TARTIfiMALI POSTER 25 Nisan 2002, Perflembe

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARTIfiMALI POSTER 25 Nisan 2002, Perflembe"

Transkript

1 5 Nisan 00, Perflembe TP-07 BIOMASS DUMANINA MARUZ KALAN KADINLARDA KRON K HAVA YOLU HASTALI I A. Ekici, S. Demir, Z. Apayd n, A. te inli, E. Kurtipek, T. Kara, M. Arslan, P. Koçyi it, A. Karl da, M. Ekici K r kkale Üniversitesi, K r kkale K r kkale Devlet Hastanesi, K r kkale Çeflitli solunum sistemi semptomlar meydana getiren eviçi yemek piflirme yak tlar n n etkileri 40 yafl n üzerindeki 57 kad nda çal fl ld. Biomass veya odun so uk k fl günlerinde neredeyse hiç havaland rmas olmayan küçük kapal alanlarda kullan lmaktad r. Solunum sistemi semptomlar Modifiye British Medical Research Council in (BRC) standart sorgulama formu ile de erlendirildi. Maruziyet indeksi piflirme için günlük harcanan ortalama saatin piflirme y l ile çarp m ndan elde edildi. Çal flmaya kat lanlar n hepsi orta yafll veya yafll bayanlard. Maruziyet indeksine göre bayanlar; grup A(<00 saat-y l), grup B (00-00 saat-y l) ve grup C ye (>00 saat-y l) ayr ld. Grup C deki kronik öksürük (%47.9; %4.; P=0.000), kronik balgam (%4.8; %.; P=0.000), kronik bronflit (%8.9; %8.; P=0.00), kronik hava yolu obstrüksiyonu (%.4; %0.4; P=0.04) ve kronik bronflitli kronik hava yolu obstrüksiyonu olanlar n oran (%.; %7.4; P=0.00), grup A dan anlaml olarak yüksekti. Yorum: Biomass duman na daha fazla maruz kalan kad nlarda daha yüksek oranda kronik hava yolu hastal görülmektedir. TP-08 HAYVAN YEM ÜRET M NDE ÇALIfiAN fiç LERDE SOLUNUM FONKS YON TESTLER LE S STEM K S TOK N YANITI ARASINDAK L fik S. Bafler, F. Fiflekçi, S. Özkurt, B. Kaptano lu, M. Zencir Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, Denizli Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Biyokimya AD, Denizli Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD, Denizli Amaç: Hayvan yemi tozuna maruz kalan iflçilerde Solunum Fonksiyon Testleri (SFT) düzeyleri ile sistemik sitokin yan t aras ndaki iliflkinin tespit edilmesi. Gereç ve Yöntem: Bir yem fabrikas nda çal flan hayvan yemi tozuna maruziyeti oldu u bilinen ortalama yafllar ± SS: ±7. olan 97 erkek bayan olgu ifle ba l kronik respiratuar semptomlar, SFT düzeyleri ve hayvan yemi tozuna karfl geliflen sistemik sitokin yan t yönünden de- erlendirildi. flçiler ile ayn yafl, cinsiyet ve sigara al flkanl olan 08 adet toza maruziyeti olmayan hastanede büro iflinde çal flan bir kontrol grubu ile k yasland. Tüm olgular solunum semptomlar için bir anket formu doldurdular. Tüm olgular n gö üs grafileri çekildi, SFT leri, kan interlökin-8 ve tümör nekroz faktör-α düzeyleri ölçüldü. Sonuçlar: Kontrol grubu ile k - yasland nda iflçilerin kandaki ortalama IL-8 ve TNF-α düzeyleri anlaml biçimde daha yüksek tespit edilmifltir (s ras yla p=0.009, p<0.000). flçiler %FEV de erine göre grupland nda %FEV de eri aras nda olan gruptaki iflçilerin IL-8 ortalamas, %FEV de eri 70 ve üzeri olan gruptaki iflçilerin IL-8 ortalamas ndan daha fazla tespit edilmifltir. FEV de eri daha düflük olan grupta IL-8 ortalamas anlaml derecede yüksek bulunmufltur (p=0.04). Toza a r maruz kalan iflçilerin ortalama IL-8 düzeyleri toza hafif maruz kalan iflçilerin ortalama IL-8 düzeylerinden anlaml biçimde daha yüksek saptanm flt r (p=0.00). Sigara içiminin sitokin düzeylerine herhangi bir etkisi saptanmam flt r. Bulgular m z hayvan yemi tozuna maruziyetin, solunum fonksiyonlar nda düflüflte ve sistemik sitokin yan t n n geliflmesinde önemli rol oynad n göstermektedir. TP-09 GÜNEYDO U BÖLGES NDEK ASBEST MARUZ YET SADECE ÇEVRESEL MARUZ YET M D R? A. fienyi it, G. K rbafl, C. Da l Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, Diyarbak r Asbest maruziyetiyle oluflan hastal klar ülkemiz ve özellikle de bölgemiz için önemli sa l k sorunu olmaya devam etmektedir. Çeyrek yüzy l aflk n süredir gerek yurtiçi, gerekse yurtd fl yay nlarda ülkemizdeki asbest temas - n n çevresel maruziyet oldu u srarla vurgulanmaktad r. Bu çal flmam zda dünden bugüne asbestin tüm ifllenme ve kullan fl süreçlerini araflt rarak maruziyet fleklini tart flmay amaçlad k. Bu amaçla bölgemizde asbest temas - n n saptand tüm bölgelere gidilerek asbest kullan m süreçleri ve temas özellikleri detayl ca sorguland. Dünyada hastal a ad n veren Çermik ilçesinde asbestli topra n günümüzde art k kullan lmad, ancak Ergani ve Çüngüfl ilçeleri ile Ad yaman merkezine ba l birçok köyde bu topra n halen ifllenip kullan ld belirlendi. Bu bölgelerde asbest kullan m ve temas n n 5 kategoriye ayr ld saptand.. Asbestli topra n bulundu u kaynaklar n civar ndaki yerleflim birimlerinde oturanlar,. Asbestli topra bizzat maden yata ndan kaz yarak ç karan ve satanlar,. Bu kaz c ve sat - c lar n elbiselerini ve di er ifl malzemelerini temizleyen efl ve çocuklar, 4. fiehir merkezinde bu topra satan dükkan sahipleri, 5. Dükkanlardan bu topra al p evlerinde kullananlar.. ve 4. kullan c lar asbest sat fl iflleriyle ilgilenen ve bunu ticari amaçl yapan kesimler olup bu olgularda mesleki maruziyetin söz konusu olabilece i. gruptaki maruziyetin ise paraoccupational (domestik) maruziyet oldu u saptand. Sonuçta, bölgemizdeki asbest maruziyeti sadece çevresel maruziyet olarak de erlendirilemez. Asbest temas de iflik kategorilerde s n fland r lmal ve asbeste ba l herhangi bir hastal k saptanan olgularda asbest maruziyeti detayl ca sorgulanarak ilgili kategoride de erlendirilmelidir. TP-040 CHERNOBYL: REACTION OF RESPIRATORY SYSTEM TO INHALED RADIONUCLIDES S. Chikina, T. Pashkova, A. Chernyaev, A. Chuchalin Pulmonology Research Institute, Russia We have monitored respiratory status of 0 Chernobyl accident liquidators with chronic respiratory diseases for 8 years using spirography, bodyplethysmography, BAL cytology, and lung tissue biopsy. All the patients initially showed normal lung function values, and now 9 of them have kept normal flow rate values (the st group). Eleven others developed bronchial obstruction (the nd group). The nd group patients reduced their FVC TORAKS DERG S C LT, EK, N SAN 00

2 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER from 4.67±0.5 (M±SE) in 99 to.5±0.6 L in 00 and FEV from.69±0.5 to.7±0.7 L (p<0.0). RV and TLC were normal in both the groups for all the follow-up. Alveolar macrophages number with Chernobyl dust particles in their cytoplasm reduced reliably in the st group (from 4.65±5.8% in 99 to 6.0±.4% in 00, p<0.05), but not reliably in the nd group (from 7.8±4.4% to.±.6%). Focal pulmonary fibrosis was revealed in 5 patients of the st group (55.6%) and 4 patients of the nd group (6.4%, p<0.05). Thus, we encountered types of the respiratory system reaction to inhaled radionuclides: ) focal pulmonary fibrosis occurrence without airway obstruction; ) bronchial obstruction with no prevalent lung tissue injury. The bronchial obstruction initially was a defence mechanism, but then it hindered the elimination of the radionuclides out of the lungs. These types are probably provided by genetic predisposition to the airway obstructive reaction. TP-04 AIR POLLUTION AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN INTERSTITIAL IMPAIRMENTS OF PULMONARY TISSUE AMONG CHILDREN OF THE ARAL SEA REGION Z. Mazhitova, R. Seysebayeva Kazakh National Medical University, Kazakhistan The purpose of this investigation was the studying of the processes in the tissues of lung among children, died because of pathology, not related to diseases of respiratory organs. As and result of autopsy of children pulmonary tissues the following age groups were determined: up to years 5.8%, -5 years 5.5%, 5-7 years.7%, more than 7 years 9%. In most of cases macroscopic picture of autopsy material was characterized by the presence of heaviness of pulmonary tissue, veins of conjunctive in tissue around small bronchi and vessels. In some cases the emphysematous dilatation in the area of lung apices was revealed, in other cases there were small cysts in lung tissue, that gave them cellular look. Periradical lymphatic nodi of big pea size were of black colour on the section. The given violations testify about the link of studied pathology with the activity of T- cell immunity. The results of microscopy of autopsy preparations revealed the changes typical for different stages of alveolitis. Thickness of interalveolar septa due to conjunctive tissue growing was found out in pulmonary tissue samples. Diffuse alveolitis was diagnosed in 5.48% of observations, desorganisation of alveolar structure-45.6%, formation of honey comb lung 9.6%. Thus, analysis of pulmonary tissue autopsy of children died because of pathology, not related to diseases of respiratory organs revealed the prevalence of interstitial lung impairments in the form of fibrosing alveolitis. TP-04 RISK ASSESMENTS OF PNEUMOCONIOSIS TO WORKERS EXPOSED TO AIRBORNE QUARTZ IN FOUNDRIES L. Tamaian Prophylactic Medicine Center, Cluj-Napoca, Romania Objectives: Airborne dust in foundries contains significant quantities of quartz, which is known to cause silicosis. Starting from the finding of alarming increase of the pneumoconiosis in factories, we made a cross-sectional study in foundries, to determine the chest x-ray alterations due to SiO particles. Methods: A short variant of the questionnaire recommended by CE was used for the clinic data and occupational history. Chest x-ray was made and interpreted in order to identify pneumoconiosis, according to standard procedures. 95 workers were medically examined and provided occupational histories. The data were analyzed adjusting to age and smoking habit. Results: Analyses of data according to ILO scheme, found 76 men with small pneumoconiotic shadows of profusion under and 49 x-ray with small spots q, r of category or conglomerate opacities, silicotuberculosis, 6 tuberculosis and pulmonary chronic fibrosis of Welders. All patients were than examined in the Occupational Medicine Hospital in Cluj-Napoca. There were confirmed 9 patients with small spots p, category 0/, 4 silicosis with small opacities q, r profusion -, tuberculosis and pulmonary chronic fibrosis of welders. Conclusion: It is very important that industry focuses on reducing respirable quart concentration in specific jobs and to follow-up the workers exposed to dust. TP-04 THE LONG-TERM OBSERVATION OF WORKERS EXPOSED TO INDUSTRIAL FIBROGENIC DUSTS E. Tsura, G. Orlova, I. Malysheva Institute of Health Insurance, Russia Research Institute for Pulmonology of State Medical University, Russia Through 6 years we observed 9 workers exposed to fibrogenic dusts in their work places for 0.6±0.7 years. As a result, we diagnosed pneumoconiosis (PC, 0 workers, age 48.6±.6 yrs) and COPD (6 workers, age 48.±0.9 yrs), including COPD I (n=7, FEV.±0. L), COPD II (n=0, FEV.±0. L), COPD III (n=, FEV.6±. L). The diagnoses were definitely determined within 6- years from the beginning of observation. At early period of dust exposure (4.7±0.7 yrs) the lipid peroxidation (LP) intensity was enhanced vs. the control group (0 health persons) in all patients. As progression of lung pathology in patients with COPD II and PC we observed: ) the increase of malonic dialdehyde content (.6±. and 6.8±0.9 µ/l respectively vs. 5.7±0.8 µ/l in control, (p<0.0); ) the lung hypertension (0.9±. and 7.9±.0 mmhg vs..7±.0 mmhg in control, p<0.0); ) the decrease of lung perfusion to 4.7% and 59.%. The plasma AOA remained within normal limits ( µ/l). The highest level of LP products, the lowest AOA in plasma and BAL fluid, the significant lung hypertension (.5±. mmhg, p<0.00) and the decrease of lung perfusion to 65% were determined in patients with COPD III. Conclusion. The study showed that the early treatment of oxidant/antioxidant disbalance and lung circulatory disturbances is indicated to prevent the development of occupational lung pathology in workers exposed to fibrogenic dusts. TP-044 PECULIARITIES OF BRONCHIAL OBSTRUCTION (BO) IN PNEUMOCONIOSIS (PC) AND OCCUPATIONAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES (COPD) G. Orlova, N. Yakovleva Scientific Research Institute for Pulmonology, Russia Aim: To reveal the distinctions in BO manifestations in the dependence on the type of dust in PC and COPD. Methods: We examined 0 patients with PC, mean age 46.6±.7 years, and 7 patients with COPD, mean age 5.6±5.0 years. Among PC patients were with silicosis (S), 7 with PC of welders (PCw). Among patients with COPD were welders (w), 8 were exposed to high fibrogenic dust (hfd), 6 to polymetallic dust (pd). Spirometry, body plethysmography, lung elasticity, lung diffusion capacity for CO, blood gases analysis, X-ray, computer tomography (CT) were performed. Results: CT findings of emphysema (0.5) and bulls (0.) were noted more often in S, than in PCw (0. and 0 respectively). However, in PCw BO was more significant, than in S (increase of Raw p<0.05, decrease of FEV p<0.00, MEF 50 p<0.00, MMEF 5-75 p<0.0). In all TORAKS DERG S C LT, EK, N SAN 00

3 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER TARTIfiMALI POSTER COPD patients obstructive changes of TLC and CT signs of emphysema were revealed, while in X-ray signs of emphysema were found rarely (0.7 in COPDhfd, 0.5 in COPDpd, 0 in COPDw). In COPDhfd and COPDw BO was characterized by general obstructive disorders. In COPDpd BO was noted on the small airways and was accompanied by expressive functional signs of pulmonary emphysema (significant decrease of CR p<0.05, TCO p<0.05, DCO p<0.05, comparatively to both COPDhfd and COPDw). Conclusion: The development of BO in PC is due to welding aerosol influence. Silica in PC and polymetallic dust in COPD are responsible for formation of irregular emphysema in S and bronchitis obliterans in COPDph. TP-045 SMOKING AND OXIDANT/ANTIOXIDANT STATUS IN WORKERS OF DUST PROFESSIONS DURING THE DEVELOPMENT OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) E. Tsura, I. Malysheva, G. Orlova, T. Kotenko, A. Bazhanov Institute of Health Insurance, Russia Research Institute for Pulmonology of State Medical University, Russia Aim: To study the lipid peroxidation (LP) intensity and antioxidant activity (AOA) in blood and BAL fluid in patients with COPD exposed to fibrogenic dusts for 8-0 years (smokers and nonsmokers). Examination was performed in two stages through 9 years and included groups: -4 patients (age at nd stage 47.8±. yrs) smoking >0 years; -6 patients (46.±.6 yrs), who smoked 0- years and then stopped; -7 patients (48.0±0.9 yrs) never smoked. The st stage of study was performed when group patients smoked yet, and the nd stage-when they didn t smoke more than 7 years. At the st stage the LP intensity exceeded the normal level (0 health persons, nonsmokers).-fold (groups and, p<0.0) and.9-fold (group, p<0.0). AOA was lowed in all groups. At the nd stage the LP intensity continued to rise in group (.9-fold above normal value, p<0.0), and didn t change in groups and. AOA was decreased in group and was normal in groups and. Conclusion: Smoking is an aggravating factor of the development of COPD in workers exposed to industrial dusts. The refusal from smoking and correction of oxidant/antioxidant status are necessary preventive measures at the early development of COPD. TP-046 DETERJAN ENZ M NE KARfiI ATOP K YANIT GEL fit REN fiç LERDE HLA-DQA ALLEL DA ILIM ÖZELL KLER F. Fiflekçi, G. Saruhan Direskeneli, Z. K l çaslan, A. Uyar, N. Yücel 4 Pamukkale Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hatal klar AD, Denizli stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Fizyoloji AD, stanbul stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, stanbul 4 fiiflli Etfal Hastanesi Biyokimya AD, stanbul Amaç: Deterjan enzimlerine karfl atopik yan t gelifltiren iflçilerde, solunum semptomlar n, atopi durumunu, akci er fonksiyon testlerini ve HLA- DQA allel da l m özelliklerini incelemek. Gereç ve Yöntem: Daha önce deterjan enzimine duyarl laflm fl oldu u cilt prick testi ile ortaya konan 0 deterjan fabrikas iflçisi ile deterjan enzimine duyarl k gelifltirmemifl 0 iflçi çal flmaya al nd. flçilere iflyeri ile ilgili yak nmalar n ve çal flma koflullar n inceleyen bir anket formu doldurtuldu. Solunum Fonksiyon Testleri yap ld. Atopik özellikler total serum IgE ve bir ya da daha fazla allerjene karfl cilt prick test pozitivitesine bak larak tayin edildi. HLA-DQA allel özellikleri ise PCR ve bunu takiben Sekans Spesifik Oligonükleotid Problar (SSOP) ile yap lan hibridizasyon yöntemiyle saptand. Sonuçlar: Deterjan duyarl l olan grupla olmayan grup aras nda atopik özellikler aç s ndan anlaml bir fark bulunmamaktayd. Sigara içme oran deterjan duyarl - l olan grupta anlaml derecede düflük olmas na karfl n (p<0.00) ifle ba l solunum sistemi yak nmalar ndan öksürük, balgam, h r lt l solunum, nefes darl deterjan enzimine karfl duyarl l k gelifltirmifl olgularda enzim duyarl l olmayanlara göre anlaml derecede daha s kt (s ras yla p<0.0; p<0.00; p<0.00; p<0.00). Solunum fonksiyonlar aç s ndan her iki grup aras nda anlaml bir fark bulunmamaktayd. HLA-DQA*00 enzime karfl duyarl l olmayan grupta anlaml derecede daha s k olarak bulundu (p<0.0). Bununla birlikte p düzeltildi inde bu anlaml l k kaybolmaktayd. Sonuç: Deterjan enzimlerinin iflçilerde hala bir ifl sa l sorunu oldu unu ve HLA-DQA*00 nin deterjan enzimine duyarl laflmaya karfl bir direnç sa lay c özellik sa lay c özellik kazand rabilece ini düflünebiliriz. TP-047 AKC ER KANSER VE S GARA ÖYKÜSÜ E. Çak r, C. Karl kaya Trakya Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, Edirne Akci er kanseri günümüzde bafll ca halk sa l sorunlar ndan birisidir ve sigara esas etiyolojik faktördür. Bu çal flmada akci er kanserli hastalardaki sigara öyküsünü retrospektif olarak araflt rd k. Üniversite Gö üs Hastal klar klini inde y llar aras nda histolojik olarak tan konan ve dosyalar elde edilebilen 566 hasta tan mlay c istatistikler ve ki-kare testi ile de erlendirildi. Sigara öyküsü 469 olguda elde edilebildi. Toplam 45 erkek, 7 kad n hasta vard. Yafl ortalamas 60.6±0 y l idi. Olgular n sadece 5 i (%.) yaflam boyu hiç sigara içmemiflti (non-smoker); i (%66.) halen içici (smoker) ve 4 ü (%0.5) b rakm flt (ex-smoker, > ay). Non-smoker akci er kanseri grubunda erkek/kad n oran 0.5 iken smoker+ex-smoker grubunda bu oran 64 idi (p<0.00). Yafl ortalamalar na göre de erlendirildi inde halen içici olan grup daha genç idi (Tablo). Exsmoker grubunda sigara b rakma süresi uzad kça yafl art yordu. Sigara içme durumu ile histolojik tip aras nda iliflki vard. Adenokarsinom hiç içmemifl kiflilerde %40 iken halen içicilerde %9.6 idi (p<0.0). Küçük hücreli akci- er kanseri hiç içmemifllerde %. iken, halen içenlerde %0. idi (p<0.05). Literatürde belirtilen ilk bir y lda sigara b rakma ile küçük hücreli akci er kanseri aras ndaki iliflki bu çal flmada saptamad k. Sonuç olarak, akci er kanserinin sigaray b rakanlarda ve hiç içmemifllerde halen içenlere göre daha ileri yafllarda ortaya ç kabilece ini ve bunun olas l kla b rakma ile birlikteki akci er kanseri riski azalmas ve histolojik tip de iflikli i ile de iliflkili oldu unu düflünüyoruz. Tablo. N e v e r > 0 y l 0-0 y l 5-0 y l <5 y l Current Toplam s m o k e r s m o k e r N Y a fl S t a n d a r t s a p m a A d e n o k a r sinom (%) KHAK (%) TORAKS DERG S C LT, EK, N SAN 00

4 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER TP-048 HASTANE SA LIK ÇALIfiANLARINDA S GARA ÇME ALIfiKANLI I L. Aky ld z, S. Ifl k, F. Topçu, T. Y ld z, H. Yolaçan, H. Bayram Dicle Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, Diyarbak r Çeflitli toplum katmanlar n n sigara ile ilgili tutum ve davran fllar n araflt ran çal flmalara ra men, bölgemizdeki sa l k çal flanlar n n bu konudaki davran fllar n araflt ran yeterli veri yoktur. Çal flmam zda, üniversitemiz hastanesinde görevli sa l k çal flanlar n n sigara içme al flkanl klar ve sigara içme davran fl na karfl tutumlar n de erlendirmek amac yla bir anket uygulad k. Da t lan 46 anketin 405 i cevapland r ld (%9.8). Sonuçlar incelendi inde, 04 kiflinin sigara içti i, 0 kiflinin ise içmedi i saptand. Sigara içenlerin 6 s (%56.8) bafllama nedenini özenti olarak belirtti. Sigara içenlerin 85 i (%4.6) bir paketten fazla; 9 u (%58.) bir paketten az içiyordu. Ankete kat lanlar içinden sigara içenlerin 65 i (%.8) yan nda paket tafl yan ; 6 si (%0.) günde 0 dan fazla içeni sigara ba ml s olarak tan ml yordu. Sigara içenlerin 6 si (%0.) Fagerström nikotin ba ml l k testine göre yüksek düzeyde ba ml bulundu. Sigara içenler sigaray b rakma e ilimlerine göre Prochaska ve Goldstein aflamal de iflim süreci modeline uygun olarak s n fland r ld nda, en büyük grubun %56. (5 kifli) oran yla b rakmay düflünmeyenler oldu u gözlendi. Sigara içenlerin si (%64.7) sigara içme nedenini beni rahatlat yor fleklinde belirtti. Sigara içenlerden 7 kifli (%6.) en fazla s k nt l, k zg n zamanlar nda içme ihtiyac duyuyordu. çenlerin 78 i (%87.) içerken çevresine zarar verdi ini düflünüyordu. Sigara içen sa l k çal flanlar n n 9 i (%9.6) sigara konusunda sa l k çal flanlar n n topluma örnek olmas gerekti ini ifade etti. Elde etti imiz bulgular, üniversitemiz hastanesindeki sa l k çal flanlar n n gerek sigara içme ve b rakma e ilimi, gerekse de sigaran n kendileri ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri konusunda yeterli bilinç, tutum ve davran fl içinde olmad klar n düflündürm e k t e d i r. TP-049 GÖLLER BÖLGES NDE ÇALIfiAN HEK MLER N S GARA KONUSUNDAK DAVRANIfi VE TUTUMLARI R. Demiralay Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar ve Tüberküloz AD, Isparta Bu çal flma, Göller Bölgesi ndeki hekimlerin sigara konusundaki davran fl ve tutumlar n belirlemek amac yla yap ld. Çal flmaya kat lan 40 hekime Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan haz rlanan klavuz ve standart ankete dayanan bir anket uyguland. Hekimlerin 6 s (%.9) yaflam nda sigaray hiç denememiflti, 45 i (%.) sigaray deneyip b rakm flt. Yaflam nda alt aydan uzun süre sigara içen 0 (%54.9) hekimden 46 s (%.5) sigaray b rakm flt. Halen sigara içen hekimlerin 5 i (%77.6) her gün, 9 u (%.4) ise aras ra sigara içmekte idi. Pratisyen hekimlerin 5 si (%4.7), asistan hekimlerin 4 ü (%8.) ve uzman hekimlerin 49 u (%0.) her gün sigara içmekte idi. Her gün sigara içme oran cerrahi t p bilimlerinde %.0. dahili t p bilimlerinde %9. ve temel t p bilimlerinde ise %5.0 idi. Halen sigara içen hekimlerin 4 ü (%7.) sigaray b rakmay düflünmekte idi ve 98 i (%56.) sigaray b rakmay denemiflti. lk sigaraya bafllamada ortalama yafl 9.4 ve en önemli neden arkadafl grubunun etkisi idi. Halen sigara içen hekimlerin 64 ü (%94.) sigara içiminin sa l a zararl oldu unu düflünmekte, 48 i (%85.) sigara içiminin sa l na zararl olabilece inden endifle duymakta ve 9 u (%0.9) ise endifle duymamakta idi. Sigara içimi ile iliflkili hastal klar konusunda hekimlerin bilgi düzeyi hekim gruplar aras nda benzerdi. Hekimlerin 8 i (%54.4), bilgisinin, sigaray b rakmak isteyen hastalar na öneride bulunmaya yeterli oldu unu düflünüyordu. Hekimlerin 90 (%47.4) muayene ettikleri hastalar n sigara içme al flkanl klar n her zaman ya da s kl kla sorguluyordu. Hekimlerin 67 si (%4.6) sigara içiminin kontrolünde, sigara ücretlerinin afl r derecede art r lmas düflüncesine kat lm yordu. Sonuç olarak, hekimlerin kendileri de örnek olabilseler sigara b rakt rmada daha etkili olabilmeleri mümkündür. TP-050 ATTITUDES OF THE HOSPITAL PRACTITIONERS REGARDING SMOKING HABIT OF THEIR PATIENTS M. Ciobanu, F. Mihaltan, C. Roiu, C. Trandas National Institute of Pneumology Marius Nasta, Bucharest, Romania Academy of Economic Sciences, Romania Background: Ask is the first step in any smoking cessation program (SCP) so, the evaluation of the compliance of doctors in writing the smoking status of their patients is necessary before implementation of such a program in a hospital. Objective: To asses the compliance of the doctors in writing the smoking status in the observation files. Method: We selected 0 observation files from a total of 5506 files of patients hospitalised in 000 in our Institute, using a simple random sampling. We noticed the demographic data (sex, age), the actual pulmonary disease and the smoking status (as smoker, ex-smoker, non-smoker and not-written ). We calculated the prevalence of the not-written files for each category and the influence on the final distribution of the patients (using a significative p value<0.0). R e s u l t s : The smoking status was not written in % of studied files, with an extreme (50%) in the files from thoracic surgery clinic. In the files of patients with cancer, the smoking status was not indicated in a percent of 4, meanwhile for the patients with TB the percent was 8. The files of the patients with lung cancer (6% hospitalised in surgery clinic) and without smoking habit indicated were from the surgery clinic in a percent of 50. The final results (concerning the distribution of the smokers in the studied categories) were not statistically-modified by the not-written files (p<0.0). Conclusions: It looks that education received in faculty is not enough and is necessary a special course regarding the improvement of investigation of smoking habit, especially for surgeons. For the doctors from the pneumology clinics, even the final results aren t statistically influenced, we conclude that such a program is also indicated because of the great prevalence of smoking in Romanian pneumology doctors (45%). A special attention has to be accorded to the patients with cancer, the percent of not-written of a such important risk factor, as smoking, being surprisingly great (4%). TP-05 THE PREVALENCE OF THE HABIT OF SMOKING IN A PNEUMOLOGY DEPARTMENT IN ROMANIA F. Mihaltan, R. Ulmeanu, L. Radulescu, E. Halic National Institute of Pneumology M. Nasta Bucharest, Romania Introduction: The prevalence of the habit of smoking of the medical staff in Romania is still very high. Paradoxically, this is high among the staff working in the clinics of pneumology. Material and Method: The investigation made in the Institute of Pneumology of Bucharest included a representative sample of 7 members of the staff (4.% from the staff) (09 female and 6 men). Using a questionnaire with questions, we tried to test the knowledges from this field. Results and Discussion: We found a prevalence of.% of the habit of smoking; to this is added 5.% exsmokers. The greatest rate of smokers is among the medical assistants (40%), followed by auxiliary staff (.8%) and nurses (5.%). Among the active smokers, 9.4% have had before being engaged disease provoked possibly by the habit of smoking, and afterwards, 4.% fell ill with other dis- 4 TORAKS DERG S C LT, EK, N SAN 00

5 TORAKS DERNE 5. YILLIK KONGRES B LD R ÖZETLER TARTIfiMALI POSTER ease, unlike the non-smokers where the rate was 7.5% and respectively 0.4%. Most of the staff (almost 0%) think that the most efficient measure against the habit of smoking is forbidding this habit in the medical institutions and public places. Only 6.4% is acquainted with the methods of giving up this habit and 47% among the smokers tried to give up smoking. Conclusions: Although there is a law meant to limit the habit of smoking in hospitals, it is not observed, and the knowledges concerning the methods of stopping are poor. It requires the extension of the legislative measures and intensive educational actions among the hospitals staff. That is why our institute participate, beginning with this year (00) in the campaign Hospitals without tobacco. TP-05 KTÜ TIP FAKÜLTES S GARAYI BIRAKMA POL KL N SONUÇLARI G. Çan, F. Öztuna, T. Özlü KTÜ T p Fakültesi Halk Sa l AD, Trabzon KTÜ T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, Trabzon Sigara solunumsal, kardiyovasküler ve di er sistem hastal klar n n gelifliminde önemli bir risk faktörüdür. Bu nedenle sigara b rakt rma programlar, sigaran n yol açt hasarlar n önlenmesinde ve tedavisinde büyük rol oynayabilir. Bu amaçla Nisan 000 den itibaren faaliyete bafllayan Sigara B rakma Poliklini imiz hizmet vermektedir. Baflvuran kifliler, sosyodemografik özellikleri ve sigara içme davran fllar yönünden ayr nt l olarak de erlendirildikten sonra kiflisellefltirilmifl programa al nmaktad rlar. Bu çal flmada, yaklafl k iki y l içerisinde poliklini imize baflvuran kiflilere ait veriler de erlendirilmifl ve elde edilen sonuçlar analiz edilmifltir. Sonuçlar ki-kare testi ve Kaplan Meier survival analizi ile test edilmifltir. Poliklini- imize baflvuran 5 kiflinin 7 si (%47.) kad n; 8 i (%5.9) erkek, ortalama yafl, 8.±. idi. Sigaraya bafllama nedenleri aras nda en s k %5.6 özenti yer al yordu. Fagerstrom nikotin ba ml l k anketine göre ortalama nikotin ba ml l k düzeyi 5.7±.9 bulundu. Bir y l n sonunda b rakanlar aras nda sigaras z kalma baflar s %5. idi. On y ldan uzun süre sigara içenlerde b rakma oran n n daha yüksek oldu unu tespit edildi (p=0.00). Programa uyum sorunu yaflanan hastalarda, sigaran n b rak lamad gözlendi. E itim düzeyi ile sigaray b rakma aras nda bir iliflki tespit edilmedi (p=0.576). Kad n ve erkek cinsiyeti aras nda b rakma oranlar bak m ndan bir fark saptanmad (p=0.86). Sigara al flkanl n n organik ba ml l ktan çok psikolojik nedenlere ba l oldu u; sigaray b rakmada profesyonel deste in gerekli ve etkin oldu u; e itim düzeyi ne olursa olsun programa uyum gösteren kiflilerin b rakmada baflar l olduklar görülm ü fl t ü r. TP-05 GÖLLER BÖLGES NDE ÇALIfiAN HEK MLERDE VE TIP FAKÜLTES Ö RENC LER NDE N KOT N BA IMLILI I R. Demiralay Süleyman Demirel Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar ve Tüberküloz AD, Isparta Bu çal flma Göller Bölgesi nde çal flan hekimlerde ve t p fakültesi ö rencilerinde sigaran n fiziksel ba ml l k düzeyini saptamak amac yla yap ld. Bu amaçla, her gün sigara içen 5 hekim ve 6 t p ö rencisine standart Fagerström Nikotin Ba ml l k Test anketi uyguland. Her gün sigara içme oran t p ö rencilerinde %8.4 ve hekimlerde %.7 idi. Ortalama Fagerström Nikotin Ba ml l k Test skoru, ö renciler için.98±.69, pratisyenler için.69±.05, asistanlar için.06±. ve uzman hekimler için.4±.88 idi. T p ö rencilerinin 5 inin (4.6) yüksek, 6 s n n (%9.8) da çok yüksek ve hekimlerin ise ünün (%7.0) yüksek, ünün (%9.6) de çok yüksek düzeyde nikotin ba ml l gösterdi i tespit edildi. Erkek sigara içicilerin ortalama nikotin ba ml l k skoru kad nlar nki ile benzerdi. Sigaraya ilk bafllama yafl t p ö rencilerinde 6.9±.6 ve hekimlerde ise 9.7±4.7 idi (p=0.000). Ortalama sigaray b rakma süresi, nikotin ba ml l olanlarda.8 gün, ba ml l olmayanlarda ise 40 gün idi. Nikotin ba ml l olan 4 (%58.6) ve ba ml l olmayan 9 (%65.9) olgu, en fazla hastal k ve ölüm korkusu nedeni ile en az bir kere sigaray b rakmay denemifllerdi. Sigaray b rakma s ras nda nikotin ba ml l olan (%55.) ve ba ml l olmayan 76 (%55.) olgu yoksunluk belirtileri çektiklerini bildirdi. Bu bulgular, t p ö rencileri ve hekimlerin sigaray b rakmalar na yard mc olacak programlar n gelifltirilmesine ihtiyaç oldu unu ve ayn zamanda sigara kullan m n n bafllamas n önleme ya da geciktirmeyi amaçlayan programlara da ihtiyaç oldu unu göstermektedir. TP-054 S GARA LE L fik L C DD HASTALI I OLAN OLGULARIN S GARA ÇEN YAKINLARINDA S GARA BIRAKTIRMA TEDAV S N N BAfiARISI Z. Solak, T. Göksel, E. Erdinç, H. Üstün Ege Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, zmir Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, zmir Sigara ile iliflkili ciddi hastal olan hastalar n sigara içen yak nlar aras nda sigara b rakt rma tedavisinin baflar s araflt rmak üzere bu çal flma planland. Toplam 68 olgunun al nd bu çal flmada olgular gruba ayr ld. Birinci grup sigaray b rakmak isteyen 4 hasta yak n ndan oluflurken, kontrol grubu olarak planlanan ikinci grup bu süre içinde poliklini e baflvuran ve yak nlar nda sigara ile iliflkili bir hastal k anamnezi olmayan ard fl k 4 olgudan meydana gelmekteydi. Olgular n 7 si (%54.4) kad n, i (%45.6) erkek olup yafl ortalamas 46.08±9.6 idi. Olgular n %40.6 s lise, %4. si üniversite mezunu idi. Birinci gruptaki olgular n %.5 inin yak - n nda KOAH, %6.8 nin yak n nda akci er kanseri, %4.7 sinin yak nlar nda ise hem KOAH hem de akci er kanseri bulunmaktayd. Olgular n %4.7 si hasta yak nlar ile ayn evde oturuyordu. ki grup aras nda sigaraya bafllama yafl, günde içilen sigara say s, paket y l, Fagerstrom ba ml l k skoru aç s ndan anlaml farkl l k saptanmad (p>0.05). Nikotin replasman tedavisi,. Grupta 0 (%9.4),. Grupta ise 4 (%4.) olguda uyguland. Her bir olgu, y l süresince izlendi. lk görüflmede CO düzeyi 6.4±7.6 ppm (-4) iken 5. günde sigaray b rakan olgularda 4.5±4.7 ppm, b rakamayan olgularda ise.0±.5 ppm olarak bulundu (p<0.0). On beflinci günde. grubun %79.4 ü,. grubun %7.5 i, ayn s rayla. ayda %67.6 ve %64.7 si,. y l sonunda %4. ve %8. si sigara içmiyordu (p>0.05). Olgular n sigara b rakma tedavi program na al nmas, düzenli izlem ve motivasyonel destek sa lanmas n n sigara b rakma baflar s n art rd, ancak yak n nda sigara ile iliflkili hastal k bulunmas n n sigara b rakma üzerine etkili olmad sonucuna var ld. TP-055 OBSTRÜKT F UYKU APNE SENDROMU OLGULARINDA H PERKAPN GÖRÜLME SIKLI I C. K r flo lu, O. Köktürk Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Gö üs Hastal klar AD, Ankara Obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS), uyku s ras nda üst hava yolunda tekrarlayan obstrüksiyonlara ba l arter kan gazlar nda de ifliklik geliflimi ile karakterizedir. Ancak gün içi arter kan gaz de erlerine iliflkin kesin veri bulunmamaktad r. Bu çal flman n amac OSAS tan s alan olgularda gündüz hiperkapni (PCO >45mmHg) s kl n de erlendirmekti. Çal flmaya TORAKS DERG S C LT, EK, N SAN 00 5

MATERIALS-METHODS: 158 postmenopausal women were included in the study.

MATERIALS-METHODS: 158 postmenopausal women were included in the study. 301 P-298 Postmenopozal Kad nlarda Vücut Kitle ndeksinin Kemik Mineral Yo unlu u le liflkisi Hakan Nur, Kadir Göde, Füsun Toraman Antalya E itim ve Araflt rma Hastanesi Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Klini

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PB 1 EVL L K fiekl N N EfiLER N C NSEL FONKS YONLARI ÜZER NDEK ETK S PB 2 FARKLI DO UM KONTROL YÖNTEMLER N N C NSEL FONKS YON ÜZER NE ETK LER

Detaylı

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü

Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Perinatoloji Dergisi Cilt: 15, Say : 1/Nisan 2007 1 DERLEME Prematüre Bebeklerde Anne-Bebek liflkisinin Bafllat lmas nda Yenido an Hemflirelerinin Rolü Ayflegül fller Ege Üniversitesi, Çocuk Sa l ve Hastal

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m

Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Orijinal Araflt rma Original Investigation 279 Ege Üniversitesi Hastanesi nde pulmoner arteryel hipertansiyonlu hastalarla 7 y ll k deneyimimiz: Tek merkezin tan sal yaklafl m Seven years of experience

Detaylı

Cilt 22 Say 2 A ustos 2014

Cilt 22 Say 2 A ustos 2014 www.perinataldergi.com www.perinataljournal.com Cilt 22 Say 2 A ustos 2014 Editör Cihat fien stanbul, Türkiye Yard mc Editörler Murat Yayla stanbul, Türkiye Olufl Api stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah

Detaylı

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki

Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Cerrahpafla T p Dergisi 2008; 39(1): 22-26 ISSN: 1300-5227 ARAfiTIRMA Havayolu Hastal klar nda Yüksek Rezolüsyonlu Bilgisayarl Tomografi ve Fonksiyonel Parametreler Aras ndaki liflki Hakan Bahad r 1, Hande

Detaylı

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1

brahim Alanbay 1, Mutlu Ercan 1, Emre Karaflahin 1, Murat Dede 1, Ali Harlak 2, Müfit C.Yenen 1, skender Bafler 1 PB. 73 K NC TR MESTERDE M SOPROSTOL LE TÖREPAT K KÜRETAJ SONUCU UTER N RÜPTÜR Nilüfer Yi it Çelik, Vural Da l, Bar fl Mülayim, Burcu K sa Baflkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araflt rma Merkezi, Antalya

Detaylı

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus

Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus Türk Aile Hek Derg 2007; 11(1): 19-23 Araflt rma Research Article Kardiyovasküler Perspektiften Tip 2 Diabetes Mellitus TYPE 2 DIABETES MELLITUS FROM CARDIOVASCULAR PERSPECTIVE Tar k Özdemir 1, Sunay Sand

Detaylı

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012 www.perinataldergi.com Cilt 20 Say 2 A ustos 202 Editörler Cihat fien stanbul, Türkiye Murat Yayla stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah Adra, Beyrut, Lübnan Arif Akflit, Eskiflehir, Türkiye Aris Antsaklis,

Detaylı

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S

SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S SELÇUK ÜN VERS TES TIP DERG S C LT: 23, SAYI: 2, Haziran 2007 Editör (Editor-in-Chief) Nazmi ZENG N Editör Yard mc lar (Associate Editors) Mustafa fiah N Bedri ÖZER smail RE SL Zekeriya TOSUN statistik

Detaylı

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal

Prof. Dr. Yeflim Gökçe Kutsal Önsöz T p, bilim ve teknoloji üçgenindeki geliflmeler ve do um oranlar ndaki azalma, toplumlar n yafllanmas nda temel tafl oluflturmufltur. Özellikle kalp hastal klar ve inmeye ba l mortalitedeki düflüfl,

Detaylı

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL

Ac badem Üniversitesi Sa l k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü ç Hastal klar Hemflireli i Anabilim Dal, STANBUL E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin alt nc y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n geliflmelerine

Detaylı

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete

Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Araflt rmalar/researches Ö. Ö. Sertöz, H. E. Mete Obezite Tedavisinde Biliflsel Davran flç Grup Terapisinin Kilo Verme, Yaflam Kalitesi ve Psikopatolojiye Etkileri: Sekiz Haftal k zlem Çal flmas Özen Önen

Detaylı

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004

Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Cilt: 9 Say : 2 Y l: 2004 Kronik Hepatit B nfeksiyonlu Hastalarda nterferon-alfa ve Lamivudin Kombinasyonu Sa alt m n n Etkinli inin De erlendirilmesi Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Ekin ERTEM, Sercan ULUSOY,

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Sözel Bildiriler 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Sözel Bildiriler SB 0 460 VAG N SMUSLU HASTANIN TEDAV SONUÇLARI Süleyman Eserda, Ebru Zülfikaro lu, Süleyman Akarsu, Sayg n Miçöz Kad o lu Hera Kad n Sa l ve

Detaylı

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler

XII. Ulusal Romatoloji Kongresi Bildiri Özetleri, 16-20 Ekim 2011, Belek, Antalya Sözel Bildiriler 20 Yay n haklar Romatoloji Araflt rma ve E itim Derne i (RAED)'e aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 20 Society for Education and Research in Rheumatology.

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi

SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi SS001 [Tanı Yöntemleri] Primer Siliyer Diskinezi Hastalığının Tanısında Videomikroskopi Yönteminin Önemi Nagehan Emiralioğlu, Uğur Özçelik, Ebru Yalçın, Deniz Doğru Ersöz, Nural Kiper Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PP - 0 VULVAR ENDOMETR OMA VOLKAN TURAN, METE ERGENOGLU, ÖZGÜR YEN EL, GÜLRUH EM RO LU, MURAT ULUKUfi, OSMAN ZEK OGLU, EGE ÜN VERS TES KADIN

Detaylı

F Z KSEL TIP SEREBRAL PALS L 314 OLGUNUN ET YOLOJ K, DEMOGRAF K VE KL N K ÖZELL KLER VE BU ÖZELL KLER N REHAB L TASYON SONUÇLARINA ETK S

F Z KSEL TIP SEREBRAL PALS L 314 OLGUNUN ET YOLOJ K, DEMOGRAF K VE KL N K ÖZELL KLER VE BU ÖZELL KLER N REHAB L TASYON SONUÇLARINA ETK S Fiziksel T p 2005; 8(1): 33-40 F Z KSEL TIP SEREBRAL PALS L 314 OLGUNUN ET YOLOJ K, DEMOGRAF K VE KL N K ÖZELL KLER VE BU ÖZELL KLER N REHAB L TASYON SONUÇLARINA ETK S ETIOLOGIC, DEMOGRAPHIC AND CLINICAL

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.46.56

DOI: 10.4274/tpa.46.56 Özgün Araflt rma Original Article 111 DOI: 10.4274/tpa.46.56 Çal flman n çocuk bedeni üzerine etkisi: zmit te yap lan iki araflt rma sonuçlar n n Effect of labour on child body: the comparison of two studies

Detaylı

KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES

KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES *Ö r. Gör. Nuray Egelio lu **Prof. Dr. Hülya Okumufl *Pamukkale Üniversitesi Denizli Sa l k Yüksekokulu nurayegelioglu@mynet.com

Detaylı

Paterm Eylem Tedavisinde Nifedipin ve Ritodrinin Karfl laflt r lmas

Paterm Eylem Tedavisinde Nifedipin ve Ritodrinin Karfl laflt r lmas Perinatoloji Dergisi Cilt: 6, Say : 1-2/Mart - Haziran 1998 1 Paterm Eylem Tedavisinde Nifedipin ve Ritodrinin Karfl laflt r lmas Vedat ATAY, Nam k Kemal DURU, Müfit Cemal YENEN, Seyit Temel CEYHAN Gata

Detaylı

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas

Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt r lmas Araflt rma / Research Article J Med Updates 2012;2(1):9-14 doi:10.2399/jmu.2012001002 Septorinoplasti ameliyat yap lan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonras yaflam kalitesi de ifliminin karfl laflt

Detaylı

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I

Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I 16 Yo un Bak m Hemflireli i Dergisi Hasta Güvenli inin Sa lanmas nda Fiziksel Tespit Uygulamas ve Hemflirelik Yaklafl m - I The Nursing Approach to the Use of Physical Restraints for Patients Safety -

Detaylı

De erli Okuyucular m z,

De erli Okuyucular m z, E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin beflinci y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı