ANA BÜLTEN. Ocak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANA BÜLTEN. Ocak 2011-14"

Transkript

1 ANA BÜLTEN Ocak

2 Başkan n Seyir Defteri Değerli Dostlar m ve Sevgili Eşlerimiz, Ocak ay n n ikinci yar s bizler için bir hayli yoğun geçti. Bu dönemde bir yandan 20 Ocak taki Guvernör ziyareti için gerekli dokümanlar ve 3. Asamblemizi haz rlarken, bir yandan da 22 Ocak ta Gaziantep te yap lacak olan Bölge 2. Paylaş m Toplant s na haz rland k. Üniversitemizde not verme döneminin de ayn tarihlere denkleşmesi nedeniyle uykusuz geceler geçirdik. Bu dönemde her zaman olduğu gibi hep yan mda olan, benimle sabahlara kadar çal şan sevgili Meriç e çok teşekkür ediyorum. Dostlar m, bu yoğun çal şman n sonucunda Guvernörümüz için haz rlad ğ m z kal n klasörümüzde Guvernör Ziyareti An s na haz rlad ğ m z kulübümüzü ve projelerimizi detayl biçimde anlatan kitapç ğ n yan s ra, 3. Kulüp Asamblemiz, bugüne kadar bas nda yer alan haberlerimizin bulunduğu tüm gazete ve dergilerin orijinalleri ile TV ve Radyolarda yay nlanan programlar n ve baz projelerimizin DVD leri de yer ald. Dostlar m, Guvernörümüzün kulübümüzü ziyaretinde, akşamki toplant öncesi üyeler ve eşlerle ayr ayr yap lan toplant larda neredeyse tüm üyelerimizin ve eşlerimizin erken saatte otele gelerek bu toplant lara kat lmalar, bizleri son derece memnun etti. Guvernörümüzün ziyareti akşam nda, dönemimizdeki dördüncü yeni üyemiz olan Murat Yak n ve sevgili eşi Özden in kulübümüze giriş törenini de gerçekleştirdik. Uzun zamand r toplant lar m za misafir olarak gelen hatta LÖSEV ile birlikte yapt ğ m z LÖSEV Opereti projemizi yürüten sevgili Murat ve Özden ile kulübümüze yeni bir renk geldiğini müjdeleyebilirim. Öyle ki sevgili Özden, giriş töreninden sadece 10 gün sonra bu bültenimize nefis bir yaz gönderdi. Teşekkürler Özden ellerine sağl k. Bu arada, her zaman olduğu gibi çengel bulmacam z için Ömer başkan m za, bültenimize gönderdiği yaz için Rotaractlar m zdan An l Ulukan a, bülten içeriklerindeki katk lar için de Emre dostuma çok teşekkür ediyorum. Dostlar m 2. Paylaş m Toplant s nda da çok mutlu anlar yaşad k, TLG ve RYLA projelerimiz, Pakistan a yapt ğ m z maddi destek ve % 100 Paul Harris Dostu unvanlar m z için dört kez sahneye davet edildik ve Bahçelievler Rotary Kulübümüz dört kez alk şland. Buna USD lik bölgemizin en büyük küresel bağ ş projemizi sunmam z n ard ndan kat l mc lar n yeni alk şlar da eklendi. Bana ayr lan yerin son k s mlar nda, Lösemili Çocuklar Köyüne ekipman temini amaçl düzenleyeceğimiz Faz l SAY Piyano Resitalinin, 2 Mart ta Bilkent Konser Salonunda olacağ n, biletlerinin ise MyBilet arac l ğ yla sat lacağ n müjdelemek istiyorum. Bu projemiz ve Mart taki 66. RYLA projemize vereceğiniz destekler ve bulacağ n z sponsorlar için şimdiden tüm Bahçelievler Rotary Kulübü ailemize teşekkür ediyorum. Daha iyi, daha büyük ve daha cesur kararlar alarak üreteceğimiz hizmetlerimizle, Toplumlar Geliştirelim K talar Birleştirelim Rotaryen sevgi ve sayg lar mla, Rtn. Levent ÇOLAK Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü Dönem Başkan Toplant Notlar 20 Ocak 2011 İlk Gelen Rotaryen: Ender Kartal Onur Konuğumuz: UR Bölge Guvernörümüz Kemalettin Erbilgin ve eşi Meral, Konuklar m z: 6. Grup Guvernör Yard mc m z Gürkan Olguntürk ve eşi Rana, Kulübümüzün eski üyesi ressam Sabri Akça ve eşi Gülseren. Levent Çolak n misafirleri Dr. Eran Sözen ve eşi Fisun, Serhan Özdemir in misafiri Diş Hekimi Ferhat Koç, Sinan Onat n misafirleri Sosyolog İrem Torun ve Diyetisyen Esra Çal şkan, MUTLU GÜNLER Doğum Günleri Berrin Gizer 20 Ocak Arif Merdol 21 Ocak Emel Doğusal 21 Ocak P nar Akyol 21 Ocak Gülce Öztürk 26 Ocak Can Kodaman 26 Ocak Guvernörümüzün kulübümüzü ziyaret ettiği eşli toplant m z başkan m z n açmas ndan sonra Genel Sekreterimiz mutlu günleri ve kulüp duyurular n anons etti. 12 Ocak tarihinde Ankara Rotary Kulübü ile yap lan ve Prof. Dr. Metin Feyzioğlu na Meslek Hizmetleri Ödülü nün verildiği ortak toplant m zdan bahseden Başkan m z, 15 Ocak ta dönemimizin 3. Ocakbaş toplant lar n n yap ld ğ n, 20 Ocak ta Guvernörümüzün kat l mlar ile Sincan F1 tipi Cezaevinde Mobilya ve Ahşap Atölyesi Meslek Edindirme Kurslar Aç l ş n n yap ld ğ n, ayn günün devam nda ise Rotary Yeşiltepe İlköğretim Okulu na Projeksiyon Cihaz Bağ ş n n yap ld ğ n bildirdi. Başkan m z daha sonra TED Kolejliler Dergisinin Aral k say s nda Meslek Hizmetleri Ödül Törenimiz in, Andante Müzik Dergisinin Aral k ve Bütün Dünya Dergisi nin Ocak say s nda ise Doğumunun 200. Y l nda Chopin Ulusal Piyano Yar şmas Ödül Töreni mize ilişkin haberler yay nland ğ n duyurdu. Başkan m z 29 Ocak Cumartesi günü Çankaya Rotary Kulübü nün, kendi kurduğu kulüpler ve onlar n kurduğu kulüplerle beraber 46. Kuruluş Y ldönümü kutlamalar için tüm dostlar m za davetiye gönderdiğini duyurdu. Başkan m z ard ndan, Ocak ay Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun etkinliğimiz ile ilgili bilgi vermesi için Necil Büyükpamukçu dostumuza söz verdi. Necil dostumuzun Müjdat Gezen Sanat Merkezi nde Fehimpaşa Konağ tiyatro oyununa gidileceğini aç klamas n n ard ndan Başkan m z kulübümüze üye olarak kabul edilen Murat Yak n ve sevgili eşi Özden in Üye Giriş Törenini başlatt. Rotary ilkelerine uygun olarak yap lan yeni üye giriş töreni ve yeni üyemiz ve sevgili eşinin anlaml konuşmalar n n ard ndan Murat Yak n a Rotary ve Paul Harris Dostu rozetleri Guvernörümüz taraf ndan, Özden e de eş rozeti Meral han m taraf ndan tak ld. Guvernörümüz ve sevgili eşi Meral Han m n genel olarak Rotary, dönemimiz ve Rotary nin geleceği ile ilgili merak edilen birçok soruya yan t verdiği etkileyici konuşmalar n n ard ndan, Başkan m z Guvernörümüz ve eşine günün an s na bir armağan takdim etti. Toplant m z Guvernörümüzün başkan m za ve bölgemizde görev alan dostlar m za verdiği hediyelerin ard ndan müzikli eğlenceyle devam etti.

3 1265. Toplant Notlar 27 Ocak 2011 İlk Gelen Rotaryen: Murat Yak n Konuklar m z: Levent Çolak dostumuzun misafiri Dr. Eran Sözen Mazeret Bildiren Dostlar m z: Coşkun Doğusal, Nam k Kodaman, Emre Öztürk, Murat İşçi, Ender Kartal ve Nurettin Sar taş Başkan m z n toplant m z açmas ndan sonra nöbetçi Kulüp Sekreterimiz Sinan Onat duyurular n yapt. Ard ndan Başkan m z Ocak tarihlerinde UR Bölge Afet Komitesi Başkan Atilla Yaman n kat ld ğ Pakistan daki Mevlana Evlerinin teslimi ile ilgili bilgiler verdi ve bu proje vesilesi ile yap lan protokol gereği her ay K z lay Dergisi nin bölgemizdeki tüm kulüp başkanlar na gönderileceğini bildirdi Ocak tarihlerinde Gaziantep de yap lan UR Bölge 2. Paylaş m Toplant s na Meriç ile birlikte kat ld klar ndan bahseden Başkan m z, kulübümüzün Toplum Liderleri Geliyor, RYLA ve Pakistan Yard m projeleri ve %100 Paul Harris Dostu olmas nedeniyle 4 kez sahneye davet edildiğini, paylaş m toplant s ndaki sunumu s ras nda detaylar n aç klad ğ 74,500.USD l k Küresel Bağ ş Projemizin Bölge nin en yüksek Küresel Bağ ş Projesi olmas sebebiyle de tüm kulüp başkanlar taraf ndan alk şland ğ n duyurdu. Başkan m z daha sonra Şubat ay program m zdan bahsetti. 3 Şubat ta Gürbüz Evren in Ermeni Sorunu konulu bir konuşma yapacağ n, 10 Şubat ta ise Cem Papila n n Futbol ve Şiddet konulu bir sunum yapacağ n belirten Başkan m z 12 Şubat ta Kastamonu Rotary Kulübü ile Memenizi Korumak Sizin Elinizde Fark nda M s n z? ortak projemizin Sağl k Bakanl ğ Çal şanlar na yönelik olarak gerçekleştirileceğini, ayn günün akşam ise Kastamonu Rotary Kulübü ile ortak toplant yap lacağ bilgisini iletti. 17 Şubat taki toplant m z n yerine ise 19 Şubat ta Uluslararas Rotary 106. Kuruluş Balosu nun CER Modern Sanatlar Merkezi nde Ankara Kulüpleri Ortak Toplant s şeklinde tertip edileceğini bildiren Başkan m z, 17 Şubat ta Kavakl dere Rotary Kulübü nün Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu ile birlikte K ş Kermesi düzenleyeceğini, Şubat ta Rotary Vakf Seminerinin düzenleneceğini duyurdu. 02 Mart ta Faz l Say Piyano Resitali için Limak grubunun sponsor olduğunu, diğer sponsor aray şlar n n devam ettiğini, Mart ta K z lcahamam Patalya Termal Otel de yap lacak RYLA için de yine sponsor arand ğ n bildiren Başkan m z, Benefactor olmayan dostlar m z n Şubat ay içerisinde işlemlerinin Yaşar Kaynak dostumuz taraf ndan tamamlanarak Benefactor yap lmas n n hedeflendiğini aç klad. Yeni üyemiz Murat Yak n n kendisini tan tan k sa bir sunum yapmas n n ard ndan toplant m z, 3. Kulüp Asamblemizin komite başkanlar m z taraf ndan sunulmas yla sona erdi. Haftan n sözü Selçuk Menteş dostumuzdan; Bir yerde çöküntünün işareti görülse, dostlar yağma için öyle bir sald r rlar ki düşmanlar bile onlar n bu haline şaşar. Yenişehirli Avni Rotary Bilgileri Rotary Eşleri Dünyan n çeşitli yerlerindeki pek çok Rotary kulübünde erkek üyelerin eşleri sevgi yüklü bir şekilde Rotary Ann ler olarak tan mlan r. Bu tan mlama bir küçük görme anlam nda olmay p, ilginç bir tarihi vesileden doğmuştur y l nda San Francisco Rotaryenleri Houston da yap lmakta olan Rotary Konvansiyonu na kat lmak üzere özel bir trene binmişlerdi. O günlerde Rotary toplant lar na çok az say da eş kat l rd ve tren Los Angeles te duruncaya kadar içindeki tek kad n, Rotaryen Bru Brunnier in eşi idi. Tren Los Angeles ta konvansiyona kat lacak yeni delegeleri ald ğ nda Bayan Ann Brunnier Rotaryenlerin Ann olarak tan t ld. Bu unvan k sa bir süre sonra Rotary Ann haline geldi. Bat daki kulüpler, Rotaryenleri bir sonraki konvansiyonlar n yapmak için San Francisco ya davet edeceklerinden, Houston da sahnelenmek üzeri bir seri şark lar ve gösteriler tertiplediler. Rotaryenlerin bir tanesi de Rotary Ann şark s besteledi. Houston a var şta tren bir heyet taraf ndan karş land. Karş layanlardan biri de Philadelphia l Guy Gundaker di ve onun kar s n n ad da Ann di. Gürültülü ve neşeli karş lama s ras nda birisi Rotary Ann şark s n söylemeye başlad. Ufak tefek iki kad n, Ann Brinnier ve Ann Gundaker erkeklerin omuzuna al narak istasyon boyunca taş nd. Orada bulunanlar Ann adl bu iki kad na verilen unvan çok sevdiler. An nda ayn sevgi terimi orada bulunan bütün eşler için kullan ld ve Rotary Ann ismi kal c hale geldi. Guy Gundaker, 1923 y l nda UR Başkan oldu, Bru Brunnier de 1952 de Başkan seçildi. Böylece, ilk Rotary Ann lerin her ikisi de UR nin First Lady si oldular. Afet Yard mlar Program Dünyan n herhangi bir bölgesi bir tabii afete maruz kald ğ nda, çok mümkündür ki, saatler içinde, ümitsiz afetzedelerin ac lar n dindirebilmek için, Rotary Yard m Program çal şmaya başlar. Muhtemelen USD a kadar mütevaz bir yard m, UR Başkan taraf ndan derhal, hortumlar, depremler, su taşk nlar, yang nlar ve diğer felaketler neticesinde evsiz kalm ş insanlara ulaşt r l r. İlk bağ ş takiben, sekreterlik geleneksel olarak tüm dünyadaki Rotaryenlerin, parasal, malzeme, giyecek, yiyecek, ev araç ve gereçleri gibi bağ şlarda bulunabilecekleri, yard m çağr s n yapar. Afet bölgesindeki Rotary bölge ve kulüplerine ilave yard mlar n ulaşt r lmas genellikle bir kaç ay devam eder. Rotary Vakf mütevelli heyeti taraf ndan, felaket an nda küçük bağ şlar n derhal yap labilmesinin mümkün olmas için, bir Rotary Afet Yard m Fonu Kurulmuştur. UR Başkan, doğrudan felaket bölgesindeki bölge guvernörü arac l ğ ile çal şarak, yiyecek, battaniye, çad r ve ilk yard m malzemesi gibi acil ihtiyaçlar n karş lanabilmesi için harekete geçer. Afet Yard m Fonu, dünyada iyi niyet ve anlay ş tesis edebilmesi için Rotary Vakf na armağan edilmiş çok değerli oluşumlardan biridir.

4 An larla Atatürk Uşakl ğ Öğretemedim İngiliz kral VIII. Edward İstanbul a Atatürk ü ziyarete geldiği zaman, Atatürk kendisine bir akşam ziyafeti vermişti. Ziyafetten önce, - Bana İngiltere saray nda verilen ziyafetler ne şekilde olur, onu bilen birisini, yahut bir aşç bulunuz!... dedi. Ve nihayet bu sofra merasimini bilen bir zattan öğrenerek sofray o şekilde düzene koydular... Akşam kral sofraya oturunca kendisini kral saray nda zannederek memnun oldu. Atatürk'e dönerek: - Sizi tebrik eder ve teşekkür ederim. Kendimi İngiltere'de zannettim diyerek memnuniyetini bildirdi. Sofraya hep Türk garsonlar hizmet etmekte idi. Bunlardan bir tanesi heyecanlanarak, elindeki büyük bir tabakla birdenbire yere yuvarland. Yemekler de hal lara dağ ld. Misafirler utançlar ndan k pk rm z kesildiler. Fakat Atatürk Kral a: - Bu millete her şeyi öğrettim, fakat uşakl ğ öğretemedim! dedi. Bütün sofradakiler Atatürk'ün bu sözlerine hayran oldular. Atatürk garsona da vazifene devam et emrini verdi. Cumhuriyetten Beklediğimiz Atatürk, Mudanya yolu ile Bursa ya gidiyordu. Kalabal k bir halk kitlesi, iskelede etraf n çevirmiş bulunmakta idi. Bir kad n n, elinde bir kâğ tla Atatürk e yaklaşt ğ görüldü. İhtiyar, zay f bir kad nd. Ata n n yolunu keserek titrek bir sesle: Beni tan d n m oğul? Ben sizin Selanik te komşunuzdum. Bir oğlum var; Devlet Demir Yollar na girmek istiyor. Siz O nu als nlar dediniz. Fakat müdür dinlemedi. Oğlumu yine işe almam ş. Ne olur bir kere de siz söyleseniz. Atatürk ün çelik bak şl gözleri samimiyetle parlad. Elleriyle geniş jestler yaparak ve yüksek sesle: Oğlunu almad lar m? dedi. Ben tavsiye ettiğim halde mi almad lar? Ne kadar iyi olmuş. Çok iyi yapm şlar. İşte Cumhuriyet böyle anlaş lacak... Kad n kalabal ğ n içinde kaybolmuştu ve Atatürk adeta coşku dolu bir sesle: İşte Cumhuriyet'ten beklediğimiz netice diyordu. Aral k Ay Ana Bültenimizdeki Bulmacan n Yan t 1 2 P E R 9 R 11 Ç I T 3 G E 4 B E 5 S 6 B M E T M İ Ş B E Ş 7 N A A E Y D Z Y 8 E T İ N A S O Ş 10 A R K U C İ N 12 U İ N S A N L I K B R T S K T İ İ M E L A N E K U L 17 K 19 D Ü P O A T A R 18 A K T A E Z E N İ L Ö R T 20 K A N A 21 D A 22 E A A Ö İ L 23 C E B R E N 24 N E C İ L T A 25 Ü Ç İ Rotary Ailemizden Değerli dostlar m, Farkl olan kötüleriz hep. Farkl olman n bir ayr cal k olabileceği akl m za gelmez. Bugünlerde normal olarak gördüğümüz her şeyin dünyaya farkl l k olarak geldiğini, doğum sanc lar n hep farkl olanlar n çektiğini düşünmeyiz. Oysa çirkin ördek yavrusunu dinlediğimizde farkl l ğ n kötü olmad ğ n öğrenmiştik. Ne ara unuttuk bilmiyorum. Başkalar n n ayak izlerinden yürüyerek, ayn şeyleri ayn şekilde yap p başka sonuçlar umarak bir yere varamay z. Herkes ayn olmak zorunda değildir. Her nota benzersizdir, ama ortaya ç kan müzik bir uyum içerisindedir. Hayat bizi s radanlaşt rmaya çal şsa, koşullar zorlaşt rsa bile kendimizi gerçekleştirmek zorunday z. Aksi takdirde s radanm ş gibi davranarak kand rabileceğimiz bir tek kendimizizdir ve fatura yine bize kesilir. Zaman n en büyük servet olduğu günümüzde zaman m z boşa harcam ş oluruz. Oysa yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki... Sahile vuran denizy ld zlar n n hikâyesini hepimiz biliriz. Tüm denizy ld zlar n denize f rlatabilecek gücümüz olmayabilir. Birinin yüreğine dokunarak onun hayat n sonsuza kadar değiştirebilir, fark m z ortaya koyabiliriz. Göle at lan taş misali, etkileri taştan çok daha büyük olacakt r. Hayata seyirci kalarak yaşayanlardan olmay p, sahneye ç kmak istemekten bahsediyorum. Seyircileri de oyuna dâhil etmekten. Fark nda olabilmek, farkl olabilmek ve farkl l ğa sayg duyabilmekten. Tabii ki zaman m z n k s tl olduğunu unutmadan. Ömür dediğin üç gündür, Dün geldi geçti, yar n meçhuldür, O halde ömür dediğin bir gündür. Can Yücel in dizelerini unutmadan, Mevlana n n dizelerine kulak vererek yaşamaktan bahsediyorum. Dünyaya tek baş na meydan okumay öğrendim genç yaşta... Sonra kalabal klarla birlikte yürümek gerektiği fikrine vard m. Sonra da as l yürüyüşün kalabal klara karş olmas gerektiğine ayd m. Herkese mutlu, sağl kl ve huzurlu günler diliyorum. Sevgi ve sayg lar mla, Özden ÇETİN YAKIN Haberler & Duyurular - 02 Mart 2011 tarihinde Bilkent Konser Salonunda düzenleyeceğimiz Faz l SAY Piyano Resitalinin tüm geliri LÖSEV Lösemili Çocuklar Köyüne ekipman temini için kullan lacakt r. Sponsor aray şlar m z tüm h z yla devam etmektedir Mart 2011 tarihleri aras nda K z lcahamam Patalya Termal Oteli nde düzenleyeceğimiz 66. RYLA haz rl klar m z devam etmekte olup, Kenan IŞIK beyin kat l m kesinleşmiştir yaş aras üniversiteli gençleri bekliyoruz.

5 Konuşan Fotoğraflar Konuşan Fotoğraflar Doğumunun 200. Y l nda Chopin Ulusal Piyano Yar şmam z Andante Klasik Müzik Dergisinde de Haber Oldu Ankara Rotary Kulübü ile Ortak Yapt ğ m z Toplant Hürriyet Gazetesi nde Haber Oldu Rotary Yeşiltepe İlköğretim Okuluna Projeksiyon Cihaz Bağ ş Yapt k Guvernörümüzün de Kat ld ğ Törende 7/A S n f Öğrencileri Çok Mutluydu Dönemimizin 4. Eşler Toplant s Anadolu Medeniyetleri Müzesinin Rehberle Gezilmesinin Ard ndan Boyac zade Konağ nda Yenilen Toplu Yemekle Devam Etti 20 Ocak 2011 Tarihindeki Guvernör Ziyaretinde Guvernörümüz ve Eşi Meral Han m Üyelerimiz, Eşlerimiz ve Rotaractlar m zla Ayr Toplant lar Yapt lar Dönemimizin 3. Ocakbaş Toplant lar 15 Ocak 2011 Cumartesi Akşam Beş Dostumuzun Evsahipliklerinde Büyük Bir Kat l mla Gerçekleşti Guvernör Ziyareti Akşam nda Yap lan Yeni Üye Giriş Törenimizde Murat Yak n ve Eşi Özden in Rozetlerini Guvernörümüz ve Sevgili Eşi Meral Han m Takt lar Okullaşan Cezaevleri Projemiz Kapsam nda Sincan F1 Tipi Cezaevindeki Mobilya ve Ahşap Atölyesinde Meslek Edindirme Kurslar n n Aç l ş n Guvernörümüz Yapt 22 Ocak 2011 Tarihinde Gaziantep te Yap lan Bölge 2. Paylaş m Toplant s na Kat lan Başkan m z ve Sevgili Eşi Meriç Akşam da Ocakbaş na Davetliydiler

6 Yeni Üyelerimizi Tan yal m Rtn. Murat YAKIN 13 Ağustos 1977 y l nda Ankara da doğan Murat Yak n, ilkokulu Çay rhan İlköğretim Okulu nda, ortaokul ve liseyi Özel Yükseliş Koleji nde burslu olarak tamamlad. Üniversite lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu nda tamamlayan Murat, eş zamanl olarak giriş s navlar n üstün başar ile kazand ğ Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuar Kompozisyon Bölümü nde bestecilik alan nda eğitim almaya başlad. Bu dönemde yazd ğ ilk piyano parçalar yurt içinde ve yurt d ş nda Güney Afrika da seslendirildi y l nda fizyoterapist olarak lisans diplomas n ald ktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araşt rmalar Merkezi ne kompozisyon alan nda lisansüstü eğitim yapmak üzere tam bursla kabul edildi. Bunun üzerine, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuar ndaki eğitimini tamamlamay beklemeden İTÜ Müzik İleri Araşt rmalar Merkezi nde bestecilik eğitimine yüksek lisans seviyesinde devam etti. Murat Yak n, yüksek lisans eğitimi s ras nda, Özel Yeni Mecidiyeköy Polikliniği nde fizyoterapist olarak, Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi nde müzik öğretmeni olarak, ve İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuar nda araşt rma görevlisi olarak çal şt. Yüksek lisans s ras nda eserleri çeşitli ulusal ve uluslararas konser ve festivallerde seslendirildi. Bunlar aras nda Ctrl- Alt-Del, İstanbul Uluslararas Elektronik ve Elektro-Akustik Müzik Festivali, Birleşmiş Milletler 2015 Hedefleri Çok Alanl Sergisi, İstanbul Divertimento Müzik Festivalleri, halen Türkiye çap nda yürütülmekte olan Kompozisyon Öğrencileri Festivali belli başl lar olarak say labilir. Murat Yak n, 2006 y l nda yüksek lisans n tamamlad ve Amerika Birleşik Devletleri nde, The University of Memphis te tam burs ile kompozisyon alan nda doktoraya kabul edildi. The University of Memphis te eğitimine devam ettiği 3 sene boyunca asistanl k görevini sürdürerek kompozisyon, teori ve kulak eğitimi dersleri verdi. Ayr ca bölgedeki önemli elektronik müzik festivallerinden olan Imagine Electronic Music Festival n sorumluluğunu üstlendi. Bundan başka Amerika Birleşik Devletleri nde çeşitli festivallerde eserleri seslendirildi in Aral k ay nda Türkiye ye kesin dönüş yapan Murat Yak n, 2009 May s nda doktora derecesini ald Nisan ay nda Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuar nda ders saati ücretli olarak göreve başlayan Murat, 2009 Eylül ünde ayn kurumda öğretim görevlisi, 2010 Eylül ünde ise öğretim üyesi olarak atand. Void başl kl doktora tez çal şmas İngiltere deki Free Style Composition Competition, 2010 yar şmas nda ödül ald. Halen Başkent Üniversitesi Devlet Konservatuar nda yard mc doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Murat Yak n, 23 Ekim 2010 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü Polimer Kimyas Ana Bilim Dal nda yüksek lisans eğitimine devam eden, ayn zamanda da yal t m sektöründe faaliyet gösteren Özpor A.Ş. de sat n alma sorumlusu olarak çal şan, 17 Temmuz 1986 İzmir doğumlu kimyager Özden Çetin ile evlendi. Rotaractlar m zdan Değerli Rotaryen Büyüklerim, 2010 y l n n baş nda, dünyan n en büyük sivil toplum kuruluşlar ndan birisi olan, Rotaract ailesine dâhil oldum. O günden beri de toplumumun ve kulübümün gelişmesi için elimden gelen katk y yapmaya çal ş yorum. Arkadaşlar m n bana sorduğu Rotaract nedir? ile başlayacağ m. Her ne kadar Rotaract n anlat lamay p, sadece içinde yaşayarak anlaş lacağ na inansam da bir kaç kelime ile anlatmaya çal şacağ m. Rotaract nedir? Bana göre Rotaract; topluma duyarl l kt r, toplumdan kopmamakt r. Bana göre Rotaract; karş l ks z sevgidir. Bana göre Rotaract; kişisel gelişimin en büyük yard mc s d r. Bana göre Rotaract; hiç tan mad ğ n bir insanla Rotaract paydas nda buluşup konuşabilmektir. Bana göre Rotaract; liderlik vas flar n yükseltebileceğin, Rotaryen büyüklerinden tavsiyeler alabileceğin bir okuldur. Rotaract yaşant s için k sa say labilecek bu dönem içinde farkl mesleklerden, şehirlerden Rotaract arkadaşlar mla tan şma f rsat buldum ve daha birçok kişiyle de tan şacağ m biliyorum. Bu ailede gördüğüm ve en çok etkilendiğim şey, isimlerin baş ndaki s fatlar n hiç bir öneminin olmamas d r. Buradaki insanlar toplum bilinci gelişmiş, çevresinde olup bitene duyarl ve amaçlar n gerektiği zaman kendisinden önce düşünen kişilerdir ve bu amaçlar da Topluma Hizmet tir. Gerek yap lan projeler, gerek yap lacak olanlar bunun en güzel örneğidir. Rotaract kulüpleri karş l ks z hizmet felsefesini benimsemiş olsalar da bana göre işin asl bu değildir. En büyük karş l ğ asl nda biz al yoruz. Toplumun aksayan bir yönünün iyileştirilmesinde bizlerin katk s n n olduğunu bilmek en büyük mutluluktur ve bu da bizim verdiğimiz emeğin en önemli karş l ğ d r. İşte bu nedenden dolay bana göre en büyük karş l ğ bizler al yoruz. Biz Rotaractlar n düşüncelerini, fikirlerini dikkate ald ğ n z ve desteğinizin sürekli bizimle olduğunu gösterdiğiniz için, Bahçelievler Rotary Kulübü Başkan Levent Çolak a ve değerli Rotaryen Büyüklerimize kulübüm ve şahs m ad na teşekkür eder, sayg lar m sunar m. Rtc. An l ULUKAN Bahçelievler Rotaract Kulübü Toplum Hizmetleri Komitesi Başkan Biraz da gülelim Adam n biri doktora gitmiş, - Doktor bey bende unutkanl k başlad demiş. Doktor sormuş: - Ne zamandan beri? Adam boş gözlerle: - Ne ne zamandan beri? demiş!

7 Tarihte Bu Ay Ocak Ay ndan Seçmeler Haz rlayan : Rtn. Emre ÖZTÜRK 01 Ocak 1959: Küba Devrimi zafere ulaşt. Batista y l n ilk saatlerinde başkent Havana dan kaçt. Che nin önderliğindeki gerilla kollar şehre girdi. 05 Ocak 1921: Çerkez Ethem ve kardeşleri işgal kuvvetlerine s ğ nd lar. 06 Ocak 1997: Tarikat lideri kisvesi alt nda kad nlarla ilişki kurduğu iddia edilen Ali Kalkanc, Fadime Şahin'in ihbar ile yakaland. 07 Ocak 1957: Milli Türk Talebe Birliği, Rock and Roll ve Striptiz in yasaklanmas n istedi. 08 Ocak 1977: CHP lideri Bülent Ecevit, milletvekillerine yap lan zamlara tepki gösterdi; maaş zamm n kabul etmeyeceğini aç klad. 09 Ocak 1853: Osmanl İmparatorluğu için hasta adam tabiri ilk defa kullan ld. Rus Çar 1. Nikolay, İngiliz elçisine Kollar m z n aras nda hasta bir adam var dedi. 12 Ocak 1875: Dünyan n en eski ikinci yeralt toplu taş ma sistemi olan Tünel, İstanbul'da hizmete girdi. 13 Ocak 1973: Atatürk ün emriyle yurtd ş na eğitime gönderilen, Montaigne ve Ömer Hayyam çevirileri ile tan nan sanat tarihçisi ve eleştirmen Sabahattin Eyüboğlu öldü. 14 Ocak 1987: Vehbi Koç Dünyada Y l n İşadam seçildi. 15 Ocak 1459: Fatih Sultan Mehmet in hocas Akşemsettin öldü. İstanbul fethi s ras nda bugün Eyüp semtine ad na veren ve 669 daki İstanbul kuşatmas nda ölen sahabe Ebu Eyyüp El-Ensari nin kabrini bularak ordunun maneviyat n artt rm ş ve İstanbul a Fatih in isteğiyle Sultan n önünde girmiştir. 19 Ocak 2007: Gazeteci Hrant Dink uğrad ğ silahl sald r sonucu öldürüldü. 20 Ocak 1975: ASALA terör örgütü kuruldu. Aktif olduğu süre boyunca 110 terör eylemi gerçekleştirdi. 22 Ocak 1666: Babas taraf ndan Timur un, annesi taraf ndan da Cengiz Han n torunu olan Tac Mahal i yapt ran Babür imparatoru, Şah Cihan öldü. 24 Ocak 1993: Uğur Mumcu arabas na konan bomban n patlamas sonucu yaşam n kaybetti. Dönemin devlet büyükleri cinayeti çözmenin devletin namus borcu olduğunu belirtmelerine rağmen halen cinayet aç kl ğa kavuşturulamam şt r. 25 Ocak 1072: İlk Türkçe sözlük Divan- Lügat- Türk, Kaşgârl Mahmut taraf ndan yaz lmaya başland. 27 Ocak 1954: Köy Enstitüleri kapat ld. Böylece bir döneme damgas n vuran ve Türkiye deki en kapsaml mesleki eğitim hamlesi sona ermiş oldu. 28 Ocak 1547: VIII. Henry öldü. 6 defa evlenmesi, hatta ikinci evliliğini yapabilmek için İngiltere yi Katolik kilisesinden ay r p Anglikan Kilisesi ni kurmas yla ünlüdür. 31 Ocak 1729: Türkiye'de ilk Türkçe kitap, Mehmet Bin Mustafa'n n kaleme ald ğ S hah Cevheri (Vankulu) adl sözlük bas ld. Kitab basan İbrahim Müteferrika, ilk Türk matbaas n İstanbul da Sultanselim deki konağ nda kurmuştu. ROTARY BULMACASI Haz rlayan: Rtn. Ömer Naci Yukaruç Soldan sağa: 1: Ülkemizde seçilen ilk kad n Guvernör, 6: Bir Rotaryenin, olağan toplant lara devam n n en az yüzdesi, 7: Toplant larda konuşulmamas na özen gösterilen konu, 8: Sahte söz, 9: En tiz erkek sesi, 11: Osmanl da ileri gelenlerin çocuklar n yetiştiren kişi, 12: Bir devletin bir başka devletçe yönetimi, 14: Rotary nin resmi dan şman olarak temsil edildiği uluslararas kuruluş, 15: Dağlarda yaşayan ve geçimini odun toplay p satarak sağlayan, 17: Ankara n n bir ilçesi, 19:2010 y l Konvansiyonunun yap ld ğ ülke, 21: 1922 Mudanya Silah B rak şmas nda Türk heyeti başkan, 23: Eklem kaynamas, 24: Gösteriş. Yukar dan aşağ ya: 1: Rotary nin teşvik ettiği, 2: dönemi Guvernörünün soyad, 3: Bir üzüm salk m n oluşturan küçük salk mlar, 4: Rotary nin yaş aras çocuklara yönelik projesi, 5: 3-H program ndan biri, 8: Rotary de üyelerden istenen en önemli şey, 10: Rotary anlay ş n Rotary d ş nda yayg nlaşt rmak amac ile Rotaryen olmayan kişilerden oluşan birlik, 13: Kurucu başkan m z n soyad, 16: 2011 Konvansiyonu nun yap lacağ ülke, 18: Kendi kendini idare etme yetkisi olan, 20: Ülkemizde kurulan ilk Rotary Kulübünün ad, 22: Yasama konseyi kaç y lda bir toplan r? Not: Bulmacay çözerek kulüp sekreterimize ilk gönderen dostumuz, ödüllendirilecek olup, bulmaca yan tlar Şubat ay ana bültenimizde verilecektir. 24

8 Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun Ocak Ay Etkinliğimiz : Fehimpaşa Konağ Tiyatro Oyunu Tarih : 28 Ocak 2011 Cuma 20:00 23:00 Yer : Müjdat Gezen Sanat Merkezi Panora AVM Düzenleyen : Rtn. Necil BÜYÜKPAMUKÇU ve sevgili eşi Feride Dönemiz boyunca her ay yap lan Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun Ocak ay etkinliğimizi, Müjdat Gezen Sanat Merkezindeki Fehimpaşa Konağ tiyatro oyununu izleyerek gerçekleştirdik. Necil başkan m z n ve sevgili eşi Feride nin mükemmel organizasyonuna, kulüp üyelerimiz, eşlerimiz ve çocuklar m zla birlikte toplam 23 kişi kat ld. Turgut ÖZAKMAN n yazd ğ komedi türündeki oyundan sonra Necil başkan m z ve sevgili eşi Feride, etkinliğe kat lan tüm dostlar m z Tribeca Cafe de kahve içmeye davet etti. Dönemimizin 7. Dostum Bu Ay Bizi Nereye Götürüyorsun etkinliğine kat larak, BÜYÜKPAMUKÇU ailesini bu mükemmel organizasyonunda yaln z b rakmayan tüm dostlar m za ve bizlere bu etkinliği düzenleyen Necil başkan m zla sevgili eşi Feride ye çok teşekkür ederiz. Şubat Ay Etkinliğimiz Şubat ay etkinliğimiz Sinan ONAT dostumuz taraf ndan organize edilecektir. 17 Şubat 2011 Perşembe akşam saat 19:30 da, Hilton Otel in karş s nda bulunan, Schnitzel Restaurant daki Sevgililer Günü kutlamas na tüm dostlar m z, eşlerimizi ve misafirlerini bekliyoruz. En Etkin Rotary Ailesi Şeref Kürsüsü Üyelik Komitemiz taraf ndan yap lan değerlendirmede, En Etkin Rotary Ailesi yar şmam z n Ocak ay sonundaki genel s ralamas, aşağ daki biçimde oluşmuştur. Ocak ay birincisi ise sadece Ocak ay nda toplad klar 95 puanla ONAT ailesi olmuştur. Tüm ailelerimizi kutluyor başar lar n n sürekli olmas n diliyoruz. 1. ULUKAN ailesi 348 puan 2. KÜREĞİBÜYÜK ailesi 308 puan 3. YUKARUÇ ailesi 263 puan 4. KAYNAK ailesi 252 puan 5. ONAT ailesi 250 puan Ocak Ay nda % 100 Devam Eden Dostlar m z Ocak ay na ait devam oran m z % 84 olarak gerçekleşmiş olup, Kadri Güneş, Ömer Naci Yukaruç, Erkan Ulukan ve Engin Bülbül dostlar m z, Ocak ay ndaki toplant lar m z n tamam na kat lm şlard r, kendilerini kutlar, devamlar n n dönemimiz sonuna kadar sürekli olmas n dileriz. Şubat Dünya Anlay ş Ay Program 03 Şubat Toplant m z Başkent Üniversitesi Kanal B Televizyonu Bekleme Odas program n n yap mc ve sunucusu, ayn zamanda da siyaset bilimci ve yazar olan Say n Gürbüz EVREN 03 Şubat 2011 tarihindeki toplant m z n onur konuğu ve konuşmac s olarak Ermeni Sorunu konulu bir sunum gerçekleştirecektir. 05 Şubat Eşler Toplant s Dönemimizin 5. Eşler Toplant s Birgül Küreğibüyük dostumuzun ev sahipliğinde yap lacakt r. 10 Şubat Toplant m z Onur konuğumuz ve konuşmac m z daha önce ertelenen Futbol ve Şiddet konulu sunumuyla, eski FİFA kokartl hakemimiz Avukat Cem PAPİLA olacakt r. 12 Şubat 2011 Kastamonu Gezisi ve Kastamonu Rotary Kulübüyle Ortak Proje Memenizi Korumak Sizin Elinizde Fark nda m s n z? projemizi Kastamonu Rotary Kulübüyle ortak olarak gerçekleştireceğimiz Kastamonu gezimizde 13 Şubat 2011 günü Ankara ya döneceğiz. 19 Şubat Toplant m z ve Rotary nin 106. Kuruluş Y l Balosu CER Modern Sanatlar Merkezi nde An ttepe Rotary Kulübü organizasyonunda ortak toplant biçiminde Rotary nin 106. Kuruluş Y ldönümü Balosu yap lacakt r. Saat 20:00 da başlayacak Balo öncesindeki kokteylin başlama saati 19:00 dur. Bu toplant n n ortak yap lacak olmas sebebiyle 17 Şubat 2011 tarihinde Limak Ambassadore Otel de yap lmas gereken toplant m z yap lmayacakt r. 24 Şubat Toplant m z Bu haftaki toplant m zda, 02 Mart 2011 deki Faz l SAY Piyano Resitali ve Mart 2011 tarihleri aras ndaki 66. RYLA çal şmalar hakk nda görüşmeler ve son değerlendirmeler yap lacakt r.

9

27/01/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

27/01/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 27/01/2011 Kulübümüzün 1265. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi 26. yıl KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk,

Detaylı

03/03/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

03/03/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 03/03/2011 Kulübümüzün 1270. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi 26. yıl KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk,

Detaylı

06/01/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

06/01/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 06/01/2011 Kulübümüzün 1262. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi 26. yıl KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk,

Detaylı

24/02/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

24/02/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 24/02/2011 Kulübümüzün 1269. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk, kardeşlikle

Detaylı

04/11/2010. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

04/11/2010. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 04/11/2010 Kulübümüzün 1253. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk, kardeşlikle

Detaylı

ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ

ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ 1470. TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ 12 Kasım 2015 Wyndham Otel, Ankara KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk, kardeşlikle süslü Daha mutlu bir ülke yaratmaya

Detaylı

KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 BÜLTEN NO : 466-467 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI RAY KLİNGİNSMİTH 2440.BÖLGE GUVERNÖRÜ YEŞİM YÖNEY

KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 BÜLTEN NO : 466-467 ULUSLARARASI ROTARY BAŞKANI RAY KLİNGİNSMİTH 2440.BÖLGE GUVERNÖRÜ YEŞİM YÖNEY KURULUŞ 24.01.2001 CHARTER 23.05.2002 TOPLUM HİZMETLERİ KOMİTESİ TANKUT KARABACAK REYHAN ÖZLEN ÖZGÜR ARKUN MESLEK HİZMETLERİ KOMİTESİ ERCAN ÇELİKKAYA COŞKUN ERENAY GENÇLİK HİZMETLERİ KOMİTESİ MERT MACİT

Detaylı

16/06/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü

16/06/2011. Kulübümüzün Toplantısına Hoşgeldiniz. Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 16/06/2011 Kulübümüzün 1282. Toplantısına Hoşgeldiniz Ankara Bahçelievler Rotary Kulübü 2010-2011 2010 2011 Dönemi 26. yıl 2010 2011 Dönemi 26. yıl KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk,

Detaylı

İSTANBUL MARMARA ROTARY KULÜBÜ Kuruluş Tarihi 11 Nisan 1978 Charter Tarihi 26 Mart 1980

İSTANBUL MARMARA ROTARY KULÜBÜ Kuruluş Tarihi 11 Nisan 1978 Charter Tarihi 26 Mart 1980 ROTARY Tarih:17.02/2014 Pazartesi Sevgili Rotaryen Dostlarımız, Dönemimizin 32 uncu, Kulübümüzün 1743 ıncı Toplantısını 17.02.2014 tarihinde Marmara Yelken Kulübü nde gerçekleştirdik. Guvernör Yardımcımız

Detaylı

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu K.R Ravindran 2015-16 President,UR Başkanın Mesajı Kulüp Toplantı No: 1103 Dönem Toplantı No: 33 Bülten No: 33 Toplantı Yeri: Maslak Steigenberger Otel Toplantı Tarihi: 16 Mart 2016 Toplantı Saati :12:30-13:30

Detaylı

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE John F.Germ UR Başkanı 2016 2017 Güner İnci UR 2430.Bölge Guvernörü 2016 2017 Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd.

Detaylı

UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE

UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE K.R.Ravindran UR Başkanı 2015-2016 Canan Ersöz UR 2430.Bölge Guvernörü 2015-2016 Hasan Karamustafaoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör

Detaylı

21 Mart Su Yaşamdır Paneli ve Forumu

21 Mart Su Yaşamdır Paneli ve Forumu K.R Ravindran 2015-16 President,UR Başkanın Mesajı Kulüp Toplantı No: 1104 Dönem Toplantı No: 34 Bülten No: 34 Toplantı Yeri: Divan Otel Taksim Toplantı Tarihi: 25 Mart 2016 Toplantı Saati :19:00-22:00

Detaylı

1489. Toplantımıza Hoşgeldiniz

1489. Toplantımıza Hoşgeldiniz ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ 1489. Toplantımıza Hoşgeldiniz 14 Nisan 2016 Bilkent Otel, Ankara KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk, kardeşlikle süslü Daha mutlu bir ülke yaratmaya

Detaylı

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu 2420. BÖLGE İSTANBUL MASLAK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 14.04.1993

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu 2420. BÖLGE İSTANBUL MASLAK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 14.04.1993 K.R Ravindran 2015-16 President,UR Kulüp Toplantı No: 1088 Dönem Toplantı No: 16 Bülten No: 16 Toplantı Yeri :Maslak Steinberger Otel Toplantı Tarihi: 11 Kasım 2015 Toplantı Saati :12:00 13:30 Hizmetlerinizi

Detaylı

BAŞKAN : Özcan KALAYCI Bülent YILDIRIM BAŞKAN: SAYMAN : Nesrin FİDAN ÜYE : Figen GÖNEN. info@antalyafalezrotary.org KOMİTELER TOPLANTI BİLGİLERİ

BAŞKAN : Özcan KALAYCI Bülent YILDIRIM BAŞKAN: SAYMAN : Nesrin FİDAN ÜYE : Figen GÖNEN. info@antalyafalezrotary.org KOMİTELER TOPLANTI BİLGİLERİ Binota-Kalyan BANERJEE Nilüfer&İsmail KAHYAOĞLU Demet Salih PEKER Bilge & Özcan KALAYCI U.R ve BÖLGE YÖNETİMİ YÖNETİM KURULU U.R. BAŞKANI Binota Kalyan BANERJEE 2430 GUVARNÖRÜ Nilüfer İsmail KAHYAOĞLU

Detaylı

İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ DÖNEMİ BÜLTENİ

İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ DÖNEMİ BÜLTENİ İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ 2017-18 DÖNEMİ BÜLTENİ Bülten No:4 Kulüp Toplantı No: 929 Dönem Toplantı No: 14 Toplantı Tarihi: 10.10.2017 www.atasehirrotary.org U.R. Başkanı: Ian H.S. Riseley U.R. 2420.

Detaylı

ANA BÜLTEN. Aral k 2010-12

ANA BÜLTEN. Aral k 2010-12 ANA BÜLTEN Aral k 2010-12 Başkan n Seyir Defteri Değerli Dostlar m ve Sevgili Eşlerimiz, 2011 y l n n ülkemize ve Rotary ailemize sağl k, mutluluk ve güzel sürprizler getirmesi dileğiyle hepinizin yeni

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

ANA BÜLTEN. Eylül 2010-6

ANA BÜLTEN. Eylül 2010-6 ANA BÜLTEN Eylül 2010-6 Başkan n Seyir Defteri Değerli Dostlar m ve Sevgili Eşlerimiz, Dönemimizin üçüncü ay n da sizlerin verdiği moral ve destekle tamamlad k. Bugüne kadar bir yandan dostluk etkinliklerimize

Detaylı

UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE

UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE K.R.Ravindran UR Başkanı 2015-2016 Canan Ersöz UR 2430.Bölge Guvernörü 2015-2016 Hasan Karamustafaoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör

Detaylı

UR Başkanı John F. Germ. UR Bölge Dönem Guvernörü Güner İnci. UR Bölge 17. Grup Guvernör Yardımcısı Engin Bozkurt.

UR Başkanı John F. Germ. UR Bölge Dönem Guvernörü Güner İnci. UR Bölge 17. Grup Guvernör Yardımcısı Engin Bozkurt. Kuruluş Tarihi: 19 Nisan 1974 Charter: 13339 District 2430 Zone 20 B 2016-2017 Dönemi Bülten no: 33 UR Başkanı John F. Germ UR 2430. Bölge Dönem Guvernörü Güner İnci UR 2430. Bölge 17. Grup Guvernör Yardımcısı

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu 2420. BÖLGE İSTANBUL MASLAK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 14.04.1993

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu 2420. BÖLGE İSTANBUL MASLAK ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 14.04.1993 K.R Ravindran 2015-16 President,UR Kulüp Toplantı No: 1089 Dönem Toplantı No: 17 Bülten No: 17 Toplantı Yeri :Maslak Cumhuriyet Koleji Toplantı Tarihi: 18 Kasım 2015 Toplantı Saati :10:00 15:30 Hizmetlerinizi

Detaylı

ANKARA-OSTİM ROTARY KULÜBÜ

ANKARA-OSTİM ROTARY KULÜBÜ 2013-2014 DÖNEMİ KULÜP BÜLTENİ NO : 4 (EKİM) BAŞKANIN MEKTUBU Değerli Dostlar Ron D.BURTON Uluslararası Rotary Başkanı 2013 2014 Dönemi Gürkan OLGUNTÜRK 2430. Bölge Guvernörü 2013 2014 Dönemi N.Altan ARSLAN

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

Ron D. BURTON. Uluslararası Rotary Başkanı. U.R. 2440 Bölge Guvernörü Esat KARDIÇALI. VII. Grup Guvernör Temsilcisi Erhan GÖKDAĞ

Ron D. BURTON. Uluslararası Rotary Başkanı. U.R. 2440 Bölge Guvernörü Esat KARDIÇALI. VII. Grup Guvernör Temsilcisi Erhan GÖKDAĞ Uluslararası Rotary Başkanı Ron D. BURTON U.R. 2440 Bölge Guvernörü Esat KARDIÇALI VII. Grup Guvernör Temsilcisi Erhan GÖKDAĞ Toplantı Yeri: Kordon Otel Çarşamba 12.30-14.00 En iyi bireyler, kendinden

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

BURSA ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ

BURSA ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ Toplantı Yeri : PODYUM DAVET Kuruluş Tarihi : 28.02.2003 Toplantı Gün /Saati : Salı 19.30 Chartered : 10.02.2004 Kulüp No : 64494 Sevgili Dostlarım, BAŞKAN IN MEKTUBU UR. Başkanı John F. GERM UR. 2440

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu K.R Ravindran 2015-16 President,UR Kulüp Toplantı No: 1105 Dönem Toplantı No: 35 Bülten No: 35 Toplantı Yeri: Steigenberger Otel Toplantı Tarihi: 30 Mart 2016 Toplantı Saati :12:30-13:30 Hizmetlerinizi

Detaylı

ULUSLARARASI ROTARY 2430. BÖLGE ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ. 2015-16 DÖNEMİ 4. Bülteni Ağustos 2015

ULUSLARARASI ROTARY 2430. BÖLGE ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ. 2015-16 DÖNEMİ 4. Bülteni Ağustos 2015 ULUSLARARASI ROTARY 2430. BÖLGE ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ Hizmetleriniz Dünyaya Armağan Olsun 2015-16 DÖNEMİ 4. Bülteni Ağustos 2015 U.R Başkanı : K.R.«Ravi» Ravindran 2430. Bölge Guvernörü : Canan

Detaylı

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE John F.Germ UR Başkanı 2016-2017 Güner İnci UR 2430.Bölge Guvernörü 2016-2017 Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd.

Detaylı

BURSA ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ Toplantı No : 363 Tarih : 02/11/2010

BURSA ÇEKİRGE ROTARY KULÜBÜ Toplantı No : 363 Tarih : 02/11/2010 Kuruluş Tarihi : 28.02.2003 Chartered : 10.02.2004 Kulüp No : 64494 En iyi bireyler, Kendilerinden çok ait olduğu toplumu dü ünen, onun varlığının ve mutluluğunun korunmasına, ya amını adayan insanlardır.

Detaylı

UR Başkanı John F. Germ. UR Bölge Dönem Guvernörü Güner İnci. UR Bölge 17. Grup Guvernör Yardımcısı Engin Bozkurt.

UR Başkanı John F. Germ. UR Bölge Dönem Guvernörü Güner İnci. UR Bölge 17. Grup Guvernör Yardımcısı Engin Bozkurt. Kuruluş Tarihi: 19 Nisan 1974 Charter: 13339 District 2430 Zone 20B 2016-2017 Dönemi Bülten no: 30 UR Başkanı John F. Germ UR 2430. Bölge Dönem Guvernörü Güner İnci UR 2430. Bölge 17. Grup Guvernör Yardımcısı

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim.

BÜLTEN. Dünya barışına katkı sağlayacak yeni nesiller yetiştirelim. Mutlu BÜLTEN Kuruluş : 25/08/1983 - Charter : 19/06/1987 UR 2430. Bölge - Kulüp No : 24794 Tarih : 09.09.2014 - Kulübün 1.421, Dönemin 10. Toplantısı Toplantı Günü, Yeri ve Saati : Her Salı Belediye Plaj

Detaylı

İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ DÖNEMİ BÜLTENİ

İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ DÖNEMİ BÜLTENİ İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ 2017-18 DÖNEMİ BÜLTENİ Bülten No:5 Kulüp Toplantı No: 931 Dönem Toplantı No: 15 Toplantı Tarihi: 17.10.2017 www.atasehirrotary.org U.R. Başkanı: Ian H.S. Riseley U.R. 2420.

Detaylı

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE John F.Germ UR Başkanı 2016-2017 Güner İnci UR 2430.Bölge Guvernörü 2016-2017 Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE John F.Germ UR Başkanı 2016-2017 Güner İnci UR 2430.Bölge Guvernörü 2016-2017 Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd.

Detaylı

ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ

ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ 1462. TOPLANTIMIZA HOŞGELDİNİZ 10 Eylül 2015 Wyndham Otel, Ankara KULÜP MARŞIMIZ Bir gönül bahçesi kulübümüz Sevgi, dostluk, kardeşlikle süslü Daha mutlu bir ülke yaratmaya

Detaylı

Ian H.S. Riseley UR Başkanı Serdar Ünlü UR 2430.Bölge Guvernörü İsmail Okutgen UR 2430.Bölge 23.Grup Guvernör Yrd.

Ian H.S. Riseley UR Başkanı Serdar Ünlü UR 2430.Bölge Guvernörü İsmail Okutgen UR 2430.Bölge 23.Grup Guvernör Yrd. KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE Ian H.S. Riseley UR Başkanı 2017 2018 Serdar Ünlü UR 2430.Bölge Guvernörü 2017 2018 İsmail Okutgen UR 2430.Bölge 23.Grup Guvernör

Detaylı

OR-AN ROTARY KULÜBÜ. Kuruluş : 7 Ekim 1997. Sakuji Tanaka UR BAŞKANI 2012 2013. Murat ÖZ 2430.BÖLGE GUVERNÖRÜ 2012-2013

OR-AN ROTARY KULÜBÜ. Kuruluş : 7 Ekim 1997. Sakuji Tanaka UR BAŞKANI 2012 2013. Murat ÖZ 2430.BÖLGE GUVERNÖRÜ 2012-2013 OR-AN ROTARY KULÜBÜ Kuruluş : 7 Ekim 1997 Sayı : 1 01 Temmuz 31 Temmuz Sevgili Rotary Ailem, Sakuji Tanaka UR BAŞKANI 2012 2013 Murat ÖZ 2430.BÖLGE GUVERNÖRÜ 2012-2013 Selim SOYDEMİR 11. Grup Guvernör

Detaylı

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu K.R Ravindran 2015-16 President,UR Kulüp Toplantı No: 1100 Dönem Toplantı No: 30 Bülten No: 30 Toplantı Yeri: Maslak Steigenberger Otel Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2016 Toplantı Saati :12:30-13:30 Hizmetlerinizi

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Maslak Rotary Kulübü

Maslak Rotary Kulübü K.R Ravindran 2015-16 President,UR Kulüp Toplantı No: 1077 Dönem Toplantı No: 5 Bülten No: 5 Toplantı Yeri :Maslak Steinberger Otel Toplantı Tarihi: 12 Ağustos 2015 Toplantı Saati :12.30 13.30 Hizmetlerinizi

Detaylı

Defne Rotary Kulübü TOPLANTI BİLGİLERİ. U.R. Başkanı : Kalyan BANERJEE. U.R Bölge Guvernörü : İsmail KAHYAOĞLU

Defne Rotary Kulübü TOPLANTI BİLGİLERİ. U.R. Başkanı : Kalyan BANERJEE. U.R Bölge Guvernörü : İsmail KAHYAOĞLU U.R. Başkanı : Kalyan BANERJEE U.R. 2430. Bölge Guvernörü : İsmail KAHYAOĞLU 8.Grup Guvernör Yardımcısı : Emine PEHLİVAN Defne Rotary Kulübü TOPLANTI BİLGİLERİ TARİH : 20-03-2012 TOPLANTI SAYISI : 812

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor

Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor Turgutreis Tours Genel Müdürü Hatice Türkel bir açıklama yaparak kış etkinliklerini şöyle sıraladı: Bu hafta sonu ( 4 Mart) TED Koleji ve yerli grup olarak

Detaylı

Defne Rotary Kulübü. U.R. Başkanı : John F. GERM TOPLANTI BİLGİLERİ TARİH : U.R Bölge Guvernörü : Güner İNCİ TOPLANTI SAYISI : 1036

Defne Rotary Kulübü. U.R. Başkanı : John F. GERM TOPLANTI BİLGİLERİ TARİH : U.R Bölge Guvernörü : Güner İNCİ TOPLANTI SAYISI : 1036 U.R. Başkanı : John F. GERM U.R. 2430. Bölge Guvernörü : Güner İNCİ 2.Grup Guvernör Yardımcısı : Mehmet ŞAKAR Defne Rotary Kulübü TOPLANTI BİLGİLERİ TARİH : 01-11-2016 TOPLANTI SAYISI : 1036 BÜLTEN SAYISI

Detaylı

GÖLCÜK ROTARY KULÜBÜ

GÖLCÜK ROTARY KULÜBÜ GÖLCÜK ROTARY KULÜBÜ Kuruluş Tarihi : 19.03.1993 Charter Tarihi : 23.04.1997 Toplantı No 1076 - Bülten No - Toplantı Yeri WELLBORN HOTEL - Toplantı tarihi 21.09.2015 - Toplantı Saati 10:30 - Dönem Toplantı

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ DÖNEMİ BÜLTENİ

İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ DÖNEMİ BÜLTENİ İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ 2016-17 DÖNEMİ BÜLTENİ Bülten No:14 Kulüp Toplantı No: 884 Dönem Toplantı No:14 Toplantı Tarihi: 2.11.2016 www.atasehirrotary.org U.R. Başkanı: John Germ U.R. 2420. Bölge

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. ALMANCA TİYATRO TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi Almanca Tiyatro Kulübünün sergileyeceği Meine Leiche, Deine Leiche isimli oyuna katılımınız bizleri onurlandıracaktır. ANKARA GEZİMİZ Gelenekselleşen

Detaylı

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu

Geçmiş Dönem Başkanı : Ercan Zorlu K.R Ravindran 2015-16 President,UR Başkanın Mesajı Kulüp Toplantı No: 1101 Dönem Toplantı No: 31 Bülten No: 31 Toplantı Yeri: Maslak Steigenberger Otel Toplantı Tarihi: 2 Mart 2016 Toplantı Saati :12:30-13:30

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

2009-2010 Dönem Kulüp Bülteni

2009-2010 Dönem Kulüp Bülteni 2009-2010 Dönem Kulüp Bülteni U. Rotary Başkanı 2420 Bölge Guvernörü Guv. Yrd. 6. Gr. Kulüpler Kulüp Başkanı RAY KLINGINSMITH AHMET KARA ŞERİF ENSARİ Derneğin Yaşı Kuruluş Tarihi Charter Tarihi Dernek

Detaylı

ÖĞRENCİLERİMİZİ HEYECANLANDIRDI

ÖĞRENCİLERİMİZİ HEYECANLANDIRDI YENİ OKUL ÖĞRENCİLERİMİZİ HEYECANLANDIRDI BİNAMIZ 06.12.2013 CUMA günü okulumuz konferans salonunda genel müdürümüz en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm öğrencilerimizle toplantılar düzenledi. Birey olarak

Detaylı

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI Özel Merter Anadolu Lisesinin düzenlediği sınıflar arası Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları, oynanan final maçıyla sona erdi. 12 sınıfın kıyasıya mücadele ettiği

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Pera Müzesi Meslek Gezisi

Pera Müzesi Meslek Gezisi Rotary Serving Humanity John. F. Germ Uluslararası Rotary Başkanı Üyelere Duyurudur Bu duyuru Geri Kazanılmış Kağıt a basılmıştır Rotary İnsanlığa Hizmet Götürür Özcan Albak UR 2420. Bölge Guvernörü Toplantı

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI

John F.Germ UR Başkanı Güner İnci. Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd YÖNETİM KURULU KOMİTE BAŞKANLARI KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE John F.Germ UR Başkanı 2016-2017 Güner İnci UR 2430.Bölge Guvernörü 2016-2017 Umur Sakallıoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör Yrd.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

BURSA BADEMLÝ ROTARY KULÜBÜ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05.2010 / CHARTER: 21.06.2010 / KULÜP NO: 83357 2012-13 U.R. Baþkaný Sakuji TANAKA U.R. 2440. Bölge Guvernörü Güneþ ERTAÞ 1. Grup Guvernörü Yrd. Denizhan

Detaylı

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ

III. BÖLÜM PROTOKOL TÜRLERİ VE PROTOKOL LİSTELERİ İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM PROTOKOL A. Protokolün Tarihsel Celişimi...1 B. Protokolün Anlam ve Önemi... 6 C. Protokol Mevzuatı... 13 D. Kurumlarda Protokol Müdürlüklerinin Kuruluşu ve Görev - Yetki - Sorumlulukları...

Detaylı

Toplantı No: Toplantı Yeri: WELLBORN OTEL - Toplantı Tarihi: Toplantı Saati: 19:30 - Dönem Toplantı No: 33.

Toplantı No: Toplantı Yeri: WELLBORN OTEL - Toplantı Tarihi: Toplantı Saati: 19:30 - Dönem Toplantı No: 33. Toplantı No: 1097 - Toplantı Yeri: WELLBORN OTEL - Toplantı Tarihi: 15.02.2016 Toplantı Saati: 19:30 - Dönem Toplantı No: 33 1 Kuruluş Tarihi: 19.03.1993 - Charter Tarihi: 23.04.1997 Yönetim Kurulu & Başkanın

Detaylı

ULUSLARARASI ROTARY 2430. BÖLGE ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ. 2015-16 DÖNEMİ 8. Bülteni Ekim 2015

ULUSLARARASI ROTARY 2430. BÖLGE ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ. 2015-16 DÖNEMİ 8. Bülteni Ekim 2015 ULUSLARARASI ROTARY 2430. BÖLGE ANKARA BAHÇELİEVLER ROTARY KULÜBÜ Hizmetleriniz Dünyaya Armağan Olsun 2015-16 DÖNEMİ 8. Bülteni Ekim 2015 U.R Başkanı : K.R.«Ravi» Ravindran 2430. Bölge Guvernörü : Canan

Detaylı

Veli-Öğretmen Görüşmeleri

Veli-Öğretmen Görüşmeleri Veli-Öğretmen Görüşmeleri Sayın Velilerimiz, 2015-2016 öğretim yılı Veli-Öğretmen Görüşmeleri (ilkokulortaokul-lise), 1.dönem sonu çalışmaları nedeniyle 18-22 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılamayacaktır.

Detaylı

2016 / 2017 DÖNEMİ .YIL YARIM ASIRA BİR YIL KALA 49

2016 / 2017 DÖNEMİ .YIL YARIM ASIRA BİR YIL KALA 49 ROTARY İNSANLIĞA HİZMET EDER 2016 / 2017 DÖNEMİ ADANA ROTARY KULÜBÜ YARIM ASIRA BİR YIL KALA 49.YIL SAYI: 33 06 NİSAN 2017 BAŞKANIN MEKTUBU Rtn. Prof. Dr. Özgür YAĞMUR 2016-2017 Dönem Başkanı Sevgili Rotary

Detaylı

gölcük rotary kulübü

gölcük rotary kulübü gölcük rotary kulübü Kuruluş Tarihi : 19.03.1993 Charter Tarihi : 23.04.1997 2012013 DÖNEMİ Sakuji Tanaka UR. BAŞKANI 2012-2013 Dönemi Rtn. Sait FEYZİOĞLU UR. 2420 Bölge Guvernörü 2012-2013 Dönemi Rtn.Nuri

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Toplantı No: Toplantı Yeri: WELLBORN OTEL - Toplantı Tarihi: Toplantı Saati: 19:30 - Dönem Toplantı No: 28.

Toplantı No: Toplantı Yeri: WELLBORN OTEL - Toplantı Tarihi: Toplantı Saati: 19:30 - Dönem Toplantı No: 28. Toplantı No: 1092 - Toplantı Yeri: WELLBORN OTEL - Toplantı Tarihi: 11.01.2015 Toplantı Saati: 19:30 - Dönem Toplantı No: 28 1 Kuruluş Tarihi: 19.03.1993 - Charter Tarihi: 23.04.1997 Yönetim Kurulu & Başkanın

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

gölcük rotary kulübü

gölcük rotary kulübü gölcük rotary kulübü Kuruluş Tarihi : 19.03.1993 Charter Tarihi : 23.04.1997 2012013 DÖNEMİ Sakuji Tanaka UR. BAŞKANI 2012-2013 Dönemi Rtn. Sait FEYZİOĞLU UR. 2420 Bölge Guvernörü 2012-2013 Dönemi Rtn.Nuri

Detaylı

İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ DÖNEMİ BÜLTENİ

İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ DÖNEMİ BÜLTENİ İSTANBUL ATAŞEHİR ROTARY KULÜBÜ 2017-18 DÖNEMİ BÜLTENİ Bülten No:9 Kulüp Toplantı No: 936 Dönem Toplantı No: 20 Toplantı Tarihi: 20.11.2017 www.atasehirrotary.org U.R. Başkanı: Ian H.S. Riseley U.R. 2420.

Detaylı

Uluslararası Rotary 2430. Bölge 2013-2014 Dönemi Başkanlar Eğitim Semineri(BES) ve Eğitim Asamblesi Antalya da yapıldı.

Uluslararası Rotary 2430. Bölge 2013-2014 Dönemi Başkanlar Eğitim Semineri(BES) ve Eğitim Asamblesi Antalya da yapıldı. Uluslararası Rotary 2430. Bölge 2013-2014 Dönemi Başkanlar Eğitim Semineri(BES) ve Eğitim Asamblesi Antalya da yapıldı. UR 2430. Bölge 2013-2014 Dönemi Bes ve Eğitim Asamblesi 3-7 Nisan 2013 de Antalya

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ

VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ VANGÖLÜ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU Merkez Adres: Valimithat Bey Mah. Cemaller Sok.No:4 Kat:4-6 İpekyolu/VAN Tel: (0432) 217 70 61 Fax:(0432)

Detaylı

UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE

UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE K.R.Ravindran UR Başkanı 2015-2016 Canan Ersöz UR 2430.Bölge Guvernörü 2015-2016 Hasan Karamustafaoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE

UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE KURULUŞ: 06 MAYIS 1985 CHARTER: 22 MAYIS 1987 UR.2430.BÖLGE ORDU/TÜRKİYE K.R.Ravindran UR Başkanı 2015-2016 Canan Ersöz UR 2430.Bölge Guvernörü 2015-2016 Hasan Karamustafaoğlu UR 2430.Bölge 9.Grup Guvernör

Detaylı

MERSİN ROTARY KULÜBÜ

MERSİN ROTARY KULÜBÜ Mersin Rotary Kulübü Bölge: UR 2430 Kuruluş: 07.09.1972 Charter: 11.04.1980 Kulüp No: 13364 MERSİN ROTARY KULÜBÜ 2015-2016 / 02.09.2015 09.09.2015 13.01.2016 19.08.2015 12.08.2015 22.07.2015 14.07.2015

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü

TOTEK Beşinci Dönem UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 86 Ölçme Değerlendirme Komisyonu UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) RAPORU Dr. Semih Aydoğdu Uzmanl k Eğitimi Gelişim S nav Koordinatörü 29 May s 2010 tarihinde Türkiye deki bütün uzmanl k dallar aras

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ

DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ DİYABETLE YAŞAM DERNEĞİ 2008 FAALİYET RAPORU ''Gençlik'' Konulu Seminer 02 Mart 2008 Tarihinde TC Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı. Uzman Dr Murat Bilgilinin konuşmacı olarak katıldığı seminer

Detaylı

Haziran 2015 Bülteni. UR 2015 2016 Başkanı. K.R. Ravindran. 2420.Bölge Guvernörü. Mufit Ülke ve Sema Ülke. Mehmet Sabri ve Aylin Görkey

Haziran 2015 Bülteni. UR 2015 2016 Başkanı. K.R. Ravindran. 2420.Bölge Guvernörü. Mufit Ülke ve Sema Ülke. Mehmet Sabri ve Aylin Görkey Haziran 2015 Bülteni UR 2015 2016 Başkanı Değerli Rotaryen Dostlarım, Kulübümüz kısa Haziran ayı bölgemizde çok yoğun bir şekilde yapılan devir teslim töreniyle noktalamadan önce devir aldıım bu görevin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ANKARA-OSTİM ROTARY KULÜBÜ. Sevgili Dostlarım,

ANKARA-OSTİM ROTARY KULÜBÜ. Sevgili Dostlarım, 2015-2016 DÖNEMİ KULÜP BÜLTENİ NO : 1 ( Temmuz 2015 ) ANKARA-OSTİM Sevgili Dostlarım, K.R. (Ravi) RAVİNDRAN Uluslararası Rotary Başkanı 2015 2016 Dönemi Canan ERSÖZ UR.2430. Bölge Guvernörü 2015 2016 Dönemi

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BURSLARDAN YARARLANDIRILMALARINA İLİŞKİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Kadir Has Üniversitesi nde Lisansüstü Eğitim

Detaylı