BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR"

Transkript

1 BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması ve Tarife Uygulaması 7- Yeraltı ve Yerüstü Suları Kullanımı II. BÖLÜM TARİFELERİN YAPILIŞI VE UYGULAMA ESASLARI 8- Tarifenin Esasları 9- Ölçülebilir Su Satış Miktarı I- SU TARİFESİ 10- Abonelere Uygulanacak Su Tarifesi 11- Toptan Su Tarifesi 12- Özel Sözleşme Su Tarifesi II- KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI TARİFESİ 13- Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi 14- Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi 15- Kanal Bağlantısı Olmayan Aboneler III. HİZMETLER VE TEMİNATLAR TARİFESİ 16- Vidanjör Tarifesi 17- Kanal Temizleme Makinesi Tarifesi 18- İş Makineleri Kira Tarifesi 19- Plan-Kopya, Ozalit ve Fotokopi Makineleri Çekim Tarifesi 20- İçme Suyu ve Atık Su Şebekeleri İle Atık Su Kanal Bağlantısı ve Atık Su Çukuru Proje Onay Ücretleri 21- Kanal Katılma Payı, Kanal Yapım Teminatı, Kanal Katılma Payı Teminatı, Atık Su Çukuru Yapım Teminatı 22- Önemli Altyapı Denge Bedeli 23- Aylık Bakım Ücreti, Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payı 24- İşletme ve Evsel Bağlantı Bedeli 25- Sayaç Muayene Bedeli 26- Abone Teminatı 27- Tulani Kanal Yapım Şartları 28- Kanal Yapım ve Evsel Bağlantı Kanalı Bedeli 29- Endüstri Kuruluşlarının Uyacağı Esaslar 30- Teminat Cinsleri

2 IV. YAPTIRIMLAR TARİFESİ 31- Tahsilatın Hızlandırılması 32- Su Kapama ve Açma Ücreti 33- Kaçak Su Kullanımı 34- Ölçümü Engellemek 35- Sayacı Tahrip Etmek 36- Usulsüz Su Vermek 37- Usulsüz Su Kullanmak 38- Mühür Koparmak 39- Yetkisiz Müdahale 40- Abone Tür Değişikliği 41- Kaçak Kanal Bağlantısı 42- Yağmur Sularının Kanala Akıtılması 43- Çevreye Zarar Vermek 44- Atık Su Çukurlarının Çevreye Boşaltılması 45- Projelere Uyulmaması 46- Tesislere Zarar Verilmesi III. BÖLÜM TAHSİLATLA İLGİLİ ESASLAR 47- Tahakkuk ve Tahsil 48- Suyun Kapanması ve Sözleşmenin Feshi 49- Müeyyide Uygulanması 50- Alacakların Taksitlendirilmesi IV. BÖLÜM SON HÜKÜMLER 51- Teminat 52- Rakamların Düzeltilmesi 53- ÇED Raporu Ücreti 54- Yürürlük 55- Yürütme TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ: tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı kanunla değişik geçici 10. Madde ve Bakanlar Kurulunun tarih ve 89/14524 sayılı kararı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere, tarihinde kurulan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü nün 3305 sayılı yasa ile değişik 23 ncü madde hükmü gereği su satışı ve atık suların uzaklaştırılması hizmetleri ile ilgili tarifelerin hangi kriterlere göre hesaplanacağını ve bu şekilde hesaplanan bedellerin hangi usul ve esaslara göre tahsil edileceğini belirlemektir.

3 KONU: 2- BUSKİ nin kuruluş yasasının 1. Maddesinin 2. Fıkrasıyla belirlenen görev alanı içerisinde çeşitli kaynaklardan sağladığı içme, kullanma ve sanayi sularının ulaştırılması ve kullanıldıktan sonra uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak abonelerine götürdüğü her türlü hizmetin bedeli, teminat ve yaptırımlarıyla, bunların tahsili esasları bu yönetmelikle düzenlenir. 3- KISALTMALAR VE TANIMLAR: TANIMLAR 3.1- BUSKİ KURULUŞ KANUNU: tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3009 sayılı kanunla değişik.) 3.2- İMAR KANUNU: tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu. 3.3-TARİFE: Satış, Hizmet, Teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. Tarife olabildiğince gerçek değerlere dayanmalı, uygulamada eşitlik sağlamalıdır. ŞEBEKE: Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesisleridir. PRİZ: Abonenin şebeke bağlantı noktasındaki ana musluktur. SAYAÇ: Abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan aygıttır. KAPAMA APARATI: Su kapama işlemine yarayan aygıttır. SAYAÇ KUTUSU: Sayacın içinde muhafaza edildiği kutudur. KAÇAK SU KULLANMA: Abone olmaksızın BUSKİ ye ait su taşıyan borulardan veya yeraltı suyu kaynaklarından herhangi bir teknik düzenle su alma işidir. USULSÜZ SU KULLANMA: Abonenin sözleşmeye aykırı biçimde su kullanma veya kullandırmasıdır. SÖZLEŞME: Su ve atık su satışı ile yeraltı suyu kullananların atık su şartlarını belirleyen BUSKİ ve abone tarafından imzalanmış akittir. FESİH: BUSKİ ile abone arasındaki sözleşmenin ortadan kaldırılarak aboneliğin iptali işlemidir. EVSEL BAĞLANTI: Şebeke ile abone sayacı arasındaki boru ve cihazlardan oluşan su tesisatıdır. İÇ TESİSAT: İç tesisat tek sayaçlı gayrimenkullerde evsel bağlantının sonunda bulunan sayaçtan, apartman ve siteler ile bahçeli nizamdaki tesislerde apartman veya site sayacından sonra başlar. Aboneler, bu tesisatı istedikleri kimseye masrafları kendilerine ait olmak üzere (sayaç hariç) yaptırabilirler. Aboneler bu tesisatın iyi bir halde bulundurulmasından ve su zayiatından mesuldürler. Sayaçların kaydettiği su abone veya aboneler tarafından sarf edilmiş sayılır. ATIKSU: Evsel, Endüstriyel, Tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları ifade eder. EVSEL ATIKSU: Meskenlerden veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaç ve kullanımları neticesinde kirlenmiş veya özellikleri değişmiş sulardır.

4 ENDÜSTRİYEL ATIKSU: Evsel atık sular haricindeki sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, küçük sanayi sitelerinin, her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan sulardır. KANALİZASYON ŞEBEKESİ: Atık suları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarından oluşan birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki beton boru sistemleridir. BUSKİ veya ilgili Belediyesi nce yaptırılan resmi kanalizasyonlar, Kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen ancak çalıştığı tespit edilen kara kanallar, halk kanalları vb. kanallar, Gerçek veya Tüzel kişilerce BUSKİ kontrollüğünde yaptırılan kanallar, Kanalizasyon şebekesi olarak kabul edilir. ATIKSU KAYNAKLARI: Kullanım veya faaliyetleri neticesinde atık su üreten mesken, endüstri kuruluşu, tarımsal alanlar, iş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, otel, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonu, fabrika, atölye, benzinlik, imalathane ve benzeri yapıları ifade eder. PARSEL BACASI: Atık su deşarjlarını kontrol ve arızalara müdahale etmek amacıyla binaların kanalizasyon şebekesi bulunan cephelerdeki trotuarda ve parsel içindeki atık su bağlantı kanalı ile irtibatlı olarak fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmeleri mecburi olan bacalardır. Parsel bacaları; içine insan girebilecek bir şekilde ve BUSKİ Genel Müdürlüğü nce belirlenecek iç ebadında olacaktır. Derinlikleri ait oldukları binanın ve bağlandıkları kanalizasyonun derinliği ile orantılı olarak değişkendir. Kapakları her an açılacak durumda olacaktır. KONTROL BACASI: Kanalizasyon şebekesinin bakımı ve işletmesi amacıyla içine insan girebilecek kesitte ve BUSKİ standartları ile fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmiş yada edilecek olan kanal bacalarıdır. POMPA ŞARTI: Parselin cephe aldığı yol veya yollardan atık su bağlantısının yapılacağı BUSKİ ce belirlenecek en uygun tabii akışlı deşarj kotundaki kanalizasyon şebekesinin dolu kotu ile inşa edilen veya edilecek olan binanın son bodrum döşeme kotu arasında olabilecek kot farkı bağlantı kanalının akışına uygun değil ise son bodrum kat döşeme seviyesinde yapılacak bir rögarda toplanacak atık suların uygun bir pompa sistemi ile parselin bacasına aktarılmak şartıyla atık su kanalizasyon sistemine bağlanmasına müsaade edilir. ALICI ORTAM: Kanalizasyon şebekeleri veya kol lektörlerin taşıdığı atık suların Kanun,. Yönetmelik, Yönerge ve Teknik Usuller çerçevesinde deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir. ATIKSU ÇUKURU (FOSSEPTİK): Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki atık su kaynaklarının ürettiği atık suların toplandığı ve dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz olarak fen ve sanat kaidelerine uygun parsel içerisinde inşa edilmiş haznelerdir. KANALİZASYON DURUM BELGESİ: BUSKİ Kuruluş Kanunu 18. Maddesinde bahsi geçen, inşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol/yollardaki kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgedir. KANAL BİRİM FİYATI: Her yılın Bayındırlık Bakanlığı rayiç bedelleri esas alınarak hesaplanan ve 1 (bir) mt. Kanala karşılık gelen kontrol bacası bedeli dahil 1 (bir) metre uzunluğundaki Æ300 mm lik kanalizasyon şebekesinin maliyet tutarıdır. (TL/M) MÜELLİF: BUSKİ nin tasdikine sunulmuş bilumum mimari, kanalizasyon, içme suyu şebekesi vb. projeleri hazırlayan, tanzim eden, sorumluluğu üstlenen ve kendisini projelerin üzerine atacağı imza ve de gerekli bilgilerle (tescil sicil no su vb.) tanımlayan teknik (mimar veya mühendis) gerçek veya tüzel kişidir. TEKNİK UYGULAMA SORUMLUSU (TUS): İlgili ilçe belediye başkanlıklarınca Kanunların öngördüğü biçimde binanın yapım sorumluluğunu üstlenen Teknik (mimar veya mühendis) kişidir. MÜKELLEF: Gayrimenkulün gerek mülkiyet, gerekse diğer aynı haklarla sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerdir. VEKİL: BUSKİ ye müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin dilekçelerindeki talepleri ile ilgili işlemleri kendileri adına yaptırabilecek derecede kanuni olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişilerdir.

5 ORTAK KULLANIM ALANLARI: Bahçeli nizamdaki yapı ve tesislerde parsel içerisindeki yeşil alanlar ile bu alanlardaki su tesisatları dahil olmak üzere binalardaki merdiven ve boşlukları, asansör boşlukları, makine dairesi, sığınak, kömürlük, su ve akaryakıt deposu, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, otopark, depo, çamaşırlık, portik, toplantı odası, müştemilat ve benzeri hacimlerin dıştan dışa brüt toplam inşaat alanıdır. (m2) İŞYERİ: Dükkan, büro, yönetim merkezi, iş hanı, iş merkezi, özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi, laboratuar, otel, motel, lokanta, süper market, hiper market, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonları, benzin istasyonları, restoran, teşhir ve oto galerileri, mağaza, fırın, sauna vb. işyerlerini ifade eder. ENDÜSTRİ TESİSLERİ: Fabrika, atölye, imalathane, sanayi ve benzeri tesisleri ifade eder. KANAL KULLANIM BELGESİ: BUSKİ Genel Müdürlüğü nce görevlendirilecek birim tarafından yeni su alacak binaların atık su kanal bağlantısı veya atık su çukuru bakımından görüşünü bildiren belgedir. Bu belgeyi alan aboneler içme ve kullanma suyu abonesi yapılır. TÜLANİ KANAL: Parselin yüz aldığı yol veya yollarda atık su kanalizasyon şebekesi yok ise ve Teknik Şartnamesine göre projesinin hazırlanması ilgisi tarafından onay ve kabulü ise BUSKİ tarafından yapılmak şartı ile yerinde ilgilisince inşa ettirilen kanaldır. ARITMA TESİSİ: Atık suların alıcı ortama boşaltılması veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacı ile BUSKİ nin kuracağı veya kirletici kaynaklardan BUSKİ ce kurulması istenecek her türlü tesislerdir. (C ) PARÇASI: Atık su bağlantı kanallarının, atık su şebekesine 60 açı yapacak şekilde bağlantısını sağlayan boru parçasıdır. KANAL KATILMA PAYI: Parselin yüz aldığı yoldaki kanal maliyetine iştirak payıdır. ATIKSU ÇUKURU (FOSSEPTİK) YAPIM TEMİNATI: Parselin yüz aldığı yol veya yollarda Atık su kanalizasyon şebekesi yok ise ve parsel sahibi atık su çukuru yapmak istiyor ise, yapılacak atık su çukuru için alınan teminattır. KANAL YAPIM TEMİNATI: Parselin yüz aldığı yol veya yollarda atık su kanalizasyon şebekesi yok ise ve parsel sahibi kanalını yapmak istiyor ise yapılacak kanal için alınan teminattır. ABONE: BUSKİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişilere denir. GRUP ABONE: Aynı sayaçtan su alan aynı abone grubuna dahil birden fazla bağımsız birimdir. KARIŞIK ABONE: Aynı sayaçtan su alan değişik abone grubuna dahil birden fazla bağımsız birimdir. İDARE: BUSKİ Genel Müdürlüğü dür. 4- TARİFE ÇEŞİTLERİ Bu yönetmeliğin konusu olan tarifeler 4 grupta toplanır. a) Su satış tarifesi, b) Kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi, c) Hizmetler ve teminatlar tarifesi, d) Yaptırımlar tarifesi,

6 5- ABONE TANIMI VE TÜRLERİ vardır. BUSKİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişilere Abone adı verilir. 2 tür abone a) BUSKİ nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinden birlikte yararlanan veya kanal bağlantısı olmayıp yalnızca su hizmetlerinden yararlanan aboneler; Bu tip abonelere su tarifeleri ile birlikte kanalizasyon hizmet, teminat ve yaptırım tarifeleri uygulanır. b) BUSKİ nin yalnızca kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan aboneler; Bu tip abonelere kanalizasyon, hizmet, teminat ve yaptırım tarifesi uygulanır. 6- ABONELERİN GRUPLANDIRILMASI VE TARİFE UYGULAMASI Abonelerin gruplandırılması ve tarife uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır SAYAÇ BEDELİ: Yeni abone olacak site ve diğer tür abonelerin tesisatlarına sayaç standardını sağlamak amacıyla bedeli karşılığında soğuk su sayaçları BUSKİ Genel Müdürlüğü nce verilecek ve yine abone tesisatlarına idarece takılacaktır. Aboneler tesisatlarına BUSKİ Genel Müdürlüğü nce verilecek sayaçlar dışında başkaca sayaç takamazlar MESKEN TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: ( /57-18) a) Barınma amacıyla oturulan yerlerde içme ve temizlik için kullanan ve kirleten aboneler, b) Kamu Kuruluşlarına bağlı hastane ve sağlık ocakları, c) Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okullar ile askeri okullar, ( Üniversitelerin kampus dışında eğitim veren her türlü eğitim birimleri Uludağ üniversitesine verilen toplu su fiyat tarifesi üzerinden ( Atık su bedeli alınarak ) fiyatlandırılır ). ( Y.K / G.K ) ç) Her türlü Dernek, Vakıf ve Kamu yararına faaliyet gösteren Kurumlar ile benzerleri. ( Y.K / G.K ) d) Resmi Kurum Lojmanları, f) Muhtarlık Hizmet Binaları (Muhtarlık Hizmet Binalarına, Muhtarlık hizmeti dışında başka bir ticari faaliyetin yürütülmesi halinde, ait olduğu tarife grubundan tahakkuk yapılır). g) Öğrenci yurtları ( G.K /7) h) Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü ne ve Amatör Kulüpler Federasyonuna kayıtlı kulüplerin spor tesisleri. ı) BUSKİ Genel Kurulu nca belirlenen şartlara göre ( en az 3 adet büyükbaş hayvan veya en az 20 adet koyun - keçi ) hayvan besiciliği yaptığını belgeleyen abonelere mesken tarifesinin 1. Kademesi uygulanır. ( Y.K / G.K ) 6.3- İŞYERİ TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: Gelir sağlamak amacıyla kurulan her türlü işyeri ve inşaat suyu abonelikleri. ( Y.K / G.K )

7 6.4- RESMİ DAİRELER TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: Madde 6.2 de belirtilenler dışındaki Resmi Daireler için bu tarife uygulanır TOPLU SU SATIŞ TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: BUSKİ nin hizmet sınırları dışında kalan ve dağıtımı kendi şebekeleri ile yapılmak üzere belirli noktalardan yapılan satışlardır KARIŞIK SU SATIŞ TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: Aynı sayaçtan su alan değişik abone grubuna dahil birden fazla bağımsız birim karışık grup abone olarak adlandırılır. Karışık grup abonelerine işyeri tarifesi uygulanır UMUMİ TUVALETLER TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: a) BUSKİ hizmet sınırları içerisinde ve Belediyelerin mülkiyetindeki umumi tuvaletlere bu tarife uygulanır. b) Pasaj ve iş hanları içerisinde bulunan umumi tuvaletlerde su bedeli için mesken tarifesinin 1 ve 2 nci kademelerinin ortalaması, atık su için işyeri oranı uygulanır UMUMA AÇIK YERLER TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: BUSKİ hizmet sınırları içerisinde ve Belediyelerin sorumluluğu altında olan park-bahçeler, yeşil alanlar ve sokak çeşmeleri gibi halkın ortak kullanımına sunulan yerler için ilgili Belediye abone yapılır ve bu tarife uygulanır. Bu gibi yerlerde sarf edilen sayaçlı suyun bedeli ilgili Belediyesi nden tahsil edilir. Park-bahçeler ve yeşil alanlardan atık su bedeli alınmaz SİTE VE APARTMAN TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: ( ) Site, apartman ve bahçeli nizamdaki tesislerde: İmar Yönetmeliği gereği su depolarının mevcut olduğu, bir kısmında bahse konu su depolarının şamandıralarının çalışmaması nedeniyle suların taşma borularından kanalizasyona tahliye edildiği, bir kısmında bahçe içerisindeki depolardan bahçe sulaması yapıldığı ve depolara giden suların ölçülemediği, Genelde bahçe içerisinde ve toprak altındaki iç tesisat borularının; topraktaki asit ve baz ortamdan etkilenerek korozyona uğraması veya çeşitli sebeplerle hasar görmesi nedeniyle sitelerin bulunduğu parsel sınırları içerisindeki tesisatlarda su kayıpları oluşmaktadır. Site, apartman ve bahçeli nizamdaki tesislerin parsel sınırları içerisindeki iç tesisatların her türlü bakım, onarım, yenileme sorumluluğu buraların yönetimlerine ait olduğundan bu tesisatlarda meydana gelen su kayıplarının sorumluluğu da işbu yönetimlere aittir. Parsel sınırları içerisinde bilerek veya bilmeyerek meydana gelen su kayıp ve tüketimlerinin tespit edilebilmesi için; site, apartman ve tesislerin girişlerine sayaç konulması ve yönetimlerinin abone yapılması gerekmektedir Yukarıda belirtilenlere istinaden; a) ( /27) Site, apartman ve bahçeli nizam yerlere yönergede belirlenecek şekle uygun olarak idarece soğuk su sayacı takılır. b) ( /27) Takılan soğuk su sayacının konumuna göre site, apartman veya tesis yönetimi adına Site Aboneliği tesis olunur. c) ( /27) Site, apartman veya bahçeli nizamdaki tesislerde site abonelikleri kapsamındaki ortak kullanım (bahçe sulama, sığınak, otopark, temizlik vb.) alanlarına yönelik abonelik işlemleri, site yönetimlerinin talepleri halinde yapılır.

8 d) ( /27) Site veya apartmanlardaki tüm ortak su kullanım alanlarının yönetimleri adına ayrıca abonelikleri tesis ettirilmemiş ise, site sayacından su alan tüm abonelerin dönemsel olarak tükettikleri tespit edilen toplam metreküp su miktarı, site sayacı endeksinden okunan ve aynı döneme ait bulunan metreküp su miktarından çıkarılmak suretiyle yönetim adına yapılacak tahakkuka esas su metreküp miktarı belirlenir. Bu fıkraya göre site aboneliği adına yapılacak tahakkuklarda meskenler tarifesinin birinci kademesi için uygulanmakta olan metreküp su fiyatı esas alınır. e) ( /27) Site veya apartmanlardaki ayrıca abonelikleri tesis ettirilmiş ortak su kullanım alanlarındaki su tüketimleri nedeniyle yönetimleri adına yapılacak tahakkuka, meskenler tarifesinin ikinci kademesi fiyatı esas alınır. Özel ve genel tüm su kullanım alanlarının abonelikleri mevcut olan ve site dahili tesisatlarında da yönetim veya abonelerin sorumluluğunu gerektirecek herhangi bir kaçak bağlantı bulunmadığı tespit olunan site veya apartmanlarda, site sayacından geçen su metreküp miktarı ile bu sayaçtan aboneliği tesis olunup su alan tüm abonelerin sayaçlarından geçen su metreküp miktarları toplamı arasında görülebilecek farklar site yönetimleri adına tahakkuk yapılmasına esas alınmaz. Konu ile ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırmalar sırasında, site sayacında ortaya çıkan metreküp su farkının site veya apartman yönetiminin ilgisizliğinden oluşan kaçak ve kayıplardan kaynaklandığının tespiti halinde, bu fark ilgili site veya apartman yönetimi adına yönetmeliğin yukarıdaki (d) bendine göre yapılacak tahakkuka esas alınır. Ancak, bu farkın nedenlerinin araştırılması sırasında, site yönetimi veya site sayacından su alan abonelerin sorumluluklarını gerektirecek kaçak bağlantı ve kaçak su kullanımlarının varlığının tespiti halinde, bu yönetmeliğin 33. Maddesine göre ilgili yönetimler veya kişiler hakkında ayrıca cezai işlem uygulanır. f) ( /54-4) Site veya apartman aboneliği yapılan yerlerde; kalorifer tesisatı ile birlikte tüketim amacıyla sıcak su üretmek üzere boyler veya benzeri sıcak su tesisatı bulunanlarda sıcak su abone sözleşmesi yapılır ve bu tür abonelere mesken tarifesinin ikinci kademesi uygulanır. g) ( /54-4) Site, apartman veya bahçeli nizamdaki tesislerde henüz site veya apartman abone sözleşmesi yapılmamış olanların da mevcut kalorifer abonelerine mesken tarifesinin ikinci kademesi uygulanır ( /27) BUSKİ Genel Müdürlüğü ile ilk defa site aboneliği sözleşmesi yapan ve tüm ortak su kullanım alanları için de ayrıca abonelik tesis ettirilmiş bulunan site, apartman ve bahçeli nizamdaki yerlerde, site aboneliği sözleşmesinin yapıldığı dönemden başlamak üzere 3 dönem süresince site sayaçları BUSKİ Genel Müdürlüğü nce izlemeye alınır ve bu izleme döneminde site sayacı ile bu sayaçtan su alan abonelerin tüketimleri toplamı farkına tahakkuk çıkartılmaz. Bu süre içerisinde varsa, idare tarafından tespit olunan olumsuzluklarını gidermeleri site yönetimlerine tebliğ olunur. Bu süreyi takip eden dönemlerde ise bu Yönetmeliğin d ve e bentlerine göre gereken uygulama yapılır ( /66-10) Bu madde hükümlerine göre tesis olunan site abone sayaçlarından dönem içinde geçen su miktarı ile bu sayaçtan su alan tali abonelerin sayaçlarının tüketimleri toplamı olan miktar arasında ortaya çıkan farklılıklar konusunda idareye yapılacak itirazları incelemek üzere idare bünyesinde beş kişilik bir Site Aboneliklerini İnceleme Komisyonu oluşturulur. Site sayaçları tüketimleri ile ilgili olarak İdareye yapılacak itirazlar Site Aboneliklerini İnceleme Komisyonu na havale olunur. Bu komisyonun kayıtlarda ve mahallinde yapacağı inceleme ve tespitleri sonucu düzenleyeceği raporlardaki önerileri dikkate alınarak, idarece gerekli iş ve işlemler yapılır. Ayrıca bu raporlarda önerilmesi halinde, site ve tali abone sayaçları arasındaki tüketim farklılıklarına ilişkin kısmen veya tamamen yapılacak tenziller Yönetim Kurulu nun onayı halinde uygulanır YALNIZ..KULLANILMIŞ..SULARIN..UZAKLAŞTIRILMASI..TARİFESİ..UYGULANACAK ABONELER: BUSKİ su hizmetlerinden yararlanmayıp yalnızca kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan mesken, işyeri ve sanayi ile diğer tanımlara giren özel ve tüzel kişilerdir. Kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek kullanıp atan özel ve tüzel kişiler, BUSKİ ye başvurup atık su abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır. Tahakkuk edecek bedel için 8 ve 13 ncü madde hükümleri uygulanır.

9 6.11- GEÇİCİ ABONELER: a) BUSKİ hizmet alanı içinde kurulan sergi, fuar, sirk, panayır ve bunun gibi abonelerdir. (GEÇİCİ-SEYYAR) BEDELSİZ ABONELER: ( /62-8) BUSKİ hizmet sınırları içersinde bulunan ibadethanelerin ( cami, mescit, kilise, havra ve sinagog ) ihtiyacı olarak kullandıkları su sarfiyatlarından bedel talep edilmez. Müştemilat niteliğinde olan lojman, işyeri ve benzeri yerler ile özel mezarlıklarda kullanılan su sarfiyatları bu kapsamın dışındadır. 7- YERALTI VE YERÜSTÜ SULARI KULLANIMI Yeraltı ve yerüstü sularının sanayi, inşaat ve benzeri sektörlerde kullanılması için özel kişilerce satılması ve taşınması BUSKİ nin izin ve denetimine bağlıdır. Bu işle iştigal edenlerden miktarı ve şekli BUSKİ Yönetim Kurulu nca belirlenen İzin ve Denetim Bedeli alınır. Bu amaçla su satanlara, taşıyanlara ve alanlara uygulanması gereken esaslar Yönetim Kurulu nca onaylanacak Yönerge ile belirlenir. 8- TARİFENİN ESASLARI 2. BÖLÜM TARİFELERİN YAPILIŞI VE UYGULAMA ESASLARI Su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin belirlenmesinde birinci ana faktör (Yönetim ve işletme giderleri) ile (amortismanlar), (aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları) ve (en az %10 karlılık oranı) dikkate alınır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır YÖNETİM VE İŞLETME GİDERLERİ: a) ENERJİ VE MALZEME GİDERLERİ: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masraflarıyla alüminyum sülfat, klor ve benzeri işletme malzemesi harcamalarından oluşur. b) PERSONEL GİDERLERİ: Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylıklarını, ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev, yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini kapsar. c) ÇEŞİTLİ MASRAFLAR: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler gibi masraf kalemlerinden meydana gelir AMORTİSMANLAR: Sabit bir kıymet olan tesislere ve demirbaşların ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan, miktarı kanun ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yatırım kredilerinin yıllık anapara ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır AKTİFLEŞTİRİLEMEYEN YENİLEME, ISLAH VE TEVSİ MASRAFLARI: katılır. Tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar ile aktifleştirilemeyen büyütme ve onarım giderleri hesaba 8.4- KARLILIK ORANI: (8.1), (8.2) ve (8.3) deki giderlerin toplamının %10 undan az olmayacak bir değer kar olarak ilave edilir.

10 9- ÖLÇÜLEBİLİR SU SATIŞ MİKTARI Tarifenin belirlenmesindeki ikinci ana faktör üretilen ve kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarıdır. Su satış miktarının tahminine gerçekleşen satışlarla, üretim artışı sağlamak ve kayıpları azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılır. I- SU TARİFESİ ABONELERE UYGULANACAK SU TARİFESİ.10- ABONELERE UYGULANACAK SU TARİFESİ ESASLARI AŞAĞIDA AÇIKLANMIŞTIR: Abonelere uygulanacak su satış tarifesi 8. Maddede belirtilen yönetim ve işletme giderleri ile amortisman giderlerini karşılayacak ve en az %10 kar sağlayabilecek seviyede tespit edilir BUSKİ su tasarrufunu teşvik, az kullanana sosyal yardım sağlamak ve gelirini artırmak amacıyla kademeli tarife uygulaması yapabilir. Gerekli kademe aralıklarını uygulama zamanını ve tarifeleri tespitte Genel Kurul yetkilidir. Ön ödemeli sayaçlarda kademe uygulanmaz. Okuma periyotlarını aşan abonelere ise günlük avaraj uygulaması ile kademe aralığı belirlenir. ( Y.K / G.K ) İşyeri, sanayi, şantiye ve farklı diğer abonelerin su kullanım amaçlarının ticari ve mesken dışı farklı tüketim olduğu göz önüne alınarak bunlara uygulanan su satış tarifesi meskenlere göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir İnşa halindeki binalara yapının tamamlanmasına kadar işyeri tarifesi uygulanır. Tamamlanan bölümler için kısmen yapı kullanma izin belgesi almış binalara izin belgesinde yazılı kullanım durumuna göre tarife türü uygulanır. 11- TOPTAN SU TARİFESİ Toptan satış yapılan mülki birimin yönetim ve işletme giderleriyle su şebekesi tesislerinin bakım, onarım ve yenileme giderlerinin bir bölümünün su satış gelirinden karşılanacağı da göz önünde bulundurularak BUSKİ Genel Kurulu nca tespit edilir. 12- ÖZEL SÖZLEŞME SU TARİFESİ Bakanlar Kurulu Kararı ile Organize Sanayi Bölgesi kabul edilen birimlere ve normal tarifelerle satışı mümkün olmayan birimlere su satışı için BUSKİ Genel Kurulu yetkilidir. II- KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI TARİFESİ 13- BUSKİ hizmetlerinden yararlanan her abone tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların nihai ber tarafı ve uzaklaştırılması için Kullanılmış suları uzaklaştırma bedelini ödemekle yükümlüdür Tüketilen beher m3 su üzerinden alınan kullanılmış sular uzaklaştırma bedeli 8 nci madde de sayılan yönetim ve işletme giderlerinin kar oranı dahil miktarı 9.Madde de hesaplanma biçimi belirtilen tahmini su satış miktarına bölünmesiyle bulunur. Ancak, toplu su satışı bu miktara katılmaz İşyeri, Sanayi ve Şantiye grubu abonelerinin kullanılmış suları çevreye daha zararlı olduğundan, bu abone grubundan alınacak kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli meskenlere göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir. Ayrıca bu abonelerden, atık suların kanalizasyon şebekesine Deşarj Yönetmeliği nde belirtilen esaslara göre, kirlilik önlem payı (KÖP) alınır.

11 14- BUSKİ nin yalnız kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan mesken, işyeri, sanayi ve şantiye aboneleri grubuna girenlerden alınacak kullanılmış suları uzaklaştırma bedeline esas olarak; Meskenlerin ayda 15 m3 su tükettikleri varsayılır İşyeri, Sanayi, Endüstri ve Şantiye tanımına giren kuruluşlar için su kaynağına takılan sayaçla ölçülen miktar veya çalışan insan sayısı ve işyerinin özelliklerine göre hesaplanacak miktar esas alınır Tahakkuka esas teşkil edecek fiyat 13. maddeye göre hesaplanan değerdir Bu abone türüne uygulanacak diğer esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. 15- KANAL BAĞLANTISI OLMAYAN ABONELER Su kullanan ancak kanal bağlantıları olmayan abonelerden alınacak kullanılmış suları uzaklaştırma bedeline esas olarak; BUSKİ nin su hizmetlerinden yararlanıp kanalizasyon şebekesine bağlantısı olmayan, kullanılmış sularını onaylanmış projelere göre yapılmış kullanılmış su çukurlarına boşaltan abonelerden kullandıkları su (m3) miktar üzerinden kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli alınır BUSKİ nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinden yararlanmamasına rağmen; su kullanan ve atık sularını doğrudan veya dolaylı olarak kanala, alıcı ortamlara deşarj eden tesis ve işletmelerin özellikleri dikkate alınarak, varsa sayaçla ölçülen sarfiyat üzerinden veya çalışan kişi sayısına bağlı olarak hesaplanan su tüketimi üzerinden kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli alınır Endüstriyel nitelikte atık su oluşturulan tesis ve işletmelerden ise ayrıca Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği nde belirtilen esaslara göre Kirlilik Önlem Payı (KÖP) alınır. Yönetmeliğin yukarıda belirtilen 13, 14 ve 15 nci maddeleri ile ilgili tarifeleri belirlemeye Genel Kurul yetkilidir. III- HİZMETLER VE TEMİNATLAR TARİFESİ 16- VİDANJÖR TARİFESİ 16-1 Vidanjörün bir seferlik çekim hizmeti ücreti, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri kitabındaki verilere göre aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır. Vidanjör satın alma bedelinin amortisman saat emsali (0,000171) ile çarpılmak suretiyle bulunacak bir saatlik amortisman ücretine yakıt gideri, şoför yardımcısı ve vasıfsız işçinin birer saatlik çekim bedeli hesaplanır. Bir saat içinde 2 seferlik çekim yapılacağı kabul edilerek bir seferlik, çekim için yarım saatlik ücret tahakkuk ettirilir. Bu bedelin tahsil edilip edilmeyeceği, tahsil edilecek ise tahsili ile ilgili esasları BUSKİ Yönetim Kurulu belirler (G.K /17)İçme suyu Havzaları Koruma Yönetmeliğine istinaden çıkarılan Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesinde belirtilen ve BUSKİ den vidanjör çalıştırma izin belgesi alacak özel vidanjörlerden teminat ve BUSKİ payı ( Belge Bedeli ) alınır. Bu bedelleri her yıl Yönetim Kurulu belirler. 17- KANAL TEMİZLEME MAKİNASI TARİFESİ Bağlantı kanalları herhangi bir sebeple tıkanan abonelerin kanalı Kanal Temizleme Aracı ile açılır. Kanal temizleme aracının saatlik hizmet ücreti 16 ncı maddedeki usulle hesaplanır. Bu ücretin tahsili ile ilgili esasları BUSKİ Yönetim Kurulu belirler.

12 18- İŞ MAKİNALARI KİRA TARİFESİ Kanal bağlantıları yapmak veya kanal şebekesini uzatmak durumunda olanlara, BUSKİ nin işleri imkan veriyorsa, mevcut iş makinelerinin saat ücreti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Genel Fiyat Analizleri kitabının ilgili poz numarasındaki fiyat analizleriyle bulunacak ücrete en az %10 ilave yapılmak suretiyle hesaplanır. Bu tarifenin tespit ve uygulamasında Yönetim Kurulu yetkilidir. 19- PLAN-KOPYA, OZALİT VE FOTOKOPİ MAKİNALARI ÇEKİM TARİFESİ BUSKİ nin plan-kopya, ozalit ve fotokopi makinelerinde yapılacak fotokopi, plan-kopya, harita, ozalit ve benzeri her türlü çekimin ( büyültme ve küçültme dahil ) bedel ve uygulama şeklinin tespitinde Yönetim Kurulu yetkilidir. 20- İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİ İLE ATIKSU KANAL BAĞLANTISI VE ATIKSU ÇUKURU PROJE ONAY ÜCRETLERİ PROJE İNCELEME ÜCRETİ (PİÜ): Yapı ruhsatına esas mimari projelerin belge verilmek üzere inceleme ücreti aşağıdaki şekilde hesaplanır. PİÜ = (3 müh/saat + 1 daktilo/saat + 1 memur/saat) Mühendis bulunamadığı takdirde arazi ve büro işleri için Tekniker ve Teknisyen çalıştırılabilir PROJE ONAY ÜCRETLERİ(POÜ): Yapının temel ruhsatına esas 4 (dört) adet mimari, 3 (üç) adet atık su kanal bağlantısı veya atık su çukuru projelerinin onay ücretleri (POÜ) aşağıdaki şekilde hesaplanır KONUTLARDA: POÜ = (Daire sayısı / 2 + OKA / 100) x PİÜ Daire sayısı en az 2 adet, OKA en az 50 m2, işyeri alanları en az 50 m2 alınır KONUT + İŞYERİ: POÜ = (Daire sayısı/2+işyeri alanı/50+binaya ait toplam OKA/50)x PİÜ Daire sayısı en az 2 adet, OKA en az 50 m2, işyeri alanları en az 50 m2 alınır İŞYERİ VE ENDÜSTRİ TESİSLERİ: POÜ = (Tesise ait toplam brüt inşaat alanı / 50) x PİÜ Tesise ait brüt inşaat alanı en az 50 m2 alınır RESMİ BİNALAR: POÜ = (İnşaata ait toplam brüt alan / 500) x PİÜ İnşaata ait toplam brüt inşaat alanı en az 500 m2 alınır OTEL, MOTEL, PANSİYON V.B. BİNALARDA: POÜ = (Oda sayısı / 3 + Diğer alanların brüt toplamı / 50) x PİÜ Oda sayısı en az 3 adet ve diğer alanlar en az 50 m2 alınır.

13 TADİLAT PROJELERİNİN ONAYLANMASI: MİMARİ DEĞİŞİKLİKLERDE: Mimari projelerde imar durumunda genişleme ve kat ilavesinden dolayı alan büyümesi olması halinde tadilat projesi onayı gerekir. Tadilat projelerinin onay ücreti olarak 20.2 maddesinin kullanım amacına uyan hükümleri ilave edilen alanlar için uygulanır. Ayrıca tadilat projesi onay tarihindeki normal proje onay ücretinin ¼ ü ilave olarak tahsil edilir Pompa şartı, farklı sokağa bağlantı, atık su bağlantı bina çıkışı (şartı) kotunun değişmesi, atık su çukurundan kanala geçiş, tulani kanal şartının kaldırılması ve benzeri sebeplerden dolayı tadilat projesi onayı gerekir. Bu sebeplerden dolayı verilecek tadilat projelerinin onay ücreti olarak son onay tarihindeki normal proje onay ücretinin 1/5 i (beşte biri) tahsil edilir Tadilat projelerinin onay ücretlerinde 1/4 ve 1/5 oranlarında tahsil edilecek onay ücretleri birim PİÜ nden az olamaz SURET PROJELERİNİN ONAYLANMASI: 4 (dört) adet mimari proje ve 3 (üç)adet atık su bağlantısı veya atık su çukuru projesinden fazla olarak onaylanması istenen her nüsha proje için PİÜ tahsil edilir KANAL DURUM BELGESİ ÜCRETİ: Mimari ve atık su bağlantı/çukuru projelerine esas teşkil etmek üzere dilekçe ile başvurmak ve birim PİÜ ödemek şartıyla Kanal Durum Belgesi tanzim edilerek ilgilisine verilir. Projeler kanalizasyon bakımından Kanal Durum Belgesi ndeki bilgilere göre tanzim edilir İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİ PROJE ONAY ŞARTLARI: Özel ve tüzel kişilerce yaptırılacak olan ve kendilerince hazırlatılan kanalların su hatlarının projeleri km. başına 16 mühendis/saat, 1 daktilo/saat ücret tutarı karşılığı onaylanır. Kanal ve su hatlarında 1 km.nin altındaki projelerden 1 km. onay bedeli alınır, km. küsurları tama yuvarlatılır Özel ve tüzel kişilerce hazırlanan kanal ve su hatları projelerinin incelenebilmesi ve uygunluğu halinde onaylanabilmesi için onay ücreti BUSKİ ye müracaat sırasında yatırılır (20.2) fıkrasında belirtilen onay ücreti, projelerin BUSKİ ce uygun görülmemesi ve ilgilisince incelettirilmesinden veya onaylattırılmasından vazgeçilmesi halinde iade edilmeyip irat kaydedilir Taşınmaz mal sahipleri tarafından yapımı tamamlanan kanalların röleve projeleri her km.de 2 inşaat, 1 harita mühendisi, 1 tekniker, 3 şenörün yerinde yapacağı çalışma için 18 mühendis/saat, 6 tekniker/saat, 18 şenör / saat, 1 daktilo/saat ve ¼ memur/saat ücreti tutarı karşılığında onaylanır İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİ PROJE YAPIM ŞARTLARI: Su hatlarını ve İmar Kanununun 23 üncü maddesindeki şartlar sebebiyle kanalı yapmayı üstlenenler, projelerini BUSKİ ye yaptırmak istedikleri takdirde; Su şebekesi veya kanalın metre uzunluğu başına içinde bulunulan yıla ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nca belirlenen ön keşif maliyetinin %1 i oranında bedel alınarak projesi hazırlanır. Ancak, bu miktar 1 km lik proje hazırlama bedelinin %30 undan az olamaz.

14 Evsel atık su arıtma tesisleri projeleri hazırlanması için içinde bulunulan yıla ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları ile hesaplanacak tesis ön keşif maliyetinin %4 ü kadar ücreti alınır. Statik hesaplar fiyata dahil değildir. 21- KANAL KATILMA PAYI, KANAL YAPIM TEMİNATI, KANAL KATILMA PAYI TEMİNATI, ATIKSU ÇUKURU YAPIM TEMİNATI 3194 Sayılı İmar Kanununa göre İmar Durumu verilmiş taşınmazların Atık Su Kanal Bağlantısı ve Atık Su Çukuru projelerinin onaylanmasında izlenecek yol aşağıda belirtilmiştir. Atık suların kanal şebekesine, parselin topoğrafik konumuna göre parsel cephe sınırları içinde kalmak ve BUSKİ tarafından tespit edilecek en uygun tabii akışlı deşarj kotundan bağlanması esastır. Bu şart yerine getirilmediği takdirde atık suların kanal şebekesine veya atık su çukuruna pompa sistemi marifetiyle deşarj edilmesine müsaade edilir İMAR KANUNUNUN 23 NCÜ SİNE TABİ YOL / CADDELERDE: İmar planları tasdik edilmiş olmakla birlikte atık su kanal şebekeleri henüz yapılmamış yada kim/kimler tarafından yapıldığına bakılmaksızın ilgili belediyesince verilen İmar Durumu Belgesi nde İmar Kanununun 23 ncü maddesi hükümlerine tabi olduğu belirtilen yollara/caddelere cephesi olan parsellere kanalizasyon bakımından proje tasdik edilmesinde aşağıdaki işlemler uygulanır PARSEL CEPHESİNDE ATIKSU KANAL ŞEBEKESİ MEVCUT İSE: Parselin atık su bağlantısı yapılan yoldaki cephe uzunluğunun yarısı Kanal Birim Fiyatı ile çarpılarak bulunan miktar kadar Kanal Katılma Payı ile bu Yönetmeliğin diğer maddelerindeki Proje Onay Ücreti varsa ÖADB ve diğer hizmet bedelleri mükellefinden tahsil edildikten sonra mimari ve atık su projeleri kanalizasyon bakımından onaylanarak temel müsaadesi verilir PARSEL CEPHESİNDE ATIKSU KANAL ŞEBEKESİ MEVCUT DEĞİL İSE: MÜKELLEF GEREKLİ TÜLANİ KANALI YAPMAK İSTERSE: Yapımı gerekli Tulani kanal uzunluğunun kanal birim fiyatı ile çarpılarak bulunan miktar kadar Kanal Yapım Teminatı ile bu Yönetmeliğin diğer maddelerindeki Proje Onay Ücreti varsa ÖADB ve diğer hizmet bedelleri mükellefinden tahsil edildikten sonra Tulani Kanalın inşaatın temel üstü / iskan safhasında bitirilmek şartı ile mimari ve atık su projeleri kanalizasyon bakımından tulani kanal şartı ile onaylanarak temel müsaadesi verilir MÜKELLEF GEREKLİ TULANİ KANALI YAPMAK İSTEMEZ İSE: (Binanın brüt inşaat alanı x x Kanal birim fiyatı) formülü ile hesaplanacak KANAL KATILMA PAYI AVANSI ile her yıl BUSKİ tarafından belirlenecek olan birim fiyatlarla hesaplanacak Atık Su Çukuru Maliyeti tutarındaki ATIKSU ÇUKURU YAPIM TEMİNATI alınmak şartıyla Atık Su Çukuru na müsaade edilir. Bu Yönetmeliğin diğer maddelerindeki Proje Onay Ücreti, varsa ÖADB ve diğer hizmet bedelleri mükellefinden tahsil edildikten sonra mimari ve atık su projeleri kanalizasyon bakımından onaylanarak temel müsaadesi verilir İMAR KANUNUN 23 NCÜ SİNE TABİİ OLMAYAN YOL/CADDELERDE: Parsel cephesinde atık su kanal şebekesi mevcut ise Kanal Katılma Payı alınmaz. Bu Yönetmeliğin diğer maddelerindeki Proje Onay Ücreti, varsa ÖADB ve diğer hizmet bedelleri mükellefinden tahsil edildikten sonra mimari ve atık su projeleri kanalizasyon bakımından onaylanarak temel müsaadesi verilir PARSEL CEPHESİNDE ATIKSU KANAL ŞEBEKESİ MEVCUT DEĞİL İSE: MÜKELLEF GEREKLİ TULANİ KANALI YAPMAK İSTERSE: Yapımı gerekli Tulani kanal uzunluğunun Kanal Birim Fiyatı ile çarpılarak bulunan miktar kadar Kanal Yapım Teminatı ile bu Yönetmeliğin diğer maddelerindeki Proje Onay Ücreti varsa ÖADB ve diğer hizmet

15 bedelleri mükellefinden tahsil edildikten sonra Tulani Kanal inşaatının temel üstü / iskan safhasında bitirilmek şartı ile mimari ve atık su projeleri kanalizasyon bakımından tulani kanal şartı ile onaylanarak temel müsaadesi verilir MÜKELLEF GEREKLİ TULANİ KANALI YAPMAK İSTEMEZSE: Kanal Katılma Payı Avansı alınmaz. Her yıl BUSKİ tarafından belirlenecek birim fiyatlarla hesaplanacak atık su çukuru maliyeti tutarındaki ATIKSU ÇUKURU YAPIM TEMİNATI alınmak şartı ile atık su çukuruna müsaade edilir. Bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde Proje Onay Ücreti varsa ÖADB ve diğer hizmet bedelleri mükellefinden tahsil edildikten sonra mimari ve atık su projeleri kanalizasyon bakımından onaylanarak temel müsaadesi verilir PARSELİN CEPHE ALDIĞI YOLLARDAN BİRİNİN İMAR KANUNU NUN 23 NCÜ SİNE TABİ, DİĞERİNİN TABİ OLMADIĞI YERLERDE: Parsel sahibi atık su bağlantısını İmar Kanununun 23 ncü maddesine tabi olan yol cephesine yapıyor ise 21.1 maddesi uygulanır Parsel sahibi atık su bağlantısını İmar Kanununun 23 ncü maddesine tabi olmayan yol cephesine yapıyor ise 21.2 maddesi uygulanır. 22- ÖNEMLİ ALTYAPI DENGE BEDELİ Mevcut altyapı tesislerine getirdiği veya getireceği büyük maddi külfet sebebiyle 3194sayılı İmar Kanununa göre (İmar Kanununun 23 üncü maddesine tabi olsun olmasın) imar durumu verilmiş; İşyerlerinden (dükkan, büro, yönetim merkezi, iş hanı, iş merkezi, özel okul, özel hastane, otel, motel, süper marketler, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonları, konut şeklinde olan apart oteller, eğlence merkezleri. fuar ve benzeri yapılar.) Endüstri tesislerinden (fabrika, atölye, imalathane, depo, hangar ve benzeri yapılar.) Aşağıda belirtilen formüllere göre ÖNEMLİ ALTYAPI DENGE BEDELİ irat olarak alınır. ÖNEMLİ ALTYAPI DENGE BEDELİ = AxKxCx0.075 (KDV hariç) A= Toplam brüt inşaat alanı(m2) K= İçinde bulunan yıla ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları ile hazırlanan 1 metre uzunluktaki kanal bedeli (1 metre kanala karşılık gelen kontrol bacası bedeli dahil) (KDV hariç) C= Uygulama katsayısı A: (m2) hesabında depo, açık balkonlar, asansör boşlukları, merdivenler ve boşlukları ve bu gibi yerlerin alanları dahil edilir. C: Uygulama katsayısı m2 için (600 m2 dahil)0, m2 için (1000 m2 dahil) 0, m2 için (2000 m2 dahil) 0, m2 için (3000 m2 dahil) 0, ve üzerindeki alanlar için 1 olarak uygulanır. Parsel önünde atık su kanalının mevcut olup olmamasına, parsel önünde atık su kanalının işyeri sahibince yapılmış olmasına bakılmaksızın atık su bağlantı kanalı mansabındaki kanallara getireceği ilave yük sebebiyle, yukarıda belirtilen bedel irat olarak alınır. Hazırlanacak bir yönerge ile uygulama esasları belirlenir. Uygulama yönergesini hazırlama ile yönergenin uygulanmasında BUSKİ Yönetim Kurulu yetkilidir.

16 23- AYLIK BAKIM BEDELİ, SU VE KANAL HARCAMALARINA KATILMA PAYI AYLIK BAKIM BEDELİ: Her türlü bakım işleri için abonelerden aylık olmak üzere abonenin tabi olduğu su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi (0,5 m3) miktarı karşılığı bakım ücreti alınır. Kademeli tarife uygulanan aboneler için birinci kademe su tarifesinden bakım bedeli alınır. ( /60-29) Bu bakım bedeli abonelerden su bedeli tahakkuk ettirilen dönemler için alınır SU VE KANAL HARCAMALARINA KATILMA PAYI: ( /79) sayılı Kanunla değişik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 87,88,89 maddeleri gereği ihale suretiyle yeni inşa edilen, yenilenen veya tamir edilen atık su kanalizasyon ve içme suyu şebeke inşaatlarının geçici kabulleri yapıldıktan sonra imalatın yapıldığı yerlerde bulunan taşınmazların emlak vergisine esas tutarın % 2 (yüzde iki) sini geçmemek şartıyla atık su kanalizasyon inşaatı ve içme suyu şebeke inşaatı için ayrı ayrı olmak üzere ilgililerden alınması gerekli Harcamaları Katılma Payı na karşılık olmak üzere; Abone İşleri Daire Başkanlığınca tanzim ve tahsil ettirilen bütün su faturalarının tamamında Bakım Bedeli nin içme suyu için % 2 (yüzde iki), atık su (kanalizasyon) için % 2 (yüzde iki) olmak üzere toplam % 4 (yüzde dört) arttırılarak tahsil edilir. Yukarıda oranları eksiltmeye ve arttırmaya BUSKİ Genel Kurulu yetkilidir Bu maddenin ilan tarihinden itibaren BUSKİ nin kuruluş tarihinden beri mevcut yönetmelik, yönerge ve genelgelere göre tahakkuk ve tahsil işlemleri muhtelif sebeplerle yapılamayan Harcamalara Katılma Payı af edilmiş sayılacaktır Bu maddenin yürürlüğü girdiği tarihten önce Harcamalara Katılma Payları ile ilgili yönetmelik ve genelgeler sonuçları ile birlikte iptal edilmiştir Bu maddenin tahakkuk ve tahsilatla ilgili tatbikat işlerini Abone İşleri Daire Başkanlığı yapar. Madde 2- Genel Kurulca kabul edilen bu yönetmeliğin hükümleri yönetmeliğin gazete ilanını takip eden ayın birinci gününden itibaren yürürlüğe girer. Madde 3- Bu yönetmeliği Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür. 24- İŞLETME VE EVSEL BAĞLANTI BEDELİ İlk defa su alma talebinde bulunarak sözleşme yapacak tüm abone gruplarından bir defaya mahsus olmak üzere işletme bedeli tahsil edilir. Daha önce su almak üzere sözleşme yapmış kullanım yerleri için işletme bedeli alınmaz. İşletme bedeli ile abone grupları ve buna göre yapılacak evsel bağlantıların çaplarına göre ait olduğu yılın malzeme ve işçilik fiyatları dikkate alınarak evsel bağlantı bedeli Yönetim Kurulu nca belirlenir. Genel ve Katma Bütçeli daireler ile İl Özel İdareleri ve Belediyelerden işletme bedeli alınmaz Evsel bağlantı bedelleri, su sayacı dahil olmak üzere evsel bağlantı çaplarına göre ait olduğu yılın malzeme ve işçilik fiyatları dikkate alınarak Yönetim Kurulu nca belirlenir. Kazı ruhsatı bedeli ile malzeme ve işçilik bedelleri (sayaç dahil) mükelleften alınmak kaydıyla evsel bağlantı ve sayaç takma işlemi BUSKİ tarafından yapılır/yaptırılır Abonelere ait iç tesisatlar ve sayaç yerleri BUSKİ Yönetim Kurulu nca hazırlanarak yürürlüğe konulacak yönergede belirlenecek şekle uygun olarak su ve atık su abonesi olmak isteyenlerce yapılacaktır. İç tesisatı ve sayaç yerleri yönergede belirlenen şekil ve şartlara uygun olmayanların, şartlara uygun hale getirilinceye kadar evsel bağlantıları yapılmayacağı gibi abone sözleşmesi akdedilmeyecektir. Yeni abone olacaklardan tesisat ve sayaç yerleri uygun olanların tesisatlarına su sayaçları bedeli ilgilisinden tahsil edilmek suretiyle BUSKİ tarafından verilecek ve yine sayaçlar BUSKİ tarafından abone tesisatına takılacaktır. Abone tesisatına hiçbir şekilde kendi alacağı sayacı takamaz ve BUSKİ tarafından tesisatına takılan sayacı tesisatından sökemez.

17 25- SAYAÇ MUAYENE BEDELİ Doğru kayıt yapmadığı iddiasıyla şikayet eden abonenin sayacı Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği ne göre muayene ettirilir. Muayene sonucu sayacın doğru çalıştığı ilgili kurumca tespit edilirse, BUSKİ Yönetim Kurulu nca belirlenen tarifesine göre sayaç sökme-takma ücreti dahil sayaç muayene bedeli aboneden tahsil edilir. 26- ABONE TEMİNATI ( /57-18 ) Her aboneden abonelik sözleşmesi yapımı sırasında teminat alınır. Teminat miktarı aşağıda belirtilen esaslara göre hesaplanır Mesken abonelerinin teminat bedeli ayda 15 m3 su tükettiği kabul edilerek 3 aylık süre üzerinden tabi olduğu tarifesindeki Su + Atık Su + KDV toplamından oluşan birim fiyat ile çarpılarak bulunur İşyeri grubuna giren abonelerden; ayda bu tür abonelerin 20 m3 su tükettiği kabul edilerek 3 aylık süre üzerinden tabi olduğu tarifesindeki Su + Atık Su + KDV toplamından oluşan birim fiyat ile çarpılarak bulunur Aynı sayaçtan su kullanan grup abonelerinde (grubu oluşturan birimlerin aynı gruptan olması kaydıyla) her birim için kendi grubundaki tarifeden hesaplanan miktarın birim sayısı ile çarpılmasıyla bulunur Karışık grup abonelerde teminat (26.3) maddesinde belirtildiği gibi her birim için işyeri tarifesinden hesaplanan miktarın birim sayısı ile çarpılması ile bulunur Resmi Dairelerden ve umuma açık yerlerden teminat alınmaz Umumi tuvaletler ile site ve apartman aboneliklerinin teminatı 26.1 maddesine göre hesaplanır Atık su grubuna giren abonelerin teminat miktarı türüne göre 26.1 veya 26.2 maddelerinde belirtilen tüketim miktarının kendi türündeki Atık su+kdv toplamından oluşan birim fiyat ile çarpılması ile bulunur Teminatın hesaplanmasına esas alınacak birim fiyat abone sözleşmesinin yapıldığı ayda tahsilatı yapılan döneme uygulanan tarifedir. 27- TULANİ KANAL YAPIM ŞARTLARI BUSKİ dışında gerçek ve tüzel kişilerce inşa edilecek sokak/cadde bazındaki mansabı belli olan tulani kanal projelerinin, Plan ve Proje Daire Başkanlığı nca onaylanması şartı esastır. Ancak, mevzi imar planları gereği yaptırılacak tulani kanallar haricindeki münferit parsellere ait yaptırılacak tulani kanallar için BUSKİ Genel Müdürlüğü nce görevlendirilecek birimin görüşü alınacaktır Tulani kanal yapım teminatı, tahakkuk işlemleri ile yapım taahhüt belgesi ve kazı ruhsat formları, Genel Müdürlükçe görevlendirilen birimce tanzim edilir İnşaat esnasındaki kontrollük ve bitiminden sonraki kabul işlemleri ile iş sonu projeleri ( röleve ) Genel Müdürlükçe görevlendirilen birimce yaptırılır. BUSKİ kontrollüğünde inşa edilmeyen tulani kanalların kabulü yapılmaz Kabul işlemleri yaptırılmayan tulani kanallara atık su bağlantısı yapılamaz Özel ve Tüzel kişilerce yapımı üstlenilen kanalizasyon tesislerine ait projelerin BUSKİ ce onaylanması sırasında, kanalizasyon tesislerinin projesine uygun olarak yapımını sağlamak gayesiyle işe ait toplam keşif bedelinin %10 u kadar kanal yapım teminatı alınır ve atık su kanalının kesin kabulü yapıldıktan sonra atık su bağlantı projeleri yalnızca 20 nci maddede belirtilen Proje Onay Ücreti alınarak uygulanır.

18 27.4- Atık su bağlantı projeleri tulani kanal yapım teminatı alınarak onaylanacaksa ve atık su kanal projesi BUSKİ ce % 10 teminat alınarak onaylanmışsa bu miktar hesaplanan tulani kanal yapım teminatından düşülerek geri kalan miktar teminat olarak alınır Atık su bağlantı projesi onaylanırken atık su kanalının yapımı için tulani kanal yapım bedeli teminat olarak alınmış ise, atık su kanal projesi onaylanması sırasında başkaca bir teminat alınmaz İmar Kanununun 23 üncü maddesine tabi olan ve olmayan yerlerde alınan kanal yapım teminatı, tüm kanalların geçici ve kesin kabulleri yapıldıktan sonra iade edilir Bu maddede zikredilen teminat ve avanslar mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgilisine iade edilir, aksine hallerde BUSKİ hesabına irat kaydedilir. 28- KANAL YAPIM VE EVSEL BAĞLANTI KANALI BEDELİ BUSKİ nin yapmakla yükümlü olduğu, ancak programa alamadığı kanalların yapımı, yararlanan taşınmaz sahiplerinin başvurusu ve kanal bedelinin tamamını BUSKİ ye yatırması veya İmar Kanunu 23 üncü maddesine tabi olan yerlerde istek ve BUSKİ nin kabulü halinde kanal bedelinin % 25 inin peşinen yatırılması, % 75 inin ise kesin hesap dikkate alınarak kanalın geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi (karşılığının teminat olarak yatırılması) şartıyla BUSKİ ce gerçekleştirilir ( / ) Taşınmazların atık su bağlantı kanalı, bedeli taşınmaz sahibinden peşin alınmak suretiyle BUSKİ tarafından yaptırılır. Ancak, taşınmaz sahipleri özel durumlarda BUSKİ nin onayı ve kontrolü altında evsel atık su bağlantı kanalı ve parsel bacası (rögarı) nı yapabilirler. Evsel bağlantının BUSKİ tarafından yapılması halinde, bağlantı bedeli olarak evsel atık su bağlantı kanalı ve gerektiğinde parsel bacası (rögarı ) bedeli, ait olduğu yılın malzeme ve işçilik fiyatları dikkate alınarak belirlenir ve Yönetim Kurulu onayı ile uygulanır. 29- ENDÜSTRİ KURULUŞLARININ UYACAĞI ESASLAR BUSKİ Kuruluş Kanununa istinaden kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddeler ve çevrenin kirletilmesinin önlenmesi ile içme suyu havzalarının korunması için gereken tedbir ve düzenlemeleri kapsayan Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ile İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen veya Edilecek Olan Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin etkinliğinin attırılması esasına yönelik olarak; BUSKİ nin yetki ve sorumluluk sahasında yeni inşa edilecek olan her türlü endüstri kuruluşu ve iş yerlerine BUSKİ tarafından inşaat ve/veya ilave ile temel, temel üstü, iskan ruhsatına ait görüş verilmesi sırasında müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerden, BUSKİ Yönetmelik ve Yönergeleri hükümleri gereği havza ve kanal durumuna bağlı olarak Altyapı Avansı alınır BUSKİ nin yetki ve sorumluluk sahasında mevcut olan her türlü endüstri kuruluşları ve işyerlerine gayri sıhhi müessese ruhsatı (işletme ruhsatı) na ait BUSKİ tarafından görüş verilmesi aşamasında ilgili Yönetmelik ve Yönerge hükümleri gereği müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerden evsel nitelikte atık suları varsa Altyapı Ruhsat Payı alınır. Bundan sonra gayri sıhhi müessese ruhsatı konumunda müracaat sahibine BUSKİ görüşü verilir Gayri sıhhi müessese ruhsatı almak için BUSKİ ye müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerden endüstriyel nitelikte atık suyu olup da ilgili limitler üstünde atık su deşarj edenler Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği inde belirtilen esaslar dahilinde arıtma tesisi kurmakla yükümlüdürler Arıtma Tesisi yapacak Endüstri Kuruluşları; arıtma tesisi kurup, ilgili limitleri sağlayıncaya kadar Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği inde belirtilen esaslar dahilinde BUSKİ ye Kirlilik Önlem Payı ödemekle yükümlüdürler Endüstriyel atık su deşarj ruhsatı verilmesi safhasında ruhsat bedeli alınır.

19 30- TEMİNAT CİNSLERİ Kanal katılma payı ve kanal yapım teminatı olarak; 1- Para ve devlet tahvilleri, 2- Limit dahili süresiz kesin banka teminat mektubu, 3-1 veya 2 nci derece ipotek kabul edilir. 31- TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI IV. YAPTIRIMLAR TARİFESİ ( Y.K /232 ) ( G.K / ) Tahsilatı hızlandırmak ve tüm abonelerin borçlarını süreleri içinde ödemelerini temin için abonelerin belirlenen son ödeme tarihini takip eden günden itibaren ödeyecekleri fatura bedeli üzerinden (KDV dahil) % 1.40 oranında aylık ve günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Bu yüzde oranını değiştirmekte, uygulama devrelerini tespitte Yönetim Kurulu yetkilidir. Sayacın hatalı çalıştığını iddia eden abonenin yapılan sayaç kontrolü sonucunda, sayacın hatalı çalıştığının belirlenmesi halinde abonenin itiraz ettiği döneme gecikme zammı tahakkuk ettirilmez. Kaçak ve usulsüz su kullananlarla ilgili BUSKİ tarafından tanzim edilen kaçak su kullanımı tespit zaptına istinaden işbu yönetmelik hükümlerine göre tahakkuk ettirilen zabıt cezaları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve bu yasada belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır İmza etmiş oldukları abone senedine ait ilişkilerini kesmeden gayrimenkulü terk eden aboneler başkaları tarafından kullanılacak suyun bedelinden mesuldürler ( G.K /10 ) uygulamadan kaldırılmıştır Suyu kapatılmış aboneler, abone sözleşmesinin iptali tarihine kadar tahakkuk edecek bedelleri ödemekle sorumludur Tahakkuk ve Tahsilat işlemlerinin sağlıklı uygulanabilmesi açısından çeşitli nedenlerle okunamayan veya abonelere endeks okuma kartı bırakıldığı halde endeksi okuyup BUSKİ Genel Müdürlüğü ne bildirmeyen abonelere bir önceki dönemin sarfiyatı tahakkuk ettirilir. İkinci dönemde tekrar sayaç okuma memuru tarafından abone kusuru nedeni ile sayaç okuma için görülemezse su kesilir. Abone geçici bir süre ile dışarıya gideceğini BUSKİ Genel Müdürlüğü ne yazılı müracaatı ile bildirmiş ise sayacı okuma işi ikinci müracaatına bırakılır. 32- SU KAPAMA VE AÇMA ÜCRETİ Borcun ödenmemesi halinde veya yönetmeliğe aykırı davranış nedeniyle abonenin suyu kapatılmış ise, kapama ücreti alınır. Abonenin borcunu ödemesi halinde aboneden Su Açma Ücreti alınarak suyu açılır. Su kapama ve açma ücreti; 2 işçi / saat ücreti ile ½ memur / saat ücreti ve 1 araç/saat ücretine en az % 10 kar ilave edilmesiyle bulunur Borçtan dolayı prizden ( ana musluktan ) suyu kapatılan abonenin borcunu ödemesi halinde kapama ücreti ile birlikte bu açma işi için yapılan işçilik ve malzeme giderleri rayicine göre hesaplanarak en az % 10 kar ilavesi ile aboneden tahsil edilir. 33- KAÇAK SU KULLANIMI Abone olmaksızın şebekeden evsel bağlantı yaparak su kullanmak suç olup, BUSKİ tarafından bu türde kaçak su kullandığı tespit edilerek haklarında Kaçak Su Kullanım Zabtı tanzim edilenlere şartları BUSKİ Yönetim Kurulu nca belirlenecek cezai hükümler uygulanır. Ayrıca şebekeden evsel bağlantısı BUSKİ tarafından iptal edilerek bu iş için yapılan işçilik ve malzeme giderleri rayicine göre hesaplanarak en az % 10 kar ilavesi ile ilgilisinden tahsil edilir ve kaçak su kullanan özel veya tüzel kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı na su hırsızlığı suçuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunulur.

20 33.2- Kaçak su kullananların tesisatlarında sayaç olması halinde kullanım ile ilgili sayaçların endeksleri ceza tahakkukunda baz alınarak ve kaçak su kullananlar hakkında BUSKİ Yönetim Kurulu nca belirlenecek cezai hükümler uygulanır Mevcut aboneliği olduğu halde sayaçtan önce bağlantı yapan ve evsel bağlantı hattından su kullananlara 33 üncü maddede belirlendiği şekilde konumuna uygun kaçak su kullanım cezası hesap edilir ve aynı müeyyideler uygulanır. 34- ÖLÇÜMÜ ENGELLEMEK Sayacın çalışmasını engelleyen, hangi sebeple olursa olsun BUSKİ Genel Müdürlüğü ne haber vermeksizin sayacı yerinden söken veya devre dışı bırakan, idare sayacının yerine başka sayaç bağlayan abone için 33 üncü maddesine göre işlem yapılır. 35- SAYACI TAHRİP ETMEK Aboneler su sayaçlarını BUSKİ Genel Müdürlüğü nün belirleyeceği şekilde korumakla yükümlüdürler. İdare malı sayacı kıran, kullanılmayacak hale getiren, dona karşı tedbir almayan, onarılmayacak şekilde bozan ve kaybeden aboneden okunamayan su bedeli sayacın rayiç bedeli ile birlikte bir önceki dönemde tükettiği su bedeli ( Su + Atık Su + KDV ), sökme-takma ve su kapama-açma ücreti tahsil edilir. 36- USULSÜZ SU VERMEK Daimi ve geçici bağlantı yapılarak başkasına su verilemez. Verilmesi halinde suyu veren ve alan müştereken sorumludur. Bağlantı sayaçtan sonra veya sayaçtan önce yapılmış ise 33.1 maddesine göre işlem yapılır. Usulsüz yada kaçak bağlantı kaldırılır. 37- USULSÜZ SU KULLANMAK BUSKİ Genel Müdürlüğü nce kapatılan suya ait bağ ve mühürü koparan, kapama aparatını kıran, tahrip eden veya söken aboneye 33 deki ceza ile bağ-mühür ve kapama aparatı toplam bedeli tahakkuk ettirilerek tahsil edilir ve yeniden kapama yapılır Prizden ( ana musluk ) kapatılan suyu açanlardan 33 üncü maddesinde hesaplanan bedel ceza olarak alınır ve yeniden prizden kapatılır. 38- MÜHÜR KOPARMAK Sayacın mührünü ve mühür bağını koparmak yasaktır. Bu durumda sayaç değiştirilir ve Yönetim Kurulu nca belirlenecek sayaç bedeli, sökme-takma bedeli ve mühür bedeli aboneden tahsil edilir. Kaçak su kullanmak amacıyla mühür kopartılmasının tespiti halinde 33 üncü maddesi hükmü uygulanır. 39- YETKİSİZ MÜDAHALE Sayacın ve şube yolunun yerini değiştirmek, şube yolunda veya şebekede tahribat yapmak, gereksiz müdahalelerde bulunmak yasaktır. Yapanlara zarar % 50 fazlasıyla tazmin ettirileceği gibi ayrıca haklarında kanuni işlem yapılır. 40- ABONE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ Abone türü değişikliği yapan aboneler BUSKİ ye haber vermek zorundadırlar. İdare aleyhine abone türünü değiştiren ve bir ay içinde haber vermeyenlerden idarece tespit edilenlerin resen tür değişikliği yapılarak, tahakkuklar bu abone türüne ait tarife uygulanarak yapılır. Abone türü eski haline gelinceye kadar bu uygulamaya devam edilir.

YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI

YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI YASKİ BİRLİK BAŞKANLIĞI TARİFELER YÖNETMELİĞİ 2015 1 YALOVA ATIKSU VE KANALİZASYON ALT YAPI TESİSLERİNİ İŞLETME BİRLİĞİ (YASKİ) TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3 sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ

YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ YÖNETMELİĞİN TARİFİ 1 YÖNETMELİĞİN ADI 2 HAZIRLAYAN BİRİM SASKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİ ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 3 4 5 YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ VE SAYISI GENEL KURUL KARAR TARİHİ VE SAYISI YAYIMLANDIĞI

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Otopark Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: OTOPARK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 30/12/1993 tarih ve 21804 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ

T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ T. C. AKHİSAR BELEDİYESİ KATI ATIK YÖNETİM SİSTEMİ TARİFE CETVELİ AKHİSAR BELEDİYESİ ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USÜL VE ESASLAR GEREKÇELİ

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 7.3 TL.2 Konut,

Detaylı

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDART TABLOSU ADI 1 Belge Edinme Talep ile ilgili dilekçe varsa ekleri 15 Gün 2 Bilgi Edinme Bilgi Edinme Dilekçesi 15 Gün 3 İş Deneyim Belgesi 6 B. Tahsilât makbuzu veya banka dekontu 5 Gün 4 Müşteri Şikâyetinin Cevaplanması

Detaylı

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmelik; 31 Mart 2014 tarih ve 28958 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır.

*Otobüs seferlerimiz İzmir il sınırları dışına kiralanamamaktadır. 10 URLA MERKEZ - ZEYTİNLER TEK SEFER 25 X2 = 50 DK 21,4 km X2 = 42,8 km 100 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi URLA MERKEZ İZMİR MERKEZ TEK SEFER 48 X2 = 54 DK 40,7 km X2 = 81,4 km 120 TL 1 Saat + Etkinlik Süresi

Detaylı

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ

T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ T.C. BİLECİK İL ÖZEL İDARESİ KÖY KANALİZASYON TESİSLERİ İŞLETME-BAKIM VE ONARIM YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, köy kanalizasyon tesislerinin işletme, bakım ve onarımına dair hususları düzenlemektir.

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN KANUN NO: 3096 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi: 4 Aralık 1984 Resmi Gazete ile Neşir ve

Detaylı

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını,

OTOPARK YÖNETMELİĞİ. c) Birim park alanı: Bir aracın park etmesi için gerekli olan ve manevra alanları dahil toplam park alanını, OTOPARK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve Dayanak Madde 1-3194 sayılı İmar Kanununun 37 nci ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı, yerleşme yerlerinde araçların

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:30) HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO:2004/16 1 İstanbul,13.01.2004 Çevre Temizlik Vergisi nin ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 30 seri no lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği 10.01.2004 tarih ve 25342 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış

Detaylı

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

12.BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti adet 2 İlgilisince Talep Edlilen Plan Tadili Tekliflerinde İmar Parseli Üzerinden Hesaplanmak Üzere Onanlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında

Detaylı

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir.

K.A.K.S a kısaca inşaat emsali veya inşaat yoğunluğu da denir. INSAAT-IMAR-RUHSAT T.A.K.S ve K.A.K.S nedir? T.A.K.S. : İmar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı o imar adasındaki imar parselinde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını

Detaylı

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

EVSEL KATI ATIK TOPLAMA VE NAKLİ HİZMET BEDELİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ ARALIK 2014 BİRLEŞİM 21 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 05.12.2014 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 84 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİ EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

Detaylı

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49)

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) Maliye Bakanlığından: 1. Kapsam EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) 5538 Sayılı Kanunun (1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa (2) eklenen geçici 22 nci madde ile takdir

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 11.11.1989 Resmi Gazete Sayısı: 20339 ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR

2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR Sirküler Rapor 27.05.2013/117-1 2013 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2013 DE SONA ERİYOR ÖZET : 2013 yılı Emlak Vergisi ile Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Detaylı

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU

NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU NİLÜFER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI EVSEL KATI ATIK TARİFE RAPORU Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri

Detaylı

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 49 SERİ NO'LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No: 26340 Resmi Gazete Tarihi: 08/11/2006 1. Kapsam 5538 sayılı Kanunun(1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa(2) eklenen

Detaylı

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi:

MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI. Toplantı tarihi: Toplantı tarihi: 02.02.2016 MECLİS TOPLANTI TUTANAĞI Saat:14.00 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21. maddeleri hükümlerine uyularak, Belediye Meclisinin 02.02.2016 salı günü saat 14.00 te Belediye

Detaylı

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2016 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA 1 İMAR MÜDÜRLÜĞÜ UYGULANACAK İ 1 Yapı Kullanma İzin Belgesi Alınmasına İlişkin Ücretler 1.1 Konut- Rezidans 1000

Detaylı

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI

KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI Tarih: 15.10.2015 Sayı : 2015/194 KONUTLARDA NET FAYDALI ALAN HESABI VE KDV ORANLARI 3065 sayılı KDV kanunun 28. maddesi 6322 Sayılı Kanun un 22. maddesiyle kısmen değiştirilmiştir. Bu değişiklikle Bakanlar

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARACASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ VATANDAŞA SUNULAN İN 1. Gerçek ve Tüzel kişilerin İhbar ve Şikayet Dilekçeleri 1-Dilekçe (Başvuru için www.soma.bel.tr linkine tıklayınız SÜRESİ(EN GEÇ) 15 gün 2. 4982 sayılı Bilgi

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1 BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ Madde 1-20.11.1981 tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı kanunla değişik geçici

Detaylı

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI YENi ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANLI) YENİ ABONELİK TALEBİ (SU HİZMET TALEBİ İSKANSIZ) EK-2 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI SU VE ATIKSU İDARESİ

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2015 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 BOĞAZİÇİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ 1 Dosya İnceleme Ücreti 1.1 Dosya İnceleme Ücreti % 2 Harita Ağaç Rölöve Ücreti

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 7.DÖNEM 4.TOPLANTI YILI MAYIS AYI TOPLANTILARININ 2.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: Kartal-Yakacık Eski:7971 Yeni: 12427 ada 2 parsele ilişkin Eski:7971 Yeni: 12427 ada 1 parsel Maliki Tarafından hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği. TEKLİF: Plan ve Proje

Detaylı

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi

a) Enerji istenilen tesis veya kullanım yerinin tapu (ada no, pafta no, parsel no, vb.) ve posta adresi Abonelik Başvuruları Bağlantı Anlaşması için Neler Yapmalıyım? Bağlantı anlaşması; 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında yeni bir tesis veya kullanım yerine elektrik enerjisi taleplerinde, tesis

Detaylı

BAKANLAR KURULU KARARI

BAKANLAR KURULU KARARI 29 Haziran 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27626 BAKANLAR KURULU KARARI Karar No. 2010 478 R.Gazete No. 27626 Tarihi: 24.5.2010 R.G. Tarihi: 29.6.2010 Ekli "Turizm Belgeli Yatırım ve Đşletmelere Elektrik

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve İstimlak Şube Müdürlüğü Gelir Tarifelerinin

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM,HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR MADDE 1- AMAÇ: Bu Yönetmeliğin amacı; Çerkezköy

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2011 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Resmî Gazete: 14 Mart 2009/ 27169 Sayı: YMM.03.2009-025 Konu: 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliği İZMİR. 16.3.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 14.03.2009 tarih ve 27169 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 59 Seri No.lu Harçlar Genel Tebliğinde;

Detaylı

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır?

RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461. 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? SORU -1 RESMİ GAZETE: TARİH : 13.07.2001 SAYI : 24461 4708 sayılı yapı denetimi kanunu hangi tarihte resmi gazetede yayınlanmıştır? A) 13.07.2001 B) 13.07.2011 C) 17.03.2001 D) 17.03.2011 SORU -2 4708

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR

/ YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 24.04.2006 / 92 2006 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2006 DA BİTİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda 4751 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, genel beyan esasına göre dört

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA TARİFENİN NEV'İ KARAR KARAR TARİHİ SAYFA İMAR MÜDÜRLÜĞÜ İ Yeni Yapı Ruhsatı Alınmasına İlişkin Ücretler. Konut, Rezidans 000 m2 ye Kadar m2 6 TL.2 Konut,

Detaylı

inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.

inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: ELEKTRİK İLE İLGİLİ FEN ADAMLARININ YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Dayandığı Kanunun Numarası ve Tarihi: 3194-03.05.1985

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228

Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26228 KÜLTÜR YATIRIM VE GİRİŞİMLERİNE GELİR VERGİSİ STOPAJI, SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI VE SU BEDELİ İNDİRİMİ İLE ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.12.2013/223-1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik ile kamu

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ Abone İşleri Avrupa Bölge Dairesi Başkanlıkları 2012 İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız)

DEĞERLEME ÜCRETİ(TL) (KDV HARİÇ) imarsız) GAYRİMENKUL DEĞERLEME ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ÇALIŞMASI ( KIRILIMLAR VE ÖNERİLER) ARSALAR ve TARIM ALANLARI(imarlı veya 1.GRUP BRÜT ALAN(m2) imarsız) Bağ, bahçe, tarla, tarım alanı, arazi, sera, özel orman

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2005-34

SİRKÜLER RAPOR 2005-34 ULUSLARARASI DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. www.dmf.com.tr dmf@dmf.com.tr Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara Tel: 0.312.428 67 50 Faks: 0.312.428 67 53 SİRKÜLER RAPOR 2005-34

Detaylı

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Madde 2- Türkiye'de serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. 15 Haziran 1985 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 18785 SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun No: 3218 Kabul Tarihi: 06.06.1985 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Kanun, Türkiye'de ihracat için yatırım

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR

31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 27.05.2016/Cuma ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./51 Konu: 2016 YILI EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİDİ ÖDEME SÜRESİ 31 MAYIS 2016 GÜNÜ SONA ERİYOR 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununda

Detaylı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ (ESKİ) Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı

T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ (ESKİ) Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı T.C. ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ (ESKİ) Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1- İÇME SUYU VE ATIKSU ÜCRET TARİFESİ: SIRA NO ABONE TÜRÜ LER m 3 / AY BİRİM FİYAT / m 3 ATIKSU BEDELİ (Birim Fiyatın %45 i / m 3 A B C MESKEN İŞYERİ

Detaylı

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik piyasasında gerçek ve tüzel kişilerin serbest

Detaylı

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Madde 1 - Otopark Yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Tebliğ 29.9.1993 tarih ve 21173 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Otopark Yönetmeliği'nin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair Yönetmeliğin 3. Maddesi uyarınca

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar

T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar T.C. KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ KÖY ĐÇME SUYU TESĐSLERĐ ĐŞLETME, BAKIM VE ONARIM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI 2 GÜN 2 SAAT 2 SAAT HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) SIRA NO 1 Nikâh işlemleri ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ EVLENDİRME SERVİSİ 1- Nüfus Cüzdanı 2- Nüfus Kayıt Örneği 3-4`er Adet Fotoğraf (Erkek ve Kadın İçin) 4- Sağlık Raporu 2 GÜN SIRA 1 Emlak Vergisi 2 ÇTV MALİ HİZMETLER

Detaylı

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN

4325 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE İSTİHDAM YARATILMASI VE YATIRIMLARIN Olağanüstü Hal bölgesinde ve kalkınmada öncelikli yörelerde istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda değişiklik yapılması hakkında kanunu, yasası 4325

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 153 Mülkiyeti Leyla YILDIZ a ait Erzurum ili Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi, pafta: 82, ada: 1262, Parsel: 2 de kayıtlı taşınmaz 18 M-I 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik (20/10/2005 tarih ve 25972 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI 27.06.2016/29-1 YERALTI KÖMÜR İŞLETMELERİNDE İŞÇİ MALİYETLERİNE UYGULANACAK DESTEĞE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğ ile 3213 sayılı Maden Kanununun geçici 29 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında,

Detaylı

1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ No Yürürlükteki Metin Taslak. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ No Yürürlükteki Metin Taslak. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; 6719 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAPSAMINDA BAZI MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİNE AİT TASLAĞA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMA CETVELİ 1. ELEKTRİK PİYASASI TARİFELER

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

1,12 1,12 2,24 2,24. 7. Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 2,69

1,12 1,12 2,24 2,24. 7. Tarım İl Müdürlüğünden belgeli, fidan yetiştiriliciği yapan aboneler ile sulama amaçlı abonelerden 1 2,69 T.C. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ Su ve Kanalizasyon idaresi Genel Müdürlüğü ( ASKĠ) ASKİ Genel Kurulunun 21/11/2012 tarih tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk.

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı