GÜNCEL BAZI TEŞKVİK ve DESTEKLER HAKKINDA BİLGİ NOTU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNCEL BAZI TEŞKVİK ve DESTEKLER HAKKINDA BİLGİ NOTU"

Transkript

1 GÜNCEL BAZI TEŞKVİK ve DESTEKLER HAKKINDA BİLGİ NOTU KONYA-2015

2 25 BAŞLIKLI ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PAKETİ NDEN EYLEM PLANLARI - Yatırım yeri temini ve tahsisine dair süreçlerdeki sorunlara ilişkin ilgili kurumlar tarafından getirilen önerilere uygun mevzuat değişikliklerinin hazırlanması sağlanacaktır. - Yerelde yatırımcıya sunulan hizmetlerin niteliğinin ve niceliğinin artırılabilmesi amacıyla yatırım destek ofislerinin (YDO) kurumsal ve beşeri kapasiteleri geliştirilecektir. - Firmaların orta ve yüksek teknolojili ürün üretimine odaklanması amacıyla yatırım destek programları uygulaması başlatılacaktır. Sanayinin uluslararası pazarlarda rekabet gücünün artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmasını temin etmek amacıyla, Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün yatırımlarına destek verilmesi amaçlanmaktadır. - Yenilikçi ve çevreye duyarlı ürün ve çözümlerin uluslararası standartlarda yerli üretimine yönelik Ar-Ge ve yatırım destekleri verilecektir. Yenilikçi ve çevreye duyarlı ürün ve çözümlere yönelik öncelikli Ar-Ge konuları belirlenecek, bu konularda Ar-Ge çalışmaları ve geliştirilen ürün ve çözümlerin yerli üretimi için destekler sağlanacaktır. Ayrıca yerel malzeme ve kaynakların kentsel dönüşümde değerlendirilmesi teşvik edilecektir. - Sivil toplumun sosyal hizmet ve yardımlara katılımına yönelik tanıtım faaliyetleri artırılacak, sivil toplumun ve vatandaşların gönüllü olarak katkı sağlamalarını teşvik edecek sistem kurulacaktır. - Bireysel Emeklilik Sigortası benzeri bir Çeyiz Hesabı programı başlatılarak, devlet tarafından belirlenecek oranda desteklenecektir. - Öncelikli sektörlerde teknolojik ürün yatırımları desteklenecektir. Teknolojik ürün ve yatırım destek programı çerçevesinde Kalkınma Planı ve BTYK tarafından belirlenen sektörler (enerji, sağlık, havacılık ve uzay, otomotiv ve raylı sistemler, bilişim ve savunma sektörleri) öncelikli olarak desteklenecektir. 2

3 - Has kimyasallar (fine-chemicals) ve ileri kompozite dönük Ar-Ge destekleri yoğunlaştırılacak ve geliştirilen ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar desteklenecektir. Sanayide üretim kapasitesinin artırılması amacıyla katma değeri yüksek ve yoğun Ar-Ge içeren has kimyasallar ve ileri kompozitler alanında Ar-Ge desteklerinin yoğunlaştırılması sağlanacak, Ar-Ge faaliyetleri sonucu geliştirilen ürünlerin üretimleri desteklenecektir. - Bakır izabenin yurtiçinde üretimini sağlamaya yönelik olarak, teşvik sistemi gözden geçirilecektir. Konsantre bakır, enerji yoğun üretim yapısı nedeniyle işlenmeden ihraç edilmekte ve böylece önemli miktarda gelir kaybına neden olmaktadır. Bakır izabe üretimi için fizibilite raporları 2015 yılı sonuna kadar hazırlanacak olup söz konusu sektöre yönelik yapılması planlanan yatırımlar desteklenecektir. - Birincil alüminyumun yurtiçinde üretimini sağlamaya yönelik olarak, teşvik sistemi gözden geçirilecektir. Enerji yoğun üretim gerektirmesi nedeniyle kurulu kapasitenin ülke ihtiyacının ancak yüzde 10 unu karşılayabildiği birincil alüminyumda üretimin arttırılabilmesini teminen söz konusu sektöre yönelik yapılması planlanan yatırımlar desteklenecektir. - Demir oksit pigmenti üretimine dönük yatırımlar özendirilecektir. Ülkemizde demir oksit pigmentlerin üretimi için yeterli hammadde kaynağı bulunmaktadır. Bu kapsamda yapılacak yatırımlara destek verilecektir. - GİTES teki öncelikli sektörler başta olmak üzere Türkiye de rezerv olarak bulunmayan ya da kısıtlı olan doğal kaynakların yurtdışından tedarikinin güvence altına alınmasını sağlamak üzere Türkiye de yerleşik sanayicilerin gerçekleştirecekleri yurt dışı yatırımlar desteklenecektir. Hazırlanan taslak mevzuatta yurtdışına yatırım yapan firmalara danışmanlık/rapor/ fizibilite etüdü, faiz ve siyasi risk sigortası prim ödemesi olmak üzere 3 kalemde destek ödemesi yapılması öngörülmektedir. Bu çerçevede GİTES Eylem Planında belirlenen ürünlerde yurt dışı yatırımların desteklenmesi hedeflenmektedir. - Öncelikli alanlarda rekabet gücünün artırılmasına ve ihracata yönelik yatırımlar desteklenecektir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcisi kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde öncelikli sektörlerde ihracatı artırmak için ihtiyaç duyulan düzenlemeler hayata geçirilerek dönem boyunca destekler sağlanacaktır. 3

4 - Şirketlerin endüstriyel tasarım, üretime hazırlık, üretim süreci pazara sunum ve satış sonrası hizmetlere yönelik faaliyetleri desteklenecektir. Şirketlerin Tasarım ve Ürün Geliştirme Projeleri başlığı altında sunacakları moda ve endüstriyel tasarım ile yenilik kabiliyetlerinin artırılması ve ihracata dönük katma değerli ürün üretilmesi amacıyla uygulayacakları projelerin desteklenmesine yönelik bir mekanizma oluşturulacaktır. - Enerji sektöründe girdi mahiyetinde olan ve üretilmesi yüksek katma değer sağlayacak hedef ürünler listesi çıkarılacak ve bunların üretimine yönelik yatırımlar desteklenecektir. Mevcut kapasite ile üretilemeyen ancak; üretilmesi durumunda Türk firmalarının uluslararası alanda fiyat ve kalite anlamında rekabet edebileceği, katma değeri yüksek, elektrik üretim santrallerinde de kullanılabilecek ekipman, malzeme ve hizmet bileşenleri tespit edilecek ve hedef ürünler listesi çıkartılacaktır. - Toryumun nükleer enerji üretiminde kullanılmasına dönük uluslararası çalışmalara aktif katılım sağlanacak, bu yönde Ar-Ge faaliyetleri öncelikle desteklenecektir. Türkiye tahmini 744 bin ton toryum rezerviyle, rezerv açısından Hindistan'dan sonra dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Bu kapsamda, Türkiye de toryumun nükleer enerji üretiminde kullanılmasına dönük Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesinde ve toryum tabanlı nükleer yakıt çevrimi ile ilgili teknolojik alanda uluslararası gelişmeler yakından takip edilerek, bu girişimlere ülke olarak aktif katılım sağlanacaktır. - TGB lerde hızlandırıcılar için, OSB lerde ise hem hızlandırıcı hem de kuluçka merkezleri için yer tahsisi yapılarak girişimcilik geliştirilecektir. Kuluçka ve hızlandırıcıların işletmelerin yoğunlaştığı bölgelerde kurulmasının sağlayacağı rekabet avantajları nedeniyle OSB ve TGB lerde bu yapılanmalara uygun koşullarda yer ayrılması sağlanacaktır. - Hazine Müsteşarlığınca geliştirilen melek yatırımcı vb. projelerin katılım bankalarınca mudarebe/müşareke yöntemiyle fonlanması sağlanacaktır. - Melek yatırımcılar tarafından desteklenecek girişimcilerin tespiti amacıyla kullanılan süzgeç mekanizmalarının ve Kredi Garanti Fonunun katılım bankalarınca kullanılabilmesi ve diğer gerekli düzenlemelerin yapılması 2017 yılı Haziran ayına kadar tamamlanacaktır. 4

5 - Girişimcilerin mudarebe ve müşareke yöntemleriyle fonlanmasının teşvik edilmesi amacıyla melek yatırımcılara sağlanan vergi teşviklerine benzer bir yapı 2017 yılı Haziran ayına kadar oluşturulacaktır. BDDK tarafından, söz konusu işlemler için tutulacak genel karşılıklar vb. yükümlülüklere ilişkin çalışmalar 2017 yılı Aralık ayına kadar tamamlanacaktır. - İşgücü piyasasında tercih edilmeleri için herhangi bir mesleği olmayanlar ya da mesleğini geliştirmek veya değiştirmek isteyenlerin mesleki eğitim kurslarına, işbaşı eğitimlerine ve temel beceri eğitimlerine; kendi işini kurmak isteyenler ise girişimcilik eğitimleri gibi aktif işgücü programlarına katılmaları sağlanacaktır. - Girişim sermayesi sistemine ilişkin üst fonların kamu tarafından desteklenmesi sağlanacaktır. - Finansman eksiğinin en çok hissedildiği girişimciliğin erken aşamasına yönelik en az bir üst fon kurulması desteklenecektir. Bu üst fon aracılığıyla yenilikçi girişimciler ve özellikle kuluçka ve hızlandırıcılar tarafından başlatılmış projeler desteklenecektir. - Bölgesel ve yerel düzeyde girişimciler ve yatırımcılar arasındaki ağlar ile mentörlük hizmetleri geliştirilecektir. - Kadın Girişimciliği Programı hazırlanacak ve uygulanacaktır. - Yenilikçi girişimcilerin ticarileştirme projelerine yönelik destek sağlayabilecek kredi garanti mekanizması oluşturulacaktır. - Öncelikli sektörlerde girişimciliği geliştirmek amacıyla doğrudan özel sektör tarafından veya özel sektör-kamu ortaklığında kurulan kuluçka ve hızlandırıcı gibi yapılanmaların proje bazlı desteklenmesi amacıyla bir destek programı oluşturulacaktır. Destek programı oluşturulurken öncelikli olarak bir ihtiyaç analizi yapılacaktır. - Uygulamalı girişimcilik eğitimleri yaygınlaştırılacaktır. - Teknoloji transfer ofisleri aracılığıyla kamu ve özel sektör Ar-Ge merkezleri ile üniversitelerde çalışan araştırmacılara ve özel sektör Ar-Ge personeline yönelik ticarileştirme ve girişimcilik konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecektir. - Sınıf II ve Sınıf III tıbbi cihaz ve biyoteknolojik/biyobenzer ilaç alanında üretim yapacak küçük ve orta ölçekli şirketler ile yeni girişimcilere yönelik fon şirketleri desteklenecektir. 5

6 - Ar-Ge altyapısı alanında yeni firma oluşumları ve girişimcilik faaliyetleri genişletilecektir. - Endüstriyel ortak yaşam (simbiyoz) uygulamaları teşvik edilecek ve yaygınlaştırılacaktır. - Belirli oranda yerli üreticiler tarafından üretilen ve/veya geliştirilen yenilikçi ve çevreye duyarlı malzeme ve yapım tekniklerinin kentsel dönüşüm kapsamında kullanımı teşvik edilecektir. - Özel sektör işletmelerinde eğitim birimi kurulması teşvik edilecektir. - Limanların çevre ile uyumlu, enerji verimliliği yüksek ve sürdürülebilir tesisler olmalarına yönelik bir sertifika programı olan Yeşil Liman (Green Port / GporTR) Projesi teşvik edilecektir. - Dönüşüm alanlarında yenilenebilir enerji ve çevre dostu altyapı yatırımlarının yapılması teşvik edilecektir. - Kentsel dönüşümde yeşil bina ve yerleşme uygulamaları teşvik edilecektir. - Lif levha ve yonga levha gibi ürünlere ihtiyaç duyan kâğıt, orman ürünleri ve mobilya sektörlerinde alternatif kompozit malzemelerin geliştirilmesi için araştırma faaliyetleri teşvik edilecektir. - Gelişmiş Tedavi kapsamındaki İleri Tıbbi Tedavi Ürünlerinin Ar-Ge ve üretimi teşvik edilecektir. - CNG, güneş enerjisi vb. alternatif yakıtlar ile çalışan taşıtların kullanımı teşvik edilecektir. - Büyükşehir Belediyelerinde kurulan Aile Destek Merkezlerinin diğer belediyelerde de yaygınlaştırılması teşvik edilecektir. - Gençlerde evliliğin teşvik edilmesi amacıyla destek modelleri geliştirilecektir Sayılı Kanun kapsamında sadece devlet memurlarına ve babalara verilen doğum yardım ödeneğinin miktarı ve kapsamı genişletilerek bütün annelere Doğum Hediyesi olarak verilecektir. - Çocuk sahibi olan çalışanların doğum izninden sonra çocuğun ilkokula başlama yaşına kadar kısmi süreli çalışma hakkı getirilmesine dönük bir mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. Özel istihdam bürolarına bu çerçevede ortaya çıkacak işgücü kaybını önlemek amacıyla geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilecektir. 6

7 - Çalışma hayatında kadın ve erkekler arasında eşit muameleyi ve eşit fırsatlar sunulmasını öngören 2006/54 ve Babalık iznine ilişkin 2010/18 sayılı AB Direktifleri göz önünde bulundurularak, ilgili mevzuatta gerekli değişiklikler yapılacak ve bu konularda kamu ve özel sektör arasındaki uyumsuzluklar giderilecektir. - Kamu kurumlarındaki kreşler ve çocuk bakım evleri etkin bir şekilde kullanılacaktır. - Devlet memurlarının sahip olduğu babalık izni ve benzeri haklar özel sektör çalışanlarını da kapsayacak şekilde genişletilecektir. 7

8 SN. BAŞBAKANIMIZ TARAFINDAN AÇIKLANAN YENİ ÜRETİM ve İSTİHDAM PAKETİ - Yeni teşvikler kapsamında, özel sektör işyerlerinde 6 ay işbaşı eğitim programında çalışacak kursiyerlere İŞKUR tarafından net asgari ücret ödenecek. İşverenin kursiyerler için yaptığı harcamalar vergi matrahından düşürülecek. Kursiyerler aynı iş kolunda işe alınırsa imalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay SGK işveren primi İŞKUR tarafından ödenecek Temmuz ayına kadar işbaşı eğitimine başlanmış olması halinde ilave 6 ay daha desteklerden faydalanılacak. - Toplum yararına çalışma kapsamında ilave 120 bin istihdam sağlanacak. - Yatırım döneminde işletme aşamasına geçmeden verilen destek yüzde 60'a çıkacak. - İki yıllık dönemdeki harcamalar için yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde uygulanan oran %0-80 arasındayken yüzde aralığında olacak. - Yüksek teknolojili yatırımlara daha fazla destek verilecek. İleri teknoloji sınıfında yer alan yatırımlar öncelikli yatırımlar kapsamına alınacak ve 5'inci bölge desteklerinden yararlandırılacak. - Yeni yatırımcıya daha fazla destek ve vergi indirimi verilecek yılı sonunda uygulaması sona eren vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğindeki yüksek oran ve süreler, 31 Aralık 2015'e kadar başlanılacak yatırımlar için uygulanmaya devam edilecek Aralık 2015 tarihine kadar başlanıllan yatırımlar, daha yüksek oran ve sürelerde desteklenecek yılı sonunda uygulaması sona eren vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğindeki yüksek oran ve süreler, 31 Aralık 2015 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için uygulanmaya devam edilecek. - Yatırımcıların 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirecekleri yatırım harcamaları için, yatırım döneminde mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde edecekleri tüm kazançlarına daha yüksek miktarda vergi indirimi uygulanacaktır. 8

9 harcamaları için yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde uygulanacak oranları, mevcut durumda yatırım döneminde vergi indirimi birinci bölgede yoktu, şimdi yüzde 50 artırılacak. İkinci bölgede yüzde 10'dan yüzde 55'e çekilecek. Üçüncü bölgede yüzde 20'den yüzde 60'e, dördüncü bölgeden yüzde 30'dan yüzde 65'e, beşinci bölgede yüzde 50'den yüzde 70'e, altıncı bölgede yüzde 80 olarak muhafaza edilecek. - Yatırımcıların 2015 ve 2016 yıllarında gerçekleştirecekleri yatırım harcamaları için, yatırım döneminde mevcut diğer tüm faaliyetlerinden elde edecekleri tüm kazançlarına daha yüksek miktarda vergi indirimi uygulanacaktır Aralık 2015 tarihine kadar başlanılan yatırımlar, daha yüksek oran ve sürelerde desteklenecek yılı sonunda uygulaması sona eren vergi indirimi ve sigorta primi işveren hissesi desteğindeki yüksek oran ve süreler, 31 Aralık 2015 tarihine kadar başlanılacak yatırımlar için uygulanmaya devam edilecek. - Sigorta primi işveren hissesi desteği hem süre hem de oran itibarıyla artırılıyor. Şu anki sigorta primi işveren hissesi desteği 1. bölgede süre itibarıyla yokken 2 yıla, 2. bölgede 3 yıla, 3. bölgede 3 yıldan 5 yıla, 4. bölgede 5 yıldan 6 yıla, 5. bölgede 6 yıldan 7 yıla, 6. bölgede 7 yıldan 10 yıla çıkarılacak. - Vadeli ithalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) oranı sıfıra indirilecek. Yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF oranı yüzde 6'dan yüzde 0'a indirilmekte, böylece sanayicinin girdi maliyeti azaltılmaktadır. - Hazine destekli kefaletin kapsamı genişletildi. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Kanun ile Hazine kaynaklarından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek 1 milyar TL tutarındaki kaynak 2 milyar TL ye çıkarıldı. Böylelikle Kredi Garanti Fonu aracılığıyla 20 milyar TL tutarına kadar Hazine kefaleti verilebilmesinin önü açıldı. - Bakanlar Kurulu kararı ile Hazine destekli kefalet sisteminden yararlanabileceklerin kapsamı genişletildi ve kapsama imalatçı KOBİ ler ile kadın girişimciler ilave edildi. 9

10 - Kadın girişimcilerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve böylelikle kadın istihdamının artırılması amacıyla yeni bir düzenleme başlatılmıştır. Düzenleme ile kadın girişimcilerin 100 bin liraya kadar ve 5 yıl vadeli kullanacakları krediler için Kredi Garanti Fonu aracılığıyla yüzde 85 oranında kefalet imkânı sağlanmaktadır. - Mevcut durumda her bir KOBİ için 1,5 milyon TL ve her bir risk gurubu için 2 milyon TL olan kefalet limiti, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ lerin yatırım kredileri için 2,5 milyon TL ye, her bir risk grubundaki imalatçı KOBİ ler için ise 3 milyon TL ye çıkarıldı. Ayrıca, diğer KOBİ ler için 8 yıl olan maksimum vade, imalatçı KOBİ ler için 10 yıla çıkarıldı, diğer KOBİ ler için yüzde 75 olan kefalet oranı imalatçı KOBİ ler için yüzde 80 e çıkarıldı. - Türkiye Kalkınma Bankası'nın çok ciddi bir yeniden yapılanma süreci içine giriyor. Türkiye Kalkınma Bankası bütün bu kalkınma, istihdam projelerini düzenlemek ve onlara yeterli desteği verebilmek için çok ciddi bir şekilde yeniden yapılandırılacak ve dünyadaki örnekleriyle rekabet edebilecek düzeye getirilecek. - KOBİ ler için maksimum 8 yıl olan vade, imalatçı KOBİ ler için 10 yıla çıkarılmıştır. - KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılması amacıyla taşınırların teminat olarak kullanılmasının önündeki engelleri kaldıracak düzenlemeler yapılacak. - Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerine destek ve katkılar artırılacak. Tasarım merkezleri, Ar-Ge merkezleri gibi desteklenecek. Ar-Ge ve tasarım personelinin daha esnek çalışmasına olanak sağlanacak. KOBİ lerin siparişe dayalı Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri desteklenecek. - TÜBİTAK tarafından başta enerji, ulaştırma ve sağlık sektörleri olmak üzere imalat sanayinde hazırlanan projeler Türkiye Kalkınma Bankası aracılığı ile desteklenecek. Bu kapsamda fizibilite çalışmaları TÜBİTAK tarafından sonuçlandırılacak. Projeler özel sektör tarafından hayata geçirilecek. TÜBİTAK gerektiği takdirde bu şirketlere belirli bir süre ortak olabilecek. Projenin finansmanında özel sektör öz kaynak kullanımı yüzde 20 olacak. Türkiye Kalkınma Bankası da yüzde 50 ye kadar uygun koşullu finansman desteği sağlayacak. Kaynak: ; 10

11 KOSGEB İN YENİ DÖNEMDEKİ DESTEKLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI Orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarını kapsayan, destek üst limiti TL den TL ye çıkıyor. Fuar destekleri metre kare başına %25 oranında artırıldı. Girişimci kadın, gazi, 1. Derecede şehit yakını veya engelliye; yaptığı harcamalardaki destek bölgelere göre %10 artırıldı. Ar-ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında yürütülen Ar- Ge İnovasyon Destek Programında hizmet alımı giderleri %50 oranında, Kira destekleri ise %100 artırıldı. Personel gideri destekleri %50 oranlarında artırıldı. Ar-ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında yürütülen Endüstriyel Uygulama Programında makine giderleri desteği TL den TL ye çıkarıldı. Aynı programın personel giderinde ise %120 ye varan oranlarda artırım oldu. Tanıtım Desteği üst limiti TL den TL ye çıkarıldı. Enerji Verimliliği Desteği TL yerine TL oldu. KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik finalistleri, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenecek. YENİ DESTEKLER Gönüllü Uzmanlık Desteği: her bir uzmanlık hizmeti için üst limit:2.000tl Toplam Destek Üst Limiti:10.000TL ye çıkarıldı. Lojistik Desteği: Her bir uluslararası ticaret için, üst limit 4.000TL toplam Destek Üst limiti:20.000tl ye çıkarıldı. 11

12 Destek programlarında yapılan değişiklikler: Genel destek programı Yurtiçi Fuar Desteği: Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarında destek üst limiti 120TL/m², Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı nda 80TL /m² iken; Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarında destek üst limiti 150TL/m², Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı nda 100TL /m² olarak artırılmıştır. Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında: Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında, işletme başına azami destek alanı KOSGEB tarafından 100 m² ye kadar arttırılabilecektir. İş Gezisi Desteği: İş gezisi programları KOSGEB Birimleri ve Meslek Kuruluşları tarafından düzenlenecektir. Destek kapsamına alınacak Yurtdışı İş Gezileri Programı, Meslek Kuruluşları ile toplantı Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler Yurt Dışı Fuar Ziyareti gibi aktivitelerden en az ikisini içerirken; İşletmelerle yapılacak ikili iş görüşmeleri ile birlikte en az birini içermesi gerekliliği yeterli bulunarak değiştirilmiştir. KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenecektir. Tanıtım Desteği İşletmelerin ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları amacıyla broşür, ürün katalogu giderleri ile Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerinin desteklenmesinin yanı sıra; Web/mobil tabanlı tanıtım giderleri de destek unsuru olarak eklenmiş ve TL olan toplam destek üst limit TL olarak artırılmıştır. 12

13 Enerji Verimliliği Desteği İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık, eğitim hizmetlerine destek verilirken; uygulama giderleri de eklenerek TL olan toplam destek üst limit TL olarak artırılmıştır. Girişimcilik Destek Programı Yeni Girişimci Desteği Desteğin süresi, başlangıç tarihi itibariyle 2 (iki) yıl olarak belirlenmiştir. İşletme Kuruluş Desteği, İşletme Giderleri Desteği, Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım ve Ofis Donanım Desteği, Sabit Yatırım Desteği Destek unsurları için uygulanan destek oranlarına girişimcinin; kadın, gazi, birinci derecede şehit yakını veya engelli olması halinde % 20 (yirmi) ilave edilecektir. İşletme Giderleri Desteği İşyeri kirası elektrik, su, ısıtma, telekominikasyon, işyerinde üretim amaçlı kullanılan ve teçhizata ait yakıt giderleri işletme giderlerinden çıkarılarak, Personel net ücretleri ve işyeri kirası işletme gideri olarak düzenlenmiştir. Sabit Yatırım Desteği destek Geri ödeme sürecinde, geri ödemeler, desteğin başlangıç tarihinden sonra 24 ayı ödemesiz olan süresi ; 30 ayı ödemesiz olmak üzere değiştirilmiştir. 13

14 İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı Küçük ve orta ölçekli işletmelerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak makine-teçhizat kullanımı ve benzeri konuların yanı sıra; Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları işbirliği-güçbirliği (İmalat sanayinde teknoloji yoğunluğuna göre sınıflandırılmış orta-yüksek ve yüksek teknoloji sektörleri) projeleri de desteklenecektir. Proje başvurusunda, işbirliği-güç birliği amacı ile en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranırken, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 işletmenin bir araya gelmesi yeterli bulunmuştur. Asgari işletme sayısı sağlanmak koşulu ile diğer gerçek ve tüzel kişiler de işletici kuruluşa ortak olabilecektir. İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince % 30 (otuz) dan fazla olamazken; Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda bu oran % 40 olarak uygulanacaktır. Proje destek üst limiti TL iken; TL olarak artırılmıştır. Bu miktarın TL lik kısmı geri ödemesiz iken; TL lik kısmı geri ödemesiz; TL lik kısmı ise geri ödemeli iken; TL lik kısmı ise geri ödemeli olarak değiştirilmiştir. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda destek üst limiti TL olup, bu miktarın TL lik kısmı geri ödemesiz, TL lik kısmı ise geri ödemelidir. Projeye konusu satın alınacak makine ve teçhizatın; yerli malı olması durumunda, bu destek oranlarına % 15 ilave edilecektir. Ar-Ge İnovasyon Ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı Girişimci olarak proje başvurusu yapan işletmeye ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından sağlanan ar-ge desteklerinden yararlanarak işletmesini kuran girişimcilere, proje süresince aylık azami 500 (beşyüz) TL geri ödemesiz kira desteği verilebilirken; işletmenin teknopark sınırları içinde yer alması durumunda aylık azami 1.250TL olmak üzere toplam TL, teknopark sınırları dışında yer alması durumunda aylık azami 1.000TL olmak üzere toplam TL geri ödemesiz kira desteği verilebilecektir. 14

15 Proje iş planında yer alan ve Kurul tarafından uygun bulunan deneme amaçlı hammadde, makine, teçhizat, donanım, yazılım ve dışarıdan sağlanan hizmet/işçilik giderleri kapsamında; işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit TL,geri ödemeli olarak da üst limit TL destek sağlanırken bu miktar işletmeye geri ödemesiz olarak üst limit TL, geri ödemeli olarak da üst limit TL olarak artırılmıştır. Projeye konusu satın alınacak makine ve teçhizatın; yerli malı olması durumunda, bu destek oranlarına % 15 ilave edilerek destek oranı %90 olarak uygulanacaktır. Projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık lisans mezunlarına 1.500TL yüksek lisans mezunlarına 2.000TL ve doktora mezunlarına 2.500TL olmak üzere destek sağlanırken bu tutarlar; net ücret üzerinden aylık, üniversitelerin lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrencilere ve lisans mezunlarına 2.000TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750TL ve doktora mezunlarına 3.500TL olmak üzere artırılarak değiştirilmiştir. Ön lisans mezunlarına net ücret üzerinden aylık 1.500TL, destek sağlanması da projede çalışan personel giderleri karşılığı olarak eklenmiştir. Personel Destek Gideri Desteği Toplam üst limiti TL geri ödemesiz destek sağlanırken; toplam destek üst limiti TL olarak artırılmıştır. İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve projede görevli bir ortağı için aylık azami 1.500TL olmak üzere, üst limitler dahilinde Personel Gideri Desteğinden yararlarlanabilmeleri yönünde yeni bir madde eklenmiştir. İşletmelere projeleri kapsamında; danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri mülkiyet hakları başvurusu ve/veya tescili, tanıtım, yurtdışı kongre /konferans /fuar ziyareti/ teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için toplam üst limit TL geri ödemesiz destek sağlanırken; yurtiçinde kongre/konferans/fuar ziyareti/teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri için de destek sağlanmaya başlayacaktır. Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında; Proje iş planında yer alan ve proje süresi içinde ihtiyaç duyulan; test, analiz ve laboratuar ekipmanı ile buna yönelik sarf malzemesi giderleri, üretim hattı tasarım giderleri, üretime yönelik makine, teçhizat, donanım ve yazılım giderleri kapsamında işletmeye geri ödemeli olarak üst limit TL destek sağlanırken geri ödemeli destek üst limiti TL olarak artırılmıştır. Projeye konusu satın alınacak makine ve teçhizatın; yerli malı olması durumunda, bu destek oranlarına % 15 ilave edilir. 15

16 Proje kapsamında yeni istihdam edilecek personel giderleri karşılığı olarak, net ücret üzerinden aylık, meslek lisesi mezunlarına 500TL, ön lisans mezunlarına 1.000TL, lisans mezunlarına 1.500TL, yüksek lisans mezunlarına 2.000TL ve doktora mezunlarına 2.500TL olmak üzere, destek sağlanırken; net ücret üzerinden aylık, meslek lisesi mezunlarına 1.200TL, ön lisans mezunlarına 1.500TL, lisans mezunlarına 2.000TL, yüksek lisans mezunlarına 2.750TL ve doktora mezunlarına 3.500TL olmak üzere, toplam üst limiti TL geri ödemesiz destek sağlanmak üzere artırılarak değiştirilmiştir. Personel Destek Gideri Desteği Toplam üst limiti TL geri ödemesiz destek sağlanırken; toplam destek üst limiti TL olarak artırılmıştır. İşletmelere Ar-Ge ve İnovasyon Programında, proje süresi en az 12 ay iken; proje süresi en çok 24 aya çıkarılmış ve Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilme imkanı sağlanmıştır. İşletmeler, yalnızca Proje Geliştirme Desteğine ilişkin destek kalemleri için, Uygulama Esaslarında belirtilen esaslar dahilinde ilgili KOSGEB Birimine başvuru yapar. Diğer destekler için destek başvurusu yapılmaz, Kurul Kararına göre işlem yapılır. İfadesi eklenmiştir. İşletmesini sermaye şirketi statüsünde kuran girişimciler mezuniyet durumuna bakılmaksızın kendisi ve/veya projede görevli bir ortağı için aylık 1500TL üst limitle personel gideri desteğinden faydalanabilir. Yeni Destekler 1- Gönüllü Uzmanlık Desteği İşletmelerin, ihtiyaç duydukları konularda Gönüllü Uzmanlardan alacakları hizmetlerde Gönüllü Uzmanların konaklama ve ulaşım giderleri için destek verilmesi planlanan bu yeni destek de her bir uzmanlık hizmeti için destek üst limiti 2.000TL olup, toplam destek üst limiti TL dir. 2- Lojistik Desteği Program başlangıç tarihi itibariyle, son mali yıl içinde ihracat yapmamış işletmelere uluslararası ticarette lojistik desteği verilir. Her bir uluslararası ticaret için sağlanacak desteğin üst limiti 4.000TL olup, Kaynak: toplam destek üst limiti TL dir. 16

17 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI NIN SON DÖNEMDE İLAN ETTİĞİ DESTEKLER Tarımsal İşletmelere Yönelik 2015 Yılı Birim Bazlı Destekleri; İlgili Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, tarımsal işletmelere yönelik 2015 yılı birim bazlı desteklerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. - Alternatif Ürün Desteği - Hayvancılık Destekleri - Biyolojik Mücadele Desteği - Organik Tarım ve İyi Tarım Desteği - Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği - Sertifikalı Tohum, Fidan Desteği Bilgi - Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Katılım Desteği - Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği - Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Fark Ödemesi Desteği Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, hibeye esas proje tutarının yüzde 50 sine hibe desteği verecek, projenin kalan kısmı başvuru sahibi tarafından karşılanacak. Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan; - Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları-3 milyon lira - Tohum işleme, paketleme ve depolama yatırımları- 3 milyon lira, diğer yatırımlar-1 milyon lira. - Hayvansal ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımı-3 milyon lira. - Su ürünleri işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar-3 milyon lira - Hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar-2 milyon lira - Alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına yönelik yatırımlar-3 milyon lira - Soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni yatırımlar- 1 milyon lira 17

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka

TÜRKİYE REHBERİ ORAN ORAN ORAN ORAN ORAN. SiVAS TKDK TKDK. TKDK San-Tez TKDK TKDK TTGV TKDK TKDK İŞKUR İŞKUR İŞKUR KOSGEB. Eureka GİRİŞİMCİ VE YATIRIMCILAR İÇİN Eureka Yatırım Destek Ofisleri Yatırım Destek Ofisleri KDV İstisnası Teknogirişim Sermaye Desteği İŞKUR Kırsal Kalkınma Destek Programı San-Tez tent Destek Programı Yatırım

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Ekonomi Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (204-208) İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 204 İTHALATA OLAN BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PROGRAMI VE EYLEM PLANI. Programın Amacı

Detaylı

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI

İPEKYOLU YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) KALKINMA AJANSI İPEKYOLU KALKINMA AJANSI YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI VE TEŞVİK UYGULAMALARI (TRC1 BÖLGESİ) GAZİANTEP, 2011 I Bu belgenin yayınlanmasında bizlere değerli katkılarını esirgemeyen; Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ

DEVLET DESTEKLERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ DEVLET DESTEKLERİ REHBERİ 2011 1 1.YATIRIMLARDA YENİ TEŞVİK SİSTEMİ... 4 1.1 Büyük Ölçekli Yatırımlar... 5 1.2. Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi... 6 1.3. Genel Teşvik Sistemi... 14 2. KOSGEB DESTEKLERİ...

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI

ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI ULUSAL ve ULUSLARARASI DESTEK ÇAĞRILARI Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi A Blok Beşevler/Ankara/TÜRKİYE BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 3 Teknogirişim Sermayesi Desteği... 3 SAN

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TÜRKİYE DE UYGULANAN TEMEL DEVLET DESTEKLERİ RAPORU EYLÜL 2014 Bu çalışma potansiyel yararlanıcılara devlet desteklerinin içeriği hakkında genel bir bilgi verme amacını taşımaktadır.

Detaylı

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri

1 Yatırımlarda Devlet Destekleri 1 ÖNSÖZ Bilindiği gibi ulusal ve uluslararası dolaşımda olan, hibe veya uygun ödeme koşullarında kredi sağlayan, birçok fon kaynağı bulunmaktadır. Ajans olarak faaliyet gösterdiğimiz TRB2 bölgesinde bu

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ?

DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? PH Bağımsız Denetim & Yeminli Mali Müşavirlik DESTEK VE TEŞVİKLERİ BİLİYOR MUSUNUZ? Türkiye nin ekonomik görünümü, bölgesel

Detaylı

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI

KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI KOBİ LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ ve YARARLANABİLECEKLERİ DESTEK PROGRAMLARI ABİGEM KOORDİNASYON BİRİMİ TOBB AB Daire Başkanlığı Oya ERSÖZ Tuğçe ERSAN Ağustos 2010 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)

Detaylı

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.

Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir. İçindekiler ULUSAL FONLAR... 12 A. EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ... 14 1. YENİ TEŞVİK

Detaylı

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi

. Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi . Yatırımcılar Için Destek ve Teşvik Rehberi YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 2011 İçindekiler Önsöz...1 1 GENEL YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ...1 1.1 YENİ TEŞVİK SİSTEMİNİN HEDEFLERİ...1 1.2.TEŞVİK ARAÇLARI...1 1.3.

Detaylı

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI

GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI GENEL PROJE DESTEK PROGRAMLARI ÖĞR. GÖR. HAKAN ERYÜZLÜ GÜNCELLEME: HAZİRAN 2014 0 ÖN BİLGİ Bu rapor, Avrupa Birliği müzakere sürecinde olan Türkiye nin süreç içerisinde planlanan kalkınma hamlelerine ulaşılabilmesi

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in

YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ. Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Invest in Invest in YATIRIMCILAR İÇİN TEŞVİK REHBERİ Türkiye de yeni kurulacak işletmelerin ve mevcut firmaların yatırımlarında yararlanabilecekleri, değişik kurumlar

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE

DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 292 DOKUZUNCU BÖLÜM BİLGİ VE İLETİŞİM SEKTÖRÜNÜN DESTEKLENMESİNDE DEVLETİN ROLÜ 9.1. TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE Daha yüksek toplumsal refah düzeyine ulaşabilmek için ülke kaynaklarının

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki

m i i i l r Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki http://www.bilisimdergisi.org/s176 Siyasi partilerin 2015 seçim bildirgelerindeki v a a m i t l ş i e l r i i b 7 Haziran seçimleri için bildirgelerini açıklayan partilerin bildirgelerinde, bilgi, bilişim,

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 1 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu

Detaylı

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları

Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları KOSGEB UYGULAMALARI ve DESTEKLERİ Bu yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlarına çözüm getirmek ve desteklemek, bu işletmeleri kalite, teknoloji

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. İhracata Yönelik Destekler Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr İhracata Yönelik Destekler 2013 EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ ĠHRACATA YÖNELĠK TEġVĠKLER GENEL TEġVĠKLER Hazırlayan IĢık OCAKLI ĠÇĠNDEKĠLER A. Tanımlar B. Dış Ticarete

Detaylı

Girişimcilere Öneriler KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ SA AYİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKA LIĞI (KOSGEB) I GİRİŞİMCİLERE SAĞLADIĞI DESTEKLER GİRİŞ İsmail ELAGÖZ * Türkiye Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI Kazım AKGÜN Müdür Antalya Hizmet Merkezi Müdürlüğü 1 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve

Detaylı

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR

MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR ARALIK, 2009 İSTANBUL MEVCUT MEVZUATTA YAZILIM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK VE DESTEKLERLE İLGİLİ SORUNSALLAR 1 a. Dış

Detaylı

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU

YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU YATIRIM DESTEK OFİSLERİ DENİZLİ DE TURİZM YATIRIM VE DESTEKLERİNE İLİŞKİN BİLGİ NOTU Denizli Yatırım Destek Ofisi 27 Kasım 2012 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 TURİZM YATIRIMLARI... 4 YATIRIM TÜRLERİ... 6 YATIRIMIN

Detaylı

Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010

Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar. Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010 Şirketlere Destek Sağlayan Kuruluşlar Çukurova Kalkınma Ajansı 21.09.2010 1 Sunum Planı Çukurova Kalkınma Ajansıve Ajans ın Destekleri KOSGEB ve SAN-TEZ Destekleri Yatırımlarda Devlet Yardımları(Hazine

Detaylı

İktisadi Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr

İktisadi Kalkınma. Başvuru Rehberi. Mali Destek Programı 13.03.2015 20:00. Son Başvuru Tarihi. www.gmka.gov.tr İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 2015 Başvuru Rehberi Son Başvuru Tarihi 13.03.2015 20:00 www.gmka.gov.tr GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2015 YILI İKTİSADİ KALKINMA Başvuru Rehberi Referans Numarası:

Detaylı

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.

Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu. Prof. Dr. M. Hakkı Alma Araş. Gör. Tufan Salan Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mayıs, 2013 alma@ksu.edu.tr TÜBİTAK, TEKNLJİ VE YENİLİK DESTEK PRGRAMLARI BAŞKANLIĞI

Detaylı

Kapsam Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri (Sirküler 2012/04)

Kapsam Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri (Sirküler 2012/04) Kapsam Denetim ve Mali Müşavirlik Hizmetleri (Sirküler 2012/04) A) Yeni Yatırım Teşvik Mevzuatı Nisan 2012 başlarında Başbakan ve Ekonomi Bakanı tarafından yapılan basın toplantılarıyla kamuoyuna sunulan

Detaylı