ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 43 Sayý: Ekim - Kasým - Aralýk TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 43 Sayý: 10-11-12 Ekim - Kasým - Aralýk 2006. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK"

Transkript

1 TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Ümit YILIK YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Dr. Said DAÐDAÞ Hanifi AVCI Osman TURUNÇ Özer ÖZGÜÇ S.Iþýk DERÝLGEN Zeki KAMACI YAYIN KOÞULLARI Dergimizde yayýnlanmasý istenen yazýlar bilgisayarda yazýlmalý, daha önce baþka bir yerde yayýmlanmadýðýnýn belirtildiði imzalý dilekçe ile birlikte basýlý ve sayýsal ortamda Yönetim Yerine posta ile gönderilmelidir. Yazýlar 7 sayfayý (A4) geçmemelidir. 7 sayfayý aþan yazýlarýn birbirini izleyen sayýlarda yayýmlanabileceði düþünülerek bölümlere ayrýlmalýdýr. Fotoðraflar net ve temiz olmalý, slayt dýþýnda sayýsal gönderilecek fotoðraflarýn çözünürlüðü yüksek olmalýdýr. Yazlarda Türkçe kelimeler kullanýlmalý ve Türkçe dil kurallarýna uyulmalýdýr. Yayýmlanacak yazý ve çevirilerdeki düþünsel ve teknik sorumluluk yazarýna aittir. Oda yönetimini ve Dergi Yayýn Kurulunu sorumlu kýlmaz. Dergide yayýmlanan yazýlardan kaynak göstermek koþulu ile alýntý yapýlabilir. Dergiye gönderilen yazýlar yayýnlansýn ya da yayýnlanmasýn geri verilmez. Yazýlar Yayýn Kurulu tarafýndan incelenir. Yayýn Kurulu Yayýnlanacak yazýlarda gerekli düzeltmeleri yapabilir ve uygun görülen yazýlarý yayýnlar. YÖNETÝM YERÝ Necatibey Cad. No: 16/ Sýhhiye / ANKARA Tel: Belgegeçer: E-posta: TMMOB Orman Mühendisleri Odasý Hesap No: T.C. Ziraat Bankasý Necatibey Þubesi: BASKI 4Renk Yayýn Tanýtým Matbacýlýk Ltd.Þti. K.Karabekir Cad. 85/7 Ýskitler / ANKARA Tel: Fax: ISSN: Yýl: 43 Sayý: Ekim - Kasým - Aralýk 2006 ÝÇÝNDEKÝLER Baþyazý...2 Orman Mühendisleri Denizli Þubesi Açýldý...4 Orman Mühendisleri Odasý Genel Merkezinin de Katkýlarýyla Düzenlenen Çalýþtay Ürgüp / Nevþehir de Baþarýyla Tamamlandý...5 D.S.Ý. Ýhaleleri Ýle Ýlgili Olarak Ýtirazlarda Bulunuldu...7 Ýstanbul - Beykoz daki Orman Katliamý Ýle Ýlgili Basýn Bildirisi...8 Yaylalarýmýz ve Yaylacýlýk Paneli Abant / Bolu da Yapýldý...10 Orman Yangýnlarýnýn Süksesyon Üzerine Etkileri...12 Yabanýl Meyvelerin Fidanlýk Tekniði I. Bölüm...15 Orman Ürünleri Sanayii Artýklarýnýn Yakýt Olarak Kullanma Ýmkanlarý ve Mevcut Potansiyel Durum...19 Uygulamacýlarýn Araþtýrma Çalýþmalarýna Bakýþ Açýlarý Üzerine Bir Deðerlendirme...24 Doðu Anadolu Su Havzasý Rehabilitasyon Projesinin Erozyon Önleme Baþarýsý Açýsýndan Ýrdelenmesi...27 Ormanlarla Ýlgili Uluslararasý Tanýmlamalar-1 Orman (Forest) Sayýlý Orman Kanunu nun 2/B Maddesine Göre Orman Sýnýrlarý Dýþýna Çýkarýlan Sahalarda Zilyetlik Durumu...34 Gidenlerin Ardýndan Bakakalmak...36 Ormancýlýk Siyasetten Arýndýrýlmalýdýr!...37 Aydýnlýk Günler Ýçin Çevre...39 Doðu Karadeniz Bölgesinde Kadastroyu Bitirmek, Öncelikle Yöre Halkýnýn Yararýnadýr; Uygulayýcýlarýmýz, Aydýnlarýmýz, Medyamýz ve Halkýmýzla Birlikte Kadastro Çalýþmalarýna Olumlu Katký Vermemiz Gerekmektedir...40 Kamu Yönetimi ve Yeniden Yapýlanma Söylemi...42 Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendisleri Atamalarý...45 Serbest Çalýþan Orman Mühendislerinin Dikkatine...49 Meslek Yasamýz ve Uygulama Yönetmeliklerini Tanýtým ve Bilgilendirme Toplantýlarý Yapýldý...53 Orman Mühendisleri Odasý, Ormancýlýk Eðitiminin 150. Yýlý Anýsýna Belgesel Film Yaptýrdý...54 Odamýz Genel Merkez ve Sosyal Tesisler Binasý Önümüzdeki Aylarda Faaliyetde...54 Nezih Ozangüç ü Kaybettik...54 Odun Dýþý Orman Ürünleri Orman Köylüsü Ýçin Yeniden Umut Oldu...55 Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalýþtaylarý Yapýldý...56

2 Saygýdeðer Meslektaþlarýmýz, Yönetim Kurulumuz ve odamýzýn diðer organlarý ile birlikte; ikinci dönem 2nci defa, mesleðimize ve meslektaþlarýmýza hizmet görevi bizlere tevdi edildi. Bizlerde sizlerin bize verdiði bu onurlu görevi yapma gayreti içerisindeyiz. Tüm gayretlerimize raðmen, eksiklerimiz, hatalarýmýz ve yanlýþlarýmýz olabilir. Samimi olarak yapacaðýnýz her türlü eleþtiriye her zaman açýðýz. Yazdýklarý bildirinin altýna isimlerini yazma cesaretini bile gösteremeyen ve sayýlarýnýn birkaç kiþiyi aþmadýðýný bildiðimiz malum þahýslar, bazý meslektaþlarýmýza gönderdikleri bültenlerinin üçüncüsünde de; baþta oda yönetimimiz olmak üzere kendileri gibi düþünmeyen herkesi "onurlu duruþ sergilememekle, bilgisizlikle, kullanýlmakla ve emperyalizme karþý mücadele veremeyen lale devri çocuklarý" olarak nitelendirmektedirler. Biz, hýrsla kaleme alýnmýþ eleþtiriden çok iftira dolu bu satýrlara cevap vermeyi düþünmüyoruz. Ancak bültenlerin ulaþtýðý meslektaþlarýmýz, bu camianýn adýný kullananlarýn kimler olduðunu bize sormaktadýrlar. Bir meslektaþýmýzýn bize yazdýðý satýrlarýn arasýndan bir cümleyi sizlerle paylaþmak istiyoruz: "korkmadan bu bültenin altýna isimlerini yazsalardý, yalakalýk ve emperyalizme uþaklýk etmekle suçladýklarý 1980 sonrasý bu mesleðe girmiþ olanlarý kendileriyle kýyaslama imkaný bulurduk" Saygýdeðer Meslektaþlarýmýz, Serdaroðlu (Acaristanbul) Özel Ormaný ile birlikte, Dünya kültür baþkenti Ýstanbul'da bazý özel ormanlardaki yaðmalar, sýradaki özel ormanlarý bekleyen tehlikeler, devlet ormanlarýndaki baskýlar yeniden ülke gündemine oturdu. Kirli iliþkiler bir kez daha su yüzüne çýktý ve çýkmaya devam ediyor. Rantý çok yüksek olan ve birinci derece sit bölgesi olan Ýstanbul Boðazýnýn, yeþil dokusu, 2960 sayýlý Boðaziçi Kanunu, 3621 Sayýlý Kýyý Kanunu, 2863 Sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu, 3194 Sayýlý Ýmar Kanunu ve buna benzer yürürlükte olan onlarca kanuna raðmen, BAÞYAZI kýlýflarý hazýrlanarak yaðmalanabiliyor. Öyleyse meseleye, siyaset üstü, kurumlar ve meslekler üstü bir anlayýþla Devlet meselesi, milli dava, mesleki sevda olarak bakmak zorundayýz. Konuyla ilgili gündemdeki yoðun tartýþmalarý, medyanýn sahiplenmesi ve konunun üzerine gidilmesi elbette takdire þayandýr. Ancak konuya vakýf olmayan insanlarýn otorite gibi ortaya çýkmalarý, olaya bulaþmýþ bazý kiþilerin bu hassa konuyu fýrsat bilip medyada kahraman gibi boy göstermesi, siyasi hesaplaþmalar hafýzalarýn karýþmasýna, hedeften sapmaya ve bir süre sonra konunun küllenmesine neden olabilir. Ülkemiz genelindeki yaklaþýk Ha. Özel Orman ve Hükmi Þahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine ait Orman vardýr (Genel Orman alanýmýzýn binbeþyüzde biri). Bu Ha.'ýn yaklaþýk %30'u Ýstanbul'un rantý yüksek bölgelerindedir. Yani, yeni Acarkent adaylarý sýrada beklemektedir. Öyleyse yapýlacak iþ; 6831 Sayýlý Orman Yasasýnýn 52nci maddesinde ayný kanunun 17 nci maddesine göre izin þartý ile %6 yapýlaþma hakký verilmiþ idi yýlýnda yenilenen "Özel Ormanlarda ve Hükmi Þahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlarda Yapýlacak Ýþ ve Ýþlemler Hakkýnda Yönetmelik" ise, suistimale yol açabilecek þekilde bu yasa ile çeliþmektedir. Öncelikle; - Anayasa Mahkemesinin tarihli ve Esas No: 2000/75, Karar No: 2002/200 sayýlý kararý ile iptal edilen ve yeniden düzenlenen 6831 Sayýlý Kanunun 17.maddesinin 3 ve 4ncü fýkralarý göz önüne alýnarak süratle yönetmelik deðiþikliðine gidilmelidir. - Serdaroðlu (Acaristanbul) özel ormaný ile ilgili Beykoz Belediyesinin 2003 yýlýnda verdiði yapý ruhsatýnýn iptali için açýlan dava, 2006/434 sayýlý kararla iptal edilmiþ ve Yüksek Yargýya intikal etmiþtir. Onaylanmasý halinde, yetkili makamlarca kararýn uygulanmasý ve kaçak yapýlarýn yýkýlmasýný takip edeceðiz. - Doksanlý yýllarda kýlýfý hazýrlanarak inþa edilen Saitmolla (Acarkent) Özel ormanýndaki villalarýn 2

3 içerisinde yükselen 3 adet iþ merkezi için açýlan, 2004/1118 Esas no'lu davanýn kararý, yüksek yargýnýn iptali ile devam etmektedir. Odamýzda bu davaya müdahil olmuþtur. Çýkacak karara göre akýbeti takip edeceðiz. - Ormanlýk alanlardaki benzer kaçak yapýlarýn ve amacý dýþýnda kullanýlan izin sahalarý içinde, mahkeme kararlarýnýn uygulanmasý yönünde Devlet idaresinin oluþmasý için gayret göstereceðiz. Hiçbir güç devletin ve hukukun üzerinde deðildir. Devletin ve hukukun önünde kaçak gecekondu ile kaçak villanýn arasýnda fark olmadýðýna inanmak ve görmek istiyoruz. Saygýdeðer Meslektaþlarýmýz, Çevre ve Orman Bakanlýðýnda, Orman ve Köy Ýþleri Genel Müdürlüðü kapatýlarak Orman Genel Müdürlüðü içerisinde yeniden yapýlandýrýlmasý çalýþmalarý konuþulmaktadýr. Orman Köylerimizin kalkýndýrýlmasý Anayasamýzýn 170nci maddesinde düzenlenmiþ ve bu görev Devlete verilmiþtir. Yani orman içi ve bitiþiði köy kavramý Anayasamýza girmiþtir. Bu yönüyle olaya diðer ülkelerden biraz daha farklý ve bize özgü bakýlabilir. Ülkemizde kýrkbine yakýn köyün en az yarýsýnýn Ormanla iliþiði vardýr yýlýndan itibaren kurulmuþ olan Orman Bakanlýklarýnýn içinde devamlý olarak ORKÖY yer almýþtýr. Orman köylerinin kalkýndýrýlmalarýna yönelik olarak yetiþmiþ teknik eleman ve uygulama bakýmýndan ciddi birikim oluþmuþtur. Ancak soruna sadece Orman Ýdaresinin sorunu deðil, Devlet sorunu olarak bakmak gerekir. Kýrsal kalkýnmanýn, kýrsal fakirliðin son derece önemli olduðu günümüzde, Çevre ve Orman Bakanlýðý içerisinde OR-KÖY birimi mutlaka olmalýdýr. Ancak etkin hale gelmesi için mutlaka kaynak problemi çözülmelidir. Sorun kaynak sorunudur. Kaynak sorunu çözülmeden nereye baðlarsanýz baðlayýn çözüm olmayacaktýr. Maliye Bakanlýðý Genel Bütçe hazýrlýk çalýþmalarýnda, genel bütçeden aktarýlmasý gereken %1 kaynaðý vermediði gibi; fonlarýn kapatýlmasýndan sonra, orman ürünleri satýþ gelirlerinden saðlanan %3 kesintilerle, orman iþletmeleri kârlarýndan aktarýlan %10 miktarlarý dahi orman köylerine kredi olarak döndürülmesine engel olmuþtur. Yeniden yapýlanmada bu görevler, Bakanlýða baðlý, orman bölge müdürlüðü sorumluluk alanlarý ile sýnýrlý, proje esasýna göre çalýþan, merkez ve taþra kuruluþuna sahip özel bütçeli birimlerce yürütülmelidir. Merkezde, genel müdürlük düþünülmüyor ise, müstakil "Orman Köy Ýliþkileri Daire Baþkanlýðý" halinde yapýlanmalý ve þubeler proje bazýnda oluþturulmalýdýr. ORKÖY'ün Orman Genel Müdürlüðü içerisinde düþünülmesi ise; idare hukuk açýsýndan, bütçe ve finansman modeli açýsýndan uygulama ve performans açýsýndan, mümkün gözükmemektedir. Odamýzýn bu konuda hazýrladýðý rapor baþta sayýn Bakan olmak üzere ilgili makamlara sunulmuþtur. (http://www.ormuh. org.tr/bolum_2/yazi_ rapor/orkoy_rapor.htm) Bilindiði üzere, tarihinde yasalaþan "Meslek Yetki Yasa"mýzýn ikincil mevzuatýnýn çýkarýlmasý için altý aylýk süre öngörülmüþ idi. Yoðun çalýþmanýn ardýndan hazýrlanan ikincil mevzuat yayýnlanmak üzere Baþbakanlýða gönderilmiþtir. Uygulamanýn yoðunlaþmasý ve sektörün oluþumu için bundan böyle meslektaþýmýza daha da büyük görev düþmektedir. Bilgilendirme amaçlý Bölgesel toplantýlarýmýz devam etmektedir. Bir yýlý aþkýn süredir çekimleri devam eden ve ORMAN MÜHENDÝSLÝÐÝ'ni anlatan belgesel filmimiz tamamlandý. Meslektaþlarýmýzýn sýkça karþýlaþtýklarý "orman mühendisi ne iþ yapar? orman mühendisliði nedir?" gibi sorularý cevaplayacaðýna inandýðýmýz belgesel filmimiz çoðaltýlarak Þube Baþkanlýklarýmýza, Orman Fakültelerine, ormancýlýk alanýndaki sivil toplum kuruluþlarýna, Çevre ve Orman Ýl Müdürlüklerine ve Orman Bölge Müdürlüklerine gönderilmektedir. Saygýlarýmýzla YÖNETÝM KURULU 3

4 ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI DENÝZLÝ ÞUBESÝ AÇILDI 1 Nisan 2006 tarihinde 41inci Olaðan Genel Kurulda alýnan karar çerçevesinde Denizli Þubesinin açýlýþý Odamýz Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerinin katýlýmý ile düzenlenen mütevazi tören ile gerçekleþtirildi. Bugüne kadar Merkez (Ankara), Doðu Anadolu (Elazýð), Doðu Karadeniz (Trabzon), Marmara (Ýstanbul), Doðu Akdeniz (Adana), Batý Akdeniz (Antalya), Batý Karadeniz (Bolu), Ege (Ýzmir), Bursa olarak dokuz þube ile faaliyet gösteren Odamýz þube sayýsýný on'a çýkararak faaliyetlerine devam edecektir. Baþkanlýðýný Mustafa KALLÝMCÝ'nin yaptýðý Kurucu Yönetim Kurulu Denizli Þubemizde çalýþmalarýna baþlamýþlardýr. Þube açýlýþýndan sonra Denizli þubesine baðlý olarak açýlan Muðla temsilciliði de Alaaddin SÖZER'in baþkanlýðýnda çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Denizli Þube ve Muðla Temsilciliði açýlýþlarýnda Konuþan Genel Baþkanýmýz Ali KÜÇÜKAYDIN " her yangýn döneminde orman mühendislerinin aðýr eleþtirilere maruz kaldýðýný belirterek zor bir mesleðin mensubu olduklarýný, orman yangýnlarýnda gösterilen canlarý uðruna çalýþmalarýn ne yazýk ki gözardý edildiðini ve daðlarýn ardýnda yapýlan bunca çalýþmanýn çok çabuk unutulduðunu" söylemiþtir. Daha sonra yeni çýkan kanunla orman mühendislerinin artýk kamu dairelerinin önünde iþ bekleyen kiþiler olmaktan çýkacaðýný kaydeden Ali Küçükaydýn, "Þu anda kamuda halen görev yapan 4 bin 500 orman mühendisi var. Sayýlarý günümüzde 9'u bulan Orman Fakülteleri'nden mezun olup ta iþ arayan 3 bin orman mühendisi var. Bu 3 bin orman mühendisini kýsa süreçte kamuda istihdam etmek mümkün deðil. O yüzden yeni çýkan kanun orman mühendisleri için can simidi oldu. Devlet artýk ormancýlýk hizmetlerini özel sektörden alabilecek. Kamudaki orman mühendisleri denetleyici konumunda olacak. Çýkarýlan kanunla Türkiye'de 5-10 yýl içinde ormancýlýk hizmetleri bakýmýndan bizim hesaplarýmýza göre 10 bin orman mühendisine ihtiyaç duyulacak. Özel sektörde görev yapan bir orman mühendisliði ofisinde çalýþacak diðer orman mühendislerini de hesaba katarsak büyük bir istihdam alaný oluþturulacak. Orman mühendisleri artýk diðer mühendis meslektaþlarý gibi özel büro açýp mesleklerini icra edebilecekler" diye konuþtu. 4

5 ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI GENEL MERKEZÝNÝN DE KATKILARIYLA DÜZENLENEN ÇALIÞTAY ÜRGÜP/NEVÞEHÝR'DE BAÞARIYLA TAMAMLANDI Çevre ve Orman Bakanlýðý Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolu Genel Müdürlüðü, FAO, (Birleþmiþ Milletler Gýda ve Tarým Örgütü) Ýstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ve Orman Mühendisleri Odasý Genel Merkezi tarafýndan ortaklaþa düzenlen "Türkiye de Yarý Kurak Bölgelerde Yapýlan Aðaçlandýrma ve Erozyon Kontrolu Uygulamalarýnýn Deðerlendirilmesi" konulu çalýþtay gerçekleþtirildi. Nevþehir Valisi, Belediye Baþkaný ve Ürgüp Kaymakamýnýn da katýldýðý açýlýþta düzenleyici kurumlarýn yöneticileri birer konuþma yapmýþlardýr. Çalýþtaya dokuz orman fakültesinden 29 bilim adamý, 12 araþtýrmacý ve yurdumuzun deðiþik illerinden 40 uygulayýcý katýldý. Çalýþtayýn gerçekleþmesine katkýda bulunan Orman Mühendisleri Odasý adýna açýlýþta bir konuþma yapan genel Baþkan Ali KÜÇÜKAYDIN özetle " Bu çalýþtay için seçilen yer, seçilen ilimiz konuyu en iyi temsil eden bir bölge. Ortalama 400 milimetrenin altýnda yaðýþ alan bölgelerde, yarý kurak mýntýkalarýmýzdaki aðaçlandýrma, yani ekstrem çalýþmalarý gerektiren aðaçlandýrma projelerini bu çalýþma ile masaya yatýracaðýz Yarýkurak mýntýkalarda meslektaþlarýmýzla en güçlü dönemlerde bin hektar aðaçlandýrma çalýþmalarý yapýlmýþ. Tabii burada en önemli etken, bu iþe ayrýlacak kaynak; yani sorun tespiti belli, ama sorunun çözümü için mutlaka yapýlmasý gereken iþin 5

6 Çalýþtayýn ilk günü arazi çalýþmasý ile tamamlanmýþtýr. baþýnda sadece Çevre ve Orman Bakanlýðýnýn bütçesi deðil, gerçekten bu devlet politikasý olarak artýk bu iþe kaynak ayýrýp, çölleþmeyle, erozyonla mücadele konusunu ön plana almak zorundayýz. Büyük alanlarda, büyük projelerle, özellikle aðaçlandýrma konusunda, havza bazýnda büyük alanlarda çalýþmak durumundayýz. Özellikle üzerinde durmak istediðim diðer konu ise; her sektörün taþýyacak, o sektöre hizmet edecek güçlü bir iþgücü kapasitesi, nitelikli bir iþgücü kapasitesi son derece önemli. O alanla ilgili sektör oluþturulmasý son derece önemli. Ýþte ormancýlýk hepimizin bildiði gibi, sadece devlet eliyle yürütmeye çalýþtýðýmýz, organize etmeye çalýþtýðýmýz bir sektör. Artýk deðiþen dünyada, devletin denetiminde ve kontrolünde ormancýlýk hizmet sektörünü piyasada kurmak zorundayýz. Ormancýlýðý sadece Çevre Orman Bakanlýðý yaptýrmayacak, bu bahsettiðimiz konular, erozyon, çölleþme, sadece ormanlýk alanlarý ilgilendiren bir konu deðil. Yarýn belediyeler devreye girecek, DSÝ devreye girecek. Bakýnýz, barajlarýmýzýn ömrü hepinizin malumu. Onun için bu iþin nitelikli olarak piyasada yapacak çok ciddi bir sektöre ihtiyaç var. Bunun temeli, bu yýl çýkan Ormancýlýk Meslek Yasasýyla hepinizin bildiði gibi atýlmýþtýr. Bunun yasal zeminini oluþturulmasý yönünde yönetmelikleri hazýrlanýyor. Sanýyorum, bu sektörün kurulmasý aþamasýnda, bu mecrada hepinizin ciddi desteðine ihtiyacýmýz var.. Ülke için, yapýlacak bu iþleri kaldýracak sektöre ihtiyaç var ve bunu hep birlikte kurmak zorundayýz." demiþtir. Ülkemiz topraklarýnýn % 35i yarý kurak iklim tipinin etkisinde bulunmaktadýr. Bakanlýðýmýzca son yýllarda yapýlan aðaçlandýrma çalýþmalarýnýn büyük çoðunluðu da bu bölgelerde bulunmaktadýr. Geçmiþ yýllarda yapýlan aðaçlandýrmalar genellikle endüstriyel amaçlý iken günümüzde yapýlan ve gelecekte yapýlmasý planlanan aðaçlandýrma çalýþmalarýnda; toprak muhafaza, su rejiminin düzenlenmesi, rekreasyon, yeþillendirme, karbon üretimi gibi diðer amaçlar ön plana çýkmýþ bulunmaktadýr. Ülkemizde deðiþik fonksiyonlar için farklý toprak ve iklim tiplerinde yürütülen aðaçlandýrma çalýþmalarýnda uygulanan fidanlýk, aðaçlandýrma, toprak iþleme teknikleri ile fidan dikim aralýk-mesafelerinin uygulama esaslarýnýn yeniden belirlenmesi daha da önem kazanmýþtýr. Düzenlenen çalýþtay da; Türkiye de yarý kurak bölgelerde yapýlan aðaçlandýrma ve erozyon kontrolu proje ve uygulamalarýnýn deðerlendirilerek bundan sonra yapýlacak çalýþmalara esas teþkil etmek üzere yeni teknik ve politikalarýn belirlenmesine çalýþýlmýþtýr yýlý baþýndan bu yana hazýrlanýlan çalýþtaya gönderilen toplam 58 tebliðden 26 tanesi bu çalýþtayda sunularak tartýþýldý. Arazi çalýþma guruplarýnýn hazýrladýðý raporlarýnda deðerlendirildiði çalýþtayýn, bir günü arazi çalýþmasý olmak üzere dört günde tamamlanmýþtýr. Çalýþtay sonu hazýrlanan sonuç raporunda özetle; Ülkemizde aðaçlandýrma ve erozyon kontrolu çalýþmalarýnýn aðýrlýk kazanmaya baþlamasý yaklaþýk yýl öncesine gittiði, bundan sonra yapýlacak bu baðlamdaki çalýþmalarý daha ileri götürmek amacýyla yeni teknik ve politikalarýn belirlenmesi için, içinde bulunduðumuz süreçte yapýlan ve yapýlacak proje, uygulama ve araþtýrmalarýn irdelenmesine ve yenilenmesine ihtiyaç duyulduðu belirtilmiþtir. 6

7 DSÝ ÝHALELERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ OLARAK ÝTÝRAZLARDA BULUNULDU Odamýz Genel Merkezine "Orman Mühendisliði Kanununun 4. maddesinin 7. bendine göre erozyon kontrol yapýlarý, havla oslah yapýlarý, Orman Mühendislerinin faaliyet alaný olmasýna karþýn ekte bulunan DSÝ'ye ait ihale ilan metinin 4.4. maddesinde bu iþe denk mühendislik dalý inþaat mühendisliðidir denilmiþtir. Yapýlan uygulama orman mühendisleri Kanununa aykýrý olup orman mühendislerinin hak ve menfaatlerini yok etmektedir. Ayrýca bu uygulama bir tane olmayýp yýl içerisinde yüzlerce benzer ihale bu þekilde ihale edilmiþtir. Yapýlan uygulama orman mühendislerinin hak ve menfaatlerini yok ettiðinden uygulamaya itiraz edilmesini arz ederim. içeriðinde yapýlan yazýlý müracaatýn incelenerek, Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðüne, DSÝ XI. Bölge Müdürlüðüne ve Kamu Ýhale Kurumu Baþkanlýðýna yazýlý itirazda bulunulmuþtur. Yapýlan yazýlý itirazlarda; "Odamýza gelen bir uyarý mektubu ile haberdar olduðumuz Tekirdað-Þarköy Hoþ Köy Beldesi yukarý havza ýslahý yapým iþi ihalesi duyurusunun 4.4 maddesinde "benzer iþler bölümünde" benzer iþ tanýmýna sadece tersip bendi iþleri, mühendislik bölümü ise inþaat mühendisliði olarak yazýlmýþtýr sayýlý "Orman Mühendisliði Orman Endüstri Mühendisliði ve Aðaç Ýþleri Endüstri Mühendisliði" kanununun 4. maddesinin a fýkrasýnda, orman mühendislerinin faaliyet alanlarý tanýmlanýrken, 7. bendinde, "Aðaçlandýrma erozyonla mücadele, sel ve çýð kontrolü, havza amenajmaný, entegre havza ýslahý ve kýrsal kalkýnma planlama projelendirme ve uygulama çalýþmalarý yapmak" görevlerinin orman mühendislerinin faaliyet konularý içerisinde yer aldýðý belirtilmektedir sayýlý kamu ihale kanununun özü, fýrsat eþitliði saðlamayý, rekabeti arttýrýcý olmayý ve iþin uzmanlarý tarafýndan yapýlmasýný öngörmektedir. Bu öngörü çerçevesinde yapýlacak olan bu ihalede ve bundan sonra yapýlacak bu tip ihalelerde; Ýsteklinin organizasyon yapýsý ve personel durumu baþlýklý faslýnda, anahtar personel veya teknik personel olarak mutlaka orman mühendislerinin bulundurulmasý, 2. Ýhale ilanýnýn 4.4 Benzer iþ tanýmýný yapan faslýnda, erozyon kontrolü ve havza ýslahý çalýþmalarýnýn da yazýlmasý, rekabetin artmasýný, fýrsat eþitliðini ve iþin uzmanlarýnca yapýlmasýný saðlayacaktýr. Konunun bu yönüyle deðerlendirilmesini ve gereðini saygýlarýmla arz ederim." denilerek konu Odamýz Genel Merkezi tarafýndan takip edilmektedir. 7

8 ÝSTANBUL- BEYKOZ'DAKÝ ORMAN KATLÝAMI ÝLE ÝLGÝLÝ BASIN BÝLDÝRÝSÝ Ýstanbul da orman talaný biçiminde ülke gündemine oturan ve kýsaca ACARÝSTANBUL olarak bilinen; Özel mülkiyete konu ormanlýk alanlarda yapýlaþma oranýnýn yasalarla belirlenenden çok daha fazla olduðu konuyla odamýz yönetimi de yakýnda ilgilenmektedir. Konu ile ilgili olarakta odamýz yönetim kurulu tarafýndan bir basýn açýklamasý yapýlmýþtýr. Dünya Þehri Ýstanbul'umuzun güzelliðini ortaya çýkaran ve nefes almasýný saðlayan boðazýn iki yakasýndaki ormanlýk alanlarýmýzdýr. Dün olduðu gibi bugünde bu alanlarýmýz, gözünü para hýrsý bürümüþ rant çevrelerinin tehdidi altýndadýr. Her türlü yasal boþluðu ve zorbalýðý kullanan bu rant çevreleri villa yapma uðruna, ormanlarý katletmeye ve Ýstanbul'un nefesini kesmeye devam etmektedirler. Son günlerde basýnda yer alan ve Devlete meydan okuduðu belirtilen bir Þirket (Acar Ýstanbul) Beykoz ormanlarýný yok ederek, kanunsuz olarak villa yapmak istemektedir. Bu þirket 1980'li yýllarda ormanlarý (Sait Molla Özel Ormaný) keserek binin üzerinde villa yapmýþ ve büyük rant elde etmiþtir. Maalesef bu eylem durdurulamamýþ, özel ormanlardaki % 6 yapýlaþma hakký (6831 sayýlý orman yasasý madde 52) % 90 larý geçmiþtir. Dönemin yetkili siyasileri bu talana ses çýkarmadýklarý gibi bürokrasiyi de sindirmiþlerdir. Gazetelerde adý geçen bu þirket birinci talandan çok kazanmýþ olmalý ki ikinci talana baþlamýþtýr. Bu defa Serdaroðlu Özel Ormaný üzerine 833 adet villa yapmak için on binlerce aðacý kesmiþ adeta Beykoz sýrtlarýný týraþlamýþtýr. Belli ki artýk mýzrak çuvala sýðmada zorlanýyor ki, ilk defa en yetkili makamlar, ses veriyor ve görevli memurlarýnýn tehdit edilerek görevlerinin engellendiðini belirtiyor. Bu sesin daha da güçlenmesi gerekir. Hep birlikte, rant hýrsýyla ormanlarýmýzý katledenlere ve bu yöntemle hukuksuzluða yol açanlara dur diyelim. Bu orman katliamýna Beykoz Belediyesinin ruhsat vererek destek olmasý ayrý bir talihsizliktir. Bu katliama, hukuksuzluða destek verenleri kýnýyoruz. 833 villadan gelecek rantýn kimleri kolayca satýn alabileceðini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Halkýmýz baþta olmak üzere, basýnýmýzý, siyasi partilerimizi, sivil toplum örgütlerimizi bize destek olmaya çaðýrýyoruz. Mensuplarýndan onlarca görev þehidi vermiþ Orman Mühendisleri Odasý sonuna kadar mücadelede kararlýdýr. Orman Mühendisleri Odasý olarak; Bir kez daha ortaya çýkan bu yaðmacýlýðýn ve kokuþmuþluðun durdurulmasýný sadece bürokrasinin sýrtýna yükleme yerine, Hükümeti gereðini yapmaya, þimdiye kadar ahbap-çavuþ iliþkisiyle yapýlmýþ olan iþlemleri geri döndürmeye çaðýrýyoruz. Biz inanmak istiyoruz ki: Devletimiz hukuk tanýmazlarýn hakkýndan gelecek güce sahiptir. Dünya kültür baþkenti Ýstanbul'un akciðerleri olan ormanlarýn korunmasýnda mücadelemiz Hukuk zemininde sonuna kadar devam edecektir TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI

9 GENEL BAÞKAN ALÝ KÜÇÜKAYDIN CANLI YAYINA KATILDI Geçtiðimiz günlerde yoðun biçimde medyada yer alan, Ýstanbul Beykoz'da Serdaroðlu Özel Ormaný içerisinde 6831 Sayýlý Orman Kanunu'na aykýrý bir þekilde inþa edilen Acaristanbul Villalarý konusunda SKYTURK televizyonundan Özlem Zenginin hazýrladýðý ve tarihinde yayýnlanan Haber Saati programýna Odamýz Genel Baþkaný Sayýn Ali KÜÇÜKAYDIN telefonla katýlarak þunlarý söylemiþtir. SORU -Gerçekten orman idaresinden izin almadan Beykoz belediyesi nasýl ruhsat verdi? Baþýndan itibaren kanunsuz olduðunu ifade ediliyor. - Çok teþekkür ediyorum. - Bu iþin birinci etabý, 1980 den bu yana yapýlan Acarkent ve þu an da da Acar-istanbul olarak ifade edilen Serdaroðlu özel ormaný, tam bir kokuþmuþluk örneðidir. - Þunu ifade edeyim. Bir defa 2003 yýlýnda Beykoz Belediyesince verilen Yapý ruhsatý tamamen kanun dýþýdýr. - Ancak benim Orman Genel Müdürlüðünden aldýðým bilgi, tarihinde verilen bu yapý ruhsatýnýn iptali için dava açýlmýþ, dava süre yönünden red edilmiþtir. Ýþte burada bir suistimalden bahsediliyor. Ýlgililerin Orman Bölge Müdürlüðüne baþvuru tarihinden itibaren kesin izinle ilgili olarak iki aylýk bir süre içerisinde bu baþvurunun cevaplanmasý gerekirken basýna da yansýdýðý gibi, orada iki tane bürokrattan bahsediliyor. Tabi ki olaylarýn detaylarýný bilmeden net bir þey söyleme imkanýna sahip deðiliz. SORU - Basýna yansýdýðý için sanýyorum isimleri vermekte sakýnca olmayacaktýr. Bir tanesi Hasan EKINCI mi? - Hayýr bakan olarak deðil bürokrat dedim. Hasan Ekinci ya da diðerleri ile ilgili siyasi ve bürokratik süreç, elbette incelenip, irdelenip kimlerin suçu varsa gereði yapýlmalýdýr. bu iþi sadece bürokratlara yýkmamak gerekir. - Ýþte bu iki aylýk süreçte, o zaman 2003 yýlýnda bir sümenaltýndan bahsediliyor. Bu gerçekten ciddi bir iddia. Eðer doðruysa da, son derece çirkin ve karþýlýksýz kalmamasý gereken bir hadisedir. - Bunlar emekli olmuþ, þu anda da hatta Acarkent de çalýþtýklarýndan bahisle basýna da yansýdý. Yani süre aþýmýna sebep olan iki kiþiden bahsediyorlar. bu konuda net olarak bilgi almýþ deðilim. - Dolayýsýyla bu vatandaþlarda iþlerine devam etmiþ, ancak mimarlar odasýnýn açtýðý dava 2005'te yürütmeyi durdurma, 2006 dada sonuca ulaþmýþtýr. Þu anda da yüksek yargýda devam etmektedir. - Bizler bu konunun takipçisi olacaðýz. Artýk tüm kamuoyu, basýn ve özellikle hükümete büyük görev düþmektedir. Bu iþ sadece bürokrasiye býrakýlamayacak kadar büyük kapsamlýdýr. - Birinci derece sit bölgesi olan, Ýstanbul Boðazýnýn, yeþil dokusu, 2960 sayýlý Boðaziçi Kanunu, 3621 Sayýlý Kýyý Kanunu, 2863 Sayýlý Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kanunu, 3194 Sayýlý Ýmar Kanunu ve buna benzer yürürlükte olan onlarca kanuna raðmen, kýlýflarý hazýrlanarak nasýl yaðmalanabiliyor. 9

10 YAYLALARIMIZ VE YAYLACILIK PANELÝ ABANT / BOLU DA YAPILDI Kasým 2006 tarihlerinde Çevre ve Orman Bakanlýðý Orman Genel Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Panele Orman Mühendisleri Odasý Genel Baþkaný Ali KÜÇÜKAYDIN bir bildiri ile katýlmýþtýr. Paneli düzenleyen Bakanlýk temsilcilerinin yanýnda çeþitli Bakanlýklarýn yetkilileri, belediye baþkanlarý, sivil toplum kuruluþlarýnýn da katýlýmý ile gerçekleþen panelde Türkiye ormanlarýnda yaþanan yayla ve yaylacýlýk sorunlarý ele alýndý ve bu sorunlar üzerine çözümler üretilmeye çalýþýldý. Sunumuna orman içindeki yayla amaçlý yapýlaþma sorunlarýný anlatarak baþlayan Genel Baþkanýmýz "Geçmiþi yüzyýllara dayanan yayla merkezlerinde zorunlu olarak orman içinde yapýlaþmalar olmaktadýr. Bu nedenle binlerce vatandaþ orman idaresi ile mahkemeliktir. Mahkeme kararlarý ise çeþitli nedenlerle uygulanamamaktadýr." demiþtir sayýlý Orman Kanunun 17/2 fýkrasýna göre devlet ormanlarý içinde usulsüz yapýlan her türlü yapý ve tesislerin ayný kanunun 93/4 fýkrasýna göre müsaderesine karar verilmektedir. 93/4 e göre müsadere olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüðünce ihtiyaç görüldüðü takdirde ormancýlýk veya diðer hizmetlerde kullanýlabilir. Aksi takdirde ilgili orman idaresince karar infaz olunur. Hükmünün getirdiði sorunlara deðinen Ali Küçükaydýn "Madde metninden de anlaþýlacaðý gibi müsaderesine karar verilen binalar ya ormancýlýk ya da diðer kamu hizmetlerinde kullanýlabileceði yönündedir. Aksi takdirde yýkýmdan baþka bir alternatifi olmayan ülke genelindeki yaylalarda müsaderesine karar verilen binlerce sayýda bina ve tesisin yasaya göre yýkýlmalarýnýn yüksek maliyet ve sosyal baskýyý da beraberinde getireceði muhakktýr." demiþtir, 6831 sayýlý orman kanunun 93/4 fýkrasýndan sonra gelmek üzere "Yaylalarda müsaderesine karar verilen yapý ve tesisler Orman Genel Müdürlüðü tasarrufuna geçer ve Orman Genel Müdürlüðünce Deðerlendirilir." Ayný kanunun izinleri düzenleyen 17. Maddesine de "Yaylalarda Orman Genel Müdürlüðünün tasarrufuna geçen yapý ve tesisler bedeli karþýlýðý izne konu edilebilir." fýkralarýnýn eklenmesi þeklinde görüþlerini 10

11 11 bildiren Küçükaydýn sonuç olarak; "Yayla ve yaylacýlýk hýzla geliþen, kültürel ve çok dinamik sosyal bir vaka haline gelmiþtir. Yayla yerleri geçmiþi 150 yýlý geçen yerleþim merkezleri olduðu gibi son yýllarda zorunlu olarak ihtiyaca binaen Orman içinde ve mera alanlarýnda kanunsuz, plansýz ve kontrolsüz bir þekilde yayla merkezleri oluþmuþ ve hýzlý bir þekilde yapýlaþma ve yerleþme devam etmektedir. Bütün bu olumsuzluklarý durdurup kontrol altýna almak ve saðlýklý bir yaylacýlýk ve meralarýn muhafazasý için; 1-Orman içine kanunsuz olarak yapýlan yayla ve tesisler; Deðerlendirme bölümünde izah edildiði gibi 6831 sayýlý orman kanunun 93 ve 17. Maddelerine bir fýkra eklenerek çözüme kavuþturulmalýdýr. Ülkemiz genelinde mevcut yayla merkezleri ile orman içinde bundan sonra zorunlu olarak oluþabilecek potansiyel yayla alanlarý ile ilgili kurum ve kuruluþlarla tespit edilip, yapýmýna yeni baþlanýlan Orman Amenajman planlarýnda olduðu gibi (F) rumuzu ile Estetik ve Rekreasyon Ýþletme sýnýfý olarak tescil edilmelidir. Tespit ve tescille yapýlan bu alanlarda yörenin kültürüne ve geleneklerine uygun ilgili kurum ve kuruluþlarýn yapacaðý mevzii planlamaya paralel olarak yerleþime açýlmalýdýr. Ýlgili kuruluþlar bu merkezlerin cazibe merkezler haline gelmesi için altyapýlarýný yapmalýdýr. Tespit edilen orman içindeki yayla merkezlerinde kullanýcýlardan tespit edilecek yýllýk kullanma bedelleri kanuna uygun yönetmelikle belirlenmelidir. Bu merkezlerin dýþýnda yayla amaçlý bina ve yerleþim yapanlar hakkýnda caydýrýcý kanuni müeyyide getirilmelidir. Bu görüþ ilk bakýþta çok radikal gibi görünmesine raðmen; kontrol altýna alýnýp saðlýklý bir yola sokulmasýndan baþka bir çözüm yolunun gözükmediði görüþündeyiz. 2-Mera alanlarýnda yayla ve turizm amaçlý yerleþme ve yapýlaþma, konusunda da saðlýksýz geliþme hýzla devam etmektedir. a) Yapýlaþmanýn çok az olduðu meralarda mera kanunun 20. Maddesine göre bu binalarýn yýkýlarak inþaat artýklarýnýn kaldýrýlýp arazinin ýslah edilip mera olarak kullanma devamý saðlanmalýdýr. b) Yapýlaþmanýn çok yoðun olduðu meralarda ise mera kanunun 14/d maddesine göre Maliye ile ilgili valiliðin uygun görüþü alýnarak mera Vasfýnýn Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan deðiþtirilmesi, hazine adýna tescili yapýlýp valilikçe imar planý yapýldýktan sonra 2886 sayýlý yasa hükümlerine göre deðerlendirilmesi gerekmektedir. c) Meralarda daðýnýk yerleþim olan ve istikbalde yapýlaþma talebinin artacaðý gözlenen alanlarda ise yapýlaþmanýn meranýn belirli bir kýsmýna bir plan dahilinde toplanarak kanunun 14/d maddesine göre vasfýnýn deðiþtirilerek yaylacýlýða açýlmasý, diðer kýsýmlarýnýn ise ýslah projeleri ile Islah edilerek mera haline getirilmesi uygun olacaktýr. 3-Doðu Karadeniz Bölgesinde bulunan mera ve yayla olarak kullanýlan alanlarýn doðal dokusunu bozmadan, doðaya uygun ahþap, Aðýrlýklý, küçük kapasiteli ( yataklý) turistik tesislerin planlý bir þekilde yapýlmasý uygun mütalaa edilmektedir. Bu tür alanlarda arazi tahsisinin Turizm ve Kültür Bakanlýðý tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir. Turizm Teþvik Kanununda deðiþiklik yapan 4957 sayýlý kanunun 6. Maddesinde bu tür arazilerin tahsisindeki prosedürü oldukça azaltýlmýþtýr." demiþtir.

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ

ÝÇÝNDEKÝLER. Yýl: 45 Sayý: 10-11-12 Ekim-Kasým-Aralýk 2008. TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN. YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ TMMOB ORMAN MÜHENDÝSLERÝ ODASI ADINA SAHÝBÝ Ali KÜÇÜKAYDIN YAYIN SORUMLUSU Osman TURUNÇ YAYIN YÖNETMENÝ Okan ÇANÇÝN YAYIN KURULU Sevda ERGÝZ Mustafa KIZMAZ Hüseyin AYTAÇ Adem YILMAZEL Serkan ERÝKGENOÐLU

Detaylı

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak YAPI DENETÝM KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ ÝZMÝR ÞUBESÝ DEPREM ÖLDÜRMEZ, DENETÝMSÝZ BÝNA ÖLDÜRÜR... YIL: 1 SAYI: 1 AYLIK HABER BÜLTENÝ TEMMUZ 2010 Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak Yapý denetimi

Detaylı

Bursa Orman Bölge Müdürlüðü 2012 Ormanlar yaþam kaynaðýdýr. ÝÇÝNDEKÝLER Bursa Orman Bölge Müdürlüðü BURSA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ahmet Köksal COÞKUN Sorumlu Yayýn Yönetmeni Ertuðrul

Detaylı

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý

Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý 2010 2010 Fethiye Sorunlarý ve Çözüm Önerýlerý? 2010 ÝÇÝNDEKÝLER 1 Nolu Madencilik ve Ýmalat Sanayi - KOSGEB tarafýndan verilen desteklere pek çok iþletmenin ulaþamamasý

Detaylı

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER

HEKÝM GÜNCESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Ýmtiyaz Sahibi Dr. Selçuk Koçlar Yazý Ýþleri Müdürü Dr. Nimet Altýn Yayýn Kurulu Dr. Sadýk Özen Dr. Þükrü Bayraktar Dr. Hakan Erengin Dr. Cabir Ertuð Dr. Adnan Ýþ Dr. Feza Köylüoðlu Dr. Yener Oruç Dr.

Detaylı

TMMOB HARÝTA VE KADASTRO MÜHENDÝSLERÝ ODASI ÝSTANBUL ÞUBESÝ TOKÝ GERÇEÐÝ PANELÝ 6 Mart 2009 Ocak /2010 ------------------ Ýstanbul Yayýn Adý : TOKÝ Gerçeði Paneli ISBN : 978-9944-89-865-2 Genel Baský :

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08:03 2008 Page 1

BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08:03 2008 Page 1 BULTEN_2008_V18.FH11 Tue Nov 25 10:08:03 2008 Page 1 HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu Mehmet Hýþýr Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Yayýn Kurulu Mehmet Yýldýrým,

Detaylı

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI

SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI SON YASAL DÜZENLEMELERDE KÜLTÜR VE TABÝAT VARLIKLARININ KORUNMASI VE YEREL YÖNETÝMLER EL KÝTABI T.C. KÜLTÜR VE TURÝZM BAKANLIÐI TMMOB MÝMARLAR ODASI ANKARA ÞUBESÝ ÝÇÝNDEKÝLER SUNUÞ 11 NEYÝ KORUYORUZ? 15

Detaylı

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü)

Özelleþme! TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda HABER BÜLTENÝ DOSYA. Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) TMMOB Örneði ile Meslek Odalarýnda Özelleþme! Atilla GÖKTÜRK (Prof.Dr., Muðla Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü) Giriþ Bu yazýnýn ana temasý meslek örgütleri için bir örnek oluþturan Türk Mühendis ve

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik

KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1. Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik KAMU YÖNETÝMÝNDE BÜROKRASÝNÝN VE KIRTASÝYECÝLÝÐÝN AZALTILMASI 1 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C. Baþbakanlýk Ýdareyi Geliþtirme Baþkanlýðý Ankara, Aralýk 2004 Poliklinik Hizmetlerinde Etkinlik T.C.

Detaylı

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir

Merhabalar, Aylýk Bölgesel Süreli Yayýn. Yayýna Hazýrlayan Esin Soydemir Merhabalar, Hiç kuþkusuz geçtiðimiz ayýn gündemini; ulusal ve uluslararasý medyayý aylarca meþgul eden, sonucun nasýl olacaðýna dair bir çok senaryonun tartýþýldýðý, yazýlýp çizildiði, 40 küsur yýllýk

Detaylı

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me!

SIDDET le sürüyor! Saðlýkta dönüþüm. Týp eðitimi olumsuz etkilenecek. Geçici görevlendir-me! Verimsiz hekimler listeleniyor Saðlýk Bakanlýðý, il saðlýk müdürlüklerine gönderdiði yazýyla yeterince verim alýnamayan uzman hekimlerin kendilerine bildirilmesini istedi. Saðlýk Bakanlýðý nýn uygulamayý

Detaylı

ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ ÝLERLEME RAPORU Türkiye Saðlýkta Dönüþüm Programý Aðustos 2008 Prof. Dr. Recep AKDAÐ Ankara 2008 2 ÝLERLEME RAPORU Türkiye

Detaylı

SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ SEMPOZYUMU 19-21 KASIM 2009 SEMPOZYUM KÝTABI Editör Alpaslan TÜRKKAN Editör Yardýmcýsý Mehmet GÜLAY BURSA 2009 I SAÐLIK REFORMLARININ SAÐLIK YÖNETÝMÝNE ETKÝLERÝ

Detaylı

HKMO Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi M. Tevfik Özlüdemir Yazý Ýþleri Sorumlusu M. Uður Giriþken Yayýn Editörü Kerem Halýcýoðlu Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasý Ýstanbul Þubesi Yayýnýdýr. Ýki Ayda bir

Detaylı

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim

KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1. Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim KAMU YÖNETÝMÝNDE YENÝDEN YAPILANMA: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T.C. Baþbakanlýk Ankara, Ekim 2003 Kamu Yönetiminde Yeniden Yapýlanma: 1 Deðiþimin Yönetimi Ýçin Yönetimde Deðiþim T. C.

Detaylı

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU

KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU KARAMAN ÝLÝ TARIM YATIRIM KILAVUZU Yayýmlayan Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Ýletiþim Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüðü 70100 Yunus Emre Yerleþkesi Karaman

Detaylı

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ

SU ÜRÜNLERÝ MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ SÜMDER ( MÜHENDÝSLERÝ DERNEÐÝ DERGÝSÝ) Sahibi Su Ürünleri Mühendisliði Derneði Adýna Doç. Dr. Meriç ALBAY Genel Yayýn Yönetmeni (Sorumlu) Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Mehmet ÖZGEN Yazý Ýþleri Müdürü (Editör)

Detaylı

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012

mimarlar odasý Merhaba, tmmob 95 Ocak 2012 Merhaba, 2011 yýlýnýn son günlerinde Ankara Valiliði'nin bir açýklamasý gündemimize hýzla düþtü. Okullarýn kent çeperlerinde kurulacak kampüslere taþýnacaðýný müjdeleyen bu açýklama, Þube gündemimizde

Detaylı

Aile hekimleri tepkili

Aile hekimleri tepkili Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla

Detaylı

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI

STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI STRATEJÝK PLAN 2010-2013 FETHÝYE TÝCARET VE SANAYÝ ODASI ÝÇÝNDEKÝLER 1. BÖLÜM: FETHÝYE KUÞBAKIÞI 1.1. Demografik Yapý 1.2. Ekonomik Yapý 1.2.1. Tarým ve Hayvancýlýk 1.2.2. Sanayi ve Ticaret 1.2.3. Turizm

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz.

Bir gasp hikayesi. Yaklaþýk 4.5 katrilyon lira (4.5 milyar YTL) ek ilaç maliyeti bekliyoruz. Nisan 2006 SSK Özel Devr(ed)ilen SSK Bir gasp hikayesi SSK saðlýk kurumlarýnýn Saðlýk Bakanlýðý na devredilmesi, AKP Hükümeti nin Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn en önemli ayaklarýndan birini oluþturuyordu.

Detaylı

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr

SDUGEO. e-dergi. Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü www.geo.sdu.edu.tr Baþ Editör Muhittin Görmüþ Editörler Kubilay Uysal Fatma Aksever Yayýn Kurulu Mustafa Kuþcu, Fuzuli Yaðmurlu, Muhittin Görmüþ,

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ

AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ AsyaCard DIT önümüzdeki döneme damgasýný vuracak MUSTAFA BÜYÜKATEŞ EDİTÖR 2008 yýlýnýn ilk çeyreði ve devam eden aylar, Bank Asya için yine son derece önemli adýmlarýn atýldýðý baþarýlarla dolu bir dönem

Detaylı

Sunuþ. Zeugma ve birçok kültür varlýðý sular altýnda, neden-sonuç iliþkileri ve artý deðerler irdelenmeli,

Sunuþ. Zeugma ve birçok kültür varlýðý sular altýnda, neden-sonuç iliþkileri ve artý deðerler irdelenmeli, Sunuþ Sevgili ÝDOL okurlarý, Sisli bir Ankara gününde perdeyi araladýðýmýzda dýþarýnýn hiç te iç açýcý olmayan görünümüyle karþýlaþýyoruz. Bir türlü düþmeyen enflasyon, batan bankalar, inip çýkan borsa,

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı