BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR"

Transkript

1 BUSKİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- Amaç 2- Konu 3- Tanımlar 4- Tarife Çeşitleri 5- Abone Tanımı ve Türleri 6- Abonelerin Gruplandırılması ve Tarife Uygulaması 7- Yeraltı ve Yerüstü Suları Kullanımı II. BÖLÜM TARİFELERİN YAPILIŞI VE UYGULAMA ESASLARI 8- Tarifenin Esasları 9- Ölçülebilir Su Satış Miktarı I- SU TARİFESİ 10- Abonelere Uygulanacak Su Tarifesi 11- Toptan Su Tarifesi 12- Özel Sözleşme Su Tarifesi II- KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI TARİFESİ 13- Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi 14- Kullanılmış Suların Uzaklaştırılması Tarifesi 15- Kanal Bağlantısı Olmayan Aboneler III. HİZMETLER VE TEMİNATLAR TARİFESİ 16- Vidanjör Tarifesi 17- Kanal Temizleme Makinesi Tarifesi 18- İş Makineleri Kira Tarifesi 19- Plan-Kopya, Ozalit ve Fotokopi Makineleri Çekim Tarifesi 20- İçme Suyu ve Atık Su Şebekeleri İle Atık Su Kanal Bağlantısı ve Atık Su Çukuru Proje Onay Ücretleri 21- Kanal Katılma Payı, Kanal Yapım Teminatı, Kanal Katılma Payı Teminatı, Atık Su Çukuru Yapım Teminatı 22- Önemli Altyapı Denge Bedeli 23- Aylık Bakım Ücreti, Su ve Kanal Harcamalarına Katılma Payı 24- İşletme ve Evsel Bağlantı Bedeli 25- Sayaç Muayene Bedeli 26- Abone Teminatı 27- Tulani Kanal Yapım Şartları 28- Kanal Yapım ve Evsel Bağlantı Kanalı Bedeli 29- Endüstri Kuruluşlarının Uyacağı Esaslar 30- Teminat Cinsleri

2 IV. YAPTIRIMLAR TARİFESİ 31- Tahsilatın Hızlandırılması 32- Su Kapama ve Açma Ücreti 33- Kaçak Su Kullanımı 34- Ölçümü Engellemek 35- Sayacı Tahrip Etmek 36- Usulsüz Su Vermek 37- Usulsüz Su Kullanmak 38- Mühür Koparmak 39- Yetkisiz Müdahale 40- Abone Tür Değişikliği 41- Kaçak Kanal Bağlantısı 42- Yağmur Sularının Kanala Akıtılması 43- Çevreye Zarar Vermek 44- Atık Su Çukurlarının Çevreye Boşaltılması 45- Projelere Uyulmaması 46- Tesislere Zarar Verilmesi III. BÖLÜM TAHSİLATLA İLGİLİ ESASLAR 47- Tahakkuk ve Tahsil 48- Suyun Kapanması ve Sözleşmenin Feshi 49- Müeyyide Uygulanması 50- Alacakların Taksitlendirilmesi IV. BÖLÜM SON HÜKÜMLER 51- Teminat 52- Rakamların Düzeltilmesi 53- ÇED Raporu Ücreti 54- Yürürlük 55- Yürütme TARİFELER YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM GENEL ESASLAR AMAÇ: tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3305 Sayılı kanunla değişik geçici 10. Madde ve Bakanlar Kurulunun tarih ve 89/14524 sayılı kararı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon hizmetlerini yürütmek üzere, tarihinde kurulan Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü nün 3305 sayılı yasa ile değişik 23 ncü madde hükmü gereği su satışı ve atık suların uzaklaştırılması hizmetleri ile ilgili tarifelerin hangi kriterlere göre hesaplanacağını ve bu şekilde hesaplanan bedellerin hangi usul ve esaslara göre tahsil edileceğini belirlemektir.

3 KONU: 2- BUSKİ nin kuruluş yasasının 1. Maddesinin 2. Fıkrasıyla belirlenen görev alanı içerisinde çeşitli kaynaklardan sağladığı içme, kullanma ve sanayi sularının ulaştırılması ve kullanıldıktan sonra uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak abonelerine götürdüğü her türlü hizmetin bedeli, teminat ve yaptırımlarıyla, bunların tahsili esasları bu yönetmelikle düzenlenir. 3- KISALTMALAR VE TANIMLAR: TANIMLAR 3.1- BUSKİ KURULUŞ KANUNU: tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ( tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3009 sayılı kanunla değişik.) 3.2- İMAR KANUNU: tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3194 sayılı İmar Kanunu. 3.3-TARİFE: Satış, Hizmet, Teminat ve yaptırımların parasal değerle belirlenmesidir. Tarife olabildiğince gerçek değerlere dayanmalı, uygulamada eşitlik sağlamalıdır. ŞEBEKE: Şehir içme suyu dağıtımını yapan değişik tür ve çaplarda borulardan oluşan altyapı tesisleridir. PRİZ: Abonenin şebeke bağlantı noktasındaki ana musluktur. SAYAÇ: Abonenin kullandığı suyu ölçmeye yarayan aygıttır. KAPAMA APARATI: Su kapama işlemine yarayan aygıttır. SAYAÇ KUTUSU: Sayacın içinde muhafaza edildiği kutudur. KAÇAK SU KULLANMA: Abone olmaksızın BUSKİ ye ait su taşıyan borulardan veya yeraltı suyu kaynaklarından herhangi bir teknik düzenle su alma işidir. USULSÜZ SU KULLANMA: Abonenin sözleşmeye aykırı biçimde su kullanma veya kullandırmasıdır. SÖZLEŞME: Su ve atık su satışı ile yeraltı suyu kullananların atık su şartlarını belirleyen BUSKİ ve abone tarafından imzalanmış akittir. FESİH: BUSKİ ile abone arasındaki sözleşmenin ortadan kaldırılarak aboneliğin iptali işlemidir. EVSEL BAĞLANTI: Şebeke ile abone sayacı arasındaki boru ve cihazlardan oluşan su tesisatıdır. İÇ TESİSAT: İç tesisat tek sayaçlı gayrimenkullerde evsel bağlantının sonunda bulunan sayaçtan, apartman ve siteler ile bahçeli nizamdaki tesislerde apartman veya site sayacından sonra başlar. Aboneler, bu tesisatı istedikleri kimseye masrafları kendilerine ait olmak üzere (sayaç hariç) yaptırabilirler. Aboneler bu tesisatın iyi bir halde bulundurulmasından ve su zayiatından mesuldürler. Sayaçların kaydettiği su abone veya aboneler tarafından sarf edilmiş sayılır. ATIKSU: Evsel, Endüstriyel, Tarımsal ve diğer kullanımlar sonucu kirlenmiş ve özellikleri değişmiş suları ifade eder. EVSEL ATIKSU: Meskenlerden veya yerleşim bölgelerinden kaynaklanan, insanların ihtiyaç ve kullanımları neticesinde kirlenmiş veya özellikleri değişmiş sulardır.

4 ENDÜSTRİYEL ATIKSU: Evsel atık sular haricindeki sanayilerin, imalathanelerin, küçük ticari işletmelerin, küçük sanayi sitelerinin, her türlü üretim, işlem ve prosesinden kaynaklanan sulardır. KANALİZASYON ŞEBEKESİ: Atık suları toplamaya, uzaklaştırmaya ve arıtma tesislerine iletmeye yarayan tesis ve sanat yapılarından oluşan birbirleriyle bağlantılı muhtelif çap ve kesitlerdeki beton boru sistemleridir. BUSKİ veya ilgili Belediyesi nce yaptırılan resmi kanalizasyonlar, Kim tarafından yaptırıldığı bilinmeyen ancak çalıştığı tespit edilen kara kanallar, halk kanalları vb. kanallar, Gerçek veya Tüzel kişilerce BUSKİ kontrollüğünde yaptırılan kanallar, Kanalizasyon şebekesi olarak kabul edilir. ATIKSU KAYNAKLARI: Kullanım veya faaliyetleri neticesinde atık su üreten mesken, endüstri kuruluşu, tarımsal alanlar, iş merkezleri, ticari binalar, okul, hastane, otel, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonu, fabrika, atölye, benzinlik, imalathane ve benzeri yapıları ifade eder. PARSEL BACASI: Atık su deşarjlarını kontrol ve arızalara müdahale etmek amacıyla binaların kanalizasyon şebekesi bulunan cephelerdeki trotuarda ve parsel içindeki atık su bağlantı kanalı ile irtibatlı olarak fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmeleri mecburi olan bacalardır. Parsel bacaları; içine insan girebilecek bir şekilde ve BUSKİ Genel Müdürlüğü nce belirlenecek iç ebadında olacaktır. Derinlikleri ait oldukları binanın ve bağlandıkları kanalizasyonun derinliği ile orantılı olarak değişkendir. Kapakları her an açılacak durumda olacaktır. KONTROL BACASI: Kanalizasyon şebekesinin bakımı ve işletmesi amacıyla içine insan girebilecek kesitte ve BUSKİ standartları ile fen ve sanat kaidelerine uygun inşa edilmiş yada edilecek olan kanal bacalarıdır. POMPA ŞARTI: Parselin cephe aldığı yol veya yollardan atık su bağlantısının yapılacağı BUSKİ ce belirlenecek en uygun tabii akışlı deşarj kotundaki kanalizasyon şebekesinin dolu kotu ile inşa edilen veya edilecek olan binanın son bodrum döşeme kotu arasında olabilecek kot farkı bağlantı kanalının akışına uygun değil ise son bodrum kat döşeme seviyesinde yapılacak bir rögarda toplanacak atık suların uygun bir pompa sistemi ile parselin bacasına aktarılmak şartıyla atık su kanalizasyon sistemine bağlanmasına müsaade edilir. ALICI ORTAM: Kanalizasyon şebekeleri veya kol lektörlerin taşıdığı atık suların Kanun,. Yönetmelik, Yönerge ve Teknik Usuller çerçevesinde deşarj edildiği deniz, göl, dere, akarsu ve arazidir. ATIKSU ÇUKURU (FOSSEPTİK): Kanalizasyon şebekesi bulunmayan yerlerdeki atık su kaynaklarının ürettiği atık suların toplandığı ve dengelendiği, çevreyi kirletmeyecek şekilde sızdırmaz olarak fen ve sanat kaidelerine uygun parsel içerisinde inşa edilmiş haznelerdir. KANALİZASYON DURUM BELGESİ: BUSKİ Kuruluş Kanunu 18. Maddesinde bahsi geçen, inşaat yapılacak parselin cephesi bulunan yol/yollardaki kanalizasyon durumu ile ilgili bilgilerle donatılmış yazılı belgedir. KANAL BİRİM FİYATI: Her yılın Bayındırlık Bakanlığı rayiç bedelleri esas alınarak hesaplanan ve 1 (bir) mt. Kanala karşılık gelen kontrol bacası bedeli dahil 1 (bir) metre uzunluğundaki Æ300 mm lik kanalizasyon şebekesinin maliyet tutarıdır. (TL/M) MÜELLİF: BUSKİ nin tasdikine sunulmuş bilumum mimari, kanalizasyon, içme suyu şebekesi vb. projeleri hazırlayan, tanzim eden, sorumluluğu üstlenen ve kendisini projelerin üzerine atacağı imza ve de gerekli bilgilerle (tescil sicil no su vb.) tanımlayan teknik (mimar veya mühendis) gerçek veya tüzel kişidir. TEKNİK UYGULAMA SORUMLUSU (TUS): İlgili ilçe belediye başkanlıklarınca Kanunların öngördüğü biçimde binanın yapım sorumluluğunu üstlenen Teknik (mimar veya mühendis) kişidir. MÜKELLEF: Gayrimenkulün gerek mülkiyet, gerekse diğer aynı haklarla sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerdir. VEKİL: BUSKİ ye müracaat eden gerçek veya tüzel kişilerin dilekçelerindeki talepleri ile ilgili işlemleri kendileri adına yaptırabilecek derecede kanuni olarak yetkilendirilmiş kişi veya kişilerdir.

5 ORTAK KULLANIM ALANLARI: Bahçeli nizamdaki yapı ve tesislerde parsel içerisindeki yeşil alanlar ile bu alanlardaki su tesisatları dahil olmak üzere binalardaki merdiven ve boşlukları, asansör boşlukları, makine dairesi, sığınak, kömürlük, su ve akaryakıt deposu, kalorifer dairesi, kapıcı dairesi, otopark, depo, çamaşırlık, portik, toplantı odası, müştemilat ve benzeri hacimlerin dıştan dışa brüt toplam inşaat alanıdır. (m2) İŞYERİ: Dükkan, büro, yönetim merkezi, iş hanı, iş merkezi, özel eğitim tesisi, özel sağlık tesisi, laboratuar, otel, motel, lokanta, süper market, hiper market, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonları, benzin istasyonları, restoran, teşhir ve oto galerileri, mağaza, fırın, sauna vb. işyerlerini ifade eder. ENDÜSTRİ TESİSLERİ: Fabrika, atölye, imalathane, sanayi ve benzeri tesisleri ifade eder. KANAL KULLANIM BELGESİ: BUSKİ Genel Müdürlüğü nce görevlendirilecek birim tarafından yeni su alacak binaların atık su kanal bağlantısı veya atık su çukuru bakımından görüşünü bildiren belgedir. Bu belgeyi alan aboneler içme ve kullanma suyu abonesi yapılır. TÜLANİ KANAL: Parselin yüz aldığı yol veya yollarda atık su kanalizasyon şebekesi yok ise ve Teknik Şartnamesine göre projesinin hazırlanması ilgisi tarafından onay ve kabulü ise BUSKİ tarafından yapılmak şartı ile yerinde ilgilisince inşa ettirilen kanaldır. ARITMA TESİSİ: Atık suların alıcı ortama boşaltılması veya herhangi bir taşıma aracı ile alıcı ortama taşınmasından önce önem ve kirlilik yüklerine göre arıtılmaları amacı ile BUSKİ nin kuracağı veya kirletici kaynaklardan BUSKİ ce kurulması istenecek her türlü tesislerdir. (C ) PARÇASI: Atık su bağlantı kanallarının, atık su şebekesine 60 açı yapacak şekilde bağlantısını sağlayan boru parçasıdır. KANAL KATILMA PAYI: Parselin yüz aldığı yoldaki kanal maliyetine iştirak payıdır. ATIKSU ÇUKURU (FOSSEPTİK) YAPIM TEMİNATI: Parselin yüz aldığı yol veya yollarda Atık su kanalizasyon şebekesi yok ise ve parsel sahibi atık su çukuru yapmak istiyor ise, yapılacak atık su çukuru için alınan teminattır. KANAL YAPIM TEMİNATI: Parselin yüz aldığı yol veya yollarda atık su kanalizasyon şebekesi yok ise ve parsel sahibi kanalını yapmak istiyor ise yapılacak kanal için alınan teminattır. ABONE: BUSKİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapan gerçek veya tüzel kişilere denir. GRUP ABONE: Aynı sayaçtan su alan aynı abone grubuna dahil birden fazla bağımsız birimdir. KARIŞIK ABONE: Aynı sayaçtan su alan değişik abone grubuna dahil birden fazla bağımsız birimdir. İDARE: BUSKİ Genel Müdürlüğü dür. 4- TARİFE ÇEŞİTLERİ Bu yönetmeliğin konusu olan tarifeler 4 grupta toplanır. a) Su satış tarifesi, b) Kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi, c) Hizmetler ve teminatlar tarifesi, d) Yaptırımlar tarifesi,

6 5- ABONE TANIMI VE TÜRLERİ vardır. BUSKİ Genel Müdürlüğü ile sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişilere Abone adı verilir. 2 tür abone a) BUSKİ nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinden birlikte yararlanan veya kanal bağlantısı olmayıp yalnızca su hizmetlerinden yararlanan aboneler; Bu tip abonelere su tarifeleri ile birlikte kanalizasyon hizmet, teminat ve yaptırım tarifeleri uygulanır. b) BUSKİ nin yalnızca kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan aboneler; Bu tip abonelere kanalizasyon, hizmet, teminat ve yaptırım tarifesi uygulanır. 6- ABONELERİN GRUPLANDIRILMASI VE TARİFE UYGULAMASI Abonelerin gruplandırılması ve tarife uygulama esasları aşağıda açıklanmıştır SAYAÇ BEDELİ: Yeni abone olacak site ve diğer tür abonelerin tesisatlarına sayaç standardını sağlamak amacıyla bedeli karşılığında soğuk su sayaçları BUSKİ Genel Müdürlüğü nce verilecek ve yine abone tesisatlarına idarece takılacaktır. Aboneler tesisatlarına BUSKİ Genel Müdürlüğü nce verilecek sayaçlar dışında başkaca sayaç takamazlar MESKEN TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: ( /57-18) a) Barınma amacıyla oturulan yerlerde içme ve temizlik için kullanan ve kirleten aboneler, b) Kamu Kuruluşlarına bağlı hastane ve sağlık ocakları, c) Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı okullar ile askeri okullar, ( Üniversitelerin kampus dışında eğitim veren her türlü eğitim birimleri Uludağ üniversitesine verilen toplu su fiyat tarifesi üzerinden ( Atık su bedeli alınarak ) fiyatlandırılır ). ( Y.K / G.K ) ç) Her türlü Dernek, Vakıf ve Kamu yararına faaliyet gösteren Kurumlar ile benzerleri. ( Y.K / G.K ) d) Resmi Kurum Lojmanları, f) Muhtarlık Hizmet Binaları (Muhtarlık Hizmet Binalarına, Muhtarlık hizmeti dışında başka bir ticari faaliyetin yürütülmesi halinde, ait olduğu tarife grubundan tahakkuk yapılır). g) Öğrenci yurtları ( G.K /7) h) Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü ne ve Amatör Kulüpler Federasyonuna kayıtlı kulüplerin spor tesisleri. ı) BUSKİ Genel Kurulu nca belirlenen şartlara göre ( en az 3 adet büyükbaş hayvan veya en az 20 adet koyun - keçi ) hayvan besiciliği yaptığını belgeleyen abonelere mesken tarifesinin 1. Kademesi uygulanır. ( Y.K / G.K ) 6.3- İŞYERİ TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: Gelir sağlamak amacıyla kurulan her türlü işyeri ve inşaat suyu abonelikleri. ( Y.K / G.K )

7 6.4- RESMİ DAİRELER TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: Madde 6.2 de belirtilenler dışındaki Resmi Daireler için bu tarife uygulanır TOPLU SU SATIŞ TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: BUSKİ nin hizmet sınırları dışında kalan ve dağıtımı kendi şebekeleri ile yapılmak üzere belirli noktalardan yapılan satışlardır KARIŞIK SU SATIŞ TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: Aynı sayaçtan su alan değişik abone grubuna dahil birden fazla bağımsız birim karışık grup abone olarak adlandırılır. Karışık grup abonelerine işyeri tarifesi uygulanır UMUMİ TUVALETLER TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: a) BUSKİ hizmet sınırları içerisinde ve Belediyelerin mülkiyetindeki umumi tuvaletlere bu tarife uygulanır. b) Pasaj ve iş hanları içerisinde bulunan umumi tuvaletlerde su bedeli için mesken tarifesinin 1 ve 2 nci kademelerinin ortalaması, atık su için işyeri oranı uygulanır UMUMA AÇIK YERLER TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: BUSKİ hizmet sınırları içerisinde ve Belediyelerin sorumluluğu altında olan park-bahçeler, yeşil alanlar ve sokak çeşmeleri gibi halkın ortak kullanımına sunulan yerler için ilgili Belediye abone yapılır ve bu tarife uygulanır. Bu gibi yerlerde sarf edilen sayaçlı suyun bedeli ilgili Belediyesi nden tahsil edilir. Park-bahçeler ve yeşil alanlardan atık su bedeli alınmaz SİTE VE APARTMAN TARİFESİ UYGULANACAK ABONELER: ( ) Site, apartman ve bahçeli nizamdaki tesislerde: İmar Yönetmeliği gereği su depolarının mevcut olduğu, bir kısmında bahse konu su depolarının şamandıralarının çalışmaması nedeniyle suların taşma borularından kanalizasyona tahliye edildiği, bir kısmında bahçe içerisindeki depolardan bahçe sulaması yapıldığı ve depolara giden suların ölçülemediği, Genelde bahçe içerisinde ve toprak altındaki iç tesisat borularının; topraktaki asit ve baz ortamdan etkilenerek korozyona uğraması veya çeşitli sebeplerle hasar görmesi nedeniyle sitelerin bulunduğu parsel sınırları içerisindeki tesisatlarda su kayıpları oluşmaktadır. Site, apartman ve bahçeli nizamdaki tesislerin parsel sınırları içerisindeki iç tesisatların her türlü bakım, onarım, yenileme sorumluluğu buraların yönetimlerine ait olduğundan bu tesisatlarda meydana gelen su kayıplarının sorumluluğu da işbu yönetimlere aittir. Parsel sınırları içerisinde bilerek veya bilmeyerek meydana gelen su kayıp ve tüketimlerinin tespit edilebilmesi için; site, apartman ve tesislerin girişlerine sayaç konulması ve yönetimlerinin abone yapılması gerekmektedir Yukarıda belirtilenlere istinaden; a) ( /27) Site, apartman ve bahçeli nizam yerlere yönergede belirlenecek şekle uygun olarak idarece soğuk su sayacı takılır. b) ( /27) Takılan soğuk su sayacının konumuna göre site, apartman veya tesis yönetimi adına Site Aboneliği tesis olunur. c) ( /27) Site, apartman veya bahçeli nizamdaki tesislerde site abonelikleri kapsamındaki ortak kullanım (bahçe sulama, sığınak, otopark, temizlik vb.) alanlarına yönelik abonelik işlemleri, site yönetimlerinin talepleri halinde yapılır.

8 d) ( /27) Site veya apartmanlardaki tüm ortak su kullanım alanlarının yönetimleri adına ayrıca abonelikleri tesis ettirilmemiş ise, site sayacından su alan tüm abonelerin dönemsel olarak tükettikleri tespit edilen toplam metreküp su miktarı, site sayacı endeksinden okunan ve aynı döneme ait bulunan metreküp su miktarından çıkarılmak suretiyle yönetim adına yapılacak tahakkuka esas su metreküp miktarı belirlenir. Bu fıkraya göre site aboneliği adına yapılacak tahakkuklarda meskenler tarifesinin birinci kademesi için uygulanmakta olan metreküp su fiyatı esas alınır. e) ( /27) Site veya apartmanlardaki ayrıca abonelikleri tesis ettirilmiş ortak su kullanım alanlarındaki su tüketimleri nedeniyle yönetimleri adına yapılacak tahakkuka, meskenler tarifesinin ikinci kademesi fiyatı esas alınır. Özel ve genel tüm su kullanım alanlarının abonelikleri mevcut olan ve site dahili tesisatlarında da yönetim veya abonelerin sorumluluğunu gerektirecek herhangi bir kaçak bağlantı bulunmadığı tespit olunan site veya apartmanlarda, site sayacından geçen su metreküp miktarı ile bu sayaçtan aboneliği tesis olunup su alan tüm abonelerin sayaçlarından geçen su metreküp miktarları toplamı arasında görülebilecek farklar site yönetimleri adına tahakkuk yapılmasına esas alınmaz. Konu ile ilgili olarak yapılan inceleme ve araştırmalar sırasında, site sayacında ortaya çıkan metreküp su farkının site veya apartman yönetiminin ilgisizliğinden oluşan kaçak ve kayıplardan kaynaklandığının tespiti halinde, bu fark ilgili site veya apartman yönetimi adına yönetmeliğin yukarıdaki (d) bendine göre yapılacak tahakkuka esas alınır. Ancak, bu farkın nedenlerinin araştırılması sırasında, site yönetimi veya site sayacından su alan abonelerin sorumluluklarını gerektirecek kaçak bağlantı ve kaçak su kullanımlarının varlığının tespiti halinde, bu yönetmeliğin 33. Maddesine göre ilgili yönetimler veya kişiler hakkında ayrıca cezai işlem uygulanır. f) ( /54-4) Site veya apartman aboneliği yapılan yerlerde; kalorifer tesisatı ile birlikte tüketim amacıyla sıcak su üretmek üzere boyler veya benzeri sıcak su tesisatı bulunanlarda sıcak su abone sözleşmesi yapılır ve bu tür abonelere mesken tarifesinin ikinci kademesi uygulanır. g) ( /54-4) Site, apartman veya bahçeli nizamdaki tesislerde henüz site veya apartman abone sözleşmesi yapılmamış olanların da mevcut kalorifer abonelerine mesken tarifesinin ikinci kademesi uygulanır ( /27) BUSKİ Genel Müdürlüğü ile ilk defa site aboneliği sözleşmesi yapan ve tüm ortak su kullanım alanları için de ayrıca abonelik tesis ettirilmiş bulunan site, apartman ve bahçeli nizamdaki yerlerde, site aboneliği sözleşmesinin yapıldığı dönemden başlamak üzere 3 dönem süresince site sayaçları BUSKİ Genel Müdürlüğü nce izlemeye alınır ve bu izleme döneminde site sayacı ile bu sayaçtan su alan abonelerin tüketimleri toplamı farkına tahakkuk çıkartılmaz. Bu süre içerisinde varsa, idare tarafından tespit olunan olumsuzluklarını gidermeleri site yönetimlerine tebliğ olunur. Bu süreyi takip eden dönemlerde ise bu Yönetmeliğin d ve e bentlerine göre gereken uygulama yapılır ( /66-10) Bu madde hükümlerine göre tesis olunan site abone sayaçlarından dönem içinde geçen su miktarı ile bu sayaçtan su alan tali abonelerin sayaçlarının tüketimleri toplamı olan miktar arasında ortaya çıkan farklılıklar konusunda idareye yapılacak itirazları incelemek üzere idare bünyesinde beş kişilik bir Site Aboneliklerini İnceleme Komisyonu oluşturulur. Site sayaçları tüketimleri ile ilgili olarak İdareye yapılacak itirazlar Site Aboneliklerini İnceleme Komisyonu na havale olunur. Bu komisyonun kayıtlarda ve mahallinde yapacağı inceleme ve tespitleri sonucu düzenleyeceği raporlardaki önerileri dikkate alınarak, idarece gerekli iş ve işlemler yapılır. Ayrıca bu raporlarda önerilmesi halinde, site ve tali abone sayaçları arasındaki tüketim farklılıklarına ilişkin kısmen veya tamamen yapılacak tenziller Yönetim Kurulu nun onayı halinde uygulanır YALNIZ..KULLANILMIŞ..SULARIN..UZAKLAŞTIRILMASI..TARİFESİ..UYGULANACAK ABONELER: BUSKİ su hizmetlerinden yararlanmayıp yalnızca kanalizasyon hizmetlerinden yararlanan mesken, işyeri ve sanayi ile diğer tanımlara giren özel ve tüzel kişilerdir. Kuyu, kaptaj, havuz ve benzeri tesislerden veya tankerle yeraltı ve yüzeysel suları temin ederek kullanıp atan özel ve tüzel kişiler, BUSKİ ye başvurup atık su abonelik sözleşmesi yapmak zorundadır. Tahakkuk edecek bedel için 8 ve 13 ncü madde hükümleri uygulanır.

9 6.11- GEÇİCİ ABONELER: a) BUSKİ hizmet alanı içinde kurulan sergi, fuar, sirk, panayır ve bunun gibi abonelerdir. (GEÇİCİ-SEYYAR) BEDELSİZ ABONELER: ( /62-8) BUSKİ hizmet sınırları içersinde bulunan ibadethanelerin ( cami, mescit, kilise, havra ve sinagog ) ihtiyacı olarak kullandıkları su sarfiyatlarından bedel talep edilmez. Müştemilat niteliğinde olan lojman, işyeri ve benzeri yerler ile özel mezarlıklarda kullanılan su sarfiyatları bu kapsamın dışındadır. 7- YERALTI VE YERÜSTÜ SULARI KULLANIMI Yeraltı ve yerüstü sularının sanayi, inşaat ve benzeri sektörlerde kullanılması için özel kişilerce satılması ve taşınması BUSKİ nin izin ve denetimine bağlıdır. Bu işle iştigal edenlerden miktarı ve şekli BUSKİ Yönetim Kurulu nca belirlenen İzin ve Denetim Bedeli alınır. Bu amaçla su satanlara, taşıyanlara ve alanlara uygulanması gereken esaslar Yönetim Kurulu nca onaylanacak Yönerge ile belirlenir. 8- TARİFENİN ESASLARI 2. BÖLÜM TARİFELERİN YAPILIŞI VE UYGULAMA ESASLARI Su satış tarifesi ile kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesinin belirlenmesinde birinci ana faktör (Yönetim ve işletme giderleri) ile (amortismanlar), (aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları) ve (en az %10 karlılık oranı) dikkate alınır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır YÖNETİM VE İŞLETME GİDERLERİ: a) ENERJİ VE MALZEME GİDERLERİ: Üretim, ısıtma ve aydınlatma için kullanılan elektrik, çeşitli akaryakıt ve katı yakıt gibi her türlü enerji masraflarıyla alüminyum sülfat, klor ve benzeri işletme malzemesi harcamalarından oluşur. b) PERSONEL GİDERLERİ: Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ile İş Kanununa göre çalıştırılan devamlı ve geçici işçi, sözleşmeli personel ve denetçilerin aylıklarını, ikramiyelerini, kanun ve toplu sözleşmelerle sağlanan her türlü yardım, zam ve tazminatları, fazla çalışma ücretlerini, görev, yolluklarını ve her türlü işveren hisselerini kapsar. c) ÇEŞİTLİ MASRAFLAR: Kiralar, haberleşme giderleri, vergi ve harçlar, mahkeme giderleri, sigorta, eğitim ve yönetim, temsil giderleri, her türlü taşıma harcamaları, güvenlikle ilgili giderler gibi masraf kalemlerinden meydana gelir AMORTİSMANLAR: Sabit bir kıymet olan tesislere ve demirbaşların ömürlerinin sonunda yenilenebilmeleri için ayrılması zorunlu olan, miktarı kanun ve yetkili makamlarca belirlenen tutardır. Yatırım kredilerinin yıllık anapara ve faiz miktarı amortismanlarla karşılanamadığı takdirde, aradaki fark bir masraf kalemi olarak dikkate alınır AKTİFLEŞTİRİLEMEYEN YENİLEME, ISLAH VE TEVSİ MASRAFLARI: katılır. Tesislerin iyileştirilmesi için yapılan masraflar ile aktifleştirilemeyen büyütme ve onarım giderleri hesaba 8.4- KARLILIK ORANI: (8.1), (8.2) ve (8.3) deki giderlerin toplamının %10 undan az olmayacak bir değer kar olarak ilave edilir.

10 9- ÖLÇÜLEBİLİR SU SATIŞ MİKTARI Tarifenin belirlenmesindeki ikinci ana faktör üretilen ve kayıplar düşüldükten sonra yapılacağı varsayılan ölçülebilir su satış miktarıdır. Su satış miktarının tahminine gerçekleşen satışlarla, üretim artışı sağlamak ve kayıpları azaltmak amacıyla alınacak önlemlerin sonuçları gerçekçi bir şekilde değerlendirilerek ulaşılır. I- SU TARİFESİ ABONELERE UYGULANACAK SU TARİFESİ.10- ABONELERE UYGULANACAK SU TARİFESİ ESASLARI AŞAĞIDA AÇIKLANMIŞTIR: Abonelere uygulanacak su satış tarifesi 8. Maddede belirtilen yönetim ve işletme giderleri ile amortisman giderlerini karşılayacak ve en az %10 kar sağlayabilecek seviyede tespit edilir BUSKİ su tasarrufunu teşvik, az kullanana sosyal yardım sağlamak ve gelirini artırmak amacıyla kademeli tarife uygulaması yapabilir. Gerekli kademe aralıklarını uygulama zamanını ve tarifeleri tespitte Genel Kurul yetkilidir. Ön ödemeli sayaçlarda kademe uygulanmaz. Okuma periyotlarını aşan abonelere ise günlük avaraj uygulaması ile kademe aralığı belirlenir. ( Y.K / G.K ) İşyeri, sanayi, şantiye ve farklı diğer abonelerin su kullanım amaçlarının ticari ve mesken dışı farklı tüketim olduğu göz önüne alınarak bunlara uygulanan su satış tarifesi meskenlere göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir İnşa halindeki binalara yapının tamamlanmasına kadar işyeri tarifesi uygulanır. Tamamlanan bölümler için kısmen yapı kullanma izin belgesi almış binalara izin belgesinde yazılı kullanım durumuna göre tarife türü uygulanır. 11- TOPTAN SU TARİFESİ Toptan satış yapılan mülki birimin yönetim ve işletme giderleriyle su şebekesi tesislerinin bakım, onarım ve yenileme giderlerinin bir bölümünün su satış gelirinden karşılanacağı da göz önünde bulundurularak BUSKİ Genel Kurulu nca tespit edilir. 12- ÖZEL SÖZLEŞME SU TARİFESİ Bakanlar Kurulu Kararı ile Organize Sanayi Bölgesi kabul edilen birimlere ve normal tarifelerle satışı mümkün olmayan birimlere su satışı için BUSKİ Genel Kurulu yetkilidir. II- KULLANILMIŞ SULARIN UZAKLAŞTIRILMASI TARİFESİ 13- BUSKİ hizmetlerinden yararlanan her abone tükettiği kadar suyu kirleteceğinden bunların nihai ber tarafı ve uzaklaştırılması için Kullanılmış suları uzaklaştırma bedelini ödemekle yükümlüdür Tüketilen beher m3 su üzerinden alınan kullanılmış sular uzaklaştırma bedeli 8 nci madde de sayılan yönetim ve işletme giderlerinin kar oranı dahil miktarı 9.Madde de hesaplanma biçimi belirtilen tahmini su satış miktarına bölünmesiyle bulunur. Ancak, toplu su satışı bu miktara katılmaz İşyeri, Sanayi ve Şantiye grubu abonelerinin kullanılmış suları çevreye daha zararlı olduğundan, bu abone grubundan alınacak kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli meskenlere göre daha yüksek düzeyde tespit edilebilir. Ayrıca bu abonelerden, atık suların kanalizasyon şebekesine Deşarj Yönetmeliği nde belirtilen esaslara göre, kirlilik önlem payı (KÖP) alınır.

11 14- BUSKİ nin yalnız kanalizasyon ve kullanılmış suların uzaklaştırılması hizmetlerinden yararlanan mesken, işyeri, sanayi ve şantiye aboneleri grubuna girenlerden alınacak kullanılmış suları uzaklaştırma bedeline esas olarak; Meskenlerin ayda 15 m3 su tükettikleri varsayılır İşyeri, Sanayi, Endüstri ve Şantiye tanımına giren kuruluşlar için su kaynağına takılan sayaçla ölçülen miktar veya çalışan insan sayısı ve işyerinin özelliklerine göre hesaplanacak miktar esas alınır Tahakkuka esas teşkil edecek fiyat 13. maddeye göre hesaplanan değerdir Bu abone türüne uygulanacak diğer esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir. 15- KANAL BAĞLANTISI OLMAYAN ABONELER Su kullanan ancak kanal bağlantıları olmayan abonelerden alınacak kullanılmış suları uzaklaştırma bedeline esas olarak; BUSKİ nin su hizmetlerinden yararlanıp kanalizasyon şebekesine bağlantısı olmayan, kullanılmış sularını onaylanmış projelere göre yapılmış kullanılmış su çukurlarına boşaltan abonelerden kullandıkları su (m3) miktar üzerinden kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli alınır BUSKİ nin Su ve Kanalizasyon hizmetlerinden yararlanmamasına rağmen; su kullanan ve atık sularını doğrudan veya dolaylı olarak kanala, alıcı ortamlara deşarj eden tesis ve işletmelerin özellikleri dikkate alınarak, varsa sayaçla ölçülen sarfiyat üzerinden veya çalışan kişi sayısına bağlı olarak hesaplanan su tüketimi üzerinden kullanılmış suları uzaklaştırma bedeli alınır Endüstriyel nitelikte atık su oluşturulan tesis ve işletmelerden ise ayrıca Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği nde belirtilen esaslara göre Kirlilik Önlem Payı (KÖP) alınır. Yönetmeliğin yukarıda belirtilen 13, 14 ve 15 nci maddeleri ile ilgili tarifeleri belirlemeye Genel Kurul yetkilidir. III- HİZMETLER VE TEMİNATLAR TARİFESİ 16- VİDANJÖR TARİFESİ 16-1 Vidanjörün bir seferlik çekim hizmeti ücreti, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel Fiyat Analizleri kitabındaki verilere göre aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır. Vidanjör satın alma bedelinin amortisman saat emsali (0,000171) ile çarpılmak suretiyle bulunacak bir saatlik amortisman ücretine yakıt gideri, şoför yardımcısı ve vasıfsız işçinin birer saatlik çekim bedeli hesaplanır. Bir saat içinde 2 seferlik çekim yapılacağı kabul edilerek bir seferlik, çekim için yarım saatlik ücret tahakkuk ettirilir. Bu bedelin tahsil edilip edilmeyeceği, tahsil edilecek ise tahsili ile ilgili esasları BUSKİ Yönetim Kurulu belirler (G.K /17)İçme suyu Havzaları Koruma Yönetmeliğine istinaden çıkarılan Vidanjörlerin Çalışma Esasları Yönergesinde belirtilen ve BUSKİ den vidanjör çalıştırma izin belgesi alacak özel vidanjörlerden teminat ve BUSKİ payı ( Belge Bedeli ) alınır. Bu bedelleri her yıl Yönetim Kurulu belirler. 17- KANAL TEMİZLEME MAKİNASI TARİFESİ Bağlantı kanalları herhangi bir sebeple tıkanan abonelerin kanalı Kanal Temizleme Aracı ile açılır. Kanal temizleme aracının saatlik hizmet ücreti 16 ncı maddedeki usulle hesaplanır. Bu ücretin tahsili ile ilgili esasları BUSKİ Yönetim Kurulu belirler.

12 18- İŞ MAKİNALARI KİRA TARİFESİ Kanal bağlantıları yapmak veya kanal şebekesini uzatmak durumunda olanlara, BUSKİ nin işleri imkan veriyorsa, mevcut iş makinelerinin saat ücreti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Genel Fiyat Analizleri kitabının ilgili poz numarasındaki fiyat analizleriyle bulunacak ücrete en az %10 ilave yapılmak suretiyle hesaplanır. Bu tarifenin tespit ve uygulamasında Yönetim Kurulu yetkilidir. 19- PLAN-KOPYA, OZALİT VE FOTOKOPİ MAKİNALARI ÇEKİM TARİFESİ BUSKİ nin plan-kopya, ozalit ve fotokopi makinelerinde yapılacak fotokopi, plan-kopya, harita, ozalit ve benzeri her türlü çekimin ( büyültme ve küçültme dahil ) bedel ve uygulama şeklinin tespitinde Yönetim Kurulu yetkilidir. 20- İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİ İLE ATIKSU KANAL BAĞLANTISI VE ATIKSU ÇUKURU PROJE ONAY ÜCRETLERİ PROJE İNCELEME ÜCRETİ (PİÜ): Yapı ruhsatına esas mimari projelerin belge verilmek üzere inceleme ücreti aşağıdaki şekilde hesaplanır. PİÜ = (3 müh/saat + 1 daktilo/saat + 1 memur/saat) Mühendis bulunamadığı takdirde arazi ve büro işleri için Tekniker ve Teknisyen çalıştırılabilir PROJE ONAY ÜCRETLERİ(POÜ): Yapının temel ruhsatına esas 4 (dört) adet mimari, 3 (üç) adet atık su kanal bağlantısı veya atık su çukuru projelerinin onay ücretleri (POÜ) aşağıdaki şekilde hesaplanır KONUTLARDA: POÜ = (Daire sayısı / 2 + OKA / 100) x PİÜ Daire sayısı en az 2 adet, OKA en az 50 m2, işyeri alanları en az 50 m2 alınır KONUT + İŞYERİ: POÜ = (Daire sayısı/2+işyeri alanı/50+binaya ait toplam OKA/50)x PİÜ Daire sayısı en az 2 adet, OKA en az 50 m2, işyeri alanları en az 50 m2 alınır İŞYERİ VE ENDÜSTRİ TESİSLERİ: POÜ = (Tesise ait toplam brüt inşaat alanı / 50) x PİÜ Tesise ait brüt inşaat alanı en az 50 m2 alınır RESMİ BİNALAR: POÜ = (İnşaata ait toplam brüt alan / 500) x PİÜ İnşaata ait toplam brüt inşaat alanı en az 500 m2 alınır OTEL, MOTEL, PANSİYON V.B. BİNALARDA: POÜ = (Oda sayısı / 3 + Diğer alanların brüt toplamı / 50) x PİÜ Oda sayısı en az 3 adet ve diğer alanlar en az 50 m2 alınır.

13 TADİLAT PROJELERİNİN ONAYLANMASI: MİMARİ DEĞİŞİKLİKLERDE: Mimari projelerde imar durumunda genişleme ve kat ilavesinden dolayı alan büyümesi olması halinde tadilat projesi onayı gerekir. Tadilat projelerinin onay ücreti olarak 20.2 maddesinin kullanım amacına uyan hükümleri ilave edilen alanlar için uygulanır. Ayrıca tadilat projesi onay tarihindeki normal proje onay ücretinin ¼ ü ilave olarak tahsil edilir Pompa şartı, farklı sokağa bağlantı, atık su bağlantı bina çıkışı (şartı) kotunun değişmesi, atık su çukurundan kanala geçiş, tulani kanal şartının kaldırılması ve benzeri sebeplerden dolayı tadilat projesi onayı gerekir. Bu sebeplerden dolayı verilecek tadilat projelerinin onay ücreti olarak son onay tarihindeki normal proje onay ücretinin 1/5 i (beşte biri) tahsil edilir Tadilat projelerinin onay ücretlerinde 1/4 ve 1/5 oranlarında tahsil edilecek onay ücretleri birim PİÜ nden az olamaz SURET PROJELERİNİN ONAYLANMASI: 4 (dört) adet mimari proje ve 3 (üç)adet atık su bağlantısı veya atık su çukuru projesinden fazla olarak onaylanması istenen her nüsha proje için PİÜ tahsil edilir KANAL DURUM BELGESİ ÜCRETİ: Mimari ve atık su bağlantı/çukuru projelerine esas teşkil etmek üzere dilekçe ile başvurmak ve birim PİÜ ödemek şartıyla Kanal Durum Belgesi tanzim edilerek ilgilisine verilir. Projeler kanalizasyon bakımından Kanal Durum Belgesi ndeki bilgilere göre tanzim edilir İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİ PROJE ONAY ŞARTLARI: Özel ve tüzel kişilerce yaptırılacak olan ve kendilerince hazırlatılan kanalların su hatlarının projeleri km. başına 16 mühendis/saat, 1 daktilo/saat ücret tutarı karşılığı onaylanır. Kanal ve su hatlarında 1 km.nin altındaki projelerden 1 km. onay bedeli alınır, km. küsurları tama yuvarlatılır Özel ve tüzel kişilerce hazırlanan kanal ve su hatları projelerinin incelenebilmesi ve uygunluğu halinde onaylanabilmesi için onay ücreti BUSKİ ye müracaat sırasında yatırılır (20.2) fıkrasında belirtilen onay ücreti, projelerin BUSKİ ce uygun görülmemesi ve ilgilisince incelettirilmesinden veya onaylattırılmasından vazgeçilmesi halinde iade edilmeyip irat kaydedilir Taşınmaz mal sahipleri tarafından yapımı tamamlanan kanalların röleve projeleri her km.de 2 inşaat, 1 harita mühendisi, 1 tekniker, 3 şenörün yerinde yapacağı çalışma için 18 mühendis/saat, 6 tekniker/saat, 18 şenör / saat, 1 daktilo/saat ve ¼ memur/saat ücreti tutarı karşılığında onaylanır İÇMESUYU VE ATIKSU ŞEBEKELERİ PROJE YAPIM ŞARTLARI: Su hatlarını ve İmar Kanununun 23 üncü maddesindeki şartlar sebebiyle kanalı yapmayı üstlenenler, projelerini BUSKİ ye yaptırmak istedikleri takdirde; Su şebekesi veya kanalın metre uzunluğu başına içinde bulunulan yıla ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nca belirlenen ön keşif maliyetinin %1 i oranında bedel alınarak projesi hazırlanır. Ancak, bu miktar 1 km lik proje hazırlama bedelinin %30 undan az olamaz.

14 Evsel atık su arıtma tesisleri projeleri hazırlanması için içinde bulunulan yıla ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları ile hesaplanacak tesis ön keşif maliyetinin %4 ü kadar ücreti alınır. Statik hesaplar fiyata dahil değildir. 21- KANAL KATILMA PAYI, KANAL YAPIM TEMİNATI, KANAL KATILMA PAYI TEMİNATI, ATIKSU ÇUKURU YAPIM TEMİNATI 3194 Sayılı İmar Kanununa göre İmar Durumu verilmiş taşınmazların Atık Su Kanal Bağlantısı ve Atık Su Çukuru projelerinin onaylanmasında izlenecek yol aşağıda belirtilmiştir. Atık suların kanal şebekesine, parselin topoğrafik konumuna göre parsel cephe sınırları içinde kalmak ve BUSKİ tarafından tespit edilecek en uygun tabii akışlı deşarj kotundan bağlanması esastır. Bu şart yerine getirilmediği takdirde atık suların kanal şebekesine veya atık su çukuruna pompa sistemi marifetiyle deşarj edilmesine müsaade edilir İMAR KANUNUNUN 23 NCÜ SİNE TABİ YOL / CADDELERDE: İmar planları tasdik edilmiş olmakla birlikte atık su kanal şebekeleri henüz yapılmamış yada kim/kimler tarafından yapıldığına bakılmaksızın ilgili belediyesince verilen İmar Durumu Belgesi nde İmar Kanununun 23 ncü maddesi hükümlerine tabi olduğu belirtilen yollara/caddelere cephesi olan parsellere kanalizasyon bakımından proje tasdik edilmesinde aşağıdaki işlemler uygulanır PARSEL CEPHESİNDE ATIKSU KANAL ŞEBEKESİ MEVCUT İSE: Parselin atık su bağlantısı yapılan yoldaki cephe uzunluğunun yarısı Kanal Birim Fiyatı ile çarpılarak bulunan miktar kadar Kanal Katılma Payı ile bu Yönetmeliğin diğer maddelerindeki Proje Onay Ücreti varsa ÖADB ve diğer hizmet bedelleri mükellefinden tahsil edildikten sonra mimari ve atık su projeleri kanalizasyon bakımından onaylanarak temel müsaadesi verilir PARSEL CEPHESİNDE ATIKSU KANAL ŞEBEKESİ MEVCUT DEĞİL İSE: MÜKELLEF GEREKLİ TÜLANİ KANALI YAPMAK İSTERSE: Yapımı gerekli Tulani kanal uzunluğunun kanal birim fiyatı ile çarpılarak bulunan miktar kadar Kanal Yapım Teminatı ile bu Yönetmeliğin diğer maddelerindeki Proje Onay Ücreti varsa ÖADB ve diğer hizmet bedelleri mükellefinden tahsil edildikten sonra Tulani Kanalın inşaatın temel üstü / iskan safhasında bitirilmek şartı ile mimari ve atık su projeleri kanalizasyon bakımından tulani kanal şartı ile onaylanarak temel müsaadesi verilir MÜKELLEF GEREKLİ TULANİ KANALI YAPMAK İSTEMEZ İSE: (Binanın brüt inşaat alanı x x Kanal birim fiyatı) formülü ile hesaplanacak KANAL KATILMA PAYI AVANSI ile her yıl BUSKİ tarafından belirlenecek olan birim fiyatlarla hesaplanacak Atık Su Çukuru Maliyeti tutarındaki ATIKSU ÇUKURU YAPIM TEMİNATI alınmak şartıyla Atık Su Çukuru na müsaade edilir. Bu Yönetmeliğin diğer maddelerindeki Proje Onay Ücreti, varsa ÖADB ve diğer hizmet bedelleri mükellefinden tahsil edildikten sonra mimari ve atık su projeleri kanalizasyon bakımından onaylanarak temel müsaadesi verilir İMAR KANUNUN 23 NCÜ SİNE TABİİ OLMAYAN YOL/CADDELERDE: Parsel cephesinde atık su kanal şebekesi mevcut ise Kanal Katılma Payı alınmaz. Bu Yönetmeliğin diğer maddelerindeki Proje Onay Ücreti, varsa ÖADB ve diğer hizmet bedelleri mükellefinden tahsil edildikten sonra mimari ve atık su projeleri kanalizasyon bakımından onaylanarak temel müsaadesi verilir PARSEL CEPHESİNDE ATIKSU KANAL ŞEBEKESİ MEVCUT DEĞİL İSE: MÜKELLEF GEREKLİ TULANİ KANALI YAPMAK İSTERSE: Yapımı gerekli Tulani kanal uzunluğunun Kanal Birim Fiyatı ile çarpılarak bulunan miktar kadar Kanal Yapım Teminatı ile bu Yönetmeliğin diğer maddelerindeki Proje Onay Ücreti varsa ÖADB ve diğer hizmet

15 bedelleri mükellefinden tahsil edildikten sonra Tulani Kanal inşaatının temel üstü / iskan safhasında bitirilmek şartı ile mimari ve atık su projeleri kanalizasyon bakımından tulani kanal şartı ile onaylanarak temel müsaadesi verilir MÜKELLEF GEREKLİ TULANİ KANALI YAPMAK İSTEMEZSE: Kanal Katılma Payı Avansı alınmaz. Her yıl BUSKİ tarafından belirlenecek birim fiyatlarla hesaplanacak atık su çukuru maliyeti tutarındaki ATIKSU ÇUKURU YAPIM TEMİNATI alınmak şartı ile atık su çukuruna müsaade edilir. Bu Yönetmeliğin diğer maddelerinde Proje Onay Ücreti varsa ÖADB ve diğer hizmet bedelleri mükellefinden tahsil edildikten sonra mimari ve atık su projeleri kanalizasyon bakımından onaylanarak temel müsaadesi verilir PARSELİN CEPHE ALDIĞI YOLLARDAN BİRİNİN İMAR KANUNU NUN 23 NCÜ SİNE TABİ, DİĞERİNİN TABİ OLMADIĞI YERLERDE: Parsel sahibi atık su bağlantısını İmar Kanununun 23 ncü maddesine tabi olan yol cephesine yapıyor ise 21.1 maddesi uygulanır Parsel sahibi atık su bağlantısını İmar Kanununun 23 ncü maddesine tabi olmayan yol cephesine yapıyor ise 21.2 maddesi uygulanır. 22- ÖNEMLİ ALTYAPI DENGE BEDELİ Mevcut altyapı tesislerine getirdiği veya getireceği büyük maddi külfet sebebiyle 3194sayılı İmar Kanununa göre (İmar Kanununun 23 üncü maddesine tabi olsun olmasın) imar durumu verilmiş; İşyerlerinden (dükkan, büro, yönetim merkezi, iş hanı, iş merkezi, özel okul, özel hastane, otel, motel, süper marketler, spor kompleksleri, oto yıkama istasyonları, konut şeklinde olan apart oteller, eğlence merkezleri. fuar ve benzeri yapılar.) Endüstri tesislerinden (fabrika, atölye, imalathane, depo, hangar ve benzeri yapılar.) Aşağıda belirtilen formüllere göre ÖNEMLİ ALTYAPI DENGE BEDELİ irat olarak alınır. ÖNEMLİ ALTYAPI DENGE BEDELİ = AxKxCx0.075 (KDV hariç) A= Toplam brüt inşaat alanı(m2) K= İçinde bulunan yıla ait Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları ile hazırlanan 1 metre uzunluktaki kanal bedeli (1 metre kanala karşılık gelen kontrol bacası bedeli dahil) (KDV hariç) C= Uygulama katsayısı A: (m2) hesabında depo, açık balkonlar, asansör boşlukları, merdivenler ve boşlukları ve bu gibi yerlerin alanları dahil edilir. C: Uygulama katsayısı m2 için (600 m2 dahil)0, m2 için (1000 m2 dahil) 0, m2 için (2000 m2 dahil) 0, m2 için (3000 m2 dahil) 0, ve üzerindeki alanlar için 1 olarak uygulanır. Parsel önünde atık su kanalının mevcut olup olmamasına, parsel önünde atık su kanalının işyeri sahibince yapılmış olmasına bakılmaksızın atık su bağlantı kanalı mansabındaki kanallara getireceği ilave yük sebebiyle, yukarıda belirtilen bedel irat olarak alınır. Hazırlanacak bir yönerge ile uygulama esasları belirlenir. Uygulama yönergesini hazırlama ile yönergenin uygulanmasında BUSKİ Yönetim Kurulu yetkilidir.

16 23- AYLIK BAKIM BEDELİ, SU VE KANAL HARCAMALARINA KATILMA PAYI AYLIK BAKIM BEDELİ: Her türlü bakım işleri için abonelerden aylık olmak üzere abonenin tabi olduğu su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması tarifesi (0,5 m3) miktarı karşılığı bakım ücreti alınır. Kademeli tarife uygulanan aboneler için birinci kademe su tarifesinden bakım bedeli alınır. ( /60-29) Bu bakım bedeli abonelerden su bedeli tahakkuk ettirilen dönemler için alınır SU VE KANAL HARCAMALARINA KATILMA PAYI: ( /79) sayılı Kanunla değişik 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 87,88,89 maddeleri gereği ihale suretiyle yeni inşa edilen, yenilenen veya tamir edilen atık su kanalizasyon ve içme suyu şebeke inşaatlarının geçici kabulleri yapıldıktan sonra imalatın yapıldığı yerlerde bulunan taşınmazların emlak vergisine esas tutarın % 2 (yüzde iki) sini geçmemek şartıyla atık su kanalizasyon inşaatı ve içme suyu şebeke inşaatı için ayrı ayrı olmak üzere ilgililerden alınması gerekli Harcamaları Katılma Payı na karşılık olmak üzere; Abone İşleri Daire Başkanlığınca tanzim ve tahsil ettirilen bütün su faturalarının tamamında Bakım Bedeli nin içme suyu için % 2 (yüzde iki), atık su (kanalizasyon) için % 2 (yüzde iki) olmak üzere toplam % 4 (yüzde dört) arttırılarak tahsil edilir. Yukarıda oranları eksiltmeye ve arttırmaya BUSKİ Genel Kurulu yetkilidir Bu maddenin ilan tarihinden itibaren BUSKİ nin kuruluş tarihinden beri mevcut yönetmelik, yönerge ve genelgelere göre tahakkuk ve tahsil işlemleri muhtelif sebeplerle yapılamayan Harcamalara Katılma Payı af edilmiş sayılacaktır Bu maddenin yürürlüğü girdiği tarihten önce Harcamalara Katılma Payları ile ilgili yönetmelik ve genelgeler sonuçları ile birlikte iptal edilmiştir Bu maddenin tahakkuk ve tahsilatla ilgili tatbikat işlerini Abone İşleri Daire Başkanlığı yapar. Madde 2- Genel Kurulca kabul edilen bu yönetmeliğin hükümleri yönetmeliğin gazete ilanını takip eden ayın birinci gününden itibaren yürürlüğe girer. Madde 3- Bu yönetmeliği Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü yürütür. 24- İŞLETME VE EVSEL BAĞLANTI BEDELİ İlk defa su alma talebinde bulunarak sözleşme yapacak tüm abone gruplarından bir defaya mahsus olmak üzere işletme bedeli tahsil edilir. Daha önce su almak üzere sözleşme yapmış kullanım yerleri için işletme bedeli alınmaz. İşletme bedeli ile abone grupları ve buna göre yapılacak evsel bağlantıların çaplarına göre ait olduğu yılın malzeme ve işçilik fiyatları dikkate alınarak evsel bağlantı bedeli Yönetim Kurulu nca belirlenir. Genel ve Katma Bütçeli daireler ile İl Özel İdareleri ve Belediyelerden işletme bedeli alınmaz Evsel bağlantı bedelleri, su sayacı dahil olmak üzere evsel bağlantı çaplarına göre ait olduğu yılın malzeme ve işçilik fiyatları dikkate alınarak Yönetim Kurulu nca belirlenir. Kazı ruhsatı bedeli ile malzeme ve işçilik bedelleri (sayaç dahil) mükelleften alınmak kaydıyla evsel bağlantı ve sayaç takma işlemi BUSKİ tarafından yapılır/yaptırılır Abonelere ait iç tesisatlar ve sayaç yerleri BUSKİ Yönetim Kurulu nca hazırlanarak yürürlüğe konulacak yönergede belirlenecek şekle uygun olarak su ve atık su abonesi olmak isteyenlerce yapılacaktır. İç tesisatı ve sayaç yerleri yönergede belirlenen şekil ve şartlara uygun olmayanların, şartlara uygun hale getirilinceye kadar evsel bağlantıları yapılmayacağı gibi abone sözleşmesi akdedilmeyecektir. Yeni abone olacaklardan tesisat ve sayaç yerleri uygun olanların tesisatlarına su sayaçları bedeli ilgilisinden tahsil edilmek suretiyle BUSKİ tarafından verilecek ve yine sayaçlar BUSKİ tarafından abone tesisatına takılacaktır. Abone tesisatına hiçbir şekilde kendi alacağı sayacı takamaz ve BUSKİ tarafından tesisatına takılan sayacı tesisatından sökemez.

17 25- SAYAÇ MUAYENE BEDELİ Doğru kayıt yapmadığı iddiasıyla şikayet eden abonenin sayacı Ölçü ve Ölçü Aletleri Yönetmeliği ne göre muayene ettirilir. Muayene sonucu sayacın doğru çalıştığı ilgili kurumca tespit edilirse, BUSKİ Yönetim Kurulu nca belirlenen tarifesine göre sayaç sökme-takma ücreti dahil sayaç muayene bedeli aboneden tahsil edilir. 26- ABONE TEMİNATI ( /57-18 ) Her aboneden abonelik sözleşmesi yapımı sırasında teminat alınır. Teminat miktarı aşağıda belirtilen esaslara göre hesaplanır Mesken abonelerinin teminat bedeli ayda 15 m3 su tükettiği kabul edilerek 3 aylık süre üzerinden tabi olduğu tarifesindeki Su + Atık Su + KDV toplamından oluşan birim fiyat ile çarpılarak bulunur İşyeri grubuna giren abonelerden; ayda bu tür abonelerin 20 m3 su tükettiği kabul edilerek 3 aylık süre üzerinden tabi olduğu tarifesindeki Su + Atık Su + KDV toplamından oluşan birim fiyat ile çarpılarak bulunur Aynı sayaçtan su kullanan grup abonelerinde (grubu oluşturan birimlerin aynı gruptan olması kaydıyla) her birim için kendi grubundaki tarifeden hesaplanan miktarın birim sayısı ile çarpılmasıyla bulunur Karışık grup abonelerde teminat (26.3) maddesinde belirtildiği gibi her birim için işyeri tarifesinden hesaplanan miktarın birim sayısı ile çarpılması ile bulunur Resmi Dairelerden ve umuma açık yerlerden teminat alınmaz Umumi tuvaletler ile site ve apartman aboneliklerinin teminatı 26.1 maddesine göre hesaplanır Atık su grubuna giren abonelerin teminat miktarı türüne göre 26.1 veya 26.2 maddelerinde belirtilen tüketim miktarının kendi türündeki Atık su+kdv toplamından oluşan birim fiyat ile çarpılması ile bulunur Teminatın hesaplanmasına esas alınacak birim fiyat abone sözleşmesinin yapıldığı ayda tahsilatı yapılan döneme uygulanan tarifedir. 27- TULANİ KANAL YAPIM ŞARTLARI BUSKİ dışında gerçek ve tüzel kişilerce inşa edilecek sokak/cadde bazındaki mansabı belli olan tulani kanal projelerinin, Plan ve Proje Daire Başkanlığı nca onaylanması şartı esastır. Ancak, mevzi imar planları gereği yaptırılacak tulani kanallar haricindeki münferit parsellere ait yaptırılacak tulani kanallar için BUSKİ Genel Müdürlüğü nce görevlendirilecek birimin görüşü alınacaktır Tulani kanal yapım teminatı, tahakkuk işlemleri ile yapım taahhüt belgesi ve kazı ruhsat formları, Genel Müdürlükçe görevlendirilen birimce tanzim edilir İnşaat esnasındaki kontrollük ve bitiminden sonraki kabul işlemleri ile iş sonu projeleri ( röleve ) Genel Müdürlükçe görevlendirilen birimce yaptırılır. BUSKİ kontrollüğünde inşa edilmeyen tulani kanalların kabulü yapılmaz Kabul işlemleri yaptırılmayan tulani kanallara atık su bağlantısı yapılamaz Özel ve Tüzel kişilerce yapımı üstlenilen kanalizasyon tesislerine ait projelerin BUSKİ ce onaylanması sırasında, kanalizasyon tesislerinin projesine uygun olarak yapımını sağlamak gayesiyle işe ait toplam keşif bedelinin %10 u kadar kanal yapım teminatı alınır ve atık su kanalının kesin kabulü yapıldıktan sonra atık su bağlantı projeleri yalnızca 20 nci maddede belirtilen Proje Onay Ücreti alınarak uygulanır.

18 27.4- Atık su bağlantı projeleri tulani kanal yapım teminatı alınarak onaylanacaksa ve atık su kanal projesi BUSKİ ce % 10 teminat alınarak onaylanmışsa bu miktar hesaplanan tulani kanal yapım teminatından düşülerek geri kalan miktar teminat olarak alınır Atık su bağlantı projesi onaylanırken atık su kanalının yapımı için tulani kanal yapım bedeli teminat olarak alınmış ise, atık su kanal projesi onaylanması sırasında başkaca bir teminat alınmaz İmar Kanununun 23 üncü maddesine tabi olan ve olmayan yerlerde alınan kanal yapım teminatı, tüm kanalların geçici ve kesin kabulleri yapıldıktan sonra iade edilir Bu maddede zikredilen teminat ve avanslar mükelleflerin yükümlülüklerini yerine getirmesi ve kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgilisine iade edilir, aksine hallerde BUSKİ hesabına irat kaydedilir. 28- KANAL YAPIM VE EVSEL BAĞLANTI KANALI BEDELİ BUSKİ nin yapmakla yükümlü olduğu, ancak programa alamadığı kanalların yapımı, yararlanan taşınmaz sahiplerinin başvurusu ve kanal bedelinin tamamını BUSKİ ye yatırması veya İmar Kanunu 23 üncü maddesine tabi olan yerlerde istek ve BUSKİ nin kabulü halinde kanal bedelinin % 25 inin peşinen yatırılması, % 75 inin ise kesin hesap dikkate alınarak kanalın geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren 6 ay içinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi (karşılığının teminat olarak yatırılması) şartıyla BUSKİ ce gerçekleştirilir ( / ) Taşınmazların atık su bağlantı kanalı, bedeli taşınmaz sahibinden peşin alınmak suretiyle BUSKİ tarafından yaptırılır. Ancak, taşınmaz sahipleri özel durumlarda BUSKİ nin onayı ve kontrolü altında evsel atık su bağlantı kanalı ve parsel bacası (rögarı) nı yapabilirler. Evsel bağlantının BUSKİ tarafından yapılması halinde, bağlantı bedeli olarak evsel atık su bağlantı kanalı ve gerektiğinde parsel bacası (rögarı ) bedeli, ait olduğu yılın malzeme ve işçilik fiyatları dikkate alınarak belirlenir ve Yönetim Kurulu onayı ile uygulanır. 29- ENDÜSTRİ KURULUŞLARININ UYACAĞI ESASLAR BUSKİ Kuruluş Kanununa istinaden kanalizasyon şebekesine verilmesi sakıncalı maddeler ve çevrenin kirletilmesinin önlenmesi ile içme suyu havzalarının korunması için gereken tedbir ve düzenlemeleri kapsayan Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği ile İçme ve Kullanma Suyu Temin Edilen veya Edilecek Olan Yüzeysel Su Kaynaklarının Kirlenmeye Karşı Korunması Hakkındaki Yönetmelik hükümlerinin etkinliğinin attırılması esasına yönelik olarak; BUSKİ nin yetki ve sorumluluk sahasında yeni inşa edilecek olan her türlü endüstri kuruluşu ve iş yerlerine BUSKİ tarafından inşaat ve/veya ilave ile temel, temel üstü, iskan ruhsatına ait görüş verilmesi sırasında müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerden, BUSKİ Yönetmelik ve Yönergeleri hükümleri gereği havza ve kanal durumuna bağlı olarak Altyapı Avansı alınır BUSKİ nin yetki ve sorumluluk sahasında mevcut olan her türlü endüstri kuruluşları ve işyerlerine gayri sıhhi müessese ruhsatı (işletme ruhsatı) na ait BUSKİ tarafından görüş verilmesi aşamasında ilgili Yönetmelik ve Yönerge hükümleri gereği müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerden evsel nitelikte atık suları varsa Altyapı Ruhsat Payı alınır. Bundan sonra gayri sıhhi müessese ruhsatı konumunda müracaat sahibine BUSKİ görüşü verilir Gayri sıhhi müessese ruhsatı almak için BUSKİ ye müracaat eden gerçek ve tüzel kişilerden endüstriyel nitelikte atık suyu olup da ilgili limitler üstünde atık su deşarj edenler Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği inde belirtilen esaslar dahilinde arıtma tesisi kurmakla yükümlüdürler Arıtma Tesisi yapacak Endüstri Kuruluşları; arıtma tesisi kurup, ilgili limitleri sağlayıncaya kadar Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği inde belirtilen esaslar dahilinde BUSKİ ye Kirlilik Önlem Payı ödemekle yükümlüdürler Endüstriyel atık su deşarj ruhsatı verilmesi safhasında ruhsat bedeli alınır.

19 30- TEMİNAT CİNSLERİ Kanal katılma payı ve kanal yapım teminatı olarak; 1- Para ve devlet tahvilleri, 2- Limit dahili süresiz kesin banka teminat mektubu, 3-1 veya 2 nci derece ipotek kabul edilir. 31- TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI IV. YAPTIRIMLAR TARİFESİ ( Y.K /232 ) ( G.K / ) Tahsilatı hızlandırmak ve tüm abonelerin borçlarını süreleri içinde ödemelerini temin için abonelerin belirlenen son ödeme tarihini takip eden günden itibaren ödeyecekleri fatura bedeli üzerinden (KDV dahil) % 1.40 oranında aylık ve günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilerek tahsil edilir. Bu yüzde oranını değiştirmekte, uygulama devrelerini tespitte Yönetim Kurulu yetkilidir. Sayacın hatalı çalıştığını iddia eden abonenin yapılan sayaç kontrolü sonucunda, sayacın hatalı çalıştığının belirlenmesi halinde abonenin itiraz ettiği döneme gecikme zammı tahakkuk ettirilmez. Kaçak ve usulsüz su kullananlarla ilgili BUSKİ tarafından tanzim edilen kaçak su kullanımı tespit zaptına istinaden işbu yönetmelik hükümlerine göre tahakkuk ettirilen zabıt cezaları 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve bu yasada belirlenen gecikme zammı oranı uygulanır İmza etmiş oldukları abone senedine ait ilişkilerini kesmeden gayrimenkulü terk eden aboneler başkaları tarafından kullanılacak suyun bedelinden mesuldürler ( G.K /10 ) uygulamadan kaldırılmıştır Suyu kapatılmış aboneler, abone sözleşmesinin iptali tarihine kadar tahakkuk edecek bedelleri ödemekle sorumludur Tahakkuk ve Tahsilat işlemlerinin sağlıklı uygulanabilmesi açısından çeşitli nedenlerle okunamayan veya abonelere endeks okuma kartı bırakıldığı halde endeksi okuyup BUSKİ Genel Müdürlüğü ne bildirmeyen abonelere bir önceki dönemin sarfiyatı tahakkuk ettirilir. İkinci dönemde tekrar sayaç okuma memuru tarafından abone kusuru nedeni ile sayaç okuma için görülemezse su kesilir. Abone geçici bir süre ile dışarıya gideceğini BUSKİ Genel Müdürlüğü ne yazılı müracaatı ile bildirmiş ise sayacı okuma işi ikinci müracaatına bırakılır. 32- SU KAPAMA VE AÇMA ÜCRETİ Borcun ödenmemesi halinde veya yönetmeliğe aykırı davranış nedeniyle abonenin suyu kapatılmış ise, kapama ücreti alınır. Abonenin borcunu ödemesi halinde aboneden Su Açma Ücreti alınarak suyu açılır. Su kapama ve açma ücreti; 2 işçi / saat ücreti ile ½ memur / saat ücreti ve 1 araç/saat ücretine en az % 10 kar ilave edilmesiyle bulunur Borçtan dolayı prizden ( ana musluktan ) suyu kapatılan abonenin borcunu ödemesi halinde kapama ücreti ile birlikte bu açma işi için yapılan işçilik ve malzeme giderleri rayicine göre hesaplanarak en az % 10 kar ilavesi ile aboneden tahsil edilir. 33- KAÇAK SU KULLANIMI Abone olmaksızın şebekeden evsel bağlantı yaparak su kullanmak suç olup, BUSKİ tarafından bu türde kaçak su kullandığı tespit edilerek haklarında Kaçak Su Kullanım Zabtı tanzim edilenlere şartları BUSKİ Yönetim Kurulu nca belirlenecek cezai hükümler uygulanır. Ayrıca şebekeden evsel bağlantısı BUSKİ tarafından iptal edilerek bu iş için yapılan işçilik ve malzeme giderleri rayicine göre hesaplanarak en az % 10 kar ilavesi ile ilgilisinden tahsil edilir ve kaçak su kullanan özel veya tüzel kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı na su hırsızlığı suçuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunulur.

20 33.2- Kaçak su kullananların tesisatlarında sayaç olması halinde kullanım ile ilgili sayaçların endeksleri ceza tahakkukunda baz alınarak ve kaçak su kullananlar hakkında BUSKİ Yönetim Kurulu nca belirlenecek cezai hükümler uygulanır Mevcut aboneliği olduğu halde sayaçtan önce bağlantı yapan ve evsel bağlantı hattından su kullananlara 33 üncü maddede belirlendiği şekilde konumuna uygun kaçak su kullanım cezası hesap edilir ve aynı müeyyideler uygulanır. 34- ÖLÇÜMÜ ENGELLEMEK Sayacın çalışmasını engelleyen, hangi sebeple olursa olsun BUSKİ Genel Müdürlüğü ne haber vermeksizin sayacı yerinden söken veya devre dışı bırakan, idare sayacının yerine başka sayaç bağlayan abone için 33 üncü maddesine göre işlem yapılır. 35- SAYACI TAHRİP ETMEK Aboneler su sayaçlarını BUSKİ Genel Müdürlüğü nün belirleyeceği şekilde korumakla yükümlüdürler. İdare malı sayacı kıran, kullanılmayacak hale getiren, dona karşı tedbir almayan, onarılmayacak şekilde bozan ve kaybeden aboneden okunamayan su bedeli sayacın rayiç bedeli ile birlikte bir önceki dönemde tükettiği su bedeli ( Su + Atık Su + KDV ), sökme-takma ve su kapama-açma ücreti tahsil edilir. 36- USULSÜZ SU VERMEK Daimi ve geçici bağlantı yapılarak başkasına su verilemez. Verilmesi halinde suyu veren ve alan müştereken sorumludur. Bağlantı sayaçtan sonra veya sayaçtan önce yapılmış ise 33.1 maddesine göre işlem yapılır. Usulsüz yada kaçak bağlantı kaldırılır. 37- USULSÜZ SU KULLANMAK BUSKİ Genel Müdürlüğü nce kapatılan suya ait bağ ve mühürü koparan, kapama aparatını kıran, tahrip eden veya söken aboneye 33 deki ceza ile bağ-mühür ve kapama aparatı toplam bedeli tahakkuk ettirilerek tahsil edilir ve yeniden kapama yapılır Prizden ( ana musluk ) kapatılan suyu açanlardan 33 üncü maddesinde hesaplanan bedel ceza olarak alınır ve yeniden prizden kapatılır. 38- MÜHÜR KOPARMAK Sayacın mührünü ve mühür bağını koparmak yasaktır. Bu durumda sayaç değiştirilir ve Yönetim Kurulu nca belirlenecek sayaç bedeli, sökme-takma bedeli ve mühür bedeli aboneden tahsil edilir. Kaçak su kullanmak amacıyla mühür kopartılmasının tespiti halinde 33 üncü maddesi hükmü uygulanır. 39- YETKİSİZ MÜDAHALE Sayacın ve şube yolunun yerini değiştirmek, şube yolunda veya şebekede tahribat yapmak, gereksiz müdahalelerde bulunmak yasaktır. Yapanlara zarar % 50 fazlasıyla tazmin ettirileceği gibi ayrıca haklarında kanuni işlem yapılır. 40- ABONE TÜR DEĞİŞİKLİĞİ Abone türü değişikliği yapan aboneler BUSKİ ye haber vermek zorundadırlar. İdare aleyhine abone türünü değiştiren ve bir ay içinde haber vermeyenlerden idarece tespit edilenlerin resen tür değişikliği yapılarak, tahakkuklar bu abone türüne ait tarife uygulanarak yapılır. Abone türü eski haline gelinceye kadar bu uygulamaya devam edilir.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI İKİNCİ KISIM İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Kanun un amacı, il özel idaresi ve belediyelerin gelirleri ile bunlara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER 1 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 1 Amaç Kapsam Dayanak

Detaylı

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL İMAR YÖNETMELİĞİ Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı : 15.06.2007-1512 Yürürlük Tarihi : 23.06.2007 (Değişik: 14.10.2011-2354 sayılı Meclis Kararı ile) (Değişik:

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU

3194 SAYILI İMAR KANUNU 3194 SAYILI İMAR KANUNU Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ndan Kabul Tarihi: 03 Mayıs 1985 1- RG.18749-1985-3194-İmar Kanunu 2- RG.20158-1989-3194 Sayılı İmar Kanunu-Değişiklik BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU HAVZALARI KORUMA VE KONTROL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu Yönetmeliğin amacı, içme ve kullanma suyu

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI İşyerİ Açma \1 BELEDİYE VE İL ÖZEL İDARELERİNDE İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARI Yetkili İdareler Başvuru ve Belgeler İşyerlerinin Denetimi Alınan Vergi ve Harçlar Uygulanabilecek Cezalar Kapatma ve

Detaylı

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN 5403 İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 2560 Kabul Tarihi : 20/11/1981 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/11/1981 Sayı : 17523 Yayımlandığı

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN ON ÜÇ İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ ALTI İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No : 6360 Kabul Tarihi : 12.11.2012 R.G.Yayım Sayısı

Detaylı

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1)

ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) 11741 ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (1) Kanun Numarası : 6360 Kabul Tarihi : 12/11/2012

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

ĠÇME SUYU KAYNAKLARININ TĠCARĠ AMAÇLA. KĠRALANMASI VE DENETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

ĠÇME SUYU KAYNAKLARININ TĠCARĠ AMAÇLA. KĠRALANMASI VE DENETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. BURSA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BUSKĠ BURSA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ĠÇME SUYU KAYNAKLARININ TĠCARĠ AMAÇLA KĠRALANMASI VE DENETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK ARITMA TESĠSLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı