T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU"

Transkript

1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Galip EKUKLU LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANESİ VE LÜLEBURGAZ 82. YIL DEVLET HASTANELERİNDE İŞ VE ÇALIŞMA ORTAMINDAN KAYNAKLANAN RİSKLER VE BU RİSKLERİ HEMŞİRELERİN ALGILAMA DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI (Yüksek Lisans Tezi) Hem. İlknur TAŞÇIOĞLU EDİRNE 2007

2 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürlüğü O N A Y Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı yüksek lisans programı çerçevesinde ve Doç. Dr. Galip EKUKLU danışmanlığında yüksek lisans öğrencisi İlknur TAŞÇIOĞLU tarafından tez başlığı Lüleburgaz Devlet Hastanesi ve Lüleburgaz 82. Yıl Devlet Hastanelerinde İş ve Çalışma Ortamından Kaynaklanan Riskler ve Bu Riskleri Hemşirelerin Algılama Düzeylerinin Saptanması olarak teslim edilen bu tezin tez savunma sınavı 20/04/2007 tarihinde yapılarak aşağıdaki jüri üyeleri tarafından Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir. İmza Unvanı Adı Soyadı JÜRİ BAŞKANI İmza Unvanı Adı Soyadı ÜYE İmza Unvanı Adı Soyadı ÜYE Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. Prof. Dr. İsmet DÖKMECİ Enstitü Müdürü

3 TEŞEKKÜR Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı nda yürüttüğüm yüksek lisans eğitimimde ve tez çalışmamda her türlü desteğini, emeğini ve katkılarını esirgemeyen Danışman Hocam Doç. Dr. GalipEKUKLU ya ve eğitimimdeki destek ve katkılarından dolayı Halk Sağlığı Anabilim Dalı nın Öğretim Üyeleri; Prof. Dr. Faruk YORULMAZ a, Doç. Dr. Muzaffer ESKİOCAK a, Yrd. Doç. Dr. Ufuk BERBEROĞLU na ve Yrd. Doç. Dr. Burcu TOKUÇ a çok teşekkür ediyorum İÇİNDEKİLER Sayfa GİRİŞ ve AMAÇLAR...1

4 Sorunun Tanımı ve Önemi...1 GENEL BİLGİLER...5 Hemşirelik...5 Sağlıklı ve Güvenli Hastane Ortamı...7 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı...10 Tehlike ve Risk Kavramları...13 Hastanelerdeki Tehlike ve Riskler...15 Hemşirelerin İşinden Kaynaklanan Tehlike ve Riskler...25 YÖNTEM VE GEREÇLER...27 Araştırmanın Tipi...27 Araştırma Hipotezi...27 Araştırmanın Yeri...27 Araştırmanın Evreni...28 Araştırmanın Değişkenleri...28 Verilerin Toplanması...28 Ön Uygulama...29 Uygulama...29 Verilerin Değerlendirilmesi...30 Etik Kurul Onayı...30 Araştırmanın Kısıtlılıkları...30 BULGULAR...31 TARTIŞMA...57 SONUÇLAR VE ÖNERİLER...65 ÖZET...69 SUMMARY...70 KAYNAKLAR...71 RESİMLEMELER LİSTESİ...75 ÖZGEÇMİŞ...78 SİMGE ve KISALTMALAR

5 ABD AIDS ANA CDC dba DSÖ HIV ICN ILO NIOSH OSHA SSK TSH TÜİK : Amerika Birleşik Devletleri : Acquired Immun Deficiency Syndrome (Kazanılmış Bağışıklık Eksikliği Sendromu) : American Nurses Association (Amerikan Hemşireler Birliği) : Centers for Disease Control and Prevention (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) : A weighted decibel (A Ağırlıklı Skalada Desibel) : Dünya Sağlık Örgütü (WHOWorld Heath Organization) : Human Immunodeficiency Virus (Bağışıklık Sisteminin Çökmesine Neden Olan Virüs) : International Council of Nurses (Uluslararası Hemşireler Konseyi) : International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü) : National Institute for Occupational Safety and Health ( Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü) : The Occupational Safety and Health Administration (İş Güvenliği ve Sağlığı Birliği) : Sosyal Sigortalar Kurumu : Temel Sağlık Hizmetleri : Türkiye İstatistik Kurumu

6 GİRİŞ ve AMAÇLAR SORUNUN TANIMI ve ÖNEMİ Çalışma, herhangi bir çalışma ortamında ve her türlü üretim ilişkisi içinde üretim ve yeniden üretim faaliyetlerinden oluşan, kullanım ve değişim değeri olan mal ve hizmet üretimidir. Emek gücü, üretim araçları ve çalışma ortamı, üretimin temel bileşenleridir. Üretim faaliyetlerinin gerçekleştiği çalışma ortamı sağlıklı ve güvenli olduğunda işçinin sağlığını olumlu, sağlıksız ve güvensiz olduğunda ise olumsuz etkilemektedir (1). Sağlık alanı da bir hizmet üretim dalı, bir iş koludur ve her iş kolu gibi kendine özel riskler içermektedir. Bu alanda çalışan insanların sayılarının çok olması da bu risklerin önemini arttıran bir diğer nedendir. Bu konuyla ilgili bir saptama da, konunun yalnızca sağlık personelini ilgilendirmediğidir. Risk altında çalışan personelin vereceği hizmetin, en azından o hizmeti alan kişileri de ilgilendirdiği gerçektir (2). Sağlık çalışanları ve özellikle hemşireler, mesleksel sağlık sorunlarının en fazla görüldüğü çalışma gruplarındandır. Sağlık çalışanları ve hemşireler, her koşulda çok ve çeşitli riskler altında çalışmaktadırlar (3,4). Çağımızda sağlık personeli; oldukça zor koşullarda çalışmasına karşın, geleneksel değerlerin de etkisiyle, bir çalışan gibi değil, sanki kendini feda etmesi gereken ve sağlık sorunları yokmuş gibi görülen çalışanlardır. Sağlık çalışanları da, tıpkı diğer çalışanlar gibi bir çalışandır ve onların çalışma süreçlerinde karşılaştıkları hemen tüm sorunlarla karşı karşıyadır (5). Oysa, sağlık hizmetlerinde çalışma koşulları topluma verilen sağlık hizmetine biçilen önemle koşuttur (4). Topluma sunulan sağlık hizmetlerinin niteliği, sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu çalışma ve yaşam koşulları ile yakından ilişkilidir (5). Diğer iş kollarında sağlık risklerine karşı hangi önlemler gerekiyorsa, sağlık iş kolunda da benzer önlemlerin alınması gerekir (2). Dünya Sağlık Örgütü nün (DSÖ) sağlık tanımı kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde olması olarak ifade edilmektedir (6). Çalışan kesimi bu kapsamın dışında tutmak 1

7 düşünülemez. Sağlık çalışanlarının da fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali içinde olmasını sağlamak için sağlık durumundan olan sapmaları iyi değerlendirmek gerekir (7). Çalışma ortamı koşullarının olumsuz olması ve çalışma ortamında bir çok tehlike ve riskin bulunması ve bunların önlenememesi nedeniyle hemşireler ve diğer sağlık çalışanları meslek hastalıklarına, iş kazalarına ve bu tehlike ve risklere bağlı yaralanmalara maruz kalabilmektedirler (1). Hemşirelerin ağır iş yükü, ağır ve ölümcül hastalara bakım vermek, gerektiğinde hasta ve yakınlarına destek vermek zorunda kalınması gibi nedenler, iş ile ilgili stres ve gerginliğe yol açmaktadır. Ayrıca sağlık sistemindeki yetersizlikler, hizmetin ve personelin dengesiz dağılımı çalışanlarda düş kırıklığı ve gerginlik yaratmaktadır. İşten kaynaklanan gerginlikler kişide depresyon, kaygı, gerilim tipi baş ağrısı ve uykusuzluk gibi fizyolojik etkilere de yol açmaktadır (8). Son 20 yıldır dünya ve ülke genelinde sağlık çalışanlarının çalışma koşulları giderek daha da kötüleşmektedir. Öyle ki, bu sağlıksız ve güvenliksiz iş ortamı iş risklerini, iş kazalarını, meslek hastalıklarını, sakatlıkları ve ölümleri dikkate değer bir biçimde arttırmıştır. Sayılarla ifade edildiğinde; ABD de yılda sağlık çalışanı HIV ile enfekte olmuş iğne batmalarına maruz kalmakta, sağlık çalışanı ise yaralanmaktadır. Ayrıca yerel düzeyde yapılan araştırma bulgularında, sağlık çalışanlarında işe bağlı tüberküloz, hepatitb, kasiskelet sistemi hastalıkları, enfekte kesicidelicibatıcı cisim yaralanmaları, şiddete ve istismara maruz kalma sıklığında artış görülmektedir (9). Sağlık çalışanları için hastanedeki tehlike ve risklerin ne olduğunun, nerede bulunduğunun, işin yürütülmesi sırasında hangi aşamada ortaya çıktığının, temasın, vücuda giriş yolunun ve maruziyetin çalışanı etkileme şeklinin bilinmesi gerekir. Bu durum göz ardı edildiğinde, çalışanın sağlıklı ve güvenli ortamda çalışması ve işe bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi mümkün olmamaktadır. Ülkemizde hastane ortamının tehlike ve risklerini belirlemeye yönelik araştırma sayısı oldukça sınırlıdır. Ergör ve arkadaşları (2001) nın araştırmasında sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarındaki tehlike ve riskleri; toz, gürültü, soğuk, olumsuz ergonomik faktörler, fazla çalışma, çalışanlara yönelik sürekli ve düzenli eğitimin olmaması olarak tanımlanmıştır. Karakum (1999) araştırmasında gürültü ölçümü sonucunda gürültünün ortalama 7477 dba ya kadar çıktığını ve yere düşen objenin çıkardığı gürültünün dba olduğunu belirlemiştir(1). Gürültü Kontrol Yönetmeliği ne göre, ülkemizde hastanelerde olması gereken ses düzeyi 35 dba olarak belirlenmiştir (10). Sağlık çalışanlarının % 41 inin diğer sektörlerden daha fazla işe bağlı yaralanma ve/veya hastalığı deneyimlediği belirtilmektedir. ABD de öldürücü olan ve olmayan yaralanmalar açısından hastaneler tüm sektörler arasında 2. sıradadır ve işe bağlı yaralanmalarla en fazla hemşireler karşılaşmaktadır(11). Stone ve arkadaşlarının (12) 2004 de bu ülkede 60 hastanede yaptığı çalışmada, sağlık çalışanları içerisinde hemşirelerin en fazla oranda (% 44) kan ve vücut sıvılarına maruz kaldığı saptamıştır. Aiken ve arkadaşları (2002) hastanedeki mevcut tehlike ve risklerin önlenememesi nedeniyle hemşirelerin % 88 inde bel yaralanmasının ve iş stresinin sağlıklarını olumsuz etkilediğini 2

8 belirtmiştir. Karahan (2000) çalışmasında hemşirelerin % 85.7 sinin mesleğe girdikten sonra bel ağrısı çektiğini saptamıştır (1). Dindar ve arkadaşlarının (7) çalışmasında da çalışmaya katılan hemşirelerin % 56.4 ünün bel ağrısı sorunu yaşadığı belirlenmiştir. Aynı çalışmada hemşirelerin en sık karşılaştıkları fiziksel ve biyolojik etkenlerin dağılımına bakıldığında; fiziksel etkenlerde ilk sırayı gürültü (% 69.1), biyolojik etkenlerde virüsler (% 87.3) ve karşılaştıkları mesleksel travmalarda da iğne batması (% 81.9) yer almaktadır. Tüm bu verilerden yola çıkarak, çalışanların sağlığı halk sağlığının önemli bir ilgi alanıdır değerlendirmesi yapılabilir. Çalışan insanın günün üçte birini işinde ve yaşadığı yılların üçte ikisini iş hayatında geçirdiği, öte yandan doğrudan doğruya işin ve çalışma çevresinin neden olduğu bir çok sağlık tehlikelerinin bulunduğu düşünülürse, iş sağlığı hizmetlerinin önemi daha da açık olarak ortaya çıkmaktadır (7). Yarım yüzyıldan bu yana Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour of Organization ILO) iş sağlığını, tüm mesleklerde çalışanların; bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üst düzeye çıkarılması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmaları olarak tanımlamaktadır. Bu nedenle iş sağlığı, sosyal ve ekonomik boyutları gerekçesiyle önem taşımaktadır (7). Çalışanların iş yerlerinde korunmasını zorunlu kılan meslek hastalıkları, iş kazaları ve bu nedenle işe devamsızlık durumları, bir ülkenin iş sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesinde ele alınan önemli ölçütlerdir (7). Hastanedeki tehlike ve risklerin nesnel olarak belirlenmesinin yanında, hemşirelerin risk algısının saptanması işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetlerinin işlevleri arasında kabul edilmektedir. Çalışma ortamı ile ilgili risk algısının belirlenmesi; hemşirede tutum değişikliği yaratmada, sağlık ve güvenlik duygusu geliştirmede, akılcı müdahaleler planlayabilmede temel araç olarak belirtilmektedir (1). Buna karşın, gerek hemşirelerin gerekse diğer sağlık çalışanlarının iş ve çalışma ortamı tehlike ve risklerini nasıl algıladığı, bu tehlike ve riskleri nasıl tanımladığı ile ilgili az sayıda çalışma bulunmaktadır. Walters ve Haines (1988) hastane sağlık çalışanlarının çalışma ortamındaki tehlikeleri doğru algılama düzeyini % 86 olarak bulmuştur (1). Ülkemizde hemşirelerin risk algısı ile ilgili çalışmalar daha çok meslek hastalıkları ve risk algısı arasındaki ilişkiyi belirlemeye yöneliktir. Ancak, Çalışkan ve arkadaşlarının (13) Ankara Üniversitesi Hastanesi nde yaptıkları çalışmada, çalışmaya katılan hemşirelerin % 94.2 si çalışma ortamlarında risk olduğunu belirtmiş ve bu riskler arasında enfeksiyonlar, stres ve aşırıuzun çalışma ilk sıralarda yer almıştır. Ülkemizde sağlık çalışanlarının haftalık çalışma süresi 45 saattir. Dünyanın birçok ülkesinde haftalık çalışma süresi saat arasında değişmekte, genelde 40 saat olarak uygulanmaktadır (13). Uluslararası Hemşirelik Konseyi (International Council of NursingICN) aşırı ve yoğun çalışan bir hemşirenin; sağlığının, çalışma koşullarının, aile ve sosyal yaşamının olumsuz etkileneceğini, meslek hastalıkları ve işe bağlı yaralanma risklerinin artacağını belirtmiştir (14). Özetle; İş sağlığı ve iş güvenliği bakımından önemli riskler taşıyan çalışma alanlarından biri de Sağlık Hizmet Alanı dır. Sağlık hizmetlerinin birçok alanında, özellikle de hastanelerde, değişik 3

9 niteliklerdeki çalışma ortamı zararları bir araya gelmiş durumdadır. Sağlık alanının çeşitli dallarında eğitim almış veya almakta olan sağlık çalışanları, bireylere sağlık hizmeti sunarken (7), HIV/AIDS, HepatitB (HBV), tüberküloz ve diğer bulaşıcı hastalıklar gibi biyolojik; aydınlanma, gürültü, iyonizan radyasyon gibi fiziksel, uygun olmayan çalışma ortamı gibi tasarımdan kaynaklanan ergonomik, ilaçalkol, madde bağımlılığı, stres, vardiyalı çalışma gibi psikososyal; düşük ücret, lojman, kreş vb. olanakların olmayışı vb. sosyal güvenlik ile ilgili çeşitli sağlık riskleri ile karşı karşıyadır (13). Bu riskler, çalışanların mesleki etkinliklerini yerine getirmede engeller oluşturmaktadır. Bu durum günümüzde önemli olmakla birlikte, kuşkusuz gelecekte de önemini koruyacaktır. Bu çalışma ile bir ilçede kamuya ait 2 hastanede çalışan hemşirelerin, çalışma ortamlarında maruz kaldıkları riskleri belirlemek ve söz konusu riskleri ne düzeyde algıladıklarını ve ne tür önlemler aldıklarını, bu konuda eğitim gereksinimleri olup olmadığını ve hastane yönetiminden beklentilerini saptamak amaçlanmıştır. Bu çalışma sonunda yakın ve uzak gelecekte; Konu ile ilgili bilgi eksikliklerini gidermek amacıyla, mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim programlarında mesleki riskler ve konu ile ilgili alınması gereken önlemler konularına ağırlık verilmesine, Hastanelerde iş yeri sağlık birimi kurulmasına, Sağlık çalışanlarını kapsayan mesleki risk faktörlerine ve meslek hastalıklarına, iş kazalarına yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasına, Hemşirelerin daha verimli çalışabilmesi için yeterli personelin gerekliliğine dayanak oluşturacak veriler yoluyla ilgili birim ve kurumlarda önlem alınması konusunda öneri geliştirilmesi ve katkı verilmesi amaçlanmıştır. 4

10 GENEL BİLGİLER HEMŞİRELİK Dünyada hemşirelik, toplumsal kargaşanın hakim olduğu orta çağlarda insanların acılarını dindirmek için Tanrı adına çabalayan kadınların ilk örgütlenme modellerini ortaya koydukları ve batı ülkelerinde iki bin yıl öncesine dayanan bir gelişim sürecinin çağdaş ürünü olan, özveri, sabır ve fiziksel dayanıklılık gerektiren bir meslektir (15, 16). Hemşirelik eğitiminin öncülerinden olan Oliwia Gowan hemşireliği bütünsel bir görüşle ele alıp; hem bilim hem de bir sanat olarak hastaya akılsal, bedensel, ruhsal açıdan bakım verilmesi gerekliliği olarak açıklamıştır (17). ICN e göre hemşirelik sağlık bakım sisteminin bir parçası olarak, bütün sağlık kuruluşlarında ve toplumda, her yaştaki insanın sağlığının geliştirilmesini, hastalıkların önlenmesini ve fiziksel, mental hastalığı olanların ya da yetersizliği olanların bakımını kapsar. (18) Bu tanıma göre hemşireler, 1. Fiziksel ve mental hastalığı olan bireylere bakım vermek, 2. Sağlık bakımı ile ilgili eğitim vermek, 3. Sağlık ekibinin bir üyesi olarak, sağlıkla ilgili tüm etkinliklere katılmak, 4. Kendi personelini eğitmek (hemşire ve bakıma yardımcı diğer bireyleri), 5. Sağlıkla ilgili araştırmalara katılmakla yükümlüdürler (18). Türk Hemşireler Derneği Eğitim Komisyonunun, (1981) tanımına göre; hemşirelik; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik, hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumlu bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir (19). Hemşirelik hizmetleri; toplumun gereksinimlerinden ortaya çıkan, bireylere, ailelere dolayısıyla topluma verilen hemşirelik hizmetleri, bugün gördüğü işlevler ile dünyanın hemen her 5

11 yerinde sağlık alanındaki hizmetlerin vazgeçilmez bir parçasıdır (17). Hemşireler, hastanelerin değişik birimlerinde, sağlık ocakları, dispanserler, laboratuvarlar gibi alanlarda görev almakta, hastaların tedavi uygulamaları ve bakımlarını uygulamakla görevli sağlık personelidir. Hemşirelerin hastalara daha fazla yararlı olabilmek için kendi fiziksel ve ruhsal sağlığını koruması gerekir. İyi hemşire fedakar, güler yüzlü, rahatlatıcı ve negatif duygularını kontrol edebilen biri olarak tanımlanmaktadır (16, 20, 21). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2003 verilerine göre; ülkemizdeki toplam hemşire sayısı ve hemşire başına düşen kişi sayısı ise 862 dir (22). HEMŞİRELİK Sorumluluk Fonksiyon Süreç Bakım Bağımsız Tanılama Tedavi Bağımlı Planlama Koordinasyon İşbirliği Uygulama Yarı bağımlı Değerlendirme Şekil 1. Hemşirenin Görev ve İşlevleri. (Birol L. Hemşirelik Süreci Hemşirelik Bakımında Sistematik Yaklaşım.4. baskı, İzmir, 2000.) Hemşirelik İşlevleri Hemşireliğin 4 temel işlevi vardır. Bunlar; 1. Birey, aile ve topluma geliştirici, önleyici, tedavi ve rehabilite edici, destekleyici nitelikte hemşirelik bakım hizmetlerinin götürülmesi ve bu hizmetlerin yönetimi, 2. Hastalar/hizmet sunulacak olanlar ile sağlık personelinin eğitilmesi, 3. Sağlık bakım ekibinin etkin bir üyesi olarak çalışmak, 4. Eleştirel düşünce ve araştırma yolu ile hemşirelik uygulamalarının geliştirilmesidir (17). Hemşirenin Fonksiyonları Bağımlı fonksiyonları; hekim istemini uygulamaya yönelik olanlardır. Örneğin; tanı ve tedavi işlemlerine yardım etme, tedavi uygulama gibi. Bağımsız fonksiyonları; hemşirenin bilgi ve deneyimi ile çözümleyeceği sorunlara yönelik olanlardır. Örneğin; yatağa bağımlı bir hasta da gelişebilecek olan dekubitüs yaralarının önlenmesine ilişkin etkinlikler. 6

12 Yarıbağımlı fonksiyonları; hekimin planladığı tedaviyi uygularken, olası sorunların gelişip gelişmediğini, bilgi ve deneyimleri doğrultusunda izleme ve gerekli önlemleri almaktır. Örneğin; hekim istemindeki bir ilacı doğrudan hastaya verme yerine, ilaç vermeden önce digital zehirlenmesi belirtilerinin gözlenmesi ve herhangi bir belirti varsa ilacın verilmeyip hekime haber verilmesi gibi (19). SAĞLIKLI VE GÜVENLİ HASTANE ORTAMI Hastane Kişilerin ve toplumların sağlıklarını korumak, hastalandıklarında tedavilerini yapmak, tam olarak iyileşmeyip sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumların sağlık düzeylerini yükseltmek için yapılan planlı çalışmaların tümüne sağlık hizmetleri denir. Sağlık hizmetlerinin; koruma, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere üç boyutu vardır. Sağlık hizmetlerinin temel amacı, kişilerin hasta olmamalarını sağlamak, onları hastalıklardan korumaktır. Ancak, her türlü çabaya karşın herkesi, her hastalıktan korumak mümkün olmaz. İşte o zaman, sağlık hizmetlerinin ikinci amacı olan hastaların tedavisi söz konusu olur. Bugünkü bilgilerle ve var olan yöntemlerle her hasta tam olarak tedavi edilemez; bazıları ölür, bazıları sakat kalır. Sağlık hizmetlerinin üçüncü amacı sakatların başkalarına bağımlı olmadan, kendi kendilerine yeter biçimde yaşamalarını sağlamak, yani rehabilite etmektir (23). Sağlık bakım hizmetleri tedavi edici ve koruyucu olarak iki ana grupta toplanabilir. Gelişmiş sağlık bakım hizmetleri, sağlığın geliştirilmesi, sürdürülmesi, hastalıklardan/yaralanmalardan korunma, hastalıkların/yaralanmaların tanı, tedavi ve rehabilitasyonunu içerir (24). Hastaneler, pek çok sağlık hizmetinin birlikte sunulduğu sağlık birimleri olmakla birlikte, ağırlıklı olarak hasta ve yaralılara yatırılarak tanı ve tedavi hizmetlerinin verildiği yataklı tedavi kurumlarıdır. Kırsal alanlarda 1012 yataklı, az kapasiteli hastanelerin yatak kapasiteleri büyük şehirlerde birkaç bine kadar ulaşabilmektedir. Hastaneler tedavi edici hizmetlerin yanı sıra ayrıca sağlıkla ilgili araştırma, eğitim, danışma gibi önemli hizmetleri de yürütebilir (24). Günümüzde sağlık alanındaki gelişmeler, sağlık hizmetlerinin maliyetini yükseltmekte ve hastane organizasyonlarının daha esnek bir karakter almasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle özellikle gelişmiş ülkelerde olası vakalarda hasta bakımı hastane dışına/hastanın kendi ortamına doğru kaydırılmaktadır (24). İleriye dönük bakıldığında gelecekteki hastanelerin; sağlıkla ilgili uygulamaların ve toplum eğitiminin gerçekleştirildiği, yeniliklerin tanıtıldığı, araştırmaların yapıldığı, bünyesinde sağlıkla bağlantılı organizasyonların yer aldığı kuruluşlar olacağı görülmektedir (24). Güvenli Ortam Güvenli ortam (çevre) kısaca, bireyin yaşam aktivitelerini sağlıklı biçimde yerine getirdiği ve güven duygusu hissettiği ortam olarak tanımlanabilir. Güvenli ortam; fiziksel, kimyasal, 7

13 mikroorganizmalar, radyasyon, psikolojik vb. tehlikelerden/yaralanmalardan uzak ve rahatlatıcı olmalı, hoşa gitmeyen koku, ses, görüntü, temas vb. duygulardan arındırılmalıdır. Güvenli ortam birey, toplum ve gelecek nesiller için yaşamsal önem taşır (24). Avrupa Sosyal Şartı nın üçüncü maddesinde yer alan tüm çalışanların güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına sahip olma hakkı, tüm kurum ve kuruluşlarda sağlanmalıdır. Akit taraflar, güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları hakkının etkin biçimde kullanılmasını sağlamak üzere; Güvenlik ve sağlık alanında yasal düzenlemeler yapmayı, Gözetim önlemleri ile bu düzenlemelerin uygulanmasını sağlamayı, Gerektiğinde, iş güvenliği ve sağlığını geliştirmeyi amaçlayan önlemler konusunda çalıştıranların ve çalışanların örgütlerine danışmayı, taahhüt ederler maddesi ile Herkese Sağlık Hedefleri içinde bulunan çalışanlar arasında tam bir iyilik halini geliştirmek, çalışma ortamında sakatlığa, yaralanmaya, ölüme ve kazalara neden olan iş çevresi ile ilgili faktörler ortadan kaldırılmalıdır maddesi ülkemiz dahil tüm ülkeler için bağlayıcı bir hedeftir (1,25). Sağlıklı bir çalışma ortamı, yapılan iş ile ilgili en uygun fiziksel ve zihinsel sağlık koşulların oluşturulmasını ve yapılan işin fiziksel, zihinsel sağlık durumlarına, çalışanların yapabilirliklerine göre uyarlanmasını kolaylaştırır (26). Ulusal İşçi Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (National Institue for Occupational Safety and HealthNIOSH), sağlıklı ve güvenli hastane ortamını: işin yürütülmesi ile ilgili olarak oluşan ve sağlığa zarar veren fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik tehlike ve risklerin, bunlara bağlı meslek hastalıkları ve iş kazalarının olmaması durumu olarak tanımlamaktadır. Sağlıklı ve güvenli hastane ortamının mevcut olması; çalışanların sağlığının geliştirilmesi, meslek hastalıkları ve iş kazalarının önlenmesinde temel koşul olarak kabul edilmektedir. NIOSH ve İşçi Güvenliği ve Sağlığı Birliği (Occupational Safety and Health AdminisrationOSHA), bu koşulun yerine getirilmesinde, çalışma ortamı ve iş kaynaklı tehlike ve risklerin belirlenmesinin, çalışma koşullarının ve çalışma ilişkilerinin sağlık çalışanlarının lehine düzenlenmesinin önemine işaret etmektedir (1) Güvenli ortamın sağlanmasında özellikle: Kazalardan korunma, Yangınlardan korunma, İnfeksiyonlardan korunma, Çevre kirliliğinden korunma üzerinde durulmalıdır (24). Güvenli Ortamın Oluşmasını Etkileyen Etmenler Güvenli ortamın sağlanıp sürdürülmesinde ve bireyin zararlı çevresel etmenlerden korunmasında öncelikli etmenler şunlardır: 8

14 Fiziksel etmenler; yaş, fiziksel yeterlik/yetersizlik, duyu organlarının durumu, sağlık durumu, infeksiyona duyarlılık vb. Psikolojik etmenler; entellektüel durum, stres düzeyi, endişe, depresyon, kişilik yapısı vb. Sosyokültürel etmenler; bireylerde olan güven kavramı, infeksiyon hastalıklarının yaygınlığı, kaza riski vb. Çevresel etmenler; iş yerindeki tehlikeler, iş kazaları riski, çevre sanitasyonu (besin, su, atıkların yok edilmesi, haşere ve taşıyıcılarla mücadele), radyasyon, iklim vb. Politik ve ekonomik etkenler; güvenlikle ilgili yasaların durumu, çevre kirliliği, nükleer savaş vb. konularda politik bilinç olarak sıralanabilir (24). Güvenli Hastane Ortamı ve Bu Ortamı Sürdürmek İçin Alınacak Önlemler Hastanelerde güvenli ortamın sürdürülmesi de ayrı bir önem taşır. Güvenli ortamın sürdürülmesinde temel ilke; hastanelerin hastalara ve sağlık çalışanlarına zarar vermemesidir (24). Güvenli Fizik Ortam Isı : İnsanın kendisini rahat hissettiği çevre ısısı; kültür, alışkanlıklar, yaş, hareketlilik, hastalık gibi nedenlerle farklılık gösterebilir. Hastanelerdeki çevre ısısı hastaları ve sağlık çalışanlarını ne üşütmeli ne de terletmelidir. Geniş bir sınır içinde ele alındığında çevre ısısı 18 ºC 25 ºC arasında olmalı ve ani ısı değişiklilerinden kaçınılmalıdır (24). Nem : Sağlıklı bir ortamda havanın bağıl nem oranı % 30% 60 arasında olmalıdır. Bazı hallerde (solunumu rahatlatmak amacı vb.) havanın nem oranı arttırılabilir. Havalandırma sistemi kullanılan yerlerde ise nem oranının azalması sonucu ağız, burun mukozasındaki kuruluk nedeniyle doku tahrişi ve infeksiyonların gelişebileceği unutulmamalıdır (24). Aydınlatma : Kazalara karşı alınan önlemlerin en önemlilerinden biridir. Doğal ve yapay yollarla yapılır. Yetersiz ya da aşırı aydınlatma iş verimini olumsuz etkiler. Aydınlatmada ışık doğrudan göze gelmemeli, çok parlak olmamalı ve fazla gölge yapmamalı, görsel zorlanmaya sebep olmamalıdır (24, 27). Gürültü : Gürültü Kontrol Yönetmeliğine göre ülkemizde hastanelerde izin verilen maximum ses düzeyi 35dBA olarak belirlenmiştir (1). Hastanelerde yüksek sesle konuşmamak, ses çıkarmayan ayakkabılar giymek, kapıları yavaş kapatmak, araçgereçleri kullanırken sessiz ve dikkatli çalışmak alınacak basit ama etkili önlemlerdir. Ayrıca hastane duvarları, zemin vb.nin gürültüyü yansıtmayan emici malzemelerle kaplanması gerekir (24). Ayrıca hastanelere hızla giren yeni tıbbi tedaviler, yeni ilaçlar, yeni teknolojiler, yeni yönetim ve mülkiyet biçimlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durum, hastanelerdeki tehlike ve risklerin artmasına, yenilerinin oluşmasına ve çeşitliliğinin çoğalmasına neden olmuştur. Ülkemizde hastane 9

15 ortamına yönelik yürütülen araştırmalar tehlike ve risklerin sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eder durumda olduğunu göstermektedir (1). SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI İnsanların hastalıklarla çalışıp da nasıl her zaman sağlıklı kaldıklarını merak ediyorsanız, yanıtı; kalamadıklarıdır (1976 PantheonMitler ve Gerçekler) deyişi sağlık çalışanları için sağlığın, sundukları hizmetten önce temel bir hak olduğunu vurgulayan güzel bir anlatımdır. Sağlık çalışanlarının sağlığı; toplumun bir parçası olarak, sağlık hizmeti sunumunda çalışanların en üst düzeyde bütünsel iyilik halini (biyopsikososyal) sağlamaları ve sürdürmeleridir. Sağlık çalışanlarının sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunabilmeleri kendilerinin sağlıklı olabilmeleriyle olanaklıdır (4,28). Sağlık hizmetleri ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları açısından riskli bir sektördür. Çünkü sağlık personelinin çalışma ortamı, bilindiği gibi her türlü gatojen mikroorganizmaların, çeşitli kimyasal zararlıların, iyonlayıcı ışınların, tıbbi cihazların ve elektrik gibi fiziksel etmenlerin bulunduğu, kısacası meslek hastalıkları ve iş kazaları riskinin yüksek olduğu bir ortamdır. Sağlık çalışanları özellikle hemşireler, mesleksel sağlık sorunlarının en fazla görüldüğü çalışan gruplardan birini oluşturmaktadırlar. TÜİK 2003 verilerine göre ülkemizde, doktor, diş hekimi, hemşire, ebe, sağlık memuru ve eczacı olarak sağlık çalışanı bulunmaktadır. İş kazası, ILO tarafından planlanmamış ve beklenmeyen bir olay sonucunda sakatlanmaya ve zarara neden olan durumdur şeklinde tanımlanmaktadır. Çalışma ortamına özgü etyolojik etmene maruziyet sonucu meydana gelen hastalıklara da meslek hastalığı denmektedir (3,13,2229). 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası nın 11. maddesinde iş kazasının ve meslek hastalığının tanımları yapılmıştır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası nın 11/a maddesinde iş kazası aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen ve ya sonradan bedence ve ya ruhça arızaya uğratan olaydır. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, İş yerinde yürütülmekte olan iş dolayısıyla, Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrıldığı zamanlarda, Sigortalının işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında oluşan kazalardır. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası nın 11/b maddesinde yer alan meslek hastalığının tanımına göre meslek hastalığı sigortalının; Çalıştırıldığı işin niteliğine göre, Yinelenen (tekrarlanan) bir nedenle, İşin yürütüm koşulları yüzünden İleri gelen geçici ya da sürekli bedensel veya ruhsal hastalık, sakatlık ya da arıza durumlarına denir (30, 31). 10

16 Tanımlardan da anlaşılacağı gibi meslek hastalıkları ve iş kazaları sadece sigortalı çalışan işçileri kapsayan bir tanım olarak ele alınmakta, diğer çalışanlar bu kapsamın dışında tutulmaktadır (13). Örneğin, bir hastanede işçi statüsündeki bir sağlık çalışanı tüberküloz tanısı alacak olursa, bu meslek hastalığı kabul edilirken, bir memur sağlık çalışanı aynı tanıyı aldığında bu meslek hastalığı sayılmamaktadır (5). Sağlık çalışanları özellikle, son yirmi yıldır daha zor, olumsuz, güvensiz ve güvencesiz iş ortamında çalışmaktadır. Buna karşın, ne bu zaman diliminde, ne de daha öncesinde sağlık çalışanlarının ne kadar, hangi sıklıkla, hangi meslek hastalıklarına, iş kazaları ve riskli uygulamalara maruz kaldığı, maruz kalanların, hangi koşularda ve nasıl yaşamını sürdürdüğü, yine kaç kişinin iş görmez hale geldiği ya da sakatlık geçirdiği ve yaşamını kaybettiğine ilişkin temel verilere sahip değiliz. Bu konularda ülkeyi temsil edebilecek bir araştırma bulunmamaktadır ve SSK daki sınırlı mevzuat dışarıda tutulursa, hangi durumların iş kazası, meslek hastalığı olduğu tanımlanmamıştır. Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzük hükümlerine göre, sağlık işi kolunda çalışan sigortalılar için düşünülmüş meslek hastalıkları; mesleki bulaşıcı hastalıklar grubunda sayılan tropik hastalıklar ile meslek gereği enfeksiyon hastalıkları olarak kabul edilen viral hepatit ve tüberküloz dur. Ayrıca fiziksel etkenlerle meydana gelen meslek hastalıkları grubunda sayılan elektromanyetik ışınlar ve lazer ışınlarının meydana getirdiği hastalıklar da sağlık işkolunda çalışanlar için düşünülmüş meslek hastalıklarıdır. Sağlık çalışanlarının meslek hastalıkları, iş kazaları, riskli uygulamalarına ilişkin yerel düzeyde yürütülen çalışmalar 1990 lı yıllarda başlamıştır. Yerel düzeyde yapılan araştırma bulgularına göre; sağlık çalışanlarında işe bağlı tüberküloz, HepatitB, kas iskelet sistemi hastalıkları, enfekte kesicidelicibatıcı cisim yaralanmaları, şiddete ve istismara maruz kalma sıklığında artış olduğu görülmektedir (9,32,33). Ülkemizde sağlık çalışanlarına ilişkin mesleki riskler, meslek hastalıkları ve kazalara yönelik düzenli veriler bulunmamaktadır, iş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimi oldukça yetersizdir. SSK 2005 istatistiklerine göre yaşam bilimleri ve sağlıkla ilgili profesyonel meslek mensuplarında 5 i kadın, 17 si erkek olmak üzere toplam 22 kişi iş kazasına uğramıştır (29,34). ABD de iş kazası nedeniyle iş kaybı oranlarına bakıldığında, 1994 yılında kamyon şoförleri (1000 de 163.8) ve vasıfsız işçilerden (1000 de 147.3) sonra sağlık çalışanları gelmektedir (1000 de 101.8). İş kazası nedeniyle tazminat için başvuran işçiler arasında hemşireler 5. sırada gelmektedir (3). Tüm bu veriler ışığında sağlık çalışanlarının oldukça çok ve çeşitli risklerle karşı karşıya kaldıkları anlaşılmaktadır. Yılardır, birçok sağlık çalışanı, yaptığı iş nedeniyle önemli ölçüde iş ve güç kaybına uğramalarına hatta hayatlarını kaybetmelerine rağmen, hiçbir hukuki kazanım elde edilememiştir. Sağlık çalışanlarının çoğu bu konuda ne yapılması gerektiğini bile bilmemekte, hukuksal bir hakkın olup olmadığını ancak sorunu yaşadığında öğrenebilmektedir. Sağlık çalışanlarının çalıştıkları kurumlar, daha çok hizmet ettikleri hastalara göre düzenlenmiştir. Sağlık çalışanları kendi sağlıkları ile ilgili olarak çalıştıkları ortamı dönüştürme inisiyatifine çoğu kez sahip değildir. Kendi sağlıklarına yönelik koruyucu sağlık hizmetleri içeren bir birim kurgulanmamıştır (4,35). Oysa ki, çağdaş sağlık anlayışı, risk altında bulunan toplum kümelerinin gereksinimlerine 11

17 uygun, özel nitelikleri olan sağlık hizmetleri almalarını öngörmektedir. Bu hizmetler genel anlamda işçi sağlığı hizmetleridir ve iş yerlerinde verilmelidir. Temel Sağlık Hizmetleri nin (TSH) tanımında da insanların yaşadığı ve çalıştığı yerlerin mümkün olduğu kadar yakınına götürülmüş en yakın sağlık birimlerinde verilecek ilk basamak sağlık hizmetlerinden söz edilmektedir (23). Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi (1999) kapsamında gerçekleştirilen grup çalışmalarından biri Sağlık Çalışanlarının Sağlığı İçin İşyeri Örgütlenme Modeli idi. Bu grup çalışması raporuna göre, Sağlık çalışanları için işyeri sağlık birimi; sağlık hizmeti üretiminin gerçekleştirildiği üretim sürecinin planlanmasından başlayarak, üretim sürecinde çalışanları meslek risklerine maruz bırakabilecek etmenler konusunda, her türlü bilgiye ulaşma, araştırma yapma ve sonuçlarını açıklama hakkına sahip, risk durumunda sağlık hizmetleri üretimini durdurma konusunda inisiyatifi olan birim olarak tanımlanmıştır (36). Tüm sağlık çalışanları içinde, sağlıklarının bozulmasını önlemek, çalışanların sağlıklarını bozabilecek tehlikelere karşı uyarmak ve bilgilendirilmek, sağlık kurumlarındaki riskleri araştırmak/belirlemek, çalışanların sağlık kontrollerini yapmak, kişisel kayıtları tutmak, sağlık kurumlarındaki işin organizasyonunu planlamak, danışmanlık ve eğitim yapmak, gerekli istatistiksel verileri toplamak, korunma için önlemler geliştirmek için işyeri sağlık birimi oluşturulmalıdır (5,35,36). Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 1. Ulusal Kongresi nde (1999) Sağlık Çalışanlarının Sağlığı İçin İşyeri Örgütlenme Modeli grup çalışmasının önerdiği modelde tüm sağlık çalışanlarının sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumlu birinci basamak sağlık hizmeti tanımlanmıştır (Şekil 2). Hastane / Sağlık Hastane Grup Başkanlığı / Sağlık Grup Başkanlığı Sağlık Kurulu Sağlık Kurulu Çalışan Temsilcileri Hekim Hemşire İş hijyenisti İş Yeri Sağlık Birimi Şekil 2. Sağlık Çalışanları İçin İşyeri Sağlık Birimi Modeli ( Sağlık Çalışanlarının Sağlığı İçin İşyeri Örgütlenme Modeli, Toplum ve Hekim, 1999; 14(6):450) Modelde, daire içinde gösterilen İşyeri Sağlık Birimi ni, kare ile gösterilen ise tüm çalışanların kendi çalışma koşulları ve yönetime katılabilecekleri sağlık kurulunu temsil etmektedir (36). 12

18 TEHLİKE VE RİSK KAVRAMLARI Tehlikenin ve riskin doğru tanımlanması, tahmin edilmesi ve saptanması risk değerlendirilmesindeki çelişkileri önlemenin temel şartı olarak görülmektedir. Tehlike, insan sağlığına karşı oluşan tehditler olarak tanımlanmaktadır. Tehlike hasar veya zarara neden olma potansiyelidir (1). Başka bir tanıma göre ise tehlike; madde, etken veya fiziksel durum ile potansiyel zarar verici maddeler, sağlığa, çevreye zarar veren her şeydir (37). Tehlikelerin çalışanlar üzerine etkisi, maruziyet süresine, maruziyet yoğunluğuna, maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve çalışanın özelliklerine (duyarlılığı, direnci, koruyucu önlemleri uygulaması vb.) bağlı olarak değişmektedir (38). Tehlike, belirli bir kişi için olmaktan çok genel bir kavram olarak algılanır. Çevremizde bulunan çeşitli etmenler tehlike yaratabilir, ancak bu etmenlerle karşılaşma durumunda bu tehlikeli durumun belirli bir olasılık dahilinde meydana gelmesi söz konusudur; işte bu durumda riskten söz edilir. Risk; olabilirlikle, olasılıkla ilişkili bir kavramdır ve tehlikeli bir durumda olumsuz bir olayın meydana gelme olasılığıdır. (30,37). Belirlenmiş tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ve sonuçlarının kombinasyonudur (39). Tehlikelere maruz kalma sonucunda zarara uğrama olasılığının ölçümü olarak tanımlanmaktadır. Tehlikenin maruziyeti sonucunda belirli bir zaman dilimi içinde olumsuz / negatif /istenmedik bir durum gelişme olasılığı olarak da tanımlanır (1). Özetle risk; tehlikenin açığa çıkma olasılığı nedeniyle meydana gelebilecek zarar, hasar veya yaralanmadır. Örnekleyecek olursak; yüksek bir yerden düşme tehlikesi, tehlikeye verilebilecek bir örnektir ve bu düşme sonucu meydana gelebilecek sakat kalma riski ya da ölüm riski de, tehlikeye maruz kalma sonucu ortaya çıkabilecek riske örnek olarak verilebilir (39). Çalışma ortamlarındaki tehlikenin hangi durumda riske dönüştüğünün bilinmesi ve tanınması gerekmektedir. Bu durum göz ardı edildiğinde, çalışanın sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışması, işe bağlı sağlık sorunlarının önlenmesi mümkün olmamaktadır. Sağlığın korunabilmesi için öncelikle sağlığı bozan etmenlerin iyi bilinmesi gerekir. Çalışma ortamındaki tehlikeler önlenemediğinde riske, risk önlenemediğinde ise işe bağlı sağlık sorunlarına, iş kazalarına, meslek hastalıklarına ve bunlara bağlı sakatlık, iş görmezlik durumlarına ve işe devamsızlıkların oluşmasına yol açmaktadır. Sağlık çalışanlarında hem çalışma ortamı hem de işin yoğunluğu, mesleksel hataların oluşmasına neden olabilmektedir (1,30). Bu nedenle risk değerlendirmesinin yapılması büyük önem taşımaktadır. Sağlık risklerinin değerlendirilmesinde, tehlikelerin belirlenmesi ve maruziyetin değerlendirilmesi gerekmektedir. Risk değerlendirmesi, ortamda bulunun faktörlerin değerlendirilmesi anlamına gelmektedir. Bu değerlendirme için, öncelikle çalışma ortamında hangi tür risk faktörlerinin var olduğu belirlenmeli, daha sonra bu faktörlerin düzeyi saptanmalı ve bu faktörlerin çalışma ortamında kimleri etkilediği konuları değerlendirilmelidir. Risk değerlendirmesinde temel amaç; çalışma ortamında bulunan tehlikeli durumlar için önlem almak, işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltmak, insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmektir. Bu riskler iş kazaları olabileceği gibi her türlü meslek hastalığı ve diğer sağlık riskleri de 13

19 olabilir. Risk değerlendirmesi sonucunda, işyerindeki tüm tehlikelerin ne olduğuna karar verilmiş, kaza olma olasılığı ile olası kazaların boyutu/büyüklüğü hakkında bilgi sahibi olunmuş olunur. Daha da önemlisi, risk değerlendirmesi yapıldığında, mevcut riskler hakkında herkesin yeterli bilgi ile donatılması ve kaza olduğunda kimin ne yapması konusunda eğitilmeleri sağlanacaktır. Özetle, tüm personel işlerini risksiz sürdürmek için uygun yöntemlere kavuşacaktır. Risk değerlendirmesinin, işyerinde iş nedeniyle veya diğer yapılan işlerle ilişkili olarak bir tehlike riski taşıyan her ortamda yapılması gerekir (30,4041). RİSK DEĞERLENDİRME SÜRECİ TEHLİKELERİ TANIMLAMA RİSKİ BELİRLEME VE RİSKİN NE DÜZEYDE OLDUĞUNA KARAR VERME RİSKİ KONTROL ALTINA ALMA PLANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRME Şekil 3. Risk değerlendirme sürecinin aşamaları (Orhun H. Sağlık/Güvenlik, Risk Değerlendirmesi.www.populermedical.com/risk.asp) Risklerin önlemesi veya kontrolü Mevcut tehlikelerin eliminasyonu Riskli etmenleri, risksiz olanlarla değiştirme Maruziyetin en az düzeye indirilmesi Personelin korunması (eldiven, maske, koruma gözlüğü vb. koruyucu önlemlerin sağlanması) Uygun çalışma organizasyonunun sağlanması (40). Ayrıca; Çalışma yaşamında sağlığı olumsuz yönde etkileyen etkenlerin saptanması, Etkenlerin sağlığa etkilerinin tanımlanması, Risklerin ortadan kaldırıldığı çalışma ortamı ve koşullarının geliştirilmesi, Etkilenmenin en az düzeye indirilmesi. 14

20 Bu aşamalar da risk değerlendirme sürecinin bir parçasıdır. Risk değerlendirmesi için öncelikle tehlikenin, etkenlerle karşılaşma, etkilenme ve olası etkileri temelinde belirlenmesi gerekir. Mesleksel epidemiyolojik çalışmaların temel aşaması da etkenlerle karşılaşma değerlendirilmesine dayanır (28). HASTANELERDEKİ TEHLİKE ve RİSKLER Çalışan sağlığının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Sağlık sektörü, içerisinde sağlık çalışanları için pek çok risk barındırmaktadır (42). Sağlık çalışanları için sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek mesleksel etkenleri pek çok kaynak benzer biçimde sınıflandırmaktadır (28). Çalışma ortamından kaynaklanan ve sağlık çalışanlarının sağlığını etkileyen tehlikeler temel olarak biyolojik, fiziksel, ergonomik, kimyasal ve psikososyal olarak gruplandırılmaktadır. NIOSH, hastanelerdeki tehlike ve risklerin herhangi bir çalışma alanı belirtmeksizin yalnızca fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal olarak sınıflandırılması gerektiğini tavsiye etmiştir. NIOSH, hastanelerde 29 tip fiziksel, 25 tip kimyasal, 24 tip biyolojik, 6 tip ergonomik ve 10 tip psikososyal tehlike ve risk olduğunu belirlemiştir (1) (Tablo 1). Ergonomik tehlike ve riskler aşağıdaki gibi sıralanabilir: (1) Yanlış postürde çalışma, Yanlış postürde oturma, Uzun süre ayakta kalma, Hasta kaldırma, Ağır yük kaldırma Hasta transferleri sırasında yaşanabilecek öteki riskler. Bu tehlike ve risklerin önlenmesinde, sağlık çalışanlarının çalışma ortamı ve koşullarından kaynaklanan mesleksel risklerin farkında olması ve birincil korunma sürecinde risk yaklaşımının sağlık çalışanları tarafından algılanması oldukça önemlidir (13). 15

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER Zehra DİŞBUDAK YÜKSEK

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE ĞÜVENLİĞİ KANUNUNUN: DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE ĞÜVENLİĞİ KANUNUNUN: DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE ĞÜVENLİĞİ KANUNUNUN: DEVLET, İŞVEREN VE ÇALIŞAN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİMESİ Bitirme

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ!

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! samsun Iş guvenlığı İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! İLK İ GERÇEKLEŞTİRMEK samsun Uzm. Dr. Hasan Rıza AYDIN Genel Sekreter Uzm. Dr. Ahmet A. İSMAİLOĞLU

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ AĐLE HEKĐMLĐĞĐ KOORDĐNATÖRLÜĞÜ ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐNDE UZMANLIK EĞĐTĐMĐ GÖREN HEKĐMLERĐN

Detaylı

SAĞLIK-SEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI VE YIPRANMA PAYI ÇALIŞTAYI RAPORU

SAĞLIK-SEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI VE YIPRANMA PAYI ÇALIŞTAYI RAPORU SAĞLIK-SEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI VE YIPRANMA PAYI ÇALIŞTAYI RAPORU SAĞLIK-SEN LIK ÇALIŞANLARININ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUNLARI VE YIPRANMA PAYI ÇALIŞTAYI RAPORU Grafik

Detaylı

SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 37 YIL: 8 OCAK-ŞUBAT-MART 2008 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ bu sayıda 4 20 ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞININ KORUNMASINDA HOLİSTİK TÜMELCİ YAKLAŞIM Prof.

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE DE İMALAT SEKTÖRÜNDEFAALİYET GÖSTEREN BİR İŞLETMEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE VERİMLİLİĞE

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI BİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE İŞ YÜKÜNÜN HASTA GÜVENLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BELİRLENMESİ YÜKSEK

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Detaylı

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış

ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ. İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez. İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ISSN 2149-2581 YIL: 01 SAYI: 01 NİSAN 2015 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DERGİSİ 10 6 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış İnsan hayatı maddi anlamda ölçülmez İstanbul Ankara Burdur Isparta Konya Gaziantep

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ TEHLĐKELĐ ATIK GERĐ KAZANIM/BERTARAF TESĐSLERĐNDE ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐNĐN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Aslı YAPICI YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Çevre Mühendisliği

Detaylı

HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU **

HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU ** HASTANE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Özlem ÖZKAN*, Oya Nuran EMİROĞLU ** ÖZ Son yirmi yıldan beri hastane sağlık çalışanları arasında meslek hastalıkları, iş kazaları

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI

ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI ÇALIŞMA YAŞAMINDA ÖZEL RİSK GRUPLARI Amaç Çalışma yaşamında sağlık ve güvenlik açısından farklı riskler içeren ve özel olarak korunması gereken gruplar hakkında bilgi sahibi olmak. Öğrenim hedefleri İSG

Detaylı

BÖLÜM 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TARİHÇESİ

BÖLÜM 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TARİHÇESİ BÖLÜM 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TARİHÇESİ Günümüzde iş kazalarının sebep olduğu maddi ve manevi sorunlar önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu nedenle iş sağlığı ve güvenliği kavramı zaman içinde hayatımızda

Detaylı

Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi mesleki bulaşıcı hastalıklardan biri değildir? a) Şarbon b) Bruseüoz c) Tüberküloz d) Silikoz

Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi mesleki bulaşıcı hastalıklardan biri değildir? a) Şarbon b) Bruseüoz c) Tüberküloz d) Silikoz İÇİNDEKİLER Biyolojik Risk Etmenleri Psikososyal Risk Etmenleri Ergonomi Korunma Politikaları Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kaldırma Araçlarında

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA

SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE ETKİSİ VE BİR UYGULAMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİNİN ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU. Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU Arş. Gör. Yusuf GÜLEŞCİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAMI İş Sağlığı: Bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üstün düzeyde tutulması,

Detaylı

MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20

MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA MAYIS - HAZİRAN 1995- SAYI: 20 Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Yayını '* İki ayda

Detaylı

Volkan USLU (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir 2014

Volkan USLU (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir 2014 i İŞLETMELERDE İŞ GÜVENLİĞİ PERFORMANSI VE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ ALGILAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: ESKİŞEHİR İLİ METAL SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Volkan USLU (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir 2014 ii İŞLETMELERDE

Detaylı

TEMMUZ-AĞUSTOS 1996 SAYI: 27

TEMMUZ-AĞUSTOS 1996 SAYI: 27 ÇALIŞMA ORTAMI İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE VERİMLİLİK İŞ HUKUKU SOSYAL POLİTİKA TEMMUZ-AĞUSTOS 1996 SAYI: 27 Fişek Sağlık Hizmetleri ve Araştırma Enstitüsü Yayını * iki ayda bir

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI IX 16 KASIM 2013

İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI IX 16 KASIM 2013 İŞYERİ HEKİMLİĞİ DENEME SINAVI IX 16 KASIM 2013 1 C 1) Mesleki nedenlere bağlı KOAH ta aşağıdaki akciğer volümlerinden hangisinde artış görülür? A) Vital kapasite B) İnspiratuar kapasite C) Rezidüel volüm

Detaylı

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi

İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ. İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi İstanbul Sağlık Müdürlüğü TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ İdari İşler Şube Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Eğitimin Amacı Eğitim sonunda; Katılı cıları iş güve liği bilincinin art ası, ülkemiz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : ÇLIŞM VE SOSYL

Detaylı

HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI HASTANE ve SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ BİLİM DALI HEKİM, HEMŞİRE VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN MESLEKLEŞME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı