid geçiflini 6 milyon y la kadar dayand rmaktad r(brunet ve ark., 2005). Miyosen Dönem çökellerinde gerçeklefltirilen bu araflt rmalar, Hominoidlerin evrimsel de ifliminin yaklafl k 6-7 milyon y la karfl l k gelmesi aç s ndan özellikle Geç Miysen Dönemi oldukça önemli k lmaktad r ve bu dönem lokalitelerinin yeniden de erlendirilmesini gerekli hâle getirmifltir. Bu aç dan bak ld - nda de erlendirildi inde, bir Geç Miyosen lokalitesi olan Çorakyerler in, her geçen y l daha da zenginleflen fosil faunas yla gerek Anadolu gerekse Avrupa Memeli Neojen biyokronolojisindeki baz biyostratigrafik problemlerin çözümüne katk sa layacakt r ve önemli bir lokalitedir. * Prof. Dr. Ayla SEV M, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 06100, S hhiye- Ankara/TÜRK YE. Cesur PEHLEVAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 06100, S hhiye- Ankara/TÜRK YE. Ayhan Y T, Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 58140, Sivas/TÜRK YE. P nar GÖZLÜK,Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, 58140, Sivas/TÜRK YE. 9

16 2004 Y l Kaz Çal flmalar Çorakyerler 2004 y l kaz çal flmalar her zaman oldu u gibi bir önceki y l üzeri kapat lan alan n temizlenip aç lmas yla bafllanm flt r. 2 x 2 boyutlar nda toplam 36 açmada çal fl lm flt r. Bu açmalardan bilimsel yöntemler uygulanarak 305 adet envanterlik fosil ç kar lm flt r. Çal flmalar s ras nda aç a ç kar lan fosillerin ilk önce in situ foto raflar çekilmifl ve çizimleri yap larak yükselti, yönelim ve e im gibi lokasyon de erleri belirlenmifltir. Fosiller bulunduklar tabaka içerisinden paleontolojik amaçl kullan - lan özel güçlendirici ve sertlefltirici kimyasallar n solüsyonlar kullan larak titiz u rafllar sonucunda ç kar lm flt r. Ayr ca in situ verileri en iyi flekilde koruyabilmek, koruma durumlar kötü olan ya da çok büyük boyutlu fosiller için fosiller tafl ma ve daha sonraki aflamalardaki çal flmalara kolayl k sa lamas bak m ndan alç çeketler yard m ile alandan toplanm fllard r. Bir önceki y l aç lan fosilli tabakan n s n rlar n saptayabilmek ve yol yarmas ndan dökülen fosilleri kurtar labilmek için lokalitenin yaklafl k 20 m. kuzeyinde, bir önceki y l aç lm fl olan 1P karesine ek olarak, bu y l 1K, 1L, 1M, 1N, 1O kareleri ilâve edilmifltir (Çizim: 1). Ayr ca 2003 y l nda Jeolog Yrd. Doç. Nurettin Kaymakç taraf ndan yap lan magnetostratigrafi çal flmalar ve analizleri sonucunda lokalitenin jeolojik yafl n 7,50-6,93 milyon y llar na tarihlendirilebilece i önerilmifltir (Kaymakç, N., Langeries, C., de Bruijn, H., Ünay, E., 2004). Biyostratigrafik tarihlendirme çal flmalar nda belirleyici özelli i olan küçük memeli fosillerinin de magnetostratigrafi sonuçlar n desteklemesi, lokalite için önerilen jeolojik yafl n tarihlendirilmesinde yard mc olmaktad r (Ünay, 2004). Dolay s yla küçük memelilere ait fosil kal nt lar n n bulunabilmesi için geçmifl y llarda oldu u gibi, çeflitli boyutlarda elekler yard m yla y kama yap lm flt r. Y kama sonucu tane boyuna göre ayr lan toprak kurutularak mikroskopta incelenmesi için laboratuvara tafl nm flt r. Bu çal flmalar sonucunda küçük memelilere ait önemli buluntular elde edilmifltir. Çorakyerler Fosil Buluntular ve Faunal Korelasyon 2004 y l kaz çal flmalar sonucunda farkl tak mlara ait çok say da fosil örnek bulunmufltur. Fosil buluntular içinde geçen y llarda oldu u gibi bu y l da en çok Perissodactyla ve Artiodactyla tak mlar na ait fosil örnekler ç kar lm flt r. Daha sonra s ras yla Proboscidae, Carnivora ve Chelonia fosilleri izlemektedir (Grafik: 1). Aile da l - m na bak ld nda ise daha önceki y llardan farkl olarak en çok Equidae ailesine ait fosiller ele geçirilmifltir. Daha sonra yo unluk s ras yla Rhinocerotidae, Giraffidae, Bovidae, Mustelidea ve Suidae ailelilerine ait fosilleri sayabiliriz (Grafik: 2) y l fosil buluntular n n element da l m nda ise; en çok metapodium, daha sonra metatarsal ve metacarpal kemikleri, mandibula, ekstremiteler, kafatas -boynuz, maxilla, patella, izole difl, vertebra, coxa ve shell turtle fosilleri gelmektedir (Grafik: 3). 10

17 Çizim 1: 2003 y l kaz çal flmalar nda aç lan kareler ve her bir kareye (=2m 2 ) düflen fosil yo unlu u Fosiller metrik ölçümleri ve ölçülemeyen morfolojik özellikleri ile de erlendirilerek tan mlanmaktad r ve ait olduklar canl grubuna dahil edilerek bu ba lamda de erlendirilmektedir. Bu de erlendirmeleri yapabilmek için öncelikle bulunan fosillerin iyi korunmufl olmas, fosilleflme sürecinde herhangi bir bilgi kayb na u ramamas gerekir. Her y l yeni buluntular do rultusunda fauna listesi yeniden de erlendirilmektedir. Bu anlamda bu y l bulunan iki kafatas özellikle tan mlama yapma konusunda bize oldukça yard mc olmufltur. Elde edilen bu kafataslar ndan ilki bir hipparion kafatas d r ve tama yak n oluflu ile bu lokaliteden elde edilen hipparionlar n ça dafl lokalitelerden ele geçirilen bulgularla karfl laflt rma kolayl sa lam flt r (Resim: 2). Somatheriuma ait olan ikinci bir kafatas, bu konudaki tan mlama sorunlar na cevap verecek niteliktedir (Resim: 3). Bu iki kafatas n n detayl incelemeleri tamamland nda baz sorular n cevaplar verilecektir. Çorakyerler kaz s nda bulunan Rhinocerotidae ailesine ait fosil kal nt lar ve 3 tür belirlenmifltir (Pehlevan taraf ndan doktora tezi olarak haz rlanmaktad r). Bunlar Chilotherium sp., Rhinoceros indet ve Cerototherium neumayridir. Bovidae 9 türle temsil edilmektedir: Tragoportax guadryi, cf.prostrepsiceros sp., Paleoreas cf., Paleoreas elegans, Protoryyx sp., Gazella sp., Oioceros rothi, Oioceros sp., Plesiaddax sp. ve Criotherium sp. dir. Giraffidae iki türle temsil edilir: Paleotragus cf. p. ve Somatherium sp. ve Suidae ise Microstonyx major cf. türü ile temsil edilmektedir. Carnivoralar ise Mustelidae ile temsil edilir. 11

18 Bunlara ilâveten küçük memeliler ait buluntular ise Byzantinia cf. pikermiensis, Keramidoms sp., Byzantinia cf. hellenicus, cf. Rhinocerodon sp., Allocricetus bursae, Cricetidae indet., Myomimus sp., Spalacidae indet., Soricidae indet., Hansdebruijina n. sp., Pseudomeriones latidens olarak tespit edilmifltir (Ünay ile sözlü görüflme). Çorakyerler lokalitesinden elde edilen fosillerin çeflitlili i ve oldukça iyi korunmufl olmas Do u Akdeniz de bulunan di er Geç Miyosen referans lokaliteleri ile karfl laflt - rabilmemize de olanak sa lamaktad r (Resim: 4). Böylece Çorakyerler fosilleri, Do u Akdeniz in di er Geç Miyosen yafll referans lokaliteleri ile k yasland nda bu lokalitenin stratigrafik konumu daha iyi görülmektedir (Resim: 5-6). Geçmifl y llarda yap lan magnetostratigrafik çal flmalar sonucunda Çorakyerler lokalitesinin jeolojik tarihinin MN12 zonuna karfl l k geldi i bilinmektedir. (Kaymakç, N., Langeries, C., de Bruijn, H., Ünay, E., 2004). Çorakyerler faunas nda Tragoportax, Choerolophodon, Prostrepsiceros, Micrsotonyx, Samotherium ve Palaeotragus gibi canl lar n biyozonlar daha genifl bir alan kapsamaktad r. Ancak, genetik yap lar nda evrimsel de iflimlerin daha h zl gerçekleflti i çeflitli kemiricilerin varl da MN12 zonunu önermektedir (Ünay, 2004). Ancak magnetostratigrafi analizleri sonucunda alt s n r n C3Br kronunun alt nda ve MN11 i iflaret eden C4n kronunun üst diliminde yer almas ve yukar da belirtti imiz gibi biyozonu genifl olan canl lar n da faunada mevcut olmas lokalitenin jeolojik tarihinin MN11 sonu ve MN12 bafllang c nda oldu unu düflündürmektedir. Çorakyerler buluntular ndan baz tak mlar n en çok bilinen ve anahtar türleri olan aile gruplar, baz Do u Akdeniz lokaliteleri ile karfl laflt r ld nda, Hipparionlar bu karfl laflt rma için en uygun grup oldu u anlafl lmaktad r. Hipparionlar h zl göçleri ve yay l mlar ile karakterize olan canl lar olarak bilinirler ve bunlar n Kuzey Amerika dan Kuzey Avrupa ya, Asya ya ve Kuzey Afrika ya k sa sürede yay lm fl olduklar anlafl lmaktad r. Bu h zl göçleri ve yay l mlar s ras nda çevreye uyum sa lamak için morfolojilerinde de iflimler olmufl ve çok çeflitlenmifllerdir. Bu nedenle Hipparionlar stratigrafik korelasyon çal flmalar nda bilinen iyi bir anahtar fosil grubudur. Hipparionlar n, Avrupa, Asya ve Afrika aras ndaki göç yollar ndan biri de Çorakyerler lokalitesinin yer ald bölgedir. Bu lokaliteden elde edilen Hipparion fosilleri üzerinde yap lan incelemeler sonucunda en az 3 türün varl ndan söz edilelebilir. Çorakyerler lokalitesi ile ça dafl olan Sinap (Türkiye), Akçaköy (Türkiye) ve Maragheh ( ran) lokalitelerinden elde edilen fosil örneklerin vücut ölçümleri ve kafatas karakterleri ile karfl laflt r ld nda, Çorakyerler fosillerinin Sinap lokalitesinden elde edilen fosil Hipparionlara daha yak n oldu u görülmektedir. Ayr ca bu y lki çal flmalarda elde edilen kafatas üzerinde yap lan incelemeler sonucunda genifl burun yap s, preorbital fossan n pozisyonu ve flekli ile Sinap loklitesinde belirtilen Hipparion keçigibi (Fortelius ve ark.2003) türüne benzer özellikler gösterirken; Pli caballinin tek oluflu,protoconenin oval-yuvarlak yap s, pli caballinin protocone ile temas halinde olmas ve nasal notch un P 2 hizas ndan biraz daha geride yer almas ile Sinap hipparion örneklerinden farkl özelliklere de sahip oldu unu göstermektedir. Tüm bu morfolojik özellikler ve farkl l klar n varl Çorakyerler hipparionlar n n Sinap takilerden daha türemifl olduklar n göstermektedir. Ayr ca Çank r hipparionlar metapodiumlar na bak ld nda 3 farkl türün varl ndan söz edebiliriz. Bunlar vücut büyüklü ü; iri- orta formlar, orta formlar ve küçük formlar olarak karfl m za ç kar. 12

19 Grafik 1: 2004 y l fosil buluntular n n tak m da l m grafi i Grafik 2: 2004 y l fosil buluntular n n aile da l m grafi i Grafik 3: 2004 y l fosil buluntular n n elementlere göre da l m 13

20 Sonuç Çorakyerler memeli fosil yata içerdi i fauna ile Do u Akdeniz lokaliteleri aras nda biyostratigrafik yerini alm flt r. Baflta hominoid olmak üzere faunan n di er baz üyelerine ait fosiller her y l düzenli olarak yap lan kaz çal flmalar sonucunda artmaktad r ve lokalitenin bar nd rd faunal çeflitlili in s n rlar da her geçen y l genifllemektedir y l Çank r Çorakyerler kaz çal flmalar sonucunda daha önceki y llara ait buluntulara ilâveten 305 adet yeni envanterlik fosil 144 m2 bir alandan elde edilmifltir. Her y l oldu u gibi bu y l da gerek faunal korelasyon gerekse faunal analiz için gerçeklefltirilen fosilli tabakadan al nan toprak örneklerinin kurutularak elekler yard m ile y - kanmas sonucu küçük memelilere ait buluntular elde edilmifltir. Bu küçük memeli fosilleri yard m ile lokalitenin yafl n n MN 12 biyozonuna ait olabilece i ortaya konmufltur. Her ne kadar Çorakyerler lokalitesinin fosil buluntular tam ya da tama yak n bir flekilde bulunuyor olsa da daha fazla ve çeflitli buluntuya ihtiyaç vard r. Teflekkür Çank r Çorakyerler 2004 y l kaz çal flmalar ; Kültür ve Turizm Bakanl Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü nün izinleri ile ve DÖS MM, Çank r Valili i, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi Dekanl ve Türk Tarih Kurumu Baflkanl n n maddî katk lar ile gerçeklefltirilmifltir. Ayr ca Çank r Valili i ne, Çank r Belediye Baflkanl na, Çank r Meslek Yüksek Okulu Ö renci Yurdu Müdürlü ü ne, çal flmalar s ras nda ekibe her aflamada gereken yard m ve kolayl sa lad klar ndan dolay sonsuz teflekkürlerimizi sunar z. Jeoloji çal flmalar ve yaflland rma konusundaki katk lar ndan dolay Prof.Dr. Engin Ünay ve Yard. Doç. Dr. Nurettin Kaymakç ya bilimsel katk lar ndan dolay teflekkür ederiz. Uzun ve zahmetli geçen kaz süresince katk lar ndan dolay baflta Bakanl k temsilcisi Necmi Erol a, araflt rma görevlileri Cem Erkman a, Gülüflan Sünnetçio lu na, Ebru Albayrak a, lisansüstü ve lisans ö rencilerine uyumlu ve özverili çal flmalar ndan dolay çok teflekkür ederiz. KAYNAKÇA BEGUN, D., 2003, Planet of the Apes, Scientific American, pp , August. BEGUN, D., GÜLEÇ, E. & GERAADS, D., 2003, Dispersal patterns of Eurasian homioids: implications from Turkey, in: Reumer, J.W.F. & Wessels, W. (eds.), Distribution and Migration of Tertiary Mammals in Eurasia. A Volume in Honour of Hans de Bruijn DEINSEA 10: Published 1 December BEGUN, D.R., 2001, African and Eurasian Miocene Homioids and origins of the Hominidae, in: Andrews, P., Koufos, G.D. & De Bonis L. (eds.), Hominoid Evolution and Environmental Change in the Neogene of Europe, pp , Cambridge University Pres, Cambridge. BEGUN, D.R., WARD, C.V., ROSE, M.D., 1997, Function, phylogeny, and fossils: miocene hominoid evolution and adaptations., New York: Plenum Press. BRUNET, M., F.GUY, D. PILBEAM, D. E. LIEBERMAN, A. LIKIUS, H. T. MACKAYE, M. PON- CE De LEON, C. P. E. ZOLLIKOFER & P. VIGNAUD, 2005, New material of the Earliest Hominid from the Upper Miocene of Chad, Nature 434: FORTELIUS, M., KAPPELMAN, J. & fien, fi.,bernor, R., 1999, Geology and paleontology of the Miocene Sinap formati n, Turkey 2003,Colombia Uviversity pres, New York. 14

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON

TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON TEST RESULTS UFED, XRY and SIMCON Test material : SIM card Tested software : UFED 3.6, XRY 6.5, SIMcon v1.2 Expected results : Proper extraction of SMS messages Date of the test : 02.04.2013 Note : The

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years.

This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. This empire began in 330 and lasted until 1453, for 1123 years. The Byzantine Empire began with the Emperor Constantine who reigned for thirteen years a total of 88 emperors were to reign during the course

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Kelenderis 2005 Y l Kaz ve Onar m Çal flmalar. Excavations and Repair Work at Kelenderis in 2005

Kelenderis 2005 Y l Kaz ve Onar m Çal flmalar. Excavations and Repair Work at Kelenderis in 2005 Kelenderis 2005 Y l Kaz ve Onar m Çal flmalar Excavations and Repair Work at Kelenderis in 2005 K. Levent ZORO LU 2005 y l kaz çal flmalar 27.07-30.09.2005 tarihleri aras nda yürütülmüfltür. Önceki y l

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ÖZEL İÇEL ORTAOKULU. A Visit to the old houses in Tarsus/Mersin 2013-2015 LLP COMENIUS PROJECT

ÖZEL İÇEL ORTAOKULU. A Visit to the old houses in Tarsus/Mersin 2013-2015 LLP COMENIUS PROJECT ÖZEL İÇEL ORTAOKULU A Visit to the old houses in Tarsus/Mersin 2013-2015 LLP COMENIUS PROJECT ESKİ TARSUS EVLERİ Gerek iklim ve coğrafyanın, gerekse sosyo-ekonomik yapının sağladığı zenginlik

Detaylı

Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i

Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i Dr. Ayflin Sev-Prof. Aydan Özgen MSÜ. Mimarl k Fakültesi, Yap Anabilim Dal 1. Girifl

Detaylı

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli...

HAKKIMIZDA. Zaman her zamankinden daha değerli... HAKKIMIZDA Zaman her zamankinden daha değerli... Asya Kent Saatleri, sürekli değişen kentsel dinamiklere karşı, kültürel ve tarihsel bir bağ, bir diyalog kurmaktadır. Saatler sadece zamanı göstermez, mekanın

Detaylı

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi

The Byzantine-Era Daily Use Pottery Found in the Thermal Spring in Allianoi ALLIANOI ANTİK ILICASI NDA ÜRETİLEN ERKEN BİZANS DÖNEMİ GÜNLÜK KULLANIM KAPLARI* **Hande YEŞİLOVA Öz Allianoi antik ılıcası içersinde, Geç Roma Erken Bizans Dönemi yerleşiminde bulunan, seramik fırınlarında

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kaz, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004

Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kaz, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004 Side Tiyatrosu ve Çevresinde Kaz, Koruma-Onar m Çal flmalar 2004 Excavation, Conservation - Restoration Work in the Side Theatre and its Environs in 2004 Ülkü ZM RL G L Antalya li, Manavgat lçesi, Side

Detaylı

Ksanthos - Letoon Kaz ve Araflt rmalar 2004. Excavations and Research at Xanthos and Letoon in 2004. Jacques des COURTILS

Ksanthos - Letoon Kaz ve Araflt rmalar 2004. Excavations and Research at Xanthos and Letoon in 2004. Jacques des COURTILS Ksanthos - Letoon Kaz ve Araflt rmalar 2004 Excavations and Research at Xanthos and Letoon in 2004 Jacques des COURTILS 2004 y l Ksanthos Kaz s 20 Haziran-30 Temmuz tarihleri aras nda gerçeklefltirilmifltir.

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8

Yay n No : 1696 Hukuk Dizisi : 759. 1. Bas m - Kas m 2006 ISBN 975-295 - 590-8 I MEDENÎ HUKUK PRAT K ÇALIfiMALARI ve SINAV SORULARI Medenî Hukuk (Temel Kavramlar, Kifliler Hukuku, Aile Hukuku) Borçlar Hukuku Genel Hükümler Borçlar Hukuku Özel Hükümler Eflya Hukuku Miras Hukuku Kocaeli

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2011-9 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç Research Institute

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

1 MAYIS BİNGÖL DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YIĞMA YAPI HASARLARI

1 MAYIS BİNGÖL DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YIĞMA YAPI HASARLARI YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. 1 MAYIS BİNGÖL DEPREMİNDE MEYDANA GELEN YIĞMA YAPI HASARLARI A. Karaşin Dicle

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin;

1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; 1 - CANTEK köşe parçasını şekilde gösterildiği gibi yerleştirin; Insert CANTEK Corner Piece as shown.. 2 - CANTEK Köşe parçalarını 4 köşeye yerleştirilerek şekildeki gibi çerçeve elde edin. Kanal kesitinin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

Rijit Cisimlerin Dengesi

Rijit Cisimlerin Dengesi Rijit Cisimlerin Dengesi Önemli Not: 1. mertebe (first order) teorisi veya küçük deformasyonlar kabulü. veya Mesnet Reaksiyonları / Mesnet Tepkileri ii) Eğer mesnette dönme engellenmişse, mesnette

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP

IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT. Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP IŞIK ĐZLEYEN ROBOT PROJESĐ LIGHT FOLLOWĐNG ROBOT PROJECT Proje Yürütücüleri Hasan ALTAŞ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Tayfun KOÇ, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü,

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu 02 Amblem ve Logo Amblem Çizim 3 Logotype Yerleflim 4 Amblem/Logo Yerleflim 5 Amblem/Logo

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Kelenderis 2004 Y l Kaz lar. Excavations at Kelenderis in 2004

Kelenderis 2004 Y l Kaz lar. Excavations at Kelenderis in 2004 Kelenderis 2004 Y l Kaz lar Excavations at Kelenderis in 2004 Levent ZORO LU Akdeniz k y lar nda, Da l k Kilikya n n (Cilicia Tracheia) en önemli liman kentlerinden biri olan Kelenderis te 2004 y l kaz

Detaylı

İZDÜŞÜM. İzdüşümün Tanımı ve Önemi İzdüşüm Metodları Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın İzdüşümü Doğrunun İzdüşümü Düzlemlerin İz Düşümleri

İZDÜŞÜM. İzdüşümün Tanımı ve Önemi İzdüşüm Metodları Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın İzdüşümü Doğrunun İzdüşümü Düzlemlerin İz Düşümleri ÖĞR. GÖR.ÖMER UÇTU İZDÜŞÜM İzdüşümün Tanımı ve Önemi İzdüşüm Metodları Temel İzdüşüm Düzlemleri Noktanın İzdüşümü Doğrunun İzdüşümü Düzlemlerin İz Düşümleri İzdüşümün Tanımı ve Önemi İz düşüm: Bir cismin

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği

SBR331 Egzersiz Biyomekaniği SBR331 Egzersiz Biyomekaniği Açısal Kinematik 1 Angular Kinematics 1 Serdar Arıtan serdar.aritan@hacettepe.edu.tr Mekanik bilimi hareketli bütün cisimlerin hareketlerinin gözlemlenebildiği en asil ve kullanışlı

Detaylı

ANADOLU TORTONİYENÎNDE YENİ BİR ALLOPTOX (LAGOMORPHA, MAMMALİA) TÜRÜ

ANADOLU TORTONİYENÎNDE YENİ BİR ALLOPTOX (LAGOMORPHA, MAMMALİA) TÜRÜ ANADOLU TORTONİYENÎNDE YENİ BİR ALLOPTOX (LAGOMORPHA, MAMMALİA) TÜRÜ Engin ÜNAY ve Şevket ŞEN Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Ankara ÖZET. Ankara ilinin Kalecik ilçesine bağlı Çandır bucağı dolaylarında,

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 6 Lesson Six - Ders 6:... 6... 7

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2013-11 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10. News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint)

ANMED. ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS. (Ayrıbasım/Offprint) ANMED ANADOLU AKDENİZİ Arkeoloji Haberleri 2012-10 News of Archaeology from ANATOLIA S MEDITERRANEAN AREAS (Ayrıbasım/Offprint) Suna - İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü Suna & İnan Kıraç

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Da l k Kilikya Yüzey Araflt rmas Projesi: Mimari Çal flmalar The Rough Cilicia Survey Project: Architectural Work 2004

Da l k Kilikya Yüzey Araflt rmas Projesi: Mimari Çal flmalar The Rough Cilicia Survey Project: Architectural Work 2004 Da l k Kilikya Yüzey Araflt rmas Projesi: Mimari Çal flmalar 2004 The Rough Cilicia Survey Project: Architectural Work 2004 Rhys F. TOWNSEND - Michael C. HOFF Da l k Kilikya Yüzey Araflt rmalar Projesi

Detaylı

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( (

Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi Alfen Wall Connection System ( AWC System )( ( Niçin Alfen Duvar Bağlantõ Sistemi? Bir depremde betonarmeden ayrõlõp devrilmemeleri için duvarlarõn betonarmeye bağlanmalarõ

Detaylı

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY by Kerem Halicio lu B.S., stanbul Technical University, 2003 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Datça Konut Mimarl II

Datça Konut Mimarl II 30 Datça Konut Mimarl II EGE M MARLIK DERG S N N 65. SAYISINDA YARIMADANIN EN KARAKTER ST K KONUT T P OLAN TEK MEKANLI YAfiAMA B R M NCELENM fit. BU MAKALEDE SE TEK MEKANLI YAfiAMA B R M N N BASKIN M MAR

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria

CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria CmpE 320 Spring 2008 Project #2 Evaluation Criteria General The project was evaluated in terms of the following criteria: Correctness (55 points) See Correctness Evaluation below. Document (15 points)

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı