BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU"

Transkript

1 BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Fen Edebiyat Fakültesi / Arşivcilik Marmara Üniversitesi 1993 Y. Lisans Fen Edebiyat Fakültesi / Yakınçağ Doktora / S.Yeterlilik Doç. / Prof. Fen Edebiyat Fakültesi / Yakınçağ Fen Edebiyat Fakültesi / Yakınçağı Marmara Üniversitesi 1996 Marmara Üniversitesi 2004 Marmara Üniversitesi 2011 ALMIġ OLDUĞU GÖREVLER Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl Doç. Dr. Bilecik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Bilecik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Arş. Gör. Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dr. Arş. Gör. Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Arş. Gör. Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Arş. Gör. Harran Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Uzman İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı, İstanbul Araştırmaları Merkezi (transkripsiyon, tashih ve redaksiyon uzmanlığı) VERMĠġ OLDUĞU DERSLER (Son 2 Yıl) Dönemi Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı 2010 Bahar Atatürk İlkeleri ve İnkılap 2011 Güz İslamiyet Öncesi Türk 2011 Güz Osmanlı Türkçesi Güz Metinler

2 2011 Güz Türk Kültür Güz Yakınçağ Türk İdare (Yüksek Lisans) 3 TEZ YÖNETĠMĠ Yüksek Lisans Konu Tez Sahibi Yıl Küreselleşmenin Milliyet Kavramına Etkisi, Bilecik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Berna Bilge, Türk Ceza Hukuku nda Kamu İdaresi nin Güvenirliği ve İşleyişine Karşı Suçlar, Bilecik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Caner İlkan, Türk Ceza Hukuku nda Dava ve Ceza Zaman Aşımı, Bilecik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Oğuz Yurtkulu, Doktora Konu Tez Sahibi Yıl AKADEMĠK ÇALIġMALARI Tezler Derecesi Konu Yıl Yüksek Lisans Osmanlı Devleti nde Şer î Temyiz Kurumları-Fetvahane-i ali, Meclis-i Tedkikat-ı Şer iyye ve Mahkeme-i Temyiz-i Şer iyye Dairesi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Bilim Dalı. (Tez Danışmanı; Prof. Dr. İdris Bostan) Doktora Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilatı nın (Bab-ı Meşihat) Yenileşme Süreci ( ), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Yakınçağ Bilim Dalı.(Tez Danışmanı; Prof. Dr. Ali Akyıldız) Projeler Projenin Adı Projedeki Görevi Yıl

3 Kitapları Kitabın Adı Yayınevi ISBN Yıl 19 ve 20. Yüzyılda İstanbul Suları, (Yayına Hazırlayan; İsmail İSKİ 2000 Kara, İlhami Yurdakul), İstanbul. Bilgin Aydın-İlhami Yurdakul-İsmail Kurt, Şeyhülislamlık Arşivi (Bab-ı Meşihat) Defter Katalogu, İstanbul. Yurdakul, İlhami, Osmanlı İlmiye Merkez Teşkilatında Reform, İstanbul. A. Rochebrune, Kethy Brown un Bursa ve İstanbul Hatıratı, (Yayına Hazırlayan; İlhami Yurdakul), İstanbul. Yurdakul, İlhami, Aziz Şehre Leziz Su-Dersaadet (İstanbul) Su Şirketi ( ), İstanbul. İSAM 2006 İLETİŞİM 2008 KİTABEVİ 2008 KİTABEVİ 2010 Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler Yurdakul, İlhami, XIX. Yüzyılda Osmanlı-Açe İlişkileri-Osmanlı Hilâfetinin Güney Asya daki Dinî-Siyasî Nüfuzu, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, (Güz 2005), Sayı XIII, s Yurdakul, İlhami, Shaykhulislamate, Encyclopedia of the Ottoman Empire (EOE), ABD, 1 edition, November 30, (ABD ansiklopedi maddesi). Yurdakul, İlhami, Âlî Pasha, Mehmet Emin, Encyclopedia of the Ottoman Empire (EOE), 1 edition, November 30, (ABD ansiklopedi maddesi). Ulusal Dergilerde Yayınlanan Makaleler Galitekin Nezih İlhami Yurdakul, İstanbul Türbeleri, İstanbul Araştırmaları, İstanbul 1997, sayı 2, s Muhammed Hafid Efendi, Mehâhü l-miyâh-istanbul un Meşhur İçme Suları, (haz. İlhami Yurdakul Zeki İzgöer), İstanbul Araştırmaları, İstanbul 1998, sayı 5, s Yurdakul, İlhami, İstanbul Suları-Terkos Gölü ve Bazı Suların İçme Suyu Olarak Kullanılmasına Dair Raporlar, İstanbul Araştırmaları, İstanbul 1998, sayı 7, s Yurdakul, İlhami, Osmanlı Devleti nin Son iki Şeyhülislâmı Dürrizâde Abdullah Beyefendi ile Medenî Mehmed Nuri Efendi nin Hilafet e Dair Muhtıraları, Dîvân Dergisi, 1999/1, sayı 6, s Yurdakul, İlhami, II. Abdülhamid İle Habeşistan İmparatorunun Hediyeleri, Hediye Kitabı, (haz. Emine Gürsoy Naskali, Aylin Koç), İstanbul 2007, s Yurdakul, İlhami, Osmanlı Ordularının Asker İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Bir Yöntem;

4 Kur'a Sistemi ( )", Eskiçağ dan Modernçağ a Ordular: Oluşum, Teşkilat ve İşlev, (Editör; Feridun M. Emecen) İstanbul 2008, s Yurdakul, İlhami, Osmanlı İlmiyesinde Yenileşme , Osmanlı İlmiyesi, (Haz. Şeyma Şahinoğlu) Bilim ve Sanat Vakfı 2008, s Yurdakul, İlhami, "İstanbul da Suyun Hikâyesi (XIX. Yüzyilin İkinci Yarisina Kadar)", İmparatorluk Başkentinden Kültür Başkentine İstanbul, (Editör; Feridun M. Emecen) İstanbul, 2010, s İlhami, Yurdakul, III. Selim in İlmiye Islahatı ve Takbikatı, Nizam-ı Kadim'den Nizam'ı Cedid'e Ölümünün 200. Yılında III. Selim ve Dönemi, (Editör; Seyfi Kenan) İSAM, İstanbul, 2010, s Uluslararası Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri Yurdakul, İlhami, II. Abdülhamid İle Habeşistan Kralı II. Menelik Arasındaki Dostluk Ve Hediyeleşme, Türk Kültüründe Hediye Sempozyumu, (16 17 Kasım) (Bu bildiri geliştirilerek kitap bölümü olarak farklı bir isimle yayınlandı. Yurdakul, İlhami, Türklerin Ve Suriyelilerin Fransızlara Karşı Mücadelesi ( ), Türklerin Gözüyle Araplar-Arapların Gözüyle Türkler, Lazkiye Valiliği-Suriye, Aralık Yurdakul, İlhami, Şeyhülislamlık Merkezi Olarak İstanbul, Tarih İçinde İstanbul Ulusararası Sempozyumu, Aralık-İstanbul, Ulusal Sempozyum / Konferans / Kongre Bildirileri Yurdakul, İlhami, Eyüp Kadılığı, Eyüp Sultan Sempozyumu, IX, (13-15 Mayıs), İstanbul 2005, s Yurdakul, İlhami, Vakanüvis Ahmed Lütfi nin İstanbul ve Bilad-ı Selase de bulunun Müslüman Mezarlıklarına Dair Bilinmeyen Bir Layihası, Eyüp Sultan Sempozyumu, X, (13-15 Mayıs), İstanbul Yurdakul, İlhami, Osmanlı Ordularının Asker İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Bir Yöntem; Kur'a Sistemi ve Uygulanması, Eskiçağ dan Modernçağ a Ordu: Oluşum, Teşkilat ve İşlevi, (14-16 Mayıs 2007). Bu bildiri metni geliştirilerek farklı bir adla kitap bölümü olarak yayınladı. Yurdakul, İlhami, Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı ve Ermeni Soykırım Kurgusu, Soykırım Yalanı ve Gerçekler Paneli, Şair Nabi Kültür Merkezi, (27 Nisan) ), Şanlıurfa Yurdakul, İlhami, Gelenek ve Değişim Bağlamında Modernleşme: Tanzimat Dönemi Osmanlı Şeyhülislamları, İslam Medeniyeti Sohbetleri, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, 24 Nisan Yurdakul, İlhami, Osmanlı İlmiye Teşkilatının Yenileşme Süreci, Modernleşmeye Genç Bakışlar Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Kasım Yurdakul, İlhami, III. Selim in İlmiye Islahatı, Ölümünün 200. Yılı Anısına III. Selim, İSAM,

5 Aralık Yurdakul, İlhami, İstanbul Su Yolları, İmparatorluklar Başkentinden Kültür Başkentine: İstanbul, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Arastırma Merkezi (25-26 Mayıs 2009). Yurdakul, İlhami, İstanbul da İçme Suyu Kültürü, Birinci Türk Mutfak Kültürü Sempozyumu, (14-15 Ekim 2010, Bilecik. Diğer Yayınlar BĠLĠMSEL KURULUġLARA ÜYELĠKLER Aldığı Ödül ÖDÜLLER Yıl

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Asife ÜNAL e.posta: Telefon: EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Y. Lisans: Doktora: Doçentlik: AKADEMİK GÖREVLER 1-Öğretmen

İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Asife ÜNAL e.posta: Telefon: EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Y. Lisans: Doktora: Doçentlik: AKADEMİK GÖREVLER 1-Öğretmen İLETİŞİM BİLGİLERİ Doç. Dr. Asife ÜNAL Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi e.posta: aunal@bartin.edu.tr ; asifeunal@gmail.com Telefon: 0 378 223 50 EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans: Ankara

Detaylı

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169.

Journal of International Social Research, Volume: 4, Issue: 19, Fall 2011, s. 115-169. 1. Adı Soyadı: Emek ÜŞENMEZ 2. Doğum Tarihi: 26 Kasım 1981 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora (PhD) ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) 5. Akademik Unvanlar: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

MERKEZİMİZDEN HABERLER

MERKEZİMİZDEN HABERLER MERKEZİMİZDEN HABERLER Mukaddes ARSLAN* Merkezimize Başkan Ataması Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığına 07.10.2012 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ El-mek: omuftuoglu@ogu.edu.tr Telefon: +90 222 2175757/ 6040 Belgegeçer: +90 222 2175758 Adı Soyadı: Ömer MÜFTÜOĞLU Doğum Tarihi: 12.11.1973 Öğrenim Durumu: Doktora Görev Yeri:

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Mustafa KINIK Doğum Tarihi: 05 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Resim-İş Eğitimi Bölümü Gazi Üniversitesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN. Prof. Dr. Temel İslam Bilimleri Adı-Soyadı: Unvan: KİŞİSEL BİLGİLER İsmail ÇALIŞKAN Prof. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Oltu Erzurum / 1965 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0 (312) 466 75 33/ 3402 E-Posta: icaliskan@ybu.edu.tr; icaliskan25@gmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr.

Kişisel Bilgiler. Soyadı Adı : EV HALİT. Akademik Unvanı : Prof. Dr. Kişisel Bilgiler Soyadı Adı : EV HALİT Akademik Unvanı : Prof. Dr. 96 yılında Alaşehir de doğdu. İlk ve ortaokulu burada okudu. 976-977 yıllarında Tekirdağ İHL de okudu, 980 yılında Manisa İHL den mezun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER

ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER ÖZGEÇMİŞ VE AKADEMİK ETKİNLİKLER Prof. Dr. Mehmet Yüksel Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Lisans Hukuk Hacettepe Üniversitesi Ankara Üniversitesi 1979 1989 Y. Lisans Y. Lisans Kamu Yönetimi

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara

ÖZGEÇMİŞ. Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No: 16, 06690 Çankaya/Ankara ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı (Unvanı) Kenan OLGUN ( Doç. Dr) Doktora: İstanbul Üniversitesi E-posta: (kurum/özel) kolgun@ybu.edu.tr, kolgun61@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324 15 55 Dahili No: Fax: 0312-324

Detaylı

1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) 2014.

1. Yaşar Destanov, Mecmû'a-i Eş'âr (Süleymaniye Kütüphanesi Fatih Bölümü 4077) (vr. 1b-60b) 2014. EK - 4A ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Nihat Öztoprak İletişim Bilgileri : Tatlısu Mah. Namaz Sokak, Gülkonut Ap. Nr. 11, Daire 19 Adres Ümraniye/İSTANBUL Telefon Mail : 0533 211 79 21 :noztoprak@marmara.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003

ÖZGEÇMİŞ. İDARİ GÖREVLER Görev Fakülte Üniversite Yıl. Kastamonu Eğitim Fakültesi Gazi Üniversitesi 1999 2003 Adı ve Soyadı Doğum Yeri Doğum Tarihi 11.09.1962 Unvanı Prof. Dr. Adres Behçet Kemal YEŞİLBURSA Bursa ÖZGEÇMİŞ Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Görükle Yerleşkesi, 16059 Nilüfer-BURSA.

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI EDEBİYAT FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU BİRİM / ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Fakültemizde bünyesinde: Batı Dilleri ve Edebiyatları, Bilim Tarihi, Bilgi ve Belge Yönetimi, Dil

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans HUKUK İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1976 Doktora KAMU HUKUKU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 1990 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :ALİ RIZA ÇINAR İletişim Bilgileri Mail : cinarr@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 2 Temmuz 1955 3. Unvanı : Prof.Dr.(Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında Üniversite Profesörü)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU

Yrd. Doç. Dr. Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU Yrd. Doç. Dr. Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU Tel: 0212 4555700 / 15885 e-mail: nerimanersoy@hotmail.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1970- BULGARİSTAN Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi Edebiyat

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU Temmuz 2014 GÜMÜŞHANE 1 İÇİNDEKİLER Organizasyon 1. Genel Bilgiler 1.1 Kuruluş ve Gelişme 1.2 Yerleşim 2. Personel

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı

Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Emrah UYSAL Doğum Tarihi: 14.02.1975 Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Y. Lisans Doktora/S.Yeterlik Resim-İş Eğitimi Bölümü Resim Anasanat

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : Bölüm / Anabilim Dalı : 1200 ASUR VE BABİL TARİHİ TARİH Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı : 1 Türü (Zorunlu / Seçmeli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yıldız DEVECİ BOZKUŞ Doğum Tarihi: 1981 ŞANLIURFA Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Sonrası Department of Near University of California,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nazan Alioğlu Doğum Tarihi: 14 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Felsefe İstanbul Üniversitesi 1991 Y. Lisans

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ

Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Öğrenim Durumu LİSANS Yrd. Doç. Dr. Sabri YILMAZ Anabilim Dalı : Kelam Doğum Yeri ve Tarihi : Seki Fethiye / Muğla / 968 Tel (İş) : (04)30757 (04)306879 Faks : (04)306889 e-posta : sabriyilmaz@akdeniz.edu.tr

Detaylı

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.

GÜNAY KUT. Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı. GÜNAY KUT ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı : Günay Kut Doğum yılı ve yeri : 5.5.1939, Bayburt Medeni Hali : Evli, çocuksuz Eğitim Üniversite : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. Yardımcı

Detaylı

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL

Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Doç. Dr. Fulya TOPÇUOĞLU ÜNAL Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu: Telefon: Faks: E-posta:

Detaylı

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak

Sürgünde BIr Hakan. Aydın Çakmak Sürgünde BIr Hakan Aydın Çakmak Aydın Çakmak; 1981 yılında Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamlamasının ardından 2004 yılında Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY

ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY ÖZGEÇMİŞ YRD. DOÇ. DR. HALİL İBRAHİM KUTLAY 1. Adı Soyadı : Halil İbrahim KUTLAY. Doğum Tarihi : 0 / 10/ 197 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr.. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek

Detaylı