ANA BÜLTEN. Ocak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANA BÜLTEN. Ocak 2011-14"

Transkript

1 ANA BÜLTEN Ocak

2 Başkan n Seyir Defteri Değerli Dostlar m ve Sevgili Eşlerimiz, Ocak ay n n ikinci yar s bizler için bir hayli yoğun geçti. Bu dönemde bir yandan 20 Ocak taki Guvernör ziyareti için gerekli dokümanlar ve 3. Asamblemizi haz rlarken, bir yandan da 22 Ocak ta Gaziantep te yap lacak olan Bölge 2. Paylaş m Toplant s na haz rland k. Üniversitemizde not verme döneminin de ayn tarihlere denkleşmesi nedeniyle uykusuz geceler geçirdik. Bu dönemde her zaman olduğu gibi hep yan mda olan, benimle sabahlara kadar çal şan sevgili Meriç e çok teşekkür ediyorum. Dostlar m, bu yoğun çal şman n sonucunda Guvernörümüz için haz rlad ğ m z kal n klasörümüzde Guvernör Ziyareti An s na haz rlad ğ m z kulübümüzü ve projelerimizi detayl biçimde anlatan kitapç ğ n yan s ra, 3. Kulüp Asamblemiz, bugüne kadar bas nda yer alan haberlerimizin bulunduğu tüm gazete ve dergilerin orijinalleri ile TV ve Radyolarda yay nlanan programlar n ve baz projelerimizin DVD leri de yer ald. Dostlar m, Guvernörümüzün kulübümüzü ziyaretinde, akşamki toplant öncesi üyeler ve eşlerle ayr ayr yap lan toplant larda neredeyse tüm üyelerimizin ve eşlerimizin erken saatte otele gelerek bu toplant lara kat lmalar, bizleri son derece memnun etti. Guvernörümüzün ziyareti akşam nda, dönemimizdeki dördüncü yeni üyemiz olan Murat Yak n ve sevgili eşi Özden in kulübümüze giriş törenini de gerçekleştirdik. Uzun zamand r toplant lar m za misafir olarak gelen hatta LÖSEV ile birlikte yapt ğ m z LÖSEV Opereti projemizi yürüten sevgili Murat ve Özden ile kulübümüze yeni bir renk geldiğini müjdeleyebilirim. Öyle ki sevgili Özden, giriş töreninden sadece 10 gün sonra bu bültenimize nefis bir yaz gönderdi. Teşekkürler Özden ellerine sağl k. Bu arada, her zaman olduğu gibi çengel bulmacam z için Ömer başkan m za, bültenimize gönderdiği yaz için Rotaractlar m zdan An l Ulukan a, bülten içeriklerindeki katk lar için de Emre dostuma çok teşekkür ediyorum. Dostlar m 2. Paylaş m Toplant s nda da çok mutlu anlar yaşad k, TLG ve RYLA projelerimiz, Pakistan a yapt ğ m z maddi destek ve % 100 Paul Harris Dostu unvanlar m z için dört kez sahneye davet edildik ve Bahçelievler Rotary Kulübümüz dört kez alk şland. Buna USD lik bölgemizin en büyük küresel bağ ş projemizi sunmam z n ard ndan kat l mc lar n yeni alk şlar da eklendi. Bana ayr lan yerin son k s mlar nda, Lösemili Çocuklar Köyüne ekipman temini amaçl düzenleyeceğimiz Faz l SAY Piyano Resitalinin, 2 Mart ta Bilkent Konser Salonunda olacağ n, biletlerinin ise MyBilet arac l ğ yla sat lacağ n müjdelemek istiyorum. Bu projemiz ve Mart taki 66. RYLA projemize vereceğiniz destekler ve bulacağ n z sponsorlar için şimdiden tüm Bahçelievler Rotary Kulübü ailemize teşekkür ediyorum. Daha iyi, daha büyük ve daha cesur kararlar alarak üreteceğimiz hizmetlerimizle, Toplumlar Geliştirelim K talar Birleştirelim Rotaryen sevgi ve sayg lar mla, Rtn. Levent ÇOLAK Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü Dönem Başkan Toplant Notlar 20 Ocak 2011 İlk Gelen Rotaryen: Ender Kartal Onur Konuğumuz: UR Bölge Guvernörümüz Kemalettin Erbilgin ve eşi Meral, Konuklar m z: 6. Grup Guvernör Yard mc m z Gürkan Olguntürk ve eşi Rana, Kulübümüzün eski üyesi ressam Sabri Akça ve eşi Gülseren. Levent Çolak n misafirleri Dr. Eran Sözen ve eşi Fisun, Serhan Özdemir in misafiri Diş Hekimi Ferhat Koç, Sinan Onat n misafirleri Sosyolog İrem Torun ve Diyetisyen Esra Çal şkan, MUTLU GÜNLER Doğum Günleri Berrin Gizer 20 Ocak Arif Merdol 21 Ocak Emel Doğusal 21 Ocak P nar Akyol 21 Ocak Gülce Öztürk 26 Ocak Can Kodaman 26 Ocak Guvernörümüzün kulübümüzü ziyaret ettiği eşli toplant m z başkan m z n açmas ndan sonra Genel Sekreterimiz mutlu günleri ve kulüp duyurular n anons etti. 12 Ocak tarihinde Ankara Rotary Kulübü ile yap lan ve Prof. Dr. Metin Feyzioğlu na Meslek Hizmetleri Ödülü nün verildiği ortak toplant m zdan bahseden Başkan m z, 15 Ocak ta dönemimizin 3. Ocakbaş toplant lar n n yap ld ğ n, 20 Ocak ta Guvernörümüzün kat l mlar ile Sincan F1 tipi Cezaevinde Mobilya ve Ahşap Atölyesi Meslek Edindirme Kurslar Aç l ş n n yap ld ğ n, ayn günün devam nda ise Rotary Yeşiltepe İlköğretim Okulu na Projeksiyon Cihaz Bağ ş n n yap ld ğ n bildirdi. Başkan m z daha sonra TED Kolejliler Dergisinin Aral k say s nda Meslek Hizmetleri Ödül Törenimiz in, Andante Müzik Dergisinin Aral k ve Bütün Dünya Dergisi nin Ocak say s nda ise Doğumunun 200. Y l nda Chopin Ulusal Piyano Yar şmas Ödül Töreni mize ilişkin haberler yay nland ğ n duyurdu. Başkan m z 29 Ocak Cumartesi günü Çankaya Rotary Kulübü nün, kendi kurduğu kulüpler ve onlar n kurduğu kulüplerle beraber 46. Kuruluş Y ldönümü kutlamalar için tüm dostlar m za davetiye gönderdiğini duyurdu. Başkan m z ard ndan, Ocak ay Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun etkinliğimiz ile ilgili bilgi vermesi için Necil Büyükpamukçu dostumuza söz verdi. Necil dostumuzun Müjdat Gezen Sanat Merkezi nde Fehimpaşa Konağ tiyatro oyununa gidileceğini aç klamas n n ard ndan Başkan m z kulübümüze üye olarak kabul edilen Murat Yak n ve sevgili eşi Özden in Üye Giriş Törenini başlatt. Rotary ilkelerine uygun olarak yap lan yeni üye giriş töreni ve yeni üyemiz ve sevgili eşinin anlaml konuşmalar n n ard ndan Murat Yak n a Rotary ve Paul Harris Dostu rozetleri Guvernörümüz taraf ndan, Özden e de eş rozeti Meral han m taraf ndan tak ld. Guvernörümüz ve sevgili eşi Meral Han m n genel olarak Rotary, dönemimiz ve Rotary nin geleceği ile ilgili merak edilen birçok soruya yan t verdiği etkileyici konuşmalar n n ard ndan, Başkan m z Guvernörümüz ve eşine günün an s na bir armağan takdim etti. Toplant m z Guvernörümüzün başkan m za ve bölgemizde görev alan dostlar m za verdiği hediyelerin ard ndan müzikli eğlenceyle devam etti.

3 1265. Toplant Notlar 27 Ocak 2011 İlk Gelen Rotaryen: Murat Yak n Konuklar m z: Levent Çolak dostumuzun misafiri Dr. Eran Sözen Mazeret Bildiren Dostlar m z: Coşkun Doğusal, Nam k Kodaman, Emre Öztürk, Murat İşçi, Ender Kartal ve Nurettin Sar taş Başkan m z n toplant m z açmas ndan sonra nöbetçi Kulüp Sekreterimiz Sinan Onat duyurular n yapt. Ard ndan Başkan m z Ocak tarihlerinde UR Bölge Afet Komitesi Başkan Atilla Yaman n kat ld ğ Pakistan daki Mevlana Evlerinin teslimi ile ilgili bilgiler verdi ve bu proje vesilesi ile yap lan protokol gereği her ay K z lay Dergisi nin bölgemizdeki tüm kulüp başkanlar na gönderileceğini bildirdi Ocak tarihlerinde Gaziantep de yap lan UR Bölge 2. Paylaş m Toplant s na Meriç ile birlikte kat ld klar ndan bahseden Başkan m z, kulübümüzün Toplum Liderleri Geliyor, RYLA ve Pakistan Yard m projeleri ve %100 Paul Harris Dostu olmas nedeniyle 4 kez sahneye davet edildiğini, paylaş m toplant s ndaki sunumu s ras nda detaylar n aç klad ğ 74,500.USD l k Küresel Bağ ş Projemizin Bölge nin en yüksek Küresel Bağ ş Projesi olmas sebebiyle de tüm kulüp başkanlar taraf ndan alk şland ğ n duyurdu. Başkan m z daha sonra Şubat ay program m zdan bahsetti. 3 Şubat ta Gürbüz Evren in Ermeni Sorunu konulu bir konuşma yapacağ n, 10 Şubat ta ise Cem Papila n n Futbol ve Şiddet konulu bir sunum yapacağ n belirten Başkan m z 12 Şubat ta Kastamonu Rotary Kulübü ile Memenizi Korumak Sizin Elinizde Fark nda M s n z? ortak projemizin Sağl k Bakanl ğ Çal şanlar na yönelik olarak gerçekleştirileceğini, ayn günün akşam ise Kastamonu Rotary Kulübü ile ortak toplant yap lacağ bilgisini iletti. 17 Şubat taki toplant m z n yerine ise 19 Şubat ta Uluslararas Rotary 106. Kuruluş Balosu nun CER Modern Sanatlar Merkezi nde Ankara Kulüpleri Ortak Toplant s şeklinde tertip edileceğini bildiren Başkan m z, 17 Şubat ta Kavakl dere Rotary Kulübü nün Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu ile birlikte K ş Kermesi düzenleyeceğini, Şubat ta Rotary Vakf Seminerinin düzenleneceğini duyurdu. 02 Mart ta Faz l Say Piyano Resitali için Limak grubunun sponsor olduğunu, diğer sponsor aray şlar n n devam ettiğini, Mart ta K z lcahamam Patalya Termal Otel de yap lacak RYLA için de yine sponsor arand ğ n bildiren Başkan m z, Benefactor olmayan dostlar m z n Şubat ay içerisinde işlemlerinin Yaşar Kaynak dostumuz taraf ndan tamamlanarak Benefactor yap lmas n n hedeflendiğini aç klad. Yeni üyemiz Murat Yak n n kendisini tan tan k sa bir sunum yapmas n n ard ndan toplant m z, 3. Kulüp Asamblemizin komite başkanlar m z taraf ndan sunulmas yla sona erdi. Haftan n sözü Selçuk Menteş dostumuzdan; Bir yerde çöküntünün işareti görülse, dostlar yağma için öyle bir sald r rlar ki düşmanlar bile onlar n bu haline şaşar. Yenişehirli Avni Rotary Bilgileri Rotary Eşleri Dünyan n çeşitli yerlerindeki pek çok Rotary kulübünde erkek üyelerin eşleri sevgi yüklü bir şekilde Rotary Ann ler olarak tan mlan r. Bu tan mlama bir küçük görme anlam nda olmay p, ilginç bir tarihi vesileden doğmuştur y l nda San Francisco Rotaryenleri Houston da yap lmakta olan Rotary Konvansiyonu na kat lmak üzere özel bir trene binmişlerdi. O günlerde Rotary toplant lar na çok az say da eş kat l rd ve tren Los Angeles te duruncaya kadar içindeki tek kad n, Rotaryen Bru Brunnier in eşi idi. Tren Los Angeles ta konvansiyona kat lacak yeni delegeleri ald ğ nda Bayan Ann Brunnier Rotaryenlerin Ann olarak tan t ld. Bu unvan k sa bir süre sonra Rotary Ann haline geldi. Bat daki kulüpler, Rotaryenleri bir sonraki konvansiyonlar n yapmak için San Francisco ya davet edeceklerinden, Houston da sahnelenmek üzeri bir seri şark lar ve gösteriler tertiplediler. Rotaryenlerin bir tanesi de Rotary Ann şark s besteledi. Houston a var şta tren bir heyet taraf ndan karş land. Karş layanlardan biri de Philadelphia l Guy Gundaker di ve onun kar s n n ad da Ann di. Gürültülü ve neşeli karş lama s ras nda birisi Rotary Ann şark s n söylemeye başlad. Ufak tefek iki kad n, Ann Brinnier ve Ann Gundaker erkeklerin omuzuna al narak istasyon boyunca taş nd. Orada bulunanlar Ann adl bu iki kad na verilen unvan çok sevdiler. An nda ayn sevgi terimi orada bulunan bütün eşler için kullan ld ve Rotary Ann ismi kal c hale geldi. Guy Gundaker, 1923 y l nda UR Başkan oldu, Bru Brunnier de 1952 de Başkan seçildi. Böylece, ilk Rotary Ann lerin her ikisi de UR nin First Lady si oldular. Afet Yard mlar Program Dünyan n herhangi bir bölgesi bir tabii afete maruz kald ğ nda, çok mümkündür ki, saatler içinde, ümitsiz afetzedelerin ac lar n dindirebilmek için, Rotary Yard m Program çal şmaya başlar. Muhtemelen USD a kadar mütevaz bir yard m, UR Başkan taraf ndan derhal, hortumlar, depremler, su taşk nlar, yang nlar ve diğer felaketler neticesinde evsiz kalm ş insanlara ulaşt r l r. İlk bağ ş takiben, sekreterlik geleneksel olarak tüm dünyadaki Rotaryenlerin, parasal, malzeme, giyecek, yiyecek, ev araç ve gereçleri gibi bağ şlarda bulunabilecekleri, yard m çağr s n yapar. Afet bölgesindeki Rotary bölge ve kulüplerine ilave yard mlar n ulaşt r lmas genellikle bir kaç ay devam eder. Rotary Vakf mütevelli heyeti taraf ndan, felaket an nda küçük bağ şlar n derhal yap labilmesinin mümkün olmas için, bir Rotary Afet Yard m Fonu Kurulmuştur. UR Başkan, doğrudan felaket bölgesindeki bölge guvernörü arac l ğ ile çal şarak, yiyecek, battaniye, çad r ve ilk yard m malzemesi gibi acil ihtiyaçlar n karş lanabilmesi için harekete geçer. Afet Yard m Fonu, dünyada iyi niyet ve anlay ş tesis edebilmesi için Rotary Vakf na armağan edilmiş çok değerli oluşumlardan biridir.

4 An larla Atatürk Uşakl ğ Öğretemedim İngiliz kral VIII. Edward İstanbul a Atatürk ü ziyarete geldiği zaman, Atatürk kendisine bir akşam ziyafeti vermişti. Ziyafetten önce, - Bana İngiltere saray nda verilen ziyafetler ne şekilde olur, onu bilen birisini, yahut bir aşç bulunuz!... dedi. Ve nihayet bu sofra merasimini bilen bir zattan öğrenerek sofray o şekilde düzene koydular... Akşam kral sofraya oturunca kendisini kral saray nda zannederek memnun oldu. Atatürk'e dönerek: - Sizi tebrik eder ve teşekkür ederim. Kendimi İngiltere'de zannettim diyerek memnuniyetini bildirdi. Sofraya hep Türk garsonlar hizmet etmekte idi. Bunlardan bir tanesi heyecanlanarak, elindeki büyük bir tabakla birdenbire yere yuvarland. Yemekler de hal lara dağ ld. Misafirler utançlar ndan k pk rm z kesildiler. Fakat Atatürk Kral a: - Bu millete her şeyi öğrettim, fakat uşakl ğ öğretemedim! dedi. Bütün sofradakiler Atatürk'ün bu sözlerine hayran oldular. Atatürk garsona da vazifene devam et emrini verdi. Cumhuriyetten Beklediğimiz Atatürk, Mudanya yolu ile Bursa ya gidiyordu. Kalabal k bir halk kitlesi, iskelede etraf n çevirmiş bulunmakta idi. Bir kad n n, elinde bir kâğ tla Atatürk e yaklaşt ğ görüldü. İhtiyar, zay f bir kad nd. Ata n n yolunu keserek titrek bir sesle: Beni tan d n m oğul? Ben sizin Selanik te komşunuzdum. Bir oğlum var; Devlet Demir Yollar na girmek istiyor. Siz O nu als nlar dediniz. Fakat müdür dinlemedi. Oğlumu yine işe almam ş. Ne olur bir kere de siz söyleseniz. Atatürk ün çelik bak şl gözleri samimiyetle parlad. Elleriyle geniş jestler yaparak ve yüksek sesle: Oğlunu almad lar m? dedi. Ben tavsiye ettiğim halde mi almad lar? Ne kadar iyi olmuş. Çok iyi yapm şlar. İşte Cumhuriyet böyle anlaş lacak... Kad n kalabal ğ n içinde kaybolmuştu ve Atatürk adeta coşku dolu bir sesle: İşte Cumhuriyet'ten beklediğimiz netice diyordu. Aral k Ay Ana Bültenimizdeki Bulmacan n Yan t 1 2 P E R 9 R 11 Ç I T 3 G E 4 B E 5 S 6 B M E T M İ Ş B E Ş 7 N A A E Y D Z Y 8 E T İ N A S O Ş 10 A R K U C İ N 12 U İ N S A N L I K B R T S K T İ İ M E L A N E K U L 17 K 19 D Ü P O A T A R 18 A K T A E Z E N İ L Ö R T 20 K A N A 21 D A 22 E A A Ö İ L 23 C E B R E N 24 N E C İ L T A 25 Ü Ç İ Rotary Ailemizden Değerli dostlar m, Farkl olan kötüleriz hep. Farkl olman n bir ayr cal k olabileceği akl m za gelmez. Bugünlerde normal olarak gördüğümüz her şeyin dünyaya farkl l k olarak geldiğini, doğum sanc lar n hep farkl olanlar n çektiğini düşünmeyiz. Oysa çirkin ördek yavrusunu dinlediğimizde farkl l ğ n kötü olmad ğ n öğrenmiştik. Ne ara unuttuk bilmiyorum. Başkalar n n ayak izlerinden yürüyerek, ayn şeyleri ayn şekilde yap p başka sonuçlar umarak bir yere varamay z. Herkes ayn olmak zorunda değildir. Her nota benzersizdir, ama ortaya ç kan müzik bir uyum içerisindedir. Hayat bizi s radanlaşt rmaya çal şsa, koşullar zorlaşt rsa bile kendimizi gerçekleştirmek zorunday z. Aksi takdirde s radanm ş gibi davranarak kand rabileceğimiz bir tek kendimizizdir ve fatura yine bize kesilir. Zaman n en büyük servet olduğu günümüzde zaman m z boşa harcam ş oluruz. Oysa yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki... Sahile vuran denizy ld zlar n n hikâyesini hepimiz biliriz. Tüm denizy ld zlar n denize f rlatabilecek gücümüz olmayabilir. Birinin yüreğine dokunarak onun hayat n sonsuza kadar değiştirebilir, fark m z ortaya koyabiliriz. Göle at lan taş misali, etkileri taştan çok daha büyük olacakt r. Hayata seyirci kalarak yaşayanlardan olmay p, sahneye ç kmak istemekten bahsediyorum. Seyircileri de oyuna dâhil etmekten. Fark nda olabilmek, farkl olabilmek ve farkl l ğa sayg duyabilmekten. Tabii ki zaman m z n k s tl olduğunu unutmadan. Ömür dediğin üç gündür, Dün geldi geçti, yar n meçhuldür, O halde ömür dediğin bir gündür. Can Yücel in dizelerini unutmadan, Mevlana n n dizelerine kulak vererek yaşamaktan bahsediyorum. Dünyaya tek baş na meydan okumay öğrendim genç yaşta... Sonra kalabal klarla birlikte yürümek gerektiği fikrine vard m. Sonra da as l yürüyüşün kalabal klara karş olmas gerektiğine ayd m. Herkese mutlu, sağl kl ve huzurlu günler diliyorum. Sevgi ve sayg lar mla, Özden ÇETİN YAKIN Haberler & Duyurular - 02 Mart 2011 tarihinde Bilkent Konser Salonunda düzenleyeceğimiz Faz l SAY Piyano Resitalinin tüm geliri LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyüne ekipman temini için kullan lacakt r. Sponsor aray şlar m z tüm h z yla devam etmektedir Mart 2011 tarihleri aras nda K z lcahamam Patalya Termal Oteli nde düzenleyeceğimiz 66. RYLA haz rl klar m z devam etmekte olup, Kenan IŞIK beyin kat l m kesinleşmiştir yaş aras üniversiteli gençleri bekliyoruz.

5 Konuşan Fotoğraflar Konuşan Fotoğraflar Doğumunun 200. Y l nda Chopin Ulusal Piyano Yar şmam z Andante Klasik Müzik Dergisinde de Haber Oldu Ankara Rotary Kulübü ile Ortak Yapt ğ m z Toplant Hürriyet Gazetesi nde Haber Oldu Rotary Yeşiltepe İlköğretim Okuluna Projeksiyon Cihaz Bağ ş Yapt k Guvernörümüzün de Kat ld ğ Törende 7/A S n f Öğrencileri Çok Mutluydu Dönemimizin 4. Eşler Toplant s Anadolu Medeniyetleri Müzesinin Rehberle Gezilmesinin Ard ndan Boyac zade Konağ nda Yenilen Toplu Yemekle Devam Etti 20 Ocak 2011 Tarihindeki Guvernör Ziyaretinde Guvernörümüz ve Eşi Meral Han m Üyelerimiz, Eşlerimiz ve Rotaractlar m zla Ayr Toplant lar Yapt lar Dönemimizin 3. Ocakbaş Toplant lar 15 Ocak 2011 Cumartesi Akşam Beş Dostumuzun Evsahipliklerinde Büyük Bir Kat l mla Gerçekleşti Guvernör Ziyareti Akşam nda Yap lan Yeni Üye Giriş Törenimizde Murat Yak n ve Eşi Özden in Rozetlerini Guvernörümüz ve Sevgili Eşi Meral Han m Takt lar Okullaşan Cezaevleri Projemiz Kapsam nda Sincan F1 Tipi Cezaevindeki Mobilya ve Ahşap Atölyesinde Meslek Edindirme Kurslar n n Aç l ş n Guvernörümüz Yapt 22 Ocak 2011 Tarihinde Gaziantep te Yap lan Bölge 2. Paylaş m Toplant s na Kat lan Başkan m z ve Sevgili Eşi Meriç Akşam da Ocakbaş na Davetliydiler

6 Yeni Üyelerimizi Tan yal m Rtn. Murat YAKIN 13 Ağustos 1977 y l nda Ankara da doğan Murat Yak n, ilkokulu Çay rhan İlköğretim Okulu nda, ortaokul ve liseyi Özel Yükseliş Koleji nde burslu olarak tamamlad. Üniversite lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu nda tamamlayan Murat, eş zamanl olarak giriş s navlar n üstün başar ile kazand ğ Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuar Kompozisyon Bölümü nde bestecilik alan nda eğitim almaya başlad. Bu dönemde yazd ğ ilk piyano parçalar yurt içinde ve yurt d ş nda Güney Afrika da seslendirildi y l nda fizyoterapist olarak lisans diplomas n ald ktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araşt rmalar Merkezi ne kompozisyon alan nda lisansüstü eğitim yapmak üzere tam bursla kabul edildi. Bunun üzerine, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuar ndaki eğitimini tamamlamay beklemeden İTÜ Müzik İleri Araşt rmalar Merkezi nde bestecilik eğitimine yüksek lisans seviyesinde devam etti. Murat Yak n, yüksek lisans eğitimi s ras nda, Özel Yeni Mecidiyeköy Polikliniği nde fizyoterapist olarak, Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi nde müzik öğretmeni olarak, ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuar nda araşt rma görevlisi olarak çal şt. Yüksek lisans s ras nda eserleri çeşitli ulusal ve uluslararas konser ve festivallerde seslendirildi. Bunlar aras nda Ctrl- Alt-Del, İstanbul Uluslararas Elektronik ve Elektro-Akustik Müzik Festivali, Birleşmiş Milletler 2015 Hedefleri Çok Alanl Sergisi, İstanbul Divertimento Müzik Festivalleri, halen Türkiye çap nda yürütülmekte olan Kompozisyon Öğrencileri Festivali belli başl lar olarak say labilir. Murat Yak n, 2006 y l nda yüksek lisans n tamamlad ve Amerika Birleşik Devletleri nde, The University of Memphis te tam burs ile kompozisyon alan nda doktoraya kabul edildi. The University of Memphis te eğitimine devam ettiği 3 sene boyunca asistanl k görevini sürdürerek kompozisyon, teori ve kulak eğitimi dersleri verdi. Ayr ca bölgedeki önemli elektronik müzik festivallerinden olan Imagine Electronic Music Festival n sorumluluğunu üstlendi. Bundan başka Amerika Birleşik Devletleri nde çeşitli festivallerde eserleri seslendirildi in Aral k ay nda Türkiye ye kesin dönüş yapan Murat Yak n, 2009 May s nda doktora derecesini ald Nisan ay nda Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuar nda ders saati ücretli olarak göreve başlayan Murat, 2009 Eylül ünde ayn kurumda öğretim görevlisi, 2010 Eylül ünde ise öğretim üyesi olarak atand. Void başl kl doktora tez çal şmas İngiltere deki Free Style Composition Competition, 2010 yar şmas nda ödül ald. Halen Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuar nda yard mc doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Murat Yak n, 23 Ekim 2010 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Polimer Kimyas Ana Bilim Dal nda yüksek lisans eğitimine devam eden, ayn zamanda da yal t m sektöründe faaliyet gösteren Özpor A.Ş. de sat n alma sorumlusu olarak çal şan, 17 Temmuz 1986 İzmir doğumlu kimyager Özden Çetin ile evlendi. Rotaractlar m zdan Değerli Rotaryen Büyüklerim, 2010 y l n n baş nda, dünyan n en büyük sivil toplum kuruluşlar ndan birisi olan, Rotaract ailesine dâhil oldum. O günden beri de toplumumun ve kulübümün gelişmesi için elimden gelen katk y yapmaya çal ş yorum. Arkadaşlar m n bana sorduğu Rotaract nedir? ile başlayacağ m. Her ne kadar Rotaract n anlat lamay p, sadece içinde yaşayarak anlaş lacağ na inansam da bir kaç kelime ile anlatmaya çal şacağ m. Rotaract nedir? Bana göre Rotaract; topluma duyarl l kt r, toplumdan kopmamakt r. Bana göre Rotaract; karş l ks z sevgidir. Bana göre Rotaract; kişisel gelişimin en büyük yard mc s d r. Bana göre Rotaract; hiç tan mad ğ n bir insanla Rotaract paydas nda buluşup konuşabilmektir. Bana göre Rotaract; liderlik vas flar n yükseltebileceğin, Rotaryen büyüklerinden tavsiyeler alabileceğin bir okuldur. Rotaract yaşant s için k sa say labilecek bu dönem içinde farkl mesleklerden, şehirlerden Rotaract arkadaşlar mla tan şma f rsat buldum ve daha birçok kişiyle de tan şacağ m biliyorum. Bu ailede gördüğüm ve en çok etkilendiğim şey, isimlerin baş ndaki s fatlar n hiç bir öneminin olmamas d r. Buradaki insanlar toplum bilinci gelişmiş, çevresinde olup bitene duyarl ve amaçlar n gerektiği zaman kendisinden önce düşünen kişilerdir ve bu amaçlar da Topluma Hizmet tir. Gerek yap lan projeler, gerek yap lacak olanlar bunun en güzel örneğidir. Rotaract kulüpleri karş l ks z hizmet felsefesini benimsemiş olsalar da bana göre işin asl bu değildir. En büyük karş l ğ asl nda biz al yoruz. Toplumun aksayan bir yönünün iyileştirilmesinde bizlerin katk s n n olduğunu bilmek en büyük mutluluktur ve bu da bizim verdiğimiz emeğin en önemli karş l ğ d r. İşte bu nedenden dolay bana göre en büyük karş l ğ bizler al yoruz. Biz Rotaractlar n düşüncelerini, fikirlerini dikkate ald ğ n z ve desteğinizin sürekli bizimle olduğunu gösterdiğiniz için, Bahçelievler Rotary Kulübü Başkan Levent Çolak a ve değerli Rotaryen Büyüklerimize kulübüm ve şahs m ad na teşekkür eder, sayg lar m sunar m. Rtc. An l ULUKAN Bahçelievler Rotaract Kulübü Toplum Hizmetleri Komitesi Başkan Biraz da gülelim Adam n biri doktora gitmiş, - Doktor bey bende unutkanl k başlad demiş. Doktor sormuş: - Ne zamandan beri? Adam boş gözlerle: - Ne ne zamandan beri? demiş!

7 Tarihte Bu Ay Ocak Ay ndan Seçmeler Haz rlayan : Rtn. Emre ÖZTÜRK 01 Ocak 1959: Küba Devrimi zafere ulaşt. Batista y l n ilk saatlerinde başkent Havana dan kaçt. Che nin önderliğindeki gerilla kollar şehre girdi. 05 Ocak 1921: Çerkez Ethem ve kardeşleri işgal kuvvetlerine s ğ nd lar. 06 Ocak 1997: Tarikat lideri kisvesi alt nda kad nlarla ilişki kurduğu iddia edilen Ali Kalkanc, Fadime Şahin'in ihbar ile yakaland. 07 Ocak 1957: Milli Türk Talebe Birliği, Rock and Roll ve Striptiz in yasaklanmas n istedi. 08 Ocak 1977: CHP lideri Bülent Ecevit, milletvekillerine yap lan zamlara tepki gösterdi; maaş zamm n kabul etmeyeceğini aç klad. 09 Ocak 1853: Osmanl İmparatorluğu için hasta adam tabiri ilk defa kullan ld. Rus Çar 1. Nikolay, İngiliz elçisine Kollar m z n aras nda hasta bir adam var dedi. 12 Ocak 1875: Dünyan n en eski ikinci yeralt toplu taş ma sistemi olan Tünel, İstanbul'da hizmete girdi. 13 Ocak 1973: Atatürk ün emriyle yurtd ş na eğitime gönderilen, Montaigne ve Ömer Hayyam çevirileri ile tan nan sanat tarihçisi ve eleştirmen Sabahattin Eyüboğlu öldü. 14 Ocak 1987: Vehbi Koç Dünyada Y l n İşadam seçildi. 15 Ocak 1459: Fatih Sultan Mehmet in hocas Akşemsettin öldü. İstanbul fethi s ras nda bugün Eyüp semtine ad na veren ve 669 daki İstanbul kuşatmas nda ölen sahabe Ebu Eyyüp El-Ensari nin kabrini bularak ordunun maneviyat n artt rm ş ve İstanbul a Fatih in isteğiyle Sultan n önünde girmiştir. 19 Ocak 2007: Gazeteci Hrant Dink uğrad ğ silahl sald r sonucu öldürüldü. 20 Ocak 1975: ASALA terör örgütü kuruldu. Aktif olduğu süre boyunca 110 terör eylemi gerçekleştirdi. 22 Ocak 1666: Babas taraf ndan Timur un, annesi taraf ndan da Cengiz Han n torunu olan Tac Mahal i yapt ran Babür imparatoru, Şah Cihan öldü. 24 Ocak 1993: Uğur Mumcu arabas na konan bomban n patlamas sonucu yaşam n kaybetti. Dönemin devlet büyükleri cinayeti çözmenin devletin namus borcu olduğunu belirtmelerine rağmen halen cinayet aç kl ğa kavuşturulamam şt r. 25 Ocak 1072: İlk Türkçe sözlük Divan- Lügat- Türk, Kaşgârl Mahmut taraf ndan yaz lmaya başland. 27 Ocak 1954: Köy Enstitüleri kapat ld. Böylece bir döneme damgas n vuran ve Türkiye deki en kapsaml mesleki eğitim hamlesi sona ermiş oldu. 28 Ocak 1547: VIII. Henry öldü. 6 defa evlenmesi, hatta ikinci evliliğini yapabilmek için İngiltere yi Katolik kilisesinden ay r p Anglikan Kilisesi ni kurmas yla ünlüdür. 31 Ocak 1729: Türkiye'de ilk Türkçe kitap, Mehmet Bin Mustafa'n n kaleme ald ğ S hah Cevheri (Vankulu) adl sözlük bas ld. Kitab basan İbrahim Müteferrika, ilk Türk matbaas n İstanbul da Sultanselim deki konağ nda kurmuştu. ROTARY BULMACASI Haz rlayan: Rtn. Ömer Naci Yukaruç Soldan sağa: 1: Ülkemizde seçilen ilk kad n Guvernör, 6: Bir Rotaryenin, olağan toplant lara devam n n en az yüzdesi, 7: Toplant larda konuşulmamas na özen gösterilen konu, 8: Sahte söz, 9: En tiz erkek sesi, 11: Osmanl da ileri gelenlerin çocuklar n yetiştiren kişi, 12: Bir devletin bir başka devletçe yönetimi, 14: Rotary nin resmi dan şman olarak temsil edildiği uluslararas kuruluş, 15: Dağlarda yaşayan ve geçimini odun toplay p satarak sağlayan, 17: Ankara n n bir ilçesi, 19:2010 y l Konvansiyonunun yap ld ğ ülke, 21: 1922 Mudanya Silah B rak şmas nda Türk heyeti başkan, 23: Eklem kaynamas, 24: Gösteriş. Yukar dan aşağ ya: 1: Rotary nin teşvik ettiği, 2: dönemi Guvernörünün soyad, 3: Bir üzüm salk m n oluşturan küçük salk mlar, 4: Rotary nin yaş aras çocuklara yönelik projesi, 5: 3-H program ndan biri, 8: Rotary de üyelerden istenen en önemli şey, 10: Rotary anlay ş n Rotary d ş nda yayg nlaşt rmak amac ile Rotaryen olmayan kişilerden oluşan birlik, 13: Kurucu başkan m z n soyad, 16: 2011 Konvansiyonu nun yap lacağ ülke, 18: Kendi kendini idare etme yetkisi olan, 20: Ülkemizde kurulan ilk Rotary Kulübünün ad, 22: Yasama konseyi kaç y lda bir toplan r? Not: Bulmacay çözerek kulüp sekreterimize ilk gönderen dostumuz, ödüllendirilecek olup, bulmaca yan tlar Şubat ay ana bültenimizde verilecektir. 24

8 Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun Ocak Ay Etkinliğimiz : Fehimpaşa Konağ Tiyatro Oyunu Tarih : 28 Ocak 2011 Cuma 20:00 23:00 Yer : Müjdat Gezen Sanat Merkezi Panora AVM Düzenleyen : Rtn. Necil BÜYÜKPAMUKÇU ve sevgili eşi Feride Dönemiz boyunca her ay yap lan Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun Ocak ay etkinliğimizi, Müjdat Gezen Sanat Merkezindeki Fehimpaşa Konağ tiyatro oyununu izleyerek gerçekleştirdik. Necil başkan m z n ve sevgili eşi Feride nin mükemmel organizasyonuna, kulüp üyelerimiz, eşlerimiz ve çocuklar m zla birlikte toplam 23 kişi kat ld. Turgut ÖZAKMAN n yazd ğ komedi türündeki oyundan sonra Necil başkan m z ve sevgili eşi Feride, etkinliğe kat lan tüm dostlar m z Tribeca Cafe de kahve içmeye davet etti. Dönemimizin 7. Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun etkinliğine kat larak, BÜYÜKPAMUKÇU ailesini bu mükemmel organizasyonunda yaln z b rakmayan tüm dostlar m za ve bizlere bu etkinliği düzenleyen Necil başkan m zla sevgili eşi Feride ye çok teşekkür ederiz. Şubat Ay Etkinliğimiz Şubat ay etkinliğimiz Sinan ONAT dostumuz taraf ndan organize edilecektir. 17 Şubat 2011 Perşembe akşam saat 19:30 da, Hilton Otel in karş s nda bulunan, Schnitzel Restaurant daki Sevgililer Günü kutlamas na tüm dostlar m z, eşlerimizi ve misafirlerini bekliyoruz. En Etkin Rotary Ailesi Şeref Kürsüsü Üyelik Komitemiz taraf ndan yap lan değerlendirmede, En Etkin Rotary Ailesi yar şmam z n Ocak ay sonundaki genel s ralamas, aşağ daki biçimde oluşmuştur. Ocak ay birincisi ise sadece Ocak ay nda toplad klar 95 puanla ONAT ailesi olmuştur. Tüm ailelerimizi kutluyor başar lar n n sürekli olmas n diliyoruz. 1. ULUKAN ailesi 348 puan 2. KÜREĞİBÜYÜK ailesi 308 puan 3. YUKARUÇ ailesi 263 puan 4. KAYNAK ailesi 252 puan 5. ONAT ailesi 250 puan Ocak Ay nda % 100 Devam Eden Dostlar m z Ocak ay na ait devam oran m z % 84 olarak gerçekleşmiş olup, Kadri Güneş, Ömer Naci Yukaruç, Erkan Ulukan ve Engin Bülbül dostlar m z, Ocak ay ndaki toplant lar m z n tamam na kat lm şlard r, kendilerini kutlar, devamlar n n dönemimiz sonuna kadar sürekli olmas n dileriz. Şubat Dünya Anlay ş Ay Program 03 Şubat Toplant m z Başkent Üniversitesi Kanal B Televizyonu Bekleme Odas program n n yap mc ve sunucusu, ayn zamanda da siyaset bilimci ve yazar olan Say n Gürbüz EVREN 03 Şubat 2011 tarihindeki toplant m z n onur konuğu ve konuşmac s olarak Ermeni Sorunu konulu bir sunum gerçekleştirecektir. 05 Şubat Eşler Toplant s Dönemimizin 5. Eşler Toplant s Birgül Küreğibüyük dostumuzun ev sahipliğinde yap lacakt r. 10 Şubat Toplant m z Onur konuğumuz ve konuşmac m z daha önce ertelenen Futbol ve Şiddet konulu sunumuyla, eski FİFA kokartl hakemimiz Avukat Cem PAPİLA olacakt r. 12 Şubat 2011 Kastamonu Gezisi ve Kastamonu Rotary Kulübüyle Ortak Proje Memenizi Korumak Sizin Elinizde Fark nda m s n z? projemizi Kastamonu Rotary Kulübüyle ortak olarak gerçekleştireceğimiz Kastamonu gezimizde 13 Şubat 2011 günü Ankara ya döneceğiz. 19 Şubat Toplant m z ve Rotary nin 106. Kuruluş Y l Balosu CER Modern Sanatlar Merkezi nde An ttepe Rotary Kulübü organizasyonunda ortak toplant biçiminde Rotary nin 106. Kuruluş Y ldönümü Balosu yap lacakt r. Saat 20:00 da başlayacak Balo öncesindeki kokteylin başlama saati 19:00 dur. Bu toplant n n ortak yap lacak olmas sebebiyle 17 Şubat 2011 tarihinde Limak Ambassadore Otel de yap lmas gereken toplant m z yap lmayacakt r. 24 Şubat Toplant m z Bu haftaki toplant m zda, 02 Mart 2011 deki Faz l SAY Piyano Resitali ve Mart 2011 tarihleri aras ndaki 66. RYLA çal şmalar hakk nda görüşmeler ve son değerlendirmeler yap lacakt r.

ANA BÜLTEN. Nisan 2011-20

ANA BÜLTEN. Nisan 2011-20 ANA BÜLTEN Nisan 2011-20 Ba kan n Seyir Defteri De erli Dostlar m ve Sevgili E lerimiz, Nisan ay n n 2 sinde Türkan Merdol dostumuzun ev sahipli inde mükemmel biçimde ba lad m z Nisan ay faaliyetlerimiz,

Detaylı

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z.

Gençli i yetifltiriniz. Onlara ilim ve irfan n müspet fikirlerini veriniz. Gelece in ayd nl na onlarla kavuflacaks n z. Prof. Dr. Atilla ERTAN Yine Aram zda Sayfa 2 Diş Hekimleri Odas Sayfa 6 Nurcan n Alt n Madalya Sevinci Sayfa 11 Prof. Dr Bedri UZUNALİMOĞLU Sayfa 12 UGH 2004 Günlü ü Kongre Gazetesi 2 Eylül 2004 Say :

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Hamam. Ruhsal ve bedensel ar nma. Başar. Söyleşi. 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler. Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal : Cengiz Bozkurt

Hamam. Ruhsal ve bedensel ar nma. Başar. Söyleşi. 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler. Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal : Cengiz Bozkurt GEÇMİŞTEN WIKILEAKS E KARŞI TARİHÎ TEDBİRLER 01 02 0 03 02 2013 SOSYAL HAYAT Hamam Ruhsal ve bedensel ar nma Başar 2012 Olimpiyat Oyunlar nda yüzümüzü güldürenler Söyleşi Leyla ile Mecnun un Erdal Bakkal

Detaylı

2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ BİLGİ KLASÖRÜ

2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ İÇİNDEKİLER 001 TEMEL BİLGİLER 001 MİSYON VİZYON, AMAÇLAR-TÖREL İLKELER, 005 LIONS SÖZLÜĞÜ 011 ULUSLARARASI LIONS 012 TARİHÇE 015 ORGANİZASYON ŞEMASI 016

Detaylı

İnsan odakl politikalar üretiyoruz

İnsan odakl politikalar üretiyoruz ED TÖRDEN İnsan odakl politikalar üretiyoruz Hüseyin Çelik Tan t m ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yard mc s Gaziantep Milletvekili 23 Ekim de Van da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem ile hepimizin

Detaylı

Arap At. Efsane ve Gerçek. Tarihten. Söyleşi. Pargal : Makbuldü maktul oldu. Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER

Arap At. Efsane ve Gerçek. Tarihten. Söyleşi. Pargal : Makbuldü maktul oldu. Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER OTOMOBİL ÜNLÜLER KLASİK SEVER 04 002 05 06 2013 Tarihten Pargal : Makbuldü maktul oldu Söyleşi Doğaya adanan yaşam: Hayrettin Karaca Efsane ve Gerçek Arap At English Summary of Contents Araç muayeneniz

Detaylı

NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006

NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006 NTV CMBC e TARİH: 10.07.2006 SERVET YILDIRIM ( SUNUCU ) :Konuğumuz eski Merkez Bankas Başkan Süreyya Serdengeçti. Say n Serdengeç şu anda İstikrar Enstitüsü nde direktör olarak görev yap yor. Hoş geldiniz

Detaylı

Kocatepe. 6'ncısı Sandıklı'ya. Sağlıklı Yaşam Merkezi nin. Eski milli güreşçi takip altında 2 DE. "Biz de haklardan yararlanal m"

Kocatepe. 6'ncısı Sandıklı'ya. Sağlıklı Yaşam Merkezi nin. Eski milli güreşçi takip altında 2 DE. Biz de haklardan yararlanal m Antalya Yunan şampiyonu ile berabere kaldı Afyon, yeni bir Kültür Merkezi kazanacak Vali Hakan Yusuf Güner'in başkanlığında, Gedik Ahmet Paşa İlkokulu nun yerine yapılacak olan kültür merkezi ile yeni

Detaylı

Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik uygulam ş olduğu yapt r mlar sürücülerin karayolu yerine deniz yolunu tercih etmelerine neden oldu

Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik uygulam ş olduğu yapt r mlar sürücülerin karayolu yerine deniz yolunu tercih etmelerine neden oldu 1..._Layout 1 27.08.2011 08:59 Page 1 CEVA, ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞLEMLERİNİ YÜZDE 17 ARTIRDI LOJISTIK EYLÜL 2011 SAYI: 58 F YATI: 50 KURUŞ www.tasimacilar.com Bulgaristan n Türk TIR firmalar na yönelik

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK Faizsiz bankacılık sistemiyle hizmet sunarak, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan katılım bankacılığı 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle; aktifte 53,5 milyar TL

Detaylı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Afyonkarahisar Milletvekili Adayları, ortak bir açıklama yaparak Bize oy verin dediler.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Afyonkarahisar Milletvekili Adayları, ortak bir açıklama yaparak Bize oy verin dediler. AK Parti, durmaksızın çalıştı Demokrat Parti: Biz el değiliz, oy verin Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile Milletvekili Adayları, ortak bir açıklama yaparak Bize oy verin dediler. >> 4 DE AK

Detaylı

Prof. Dr. Pertev Na l Boratav I

Prof. Dr. Pertev Na l Boratav I Prof. Dr. Pertev Na l Boratav I Kaybett k Prof. Dr. Umay GÜNAY Türk halk geleneği mart ay n n yaşl lar için tehlikeli olduğunu kabul eder. Mart ay n atlatabilen yaşl lar n bir sene daha yaşacaklar na inan

Detaylı

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2

BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI ATAKÖY F YAT: 2 BAKIRKÖYLÜLER N MERAK ETT SORULARI KER MO LU CEVAPLADI Bir süredir Bak rköy gündemini olu turan; Sa l k personeli maa lar n alam yor. Doktorlar istifa ediyor. Buna kar l k Bak rköy Belediyesi, Nev ehir

Detaylı

Yurtd ş nda Bir Kültür Kurumu: Londra Halkevi

Yurtd ş nda Bir Kültür Kurumu: Londra Halkevi Ankara Üniversitesi Türk İnk lâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S 45, Bahar 2010, s. 177-215 Yurtd ş nda Bir Kültür Kurumu: Londra Halkevi Arş. Gör. Hakan YAŞAR * Özet 19 Şubat 1932 tarihinde aç

Detaylı

25 Ağustos 1924, (Hakimiyeti Milliye)

25 Ağustos 1924, (Hakimiyeti Milliye) Yeni nesli; Cumhuriyetin fedakâr ö retmen ve e itimcileri, sizler yetifltireceksiniz. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli koruyucular ister! Yeni nesli, bu niteliklerde

Detaylı

w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL

w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL TÜRKIYE BAROLAR Bİ RLIĞI 3. BARO BA KANLARI TOPLANTISI 27 NISAN 2002 ANKARA TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 27.04.2002 --8ı-- Av. ŞAH İ N

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2

BELED YEN N BU TAVRI ATAKÖY SAH L NDE YUMU AK KARNININ OLDU UNU GÖSTER R F YAT: 2 TMMOB, Ataköy Sahili ndeki yap la ma ile ilgili dava açt. Bölge dare Mahkemesi Yürütmeyi durdurdu. Bak rköy Belediyesi itiraz etti, yürütmeyi durdurma kald r ld ve in aatlar yeniden ba lad. Mimarlar Odas

Detaylı

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i

Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da yap m devam eden Koru Florya in aat ile ilgili Bölge dare Mahkemesi nin verdi i Florya da O-2 (E-5) yolu kenar nda Ayd nl, Metal Yap Konut, Arke, Vizyonlife ortakl ve TOK i birli i ile yap m

Detaylı

"Suriye'de işimiz ne diyenler Kocatepe'ye çıksın!"

Suriye'de işimiz ne diyenler Kocatepe'ye çıksın! Memur-Sen den Çin mallarına boykot çağrısı İHH yetimleri giydirdi Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilciliği, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şincan bölgesindeki Uygurlara karşı yapıldığı ileri sürülen katliamlara

Detaylı

Terör saldırılarının 35 günlük bilançosu

Terör saldırılarının 35 günlük bilançosu Özel okul teşvik başvuruları başladı Geçen yıl ilk kez verilen özel okullardaki öğrencilere eğitim öğretim desteğine başvurular dün başladı. Haberi Sayfa >> 7 DE Y k lacaksa esnaf n hakk gözetilsin Ücretli

Detaylı

MHP adayları hız kesmiyor

MHP adayları hız kesmiyor AKÜ 10 bin mezun daha verdi Ercan: İş adamları AKP ye yakın davranmaya zorlanıyor Afyon Üniversitesi nin (AKÜ) 2014-2015 Akademik Yılı Genel Mezuniyet Töreni fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilerin

Detaylı

TEV den haberler. Mustafa Kemal Atatürk. TEV dergi. Mayıs 2012

TEV den haberler. Mustafa Kemal Atatürk. TEV dergi. Mayıs 2012 2 Gençlerimiz ve aydınlarımız ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını öncelikle kendi düşüncelerinde iyice kararlaştırmalı, onları, halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilir bir hâle getirmeli,

Detaylı

Adana. Þubelerimizden HABERLER YAPILAN Z YARET ÜYELER M ZLE TOPLANTI CUMAL YAKAN I Z YARET CBS GÜNLER TOPLANTISI

Adana. Þubelerimizden HABERLER YAPILAN Z YARET ÜYELER M ZLE TOPLANTI CUMAL YAKAN I Z YARET CBS GÜNLER TOPLANTISI Þubelerimizden HABERLER Adana ADANA BÜYÜKÞEH R BELED YES NE YAPILAN Z YARET olan baz ißlerin ilgili yasa ve yönetmeliklere ayk r olarak kamu kurumlar nca yap lmas konular konußulmußtur. Bu konuda Odam

Detaylı

Merhaba BA YAZI. "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır"

Merhaba BA YAZI. İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır BA YAZI "İnsanların Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır" Merhaba Av. Mehmet Okyay hlas Vakf Mütevelli Heyet Ba kan 4. bültenimizle kar n zda olman n heyacan içindeyiz. Son derece yo un, güzel ve ba ar

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı