DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM"

Transkript

1 ADÜ Týp Fakültesi Dergisi 2013; 14(1) : 1-9 Araþtýrma DÝYABETLÝ HASTALARIN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ Papatya KARAKURT, Rabia HACIHASANOÐLU AÞILAR, Arzu YILDIRIM ÖZET AMAÇ: Bu araþtýrma, diyabetli hastalarýn öz-bakým gücü ve algýladýklarý sosyal desteðin deðerlendirilmesi amacýyla yapýlmýþtýr. GEREÇ ve YÖNTEM: Tanýmlayýcý olarak yapýlan bu araþtýrmanýn evrenini, Eylül 2008-Mart 2009 tarihleri arasýnda Erzincan Devlet Hastanesi B Blok Dahiliye Kliniklerinde tedavi gören tip 1 ve tip 2 diyabetli hastalar, örneklemini ise araþtýrmaya katýlmaya gönüllü olan, iletiþime açýk 103 diyabet hastasý oluþturmuþtur. Veriler, soru formu, Öz-Bakým Gücü Ölçeði ve Çok Boyutlu Algýlanan Sosyal Destek Ölçeði kullanýlarak yüz yüze görüþme yöntemi ile toplanmýþtýr. Verilerin analizinde yüzdelik, Kruskall Wallis, Mann Whitney-U, t testi ve Korelasyon Analizi testleri kullanýlmýþtýr. BULGULAR: Diyabetli hastalarýn Öz-Bakým Gücü Ölçeði puan ortalamasý 82.84±19.75, Çok Boyutlu Algýlanan Sosyal Destek Ölçeði toplam puan ortalamasý 45.34±9.93 olarak belirlenmiþtir. Hastalarýn ekonomik durumu ile öz-bakým gücü puan ortalamalarý, kan þekerini kontrol ettirme durumu ile sosyal destek ölçeðinin arkadaþ alt boyutu puan ortalamasý, diyabetin tipi ile aile alt boyutu puan ortalamasý arasýndaki fark istatistiksel olarak anlamlý bulunmuþtur. Ayrýca Öz-Bakým Gücü Ölçeði ile Çok Boyutlu Algýlanan Sosyal Destek Ölçeði'nin bir alt boyutu olan arkadaþtan algýlanan sosyal destek puan ortalamalarý arasýnda yapýlan korelasyon sonucunda, arkadaþtan algýlanan sosyal destek artýkça öz-bakým gücü puan ortalamasýnýn anlamlý olacak þekilde arttýðý belirlenmiþtir. SONUÇ: Diyabetli hastalarýnýn bireysel özellikleri de göz önüne alýnarak, sosyal ve psikolojik deðiþikliklere adaptasyonunu kolaylaþtýrmak için sosyal destek ve öz-bakým davranýþlarýný geliþtirmeye yönelik bilgilendirilme yapýlmalýdýr. Anahtar sözcükler: Diyabet, öz-bakým gücü, sosyal destek Evaluation of the Self-Care Agency and Perceived Social Support in Patients with Diabetes Mellitus SUMMARY OBJECTIVE: The research was conducted to evaluate the self-care agency and perceived social support in patients with diabetes mellitus. MATERIALS and METHODS: The population of this descriptive study consisted of patients with type 1 and 2 diabetes mellitus who received treatment in the Internal Diseases Clinic in Block B of Erzincan Devlet Hastanesi between September 2008 and March 2009, and the sample included 103 diabetic patients who volunteered to participate in the study and who were able to communicate. Data were collected by face to face interview technique, using a questionnaire, the Self-care Agency Scale (SCAS) and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). Percentage, Kruskal-Wallis test, Mann Whitney-U test, t-test and Correlation Analysis were used in data analyses. RESULTS: SCAS score average and MSPSS total score average of diabetes patients were determined as 82.84±19.75 and 45.34±9.93, respectively. There was a statistically significant difference between the patients' economic status and self-care agency score averages, their status of having their blood sugar checked and the friends subscale score average of the social support scale, diabetes type and the family subscale score average. Furthermore, as a result of the correlation between the total score averages of SCAS and MSPSS's subscale of perceived social support from friends, it was determined that self-care agency score averages increased significantly with the increase in perceived social support from friends. CONCLUSION: Taking the individual characteristics of diabetes patients into consideration, these patients should be informed about social support and self-care agency behaviours in order to facilitate their adaptation to social and psychological changes. Key words: Diabetes, self-care agency, social support Diyabet; yaþam boyu süren, her yaþtaki bireyi ve geliþmekte olan toplumlarýn tümünde özellikle tip 2 yakýnlarýný doðrudan ilgilendiren, geriye dönüþümsüz 5 diyabet prevelansý hýzla yükselmektedir. Diyabet, ve kronik hasarlarý nedeniyle ekonomik yükü aðýr dünya çapýnda büyüyen ciddi bir saðlýk sorunu olup olan, öz-bakým aktivitelerini etkileyen ve yaþam önemli ölçüde morbidite ve mortaliteye yol 1-4 süresini kýsaltan kronik bir hastalýktýr. açmaktadýr. Önümüzdeki 25 yýl içerisinde, diyabetin Günümüzde, diyabet ve onunla ayný risk dünyadaki belli baþlý ölümcül ve kiþiyi sakat faktörlerini paylaþan bulaþýcý olmayan, kronik býrakabilecek hastalýklardan biri olacaðý ön hastalýklar önemli bir saðlýk sorunu oluþturmaktadýr. 6 görülmektedir yýlý sonu itibarý ile tüm Yaþam tarzýndaki hýzlý deðiþim ile birlikte geliþmiþ ve dünyadaki diyabet nüfusu 285 milyon iken bu sayýnýn 1 Erzincan Üniversitesi, Hemþirelik, ERZÝNCAN, TÜRKÝYE 1

2 Diyabetli Hastalarýn Öz-Bakým Gücü ve Algýladýklarý Sosyal Desteðin Deðerlendirilmesi 20 yýlýnda 438 milyona ulaþmasý beklenmektedir. hastanýn öz-bakým aktivitelerini baðýmsýz bir þekilde Bunun baþlýca nedenleri nüfus artýþý, yaþlanma ve gerçekleþtirmesini saðlayabilir. Bu nedenle hemþire, kentleþmenin getirdiði yaþam tarzý deðiþimi sonucu gözlem ve görüþme teknikleriyle öz-bakým obezite ve fizksel inaktivitenin artmasýdýr. Türkiye'de 21 aktivitelerinin etkililiðini deðerlendirmelidir. diyabetle ilgili verilere bakýldýðýnda TURDEP-II'ye Diyabette psikososyal sorunlara yönelik hemþirelik göre Türk eriþkin toplumunda diyabet sýklýðýnýn bakým ilkeleri arasýnda;hastanýn, hastalýðýný 5 %13.7'ye ulaþtýðý görülmektedir. kendisinin yönetmesini saðlamak, kendine bakým Öz-bakým, bireylerin kiþisel olarak yaþamlarýný, davranýþlarýna uyumu için yardým etmek, benlik saðlýk ve iyiliklerini korumak için kendilerine düþeni saygýsýný yükseltmek için baðýmsýzlýðýný arttýrmasýna 7,8 yapmalarýdýr. Öz-bakýmda hedef, bireyin kendi yardým etmek, sorun çözme yöntemlerini öðretmek, saðlýðýna iliþkin tüm sorumluluklarý yüklenmesini kan þekeri düzeyini etkileyebilen stresörlerle 9 saðlamaktýr. Diyabet gibi kronik hastalýðý olanlarda 15 baþetmesi için yardým etmek yer almaktadýr. öz-bakým gereksinimlerinin karþýlanmasý önemlidir. Bu araþtýrma, diyabetli hastalarýn öz-bakým Diyabet tanýsýný alan bireylerin çoðu, yaþamlarýnýn g ü c ü v e a l g ý l a d ý k l a r ý s o s y a l d e s t e ð i n bazý evrelerinde öz-bakýmlarý ile ilgili düzenlemeleri deðerlendirilmesi amacýyla yapýlmýþtýr. 10,11 izlemek ve uygulamak zorundadýrlar. Diyabet bakýmýnýn %98'ini öz-bakým oluþturmaktadýr. Diyabet GEREÇ ve YÖNTEM hastalarýnýn hastalýklarýný kontrol altýnda tutabilmeleri için; uygun diyet, düzenli egzersiz, kan glikozunun Tanýmlayýcý olarak yapýlan bu araþtýrmanýn kontrolü, oral antidiyabetiklerin uygun kullanýmý, evrenini, Eylül 2008-Mart 2009 tarihleri arasýnda insülin tedavisinin etki ve yan etkilerinin tanýnmasý, Erzincan Devlet Hastanesi B Blok Dahiliye sigara ve alkol kullanýlmamasý, diyabetin Kliniklerinde tedavi gören tip 1 ve tip 2 diyabetli komplikasyonlarýný önleme, ömür boyu ilaç hastalar, örneklemini ise araþtýrmaya katýlmaya tedavisine uyum saðlama gibi öz-bakým aktivitelerini gönüllü olan, iletiþime açýk 103 diyabet hastasý benimsemeleri gerekmektedir. oluþturmuþtur. Veriler, araþtýrmacýlar tarafýndan Diyabet fiziksel bir hastalýk olmanýn yanýsýra hazýrlanan hastalarýn sosyo-demografik özelliklerine psikolojik ve psikososyal boyutlarý olan bir durumdur ve hastalýklarýna iliþkin sorularý içeren soru formu ile ve diyabetli fiziksel, duygusal, ruhsal, sosyal ve Öz-Bakým Gücü Ölçeði (ÖBGÖ) ve Çok Boyutlu cinsellikle ilgili bir dizi sorun ve çatýþmayla karþý Algýlanan Sosyal Destek Ölçeði (Multidimensional karþýyadýr. Özelikle endiþe, depresyon, stres ve sosyal Scale of Perceived Social Support MSPSS-) destek kaybý diyabet üzerinde olumsuz sonuçlar kullanýlarak toplanmýþtýr. 15 doðurmakta ve diyabeti þiddetlendirebilmektedir. Baþ etme kaynaðý olarak büyük rolü olan sosyal VERÝ TOPLAMA ARAÇLARI destek, stres verici yaþam olaylarýna ve stresin zararlý 16 etkilerine karþý kiþiyi korumaktadýr. Hastalar için Soru Formu: Hastalarýn sosyodemografik aileleri tarafýndan korunduklarýný bilmek büyük önem özellikleri ile hastalýklarýna iliþkin (yaþ, cinsiyet, taþýr; hastalarýn ailelerinin ve arkadaþlarýnýn yanýnda medeni durum, öðrenim durumu, mesleði, yaþadýðý olmasý kendilerine cesaret verir, umudunu yer, gelir durumu, hastalýk süresi, kan þekerini kontrol sürdürmesini saðlar, hastalýðý ile mücadele ettirme durumu, baþka hastalýðýnýn olma durumu, etmelerinde yardýmcý olur. Diyabetli hastalarda, diyabetin tipi ve tedavi þekli) toplam 12 sorudan psikolojik ve psikososyal sorunlarýn önlenmesi ve oluþmuþtur. tanýlanmasý diyabet kontrolü için gereklidir. Hemþire Öz-Bakým Gücü Ölçeði: Bireyin kendi- psikolojik ve psikososyal sorunlarý önleme, tanýlama, kendisine bakým verme yeteneði ya da öz-bakým uygun bakým ve eðitimi planlamada ve danýþmanlýk gücünü ölçmek için kullanýlan ölçek, Kearney ve vermede rol almalýdýr. Fleicher tarafýndan (1979) Ýngilizce olarak 43 Saðlýk ekibinin bir üyesi olan hemþire, diyabette maddeden oluþmaktadýr. Ölçek, Nahçývan tarafýndan öz-bakýmýn gerekli olduðunu ve deðiþik faktörlerin Türk toplumunda adölesanlara 1993 yýlýnda öz-bakýmý etkilediðinin farkýndadýr. Algýlanan sosyal uyarlanmýþ ve 35 maddeye indirgenmiþtir. Ölçekte desteðin ise hastalýklara karþý baþ etme stratejileri herbir ifade, 0'dan 4'e kadar puanlanmýþ, Beni hiç geliþtirmede ve öz-bakýmý korumada katkýsý tanýmlamýyor yanýtýna 0 puan, diðerlerine sýrasýyla azýmsanamayacak önemdedir. Hemþire, hastalarýn Beni pek tanýmlamýyor 1 puan, Fikrim yok 2 kendi kendine kan glikozunu izlemelerinin, puan, Beni biraz tanýmlýyor 3 puan ve Beni çok hastalýklarýnýn yönetiminde rol almalarýnýn, öz- tanýmlýyor yanýtýna 4 puan verilmektedir. bakýmlarý için iyi bir gösterge olduðunu bilmelidir. Türkçeleþtirilen ölçekte 8 madde (3,6,9,13,19,22, Diyabette öz-bakým çaba gerektirir ve öz-bakýmý ve 31. maddeler) negatif olarak deðerlendirilir ve 20 etkileyen deðiþik faktörler vardýr. Sosyal desteðin puanlama ters döndürülür. Bu ölçek, öz-bakým gücü varlýðý diyabet gibi kronik hastalýðý olan bireylerde kavramý ortaya atýldýktan sonra bu konuda geliþtirilen olumlu saðlýk davranýþlarý saðlayabilir. Bu da ölçeklerin en sýk kullanýlanýdýr. 35 maddeden oluþan hastalýðýn komplikasyonlarýndan hastayý korur ve bu ölçek, bireylerin öz-bakým eylemleriyle ilgilenme 2

3 Karakurt ve Ark. durumlarýný ve kendilerini deðerlendirmeleri üzerine ÝSTATÝSTÝKSEL ANALÝZ odaklanmýþtýr. Ölçekte maksimum puan 140'dýr. Öz- Bakým Gücü Ölçeði'nden (ÖBGÖ) alýnan puanýn Verilerin istatistiksel analizleri bilgisayarda yüksek olmasý bireyin öz-bakýmýný gerçekleþtirmede SPSS (Statistical Package for Social Science for 22,23 baðýmsýz ve yeterli olduðunu göstermektedir. Windows) 11.0 paket programý kullanýlarak Bireyin 0 a yakýn puan almasý öz-bakým gücü deðerlendirilmiþtir. Verilerin analizinde yüzdelik, puanýnýn düþtüðünü, 140 a yakýn puan almasý ölçek ortalama hesaplarý, Kruskall Wallis, Mann durumunda ise öz-bakým gücü puanýnýn yükseldiðini Whitney-U, t testi ve Korelasyon Analizi testleri göstermektedir. Bu araþtýrmada ölçeðin alpha deðeri kullanýlmýþtýr. Anlamlýlýk seviyesi p<0.05 olarak 0.89 bulunmuþtur. Nahcivan da ölçeðin alpha deðerini kabul edilmiþtir olarak bulduðunu belirtmiþtir. Çok Boyutlu Algýlanan Sosyal Destek Ölçeði: BULGULAR Çok Boyutlu Algýlanan Sosyal Destek Ölçeði (Multidimensional Scale of Perceived Social Support Araþtýrmaya katýlan hastalarýn yaþ ortalamalarý MSPSS-) Zimet, Dahlem, Zimet & Farley (1988) 63.97±12.81 olup, % 56.3'ünün kadýn, %78.6'sýnýn tarafýndan geliþtirilmiþtir. Çok Boyutlu Algýlanan evli, %46.6'sýnýn okur-yazar-ilkokul mezunu, Sosyal Destek Ölçeði ile üç farklý kaynaktan alýnan %53.4'ünün ev hanýmý, %44.7'sinin il merkezinde sosyal desteðin yeterliliði öznel olarak deðerlendirilir. ikamet ettiði, %45.6'sýnýn gelirinin giderinden az 12 ifade içeren ölçek ile aile (3, 4, 8, 11. maddeler), olduðu belirlenmiþtir. Hastalarýn %29.1'inin 11 yýl ve arkadaþlar (6, 7, 9, 12. maddeler) ve özel insan (1, 2, 5 daha fazla süredir diyabet tanýsý aldýðý, %70.9'unun ve 10. maddeler) olmak üzere 3 farklý destek kaynaðý kan þekerini düzenli ölçtürmediði, %76.7'sinin deðerlendirilebilir. Ayrýca alt boyut puanlarý diyabet dýþýnda baþka bir hastalýðý olduðu, %92.2'sinin toplanarak ölçeðin toplam puaný da belirlenebilir. Her Tip 2 diyabet hastasý olduðu, %59.2'sinin oral madde likert tipi puanlamaya sahip 7 aralýklý bir ölçek antidiyabetik hap kullandýðý belirlenmiþtir. hastalarýn kullanýlarak derecelendirilir. Ölçekteki alt boyutlarýn %29.1'inin 11 yýl ve daha fazla süredir diyabet tanýsý puaný 4 ile 28 arasýnda, ölçeðin toplam puaný ise 12 ile aldýðý, %70.9'unun kan þekerini düzenli ölçtürmediði, 84 arasýnda deðiþir. Elde edilen puanýn yüksek olmasý %76.7'sinin diyabet dýþýnda baþka bir hastalýðý olduðu, algýlanan sosyal desteðin yüksek olduðunu ifade eder. %92.2'sinin Tip 2 diyabet hastasý olduðu, %59.2'sinin Ölçeðin Türkçe'ye uyarlanmasý ve geçerlik güvenirlik oral antidiyabetik hap kullandýðý belirlenmiþtir. çalýþmalarý Eker ve Arkar tarafýndan normal ve hasta Hastalarýn gelir durumu ile öz-bakým gücü puan guruplar üzerinde yapýlmýþtýr. Ölçeðin güvenirliðini ortalamasý arasýndaki fark istatistiksel olarak anlamlý üniversite saðlýk merkezine baþvuran öðrenciler, bulunmuþtur (p<0.001). Yaþ, cinsiyet, medeni durum, saðlýklý üniversite öðrencileri, hastaneye gelen eðitim durumu ve meslek ile öz-bakým gücü ve toplam ziyaretçiler, psikiyatri ve böbrek hastalarý olmak üzere sosyal destek ile alt boyutlarýnýn puan ortalamasý; gelir 5 grupta Cronbach's alfa yöntemi ile deðerlendirilmiþ durumu ile toplam sosyal destek ve alt boyutlarýnýn ve alt ölçeklerin Cronbach's alfa katsayýlarý 0.77 ile puan ortalamasý arasýnda istatistiksel olarak anlamlý 0.92 arasýnda deðiþtiði belirlenmiþtir. Ayný çalýþmada bir fark saptanmamýþtýr (p>0.05, Tablo 1). ölçeðin faktör yapýsý incelenmiþ ve beklenen Araþtýrmaya katýlan hastalarýn kan þekerini 16 sonuçlara ulaþýlmýþtýr. Bu araþtýrmada ölçeðin total düzenli kontrol ettirme ile sosyal destek ölçeðinin ve alt boyutlarýnýn iç tutarlýlýðý yeniden arkadaþ alt boyutu puan ortalamasý, diyabetin tipi ile deðerlendirilmiþ ve cronbach's alfa güvenirlik aile alt boyutu puan ortalamasý arasýndaki fark deðerinin total ölçek için 0.78, arkadaþ alt boyutu için istatistiksel olarak anlamlý bulunmuþtur 0.60, özel insan alt boyutu için 0.61 ve aile alt boyutu (p<0.001,p<0.05, Tablo 2). Taný süresi ve tedavi þekli için 0.63 olduðu belirlenmiþtir. ile öz-bakým gücü ve toplam sosyal destek ile alt boyutlarýnýn puan ortalamasý; baþka hastalýk varlýðýile UYGULAMA öz-bakým gücü ve sosyal destek ölçeðinin alt boyutlarýnýn puan ortalamasý, kan þekerini düzenli Araþtýrmanýn verileri, soru formu ile Öz-Bakým kontrol ettirme durumu ile öz-bakým gücü ve toplam Gücü Ölçeði ve Çok Boyutlu Algýlanan Sosyal Destek sosyal destek ve aile, özel insan alt boyutlarýnýn puan Ölçeði kullanýlarak yüz yüze görüþme yöntemi ile ortalmasý, diyabetin tipi ile öz-bakým gücü ve toplam toplanmýþtýr. Formlarýn doldurulmasý ortalama 25- sosyal destek ve arkadaþ, özel insan alt boyutlarýnýn dakika sürmüþtür. Araþtýrmaya baþlamadan önce ilgili puan ortalmasý arasýnda istatistiksel olarak anlamlý bir kurumdan yazýlý izin alýnmýþ, ayrýca hastalara fark saptanmamýþtýr (p>0.05, Tablo 2). araþtýrmanýn amacý ve yöntemi anlatýlarak sözel Diyabetli hastalarýn Öz-Bakým Gücü Ölçeði onamlarý alýnmýþ ve gizlilik ilkesine saygý puan ortalamasý 82.84±19.75, Çok Boyutlu Algýlanan gösterilmiþtir. Sosyal Destek Ölçeði toplam puan ortalamasý 45.34±9.93 olarak belirlenmiþtir (Tablo 3). Öz-Bakým Gücü Ölçeði ile Çok Boyutlu 3

4 Diyabetli Hastalarýn Öz-Bakým Gücü ve Algýladýklarý Sosyal Desteðin Deðerlendirilmesi Tablo 1. Hastalarýn tanýtýcý özelliklerine göre öz-bakým gücü ve sosyal destek puanlarýnýn daðýlýmý (n=103). Tanýtýcý Özellikler Sayý (%) Öz-Bakým gücü Aile Arkadaþ Özel insan Toplam sosyal destek Yaþ r p Cinsiyet Kadýn ± ± ± ± ±9.77 Erkek ± ± ± ± ±10.16 t p Medeni durum Evli ± ± ± ± ±9.96 Bekar/Dul/Boþanm ± ± ± ± ±9.87 ýþ M-WU p Eðitim durumu Okur-yazar deðil ± ± ± ± ±10.15 Okur-yazar/ilkokul ± ± ± ± ±10.20 Ortaokul ± ± ± ± ±9. Lise/Üniversite ± ± ± ± ±6.42 KW p Meslek Ev hanýmý ± ± ± ± ±9.90 Emekli ± ± ± ± ±8.81 Ýþçi, memur, Çiftçi, ± ± ± ± ±10.35 esnaf vb. KW p Gelir durumu Gelir giderden az ± ± ± ± ±10.28 Gelir gidere eþit ± ± ± ± ±9.93 Gelir giderden ± ± ± ± ±8.21 fazla KW p Algýlanan Sosyal Destek Ölçeði'nin bir alt boyutu olan çalýþmada ise 45 yaþ ve altý hastalarýn sosyal destek arkadaþtan algýlanan sosyal destek puan ortalamalarý puan ortalamalarýnýn daha yüksek olduðu saptanmýþtýr arasýnda yapýlan korelasyon sonucunda, arkadaþtan 28. algýlanan sosyal destek artýkça öz-bakým gücü puan Araþtýrma kapsamýna alýnan hastalarýn cinsiyeti ortalamasýnýn anlamlý olacak þekilde arttýðý ile öz-bakým gücü, sosyal destek puan ortalamalarý belirlenmiþtir (Tablo 4). arasýnda anlamlý bir fark bulunmamýþ olup, kadýn hastalarýn öz-bakým gücü ve sosyal destek puan TARTIÞMA ortalamalarýnýn erkek hastalardan daha yüksek olduðu saptanmýþtýr. Düzöz ve ark.'nýn tip 2 diyabetli Bu araþtýrma sonucuna göre yaþ ile öz-bakým hastalarla yaptýklarý çalýþmada, öz-bakým gücü ve gücü, toplam sosyal destek ve alt boyutlarý ile yapýlan cinsiyet durumu açýsýndan anlamlý bir fark olmadýðý 25 korelasyonda anlamlý bir iliþki olmadýðý bulunmuþtur. Ünsar ve ark.'nýn hemodiyaliz belirlenmiþtir. Diyabetli hastalarla yapýlan hastalarýyla yaptýðý bir çalýþmada erkek hastalarýn özçalýþmalarda yaþla öz-bakým gücü puan ortalamalarý bakým gücü puan ortalamalarýnýn daha yüksek olduðu 29 arasýnda anlamlý bir fark tespit edilmediði tespit edilmiþtir. Hacýhasanoðlu ve Yýldýrým'ýn 12 belirlenmiþtir. Özkan ve Durna'nýn diyabetli hemodiyaliz hastalarýyla yaptýðý bir çalýþmada ise hastalarla yaptýðý çalýþmada ise hastalarýn yaþý ve öz- erkek hastalarýn öz-bakým gücü puan ortalamalarýnýn bakým gücü puan ortalamalarý arasýnda anlamlý bir daha yüksek olduðu ve cinsiyet ile öz-bakým gücü fark olduðu saptanmýþtýr. Arslantaþ ve ark.'nýn puan ortalamalarý arasýnda anlamlý bir fark olmadýðý yaptýðý bir çalýþmada hastalarýn yaþý ile algýlanan belirlenmiþtir. Yýlmaz ve ark.'nýn tip 1 diyabetli sosyal destek puan ortalamalarý arasýnda anlamlý bir adolesanlarla yaptýðý çalýþmada da bireylerin sosyal iliþkinin olmadýðý belirlenmiþtir. Yapýlan baþka bir destek puan ortalamalarý ile cinsiyet durumu arasýnda 4

5 Karakurt ve Ark. Tablo 2. Hastalarýn hastalýk ile ilgili özelliklerine göre öz-bakým gücü ve sosyal destek puanlarýnýn daðýlýmý (n=103) Toplam Sosyal Hastalýk Özellikleri Sayý (%) Özbakým Gücü Aile Arkadaþ Özel Ýnsan Destek Taný süresi 1yýldan az ± ± ± ± ± yýl ± ± ± ± ± yýl ± ± ± ± ± yýl ve üzeri ± ± ± ± ±10.13 KW p Kan þekerini düzenli kontrol etme durumu Evet ± ± ± ± ±9.28 Hayýr ± ± ± ± ±10.02 t p Baþka hastalýk varlýðý Yok ± ± ± ± ±10.73 Kalp-Göz-GÝS ± ± ± ± ±8.78 Kalp-HT-Sol.Böbrek ± ± ± ± ±9.08 GÝS Kalp-HT ± ± ± ± ±10.67 KW p Diyabetin tipi Tip I ± ± ± ± ±6.15 Tip II ± ± ± ± ±10.15 MW-U P Tedavi þekli Oral antidiyabetik hap ± ± ± ± ±10.36 Daha önce oral ± ± ± ± ±9.38 antidiayebtik hap iken þimdi insülin + insülin t p Tablo 3. Hastalarýn öz-bakým gücü ve çok boyutlu algýlanan sosyal destek ölçeði puanlarýnýn daðýlýmý (n=103). X±SS Özbakým Gücü Ölçeði 82.84±19.75 Çok Boyutlu Algýlanan Sosyal Destek Ölçeði Aile 16.14±4.18 Arkadaþ 13.69±3.96 Özel Ýnsan 15.51±4. Toplam Sosyal Destek 45.34±9.93 TABLO 4: Hastalarýn öz-bakým gücü ve çok boyutlu algýlanan sosyal destek ölçeði puanlarý arasýndaki iliþki (n=103) Sosyal Destek Ölçeði Öz-Bakým Gücü Ölçeði r p Aile Arkadaþ Özel Ýnsan Toplam Sosyal Destek istatistiksel olarak anlamlý bir fark bulunmadýðý gücü ve sosyal destek puan ortalamalarý arasýnda 31 belirlenmiþtir. Hastanede yatan hastalarla yürütülen anlamlý bir fark bulunmadýðý saptanmýþtýr. bir çalýþmada da cinsiyetin algýlanan sosyal destek Bekar/dul/boþanmýþ olan hastalarýn öz-bakým gücü, puan ortalamasýný etkilemediði saptanmýþtýr. evli olan hastalarýn ise sosyal destek puan ortalamalarý Araþtýrma sonucumuz bu sonuçlar ile benzerlik daha yüksek bulunmuþtur. Hacýhasanoðlu ve göstermektedir. Yýldýrým'ýn yaptýðý bir çalýþmada bekar olan hastalarýn Orem'e göre, bir toplum büyük ölçüde yalnýzca öz-bakým gücü puan ortalamalarýnýn daha yüksek ortak coðrafi alaný ve çevreyi deðil, yaþam biçimini olduðu tespit edilmiþtir. Sarý ve ark.'nýn hastanede düzenleyen ve yöneten kurumlarda ortak bir etkiyi ve yatan hastalarla yaptýðý çalýþmada algýlanan sosyal 7 ilgiyi paylaþan bir grup, birey ve aileden oluþur. destek düzeyi ile medeni durum açýsýndan anlamlý bir Diyabetli hastalarýn medeni durumu ile öz-bakým 32 fark olmadýðý bulunmuþtur. Arslantaþ ve ark'nýn 5

6 Diyabetli Hastalarýn Öz-Bakým Gücü ve Algýladýklarý Sosyal Desteðin Deðerlendirilmesi yatan hastalarla yaptýðý bir çalýþma ise medeni olmadýðý için, öz- bakým aktivitelerine daha çok dikkat durumun hastalarýn algýlanan sosyal destek puan ederler. Hacýhasanoðlu ve Yýldýrým'ýn yaptýðý bir ortalamasýný etkilemediði belirlenmiþtir. Arslantaþ çalýþmada da emekli olan hastalarýn öz-bakým gücü ve Ergin'nin yaptýðý bir çalýþmada da bireylerin puan ortalamalarýnýn daha yüksek olduðu medeni durumu ile arkadaþ ve aile sosyal desteði belirlenmiþtir. Özkan ve Durna'nýn yaptýðý 33 arasýnda anlamlý bir fark olduðu belirlenmiþtir. çalýþmada memurlarýn öz-bakým gücü puan Cerrahi kliniklerde yatan hastalarla yapýlan baþka bir ortalamalarýnýn daha yüksek olduðu bulunmuþtur. çalýþmada ise bekar hastalarýn sosyal destek puan Kýyak ve Ergüney'in hemodiyaliz hastalarýyla yaptýðý ortalamalarýnýn, evlilerin ise aileden algýlanan sosyal çalýþmada çalýþan hastalarýn öz-bakým gücü puan destek puan ortalamalarýnýn daha yüksek olduðu 37 ortalamalarýnýn daha yüksek olduðu belirlenmiþtir. 28 saptanmýþtýr. Gül ve arkadaþlarýnýn yaptýðý bir çalýþmada da çalýþan Hastalarýn eðitim düzeyi artýkça öz bakým gücü hastalarýn öz-bakým gücü puan ortalamalarýnýn puan ortalamalarýnýn arttýðý belirlenmiþtir. Hastalarýn çalýþmayanlara göre daha yüksek olduðu ve aradaki eðitim durumu ile sosyal destek puan ortalamalarý farkýn istatistiksel olarak anlamsýz olduðu arasýnda anlamlý bir fark tespit edilmemiþ olup belirlenmiþtir 38. Hastalarýn sosyal destek puan hastalarýn eðitim düzeyi yükseldikçe puan ortalamalarýnda da emekli olan hastalarýn en yüksek ortalamalarýnýn arttýðý belirlenmiþtir. Özkan ve bulunmuþtur. Yapýlan bir çalýþmada da iþsiz ve ev Durna'nýn diyabetli hastalarla yaptýðý çalýþmada lise hanýmý olan bireylerin aile sosyal desteði puan 33 mezunu olan hastalarýn öz-bakým gücü puan ortalamalarýnýn daha yüksek olduðu bulunmuþtur. ortalamalarýnýn diðer gruplara göre daha yüksek Yatan hastalarla yapýlan bir çalýþmada ise çalýþan olduðu belirlenmiþtir. Yapýlan bir çalýþmada da hastalarýn sosyal destek puan oranlamalarýnýn daha hastalarýn eðitim düzeyi ile öz-bakým gücü toplam yüksek olduðu aradaki farkýn anlamsýz olduðu puan ortalamalarý arasýnda anlamlý bir fark olmadýðý, belirlenmiþtir. Tan ve ark.' nýn yaptýðý bir çalýþmada fakat hastalarýn eðitim düzeyi artýkça öz-bakým gücü da emekli olan hastalarýn sosyal destek puan 25 puan ortalamalarýnýn arttýðý belirlenmiþtir. Tel ve ortalamalarýnýn en yüksek olduðu ve aradaki farkýn 36 arkadaþlarýnýn yaþlý bireylerle yaptýklarý bir çalýþmada anlamlý olduðu belirlenmiþtir. da bireylerin eðitim durumu ile öz-bakým gücü Diyabetli hastalarýn gelir durumu ile öz-bakým 34 arasýnda anlamlý bir fark olmadýðý saptanmýþtýr. gücü puan ortalamalarý arasýnda istatistiksel olarak Yapýlan baþka bir çalýþmada ise hastalarýn eðitim anlamlý bir fark olduðu belirlenmiþtir. Geliri düzeyi arttýkça öz-bakým gücünün arttýðý giderinden fazla olan hastalarýn sosyal destek puan belirlenmiþtir 29. Hacýhasanoðlu ve Yýldýrým'ýn o r t a l a m a l a r ý d a h a y ü k s e k b u l u n m u þ t u r. hemodiyaliz hastalarýyla yaptýðý bir çalýþmada ise Hacýhasanoðlu ve Yýldýrým'ýn yaptýðý çalýþmada geliri hastalarýn eðitim düzeyi arttýkça öz-bakým gücü puan giderine eþit olan hastalarýn öz-bakým gücü puan ortalamalarýnýn arttýðý ve eðitim durumu ile öz-bakým ortalamasýnýn daha yüksek olduðu ve aradaki farkýn gücü puan ortalamasý arasýnda istatistiksel olarak anlamlý olduðu belirlenmiþtir. Hemodiyaliz anlamlý bir fark olduðu belirlenmiþtir. Þahin ve hastalarýyla yapýlan bir çalýþmada ise gelir durumu iyi Altýnel'in yaþ arasý kadýnlarla yaptýðý bir olan hastalarýn öz-bakým gücü puan ortalamalarý daha çalýþmada kadýnlarýn eðitim durumu ile algýlanan 37 yüksek bulunmuþtur. Yapýlan bir çalýþmada gelir toplam sosyal destek puan ortalamalarý arasýnda gidere eþit veya yüksek olan hastalarýn sosyal destek 35 pozitif yönde bir iliþki saptanmýþtýr. Sarý ve ark.'nýn puan ortalamalarý daha yüksek bulunmuþtur 28. yaptýðý çalýþmada da eðitim düzeyi ortaokul ve üzeri Arslantaþ ve ark.'nýn yaptýðý çalýþmada hastalarýn olan hastalarýn algýladýklarý sosyal destek puan ekonomik durumu iyi olan hastalarýn sosyal destek 32 ortalamalarýnýn daha yüksek olduðu belirlenmiþtir. puan ortalamalarýnýn yüksek olduðu ve aradaki farkýn Araþtýrma bulgumuz bu bulguya benzerlik anlamlý olduðu belirlenmiþtir. Tip 1 diyabetli göstermektedir. Arslantaþ ve ark.' nýn yatan hastalarda hastalarla yapýlan bir çalýþmada ise hastalarýn yaptýðý çalýþmada ise hastalarýn eðitim düzeyi ailelerinin geliri giderine denk olan ailelerin sosyal yükseldikçe sosyal destek puanlarýnýn arttýðý destek puan ortalamasýnýn daha yüksek olduðu ve belirlenmiþtir. Arslantaþ ve Ergin'in yaþ gruplar arasýndaki farkýn istatistiksel olarak anlamlý arasýndaki bireylerle yaptýðý çalýþmada eðitim düzeyi 31 olduðu belirlenmiþtir. arttýkça bireylerin arkadaþ ve aile sosyal desteði puan Diyabetli hastalardan taný süresi 11 yýl ve üzeri 33 ortalamalarýnýn arttýðý belirlenmiþtir. Hemodiyaliz olan hastalarýn öz-bakým gücü puan ortalamalarýnýn hastalarýyla yapýlan bir çalýþmada hastalarýn eðitim daha yüksek olduðu belirlenmiþtir. Taný süresi 6-10 yýl durumu ile sosyal destek puan ortalamamalarý arasýnda olan hastalarýn ise sosyal destek puanlarý 36 arasýnda anlamlý bir fark olduðu tespit edilmiþtir. daha yüksek bulunmuþtur. Özkan ve Durna'nýn Araþtýrma kapsamýna alýnan diyabetli diyabetli hastalarla yaptýðý bir çalýþmada taný süresi 0- hastalardan emekli olanlarýn öz-bakým gücü puan 5 yýl olan hastalarýn öz-bakým gücü puan ortalamalarý ortalamalarý en yüksek bulunmuþtur. Emekli olan daha yüksek bulunmuþtur. Tip 2 diyabetli hastalarla bireyler, herhangi bir duruma karþý sorumluluklarý yapýlan bir çalýþmada ise diyabetli hastalarýn diyabet 6

7 Karakurt ve Ark. yaþý 11 yýl ve üzeri olan hastalarýn öz-bakým gücü puan puan ortalamasý 45.34±9.93 olarak belirlenmiþtir. Öz- 25 ortalamalarýnýn daha yüksek olduðu belirlenmiþtir. bakým gücü konusu ile ilgili yapýlan çalýþmalarda öz- Tip 1 diyabetli hastalarla yapýlan bir çalýþmada ise bakým gücü puan ortalamalarýnýn arasýnda hastalarýn taný süresi ile sosyal destek puan 25,,41-43 olduðu belirlenmiþtir. Sosyal destek ile ilgili ortalamalarý arasýnda anlamlý bir fark olmadýðý yapýlan çalýþmalarda ise sosyal destek puan 31 belirlenmiþtir. ortalamalarý ise arasýnda olduðu tepit edilmiþtir Kan þekerini düzenli kontrol ettiren hastalarýn,31,32,44,45.öz-bakým gücü ile ilgili araþtýrma sonucumuz öz-bakým gücü ve sosyal destek puan ortalamalarýnýn Özkan ve Durna'nýn sonucu ile benzerlik daha yüksek olduðu ve kan þekerini düzenli kontrol gösterirken, diðer çalýþma sonuçlarýnda öz-bakým ettirme durumu ile sosyal destek ölçeðinin alt boyutu gücü puan ortalamalarý daha yüksek bulunmuþtur. Öz olan arkadaþ alt boyutu puan ortalamasý arasýnda bakým, bireylerin kiþisel olarak yaþamlarýný, saðlýk ve anlamlý bir fark olduðu belirlenmiþtir. Ýnsüline baðýmlý iyiliklerini korumak için kendilerine düþeni diyabetli hastalarla yapýlan bir çalýþmada kendi yapmalarýdýr. Bir eriþkinin kendi saðlýk ve iyiliði için 7 kendine kan þekeri kontrolü yapan hastalarýn öz- sürekli kiþisel çabasý olmalýdýr. Bu sonuç bu durumla bakým gücü puan ortalamalarýnýn daha yüksek olduðu açýklanabilir. Ayný þekilde sosyal destek durumuda öz- belirlenmiþtir. Düzöz ve ark.'nýn yaptýðý çalýþmada bakýmdan etkilendiði için sosyal destek ile ilgili ise açlýk kan þekerini 15 günde bir ölçen hastalarýn öz- araþtýrma sonucumuz diðer çalýþma sonuçlarýndan bakým gücü puan ortadamarýnýn daha yüksek olduðu farklý bulunmuþtur. 25 bulunmuþtur. Öz-bakým gücü ile sosyal destek ölçeðinin bir alt Diyabet dýþýnda baþka hastalýk varlýðý ile öz- boyutu olan arkadaþtan algýlanan sosyal destek puan bakým gücü ve toplam sosyal destek puan ortalamasý ortalamalarý arasýnda yapýlan korelasyon sonucunda, arasýnda anlamlý bir fark saptanmamýþtýr. Yapýlan bir arkadaþtan algýlanan sosyal destek artýkça öz-bakým çalýþmada herhangi bir kronik hastalýðý olan hastalarýn gücü puan ortalamasýnýn anlamlý olacak þekilde arttýðý öz-bakým gücü puan ortalamalarýnýn daha yüksek belirlenmiþtir. Orem'in öz-bakým kuramýnda bireye, 39 olduðu belirlenmiþtir. Arslantaþ ve ark.'nýn yatan yaþamýnýn sonraki dönemlerinde arkadaþlar, hastalarla yaptýðý bir çalýþmada eþlik eden hastalýk öðretmenler, televizyon ve toplum gibi birimler saðlýk durumu ile sosyal destek puan ortalamalarý arasýnda 7 bakýmý bilgisini verirler. Tip 2 diyabetli kadýn anlamlý bir fark olmadýðý tespit edilmiþtir. Yapýlan bir hastalarla yapýlan bir çalýþmada da sosyal destekle öz- çalýþmada ise kronik hastalýðý olan bireylerin arkadaþ etkililik arasýnda pozitif yönde bir iliþki olduðu ve aile sosyal destek puanlarýnýn daha düþük olduðu 46 belirlenmiþtir. Diyabet kiþi için yeni bir yaþam 33 belirlenmiþtir. deneyimidir ve uyum çabasý gerektirir. Diyabetini Hastalarýn diyabet tipi ile öz-bakým gücü ve baþarýlý olarak yönetmek için kiþi kendine bakým toplam sosyal destek puan ortalamalarý arasýnda davranýþlarýný öðrenmeli ve bunlarýn getirdiði anlamlý bir fark bulunmazken, diyabetin tipi ile sosyal zorluklarla baþedebilmelidir. Diyabetli bireylerin destek ölçeðinin bir alt boyutu olan aile alt boyutu kendine bakým davranýþlarýný aile fonksiyonlarý, arasýnda anlamlý bir fark olduðu belirlenmiþtir. psikolojik durumlarý metabolik kontrol gibi Araþtýrma kapsamýna alýnan hastalarýn %92.2'sini tip deðiþkenler etkileyebilmektedir Bu durumda 2 diyabetli hastalar oluþturmuþtur. Tip 2 diyabet en sýk hastalar, diyabetli diðer hastalarla daha çok etkileþim görülen diyabet þekli olup vakalarýn çoðu içinde bulunabilirler. Çünkü ailenin her bir üyesi asemptomatiktir. Bu hastalarda taný esnasýnda diyabetli bireyin yeni yaþama alýþmasýnda etkilenir. retinopati, nefropati, nöropati veya aterosklerotik kalp Bir veya daha fazla aile üyesinin fonksiyonlarý geçici hastalýðý saptanabilir. Hastalar genellikle ailede 15 veya sürekli deðiþebilir. 40 diyabet öyküsü olan 45 yaþ üzeri kiþilerdir. Bu Diyabet fiziksel bir hastalýk olmanýn yaný sýra nedenle aileden algýlanan sosyal destek öz-bakým psikolojik ve psikososyal boyutlarý olan bir durumu aktivitelerini gerçekleþtirirken etkili olabilir. belirtmenin yaný sýra, kalýtsal, çevresel etkilerle Hastalarýn aldýklarý tedavi þekli ile öz-bakým kolayca tetiklenen, yaþamýn kalitesi ve süresi gücü ve sosyal destek puan ortalamalarý arasýndaki yönünden önemli olan, toplumsal ve ekonomik, fark istatistiksel olarak anlamsýz bulunmuþtur. Daha kronik tedavi edilmesi zorunlu, hasar verici bir önce oral antidiayebtik hap iken þimdi insülin ve 1,15 hastalýktýr. Hastaneye yatan hastalarda öz-bakým sadece insülin kullanan hastalarýn öz-bakým gücü ve eksikliði ve sosyal destek varlýðýnýn eksikliði oral antidiyabetik hap kullanan hastalarýn ise sosyal kaçýnýlmaz bir durumdur. Bu nedenle bu araþtýrma destek puan ortalamalarý daha yüksek bulunmuþtur. klinikte yatan hastalarla yürütüldðü için sadece bu Ýnsüline baðýmlý diyabetli hastalarla yapýlan bir örneklem grubuna genellenebilir. çalýþmada insülin pompasý kullanan hastalarýn özbakým gücü puan ortalamalarý daha yüksek SONUÇ ve ÖNERÝLER bulunmuþtur. Diyabetli hastalarýn öz-bakým gücü puan Araþtýrma sonucunda diyabetli hastalarýn özortalamasý 82.84±19.75, sosyal destek ölçeði toplam bakým gücü ve toplam sosyal destek puan ortalamalarýnýn orta düzeyin üzerinde olduðu 7

8 Diyabetli Hastalarýn Öz-Bakým Gücü ve Algýladýklarý Sosyal Desteðin Deðerlendirilmesi belirlenmiþtir. Ayrýca öz-bakým gücü ile sosyal destek Schrijvers GJP. Education integrated into structured ölçeðinin bir alt boyutu olan arkadaþtan algýlanan general practice care for type 2 diabetic patients results sosyal destek puan ortalamalarý arasýnda pozitif yönde in sustained improvement of disease knowledge and anlamlý bir iliþki olduðu saptanmýþtýr. self-care. British Diabetic Association. Diabetic Medicine 2000;17: Bu sonuçlar doðrultusunda;araþtýrmanýn daha 14. Hosley JB, Molle-Mathews EA. Lippincott's textbook geniþ bir örneklem grubunda yapýlmasý, diyabete for clinical medical assisting. Wolter Kluwer Company, yönelik eðitimsel araþtýrmalarýn yapýlmasý, ayrýca Philadelphia, 1999: hemþirelerin diyabetli hastalarýn bireysel özelliklerini 15. Buzlu S. Diyabetin psikososyal yönü. In: Erdoðan S, de göz önünde bulundurarak, sosyal ve psikolojik editor. Diyabet hemþireliði temel bilgiler. Yüce Reklam deðiþikliklere adaptasyonunu kolaylaþtýrmak için Yayým Daðýtým A.Þ., Ýstanbul 2002: sosyal destek ve öz-bakým davranýþlarýný geliþtirmeye 16. Eker D, Arkar H. Çok boyutlu algýlanan sosyal destek yönelik bilgilendirme yapmalarý, hastalara sosyal ölçeðinin faktör yapýsý, geçerlik ve güvenirliði. Turk destek kaynaklarý önermeleri, hastalarýn evde bakýma Psikiyatri Derg 1995;10(34): Gelling L: The role of the hope for relatives of critically yönelik bilgilendirlmeleri, özellikle bakýmlarýna ill patients: a review of the literature. Nurs Stand ailelerinin de katýlýmlarýnýn saðlanmasý önerilebilir. 1999;14(1):33-8. KAYNAKLAR 18. Hupcey JE: Felling safe: the psychosocial needs of ICU patients. J Nurs Scholarsh 2000;32(4): Jensen BO, Petersson K. The illness experiences of 1. Yýlmaz C. Giriþ. In: Yýlmaz C, editor. Diyabet patients after a first time myocardial infarction. Patient hemþiresi el kitabý. Ýzmir Asya Týp Yayýncýlýk Ltd. Þti., Educ Couns 2003;51(2): Ýzmir, 2002: Siguroardottir AK. Self-care in diabetes:model of 2. Elkin M. Laboratory Tests. In: Elkin ME, Perry AG, factors affecting self-care. J Clin Nurs 2005;14:1-14. Potter PA, editors. Nursing interventions & clinical 21. Green-Nigro C. Endocrine function. In:Lueckenotte rd skills, 3 ed. Elsevier, United States of America 2004; AG, editor. Gerontologic nursing. 2nd ed. Mosby, St Louis, 2000: Smeltzer SC, Bare B. Brunner & Suddarth's textbook of 22. Kearney BY, Fleischer BJ. Development of an medical surgical nursing. 10 th ed. Lippincott Williams instrument to measure exercise of self-care agency. Res &Wilkins, Philadelphia, 2004: Nurs Health 1979;2(1): Masharani U, Karam JH. Diabetes mellitus and 23. Nahcivan NÖ. Saðlýklý gençlerde öz-bakým gücü ve hypoglycemia. In: Tierney LM, McPhee SJ, Papadakis aile ortamýnýn etkisi. Doktora Tezi, Ý.U.Saðlýk Bilimleri MA, editors. Current medical diagnosis & treatment. Enstitüsü, Hemþirelik Programý,1993. Adult ambulatory & inpatient management. Fort-First 24. Nahcivan NÖ. A Turkish language equivalence of the ed. McGrow Hill Companies, NewYork, 2002:1203- exercise of self-care agency scale. West J Nurs Res ;(7): T.C. Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Diyabet Önleme ve 25. Düzöz GT, Çatalkaya D, Uysal DD. Tip 2 Diabetes Kontrol Programý. Temel Saðlýk Hizmetleri Genel Mellituslu hastalarýn öz-bakým gücünün Müdürlüðü, Anýl Matbaasý, Ankara, deðerlendirlmesi.yeni Týp Dergisi 2009;: Gulanick M, Klopp A, Galanes S, Myers JL, Gradihar. Özkan S, Durna Z. Ýnsüline baðýmlý diyabetli D, Puzas MK. Nursing care plans. Nursing diagnosis hastalarda öz-bakým gücünün belirlenmesi. Ege and intervention. Fifty ed. Elsevier, United States of Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi America, 2003: ;22(2): Velioðlu P. Hemþirelikte kavram ve kuramlar. Alaþ. Arslantaþ H, Adana F, Kaya F, Turan D. Yatan Ofset, Ýstanbul,1999. hastalarda mutsuzluk ve sosyal destek düzeyi ve 8. Akduman S, Bolýþýk B, Sönmez S. Saðlýklý ergenlerin bunlarý etkileyen faktörler. Ý.Ü.F.N. Hem Derg öz-bakým güçlerinin incelenmesi. Hemþirelik Forumu 2010;18(2) Dergisi 2004;7(1): Yýlmaz E, Özkan S. Cerrahi kliniklerinde yatan 9. Fadýloðlu Ç. Kronik hastalýklar. In: Fadýloðlu Ç, editor. hastalarýn algýladýklarý sosyal destek ve yalnýzlýk II. Ege Dahili Týp Günleri Kronik Hastalýklarda Bakým düzeyleri. Ege Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu II. Meta Basým Matbaacýlýk Hizmetleri, Ýzmir 2003:1- Dergisi 2009;25(2): Ünsar S, Dindar Ý, Zafer R, Kumaþoðlu Ç. Hemodiyaliz 10. Balcý G. Özbakým gücü ve yaþam kalitesinin tedavisi gören hastalarýn öz-bakým gücü ve etkileyen etkilendiði bazý durumlar ve hemþirenin rolü. etmenler. Fýrat Saðlýk Hizmetleri Dergisi Hacettepe Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu 2006;1(3): Dergisi 2003;10(2): Hacýhasanoðlu R, Yýldýrým A. Hemodiyaliz 11. Catharine H, Johnston B, Lewis MA, Garg S. Self hastalarýnda yaþam kalitesi ve öz-bakým gücünün Efficacy impacts self-care and HbA1c in young adults deðerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemþirelik with type 1 diabetes. Psychosomatic Medicine Yüksekokulu Dergisi 2009;25(1): ;64: Yýlmaz EB, Taþ F, Yavuz B, Erol H. Tip 1 diyabetli 12. Toljama M, Hentinen M. Adherence to self-care and adolesanlarýn sosyal destek düzeylerinin belirlenmesi. glycaemic control among people with insülin- Dirim Týp Gazetesi 2011;86(1): dependent diabetes mellitus. J Adv Nurs 32. Sarý D, Khorshid L, Eþer Ý. Hastaneye yeni yatan 2001;34(6): hastalarýn algýladýðý sosyal destek ile anksiyete 13. Van den Arend IJM, Stolk RP, Ruttent GEHM, düzeyleri arasýndaki iliþkinin incelenmesi. Ege Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi 8

9 Karakurt ve Ark. 2011;(2): Arslantaþ H, Ergin F yaþ arasýndaki bireylerde yalnýzlýk, depresyon, sosyal destek ve etki eden faktörler. Turkish Journal of Geriatrics 2011;14(2): Tel H, Hizmetli S, Tel H, Yýldýrým M. Osteoartritli yaþlýlarda özbakým gücü ve yaþam kalitesi. Turk J Geriatr 2011;14(1): Þahin EM, Altýnel T. Edirne'de yaþayan kadýnlarýn algýladýklarý sosyal destek ve etkileyen faktörler. Türkiye Klinikleri J Med Sci 2010;(3): Tan M, Okanlý A, Karabulutlu E, Erdem N. Hemodiyaliz hastalarýnda sosyal destek ve umutsuzluk arasýndaki iliþkinin deðerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi 2005;8(2): Kýyak E, Ergüney S. Hemodiyaliz hastalarýnýn özbakým gücünün deðerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi 2002;5(1): Gül A, Üstündað H, Zengin N. Böbrek nakli yapýlan hastlarda öz-bakým gücünün deðerlendirilmesi. Genel Týp Dergisi 2010;20(1): Bakoðlu E, Þekerci K, Yaman S, Çevik M. Periton diyalizli hastalarda öz-bakým gücü. Fýrat Saglýk Hizmetleri Dergisi 2009:4(11): Çetinkalp Þ, Yýlmaz C. Diabetes mellitus için genel güncel bilgiler. Ýçinde Yýlmaz C, ed. Diyabet Hemþiresi El Kitabý. Ýzmir Asya Týp Yayýncýlýk Ltd. Þti. 2002; Ünsal E, Kýzýlcý S. Diyabetli bireylerin bilgi düzeyi özbakým gücü ve A1c düzeyi arasýndaki iliþki. DEÜHYO ED 2009;2(2): Yýldýrým S, Özgür G, Gümüþ AB. Huzurevinde yaþayan yaþlýlarýn öz bakým gücü ve etkileyen faktörler. Ege Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi 2007;23(2): Uðurlu N, Bolat M, Erdem S. Yaþlýlarda özbakým gücünü etkileyen etmenlerin incelenmesi. Psikiyatri Hemþireliði Dergisi 2010;1(2): Yýlmaz EB, Ergun A. Kalp yetmezliði olan hastalarýn algýlanan sosyal destek ile umutsuzluk ve ölüm kaygýsý düzeyleri arasýndaki iliþki. Ege Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi 2010;(3): Çýnar S. Psychosocial adjustment and social support in hemodialysis patients. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci 2009;1(1): Park H, Kim MT. Impact of social role strain, depression, social support and age on diabetes selfefficacy in Korean women with type 2 diabetes. J Cardiovasc Nurs 2012;(1): YAZIÞMA ADRESÝ Yrd. Doç. Dr. Papatya KARAKURT Erzincan Üniversitesi, Hemþirelik, ERZÝNCAN, TÜRKÝYE E-Posta : Geliþ Tarihi : Kabul Tarihi :

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý

Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý ARAÞTIRMA Depresyon Tanýsý Almýþ Hastalarda Ölüm Kaygýsýnýn Araþtýrýlmasý Investigation of Death Anxiety Among Depressive Patients Nilgün Öngider 1, Suna Özýþýk Eyüpoðlu 2 1 Psk.Dr., P.S. Yaþam Özel Aile

Detaylı

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri

Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Hemþirelerin atýlganlýk düzeyleri Assertiveness levels of nurses Birgül Özkan, Msc, Department of Nursing, Kayseri Atatürk Health Vocational School, Erciyes University,

Detaylı

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ

ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ ÇOCUKLAR ÝÇÝN YAÞAM KALÝTESÝ ÖLÇEÐÝNÝN 8-12 YAÞ ÇOCUK FORMUNUN GEÇERLÝK VE GÜVENÝRLÝÐÝ Nursu ÇAKIN MEMÝK*, Belma AÐAOÐLU**, Ayþen COÞKUN**, Iþýk KARAKAYA*** ÖZET Amaç: Çocuklar Ýçin Yaþam Kalitesi Ölçeði

Detaylı

41 KLÝNÝK ÇALIÞMA Okul Yaþ Grubu Çocuklarýn Hastane Ve Hastalýðý Ýle Ýlgili Bilgilendirme Durumlarýnýn Endiþe Kaynaklarý Ýle Etkileþimi The Interaction Between The Informing Situation Of The School Age

Detaylı

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu

Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Ankara'da Bir Týp Fakültesi'nde Okuyan Son Sýnýf Öðrencilerde Tükenmiþlik Sendromu Burnout Syndrome Among Last Year Medical Students of a Medical Faculty in Ankara Dr. Mehmet Güdük*, Dr. Þerafettin Erol*,

Detaylı

SB 1 Duygudurum Bozukluðu Eþtanýsýnýn Sosyal Anksiyete Bozukluðu Üzerine Klinik Etkisi Ahmet Koyuncu1, Ýlker Özyýldýrým2 Batý Bahat Hastanesi Psikiyatri Birimi1,Medicana International Psikiyatri Birimi2

Detaylı

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý

Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý ARAÞTIRMALAR / Researches Annelerin Çocukluk Çaðý Aþý Takvimi ve Aþýlama Komplikasyonlarý Ýle Ýlgili Bilgi Durumlarý Mothers' Information Status about Complications of Immunization and Childhood Vaccine

Detaylı

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý

Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý 123 ARAÞTIRMA Özet Isparta il merkezinde görevli öðretmenlerin ilkyardým bilgi düzeyleri ve tutumlarý Tufan Nayir*, Ersin Uskun**, Hakan Türkoðlu**, Ertan Uzun***, Mustafa Öztürk**, A. Nesimi Kiþioðlu**.

Detaylı

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar?

Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? OLGU SERÝSÝ Ne Zaman Travmatik Yas Tanýsý Konur? Ne Zaman Tedavi Baþlar? Ufuk Sezgin 1, Þahika Yüksel 1, Zerrin Topçu 2, Aysun Genç Diþcigil 3 1 Doç. Dr., Prof. Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi

Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Erciyes Üniversitesi Öðrencilerinde Sigara Ýçme Durumunun 1985 2005 Yýllarý Arasýndaki Deðiþimi Change of Smoking Prevalence among Erciyes University Students between 1985

Detaylı

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin alt nc y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n geliflmelerine

Detaylı

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki

Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Psikiyatrik Belirtiler ve Serum Lipid Düzeyleri Arasýndaki Ýliþki Ramazan ÖZCANKAYA*, Namýk DELÝBAÞ** ÖZET Bu çalýþma, psikiyatri polikliniðinde Mayýs 1999-Þubat 2000 ta-rihleri arasýnda gerçekleþtirildi.

Detaylı

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home

The relation between the self care strength and life satisfaction of the elderly living in nursing home Dicle Tıp Derg/Dicle Med J Copyright Dicle Tıp Dergisi 2009 Cilt/Vol 36, No 4, 275-282 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL RESEARCH Huzurevinde yaşayan yaşlılarda özbakım gücü ve yaşam doyumu arasındaki ilişki

Detaylı

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri

Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Depresif Bozukluklarda Risk Etkenleri Süheyla ÜNAL*, Levent KÜEY**, Cengiz GÜLEÇ***, Mehmet BEKAROÐLU***, Yunus Emre EVLÝCE****, Selçuk KIRLI***** ÖZET * Prof. Dr., Ýnönü Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ. Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2014; 15(1) : 9-15 Araştırma SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYİNİN SİGARA KULLANIMI ÜZERİNE ETKİSİ 1 2 3 Meryem BARAN, Gülden KÜÇÜKAKÇA, Gülsün AYRAN

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ

SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ SÜRDÜRÜLEBÝLÝR SAÐLIK SÝSTEMÝ ÝÇÝN KRONÝK HASTALIK YÖNETÝMÝNDE ELEKTRONÝK SAÐLIK KAYITLARININ ROLÜ Prof. Dr. Erdal AKALIN Doç. Dr. Mine DURUSU TANRIÖVER Faik SAYRAN Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/529

Detaylı

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen

Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen Yaþlýlýk Çaðý Depresyonlarý Yrd. Doç. Dr. Kamil Nahit ÖZMENLER* Dünyada ortalama yaþam süresinde beklenen artýþ ile birlikte yaþlý nüfus sayýsýnda da artýþ olmuþ, 1950'lerde ortalama yaþam süresi 36 yýl

Detaylı

Öðrenme stratejilerinin öðrenci baþarýsýna etkisi

Öðrenme stratejilerinin öðrenci baþarýsýna etkisi ARAÞTIRMALAR (Research Reports) Öðrenme stratejilerinin öðrenci baþarýsýna etkisi Effect of learning strategies on success of student's Zeynep Baykan, MD. Department of Medical Education, Erciyes University

Detaylı

geçmiþten geleceðe teþhisten tedaviye... Sözel Bildiri ve Poster Bildiri Özetleri Sheraton Otel ve Kongre Merkezi, Ankara Sözel ve poster bildiri özetleri Türkiye Psikiyatri Derneði özet sisteminden gönderildiði

Detaylı

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý

Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 2007: 5 (1): 31-35 ARAÞTIRMA Mardin ili ilköðretim okullarýnda 6-15 yaþ grubu öðrencilerde kilo fazlalýðý ve obezite prevalansý Uz. Dr. Ayfer Gözü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi,

Detaylı

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007

Bu Sayýda Cilt 16 Sayý 6 Haziran 2007 Sürekli Týp Eðitimi Dergisi Yayýn Yönetmenleri Dr. Orhan Odabaþý Yayýn Kurulu Doç. Dr. Özen Aþut Dr. Aysun Balseven Odabaþý Dr. Zeren Barýþ Dr. Þamih Demli Dr. Betigül Güliter Dr. R. Ekrem Kutbay Dr. Banu

Detaylı

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer*****

Dr. Selma Çetinkaya*, Dr. Seher Arslan**, Dr. Naim Nur ***, Dr. Ömer Faruk Demir**, Dr. Levent Özdemir****, Dr. Haldun Sümer***** Sývas Ýl Merkezi nde Sosyoekonomik Düzeyi Farklý Üç ÝlköðretimOkulu Öðrencilerinde Kiþisel Hijyen Alýþkanlýklarý Personal Hygiene Behaviors of The Students Attending in Primary Schools, in Sývas Dr. Selma

Detaylı

Trikotilomanide Klinik Özellikler

Trikotilomanide Klinik Özellikler Trikotilomanide Klinik Özellikler Vehbi KESER*, Raþit TÜKEL**, Nuray KARALI***, Celal ÇALIKUÞU***, Tuba ÖZPULAT OLGUN**** ÖZET Bu çalýþmada, 19 trikotilomani hastasýnda, demografik ve fenomenolojik özellikler,

Detaylı

YARA BAKIMI ve TEDAVISI

YARA BAKIMI ve TEDAVISI Ý.Ü Cerrahpaþa Týp Fakültesi Sürekli Týp Eðitimi Etkinlikleri Sempozyum Dizisi No: 67 YARA BAKIMI ve TEDAVISI ve Sürekli Týp Eðitimi Komisyonu Editörler Uzm. Hem. Þerife Kartal Erdost Prof. Dr. Oðuz Çetinkale

Detaylı

DERLEME REVIEW Ruh Saðlýðýnýn Ýyileþtirilmesinde Destek Bir Tedavi Yaklaþýmý: Hayvan Destekli Tedavi Sibel CEVÝZCÝ, Doç. Dr. Ethem ERGÝNÖZ, Prof. Dr. Zuhal BALTAÞ Ýstanbul Üniversitesi, Cerrahpaþa Týp

Detaylı

"Þizotipal Kiþilik Özellikleri" Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý

Þizotipal Kiþilik Özellikleri Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý "Þizotipal Kiþilik Özellikleri" Alt Ölçeði: Deðerlendiriciler Arasý Güvenilirlik Çalýþmasý Suzan ÖZER*, Semra ULUSOY**, Elif KABAKÇI***, Aylin ULUÞAHÝN**** ÖZET Þizofreniden daha hafif bir klinik tablo

Detaylı

Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri

Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri Böbrek Transplantasyonu ve Psikiyatri Gamze ÖZÇÜRÜMEZ*, Nilgün TANRIVERDÝ**, Leyla ZÝLELÝ*** ÖZET Böbrek transplantasyonu öncesinde psikiyatrdan beklenen, alýcýnýn, ruhsal durum muayenesini yapmasý, psikiyatrik

Detaylı

ERGEN RUH SAÐLIÐI AÇISINDAN BÝR RÝSK FAKTÖRÜ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI

ERGEN RUH SAÐLIÐI AÇISINDAN BÝR RÝSK FAKTÖRÜ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI ERGEN RUH SAÐLIÐI AÇISINDAN BÝR RÝSK FAKTÖRÜ: ÝNTERNET BAÐIMLILIÐI Esra CEYHAN* ÖZET Amaç: Günümüzde internete iliþkin baðýmlýlýk veya patolojik internet kullanýmý büyük bir ilgi, araþtýrma, tartýþma alaný

Detaylı

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet

Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. BAÞBAKANLIK Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet Türkiye de Kadýna Yönelik Aile Ýçi Þiddet T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ziya Gökalp Cad. No:

Detaylı

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý

Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Gülhane Týp Dergisi 2008; 50: 102-109 Gülhane Askeri Týp Akademisi 2008 ARAÞTIRMA Ankara'da iki kýz öðrenci yurdunda kalan öðrencilerin beslenme alýþkanlýklarý Mahir Güleç (*), Nurcan Yabancý (**), Ercan

Detaylı