DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA"

Transkript

1 Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 237- DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan TOPBAŞ 1 ÖZET Toplumsal yaşam içerisinde vatandaşlar çeşitli amaçlar doğrultusunda ve çeşitli şekillerde siyasetle ilgilenmekte ve siyasal sisteme siyasal katılma yoluyla girdi sağlamaktadır. Seçmenlerin, siyasal karar mercilerini etkilemeye yönelik davranış ve eylem türlerini içeren siyasal katılma kişinin otonom olarak yaptığı tercihler ve verdiği kararlar sonucunda siyasal karar mevkilerine gelecek olanları veya bu mevkileri ellerinde bulunduranları etkilemek üzere yaptıkları eylem ve davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Ancak bu siyasal katılma türleri veya düzeyleri siyasal sistemden sisteme değişiklik göstermektedir. Sistem analizi içerisinde bireyler siyasal olmayan rollerden siyasal rollere geçişi ancak siyasal katılma yoluyla gerçekleştirebilirler. Vatandaşlar, toplumsal ve bireysel isteklerini, beklentilerini ve umutlarını, ancak siyasal katılma yoluyla siyasal sisteme göndermektedir. Siyasal sistem, bu siyasal katılma girdileri doğrultusunda karar almakta ve eyleme geçmektedir. Aksi takdirde siyasal sistem, toplum için bağlayıcı karar alma ve eyleme geçme gereği görmeyecektir. Çünkü siyasal katılma girdileri siyasal sistemin aldığı karar ve gerçekleştirdikleri eylemlerin hem varlık nedeni hem de hammaddesidir. Bu keşif çalışması, siyasal sistem kuramı bağlamında Erzurum seçmeninin siyasal olmayan rollerinden siyasal rollere geçerek hangi tür ve sıklıkta siyasal sisteme katıldıklarını analiz etmektedir. Ayrıca çalışmamızda, siyasal katılma türleri ile Erzurum seçmeninin sosyo-ekonomik ve sosyo kültürel değişkenleri arasındaki ilişkileri de incelenmiştir. Anahtar Kelimeler: David Easton, Siyasal Sistem Kuramı, Siyasal Katılma POLITICAL PARTICIPATION IN RESPECT TO POLITICAL SYSTEM THEORY OF DAVID EASTON: A SURVEY ON ERZURUM VOTERS ABSTRACT In social life, citizens deal with politics for various purposes and in various ways, and provide inputs to political system through political participation. Political participation, including the types and behaviours of voters, directed to affecting the decision-makers is defined as the behaviours and activities realizde to affect those to come to pasitions to give political decisions or those holding these positions as a result of preferences decisions one makes autonomously however, these political participation types or levels change from one political system to another. Individuals can realize the transfer from nonpolitical roles to political ones only by political participation. Citizens can only address their socialand individual wishes, expectations and hopes to political system only through political participation. The political system makes decisions an puts them into action within the context of these political participation inputs. Otherwise, political system won t see the necessity of taking enforcing decisions and putting tehm ınto operation. This is because, political participation inputs are the exıstence reason and now material of the decisions and the operations of the political system. This survey analysis in what types an how often Erzurum voters participate the political system by transferring from nonpolitical roles to political ones withing the context of political system theory. In addition, the study brings forword the political participation types, and the relations between socioeconomic and socio- cultural variables of the voters. Keywords: David Easton, Theory Of Political System, Political Participation. 1 Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Arş.Gör.Dr. İletişim 2003/18

2 82 H. Topbaş GİRİŞ İnsanların en temel özelliği onun toplumsal ve siyasal bir varlık olmasıdır. Dünyaya gelişiyle birlikte kendisinde var olan refah, mutluluk ve güven içinde yaşama ihtiyacı bireyi diğer bireylerle bir araya gelerek toplum adı verilen bütün içerisinde, ortak amaç ve ihtiyaçlarını gerçekleştirme durumu ile karşı karşıya bırakmaktadır. Dolayısıyla doğasından kaynaklanan bir gereklilikle toplumsal yaşama dâhil olan birey, oluşan bu yapı içerisinde diğer bireylerle çeşitli ve sayısız ilişkiler kurmakta ve böylelikle doğumuyla başlayan ve yaşamı boyu devam eden bir etkileşim süreci içerisinde yerini almaktadır. İnsanoğlunun toplu halde yaşamaya başlamasıyla birlikte söz konusu toplumsal bütün içerisinde düzenin temini, ortak amaçların gerçekleştirilmesi için iş bölümü ve kurumsallaşmanın sağlanması gibi pek çok sorun ile karşı karşıya kalmakta, bu durum ise, siyaset olgusunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Siyasetin, karmaşık bir yapıya sahip olması neticesinde günümüzde, siyasal analizlerin yapılmasında diğer bilimlerin verilerinden de büyük oranda yararlanılmaktadır. Özellikle psikoloji biliminin insan davranışına özgü tespit ettiği kuralların siyasal davranışlarında açıklanmasında da kullanılmaya başlanması ile birlikte siyaset çok yönlü bir olgu olarak, gerek bireylerin ve gerekse sistemlerin ilgi alanına girdiği görülmektedir. Başlangıçta sadece yönetici ve yönetim şekline ait olgularla açıklanan siyaset, uygulama sürecinde ise topluma ve bireye olan geniş etkisi nedeniyle çok farklı boyutlarda incelenmesi kaçılmaz hale gelmiştir. Oluşturduğu bu etki nedeniyle siyasetin, siyasal hayatta bireyleri ilgilendiren sorunları, sorunların oluşturduğu ortamı, toplumsal yaşam ve yapıyı, toplumsal ilişkileri, siyasal yapı ve kişileri, siyasal yaşamda aktif olmaya çalışan grup ve örgütleri, siyasal sistemin işleyiş ve kararlarını, sistemlerin değişim ve gelişimini, kısaca birey hayatını kuşatan hemen hemen her konuyu kendisine çalışma alanı olarak seçtiği görülmektedir (Çam, 1995: 37-38). Siyasal davranışta her davranış gibi insana özgü bir niteliğe sahiptir. Siyasal sistem ve sağladığı siyasal hakların muhatabı insan olması nedeniyle, siyasal davranışların toplum içinde gerçekleşerek bir anlama ve değere sahip olması nedeniyle siyasal katılımın irdelendiği her çalışma toplumcu ve bireyci yaklaşımın verilerinin kullanılması söz konusu olmaktadır. Psikolojik (bireyci) yaklaşım, siyasal davranışı, bireysel nitelikler ve değerler sisteminden hareket ederek açıklamakta ve bu iki unsurun seçmen davranışının temel belirleyicileri olduğunu kabul etmektedir. Bu yaklaşıma göre, seçmen Bahar 2010, Sayı:30

3 David Easton un Siyasal Sistem Kuramı Bağlamında Siyasal Katılma: 83 davranışı, seçmenlerin bir uyarıcıya verecekleri tepki ve davranışın, seçmenlerin dış dünyayı algılayışına, yorumlayışına bağlı olmakta ve seçmenler psikolojik baskılar altında seçimini yapmakta ve bu baskılar korku, bencillik, otoriterlik, saldırganlık gibi içgüdüsel tepkiler şeklinde davranışlara yansımaktadır (Gülmen, 1979: 4-5). Seçmen davranışlarına yön veren psikolojik etkilerin yanı sıra toplumsal etkenlerde bulunmakta ve bunlar kurumsal ve olgusal nitelikli olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyolojik yaklaşım seçmenlerden daha ziyade, ortak çıkarları bulunan bireylerin oluşturduğu grupları inceleme alanı olarak seçmektedir. Siyasal davranışın sistem bütünlüğü içerisinde açıklanması noktasında David Easton un Sistem Analizi Yaklaşımı ön plana çıkmaktadır. Siyasal sistem, genel toplum bütünü içerisinde otoriter yöntemle değer ve varlık dağıtan daha önce belirlenmiş roller ve roller arası ilişkilerden oluşan bir öğeler dizisi olarak karşımıza çıkmaktadır (Easton, 1965a: 77). Siyasal sistem her şeyden önce özünde iktidar fenomeni bulunan bir örgütlenme biçimi (Uysal Sezer, 1984: 10) olması, siyasal sisteme onu toplumdaki diğer iktidar ve otorite ilişkilerinden ayıran, bir kapsam ve emredicilik kazandırmaktadır. Emredicilik siyasal sistemin yaşaması için, gereksinim duyduğu düzenliliği, bütünlüğü ve sürekliliği ortaya çıkarmakta, bu nedenle söz konusu emredicilik siyasal sistemin, sürekliliğini sağlamak için, sistem değerlerinin topluma kabul ettirilmesi yönünde güç kullanma yetkisi de vermektedir. Siyasal katılma noktasında siyasal sistemler arasında yoğunluk ve biçim açısından önemli farklar bulunmaktadır (Turan, 1986: 30). Siyasal rekabete dayanan sistemlerde toplum üyelerinin siyasal sürece etkin bir biçimde katılmaları genellikle siyasal kültürü oluşturan değerlerden kaynaklanmaktadır. Katılma konusunda sistemler değişik anlayış ve uygulamalara yönelmişlerse de katılmasız bir siyasal sistem ve süreç bulunmamaktadır. Bu sebeple bireylerin siyasal katılma davranışlarındaki değişim ve gelişim toplumsal alt sistemlerin değişmesine ve gelişmesine sebep olacak bu değişim ve gelişim de toplumsal sisteme de yansıyacaktır. Siyasal sistem ile etkin bir "siyasal katılma" arasındaki ilişki halkın siyasal katılımının basitçe sandığa giderek oy kullanması veya temel vatandaşlık görevlerini yerine getirmesiyle değil, siyasetin etkin öznesi haline gelmesi, yani kamusal kararların alınmasına etkin siyasal katılımı sağlayan eylemlilik aracılığıyla gerçekleşecek, böylelikle de siyasal sistem bir değişim ve gelişim gösterecektir. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

4 84 H. Topbaş Bu açıklamalar doğrultusunda, çalışmamızda siyasal katılma bir siyasal eylem olarak kabul edilmekte ve toplumun üyesi ile o toplumdaki siyasal otorite arasındaki bir bağ olarak ele alınmaktadır. Çalışma, Seçmenler siyasal sistemin dinamik bir yapıya kavuşması, siyasal sistemin uygulayacağı politikaların belirlenmesine ve etkilenmesine yönelik olarak siyasal sisteme, siyasal katılma yoluyla girdi sağlamaktadır. Seçmenlerin siyasal sisteme katılma düzey ve biçimleri, seçmenlerin sosyo ekonomik ve sosyo-kültürel değişkenlere göre değişiklik göstermektedir; temel varsayımları üzerine oturtulmakta ve seçmenler siyasal sistemin sağlıklı işlemesi için siyasal otoritelere ne tür siyasal gidiler vermektedir? Bu girdiler hangi değişkenlere göre faklılık göstermektedir? sorusuna da cevap aramaktadır. 1- DAVİD EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI David Easton siyasal teori alanında, ikinci dünya savaşı sonrasındaki çalışmalar arasında çok önemli yeri olan bir teoriysen, gelişmesinde Easton un büyük katkısı bulunan sistem analizi de son zamanların, bu alanda ortaya konmuş en kapsamlı modeli olarak kabul edilmektedir. (Saybaşılı; 1985: 23 24). Bu açıdan David Easton ın siyasal sistem kuramı çok yönden ele alınmış eleştirilmiş, lehinde ve aleyhinde birçok eser yayınlanmıştır 2 David Easton siyasal sistem kuramını geliştirirken Max Weber ve Talcott Parsons geleneğinden önemli ölçüde etkilenmekle birlikte, yapısal - işlevsel 2 Easton ın siyasal sistem kuramı hakkında eleştiriler çok çeşitli olup, araştırmacılar özel ilgi alanlarına göre, bazı noktalara ağırlık vermiş, diğer bazı noktalar üzerinde durmamışlardır. Tekeli bu eleştirileri sistemleştirerek, üç başlık altında toplamıştır (Tekeli, 1976: ). Bunlardan birincisi, Easton ın çalışmalarını, ya tümü ya da ortaya attığı bazı problemler açısından doğrudan doğruya inceleme konusu yapanlardır. Bu tür çalışmalarda ayırıcı özellik, tamamıyla kavramsal bir çalışma getirmiş olmasıdır. (Michel, 1970: ; Reading, 1972: ; Gross, 1967: ve Magid, 1955: ). İkinci grup eleştiri ise, Easton a uygulamacılar tarafından yöneltilmiştir (Tekeli, 1976:274). Üçüncü grup eleştiri ise Easton ın kuramının çoğu zaman metaorik veya metodoljik incelemeler sırasında kurama benzeyen ve benzemeyen genel, analitik, ampirik kuramlar mukayese edilerek incelendiği ve çoğu zaman inceleyenin, incelediği bütün kuramları birleştirdiğini düşündüğü bir kavram çerçevesinde bu mukayesenin yapıldığı türden eleştirilerdir (Grego, 1968: ve Campbell, 1971: 21 40). Bahar 2010, Sayı:30

5 David Easton un Siyasal Sistem Kuramı Bağlamında Siyasal Katılma: 85 yaklaşımdan farklı bir sistem yaklaşımı ile siyasal olayı açıklamaya yöneldiği görülmektedir (Kalaycıoğlu, 1984: 46). Easton'a göre yapısal - işlevsel yaklaşımın geliştirmiş olduğu kavramlar siyasal sistemi incelemek için yeterli değildir. Üstelik yapısal-işlevselci yaklaşımın temel kavramı olan işlev bir teorinin temelini oluşturamaz. Her sistemin işlemesi için bazı işlevlerin yerine getirilmesi koşulu, (asgari olarak gerekli olduğundan), siyasal sistem için de gerekli varlık koşuludur. Sistem terimi bazı asgari işlevlerin yerine getirildiğini zaten belirtmekte ve tanım itibarıyla bunu varsaymaktadır. Kaldı ki, işlev kesinlik içeren bir terim değildir ve onun görgül olarak uygulanması çok zordur. İşlev kavramının ortaya çıkmış olduğu ilk alan olan antropolojide inceleme birimleri basit, tecrit edilmiş ve toplumsal dengeden sapışları kendiliğinden düzenlenen bir özel denge durumu içindedirler. Çağdaş veya modern, karmaşık siyasal sistemlere uygulandığında işlev tanımını büyük ölçüde genişletmek ve soyutlaştırmak gereklidir. Bu tür bir uygulama, işlev kavramını çok büyük ölçüde soyut bir hale sokacaktır ki neden-sonuç ilişkilerini onun aracılığıyla inceleyebilmemiz olanaksızlaşacaktır veya güçleşecektir. Bu durum ise sorun çözmekten çok sorun yaratmaktadır. Dolayısıyla, Easton doğrudan doğruya siyasal sistemin ayakta kalması için gerekli ve yeterli olan işlevlerin neler olduğunu araştırmamaktadır (Easton, 1965a: ). Easton'un çeşitli yazılarında ortaya koyduğu ve yanıtını aradığı temel sorun veya kendisine göre siyasal teorinin temel sorunu, nasıl olup da istikrar ve değişimlerle dolu bir dünyada herhangi bir siyasal sistemin varlığını ısrarla sürdürebildiği sorunudur. Bu sorunun yanıtı siyasal sistemlerin yaşam süreçlerini de, onları sürdüren tepki biçimlerini de açığa çıkaracaktır. Dolayısıyla siyasal teorinin temel sorunu bu süreçleri ve söz konusu tepkilerin doğası ve koşullarını incelemektir. Bu sorun analiz edilip ortaya konmadan, siyasal sistemin varlığını devam ettirmesinde önemli roller üstlenen işlevler de anlaşılamayacaktır (Easton, 1965b: 17 18). Easton, bu sorunun cevabını bulmaya çalışırken bazı varsayımlarda bulunmaktadır. Easton ın bu aşamada çözmeye çalıştığı şey, sistem ile çevresinin ilişkileridir (Tekeli, 1976: 117). Easton öncelikle, siyasal sistemin çevre içinde konumlu olan, çevre tarafından etkilenen ve çevreyi tepkileriyle etkileyen bir nitelik olduğunu kabul etmekte ve Şekil-1 de bu süreç ifadelendirilmektedir (Easton,1965b: 75). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

6 86 H. Topbaş Şekil- 1: Siyasal Sistemin Akım Modeli Ç E V R E Toplum İçi Çevre Toplum Dışı Çevre TALEPLER DESTEK Siyasal Sistem Haber Geri Beslemesi Taleplerin Çıktılara Dönüşümü Haber Geri Beslemesi O T O R İ T E L E R Çıktı Karar ve Eylemler Ç E V R E Geri besleme döngüsü Easton un siyasal sisteme ilk olarak yaklaşımında, siyasal sistemi kapalı kutu olarak kabul etmekte ve siyasal sistemin içinde ne olup bittiğine ilgi göstermemektedir (Easton, 1965b: 78). Easton bu noktada çözümlemeye çalıştığı şey, siyasal sistem ile çevresinin ilişkileridir. Easton siyasal sistem analizi ile siyasal yaşamın içerisine gömüldüğü, etkilere açık, sosyal sistemlerce çevrelenerek sınırlarının belli ve karşılıklı ilişkilerin yoğun olarak yaşandığı bur durumu ifadelendirmektedir (Easton, 1965b: 25). Siyasal Sistemin Akım Modeli siyasal sistemin geniş kapsamını göstermektedir. Şekil-1 den de anlaşılacağı üzere, siyasal sistem bir toplumsal sistemin içerisinde bulunmakta ve bu toplumsal sistem de bir dış çevrenin içine oturtulmaktadır. Aynı zamanda, siyasal sistem içsel çevre ile dışsal çevre arasındaki alışveriş ya da etkiler akışı da, çift yönlü olarak gerçekleşmektedir. Bu durumlarda siyasal sistemdeki canlılığın, geride kalan toplumsal sistemler üzerinde önemli sonuçlar ortaya çıkartabileceği gibi tam tersi bir durumda söz konusu olabilmektedir. Herhangi bir siyasal sistemin değişim göstermeden varlığını sürdürebilmesi için, ya siyasal sistemin çevreden gelen etkilere muhatap olmaması ya çevrede hiçbir Bahar 2010, Sayı:30

7 David Easton un Siyasal Sistem Kuramı Bağlamında Siyasal Katılma: 87 değişikliğin olmaması, ya da siyasal sistemin bu çevresel etkilere kapalı bir sistem olması gerekmektedir. Oysaki siyasal sistem, açık bir sistemdir ve çevresinde de sürekli değişiklikler meydana gelmekte, siyasal sistem, toplumun tümü için değerlerin otoriter dağıtımı amacıyla karar alabilecek ve bunları uygulayabilecek gücü elinde tutabilecek şekilde gerektiğinde değişebilecektir. Siyasal sistem içerisinde gelişen bu süreç, sistemin varlığını sürdürebilmesi için bir gerekliliktir. Çevreden gelen ve sistemde değişikliği öngören etkiler, sisteme yönelik bir baskı aracı olarak kabul edilmekte ve siyasal sistem söz konusu baskıya rağmen varlığını sürdürmek amacıyla baskıya cevap verebilme kapasitesi ve baskıyı kontrol altına alma süreci ni devreye sokmaktadır (Tekeli, 1976: 163) Siyasal sistemin temel değişkenleri üzerindeki gerilimlerle başa çıkabilme kapasitesi onun varlığını sürdürebilmesi için sahip olması gereken temel özelliklerden birisidir. Bu kapasitenin kullanılıp kullanılmaması bir siyasal sistemin varlığını sürdürüp sürdürememesiyle yakından ilgilidir. Dolayısıyla söz konusu kapasite var olmakla birlikte onun kullanımı olmayabilir. Kullanımın söz konusu olabilmesi için gerilim olasılığı içeren koşulların çevreden siyasal sisteme iletilmesi veya ulaştırılması gerekmektedir (Kalaycıoğlu, 1984: 50). Çevre, bilindiği gibi çok karmaşık bir yapı olduğu için ondan gelecek etkiler de aynı derecede çeşitli ve karmaşık olacaktır. Çevreden gelecek olan her bir etki ayrı ve kendine özgü bir biçimde ele alınır ve bu etkilerin teker teker özgül sonuçları siyasal sistem içinde incelenmeye çalışılırsa, kimsenin başaramayacağı karmaşıklıkta bir çözümleme sorunu ortaya çıkacaktır. Onun için çevrenin etkilerini sistematik olarak inceleyebileceğimiz bir biçime dönüştürmemiz, bu çok sayıda etkiyi bazı genel başlıklar altında toplayabilmemiz zorunludur. Dolayısıyla, çevreden kaynaklanan çok sayıda etkiyi az sayıda gösterge haline dönüştürmek onları incelenebilir kılmak için kaçınılmazdır (Easton, 1965b: 25) Bu doğrultuda incelenen siyasal sistemle çevresinin ilişkilerini iki öğe sağlamaktadır. Bunlar çevreden gelen ve sisteme itici güç veren girdiler (input) ile sistemin girdilere cevap şeklinde çevreye gönderdiği tepkiyi ifadelendiren çıktılardır (output) (Easton, 1965a:108). Çıktılar çevrede bir tepkime yaratarak yeni girdilerin doğmasına yol açmakta, siyasal sistem ise bunlara yeni çıktılar ile cevap vermektedir. Siyasal sistem diğer sistemlerden gelen etkiler, bunlar için çıktıları, siyasal sistem için ise girdileri simgelemektedir (Easton, 1965b: 25). Aynı şekilde, siyasal sistemin çıktıları da diğer sistemler için birer girdi olarak değerlendirilmektedir (Easton; 1965a: 109). Bu sibernetik devre ilkesine uygun olarak sürüp gitmekte ve ne başlangıcı nede sonu olmayan sürekli bir akış halinde İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

8 88 H. Topbaş devam edipgitmektedir (Duverger, 1986: 351). İşte girdiler ve çıktılar siyasal sistemle çevresi arasında bu etkileşimi açıklayabilmek ve karmaşıklığı sadeleştirerek incelenebilir veya siyasal çözümleme yapılabilir hale getirmektedir. Siyasal sistem bir bütünü oluşturan, birbiriyle bağlantılı bir örgütler dizisi olması nedeniyle sistem otoritelerinin almış olduğu kararlar bir boşluk oluşturmamaktadır. Toplumun çeşitli kesimlerinde meydana gelen gereksinimler, istekler, sorunlar ve siyasal sistem otoritelerinin bunları algılamaları, kendi düşünce ve eğilimleri, kısa ve uzun dönemli amaçları, siyasal kararların alınmasında etkili olmaktadır. Bu noktada siyasal süreç, toplumdan ve sistemin kendisinden gelen isteklerin, sistem tarafından kararlara dönüştürülmesi ve uygulanması olarak karşımıza çıkmakta ve bu olay bir girdi-çıktı sürecini oluşturmaktadır. Talepler siyasal sisteme girmekte, sistem kendi içinde bu talepleri işleme tabi tutmakta ve sonuçta siyasal kararlar olarak çevreye ulaşmaktadır (Turan, 1986: 19). Siyasal sistem analizinde, gerek girdi ve gerekse çıktı kavramları bir soyutlamayı ifade etmektedir. Bu soyutlama bireyin siyasal olmayan rollerden siyasal olan bir role geçişini ifade etmektedir ki, bu aslında bireylerin siyasal sisteme katılma anlamı taşımaktadır (Kalaycıoğlu, 1984; 58). Siyasal sistemi herhangi bir yolla değiştiren veya etkileyen sistem dışı her türlü olayı içeren girdiler ikiye ayrılarak incelenmektedir (Easton, 1965b: 27). Bunlar; talep (demand) girdisi olarak ifade edilen ve siyasal sistemin otoritelerine yönelik gerilim yaratıcı unsurlar ile siyasal sistem üyelerinin sisteme yönelik tutumlarını içeren destek (support) girdi leridir. Talep girdisi, çevrede oluşan değişiklikleri siyasal sisteme ulaştırarak, sistemi bir eyleme yönelten ve böylece sistemin varlığını sürdürmesini sağlayan temel bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Talepler incelenirken başlıca iki perspektif göz önünde bulundurulmaktadır. Birinci olarak, talepler çevrede meydana gelen bazı değişiklikleri siyasal sisteme ilettiklerinden, siyasal sistemin davranışları üzerinde etkili olduğu, ikincisi ise, taleplerin siyasal sistem üzerinde bir baskı oluşturdukları ve dolayısıyla siyasal sistemin varlığını tehdit ettikleri için, siyasal sistemin varlığını sürdürebilmek üzere talepleri ne şekilde minimize etmeye çalıştığı yaklaşımdır (Tekeli; 1976:184). Talep girdisi belli bir konuya ilişkin olarak siyasal otoritelerce emredici bir değer dağıtımı yapılıp yapılmaması hususunu ifade etmektedir (Easton, 1965b: 38). Başka bir ifadeyle talep girdisi, belli bir konuda siyasi otoriteye ilişkin bir tahsisin yapılıp yapılmaması hakkında ileri sürülen bir fikir veya düşünce olarak da Bahar 2010, Sayı:30

9 David Easton un Siyasal Sistem Kuramı Bağlamında Siyasal Katılma: 89 tanımlanmaktadır. Böylece bir düşünce ne derece geniş çaplı veya özgül olursa olsun, siyasi otoriteye ilişkin bir bölüşümün yapılması veya yapılmaması gerektiğine işaret edecek biçimde ifade edildiği zaman talep haline dönüşmektedir (Kalaycıoğlu, 1984; 54). Talep girdisi toplumsal isteklerin, beklentilerin, umutların belli öneriler olarak sistemin otoritelerine yöneltilip, onların karar almaları ve eyleme geçmelerinin istenmesini yansıtmaktadır. Easton için talep girdileri mutlaka açık olarak belirtilmesi gereken ifadeler değil aynı zamanda örtülü (zımni) olarak da ifade edilen girdilerdir. Örneğin belirli bir adaya oy vermek, belirli bir rejim karşıtı örgüte üye olmaya karar vermek de örtülü olarak taleplerin iletilmesi anlamına gelmektedir. Çünkü yukarıda ifade edilen davranış türleri mutlaka talep belirtme anlamına gelmemektedir (Kalaycıoğlu, 1984: 54) Talep girdileri siyasal sisteme yönelmiş olan çok sayıda etkiyi özet bir biçime indirgeyerek algılamamızı sağlamaktadır. Talep girdileri etrafında oluşan rekabet ve çatışmalar en basit veya ilkelinden en gelişmişine kadar tüm siyasal sistemlerde siyasetin özünü oluşturmaktadır. Talepler, siyasal sistem için bir enformasyon girdisi olması nedeniyle siyasal sistem analizinin temel bağımlı değişkeni dir. Bu noktada talep girdilerinin sıfıra yaklaştığı bir siyasal sistem çözülme durumuyla karşı karşıya kalacaktır (Tekeli; 1976: 185). Çünkü siyasal sistem kendisine yönelik talep girdisi olmadığı takdirde toplum ve bireyler için bağlayıcı kararlar alması için sebep ve gerekte görmeyecek siyasal sistemin faaliyette bulunması anlamsızlaşacaktır. Talep girdileri siyasal sistemin ürettiği, kararlar ye eylemlerin hem varlık sebebi hem de hammaddesidir. Nasıl hammadde olmaksızın bir fabrika üretimde bulunamazsa, talep olmaksızın da siyasal sistemler çıktı oluşturamazlar ve faaliyette bulunamazlar. Siyasal sistemde çıktı ların oluşmasına bir şeyin teşvik ve tahrik etmesi gerekmektedir. İşte bu kaynak talep girdisidir. Talep girdileri farklı, çatışan talepler otoritelere toplumsal sorunların neler olduğunu göstermekte aksi takdirde ise bu sorunların otoriteler tarafından algılanabilmesi imkânsız hale gelmektedir (Easton, 1965b: 40). Talep mevcut olmadığı takdirde siyasal bir sistemin hâkim üyeleri (otorite) hangi problemlere hangi enerjilerini yönelteceklerini kestirmekte zorlanmaktadır. Hangi sebeple olursa olsun (bu sebepler toplumun güvenliği, hâkim sınıfın iktidarını koruması, bürokrasinin devamı, kamu hizmetleri) herhangi bir eyleme geçebilmek için bireylerin yöneticilerin dikkatini bu sorunlara çekmesi gerekmektedir (Easton, 1965b: 49). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

10 90 H. Topbaş Talep ve destek girdisi dışında siyasal sisteme yönelik iki tür girdiden de söz etmek mümkündür. Bunlardan ilki sistemin kaynak gereksinimleri ile ilgilidir. Kaynak gereksinmesi, siyasal sistemin işlevlerini yerine getirebilmesi kontrol ettiği, edebildiği ve edebileceği kaynakların varlığı ve büyüklüğüne bağlıdır (Grumm: 1973: ) İkinci girdi tür ise siyasal katılmadır. Siyasal katılma olgusunda sistemler arasında yoğunluk ve biçimi açısından önemli farklar bulunmaktadır (Turan; 1986b: 30). Siyasal rekabete dayanan sistemlerde toplum üyelerinin siyasal sürece etkin bir biçimde katılmaları genellikle siyasal kültürü oluşturan değerlerden kaynaklanmaktadır. Katılma konusunda sistemler değişik anlayış ve uygulamalara yönelmişlerse de katılmasız bir siyasal sistem ve süreç bulunmamaktadır. 2. SİYASAL SİSTEMLERDE SİYASAL KATILMA Günümüzün en yaygın toplumsal-siyasal örgütlenme biçimi olan ulus devletlerin özünü oluşturan ilkelerden bir tanesi, siyasal iktidarın gücünü yönetilenlerden almasıdır. Siyasal iktidarın ilahi kaynaklara dayandığı düşüncesinin bırakılarak, yönetilenlerin rızasına dayandırılması uzun bir siyasal değişim süreci sonunda ortaya çıkmıştır. Sanayi devriminden sonra, yönetimden etkilenenler, giderek toplum adına uyulması zorunlu kararlar alma işlemine katılmak isteği göstermişler ve birçok toplumda uzun hatta zaman zaman kanlı çatışmalar meydana gelmiş, sonuçta yönetilenler siyasal sürece katılım hakkına sahip oldukları anlayışı gelişmiş ve yerleşmiştir. Bütün, modern siyasal toplumlarda siyasal katılma veri olarak benimsenmekten öteye, iyi vatandaşın katılımcı bir vatandaş olduğu düşüncesi yerleştiği görülmektedir. (Turan, 1987: 67). Geniş halk kitlelerinin pek çok ülkede sandık başına giderek oy kullandığı çağımızda, siyasal katılma olayının da, özellikle 1960 lı yıllardan beri siyasal bilim uzmanlarınca artan bir ilgi ile izlendiği görülmektedir. Siyasal katılma olayına iki yaklaşım söz konusudur. Bu yaklaşımlardan birincisi, siyasal katılmayı modernleşmenin bir sonucu veya siyasal gelişmenin bir göstergesi olarak ele alan yaklaşımdır (Weiner, 1971: ). İkinci yaklaşım ise, siyasal katılmaya kişisel çözümleme düzeyinde yaklaşan ve kişiyi oy vermeye, sorunlarını siyasal otoritelere yansıtmaya, siyasal gösterilerde bulunmaya neden olan koşulları araştıran yaklaşımdır (Verba, Nie ve Kim, 1978). Bu iki yaklaşımı bağdaştırmaya yönelik çabalar kullandıkları veriler ve bağlamlar dolayısıyla sınırlı kalmaktadır. Kaldı ki, bu alanda güvenirliliği yüksek, uzun süreli gözleme dayalı Bahar 2010, Sayı:30

11 David Easton un Siyasal Sistem Kuramı Bağlamında Siyasal Katılma: 91 verilere sahip olmamamız, özellikle siyasal değişim gibi ancak süreç olarak ifade edilebilecek siyasal olaylarla siyasal katılma arasındaki bağı gerektiği gibi incelenmesinde ciddi zorluklar çıkarmaktadır. Bu pratik veya teknik engellerin yanı sıra değişik yaklaşımlar kullanan bilim adamlarının siyasal katılmayı kavramsallaştırmaları da farklılıklar göstermektedir. Ayrıca, siyasal katılmanın kabul edilen tanımları ile bu tanımların içselleştirilmesi arasında da ciddi ayrılıklar ortaya çıkmaktadır. Lerner, The Passing Of The Tradiotional Society (1958) adlı eserindeki ortaya sürdüğü varsayımlarında sürekli olarak siyasal katılmaya atıfta bulunmakta, ölçümlerini ise tamamıyla oy vermeye dayandırmaktadır. Keza Karl Deutch da Social Mobilization And Political Developmant (1966: ) adlı makalesinde de siyasal katılmanın bağımlı değişkeni olarak toplam oy verme istatistiklerini incelemektedir. Türkiye üzerindeki çalışmalar arasında da şüphesiz en önemlileri olan Deniz Baykal ın Siyasal Katılma (1970) ve Ergun Özbudun un Toplumsal Değişme ve Siyasal Katılma ( 1975) adlı eserleri de büyük ölçüde oy verme istatistiklerine dayanmaktadır. Siyasal katılma kavramı, gerek 1920'lerden sonra, davranışçı akımın yaygınlaşmasının etkisi (Dahl, 1969: 69), gerek modernleşme sürecinin siyasal katılma üzerindeki etkileri paralelinde modern-geleneksel toplumların karşılaştırılmasında bir ölçü olarak kullanılması (Huntington, 1968: 32-36) ve gerekse liberal demokrasiye yöneltilen eleştiriler nedeniyle, 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren birçok araştırmanın 3 konusu olmuş, ancak üzerinde düşünce birliği sağlanmış bir tanıma da henüz ulaşılamamıştır. Bu durumun nedeni olarak siyasal katılmanın çok yönlü bir olgu olması paralelinde farklı yaklaşımlar çerçevesinde açıklanması ve hangi eylemlerin siyasal katılma olarak ele alınacağının sınırının net olarak çizilememesi gösterilmektedir. Çeşitli alanlardan derlenmiş olan siyasal katılma kavramı, siyasal tercihin yaşamın her anında kendini ortaya koyması anlamında, siyasal etkileşimi anlatmak amacıyla kullanılmaktadır (Anık, 2000: 161). Araştırmacılar arasında hukuka aykırı eylemlerin, istenilen sonucu sağlayamayan "başarısız" etkileme girişimlerinin ve irade dışı katılma eylemlerinin siyasal katılma sayılıp sayılmayacağı konusunda da görüş birliği bulunmamaktadır (Özbudun, 1975: 2). Katılmaya dair ortak bir tanımın yılları arasındaki donemde yapılmış Türkiye ve dünyadaki bazı çalışmalar su şekilde sıralanabilir. Deutsch (1961), Frey (1963), Dahl (1963), Bulutay ve Yıldırım (1968), Nie, Bıngham, Prewıtt (1969), Pızzorno (1970), Baykal (1970), Verba, Nie, Kım (1971), Weıner (1971), Ozankaya (1971), Verba, Nie (1972), Cornelıus (1973), Sencer (1974), Karaesmen (1975), Karpat (1975), Kongar (1975), Mardin (1975), Özbudun (1975,A,B), Vergin (1977), Tekeli vc Gökçeli (1977), Ergil (1980). İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

12 92 H. Topbaş olmamasının diğer bir nedeni de, katılmanın daha çok uygulamaya yönelik olmasıdır. Ulusal, yerel ya da çalışma yaşamı gibi farklı alan ve düzeylerde çeşitli katılma uygulamalarının varlığı her düzey ve alanın kendi amacına uygun tanımlar yapmasına neden olmaktadır (Uysal Sezer, 1984: 2). Ayrıca toplumların sosyoekonomik gelişme düzeylerinin farklı olması ve demokrasilerin uygulama farklılığı da ortak bir tanım yapılmasının önündeki engellerdendir. Siyasal katılma kavramının tanımları etrafında farklı yaklaşımların olması, bu konuda ortak bir tanıma ulaşılamaması, kavramın zihinlerde yeteri kadar berraklaşması bakımından yerli ve yabancı kaynaklarda yer alan birçok tanımın ortaya konulmasını gerekli kılmaktadır. McClosky (1972:252) siyasal katılmayı, "yöneticilerin ve yönetilenlerin doğrudan ya da dolaylı olarak kamusal politikaların nasıl oluşturulacağının belirlenmesinde toplum üyelerinin gönüllü olarak yaptığı faaliyetler" olarak tanımlamaktadır. Weiner (1971:164)'ise siyasal katılmayı, "yerel veya ulusal bütün düzeylerdeki siyasal liderlerin tercihlerini meşru veya gayri meşru yöntemler kullanarak etkilemeyi amaçlayan, başarılı ya da başarısız örgütlü ya da örgütsüz, sürekli ya da süreksiz olarak yapılan bütün eylemler" şeklinde tanımlamaktadır. Mılbrath ve Goel'de (1977:2) vatandaşların devlet yönetimini etkileme veya desteklemek için yaptıkları eylemlerin siyasal katılmayı ifade ettiğini belirtmektedir. Parry, Moyser ve Day (1992: 16) ise siyasal katılmanın kamu politikalarının formülasyonu ve uygulanmasında rol almayı içerdiğini belirtilerek, "kamu temsilcileri ve memurları tarafından alınan kararları etkilemeyi amaçlayan vatandaşların eylemi" olarak tanımlamaktadır. Başka bir tanımda ise siyasal katılma, "kimlerin yöneteceğini ya da onların nasıl yöneteceklerini etkilemek niyetiyle sergilenen bireysel davranışlar" olarak tanımlanmaktadır (Hague, Harrop ve Breslın, 1992: 156). Siyasal katılımın bir davranış olmanın ötesinde normatif bir karakter de kazandığına değinen Birch (1993: 81); Siyasal katılımın kötü bir şey olduğunu düşünen çok az insan vardır. Pek çok kişi, katılımı Batılı demokratik sistemlerin başarısında önemli bir unsur olarak görmekte ve bireylerin genel katılım düzeyinden ve biçiminden de demokrasinin kalitesini ve belki de etkinliğini arttıracağı kanısındadır. şeklinde değerlendirmede bulunmaktadır. Yabancı araştırmacılar yanında yerli araştırmacılar da siyasal katılma kavramı üzerinde değerlendirmeler yaparak çeşitli tanımlamalarda bulunmuşlardır. Özbudun (1975: 4) siyasal katılmayı, "vatandaşların, merkezi veya yöresel devlet organlarının personelini yahut kararlarını etkilemek üzere kendilerince ya da başkalarınca tasarlanmış, hukuki veya hukuk dışı başarılı veya başarısız eylemlere Bahar 2010, Sayı:30

13 David Easton un Siyasal Sistem Kuramı Bağlamında Siyasal Katılma: 93 girişmeleri" şeklinde tanımlamaktadır. Daver (1993: 203) siyasal katılmayı, bireyin siyasal sistem karşısındaki durumunu, tutumunu ve davranışlarını gösteren bir kavram olarak ifade etmektedir. Katılım basit bir meraktan, yoğun bir eyleme kadar uzanan geniş bir tutum ve faaliyet alanını kapsamaktadır. Kışlalı (1983:186)'da siyasal katılmayı "vatandaşların, devletin çeşitli düzeylerdeki karar ve uygulamalarını etkileme eylemleri" olarak tanımlamakta, Eroğul (1991: 17) ise siyasal katılımı devlet yönetimine katılma ile eş görmektedir. Tokgöz ise (1979: 297) "oy vermeyi de içerecek şekilde kampanyalarda çalışma, siyasal tartışmalara girme, siyaset adamlarıyla ilişki kurma ve benzeri şekildeki pek çok davranışsal faaliyeti" siyasal katılma olarak ifadelendirmektedir. Kısaca bu tanımlardan yola çıkarak siyasal katılmaya "kişinin otonom olarak yaptığı tercihler ve verdiği kararlar sonucunda, siyasal karar mevkilerine gelecek olanları veya bu mevkileri ellerinde bulunduranları etkilemek üzere yaptıkları eylem ve faaliyetler" Kalaycıoğlu (1983: 10) şeklinde bir tanımlamak mümkündür. Siyasal katılmada birey ile sistem değerleri ve süreçlerinin bütünleşmesi amaçlandığı için bu iki unsur arasında değer ve görüş birliğinin oluşturduğu bir uyum, birey davranışlarında siyasal sürecin devamı ve işlerliği için uygunluk, devamlılık ve yaygınlık kazanacaktır. Bu sebeple bireyin siyasal katılımı, bireyin beklentilerini, taleplerini, tutum ve değerlerini ve bunların geliştirip şekillendirdiği biçimde sisteme ve eyleme yönelişini kapsayan bir bütün (Uysal Sezer, 1984: 4) olarak karşımıza çıkacaktır. Siyasal katılmanın yaygın olarak görülen iki tür uygulama biçimi bulunmaktadır (Turan, 1986: 68-73). Bunlardan birincisi oy kullanma dır. Hemen her demokratik toplumda bireyler, siyasal tercihlerini, öncelikle oy verme davranışıyla ortaya koymaktadır. İkinci ve etkili biçimi olduğu için daha fazla önemsenen siyasal katılma ise, siyasal sistemde görev alan kişilerle ilişki kurulmasıdır. İkinci tür siyasal katılma, yönetilenlerin çağdaş demokratik siyasal sistemler için öngörülen denge ve denetim mekanizması işlevini yerine getirmektedir (Anık, 2000: 161). Yani siyasal katılmanın, tanımına uygun olan bu ikinci tür, seçmenin oy teveccühüne mazhar olmuş siyasi kişi, kurum, program veya kadroların vekâlet ettikleri süre içinde azil ya da teveccühten mahrum bırakma tehdidiyle onların denetim altında tutulması anlamına gelmektedir (Anık, 2000: 161). Hangi boyutta ve nasıl bir niteliğe sahip olursa olsun bireylerin siyasal katılmalarında belli bir amaç bulunmaktadır. Bu amaçları gerçekleştirme yönünde İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

14 94 H. Topbaş "Genellikle dört çeşit güdü insanları siyasete katılmaya sevk etmektedir. Bunlar kişisel bağlılık, dayanışma, çıkar ve vatandaşlık duygusudur (Özbudun, 1975: 6). Bu güdülerle harekete geçen bireylerin siyasal katılımdan beklentileri ise; çıkarlarını koruma, sosyal dayanışma ve uyum, grubuyla hareket etme, dünyayı anlama, psikolojik tatminsizliklerin ikame edilmesi ve itibar görme, takdir edilme ihtiyaçları olarak karşımıza çıkmaktadır (Yücekök; 1987: 28). Siyasal katılmayı ifade eden tanımları büyük ölçüde genişletmek ve daha birçok tanım yapmak olanaklıdır. Gerek burada ele alınan gerekse alınmayan araştırmacıların tanımları değerlendirildiğinde; "siyasal eylem" yörüngesinde farklılaşmalar oluşmaktadır. Özellikle eylemin "içeriği" ve "niteliği" noktalarında bir ayrım söz konusudur. Nitekim McClosky, Weiner, Milbrath, Pizzorno, Nie ve Verba siyasal katılmanın vurgusunu içeriğine vererek "ne için" katılımda bulunduğunu ön plana çıkarmaktadır. Özbudun, Kalaycıoğlu, Kapani ve Tokgöz ise -"ne için"e de cevap vermekle birlikte- "ne tür eylemler" sorusunu yanıtlarken eylemin "niteliğini" de ön plana çıkmaktadır. Ayrıca tanımların bir kısmı dar kapsam içerisinde sadece davranış (eylem) boyutunu öne çıkartırken, bir kısmı ise daha geniş anlamda siyasal ilgi, bilgi ve tutumları da siyasal katılma kavramın içine almaktadır. Siyasal katılma kavramı üzerine yapılan tanımlardan yola çıkarak, siyasal katılmanın üç önemli özelliği ön plana çıkmaktadır: 1. Tutumlar ya da eğilimler her zaman eylemi ifade etmemesine rağmen, siyasal katılım eylemleri değil tutumları da içermelidir. (Huntington ve Nelson 1976: 4-6). Dolayısıyla siyasal katılımda fiili eylem önem taşımaktadır. 2. Katılımcıların siyasal eylemi geçici, belirli zamanları kapsayan ve genellikle diğer sosyal rollerle karşılaştırıldığında ikincil gelmektedir. 3. Siyasal katılım sadece hükümet kararlarını etkilemek için gerçekleştirilir. Dolayısıyla herhangi bir özel şirketin yönetimini etkilemek için yapılan bir grev, ne şekilde olursa olsun siyasal katılım sayılamaz. "Siyasal katılım toplumsal sorunların çözülmesinde bir konsensüs oluşturması bakımından, hem demokratik yapılanma hem de bireyler açısından büyük önem taşımaktadır" (Akarlı ve Ben-Dor, 1975: 33). Son analizde ise, tanımlama şekli ne olursa olsun siyasal katılmanın halk tarafından yönetim formülünde ifadesini bulan demokratik yönetimin hem ilkesi hem de demokrasiyi sürdürme aracı olarak; karar alma, alınan kararları etkileme ve Bahar 2010, Sayı:30

15 David Easton un Siyasal Sistem Kuramı Bağlamında Siyasal Katılma: 95 uygulama amaçları ile belirli bir ortamda, farklı düzey ve biçimlerde gerçekleşen, bireylerin tutum ve davranışları ile ilgili bir süreçtir. 3. NİCEL ARAŞTIRMA Siyasal katılma bağlamında, Doğu Anadolu Bölgesi ndeki en büyük seçmen kitlesine sahip Erzurum ili- merkez ilçelerinde yaşayan seçmen kitlesinin, hangi tür siyasal katılma biçimlerini hangi düzeyde yaptıklarına ilişkin görüşlerini tespit etmek ve faktör analizi ile siyasal katılma biçimlerinin tipolojisini çıkartarak bunlara etki eden bio-fizyolojik ve sosyo-ekonomik faktörlerin (etkenlerin) etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. 3.1 Araştırma Evreni (Nüfus) ve Örneklemi Araştırma, Doğu Anadolu Bölgesindeki tek Büyükşehir belediyesi olma özelliği olan ve 452 bin 333 seçmen sayısına sahip Erzurum ili merkez ilçelerinde tesadüfî örneklem yöntemi ile Nisan 2009 tarihleri arasında 578 seçmen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Örneklem tespiti yapılırken, 29 Mart 2009 Genel Mahalli İdareler Yerel Seçimlerde siyasi partilerin aldıkları oylar ve merkez ilçelerinin seçmen sayıları göz önünde bulundurulmuştur. Yapılan örneklem testinden sonra örneklemin dağılımı belirlenmiştir. Bu bağlamda; Erzurum ili merkez ilçelerinde 29 Mart 2009 Genel Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde siyasi partilerin aldıkları oy oranları ve örneklemdeki temsilleri aşağıdaki Tablo-1 de gösterilmektedir. Tablo-1: 29 Mart 2009 Genel Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Siyasi Partilerin Almış Oldukları Oy Oranlarına Göre Örneklem Testi PARTİLER 29 Mart 2009 Genel Mahalli İdareler Yerel Seçimlerinde Siyasi Partilerin Almış Oldukları Oy Oranları (%) Örneklem Temsili (%) Ak Parti 56,8 58,3 MHP 33,9 33,0 CHP 1,1 1,6 SP 5,8 6,6 DİĞER 2,4 0,5 TOPLAM İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

16 96 H. Topbaş 3.2 Uygulama ve Veri Toplama Aracı Araştırmada, araştırmanın varsayımlarına ve seçilen örnekleme uygun olarak belirlenen hipotezleri test etmek amacıyla, siyasal otoriteler tarafından alınan kararları etkilemeyi amaçlayan seçmenlerin doğrudan ve ya dolaylı olarak yaptığı basit meraktan yoğun bir eyleme kadar uzanan geniş bir tutum ve faaliyet alanını kapsayan siyasal katılma faaliyetlerinden oluşan 22 maddelik siyasal katılım skalası oluşturulmuştur. Oluşturulan bu siyasal katılma faaliyetleri katılma derecelerine göre 5 noktalı Likert tipi ölçek ölçek [hiçbir zaman, (1), çok seyrek (2), ara sıra (3), genellikle (4) ve her zaman (5) kullanılmıştır. Daha sonra bu 22 maddeden oluşan siyasal katılma skalası faktör analizine tabi tutularak faktörlerin diğer değişkenler (yaş, eğitim, meslek, gelir düzeyi ve cinsiyet) ile ilişkileri analiz edilmiştir. 3.3 Veri Analizi Aynı şekilde seçmenlerin siyasal sistemin işlevselliği ve siyasal otoritelerin alacağı kararları etkilemesi açısından siyasal katılma faktörleri 22 maddelik siyasal katılma skalası üzerinde Açıklayıcı Faktör Analizi (Exploratory Factor Analysis) ile incelenmiştir. Faktör analizi sonucunda oluşturulan siyasal katılma faktörleri ile seçmenlerin bio-fizyolojik ve sosyo-ekonomik durumları (demografik özellikler) T- testi, tekyönlü varyans analizi (ANOVA) test edilmiştir. 3.4 Araştırmanın Bulguları Araştırmaya katılan 578 seçmenin (deneğin) sosyo-demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla, Erzurum mücavir alanı içerisinde ikamet ettikleri ilçe, cinsiyet, yaş, meslek, aylık gelir ve eğitim durumları ve ideolojik kimliklerine yönelik sorular sorulmuştur ve elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir Araştırmaya Katılanların Sosyo-Demografik Özellikleri Araştırmaya katılanların cinsiyetleri açısından değerlendirildiğinde araştırmaya katılan deneklerin yüzde 66,1 i erkek, yüzde 33,9 u ise kadınlar oluşturmaktadır. Yaş açısından incelendiğinde seçmenlerin yüzde 20,2 si 18-24; yüzde 32,5 i 25-30; yüzde 26,6 sı 31-35; yüzde 12,3 ü 36-40; yüzde 5,9 u ve % 2,4 ü ise 51 yaş ve üstü yaş aralığında yer aldığı görülmektedir. Araştırmaya katılan seçmenler meslekleri açısından incelendiğinde; yüzde 10,7 si işçi, yüzde 22,3 ü memur; yüzde 14 ü esnaf; yüzde 10,7 si serbest meslek; yüzde 8,1 i emekli; yüzde 12,1 i ev hanımı; yüzde 10,2 si öğrenci ve yüzde 11,8 i ise işsiz olarak yaşamını sürdürmektedir. Araştırmaya katılan seçmenlerin meslek Bahar 2010, Sayı:30

17 David Easton un Siyasal Sistem Kuramı Bağlamında Siyasal Katılma: 97 grupları açısından değerlendiğimizde meslek gruplarının hemen hemen hepsinin de belirli oranda araştırmanın örnekleminde temsil edildiği görülmektedir. Ailenin aylık ortalama gelirler seviyeleri incelendiğinde, araştırmaya katılan seçmenlerin yüzde 29.8 i TL; TL yüzde 27,9; TL arasındakiler yüzde 30,8; TL arasında olanlar yüzde 7,8 ve 4001 TL ve üzerinde aylık gelire ise yüzde 3,8 dir. Bu veriler incelendiğinde ise Erzurum seçmenini genelde TL arasında gelire sahip olduğu söylenebilir. Araştırmaya katılan seçmenler eğitim seviyeleri açısından incelendiğinde; yüzde 2,8 unun okuryazar; yüzde 7,6 sının ilkokul; yüzde 11,2 sinin ortaokul; yüzde 34,4 ünün lise; yüzde 38,9 unun üniversite ve yüzde 4,3 ünün ise master ve doktora eğitimi aldığı görülmektedir. Bu veriler doğrultusunda araştırmaya katılan deneklerin büyük çoğunluğunun yüksek öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca araştırmaya katılan seçmenler ideolojik olarak kendilerini nasıl tanımladıkları incelendiğinde ise yüzde 6,4 ü Kemalist Atatürkçü; yüzde 31,7 si Milliyetçi; yüzde 25,1 i İslamcı, yüzde 16,1 i sosyal demokrat; yüzde 15,6 sı sağcı; yüzde 2,2 si liberal ve yüzde 2,9 u ise solcu olarak tanımlamaktadır. Araştırma verilerine göre Erzurum seçmeninin oy tercihlerinden de anlaşılacağı üzere milliyetçi ve İslamcı kimliklerinin ön palana çıktığı görülmektedir Seçmenlerin Siyasal Katılmalarına İlişkin Faktör Analizi Araştırmamıza katılan Erzurum seçmeninin siyasal katılmalarını incelemek amacıyla soru formumuzda yer alan ve çeşitli siyasal katılma faaliyetlerini içeren 22 maddelik siyasal katılma skalası, seçmenleri siyasal katılma faktörlerinin belirlenebilmesi amacıyla faktör analizine tabi tutulmuştur. Faktör yapısının ortaya çıkartılmasında, bütün değişkenleri maksimum varyansı açıklaması beklenen Temel Bileşenler Metodu (Principal Compenents) kullanılmıştır. Kullanılan ölçeğin güvenilirlik katsayısının ise Cronbach s Alpha 0,9235 olarak gerçekleşmiştir. Faktör analizinin güvenilirliği konusunda; örneklem uygunluk ölçütü olarak hesaplanan Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri 0,925 ve küresellik sınama testi olarak kabul edilen Barlett s Test of Sphericity: 11273,393 (sig= 0,000) ile anlamlı bulunmuştur. Bu iki test, üzerinde çalışılan örneklemin büyüklüğünün ve verilerin faktör analizi için uygun olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Özdeğeri 1 den büyük olan ve faktör yükü 0,5 ve üzeri değişkenler faktör boyutlarını yorumlamada kullanılmıştır. Faktör analizi, kullanıcılar için toplam varyansın yüzde 88,334 açıklayan 5 faktör boyutunun ortaya çıkmasıyla sonuçlanmıştır. Rotasyona uğramış (Varimax) bileşen matrisi incelendiğinde faktörlere atanan değişkenler ve faktör yükleri Tablo-2 deki gibidir İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

18 98 H. Topbaş Tablo- 2: Siyasal Katılma Faktörüne İlişkin Rotasyonlu (Varimax) Temel Bileşen Matrisi FAKTÖRLERE ATANAN DEĞİŞKENLER FAKTÖRLER Genel Seçimlerde oy kullanma,975 Yerel Seçimlerde oy kullanma,970 Bir siyasi partiye üye olma,915 Bir siyasi partide görev alma,887 Bir siyasi partinin veya adayın seçim kampanyasında yer alma,903 Siyasetle ilgili bir sivil toplum kuruluşuna üye olma,896 Basında güncel siyaset ile ilgili çıkan haberleri izleme,812 Siyasal içerikli panel, sempozyum, konferanslara dinleyici olarak katılma,745 Bir protesto gösterisine katılarak hükümeti protesto etmek,937 Desteklediğim siyasi parti/adaya diğer seçmenlerin oy vermelerini sağlamak için ikna etme,913 Güncel siyasal anketlere görüş belirtme,932 Gazetede yer alan siyasal haberler ya da köşe yazılarıyla ilgili olarak,928 mektup, faks, internet aracılığı kişisel düşünceleri aktarma Propaganda amaçlı bildiri, gazete, dergi vb. dağıtma, afiş yapıştırma,953 Siyasi konuları diğer vatandaşlar ile tartışma,890 İmza kampanyasına imza verme,839 Bir parti / aday rozeti / amblemi taşıma / arabaya asma,959 Televizyonda yayınlanan siyasal içerikli programları seyretme,792 Beğenilen bir uygulama için devlet yetkililerine takdir mektubu,824 yazma Herhangi bir toplumsal konuda, bilgi istemek amacı ile yetkililere,817 dilekçe ile başvurma Kamusal konularda şikâyetleri/beğenileri bildirmek için devlet,765 yetkililerini ziyaret eden bir grup içinde bulunma Siyasal mitinglere katılma,961 Siyasi konularda bilgi sahibi olarak bilgileri çevreme aktarma,900 Eingenvalues (Özdeğer) 41,1116,30 9,86 8,74 7,17 Açıklanan Varyans 26,4122,9717,6212,648,86 Cronbahc s Alfa 0,96 0,95 0,98 0,93 0,90 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. a Rotation converged in 6 iterations. Bahar 2010, Sayı:30

19 David Easton un Siyasal Sistem Kuramı Bağlamında Siyasal Katılma: 99 Faktör analizi sonuçlarına göre araştırmaya katılan Erzurum seçmeninin siyasal sistemin daha sağlıklı işlemesi için girdi sağlaması açısından siyasal katılma biçimlerine ilişkin ilk ve en güçlü faktörün Siyasal Eylem olduğu görülmüştür. Bu faktörü açıklayan ve yükü 0,5 üzerinde olan 7 (Bir protesto gösterisine katılarak hükümeti protesto etme, Güncel anketlerde görüş belirtme, Gazetede yer alan haberler ya da köşe yazılarıyla ilgili olarak mektup, faks, internet aracılığı kişisel düşünceleri aktarma, İmza kampanyasına imza verme, Beğenilen bir uygulama için devlet yetkililerine takdir mektubu yazma, Herhangi bir toplumsal konuda, bilgi istemek amacı ile yetkililere dilekçe ile başvurma ve Kamusal konularda şikâyetleri/beğenileri bildirmek için devlet yetkililerini ziyaret eden bir grup içinde bulunma) siyasal eylem (item) tespit edilmiştir. Siyasal eylem faktörü toplam varyansın yüzde 26,41 açıklamakta ve güvenilirlik katsayısı Cronbach s Alphası ise 0,96 ve özdeğeri ise 41,11 olarak belirlenmiştir. Siyasal katılmaya ilişkin ikinci faktör, seçmenlerin siyasal konulara ilgilerini ifadelendiren Siyasal ilgi faktörü olarak tanımlanmıştır. Siyasal ilgi faktörü toplam varyans içindeki payı yüzde 22,972 ve güvenilirlik katsayısı Cronbach s Alphası 0,95 ve özdeğeri ise 16,30 dur. Siyasal ilgi faktörüne ilişkin olarak atanan değişkenler dikkate alındığında bu gruptaki değişkenlerin genellikle seçmenlerin siyasal konulara ilgisini gösteren, kitle iletişim araçlarında siyasal konularda çıkan haberleri izleme, siyasal içerikli panel konferans ve sempozyumları dinleme ile siyasal konular ile ilgili seçmenlere bilgi aktarma ve onları oy verme konularında ikna etme gibi siyasal ilgilerini gösteren aktiviteleri içerdiği görülmektedir. Siyasal katılmaya ilişkin üçüncü faktör, seçmenlerin siyasal katılma biçimlerinde seçim dönemlerindeki siyasal kampanyalara katılım eylemlerini içeren siyasal kampanya Aktiviteleri olarak tanımlanmıştır. Siyasal kampanya aktiviteleri toplam varyans içindeki payı yüzde 17,622, özdeğeri 9,86 ve güvenilirlik katsayısı Cronbach s Alphası ise 0,98 dir. Siyasal katılma davranışları içerisinde siyasal kampanya aktiviteleri faktörüne atanan değişkenler dikkate alındığında bu gruptaki değişkenlerin genellikle, bir siyasi parti veya adayın seçim kampanyalarında görev alma şeklindeki katılma davranışlarını içerdiği görülmektedir. Bu bağlamda bir siyasal parti veya adayın seçim kampanyalarında görev alma eylemlerine ilişkin olarak üçüncü siyasal katılım faktörü ise siyasal kampanya olarak ifadelendirilmiştir. Siyasal katılmaya ilişkin dördüncü faktör, seçmenlerin siyasal katılma biçimlerinde siyasal parti veya sivil toplum kuruluşlarına üye olarak katılan seçmenleri ifadelendiren siyasal üyeler faktörü olarak tanımlanmıştır. Siyasal üyelerin toplam varyans içindeki payı yüzde 12,646 iken özdeğeri 8,74 ve İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi

20 100 H. Topbaş güvenilirlik katsayısı Cronbach s Alphası ise 0,96 dır. Siyasal katılma davranışları içerisinde siyasal üyelik faktörüne atanan değişkenler dikkate alındığında bu gruptaki değişkenlerin genellikle, siyasal partilerde üye olarak veya görev alarak siyasal katılma davranışlarında bulunan seçmenler ile siyaset ile ilgili herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üye olan seçmenleri içerdiği görülmektedir. Siyasal katılmaya ilişkin beşinci ve son faktör, seçmenlerin siyasal katılma biçimlerinde yerel veya genel seçimlerde oy kullanan seçmenleri ifadelendiren salt oy kullananlar faktörü olarak tanımlanmıştır. Salt oy kullanarak siyasal katılma faktörünün toplam varyans içindeki payı yüzde 8,680 ve güvenilirlik katsayısı Cronbach s Alphası 0,94 ve özdeğeri ise 7,17 olarak belirlenmiştir. Siyasal katılma davranışları içerisinde salt oy kullanma faktörüne ilişkin olarak atanan değişkenler dikkate alındığında bu gruptaki değişkenlerin genel ve yerel seçimlerde oy kullanarak siyasal sisteme katıldıkları görülmektedir Siyasal Katılmanın Toplumsal Algılanmasına İlişkin Faktörlerin Bazı Değişkenlerle İlişkisi Araştırmamızın bu bölümünde faktör analizi sonucunda ortaya koyduğumuz, Siyasal Eylem, Siyasal İlgi, Siyasal Kampanya Aktiviteleri, Siyasal Üyelik ve Salt Oy Kullanma faktörlerinin ortalamaları üzerinden yaş, eğitim, meslek, aylık gelir ve siyasal kimlikleri arasında anlamlı farkın olup olmadığını ortaya koymak için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile test edilirken, değişken boyutunun iki olması nedeniyle cinsiyet değişkeni bağımsız t testi ile analiz edilmiştir. Bu değişkenler ile faktörler arasındaki ilişkiyi belirten tablolar aşağıda sunulmuştur. Değişken/ Siyasal Katılma Faktörleri Tablo-3: Siyasal Katılma Faktörlerinin Cinsiyet İle İlişkisi T Testi Sonuçları Siyasal Eylem (Faktör 1) T değeri p Siyasal İlgi (Faktör 2) T değeri Siyasal Kampanya Aktiviteleri (Faktör 3) Siyasal Üyelik (Faktör 4) p T değeri p T değeri p Salt Oy Kullanma (Faktör 5) T değeri Cinsiyet 2,20 0,00 5,05 0,00-6,72 0,50 1,80 0,07 2,29 0,02 p Siyasal katılma faktörlerinin cinsiyet değişkeni arasındaki anlamlı farklılık ilişkisi bağımsız t testi ile analiz edilmiştir. Bahar 2010, Sayı:30

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 22.11.2012 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 10.04.2014 Cilt: 16, Sayı: 1, Yıl: 2014, Sayfa: 83-113 Online Yayın Tarihi: 29.04.2014 ISSN:

Detaylı

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ Ahmet GÜNEŞ Cumhuriyet University, Turkey ahmetgunes5050@gmail.com ÖZET Türkiye, siyasal bir deneyim

Detaylı

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ

KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ KAMU YÖNETĐMĐNDE HALKLA ĐLĐŞKĐLERĐN YERĐ VE ÖNEMĐ Yrd.Doç.Dr.Ahmet Ferda ÇAKMAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Đşletme Anabilim Dalı Sacide KĐLCĐ Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan.

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK. Hazırlayan. T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİNDE KURUMSAL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK LİDERLİK Hazırlayan Ramazan ELMA Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Kamu Yönetimi Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü Fırat TUFAN 2501070651 Tez Danışmanı:

Detaylı

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1

Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (www.yonbildergi.com) Güz 2015, Cilt 1, Sayı 1 Örgütsel Bağlılık ile Cinsiyet Arasındaki İlişki: Hastanelerde Çalışan Sağlık Personeli Üzerinde Bir Araştırma

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI

YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1 2013 Manas Journal of Social Studies Vol.: 2 No: 1 2013 YEREL YÖNETİMLERDE DEĞİŞİM VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİNDE MÜŞTERİ ODAKLI PAZARLAMA YAKLAŞIMI Doç.

Detaylı

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Ömer Faruk KOCAMAN. Ankara-2006

BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Yüksek Lisans Tezi. Ömer Faruk KOCAMAN. Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÖNETİM BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI BELEDİYELERDE HALKLA İLİŞKİLER VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ Yüksek Lisans

Detaylı

YEREL YÖNETİM BAŞARISINI VE SEÇMEN TERCİHİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: BUCAK İLÇESİNDE BİR ARAŞTIRMA

YEREL YÖNETİM BAŞARISINI VE SEÇMEN TERCİHİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR: BUCAK İLÇESİNDE BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences Yıl: 2011/1, Sayı:13 Year: 2011/1, Number:13 YEREL YÖNETİM BAŞARISINI

Detaylı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı

Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı 59-96 Siyasal İletişim Sürecinde Sosyal Medya ve Türkiye de 2011 Genel Seçimlerinde Twitter Kullanımı Günseli Bayraktutan Mutlu Binark Tuğrul Çomu Burak Doğu Gözde İslamoğlu Aslı Telli Aydemir Öz Yeni

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ

OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Dergisi Yıl:13 Sayı:25 Bahar 2014 s.191-210 OTEL İŞLETMELERİNDE ÖĞRENEN ÖRGÜT YAPISI VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ Asım SALDAMLI1 ÖZET Otel işletmelerinde öğrenen

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ)

YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) YEREL SEÇİMLERDE SPORTİF HİZMETLERİN SEÇMEN TERCİHİNE OLAN ETKİSİ (KONYA, KARAMAN, AKSARAY ve NİĞDE İLİ ÖRNEĞİ) Yusuf BARSBUĞA* ÖZET Toplumsal hizmetlerin oluşturulması ve halka sunulmasında önemli bir

Detaylı

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ TWITTER KULLANIMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 1. Selçuk ÇETİN.

2014 YEREL SEÇİMLERİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ TWITTER KULLANIMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 1. Selçuk ÇETİN. 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARININ TWITTER KULLANIMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ 1 ÖZET Selçuk ÇETİN Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ)

BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BELEDİYE HİZMETLERİ VE HİZMET KALİTESİNE YÖNELİK VATANDAŞ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜMÜ (KONYA İL MERKEZİ ÖRNEĞİ) Hazırlayan Kübra ŞAHİN Kamu Yönetimi

Detaylı

Yerel Seçimlerde Aday İmajı: 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Öncesinde Isparta Seçmeni Üzerine Bir Araştırma

Yerel Seçimlerde Aday İmajı: 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Öncesinde Isparta Seçmeni Üzerine Bir Araştırma Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: 16, Sayı 2, 2014, 27-50 Yerel Seçimlerde Aday İmajı: 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Öncesinde Isparta Seçmeni Üzerine Bir Araştırma DOI NO: 10.5578/JSS.8024 Nedret Çağlar

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK ALGISININ ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

YEREL HALKIN TURİZM ETKİLERİNİ ALGILAMA DÜZEYİ TURİZM DESTEĞİNİ NASIL ETKİLER: DALYAN DESTİNASYONU ÖRNEĞİ

YEREL HALKIN TURİZM ETKİLERİNİ ALGILAMA DÜZEYİ TURİZM DESTEĞİNİ NASIL ETKİLER: DALYAN DESTİNASYONU ÖRNEĞİ YEREL HALKIN TURİZM ETKİLERİNİ ALGILAMA DÜZEYİ TURİZM DESTEĞİNİ NASIL ETKİLER: DALYAN DESTİNASYONU ÖRNEĞİ Gülay ÖZALTIN TÜRKER 1, Ali TÜRKER 2 ÖZET Toplam turizm etkisi ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EVLİ ÖĞRETMENLERİN YÜKLEME TARZLARI VE EVLİLİK DOYUM ALGILARININ BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Melis

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR

PAZARLAMADA TEMEL KAVRAMLAR PAZARLAMAYA GİRİŞ Pazarlama faaliyetleri pazar adı verilen ve çeşitli öğelerden oluşan bir pazarlama sistemi içinde gerçekleşir. Bu sistemin işleyişinde en genel halde üç grup aktör rol oynamaktadır. Bunlar

Detaylı

KAMU SİYASALARININ OLUŞUMUNDA E KATILIM: SİBİYO ÖRNEĞİ

KAMU SİYASALARININ OLUŞUMUNDA E KATILIM: SİBİYO ÖRNEĞİ KAMU SİYASALARININ OLUŞUMUNDA E KATILIM: SİBİYO ÖRNEĞİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Detaylı

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI TEKNOLOJİ ÇAĞINDA CEP TELEFONU KULLANIM ALIŞKANLIKLARI VE MOTİVASYONLAR: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

BİREYLERİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: PKK/KCK ÖRNEĞİ

BİREYLERİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: PKK/KCK ÖRNEĞİ 57 BİREYLERİN TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILMASINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI: PKK/KCK ÖRNEĞİ A Field Study on Factors that Affect Individuals Decision to Join the Terorist Organization: The

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI) ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI) YETİŞKİNLERİN EĞİTİME KATILMA GÜDÜSÜNÜ ETKİLEYEN PSİKOLOJİK

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 28 ŞUBAT SÜRECİ VE ANA AKIM MEDYANIN SİYASET MÜHENDİSLİĞİNDEKİ ROLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı