ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI (2004-2006)"

Transkript

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖN ULUSAL KALKINMA PLANI ( ) ANKARA ARALIK 2003 (Yüksek Planlama Kurulu nun 22 Aralık 2003 tarih ve 2003/61 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir.)

2

3 Yönetici Özeti YÖNETİCİ ÖZETİ Avrupa Birliği nin (AB) 1999 yılındaki Helsinki Zirvesinde Türkiye nin AB üyeliğine aday bir devlet olduğu ve diğer aday ülkeler gibi, mevcut Avrupa Stratejisi doğrultusunda, reformlarını hızlandıran ve destekleyen bir katılım öncesi stratejiden yararlanması kararlaştırılmıştır. Söz konusu kararın ardından 2001 yılında AB Konseyi Türkiye AB Katılım Ortaklığı Belgesini onaylamış, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programı (UP) kabul etmiştir. Avrupa Komisyonu 2001 yılı Ekim ayında diğer aday ülkelerden olduğu gibi Türkiye den de, UP nin bir eki niteliğinde ve Türkiye nin AB ye Ekonomik ve Sosyal Uyumuna yönelik katılım öncesi mali yardımların programlanmasına stratejik bir çerçeve oluşturmak üzere, dönemini kapsayan bir Ön Ulusal Kalkınma Planı (ÖUKP) hazırlamasını talep etmiştir. Daha sonra, 2002 Yılı ve 2003 Yılı İlerleme Raporlarında da bu husus vurgulanmıştır. Bu belgelerde ÖUKP nin daha sonraki aşamalarda AB üyesi ülkelerdeki Hedef 1 bölgeleri için istenen nitelikte bir plan haline getirilmesi hususu yer almaktadır. Ayrıca, ÖUKP nin AB bünyesinde kullanılan türden planlama ve programlama belgeleriyle uyumlu olması ve Türkiye nin AB ile Ekonomik ve Sosyal Uyumuna ilişkin stratejisindeki gelişmeye paralel bir biçimde güncellenmesi gerektiği belirtilmiştir. ÖUKP nin Amacı Türkiye nin bu ilk ÖUKP si, Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde AB tarafından döneminde sağlanacak olan Ekonomik ve Sosyal Uyuma yönelik katılım öncesi mali yardımların kullanımına temel teşkil etmek üzere hazırlanmıştır. Türkiye için katılım öncesi mali yardımı, 17 Aralık 2001 tarih ve 2500/2001/EC sayılı Konsey Tüzüğü ile 26 Şubat 2001 tarih ve 390/2001/ EC sayılı Konsey Tüzüğü düzenlemektedir. ÖUKP döneminde katılım öncesi mali yardımların etkili bir şekilde kullanılması ve üyelik sonrası yapısal fonların kullanımına ilişkin altyapının oluşturulmaya başlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda ÖUKP de, İlerleme Raporları ve 2003 Yılı Katılım Ortaklığı Belgesindeki hususlar da dikkate alınarak ülke genelinde bir Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasının oluşturulması ve AB ye yakınsama sağlanması yönünde stratejik bir çerçevenin ortaya konulmasına çalışılmıştır. Türkiye nin nüfus ve coğrafi büyüklüğü ile Ekonomik ve Sosyal Uyum alanındaki mevcut sorunların ağırlığı ve bunların çözümüne yönelik proje ve program geliştirme kapasitesi dikkate alındığında, döneminde AB tarafından sağlanacak Ekonomik ve Sosyal Uyum alanına yönelik mali yardımlar son derece kısıtlı kalmaktadır. Öte yandan, tam üyelik ve katılım müzakerelerine başlangıç tarihleri henüz belirlenmemiştir. Bu konularda mesafe alınmasına bağlı olarak, Ekonomik ve Sosyal Uyumun gerçekleştirilmesine ilişkin sürecin daha net bir şekilde ortaya konulması, diğer bir ifadeyle bu sürecin daha sağlıklı planlanması mümkün olabilecektir. i

4 Yönetici Özeti ÖUKP Hazırlıkları ve Katılımcılık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) koordinasyonunda hazırlıklarına 2003 yılı Ocak ayında başlanan ÖUKP katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Esasen Türkiye de katılımcı planlama, 40 yılı aşkın bir süredir DPT tarafından hazırlanmakta olan Beş Yıllık Kalkınma Planları hazırlıkları çerçevesinde uygulanmakta olan vazgeçilmez bir yaklaşımdır. ÖUKP nin hazırlık sürecinin çeşitli aşamalarında, ulusal ve bölgesel düzeyde ilgili kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşları ile istişare edilmiş, sözkonusu kurum ve kuruluşların taslak metne ilişkin görüşleri alınmış, atölye çalışmaları yapılmıştır. ÖUKP nin Dayandığı Dokümanlar ÖUKP halen yürürlükte olan Uzun Vadeli Strateji ( ), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) ve Özel İhtisas Komisyonu (ÖİK) raporları, 2003 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye Sanayi Politikası dokümanı ile UP ve diğer ulusal belge ve dokümanlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca, AB nin ilgili mevzuatı ve politika öncelikleri de gözönünde tutulmuştur. Mevcut Ekonomik, Sosyal ve Bölgesel Durum Türkiye ekonomisinin son 25 yıldır en önemli problemlerinden biri yüksek enflasyon olmuştur. Enflasyon Türkiye ekonomisinin performansını pek çok açıdan zayıflatmış, istikrarsız bir yapının süreklilik kazanmasına neden olmuştur. Bu dönem boyunca ekonomik büyüme genel olarak potansiyelin altında gerçekleşmiş ve istikrarsız bir seyir izlemiştir. Enflasyonun büyüme kayıplarına bağlı ekonomik maliyetlerinin yanı sıra, önemli sosyal maliyetleri de olmuştur. Bu çerçevede izlenmekte olan ekonomi politikalarının öncelikli amaçları; ekonomide sürdürülebilir bir büyüme ortamı tesis etmek, enflasyonu kalıcı bir şekilde düşürmek, kamu açıklarının ve kamu borç stokunun GSYİH ya oranını AB ülkeleri ortalamalarına yaklaştırmaktır. Nitekim, halen uygulanmakta olan politikaların sonucu olarak özellikle makroekonomik göstergelerde son dönemde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Gerek AB ye üye ülkeler ve Türkiye arasında, gerekse Türkiye'nin 26 İBB Düzey-II Bölgesi arasında önemli ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklılıkları bulunmaktadır. Nitekim, mevcut duruma ilişkin temel göstergeler, AB ye üye ülkelerinkilerle karşılaştırıldığında bu durum açıkça görülmektedir. Bir yandan ülkenin geneli açısından Ekonomik ve Sosyal Uyum alanında yakınsama gereği bulunmakta, diğer yandan bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesine yönelik bölgesel karakterli sonuç alıcı programların bir an önce uygulamaya konulması gerekmektedir. Türkiye nin Kalkınma Stratejisi ve Makroekonomik Çerçeve ( ) Uzun Vadeli Strateji çerçevesinde hazırlanmış bulunan Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Stratejisi esas olarak, Türkiye nin başlıca orta vadeli ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümüne ilişkin yaklaşımını belirleyen temel belgedir. Bu kapsamda Türkiye nin orta vadeli temel amaçları ve öncelikleri, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Stratejisi ile ortaya konan ii

5 Yönetici Özeti orta vadeli stratejiye dayanmaktadır. Orta vadeli stratejinin AB perspektifi bağlamında geliştirilmiş bir alt kümesi niteliğindeki ÖUKP nin Stratejisi ( ) gelişme eksenleri altında özetlenmektedir. Sözkonusu eksenlerin kapsamı, yapılan GZFT değerlendirmesinin sonuçları esas alınarak ve sağlanacak fonların kısıtlılığı da gözönünde bulundurularak, orta vadeli amaç ve önceliklerin daraltılması yoluyla oluşturulmuştur. Bu süreçte Türkiye nin AB ye Ekonomik ve Sosyal Uyum alanında yakınsama ihtiyacı ve AB nin öncelikli politika alanları da dikkate alınmıştır. Türkiye nin kalkınma stratejisinin genel çerçevesi aşağıdaki üç ana başlık çerçevesinde tabloda gösterilmektedir: 1. Uzun Vadeli Strateji, 2. Orta vadeli stratejinin beş temel amacı ve öncelikleri, 3. AB ile Ekonomik ve Sosyal Uyuma yönelik ÖUKP Stratejisinin gelişme eksenleri. Orta vadeli stratejinin ilk temel amacı olan yüksek oranlı ve istikrarlı büyümenin sağlanması doğrultusunda uygulanacak olan ekonomi politikaları için ÖUKP kapsamında bir gelişme ekseni oluşturulmamıştır. Ancak, bu politikalar orta vadede Türkiye nin Kopenhag ekonomik kriterlerine uyum sağlaması ve Maastricht kriterlerine yakınsaması yönünde temel çerçeveyi oluşturmaktadır. Bu amaca yönelik olarak halen uygulanmakta olan politikaların sürdürülmesi neticesinde, döneminde GSYİH nın yıllık ortalama yüzde 5,1 artması beklenmektedir. Öngörülen politikaların uygulanmasıyla 2003 yılında yüzde 20 civarında olacağı tahmin edilen yıllık TÜFE artış oranının, 2006 yılında yüzde 5 e indirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda 2003 yılında yüzde 11,4 olması beklenen işsizlik oranının, 2006 yılında yüzde 9,6 ya gerileyeceği tahmin edilmektedir. Ancak, ÖUKP kapsamındaki kısıtlı kaynakların sözkonusu öngörüler üzerinde ölçülebilir bir katkı sağlaması beklenmemelidir. Önümüzdeki dönemde yapısal reformların sürdürülmesi, öngörülen ekonomik hedeflere ulaşılmasında ve makroekonomik istikrarın sağlanmasında belirleyici olacaktır. Bu kapsamda, özelleştirme yoluyla kamunun doğrudan mal ve hizmet üretimi yerine asli görevlerinde yoğunlaşması ve kaynak kullanımında etkinliğin artırılması, şeffaf ve etkin bir kamu yönetiminin oluşturulması, bankacılık sisteminin reel sektörün kaynak ihtiyacını etkin bir şekilde karşılayacak yapıya kavuşturulması, çeşitli alanlarda oluşturulan düzenleyici kurumlarla piyasa mekanizmasının güçlendirilmesi ve ekonomide özel sektörün rolünün daha da geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bunlara ek olarak, tarım ve alt yapı hizmetleri alanlarındaki reformlar hızlandırılarak sürdürülecektir. iii

6 Yönetici Özeti Türkiye nin Kalkınma Stratejisi ORTA VADELİ STRATEJİNİN AMAÇLARI ve ÖNCELİKLERİ 1.Yüksek Oranlı ve İstikrarlı Büyümenin Sağlanması Makroekonomik istikrarın sağlanması Yatırım ortamının iyileştirilmesi Ekonomide etkinliği ve şoklara karşı dayanıklılığı artıracak yapısal reformların hızlandırılması AB ile EKONOMİK ve SOSYAL UYUMA YÖNELİK ÖUKP STRATEJİSİNİN GELİŞME EKSENLERİ U Z U N V A D E L İ S T R A T E J İ 2.Uluslararası Piyasalarla Rekabet Edebilecek, Yüksek Teknolojiye Yönelen Bir Ekonomik Yapının Oluşturulması Tarımda yeniden yapılanmanın sağlanması Sanayide ve hizmetlerde rekabet gücünün ve verimliliğin artırılması Bilgi ekonomisine geçişin altyapısının oluşturulması 3.İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İstihdamın Artırılması Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi İstihdamın artırılması ve istihdamda eşit fırsatlar yaratılması Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi 4.Altyapı Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Çevrenin Korunması Kamu yatırımlarının artırılması ve etkinleştirilmesi Enerji arzının uygun maliyet ve yeterli kalitede sağlanması Ulaştırma hizmetlerinin etkinleştirilmesi Çevrenin korunması 5.Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması, Kırsal Kalkınmanın Sağlanması, Fakirlik ve Gelir Eşitsizliği Nedeniyle Ortaya Çıkan Sosyal Dengesizliklerin Azaltılması Bölgelerin gelişme potansiyellerinin güçlendirilmesi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması Kırsal kalkınmanın dengeli bir yapıda sağlanması Sosyal güvenlik ve sosyal yardım sistemlerinin iyileştirilmesi 1. İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması 2. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve İstihdamın Artırılması 3. Altyapı Hizmetlerinin İyileştirilmesi ve Çevrenin Korunması 4. Bölgelerin Ekonomik Gücünün Artırılması, Bölgeler Arasındaki Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Kırsal Kalkınmanın Hızlandırılması iv

7 Yönetici Özeti Ulusal Düzeyde Bölgesel Gelişme Stratejisi Geniş katılımlı atölye çalışmalarının yanı sıra, bölgelerde yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile yapılan görüşmeler ve çalışmaların sonuçlarından da yararlanılarak hazırlanan orta vadeli Ulusal Düzeyde Bölgesel Gelişme Stratejisinin öncelik alanları şunlardır: İnsan kaynaklarının güçlendirilmesi ve özellikle kendi hesabına çalışma potansiyellerinin artırılması, Mevcut ve yeni kurulacak KOBİ'lerin desteklenmesi ve şebeke tarzı etkileşim örgütlenmeleri biçiminde işbirliği-ortaklık potansiyellerinin yükseltilerek, kollektif düzeyde rekabet etme güçlerinin artırılması, Yeni yatırımların gerçekleşmesi ve kentsel yaşam kalitesinin yükseltilmesi açısından önem taşıyan fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarının desteklenmesi, Kırsal alanda ekonomik faaliyet çeşitliliğinin sağlanması, Yerel katılımı artıracak ortak girişim alanlarını geliştirecek ve yerel ekonomik gelişmeye yerel aktörlerin kollektif müdahalesini düzenleyecek yeni yerel yönetişim modelleri ile kurumsal yapının güçlendirilmesi. Türkiye nin 26 İBB Düzey-II bölgesi için geliştirilen bu strateji, ÖUKP nin 4 no lu gelişme ekseni için genel bir çerçeve oluşturmaktadır. Bu doğrultuda, gelişme ekseni kapsamında hedeflenen 12 İBB Düzey-II bölgesinin, istihdam düzeyi ve rekabet gücünün artırılması yoluyla bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlanmaktadır. ÖUKP Stratejisine Esas Teşkil Eden Gelişme Eksenleri Türkiye nin orta vadeli amaçları ve öncelikleri ile ilişkili olarak oluşturulan ÖUKP nin dört gelişme ekseninden ilk üçü sektörel nitelik taşımaktadır. Gelişme eksenleri kapsamındaki öncelikler aşağıda yer almaktadır: i) Gelişme Ekseni 1: İşletmelerin rekabet gücünün artırılması KOBİ lerin rekabet güçlerinin artırılması, Tarım ve sanayi işletmelerinin teknoloji ve kalite seviyeleri geliştirilerek rekabet gücü artırılması, çevre konusunda AB normlarının gözetilmesi. ii) Gelişme Ekseni 2: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdamın artırılması Aktif istihdam politikaları, Eğitim sisteminin güçlendirilmesi. v

8 Yönetici Özeti iii) Gelişme Ekseni 3: Altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çevrenin korunması Karayolu güvenliğinin artırılması, Trans-Avrupa ve Avrupa-Ortadoğu ulaştırma ağları ile ulusal ağların bütünlüğünün sağlanması için bir teknik etüd (TINA) yapılarak, önümüzdeki dönemde AB yapısal fonlarından yararlanabilecek önemli projelerin tespiti, AB ulaşım ağı içinde etkin hizmet verecek şekilde liman kapasitelerinin geliştirilmesi ile ana limanların oluşturulması ve deniz güvenliğinin sağlanması, Kentiçi ulaşım hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması, Demiryolu sektörünün yeniden yapılandırılması kapsamında çeken ve çekilen araç bakım onarım hizmetlerinin özel sektöre devredilmesi, Su kaynaklarının korunması, içmesuyu ve kanalizasyon hizmetleri ile katı atık yönetiminde verimliliğin artırılması. iv) Gelişme Ekseni 4: Bölgelerin ekonomik gücünün artırılması, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması ve kırsal kalkınmanın hızlandırılması KOBİ lerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi, Küçük ölçekli altyapı inşaatlarının desteklenmesi, Yerel inisiyatiflerin desteklenmesi, Kurumsal kapasitenin oluşturulması ve güçlendirilmesi ÖUKP nin Finansal Çerçevesi ve Uygulama 2002 yılından itibaren AB tarafından Türkiye ye sağlanan mali yardımlar tek çerçevede toplanmıştır. Bu kapsamda halen Türkiye ye Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım çerçevesinde kaynak sağlanmaktadır. Türkiye ye dönemi için toplam milyon euro tutarında bir kaynağın Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında tahsis edilmesi ve uygulamanın PHARE kuralları çerçevesinde yürütülmesi öngörülmektedir. Gerek döneminde Türkiye ye sağlanan kaynakların yetersizliği, gerekse ÖUKP çerçevesinde Ekonomik ve Sosyal Uyuma yönelik tahsis edilecek AB mali kaynaklarının yüzde 35 ile sınırlı olması, ÖUKP nin şekillenmesinde kısıtlayıcı bir rol oynamıştır. Aşağıdaki tablodan görüleceği üzere, ÖUKP nin finansal çerçevesi söz konusu kısıtlar çerçevesinde, toplam 528 milyon euro olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda toplam bütçenin 371,5 milyon euro luk kısmı AB katkısı, kalan bölümü ise AB fonlarının kullanımındaki eşfinansman ilkesi gereği tahsis edilen kamu ve özel nitelikteki ulusal katkılardan oluşmaktadır. Esasen Türkiye nin önümüzdeki dönemde özellikle ISPA ve SAPARD türü projelere dönük kaynak ihtiyacı bulunmaktadır. vi

9 Yönetici Özeti Ön Ulusal Kalkınma Planının Genel Finansman Tablosu ( ) Gelişme Eksenleri Gelişme Ekseni 1: İşletmelerin rekabet gücünün artırılması Gelişme Ekseni 2: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve istihdamın artırılması Gelişme Ekseni 3: Altyapı hizmetlerinin iyileştirilmesi ve çevrenin korunması Gelişme Ekseni 4: Bölgelerin Ekonomik Gücünün Artırılması, Bölgeler Arasındaki Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Kırsal Kalkınmanın Hızlandırılması Toplam Tahmini Maliyet Toplam Kamu Katkısı Toplam AB Katkısı Toplam Ulusal Kamu Katkısı (Milyon Euro) Özel Sektör Katkısı ,5 21, Toplam ,5 119,5 37 ÖUKP de yer alan program ve projeler, halihazırda Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında yer alan program ve projelere uygulanmakta olan, Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi (DIS) ilke ve kurallarına tabi olacaktır. 18 Temmuz 2001 tarih ve 2001/41 sayılı Başbakanlık Genelgesi, Türkiye de DIS in ana unsurlarını oluşturmaktadır. Söz konusu Genelge ile; AB ile mali işbirliğini yürütmek üzere; Ulusal Mali Yardım Koordinatörlüğü (UMYK), Ulusal Fon, Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), Mali İşbirliği Komitesi (MİK) ve Ortak İzleme Komitesi (OİK) oluşturulmuş, Ulusal Yetkilendirme Görevlisi (UYG) belirlenmiştir yılından itibaren mali işbirliği programlaması söz konusu yeni yapılanma çerçevesinde yürütülmekte olup, bu sistem Avrupa Komisyonu tarafından Ekim 2003'te akredite edilmiştir. Avrupa Komisyonunun ön kontrol mekanizmasının olmadığı Genişletilmiş Merkezi Olmayan Uygulama Sisteminin (EDIS) 2005 yılından itibaren Türkiye de uygulamaya geçmesi öngörülmektedir. vii

10

11 İ Ç İ N D E K İ L E R GİRİŞ MEVCUT EKONOMİK VE SOSYAL DURUM MAKROEKONOMİK GELİŞMELER Büyüme ve İstihdam Ödemeler Dengesi Para, Kur Politikası ve Enflasyon Kamu Maliyesi Kamu Yatırımları TEMEL SEKTÖRLERDEKİ GELİŞMELER BÖLGESEL GELİŞME Bölgeler Arasındaki Ekonomik ve Sosyal Gelişmişlik Farklılıkları Planlı Dönemde Bölgesel Gelişme Politika ve Araçları AB ile Finansman Anlaşması Yapılmış Olan Bölgesel Gelişme Programları BAŞLICA EKONOMİK VE SOSYAL GÖSTERGELER İTİBARIYLA TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİK GÖSTERGELER GSYİH ve Kişi Başına Milli Gelir İşgücü Verimliliği, İşsizlik ve İstihdam Kamu Harcamaları ve Borç Stoku Enflasyon Dış Ticaret Doğrudan Yabancı Yatırımlar Ar-Ge Harcamaları DEMOGRAFİK VE SOSYAL REFAH GÖSTERGELERİ Nüfus ve Yüzölçümü Eğitim Sağlık Ulaştırma ve Haberleşme Enerji Kullanımı KALKINMA STRATEJİSİ VE MAKROEKONOMİK ÇERÇEVE KALKINMA STRATEJİSİ Türkiye Ekonomisinde Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler Uzun ve Orta Vadeli Stratejilerin Temel Amaçları ve Öncelikleri Ön Ulusal Kalkınma Planının Temel Amacı ve Stratejisi ( ) MAKROEKONOMİK ÇERÇEVE ( ) Büyüme ve İstihdam Ödemeler Dengesi Para, Kur Politikası ve Enflasyon ix

12 Kamu Maliyesi Kamu Yatırımlarının Bölgesel ve Sektörel Dağılımı SEKTÖREL GELİŞME EKSENLERİ GELİŞME EKSENİ 1: İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI GELİŞME EKSENİ 2: İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE İSTİHDAMIN ARTIRILMASI GELİŞME EKSENİ 3: ALTYAPI HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ÇEVRENİN KORUNMASI BÖLGESEL GELİŞME ULUSAL DÜZEYDE BÖLGESEL GELİŞME STRATEJİSİ GELİŞME EKSENİ 4: BÖLGELERİN EKONOMİK GÜCÜNÜN ARTIRILMASI, BÖLGELER ARASINDAKİ GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI VE KIRSAL KALKINMANIN HIZLANDIRILMASI ÖN ULUSAL KALKINMA PLANININ TOPLULUK POLİTİKALARIYLA UYUMU FİNANSAL ÇERÇEVE UYGULAMA YÖNETİM İZLEME DEĞERLENDİRME MALİ YÖNETİM VE DENETİM TEKNİK YARDIM İHTİYACI EKLER EK-1: ÖN ULUSAL KALKINMA PLANININ HAZIRLANMA SÜRECİ VE KATILIMCILIK EK-2: İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ (DÜZEY-II) EK-3: İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİ SINIFLANDIRMASI KODLARI EK-4: YÜRÜRLÜKTE OLAN DİĞER BÖLGESEL GELİŞME PLANLARI VE KIRSAL KALKINMA PROJELERİ EK-5: KAMU YATIRIMLARININ BÖLGESEL VE SEKTÖREL DAĞILIMI ( ) EK-6: ISPA VE SAPARD TÜRÜ PROJELERİN FİNANSMANINA İLİŞKİN AÇIKLAMA x

13 T A B L O L A R Tablo:1. 1. Büyüme Hızları ve Talep Unsurları... 5 Tablo:1. 2. Ülke Gruplarına Göre Dış Ticaret... 7 Tablo:1. 3. Genel Devlet Gelir ve Harcamaları Tablo: Yılı Kamu Yatırımlarının Bütçe Türleri İtibarıyla Dağılımı Tablo: Yılı Kamu Yatırımlarının Sektörler İtibarıyla Dağılımı Tablo:1. 6. İmalat Sanayii Üretimi ve İhracatında Teknoloji Tablo:1. 7. İmalat Sanayiindeki Temel Göstergeler Tablo:1. 8. Ar-Ge Harcamalarının GSYİH İçerisindeki Payı (1998) Tablo:1. 9. Yurtiçi İşgücü Piyasasında Gelişmeler Tablo: Sivil İstihdamın Sektörel Dağılımı Tablo: İşgücünün Eğitim Düzeyi (2002) Tablo:2. 1. İşgücü Verimlilik Artışı Tablo: Yılında İstihdamın Sektörel Yapısı Tablo:2. 3. Enflasyon Tablo:2. 4. AB Ülkeleri İle Yapılan Ticaret Tablo:2. 5. Doğrudan Yabancı Yatırımlar ( ) Tablo: Yılı Demografik Göstergeleri Tablo:2. 7. Nüfusun Eğitim Yapısı Tablo:2. 8. Doğumda Hayatta Kalma Beklentisi Tablo:2. 9. Ulaştırma ve Haberleşme Göstergeleri Tablo: Yılı Enerji Göstergeleri Tablo: Türkiye nin Kalkınma Stratejisi Tablo: Orta Vadeli Amaçlar ile ÖUKP nin Gelişme Eksenleri Arasındaki İlişkiler Tablo: Toplam Yatırım-Tasarruf Dengesi Tablo: Sektörler İtibarıyla Katma Değer Gelişmeleri Tablo: İşgücü Piyasasında Gelişmeler Tablo: Ödemeler Dengesi Tahminleri Tablo: Fiyat Hedef ve Öngörüleri Tablo: Genel Devlet Gelir ve Harcamaları Tablo: Genel Devlet Brüt Borç Stoku Tahmini Tablo: Kamu Yatırımlarının Bölgesel Dağılımı ( ) Tablo:4. 1. Gelişme Ekseni 1 - Finansman Tablosu ( ) Tablo:4. 2. Göstergeler Tablo:4. 3. Gelişme Ekseni 2 - Finansman Tablosu ( ) Tablo:4. 4. Gelişme Ekseni 3 - Finansman Tablosu ( ) Tablo:4. 5. AB ve Türkiye de Karayolu Trafiği ve Kazalar xi

14 Tablo: Gelişme Ekseni 4 - Finansman Tablosu ( ) Tablo: Ön Ulusal Kalkınma Planının Genel Finansman Tablosu ( ) Tablo: Ön Ulusal Kalkınma Planının Göstergeleri xii

15 G R A F İ K L E R Grafik 1.1: İBB Düzey II lere Göre Kişi Başına GSYİH Endeksi 37 Grafik 1.2: İBB Düzey-II lere Göre Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (2003).. 38 Grafik 1.3: İBB Düzey-II lere Göre Toplam Nüfus (2000) 39 Grafik 1.4: İBB Düzey-II lere Göre Nüfus Artış Hızı ( ) Grafik 1.5: İBB Düzey-II lere Göre İstihdamın Sektörel Dağılımı (2000) 40 Grafik 1.6: İBB Düzey-II lere Göre Okur-Yazar Nüfus Oranı (2000) Grafik 1.7: İBB Düzey-II lere Göre Okur-Yazar Kadın Nüfus Oranı (2000) 41 Grafik 1.8: İBB Düzey-II lere Göre On Bin Kişiye Düşen Hekim Sayısı (2000).. 42 Grafik 1.9: İBB Düzey-II lere Göre Bebek Ölüm Oranı (2000) 42 Grafik 1.10: İBB Düzey-II lere Göre Tarımsal Üretim Değerinin Toplam Tarımsal Üretim İçindeki Payı (2000). 43 Grafik 1.11: İBB Düzey-II lere Göre Kırsal Nüfus Başına Tarımsal Üretim Değeri (2000).. 43 Grafik 1.12: İBB Düzey-II lere Göre İmalat Sanayi Yıllık Çalışanlar Ortalamasının Türkiye İçindeki Payı (2000).. 44 Grafik 1.13: İBB Düzey-II lere Göre Kırsal Yerleşmelerde Asfalt Yol Oranı (2000) 45 Grafik 1.14: İBB Düzey-II lere Göre Yeterli İçmesuyu Götürülen Nüfus Oranı (2000). 45 Grafik 1.15: İBB Düzey-II lere Göre Devlet ve İl Yolları Asfalt Yol Oranı (2000). 46 Grafik 1.16: İBB Düzey-II lere Göre Banka Mevduatları ve Banka Kredilerinin Türkiye İçindeki Payı (2000).. 47 Grafik 2.1: 2001 Yılı SAGP ye Göre Kişi Başına Milli Gelir 54 Grafik 2.2: 2002 Yılı İşsizlik Oranı 56 Grafik 2.3: 2002 Yılı Genel Devlet Bütçe Dengesinin GSYİH ya Oranı.. 58 Grafik 2.4: 2002 Yılı Genel Devlet Harcamalarının GSYİH ya Oranı.. 58 Grafik 2.5: 2002 Yılı Genel Devlet Borç Stokunun GSYİH ya Oranı.. 59 Grafik 2.6: 2001 Yılı Ar-Ge Harcamalarının GSYİH ya Oranı 62 Grafik 2.7: 2002 Yılı Nüfus Artış Hızı.. 63 Grafik 2.8: 2001 Yılı Kamu Eğitim Harcamalarının GSYİH ya Oranı Grafik 2.9: 2000 Yılı Kamu Sağlık Harcamalarının GSYİH ya Oranı Grafik 2.10: 2001Yılı Bin Kişiye Düşen Toplam Hekim Sayısı Grafik 3.1: GSYİH Büyümesi 85 xiii

16 KISALTMALAR AB Ar-Ge AT BKA BSK DAP DHMİ DIS DİE DLH DOKAP DPK DPT EDIS ESA ESK GAP GKRY GSMH GSYİH GZFT HES IEA ILO IMF ISPA İBB İBBS İHD İKGE JICA KARDEMİR KEP KİT KOB KOBİ KOSGEB KÖY KSS Avrupa Birliği Araştırma Geliştirme Avrupa Topluluğu Bölgesel Kalkınma Ajansları Bitümlü Sıcak Karışım Doğu Anadolu Projesi Ana Planı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı Dış Proje Kredisi Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Genişletilmiş Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi Avrupa Birliği Milli Hesaplar Sistemi Ekonomik ve Sosyal Konsey Güneydoğu Anadolu Projesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Gayri Safi Milli Hasıla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Güçlü Yanlar Zayıf Yanlar Fırsatlar Tehditler Hidro Elektrik Santralı Uluslararası Enerji Ajansı Uluslararası Çalışma Örgütü Uluslararası Para Fonu Merkezi ve Doğu Avrupa da Yer Alan Aday Ülkelere Yönelik Katılım Öncesi Ulaştırma ve Çevre Destek Fonu İstatistiki Bölge Birimleri İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması İşletme Hakkı Devri İnsan Kaynakları Gelişme Ekseni Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı Karabük Demir Çelik Fabrikaları Kilogram Petrol Eşdeğeri Kamu İktisadi Teşebbüsleri Katılım Ortaklığı Belgesi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kalkınmada Öncelikli Yöreler Küçük Sanayi Sitesi xiv

17 MFİB MİK MTEP OECD OGT OİK OSB OTP ÖİK ÖUKP PHARE SAGP SAPARD SDG SİAK STK TCDD TCMB TDİ TEFE TEM TFV TINA TTK TÜFE TÜLOMSAŞ TÜVASAŞ UCTE UKP UMYK UP UYG Yİ YİD ZBK Merkezi Finans ve İhale Birimi Mali İşbirliği Komitesi Milyon-ton Petrol Eşdeğeri Uluslararası Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı Ortak Gümrük Tarifesi Ortak İzleme Komitesi Organize Sanayi Bölgesi Ortak Tarım Politikası Özel İhtisas Komisyonları Ön Ulusal Kalkınma Planı Merkezi ve Doğu Avrupa da Yer Alan Aday Ülkelere Yönelik Katılım Öncesi Yardım Fonu Satın Alma Gücü Paritesi Merkezi ve Doğu Avrupa da Yer Alan Aday Ülkelere Yönelik Katılım Öncesi Tarım ve Kırsal Kalkınma Destek Fonu Sıvılaştırılmış Doğalgaz Sektörel İzleme Alt Komiteleri Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye Denizcilik İşletmeleri Toptan Eşya Fiyatları Endeksi Trans Avrupa Otoyolu Toplam Faktör Verimliliği Ulaştırma Altyapısı İhtiyaç Analizi Türkiye Taşkömürü Kurumu Tüketici Fiyatları Endeksi Türkiye Lokomotif Sanayii A.Ş. Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Elektrik İletim Koordinasyon Birliği Ulusal Kalkınma Planı Ulusal Mali Yardım Koordinatörlüğü AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program Ulusal Yetkilendirme Görevlisi Yap-İşlet Yap-İşlet-Devret Zonguldak-Bartın-Karabük Bölgesel Gelişme Projesi xv

18

19 Giriş GİRİŞ Avrupa Birliği nin (AB) 1999 yılındaki Helsinki Zirvesinde Türkiye nin AB üyeliğine aday bir devlet olduğu ve diğer aday ülkeler gibi, mevcut Avrupa Stratejisi doğrultusunda, reformlarını hızlandıran ve destekleyen bir katılım öncesi stratejiden yararlanması kararlaştırılmıştır. Bu karar sonrasında AB Konseyince onaylanan, Türkiye nin Kopenhag kriterlerine uyum için yapması gerekenleri, AB Müktesebatına uyum yükümlülüklerini, katılım öncesi süreçte sağlanması beklenen mali yardımları ve üyelik için gerekli kısa ve orta vadeli öncelikleri içeren Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) 24 Mart 2001 tarihinde Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesinde yayınlanmıştır. Türkiye nin Topluluğa uyum yönündeki taahhütlerini içeren AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program (UP) ise 19 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 24 Mart 2001 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Avrupa Komisyonu 2001 yılı Ekim ayında diğer aday ülkelerden olduğu gibi Türkiye den de, UP nin bir eki niteliğinde ve Türkiye nin AB ye Ekonomik ve Sosyal Uyumuna yönelik katılım öncesi mali yardımların programlanmasına stratejik bir çerçeve oluşturmak üzere, dönemini kapsayan bir Ön Ulusal Kalkınma Planı (ÖUKP) hazırlamasını talep etmiştir. Daha sonra, 2002 Yılı ve 2003 Yılı İlerleme Raporlarında da bu husus vurgulanmıştır. Bu belgelerde ÖUKP nin daha sonraki aşamalarda AB üyesi ülkelerdeki Hedef 1 bölgeleri için istenen nitelikte bir plan haline getirilmesi hususu yer almaktadır. Ayrıca, ÖUKP nin AB bünyesinde kullanılan türden planlama ve programlama belgeleriyle uyumlu olması ve Türkiye nin AB ile Ekonomik ve Sosyal Uyumuna ilişkin stratejisindeki gelişmeye paralel bir biçimde güncellenmesi gerektiği belirtilmiştir. Türkiye nin bu ilk ÖUKP si, Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde AB tarafından döneminde sağlanacak olan Ekonomik ve Sosyal Uyuma yönelik katılım öncesi mali yardımların kullanımına temel teşkil etmek üzere hazırlanmıştır. Türkiye için katılım öncesi mali yardımı düzenleyen tüzükler 17 Aralık 2001 tarih ve 2500/2001/EC sayılı Konsey Tüzüğü ile 26 Şubat 2001 tarih ve 390/2001/ EC sayılı Konsey Tüzüğüdür. ÖUKP döneminde katılım öncesi mali yardımların etkili bir şekilde kullanılması ve üyelik sonrası yapısal fonların kullanımına ilişkin altyapının oluşturulmaya başlanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda ÖUKP de, İlerleme Raporları ve 2003 Yılı Katılım Ortaklığı Belgesindeki hususlar da dikkate alınarak ülke genelinde bir Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasının oluşturulması ve AB ye yakınsama sağlanması yönünde stratejik bir çerçevenin ortaya konulmasına çalışılmıştır. Türkiye nin nüfus ve coğrafi büyüklüğü ile Ekonomik ve Sosyal Uyum alanındaki mevcut sorunların ağırlığı ve bunların çözümüne yönelik proje ve program geliştirme kapasitesi dikkate alındığında, döneminde AB tarafından sağlanacak Ekonomik ve Sosyal Uyum alanına yönelik mali yardımlar son derece kısıtlı kalmaktadır. Öte yandan, tam 1

20 Giriş üyelik ve katılım müzakerelerine başlangıç tarihleri henüz belirlenmemiştir. Bu konularda mesafe alınmasına bağlı olarak, Ekonomik ve Sosyal Uyumun gerçekleştirilmesine ilişkin sürecin daha net bir şekilde ortaya konulması, diğer bir ifadeyle bu sürecin daha sağlıklı planlanması mümkün olabilecektir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT) tarafından koordine edilen ÖUKP katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmıştır. ÖUKP nin hazırlık sürecinin çeşitli aşamalarında, ulusal ve bölgesel düzeyde ilgili kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşları ile istişare edilmiş, sözkonusu kurum ve kuruluşların taslak metne ilişkin görüşleri alınmıştır. Esasen Türkiye de katılımcı planlama, 40 yılı aşkın bir süredir DPT tarafından hazırlanmakta olan Beş Yıllık Kalkınma Planları hazırlıkları çerçevesinde uygulanmakta olan vazgeçilmez bir yaklaşımdır. Plan hazırlıklarının ilk aşamasında, çeşitli toplum kesimlerinin geniş ölçüde temsil edildiği Özel İhtisas Komisyonları (ÖİK) oluşturulmaktadır. Sözkonusu komisyonlar planlara ilişkin görüş alışverişinin yapıldığı temel platformlar olup plan hazırlıklarını yönlendirmektedir. ÖUKP nin hazırlık süreci ve bu süreçte katılımcılığın nasıl sağlandığına ilişkin açıklamalar EK-1 de yer almaktadır. ÖUKP halen yürürlükte olan Uzun Vadeli Strateji ( ), Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ( ) ve ÖİK raporları, 2003 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı, KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı, Türkiye Sanayi Politikası dokümanı ile UP ve diğer ulusal belge ve dokümanlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca, AB nin ilgili mevzuatı ve politika öncelikleri de gözönünde tutulmuştur. Sekiz bölümden oluşan ÖUKP nin ilk bölümünde Türkiye nin mevcut ekonomik ve sosyal durumu değerlendirilmektedir. Bu bölümde ilerideki bölümlerde yer alan Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar ve Tehditler (GZFT) analizlerine temel teşkil eden makroekonomik ve temel sektörlerdeki gelişmeler ile bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal gelişmişlik farkları ayrıntılı olarak sunulmaktadır. İkinci bölüm başlıca ekonomik ve sosyal göstergeler itibarıyla Türkiye ile AB ye üye ve aday ülkelerin karşılaştırmasını içermekte olup, Ekonomik ve Sosyal Uyum alanındaki yakınsama ihtiyacını ortaya koymaktadır. Türkiye nin kalkınma stratejisi ile dönemine ilişkin makroekonomik çerçeve üçüncü bölümde açıklanmaktadır. Bu bölümde önce, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Katılım Öncesi Ekonomik Programlar ve diğer ulusal dokümanlardan yararlanılarak yapılan ve aynı zamanda birinci bölümdeki değerlendirmelere dayanan bir GZFT analizi yer almaktadır. Daha sonra, Türkiye nin Uzun Vadeli Stratejisine kısaca yer verilmekte ve Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Stratejisi ile ortaya konan orta vadeli stratejiye dayalı olarak, orta vadeli temel amaçlar ve öncelikler sunulmaktadır. Esasen, Uzun Vadeli Strateji çerçevesinde hazırlanmış bulunan bu Strateji, Türkiye nin başlıca orta vadeli ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümüne ilişkin yaklaşımını belirleyen temel belgedir. Orta vadeli stratejinin AB perspektifi bağlamında geliştirilmiş bir alt kümesi niteliğindeki ÖUKP nin Stratejisi ( ) gelişme eksenleri altında özetlenmektedir. Sözkonusu eksenlerin kapsamı, yapılan GZFT değerlendirmesinin sonuçları esas alınarak ve sağlanacak fonların 2

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 8 Ekim 2014 ORTA VADELİ PROGRAM (2015-201) 8 Ekim 2014 DÜNYA EKONOMİSİ 2 2005 2006 200 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T 2015 T Küresel Büyüme (%) Küresel büyüme oranı kriz öncesi seviyelerin altında seyretmektedir.

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. C.Can Aktan (ed), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002. DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI NIN GELİR DAĞILIMINDA ADALETSİZLİK VE YOKSULLUK SORUNUNA YAKLAŞIMI (SEKİZİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014

Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014 Sayı: 2014 5 28 Ocak 2014 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 21 Ocak 2014 Enflasyon Gelişmeleri 1. Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 0,46 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER KASIM 2016 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 30 Kasım 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler

AB Ülkelerinin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Aday Ülkeler AB inin Temel Ekonomik Göstergeleri Üye ve Sayfa No Nüfus (Bin Kişi) 1 Nüfus Artış Hızı (%) 2 Cari Fiyatlarla GSYİH (Milyar $) 3 Kişi Başına GSYİH ($) 4 Satınalma Gücü Paritesine Göre Kişi Başına GSYİH

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 2012 17 EKİM 2011 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar

Detaylı

GSYH

GSYH İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler 3 TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) 4 TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlarıyla)

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - ŞUBAT 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)...2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar

NDEK LER I. Finansal stikrarın Makroekonomik Unsurları II. Bankacılık Sektörü ve Di er Finansal Kurulu lar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... i İÇİNDEKİLER... iii TABLO LİSTESİ... v GRAFİK LİSTESİ... vii KUTU LİSTESİ... xiv KISALTMA LİSTESİ.... xvi GENEL DEĞERLENDİRME... xvii I. Finansal İstikrarın Makroekonomik Unsurları...

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE HAZİRAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde 1 16-31 Temmuz 2012 SAYI: 41 MÜSİAD Araştırmalar ve Yayın Komisyonu İşsizlikte Belirgin Düşüş 2012 Nisan ayında işsizlik oranı kuvvetli bir düşüş ile 2012 Mart ayına göre 0,9 puan azalarak % 9 seviyesinde

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 18 Temmuz 2016, Sayı: 28. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 28 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015. Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer. Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TEMMUZ 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü DÜNYA BANKASI TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Temmuz ayı içerisinde Dünya Bankası Türkiye

Detaylı

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Türkiye Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2010 yılında

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 Sayı: 2015-34 BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,19 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (NİSAN 2015) Hane Halkı İşgücü İstatistikleri 2014 te Türkiye de toplam işsizlik %10,1, tarım dışı işsizlik ise %12 olarak gerçekleşti. Genç nüfusta ise işsizlik

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Sayı: 2010 27 31 Mayıs 2010. PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 18 Mayıs 2010

Sayı: 2010 27 31 Mayıs 2010. PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 18 Mayıs 2010 Sayı: 2010 27 31 Mayıs 2010 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 18 Mayıs 2010 Enflasyon Gelişmeleri 1. Nisan ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 0,60 oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016

ORTA VADELİ PROGRAM ( ) 4 Ekim 2016 ORTA VADELİ PROGRAM (2017-2019) 4 Ekim 2016 İçindekiler 1. Dünya Ekonomisi 2. Orta Vadeli Programın Temel Amaçları ve Büyüme Stratejisi 3. Orta Vadeli Programın (2017-2019) Temel Makroekonomik Büyüklükleri

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 12.03.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ocak ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -5,2 Milyar doların altında -4,88 milyar dolar olarak geldi. Ocak ayında dış ticaret açığı geçen yılın aynı ayına göre

Detaylı

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler

Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Dünya Ekonomisindeki Son Gelişmeler Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi Küresel Ekonomik Görünüm Çin Ekonomisi Nisan-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Ocak Ayı Ödemeler Dengesi Göstergeleri Merkez Bankası tarafından 11/03/2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı Ocak ayı Ödemeler Dengesi bültenine göre; 2010 yılında

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE NİSAN 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Tablo 7.1: Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri

Tablo 7.1: Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri 7. Kamu Maliyesi 2016 yılında, maliye politikaları özellikle kamu harcamaları yoluyla büyümeye katkı sağlamıştır. Buna ek olarak, özel tüketimi desteklemek, reel sektöre finansal destek sağlamak ve yatırımı

Detaylı

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013

Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program. 22 Kasım 2013 Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler ve Orta Vadeli Program 22 Kasım 201 Büyüme Tahminleri (%) 4, 4,1 Küresel Büyüme Tahminleri (%) 4,1,2,0 ABD Büyüme Tahminleri (%) 2,,,,,,1,6,6 2,8 2,6 2,4 2,2

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE KASIM 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MART 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Sayı: 2015-71 BASIN DUYURUSU 1 Aralık 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 1,55 oranında yükselmiş ve

Detaylı

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm

Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Türkiye Ekonomisinde Dönüşüm Erhan USTA Müsteşar Yardımcısı 29 Şubat 2012 3. İzmir Ulusal Ekonomi Kongresi 1970 li Yıllar : Dünya 1971 yılında Bretton Woods sisteminin çöküşü Gelişmekte

Detaylı

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi

Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Kıvanç Duru 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Programı Değerlendirmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi 2015 YILI

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi.

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ar-Ge Şubesi. HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2017 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Ağustos 2017 1 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2017 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk 7 Ayında

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU ANKARA EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU FAALİYET RAPORU Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ŞUBAT 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%)

Grafik-4.1: Cari Açığın GSYH ye Oranı (%) 4. Cari Denge 211 yılında GSYH nin yüzde 9 una kadar ulaşan cari açık, devam eden dönemde uygulanan makroihtiyati tedbirler ve kredilerdeki yavaşlama neticesinde azalma eğilimine girmiştir (Grafik-4.1).

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ

2010 YILI OCAK-MART DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 YILI DÖNEMİ TÜRKİYE DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİ İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 2010 yılı Ocak-Mart döneminde, Türkiye deri ve deri ürünleri ihracatı % 13,7 artışla 247,8 milyon dolara yükselmiştir. Aynı dönemde

Detaylı

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ

inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ 2014 EKİM SEKTÖREL inşaat SEKTÖRÜ 2015 YILI ÖNGÖRÜLERİ Nurel KILIÇ OECD verilerine göre, 2017 yılında Türkiye, Çin ve Hindistan dan sonra en yüksek büyüme oranına sahip üçüncü ülke olacaktır. Sabit fiyatlarla

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-65. 28 Ekim 2015. Toplantı Tarihi: 21 Ekim 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-65. 28 Ekim 2015. Toplantı Tarihi: 21 Ekim 2015 Sayı: 2015-65 BASIN DUYURUSU 28 Ekim 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 21 Ekim 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 0,89 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

T.C. Kalkınma Bakanlığı

T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Kalkınma Bakanlığı 2023 Vizyonu Çerçevesinde Türkiye Tarım Politikalarının Geleceği- Turkey s Agricultural Policies at a Crossroads with respect to 2023 Vision 2023 Vision, Economic Growth and Agricultural

Detaylı

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org.

AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ. www.aydinticaretborsasi.org.tr info@aydinticaretborsasi.org. AYDIN T CARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE ARALIK 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ Sayı : DPÖ 0.00.28-07/ Konu: 2006-2007 Yıllarında KKTC nde Ekonomik Gelişmeler Lefkoşa, 6 Aralık 2007 BASIN BİLDİRİSİ 2006-2007 YILLARINDAKİ EKONOMİK

Detaylı

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ

BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ İÇİNDEKİLER BÖLÜM I MAKROEKONOMİYE GENEL BİR BAKIŞ Giriş... 1 1. Makroekonomi Kuramı... 1 2. Makroekonomi Politikası... 2 2.1. Makroekonomi Politikasının Amaçları... 2 2.1.1. Yüksek Üretim ve Çalışma Düzeyi...

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2016-25. 31 Mayıs 2016. Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2016-25. 31 Mayıs 2016. Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016 Sayı: 2016-25 BASIN DUYURUSU 31 Mayıs 2016 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016 Enflasyon Gelişmeleri 1. Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 0,78 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EKİM 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2013 (SAYI: 49) 27.03.2013 GENEL DEĞERLENDİRME Reel sektör borçlanma ile döviz cinsinden risk biriktirmeye devam ediyor Dünya ekonomisinde olumlu yöndeki işaretler az da

Detaylı

TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI

TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI TÜRKİYE DE MAHALLİ İDARELERİN MALİ YAPISI Erhan USTA Devlet Planlama Teşkilatı 22 Mayıs 2008 Sunuş Planı Ülkemizde belediyelerin kaynak ve harcamalarının Gelişimi Artış nedenleri Kullanımı Belediyelerde

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve

Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri. kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve Bu sunum, borç stoku ve borçlanma ile ilgili güncel bilgileri kamuoyuna kapsamlı olarak sunmak amacıyla hazırlanmıştır ve her ay sonu itibarıyla güncellenmektedir. Son güncelleme tarihi: 1 ŞUBAT 2011 1

Detaylı

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2003/6 http://www.tek.org.tr 2002 HANEHALKI BÜTÇE ANKETİ: GELİR DAĞILIMI VE TÜKETİM HARCAMALARINA İLİŞKİN SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Zafer Yükseler Aralık, 2003

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE TEMMUZ 2016 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015)

TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER. (Ağustos 2015) TÜRKİYE EKONOMİSİ MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELER (Ağustos 2015) TEPAV Perakende Güven Endeksi-TEPE (02.09.2015) TEPE, Ağustos ayında bir önceki aya göre artarken, geçen yılın aynı dönemine göre azaldı. Önümüzdeki

Detaylı

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ

MESLEK KOMİTELERİ DURUM TESPİT ANKETİ SONUÇLARI DURUM TESPİT ANKETİ MESLEK KOMİTELERİ Temmuz 15 Ekonomik Araştırmalar Şubesi 1 1 1 s 8 6 97,6 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ 66,3 81,4 18, 15,2 SANAYİ GELİŞİM ENDEKSİ (SGE) (Üretim, İç Satışlar, İhracat,

Detaylı

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011

MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK GELİŞMELER 2011 EKONOMİ VE ENERJİ BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 KKTC EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER... 2 1. BÜYÜME HIZI VE GSYİH NIN BİLEŞİMİ... 2 2. EKONOMİNİN

Detaylı

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com

Finansal Piyasa Dinamikleri. Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Finansal Piyasa Dinamikleri Yekta NAZLI ynazli@yahoo.com Neleri İşleyeceğiz? Finansal Sistemin Resmi Makro Göstergeler ve Yorumlanması Para ve Maliye Politikaları Merkez Bankası ve Piyasalar Finansal Piyasalardaki

Detaylı

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU

TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU TÜRKİYE DÜZENLİ EKONOMİ NOTU Hazırlayan: Sıla Özsümer Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı Türkiye Düzenli Ekonomi Notu ve Raporun İçeriği Hakkında

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE EYLÜL 2013 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU ARAP TÜRK BANKASI A.Ş. VE KONSOLİDASYONA TABİ BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK 31 MART 2016 KONSOLİDE ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Ana Ortaklık Banka nın: Ticaret Unvanı : Arap Türk Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlük

Detaylı