Büyükflehir lkö retim Okullar ndaki Sekizinci S n f Ö rencilerinin Bilgi Teknolojilerini Kullanma ve Okudu unu Anlama Düzeyleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Büyükflehir lkö retim Okullar ndaki Sekizinci S n f Ö rencilerinin Bilgi Teknolojilerini Kullanma ve Okudu unu Anlama Düzeyleri"

Transkript

1 Büyükflehir lkö retim Okullar ndaki Sekizinci S n f Ö rencilerinin Bilgi Teknolojilerini Kullanma ve Okudu unu Anlama Düzeyleri Yavuz Akp nar* Özet Bu araflt rmada bilgisayara ve internet ba lant s na sahip 8. s n f ö rencileriyle bu imkanlara sahip olmayan 8. s n f ö rencilerinin okudu unu anlama (OA) düzeyleri karfl laflt r lm flt r. Çal flma verileri okudu unu anlama testi ve ankete ö rencilerin verdi i yan tlardan oluflmufltur. Büyük flehirlerdeki resmî ve özel okullarda ö renim gören 1150 ö renci ile yap lan çal flmada internet ba lant s olan ö rencilerin OA düzeylerinin (p <.05) daha yüksek oldu u saptanm flt r. Benzer flekilde, bilgisayar olan ö rencilerin OA düzeyleri, olmayanlar n OA düzeyinden daha yüksektir. Ö rencilerin bilgi teknolojisi profiliyle birlikte, baz de iflkenler aras ndaki iliflkileri de inceleyen çal flma, OA düzeyini gelifltirmek için baz önerilerle son bulmufltur. Anahtar Kelimeler Bilgi Teknolojisi, nternet, Okudu unu Anlama Becerisi, Bilgisayar Tabanl Ö renme. * Doç. Dr., Bo aziçi Üniversitesi E itim Fakültesi Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri E itimi Bölümü Ö retim Üyesi Kuram ve Uygulamada E itim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice 2 (2) Kas m / November

2 Doç. Dr. YAVUZ AKPINAR Bo aziçi Üniversitesi E itim Fakültesi Bilgisayar ve Ö retim Teknolojileri E itimi Bölüm Baflkan Bebek stanbul Elektronik Posta: Yay n ve Di er Çal flmalar ndan Seçmeler Akp nar, Y., (2001). nternet üzerinde e itim ve etkileflimlilik sorunlar. Türkiye Biliflim Derne i E-Dergisi, 19, 13. Akp nar, Y., & Ad güzel, T. (2001). Bilgisayar gösterimleriyle ilkö retim ö rencilerinin problem çözme becerisinin gelifltirilmesi. Biliflim Teknolojileri Ifl nda E itim Ulusal Konferans nda sunulan bildiri (s ). Ankara: ODTÜ Yay nlar. Akp nar, Y., & Kaynak, O. (2001). Introduction. Industry and Higher Education Journal, 15, Akp nar, Y. (2000). Effects of scripting in an authoring environment on pre-service teachers learning of instructional technology. In Y. Akp nar (Ed.), Proceedings of International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (pp ). Istanbul: Bo aziçi University Publication. Akp nar, Y., & Üstüner, I. fi. (2000). Genel kullan m amaçl yaz l mlarla fizik ö renimini destekleme. Bo aziçi Üniversitesi E itim Dergisi, 17,

3 Büyükflehir lkö retim Okullar ndaki Sekizinci S n f Ö rencilerinin Bilgi Teknolojilerini Kullanma ve Okudu unu Anlama Düzeyleri Yavuz Akp nar Bilgiye ulaflma, bilgiyi ö renme ve bilgi yönetimi ça dafl toplumlar n üyesi her birey için sahip olunmas gereken nitelikler haline gelmifltir. Toplumsal ve ekonomik yaflam n her alan nda kullan labilen teknolojik imkanlar bireylerin y llard r ö rene geldikleri üzerine yeni bilgi ve beceriler de kazanmalar n gerektirmektedir. Bireyler yaflam n her alan nda daha fazla bilgiyle karfl laflmaktad r. Bu bilgileri derleme, anlama, analiz etme ve de erlendirme becerilerine sahip olmayan bireyleri ileride zor günler beklemektedir. Bu sebeple temel e itim y llar ndan itibaren ö rencilerin yukar da de inilen nitelikleri, uygun okul programlar yla ya da bireysel çabalarla gelifltirilmek zorundad r. Kelime-ifllemciler, veri tabanlar, iletiflim yaz l mlar ve internet kaynaklar gibi bilgi teknolojisi imkanlar n n kullan m temel e itim programlar nda anlaml bir flekilde ö retilmelidir. H zla geliflen internet teknolojisi ve internet imkanlar bilgiye ve sistemlere yeni boyutlar getirmektedir. Birden çok bilgi y n köprülerle iliflkilendirilerek hiper metinler oluflturulmaktad r. Birden çok bilgisayar da birbirine de iflik a yap lar nda ba lanarak bir bilgisayar a n oluflturmaktad r. Benzer flekilde, a lar da birbirine ba lanabilir. flte de iflik yerleflkelerdeki bilgisayarlar n (ve bilgisayar a lar n n) birbiriyle iletiflim kuracak biçimde birbirine ba land sisteme internet ad verilmektedir. Asl nda internete a lar a da denebilir. Bugün internet uluslararas bir arenad r ve milyonlarca kullan c y birbirine ba lamaktad r. fiubat 2002 tarihi itibariyle dünyadaki internet kullan c s 544 milyonu aflm fl durumdad r: Bunun 4.65 milyonu Orta Do u da, 4.15 milyonu Afrika da, milyonu Güney Amerika da, milyonu Asya da

4 330 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER (ve Pasifik), milyonu Avrupa da ve milyonu Kuzey Amerika dad r (How many online, 2002). nternet ile birçok de iflik ifli yerine getirmek mümkündür. Farkl internet servisleri farkl amaçlar için kullan lmaktad r. Y llard r kullan lmakta olan görsel ve iflitsel araçlar, internette bütünleflmekte ve paylafl lmaktad r. Hiper metin ve hiper/çoklu ortam olarak milyonlarca insan n kulland internette, bu özellikleri tafl yan ortam WWW (World Wide Web) dir. WWW; yaz, resim, canland rma, ses ve film gibi farkl yap daki verilere ulaflmam z sa layan bir hiper ortam sistemidir. Bu sistemde resim, yaz, canland rma, ses ve film öbekleri birbirleriyle iliflkilidir. Dolay s yla bir fare t klamas yla bilgilerin bu çok de iflik formlar yla ulafl labilir. nternete ba l olan veya bir a (web) sayfas nda bilgilerini di erleriyle paylaflan herkes a sayfalar na ulafl p çoklu-ortamda çal flabilir. Sayfalar ya da dokümanlar do rusal olmayan flekilde organize edilebilir. Dokümanlar ya da bireylerin/kurumlar n sayfalar da birbirine ba lanabildi i için WWW çok genifl bir hiper ortamd r. Nisan 2002 tarihi itibariyle 428,182,264 alan ad ndaki a sayfalar nda trilyonlarca baytl k veri bulunmaktad r. Bu say lara güvenlik sistemleri arkas ndaki sayfalar, flifrelenmifl sayfalar ve halka aç k olmayan di er sayfalar dahil de ildir. Her gün dört milyona yak n yeni a sayfas n n internete eklendi- i hesaplanmaktad r (Hot_off_the_net, 2002). Yeni Bilgi Organizasyonlar Do rusal olmayan flekilde yap lan bilgi organizasyonu ve de iflik bilgi temsil biçimleri, çok duyulu bir alg sistemine sahip olan insano luna daima cazip gelmifltir. Okunan bir kitaptaki öykünün bir filme aktar larak sözü edilen mekanlarda görsel olarak anlat lmas da ayn ilgiyle izlenebilir. Konu yeni bilgilerin ö renilmesi oldu unda da bilgiyi de iflik ifade biçimleriyle çal flmak istenebilir. Bireyler, bir denklemin grafi ini, bir grafikte ifade edilen de iflkenlerin somut olaylardaki anlat m n canland rma olarak görmek isteyebilir. Bir kuflun de- iflik özellikleri ile birlikte ötüflü de merak edilebilir. Bu sebeple temsil biçimlerini zengin olarak ifle koflan ortamlar n kullan m için e itimden politikaya, spordan sa l a birçok alan bulunmaktad r. flte bütün bu farkl bilgileri ayn platformda hiper veya çoklu ortamlar iflleyebilmektedir. Bilgi birçok konu alan nda de iflik formlarda gösterilip incelenebilmektedir. Bir konu alan diliyle iletiflimde ve problem çözmede bu farkl bilgi gösterimleri ifle koflulmaktad r. Ö rencinin varolan bilgisiyle yeni bilgiyi ba lamas nda, yani bilgiyi anlamland rmas nda,

5 AKPINAR / Büyükflehir lkö retim Okullar ndaki Sekizinci S n f Ö rencilerinin analitik düflünmede ve problem çözmede tüm bilgi gösterim biçimlerine iliflkin bilgiye sahip olmas onun iflini kolaylaflt racakt r. Ö renme ortam, bir konu alan diline ait bilgileri, somuttan soyuta farkl flekillerde ö renecek olan ö renciye uygun bir tasar mla vermeyi hedeflemelidir. E itimde birçok ö retmen bir ifade biçimiyle anlafl lamayan örüntüleri di er söylem biçimleriyle de anlatmak için ortamlar aramaktad r (Kozma, 1991; Levin, 1987). Örne in, tarih dersinde yo un metin anlat mlar n hareketli resimlerle destekleyerek ö renci motivasyonunu art rmak ve konunun daha iyi anlafl lmas n sa lamak istenebilir. Hiper ve çoklu ortamlar tarihsel olgu ile ilgili haz rlanm fl bir filmi de veri taban nda bulundurarak ö rencinin ilgili sayfadaki metni okurken bir fare t klamas yla bu filme ulaflmas n sa lar. Ö renci filmi izleyerek metinde anlat lanlar görsellefltirebilir veya okuduklar n destekleyecek görsel malzemeyi de inceleyebilir. Benzer olarak Co rafya dersinde bir ülkeye ait co rafî ve demografik bilgiler bir bilgi a ba lam nda verilebilir. Çal fl lan ülkede konuflulan diller ve di er kültürel özellikler de görsel ve iflitsel temsillerle desteklenebilir. Bu flekilde haz rlanm fl bir çok CD-ROM okullar n kullan m ndad r (Stemler, 1997). Metin, resim grafik, video canland rma ve sesin birlikte kullan ld çoklu ortamlar n ö renme ortam n geleneksellikten kurtard ve ö renmeyi art rd na yönelik iddialar bulunmaktad r (Clark & Craik, 1992; Fletcher, 1989; Kulik, Kulik & Bangert, 1985). Çoklu ortam n temel özelli i bilgi-ifllem teorilerinin aç klad flekilde ö renme materyalini düzenlemesidir (Dix, Finlay, Abowd, & Beale, 1993). Bir kavram a biçiminde uzun süreli bellekte organize edilip depolanan bilginin, birden fazla söylem biçimi kullan larak iliflkilendirildi inde ve depoland nda uzun süreli bellekte kalmas n n daha fazla mümkün oldu u ve e er bilgi çoklu ortam içinde ö renciye sunulursa bunun beyne aktar m n n daha kolay olaca ifade edilmektedir (Bagui, 1998). K saca, zihindeki bilgilerin ço una, birden çok rota izlenerek ulafl labilmektedir. Bilginin ilk kayd çok rotal olaca ndan çoklu ortam da bilgi birimlerine birden çok rota vas tas yla ulaflmaya izin verir. Bu ifllemsel benzerlikten ö renme için faydalan labilir. Do rusal olmayan ortamlara karfl yöneltilen elefltiri ise bu ortamlar n sadece bilgi sunmakta olduklar ve etkileflimli olmad klar yönündedir (Laurillard, 1993). Kullan c sadece bir y n bilgiden di erine s çramaktad r. Bir hiper metinde kullan c ya dönüt verme ba lam nda herhangi bir mekanizma bulunmamaktad r. Sadece köprüler kul-

6 332 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER lan larak bilgiler sunulmaktad r. Dolay s yla bir hiper metinin hedefi de yoktur. Bilgilerin birbirine ba land, fakat k lavuzlay c birimlerin olmad ortamlar pedagojik olarak uyarlanabilir de de ildir. Bilgiyi arama ve ona ulaflmada kontrolün kullan c ya verilmesi uyarlanabilir bir özellik olarak yorumlanmamal d r. Bilginin depolanmas ve ona ulaflman n kolayl, hiper metinleri ve hiper ortamlar iyice incelemeden e itimde ifle koflabiliriz anlam na gelmemelidir. Laurillard a göre hiper metinler e itsel bir araç olarak ö rencilerin akademik anlay fl gelifltirmelerine yard m etme konusunda da s n rl d r. Bilgi organizasyonunda baflar l olan ö renciler bu bilgi kütüphanelerinden daha çok yararlanabilirler. Fakat çal fl lan konu içinde bilgi yönlendirmesi yapacak kadar yeterli bilgiye sahip olmayan ve plans z çal flan ö renciler hiper metin ve hiper ortam kaynaklar ndan yeterince yararlanamayabilirler. Özellikle bilginin anlamland r l p bu anlay fl üstüne analitik düflünme ve problem çözme becerisinin infla edilmesi sebebiyle bilgi temsillerinin ö renilmesi hep kritik bir husus olmufltur. Hiper/çoklu ortamlar n tasar m yla bilgilerin daha iyi ö renilece i savunulmuflsa da (Stemler, 1997) iyi organize edilmemifl hiper/çoklu ortamlar bu beklentiyi do rulamam flt r. Çünkü ö rencinin bilgi temsillerini anlamas ve bunlar yumuflak bir geçiflle ba lamas sorun olmaktad r. Ayn bilgiyi somut haliyle yorumlayabilen ö renci, sembolik haliyle anlamland ramamaktad r. Birçok konu alan nda ö renciler ayn bilgiye ait farkl gösterim biçimlerini farkl bilgi olarak alg lamaktad r. Bilgi organizasyonu somuttan soyuta veya bilinenden bilinmeyene do ru bir ak fl izlemek zorundad r. Bu olgu bilinmesine ra men gösterim biçimleri aras ndaki geçifle tasar mc lar pek önem vermemektedirler. Ayr ca bireysel farkl l klar göze almayan hiper/çoklu ortam yaz l mlar sadece bilgi sunan ortamlar olmaktan kendilerini kurtaramamaktad rlar. Her ne kadar Ambrose (1991) ve Jonassen (1986) gibi yazarlar hiper/çoklu ortamlar n insanlar n oluflturdu u zihinsel örüntülere benzemelerinden dolay bir biliflsel araç oldu unu iddia etseler de yukar da sözü edilen sebeplerden dolay iyi organize edilmedi i ve e itsel birimlere sahip olmad sürece bir hiper/çoklu ortam, biliflsel araç olamaz. Okudu unu Anlama Hiper/çoklu ortam gibi zengin imkanlara sahip internet her yafltan ö rencinin dikkatini çekmektedir. Ö renciler okuldaki formal ö renme etkinliklerinde bu ortamlardan yararlanabildikleri gibi okul d fl nda da internette de iflik etkinlikler için zaman harcamaktad rlar (Liao, 1999; Stearns, 1993; Woolley, 1993). Örne in, Amerikan NSBF nin yapm fl oldu u bir taramaya göre 9-17 yafllar ndaki ö ren-

7 AKPINAR / Büyükflehir lkö retim Okullar ndaki Sekizinci S n f Ö rencilerinin cilerin % 40, internetin okula devam etme tutumlar n olumlu yönde gelifltirdi ini ifade etmifltir (How many online, 2002). Ayn çal flmada, evinde internet ba lant s olan çocuklar n yar s n n ev ödevleriyle ilgili olarak interneti tarad klar saptanm flt r. Benzeri gerekçeyle ailelerin % 53 ü internete ba lanmaktad r. nternete ba lanman n çocuklar n di er etkinliklerini (oyun, okuma, arkadafl ziyareti gibi) anlaml düzeyde etkilemedi i belirlenmifltir. nternete ba l çocuklar n ailelerinin % 37 si çocuklar n n daha az televizyon seyretti ini belirtmifltir. Ö renciler, okuma, ödev yapma, oyun oynama ve aileleri ile birlikte olma gibi de iflik etkinlikler için okul d fl zamanlar kullan rlar. Bu etkinliklerden okumaya zaman ay rma, ö rencilerin tüm alanlardaki ö renmelerine bir temel oluflturmak için gereklidir. Ayr ca ö rencilere formal bilgilerin ö retilmesinin ilk aflamas, okumay ve okudu- undan anlam ç kartmay ö retmektir. Ça dafl yaflam için gerekli olan bu beceriler, fen bilimlerinden sosyal bilimlere, matematikten sanata kadar her alandaki örüntüleri anlayabilmek için birer ön-flartt r. De iflik araflt rmac lar (Bloom, 1972; Bransford & Stern, 1993; Guthrie & Mosenthal, 1987; Slavin, 1995; Spaai & Ellermann, 1990) taraf ndan ifade edildi i gibi akademik baflar ve problem çözme okudu unu anlama (OA) baflar s na ba l d r. De Hirsch ve arkadafllar da (1966) OA sorunlar olan ö rencilerin biliflsel geliflimlerinin engellendi ini savunmaktad rlar. Genelde çocuklar okul ortam na geldiklerinde okumayla ilgili bir tak m ön bilgilere sahiptir. Okul bunlar gelifltirerek okumay ö retir ve bireyi okudu unu anlar düzeye getirir. Ancak OA için s n f etkinlikleri kadar serbest zamanlardaki okumalar da kelime da arc n n zenginlefltirilmesini, farkl deyimlerin ö renilmesini ve tüm s n f etkinliklerinin pekifltirilmesini sa lamaktad r. Teknolojik geliflmelerin her yafltan insan n tercihlerini etkiledi i günümüzde, kendi ö renme ve geliflimini kontrol edip yönlendirmeye yeni bafllayan bireylerin okumaya ne kadar zaman ay rd klar önemli bir sorundur. Televizyon ve bilgisayar oyunlar n n, okul ça çocuklar n n uzun zaman n ald gözlenirken bunlarla birlikte daha cazip imkanlara sahip internet de ö rencilerin okul d fl zaman n iflgal etmeye bafllam flt r. nternet kaynaklar na eriflim ve çocuklar için uygunsuz sayfalara herkesin ulaflma imkan hâlâ problem olmay sürdürürken, internetin çocuklar n okuma becerilerini etkileyip etkilemedi i önemli bir problemdir. Ayr ca, zorunlu e itim sürelerini tamamlamakta olan ö rencilerin, bilgi teknolojilerinin sundu u imkanlardan haberdar olma ve yararlanma düzeyleri de ça a uyum sa lamak için önemlidir.

8 334 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Bu araflt rma, ilkö retimin son s n f nda olan (zorunlu e itim ça n n sonunda) ö rencilerin OA düzeylerinin bilgisayara sahip olma, internete ba lanma, televizyon izleme ve di er benzeri okul d fl etkinlikler için geçirdikleri zamandan etkilenip etkilenmedi ini incelemektedir. Bu problem ba lam nda araflt r lan alt problemler ise flunlard r: nternet ba lant s olan ö renciler ile internet ba lant s olmayan ö rencilerin OA düzeyleri aras nda fark var m d r? Evinde bilgisayar olan ö renciler ile evinde bilgisayar olmayan ö rencilerin OA düzeyleri aras nda fark var m d r? Bilgisayarla oyun oynama, OA düzeyini manidar derecede etkilemekte midir? Televizyon izleme, OA düzeyini anlaml derecede etkilemekte midir? Oyun oynama, arkadafl ziyareti ve aileye yard m gibi ders d fl di er etkinlikler, OA düzeyini anlaml derecede etkilemekte midir? nternette geçirilen zaman, OA düzeyini anlaml derecede etkilemekte midir? Yöntem Evren ve Örneklem Betimsel bir çal flma olan bu araflt rma evreni Türkiye deki on dört büyük flehirdeki okullarda ö renim gören 8. s n f ö rencileridir. Bu kentlerdeki 8. s n flarda toplam ö renci bulunmaktad r (Stats, 1999). Kocaeli ili deprem dolay s yla evren ve örneklemin d - fl nda tutuldu undan, evrendeki say olarak belirlenmifltir. Örnekleme her bin ö renciden biri (n=1234) al nm flt r. Tablo 1 de verilen illerden MEB in belirledi i okullardan yeterli resmî ve özel okul ö rencisi al nm flt r. Yeterli geçerli veri toplanmas amac yla seçilen her okula örneklemde belirlenenden daha fazla (1285) anket ve test gönderilmifltir. Verilerin analizinde 135 ö rencinin yan tlar tam olmad ndan araflt rma d fl b rak lm flt r; bu sebeple çal flma örneklemi 1150 ö renciden oluflmufltur. Örneklemdeki ö renciler her büyük flehirden bir resmî ve bir özel olmak üzere en az iki okuldan seçilmifllerdir. Resmî kategorisindeki okullarda ö renim gören ö renci say s n n çok fazla olmas sebebiyle, bu okullardan araflt rmaya kat lacak ö renci say s özel okullardakilerin dört kat olarak belirlenmifltir. Her bir kategorideki ilkö retim okulunun kendi içinde benzer ö renci özelliklerine sahip oldu u say lt s ndan yola ç k lm fl ve belirlenen binde birlik orana karfl l k gelen say da ö renciye ulafl lmas hedeflenmifltir. Her bir büyük flehirdeki ö renci say s belirlendikten sonra ilgili say ya kaç okuldan ulaflman n mümkün olaca hesaba kat larak resmî okullarda 70 ve özel okullarda 30 say s bir okulda bulunabilecek 8. s n f ö renci say s olarak belirlenmifltir. Buna göre örneklem say s na ulaflmak için her

9 AKPINAR / Büyükflehir lkö retim Okullar ndaki Sekizinci S n f Ö rencilerinin büyük flehir merkezinde ilgili kategoriye düflen herhangi bir veya daha fazla okul çal flma için seçilmifltir. Tablo 1 Araflt rmaya dahil Büyükflehirlerin 8. S n f Ö renci ve Örneklemi Oluflturan Resmi Okul ve Özel Okul Ö renci Say lar Büyükflehir 8.s n f ö r. Örneklem Resmi okul Özel Okul say s % 80 % 20 Adana (bir okul) 14 (bir okul) Ankara (iki okul) 30 (bir okul) Antalya (iki okul) 20 (bir okul) Bursa (bir okul) 13 (bir okul) Diyarbak r (bir okul) 13 (bir okul) Erzurum (bir okul) 4 (bir okul) Eskiflehir (bir okul) 5 (bir okul) Gaziantep (iki okul) 22 (bir okul) çel (bir okul) 16 (bir okul) stanbul (dört okul) 60 (iki okul) zmir (iki okul) 22 (bir okul) Kayseri (bir okul) 9 (bir okul) Konya (bir okul) 16 (bir okul) Samsun (bir okul) 10 (bir okul) TOPLAM ö renci 244 ö renci Veri Toplama Araçlar Veri toplamak amac yla bir anket ve bir OA testi haz rlanm fl, bu araçlar yazar d fl nda iki uzman taraf ndan kontrol edilerek anket ve teste son flekil verildikten sonra uygulanm fllard r. Ankette ö rencilere ait yafl, cinsiyet, s n f, okul, bilgisayara sahip olup-olmama, internet ba lant s olup-olmama, bilgisayar programlar na iliflkin bilgiler, kitap okuma ve kitap dünyas n takip gibi bilgileri soran 22 madde bulunmaktad r. OA testi dört seçenekli, 20 çoktan seçmeli sorudan oluflmaktad r. Bu sorularda ö renci paragraf veya diyalog oluflturmakta ve paragraflardan anlam ç karmakta, anlam benzerli i ve farkl l bulmakta ve kavram analizi yapmaktad r. OA testinin iç güvenirlik çal flmas daha önceki bir araflt rmada yap lm fl (Akp nar, 1999) ve KR-21=0.80 olarak hesaplanm flt r. lgili çal flmada ö rencilerin ne kadar zamana gerek duyduklar da belirlenmifltir. Ö rencilerin kiflisel bilgilerini do ru belirtti i say lt s yla ele al nan araflt rma verileri kullan lan ankete ve OA testine verilen yan tlarla s n rl d r.

10 336 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Verilerin Toplanmas ve Analizi Anket ve test Ekim 1999 tarihinde örneklemde yer alan ö rencilere herhangi bir ders saatinde ö retmenleri taraf ndan uygulanm flt r. Uygulamadan önce, test puanlar n n ö rencilerin ders notlar na hiç bir flekilde etki etmeyece i ö rencilere bildirilmifltir. Ö rencilere anket ve testi yan tlamak için bir saat süre verilmifltir. Ö rencilerden elde edilen yan tlar bilgisayar ortam na geçirilmeden önce kontrol edilmifl ve 135 ö rencinin istenilen tüm bilgileri vermedi i saptand ndan örneklem d fl b rak lm fllard r. Di er ö rencilerin yan tlar MS Excel ile SPSS for Windows istatistik programlar kullan larak analiz edilmifltir. Bulgular Çal flmaya kat lan ö rencilerden 564 ü (% 49) k z ve 586 s (% 51) erkektir; ö rencilerin yafl ortalamas 14 tür; Evinde bilgisayar olan ö renci say s 651 (% 57), evinde bilgisayar olmayan ö renci say s 498 dir (% 43); evinde bilgisayar olan ö rencilerin 290 (% 44) internete ba l d r, bu oran tüm örneklem için % 25 dir. Örneklemdeki ö rencilerden % 57 si (657) herhangi bir konuda bilgisayardan yard m almazken, Fen Bilimleri için, % 7 (84), Matematik için % 5 (65), Sosyal Bilgiler için % 4 (47), Türkçe için % 4 (48), Yabanc Dil için % 10 (117), Müzik için % 7 (78), Resim için % 10 (118), Bilgisayar Programlama için % 7 (75) ve di er konular için % 5 (55) oran nda ö renci bilgisayardan yard m almaktad r. Bu say lara evinde bilgisayar olmayan fakat bilgisayardan yararlanan ö renciler ile evinde bilgisayar olan fakat ders için bilgisayardan yararlanmayan ö renciler de dahildir. Evinde bilgisayar olmayan ö rencilerin, arkadafl, akraba, komflu veya baflkalar n n bilgisayar ndan yararland tahmin edilmektedir. Ö rencilerden % 56 s (641) internette hiçbir siteyi ziyaret etmezken en çok ziyaret edilen sitelerin ö renciler aras ndaki da l m flöyledir: Oyun siteleri % 19 (220), turizmle ilgili siteler % 8 (92), magazin siteleri % 16 (187), e itim siteleri % 6 (69), haber siteleri % 4 (53), müzik/film siteleri % 13 (153), spor siteleri % 13 ( 145), bilim siteleri % 20 (236), teknoloji siteleri % 15 (168) ve bu kategorilerin d - fl ndaki di er siteler için % 1 dir (10). Buna göre en çok ziyaret edilen üç site türü, bilimsel siteler, oyunlarla ilgili siteler ve magazinle ilgili sitelerdir. Ayr bir soru ile ö rencilerce en az ziyaret edilen site türleri belirlenmeye çal fl lm fl ve e itim % 13 (155), haber % 13 (153) ve spor % 11 (128) siteleri en az ziyaret edilen ilk üç s radaki site olarak belirlenmifltir.

11 AKPINAR / Büyükflehir lkö retim Okullar ndaki Sekizinci S n f Ö rencilerinin Günde ortalama olarak ne kadar süreyle bilgisayarla vakit geçiriyorsunuz? sorusuna verilen yan tlara göre örneklemdeki ö rencilerin % 47 si (539) günlük zamanlar n n hiç bir bölümünü bilgisayarla geçirmedi ini ifade etmifltir. Haftada birkaç saatini bilgisayarla geçiren ö rencilerin oran % 22 (250), günde bir saatten az olarak yan tlayanlar n oran % 9 (100), 1-2 saat olarak yan tlayanlar n oran % 15 (176) ve 3-4 saat olarak yan tlayanlar n oran % 7 dir (83). Buna göre ö rencilerin % 31 i (350) her gün iki saate kadarl k bir zamanlar n (bir saatten az iki saat) bilgisayarla geçirmektedir. Örneklemdeki ö rencilerin % 42 si (484) herhangi bir bilgisayar iflletim sistemini kullanmay bilmediklerini belirtirken, Windows 98 % 47 (540), Windows 95 % 40 (456), MSDOS % 25 (291), Windows 3.X % 10 (119), MacOS % 3 (33), Unix % 1 (10) ve di er iflletim sistemleri % 2 (29) oran nda ö renci taraf ndan bilinmektedir. Çal flma yap ld ktan sonra kullan ma sunulan yaz l mlar ve iflletim sistemlerinin çal flmadaki ilgili kitle taraf ndan kullan m dereceleri için yeni çal flmalara gereksinim vard r. Bilgi teknolojilerinden yararlanman n temel ölçütlerinden olan yaz - l m kullan m na iliflkin ö renci da l m flöyledir: Kelime ifllemcilerden MS Word % 40 (456), PW % 33 (376), Word Perfect % 10 (114) ve Moonstar % 6 (66); MS Excel elektronik tablolama % 33 (378), Lotus seti % 6 (67); çizim/boyama programlar ndan PaintBrush % 27 (316), Macdraw % 8 (92), Macpaint % 21 ve Islandraw % 2 (30); sunu program Powerpoint % 31 (352) ve veri taban program MSAccess % 8 (96). Son bir y l içinde örneklemdeki ö rencilerin % 6 s (70) hiç kitap okumam flken % 28 i (321) 1-2 kitap, % 28 i (317) 3-4 kitap, % 7 si (86) 5 kitap ve % 31 i (355) 5 ten fazla kitap okudu unu ifade etmifltir. Örneklemdeki ö rencilerden % 3 ünün (38) evine hiç gazete al nmazken % 21 inin (248) evine arada bir gazete al nmakta, % 16 s n n (184) evine sadece hafta sonlar gazete al nmakta ve % 59 unun (677) evine her gün gazete al nmaktad r. Eve gelen gazetenin hangi bölümlerinin ö rencilerce okundu una iliflkin soruya verilen yan tlar n da l m ise flöyledir: ö rencilerden % 3 ünün (38) evine hiç gazete al nmamakta, % 2 si (19) gazetenin hiç bir bölümünü okumamaktad r. Gazetenin spor ve magazin sayfalar ö rencilerin % 32 since, haber ve ekonomi sayfalar % 11 ince (130), sanat sayfalar % 14 ünce (163), gazete ekleri % 24 ünce (282) ve tüm sayfalar % 46 s nca (546) okunmaktad r.

12 338 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER Örneklemdeki ö rencilerden % 59 u (678) son bir y l içinde Türkiye de popüler olan hiç bir kitap ismi yazamamaktad r. Bir ya da iki popüler kitap ismi yazanlar n oran % 29 (337) ve üç ya da dört kitap ismi yazanlar n oran % 12 dir (140). Tüm ö rencilerin puanlar göz önüne al narak OA testi için hesaplanan test ortalamas ve standart sapma 4.01 dir. Testin ortalama güçlü ü 0.56; testten al nan minimum puan 1 olup alt kifli taraf ndan al nm flt r, maksimum puan ise 20 dir ve sadece iki ö renci taraf ndan al nm flt r. Hipotezlerin Testi 1. nternet ba lant s olan ve olmayan ö rencilerin (Tablo 2) OA testinden ald klar puanlar n ortalamas z testi (Stevens, 1992; Baykul, 1996) ile (1-α) 0.95 manidarl k düzeyinde karfl laflt r lm flt r. Hesaplanan z de eri ve z -: = oldu undan yokluk hipotezi kabul edilmemifltir. Tablo 2 nternet Ba lant s Olan ve Olmayan Ö rencilerin Test Puanlar na liflkin Bilgiler Grup x ss n α Z nternet ba l. yok nternet ba l. var z -: = Bilgisayar olan ve olmayan ö rencilerin (Tablo 3) OA testinden ald klar puanlar n ortalamas z testi ile (1-α) 0.95 manidarl k düzeyinde karfl laflt r lm flt r. Hesaplanan z de eri ve z -: = oldu undan iki grubun ortalamalar aras nda fark olmad - n iddia eden yokluk hipotezi kabul edilmemifltir. Tablo 3 Bilgisayar Olan ve Olmayan Ö rencilerin Test Puanlar na liflkin Bilgiler Grup x ss n α Z Bilgisayar yok Bilgisayar var z -: = Bilgisayarla oyun oynama ile OA düzeyinin ilintili olup olmad (n=1149) X 2 testi ile % 5 düzeyinde ve 18 serbestlik derecesinde test edilmifltir. X 2 = ve P=0.032 bulunmufl ve bilgisayarla oyun oynaman n ö rencilerin OA düzeyini 0.05 manidarl kla anlaml derecede etkilemedi i sonucuna var lm flt r.

13 AKPINAR / Büyükflehir lkö retim Okullar ndaki Sekizinci S n f Ö rencilerinin Televizyon izleme ile OA düzeyinin ilintili olup olmad (n=1149) X 2 testi ile % 5 düzeyinde ve 12 serbestlik derecesinde test edilmifltir. X 2 = ve P=0.168 bulunmufl ve televizyon izlemenin ö rencilerin OA düzeyini 0.05 manidarl kla anlaml derecede etkilemedi i sonucuna var lm flt r. Pearson R katsay s da (-0.04) iki de- iflken aras nda manidar iliflki olmad n desteklemektedir. 5. Oyun oynama, arkadafl ziyareti ve aileye yard m gibi ders d fl di- er etkinlikler ile OA düzeyinin iliflkisi Kaykare hesaplamas için oluflturulan tablonun baz hücrelerindeki frekanslar n beflten küçük olmas sebebiyle Pearson R formülü yard m yla incelenmifltir. Buna göre (R=0.048) ders d fl etkinliklerle ö rencilerin OA düzeyi aras nda anlaml derecede bir iliflki oldu u söylenemez. 6. nternette geçirilen zaman ile OA düzeyinin ilintili olup olmad (n=1148) X 2 testi ile % 5 düzeyinde ve 15 serbestlik derecesinde test edilmifltir. X 2 = ve P=0.002 bulunmufl ve internette geçirilen zaman n ö rencilerin OA düzeyini 0.05 manidarl kla anlaml derecede etkilemedi i sonucuna var lm flt r. Bu de iflkenler aras ndaki Pearson r katsay s dür. Tart flma Teknolojideki yeniliklerle birlikte mütevaz özelliklere sahip bilgisayarlar n daha ekonomik olarak sat n al nabilmesi sebebiyle evlerdeki bilgisayar say s artmaktad r. Örneklemde de görülmektedir ki ö rencilerin yar dan ço u evinde bilgisayara sahiptir. Benzer olarak her dört ö renciden birinin internete ulaflabilmesi de önemlidir. Bu oran internet servis sa lay c lar n n da katk lar yla her geçen gün artmaktad r. Ne var ki evinde bilgisayara sahip ö renci kitlesi (% 57) hiç bir e itsel konuda bilgisayardan yard m almamaktad r. Araflt rmada seçilen % 5 lik yan lma pay dikkate al nd nda Matematik, Sosyal Bilgiler ve Türkçe için belirlenen küçük oranlar n s f rlanabilece i; Fen Bilimleri, Yabanc Dil, Müzik, Resim ve Programc l k için s f ra yak n bir orana inebilece i görülmektedir. Bilgi teknolojilerinin kullan m n ö renmek, bunlar n e itsel amaçla kullan m ndan önce gelmektedir. Fakat temel bilgi teknolojisi yaz - l mlar ndan olan kelime-ifllemci, çizim/boyama ve veri-manipulasyon yaz l mlar n kullanma düzeyleri oldukça düflüktür. Örne in, ö rencilerden sadece % 27 si yayg n kullan m olan bir iflletim sistemiyle ücretsiz verilen MS PaintBrush program n kullanmay bilmektedir. Tek yerli kelime-ifllemci olan MoonStar ise daha az say da (% 6) ö renci taraf ndan bilinmektedir/kullan lmaktad r. Bu sebeple temel

14 340 KURAM VE UYGULAMADA E T M B L MLER e itimden mezun olacak her ö rencinin en az bir iflletim sistemini kullanmay ö renmesi için her okulun bir bilgisayar laboratuar na ve ilgili yaz l mlara ihtiyaç duydu u ortadad r. Ö rencilerin ve ailelerin bilgisayar ve internet ortamlar ndan daha verimli nas l yararlan labilece ini ö renmeleri önemlidir. Ayr ca okullarda laboratuar kullanacak ö retmenlerin yetifltirilmesi veya hizmet içi e itim yoluyla e itilmesi de gereklidir. Dillon ve Gabbard (1998) da çoklu ortam ve di- er yeni imkanlar n e itimde ancak sistematik e itsel tasar mlarla baflar l oldu unu ve ö renciye k lavuzluk edecek bireylerin bunlar n ifle koflulufl biçimlerini iyi bilmeleri gerekti ini ifade etmifltir. nternet salonlar gibi de iflik servislerle internet imkanlar n n yayg nlaflmas na karfl n ö rencilerin yar dan fazlas internette hiç bir siteyi ziyaret etmemektedir. En çok ziyaret edilen siteler aras nda e itim sitelerinin yeri çok gerilerdedir. Ancak bilim ve teknoloji sitelerinin en çok ziyaret edilen siteler aras nda olmas sevindiricidir. E itsel yaz l m, biliflim yaz l mlar ve internetin düflük kullan m na ra men ö rencilerin 3 te 1 i her gün 2 saat kadar bir zamanlar n bilgisayarla geçirmektedir. Ö rencilerin de iflik kaynaklar okumaya yönelik ortamlar (ve e itim) konusunda durum daha iyi de ildir. Son bir y l içinde kitap okumayan ö renci oran % 6, 1-2 kitap okuyanlar n oran ise % 28 dir. % 3 ünün evine hiç gazete girmezken % 28 inin evine arada bir, % 16 s n n evine sadece hafta sonlar gazete girmektedir. Ö rencilerden sadece % 13 ü a sayfas na sahip oldu unu ifade etmektedir. Ö rencilerin % 59 u son bir y l içinde popüler olan hiç bir kitaptan haberdar de ildir. Bilgisayara sahip olanlar n ve internet ba lant s olanlar n, müfredat konular n ö renmede bilgisayardan yard m alma oranlar düflüktür. Ancak her iki grubun OA testi ortalamalar di erlerinden biraz daha yüksektir. Çal flma örneklemi yeterince büyük oldu undan veriler normal da l m özelli i göstermektedir. Bu sebeple birinci ve ikinci hipotezlerde kullan lan test ortalamalar (11.09 ve 11.51; ve 11.54) aras ndaki farklar küçük olmas na ra men yap lan testler ortalamalar aras küçük farkl l klar belirgin hale getirmektedir. Anadilde yap lan bir okudu unu anlama testi için genel ortalaman n daha yüksek olmas beklenirdi. Bu sebeple OA düzeyini gelifltirici önlemlerin al nmas kaç n lmazd r. Çünkü zorunlu e itimin son döneminde olan bu bireylerin bir k sm örgün e itime devam etmeyebilece inden, onlar için OA düzeyini gelifltirici imkanlar k s tl olacakt r. Ayr ca zorunlu e itimden sonraki okullaflma için de daha yüksek OA düzeyi faydal olacakt r.

Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma

Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma Ö renme Stilleri ile Ö renci Baflar s Aras ndaki liflki Üzerine Karfl laflt rmal Bir Araflt rma brahim B LG N*, Soner DURMUfi* zet Bu çal flman n amac Bolu ve Mardin de bulunan iki farkl okulun ilkö retim

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi

Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi - Ö retmenin Sahip Olmas Gereken Dördüncü Bilgi: Alan Ö retimi Canan NAK BO LU*, Özlem KARAKOÇ** Özet Ülkemizde, ö retmenin sahip olmas gereken bilgiler konusunda yap lan çal flmalar incelendi inde bu

Detaylı

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES *

BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * BASAMAKLI Ö RET M PROGRAMININ SÜREÇ VE ÜRÜN AÇISINDAN DE ERLEND R LMES * Özcan DEM REL** Hasan H. fiahan*** Necla EK NC *** Alev ÖZBAY**** A. Murat BEG MG L*** Özet Basamakl Ö retim Program çerçevesinde

Detaylı

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi

Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi 385 Yeniden Yap land r lan lkö retim Program Pilot Uygulamas n n De erlendirilmesi Esra BUKOVA-GÜZEL *, Hüseyin ALKAN ** Özet Ülkemizde pilot uygulamas yap lan program yap land rmac ö renme yaklafl m (YÖY)

Detaylı

Yeni Ekonomi Düzeninde Kariyer ve E itim: Ankara OST M Organize Sanayi flyerlerinde Gerçeklefltirilen Bir Araflt rma

Yeni Ekonomi Düzeninde Kariyer ve E itim: Ankara OST M Organize Sanayi flyerlerinde Gerçeklefltirilen Bir Araflt rma - - Yeni Ekonomi Düzeninde Kariyer ve E itim: Ankara OST M Organize Sanayi flyerlerinde Gerçeklefltirilen Bir Araflt rma Hasan Hüseyin AKSOY* Özet Bu çal flman n amac, kariyer oluflturma ile iliflkili

Detaylı

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas

Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas Bilgi Okuryazarl Becerilerinin Gelifltirilmesinde Kütüphanelerin Rolü ve Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulamas The Role of Libraries in the Development Information Literacy Skills and Application of Dokuz

Detaylı

Bilgisayar Kullan c lar n n Korsan/Kaçak Yaz l m Kullan m Hakk ndaki Görüflleri

Bilgisayar Kullan c lar n n Korsan/Kaçak Yaz l m Kullan m Hakk ndaki Görüflleri Bilgisayar Kullan c lar n n Korsan/Kaçak Yaz l m Kullan m Hakk ndaki Görüflleri The Views of Computer Users About Pirated Software Erkan Yaman*, Yavuz Erdo an**, Halil Ekfli*** Özet: Bu araflt rman n amac,

Detaylı

Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi Türk Psikoloji Dergisi 2006, 21 (58), 3956 Türkçe Sesletim Sesbilgisi Testi: GeçerlikGüvenirlik ve Standardizasyon Çal flmas Seyhun Topbafl* Anadolu Üniversitesi Özet Ana dilin kazan lmas sürecinde sesbilgisi

Detaylı

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology

Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation Centers by Information Technology Bilgi D nyas 2005, 6(2): 171-192 Bilgi Teknolojisinin Yap sal ve Yönetsel Aç lardan Bilgi-Belge Merkezlerine Getirdi i Yenilikler * Structural and Managerial Innovations Provided to Information and Documentation

Detaylı

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma

Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma Çal flma Ahlak Üzerine Kültürler Aras Bir Araflt rma A Cross Cultural Study on Work Ethics Aylin Ünal*, hsan Taylan Çelik** Özet: Bu çal flman n amac, çal flma ahlak n n kültürler aras çal flmalarda ele

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL

KPSS Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER PRAT K E T M SER S E T M B L MLER. O uzhan ÜNAL KPSS E T M B L MLER Ö RET M YÖNTEM VE TEKN KLER O uzhan ÜNAL PRAT K E T M SER S AÇI AKADEMİ YAYINLARI Yeşilırmak Sokak Nu.: 15 Kızılay / ANKARA Tel : (312) 231 75 41 (pbx) Faks : (312) 230 75 40 DİZGİ

Detaylı

Ö retmen E itiminde Sorumluluk ve Akreditasyon

Ö retmen E itiminde Sorumluluk ve Akreditasyon Ö retmen E itiminde Sorumluluk ve Akreditasyon Muhsin Hesapç o lu*, Ayflen Bakio lu**, Resul Baltac *** Özet Ö retmen E itiminde Akreditasyon son y llarda Yüksek Ö retim Kurulunun gündemindeki ana konulardan

Detaylı

Kurtar c Beklemeden...

Kurtar c Beklemeden... Kurtar c Beklemeden... Ahmet GÜNDO DU* nsan, hayat boyunca seçim yapmak zorundad r: arkadafllar n, iflini, eflini, e itim görece i alan, oturaca yeri Sonuçta kendini bilgi ve beceriyle donatarak gündelik

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2203 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1211 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES NG L ZCE Ö RETMENL L SANS PROGRAMI NG L ZCE Ö RETMENL NDE Ö RET M TEKNOLOJ LER VE MATERYAL TASARIMI-I

Detaylı

Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi

Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi Open Journal Systems (OJS): a system of open source software for journal management

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

G ood health is very important to people regardless

G ood health is very important to people regardless Türk Aile Hek Derg 2012;16(1):23-34 TAHUD 2012 Durum Raporu Position Paper doi:10.2399/tahd.12.023 Family medicine training in Turkey: some thoughts Türkiye de aile hekimli i e itimi: Baz düflüncüler Job

Detaylı

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi *

lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö retimin Ö rencilerin Akademik Ba ar s na Etkisi * Sosyal Bilimler 8/2 (2010) SOSYAL B L MLER Y l : 2010 Cilt :8 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. lkö retim 8. S n f Türkiye Cumhuriyeti nk lâp Tarihi Ve Atatürkçülük Dersinde Bilgisayar Destekli Ö

Detaylı

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu

Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Ak l ve Ruh Sa l Alan nda nsan Haklar : 2008 Türkiye Raporu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org

Detaylı

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu

Destekleyen kurulufllar. flbirli i yap lan kurulufllar. Sosyal Politika Formu Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11/5 Beyo lu stanbul Tel: 0212 252 49 20 Faks: 0212 252 49 08 GSM: 0539 436 32 62 Web: www.rusihak.org e-posta: info@rusihak.org flbirli i yap lan kurulufllar Destekleyen

Detaylı

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri*

Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Ampirik Araflt rma / Empirical Research www.yuksekogretim.org Üniversitelerde Bölüm Baflkanl Yapan Ö retim Elemanlar n n Yönetsel Etkililik Düzeyleri* Managerial effectiveness levels of academic staff

Detaylı

Selection of Electronic Information Resources

Selection of Electronic Information Resources Elektronik Bilgi Kaynaklar n n Seçimi Selection of Electronic Information Resources Umut AL* ve P nar AL** Öz Y llar boyu kütüphane kullan c lar gereksinim duyduklar bilgiyi sa lamakta sadece bas l ortamdan

Detaylı

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma

Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Ü n i v e r s i t e l e r d e k i Kariyer Merkezlerinin Faaliyetleri Hakk nda Bir Araflt rma Nihat Erdo mufl* Özet Kariyer Merkezleri üniversite ö rencilerinin mezuniyet sonras bilgi, beceri, ilgi ve de

Detaylı

Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim S t r a t e j i l e r i

Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim S t r a t e j i l e r i Biyoloji E itiminde Kavram Yan lg lar ve Kavram De iflim S t r a t e j i l e r i Mehmet BAHAR* Özet Ö renmeyi ve ö rencilerin derslerdeki performans n etkileyen önemli faktörlerden birisi kavram yan lg

Detaylı

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Ö renci Profili. Student Profile of Information Management Departments

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Ö renci Profili. Student Profile of Information Management Departments Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Ö renci Profili Student Profile of Information Management Departments S. Serap Kurbano lu* Öz Bu makalede, Türkiye deki bilgi ve belge yönetimi bölümlerinin ö renci

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı