bilimname, XX, 2011/1, BAĞLAM TEORİSİ 1 Yazarı: Ahmet Muhtar ÖMER Prof. Dr., Kahire Üniversitesi Dâru l-ulûm Fakültesi Öğretim Üyesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilimname, XX, 2011/1, 197-208 BAĞLAM TEORİSİ 1 Yazarı: Ahmet Muhtar ÖMER Prof. Dr., Kahire Üniversitesi Dâru l-ulûm Fakültesi Öğretim Üyesi"

Transkript

1 bilimname, XX, 2011/1, BAĞLAM TEORİSİ 1 Yazarı: Ahmet Muhtar ÖMER Prof. Dr., Kahire Üniversitesi Dâru l-ulûm Fakültesi Öğretim Üyesi Çev. Şahin GÜVEN Yrd. Doç. Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. Londra Okulu, bağlam teorisini, bağlamsal yaklaşım (contextual approach) ya da amelî yaklaşım (operational approach) 2 ismiyle tanımlamıştır. Bu yaklaşımın önde gelen ismi ise, dilin sosyal görevlerine büyük bir vurgu yapan Firth tür. Aynı şekilde bu yönelişe Halliday, Mc Intoch, Sinclair ve Mitchell gibi isimler de katılmışlardır. 3 Ayrıca Lyons da, Firth ün Anlam Tayininde Bağlam Teorisi nin gelişmesinde önemli ölçüde destek olanlardan biri sayılır. 4 Bu teorinin sahiplerine göre kelime nin anlamı, dil içindeki kullanımı 5 veya kelimenin kullanıldığı şekil ya da kelimenin üstlendiği işlevden 6 ibarettir. İşte bu sebeple Firth, açıkça şunu dile getirmektedir: Anlam, ancak anlam birimlerinin dizilişinde, yani farklı bağlamlardaki konumunda 1 Bu çeviri, Kahire Üniversitesi Dâru l-ulûm Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Muhtar Ömer in, İlmü d-delâle (1993) isimli eserinin, sayfalarındaki Nazariyyetü s-siyâk başlıklı bölümün tercümesidir. 2 G. Berry Rogghe, The Scope of Semantics, 1973, s. 5; Stephen Ullmann, Meaning and Style, Oxford 1973, s Rogghe, The Scope, s Jhon Lyons, Firth s Theory of Meaning, Longmans 1966, s Örnek olarak Arapçadaki dem(kan) kelimesinin halk dilindeki şu kullanımlarına bakılabilir; sıcakkanlı, soğukkanlı, kanı kaynıyor, kan(kırmızı) vb. 6 Ullmann, Meaning and Style, s. 8.

2 Ahmet Muhtar ÖMER Sayfa 198 ortaya çıkar/kendini ele verir. 7 Bu yaklaşımın sahipleri kendi görüş ve bakış açılarını açıklama sadedinde şöyle demektedirler: Gösterge birimlerinin (kelimelerin) çoğunluğu, diğer gösterge birimlerine bitişik durumdadır. Buna göre gösterge birimlerinin anlamlarını belirlemek veya sınırlandırmak, ancak bunlara mücavir olan diğer gösterge birimlerini göz önünde bulundurarak gerçekleşebilir. 8 Dolayısıyla bu teoriyi benimseyenler, kelimenin yer aldığı dilsel bağlama ve cümle içerisindeki diğer kelimelerle ilişkilerini araştırmanın önemi üzerine odaklandıkları için, kelimenin anlamına götürecek yolun, kelimenin görülmesi, nitelenmesi ya da tanımlanması olduğunu kabul etmemektedirler. 9 Bu anlayışa göre kelimelerin anlamlarının araştırılması, kelimelerin içinde bulunduğu ortam ve bağlamların, dil-dışı olanlar da dâhil olmak üzere, kapsamlı bir şekilde araştırılmasını gerektirmektedir. 10 Bu durumda kelimenin anlamı, o kelimenin içinde bulunduğu bağlam(lar)a göre değişikliğe uğramaktadır. Başka bir ifadeyle, kelimenin anlamı, dilsel dağılıma (et-tevzîu l-lügavî/linguistic distribution) göre farklılaşmaktadır. K. Ammer, bağlam için şu dört bölümü kapsayan bir taksimat önermektedir: 1. Dilsel Bağlam ( es-siyâku l-lügavî/linguistic Context) 2. Duygusal Bağlam ( es-siyâku l-âtıfî/emotional Context) 3. Durumsal Bağlam ( es-siyâku l-mevkıfî/situational Context) 4. Kültürel Bağlam ( es-siyâku s-sekafî/cultural Context) 11 Dilsel bağlamı, İngilizce good (Arapça hasen ya da halk dilindeki zeyn ) kelimesiyle örneklendirmek mümkündür. Sözü edilen bu kelime farklı dilsel bağlamlarda bulunduğu zaman, nitelik olarak şu anlamları içerir: a- Şahıslarda; yakışıklı adam, güzel kadın, güzel çocuk... b- Zamansal ifadelerde; güzel vakit, güzel gün, güzel tören, güzel yolculuk 7 R. Fowler, A Nota on Some Uses of the Term Meaning in Descriptive Linguistics, in Word, No:21, s. 318; Ayrıca bkz: A. Lehrer, Semantic Fields and Lexical Structure, Amsterdam-London 1974, s Eugene A. Nida, Componential Analysis of Meaning, Mouton 1975, s Nida, Componential, s Ullmann, The Scope, s E. Coseriu ve Horst Geckeler, Linguistics and Semantics (in Curretn Trends in Linguistics), s

3 Bağlam Teorisi c- Ölçü ve tartılarda; saf tuz, arı/katışıksız un, güzel/temiz hava, doğal su... Görüldüğü üzere good/hasen/zeyn kelimeleri, dilsel bağlamda adam kelimesiyle birlikte kullanıldığında, o kişinin ahlakî yönünü ifade etmektedir: İyi (ahlaklı) adam. Ama aynı kelime, örneğin doktor kelimesini nitelediğinde ise, güzel doktor cümlesindeki güzel kelimesi, doktorun işindeki başarısını kastetmektedir; ahlakî yönünü değil... Aynı kelime ölçü ve tartıların bir sıfatı olarak kullanıldığında ise güzel kelimesinin anlamı, saflık/arılık/katışıksızlık anlamına gelmektedir... Görüldüğü üzere bir kelime, kullanıldığı bağlamlara göre farklı anlamlara gelebilmektedir. Dilsel bağlama bir başka örnek olarak, değişik ortamlarda kullanıldığında farklı anlamlar ifade eden Arapça yed (el) kelimesini vermek de mümkündür. Bu farklı anlamlardan bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Ona karşılıksız mal verdim (yani ne alış-veriş ne borç ve ne de ödül olarak değil, sadece lütuf olarak verdim). 2. Onlar kendilerinin dışındaki kimselere karşı tek bir eldirler, yani yek-vücutturlar. 3. Balta ve nacak türü aletlerin tutulacak sapına da; Balta sapı/eli veya Nacak sapı/eli denir. 4. Zaman(ın) eli; zamanı, süreci uzatmak demektir. 5. Rüzgâr(ın) eli; yani gücü demektir. 6. Kuş(un) eli; yani kanadı demektir. 7. Elini itaatten çekti. 8. Elden alıp ele vererek, yani peşin olarak sattım. 9. (Eli/eteği) kısa elbise; elbise vücudu örtmede kısa ve eksik kaldığında bu tabir kullanılır. 10. O kişinin eli uzundur, yani cömerttir. 11. Benim elim (yani gücüm ve kuvvetim) yok. 12. Elleri yana düştü yani, pişman oldu. 13. Bu elim senindir, yani sana teslim oldum. 14. Tâ ki elleriyle cizyeyi verinceye kadar (onlarla savaşın). 12 Yani Müslümanların güç ve kudretlerini kabullenip zelil bir şekilde cizye verinceye kadar onlarla savaşın, demektir. 15. Kişinin önünde (beyne yedeyi s-sâati) korkunç fırsatlar vardır. Sayfa Tevbe, 9/29.

4 Ahmet Muhtar ÖMER Sayfa Adamın eli; yani kavminden ve taraftarlarından oluşan grup, demektir. 13 Duygusal bağlam, vurgu, aşırı övgü ya da itidalli olmayı gerektiren reaksiyonların güçlülük ve zayıflık derecesini belirler. Örneğin İngilizcedeki love kelimesi, kök anlamı bakımından like kelimesiyle sevgi anlamında birleşseler bile, bu iki kelime birbirinden tamamen farklıdır. Aynı şekilde Arapçadaki sevmemek, hoşlanmamak ve çirkin bulmak anlamındaki yakrahu kelimesi, kök anlamı bakımından sevimsiz, tiksinti verici ve nefret etmek anlamındaki yubğızu kelimesiyle birleşseler bile, bu iki kelime de tamamen birbirlerinden farklı anlamlar ifade ederler. Durumsal bağlamdan, kelimenin bulunduğu dışsal/harici bağlam kastedilmektedir. Hapşıran bir insana söylenilen Yerhamuke Allâhu (fiille başlıyor) cümlesindeki rahmet kelimesinin ifade ettiği anlamla, ölümden sonra rahmet dileme ortamında kullanılan Allahu yerhamuhû (isimle başlıyor) cümlesindeki rahmet kelimesinin ifade ettiği anlam birbirinden farklıdır. Zira ilki, dünyada talep edilen rahmet ten bahsederken, ikincisi ise âhirette talep edilen rahmet ten bahsetmektedir. İşte aynı kelimenin bu farklı anlamlarına, takdim ve tehir de şekillenen dilsel bağlamın yanında, durumsal bağlam da delalet etmektedir. Kültürel bağlam, kelimenin kullanılması muhtemel olan sosyo-kültürel çevrenin tanımlanmasını gerektirir. Örneğin mirror kelimesine oranla looking glass kelimesini kullanmak, İngiltere de yüksek sosyal tabakanın bir özelliği/alâmetifarikası kabul edilir. Aynı şekilde rich kelimesi de, wealthy kelimesine oranla yüksek sosyal tabakanın bir özelliği olarak kabul edilir. Örneğin hanımefendi/eş anlamındaki aklıyye kelimesinin modern Arapçadaki kullanımı, zevce kelimesine oranla yüksek tabakanın bir göstergesi olarak kabul edilir. Yine cizr/kök kelimesinin, çiftçilere göre bir anlamı, dilbilimcilere göre ikinci bir anlamı, matematikçilere göre ise üçüncü bir anlamı vardır. Leech, Firth ün bağlam nazariyesinde, ilkel toplumlarda dilin oynadığı rol üzerine yaptığı bir araştırma sırasında tanıdığı ve dili bir yansıma aracı olarak değil de hareketin kalıba dökülmesi olarak gören Polonya doğumlu Antropolog B. Malinowski den etkilendiğini ifade etmiştir. Çünkü hareket 13 Bkz: Ali b. Hasan Kürrâ, (Thk: Ahmed Muhtar Ömer ve Dâhî Abdülbâki), el-müncid fi l-lüga, Kahire 1976, s ; İbn Manzûr,, Lisânü l Arab, Beyrut Ts., Yedd Maddesi.

5 Bağlam Teorisi halindeki dil ve kullanıldığı şekliyle mana, Malinowski nin düşünce sisteminin birbirinden ayrılmaz iki önemli düsturudur. 14 Bağlamsal yönelişi sadece Antropoloji desteklememektedir, aynı şekilde felsefe kanadından da destek gelmektedir. Örneğin filozof Wittgenstein, ölümünden sonra 1953 yılında yayımlanan Philosophcal Investigation (Felsefî Soruşturmalar) adlı kitabında, kelimenin anlamının, dil içindeki kullanımı olduğuna vurgu yapmaktadır. 15 B. Russel da şöyle demektedir: Kelime, belirli bir dereceye kadar kapalı bir anlam taşır. Ancak anlam, kelimenin kullanımını göz önünde bulundurmak suretiyle ortaya çıkar. Dolayısıyla önce kullanım gelmektedir ve kullanımla birlikte anlam peşi sıra gelir. 16 Aynı şekilde psikoloji ilmi de, birçok psikoloğun bağlam ya da karine nazariyesini benimsemeleri ve desteklemeleri sebebiyle, bağlam bilgisinin önemine vurgu yapmaktadır. 17 Keza bazı dilbilimciler de bağlamsal yaklaşımı, tahlîlî/analitik metot için bir ilk adım olarak kabul etmektedirler. Bu dilbilimcilerden biri olan Ullmann şöyle demektedir: Sözlük çalışması yapan bir kimse öncelikle kelimenin sözlü bir ifadede veya yazılı bir metindeki- bağlamını göz önünde bulundurmalıdır. Yani bizler kelimeyi öncelikle kullanım ortamında, cümle içerisinde araştırmalıyız; ardından da bu kullanım ortamından hareketle kelimenin anlamına etki eden genel müşterek etkenleri bulup çıkarmalıyız. Neticede ulaştığımız bu anlam(lar)ı da o kelimenin anlam(lar)ı olarak kayda geçirmeliyiz. 18 Ullmann a göre, sözlük yazarı belli bir kelimenin bulunacağı temsili bağlamları tek tek belirleyerek bir araya getirdikten sonra ve bağlamları bir araya getirme işlemi yeni ve ek bir bilgi sunmaz hale gelince uygulamalı bölüm sona ermiş ve tahlili yöntemin önündeki alan açılmış olur. 19 Böylece, Sayfa G. Leech, Semantics, Penguin Books 1974, s. 71; Aynı şekilde Bkz: Coseriu, Linguistics and Semantics, s İşte bu sebeple onlar; (s) harfiyle neyi kastediyorsun? sorusunu değiştirerek, (s) harfi nasıl kullanılır? ya da (s) harfini içinde barındıran cümleler nasıl kullanılır? sorusunu soruyorlar. Bkz: John R. Searle, Meaning and Speech Acts, s. 154; Leech, Semantics, s. 72; Ullmann, Meaning and Style, s Bkz: Ullmann, Meaning and Style, s Leech, Semantics, s B. Malmberg, New Trends in Linguistics, Stocholm, 1964, s Ullmann, Meaning and Style, s. 9.

6 Ahmet Muhtar ÖMER Sayfa 202 envai çeşit bireysel sözcelerdeki sayısız anlam, sabit sözcelerdeki sınırlı sayıda anlama indirgenmiş/çekilmiş olur. 20 İşte bu sebeplerden dolayı Ullmann, tahlili yöntem ile bağlamsal yöntemin birbirleriyle çatışan zıt yöntemler olmadığını, aksine bu iki yöntemin aynı yönde ilerleyen ve birbirinin peşi sıra gelen iki adımı temsil ettiğini ısrarla vurgulamaktadır. Bağlamsal yöntemin kullandığı ayrıcalıklı özelliklerden en önemlileri şunlardır: 1. Ullmann ın ifadesine göre bağlamsal yöntem, anlamı hem gözden geçirmek hem de konusal tahliller yapmak için kontrol altına almayı kolaylaştırmaktadır. 21 Firth ün ifadesine göre de bağlamsal yöntem, bir taraftan, ne kadar yorumlamaya çalışırsak çalışalım, esrarlı/bilmece gibi algılanan içsel akli durumların araştırılmasını bertaraf eder, diğer taraftan da nesnelliği ve bizi çevreleyen toplumsal hayat içerisinde gözlemlenmeyi kabul eden olaylar, olgular ve adetler olarak kelimelerle ilgilenir Bağlamsal yöntem linguistik incelemelerinde, dilin sınırlarının dışına asla çıkmaz. Bu şekliyle de, diğer anlam teorilerinden olan göndergeci/atıfçı teori, zihinci teori veya imge teorisi ve davranışçı teori yöntemlerinin hepsine de yöneltilmiş olan eleştirilerden kurtulmuş olur. Diğer anlam teorilerine yöneltilen bu eleştirileri Leech şöyle ifade etmektedir: Ogden, Richards ve Bloomfiled in anlam çalışmalarındaki yönelişlerinin temel sorunu, sözü edilen bu düşünürlerin her birinin semantik e dair açıklamalarını (dilbilimin değil de) başka ilmi gereksinimlerin/ihtiyaçların ışığı altında yapmış olmalarıdır. 23 Yine onun ifadesiyle, dilsel bir olguya dair açıklama ve yorumları dilin sınırları dışında araştırmak, kapı ve penceresi (yani hiçbir çıkış yeri) olmayan bir odadan çıkmak için beyhude bir çıkış yolu (menfez) aramaya benzemektedir! Oysa bizden istenen (olmayan menfezi aramak değil), odanın içerisinde var olan şeyleri iyice araştırmakla yetinmemiz, diğer bir ifadeyle, dildeki bağlantıları yine bizzat dilin sınırları içerisinde kalarak incelememizdir Malmberg, New Trends, s Ullmann, Meaning and Style, s Leech, Semantics, s Leech, Semantics, s Leech, Srmantics, s. 5. Ayrıca eşdizimlilik teorisi ni diğer teorilerinden ayıran özelliklere biraz sonra değinilecektir.

7 Bağlam Teorisi Bütün bu olumlu yönlerine rağmen bağlam teorisine bazı itirazlar da yöneltilmiştir. Bu itirazlardan bazıları şunlardır: 1. Firth, dilsel yapı ile ilgili kapsamlı bir nazariye ortaya koymamış, sadece semantikle ilgili teorisini sunmakla yetinmiştir. Oysaki anlamın, bağlamsal ilişkiler, sesler, sözdizimi/dilbilgisi ve semantik ten oluşan kompleks bir yapı olarak değerlendirilmesi gerekir. 2. Firth, bunca önemine rağmen, bağlam (context) kavramını kullanırken tam olarak sınırlandırıp tanımlamamıştır. Aynı şekilde onun durum dan (situation) bahsederken kullandığı ifadeler de kapalıdır. Bunlara ilaveten o, bağlam teorisine gereğinden fazla ağırlık vermek suretiyle aşırıya gitmektedir Bağlamın anlamını açıklamakta yetersiz kaldığı herhangi bir kelimeyle karşılaştığında bu yöntem, hiçbir anlam ifade etmemektedir. Meselâ bu kelime şu ve şu bağlamlarda kullanılır deseniz bile, kesinlikle bu hiçbir işe yaramayacaktır... Bu yöntem ancak, kelimenin kullanımları ile farklı ibarelerdeki fiili uygulamalarını araştıran bir kimse için bir anlam ifade edebilir. * * * Bu teorinin sahiplerinden bazıları, linguistik bağlama; kelimelerin birlikte kullanılma özelliği (yani uygunluk) veya düzenli kelime birlikteliği/eşdizimlilik teorisine (nazariyyetü r-rasf/collocational theory) odaklanmaktadır. Her ne kadar bu görüş, bağlam teorisinin bir uzantısı ya da geliştirilmiş şekli olarak kabul edilse de, kendisine özgü hükümleri ve konulmuş kuralları olması dikkate alınarak onun düzenli birliktelik/eşdizimlilik nazariyesi 26 olarak müstakil bir teori olduğunu kabul edenler de vardır. Firth ve arkadaşlarının odaklandığı ve eşdizimlilik araştırmalarında kendini gösteren pratik anlam kavramıyla ilgili önemli gelişmeler olduğunu dile getiren Ullmann, eşdizimlilik teorisini, herhangi bir dildeki herhangi bir kelimenin diğer kelimelerle dizilişi 27 veya kullanılış bakımından birbirinden ayrı olan iki farklı kelimenin, adeten birbirleriyle bağlantılı olarak kullanılması 28 şeklinde tanımlamaktadır. Sayfa Lyons, Firth s Theory of Meaning, s Bu teorinin, Coseriu un isimlendirdiği şekliyle Distributional Method yani dilsel unsurların dağılımı metodu olarak isimlendirilmesi de mümkündür (bkz: Coseriu, Linguistics and Semantics, s. 129). 27 Ullmann, Meaning and Style, s Ullmann, Meaning and Style, s. 10.

8 Ahmet Muhtar ÖMER Sayfa 204 Buna verilecek örneklerden birisi, eri(t)me kelimesinin demir-bakır-altın ve gümüş gibi kelime gruplarıyla olan bağlantısıdır. Ama aynı kelime, deri kelimesiyle mutlak olarak bir bağlantı içerisinde değildir. Ancak deri kelimesinin yukarıdaki kelime grubuyla uyum içerisinde olmaması, deri ile eri(t)me kelimeleri arasında herhangi bir bağlantının olmaması ya da bu kelimelerin birlikte kullanılmaya elverişli olmamaları için yeterli bir sebep değildir. İşte bu yüzden, iki kelime arasındaki uyumsuzluğu ispat için şeklî bir delile başvurulur. Bu şeklî delil, demir, bakır ve altın gibi madenler, deri kelime grubunda bulunmayan, sertlik, ağırlık, parlaklık ve soğukluk gibi, birçok bağlantıyı bünyelerinde taşıma bakımından ortak bir özellik gösterirler. Buna karşılık deri de de hafiflik, yumuşaklık ve renkteki matlık gibi farklı nitelikler mevcuttur. 29 Kelimelerin birlikte kullanımı özelliğini ifade eden eşdizimlilik teorisi ya da yönelişinin öne çıkan özelliklerinden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür: 1. Bu teori ya da yöneliş, bağlam çeşitlerinden yalnızca dilsel bağlama sözsel bağlama, yani araştırmaya konu olan kelimenin birlikte kullanıldığı kelime grubunu açıklamaya önem verir. Örneğin İngilizcedeki night (gece) kelimesi, dark (karanlık) kelime grubu ile birlikte bulunur veya day (gün) kelimesi, sunny (güneşli) kelime grubuyla birlikte kullanılır. Ancak ne zamanki kelimenin birden fazla kelime grubuyla birlikte kullanılması ve birden çok dilsel bağlam içinde bulunması mutat hale gelirse, işte o zaman birlikte kullanılma (el-vukûu l-müşterek) ve gerçekleşme olasılığı (ihtimâliyyetü l-vukû ) kavramları gündeme gelecektir. Firth, kelimelerin birlikte kullanımına ilişkin çeşitli hükümlere ulaşmak amacıyla dilsel bağlamların ya da kelimelerin yer değiştirilmesi esasına dayanan kelimelerin birlikte kullanılma olasılığı ya da bir araya gelebilmesini test etme şeklinde isimlendirdiği yöntemi geliştirmiştir. 30 Bu kuram sahiplerinin teorilerini örneklendirdikleri en önemli misal belki de strong 31 ve powerful 32 kelimeleridir. Anlam bakımından birbirine 29 Ullmann, The Scope, s Lehrer, Semantic Fields, s. 174; Alston, Theory of Meaning, s. 13; Dillon, G.L., Introduction to contemporary Linguistic Semantics, U.S.A. 1977, s Kuvvetli, sağlam, sert, dayanıklı vb. anlamlara gelmektedir.( çevirenin notu) 32 Kuvvetli, kudretli, sert, etkili vb. anlamlara gelmektedir. (çevirenin notu)

9 Bağlam Teorisi yakın olan bu iki kelime argument 33 kelimesiyle bir sözdizimi oluşturabilmekte, ancak farklı dilsel bağlamlarda aynı birlikteliği oluşturamamaktadır. Zira powerful kelimesi, örneğin car(otomobil) kelimesiyle bir sözdizimi oluştururken, strong kelimesi ise örneğin tea(çay) kelimesiyle birlikte bir sözdizimi oluşturmaktadır. 34 Bir diğer örnek ise, zamanla ilgili olan night, day ve morning kelimeleridir. Bu kelimelerin tamamı mid kelimesi ile birlikte aynı sözdizimi içerisinde bulunmaları sebebiyle her ne kadar bir grup oluştursalar da farklı ortamlardaki ayrı kelime grupları içerisinde birbirlerinden ayrılacaklardır. Nitekim night kelimesi genel olarak dark, black, clear, fall ve time kelimeleriyle aynı sözdizimi içerisinde bulunsa bile, bu kelimelerden bazıları day ve norning kelimeleriyle aynı sözdizimi içerisinde bulunamazlar. 35 Semiology: Linguistics Theory of Meaning isimli makalesinde Joos, bu yöntemi kullanarak anlam farklılığının kelimenin çeşitli bağlamlardaki dağılımının farklılışmasından kaynaklandığını açıklamaya çalışmıştır. Yine o, 14 (on dört) kullanım alanını belirttiği İngilizce code kelimesi vasıtasıyla bu yöntemini açıklamıştır. 36 İki farklı dil arasında bağlamsal ilişkilerin tıpa tıp aynı olması nadirattandır. Ancak bu harfî/literal tercüme yoluyla olabilir. Örneğin Arapça içiyor (yeşrabu) kelimesi, bazı Arap halk deyişlerinde çapa, sigara, deniz ve dirsek gibi kelimelerle uyum içerisinde kullanılabilir. 37 Ancak bu ifadeler kelimesi kelimesine başka bir dile tercüme edilse veya fasih dile ya da başka bir Arap lehçesine aktarılsa şaşkınlık uyandırır ve alay konusu olurdu. Örneğin yer fıstığı (Fûl es-sûdânî), İngilizcede monkey nut olarak isimlendirilmektedir. Eğer bu İngilizce ifadeyi Arapçaya kelimesi kelimesine çevirsek ve monkey nut (maymun yemişi) desek, bundan kimse bir şey anlamaz. Yine İngilizler, (aynı zamanda güvercin yuvası anlamına da gelen) pigeonhole kelimesini, mektup gibi evrakların içine konduğu Sayfa Tartışma, münakaşa, kanıt vb. anlamlara gelmektedir. (çevirenin notu) 34 Lehrer, Semantic Fields, s Alston, Theory of Meaning, s Geniş birli için bkz: Coseriu, Linguistics and Semantics, s Yeşrabu kelimesi çapa anlamındaki makleb kelimesiyle birlikte deyim olarak, aldatılmak, kandırılmak anlamına gelmektedir. Sigara kelimesiyle birlikte, dilimizde de kullanılan sigara içmek anlamındadır. Yeşrabu mine l-bahr ifadesi de ne yaparsa yapsın, olanı kabul etmekten başka yolu yok! demektir. Yeşrabu min kiyânihî ifadesi ise, çok büyük zorluklarla karşılaştı anlamına gelmektedir. (çevirenin notu)

10 Ahmet Muhtar ÖMER Sayfa 206 masanın çekmecesine delalet etmesi için kullanmaktadır. Şayet bu kelime Arapçaya aktarılmış olsa, aynı çekmeceye işaret etmek için mesela güvercin yuvası (beytü l-hammâme) denilse, bu ifade Arapçadaki çekmece kelimesinin anlamını kesinlikle karşılamaz. 2. Bu teori, morfolojik ve gramatik özelliklerin açıklanmasına önem verir ve bu özellikleri de kelimenin kullanıldığı bağlamlarının sınırlandırılmasında kullanır. Örneğin cat kelimesi, şu cümlelerde olduğu gibi ya the tarif edatından sonra gelir; The cat caught the mouse (kedi fareyi yakaladı) ya da iyelik zamiri nden sonra gelir; I bought fish for my cat (kedime balık aldım). Aynı şekilde argue ve strong kelimeleri de şu şekilde morfolojik bir dizim içerisinde gelirler; Fiil hâl şeklinde; He argued strongly (Güçlü bir şekilde delil sundu). İsim isim şeklinde; The strength of his argument was considerable (Onun delilinin gücü kayda değerdi). İsim fiil şeklinde; His argument was strengthened by the fact he cited (onun delili, ortaya koyduğu kanıtlarla güçlendirildi). 38 Firth, kelimelerin düzenli birlikteliği anlamına gelen eşdizimliliğin şu iki kısmını birbirinden ayırmaktadır: a- Farklı birçok söz türünde oldukça sık bulunan basit eşdizimlilik, b- Bazı özel hallerde ve belirli bir kısım yazarların üslubunda bulunan istisnai eşdizimlilik. 39 Eşdizimsel tahlil (et-tahlîlü r-rasfî) ile gramatik tahlil (et-tahlîlü n-nahvî) arasında fark vardır; gramatik tahliller, aralarında önemli anlamsal ilişkiler olmayan binlerce kelimeyi kapsayan (isim, fiil ve sıfattan oluşan) kelime grupları ile ilgilenirken, eşdizimsel tahliller ise aralarında önemli anlamsal ilişkiler bulunan müfret kelimelerle ilgilenmektedir Bir cümle ancak, nahiv kurallarına uygun olarak kurulduğu, cümlenin kelimelerinin birbirlerine uygunluğuna riayet edildiği ve o dili kullanan insanlar o cümleyi kullanıp uygun bir şekilde yorumladıkları 38 Alston, Theory of Meaning, s Lehrer, Semantic Fields, s Alston, Theory of Meaning, s. 13.

11 Bağlam Teorisi zaman anlamlı bir cümle olur. İşte bu durum, kabul edilebilirlik/geçerlilik olarak adlandırılan şeydir. 41 Bazı araştırmacılar eşdizimsel tahlilleri başlı başına bir amaç olarak kabul etmişlerdir. Nitekim Firth ün ifadesine göre, her bir kelimenin birlikte kullanılabildiği kelimelerin listesi, onun manasını oluşturan bir unsur (cüz) kabul edilir. 42 Bu teorinin gerçekleştirdiği avantajlardan bazıları şunlardır: 1. Bu teori, sınırlı bir anlama sahip olan tekil (müfred) kelimelerden olan eşadlı (homonymy) kelimeleri birbirinden ayırmak için bizlere bir ölçüt (norm) sunar. Eşadlılık, telaffuz bakımından bir olan kelimelerin eşdizimsel açıdan farklı cümle grupları içinde kullanılmasıdır. 2. Bu teori, deyimleri(n anlam alanını) sınırlandırmada da yardımcı olabilir. Meselâ bir kelime, sürekli olarak başka bir kelime ile birlikte bulunuyorsa/kullanılıyorsa, bu birlikte kullanılmayı ya da bir araya gelmeyi, söz konusu kelimeleri tek bir sözlük maddesi, yani deyim olarak varsaymanın bir ölçütü kabul etmek mümkündür Bu teori, her bir kelimenin diziliş ve bağlantı alanlarının, yani kelimelerin dildeki kullanımlarının sınırını çizmektedir. Kelimelerin kullanım alanlarının sınırlanması ise, dillerdeki eşanlamlı (müteradif) olarak kabul edilen kelimeler arasındaki farklılıkları açığa çıkarma hususunda yardımcı olmaktadır. Zira eşanlamlı olarak kabul edilen kelimelerin, bir başka dilde, aynı bağlamda ya da benzer dilsel kelime grubu içerisinde yer alması nadiren görülür. 44 Bunu bilmek ise, dili öğrenmek veya kullanmak isteyen 45 ya da bir dilden bir başka dile çeviri işiyle uğraşanlar için gerekli bir husustur. 4. Bu teori her dildeki eşanlamlı (müteradif) kelimeler arasındaki farklılıkları açığa çıkarmak için de kullanılabilir. Meselâ J. Dubois, eşanlamlı kelimelerin kullanım dağılımlarını beyan etme prensibine dayanarak, bir dil Sayfa Lyons, Firth s Theory of Meaning, s Alston, Theory of Meaning, s Lehrer, Semantic Fields, s Dillon, Dictionary of Language and Linguistics, s İşte bu husus, kelimenin kendine özgü bağlamlarını belirleyen bağlamsal sözlükler in önemini gayet iyi bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu ise, dilin (gerek yazılı gerekse sözlü olarak) kullanımından hareketle pratik bir hedefle uyum içerisinde olmaktır.

12 Ahmet Muhtar ÖMER Sayfa 208 bünyesindeki eşanlamlı kelimeler arasındaki farklılığı ortaya koymak için bu teoriyi kullanmıştır Son olarak, eşdizim teorisi uygulama bakımından da farklılık göstermektedir. İşte bu sebeple teori, hassas ve nesnel olma özelliği gösterir. Tıpkı Firth Okulu taraftarlarından birisinin dediği gibi; kelimelerin bir arada kullanımına ilişkin şekilsel ölçüt, kesin bir ölçüt olarak kabul edilir. Çünkü bu ölçüt, daha objektif, daha hassas ve kabul edilmeye daha yatkın bir ölçüttür Coseriu, Linguistics and Semantics, s Ullmann, Meaning and Style, s. 10.

bilimname düşünce platformu sayı: XX, 2011/1

bilimname düşünce platformu sayı: XX, 2011/1 bilimname düşünce platformu sayı: XX, 2011/1 -. ilahiyat bilimleri araştırma vakfı (İBA V) adına sahibi M. Zeki Duman editör Mehmet Demirci yayın kurulu Muharrem Akoğlu, Süleyman Akyürek, H.Yunus Apaydın,

Detaylı

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme

AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1. Okuma Parçası. Tercüme AÖF İLAHİYAT ÖNLİSANS PROGRAMI 1. KİTAP ÜNİTE 1 الجملة CÜMLE Okuma Parçası :.... Tercüme Okul Okul büyüktür. Bahçesi geniştir. Okulun kapıları yüksektir. Sınıfları çoktur. Öğrenciler okula sabah girerler

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM KURAMSAL ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI

BİRİNCİ BÖLÜM KURAMSAL ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI İÇİNDEKİLER Tablolar ve Şekiller Cetveli...10 Kısaltmalar...12 Transkripsiyon Sistemi...13 Giriş...19 BİRİNCİ BÖLÜM KURAMSAL ÇEVİRİ YAKLAŞIMLARI 1.1 Çeviribilim Neyin Bilimidir?...25 1.2 Dil Odaklı Yaklaşımlar...28

Detaylı

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır:

Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: EDAT-BAĞLAÇ-ÜNLEM EDATLAR Tek başına anlamı ve görevi olmayan ancak kendinden önce gelen sözcükle öbekleşerek anlam ve görev kazanan sözcüklerdir. Edatlar şunlardır: 1-GİBİ Cümleye benzerlik, eşitlik,

Detaylı

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.

Laboratuvara Giriş. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10. ADÜ Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Laboratuvara Giriş Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBT 109 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 3. Hafta (03.10.2013) Derslik B301 1 BİLGİ EDİNME İHTİYACI:

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 6. SINIF TÜRKÇE İ KURS I VE LERİ AY 1 Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi Biçim Bilgisi 4 5 Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Çok anlamlılık (temel, yan, mecaz ve terim anlam) Kök ve eki kavrar.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA I DKB 03 +2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme.

DERS KATEGORİSİ TEORİ+UYGULAMA (SAAT) Öğrencileri, öğrendikleri kurallar doğrultusunda konuşmaya yönlendirme. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU/ENSTİTÜSÜ DOĞU D,LLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DERS TANITIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ DERSİN ADI DERS KODU TEORİ+UYGULAMA (SAAT) KREDİSİ

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : KELAM TARİHİ Ders No : 0070040093 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Performans Teori Teorinin ortaya çıkışı ve tarihçesi Alan Dundes ve Üçlü Araştırma Modeli Performans Teori nin İcra Olayı Tahlil

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 6. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı BİÇİM BİLGİSİ (Kök, Ek ve

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ Y.DİL DKB265 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı

Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın Belirli Betimlemeler Kuramı Russell ın dil felsefesi Frege nin anlam kuramına eleştirileri ile başlamaktadır. Frege nin kuramında bilindiği üzere adların hem göndergelerinden hem de duyumlarından

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

1. BÖLÜM SAHİH FİİLLER MAZİ FİİL Fiili Mazi iki kısımdır: a) Mazi Malum b) Mazi Meçhul MAZİ MALUM: Mazi malum üç şekil üzere bulunur: gibi. آ ت ب gelir. kalıbında ف ع ل 1) gibi. ع ل م gelir. kalıbında

Detaylı

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi)

Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Mantıksal Operatörlerin Semantiği (Anlambilimi) Şimdi bu beş mantıksal operatörün nasıl yorumlanması gerektiğine (semantiğine) ilişkin kesin ve net kuralları belirleyeceğiz. Bir deyimin semantiği (anlambilimi),

Detaylı

LSI Keywords İle Sitenizin Sıralamasını Ve Trafiğini Arttırın

LSI Keywords İle Sitenizin Sıralamasını Ve Trafiğini Arttırın LSI Keywords İle Sitenizin Sıralamasını Ve Trafiğini Arttırın Giriş Her web sitesi sahibi, Seo açısından anahtar kelimelerin önemi çok iyi bilir. Fakat içeriğinizi optimize etmek için kullandığınız ana

Detaylı

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke

Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları. Üç Hareke ب س م الل ه الر ح ن الر ح ي م Durûs Kitabı 1. Cilt Gramer Kuralları Üç Hareke ا ل ر ك ات الث الث ة Kesra(Esre) - Damme (Ötre) - ف ت ح ة - (Üstün) Fetha ض م ة ك س ر ة (i) (u) (a) Sükûn(Cezm) Şedde - - س

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

Lion Leo İletişiminde Yetişkin Boyutu

Lion Leo İletişiminde Yetişkin Boyutu Lion Leo İletişiminde Yetişkin Boyutu Cahit Kişioğlu, İzmir 9 Eylül Lions Kulübü ÖZET: Lion ve Leo iletişiminde kullanılan eleştirel veya koruyucu yetişkin tarzını yetişkin boyutuna taşıyarak, Lion - Leo

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

Projenin Adı:Pascal-Fermat Olasılık Mektupları

Projenin Adı:Pascal-Fermat Olasılık Mektupları Projenin Adı:Pascal-Fermat Olasılık Mektupları Projenin Amacı:Çalışmamızda öncelikle Pascal ve Fermat la tarihsel empati kurmakla birlikte bilginin yolunu bulabilmesi için farklı bakış açılarına ihtiyaç

Detaylı

Sosyal Etki Teorisi. Sunan: M.Benan YAZICIOĞLU Sunum Tarihi: 27.02.2014

Sosyal Etki Teorisi. Sunan: M.Benan YAZICIOĞLU Sunum Tarihi: 27.02.2014 Sosyal Etki Teorisi Sunan: M.Benan YAZICIOĞLU Sunum Tarihi: 27.02.2014 Sosyal Etki ve Uyma Davranışı Sosyolojinin, toplumun bütününü kapsayan kanunu insan toplum hayatı yaşar kanunudur. İnsan bir toplumda

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAPÇA IV DKB208 4 1+2 2 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME

İSLÂM DA CEZA SİSTEMİ HATA İLE ÖLDÜRME 190 HATA İLE ÖLDÜRME Hata ile öldürme iki kısma ayrılır: 1- Öldürülen kimsenin isabet alması istenmemesine rağmen ona isabet etmesi ve onu öldürmesidir. Bir ava atış yapılırken bir insana isabet etmesi

Detaylı

Bulanık Mantık. Bulanık Mantık (Fuzzy Logic)

Bulanık Mantık. Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Bulanık mantık, insan düşünmesini ve mantık yürütmesini modellemeye ve karşılaşılan problemlerde ihtiyaç doğrultusunda kullanmayı amaçlar. Bilgisayarlara, insanların özel verileri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0350040003 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ

DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ DAVRANIŞIN TANIMI Davranış Kavramı, öncelikle insan veya hayvanın tek tek veya toplu olarak gösterdiği faaliyetler olarak tanımlanabilir. En genel anlamda davranış, insanların

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Ders No : 0050020007 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi Ahlâk Düşüncesi Projesi İSLAM İSLAMAHLÂK AHLÂKDÜŞÜNCESİ DÜŞÜNCESİ PROJESİ PROJESİ düşüncesi düşüncesiiçerisinde içerisindepek pekçok çokdisiplin disiplintarafından tarafındantartıtartışılagelmiş şılagelmiş

Detaylı

HESAP. (kesiklik var; süreklilik örnekleniyor) Hesap sürecinin zaman ekseninde geçtiği durumlar

HESAP. (kesiklik var; süreklilik örnekleniyor) Hesap sürecinin zaman ekseninde geçtiği durumlar HESAP Hesap soyut bir süreçtir. Bu çarpıcı ifade üzerine bazıları, hesaplayıcı dediğimiz somut makinelerde cereyan eden somut süreçlerin nasıl olup da hesap sayılmayacağını sorgulayabilirler. Bunun basit

Detaylı

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye

sayıların kümesi N 1 = { 2i-1: i N } ve tüm çift doğal sayıların kümesi N 2 = { 2i: i N } şeklinde gösterilebilecektir. Hiç elemanı olmayan kümeye KÜME AİLELERİ GİRİŞ Bu bölümde, bir çoğu daha önceden bilinen incelememiz için gerekli olan bilgileri vereceğiz. İlerde konular işlenirken karşımıza çıkacak kavram ve bilgileri bize yetecek kadarı ile

Detaylı

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ,

İSMAİL TAŞ, MEHMET HARMANCI, TAHİR ULUÇ, Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ Ders No : 0070040072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

MODERN MANTIK ARASINAVI (SOSYOLOJİ) ÇÖZÜMLERİ B GRUBU

MODERN MANTIK ARASINAVI (SOSYOLOJİ) ÇÖZÜMLERİ B GRUBU MODERN MANTIK ARASINAVI (SOSYOLOJİ) ÇÖZÜMLERİ B GRUBU 1. Aşağıdaki kanıtlamaların çıkarım belirticilerini, öncül ve sonuç önermelerini, tümdengelimli mi (geçersiz, geçerli veya sağlam), tümevarımlı mı

Detaylı

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011

Sunum İçeriği. Programlamaya Giriş 22.03.2011 Programlamaya Giriş Nesne Tabanlı Programlamaya Giriş ve FONKSİYONLAR Sunum İçeriği Nesne Tabanlı Programlama Kavramı Fonksiyon tanımlama ve kullanma Formal Parametre nedir? Gerçel Parametre nedir? Fonksiyon

Detaylı

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.)

Bu gerçeği bilen Atatürk, Türk Dil Kurumunu kurdu. ( Aşağıdaki ilk üç soruyu parçaya göre cevaplayın.) Dil ve kültür birbirini tamamlar. Biri olmadan diğeri olmaz. Dil, ulusal olduğu ölçüde ulusal kültür oluşur. Biraz Fransızca, biraz İngilizce çokça Arapça sözcüklerle dolu bir dil ile ulusal kültür oluşmaz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 3. Bilişsel Kavramsallaştırma 29 Bilişsel Model 30 İnançlar 32 Davranışın Otomatik Düşüncelerle İlişkisi 36.

İÇİNDEKİLER. Bölüm 3. Bilişsel Kavramsallaştırma 29 Bilişsel Model 30 İnançlar 32 Davranışın Otomatik Düşüncelerle İlişkisi 36. İÇİNDEKİLER Bölüm 1. Bilişsel Davranış Terapisine Giriş 1 Bilişsel Davranış Terapisi Nedir? 2 Bilişsel Davranış Terapisinde Altta Yatan Teori Nedir? 3 Araştırmalar Ne Diyor? 4 Beck, Bilişsel Davranış Terapisini

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF

YAZILIYA HAZIRLIK SINAVI TÜRKÇE 5. SINIF TÜRKÇE 5. SINIF 1 Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni kelimelerin anlamlarını tahmin eder. 2 Metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümleri hakkında tahminlerde bulunur. 3 Okuduklarındaki

Detaylı

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır :

Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Değişen yeni müfredata göre hazırlamış olduğum 10. sınıf planları ile ilgili uygulama şu şekilde olacaktır : Yeni müfredata göre bazı üniteler kaldırılmıştır. Buna göre üniteler

Detaylı

ZAMİR Varlıkların veya onların isimlerinin yerini geçici veya kalıcı olarak tutabilen, isim gibi kullanılabilen, isim soylu kelimelerle, bazı eklere zamir denir. Zamirlerin Özellikleri: İsim soyludur.

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ DERS SAATİ AY HAFTA 016-017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ DESTEKLEME VE DERS SAATİ KONU ADI 1 FİİLİMSİLER SÖZCÜKTE ANLAM KAZANIMLAR Fiilimsiyle, fiil ve isim soylu kelimeler arasındaki farkları kavrar.

Detaylı

Avukatların Adr yi Tartışması ve Kullanması Önündeki Engeller*

Avukatların Adr yi Tartışması ve Kullanması Önündeki Engeller* ÇEVİRİ Avukatların Adr yi Tartışması ve Kullanması Önündeki Engeller* Roselle L. WISSLER** Çeviren: Yrd. Doç. Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU*** Çevirenin Notu: 2001 yılında Arizona Barosu ndaki avukatlarla

Detaylı

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI:

ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: ISBN NUMARASI: Bu formun ç kt s n al p ço altarak ö rencilerinizin ücretsiz Morpa Kampüs yarıyıl tatili üyeli inden yararlanmalar n sa layabilirsiniz.! ISBN NUMARASI: 65482464 ISBN NUMARASI: 65482464! ISBN NUMARASI:

Detaylı

INTERNET NEDİR? INTERNET İN TARİHÇESİ WEB SAYFALARININ UZANTILARI

INTERNET NEDİR? INTERNET İN TARİHÇESİ WEB SAYFALARININ UZANTILARI INTERNET NEDİR? Dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. Üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve ona kolayca ulaşma istekleri sonrasında ortaya çıkmış olan bir teknelojidir. Bilgilere

Detaylı

25.10.2011. Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları. Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402

25.10.2011. Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları. Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402 Arayüz Tasarımı ve Programlama Neleri Konuşacağız Arayüz Nedir? Arayüz Çeşitleri Arayüz Tasarım Yöntemleri Arayüz Tasarım Hataları Ömer Faruk MIZIKACI 2008639402 Arayüz Nedir? Bilgisayar ve uygulamalarının

Detaylı

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR..

Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. Medeniyet Okulları REHBERLİK SERVİSİ SUNAR.. ÖĞRENCİLERDE PERFORMANS, MOTİVASYON VE BAŞARI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Skeçler, Testler, Video çekimleri Başarıya Ulaşmak İçin HEDEF BELİRLEMEK PLAN OLUŞTURMAK

Detaylı

KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER

KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER KAVRAMLARIN ANLAMINI KARŞITLARI BELİRLER Rıza FİLİZOK Kastım odur şehre varam Feryad ü figan koparam Yunus Emre Büyük dilbilimci Saussure ün dilin bir sistem olduğunu ve anlamın karşıtlıklardan (mukabil/opposition)

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Psikoanalitik Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Psikoanalitik Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri Kurucuları ve Okullar ( W. Wundt Okulu,

Detaylı

BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ

BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ 1 BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ Bilimsel Yöntem: İnsanın düşünme yeteneğini kullanarak gözlenen olayların açıklamasını yapmak için izlediği yoldur. Bilimsel Çalışma: Bilimsel yöntemlerle yapılan araştırma,

Detaylı

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI

MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE KONULARI MÜNEVVER ÖZTÜRK ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF SINAV TARİHLERİ VE NOT: Sınav tarihleri ve Yıllık Ders Planına göre öngörülmüştür. Öğrencilere sınav öncesi TÜRKÇE 19.03.2015 Sözcükte,

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2011/ 2012 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI. 1. Sınıf

T.C. UFUK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2011/ 2012 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI. 1. Sınıf T.C. Bölüm 1. Sınıf 09:00 09:50 EĞT 102 Eğitim Psikolojisi 10:00 10:50 ELT 104 Sözlü İletişim Becerileri 11:00 11:50 ELT 104 Sözlü İletişim Becerileri EĞT 102 Eğitim Psikolojisi EĞT 102 Eğitim Psikolojisi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET

İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. İNGİLİZCE 1 KISA ÖZET 1 KOLAYAOF 2 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre

Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre Öğrenme nedir? Büyüme ve yaşa atfedilmeyecek yaşantılar sonucunda davranış ve tutumlarda meydana gelen nispeten kalıcı etkisi uzun süre değişimlerdir. Öğrenmede değişen ne???? İnsan ve hayvan arasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28

İÇİNDEKİLER. Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık 28 İÇİNDEKİLER Önsöz/ Ahmet Yıldız 5 Giriş 11 Psikoloji kökenli modeller 15 Davranışçılık 15 Bilişselcilik 17 Bilişsel Yapılandırmacılık 20 Gelişim Kuramları 22 Eylem Kuramı ve Toplumsal Yapılandırmacılık

Detaylı

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Doç. Dr. S. EKER TÜRK DİLİ ÜZERİNE BİRKAÇ NOT Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doç. Dr. S. EKER 1 Millî his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir Dilin millî ve zengin olması millî

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Ders No : 0070160047 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

fizik güncesi ALBERT EINSTEIN DAN 10 HAYAT DERSİ Haftalık E-bülten MARMARİS KAMPÜSÜ

fizik güncesi ALBERT EINSTEIN DAN 10 HAYAT DERSİ Haftalık E-bülten MARMARİS KAMPÜSÜ fizik güncesi MARMARİS KAMPÜSÜ Haftalık E-bülten Sayı: 3 / 13.03.2015 Hazırlayanlar Defne TÜRKER Herkes zekidir. Ancak bir balığı ağaca tırmanma kabiliyetine göre değerlendirirseniz tüm hayatını aptal

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP:

SORU : CEVAP: SORU: CEVAP: SORU : Yediemin deposu açmak için karar aldım. Lakin bu işin içinde olan birilerinden bu hususta fikir almak isterim. Bana bu konuda vereceğiniz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

PSİKOLOJİ I. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu. TDB 101 Türk Dili-I :00 D 303

PSİKOLOJİ I. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu. TDB 101 Türk Dili-I :00 D 303 T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2014/2015 GÜZ DÖNEMİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ FİNAL SINAV PROGRAMI PSİKOLOJİ I Dersin Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Sınav Salonu Kodu MAT 101 Sosyal Bilimler

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ. (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (11 Mayıs -19 Haziran 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Ve Brahman bir felsefedir ve o çeşit anlamlarıyla felsefi ve edebi yazılarda kullanılır.

Ve Brahman bir felsefedir ve o çeşit anlamlarıyla felsefi ve edebi yazılarda kullanılır. Prana Sanskritçe den nefes-nefes alma ve devamlı hareket şeklinde çevrilir. Bu Hint felsefesinde-tıbbında ve teolojisinde genel bir anlamı ifade eder. Dil uzmanları kelimeye bu anlamları yanında hayat

Detaylı

SOSYOLOJİSİ (İLH2008)

SOSYOLOJİSİ (İLH2008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. DİN SOSYOLOJİSİ (İLH2008) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

EŞDİZİMLİ SÖZLÜKLER COLLOCATIONS DICTIONARIES

EŞDİZİMLİ SÖZLÜKLER COLLOCATIONS DICTIONARIES EŞDİZİMLİ SÖZLÜKLER Bayram ÇETİNKAYA ÖZET Bu çalışmada bir sözlük çeşidi olan eşdizimli sözlükler tanıtılacaktır. Bir sözcüğün dilde sıklıkla birlikte görüldüğü sözcüklerle kurduğu yapılar olarak tanımlanan

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK

3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? OCAK 3. SINIFLAR BU AY NELER ÖĞRENECEĞİZ? 04 22 OCAK TÜRKÇE ÖĞRENME ALANI: DİNLEME 1. Dinleme Kurallarını Uygulama 1. Dinlemeye hazırlık yapar. 2. Dinleme amacını belirler. 3. Dinleme amacına uygun yöntem belirler.

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Genetik Algoritmalar. Bölüm 1. Optimizasyon. Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta:

Genetik Algoritmalar. Bölüm 1. Optimizasyon. Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta: Genetik Algoritmalar Bölüm 1 Optimizasyon Yrd. Doç. Dr. Adem Tuncer E-posta: adem.tuncer@yalova.edu.tr Optimizasyon? Optimizasyon Nedir? Eldeki kısıtlı kaynakları en iyi biçimde kullanmak olarak tanımlanabilir.

Detaylı

1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM

1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM 1 TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ SÖZCÜKTE ANLAM 1. Konuşma kurallarını uygulama 6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin yerine Türkçelerini kullanır. 4.Söz varlığını zenginleştirme 2.

Detaylı

İYİ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI NEDİR?

İYİ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI NEDİR? İYİ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI NEDİR? ASANSÖR DÜNYASI / SAYI:59 / MAYIS-HAZİRAN 2004 Sefa TARGIT Yönetmelik, teknik şartname, standart gibi metinlerde karşımıza çıkan ve mühendislik çevrelerinde kullanılan

Detaylı

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri

Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri Türk Dili Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans (Sak.Üni.Ort) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ TDE729 1 3 + 0 6 Sosyal bilimlerle ilişkili

Detaylı

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir.

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir. 24 MAYIS 2011. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA 200/. ESAS DAVALILAR VEKİLİ : 1-2-.. : Av. AHMET AYDIN Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL DAVACI :. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ :

Detaylı

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ

ÖZEL BİLGE İLKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ ÖZEL BİLGE İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 3. SINIFLAR VELİ BİLGİLENDİRME BÜLTENİ Sayın Velimiz, Sizlerin eğitim öğretim sürecimizde yapılan çok yönlü çalışmalar konusunda bilgi sahibi olmanızın

Detaylı

CÜMLE BİRİMLERİ ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER

CÜMLE BİRİMLERİ ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER CÜMLE BİRİMLERİ ANALİZİNDE YENİ EĞİLİMLER Henriette GEZUNDHAYJT Türkçeye Uygulama: R. FİLİZOK Geleneksel Dil bilgisi ve Yapısal Dil bilimi Geleneksel dil bilgisi, kelime türlerini farklı ölçütlere dayanarak

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Dil olgusu :DEĞİŞMEYENLER Dil dışı olgu : DEĞİŞENLER ARABA. Aynı değişimi soyut olarak şöyle formülleştirebiliriz:

Dil olgusu :DEĞİŞMEYENLER Dil dışı olgu : DEĞİŞENLER ARABA. Aynı değişimi soyut olarak şöyle formülleştirebiliriz: A N L A M D E Ğ İ Ş M E L E R İ Bu yazıda yeni şeyler bulacağınızı düşünüyoruz! Prof. Dr. Rıza Filizok Anlam bilimci G. Stern, kelimelerdeki anlam değişmelerini sebeplerine ve görevlerine göre şöyle snıflandırır:

Detaylı

Tutum ve Tutum Ölçekleri

Tutum ve Tutum Ölçekleri Tutum ve Tutum Ölçekleri tutum bireye atfedilen ve bireyin psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan eğilim Smith ( 1968 ) psikolojik obje birey için

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İNGİLİZCE-2 Ders No : 0010070014 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyonu

Laboratuvar Akreditasyonu Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Laboratuvarların, Muayene Belgelendirme ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı Kuruluşlarının Ulusal ve Uluslararası Kabul Görmüş Teknik Kriterlere Göre Değerlendirilmesi,

Detaylı

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar)

PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) 1.Personal Pronouns: (Şahıs Zamirleri) PERSONS in ENGLISH (İngilizcede Şahıslar) Şahıs zamirleri kişi zamirleridir ve cümle içinde daima özne olarak kullanılırlar. Bazı şahıs zamirlerinin yerine özel isimler

Detaylı

Google, daha çok kullanılış amacı internet araması olan, reklam teknolojileri üzerine ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan

Google, daha çok kullanılış amacı internet araması olan, reklam teknolojileri üzerine ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan Google, daha çok kullanılış amacı internet araması olan, reklam teknolojileri üzerine ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. Google parametreleri ise Google arama

Detaylı

Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1

Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1 Diyalog 2014/2: 110-114 Türk Toplumunda Adlar ve Soyadları (Sosyo-Kültürel ve Dilbilimsel Bir Yaklaşım) 1 Umut Balcı, Batman Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı

Detaylı

YZM 2116 Veri Yapıları

YZM 2116 Veri Yapıları YZM 2116 Veri Yapıları Yrd. Doç. Dr. Deniz KILINÇ Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bu bölümde, BÖLÜM - 8 Problem Tanımı Arama Ağaçları İkili Arama

Detaylı