Avrupa Birliğinde Sosyal Diyalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Birliğinde Sosyal Diyalog"

Transkript

1 Avrupa Birliğinde Sosyal Diyalog SOCIAL DIALOGUE IN THE EUROPEAN UNION Melahat GÜRAY * Özet Resmi olarak 1990 lı yılların başında Avrupa Birliği mevzuatına giren sosyal diyalog kavramı kurucu antlaşmalar, direktifler, çeşitli kurumlar ve mekanizmalarla önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Avrupa Sosyal Diyalogu olarak adlandırılan mekanizma pek çok yönden bir neo-korporatizm örneği sayılabilir. Gerek sosyal tarafların mevzuat oluşturma sürecindeki aktif katılımları gerekse topluluk düzeyinde oluşturulmuş olan sosyal diyalog mekanizmaları ve kurumları sayesinde sosyal diyalog süreci Avrupa Birliğin de sosyal politika ve istihdam alanının gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır yılından itibaren yaşanan ekonomik ve finansal krize yönelik sosyal diyalog aracılığıyla alınan birtakım önlemler olsa da, Avrupa Sosyal Diyalogu krizin etkilerinin azaltılması sürecinde önemli bir sınav vermektedir. Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, Neo-Korporatizm, Avrupa Sosyal Diyalogu, Avrupa Sosyal Modeli, Finansal ve Ekonomik Kriz Abstract There has been considerably progress in social dialogue through treaties, directives, various institutions and mechanisms since this concept has been incorporated into EU legislation at the beginning of 1990s. This mechanism which is called as Euroepan Social Dialogue may be accepted as an example of neo-corporatism. The social dialogue at the community level has contributed significantly to the development of the EU Social Policy and Employment via both the active involvement of the social partners in policy making process and social dialogue mechanisms and institutions at the EU level. Although there have been some measures taken by social dialogue to mitigate the financial and economic crisis experienced since 2008, it is a challenging process for the European social dialogue at the community level. * Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, AB Uzmanı, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi / Cilt: 1 / Sayı: 1 / Temmuz-Eylül 2013 / Sayfa: Labour World / Volume: 1 / Issue: 1 / July-September 2013 / Page:

2 Keywords: European Union, Neo-Corporatism, European Social Dialogue, European Social Model, Financial And Economic Crisis JEL Classification: J53, J80 Giriş Ekonomik ve Parasal Birliğin derinleşmesi aynı zamanda sosyal bütünleşmenin inşa edilmesini sağlar. İyi yönetişim ve politikaların sahipliliği açısından işçi ve işveren temsilcilerinin politika yapma süreçlerine tam anlamıyla katılımı önemlidir. Bu durum, özellikle Ekonomik ve Parasal Birliğin sosyal boyutu açısından önemlidir. 14 Mart 2013, Üçlü Zirve László Andor- AB İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Komiseri Korporatizm hala devam ediyor mu? sorusu 1980 li yılların sonundan itibaren akademik dünyanın tartışma konularından biri olmuştur. Hatta bu durum ünlü Sisifos mitinden hareketle Korporatism Sisifos u olarak akademik yazındaki yerini almıştır (Schmitter&Grote, 1997, 3). Korporatizm Sisifosuna göre, korporatizm inişli çıkışlı serüvenine rağmen 1990 lı yıllarda farklı formlarla da olsa(neo-korporatizm) tekrar yükselişe geçmiş ve yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların çözümünde önemli bir katkı sağlamıştır. Sosyal diyalog konulu bir yazının özellikle neo-korporatizme atıfta bulunmadan yazılması güçtür. Neo-korporatizm pek çok yönden korporatizm ve plüralizmden farklılık göstermektedir. Schmitter ve Lehmbruch tarafından ele alınan neo-korporatizm, hem politika yapma hem de uygulama süreçlerinde çıkar gruplarının devamlı ve kurumsal katılımlarını ifade etmektedir (Molina&Rohes, 2002, 307). Bu çerçevede, ulusal düzeyde yapılan makro anlaşmalar, sosyal politika anlaşmaları neo-korporatizm pratikleri olarak kabul görmektedir. Tarihsel süreç içerisinde korporatizmi ele alan Wiarda ya göre ise, korporatizmin dördüncü formu olan neo-korporatizm korporatizmin liberalizm ve parlamentarizm ile uyumlu çağdaş bir versiyonudur (Wiarda, 1997, 16). Wiarda ya göre neo-korporatizm, işçi, işveren ve devlet arasındaki üçlü ilişkiler üzerinden özellikle ilk ortaya çıktığı dönemlerde ücret, çalışma koşulları, üretim gibi sınırlı konularla ilgilenmiştir. İlerleyen dönemde, özellikle 1980 li yıllarda ise eğitim, sağlık, çevre gibi alanlarda da neo-korporatist kurumlar oluşturularak farklı sivil toplum kuruluşlarının da karar alma süreçlerine katılımı hedeflenmiştir. Bu çerçevede, neo-korporatizm korporatizme kıyasla daha içermeci, eşitlikçi ve demokratik olarak kabul görmektedir. Neo-korporatizmi korporatizmden ayıran temel unsurlardan biri de devletin aktörlerin katılım için teşvik eden fakat baskı uygulamayan rolüdür (Goldin, 2012, 4). Neo-korporatizm, aktörlerin özerkliğinin korunduğu ve devletin veya hükümetin diğer aktörleri kontrol ve manipüle etmeden sürece aktif olarak kattığı bir modeldir. Bu modelin çizdiği çerçevede, piyasa ve devlete ilişkin ücret, çalışma koşulları, vergi, sos- 145

3 yal politika gibi konularda kararlar makro düzeyde verilmektedir (Burns&Carsons, 2002, 132). Burns ve Carsons, neo-liberalizmi plüralizm ile kıyaslarken, çok katılımlı sürdürülür kurumsal oluşumların, süreç yönetimlerinin, örneğin çıkar çatışmalarının ve müzakerelerin belirli prosedürlerde ve kurumsallaşmış ilişkiler çerçevesinde yapılması hususunun neokorporatizmin önemli özelliklerinden olduğunu ön plana çıkarmışlardır (Burns&Carsons, 2002, 135). Neo-korporatizmde esas olan aktörlerin birbirleriyle çatışması değil uzlaşmasıdır. Bu çerçevede, neo-korporatizmin ılımlı bir endüstriyel ilişkiler sisteminin oluşmasında önemli olduğu söylenebilmektedir. Sosyal Diyalog, uluslararası anlaşma ve Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına göre, ortak çıkara yönelik ekonomik ve sosyal konularda hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasında her türlü bilgilendirme, danışma ve müzakere sürecini içermektedir (Dimitris, 2010, 5). Gerek akademik yazında gerekse AB ve diğer uluslararası kuruluşların temel politika belgelerinde farklı düzeylerde (AB düzeyinde, ulusal düzeyde, işletme düzeyinde, sektör düzeyde gibi) sosyal diyalogdan bahsetmek mümkündür. Sosyal diyalog iki koşula bağlıdır, birincisi birbirinden bağımsız tarafların varlığı, ikincisi ise tarafların işbirliğine istekli olmasıdır (Dereli, 1997, 115). Farklı çıkar gruplarının varlığı ve özerkliği, katılımcılık, kurumsallaşmış ilişkiler, otoriter şekilde olmayan devletlerin aktif rolü makro düzeydeki bazı sosyal diyalog mekanizmalarını neo-korporatizm çerçevesinde okumamızı sağlamaktadır. Bu çerçevede, katılımcılığı önemseyen, uzlaşmayı hedefleyen, makro düzeyde karar alma süreçlerini belirli prosedürler çerçevesinde işletebilen, devletin yerine AB kurumlarının yönlendirici rolünün olduğu, aktörlerin özerk oldukları ve kurumsallaşmış ilişkilerin olduğu topluluk düzeyinde üçlü Avrupa Sosyal Diyalogunu ve mekanizmalarını neo-korporatizm çerçevesinde değerlendirmek mümkün olmaktadır. Nitekim, AB düzeyinde sosyal diyalog, bir başka deyişle Avrupa Sosyal Diyalogu, istikrarlı bir düzen içerisinde olması, Avrupa Komisyonu nun aktif bir rol alması ancak diyalogun aktörlerine önemli ölçüde yetki ve öncelik tanımış olmasından dolayı literatürde de bir neo-korporatizm örneği olarak kabul edilmektedir (Weltz, 2008, 537). AB de 1990 yılından bu yana gerek kurucu anlaşmalar gerekse Konsey kararları ile sosyal diyalog mekanizmaları kurumsallaştırılarak farklı aktörlerin ekonomik ve sosyal konularda katılımcılığının sağlanması hedeflenmiştir. Avrupa sosyal diyalogu ile Topluluk kurumları yetkilerini çalışan ve işveren temsilcileri ile paylaşmaktadır. Nitekim, ekonomik ve finansal krizin etkileri üzerine Mart 2013 de toplanan Üçlü Zirve de konuşan Avrupa Birliği (AB) Komiseri Andor un söylemi neo-korporatizmin yükselişi üzerine olan görüşleri doğrulamaktadır. AB de 1990 lı yıllardan bu yana giderek kurumsallaşan bir kavram olan Sosyal Diyalog yaygınlığını özellikle son finansal ve ekonomik kriz sonrasında da sürdürmüştür. Gerek sosyal taraflar ile AB kurumları arasındaki diyalog, gerekse sosyal tarafların kendi aralarındaki diyalog sonucunda hem Birlik düzeyinde hem de Üye Ülke düzeyinde ekonomik ve sosyal alanda bir etkileşim yaşandığından hareketle sosyal diyalog mekanizmalarından beklentilerin yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Özellikle son yaşanan ekonomik ve finansal kriz sonrasında AB üst düzey bürokratları da dâhil olmak 146

4 üzere politika yapıcıların temel argümanı sosyal diyalogun krizin etkilerini gidermede ne kadar önemli bir rolü olduğudur. Bu yazı, bir yandan betimleyici bir analiz sunmaya çalışırken bir yandan da sosyal diyalogun söylem düzeyinde aldığı övgüyü ne kadar hak ettiğini sorgulamaktadır. Ulusal düzeyde işleyen sosyal diyalog mekanizmaları yazının kapsamı dışındadır. Yazının ilk bölümünde kısaca AB de sosyal diyalog mekanizmasının kurumsallaşma sürecinden bahsedilecektir. İkinci bölümünde ise AB de sosyal diyalogun çıktılarından hareket edilerek Avrupa Sosyal Modeli ne katkıları ve en son finansal ve ekonomik kriz dönemindeki çıktıları ele alınacaktır. Son bölümde ise bu verilerden hareketle Sisifos söylemi üzerinden bir öngörüde bulunulacaktır. 1. Avrupa Birliği nde Sosyal Diyalogun Kurumsallaştırılması 1980 li yıllarda işçi ve işveren temsilcileri arasındaki ikili görüşmelerle başlayan sosyal diyalog süreci sonrasında sosyal diyalog kavramı 1992 Maastricht Antlaşması ile resmi olarak AB Müktesebatına dâhil olmuştur. Bu tarihten günümüze, sosyal diyalog, gerek kurucu antlaşmalar, direktifler, gerekse oluşturulan kurumlar ve mekanizmalar sayesinde değişim ve gelişim göstermiştir. Avrupa ikili sosyal diyaloğu, işçi ve işveren temsilcileri arasında yapılan tartışma, danışma, müzakere ve ortak eylemleri kapsamaktadır (Avrupa Komisyonu, 2010, 1). Üçlü düzeyde diyalogda ise diyalog sürecine AB kurumları da dâhil olmaktadır. İlk olarak, sosyal diyalogun geçirdiği evrimin izdüşümünü şu anda yürürlükte olan Lizbon Antlaşması nda bulmak mümkündür. Lizbon Antlaşması nın 152. maddesi sosyal tarafların rollerini artırmak ve diyaloglarını kolaylaştırmak görevini AB ye açık bir şekilde vermekte ve özellikle Büyüme ve İstihdam Üçlü Sosyal Zirvesi ne atıfta bulunmaktadır. Lizbon Antlaşması nın 154. Maddesinde ise Avrupa Komisyonu nun sosyal politika alanında yasal bir düzenleme yaparken sosyal taraflara danışma zorunluluğundan bahsedilmektedir. Söz konusu hüküm sayesinde sosyal taraflar AB düzeyinde sosyal politika alanında müktesebat oluşturma noktasında söz sahibi olmaktadırlar. Lizbon Antlaşması nın 155. maddesinde ise sosyal taraflar arasındaki diyalog sonucunda Topluluk düzeyinde oluşturulabilecek anlaşmalar ele alınmaktadır. Söz konusu maddeye göre, sektörler arası ya da sektörel sosyal taraflar kendi inisiyatifleriyle bir anlaşma yapma hakkına sahiptirler. Komisyon, bu anlaşmaları Konseye bir karar olarak sunma ve neticede bir direktif oluşturma hakkına sahiptir. Bu madde sayesinde sosyal taraflar, tüm üye ülkeler için bağlayıcı olan direktiflerin oluşturulması sürecini doğrudan yönlendirebilmektedirler. İkinci olarak, özellikle iş hukuku alanında oluşturulan direktifler çalışanların yönetime katılımını güvence altına alarak özellikle işletme düzeyinde sosyal diyalogun kurumsallaşmasına katkıda bulunmuştur. Söz konusu temel direktifleri şu şekilde belirtmek mümkündür: 2002/14/EC: Çalışanların Bilgilendirilmesine ve Danışılmasına İlişkin Çerçeve Direktifi 147

5 98/59/EC: Toplu İşten Çıkarmaya İlişkin Direktif 2001/23/EC: İşletmelerin Devri Sırasında Çalışan Haklarının Korunmasına İlişkin Direktif 2009/38/EC: Avrupa İş Konseyleri Direktifi 2001/86/EC: Avrupa Şirketinde Çalışanların Katılımına ilişkin Direktif 2003/72/EC: Avrupa Kooperatif Şirketlerinde Çalışanların Katılımına ilişkin Direktif Bütün üye ülkeler ulusal mevzuatlarında söz konusu direktiflere uyum sağlamak zorundadırlar. Benzer şekilde, Türkiye nin de aralarında bulunduğu aday ülkeler gerek adaylık sürecinde gerekse üye olduktan sonra söz konusu direktiflere uyumlu olmak durumundadırlar. Üçüncü olarak, Birlik düzeyinde oluşturulmuş sosyal diyalog mekanizmaları da bulunmaktadır. Bu mekanizmaları şu şekilde özetlemek mümkündür: Büyüme ve İstihdam Üçlü Sosyal Zirvesi: 2003 yılında bir Konsey Kararı (2003/174/ EC) ile kurulmuştur. Yılda en az iki kez toplanan Zirve, Konsey Başkanı, bir sonraki iki dönemin Konsey Başkanları, Komisyon ve sosyal taraf temsilcileri ve üye ülke hükümetlerinin ilgili bakanlarından oluşmaktadır. Esas amacı, AB de ekonomik ve sosyal politika yapma süreçlerine sosyal tarafların katılımını sağlamaktır. En son 14 Mart 2013 tarihinde toplanan Zirvenin esas konusu kriz ve ekonomik ve sosyal gelişmenin önündeki engeller olmuştur (Avrupa Komisyonu, 2013) Zirve, üçlü sosyal diyalog mekanizmasının önemli araçlarından biri olarak görülmektedir. Bu çerçevede, iyi bir neokorporatizm örneği olarak değerlendirilebilir. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi: Komite, AB nin bir danışma organı olup kararları bağlayıcı değildir Roma Antlaşması yla kurulmuş olan Komite, aynı zamanda, hem AB düzeyinde hem de AB ye üye ülkeler düzeyinde, ekonomik ve sosyal politikaların oluşturulması ve uygulanması sürecine çeşitli katkılar sağlayan bir tartışma zemini oluşturmaktadır (Ateş, 2006, 47). Komitenin önerileri Konsey, Komisyon ve Parlamentoya iletilmektedir. Komite, ilgili kurumlara danışma organı olarak yardım etmektedir. Komitenin hâlihazırda işverenler ve çalışanlar da dâhil çiftçi örgütü, zanaatkâr, kadın dernekleri gibi farklı ekonomik ve sosyal çıkar gruplarından oluşan 344 üyesi bulunmaktadır. Komite üyeleri, 5 yıllık süre için üye devletler tarafından gösterilen adaylar arasından, Konsey tarafından atanmakta ve görev süreleri yenilenebilmektedir. Komitenin üye sayılarının dağılımı şu şekildedir: Almanya, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık 24 üye; İspanya ve Polonya 21 üye; Romanya 15 üye; Belçika, Yunanistan, Hollanda, Portekiz, Avusturya, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Bulgaristan 12 üye; Danimarka, İrlanda, Finlandiya, Litvanya ve Slovakya 9 üye; Estonya, Letonya ve Slovenya 7 üye; Lüksemburg ve Kıbrıs 6 üye; Malta 5 üye. 148

6 Sektörler Arası Sosyal Diyalog Komitesi: AB düzeyinde çalışanların ve işverenlerin yer aldığı en önemli diyalog araçlarından biridir. AB nin temel ikili sosyal diyalog mekanizması olarak görülmektedir. Yılda 3-4 kez toplanarak, ekonomik ve sosyal alanda çeşitli konuları görüşerek ortak karar almaktadır. En fazla 64 üyeden oluşan Komite, işveren ve çalışan kesim arasında eşit dağılım gözetmektedir. Komite, iş ve aile hayatının uyumlaştırılması, istihdam gibi konularda ayrıca tematik çalışma grupları kurabilmektedir. Komitenin temel aktörleri, aynı zamanda AB düzeyinde sosyal diyalogun temel aktörleridir. Bu aktörler, Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC), Avrupa Sanayicileri Konfederasyonu (BUSINESSEUROPE), Kamu Hizmeti Sunan İşletme ve İşverenler Avrupa Merkezi (CEEP), Küçük ve Orta Boy İşletmeler Avrupa Birliği (UEAPMA) ve Yönetici Avrupa Konfederasyonu (CEC) ile Konseyi dir. Komitenin önemli taraflarından biri olan ve 1973 yılında kurulan ETUC, 36 Ülkeden 85 İşçi Konfederasyonu ve 10 Avrupa İşçi Federasyonunda oluşan bir örgüttür. ETUC, Avrupa da 60 milyon işçiyi temsil etmektedir yılında kurulan CEC ise Avrupa da 1.5 milyon yöneticiyi temsil etmektedir. UNICE İşveren temsilcisi olarak 1958 yılında kurulan BUSINESSEUROPE, Avrupa da özel sektörde 20 milyon işletmeyi temsil etmekte; 35 üye ülkeden 41 işveren konfederasyonundan oluşmaktadır yılında kurulan CEEP ise kamu sektöründeki işverenleri temsil eden bir örgüttür. CEEP üyeleri Avrupa daki işgücünün yüzde 30 unu istihdam etmektedir. AB düzeyindeki sosyal diyaloga bir diğer katılan işveren temsilcisi ise 34 üye ülkeden 80 organizasyonu içeren UEAPMA dır. 12 milyon işletmeyi temsil eden UEAPMA, yaklaşık 55 milyon kişiye istihdam sağlamaktadır. Sektörel Sosyal Diyalog Komiteleri: 1998 yılında Komisyon, 98/500 sayılı kararıyla AB düzeyinde sektörel diyalogun gelişmesi için komiteler kurulmasına karar vermiştir. Sektörel diyalog, belirli bir sektörde işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getiren bir anlayıştır. Sektörel diyalog son yıllarda önemini ve işleyişini arttırmıştır. Sektörel Komitelerin oluşturulması sosyal ortakların isteğine bağlı olup, bu komiteler sosyal ortakların Avrupa düzeyinde bir sosyal diyaloga katılma konusunda birlikte istekte bulundukları sektörlerde kurulmaktadır (Gülmez, 2003, 31). Söz konusu komitelerin danışılma görevlerinin yanı sıra sosyal diyalogu geliştirme ve kolaylaştırma görevleri de bulunmaktadır. Komitede işçi ve işveren temsilcileri eşit sayıda temsil edilmektedir ve Komiteler en fazla 64 sosyal taraf temsilcisinden oluşmaktadır. Komiteler, yılda en az bir kez toplanmaktadırlar yılından bu yana Komisyon ulaştırma, enerji, tarım, eğitim, inşaat gibi sektörlerde 40 sektörel sosyal diyalog komitesi kurmuş olup, bu komiteler AB de çalışan 145 milyon kişiyi kapsam altına almaktadır (Avrupa Komisyonu, 2010). Sektörel Komitelerde, sosyal taraflar, anlaşmalar ve ortak bildirimler çıkarabilmektedirler. Kısacası, AB de gerek kurucu antlaşmalar, direktifler ve bildirimler yoluyla gerekse oluşturulmuş olan kurumlar aracılığıyla sosyal diyalog hem yasal olarak hem de kurumsal olarak güvence altına alınmıştır. 149

7 2. Avrupa Birliği Düzeyinde Sosyal Diyalogun Çıktıları Bu bölümde yaklaşık 25 yıllık bir gelişim süreci sonunda sosyal diyalogun AB düzeyindeki mevcut kazanımları ele alınacaktır. İkili ve üçlü sosyal diyalog mekanizmaları AB de özellikle sosyal politika yapım sürecinin önemli aktörleri olarak görülmektedir. Avrupa 2020 stratejisinin oluşturulmasında da AB sosyal aktörlerinin rolü olmuştur. Tüm sosyal taraflar eğitimin sadece ekonominin ihtiyaçlarını karşılamak gibi bir misyonu olmaması gerektiğini, sosyal bütünlük, eşitlik, vatandaşlık için de eğitimin önemli bir araç olduğunu vurgulamışlardır. AB düzeyinde sosyal diyalog çıktılarının önemli bir kısmı bağlayıcı nitelikte değildir. Söz konusu çıktılar daha çok bilinç artırma, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gibi amaçlara sahip olan ortak bildirimler ve fikirlerdir. Bu çerçevede, 600 den fazla ortak bildirim üretildiği bilinmektedir (Avrupa Komisyonu, 2012). Ancak, bağlayıcı olmayan çıktıların üye ülkelerdeki etkisi üzerine bir değerlendirme yapmak güçtür yılında yapılan bir araştırmaya göre, ortak bildirimler, eylem tavsiyeleri gibi bağlayıcı olmayan araçların üye ülkelerdeki etkisi üye ülkelerin endüstriyel sistemleri ve kurumsal geçmişlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir (Voss, 2011, 47) lı yıllardan bu yana AB düzeyinde gelişen sosyal diyalog mekanizması ile üretilen çıktıları şu şekilde özetlemek mümkündür. Tablo 1: AB Düzeyinde Sosyal Diyalog Çıktıları SOSYAL DİYALOG ÇIKTILARI ANLAŞMALAR ÇERÇEVE TİFLER ANLAŞMALARI/DİREK- ULUSAL DÜZEYDE UYGULANIR TAVSİYELER EYLEM TAVSİYESİ REHBERLER POLİTİKA YÖNELİMLERİ TAVSİYELER ULUSAL DÜZEYDE TAKİP EDİLİR ORTAK FİKİRLER BİLGİ PAYLAŞIMI BİLDİRİMLER BİLGİ AKTARIMI SAĞLANIR DİĞER ARAÇLAR Kaynak: Avrupa Komisyonu, 2012, Social Europe Guide: Social Dialogue. 150

8 İlk olarak, Lizbon Antlaşması nın Maddesine uygun olarak işletilen, sosyal taraflara danışma ve sosyal tarafların kendi inisiyatifleri ile yasama sürecini başlatma hakları önemli çıktılarla sonuçlanmıştır. Bu yolla sosyal politika alanındaki pek çok önemli hak gerek anlaşmalar gerekse daha sonra uygulamaya konulan direktifler sayesinde güvence altına alınmıştır. Bu çerçevede, yukarıda bahsi geçen AB düzeyinde etkili olan sosyal taraflar arasında yedi Çerçeve Anlaşma imzalanarak bunlardan dört tanesi Direktif halini almıştır. AB düzeyinde sosyal diyalogun en somut çıktılarının bu anlaşma ve direktifler olduğunu söylemek mümkündür. Söz konusu anlaşma ve direktifleri şu şekilde özetlemek mümkündür: Tablo:2- AB de Sosyal Diyalog Mekanizması ile Oluşturulan Anlaşma ve Direktifler Tarih Düzenleme Aktörler Konu /34/EC sayılı Konsey Direktif 97/81/EC sayılı Konsey Direktifi 99/70/EC sayılı Konsey Direktifi 2002 Çerçeve Anlaşma UNICE, CEEP, ETUC arasında yapılan çerçeve anlaşma AB kurumları tarafından Direktif yapılarak tüm ülkeler için bağlayıcı hale getirilmiştir. UNICE, CEEP, ETUC arasında yapılan çerçeve anlaşma AB kurumları tarafından Direktif yapılarak tüm ülkeler için bağlayıcı hale getirilmiştir. UNICE, CEEP, ETUC arasında yapılan çerçeve anlaşma AB kurumları tarafından Direktif yapılarak tüm ülkeler için bağlayıcı hale getirilmiştir. UNICE, UEAPME, CEEP, ETUC arasında yapılan çerçeve anlaşma Ebeveyn İzni Kısmi süreli çalışma Belirli Süreli Çalışma Uzaktan çalışma 2002 Çerçeve Eylem Belgesi UNICE, UEAPME, CEEP, ETUC Hayatboyu öğrenme, mesleki yeterlilikler 2004 Çerçeve Anlaşma UNICE, UEAPME, CEEP, ETUC arasında yapılan çerçeve anlaşma İşyerinde stres 2005 Çerçeve Eylem Belgesi UNICE, UEAPME, CEEP, ETUC Cinsiyet eşitliği 2007 Çerçeve Anlaşma 2010 Çerçeve Anlaşma /18/EU sayılı Konsey Direktifi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP, ETUC arasında yapılan çerçeve anlaşma BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP, ETUC arasında yapılan çerçeve anlaşma BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP, ETUC arasında yapılan çerçeve anlaşmaya dayanılarak kabul edilen Direktif AB kurumları tarafından revize edilmiştir. İşyerinde taciz ve şiddet İçermeci işgücü piyasaları Ebeveyn izni-revize 2013 Çerçeve Eylem Belgesi BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP, ETUC Genç İşsizlik Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. 151

9 Çerçeve anlaşmaların yanı sıra, AB de sektör düzeyinde sosyal diyalogun önemli çıktıları olduğu bilinmektedir. Sektörel sosyal diyalog komiteleri, çeşitli konularda anlaşmalar yapmışlardır ve bu anlaşmalardan bir kısmı da direktif olmuştur. Örneğin, gemicilerin çalışma saatlerine ilişkin sektör temsilcileri tarafından imzalanan anlaşma 1999/63/EC sayılı direktifi ile bağlayıcı hale gelmiştir. Benzer şekilde sivil havacılıkta çalışanların çalışma saatlerine ilişkin ilgili sektör temsilcileri tarafından yapılan Anlaşma 2000/79/EC sayılı Direktifi ile bağlayıcı hale gelmiştir. Bir diğer önemli Anlaşma sınır ötesi demir yollarında çalışan mobil işçilerin çalışma koşullarına ilişkin olup, 2005/47/EC sayılı Direktifle bağlayıcı hale gelmiştir yılında, sağlık sektöründe, kesici yaralanmalarla ilgili olarak yapılan Anlaşma, 2010/32/EC sayılı direktifle bağlayıcı hale gelmiştir. Sektörel komitelerin çıktıları olan bu direktifler tüm Avrupa da bu sektörlerde çalışanlar için önemli hak ve kazanımlar getirmiştir. Sınırlı sayıda olan bu direktifler ve anlaşmalar Avrupa daki milyonlarca işçiyi etkilemiştir. Örneğin, yaklaşık gemicilik sektöründe çalışan, 5 milyon sağlık sektöründe çalışan işçilerin çalışma koşullarında iyileşmeler sağlanmıştır (Avrupa Komisyonu, 2010). Söz konusu direktifler ve çerçeve anlaşmaların yanı sıra tavsiye niteliğinde çıktılar da üretilmiştir. Örneğin, eylem çerçeveleri (2002 yılında hayat boyu öğrenme; 2005 yılında cinsiyet eşitliği), 16 sektörde rehberler ve çok sayıda ortak bildirim bulunmaktadır. Kısacası, AB de 90 lı yıllardan beri süregelen sosyal diyalog sürecinin kısıtlı da olsa üye ülkeler için bağlayıcı olan sonuçlarından söz etmek mümkündür. 3. Finansal ve Ekonomik Krizin Yönetiminde AB Düzeyinde Sosyal Diyalog 2008 yılından bu yana yaşanan finansal ve ekonomik kriz karşısında AB tarafından alınan tedbirlerde sosyal diyalogun rolü ele alınması gereken önemli bir husustur. Bu amaçla öncelikle sosyal tarafların krize karşı yaptıkları faaliyetler incelendikten sonra AB düzeyinde krize karşı alınan tedbirlerin neler olduğu ve hangi aktörlerce yapıldığı ele alınacaktır. AB düzeyindeki sosyal diyalog aktörleri, krizin etkilerini gidermeye yönelik önemli bir çaba sarf etmişlerdir ancak bu çabaların etkisinin şu an için sınırlı olduğunu söylemek mümkündür (Clauwaert, Schömann, 2011, 5). Nitekim, yoğun çabalara rağmen, 2009 Mart ayında toplanan sektörler arası sosyal diyalog komitesi krizle başa çıkabilmek için ortak bir bildirim yayınlamayı başaramamıştır (Avrupa Komisyonu, 2010). Bu durumun en temel sebebi ise krizin sebepleri konusunda olan yaklaşım farklılıklarıdır. Tarafların uzlaşabildikleri tek husus, Avrupa Sosyal Fonu nun ekonomik toparlanma sürecinde nasıl kullanılacağı olmuştur. Bir diğer önemli çıktı ise, 2010 yılında toplanan Üçlü Sosyal Zirve de UEPMA, BUSINESSEUROPE, CEEP ve ETUC tarafından imzalanan İçermeci İşgücü Piyasaları Çerçeve Anlaşması dır. Bu anlaşma ile sosyal taraflar hem kendilerine hem de hükümetlere ve diğer aktörlere krizle ilgili sorumluluklar yüklemişlerdir. Sosyal tarafların özellikle kendilerine yükledikleri sorumlulukları arasında mevcut işler ve eğitim imkânları ile ilgili bilgilendirme yapmak, işverenler ve işçilerle ortaklaşa bireysel gelişim planları ha- 152

10 zırlamak, daha fazla çıraklık sözleşmesi uygulamak, mesleki eğitim ile ilgili uygulanacak önlemleri desteklemek gibi önlemler bulunmaktadır. 11 Haziran 2013 tarihinde ise ETUC, BUSINESEUROPE, UEPMA ve CEEP tarafından Genç İstihdamı Eylem Çerçeve Belgesi yayınlanmıştır. Söz konusu Çerçeve belgede, AB-27 de yüzde 23.5 olan genç işsizlik oranını düşürmek için istihdam, eğitim ve girişimcilik alanlarında tavsiyeler belirlenmiştir. Sektörel düzeyde ise 2008 yılından sonra kriz konusu neredeyse tüm sektörel komitelerin gündem maddesini oluşturmuştur. Bazı sektörel komitelerde, örneğin, kimya, inşaat, bölgesel ve yerel yönetim, ticaret, ulaştırma gibi sektörlerde ortak bildirimler yayınlanmıştır. Örneğin, kimya sektöründeki ortak bildirim sürekli iş kayıplarını engellemek için kısa dönemli çalışma ve iş paylaşımı gibi tedbirler üzerinde durmuştur. Benzer şekilde, inşaat sektöründe, asgari ücret ve eğitimi güvence altına alan geçici işsizlik programlarının uygulanması üzerine ortak bir bildirim yayınlanarak ilgili aktörler uyarılmıştır yılından bu yana sektörel komiteler tarafından 14 ortak bildirim yayınlanmıştır (Clauwaert, Schömann, 2011, 3). Pek çok sektörde, sosyal ortaklar tarafından krizin etkilerini azaltmak için yayınlanan bildirimlerdeki önerileri şu şekilde özetlemek mümkündür: KOBİ lerin kredilere erişim imkânlarını artırmak için AB ve ulusal finansal destek mekanizmalarını desteklemek; Ekonominin toparlanması için altyapı çalışmalarına yatırım yapmak; Özellikle işsizlik dönemlerinde işçilerin becerilerini korumak ve artırmak için eğitim programları düzenlemek; İşçi temsilcileri ile danışma sürecini işleterek kısa süreli çalışma programlarını uygulamak; Özellikle işçi hareketliliğinin yüksek olduğu sektörlerde sosyal koruma sistemlerini geliştirmek Söz konusu bildirimlerin ve tavsiye metinlerinin ulusal düzeydeki etkilerini değerlendirmek ise hem güçtür hem de böylesi bir değerlendirme için erkendir. AB düzeyinde krizin etkilerini azaltmak için alınan önlemler incelendiği zaman, alınan önlemlerin daha çok ekonomik alanda istikrar sağlanmasına ve avro alanında ekonomik ve finansal yönetişime yönelik olduğu görülmektedir. Krize karşı alınan önlemlerin temel amaçları; finansal ve ekonomik yönetişimi güçlendirmek, iş yaratmak, ekonomik yönden zorluklarla karşılan ülkelere destek sağlamaktır. Söz konusu temel tedbirleri şu şekilde özetlemek mümkündür (Tablo-3) yılında AB ve Avro alanında krizin etkilerini azaltmak için Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması ve Avrupa Finansal İstikrar Kolaylığı olmak üzere iki adet istikrar mekanizması oluşturulmuştur yılında ise Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) kurulmuştur. ESM, avro alanı ülkelerinden olan ülkelere finansal istikrarı sağlamak için finansal destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Yasal temeli taraf tüm ülkelerin 2 Şubat 2012 tarihinde 153

11 imzaladığı anlaşmadır. Bu amaçla devamlı bir mekanizma kurma kararı ise 2010 yılında hükümet ve devlet başkanları tarafından Avrupa Konseyi nde alınmıştır. ESM nin maksimum kredi verme kapasitesi 500 trilyon avro dur yılında Avrupa Döneminde (European Semester) Konsey ve Avrupa Parlamentosu tarafından ekonomik yönetişime ilişkin bir yasa paketi kabul edilmiştir. Bu paket, İstikrar ve Büyüme Paketini (SGP- Stability and Growth Pact) desteklemiştir. Bu paket ile Konsey ve Parlamento makroekonomik dengesizlikleri dengelemek ve önlemek için yeni bir süreç öngörmüştür. Tüm Avro bölgesindeki Ülkeler ve avro bölgesinin dışındaki 8 ülke tarafından 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan Ekonomik ve Parasal Birliğin Yönetişimi, Koordinasyonu ve İstikrarı Anlaşması (Fiscal Compact) imzalanmıştır. Bu anlaşma esas olarak mali disiplini iyileştirmeyi hedeflemektedir yılında Finansal izleme sistemlerini iyileştirmek için Avrupa Bankacılık Otoritesi, Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Kurumu, Avrupa Piyasa ve Güvenlik Otoritesi gibi izleme kurumları kurulmuştur. Benzer şekilde Avrupa Konseyi ortak bir banka kurma konusunda çalışmalarını sürdürmektedir yılında daha fazla iş ve büyüme için AB liderleri bir çerçeve dokuman kabul etmişlerdir yılında ise Avrupa 2020 hedefleri ile paralel olarak Avrupa Komisyonu genç işsizliğini azaltmak için Genç İstihdamı İnisiyatifi ni başlatmıştır. Kriz sonrasında AB finansal ve ekonomik yönetişim çerçevesinde tartışılan ve yenilik olarak görülen en önemli konulardan bir tanesi AB nin ücret belirleme ile ilgili yeni müdahale alanı ve politikasıdır. Özellikle avro alanındaki ülkelerin ücret politikalarının AB düzeyinde koordine edilmesinin ülkeler arasındaki rekabet ve dengeleri korumak açısından önemli olduğu düşünülmektedir (Busch, 2010, 4). Nitekim, 2011 yılı Mart ayında Almanya ve Fransa nın önderliğinde Euro Plus Pact diye isimlendirilen anlaşma imzalanarak rekabet edebilirliğin önemli ayaklarından biri olan ücret politikalarının koordinasyonu için AB düzeyinde bir adım atılmıştır. Avrupa 2020 hedefleri ile paralel olarak Euro Plus anlaşması çerçevesinde üye ülkeler hedefler belirlemekte ve bu hedeflere ulaşılabilmesi için her Avrupa Döneminde Komisyon tarafından ülkelere ücret konusu da dahil olmak üzere öneriler sunulmaktadır. Avrupa Komisyonu tarafından 20 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan bir notta da Komisyon un üye ülkelerin ücret sistemlerinin ve düzeylerinin izlenmesinin yanısıra üretkenliği ve iş yaratmayı artırmak için gerekirse değiştirilmesi yönünde bir niyeti olduğunu ifade etmiştir. Aynı belgede nominal birim işçi maliyetinin 3 yılda avro-alanındaki ülkeler için maksimum yüzde 9, avro alanını dışındaki AB ülkeleri için maksimum yüzde 12 artması öngörülmüştür. Krizin etkilerini azaltmaya yönelik olarak düşünülen söz konusu niyet ve düzenleme girişimi sosyal tarafların tepkisini çekmiştir. Örneğin, industriaall tarafından yayınlanan bir açıklama da Komisyonun kemer sıkma politikaları kapsamında Güney Avrupa Ülkelerinde manipüle ettiği reel ücret azalmalarına dikkat çekilerek Komisyonun ücret belirleme konusunda müdahil olma isteğini sendikacılık açısından tehlikeli görerek reddetmişlerdir. Benzer şekilde AB düzeyinde sosyal taraflar ücret belirleme ile ilgili Komisyon tarafından benimsenen yaklaşımı eleştiren bildirimler yapmışlardır (Eurofound, 2013, 41) 154

12 Tablo-3: AB tarafından krize karşı alınan temel önlemler Önlem Tarih Euro Pact imzalandı. Mart Paket (Six Pact) olarak bilinen finansal yönetişime ilişkin yasa paketi kabul edildi. Aralık 2011 Kontrol kurumları kuruldu: Ocak 2011 Avrupa Bankacılık Otoritesi, Avrupa Sigorta ve Mesleki Emeklilik Kurumu, Avrupa Piyasa ve Güvenlik Otoritesi Avrupa İstikrar Mekanizması kuruldu. Ekim 2012 Ekonomik ve Parasal Birliğin İstikrarı, Yönetişim ve Koordinasyonu Anlaşması imzalandı. Ocak 2013 Genç İstihdamı İnisiyatifi Fonu başlatıldı. Haziran 2013 Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır. AB tarafından alınan kriz önlemleri incelendiği zaman önlemlerin daha çok finansal ve ekonomik yönetişimle ilgili olduğu açıktır. Yönlendiren aktörlerin ise Avrupa Konseyi, Konsey ve Komisyon ve Parlamento olduğu görülmektedir. Sosyal tarafların yasama sürecinden gelen rolleri dışında bu süreçte çok fazla etkili olduklarını söylemek güçtür. Özellikle ücret konusunda Komisyon ile sosyal diyalog aktörleri arasında yaşanan gerilim kriz döneminde Avrupa Sosyal Diyalogunun tam anlamıyla işletilemediğini göstermektedir. Ayrıca, özellikle krizden fazla etkilenen Akdeniz ülkeleri (Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya) tarafından alınan önlemler ve AB tarafından politika önerisi olarak sunulan hususlar dikkate alındığı zaman kriz sonrasında uygulanan ve desteklenen politikaların kemer sıkma politikası (austerity policy) olması Avrupa Sosyal Modeline zarar verdiği ve sosyal damping etkisi yarattığı için eleştirilmektedir (Blusch, Hermann, Hinrichs, Schulten, 2013, 28). Böylesi bir konjonktürde Avrupa Sosyal Diyalogu aktörleri ve süreçlerinin Avrupa Sosyal Modelinin korunması anlamındaki etkileri sorgulanmalıdır. Sonuç Bu yazı, AB düzeyinde sosyal diyalog mekanizmalarının kurumsallaşma süreci ve kazanımlarını incelemiştir lı yıllarda resmi olarak başlayan sosyal diyalog süreci gerek ikili (çalışan ve işveren) gerekse üçlü düzeyde (çalışan, işveren ve AB kurumları) sürmektedir. İşçi ve işverenler arasında inşa edilmiş olan ikili sosyal diyalog ortak bildirim ve çerçeve anlaşmalarının çıktı olarak elde edilmesini sağlayan önemli bir ikili sosyal diyalog aracı olarak kabul edilmektedir. Yapılan bu katkıların eşitlikçi ve katılımcı ilkelerle oluşturulmaya çalışılan Avrupa Sosyal Modeline önemli kazanımlar sağladığını söylemek mümkündür. 155

13 Yasama süreçlerinde sosyal taraflara danışma prosedürleri, ekonomik ve sosyal konularda karar alması için oluşturulan üç düzeyde katılım olduğu komite ve konseyler, söz konusu süreçlerin AB kurumları tarafından desteklenmesi ancak manipüle edilmemesi, Avrupa Komisyonu tarafından ilgili sosyal diyalog aktörlerine yetki verilmiş olması topluluk düzeyindeki üçlü Avrupa Sosyal Diyalogunun bir neo-korporatizm örneği olarak kabul edildiğini söylemek mümkündür. Sosyal tarafların imzaladığı çerçeve anlaşmalar ve sonrasında hazırlanan Direktifler sayesinde Avrupa da milyonlarca işçinin çalışma koşullarını ve haklarını iyileştirerek olumlu katkılar yapmıştır. Bununla birlikte, AB düzeyinde sosyal diyalog esas sınavını son yaşanılan ekonomik ve finansal krizle vermektedir. AB üye ülkelerinin yaşadıkları ciddi ekonomik ve sosyal sorunlarda AB düzeyindeki aktörler arasındaki diyalogun etkinliği tartışmalıdır. Nitekim, krizlerin sona ermesi bir yana etkilerinin azaltılması için dahi AB düzeyindeki işçi, işveren örgütleri ve AB kurumları arasında atılan somut bir adım tespit edilememiştir. Finansal yönetişime ilişkin alınan önlemlerde Üye Ülkeler ve AB kurumlarının etkinliği ön plana çıkmıştır. Bu durum, pek tabii ortaya çıkarılan ortak metinleri önemsizleştirmemektedir. Neticede, topluluk düzeyinde farklı çıkar gruplarının temsilcilerinin ortak cümleler kurabilmesi önemli bir kazanımdır. Ancak, zorlu süreçler sonucunda ortaya konulan tavsiye niteliğindeki bildirimlerin üye ülke düzeyindeki etkilerinin henüz sınırlı olduğu tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, bir başka yazının konusu olabilecek bir sorunun sorulması uygun olmaktadır: Ulusal düzeydeki/işletme düzeyindeki sosyal diyalog mekanizmaları krize nasıl cevap vermektedir? AB düzeyinde kurumsallaşma serüveni ve sosyal aktörlerin varlıkları değerlendirildiği zaman ulusal sınırları aşan, topluluk düzeyinde işletilmeye çalışılan sosyal diyalog sürecinin varlığı başlı başına önemli bir kazanımdır. Ancak, hâlihazırda yaşadığımız kriz ortamı bu potansiyelin daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini söylemektedir. Çünkü, AB düzeyinde iyi işleyen ve krize karşı çözümler üreten bir sosyal diyalog mekanizması, sisifos söylemindeki umutsuzluğumuzu kırmakta bir nebze olsun etkili olabilecektir. 156

14 Kaynakça - ATEŞ, Mustafa: Avrupa da Sosyal Diyalogun Kurumsal Yapısı: Avrupa Birliği Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 2005, Cilt.5, No.1, s BURNS, Tom; CARSON, Marcus: European Union, neo-corporatist, and pluralist governance arrangements: Lobbying and policy-making patterns in a comparative perspective. International Journal of Regulation and Governance, 2002, Vol.2, No.2. s BUSCH, Klaus; HERMANN, Christoph; HINRICHS, Karl; SCULTEN, Thorsten: Euro Crisis, Austerity Policy and European Social Model. International Policy Analysis, 2013, s BROUHTON, Andrea; WELZ, Christian: Impact of Crisis on industrial relations, Eurofound, CLAUWERT, Stephan; SCHOMANN, Isabella: European Social PolicyEuropean social dialogue and transnational framework agreements as a response to the crisis?. ETUI Policy Brief, 2011, Issue 4. - DERELİ, Toker: Sosyal Diyalog: Ekonomik ve Sosyal Konsey Hakkında, Ekonomik Yaklaşım, 1997, Cilt 8, Sayı DIMITRIS, Stevis: International framework agreements and global social dialogue, Employment Working Paper, 2010, No.47, ILO. - GÜLMEZ, Mesut: Avrupa Birliğinde Sosyal Politika, 2003, Ankara. - GOLDIN, Adrian: Corporatism, Neo-Corporatism and Freedom of Association. Autonomy in Labour Law: National and International Perspectives - Essays in Honor of Pierre Verge, 2012, Laval. - MOLİNA, Oscar; RHODES, Martin: Corporatism: The Past, Present and the Future of a Concept. Annual Review Political Science, 2002, s: SCHMITTER, Philippe&GROTE, Jürgen: The Corporatist Sisyphus:Past, Present and Future. EUI Working Paper SPS, 1997, No.4. s SCHMITTER, Philippe: Still the Century of Corporatism. The Review of Politics, 1974,No.36, s VOSS, Eckhard: European Social Dialogue: Achievements and Challenges Ahead, 2011, Final Raporu. - WELZ, Christian: The European Social Dialogue under Articles 138 and 139 of the EC Treaty, Wolters Kluwer, Hollanda. - WIARDA, Howard.J: Corporatism and Competitive Politics: The Other Great Ism. 1997, M.E.Sharpe, Londra ve Newyork. İnternet Kaynakları - Avrupa Komisyonu, 2010, MEMO/10/354. Commission Report on the sectoral social dialogue at European Level. [http://europa.eu/rapid/press-release_memo _en.htm] - Avrupa Komisyonu, 2013, MEMO/13/224, [http://europa.eu/rapid/press-release_memo _ en.htm] 157

15 - Avrupa Komisyonu, 2012 Social Europe Guide, Vol.2. - Avrupa Komisyonu, 2010, Industrial Relations in Europe. İnternet sitesi: [http://ec.europa.eu/social/ keydocuments.jsp?type=0&policyarea=0&subcategory=0&country=0&year=0&advsearchkey=i RIE&mode=advancedSubmit&langId=en] - Lisbon Treaty, Official Journal of the European Union, C83, Volume 53. (2010). [http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:c:2010:083:full:en:pdf] - EU Labour Law [http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catid=707&langid=en&intpageid=210] - European Economy and Social Committee, [http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.about-the-committee] - ETUC, [http://www.etuc.org/] - CEC, [http://www.cec-managers.org/about-us/the-cec/in-brief.html] - BUSINESSEUROPE, [http://www.businesseurope.eu/content/default.asp?pageid=601] - UEPMA, [http://www.ueapme.com/]

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ III. AVRO BÖLGESİNDEKİ BORÇ KRİZİNİN SİSTEMİK NEDENLERİ 10 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ GRAFİKLER LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR LİSTESİ vii ix xiv xvi GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM AVRO BÖLGESİNDE BORÇ KRİZİNİN GELİŞİMİ VE NEDENLERİ I. EKONOMİK VE PARASAL BİRLİKTE

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

Endüstriyel İlişkiler

Endüstriyel İlişkiler Endüstriyel İlişkiler Mevzuat Mobilite- Cinsiyet eşitliği Çalışma koşulları Sağlık ve Güvenlik Avrupa Sosyal Fonları Sosyal Politika Gündemi Avrupa Sosyal Diyalogu Açık Eşgüdüm Yöntemi İstihdam Sosyal

Detaylı

Avrupa da sektörel sosyal diyalog - taşımacılık sektöründe elde edilen başarılar: işçilerin perspektifi

Avrupa da sektörel sosyal diyalog - taşımacılık sektöründe elde edilen başarılar: işçilerin perspektifi Avrupa da sektörel sosyal diyalog - taşımacılık sektöründe elde edilen başarılar: işçilerin perspektifi İstanbul, 18-20 Nisan 2011 Eduardo Chagas, ETF Genel Sekreteri Avrupa Sosyal Diyaloğu çerçeve Taşımacılık

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Komşular SUNAR T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ Asgari Ücretin Tanımı Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ NİSAN 2016 ANKARA İçindekiler GİRİŞ... 2 AVRUPA BİRLİĞİ BÜTÇESİ... 2 I. AB BÜTÇESİNİN GELİRLERİ... 2 II. AB BÜTÇESİNİN HARCAMALARI... 4 1. Akıllı ve Kapsayıcı Büyüme... 4 2. Sürdürülebilir

Detaylı

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB de Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü AB Sosyal Politikası Sınırlı Yetkinlik Serbest

Detaylı

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK

EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK EURO BÖLGESİ NDE İŞSİZLİK MAYIS 2012 ANKARA EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK 2 Mayıs 2012 tarihinde Eurostat tarafından açıklanan verilere göre Euro bölgesinde işsizlik oranı, Mart sonu itibariyle 1999 yılında

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ...

BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 KAYIT DIŞI İSTİHDAM... 1 I. KAYIT DIŞI EKONOMİ... 1 A. Kayıt Dışı Ekonominin Tanımı ve Kapsamı... 1 B. Kayıt Dışı Ekonominin Nedenleri... 4 C. Kayıt Dışı Ekonominin Büyüklüğü...

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi Büyükdere Cad. No. 106 34394 Esentepe - İstanbul AçıkDeniz Telefon Bankacılığı: 444 0 800 www.denizbank.com Avrupa Birliği ve Türkiye Yerel Yönetimler Analizi 2013 Mali Verileri DenizBank bir Sberbank

Detaylı

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU

HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU HABER BÜLTENİ 10.11.2015 Sayı 25 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜ ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDEN UMUTLU Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara

AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER. (Kasım 2011) Ankara AVRUPA BİRLİĞİNE ÜYE VE ADAY ÜLKELERDE TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER (Kasım 2011) Ankara İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri

Detaylı

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi

MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi MAYIS AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Avrupa Parlamentosu Seçimleri sonuçlandı. Avrupa Parlamentosu Seçimleri nde Aşırı Sağın Yükselişi 2014 Avrupa Parlamentosu Seçimleri, 22-25 Mayıs tarihlerinde

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas

ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas ĐLKÖĞRETĐMDE PROJESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ NEDEN KURULMUŞ, NASIL VE NE YÖNDE GELĐŞMĐŞTĐR? Doç. Dr. Çiğdem Nas Đktisadi Kalkınma Vakfı Araştırma Müdürü, Genel Sekreter Vekili ĐKTĐSADĐ KALKINMA VAKFI 6-9 KASIM

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 22

HABER BÜLTENİ Sayı 22 HABER BÜLTENİ 04.08.2015 Sayı 22 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Türkiye genelinden ve AB-28 den daha düşük: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Temmuz 2015 te hem bir önceki aya hem de bir önceki

Detaylı

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma

Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma Finlandiya da Sosyal Güvenlik Politikası Oluşturma AB Eşleştirme Projesi, Ankara Kursun 6. Haftası Carin Lindqvist-Virtanen Genel Müdür Yardımcısı Sigorta Bölümü Sosyal refah ve sağlık bakım alanında idari

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükseldi: Mart 2014 ten beri düşmeye devam eden Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te kısmen yükselerek -5

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13

HABER BÜLTENİ xx Sayı 13 HABER BÜLTENİ xx.11.2014 Sayı 13 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü: Ağustos 2014 te yükselişe geçen Konya hizmetler sektörü güven endeksi, ekim ayında bir önceki

Detaylı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR Avrupa Birliği Genel Sekreterliği AVRUPA BİRLİĞİ TOPLULUK PROGRAMLARI HAKKINDA GENEL BİLGİ ve TÜRKİYE NİN KATILMAKTA OLDUĞU PROGRAMLAR 1 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ABGS 9 Temmuz 2009 tarih 5916

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19

HABER BÜLTENİ xx Sayı 19 HABER BÜLTENİ xx.05.2015 Sayı 19 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre değişmedi: Mart ayında düşen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Nisan 2015 te bir önceki aya göre değişmedi. Geçen

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI KATILIM MÜZAKERELERİ ÇERÇEVESİNDE 33 NO LU MALİ VE BÜTÇESEL HÜKÜMLER FASLININ MÜZAKERELERE AÇILMASI 18 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye-AB Zirvesi nde 33 No lu Mali ve Bütçesel Hükümler Faslının

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Öğrenim Hareketliliği Nedir? Öğrenim Hareketliliği Nedir? Faaliyet, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin öğreniminin bir bölümünü kurumlararası anlaşma ile ortak olunan yurtdışındaki yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir.

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ESNEK GÜVENCE BAĞLAMINDA TÜRKİYE DE SOSYAL GÜVENCE Yasemin KARA Ağustos 2009 İÇERİK GİRİŞ TÜRKİYE HOLLANDA SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 2 GİRİŞ 3 Matra Projesinin Temelleri Bu çalışma

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14

HABER BÜLTENİ xx Sayı 14 HABER BÜLTENİ xx.12.2014 Sayı 14 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, bir önceki aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Kasım 2014 te bir önceki aya göre artarken geçen yılın aynı dönemine

Detaylı

Avrupa Birliği Maddi Hukuku

Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği Maddi Hukuku Avrupa Birliği nde Yetki Avrupa Birliği nde Karar Alma Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları -3. Ders- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans Programı 2012-2013 Güz Dönemi

Detaylı

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education)

Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı. EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) Yükseköğretimde Avrupa Kalite Güvencesi Kayıt Ajansı EQAR (European Quality Assurance Register for Higher Education) YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Uluslararası İlişkiler Birimi Çok Taraflı İlişkiler

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER

AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER ARALIK 2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİ DOĞRULTUSUNDA YASAMA USULLERİNDEKİ DEĞİŞİMLER İLKER GİRİT Ders Avrupa Birliği nin Genişleme

Detaylı

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ HABER BÜLTENİ 15.04.2016 Sayı 30 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN, FİYAT BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Mevcut sipariş durumunun denge değeri Şubat 2016

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9

HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya hizmetler sektörü güven endeksi, 4 ayın ardından pozitif değer aldı: Şubat 2014 ten bu yana negatif değer alan Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 38

HABER BÜLTENİ Sayı 38 HABER BÜLTENİ 14.12.2016 Sayı 38 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN SATIŞ FİYATI BEKLENTİSİ DÜŞTÜ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya göre yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Mevcut siparişler

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ:

HABER BÜLTENİ Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: HABER BÜLTENİ 02.10.2015 Sayı 24 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GEÇEN AYA GÖRE DÜŞTÜ: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) geçen aya ve geçen yılın aynı dönemine göre düştü. Konya da inşaat sektöründe

Detaylı

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016

ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI. Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI Erasmus Bölüm Koordinatörleri Toplantısı 18 Kasım 2016 1 Değişim hayatınızdaki bir yıl değil, bir yıl içerisindeki hayattır. -Anonim 2 Hareketlilikler ÖĞRENCİ PERSONEL 1.

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI

HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI HABER BÜLTENİ xx.02.2016 Sayı 28 KONYA HİZMETLER SEKTÖRÜNÜN, ÇALIŞAN SAYISI BEKLENTİSİ ARTTI Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya ve geçen yıla göre düştü. Önümüzdeki 3 ayda hizmetlere olan

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012

ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 ARTEV ENTELEKTÜEL VARLIK YÖNETİMİ İSTANBUL SANAYİ ODASI SUNUMU 30 MART 2012 İçerik Entelektüel Varlık Yönetimi Avrupa İnovasyon Değerlemesi İstanbul Sanayi Odası - Genel Bilgiler Avrupa İşletmeler Ağı

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 28

HABER BÜLTENİ Sayı 28 HABER BÜLTENİ 10.02.2015 Sayı 28 Konya Ticaret Odası ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) işbirliğinde gerçekleştirilen Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN) ile Konya da inşaat

Detaylı

HABER BÜLTENİ Sayı 9

HABER BÜLTENİ Sayı 9 HABER BÜLTENİ 04.07.2014 Sayı 9 Konya inşaat sektörü güven endeksi, geçen aya göre yükselmeye devam ediyor: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Haziran 2014 te bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek -3,8

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler / Erasmus Ofisi 1 2 Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan «Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik» programı yerine, 2014-2020 yıllarında uygulanacak olan yeni programdır. 3 4 Ana

Detaylı

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR

REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR REEL İŞÇİLİK MALİYETİ ARTIŞI 2012'DEN BERİ HIZLANARAK SÜRÜYOR 9 Eylül 2016 TÜİK in açıkladığı 2016 yılının ikinci çeyreğine ait imalat sanayii üretim ve istihdam verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014

Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi. Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus+ KA1 Personel Hareketliliği Bilgilendirme Toplantısı 13 Mart 2014 Erasmus+ Personel (Ders Verme ve Eğitim Alma) Hareketliliği Nedir? Bireylerin

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34

HABER BÜLTENİ xx Sayı 34 HABER BÜLTENİ xx.08.2016 Sayı 34 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN FİYAT BEKLENTİSİ ARTTI Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi geçen aya düşerken, geçen yılın aynı dönemine göre yükseldi. Mevcut siparişler ise; Haziran

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 3,7 puan yükselerek -6,3 puan değerini

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı GENÇLİK PROGRAMI EYLEM 1.3 ve 5.1 PROJELERİNDEN ÖRNEKLER TR-5.1-7-2008-R3 Gelecek Bugündür-Gençlik Politikalarına

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2014-2015 AKADEMİK YILI ERASMUS ARTI (+) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI SUNUM PLANI Erasmus artı( +) Programı Nedir? Erasmus artı (+) Programının Amacı? Programa Kapsamındaki Ülkeler Program Kapsamında

Detaylı

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi

Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması. HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi Hastane atıkları yönetiminde ADR Uygulaması HÜSEYİN DİLAVER Tehlikeli madde Güvenlik Danışmanı/Eğitimcisi BİRLEŞMİŞ MİLLETLER UNITED NATIONS (UN) NEW YORK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİ

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ

HABER BÜLTENİ xx Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ HABER BÜLTENİ xx.12.2015 Sayı 26 KONYA İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜKSELDİ Konya İnşaat Sektörü Güven Endeksi (KOİN), her ay Konya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 200 firmaya

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STAJ YERİ BULMA Öğrenciler, Easmus+ Erasmus Programı Staj Hareketliliği kapsamında Öğrenim hareketliliğinde olduğu gibi Staj hareketliliğinde

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade

Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade Değişim Programları Bilgilendirme Sunumu (Hukuk Fakültesi) Aralık 2012, Altunizade Bugünün Gündemi 1. Erasmus Öğrenim Hareketliliği 2. Erasmus Staj Hareketliliği 3. Diğer Değişim Programları Neden Değişim?

Detaylı

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI

KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI KARŞILIKLI TANIMA ANLAŞMALARI OCAK 2014 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI AB VE DIŞİLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜCEL KARADİŞ/DAİRE BAŞKANI İÇERİK -Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) Nedir? -Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları

Detaylı

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal

Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi ve y Uzun bir ortak tarih Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu na (EEC) katılmak için ilk kez Temmuz 1959'da başvuru yaptı. EEC yanıt

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR AVRUPA BİRLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİNİN KURULUŞ NEDENLERİ Tarihin en kanlı iki dünya savaşını yaşamış Avrupa Kıtasında sürdürülebilir bir barışın tesisi, Daha yüksek yaşam standartları ve tam istihdamın sağlanmasını

Detaylı

9. Uluslararası İlişkiler

9. Uluslararası İlişkiler 9. Uluslararası İlişkiler 9.1. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları (ÇVÖA) Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları, 03.11.1970 tarihinde Avusturya ile imzalanarak başlamış olup, bugüne kadar 76 ülke

Detaylı

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey

Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller. Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Göç ve Serbest Dolaşım Eğilimler ve Engeller Ayşegül Yeşildağlar 16.09.2010 Ankara, Turkey Türkiye den AB ne Göç 1961 den itibaren göçün değişen doğası 60 lar : Batı Avrupa da niteliksiz işgücü ihtiyacı

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ

OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNE YÖNELİK HAREKETLİLİK PROJESİ Bu hareketlilik projesi aşağıdaki faaliyetlerden birini ya da daha fazlasını kapsayabilir: Personel hareketliliği: Öğretme görevlendirmeleri: bu Faaliyet

Detaylı

Avrupa da Sendikal KültK. ltür r ve Yapı. Yücel TOP 2009 C E G B D E

Avrupa da Sendikal KültK. ltür r ve Yapı. Yücel TOP 2009 C E G B D E Avrupa da Sendikal KültK ltür r ve Yapı Yücel TOP 2009 C E S E T U C E G B S F D E statü LO TCO sektör DGB SACO din din siyaset siyaset CGT CGT-FO CFDT UNSA CFTC meslek meslek TUC İtalya: siyaset ve din

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA UZUN DÖNEMLİ EĞİLİMLER: EŞİTSİZLİKLER VE ORTA GELİR GRUPLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLER Son dönemdeki uluslararası tartışmalar, giderek artan eşitsizliklere ve bu durumun toplumsal

Detaylı

AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU

AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU AVRUPA ORTAK ENERJĠ POLĠTĠKASINDA ELEKTRĠK ENTERKONEKSĠYONLARININ ÖNEMĠ VE TÜRKĠYE NĠN KONUMU Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU Duygu PAPUR İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü 1951

Detaylı

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER

F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER F. KÜRESEL VE BÖLGESEL ÖRGÜTLER 20. yy.da meydana gelen I. ve II. Dünya Savaşlarında milyonlarca insan yaşamını yitirmiş ve telafisi imkânsız büyük maddi zararlar meydana gelmiştir. Bu olumsuz durumun

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2014 Mart Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart

Detaylı

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya,

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, 18.4.2011 Tüketicinin Korunması Tüketicinin Korunması hakkında BM Yönergesi -1985 Değişiklik Ocak

Detaylı

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma.

Üçünc. önündeki ndeki meydan okumalar Önlemler. Bilgi paylaşma ve iyi pratikler sunma. Üçünc ncü Çalışma GörüşmesiG mesi, Bükreş 10-11 11 Temmuz 2009 yılıy Yeni ekonomik şartlarda sosyal diyalogun gelişmesi için i in sendikalar ve işverenler i önündeki ndeki meydan okumalar Milli ve Sektör

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir

ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ. Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ Bölüm Staj Hareketliliği Koordinatörü Dr. Yeliz Demir Staj Staj, öğrencinin, öğrenim gördüğü alanda uygulamalı iş deneyimi elde etmesi sürecidir. Kimler Başvurabilir? Staj hareketliliğine

Detaylı

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR

İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR İÇİNDEKİLER NÜFUS VE İŞGÜCÜ PİYASASI TASARRUFLAR 1. Nüfus 28. Gayri Safi Ulusal Tasarruflar 2. İstihdam 29. Gayri Safi Tasarruflar (özel sektör) 3. İşsizlik Oranı 30. Gayri Safi Tasarruflar (genel devlet)

Detaylı

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19

2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19 5 Kasım 2008 2008 TÜRKİYE İLERLEME RAPORU NUN İSTİHDAM VE SOSYAL POLİTİKA BAŞLIKLI 19. FASLI İLE EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR BÖLÜMÜNÜN İLGİLİ KISIMLARININ MESS UZMANLARINCA YAPILAN GAYRIRESMİ TERCÜMESİDİR

Detaylı

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK

AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK AB GENÇLİK POLİTİKALARINDA SAĞLIK Yrd. Doç. Dr. Sedef EYLEMER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Avrupa Birliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8

HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 HABER BÜLTENİ xx.06.2014 Sayı 8 Konya hizmetler sektörü güven endeksi geçen aya göre düştü: 2014 ün başından bu yana düşme eğilimini sürdüren Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Mayıs 2014 te bir önceki

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi

İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü ILO Türkiye Ofisi İSG için Uluslararası İşbirliğinde ILO Araçları ve Rolü 05.05.2014 ILO Türkiye Ofisi Genel Bakış Birbirini tamamlayan 3 temel alanda ILO rolü ve araçları Politika yapımı ve savunuculuk o o ILO Sözleşmeleri

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 113 Şubat 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜM AB VATANDAŞLARI İÇİN VİZESİZ TÜRKİYE Deniz SERVANTIE İKV Uzman Yardımcısı Deniz SERVANTIE 27 Ekim 2014 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI www.ikv.org.tr TÜM AB VATANDAŞLARI

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu

Erzincan Üniversitesi. Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu 2016-2017 Erzincan Üniversitesi Erasmus+ Akademik ve İdari Personel Hareketliliği Başvuru Duyurusu Başvuru Tarihi ve Yeri; 20 Şubat 2017 10 Mart 2017 Uluslararası İlişkiler Ofisi (üst yazı ile) 1) Ders

Detaylı

AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği

AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliği İşyeri Sağlığı, Güvenliği ve Hijyeni AB de İşyeri Sağlığı ve Güvenliğinin önemi Misyon ve teşkilat AB Mevzuatı ve AB Stratejisi Ortaklar Başlıca güçlükler ve inisiyatifler

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı