BÜROKRASİ SORUNU. iktisatta genel eğilimler ve kavramlardan anlaşılanlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜROKRASİ SORUNU. iktisatta genel eğilimler ve kavramlardan anlaşılanlar"

Transkript

1 Ekonomik Yaklaşım Cilt : 4, Sayı : 10, 19,93 PiYASA BAŞARISIZLIGlNDAN KAMU BAŞARlSlZLIGINA : BÜROKRASİ SORUNU Ercan EREN~ Son yirmi yıldır iktisatta genel eğilimler ve kavramlardan anlaşılanlar hızla değişmektedir arasında iktisat yazınında genel eğilim piyasa başarısızlıklarını göstermek üzerinedir lerden bu yana ise kamu başarısızlıklan:tnı ele almak ağır basmaktadır. Görünen odur ki piyasa başarısızlıklarını ortadan kaldırmak için öneri-len çözümler, o yıllarda özellikle Avusturya Okulu iktisatcıları L. von Mises ve F. von Hayek tarafından dikkat çekilmesine karşın, bir başka soruna, kamu başarısızlıklarına neden olmuştur. Kamu başarısızlıkbrı rant kollama, bürokrasi sorunu, iktisadi etkinliğe önem vermeme, baskı gruplarının hakimiyeti, siyasal konjonktür dalgalarına neden olma, devlet adına bireysel ekonomik özgürlukleri kısıtlama, stagflasyon, teknolojik gelişmelere ve piyas:a göstergelerine yeterli derecede duyarlı olmama gibi noktalarda kendini göstermektedir. Çalışmamızda özellikle bürokrasi sorununa değineceğiz. Bürokrasi sorununa değinirken diğer tartışı nalara da kısaca gireceğiz. Ama bunlar, bizi ikinci derecede ilgilendirecektir. Tartışılacak bürokrasi sorunu, geleneksel olarak Max Weber çizgisinde incelenen bürokı-asiden oldukça farklı olacaktır. Son yıllarda öne çıkan iktisat okullarından birisi olan Virginia Okulunun bürokı-asi yaklaşımı, kalkış noktası olacaktır. Bu çerçev edeki bürokrasi yaklaşımının temeli A. Downs (1957) ve W.A. Ni!skanen'e dayanmaktadır. Bürokrasi sorununu incelerken bilgi sorununa Downs-Niskanen çizgisinden biraz daha fazla önem vereceğiz. Kanımızca kamu müdahalesi ve bürokrasinin artmasında, diğer nedenlerden daha çok (1') Doç. Dr., Uludağ Üniv., İİBF.

2 60 Ercan EREN bilgi sorunu önemlidir. Bu çerçevede Niskanen yanında, O. Lange Avusturya Okulu tartışmalarını ve J. Kornai'yi bilgi"bürokrasi sorunu açısından kısaca ele alacağız. Kamu Kesi:ıninin Ekonomide Artan Yeri ve Nedenl~tri Bütün d'ünyada zaman zaman yükselen karşı eğilimiere karşın kamu kesiminin ekonomideki yeri düzenli olarak artmıştır. Örneğin piyasa ekonomilerinin gözde ülkelerinden ABD'ne baktığımızda kamu kesimi istihdamının sürekli biçimde arttığını görmekteyiz. Aynı gelişme diğer ülkelerde çok daha fazladır yılı temel alındığında (R. Rose, 1990 : 132). İsveç'de emek gücünün % 38.2'si, İngiltere'de % 31.7'si, Almanya'da % 25.8'i, İtalya'da % 24.3'ü, ABD'de % 18.8'i kamu kesiminde istihdam edilmektedir. Benzer oranlar kamu harcaınaları/gayri safi milli hasıla açısından da geçerlidir. Kamu harcaamları/gsmh ABD' de K~nu Kesimi İstilhdamı (Askıed Kesim Dahm Yıllar Emek Gücünün Yüzdesi Olarak Kamu Kesimi İstihdamı ~ ~ Kaynak : A. Downs, 1H67: 254. oranı. düzenli olarak artmaktadır. Eğilim bütün azaltma tedbirlerine karşın 1980 sonrasında da devam etmiştir arası kamu harcaınaları artış oranı OECD ülkeleri ortalamasında % 11.1 dilr. 1965'de % 30.6 olan kamu harcaınaları/gsmh oranı 1983'de % 41.7 olmuştur. (B. Rober, 1987: 45).

3 Ekonomik Yı:tklaşım 61 Kamu Harcamaları/GSMH Oranı % % ABD Kanada Fransa Almanya OECD Ortalaması Kaynak : P. Whiteley, 1986 : 37. Kamu harcamalarının toplam ve yüzde olarak artışı yanında, özellikle dikkat çeken bir nokta bileşimindeki değişmedir. Kamu harcamaları içinde transfer, eğitim, sağlık, işsizlikle ilgili harcamaların daha hızlı arttığı görülmektedir. (G. Peters, 1978: 17; P. Whitely, 1986: 37; R. Rose, 1990: 136). Sonuç sosyal devlet anlayışıyla uyum içindedir. Tahmin edileceği gibi süreç içinde vergilerin GSMH'ye oranı sürekli olarak artmıştır. Örneğin OECD ülkeleri ortalamasında vergiler/gsmh oranı% 37'dir. Bu oran İsveç ve Norveç'de %SO civarındadır. Kısaca 1900'lerin başından bu yana her yönüyle, istihdam, harcamalar, vergiler açısından kamu kesimi sürekli büyümüştür. iktidarda sağ veya sol hükümetlerin olması gelişmeyi değiştirmemiştir (R. Rose, 1990: 142). Süreç içinde devletin ekonomideki yeri neden artmıştır? Nedenleri altı başlık altında toplaya:biliriz : a) Talep sorunu; Keynes'de yatırım fonksiyonu ve efektif talep (eş güdüm sorunu), b) ölçek ekonomileri, c) piyasa başarısızlıkları, d) eşitlik sorunu, e) kamu malları, kamu terdlhleri ve bireysel tercihler sorunu, f) tekelcilik. Bu nedenlere genel anlamda sol düşüncenin özel mülkiyete karşı çrkması bağlamında kamu mülkiyeti ve devlet müdahalesini savunmasını ekleyebiliriz. Çalışmamızda sol düşüncenin tavrını tartışmayacağız. (Bu konuda bkz. E. Eren, 1991). Altı neden arasında tekelcilik, piyasa başarısızlıkları, kamusal mallar, ölçek ekonomileri liberal iktisat içinde de ele alınan konulardır. Kamu düzenlemeleri olmadığı takdirde, rekabetin teeklcilik yaratabileceği genellikle kabul edilmiştir. Bunun için tekelciliği önleyici, piyasaya

4 62 Ercan EREN girişi garanti altına alan çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu ti_i.r düzenlemelere liberal iktisatçılar çok fazla tepki göstermemişlerdir. Ölçek ekonomilerinin varlığı, büyüyen ölçek durumunda marjinal maliyetierin düşmesiyle ilgilidir. Bu, doğal te~el durumumi da içerir. Ölçek ekonomileri ve tekelcilik, doğal tekellerin kamu yönetimi ve/veya denetimi altında olmasını genellikle kabule yöneltmiştir. Piyasa başarısızlıkları, özellikle son yıllarda çevre sorunları ile gündeme gelen eksi dışsal faydalada ilgilidir. Dışsallıklar sorunu kamunun bir diğer müdahale nedeni olmuştur. Bir diğer sorun kamusal mallar özel mallar ayrımından kaynaklanmaktadır. Kamusal mallar faydası bölünemez mallardır. Kamusal malların özelliklerinden hareketle bu malların kamu kesimince üretilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Ele alınan dört sorun içinde dışsal fayda ve kamusal mallar ayrımında fayda sorunu yanında, bilgi sorunu ayrı bir önem arzetmektedir. Bireylerin dışsal fayda konusunda eksik bilgiye sahip olduğu ve kamusal mallarda kamunun (devletin, kamu bürokrasisinin) kamu ve bireysel tercihleri bilebileceği (fazla bilgi) savıyla, kamu müdahalesinin gerekliliği savunulmuştur. Müdahale; sorunları çözecektir. Talep ve eşitlik sorunu bütünüyle liberal iktisadın çizgisi dışındadır. Talep sorunu J. M. Keynes, eşitlik sarıunu genel anlamda sol düşünce tarafından öne çıkartılmıştır. Bu iki sorun arasında çakıştığı için biribirine karıştırılmıştır. Gerçekte farklıdırlar. Talep sorunu Keynes'de öne çıkmaktadır. Bu açıdan Keynesci iktisadın bir diğer adı talep ekonomisidir. Keynes'de talep sorununu tüketim, para talebi ve yatırım fonksiyonu çerçevesinde inceleyebiliriz. Keynes'de marjinal tüketim eğilimi birden küçüktür ve süreç içinde azalma eğilimi göstermektedir. Bu kamu müdahalesi olmadığı taktirde, ekonominin talep sorunuyla karşı karşıya kalacağı anlamına gelir. Keynes'de para talebi ve yatırım fonksiyonu, bilgi sorununun her yönüyle öne çıktığı konulardır. P~ara talebi fonksiyonunda, spekülasyon güdüsü ve faiz oranı arasında negatif, fakat istikrarsız bır ilişki kurulur. Çünkü faiz oranı bireyden bireye 1 değişen beklentisel bir orandır. Belirsizlik ortamında ve eksik bilgi içinde belirlenir. Benzer durum yatırım fonksiyonu için de geçerlidir. Yatırımlar sermayenin marjinal etkenliği ve faiz oranı tarafından belirlenir. Sermayenin marjinal etkenliği, yatırımdan beklenen geliri arz fiyatına eşitleyen bir oran olarak beklentisel bir orandır, hesaplanamaz. Yatırımcının düşüncesindedir. Süreç içinde yatırımcının düşüncesi, bilgisindeki değişmelere (ki eksik

5 Ekonomik Yaklaşım 63 bi1gidir)bağlı olarak sürekli değişir. Dolayısıyla o anki eksik bilgi düzeyine bağlı olarak aldığı bir karar, başka bir an «hatalı» ol,ahilir. Ama o anki kararı, o anki eksik bilgi düzeyi açısından doğrudur. Yani sınırsız rasyonellik değil «irrasyonellik» (doğal rasyonellik) söz konusudur. Sermayenin marjinal dkenliği yanında, faiz oranı da beklentisel bir orandır. Ayrıca yatırım ve tasarruf edenlerin farklı kimseler olması, kararlarda uyumsuzluklara neden olabilmektedir (Eşgüdüm sorunu). Bu süreçte piyasa mekanizması, iktisadi ajanlar arasında eşgüdümü sağlamakta baş'arısız olabilir. Onun için yatırım fonksiyonuna müdahale gerekebilir. Otonom yatırım, kamu harcaması kavramı bu çerçevede geliştirilmiştir. Eorun daha fazla bilgiye salüp oima ile birleştirilerek ekonomik istikrar-büyüme için müdahale bağlamında çözümlenıneye çalışılmıştır. Bir diğer ekonomiye müdahale nedeni eşitlik sorunudur. Eşitlik sorunu piyasa ekonomilerinin özgürlüğe önem vermekle birlikte, 1şsizlik, açlık, iş güvencesi, eğitim, sağlık ve emeklilik gibi sorunlara önem vermemesi, oluruna bırakması nedeniyle gündeme gelmiştir. Kamu müdahalesinin en önemli nedenini eşitlik sorunu oluşturmuştur. Kamu harcamaları içinde sosyal harcamalar başlığı altında toplayabileceğimiz eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarının gittikçe artan yeri bunun açık bir göstergesidir. Kamu Başarısızlığın.aı Doğru Piyasa başarısızlıkları karşısında kamu müdahalesi, devletin doğrudan ve dolaylı yer almasına neden olmuştur. Bu, iktisat politikaları çerçevesinde yön verme ve yönlendirme, bizzat girişimci olarak yer alma ve yasal düzenlemelerle kural koyma biçimindedir. Ayrıca özel kesim-kamu kesimi arasında çeşitli ilişkiler ortaya çıkmıştır. (D. Coombes, 1982; W. Grants, 1987). İktisat politikaları çerçevesinde müdahalede devletin ne yapacağını söyleyerek yol göstermesi söz konusudur. Böylece eksik bilgi sorunu, özel kesim için belirsizliği azaltmak yoluyla aşılmak istenmiştir. Belirsizliğin azalması iktisadi istikrarı sağlayacağı (Keynesci amaç) gibi, eğer sosyal politikalarla destekleniyorsa eşitliği (sol düşüncenin amacı) arttırabilecekti. İktisat politikası önerilirken bunların insana yönelik başka sorunlar doğurmayacağı düşünülmüştür. Örneğin mülkiyet halkkına yönelik sınırlamalar doğurabileceği, bireysel özgürlüklere sınırlama getirilebileceği, (özel-

6 64 Ercan EREN likle girişim hakkı), belli sektörlerin teşvikinin kamunun istediği kaynak dağılımından öte rant yaratabileceği, bürokrasinin kendi bildiğini okuyabileceği gibi sorunlara fazla değinil!llemiştir. Aynca yol gösterici planlama ile iktisat politikaları birleştirilerek, planemın tam blgisinin (daha fazla bilgi) sağlayacağı avantajla, iktisat politikalannın fazla sorun çıkmaksızın iktisadi istikrarı sağlayacağı varsayılmıştır. Devletin doğrudan girişimci olarak yer alması, genellikle kar amacı gütmeyen kamusal ve yarı kamusal mal ve hizmetlerin üretiminden öte, özellikle kalkınma sorunu olan ülkelerde özel malların (Türkiye'de KİT'ler) üretimini içerir. Bu anlayışta kamunun piyasadaki belirsizliklere karşı daha az duyarlı olacağı, dolayısıyla ekonomitk istikmnn sağlanmasına katkıda bulunulacağı düşüncesi egemendir. Fakat kamu girişimciliği o zaman görülmeyen bir tehlikeyi beraberinde getirmiştir. Piyasadaki gelişmelere daha az duyarlı olma (özellikle yatırım ve para talebi fonksiyonu çerçevesinde düşünüimelidir). Kornai'yi incelerken değineceğ imiz gibi yumu 'şak bütçe sınırlaması, gelişmelere karşı esnek olmama gibi sorunlara kaynaklık ederek istikrarsızlığa neden olmuştur. Ayrı bir çalışma konusu olabilecek bu gelişmeler bağlamında ekonomide devletin artan yeri, kendi kendini besleyen bir süreç yaratmıştır. Öyleki devletin ekonomideki yerini azaltmaya yönelik politikalar, arttırıcı sonuçlar doğurmuştur. Bugün gelinen noktadan devletin günümüz ekonomilerinde artan yerinin nedenlerini uzun ve kısa dönem açısından ele,alabiliriz. Uzun dönemde, a) rekabeti koruma gibi nedenlerle her zaman müdahale olacaktır. b) politika-demokrasi ilişkileri müdahaleyi arttırıcı etkide bulunacaktır. (Tartışmalar için bkz. A. Pourıgemmi, 1992: ; Z. Sattar, 1993 : 27-49), c) Kurumsal nedenler etkili olacaktır. Kurumsal nedenler içinde özellikle ekonomide kamunun büyümesiyle daha da büyüyen bürokrasinin durumunu koruma ve geliştirme isteği, kamunun ekonomide yerini arttırıcı etkide bulunacaktır. Kısa dönemde, özellikle son yıllarda tekrar üzerinde durulan neden seçim siyaset konjonktür dalgaları temelli yaklaşımdır. Hükümetler seçim dönemlerinde Popülaritesini arttırmak için ekonomide daha fazla yer almakta, ona müdahale etmektedirler. Ekonomide devletin büyümesi, genellikle stagf1asyon başlığı piyasa başarısızlıklan :altında toplanan ekonomik bunalım gerçeği, yerine kamu başarısızlıklarında dikkat çekilmesine neden olmuştur. Kamu başarısızlıklarında özellikle dikkat çekenler şunlardır: Eşitlik sorunu çerçevesinde müdahale üretkenlik ve ücret arasın-

7 Ekonomilc Yaklaşım 65 daki ilişkiyi bozmaktadır. Eşit ise eşit ücret yaklaşımı, üretkenliği yapanı ödül gözardı etmekte, çalışmayanı (tembeli) veya daha az iş lendirmekte, çalışanı cezalandırmaktadır. Tembelliğe prim vererek üretken toplum yerine rant veya transfer toplumu yaratılmasına neden olmaktadır. Kamu müdahalesinin bir diğer sonucu, kaynak dağılmasında bireylerin te:rcihleri yerine yönetenlerin (siyasi iktidar, bürokrat) tercihlerinin öne çıkması sonucunda «yanlış» kaynak dağılımına neden olması, iktisadi etkinliği az,altmasıdır. Ayrıca, bireylerin terciılıleri yerine bürokratların tercihlerinin öne çıkması demokrasi ile bağdaşmaz. Eksik bilgi, ekonomiye müdaha,lenin gerekçesi olamaz. Bürokratların, yöneetnlerin neye göre daha fazla bilgiye sahip olduklan tartışmalıdır. Bilgi, soruna yaklaşıma bağlı olarak değişir. İdarecilerin tek tek bireylerin tercihlerini bilmelerine olanak yoktur. Ayrıca tercihler sürekli değişmektedir. Hiç kimsenin bilgisi, diğeriyle aynı değildk, farklıdır. İdarecilerin uzmanlığı, bireylerin ilgilerinin toplamına eşit bilgiye sahip olacaklan anlamına gelmez. Ayrıca kamunun daıha f.azla bilgiye sahip oldukları iddiasıyla ekonomiye müdahalesinin önemli gerekçelerinden biri olan riskin azaltılması beklentisi, istenen sonuçları doğurmayabilir. Çünkü riskin azaltılması amacıyla müdahale, Schumpeter anlamında «yaratıcı yıktcılığı» azaltarak, her anlamda ekonomik gelişme ve dinarnizıni yavaşlatmaktadır. Bir diğer kamu müdahale nedeni olan tekekilik, kamu tekelciliği yaratmaktadır. Kamu tekelciliği, özel kesim tekelciliğinden da:lı:a sakıncalı sonuçlar doğurmaktadır. Kamu tekelciliği, piyasadaki geliışınelere duyarsızlığı arttırmak bir yana, fiili ve potansiyel rekabetin yokluğu nedeniyle ekonomik gelişmelerin ve özellikle teknolojik yeniliklerin uygulamaay geçmemesine neden oinıaktadır. Özl kesim ise, piyasaya giriş serbestisi nedeniyle, potansiyel rekabeti hissederek, her türlü gelişmeye daha duyarlıdır. Araştırma geliştirmeye daha çok önem vermektedir. Ekonomik gelişme açısından kamu teeklinin avantajları, uzun dönemde dezavantaja dönüşmektedir. Kamu kesiminin piyasadaki gelişmelere daha duyarsız olması «avantajı>>, gerçekte gelişmelere hemen, anında tepki gösterilememesi, gerektiğinde tedbir alınmaması nedeniyle, izleyen sürçte sorunların daha da büyümesine neden olmaktadır. Piyasa ekonomilerinin en çok eleştirilen noktalarından biri olan eski dışsalıkların varlığı nedeniyle, kamunun müdahale etmesi gerektiği anlayışı da 'kamu başarısızlıklarının bir sonucu ola-

8 66 Ercan EREN rak eskisi kadar taraftar bulmamaktadır. Özellikle çevre sorunlarının eski Doğu Bloku ülkelerinde daha fazla yaşanınası gerekçe gösterilerek, piyasa ekonomilerinin eksi dışsallıklar sorununa daha çok duyarlı oldukları iddia edilmektedir. Bütün tartışılanlardan hareketle öne çıkan sorun, bürokrasi sorunudur. Bürakrasi sorunu, geleneksel idari fonksiyonlada birleşerek ekonomide devletin artan rolüyle bürokrasinin daha etkili politik kurum olmasından ve etkisinin sürekli yükselmesinden ötürü ortaya çıkmaktadır. Etkili politik kurum olarak bürokrasi, baskı grupları ile düzenleme, yeniden düzenleme ve bölüşüm ilişkisi içine girmektedir. Bürokrasinin artan rolünün sonuçları; piyasa başarısızlığı kamiı müdahalesi - kamu ekonomisinin büyümesi - bürokrasi - tembellik - bireysel tercihlere duyarsızlık - mülkiyet hakları - rant kollama çerçevesinde inceleenbilir. Bu bağlamda bürokrasi, bürokrasinin bürohasiyi büyütmesi (kendi kendini besleme), hiyerarşi, etkin ve esnek olamama sonuçlarıyla tartışılmalıdır. Ayrıca bürokratın uzman bi1gisinin, onun güç ve etkisini daha da arttırması, özellikle demokrasi sorunu açısından tekrar düşünülmelidir. Bürokrasinin art an rolü ve ekonomideki bürokrasiye getirilen eleştiriler özellikle liberal iktisatçılar tarafından öne çıkartılmıştır. (A. Przeworski, 1992: 45-59; R. A. Dahi, 1992: Bu bağlamda iktisatta öne çıkan üç okul a) Chicago Okulu, b) Avusturya Okulu ve c) Virginia Okulu (siyaset iktisadi) dir. Günümüzdeki tartışmalarda özellikle Virginia Okulu dikkat çekmektedir. İktisat okulları dışında tartışmadaki önemli isimler A. Rand, R. Nozick ve M. Rothbard (P. Wynarczck, 1987: 78)dir. İktisattaki ayrımlar dışında liberalizmin günümüzde kendi içindeki ayrımları bürokrasi sorunu açısından da önemlidir. Buna göre üç liberal görüşten söz edebiliriz; a) anorcho-kapitalizm, (her türlü devlet müdahalesine karşılar. M. Rothbard ve D. Friedman), b) minimal devlet (R. Nozick), c) objektivizm (A. Rand). Bütün liberal düşüncenin ortak noktası devlet müdahalesine şüpheyle yaklaşmadır. Örneğin Hayek-M. Friedman örneğinde, devlet müdahalesi toplam refahı azaltır. (N. Barr : 43). Son ikisi özellikle li:berallerce savunulan bürokrasiyi azaltıcı üç reform önerisinden söz edebiliriz; a) İçsel reform. Bürolar ara.sında rekabet ve ödüllendirme, b) piyasa seçeneği ve c) politik ve anayasal reform (denk bütçenin anayasal zorunluluk olarak öngörülmesi gibi).

9 Ekonomik Yaklaşım 67 Kısaca, kamu başarısızlıklarına verilen önem bürokrasi sorunun öne çıkmasına neden olmuştur. Bürokrasi sorununda özellikle dikkat çeken okul Virginia Okuludur. Piyasa başarısızlığı iktisatçıları ve politikacıları özel malların kamu kesimince üretilebileceği sonucuna götürürken, kamu başarısızlığı ve bürokrasi sorunu, kamu mal ve hizmetlerinin bile özel kesimce yerine getirilebileceği görüşlerine neden olmaktadır. Bu noktaya sonuç bölümünde tekrar döneceğiz. Bürokıiasi N~ir? Şimdiye kadar bürokrasiden söz ettik, fakat onu ayrıca incelemedik. Bürokrasi denildiğinde her şeyden önce kamu bürokrasisini anladığımızı belirtmeliyiz. Özellikle, özel kesimdeki büyük firmalarda ortaya çıkan bürokrasiyi, piyasa başarısızlığı içinde ele ıalınması gerektiği düşüncesiyle ayrıca incelemeyeceğiz. Bürokrasinin yazma girmesinde M. Weber'in özel bir yeri vardır. (R. Bendix, 1986; M. A1brow, 1970). Geleneksel olarak bürokrasi sorunu W eber'in bakışı yönünde ideal tip bağlamında incelenir. Weber'in ele aldığı bürokrasi, devletin geleneksel görevleri olarak görülen, kar amacı gütmeyen kurumlarla ilgilidir. Adalet, savunma, güvenlik gibi. Bu çe:rıçevede bürokrasi iş bölümü, otoritenin yapısı ve dayanağı, her görevlinin konumu ve rolü, kurallar bağlamında ele alınır. Weber'de bürokrasi akılcılık temelinde incelenir. Bilgiye dayalıdır. Weber'de değinilen iş bölümü, akılcılığa, kurallara dayalı bürokrasi anlayışı yakın döneme kadar egemen görüş olagetmiştir. Bizim açımızdan farklı anlayış ilk defa L. von Mises tarafından ileri sürülmüştür. Mises sonrasında asıl katkı A. Downs (1957; 1967) ve W. A. Niskanen'e aittir. Downs ve özellikle Niskanen'in yaklaşımı geleneksel bakışlardan oldukça farklıdır. Downs ve Niskanen' de bürokrat, herhangi bir iktisadi ajan gibi kendi faydasını (çıkarını) maksimize etmek isteyen bir kişi (kurum) olarak alınır. Bu Weber'den Kamu Tercihi Analizine g1den süreç içinde bürokrasi anlayışındaki değişikliği yansıtmaktadır. Weber türü bürokrasi bakışında etkin, akılcı ve yetenekli bürokrasi anlayışı vardır. (A. Breton ver. Wintrobe, 1986: 34). Bu anlayış bürokrasinin istenilen çıktıyı (kamu mal ve hizmeti) en az maliyetle üreteceği sonucunu getirir. Aynı şekilde bürokrasinin birim maliyetler üzerinde tam bi1g~ye sa1hip olduğu varsayılır. (B. Spencer, 1980: 228). Ayrıca bürokrat yansızdır, politik amaç gütmez.

10 68 Ercan EREN W eber' deki b ürokrasi anlayışı Lange-Avusturya Okulu tartışmasını incelerken değineceğimiz gibi çok farklıdır. Mises olaya farklı çizgiden ve ekonomik açıdan bakmaktadır. Mises, soruna geleneksel devlet hizmetleri ve kamunun ekonomiye müdahalesi sonucu ortaya çıkan bürok:msi olmak üzere iki açıdan yaklaşır. Birincisi katlanılmak zorunda kalınan bir yüktür, ama ikincisine şiddetle karşı çıkar. Birincisi bağlamında bürohasiyi şöyle tanımlamaktadır: «Bürokrasi,, devlet tasavvurlarını tatbik mevkiine koyan bir vasıtadır.» (L. von Mises, 1947: 23). Aynı çerçevede «bürokrasi, neticesi piyasa fiatı ile ölçülebilecek mahiyet taşımayan idari hizmetleri görmek üzere başvurulan usuldür». (L. von Mises, 1947: 43). Ekonomide devletin artan yeri bağlamında ise, «bürokrasinin iktisadi hayatta kök tutması, devlet müdahalesinin bir neticesidir. Bürokrasi, cemiyetin iktisadi bünyesinde k:ir mefhumunun oynadığı tahdit maksadıyla başvurulan hükümet tedbirlerinin mahsulüdür». (L. von Mises, 1947: 18). İkinci bağlamda bürohasiye Mises, çok sert eleştiriler getirmektedir. Ona göre «... bürokrasi sınıfı, molozu çok bir kütle teşkil etmektedir». (L. von Mises, 1947: SO). Ayrıca «Bürokrat, memlekete kazandırdığından fazlasını devlet hazinesinden almak temayülündedir». (L. von Mises, 1947: 68). Devamla, «bürokrat, bir seçmen sıfatıyla, bütçe muvazenesinden ziyade maaş zammı ile ilgilenir. Onun bütün dikkati, bordro kağıdı üzerine toplanmıştır». (L. von Mises, 1947: 68). Mises'de daha çok olumsuz olarak değerlendirilen bürokrasi; Parkinson, Tullock, Mique ve Belanger, Niskanen çizgisinde de benzer biçimde değerlendirilmektedir. Bunlarda yavaş ilerleyen, yetkilerin az sayıda elde toplandığı, çatışan direktiflerin olduğu bürokrasi vardır. Niskanen çizgisi herkesin (politikacı, seçmen, baskı grupları, bürokrat kendi çıkarını maksimize etmeye çalıştığı siyaset iktisa:dında (kamu tercihi analizi) ifadesini bulmuş ve geliştirilmiştir (P. Dunleavy, ). Mises, Downs, Niskanen çizgisinde bürohasiye olumsuz bakışın dağınasına neden olan etmenlerden bir tanesi, değişime fazla duyarlı olmamasıdır. Mises'e göre «bürokrat değişime açık değildir, rahatı kaçar.» Aynı şekilde bürolar büyüdükçe değişmeye karşı direnç artar. Bürolar eskidikçe esnekliği azalır (A. Downs, 1967: ' 18, 19). Kısaca, bürokrasi sorununa Mises, Downs, Niskanen çizgısınde yaklaştığımızcia Weber'den oldukça farklı sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede ilk önce kısaca O. Lange-Avusturya Okulu

11 Ekonomik Yaklaşım 69 tartışmalarını, sonra J. Kornai ve W.A. Niskanen'i incelemek istiyoruz. O. Lange Avusturya Okulu Ta:rtışm~sı, ve Bürokrasi Bürokrasi sorununa değişik açıdan yaklaşan bir görüşü O. Lange-Avusturya Okulu tartışmalarında yakalamak olanaklıdır. İlk önce Lange'in görüşlerini bürokrasi sorununu öne çıkartarak tartışmak istiyoruz. (Tartışmanın diğer yönleri için bkz. E. Eren, 1991 : 22-63). Lange sosyalizm için gerçek tehlikenin ekonomik yaşamın bürokratikleşmesi (J. Perky, 1991 : 232) olduğundan hareketle tam rekabet kurallarının işlediği, demokratik kontrolün gerçekleştiği bir sosyalizm önermektedir. Lange'ye göre kapitalizmde büyük firma, tekelcilik bürokratikleşmeye neden olmaktadır. Lange için büroratikleşme kırtasiyecilik ve yeniliğe açık olmamak anlamına gelmektedir. Lange, emek ve tüketim mallarında gerçek piyasanın (piyasa fiyatlarının) olduğu, üretim ve sermaye mallarında ise muhasebe fiyatlarının işlediği bir model önermektedir. Tüketim mallarında piyasanın gerekliliği, tüketici tercihlerinin üretime yansıması içindir. Aksi takdirde bürokrasinin tercihleri belirleyici olacaktır. Üretm mallarında fiyatlar, marjinal faaliyetler (MC) = fiyatlar (P) olacak şekilde merkezi planlama kurulunca belirlenir. Merkezi planlama kurulu, arz ve talepteki değişmelere bağlı olarak zaman zaman fiyatları ayarlar. Burada Lange, merkezi planlama kuruluna teknik bir görev vermektedir. Merkezi Planlama Kurulu, daha fazla bilgiye sahip olması nedeniyle, arz ve talepteki değişmeleri yansıtan değişmeleri sorun çıkmaksızın yerine getirecektir. Ayarlamanın geçikmesi ve amnda tepki olmaması durumunda, merkezi planlamakurulunun Lange'nin beklediğinin tersine bürokrasinin ortaya çıkmasına neden olacağına kuşku yoktur. Kırtasiyecilik ve yeniliğe açık olarnama ortaya çıkabilir. Lange'nin modelinde bir diğer önemli ayrım idareci ile ilgilidir. Modelde fabrikanın cari işlerini yürütmek üzeer firma, endüstri düzeyinde karar veren endüstri idarecisi vardır. Lange, endüstri idarecisi kavramını Avusturya Okulu ve Schumpeter'deıki girişimciye benzer anlamda kullanmaktadır. Ek olarak endüstri idarecisi bazı avantajlara sahiptir. Endüstri idarecisi endüstri düzeyinde karar verdiğinden daha fazla bilgiye sahiptir ve ekonomideki eksi dışsallıkları azaltabilir. Çünkü endüstri düzeyinde neyin neyi etkileyeceğini bilir. Kanımızca Lange'de firma ve özellikle en-

12 70 Ercan EREN düstri idarecisi MM = P kuralına göre karar veren, siyasi otoriteden bağımsız teknik elemana indirgenmektedir. Siyasi otoritenin etkisi bir yana, MM Z = P kuralının ulusal ve uluslararası ekonomideki gelişmeler, piyasadaki tercih yapısının değişmesi gibi durumları tespitte geçikınelere neden olabileceği hemen dikkati çekmektedir. Lange'nin dikkat çekmek istediği bir diğer nokta, endüstri ida.recisinin yatırım kararlarını endüstri düzeyinde vereceği için yeniliklere açık olacağıdır. Kapitalizmde firma yatırımları arnortize etmeden yeni teknikler uygulamaz. Lange'in bu tespiti kapitalizm_ -de firmaların yeni teknikleri uygulamadaki hızı, esnekliği ve dinamizmi açısından doğrulanmamış görünmektedir. Ayrıca Lange' nin değindiıği bir nokta da pek doğru çıkmamıştır. Lange, tekelcilik olgusu nedeniyle, kapitalizmde dinarnizınin azalacağı, teknik yeniliklerin fazla uygulama alanı bulamayacağı düşüncesindedir. Önerdi:ği sosyalizm tipinde irse, MM = P kuralının işlemesinin katkısıyla, tam rekabet piyasasının avantajları sosyal yönlerini içerecek biçimde hayat bulacaktır. Görünen odur ki aksak rekabet koşulları ve tekelcilik olgusu doğru olmakla birlikte, potansiyel rekabet ve uluslararası rekabet nedeniyle kapitalizmde teknik yenilikler daha fazla uygulama olanağı bulmuştur. Ayrıca, aynı nedenler piyasadaki gelişmelere duyarlılığı arttırmıştır. Konunun bir başka cephesi Avusturya Okuludur. (E. Eren, 1991; W. Keizer, 1989: 63-83). Avusturya Okulu, iktisatçılarına göre Lange'deki idareciler beklenti, belirsizlik ve spekülasyonu içermemesi, ri<ski göze alamaması, özel mülkiyetin yokluğu, siyasi iktidardan bağımsız olarnama gibi nedenlerle bürokratik davranış içinde olacaktır. Avusturya Okulu geleneksel devlet hizmetleri bir yana, ekonomide devlet müdahalesinin artmasının bürokrasiyi arttıracağı görüşündedir. Bürokratik devlet, kişi haklarına sınırlama getirmenin ötesinde, değişime açık olmaması, riski göze alamaması nedeniyle 'ekonomik gelişmeyi yavaşlatacaktır. Avusturya Okulu iktisatçılarına göre, bürokraside başarı ve başarısızlık ölçülemez. Mis es' e göre «bürokrasi, hizmetlerin «ikti sadi hesaba» göre kıymetlendirilemediği bir idare sistemidir». {L. von Mises, 1947: 44). Çünkü kamu kurumları, piyasa etkilerine göre işleyemez. Devlet işlerinin görülmesinde kar ve zarar kavramları rol oynamaz. Kısaca Avusturya Okulu açısından geleneksel devlet hizmetleri için bürokrasi kaçınılmazdır. Ekonomide devlet

13 Ekonomik Yaklaşım müdahalesi ise iktisadi hesaplamanın olanaksız olması nedeniyle, ek bürokrasi yaratmaktadır. Bu bürokrasi klasik bürokrasinin işlevlerini yerine getirmekten öteye gitmemektedir. J. Kornai' de Bürokrasi Sorunu Ekonomik açıdan bürokrasinin ele alınmasında Kornai önemli bir yer tutmaktadır. Kornai, 1970'li ve 1980'li yıllardaki yapıtlarında piyasaya, fiyatlara duyarlı bir sosyalizmde ekonominin kaynak sınırlamasına neden olmaksızın çalışabiieceği düşüncesindeditr. Son dönem yapıtlarında (J. Kornai, 1990a; 1990b : ) ise çok şüphelidir. Özellikle Kornai (1990b)'de bürokrasi sorunu nedeniyle önerdiği modelin iyi çalışamayacağını belirtmektedir. Virginia Okuluna atıfta bulunarak kendini onlara yakın hissettiğini ifade etmektedir. Bu bölümde Kornai'nin yaklaşımını, yine Kornai'de ele alınan üretici firma açısından kısaca incelemek isüyoruz. (Ayrıntı için bkz. E. Eren, 1991 : 64-84). Kornai, bütçe sınırlaması altında işleyen üretici bir firmayı temel almaktadır. Bütçe sınırlaması; giderlerin gelirleri aşamaması durumunu ifade etmektedir. Aşamama durumu sert, aşabilme durumu ise yumuşak bütçe sınırlamasını göstermektedir. Kornai'ye göre önemli olan ex ante davranışsal tavırdır. Dönem başmda gelir ve giderlerini hesaplayıp aşamayacağı şeklinde hareket etme sert, «nasıl olsa açığı şu veya bu biıçimde kapatırım» veya «kapatırlar» şeklinde hareket, yumuşak bütçe sınırlamasını ifade eder. Yumuşak bütçe sınırlamasında iflas söz konusu değildir. Devletin koruyuculuğu, babalığı vardır. Bu yumuşaklıklar, a) vergiler; istisnalar, ödeme kolaylıkları, af, b) yardım lar, c) krediler; ucuz kredi bulabilme, kredi ödemelerinde kolaylık, borçların affı, vd...) büyümenin devlet yardımı ve yumuşak kredilerle karşılanması, e) fiyatların piyasa fiyatları yerine maliyet + kar yoluyla hesaplanması (maliyete dikkat edilmemesi), f) riskin ortadan kalkması (iflasın olmaması), g) fiyatlara uyum yerine fiyatların ayarlanması yoluyla kendini gösterir. Kornai, yumuşak bütçe sınırlamasının kapitalist ülkelerde de, özellikle kamu kesiminde yaygın olduğu görüşündedir. Önerdiği çözüm, fiyatların piyasa koşulları tarafından belirlendiği, firmalara müdahale edilmediği, firma yöneticilerinin siyasi otoriteden!bağımsız olduğu modeldir. Aksi çözüm bürohasiyi arttırır, kaynak sınırlamasını (kıtlık sorununu) daha büyük boyutlara getirir.

14 72 Ercan EiREN Kornai, girişte belirttiığimiz gibi, Virginia Okulu anlamında bürokrasi sorunu nedeniyle, son dönem yapıtlarında önerdiği modelin çalışabiieceği konusunda şüphelere sahiptil Yani firma yöneticilerinin bürdkrata dönüşmesi olasılığı fazladır. Firma yönetiıcilerinin bürokrata dönüşmesi, kendi çıkarlarını maksimize edici 'biçimde davranmalan yolunu açarak, yumuşak bütçe sınırlamasının bir başka kanaldan da hayat bulmasına olanak sağlayacaktır. Si~et iktis:adi ve Bürok~asi Sorunu Son yıllarda bürokrasi sorununu en çok tartışan iktisat, siyaset iktisadi (economics of politics)dir. Siyaset iktisadi; Virginia Okulu, Kamu Tercihi Analizi ve Anayasal İktisat olarak da bilinir. Siyaset iktisadi siyaset bilimi, hukuk ve sosyolojiyi içerir. Siyaset iktisadında J. Buchanan ve G. Tullock öncü isimlerdir. Siyaset iktisadında seçmen rasyonelliği, politikacı rasyonelliği, ekonomik rasyonellik, baskı grupları rasyonelliği, bürokrat rasyonell:üği veri olarak kabul edilir. Rasyonellik kalkış noktasıdır. (J. Buchanan, 1991; V. Savaş, 1989; C.C. Aktan, 1992). Buna göre çıkar grubu üyeleri, seçmenler, politikacılar ve bürokratlar kendi çıkarlarını düşünürler, onu maksimize etmek isterler. (P. Dunleavy, 1991; 3-4). Yalmz bireyler ve kurumlar değil, kamu kurumlan da kendi çıkarlarını dlüşünür, maksinüze etmek isterler. (D. Oliver, 1991 : 15). Kanımızca yaklaşımda A. Downs, öncü ad olarak önemlidir. Dowrrs'a göre (1957: 6) politik partiler çıkar grupları ve hükümetler dahil bütün rasyonel karar alıcılar, aynı nitelikleri gösterirler. Mal<!simize edici biçimde davranırlar. Örneğin hükümetler politik desteği maksimize etmek (yeniden seçilme) isterler. (A. Downs, 1957: 11). Bu bizi siyasal konjonktür dalgalan analizine götürür. :(E. Eren, 1988 : 41-52). Baskı gruplan üzerlerindeki vergileri azalt,ma, yardımları arttırma doğrultusunda hareket ederler. (G.S. Becker, 1983 : ). Politik denge politikacılar, bürokratlar ve baskı grupları arasında belirlenir. Çalışmamızda daha çok bürokratların davranışiarına ağırlık vereceğiz. Geleneksel ekonomi-bürokrasi ilişkileriyle ilgili analizlerde hükümetlerin bireylerin tercihleri üzerinde tam bilgiye sahip oldukları varısayılır. (A. Downs, 1957 : 19). Bu açıdan bürokrat, hükümet ayrımı yapılmaz, W.A. Niskanen; bürokratların fayda maksimizasyonu çerçevesinde analizi değiıştirmiş, yeniden yorumlamıştır.

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü

Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (14) 2007 / 2 : 146-175 Avrupa Birliği nin Karşılaştırmalı Refah Modelleri ve Sosyal Politikada Devletin Değişen Rolü Abdulkadir Şenkal * Doğa Başar

Detaylı

KAMU EKONOMİSİ TEORİSİNİN GELİŞMESİNDE KAMU TERCİHİ TEORİSİNİN ETKİSİ

KAMU EKONOMİSİ TEORİSİNİN GELİŞMESİNDE KAMU TERCİHİ TEORİSİNİN ETKİSİ KAMU EKONOMİSİ TEORİSİNİN GELİŞMESİNDE KAMU TERCİHİ TEORİSİNİN ETKİSİ Dr. Mustafa SAKAL* ÖZET Kamu ekonomisi teorisindeki gelişmeler kamu ekonomisinin genişlemesiyle de yakından ilişkili bir konudur. Zaman

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 129 KAMU TERCİHİ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE SEÇİM EKONOMİSİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 129 KAMU TERCİHİ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE SEÇİM EKONOMİSİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 12, Sayı 1, 2011 129 KAMU TERCİHİ TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE SEÇİM EKONOMİSİ KAVRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ Nurdan KUŞAT * ve Nilgün DOLMACI ** Özet Gelişmekte olan

Detaylı

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER

İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER İKTİSADIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ VE MERKANTİLİZMDEN GÜNÜMÜZE İKTİSADİ DÜŞÜNCELER Kamil Güngör * GİRİŞ İnsan oğlunun yeryüzünde yaşama başlamasından itibaren çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için, üretimde

Detaylı

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 4, Sayı:3, 2002 GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE ÖZELLEŞTİRME Haluk TANDIRCIOĞLU * Bu çalışmada ilk olarak özelleştirmenin tanımı ve gerekçeleri ortaya

Detaylı

Yeni Maliye Yaklaşımları Işığında Kamu Maliyesine Yeni Anlayış: Pazarlamacı Devlet

Yeni Maliye Yaklaşımları Işığında Kamu Maliyesine Yeni Anlayış: Pazarlamacı Devlet KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 104-113, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Yeni Maliye Yaklaşımları Işığında Kamu Maliyesine Yeni Anlayış: Pazarlamacı Devlet Timur Türgay Çanakkale

Detaylı

Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler

Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler M.C. GÜRAN, S. OĞUZ Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler M. Cahit GÜRAN * Serpil OĞUZ ** Özet Geçtiğimiz 50 yılda kamu ekonomisi alanında önemli

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI DEVLETİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ ROLÜ VE TÜRKİYE UYGULAMASI. HAZIRLAYAN Dr. Selami Er

İSTANBUL TİCARET ODASI DEVLETİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ ROLÜ VE TÜRKİYE UYGULAMASI. HAZIRLAYAN Dr. Selami Er İSTANBUL TİCARET ODASI DEVLETİN BANKACILIK SEKTÖRÜNDE DÜZENLEYİCİ DENETLEYİCİ ROLÜ VE TÜRKİYE UYGULAMASI HAZIRLAYAN Dr. Selami Er YAYIN NO: 2009-34 İstanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 1 2013 YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Doç.

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

TÜRKİYE'DE "KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM" AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI

TÜRKİYE'DE KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI T.C MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE'DE "KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM" AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI ERTAN TOSUN DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi

Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi Volume 3 Number 4 2012 pp. 123-142 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Eski Sorunlar İçin Yeni Çözümler: Yeni Bir İşlem Vergisi Önerisi S. Çağrı Esenera Mine Binişb Özet: 1980'li yılların başından itibaren

Detaylı

GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ

GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ KAMU MALİYESİ ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN GİRİŞ KAMU MALİYESİNİN KONUSU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ Kamu Maliyesinin Konusu: Dar anlamda kamu kelimesi, toplumu yöneten kesimi, başka bir ifadeyle devlet

Detaylı

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine*

Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* Ankara Barosu Dergisi Yıl:66 Sayı: 4 Güz 2008 76-87 Hukuk-Ekonomi İlişkisi ve Ekonomi Hukuku Üzerine* C. Murat BAYKAL** ÖZET Ekonomik refah ve bunun topluma yayılması doğrultusunda, hukuk ve ekonominin

Detaylı

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK *

BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY. Süleyman KEVÜK * 319 BİLGİ EKONOMİSİ KNOWLEDGE ECONOMY Süleyman KEVÜK * ÖZET Son yıllarda dünya ekonomisinde, ekonomik, toplumsal ve teknoloji alanlarında yaşanan değişimler, bilgi ekonomisi kavramı ile açıklanmaktadır.

Detaylı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı

Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı DIŞ TİCARET POLİTİKASININ BİR ARACI OLARAK İHRACAT TEŞVİKLERİ ve İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARININ ANALİZİ Musa DEMİR Dış Ticaret Uzmanı 1 29 EKİM 2003, DIŞ

Detaylı

Mali Konseyler ve Ülke Deneyimleri

Mali Konseyler ve Ülke Deneyimleri Mali Konseyler ve Ülke Deneyimleri Birol KOVANCILAR * Alparslan UĞUR ** Özet Literatürde sürekli, mali açıklar ve mali disiplinin sürdürülmesinde çare olarak görülen mali kuralları ele alan çok sayıda

Detaylı

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING

AN AMPRICAL STUDY OF BANKING CREDIT CHANEL IN TURKEY: CREDIT RATIONING TÜRKİYE DE BANKA KREDİ KANALININ ETKİNLİĞİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA: KREDİ TAYINLAMASI Utku ALTUNÖZ * Öz Para politikası reel ekonomiyi faiz oranı kanalı, döviz kuru kanalı, diğer varlık fiyatları kanalı

Detaylı

KAMU HARCAMALARI VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ

KAMU HARCAMALARI VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, Ocak - Haziran 2005, ss. 63-75. KAMU HARCAMALARI VE BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ Nihat IŞIK * Mehmet ALAGÖZ ** ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

SORU 3 Senyoraj geliri nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız. Uzun dönemde bütçe açıklarını senyoraj geliriyle finanse etmek mümkün müdür?

SORU 3 Senyoraj geliri nedir? Şekil yardımıyla açıklayınız. Uzun dönemde bütçe açıklarını senyoraj geliriyle finanse etmek mümkün müdür? İKTİSAT-MALİYE SORU 1 Tam rekabetçi bir firma monopolcu bir firma olursa fiyat, üretim miktarı, tüketici ve üretici fazlasındaki değişmeleri şekil yardımıyla gösteriniz. SORU 2 Ricardocu denklik nedir?

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KAMU YATIRIMLARININ ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ KAMU YATIRIMLARININ ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mart 2015 Necatibey Cad. No: 110/A 06100 Yücetepe - ANKARA Tel: +90 (312) 294 50 00 Faks: +90 (312) 294 69 77 ISBN NO : 978-605-9041-45-4

Detaylı

Piyasaları etkin biçimde işlemekten alıkoyan sebepler beş başlık altında toplanabilir:

Piyasaları etkin biçimde işlemekten alıkoyan sebepler beş başlık altında toplanabilir: GİRİŞ Bir basitleştirme yaparsak, ekonomik aktiviteler bir ekonomideki bireylerin bir araya gelip kocaman bir pasta yapması olarak resmedilebilir. Ekonomideki pastanın yapımına katılanher iktisadi aktörün

Detaylı

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları

Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Muharrem AFŞAR Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü mafsar@anadolu.edu.tr Küresel Kriz ve Türk Bankacılık Sektörüne Yansımaları Özet

Detaylı

Yerel Yönetim Teorileri ve Merkez-Yerel Yönetim ilişkilerindeki Merkezileşme: Thateher Dönemi

Yerel Yönetim Teorileri ve Merkez-Yerel Yönetim ilişkilerindeki Merkezileşme: Thateher Dönemi Yerel Yönetim Teorileri ve Merkez-Yerel Yönetim ilişkilerindeki Merkezileşme: Thateher Dönemi Muhammet Kösecik * Birleşik Krallık'ta, Margaret Thatcher'in Muhafazakar Parti'nin lideri olarak başbakanlık

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI T.C. MALİYE BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI VE AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMALARI Avrupa Birliği Uzmanlık Tezi EKİN GÜNDAY ECER AB UZMAN

Detaylı

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN ROLÜ: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU

YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN ROLÜ: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU YOKSULLUKLA MÜCADELEDE DEVLETİN ROLÜ: SOSYAL YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU Önder ÇALCALI * Yoksulluk, tarihten beri süregelen ve günümüz dünyasında da varlığını koruyan, çok sayıda insanın mücadele

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİM DALI MALİYE TEORİSİ BİLİM DALI KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİĞİN SAĞLANMASI BAKIMINDAN İÇ DENETİMİN ROLÜ Yüksek Lisans Tezi RASİM SARIKAYA

Detaylı

AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ

AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE (KAMU EKONOMİSİ) ANABİLİM DALI AR-GE VERGİ TEŞVİKLERİ Yüksek Lisans Tezi CEMAL EVCİ ANKARA-2004 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Detaylı