GROUPAMA EMEKLĠLĠK A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GROUPAMA EMEKLĠLĠK A.ġ. 2014 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 GROUPAMA EMEKLĠLĠK A.ġ YILI FAALĠYET RAPORU 1

2 GENEL MÜDÜRLÜK ReĢitpaĢa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Groupama Plaza No: Maslak - Sarıyer / ĠSTANBUL Tel : 0212 / (Pbx) Faks : 0212 / Web : Çağrı Merkezi : ĠSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ReĢitpaĢa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Groupama Plaza No:2 Kat: 7 Maslak Sarıyer / ĠSTANBUL Tel : 0212 / Faks : 0212 / ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ġehit Adem Yavuz Sok. No: KIZILAY / ANKARA Tel : / (Pbx) Faks : / ĠZMĠR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No.99 Mahmut Rıza ĠĢ Merkezi Kat.5 / 9 Konak / ĠZMĠR Tel: (0232) Faks: (0232) BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Konak Mah. Kudret Sok. No:12 Elit Park Ofis :13-14 Nilüfer / BURSA Tel: (0224) Faks: (0224) ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KurtuluĢ Mah Sokak Firdevs Hanım Apt. No: Seyhan / ADANA Tel: 0322 / Faks: 0322 / ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YeĢibahçe Mahallesi 1471 Sokak Giritli Ali Bey Evleri 3/B Blok No:1-2 MuratpaĢa / ANTALYA Tel : 0242 / Faks : 0242 /

3 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 2014 Yılı Hakkında Değerlendirmeler ve Beklentiler 4 Faaliyet Raporu nun Yönetmelik Çerçevesinde Hazırlandığına ĠliĢkin Beyan 6 SUNUġ BÖLÜMÜ DÖNEMĠ Özet Finansal Faaliyet Sonuçları 9 Tarihsel GeliĢim ve 2014 Yılında GerçekleĢtirilen AnasözleĢme DeğiĢiklikleri 10 Ortaklık Yapısı 11 ġirket Hakkında Genel Bilgiler ve Sektördeki Konumumuz 11 Hizmet ve Faaliyetlerimize ĠliĢkin Ar-Ge Uygulamaları 13 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Üst Yönetim ve Ġç Denetim Hakkında Bilgiler 16 Yönetim Kurulu Toplantıları 17 Ġnsan Kaynakları Uygulamaları 18 ġirketin Dahil Olduğu Risk Grubu ve ĠĢlemler 20 Yönetim Kurulu Bağlılık Raporu 21 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ġç Kontrol Faaliyetleri 23 Ġç Denetim Faaliyetleri 24 Mali Bünyeye ĠliĢkin Bilgiler 25 Risk Yönetimi Politikaları 26 Son 5 Yıla ĠliĢkin Özet Finansal Bilgiler 27 EKLER: EK. 1 Yönetim Kurulu Raporu 31 EK. 2 Bağımsız Denetim Raporu 55 EK. 3 Beyan Yazısı 58 EK. 4 Finansal Tablolar ve Dipnotlar 60 3

4 GROUPAMA EMEKLĠLĠK ĠN 2014 YILI FAALĠYET DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRMELER VE GELECEĞE YÖNELĠK BEKLENTĠLER 2014 yılında dünya ekonomisi istenen büyümeyi gerçekleģtiremedi. Yılın tamamı, ABD nin parasal geniģletmeyi yavaģlatma kararı, Ukrayna krizi sonrası Rusya ya yaptırımları, Japonya daki krizin Çin ekonomisinde yarattığı yavaģlatma ve Dolar ın Euro karģısında güçlenmesi ile Ģekillendi. Yıl sonunda yaģanan petroldeki düģüģ, baģta Rusya olmak üzere birçok ülkenin ekonomisinin yavaģlamasına neden oldu. Bunun yanı sıra terör eylemleri de globalde artıģ gösterdi. Kalkınma Bakanlığı nın Aralık 2014 bültenine göre; OECD tarafından hazırlanan Küresel Ekonomik Görünüm Kasım 2014 Raporunda Mayıs ayında yayınlanan tahminlere oranla birçok ekonominin büyüme tahminlerinde aģağı yönlü değiģim kaydedildi. Küresel ekonomide büyümenin geçmiģ dönemlere göre daha ılımlı olması, ancak bu büyümeye, geliģmekte olan ekonomiler arasında ciddi farklılıkların, büyük risklerin ve zayıflıkların da eģlik edeceği beklentisinin altı çizildi Türkiye ekonomisine bakacak olursak, yılın ilk yarısında iç siyasette yaģanan karıģıklıklar ve seçimler dolayısıyla ekonomimiz, siyasetin biraz gölgesinde kaldı. Genel olarak ekonomide yaģanan olumsuzluklar, uluslararası kuruluģların raporlarına da yansıdı. Bunun yanı sıra komģu ülkelerle olan iliģkilerimizdeki kırılganlıklar, dıģ ticaretimizi de olumsuz etkiledi. Dünya ve Türkiye ekonomisinde yaģanan tüm bu karıģıklıklara rağmen sigorta ve bireysel emeklilik sektörü gelir ve karlılık anlamında büyüme devam etti yılı sigorta sektöründe hayat dıģı branģlarda 22 milyar 709 milyon lira prim üretimi ile geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artıģ kaydedilmiģtir. Eylül sonu itibariyle Hayat dıģı branģlarda TL teknik kârlılık elde edilmiģtir. Hayat branģlarında ise geçen yılın aynı dönemine göre prim üretimi %3,4 azalarak 3 milyar 280 milyon TL olarak gerçekleģmiģtir. Sigorta sektörü hayat branģında Eylül sonu itibariyle TL teknik kâr gerçekleģtirerek karlılık istikrarını artırarak sürdürmüģtür. Geçtiğimiz yıl kasko, trafik, konut ve sağlık branģlarında prim koruma teminatıyla, sağlık branģlarındaki alternatif planlarıyla öne çıkan Groupama, poliçe revizyonları, hasar dosyası tamamlama sürecinin kısaltılması, dıģ veri kaynaklarından alınan bilgilerle altyapısının zenginleģtirilmesi ve Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi'nin (KEP) kullanılması gibi projelerle Ģirket altyapısını destekleyerek hedeflerine ulaģtı. Groupama, bölge yönetimlerinde yaptığı değiģiklikler ve yeniliklerle aynı zamanda yeni BES komisyon sisteminin de hayata geçmesiyle emeklilik organizasyon yapısını daha da güçlendirdi. Bireysel emeklilik sistemi, 2013 yılında hayata geçen devlet katkısı uygulamasının olumlu etkilerini 2014 yılına taģıyarak büyüdü yılında yaklaģık yüzde 33 artan katılım sayısı, 2014 yılı sonunda yüzde 22 oranında artarak , devlet katkısı hariç fon tutarı ise TL ye ulaģtı. Devlet katkısı uygulamasının hayata geçmesi ile birlikte 2013 ve 2014 yılında katılımcı sayısında yaģanan artıģın, 2015 yılında da devam etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte bireysel emekliliğe otomatik katılımının sağlandığı bir sistem üzerinde çalıģılmaktadır. Söz konusu sistemin 2015 ya da 2016 yıllarında hayata geçmesini ve büyümeyi olumlu bir Ģekilde etkilemesini umuyoruz yılında uzun vadeli bir bakıģ açısıyla, zorlu pazar koģullarında konumunu güçlendirmek amacıyla hayata geçireceğimiz bir dönüģüm programı baģlatıyoruz. DijitalleĢme konsepti ile de bu dönüģümümüzü destekleyerek, inovatif çözümlerimiz, yeni ürünlerimiz ve bu yıl hayata geçireceğimiz yeni projelerimizle organizasyon yapımızı güçlendirerek sektörde fark yaratmaya devam edeceğiz. Groupama olarak 2014 yılında karlılığı esas alacağız. Pazar ortalamasına uygun büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Doğru riski seçip, doğru müģteri ve doğru dağıtım kanalı ile çalıģacağız. 4

5 Groupama Emeklilik, uluslararası deneyimi ve sektörde sergilediği güvene dayalı ve güçlü sigortacılık anlayıģıyla emin ve karlı adımlarla büyümeye devam edecektir. Dominique Jean Marie UZEL Yönetim Kurulu BĢkanı Ramazan Ülger Genel Müdür 5

6 FAALĠYET RAPORU NUN YÖNETMELĠK ÇERÇEVESĠNDE HAZIRLANDIĞINA ĠLĠġKĠN BEYAN Groupama Emeklilik A.ġ. Yönetim Kurulu na 2014 yılı faaliyetlerimiz ile ilgili olarak; tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve aynı tarihte yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Mali Bünyelerine ĠliĢkin Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporumuzu görüģ, değerlendirme ve onaylarınıza sunarız. Saygılarımızla, Dominique Jean Marie UZEL Yönetim Kurulu BaĢkanı Ramazan ÜLGER Yönetim Kurulu üyesi-genel Müdür David Jean-Marie Robert LECOMTE Genel Müdür BaĢ Yardımcısı Nicolas, SCHWARTMANN Direktör (Bütçe, Raporlama, Finans, Genel Muhasebe ve Tahsilat) Ahmet ENGĠN Grup Müdürü (Genel Muhasebe ve Tahsilat) Durul GÜNGÖR Muhasebe Müdürü 6

7 SUNUġ BÖLÜMÜ 7

8 8

9 DÖNEMĠ ÖZET FĠNANSAL FAALĠYET SONUÇLARI ġirketimiz 2014 yılını 13.3 Milyon TL Net Dönem Karı ile tamamlamıģtır. Bu sonuçta Hayat dıģı branģı teknik karlılığı ve Yatırım Gelirleri en önemli paya sahiptir. Özet bilgilerin bulunduğu bir önceki yıl ile karģılaģtırmalı Kar / Zarar tablosu aģağıda yer almaktadır DÖNEMĠ ÖZET BĠLANÇO ve GELĠR TABLOSU (Bin TL) 2014 YILI 2013 YILI DeğiĢim (%) Cari Varlıklar ,1 Cari Olmayan Varlıklar ,0 Kısa Vadeli Yükümlülükler ,7 Uzun Vadeli Yükümlülükler ,2 Özsermaye ,6 Üretim ,0 -Hayat DıĢı (Brüt Yazılan Primler) ,3 -Hayat (Brüt Yazılan Prim) ,3 -Emeklilik ,6 Teknik Bölüm Dengesi ,7 -Hayat DıĢı (236) Hayat ,9 -Emeklilik (8.177) (5.172) 58,1 Yatırım Gelirleri ,4 Yatırım Giderleri (2.079) (2.152) -3,4 OlağandıĢı Gelir ve Giderler (2.694) ,5 Dönem Karı ,2 Vergi ve Yasal Yükümlülükler KarĢılığı (4.812) (1.861) 158,5 Dönem Net Karı ,3 9

10 ġġrketġmġzġn TARĠHSEL GELĠġĠMĠ ve 2013 YILINDA GERÇEKLEġTĠRĠLEN ANASÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠKLERĠ ġirketimiz, Hayat BranĢı nın diğer branģlardan ayrılmasını öngören bir düzenleme doğrultusunda, 19 Aralık 1997 tarihinde 500 Milyar TL sermaye ve BaĢak Hayat Sigorta A.ġ. unvanıyla kurulmuģtur. Sigortacılık faaliyetine ise; Hayat, Ferdi Kaza ve Sağlık branģlarında ruhsat alarak 28 Ocak 1998 tarihinde baģlamıģtır. Bireysel Emeklilik Sistemine yönelik yasal düzenlemeler kapsamında; 21 Mart 2003 tarihinde ünvanını BaĢak Emeklilik A.ġ. Ģeklinde değiģtirmiģ ve 01 Ağustos 2003 tarihinde Emeklilik BranĢ ruhsatını da alarak 01 Aralık 2003 tarihinde Bireysel Emeklilik faaliyetine baģlatmıģtır. Yanısıra, yine mevcut yasal düzenlemelerin gereği olarak, tarihi itibarı ile Sağlık branģındaki faaliyetine son vererek portföyü BaĢak Groupama Sigorta A.ġ. ne devretmiģtir. T.C. BaĢbakanlık ÖzelleĢtirme Ġdaresinin BaĢak Sigorta A.ġ. ve BaĢak Emeklilik A.ġ.deki hisselerinin birlikte blok olarak satıģ yöntemiyle yapılan özelleģtirme ihalesi sonucunda, iki Ģirket en yüksek teklifi veren Groupama International Ģirketine tarihinde 268 milyon ABD doları bedelle satılmıģ ve ÖYK'nın onayı sonrası BaĢak Sigorta A.ġ.de bulunan %56,67 ve BaĢak Emeklilik A.ġ.de bulunan %41 oranındaki idare hisseleri tarihinde Groupama International Ģirketine devredilmiģtir. Hazine MüsteĢarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü nün 05 Aralık 2008 tarihli ve numaralı kararı ile onaylanan, Groupama International Aġ nin BaĢak Groupama Emeklilik A.ġ. nezdinde sahibi bulunduğu %41 oranında hissesinin tamamının, Groupama International in devralınmak suretiyle Groupama S.A. ile devir suretiyle birleģmesi itibarıyla Groupama S.A. ya devredilmiģtir. Hazine MüsteĢarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü nün tarihli ve numaralı kararı ile onaylanan, BaĢak Groupama Emeklilik A.ġ. ile Güven Hayat Sigorta A.ġ. arasında devir suretiyle birleģme gerçekleģmiģtir. ġirketimizin tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile Ana SözleĢmemizin 5. Maddesi olan ġirket Ticaret Unvanı Groupama Emeklilik A.ġ. olarak değiģtirilmiģ olup, 7. Maddesi olan ġirket sermayesi de Güven Hayat Sigorta A.ġ. birleģmesi sonucu ,16 olarak değiģtirilmiģ ve tarihinde Ticaret Sicile tescil ettirilip, tarihli 7410 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıģtır yılında tamamlanan satın alma süreci ile sektördeki köklü Ģirketlerden Güven Hayat ve Güven Sigorta da Groupama bünyesine katılmıģ olup, Ģirketimizin pazardaki yeri daha da güçlenmiģtir tarihli sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunun yürürlüğe girmesi neticesinde yeni kanunun öngördüğü yeniliklere Ģirketimizin esas sözleģmesinin uyumlu hale getirilmesi icap etmiģtir. Bu doğrultuda Ģirketimizin tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul Toplantısında gerekli Esas SözleĢme DeğiĢiklikleri gerçekleģtirilmiģtir. 10

11 ORTAKLIK YAPISI, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISINDA HESAP DÖNEMĠ ĠÇĠNDE MEYDANA GELEN DEĞĠġĠKLĠKLER, NĠTELĠKLĠ PAYA SAHĠP GERÇEK VEYA TÜZEL KĠġĠLERĠN ÜNVANLARI VE PAYLARINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER itibarıyla Groupama Emeklilik A.ġ nin ortaklık yapısı aģağıdaki tabloda yer almaktadır. Ortak Ünvanı Nominal Hisse Tutarı (TL) % Groupama Sigorta A.ġ ,38 43,51 Groupama Investment Bosphorus Holding A.ġ ,50 56,49 Tareks Tarım Ürünleri Araç Gereç Ġthalat Ve Ġhracat A.ġ. 9,75 0,00 M.Emin Atasagun 1,53 0, ,16 100,00 ġirketin hissedarları arasında nitelikli paya sahip bir hissedar bulunmamaktadır. ġġrket HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ve SEKTÖRDEKĠ KONUMUMUZ 2013 yılında 159 olan personel sayısı, 2014 yılı sonu itibariyle 134 dur. ÇalıĢanlarımızın % 48 si (64) bay, % 52 si (70 kiģi) bayan dır. ġirketimizin eğitim profili aģağıdaki gibidir. Eğitim Seviyesi Bay Bayan Toplam Toplamdaki Payı (%) Ġlkokul 3-3 2,24 Ortaokul 2-2 1,49 Lise ,21 Önlisans ,66 Üniversite ,22 Yüksek Lisans ,18 Toplam yılında BaĢak Sigorta ve BaĢak Emeklilik i, 2008 yılında da Güven Sigorta ve Güven Hayat ı bünyesine katan Groupama, Ekim 2009 itibariyle gücünü tek marka altında birleģtirdi: Groupama Emeklilik ve Groupama Sigorta. Söz konusu birleģmeler sonrası, Türk sigorta Ģirketleri arasında sektörün önde gelen Ģirketleri arasına girmiģtir. ġirketimiz, etkin hizmet sunabilmek amacı ile Genel Müdürlük ün yanı sıra, Ġstanbul, Ġç Anadolu, Ege, Bursa, Adana, Antalya Bölge Müdürlükleri ve geniģ acentelik ağı ve banka kanalı ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 11

12 2014 Groupama Emeklilik Üretimi 2014 yılı sonu itibarı ile Groupama Emeklilik, Hayat ve Ferdi Kaza branģında toplam milyon TL tutarında prim üretimi ve Bireysel Emeklilik branģında milyon TL tutarında katkı payı üretimi gerçekleģtirmiģtir. Bireysel Emeklilik branģındaki toplam fon büyüklüğü 2014 sonu itibariyle 895 Milyon TL ye ulaģmıģ olup, %27 artıģ gerçekleģmiģtir Groupama Emeklilik 31 Aralık 2014 itibari ile in üzerinde sigortalıya hizmet sunmaktır. Faaliyet alanları, bireysel emeklilik, hayat sigortası ve ferdi kaza sigortası üzerine kurulu olan Groupama Emeklilik, ürünlerini, bölge müdürlükleri (Ġstanbul, Ankara, Ġzmir, Bursa, Adana ve Antalya) kanalıyla olduğu kadar, MüĢteri Hizmetleri Merkezi, direkt satıģ ekibi, 527 acente ağı ve Tarım Kredi Kooperatifi üyesi iģ ortağının da desteği ile müģterileriyle buluģturmaktadır. Ürünlerimiz Hayat BranĢında; Ferdi Hayat Sigortaları, Yıllık Hayat Sigortası Can Dostu Sigortası KiĢisel Birikim Sigortası Geleceğe Yatırım Sigortası Okula Devam Hayat Eğitim Sigortası Grup Hayat Sigortaları, Grup Yıllık Hayat Sigortası Grup Can Dostu Sigortası Grup Birikim Sigortası Kredi Hayat Sigortaları Ferdi Kaza BranĢında; Ferdi Kaza Sigortası Kaza Destek Sigortası Ortak Kaza Sigortası Okula Devam Eğitim Sigortası Ferdi Kaza Bireysel Emeklilik BranĢında; Ferdi emeklilik planları ve grup emeklilik planları, 12 adet emeklilik yatırım fonunu kapsamaktadır. Ferdi planlarımızın yanısıra, 128 farklı seçeneği birleģtiren ve 7 ana planı içeren grup emeklilik planlarımız sayesinde müģterilerimize geniģ bir ürün yelpazesi sunmaktayız. 12

13 Sosyal Sorumluluk ile Hayatın Her Anında Groupama, sosyal sorumluluk projelerine 2014 yılında yenilerini de ekleyerek devam etti. Ġlk olarak, kültür-sanat alanında Türk Klasikleri Yeniden projesi ile eski filmlerini restore ederek, bu eserleri kültür mirasına yeniden kazandırdı. Bu doğrultuda; 2008 yılında Erden Kıral ın Bereketli Topraklar Üzerinde, 2009 yılında Lütfi Akad ın Vurun Kahpeye, 2010 yılında Atıf Yılmaz ın Selvi Boylum Al Yazmalım, 2011 yılında Memduh Ün ün Üç ArkadaĢ, 2012 yılında Halit Refiğ in Gurbet KuĢları, 2013 yılında yine Lütfi Akad ın Vesikalı Yarim ve 2014 yılında da Yavuz Turgul un Muhsin Bey filmlerinin restorasyonunu üstlendi. Diğer bir proje de, Anadolu topraklarında insan bilimleri, sosyal bilimler ve antik dönem bilimleri alanındaki araģtırmaları koordine eden Fransız Anadolu AraĢtırma Enstitüsü (IFEA) ne Groupama nın desteği. Herkese açık kütüphanesi, haritalama birimi, dökümantasyon merkezlerinin yanı sıra bilimsel etkinlikleriyle de halka hizmet veren IFEA daki paha biçilmez kitap ve haritaların korunmasına Groupama 2014 yılında da yaptığı bağıģ ile destek oldu. Groupama, her yıl Mayıs sonu-haziran baģı kutlanan ve 2014 de dördüncüsü düzenlenen Sigorta Haftası nda sosyal medyadan ve alternatif kanallardan paylaģılması ve bilincin artırılmasına yönelik olarak sigorta üzerine sokak röportajları gerçekleģtirdi. YENĠ HĠZMET VE FAALĠYETLERLE ĠLGĠLĠ OLARAK ARAġTIRMA GELĠġTĠRME UYGULAMALARI MüĢteri bilgilendirme aktiviteleri: Groupama Emeklilik yıl boyunca müģterileri ile olan iletiģimini internet sitesi, çağrı merkezi, e-postalar yada kısa mesaj servisi gibi kanallardan; yasal mevzuat ve çeģitli bilgilendirme konularında gerekli duyurular hazırlanarak iletiģim aksiyonları hazırlanmaktadır. Basılı materyaller (teklif formları, broģürler, ilanlar vb) Bireysel Emeklilik Mevzuatı, Hayat ve Ferdi Kaza genel Ģartlarına uyumlu olarak güncellenmektedir. Ayrıca kurumsal internet sitemiz üzerinden gerek banner gerekse içerik güncellemesi ile iletiģimimiz ve bilgilendirmelerimiz güncel tutulmaktadır. BES ile ilgili, %25 Devlet Katkısı kapsamında hesaplanan ve katılımcıların hesaplarına yatırılan katkı payları ile ilgli bilgilendirmeler heray düzenli olarak müģterilerimize e- postalama ve sms gönderimleriyle duyurulmaktadır. MüĢteriler, her ay bir önceki ayın fon performanlarına yönelik bilgilendirilmesi kapsamında aylık e-bülten gönderimi sağlanmaktadır. 13

14 Yıl içersinde, memnun müģteri ve kesintisiz hizmet anlayıģını besimseyen çağrı merkezimiz tarafından, hoģgeldin aramaları, vade tarihi gelen kredi kartı veya geçerlilik tarihi bitmek üzere olan kredi kartı sahiplerine hatırlatma dıģ aramaları yapılmaktadır. Acente Memnuniyet AraĢtırması Groupama Emeklilik olarak acentelerimizin Ģirketimizden aldığı hizmetlere iliģkin memnuniyet oranını ölçen ve her sene tekrarlanan Acente Memnuniyeti anketi yapılmıģtır. Ankete katılım düzeyi oldukça yüksek olarak gerçekleģerek %87 olmuģtur. Bu oran geçtiğimiz seneki orana göre +3 puan yükselmiģtir. Gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri göz önünde tutularak ayrıca acentelerimizin rahatça cevaplayabilmeleri adına online olarak yapılanı ankette, acentelerin %77 si Groupama Emeklilik ile çalıģmaktan çok memnun yada memnun olduklarını belirtmiģtir. Bu oran geçtiğimiz sene yapılan memnuniyet oranına kıyaslandığında 7 puan yükselmiģtir. 14

15 ĠKĠNCĠ BÖLÜM 15

16 YÖNETĠM KURULU BAġKAN VE ÜYELERĠ, DENETĠM KURULU, ÜST YÖNETĠM, KURUMSAL RĠSK YÖNETĠMĠ, ĠÇ KONTROL VE ĠÇ DENETĠM HAKKINDA BĠLGĠLER ġirketimizin Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Üst Yönetimi ve Ġç Denetim Bölümü çalıģanlarına iliģkin bilgiler 2014 yılı itibarıyla aģağıdaki tabloda yer almaktadır. Bu bölümde ayrıca Ġç Denetim, Kurumsal Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol sorumluları hakkında da bilgiler bulunmaktadır. ADI SOYADI GÖREV SÜRESĠ ÖĞRENĠM DURUMU DENEYĠM GÖREVĠ Dominique Jean Marie UZEL Ġstom Uluslararası Tarımsal GeliĢme Yüksek okulu Deniz AĢırı Yüksek Teknik Diploma 23 Yıl Yönetim Kurulu BaĢkanı Abdullah KUTLU Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik Bölümü,Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans (Yüksek Mühendis) 22 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Ali Namık BOSTANCI Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Kamu Fakültesi 26 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Gérard Jean Henri Michel JOALLAND Maden mühendisi (Paris) HEC/SPA (Paris) ĠĢletme 36 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Jean-Louis Henri Jules LAFFRAT Chrétien de TROYES Muhasebe 33 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Christophe Armand Henri BUISSET Çiftçi 8 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Catherine Paule Granger PONCHON Bankacılık 17 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt GENÇ Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği -Lisans Bilgi Üniversitesi ĠĢletme ĠĢletme Yüksek Lisans 27 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Patricia Brigitte Françoise LAVOCAT-GONZALES Yüksek Lisans 31 Yıl Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan ÜLGER Marmara Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler ĠĢletme Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 17 Yıl Genel Müdür Elisabeth GEHRINGER Lyon Fen Bilimleri Fakültesi Bakalorya Sciences Üniversitesi, Matematik, Fizik Claude Bernard Üniversitesi Aktüerya 35 Yıl Genel Müdür BaĢ Yardımcısı David Jean-Marie Robert LECOMTE Teknoloji Üniversitesi Maliye / Muhasebe Poıtıers Yüksek Ticaret Okulu ġirketler Maliyesi - Yüksek 18 Yıl Genel Müdür BaĢ Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı (Bireysel,Endüstriyel Hasar ve Rücu,Network ve Lojistik, Satınalma ve Ġç Hizmetler) Cem SARIBAYRAKTAR Anadolu Üniversitesi Ġktisat Fakültesi - Ġktisat 21 Yıl ġebnem ULUSOY TaĢkın KAYIKÇIOĞLU Ankara Ünivesitesi Hukuk Fakültesi University of Kent at Canterbury, Kent Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği - Hacettepe Üniversitesi Ġktisat Yüksek Lisans Ġbrahim Hakan MUġTU Hacettepe Üniversitesi - Ġktisat 25 Yıl Kuzey Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi ĠĢletme Ġstanbul Bilgi Üniversitesi Finansal Ekonomi Murat OLTULULAR (Yüksek Lisans) 17 Yıl Umut BarıĢ ERÖZKAN Ġlkay AYDOĞDU Galatasaray Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Montesquieu Üniversitesi Siyaset Bilimi (Yüksek Lisans) Boğaziçi Üniversitesi Unıversıty of London Yüksek Lisans 22 Yıl 23 Yıl 5 Yıl 8 Yıl Genel Müdür Yardımcısı (Hukuk, Genel Sekreterlik, Ġnsan Kaynakları, Eğitim ve Tercüme) Genel Müdür Yrd. (Bilgi Sistemleri) Genel Müdür Yardımcısı (Sigorta ve Emeklilik Bölge Müdürlükleri, Acenteler, TKK ve Birlikler, Kurumsal SatıĢ) Kurumsal Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol Müdürü Kurumsal Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol Yönetici Kurumsal Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol Müdürü Özlem ĠMAMOĞLU Universite De Bordeaux 15 Yıl Ġç Denetim Müdürü Öznur BĠLGEN Ġstanbul Bilgi Üniversitesi 7 Yıl Ġç Denetim Yönetici Ġç Denetim Uzman Yrd. Ceyda MISIR Kocaeli Üniversitesi 3 Yıl 16

17 YÖNETĠM KURULU TOPLANTILARI 2014 yılı içinde 34 adet Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleģtirilmiģ olup Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantılara katılım durumunu gösterir tablo aģağıda yer almaktadır. Toplantı Tarihi Top No Dominiq ue Jean Marie UZEL Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah KUTLU Gérard Jean Henri Michel JOALLAND Jean-Louis Henri Jules LAFFRAT Chris tophe Armand Henri BUISSET Ali Namık BOSTANCI Cüneyt GENÇ Ramazan ÜLGER Catherine Paule Granger PONCHON Patricia Brigitte Françoise LAVOCAT- GONZALES /1 x - x x x - x x x x /2 x - x x x - x x x x /3 x - x x x - x x x x /4 x - x x x - x x x x /5 x - x x x - x x x x /6 x - x x x - x x x x /7 x - x x x - x x x x /8 x - x x x - x x x x /9 x - x x x - x x x x /10 x - x x x - x x x x /11 x - x x x - x x x x /12 x x x x x /13 x - x x x - x x x x /14 x - x x x - x x x x /15 x - - x - - x x x x /16 x x x x x /17 x - - x - - x x x x /18 x - - x - - x x x x /19 x - - x - - x x x x /20 x - - x - - x x x x /21 x - x x x x x /22 x - x x x x x /23 x - x x x x x /24 x - x x x x x /25 x - x x x x x /26 x - x x x - x x x x /27 x - x x x - x x x x /28 x - x x x - x x x x /29 x - x x x - x x x x /30 x - x x x - x x x x /31 x - x x x - x x x x /32 x - x x x - x x x x /33 x - x x x - x x x x /34 x - x x x - x x x x /34 x - - x x - x x - x /35 x - - x x - x x - x /36 x - - x x - x x - x /39 x - - x x - x x - x /40 x - - x x - x x - x /41 x - - x x - x x - x /29 x x x x x - x x - x /30 x x x x x - x x - x 17

18 GENEL KURULA SUNULAN ÖZET YÖNETĠM KURULU RAPORU Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul a sunulmak üzere hazırlanan özet rapor Faaliyet Raporu ekinde (Ek.1) yer almaktadır. ĠNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI Eğitim Faaliyetleri ĠĢe yeni baģlayan çalıģanlar için oryantasyon eğitimleri hem e-eğitim hem de departman yöneticileri ile yapılan birebir toplantılar ile gerçekleģtirilmiģtir. Tüm Genel Müdürlük çalıģanlarına Risk Yönetimi ve Suistimal Farkındalığı Eğitimleri gerçekleģtirilmiģtir. ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği çalıģmaları kapsamında Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüğü çalıģanlarına ĠĢ Sağlığı Güvenliği Eğitimleri verilmiģtir. Zorunlu eğitimler kapsamında Ġlkyardım, Yangın ve Tahliye ekipleri oluģturulmuģ ve gerekli eğitimler verilmiģtir. Çağrı merkezi çalıģanlarına yönelik olarak Mesleki GeliĢim Eğitimleri organize edilmiģtir. MASAK yönetmeliği kapsamında tüm Ģirket çalıģanlarına Suç Geliri ile Mücadele Eğitimi verilmiģtir. Acente ve TKK çalıģanlarının ilgili eğitimleri alabilmesi için e- learning sistemi yenilenmiģ ve eğitimlerini tamamlamaları sağlanmıģtır. TSEV bünyesinde verilen mevzuat ve teknik eğitimlere ilgili Ģirket çalıģanlarımız katılmıģtır. Teknik eğitimler kapsamında Aktüerya departmanı çalıģanlarına yönelik olarak Moses Eğitimi düzenlenmiģtir. Biz Bize Cuma SöyleĢileri projesi kapsamında tüm çalıģanlarımıza yönelik olarak 27 adet seminer düzenlenmiģtir yılı içerisinde; personelimize saat, 231 dağıtım kanalı çalıģanına 219 saat, toplamda kiģiye saat eğitim verilmiģtir. Ġç ĠletiĢim Faaliyetleri Grup Barometre Anketi yapılmıģ olup, Groupama Türkiye %90 katılım oranıyla 12 ülke içerisinde en yüksek katılım oranını göstermiģtir. Groupama Futbol Takımı her yıl Fransa da düzenlenen Tigre Futbol Turnuvası nda birinci oldu. 18

19 Groupama Kadın KoĢu Takımı her yıl Paris te düzenlenen La Parisienne KoĢusu nda Groupama lı Kadınlar olarak, 700 Ģirketin katıldığı yarıģta bu yıl ikinci kez birinci oldu. Avrasya Maratonu ve Nike Run KoĢusu nda da iyi dereceler alarak baģarılarına baģarı kattı. Fotoğraf Kulübü ve Dans Kulübü kurulmuģ ve her iki kulüp içinde eğitim organize edilmiģ olup, çeģitli etkinlikler düzenlenmiģtir. Sosyal sorumluluk kapsamında Gülümseten Dükkan etkinliği düzenlenmiģ olup, etkinlikte organik ürünler satıģı yapılmıģ ve geliri Özürlüler Vakfı na bağıģlanmıģtır. Performans Yönetimi Faaliyetleri Öz değerlemeli performans yönetim sistemi mevcut insan kaynakları yazılımı üzerine geliģtirilmiģtir Mart ayında sistem ilk defa kullanılarak tüm Ģirket çalıģanlarının öncelikle kendi performanslarını değerlendirmiģ daha sonrada yöneticiler tarafından nihai değerlendirme ve notlama yapılmıģtır. 19

20 ġġrketġn DAHĠL OLDUĞU RĠSK GRUBU VE ĠġLEMLER ġirketimizin %56,49 oranı ile en yüksek ortaklık payına sahip Groupama Investment Bosphorus International A.ġ. dir.ġirket sermayesi TL dir. ġirketimizin %43,5 oranı ile ikinci büyük ortağı olan Groupama Sigorta A.ġ. nin merkezi Türkiyede olup, ġirket Türkiye de ki önde gelen sigorta Ģirketlerindendir. ġirket sermaye TL dır. Groupama SA Türkiye de, %100 oranındaki ortaklık payı ile Groupama Bosphorus International Holding A.ġ. nin hakim hissedarıdır. Groupama Bosphorus International Holding A.ġ. ise; %98,81 oranındaki ortaklık payı ile Groupama Sigorta A.ġ. nin ve %56,49 oranındaki ortaklık payı ile Groupama Emeklilik A.ġ. nin hissedarı konumundadır. ġirketimizin %5.26 hisse ile ortağı bulunduğu Emeklilik Gözetim Merkezi A.ġ, 2014 yılında TL kar elde etmiģtir. ĠĢtirakin aktif değeri TL dir. ġirketimizin %5.88 hisse ile ortağı bulunduğu Milli Reasürans Türk A.ġ, 2014 yılı ilk 9 ayında TL elde etmiģtir. ĠĢtirakin aktif değeri TL dir Yılında Ortaklar ve ĠĢtiraklerle Yapılan AlıĢ ve SatıĢlar aģağıdaki gibidir; Ortaklar AlıĢ SatıĢ Groupama Sigorta A.ġ Groupama Investment Bosphorus Holding A.ġ Toplam Ödenen Temettüler Groupama Sigorta A.ġ Groupama Investment Bosphorus Holding A.ġ Toplam

21 YÖNETĠM KURULU BAĞLILIK RAPORU Bağlı ġirket konumundaki Groupama Emeklilik A.ġ. ile Groupama Emeklilik A.ġ. sermayesindeki çoğunluk hisseye sahip olan ve dolaysıyla hakim Ģirket konumunda olan Groupama Investment Bosphorus Holding A.ġ.arasındaki bağlılık iliģkisini hakkında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun 199 uncu maddesinin 1 inci fıkrası gereğince düzenlemiģ olan dönemine iliģkin Bağlılık Raporudur: a) Groupama Emeklilik A.ġ. nin Hakim ġirketle, Hakim ġirkete Bağlı Bir ġirketle, Hakim ġirketin Yönlendirmesiyle Onun veya Ona Bağlı Bir ġirketin Yararına Yaptığı Hukuki ĠĢlemler ve GeçmiĢ Faaliyet Yılında Hakim ġirketin ya da Ona Bağlı Bir ġirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler: Şirketler topluluğu bünyesindeki hakim ve bağlı şirketler ile yürütülen işlemler olağan ticari faaliyetler olup hakim şirketin yönlendirmesi ile ya da yönlendirmesi olmaksızın hakim şirketin ya da bağlı şirketlerden birinin yararına yapılan herhangi bir işlem veya söz konusu çerçevede alınan ya da alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. b) Groupama Emeklilik A.ġ. nin Hukuki ĠĢlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve ġartlara Göre, Her Bir Hukuki ĠĢlemde Uygun Bir KarĢı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin ġirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, ġirket Zarara UğramıĢsa Bunun DenkleĢtirilip DenkleĢtirilmediği: Bu çerçevede herhangi bir hukuki işlem yapılmamış olduğu cihetle herhangi bir karşı edim de gerekmemiş, önlem alınması ya da alınmasından kaçınılması ve bu sebeple herhangi bir zararın oluşması söz konusu olmamıştır. 21

22 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 22

23 KURUMSAL RĠSK YÖNETĠMĠ VE ĠÇ KONTROL FAALĠYETLERĠ Kurumsal Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol Birimi T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı nca yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Ġç Sistemlerine ĠliĢkin Yönetmelik ile tanımlanan esaslar çerçevesinde kurulmuģtur. Kurumsal Risk Yönetimi ve Ġç Kontrol Birimi; ġirket varlıklarının korunmasını, faaliyetlerin etkin ve verimli bir Ģekilde Kanuna ve ilgili diğer mevzuata, Ģirket içi politika ve kurallara ve sigortacılık teamüllerine uygun olarak yürütülmesini, muhasebe ve finansal raporlama sisteminin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve bilgilerin zamanında elde edilebilirliğini amaçlamaktadır. Bunların yanısıra; Ģirketin gelecekteki nakit akımlarının ihtiva ettiği risk ve getiri yapısını, buna bağlı olarak faaliyetlerin niteliğini ve düzeyini izlemeye, kontrol altında tutmaya ve gerektiğinde değiģtirmeye yönelik olarak belirlenen uygulama usulleri ve limitler vasıtasıyla, maruz kalınan risklerin tanımlanmasını, ölçülmesini, izlenmesini ve kontrol edilmesini hedeflemektedir yılı içerisinde yukarıda anılan amaçlar doğrultusunda tüm ġirket genelinde risk ve kontrol prosedürleri gözden geçirilmiģtir. Risklerin daha etkin yönetilmesi, gerekli aksiyonların alınması ve kontrollerin uygulanması için yetkilerini direkt olarak yönetim kurulundan alan Üst Düzey Risk Komitesi ve buna bağlı Operasyonel Risk Komitesinin düzenli olarak toplanması ve bu komitelere taģınan konularda kararlar alınması sağlanmıģtır. Kurum risklerinin belirlenmesi ve ölçümlenmesi, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi, iģ sürekliliği yönetimi, veri sınıflandırması, iç ve dıģ dolandırıcılığın tespit edilmesi konularında çalıģmalar yapılmıģtır. Ayrıca tüm Ģirket personeli ve acentelerine yönelik olarak MASAK mevzuatı konusunda sınıf içi ve online eğitimler düzenlenmiģtir. 23

24 ĠÇ DENETĠM FAALĠYETLERĠ Ġç denetim faaliyetleri, Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik ġirketlerinin Ġç Denetim Sistemlerine ĠliĢkin Yönetmelik gereğince Yönetim Kurulu na doğrudan bağlı olarak görev yapmakta olan Ġç Denetim Birimi tarafından yürütülmektedir yılında Ġç Denetim Birimi; bir Ġç Denetim Müdürü, bir Ġç Denetim Yöneticisi ve bir Ġç Denetim Uzman Yardımcısı olmak üzere toplam üç kiģiden oluģmaktadır. Ġç denetim faaliyetleri; ġirket faaliyetlerinin mevzuat hükümleri, Ģirket içi strateji, politika, uygulama usulleri ve diğer düzenlemeler doğrultusunda yürütüldüğünün denetimi, iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin etkinliği ve yeterliliğinin değerlendirilmesi ile hata, hile ve usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve önlenmesine yönelik süreçlerden oluģmaktadır. Ġç Denetim çalıģmaları 3 gruba ayrılır: PlanlanmıĢ çalıģmalar: HazırlanmıĢ olan yıllık denetim planında yer alan çalıģmalardır. PlanlanmamıĢ çalıģmalar: Suistimal soruģturmaları, özel denetimler gibi önceden belirlenmemiģ çalıģmalardır. Denetim takip çalıģmaları: OluĢturulan denetim raporları sonrasında belirtilen aksiyon planlarının yerine getirildiğini teyit etmek için yapılan takip çalıģmalarıdır. Ġç denetim raporlarında; tespit edilen sorunlar ve sonuçlara iliģkin özete, denetimin kapsam ve amaçlarına, varsa tespit ve tavsiyelere yer verilir. Ġç Denetim Birimi yukarıda belirtilen faaliyet ve çalıģma esasları çerçevesinde 2014 yılında denetim planı kapsamındaki ve dıģındaki süreç, konu ve alanlarda çalıģmalar yürütmüģtür. 24

25 BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU ġirketimizin 2014 yılı hesaplarının Bağımsız Denetimini gerçekleģtiren Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik A.ġ. (Mazars) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu EK: 2 de yer almaktadır. Ayrıca 31 Aralık 2014 itibariyle düzenlenen finansal tablolara iliģkin Ģirket beyanı EK:3 te ve Finansal Tablolar ve Dipnotlar EK:4 te bulunmaktadır. FĠNANSAL TABLOLAR VE MALĠ BÜNYEYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER ĠLE MALĠ DURUM, KARLILIK VE TAZMĠNAT ÖDEME GÜCÜNE ĠLĠġKĠN DEĞERLENDĠRME ġirketimizin 2014 yılına iliģkin olarak hazırlamıģ olduğu bilanço ve kar / zarar tablosuna 2013 yılı ile karģılaģtırmalı olarak Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul a sunulmak üzere hazırlanan özet raporda yer verilmiģtir. Yanısıra, söz konusu tablolarda yer alan ana kalemler mahiyetleri itibarı ile aynı raporda detaylı olarak açıklanmıģ ve mali durum hakkında kapsamlı bilgi verilmiģtir. Özetle 2014 yılında sigortalılara hasar ödemeleri baģta olmak üzere tüm yasal ve ticari yükümlülüklerini finansal açıdan herhangi bir likidite sıkıntısı ile karģılaģmadan yerine getirmiģtir yılında da finansal açıdan portföyün güçleneceğini baģta likidite olmak üzere herhangi bir vadede finansal güçlükle karģılaģılmayacağı öngörülmektedir. ġirketimiz 2014 yılında Hayat branģında 49,4 Milyon TL, Ferdi Kaza branģında ise 9,4 Milyon TL tazminat ödemiģtir. ġirket aktiflerinin etkin yönetimi ve günlük bazda gerçekleģtirilen nakit planlaması sayesinde tazminat ödemeleri ortalama olarak ihbar tarihini takiben 1 gün sonra ödenebilmektedir. Netice itibarı ile, Dönem Net Karı 13,3 Milyon TL olarak gerçekleģmiģtir. 25

26 RĠSK TÜRLERĠ ĠTĠBARĠYLE UYGULANAN RĠSK YÖNETĠM POLĠTĠKALARI Risk Yönetimi Politikaları, risk yönetimi sistemi ve süreçlerine iliģkin temel ilke ve standartları belirlemektedir. ġirketin sigortacılık riskleriyle ilgili olarak etkin bir risk değerlendirme politikası oluģturulması amacıyla Risk Kabul Politikası hazırlanmıģ ve ġirketin sigortacılık riskleri değerlendirme faaliyetleri bu çerçevede gerçekleģtirilmiģtir ġirket genelinde uygulanacak risk yönetim esaslarının belirlenmesi, etkin risk yönetimi sistem ve süreçlerinin tesis edilmesi, risk politikalarının güncellenmesi, ġirketimizin faaliyet göstermiģ olduğu Hayat ve Ferdi Kaza branģı sigorta ürünlerine yönelik olarak, her yılın baģında tüm satıģ ve operasyonel birimlerin kullanımına sunduğu Risk Kabul Politikası kitapçığı ile sağlanmakta ve ferdi / grup sigorta ürünlerine ait tüm süreçler standart hale getirilmektedir. Risk Kabul Politikası kitapçığı; Ģirket ihtiyaçları ile değiģen Ģirket portföyünün yapısına uygun olacak biçimde ve müģteri, satıģ kanalı ihtiyaçları göz önünde tutularak; ġirketimizin hem kârlılığını muhafaza etmesi hem de etkin bir biçimde uygulanan risk değerlendirme sürecinin devamlılığının sağlanabilmesi için her yılın sonunda yeniden değerlendirilmekte ve güncellenmektedir. Ürün bazında, teklif formu tanziminden poliçe üretimine kadar geçen bütün süreçler ile risk değerlendirme kriterleri olan yaģ sınırları, minimum maksimum teminat limitleri, teminat kapsamı dıģında tutulacak riskler Risk Kabul Politikası kitapçığı ile belirlenmektedir. Risk Kabul Politikası kitapçığı nda belirtilen limitlerin üzerinde teminat talebi olan sigortalı adaylarının anlaģmalı sağlık kuruluģlarında ön muayene yaptırmaları talep edilerek sağlık durumlarına göre tıbbi risk değerlendirmesi yapılmakta ve benzer biçimde sigortalı adayından talep edilen belgeler yardımıyla; finansal ve mesleki risk değerlendirmeleri yapılarak risk kabul / onay süreci iģletilmektedir. Hayat ve ferdi kaza grup sigortası taleplerinde, ilgili grubun mesleki faaliyetleri, geçmiģ yıllardaki hasar bilgileri, Groupama bünyesindeki üretim hacmi ve grubun karlılığı dikkate alınarak teklif değerlendirme süreci yürütülmektedir. ġirketimiz sigortalı portföyünün düģük riskli olacak biçimde oluģturulması hedeflenmiģ olup; bu amaçla portföy etkin olarak izlenmektedir. Sigortalama sürecinde poliçe düzenleme iģlemlerini yerine getiren tüm yetki sahipleri ve iģ birimleri, sigortalı adayının sigortalanmabilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ile risk değerlendirme çalıģmalarının yeterliliği, doğruluğu ve güvenilirliğinden sorumludurlar. Bireysel Emeklilik SözleĢmeleri için yürürlükteki plan ve yönetmeliklere uygun olarak teklif düzenleme aģaması, sözleģme aktedilmesi, ayrılma, aktarım, maluliyet, vefat vb. süreçlere ait bütün iģlemler standart hale getirilerek Bireysel Emeklilik Uygulama Esasları hazırlanmıģ ve tüm satıģ ve operasyonel birimlerin kullanımına sunulmuģtur. 26

27 Risk Kabul Politikası kitapçığı ile Bireysel Emeklilik Uygulama Esasları gerekli görüldüğünde yıl içinde de revize edilmekte, yapılan değiģiklikler kullanıcılara bildirilmekte ve en güncel hali ile kullanıma hazır olacak biçimde elektronik olarak saklanmaktadır.. Aktüeryal Prensipler ve Fiyatlandırma Tarife çalıģmaları ve/veya grup sözleģmeleri gibi münferit fiyatlama çalıģmaları yapılırken; mevcut piyasa Ģartları, yürürlükte bulunan reasürans anlaģmaları, Ģirketin cirosu, karlılık ve sürdürülebilir büyüme hedefleri bir bütün olarak değerlendirilmektedir. Hayat Sigortası ve Bireysel Emeklilik ürünleri için yapılan aktüeryal çalıģmaların, Ģirketin teknik kar beklentisi göz önünde tutularak ihtiyatlılık prensipleri çerçevesinde yapılması esastır. Hayat ve Emeklilik ürünlerinde, ġirketin risk tercihleri de dikkate alınarak hazırlanan tarife çalıģmaları ile aktüeryal teknik karģılık hesaplamaları, yürürlükte bulunan Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik mevzuatında yer alan esaslar çerçevesinde belirlenir. REASÜRANS Güçlü mali yapımız ve mevcut portföyümüz dikkate alınarak 2014 yılında BölüĢmesiz Reasürans yapımız korunmuģ, anlaģmalarımız Risk Hasar Fazlası ve Katastrofik Hasar Fazlası bazında yenilenmiģtir. Ana hissedarımız Groupama nın reasürör seçim ve derecelendirme kriterlerine göre belirlenen reasürörlerle çalıģılmaktadır. Ayrıca ana hissedarımız ile birlikte ve önde gelen uluslararası broker ve reasürörler olarak reasürans panelimizde yer almaktadır. SON 5 YILA ĠLĠġKĠN ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER ġirketimizin 2014 ve 2013 yılına iliģkin bilanço ve kar / zarar tabloları Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul a sunulmak üzere hazırlanan özet raporda yer almaktadır. Aynı raporda, 2014 yılı hesapları ile ilgili kapsamlı açıklamalarda yer almaktadır. Yanısıra; ġirketimizin son 5 yıllık dönemdeki mali geliģimini aģağıdaki gibidir: 27

28 Nakit ve Benzeri Değerler (Bin TL) Aktif Toplam (Bin TL)

29 Teknik Karşılıklar (Bin TL) Özkaynaklar (Bin TL)

30 Vergi Öncesi Dönem Karı (Bin TL)

31 EK.1 YÖNETĠM KURULU RAPORU 31

32 ORTAKLIK YAPISI SERMAYE: ,16 TL ORTAK ÜNVANI NOMĠNAL HĠSSE SENEDĠ (TL) % GROUPAMA SĠGORTA A.ġ ,38 43,51 GROUPAMA INVESTMENT BOSPHORUS HOLDĠNG A.ġ. TAREKS TARIM ÜRÜNLERĠ ARAÇ GEREÇ ĠTHALAT VE ĠHRACAT A.ġ ,50 56,49 9,75 0,00 M.EMĠN ATASAGUN 1,53 0,00 NOTLAR: 12 Mart 2014 tarihli ve 12 no lu Yönetim Kurulu Kararı ile ġirket in hissedarı olan Groupama S.A. nın ġirket nezdinde sahip olduğu toplam nominal değeri TL tutarındaki beheri değeri 0,01 TL olan adet hissesi ġirket in diğer hissedarı olan Groupama Investment Bosphorus Holding A.ġ ye devredilmiģtir. ġirketin hissedarları arasında imtiyazlı paya sahip bir hissedar bulunmamaktadır. 32

33 YÖNETĠM KURULU RAPORU Sayın Ortaklarımız, 17. Faaliyet yılını tamamlamıģ olan Ģirketimizin, 2014 yılına iliģkin Bilanço ve Kar / Zarar tablolarını inceleme ve onayınıza sunar, değerli kurulunuzu saygıyla selamlarız. Yönetim Kurulu 33

34 SATIġLAR Prim Üretimi ġirketimiz 2014 yılında Hayat BranĢında TL, Ferdi Kaza BranĢında ise TL olmak üzere toplam TL prim üretimi gerçekleģtirmiģtir yılı sonu itibarı ile Hayat ve Ferdi Kaza prim üretimi toplamında bir önceki yıla göre %11.8 artıģ söz konusudur. Bireysel Emeklilik Katkı Payları 2014 yılı içinde TL tutarında katkı payı tahsilatı gerçekleģtirilmiģtir tarihi itibarı ile tahsil edilen katkı paylarının 12 adet Emeklilik Yatırım Fonunda yatırıma yönlendirilmesi sonucu oluģan toplam fon büyüklüğü TL ye ulaģmıģ olup, % 27 artıģ gerçekleģtirmiģtir. KARġILAġTIRMALI SATIġ TABLOSU BRANġLAR 2014 YILI 2013 YILI DEĞĠġĠM (%) HAYAT FERDĠ KAZA BĠREYSEL EMEKLĠLĠK TOPLAM

35 ÖZET MALĠ TABLOLAR 35

36 BİLANÇO (1000 TL) Değişim (%) Cari Varlıklar ,1 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ,6 Finansal Varlıklar ve ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar ,5 Alacaklar ,8 Diğer Cari Varlıklar ,2 Cari Olmayan Varlıklar ,0 Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar ,0 Finansal Varlıklar Maddi Varlıklar ,3 Maddi Olmayan Varlıklar ,1 Diğer Cari Olmayan varlıklar ,9 AKTİF TOPLAMI ,5 Kısa Vadeli Yükümlülükler ,7 Borçlar ,8 Sigortacılık Teknik Karşılıkları ,1 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler ,5 Uzun Vadeli Yükümlülükler ,2 Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar ,0 Sigortacılık Teknik Karşılıkları ,0 Diğer Uzun Vadeli Yükümlükler ,0 Özsermaye ,6 Ödenmiş Sermaye Sermaye ve Kar Yedekleri ,1 Geçmiş Yıl Zararları Dönem Net Karı ,3 YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI ,5 36

37 GELİR TABLOSU (1000 TL) Değişim (%) Brüt Yazılan Primler ,3 Kazanılmış Primler ,1 Diğer Teknik Gelirler ,5 Hayat Dışı Teknik Gelirler ,9 Gerçekleşen Hasarlar ,0 Muallak Hasar Karşılığı ,2 Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim ,6 Faaliyet Giderleri ,2 Hayat Dışı Teknik Giderler ,8 HAYAT DIŞI TEKNİK BÖLÜM DENGESİ ,0 Brüt Yazılan Primler ,7 Kazanılmış Primler ,0 Hayat Branşı Yatırım Geliri ,6 Diğer Teknik Gelirler ,6 Hayat Teknik Gelirler ,2 Gerçekleşen Hasarlar ,8 Hayat Matematik Karşılıklarında Değişim ,0 Muallak Hasar Karşılığı Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim ,4 Faaliyet Giderleri ,7 Hayat Teknik Giderler ,1 HAYAT TEKNİK BÖLÜM DENGESİ ,9 Fon İşletim Gelirleri ,6 Yönetim Aidatı Kesintisi ,3 Giriş Aidatı Gelirleri ,2 Diğer Teknik Gelirler 4 - Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi ,9 Emeklilik Teknik Gelir ,4 Fon İşletim Giderleri ,5 Faaliyet Giderleri ,5 Diğer Teknik Giderler ,6 Emeklilik Teknik Gider ,5 0 EMEKLİLİK TEKNİK BÖLÜM DENGESİ ,1 0 GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ ,1 0 YATIRIM GELİRLERİ ,4 YATIRIM GİDERLERİ ,4 DİĞER ,5 8 Dönem Karı ,2 Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları ,5 DÖNEM NET KARI ,3 37

38 MALĠ TABLOLAR 38

39 TARĠHLĠ AYRINTILI BĠLANÇO (TL) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Ara.14 Ara.13 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar - - B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar Krediler Krediler Karşılığı (-) Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar Şirket Hissesi Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - E- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Ertelenmiş Üretim Giderleri Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları G- Diğer Cari Varlıklar Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları İş Avansları Personele Verilen Avanslar Sayım Ve Tesellüm Noksanları Diğer Çeşitli Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - - I- Cari Varlıklar Toplamı

40 II- Cari Olmayan Varlıklar Ara.14 Ara.13 A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar Ortaklardan Alacaklar İştiraklerden Alacaklar Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar Personelden Alacaklar Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - C- Diğer Alacaklar Finansal Kiralama Alacakları Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - - D- Finansal Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler İştirakler - 3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) Bağlı Ortaklıklar Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Diğer Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - - E- Maddi Varlıklar Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller Makine Ve Teçhizatlar Demirbaş Ve Tesisatlar Motorlu Taşıtlar Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar Birikmiş Amortismanlar (-) Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - - F- Maddi Olmayan Varlıklar Haklar Şerefiye Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler Araştırma Ve Geliştirme Giderleri Diğer Maddi Olmayan Varlıklar Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları Ertelenmiş Üretim Giderleri Gelir Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları - - H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar Efektif Yabancı Para Hesapları Döviz Hesapları Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar Ertelenmiş Vergi Varlıkları Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - - II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı VARLIK TOPLAMI

41 III-Kısa Vadeli Yükümlülükler Ara.14 Ara.13 A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) - - C-İlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar D- Diğer Borçlar Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - - E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net Devam Eden Riskler Karşılığı - Net Matematik Karşılığı - Net Muallak Tazminat Karşılığı - Net İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net Diğer Teknik Karşılıklar - Net F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları Ödenecek Vergi Ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - 5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar Kıdem Tazminatı Karşılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı Maliyet Giderleri Karşılığı H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları Ertelenmiş Komisyon Gelirleri Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler - - I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler - - III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı

42 IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Ara.14 Ara.13 A- Finansal Borçlar Kredi Kuruluşlarına Borçlar Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) Çıkarılmış Tahviller Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) - - B- Esas Faaliyetlerden Borçlar Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Borçlar İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar Personele Borçlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - - D- Diğer Borçlar Alınan Depozito Ve Teminatlar Diğer Çeşitli Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu - - E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları Kazanılmamış Primler Karşılığı Net Devam Eden Riskler Karşılığı - Net Matematik Karşılıklar - Net Muallak Tazminat Karşılığı - Net İkramiye Ve İndirimler Karşılığı Net Diğer Teknik Karşılıklar Net F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları Ödenecek Diğer Yükümlülükler Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer - - Yükümlülükler 3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - - G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar Kıdem Tazminatı Karşılığı Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları Ertelenmiş Komisyon Gelirleri Gider Tahakkukları Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları - - I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler - - IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı

43 V- Özsermaye Ara.14 Ara.13 A- Ödenmiş Sermaye (Nominal) Sermaye Ödenmemiş Sermaye (-) Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - - B- Sermaye Yedekleri Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Aktüeryal Kayıp Kazanç Yabancı Para Çevirim Farkları Diğer Sermaye Yedekleri C- Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Özel Fonlar (Yedekler) Finansal Varlıkların Değerlemesi Diğer Kar Yedekleri - - D- Geçmiş Yıllar Karları Geçmiş Yıllar Karları - - E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) Geçmiş Yıllar Zararları - - F-Dönem Net Karı Dönem Net Karı Dönem Net Zararı (-) - - Özsermaye Toplamı YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI

44 DÖNEMĠ AYRINTILI GELĠR TABLOSU (TL) I-TEKNİK BÖLÜM Ara.14 Ara.13 A- Hayat Dışı Teknik Gelir Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasüröre Devredilen Primler (-) SGK ya Aktarılan Primler (-) 1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) Devam Eden Riskler Karşılığı (-) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) Tahankkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+) B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Ödenen Tazminatlar (-) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Faaliyet Giderleri (-) Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Matematik Karşılıklar (-) Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) Diğer Teknik Giderler (-) Brüt Diğer Teknik Giderler (-) Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) - - C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) D- Hayat Teknik Gelir Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Yazılan Primler (Reasürör payı Düşülmüş Olarak) Brüt Yazılan Primler (+) Reasüröre Devredilen Primler (-) Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Kazanılmamış Primler Karşılığı ( - ) Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı ( + ) Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Devam Eden Riskler Karşılığı ( - ) Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı ( + ) Hayat Branşı Yatırım Geliri Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-) Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-) Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+) - - E- Hayat Teknik Gider Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) Brüt Ödenen Tazminatlar (-) Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) Matematik Karşılıklar (-) Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-) Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+) Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+/-) Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karş.) Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) Faaliyet Giderleri (-) Yatırım Giderler (-) Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-) Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) - - F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D -E) G- Emeklilik Teknik Gelir Fon İşletim Gelirleri Yönetim Gideri Kesintisi Giriş Aidatı Gelirleri Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi Özel Hizmet Gideri Kesintisi Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri Diğer Teknik Gelirler H- Emeklilik Teknik Gideri Fon İşletim Giderleri (-) Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-) Faaliyet Giderleri (-) Diğer Teknik Giderler (-) I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G - H)

45 II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM ARA 14 ARA 13 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) K- Yatırım Gelirleri Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar Finansal Yatırımların Değerlemesi Kambiyo Karları iştiraklerden Gelirler - 6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Diğer Yatırımlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - - L- Yatırım Giderleri (-) Yatırım Yönetim Giderleri Faiz Dahil (-) Yatırımlar Değer Azalışları (-) Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) Kambiyo Zararları (-) Amortisman Giderleri (-) Diğer Yatırım Giderleri (-) - - M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) Karşılıklar Hesabı (+/-) Reeskont Hesabı (+/-) Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) Diğer Gelir ve Karlar Diğer Gider ve Zararlar (-) Önceki Yıl Gelir ve Karları Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - - N- Dönem Net Karı veya Zararı Dönem Karı Veya Zararı Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) Dönem Net Karı Veya Zararı Enflasyon Düzeltme Hesabı

46 DÖNEMĠ NAKĠT AKIM TABLOSU (TL) Cari Dönem Geçmiş Dönem 01/01/ /12/ /01/ /12/2013 A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3+A4+A5+A6) Faiz ödemeleri (-) Gelir vergisi ödemeleri (-) Diğer nakit girişleri Diğer nakit çıkışları (-) Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Maddi varlıkların satışı Maddi varlıkların iktisabı (-) Mali varlık iktisabı (-) Mali varlıkların satışı Alınan faizler Alınan temettüler Diğer nakit girişleri Diğer nakit çıkışları (-) Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI 1. Hisse senedi ihracı Kredilerle ilgili nakit girişleri Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) Ödenen temettüler (-) Diğer nakit girişleri Diğer nakit çıkışları (-) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F)

47 DÖNEMĠ ÖZSERMAYE HAREKET TABLOSU (TL) Özsermaye Değişim Tablosu - Bağımsız Denetimden Geçmiş (*) Sermaye İşletmenin Kendi hisse Senetleri(-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı/(Zararı) Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları) Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2013) II- Muhasebe Politikasında Değişiklikler (2.1 no'lu dipnot) III- Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2014) A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit İç kaynaklardan B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar D- Varlıklarda Değer Artışı E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (veya zararı) I- Dağıtılan Temettü J- Transfer IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2014) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)

48 DÖNEMĠ ÖZSERMAYE HAREKET TABLOSU (TL) Özsermaye Değişim Tablosu - Bağımsız Denetimden Geçmiş (*) Sermaye İşletmenin Kendi hisse Senetleri(-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı/(Zararı) Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları) Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2012) II- Muhasebe Politikasında Değişiklikler (2.1 no'lu dipnot) III- Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2013) A- Sermaye artırımı (A1 + A2) Nakit İç kaynaklardan B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar D- Varlıklarda Değer Artışı E- Yabancı para çevrim farkları F- Diğer kazanç ve kayıplar G- Enflasyon düzeltme farkları H- Dönem net karı (veya zararı) I- Dağıtılan Temettü J- Transfer IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2013) (III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)

49 TARĠHLĠ BĠLANÇO HAKKINDA AÇIKLAYICI NOTLAR CARĠ VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar toplamı TL olup, tamamı banka hesaplarından oluģmaktadır. Söz konusu tutarın; TL si vadeli banka hesaplarından, TL si vadesiz banka hesaplarından ve TL si bloke banka hesaplarından oluģmaktadır. Finansal Varlıklar Ġle Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar Ağırlıklı olarak Devlet Ġç Borçlanma Senetlerinden oluģan menkul değerler cüzdanımızın bilanço tarihi itibarı ile değeri TL dir. Söz konusu tutarın TL si Birikimli Hayat Sigortalı Fonlarına aittir. Esas Faaliyetlerden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Alacaklar toplamı TL dir. Söz konusu tutarın; TL si Sigortalılarımızdan Prim Alacaklarımızı, TL si Acentelerden Alacaklarımızı, TL si Kanuni Takipteki Alacaklarımızı (Acentelerden), TL sı Reassürans ġirketlerinden Alacaklarımızı, TL si ise Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklarımızı ifade etmektedir. ġüpheli Alacakları için; TL Kanuni Takipteki Alacak KarĢılığı tesis edilmiģtir. ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar ĠliĢkili Taraflardan Alacaklar hesabının toplamı olan TL nin TL si Ortaklardan Alacaklar, TL si Personelde Alacaklar hesabında kayıtlıdır. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları hesabının toplamı TL olup tamamı PeĢin Ödenen Giderler hesabında kayıtlıdır. PeĢin Ödenen Giderler hesabında; TL ile ErtelenmiĢ Komisyon Giderleri, kalanı ise diğer peģin ödenen giderlerdir. Diğer Cari Varlıklar Diğer Cari Varlıklar toplamı TL dir. Söz konusu tutarın; TL si ĠĢ Avansları, kalanı ise diğer aktif kalemlerinden oluģmaktadır. 49

50 CARĠ OLMAYAN VARLIKLAR Esas Faaliyetlerden Alacaklar Esas Faaliyetlerden Alacaklar toplamı TL dir. Tamamı kurucusu olduğumuz 12 adet Emeklilik Yatırım Fonlarına ait fon büyüklüklerini gösteren Saklayıcı ġirketten Alacaklar hesabında kayıtlıdır. Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar toplamı TL olup, tamamı Verilen Depozito ve Teminatlar hesabında kayıtlıdır. Finansal Varlıklar Finansal Varlıklar toplamı TL olup, tamamı ĠĢtirakler hesabında kayıtlıdır. Söz konusu tutarın; TL si sermayesine %5,88 ile iģtirak ettiğimiz Milli Reasürans T.A.ġ. ne, TL si ise sermayesine %5,55 ile iģtirak ettiğimiz Emeklilik Gözetim Merkezi A.ġ. ne aittir. Maddi Varlıklar Maddi Varlıklarlar hesabının net bakiyesi TL olup, TL si DemirbaĢ ve Tesisatlar, TL si Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet bedelleri dahil) hesaplarında yer almaktadır TL ise bu varlıklara iliģkin BirikmiĢ Amortisman hesabında yer almaktadır. Maddi Olmayan Varlıklar tarihindeki ĠĢ BirleĢmesi kayıtları büyük ölçüde bu sınıfta toplanmıģtır TL Güven Hayat Sigorta A.ġ. den kaynaklı Ģerefiyedir. ĠĢ birleģmesinin yapıldığı 2009 yılında tamamı itfa edilmiģ olan maddi olmayan varlıklar, yazılımlar, Ġlk Tesisler ve bunların birikmiģ itfaları da bulunmaktadır. Diğer Cari Olmayan Varlıklar Diğer Cari olmayan varlıklar hesabının tamamı TL olup, ertelenmiģ vergi varlıklarından oluģmaktadır. 50

51 KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Esas Faaliyetlerden Borçlar Esas Faaliyetlerden Borçlar toplamı TL dir. Bu tutarın; TL si Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçları, TL si Bireysel Emeklilik Sistemi Borçlarını, TL si ise Diğer Esas Faaliyetlerden Borçları göstermektedir. Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar hesap grubu; TL ile kısa süre içinde ödenecek Sigortalılardan Alacakları, TL ile takip eden ay içinde ödenecek komisyonların takip edildiği Acentelere Borçlar, TL si ise trete koģullarına göre vadesinde ödenecek reasürans iģlem sonuçlarının izlendiği Reasürans ġirketlerine Borçlar hesaplarından oluģmaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi Borçları hesap grubunun; TL si Bireysel Emeklilik Aracılarına ödenecek komisyonlardan kaynaklanan borçları, TL si Portföy Yönetim ġirketine alınan hizmet karģılığı ödenecek borçları, TL si ise tahsil edildiği halde henüz Bireysel Emeklilik Hesaplarına aktarılamayan (Kredi kartı blokajları v.b.) tahsilatların takip edildiği Katılımcılara Borçları ifade etmektedir. ĠliĢkili Taraflara Borçlar ĠliĢkili taraflardan Borçlar toplamı TL olup, TL si Ortaklara Borçlar, TL si Personele Borçlar, 440 TL si ise Diğer ĠliĢkili Taraflara Borçlar hesabından oluģmuģtur. Diğer Borçlar Diğer Borçlar toplamı TL olup, bu tutar Satıcılara Borçlar hesabında kayıtlıdır. Sigortacılık Teknik KarĢılıkları Mevcut düzenlemeler çerçevesinde ayrılan Cari Rizikolar KarĢılığı, Hayat BranĢı sigortalılarımıza ait yükümlülüklerimizin karģılığını oluģturan Aktüeryal Matematik ve Kar Payı KarĢılıkları ile Muallak Hasar KarĢılıklarını içeren Kısa Vadeli Teknik KarĢılıklarımızın toplamı, reasürör hissesi düģüldükten sonra TL dir. Bu tutarın TL si KazanılmamıĢ Primler KarĢılığından (Reasürans Payı düģülmüģ olarak), TL si Kar Payı dahil olmak üzere Hayat Matematik KarĢılığından (Reasürans Payı düģülmüģ olarak), TL si Muallak Hasar ve Tazminat KarĢılığından (Reasürans Payı düģülmüģ olarak) ve TL si ise Birikimli Hayat Sigortalı Fonlarına ait menkul kıymetlerin borsa rayici ile iç verim yöntemine göre hesaplanan reeskont farkının izlendiği Finansal Riskler KarĢılığı hesaplarından oluģmaktadır. 51

52 Ödenecek Vergi ve Benzeri Diğer Yükümlülükler ile KarĢılıkları Ödenecek Vergi ve Benzeri Yükümlülükler toplamı TL olup, bu tutarın TL si Aralık 2014 döneminde tahakkuk ettirilmiģ olup Ocak 2015 döneminde Ödenecek Vergi ve Fonları, TL si Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintilerini, TL si ise Kurumlar Vergisi KarĢılığını, TL si PeĢin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri göstermektedir. Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar toplamı TL olup; söz konusu tutarın tamamı gelecek dönemde karģılaģılması öngörülen muhtemel yükümlülüklerimiz için hesaplanan tutarlardan oluģmaktadır. UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER Esas Faaliyetlerden Borçlar Esas Faaliyetlerden Borçlar toplamı TL olup, tamamı aktifte yer alan ve kurucusu olduğumuz Emeklilik Yatırım Fonlarının katılımcılara ait fon paylarının toplam değerinden oluģmaktadır. Sigortacılık Teknik KarĢılıkları Sigortacılık Teknik KarĢılıkları toplamı TL olup, TL si Kar Payı dahil Hayat Matematik KarĢılığından (Reasürans Payı düģülmüģ olarak), TL si ise 2014 yılında Hayat BranĢında verilen Deprem Teminatları için ayrılan Dengeleme KarĢılığından oluģmaktadır. Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar Diğer Risklere ĠliĢkin KarĢılıklar toplamı TL olup, bu tutarın tamamı Ģirketimiz çalıģan personeli için hesaplanan Kıdem Tazminatı KarĢılığından oluģmaktadır. ÖZSERMAYE ÖdenmiĢ Sermaye ġirketimizin Sermaye tutarı TL olup, tamamı ödenmiģtir. Kar Yedekleri Kar Yedekleri toplamı TL olup, bu tutarın TL si Kanuni Yedek Akçelerden, TL si Olağanüstü Yedeklerden, TL si ise ġirketimiz Portföyündeki menkul kıymetlerin borsa rayici ile iç verim yöntemine göre hesaplanan reeskont farkının izlendiği Finansal Varlıkların Değerlemesinden oluģmaktadır. Dönem Net Karı ve Sonuç ġirketimiz 17. faaliyet yılı olan 2014 yılında TL Dönem Kar ı elde etmiģ, Dönem Kar ı Vergi KarĢılığı TL düģüldükten sonra TL Dönem Net Kar ına ulaģmıģtır. 52

53 2014 yılında elde edilen sonuç nedeni ile; baģta ortaklarımız olmak üzere satıģları ile Ģirketimize güç katan ve bizlerle tam uyum içinde hareket eden dağıtım kanallarımıza, üstün performans ile çalıģan personelimize, sigortalılarımıza ve katılımcılarımıza teģekkür eder; finansal tablolarımızın onaylanması hususunu kararlarınıza saygılarımızla sunarız. YÖNETĠM KURULU 53

54 2014 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) Cari Dönem Cari Dönem (31/12/2014) (31/12/2013) I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.1. DÖNEM KARI ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler A NET DÖNEM KARI ( ) GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI * (A - ( ) ] ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senedi Sahiplerine Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7. PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER (-) 1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senedi Sahiplerine Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) STATÜ YEDEKLERİ (-) OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.14 DİĞER YEDEKLER 1.15 ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1. DAĞITILAN YEDEKLER İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3. ORTAKLARA PAY (-) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Katılma İntifa Senedi Sahiplerine Kâra İştirakli Tahvil Sahiplerine Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4. PERSONELE PAY (-) 2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KAR 3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0, HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 0, HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 54

55 EK.2 BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 55

56 56

57 57

58 EK.3 BEYAN YAZISI 58

59 59

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar VARLIKLAR I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot GeçmiĢ (30/09/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 933.224.672

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012

Varlıklar. Bağımsız sınırlı denetimden geçmiş. Bağımsız denetimden geçmiş. 31 Aralık 2011. Dipnot. 30 Haziran 2012 Varlıklar sınırlı I Cari varlıklar A Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 315,516,428 295,254,223 1 Kasa 2 Alınan çekler 3 Bankalar 2.12, 14 259,515,622 251,221,994 4 Verilen çekler ve ödeme emirleri

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş)

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 89.594.137 85.304.601 1 Kasa 405 949.02 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 89.593.732 59.392.470 4 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5 Diğer Nakit ve

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 96,825,150 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 41,615,970 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri - 5- Diğer Nakit

Detaylı

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. TUTAR I- Cari Varlıklar S.S. KORU SİGORTA KOOPERATİFİ 30.09.2013 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I Cari Varlıklar * A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.184.010 1 Kasa 900 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.585.768 4 Verilen

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) 31.03.2008 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 344,276,641.97 1- Kasa 20,553.36 2- Alınan Çekler 52,155.00 3- Bankalar 344,242,919.76 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -38,986.15

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ HAYAT SİGORTA A.Ş. 30.06.2008 TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO. I- CARİ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 16,761,990 1 Kasa 1,208 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 16,359,427 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir)

Ergoisviçre Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2008 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Yeni Türk Lirası (YTL) olarak ifade edilmiştir) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dip not Cari Dönem 31 Aralık 2008 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 175,614,589 1- Kasa 14 30,940 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 126,682,134

Detaylı

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar

51,098,442.43 1- Kasa. 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 51,098,442.43 1- Kasa 294,344.31 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 37,596,894.06 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014

Bağımsız denetimden geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 Varlıklar sınırlı I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 634.309.928 550.717.185 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 499.459.722

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 91.541.114 1- Kasa 5.102 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 89.694.679 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -5.217 5- Diğer Nakit Ve Nakit

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 178.824.772 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 159.286.582 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.252.907 148.162.389 1- Kasa 14 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 138.670.963 133.651.828 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 74.202.168 41.180.970 1- Kasa 437 399 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 72.495.814

Detaylı

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE

Bağımsız Denetimden. Bağımsız Denetimden YAPI KREDİ SİGORTA A.Ş. 31 ARALIK 2006 VE 31 ARALIK 2005 TARİHLERİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- Varlıklar Notlar 31.12.2006 31.12.2005 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60.746.208 36.894.992 1- Kasa 9.735 261.740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 38.167.009 20.315.062 4- Verilen Çekler

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 183.877.069 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 160.470.088 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar VARLIKLAR Sınırlı I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 226.230.862 208.419.503 1- Kasa 14 4.723 4.295 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 201.568.745 177.740.692 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 76.528.137 32.725.361 1- Kasa 2.12, 14 1.940 601 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 52.634.409 22.522.840 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler

Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2014 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 99.025.695 76.528.137 1- Kasa 2.12, 14 3.055 1.940 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 69.085.338 52.634.409 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş TARİHLİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR Dipnot A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 30.945.308 1 Kasa 491 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 30.490.633 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLÎ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 583,896,838.74 489,476,208.32 1- Kasa 14 15,605.84 13,542.12 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 6,555.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 583,868,744.90

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014

(Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Eylül 2014 2014 Eylül VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 7.709.351 1 Kasa 18.511 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 314.686 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka Garantili

Detaylı

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015

S.S. DOĞA SİGORTA KOOPERATİFİ 2015 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. I. CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Mart 2015 VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR 2015 A. Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 29.914.323 1- Kasa 2.661 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 10.516.283 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Banka Garantili ve Üç

Detaylı

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO. TL VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden I- CARİ VARLIKLAR Dipnot

DENİZ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO. TL VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden I- CARİ VARLIKLAR Dipnot 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 34.264.006 30.945.308 1- Kasa 982 491 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 33.889.826 30.490.633 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı