TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI: *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI:1980 2001 *"

Transkript

1 TÜRKYE ve MEKSKA DA STKRAR PROGRAMLARININ KARILATIRILMASI: * Prof. Dr. Gülsün Gürkan Yay Y*ld*z Teknik Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Abstract The Stabilization Programs in Turkey and Mexico: The purpose of this study is to explain and compare the economic crises and stabilization policies in Turkey and Mexico during the last two decades. Özet Bu çal mada, son yirmi ylda Türkiye ve Meksika da ya anan iktisadi krizlerlerle, uygulanan istikrar programlarnn kar la trlmas amaçlanmaktadr. * Çal ma; Türk Sosyal Bilimler Derne*i nin, 7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi nde (21 23 Kasm 2001, ODTÜ- Ankara) Türkiye de 9stikrar Politikalar ve Güçlü Ekonomiye Geçi Programnn Meksika Deneyimi ile Kar la trlmas ad ile tebli* olarak sunulmu ve gözden geçirilmi ekli, A.A.Dikmen (ed.): Küreselle=me Emek Süreçleri ve Yap*sal Uyum (7. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi), Türk Sosyal Bilimler Derne*i, Ankara 2002, de yaymlanm tr. 1

2 I.GR Öteden beri Türkiye ve Latin Amerika ülkeleri, ya adklar ekonomik, sosyal ve politik sorunlardaki benzerlikler ve süreklilikler nedeniyle; uyguladklar IMF destekli istikrar programlar nedeniyle, en azndan Türkiye'de birbirleriyle skça kar la trlan ülkeler olmu lardr.1980'lerden beri geçen yirmi yllk süreç içinde gerçekten ya ananlarda ciddi benzerlikler vardr. Adeta 20. Yüzyln son çeyre*i bu ülkeler için bir krizler ve istikrar programlar tarihi olmu tur. Türkiye arasnda bir d borç krizi ya am ve ardndan 24 Ocak 9stikrar tedbirlerini alm tr; Latin Amerika ülkeleri de 1980'lerin ba nda çok a*r bir borç kriziyle sarslm tr. Ardarda gelen çok sayda 9stikrar programlar hayata geçirilmi tir lara kadar bu programlar, serbest piyasa ekonomisine geçi i sa*layan yapsal reformlar gerçekle tirme ve en önemli kronik sorun olan enflasyonu dü ürmek için sk para ve maliye politikalar uygulama biçiminde olu turulmu tur. Yapsal reformlar büyük ölçüde, ithal ikamecilikten vazgeçip ihracata dönük olarak ekonomilerin yeniden yaplandrlmas ve bu amaç için d ticaretin liberalle tirilmesi; her alanda regülasyonlarn kaldrlmas, özelle tirmelerin devreye sokulmas ve devletin ekonomik faaliyetlerden çekilmesi biçiminde formüle edilmi tir. Yapsal reformlarn hz ve hayata geçirilmesi, elbette her ülkede uygulama farkllklar göstermi tir.1990'dan sonra ise sermaye hareketlerinin liberalle mesi ve geli mekte olan ülkelere hzl sermaye giri leriyle beraber, bu ülkelerdeki ekonomik sorunlarn boyutlar ve nitelikleri de*i mi ; bu kez krizler "ikiz" kriz niteli*inde finansal krizlere dönü mü tür. Latin Amerika ülkeleri olsun, Türkiye olsun, bu dönemde bir yandan makroekonomik temellerindeki sorunlarla bo*u urken, bir yandan da globalle en dünyaya entegre olma sorunlaryla kar la m lardr. Türkiye, de*i en dünyaya ayak uydurmaya çal rken erken ve eksik olarak yapt* reformlar ve politika uygulamalaryla 1994'te ilk ciddi krizini ya ayp ardndan da halen içinde bulundu*umuz derin bunalmn içine sürüklenmi tir. Özellikle sermaye giri lerine yo*un ekilde maruz kalan Latin Amerika ülkeleri de 1990'lar boyunca krizlerle sarslm lardr. Hem bu krizlerin yaps, hem de krizlerin öncesi veya sonrasnda uygulanan enflasyonu dü ürme(dezenflasyon) ve/veya istikrar programlarnn uygulamalar pek çok benzerlik içermektedir. Bu çal ma, öncelikle son yirmi yldr ülkemizde ya anan ekonomik krizleri, uygulanan politikalar ve istikrar programlarn tarihsel bir perspektiften bakarak incelemeyi; ikinci olarak, benzer sorunlar ve uygulamalar ya ayan Latin Amerika ülkelerinden Meksika'nn ayn zaman dilimi içindeki geli imini ara trmay ve son olarak, bu iki ülke arasnda benzerlik ve farkllklar vurgulayarak kar la trmal bir de*erlendirme yapmay amaçlamaktadr. II. TÜRKYE DE 1980 SONRASI STKRAR PROGRAMLARI II Ocak 1980 Kararlar* ve Dönemi 1980 yl Türkiye için bir dönüm noktas olmu tur aras dönemde ya anan ekonomik ve siyasi krizin ardndan Türkiye'nin 1960'lardan beri uygulad* politikalara radikal bir nokta konuldu*u söylenebilir. Baz boyutlaryla 1950'lere kadar da geri götürülebilecek bu politikalarn temel özelli*i devletin ekonomik faaliyetlere yo*un ekilde müdahil oldu*u, iç talebe dönük ithal ikameci politikalardr: Bu yapy sürdürmenin araçlar ise 5 yllk planlar, a r de*erli döviz kuru, negatif faizlerle geni lemeci bir para politikas, dü ük tutulan K9T ürünleri fiyatlar ve devletin her alanda yo*un te vik, müdahale ve yönlendiricili*idir. Bu yap, planl 2

3 dönemde ekonomide önemli düzeyde büyüme gerçekle tirmi se de, hem politikalarn dinamikleri nedeniyle hem de d etkenlerle 1970'lerin ikinci yarsndan itibaren tkanm, Türkiye çok ciddi bir borç kriziyle sarslm tr ve 1979 da IMF ile anla malar yaplp bir takm önlemler (TL' nin devalüasyonu, K9T ürünlerine zamlar, faizlerin yükseltilmesi, kamu harcamalarnn kslp K9T zararlarn azaltmaya ve Merkez Bankas kaynaklarna daha az ba vurmaya yönelik tedbirler) alndysa da ve ksa vadeli borçlarn bir ksm (2.8 milyar$) uzun vadeli devlet borçlarna dönü türüldüyse de, hem dünya petrol krizi hem de ülke içindeki politik istikrarszlklar bu politikalarn sürdürülmesini engelledi. Petrol krizinin dünya ekonomisinde hem geli mi hem geli mekte olan ülkelerde yaratt* sorunlar birbiriyle etkile iyor; Geli mi ülkeler radikal politika dönü ümleri ya yorlarken geli mekte olan pek çok ülke de bu ülkelerdeki sk para, yüksek faiz politikalaryla borç krizlerine yuvarlanyorlard. Türkiye bu dönü üm döneminde 24 Ocak 1980 kararlarn alarak dünyadaki dönü üme erken katlan bir ülke oldu. 24 Ocak 1980 kararlar, ekonomide yapsal de*i imleri içeren uzun vadeli önlemler ile ksa vadeli önlemleri birlikte içeriyordu. Uzun vadeli de*i im amaçlarnn ba nda, kamu sektörünün ekonomideki öneminin azaltlmas ve özel sektörün geli tirilmesi, serbest piyasa sisteminin i lerli*inin sa*lamak geliyordu. Ksa vadeli amaçlar ise, d ödeme güçlüklerine çözüm bulmak, ekonomide ithal ikamecilikten ihracata dönük sanayile meye geçi i sa*layc tedbirleri almak(devalüasyon, gerçekçi kur politikas, ihracat te vikleri ve d ticarette serbestle menin sa*lanmas) ve enflasyonu dü ürmekti. 24 Ocak 1980 kararlaryla ba layan süreç kendi içinde dönemle tirilebilir: arasn, askeri dönemin sürdü*ü ve politikalarn sk skya ve tavizsiz olarak uyguland* bir alt dönem olarak niteleyebiliriz Aralktan 1989'a kadar uzanan dönem ise, demokrasiye geçi le birlikte ekonomik serbestle me ve yeniden yaplanmann hzland*, fakat enflasyon hedefinin gev etildi*i bir dönemdir sonras TL.nin konvertibilitesi ve mali piyasalarn serbestle mesiyle birlikte baz politika uygulamalarnda farklla malar devreye girmi tir Döneminin ortak noktalar öyle vurgulanabilir: 1) D*= ticaretin geli=tirilmesi ve serbestle=tirilmesi ve yabanc* sermaye yat*r*mlar*n*n te=vik edilmesi. Bu amaç için önce devalüasyon (1$=47-TL.'den 1$=70-TL.'ye) yaplm ve Mays1981'den itibaren günlük kur uygulamasna geçilmi tir. 1985'in ortasndan sonra bankalarn kendi kurlarn belirlemeleri yöntemine geçilmi tir. Döviz kuru rejimi ve sermaye hareketlerine ili kin bir di*er önemli de*i iklik 1984'te Türk Parasn Koruma Kanunu'nun 30. Maddesinde de*i iklik yaplarak döviz tevdiat hesaplarnn açlabilmesine imkan tannmasdr. Öte yandan ithalattan alnan resim ve teminatlar indirilmi, kotaya tabi mal says azaltlm tr. Ocak 1984'den itibaren ortalama %76 olan nominal gümrük vergileri % 48.9'a indirilmi tir. 9hracatta ise devlet denetimi büyük ölçüde kaldrlp geni bir te vik sistemi getirilmi tir. D a Açlma politikas çerçevesinde yabanc sermayenin yapaca* dolaysz yatrmlar te vik için Serbest Bölgeler Genel Müdürlü*ü kurulmu, yabanc bankalarn ve turizm kurulu larnn Türkiye'de çal malarn te vik için yasal düzenlemeler yaplm tr. 2) Faiz oranlar*n*n serbestle=tirilmesi ve reel pozitif faiz uygulamas*n*n devreye sokulmas*. Buna göre Temmuz 1980'den sonra vadeli mevduat ve kredi faiz oranlar bir süre serbest brakld. Temmuz Bankacl* denilen bu dönemde faiz oranlar yükselmi ve bankalarn mevduat sertifikas çkarmas serbestle tirilmi ti. "Banker" 3

4 kurulu lar kurulmu ve 1982 ortasnda Banker Krizi ortaya çkm tr. Krizin ardndan 9 bankaya faiz oranlarn olu turma yetkisi verilmi tir (SOYDEM9R, 1998:15). Aralk 1983'te sistem yeniden düzenlenip bankalar denetime alnd. Aralk 83 kararlarn takiben Merkez Bankas faiz hadleri denetimi ve tavan faiz hadleri konusunda yetkili klnd. Temmuz 1987 itibaren yeniden bir serbestle me giri imi oldu. 3) Faiz oranlar*ndaki serbestle=meye ilaveten finansal piyasalarla ilgili pek çok yenilicin de bu dönemde devreye girdicini görüyoruz. Yasalarla pek çok yeni finansal araç ve kurum olu turulmu tur. 1981'de Sermaye Piyasas yasas çkarld. 1982'de Sermaye Piyasas Kurulu olu turuldu. Sirketlerin ve bankalarn menkul kymet çkarabilmesi prosedürü 1980 A*ustosunda sa*lanm olmasna ra*men bu sürecin i lemesi 1986 ve 1987 de gerçekle ti. Devlet tahvili ve hazine bonolar 1984'ten itibaren hazine tarafndan sürekli olarak çkarlmaya ba land. Mays 1985'de de haftalk düzenli ihaleler ba lad. 1984'de Gelir Ortakl* Senetleri ve 1987'de dövize endeksli tahviller yeni tip kamu sektörü ka*tlar olarak devreye girdi. IMKB 1986'da açld. Ayn yl 9nterbank para piyasas devreye girdi. Merkez Bankas açk piyasa i lemlerine ba lad 'da Döviz ve Altn Piyasalar kurumla t (YÜLEK, 1998:10 14). 4) ç fiyatlar*n piyasa denge fiyatlar*n* yans*tmas*. Bu çerçevede K9T ürün fiyatlarna yaplan zamlar, destekleme(taban) fiyatlarnn dü ük tutulmas. 5) Para miktar*n*n s*n*rland*r*lmas*, sermaye üzerindeki vergilerin hafifletilmesi ve iç borçlanmaya geçi= 6) Devletin küçültülmesine ili=kin olarak, sigara tekelinin kaldrlmas, madenlerin kamula trma kararnn kaldrlmas ve K9T'lerin özelle tirilmesinin ba latlmas. 7) Reel ücretlerin-maa=lar*n dü=ürülmesi, sendikal faaliyetlerin düzenlenmesi. 9stikrar Program her türlü harcamann kslmas üzerine kuruldu*u için ücret ve maa larn denetlenmesi ve reel olarak dü ürülmesi bu dönemde önemli bir araç olmu tur. Sendikal faaliyetler 1984'e kadar tamamen durdurulmu tur. Ücret ve maa larn net yurt içi faktör gelirlerindeki pay 'a göre 'de %34'den %24,8 e dü mü tür (KAZGAN, 1994:189): 'a kadar bu uygulamalarn belli sonuçlar/ kazanmlar olmu tur. D borçlarn vade yaps önemli ölçüde iyile tirildi. 9hracatta önemli art lar gündeme geldi. 9hracat 1980'de 2,9 milyar $'dan 1983'de 5,7 milyar$'a (GSMH'nn %4'ünden %11,2 sine) yükseldi. 1987'de ise 10 milyar $'a ula t. Büyüme oranlar arasnda ylda ortalama %4 artarken, 1986'dan sonra ise enflasyonun kontrolü ikinci plana atld* için büyüme oranlar daha da artt ve 1986 ve 1987'de ekonomi srasyla %8,1 ve %7,5 büyüdü. Enflasyonun dü ürülmesinde ba ar kazanld: GSMH deflatörünün ortalamas %73 iken arasnda %32,5 oldu. Ancak 1985'den sonra enflasyonu dü ürme hedefi, gözard edildi*i ve büyüme ön plana çkt* için arasnda bu art %40,9 oldu. Bu ba arlara ra*men arasnda ihmal edilen, yaplamayan birçok boyut kald: Öncelikle ihracattaki art, önceki dönemde çok dü mü olan kapasite kullanmndaki art tan kaynaklanm, ihracat sürdürmeyi sa*layacak bir yeni sanayi hamlesi yaplamam oldu*undan ihracat art nn snrna çabuk ula lm tr. Özel sektör konut ve turizm yatrmlarna, kamu sektörü de daha çok enerji ve ula m gibi altyap yatrmlarna öncelik verdi*i için ihracat te vik edecek bir üretim yaps gerçekle tirilememi tir. (Yeldan, 2001: 47). 9hracatla ilgili bir di*er sorun da hayali ihracat olgusunun yaygnla mas olmu tur. 4

5 Ayrca unu da belirtmek gerekir ki devletin ekonomideki a*rl* hedeflendi*i gibi azaltlmam ; devlet bankaclkta olsun, te viklerin da*tmnda olsun hiçbir ekilde geri çekilmemi tir. Politik süreç, ekonomik/politik yozla malarla kendi kendini sürdürmü tür Ekonominin yeniden tkand* dönemin ba langç yln olu turmu tur yllar, ekonomik verilere bakld*nda sorunlu yllar olarak görülmektedir. Büyüme hzlar yava lam, enflasyon ivme kazanm (%68) d ve iç borçlar artm (d borçlar 38,3 milyar $ olmu ve GSMH'ya oran 1987 sonunda %60'a varm tr. Bu dönemde Türkiye yeni geli en ülkeler arasnda be inci en büyük borçlu ülkedir.), 80'lerden beri TL. ilk defa de*er kazanmaya ba lam ve ihracata dönük te viklerde gerilemeler ba lam tr. 4 Subat 1988 kararlar finansal dengesizlikleri düzenlemek için yaplm tr: Temel olarak ticaret bankalarnn munzam kar lklar ve disponibilite oranlar yükseltilip, d ticarete ili kin tedbirler alnm ve dolayl vergilerde baz art lar (ta t alm verileri vs.) sa*lanm tr. Ekonominin arasndaki reformcu yapsnn giderek geriledi*i bir ortamda hükümet çarpc bir ekonomik kararla sorunlarn üstesinden gelmeye çal m, 1989'da 32. No.lu Kanun Hükmünde Kararname ile finansal liberalizasyonda en son halkay gerçekle tirmi ve sermaye hareketlerinin serbestle tirilmesi ve TL. nin konvertibilitesi IMF' e yaplan bildirimle hayata geçirilmi tir: Buna göre, Türk vatanda larnn yabanc menkul kymet almlarna ve yabanclarn da Türk menkul kymetlerinden alabilmelerine (portföy yatrmlarna) imkan tannyordu. Tl. nin konvertibilitesi ve menkul kymet yatrmlarnn serbestle tirilmesi, daha sonralar scak para tart malar çerçevesinde çokça ele tirilen bir uygulama olarak gündeme gelmi tir. II Dönemi ve 5 Nisan 1994 Kararlar* aras dönemde 24 Ocak 1980 sonras uygulanan pek çok politikadan sapld*n görüyoruz. Bir kere aras ekonominin oldukça istikrarsz bir tablo çizdi*i görülmektedir. Büyüme oranlar çok dalgal ve istikrarszdr (1989'daki %1,9 luk art 1990'da %9,2 lik bir büyüme izlerken, 1991 Körfez Sava yl %0,5 olan büyüme oran izleyen iki ylda srasyla, %5,9 ve %7,9 olmu tur.). Enflasyon %60-70'ler platosuna yerle mi, d a açk büyüme uygulamas terkedilmi, ihracat de*il ithalat artm ve bu dönemde ihracatn ithalat kar lama oran %50'lerin altna dü mü tür. Bütün bunlarn altnda yatan bir çok etkenden söz edilebilir: Birincisi, d etkenlerdir: Körfez Krizi/Sava ve Irak Ambargosunun ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri azmsanamaz. 9kincisi, 1990'larda göreli serbestle en siyasal ortamda i çi ücretleri, memur maa lar ve tarm desteklemeleri hzla artm tr. Verimlili*in üzerindeki bu reel art larn enflasyonu trmandrmada, maliyet art lar nedeniyle ihracat olumsuz etkilemede pay olmu tur. Bu yeni "popülist" gelir transferi uygulamalarnn finansmann devlet üstlenmi tir. Kamu kesimi borçlanma gere*i de hzla artm tr (1989'da KKBG/GSMH oran %5,5 den 1991'de %10,5 a ve 1993'de %12'ye çkm tr). Üçüncü olarak sermaye giri lerinin serbestle mesiyle TL nin yabanc paralar kar snda de*erlenmesi ve devalüasyon orannn enflasyon orannn altnda tutulmasna ba*l olarak cari i lemler açklar artm tr. Ancak bir yandan da ucuzlayan girdi ve hammadde ithalat sayesinde yatrm talebi olumlu etkilenmi tir. Fakat yüksek kredi faiz oranlar da bu olumlu etkiyi snrlam tr. Cari 9 lemler hesab arasnda GSMH'nn %3,7 sine ula m t. Reel 5

6 devalüasyonlarn enflasyonu artrma etkisi zayflarken, ksa vadeli sermaye giri lerinin banka sisteminde yaratt* kredi geni lemesi enflasyona ivme veren bir etken olmu tur. Ksa vadeli sermaye giri leri, büyük ölçüde bankalar aracl* ile olmu tur. Ve bu dönemde bankalardaki kredi geni lemesinin mevduatlardaki art n çok üstünde oldu*u görülmü tür (KAZGAN,1994:210). Türkiye 32 sayl kararname ile ba langçta d ar kaçan ülke içi sermayeyi geri getirme ve yurt d ndaki kara paray ülkeye çekme amacnn çok üstüne çkarak bu dönemde yo*un bir yabanc sermaye giri ine hedef olmu ; geli mi ülkelerin portföy yatrmlar yapt* önde gelen be ülkeden biri haline gelmi tir. 1990'da 3.5 milyar $ olan portföy yatrm 1991'de 2.3 milyar $ çk a dönmü, 1993 de ise sermaye giri i 7 milyar $'a ula m t. Bu giri te geli mi ülkelerdeki durgunluk ve faiz oranlarnn dü üklü*üne kar n Türkiye'deki faiz oranlarnn yüksekli*i rol oynam tr. Türkiye'deki faiz oranlarnn yüksekli*i, yüksek ülke riskinden ve daha önemlisi kamu kesimi borçlanma gere*inin yüksekli*i ve bunun iç borçlanmayla kar lanyor olmasndan kaynaklanmaktayd. Türkiye yüksek faiz/dü ük döviz kuru politikalar yoluyla ksa vadeli yabanc sermayeyi uyararak bir yandan kamu açklarn finanse ediyor bir yandan da d ticarete açk bir büyüme sürecini sürdürmeye çal yordu. 1993'ün ikinci yarsnda iktidara gelen Çiller Hükümeti, faiz oranlarn dü ürmeyi ve iç borçlanmay azaltmay hedeflemeye ve bunu ifade etmeye ba lad. Kamu açklarn finanse etmek için d borçlanmaya ve Merkez Bankas kaynaklarna ba vurulmaya ba land. Hazinenin Merkez Bankas'ndan sa*lad* ksa vadeli avanslar hzla artrld Ekiminde Hazine 8.1 trilyon TL avans kullanrken, iki ay sonra bu miktar 9.4 trilyon TL. ye çkt için ksa vadeli avans limiti 52,4 trilyon TL'ye çkarld ve 1994'ün ilk 15 gününde bu limitin %43'ü kullanld (Özatay, 1996:28). 9ç borçlanmay ksmak için faiz oranlarn dü ürmeye ve borç vadesini uzatmaya çal rken birçok ihale iptal edildi. Ayrca, vergi sisteminde de*i iklik yaplarak, vergiden muaf olan kamu ka*tlar %5 Gelir Vergisine tabi tutuldu: "piyasa" katlmclar da kamu ka*d taleplerini çok dü ürdüler. Kamu iç borç ka*tlarnn vadesi ve faiz oranlarnn idari olarak saptanmas, borcun piyasaya likidite verilerek monetizasyonu ve kamu ka*tlarna vergi uygulanmas döviz kurlar üzerinde etkisini gösterdi. Devalüasyon beklentisi artt. Piyasa kuru ile resmi kur arasndaki marj 14 Ocak'ta %5.5'a çkt. 9ki gün sonra marj %22,9 oldu. Ve TL dolara kar %19 devalüe edildi. Ocak sonunda TL/$ kuru Nisan'da TL oldu. TL büyük ölçüde de*er kaybederken, uluslar aras rezervler de erimeye ba lad. Kasm 1993 de 7.2 milyar $ (yl sonunda 6.2 milyar $) olan rezervler 14 Ocakta 5.8 milyar $ ve Nisan 1994'te ise 3 milyar$'a inmi ti (ÖZATAY, 1996:33) yl enflasyonu, arasnda %65'ler civarndaki düzeyi çok a m tr. Nisan 1994'te aylk enflasyon %55 olmu, yllk enflasyon oran da %120'yi bulmu tur. Üretimde de ciddi daralmalar gündeme gelmi tir. 5 Nisan 1994 Kararlar* Ocakta patlak veren krizi giderici tedbirler 27 Marttaki yerel yönetim seçimleri nedeniyle gecikmeli olarak Nisanda alnd. Bu kararlarda temel hedefleri, ekonomide dengeleri kurmak ve istikrar sa*lamak, kamu kesimi açklarn azaltmak; ödemeler dengesi açklarn azaltmak ve ekonominin yapsal sorunlarn çözmek olarak ifade edebiliriz. Bu amaçlar için de ksa ve uzun vadeye dönük önlemler alnd. K9T ürünleri fiyatlar yeniden ayarland; ücret ve maa lar beklenen enflasyona göre ayarland. Döviz kurlar ve faiz oranlar piyasa ko ullarnda belirlenmeye ba land. Merkez Bankasnn para politikasnn yönetiminde daha etkin çal mas 6

7 gereklili*i ve bankalarn düzenlenmesine ili kin önlemler alnd. Kamu cari harcamalar ksld; tüm kamu projelerinde %20 ksntya gidildi. Tarmda destekleme almlar ksld. Kamu gelirlerini artrmak için ise, bir defaya mahsus olarak ek vergiler uygulamaya kondu. Özelle tirmelerin de bu kapsamda (orta vadeye dönük olarak) yaplmas kararla trld Kasm aynda Özelle tirme Kanunu çkarld. Sosyal Güvenlik Kurumlarnn bir çat altnda toplanmas ve yeniden organizasyonu ve emeklilik ya nn ileri alnmas gibi yapsal önlemler de paket içinde kapsanyordu yl ekonominin %6 darald*, enflasyon orannn da %90 oldu*u bir yl olmu tur. Alnan tedbirler do*rultusunda cari açklarda düzelmeler, kamu açklarnda kslmalar ortaya çkm ve döviz kuru birkaç ay içinde istikrara kavu mu, ancak borçlanma faiz oranlar kriz öncesi %90 iken, kriz sonras %400'lerde devam etmi tir. Uzun vadeli yapsal önlemlerin ço*u gerçekle tirilememi tir aras Hükümetler Merkez Bankas para programlar devreye sokarak Net 9ç Varlklar ksmay, Merkez Bankasnn hazineye ksa vadeli avanslarn snrlamay sürdürmeye çal m lardr. Döviz Kuru Politikas ise kur art larnn beklenen enflasyona ayarlanmas biçiminde sürdürülmü tür. Bu dönemde Türkiye hzl büyümü, Gümrük Birli*ine 1996 ba nda giri le birlikte ithalat patlam ; 1997 de TL. nin yabanc paralara kar hafif de*erlenmesiyle birlikte ithal mallar talebi daha da artm tr. Cari i lemler açklarn sermaye hareketleri ile finanse etme devam etmi tir. Bu dönemde hem ksa vadeli portföy yatrmlar, hem de banka kredileri artm tr. Bütçe açklarnn art e*ilimi sürmü tür. 1997'de KKBG %9.5'lara varm ve bütçe açklarnn finansmannda iç borçlanmaya yo*un ekilde ba vuru sürmü tür. Bu dönemde enflasyon oran %80-90'lar arasnda sürmü tür. II.3. Aral*k 1999 stikrar Program* 1999 Aralk aynda IMF ile yaplan Stand-by anla masndan önce, Türkiye 1998 Temmuz aynda ba layan Yakn 9zleme Anla masyla bütçe, para politikas ve yapsal reformlar içeren ve enflasyonu dizginlemeyi hedefleyen bir yola zaten girmi ti in ilk yarsnda rezerv parada ilan edilen bir hedef bandyla, yln ikinci yarsnda ise Net 9ç Varlklar hedefleyen para programyla Merkez Bankas, kamu açklarnn hiçbir zaman parasalla trlmayaca* mesajn veriyordu. Siyasi otoritenin de bütçe disiplinine dikkat etmesi (özellikle 1999'un ikinci yarsnda) ve baz vergi kanunlaryla Tahkim yasasn çkarmas bu konudaki kararll* peki tirmi tir. 1998'de yllk enflasyon oran %68 ve 1999'da ise %67'ye inmi tir. 9 Aralk 1999'da Uluslararas Para Fonu'na sunulan niyet mektubu ile ba layan Stabilizasyon Program ise, yukardaki çerçevenin çok daha ayrntl, teknik ve geli tirilmi bir versiyonuydu ve çeyrek yüzyldr ülkenin kaderi haline gelen enflasyonu dü ürme yolunda samimi ve üzerinde dü ünülmü bir niyeti yanstmaktayd. Üç yl sürdürülmesi üzerinde görü birli*ine varlan anla mann temel amaçlar, tüketici enflasyonunu (2000 yl sonunda %25, 2001 sonunda %12 ve 2002'de %7 ye) indirmek, reel faiz oranlarn makul düzeylere dü ürmek, ekonominin büyüme potansiyelini arttrmak ve kaynaklarn daha etkin ve adil da*lmn sa*lamak olarak belirtilmi ti. Program üç temel unsura dayanmaktayd: Kamu sektörü temel fazlasn mümkün oldu*u kadar yüksek tutmak için sk bir maliye politikas; sk bir para ve 7

8 döviz kuru politikas; ilk iki politikay destekleyen tutarl gelirler politikalar ile yapsal reformlar. 1999'da GSMH'nn %-2,8 i olan kamu sektörü temel fazlasn, 2000 ylnda GSMH'nn %1,5 u olarak tahmin edilen deprem harcamalar hariç, GSMH'nn %3,7 sine yükseltmek için, kamunun faiz yükünü dü ürmek öncelikli olmaktayd. Bu amacn gerçekle tirilmesinde 26 Kasm 1999'da onaylanan vergi paketinin ve deprem nedeniyle devreye girecek olan ek vergilerin ve yine Eylül 1999'da yasala an sosyal güvenlik reformunun olumlu katklarnn yansra, personel ve di*er cari harcamalardaki ksntlarn önemi büyük olacakt. Bunlarn yansra d borcu iç borç yerine ikama ederek ve kapsaml bir özelle tirme (GSMH'nn en az %3.5'una kar gelen ekilde 7.6 milyar ABD dolar gelir getirecek) program yaparak da bu amaç desteklenecekti. Para ve döviz kuru politikalar ise, gelece*e dönük belirsizli*i azaltmak için önceden taahhüt edilmi hedefleri belirleme ve bunu yaparken de gereksiz katlklara yol açmayacak ekilde esneklik sa*lama ve vadeyi önceden saptama ilkelerine dayandrlm t. Buna göre, fiyatlama kararlarn etkilemede çok önemli role sahip döviz kurunun "çapa" olarak kullanlmas ve bu yolla fiyat ayarlamalarnn kurdaki de*i ime yakla masnn sa*lanmas benimsenmekte ve 1 ABD Dolar EURO olarak belirlenmi bir kur sepetinin bir yllk bir zaman için önceden ilan edilmesi yolu izlenmi ti. Programn ikinci 18 aylk dönemini kapsayan Temmuz 2001-Aralk 2002 döneminde ise, merkez parite etrafnda simetrik olarak giderek geni leyen bir "band" uygulamaya sokularak daha esnek bir kura a amal geçi in ba layaca* belirtilmekteydi. Bandn toplam geni li*i Aralk 2001 sonunda %7,5 a; 2002 Haziran sonunda %15'e ve 2002 Aralk sonunda %22,5 a çkarlacakt. Döviz kuru politikasnda oldu*u gibi, para politikasnda da Yakn 9zleme Anla masnn hedefleri sürdürülmekte; temel büyüklük olarak merkez bankas bilançosundaki Net 9ç Varlklar kalemine getirilen "tavan" limiti sürdürülmekteydi. 9lk 18 aylk dönem boyunca, net iç varlklar, hedeflenen maksimum de*eri (-1.2 trilyon TL) merkez alnarak ve bir önceki üç ayn sonundaki para taban büyüklü*ünün (+/-) yüzde 5 inin belirledi*i paralel bir bant içinde dalgalanmasna izin verilerek sürdürülecekti. "Net Uluslararas Rezervler" (Net d Varlklar-Bankalarn Döviz Mevduatlar) kalemi ise, rezervlerin dü ebilece*i minimum seviye (2000 yl için bu alt snr ile 13500milyon ABD Dolar) ile snrlandrlmaktayd. Merkez Bankasnn piyasalar için TL yaratma i lemi ise, belirlenen kurdan getirilen tüm dövizi almak ve istendi*inde piyasaya döviz kar l* TL likiditesi vermek eklinde gerçekle tirilecekti. Bu uygulama bir nevi Para Kurulu benzeri bir uygulamadr yl ikinci yarsndan itibaren a amal olarak esnetilen döviz kuru politikasyla beraber para politikas da, net iç varlklar hedefi de esnetilecektir. Bu esnemelerin devamnda kura dayal bir politikadan enflasyon hedeflemeye yönelik bir para politikasna geçi amaçlanmaktayd. Programn gelirler politikas aya*, daha az ayrntl ve di*er politikalar destekleyici nitelikte saptanm t. Daha çok kamu çal anlar ücret ve maa larnn, hedeflenen TÜFE ile ayn oranda artmas eklinde belirlenmi ti. Özel Sektör ücret ve fiyatlar konusunda Ekonomik ve Sosyal Konseyi çal trma hedefi, 2. Ek Niyet mektubunda Haziran 2000 olarak belirtilse de, bu uygulama hayata geçirilememi ve özel sektör ücret art lar parçal bir yap göstermi ti. Programn en a*rlkl ve belki de uygulanmas en zor ksmn olu turan Yapsal Reformlar ise, öncelikle kamu finansmann kuvvetlendirmeyi ve kamu harcamalarndaki israf azaltmay 8

9 hedefleyen tarm ve sosyal güvenlik reformlarn, kamu mali yönetiminde effafl*, vergi politikasnda ve idaresinde reformu, kapsaml bir özelle tirme programn ve bankaclk sisteminin yeniden yaplandrlmas ve düzenlenmesini içermekteydi. Bir yllk sürecin sonunda program hedeflerini a an veya altnda kalan de*i kenler olmu tu. Kamu maliyesi konusunda hükümetin program hedeflerine ciddiyetle uymas ve mali disiplini sa*lamas sonucunda,kamu sektörü faiz d fazlas hedefi a lm ; GSMH'nn %3,7 si yerine %4,9 olarak gerçekle mi ti için ise bu fazlann GSMH'nn %5,7 si olmas hedeflenmekteydi. Hedefin üstünde kalan di*er önemli büyüklükler enflasyon oran, cari açk ve büyüme oran olmu tur. Döviz kuruna dayal 9stikrar politikalarnda ba langçta ekonominin canlanaca*, tüketimin artaca*, enflasyon orannn istenen hzda dü meyece*i ve cari aç*n ortaya çkaca*, yani "önce geni leme-sonra resesyon" çevriminin olaca*, program yapanlar tarafndan beklense de, beklenmeyen iç ve d etkenler hedeflerin a lmasna yol açm tr. Öte yandan bu sonuçlar, bir dezenflasyon politikasndan genellikle daralma bekleyen pek çok kesimi de a rtm t. Bu tüketim art /büyüme/enflasyon etkisinin u kanallardan i ledi*i görülmektedir: Öncelikle, döviz kurlarndaki sabitlemenin sonucunda faiz oran paritesine göre faiz oranlarnn dü mesi tüketimi tasarruflar aleyhine geni letmi tir. 9kinci olarak, faiz oranlarndaki dü meyle birlikte artan nakit talebi, halkn yabanc varlklarn bozdurup yerli paraya geçmesine, Merkez Bankasnn da para arzn arttrmasna yol açm ; bankalarn da kredilerini (daha az riskli oldu*u için özellikle tüketim kredilerini) geni letmesine neden olmu tur. Üçüncüsü, faiz oranlarndaki dü ü halkn (ve bankalarn) ellerindeki menkul de*erlerin (kamu ka*tlarnn) sermaye kazançlarn arttrm ve gelecekteki vergi yükümlülüklerinin bu kazançlar dengelemeyece*i dü ünüldü*ünden, bu servet etkisi de talebi canlandrm tr. Son olarak, programa duyulan güvenin tam olmamas ve mevcut uygun ko ullarn gelecekte ortadan kalkabilece*i ihtimali de bu günkü tüketimin canlanmasna etki etmi tir. Bu talep ve harcama art, bir yandan ekonomiyi canlandrp büyümeyi artrrken, öte yandan istenen hzda dü meyen bir enflasyon yaratarak anti-enflasyonist bir politika için dezavantaj olu turmaktayd. Enflasyondaki dü meyi snrlayan bir di*er etken de, d ticarete konu olmayan mal ve hizmetlerde enflasyon bekleyi lerinin geriye dönük olmas ve uzun dönemli sözle melere ba*l olmas nedeniyle bu sektörlerde enflasyon ataletinin sürmesidir. Sonuç olarak, %25 olmas hedeflenen 2000 yl sonu enflasyon oran %38 olarak gerçekle mi ti. Programn ba langcnda çok ele tirilen ve gerçekle mesi mümkün görülmeyen % 5-5,5 luk büyüme oran hedefi de fazlasyla a lm tr. 9stenen hzda dü meyen ve süren enflasyonla sabit döviz kurunun birle mesi sonucunda ise yerli para a r de*er kazanm ; cari i lemler aç* artm ; bunun da daha sonraki dönemde talebi ksc, resesyona yol açc bir etki yarataca* beklenir olmu tu. Gerçekten 2000 yl sonu itibariyle 8,2 milyar $ olaca* ve GSMH'ya orannn %1,8 olaca* hedeflenen cari aç*n oran olarak %4,8 olaca* anla lm t. Cari açkta bu beklenenden çok yüksek gerçekle menin altnda TL'nin de*erlenmesinin yansra, Türkiye'nin d ticaretinin büyük bölümünü gerçekle tirdi*i Avrupa Birli*i ülkeleri para birimi euro nun dolar kar snda beklenmedik düzeyde de*er kaybetmesinden dolay bu ülkelerden yaplan ithalatn (ba ta otomobil) artmasnn ve petrol fiyatlarnn 1999 'a göre üç kattan fazla yükselmesinin yatt* bilinmektedir. Programn ilk ylnn bitimine bir ay kalana kadar (Kasm 2000 ba lar) Programda ya anan yukarda belirtti*imiz tüketim, büyüme, enflasyon ve cari açktaki ciddi hedef 9

10 sapmalarnn ve baz yapsal reformlardaki gecikmelerin (Telekom sat nn gecikmesi, kamu bankalarnn satlamamas, Bankaclk sektöründeki düzenlemelerin gecikmesi, bütçe d fonlarn denetiminin gerçekle tirilememesi ); gelirler politikasndaki yetersizliklerin bilinmesine ve toplumun çe itli kesimleriyle sa*lanmas gereken diyalog ve konsensüsün ihmal edilmesine ra*men, genellikle bütün toplum kesimlerinde programn ba arl oldu*u ve mevcut eksikliklerin üstesinden gelinece*i konusunda güven vard. Para ve kur politikas hedefler a lmadan yürüyordu. 9 adamlar "on yl sonrasn görebildiklerini" belirtirken, 9ktisatç bilim adamlar programn baz aksaklklarla beraber iyi yürüdü*üne, gereken önlemler alnrsa sorunlarn a laca*na inanyorlard. IMF Heyetinin Eylül 2000 de dikkati çekti*i hususlar ve alnmas gereken önlemler de a a* yukar bu konular kapsyordu: Devletin tüketim ve yatrm harcamalarnn daha da fazla kslmas; e*itim, sa*lk ve konut gibi enflasyonda inatç sektörler için önlemlerin alnmas; tüketici kredileriyle canlanan iç talebi ksc politikalarn uygulamaya geçmesi; özelle tirmenin hzlandrlmasnn sa*lanmas. Bütün bunlar çok sk bütçe ve maliye politikas demekti Bütçesi de IMF ile yaplan sk pazarlklarla bu çerçevede hazrland: Buna göre, faiz d harcamalardaki art %21 olarak hedeflenirken (2000'de bu art %49,8 di) faiz ödemelerinin %17,5 azaltlaca* (2000'de bu oran +%89,3 'dü) ve faiz d fazlann GSMH'nn %5'ine çkarlaca* hedeflenmekteydi. Vergi gelirlerinin ise, nominal %32.4 arttrlarak 31,8 katrilyon TL ye yükselmesi; bütçe aç*nn da 2001'de GSMH'nn %3.4'üne gerileyece*i hesaplanmaktayd. Bize göre, bütün eksikliklerine ra*men tam olmasa da güvenin sürmesindeki ve ikayetlerin dozunun zayf kalmasndaki temel etken, bir istikrar politikasndan beklenenin ve geçmi teki deneyimlerin aksine ekonominin bir daralma de*il, bir büyüme trendine girmi olmas ve (sabit gelirliler hariç) toplumun hiçbir kesiminin 2000 yl içinde dezenflasyonun maliyetlerini henüz ya amam olmasdr. Programn uygulama eksikliklerinden do*an sorunlarnn d nda, Sabit kura dayal istikrar programlarna özgü ve uygulayan ülkelerin hepsinde istisnasz ya anan bilinen riskleri vard: Ülke parasnn a r de*erlenmesi, cari hesap açklar sorunu, ba langçtaki büyüme e*iliminin sürdürülemeyip resesyona girilece*i ve sabit kur uygulamasnn finansal kesimde yaratt* zafiyetler. Bütün bu riskler biliniyorken böyle bir programn neden yapld* sorusu, program terk etti*imizden beri skça sorulan bir sorudur. Bize göre böyle bir seçi te IMF'nin de, Türkiye otoritelerinin de makul gerekçeleri vard. Öncelikle, program geçmi te ba ka ülkelerde ya anan olumsuz deneyimlerden ders alnarak hazrlanm, üzerinde oldukça dü ünülmü bir programd. Geçmi te Meksika ve Brezilya benzer programlar 4 5 yllk bir dönem boyunca sürdürebilmi lerdi; Türkiye için kurun sabit oldu*u süre ise sadece 1,5 yld. Bu sürenin sonunda geni leyen bir banda geçme olana*yla programn kendisi, herhangi bir sorun do*du*unda programdan çk stratejisini zaten içeriyordu. Dolaysyla bir yl bile dolmadan programn krlaca*n (belki bankaclk kesimine ili kin eksik bilgilenme nedeniyle) IMF de beklemiyordu. Otoritelerin rasyoneli ise,bu tür programlarn ksa/orta dönemde kur riskini azaltarak faizleri dü ürmesi, tam istenen kadar olmasa da enflasyonu dü ürmesi, büyümeyi canlandrmasnn sa*lad* güvenin yansra, para otoritelerinin para politikasn yönetmelerinde de ince ayarlamalara gerek brakmamasyd. Dolaysyla IMF de, Türkiye de bu deneyimi göze aldlar. Ancak yaplan hata, Eylül 2000'den itibaren baz göstergelerden (TL nin a r de*erlenmesi, cari açklar, ihracatta ciddi dü ü ler, d borç/rezerv orannn, M 2 /rezerv orannn azalmas gibi) ve uygulama/reform eksikliklerinden dolay uluslararas piyasalarda programa duyulan güvende krlganlk ba lam ken (yani programn maliyeti artmaya ba lam ken) hükümetin çk stratejisi 10

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER

ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER ÖZEL EMEKLLK FONLARININ FNANSAL PYASALARIN GELMNE ETKLER Yrd.Doç.Dr. Nagihan Oktayer Dr. Asuman Oktayer ÖZET Sosyal güvenlik reformunun bir parças olan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi 2001

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME

KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME KAÇIRILAN YADA KAÇIRILMASI GEREKEN TREN:ÖZELLETRME İbrahim Çütcü 1 ÖZET Çalmamzda, hzla küreselleerek küçülen dünyada,bata ülkemizde ve dünyada uygulanan özelletirme politikalar ayrntl bir ekilde incelenmitir.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES

TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES ÖZET TÜRK BANKACILIK SSTEMNDE BLANÇO DII LEMLER VE RSK YÖNETM AÇISINDAN DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. K.evket Sayn 1 Küreselleme ile birlikte balayan uluslar aras para hareketler, ülkemizdeki bankaclk sektörünü

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM

EKER YATIRIM MENKUL DE ERLER A.. 2012 YILINA A T 28 MART 2013 TAR HL OLA AN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM Faaliyet Raporu 2012 çindekiler 1 EKERYATIRIMMENKULDEERLERA.. 2012YILINAAT28MART2013TARHLOLAANGENELKURUL TOPLANTIGÜNDEM 1 AçlveYoklama 2 BakanlkDivanSeçimi 3 Bakanlk Divanna Genel Kurul Toplant tutanan

Detaylı

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ?

EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? EK M 2011 OSMAN SARAÇ ALTINA TALEP SÜRECEK Mİ? ALTIN PİYASASI NEREYE GİDİYOR? Eylül ay n n ekonomi gündemine damgas n vuran konulardan biri ku kusuz alt n n seyriydi. A ustos ay n 1.757 dolar/ons seviyesinde

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

GELENEKSEL S STEMLERDEN

GELENEKSEL S STEMLERDEN 48 SOSYAL GÜVENL KTE REFORM E MLER : GELENEKSEL S STEMLERDEN REYSEL EMEKL K PROGRAMLARINA DÖNÜ ÜM ÖZET Tekin AKGEY K * Son 20 y ll k periyotta pek çok ülkede genelde sosyal güvenlik, özelde emeklilik sistemlerinin

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01.01.2006 30.09.2006 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: Ocak aynda piyasalar üzerinde

Detaylı

TÜRK L RASINDAN SIFIR ATILMASI OPERASYONU VE OLASI EKONOM K SONUÇLARI

TÜRK L RASINDAN SIFIR ATILMASI OPERASYONU VE OLASI EKONOM K SONUÇLARI TÜRK L RASINDAN SIFIR ATILMASI OPERASYONU VE OLASI EKONOM K SONUÇLARI T Ahmet Turan ADIYAMAN * ürkiye de çok uzun yıllar süren ve kronikle en yüksek enflasyon olgusu bir taraftan TL nin ekonomik de erini

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI

YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI YUNANSTAN LE TÜRKYE DE UYGULANAN TURZM YATIRIM TEVKLERNN KARILATIRILMASI Doç. Dr. smail AYDOU * Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI ** Ör. Grv. Ahmet BAYTOK ** ÖZET Turizm sürekli büyüyen yapsyla dünyann

Detaylı

GAZETE YAZILARI 8 ASAF SAVA AKAT 2001 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.tr

GAZETE YAZILARI 8 ASAF SAVA AKAT 2001 YILI SABAH GAZETES. stanbul Bilgi Üniversitesi. Mart 2004. http://akat.bilgi.edu.tr ASAF SAVA AKAT GAZETE YAZILARI 8 2001 YILI SABAH GAZETES stanbul Bilgi Üniversitesi Mart 2004 http://akat.bilgi.edu.tr OCAK 2001 3 2001 BEKLENT LER TASARRUFÇU GÖZÜ LE ABD EKONOM S NDE YAVA LAMA A T P YATIRIM

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Yayın No: 2885 TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Uzmanlık Tezi Yusuf Ziya TÜRK YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2014 ISBN 978-605-4667-81-9 Bu tez Müsteşar

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ

M m I. DÜNYA EKONOMİSİ TÜRMOB M m I. DÜNYA EKONOMİSİ 2011 yılı sonlarında küresel ekonomide gözlemlenmekte olan kırılganlıkların, Euro bölgesindeki krizin daha da derinleşmesi ve piyasa ekonomilerinin birçoğunda beklentilerin

Detaylı