indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "10-15 16-22 23-26. indeks. kolejliler MART2008. Kariyer. Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64"

Transkript

1

2 indeks 2 i n d e k s 7 8 Konuk Yazar Özlem Gürses Aktüalite Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz Saðlýk Geriatri Derneði Baþkaný 38 Prof. Dr. Yeþim Gökçe Kutsal Gezi Rehberi Cunda Adasý Portre Seta Ýnþaat Cengiz Ergüvenç 64 Genel Kurul 40 Kiþisel Geliþim Dr. Ümit Yazman 82 Gurme 42 Hok s Çocuk Prof. Dr. Saadet 48 Arsan 74 Önder Bülbüloðlu 79 Maariften Yetiþenler 32 Prof. Dr. Yüksel Bozer Yaþam Kalitesi Mehmet Tümer 81 Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Akaydýn Mesaj Kutusu Beyrut Büyükelçisi Serdar Kýlýç Kariyer Saðlýk 34 Prof. Dr. Aykýn Þimþek 81 Saðlýk Doç. Dr. 36 Oya Ýskit Gökmen 64 i n d e k s kolejliler MART2008

3 indeks 3 Yayýn Kurulu Suzan Bilgen Özgün ( 81) (Baþkan) Þenol Sarýsoy ( 82) (Baþkan Yardýmcýsý) Aydan Þahin Ercan ( 82) Seda Özbulut Uzbek ( 95) Yazý Ýþleri Müdürü M. Kutluhan Olcay ( 93) Katkýda Bulunanlar Can Çýðýrgan ( 80) Boðaç Çekinmez ( 99) Yapým Ajans-Türk A.Þ. Arzu Akgün (Koordinatör) Baský Ajans-Türk A.Þ. Renk Ayrýmý Filmsan Okur önerileri ve yorumlarý için Moda 52 Minyon 58 Kitap Hasretle Nazým Hikmet Mektuplarý Spor 61 Die4You Hobi 62 Atýcýlýk Kültür-Sanat 56 Alpay Atalan Keyif Turta 64 Uzman Makalesi Ayþe Botan Berker 72 Reklam ve Ýrtibat TED ANKARA KOLEJÝ MEZUNLARI DERNEÐÝ Kýzýlýrmak Cad. No: Akay / Ankara Tel : Fax : Ýmtiyaz Sahibi Ankara Kolejliler LTD. ÞTÝ. adýna Kemal Ziya Savran ( 79) 6000 adet bastýrýlmýþtýr. Dernek üyelerine ücretsiz daðýtýlmaktadýr. Yazýlarýn hukuki mesuliyeti röportaj sahiplerine ve yazarlarýna aittir. ISSN: Kampüs KolejIN 70 Türk Eðitim Derneði Teknoloji Volitan Torch Kaybettiklerimiz MART2008 kolejliler

4

5 baþkandan mesaj 5 BÝR ÇIÐ GÝBÝ BÜYÜYORUZ Sevgili Kolejliler, Bir dönem daha bizlere, böyle büyük ve deðerli bir camiayý temsil etme yetkisini verdiðiniz için þükranlarýmý sunarak yazýma baþlamak istiyorum. Sizlerden aldýðýmýz destek ve güçle çýtamýzý çok daha yükseklere taþýyacak olmanýn heyecaný içindeyiz. Cumhuriyetimize ait tüm kurumlarýn teker teker düþürülmeye çalýþýldýðý bu süreçde Derneðimiz bundan sonra da bir direnç ve dayanýþma mevzii olmaya devam edecektir. Þartlar ne olursa olsun; laik, üniter, hukuk ve sosyal devlet yapýmýza zarar verecek tüm fikir ve uygulamalar karþýsýnda dik duruþumuzdan hiç bir zaman ödün vermeyeceðiz. Sevgili Mezunlar, Gelinen noktada; artýk ülke olarak yaþadýðýmýz sorunlarýn çözümünü ve bu çözümlere gidecek yol haritalarýnýn çizimini baþkalarýndan beklemek yerine, ne kadar zorlu olursa olsun elimizi taþýn altýna koyma zamaný geldi. Kemal Ziya Savran TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði Genel Baþkaný Bundan böyle camiamýz ve onu temsil eden, derneðimiz, sadece durumdan þikayet eden bir topluluk deðil, bu ülkenin rejimine ve bütünlüðüne göz diken tüm unsurlar üzerinde gerçek bir "Baský Grubu" haline gelmeli. Zira bu birikim, bu inanç ve bu yurttaþlýk bilinci içimizde katýþýksýz bir þekilde var. Ýþte bu hedef doðrultusunda gerekli dinamizmi yaratmak, sinerjiyi oluþturmak ve sonuçda etkin bir sivil insiyatif oluþturmak üzere; ilk dönemimizde yaptýðýmýz konferanslara ek olarak ve daha sýklýkla panel, forum, sempozyum, söyleþi vb etkinlikler yapacaðýz. Bu organizasyonlar enerjiden, kentsel sorunlara, insan haklarýndan ekonomiye, saðlýkdan adalete her alanda gerçekleþtirilecek. Unutmayalým ki tüm sektörlerde kilit konumlarda bilgi ve deneyimlerini bizlerle paylaþacak Kolejli dostlarýmýz var. Bu noktada sizlerle iþbirliðimizi daha da üst seviyelere taþýmak istiyor ve bunun için her konuda katýlýmýnýzý bekliyoruz. Bu iþbirliði; gerek yukarýdaki konularla ilgili etkinlikleri düzenleyen komisyonlarda çalýþmakla, gerekse fikir ve projelerinizle toplantýlarýmýza katýlmakla da olur. Artýk tek bir ses ve yürek halinde meþalemizin ýþýðý altýnda toplanma zamanýdýr. Son olarak bizim için hayati bir proje olan "Kolejli Kolejli ile Çalýþýr" kýsaca K-Ýnsan projesine Kariyer Net ile yapýlan antlaþmayla iþlerlik kazandýrmýþ bulunmaktayýz. Böylece kendi web sayfamýzdan hem iþ arayan Kolejli hem de personel arayan kurumlar çok geniþ bir havuzda karþýlaþma imkaný bulacaklar. 92. sayýmýzda yine dopdolu sayfalarla bir aradayýz. Bu vesileyle keyifli söyleþileri, yazýlarý ve reklamlarýyla dergimize katkýda bulunan tüm deðerli mezunlarýmýza tekrar teþekkür ediyoruz. Son olarak, kadýnlarýn; baský ve þiddete maruz kalmadýðý, cinsel obje olarak görülmediði, horlanmadýðý, eþit hak ve özgürlüklere sahip olduðu bir ülke ve dünyada yaþayacaðýmýz umuduyla tüm kadýnlarýmýzýn Dünya Kadýnlar Günü'nü kutluyorum. Saygýlarýmla Kemal Ziya SAVRAN Genel Baþkan MART2008 kolejliler

6 TÜRKİYE NİN BAŞKENTİ İSTANBUL DEĞİL! Hayata İmzanızı Atın Minyon Mücevher Evleri, İMZAnızı mücevhere dönüştürüyor. İmzanızı atmak için İMZAYI ANKARA ATAR!

7 konuk yazar 7 BÜYÜKLERÝN OKULU TED ANKARA KOLEJÝ... Sevgili Dostlar, Size TED Ankara Koleji nin 1980'li yýllarýndan sesleniyorum. Çünkü ben 11 yýllýk eðitimin ardýndan TED diplomamý aldýðýmda sene 1987 idi. Yani üstünden tam 21 yýl geçmiþ. Dile kolay yýl sonra ilk kez ocak ayýnýn son haftalarýnda gördüm Ýncek'teki yeni Kolej yerleþkesini. Aklým durdu! Bu yerleþkeyi çoktan görmüþ olanlarýn "Günaydýn, uyan da balýðý çýkalým" dediðini duyar gibiyim!! Uyandým gerçekten... Görkemli bir yerleþke yaratmýþ TED Yönetimi. Tüm ekibi tebrik ederim. Türk Eðitim Derneðinin "Uluslararasý Eðitim Zirvesi"ni dinledim bu yerleþkede. Ve üç gün boyunca koridorlarda kendi gölgemi aradým. Buldum da! Hiç deðiþmemiþ olan "öðretmenlerimi" gördüm. Hâlâ görevdeler, ben mezun olalý 21 yýl geçmiþ, demek ki arada 21 nesil okutmuþlar. Dimdik ayaktalar.. Koridorlardaki fotoðraflarda sýnýf arkadaþlarýmý buldum. Yeniþehir'deki iki binayý birleþtiren "tünel" geldi aklýma.. Sonra anýlar, anýlar.. 6 yaþýmý yeni bitirmiþtim TED ailesine katýldýðýmda. Benim için her þey yeniydi. Hayatýmýn ilk sýnavýný geçirmiþtim TED Ankara Koleji ne girebilmek için, neyse ki kazanmýþtým. Sonra ilk okul günü, ilk sýnýf, ilk öðretmen: Nuran Tin. Oðluma bakýyorum þimdi, 5 yaþýnda, ne kadar da küçükmüþüz deðil mi? Nedir ki 6 yaþ? Her gün bir eþyamý kaybederdim ilk yýllarda, okul çýkýþý "kayýp dolabýnda" az hýrka aramadým! Yemekhaneyi hatýrlýyorum, kantini sonra, okul bahçemizi, ilk aþkýmý (Þerif nasýlsýn?), foto Naci'yi, öðretmenlerimi, ingilizcede 10 aldýðýmýzda Ebrize Dinçer'in kapýsýnýn önünde sýralanýþýmýzý, reviri!! ÖZLEM GÜRSES 87 Kaymaklý sütleri (!), yaþasýn ayranlarý, koca koca kitaplarýmýzý, Elaýne Dý Corýo'yu, Peter Frasýer'ý, tiyatro topluluðunu, lise depresyonumu, çokoprensleri.. Kolejin basket maçlarýna giderdik: "Dimdik Dimdik Kolej Geliyor Þimdik..." 21 yýl ne çabuk geçmiþ.. Bazý kareler o kadar taze ki aklýmda.. Dün gibi.. Okurken, içindeyken farketmiyor insan, dünyaya açýlýp iþ yaþamýna girdiðinizde daha iyi anlýyorsunuz TED Ankara Kolejli olmanýn ne demek olduðunu. Benim 11 yýlým geçti "Bozkýr'daki Yeþil Yuva"da.. 6 yaþýnda girdim, 17 yaþýnda çýktým TED'in kapýsýndan. Ýstanbul'da yaþýyorum artýk. (Çok da bayýlmýyorum ama...!) Sanki anneden oðula geçen bir miras gibi, TED Marþýný oðlum da ezbere biliyor.. Seneye O da TED'li olacak. Hiç bir fikri yok ne demek olduðunun: Arkadaþlarýna "Büyüklerin okuluna gideceðim ben" diyormuþ. Doðrudur, TED "Büyüklerin Okulu". Doðrudur, TED "Büyük Okul". Doðrudur, TED "Büyük Camia". Ýnanmazsanýz gidin Ýncek'e kendi gözlerinizle görün.. Ben gittim, anýlarýmý buldum, hayallerle döndüm Ýstanbul'a.. Çok deðil, 13 yýl sonra oðlumla ben ayný okul mezunu olacaðýz.. Ve belki bir yazý da O yazacak bu sayfaya.. Tekrar buluþmak üzere, sevgiler gönderiyorum tüm okuldaþlarýma. MART2008 kolejliler

8 portre 8 SETA Ýnþaat Firmasý Sahibi Cengiz Ergüvenç'64: TED'in tek eksiði üniversite Türkiye'de Bolu Daðý Tüneli gibi çok büyük devlet ihalelerine imzasýný atmýþ bir firma SETA Ýnþaat. SETA Ýnþaat ýn sahibi ve ayný zamanda bir Kolejli olan Cengiz Ergüvenç 64 ile inþaat sektörü ve kolej yýllarýna ait anýlarý üzerine bir sohbet gerçekleþtirdik. Kendinizden bahseder misiniz? Ankara da 1945 yýlýnda doðdum yýlýnda Ankara Koleji'ne girdim yýlýnda mezun oldum. Daha sonra Ýstanbul Ýktisadi Ýdari Bilimler Akademisi'ne girdim. Ýnþaatçýlýðým babadan gelen bir meslek. Aslýnda iktisat mezunuyum. Ankara Koleji nde yýlýnda erkekler ve kýzlarýn birleþtiði sene Çiðdem Ayözger'le tanýþtýk yýlýnda evlendik. Kaan adýnda bir oðlum var. Uzun yýllardýr inþaat sektöründe iþ hayatýma devam ediyorum. Ayrýca Atatürk tarafýndan kurulan Kavaklýdere Sporting Kulüp'ün 16 yýldýr Yönetim Kurulu Üyeliðini, 10 yýldan bu yana da Genel Baþkanlýðýný yapýyorum. Þirketiniz SETA'yý bize tanýtýr mýsýnýz? Kaç yýlýnda kuruldu, hangi projelere imza attýnýz? Ýlk olarak Cengiz Ergüvenç adlý bir inþaat þirketim vardý yýlýnda ilk iþimi aldým. Çankýrý'da bir Ayçiçeði Fabrikasý idi. Sonraki yýllarda Milli Kütüphane'nin kaba inþaatý, Ilgýn Þeker Fabrikasý inþaatý olarak devam etti. Bir süre sonra SETA Ýnþaat adýný aldýk. Biz aðýrlýk olarak devlet ihaleleri ile ilgili çalýþmalar yapýyoruz. Son dönemde yapmýþ olduðumuz iþlerden biri Bolu Daðý Tüneli Projesi'dir. Biz bir Ýtalyan firmasý olan Astaldi Þti. ile ortak çalýþýyoruz. Bolu Daðý'nda da onlarýn uzman taþeronu olarak çalýþtýk. Bu proje ayný zamanda Türkiye'nin üzerinde en fazla konuþulan, en uzun sürede biten projelerinden biridir yýlýnda baþlanan proje iki deprem sonrasý deðiþiklikler geçirdi yýlý sonunda tamamlandý. Bitmesinin uzamasýnýn bir diðer nedeni de ödeneklerin zamanýnda alýnmamasýndan kaynaklandý. SETA Ýnþaat firmasýnýn önümüzdeki yýllar için hedefleri nelerdir? Devam eden ve baþlayacak olan projelerinizden bahseder misiniz? Biz genelde devlet ihaleleri ile ilgili çalýþmalar yapýyoruz. Þu an devlet ihalelerinde bir duraklama söz konusu. Ödenekler devam eden iþlerin bitirilmesi için aktarýlýyor. Astaldi ile or- kolejliler MART2008

9 portre 9 tak çalýþmalar yaptýðýmýzdan dolayý onlarýn halen yurtdýþýnda devam eden bazý görüþmelerini takip ediyoruz. Örneðin Cezayir'de demiryolu inþaatý görüþmeleri tamamlanmak üzere. Ýnþaat sektörü ve Ankara dediðinizde nasýl bir deðerlendirme yaparsýnýz? Ýnþaat sektörü Ankara'da aðýrlýklý olarak devlet ihaleleriyle çalýþan firmalar üstünde. Onun dýþýnda son yýllarda büyük miktarda konutla ilgili çalýþmalar baþladý. TOKÝ bu anlamda çok büyük çalýþmalar yaptý. Fakat biz firma olarak konut yapýmýyla ilgilenmedik. Sadece bir kez bir ortaklýk olarak konut inþaatý yaptýk. Ama devam etmedik. Biz genelde alt yapýyla ilgili çalýþmalar yapýyoruz. Bizim sektörümüz bir kabuk deðiþtiriyor. Devlet ihalelerinde azalmalar var. Devlet ihaleleri ödeneklerle ilgili bir durum olduðu için mevcut, devam eden iþlerin ödenekleri veriliyor. Onun haricinde yeni bir ihale þu an için yok Size göre inþaat sektörünün Türkiye açýsýndan önemi nedir? Ýnþaat sektörü yan sanayisi çok fazla olan bir sektördür. Ýnþaat hafriyatla, nakliyeyle baþlar, demir, beton olarak devam eder ve son aþamaya gelene kadar kadar bin küsür kalemi olan bir iþtir. Ýnþaat Türkiye'de lokomotif sektördür. Yan sanayisi çok fazla olduðu için iþçi istihdamý da çok fazladýr. Ýnþaat sektörü zayýfladýðý dönemlerde, Türkiye'de ekonomik sýkýntýlarýn da baþladýðýný görürsünüz. Sektörün hýzlandýðý dönemlerde ise ülkede kalkýnma hýzý çok yükseklere çýkar. Ýnþaat ülkenin kalkýnmasýnda büyük rol oynayan bir sektördür. Sektörünüzün temel sýkýntýlarý nelerdir? Çözüm yollarý olarak neler önerebilirsiniz? Kalifiye eleman sýkýntýsý var. Çünkü Türkiye'de inþaat iþçisi ayný zamanda tarým iþçisidir. Türkiye bu açýdan enteresandýr. Belirli ihtisaslaþmýþ iþçiler, Türkiye'nin belirli yerlerinden çýkar. Örneðin kalýpçýlar Samsun'dan, taþ iþçileri Bayburt civarýndan, düz iþçi genelde Orta Anadolu ve Güney Anadolu'dan gelir. O yüzden Türkiye'de inþaat iþçisi olarak kabul edilecek bir iþçi sýnýfý çok azdýr. Ýnþaatýn en hýzlý olduðu zaman temmuz ayýdýr. Temmuz, aðustos aylarý Türkiye'de ayný zamanda hasat mevsimidir. Genellikle bu aylarda inþaat iþçisi hasat için tarlasýna gitmek istemektedir. Bir diðer sýkýntý bizim gibi alt-yapý inþaat firmalarý için Devlet ödeneklerindeki gecikme ve miktardaki düþüklüktür. Ödeneklerle ilgili sýkýntý aþýldýðý zaman, iþler daha çabuk biter. Bir takým deðiþikliklerle ihalelerde hýzlanma eðilimi de var. Ödeneklerin yarým kalmýþ iþlere aktarýlmasý da inþaat sektörünü canlandýrýr. Hepsi maddiyata baðlý iþler. Önümüzdeki yýllarda alt yapý ihaleleri, yap-iþlet-devret þeklinde olacaðýndan artýk daha fazla dýþa açýk ihaleler þeklinde yapýlacak. Bunun nedeni kredilere dayanan iþler olmasýdýr. Yerli firmalar dýþ kredi almada zorlandýðý için yabancý firmalarýn katýlýmý artmaktadýr. Ankaralý bir iþadamý olarak, baþta Merkez Bankasý baþta olmak üzere bazý kurumlarýn Ýstanbul'a taþýnma tartýþmalarý konusunda neler düþünüyorsunuz? Bu durumun çok büyük problemler getireceðini zannetmiyorum. Ama Merkez Bankasý'nýn Baþkentte olmasýný tercih ederim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ile ilgili bir kuruluþ. Elektroniðin bu kadar geliþtiði bir çaðda, Ýstanbul'da olmasýnýn çok büyük bir yarar saðlayacaðýný düþünmüyorum. Önemli kurum ve kuruluþlarýn Ýstanbul'a taþýnmasý Baþkent'in deðerini azaltýyor gibi geliyor bana. Bir de 63 yaþýnda olmam nedeniyle kabul edemiyorum. Ben hep Ankara'da yaþadým. Nostaljik olarak da doðru bulmuyorum. Siz de TED Ankara Koleji mezunusunuz. TED Ankara Koleji hakkýnda neler söleyebilirsiniz? 1952 yýlýnda Kolej e girdim, Ankara'da Kýzýlay'da doðdum. Þehit Adem Yavuz Sokak'ta. Sonra Ýlkokul 3. sýnýfta Kanser Hastanesi'nin hemen karþýsýna taþýndým. Kolejde sabahlarý hazýrlýk zili diye bir zil çalardý. O çalýnca okula giderdim. Kolej benim için çok deðerlidir. Eþimle orada tanýþmýþ olmamýzýn da ayrý bir önemi vardýr. Son yýllarda göstermiþ olduðu geliþmeyi de iftiharla izliyorum. Tek eksiði kaldý üniversite. Bu konuda da çok ilerleme saðlanmýþ, memnun oldum. Yeni kampüsü gördüm, çok beðendim. Kolej bana yaþam tarzýmý verdi. Ankara Koleji farklýdýr. MART2008 kolejliler

10 kariyer 10 Kolej in ayrýcalýðýný hep yaþadým Yoktan var olmanýn hikayesidir onunkisi. Bulunduðu mevkiye raðmen mütevaziliðini ve samimiliðini hiçbir þekilde kaybetmeyen, çalýþkanlýðý ile birçok kiþiye örnek olan Bülbüloðlu Vinç Sanayi A.Þ. nin sahibi ve ayný zamanda ASO Baþkan Vekili Önder Bülbüloðlu'79 ile keyifli bir sohbet gerçekleþtirdik. Bizlere kendinizi tanýtabilir misiniz? Ankara'da 1961 yýlýnda doðdum yýlýnda Ankara Koleji'nden, ardýndan ÝTÜ Makine Mühendisliði'nden mezun oldum. Evliyim, 3 çocuðum var yýlýndan beri sanayicilikle uðraþýyorum. Makine imalatý yapan bir firmanýn ortaðý ve genel müdürü pozisyonundayým. Bunun dýþýnda çelik üretimi yapan baþka bir þirketin ve bir havacýlýk þirketi olan Air Ankira'nýn yönetim kurulu baþkanýyým. Ýþ hayatý dýþýnda sosyal hayatýmda Ankara Sanayi Odasý Baþkan vekilliði görevini sürdürüyorum. ASO'da 15 yýllýk bir hizmet sürem var. Bunlarýn dýþýnda Ankara Koleji Yönetim Kurulu Vakfý, TED Üniversitesi Yönetim Kurulu üyesiyim. Sporla ilgili çalýþmalarým var. Gençlerbirliði Yönetim Kurulu Üyeliði, Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeliði yaptým. Ayný zamanda Ankara Trabzon Derneði'nin baþkanýyým. Ailem Trabzonlu olduðu için burayla baðlarýmý hiç koparmadým. Bülbüloðlu Vinç Sanayi sektörün önde gelen isimlerinden. Þirketinizin geliþim sürecini, hangi aþamalardan geçerek bir dünya markasý konumuna geldiðini anlatabilir misiniz? Bülbüloðlu Vinç Sanayi yurtdýþýnda hangi ülkelerde, nasýl tanýnýyor? BVS 1986 yýlýnda benim tarafýmdan kuruldu. Kuruluþ fikri üniversitede aldýðým "Kaldýrma ve Ýletme Makinalarý" adlý dersten doðdu. Bu dersi okurken yaptýðým projeler ve görüþtüðüm firmalar kafamda yeni fikirler uyandýrdý. Küçük bir atölyede iki kiþilik bir kadroyla iþe girdim. Bir idealdi ve genç bir mühendis olmanýn verdiði bir cesaret vardý. Geçen 22 yýllýk süreçte firma, yaptýðý iyi, prensipli, düzgün çalýþmalarla Türk Sanayiinde farklý bir yere geldi. Hak ettiði yeri aldý. Bu baþarýda çok çalýþma ve ekibin rolü büyük. Þu an þirkette 450 kiþi çalýþýyor. 1988'lerde ilk yurtdýþý açýlýmlarýmýz Mýsýr'la baþladý. 28 ülkeye vinç ihraç ettik. Bunlar arasýnda Kazakistan, Afganistan, Ýran, Irak, Rusya, Romanya, Almanya, Amerika, Portekiz bulunuyor. Þu an tezgahta 7 vinç Amerika için yapýlýyor. Türkiye'de bütün önemli projelerde BVS markasýný görebilirsiniz. Sektörün ürün çeþitliliði açýsýndan, fiziki açýdan en büyük firmasý konumundayýz. Yurtdýþýnda distribütörlük yoluyla ya da direkt satýþlarla ihracatlarýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Bülbüloðlu Vinç Sanayi'nin gelecek için hedefleri nelerdir? Vinç dünyada çok önemli bir sektör konumunda. Dünya genelinde üç ana firmanýn ciddi bir tekelleþmeye gittiðini görüyoruz. Bütün bu hýzlý geliþmemize ve büyümemize raðmen yapmýþ olduðumuz vinçlerdeki adetler yeterli deðil. Hedefimiz üretim miktarýmýzý dünya devleri firmalarýn seviyesine çýkarmak. Sektöre 1800'ün sonlarýnda kurulan Almanya, Kore, Finlandiya'ya ait 3 firmanýn hakim olduðunu görüyoruz. Bu firmalara yetiþmek için çok çalýþmamýz, teknolojik bütün geliþmeleri yakýndan takip etmemiz gerekiyor. Bu firmalarla birçok projede ortak çalýþmalarýmýz da oluyor. 21 yýllýk bir sanayici ve Ankara Sanayi Odasý Baþkan Vekili olarak, Ankara sanayisinin sorunlarý hakkýnda neler söyleyebilirsiniz? Ankara'da sanayileþme süreci eski deðil. Son on yýlda ciddi bir ivme kazandý ve sanayileþme yolunda ciddi adýmlarla gidiyor. Büyük sanayi havzalarý oluþmaya baþladý. Önümüzdeki on yýllýk süreçte bir sanayi kenti olacak. Ama bildiðimiz o memur kenti havasýndan kopmasý için 20 yýla yakýn bir zaman gerekir. Sanayicilik zor bir olay. Ankara sanayisi genel sorunlarý bünyesinde barýndýrdýðý gibi Ankara'dan kaynaklanan sýkýntý ve sorunlarý da yaþýyor. Ankara sanayinin sorunlarýnýn baþýnda limana olan uzaklýðý taþýmacýlýkta yaþadýðý sýkýntýlar, hammaddeye ulaþmaktaki güçlük- kolejliler MART2008

11 ler geliyor. Ankara Türkiye'nin tam ortasýnda olmasýndan dolayý üretimde kullanacaðýnýz hammaddenin ülkeden limana nakliyesini ödediðiniz gibi, limandan da Ankara'ya nakliyesini ödemek bir dezavantaj oluyor. ASO'nun bu konuda, "Ankara'ya deniz getirme, Ankara'ya liman getirme" gibi sloganlarla öne çýkan Lojistik Köy Kurma Projesi var. Kýsaca Ankara ile sanayi havzalarý arasýnda direkt demiryoluyla taþýmacýlýk projesi. Bu proje konteynýrlarýn depolanmasý, týr depolarý, tren yükleme ve boþaltma istasyonlarýnýn yapýlmasý, hattýn tam sanayi havzasýnýn içine gelmesi gibi konularý kapsýyor. Sincan Organize'nin de TCDD ile anlaþmalý bu tarz bir projesi de var. Türkiye'de yaþanan bütün sýkýntýlar Ankara sanayisinin de ortak sýkýntýlarý. Düþük döviz kurlarý, faiz politikalarý, rekabet þansýmýzý ciddi anlamda silmeye baþladý. Kazanýmlar teker teker elden gidiyor. 2008'in sýkýntýlý bir yýl olacaðýný sadece ben deðil bütün otoriteler söylüyor. Sebebi kur ve faiz politikalarýndan kaynaklanýyor. Merkez Bankasý'nýn Ankara'dan Ýstanbul'a taþýnma tartýþmalarýna ASO'nun yaklaþýmý nedir? Sadece Merkez Bankasý deðil, Ankara'nýn ekonomik yapýsýna ivme kazandýran birçok kuruluþun götürülmeye çalýþýldýðýný görüyoruz. ASO buna karþý iki yýldan bu yana ciddi bir tavýr sergiliyor. Çünkü bunlarý takip edecek birçok da kuruluþ olacaktýr. Bunlarýn misafirleri geliyor, oteller doluyor, alýþveriþleri yapýlýyor, bunlara baðlý Ankara'da çalýþan, hizmet veren birçok kuruluþ var. Ankara Sanayi Odasý'nýn iþsizlikle ilgili önlem ve planlarý var mý? Bu konuda ne tür çalýþmalar yapýlýyor? Son zamanlarda Türkiye'de iþsizlik yoktur, nitelikli iþgücü eksikliði vardýr söylemleri yapýlýyor. Ýnsan çalýþtýran bütün firmalarýn ortak sýkýntýsý nitelikli iþgücü bulmaktaki sýkýntýdýr. Bunu aþabilmek için birçok kuruluþ kendi bünyesinde eðitimler vererek, ya da niteliksiz eleman alýp onlarýn eðitimlerini vererek, kendi iþlerine yarar insanlarý yetiþtirme çabasýna girmek zorunda kalýyor. Eðitim politikalarý düzenlenirken, iþ bulunamayacak bölümü ya da ihtiyacýn yüz katýný ülkeye sunmak doðru deðil. Ortaöðretimde tüm dünyada mesleki öðretim çok ön planda. Mesleki eðitimle öðrenciyi ilkokuldan sonra meslek eðitimine yönlendiriyorsunuz. Dolayýsýyla reel sektörün ihtiyacý olan iþgücünü yetiþtiriyorsunuz. Türkiye'de bu büyük bir eksiklik. Biz burada kaynakçý, tornacý vb. ara eleman bulmakta büyük sýkýntý çekiyoruz. ASO, MEB ve sanayi kuruluþlarýyla anlaþarak, OSEP adlý bir proje baþlattý. Proje ile meslek liselerinde okuyan baþarýlý çocuklarýn eðitim masraflarý üstleniliyor, bunlarý haftanýn üç günü sanayi kuruluþlarýnda, diðer günler de eðitim merkezinde eðiterek nitelikli ara eleman yetiþtiriliyor. Çok baþarýlý oldu. Atölyelerde çok güzel þeyler imal ediyorlar. Bu proje bütün Türkiye'ye yayýlacak. Bir de inþaat sektöründe ara eleman yetiþtirmek için ÝSVEP adýnda ASO ve MEB öncülüðünde bir Kolej benim üniversite hayatýmda, üniversiteyi bitirdikten sonra bütün iþ hayatýmda, yurtdýþýnda gittiðim her yerde çok farklý þeyler kazandýrmýþ bir kurum. Kolejlilik adý ve ruhu, sizi her yerde bir adým öne çýkarýyor. Bu kadar çok kazanýmdan sonra oraya da hizmet etmek onur veriyor. proje daha baþlýyor. Bu projelerle iþsizliðe bir nebze çözüm bulmaya çalýþýyoruz. Yoðun iþ temponuza raðmen ayný zamanda Trabzon'la ilgili faaliyetlere ve tabii spora zaman ayýrýyorsunuz. Bunlardan da bahseder misiniz? Trabzonlu olup da futbol oynamayan, sporu sevmeyen yoktur. Bu yörenin bize verdiði bir yapýdýr bu. Sporun içine girmemiþ insan adamdan sayýlmaz neredeyse Trabzon'da. Ama ben belli bir birikim ve tecrübeden sonra bunlarý aktarma sevdasýyla yola çýktým. Trabzon Derneði'nin baþkanýyým ayný zamanda. Çok güzel etkinlikler yapýyoruz. Ýlki geçtiðimiz yýl yapýlan Trabzon Günleri bu yýl da Þubat tarihleri arasýnda yapýldý. Ayrýca 30 yýllýk bir gelenek olan baloyu düzenledik. Ben çocukken de bu baloya giderdim. Trabzon son yýllarda imaj anlamýnda ciddi bir kan kaybýna uðradý. Ama Türkiye'nin en büyük ressam, þair, sanatçýlarýný, müte- MART2008 kolejliler

12 kariyer 12 Eðitimizin önemli bir bölümünü Kolej'de aldýnýz. Kolejli olmanýn ayrýcalýklarý nelerdir? Buranýn size katkýlarý neler oldu? Kolejlilik de Trabzonlu olmak gibi bir þey benim için. Koleje de hizmet etmek, ona borcunu ödemek onur verici bir olay. Kolej benim üniversite hayatýmda, üniversiteyi bitirdikten sonra bütün iþ hayatýmda, yurtdýþýnda gittiðim her yerde çok farklý þeyler kazandýrmýþ bir kurum. Kolejlilik adý ve ruhu, sizi her yerde bir adým öne çýkarýyor. Bu kadar çok kazanýmdan sonra oraya da hizmet etmek onur veriyor. Okuldayken bu ayrýcalýklarýn çok farkýnda deðildik. Okuldan çýktýktan sonra bunu çok yoðun yaþýyorsunuz. Üniversitede kolejden gelmenin ayrýcalýðýný hep yaþadým. Örneðin Romanya'da bir toplantýya gittim. Yanýmda beþ Türk daha vardý. 12 kiþilik bir toplantý. On dakika sonra bir adam bana "Siz Ankara Koleji'nden misiniz?" dedi. "Evet nerden anladýnýz?" dedim. "Belli oluyor" dedi. Benim ordaki yerim farklýlaþtý ve o iþi aldým. Bir iþ baþvurusunda da Ankara Koleji mezunuysa onun iþi bitmiþtir. Tecrübesi yoksa dahi biz onu alýr yetiþtiririz. ahhit gruplarýný, sanayicilerini, sporcularýný, rektörlerini, bilim adamlarýný çýkarmýþ bir kentin bu þekilde anýlmamasý lazým. Burada benim de sorumluluðum var. Geçen yýl fuarý 80 bin kiþi gezdi. Trabzon'u her yönüyle tanýtýyoruz. Ressamlarý resimleriyle, þairleri þiirleriyle, sanatçýlarý konserleriyle, bilim adamlarýný panelleriyle, yöreyi ürünleriyle. Trabzon'un asýl deðerlerinin ortaya konduðu bir çalýþma. Buna öncülük etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kolej yýllarýnýza dair anýlarýnýz olmuþtur mutlaka. Bize birini anlatabilir misiniz? Bizim efsanevi müdürümüz rahmetli Kývýlcým Haným'dýr. Onun kadar iyi bir eðitimci görmedim. Onunla ilgili çok anýmýz oldu. Bunlardan biri, biz okul daðýldýðý zaman merdivenlerden aþaðý inerken, kýz öðrencilerden birinin sýrtýna vurur, yana çekilirdik. Kýz öðrenci de arkasýný döner "niye vuruyorsun?" diye arkadaki diðer erkek öðrencilere kýzardý. Yine böyle beþ altý kiþi iniyoruz. Ben de öndeki kýz öðrencinin sýrtýna yavaþça vuruyorum, dönmüyor. Bir daha vuruyorum, yine dönmüyor. Bu sefer ben sertçe bir daha vurdum, bir döndü öðretmen. O da paltosunu giymiþ, sarýþýn bir bayan. Þoka girdim. Öðretmen sinirli bir þekilde arkasýný döndü. "Niye vurdunuz?" diye çýkýþtý. Sen, sen, sen diye bizi çevirdi. Disipline vericem, sizi dedi. Kimsenin suçu yok "ben vurdum" dedim. Beni aldý Kývýlcým Haným'a götürdü. Kývýlcým Haným'a "Ben arkadaþým Sevda zannettim, vurdum dönmedi, vurdum dönmedi. Ben de sertçe vurdum" dedim. Bayan öðretmen bu sefer yalan konuþuyor dedi. Kývýlcým haným da "benim öðrencim yalan konuþmaz, Sevda'yý çaðýrýn bana" dedi. Sevda da sarýþýn. Dýþardaki arkadaþlarýma bana Sevda'yý bulun sarý bir mont giydirin dedim. Fakat bulamadýlar. Kývýlcým öðretmen, "benim oðlum yalan konuþmaz, öp bakýyým öðretmeninin elini" dedi. Öðretmenle barýþtýrdý bizi. Sayýn Bülbüloðlu bir de pilot olarak tanýnýyorsunuz. Evet amatör pilotum. Yöresel geziler yapýyoruz, göllere, daðlara, barajlara uçuyoruz. Bir hobi. Ama onun dýþýnda bir uçak þirketi firmamýz var. Profesyonel anlamda çalýþýyor. Air taxi olarak. Kendi kullandýðým uçakla en uzun yolculuðum Yunanistan'a oldu. Orada uçak rallisi için dünyanýn her yerinden 17 uçak katýldý. Buradan iki uçak, önce Ýzmir'e sonra Yunanistan'a gittik. En uzun yolculuðum o oldu. Uçak korkusu olan birçok arkadaþýmý da bu dünyaya kazandýrdým. kolejliler MART2008

13

14 kariyer 14 Türban laiklikle çeliþiyor Üniversitelerarasý Kurul Baþkaný ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Akaydýn'66 Üniversitelerde en önemli sorunun mali ve otonomi eksikliði olduðunu belirten Üniversitelerarasý Kurul Baþkaný ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Akaydýn'66, sorunlarýn çözümü için siyasi iradenin istekli olmasý gerektiðini söyledi. Dergimiz için yaptýðýmýz söyleþide türbanla ilgili görüþlerini de dile getiren eski mezunlarýmýzdan Akaydýn, türbanýn üniversitelere girmesinin diðer kurumlara da yayýlmasýný hýzlandýracaðý görüþünü kaydetti. Siz ilköðretiminizi Kolej'de tamamladýnýz. Þimdi ise Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden birinde rektörlük görevini baþarý ile sürdürüyorsunuz. Kolej'den sonraki eðitim aþamalarýnýzý ve bu göreve geliþ sürecinizi bizimle paylaþýr mýsýnýz? TED Ankara Koleji ilk bölümünü (o zamanki adýyla orta bölüm) 1966 yýlýnda bitirdikten sonra Ankara Fen Lisesi ve Hacettepe Týp Fakültesi'nde eðitimime devam ettim. Týpta uzmanlýk eðitimimi Ankara Üniversitesi'nde tamamlayarak akademik yaþamýma Akdeniz Üniversitesi'nin kuruluþunda yer alarak Antalya'da baþladým. 1984'de Genel Cerrahi alanýnda doçent, 1992'de profesör oldum yýlýnda rektör yardýmcýsý olarak atandým ve 2004 yýlýnda üniversitemin rektörü seçildim yýlýnda kurulan Akdeniz Üniversitesi'ni diðer üniversitelerle karþýlaþtýrmanýzý istesek neler söyleyebilirsiniz? Üniversitenizi farklý kýlan özellikler nelerdir? Üniversitemde çaðdaþ uygarlýðýn ve Cumhuriyet ilkelerinin doðrultusunda kaliteli eðitim, öðretim, araþtýrma ve teknoloji geliþtirme çabalarý sürmektedir. Bologna sürecinde aktif olarak yer almaktayýz. Uluslararasýlaþma, bölge ekonomisinde rol oynama ve giriþimcilik etkinliklerini çok önemsiyoruz. Organ nakli konusunda üniversite hastanemiz, dünyanýn en önemli merkezleri arasýnda anýlmakta olup canlý akraba vericili böbrek kolejliler MART2008

15 kariyer 15 nakli, yýllýk sayýsý ile dünya birincisi konumundadýr. Üniversitenizde eðitim-öðretimin kalitesini artýrmak amacýyla gelecekte ne gibi plan ve projeleriniz olacak? Eðitim-öðretim kalitesini arttýrmak amacýyla son dört yýl içinde eðitim alt yapýsý olarak yaklaþýk beþ milyon YTL harcanmýþtýr. Stratejik planýný yapan ve kalite yönetimi çalýþmalarýna ivme kazandýran üniversitemiz, Avrupa Üniversiteler Birliði tarafýndan deðerlendirilmiþ olup ayrýca eðitimde mükemmelliyet merkezi de kurulmuþtur. Basýndan izlediðimiz kadarýyla düþünce özgürlüðüne önem veren birisiniz. Son günlerde ülke gündemini meþgul eden üniversiteleri de yakýndan ilgilendiren "türbanýn okullarda kabulü" konusunda sizin düþünceleriniz nelerdir? Düþünce özgürlüðü, üniversitemin önemsediði bir deðerdir. Türban ise kanýmýzca kadýn özgürlüðünü kýsýtlayýcý dinsel ve siyasi içerikli bir simge olup üniversiteye sokulmasý diðer kurumlara da yayýlmasýný hýzlandýracak ve Cumhuriyetimizin laiklik ilkesi ile çeliþecektir. Ülkemizde neredeyse her yýl yeni bir üniversite kuruluyor. Bu durumun eðitim öðretimin kalitesini artýrýcý veya azaltýcý etkileri neler olabilir? Ülkemizin yüksek öðrenimde birikimi gidermek için yeni üniversitelere gereksinimi vardýr. Ancak bütçeden yeterli yatýrým kaynaðý ayrýlmadýðý ve öðretim üyeliði özendirilmediði için eðitim kalitesizliði ciddi bir sorun olarak gözükmektedir. Siz ayný zamanda Üniversitelerarasý Kurul (ÜAK) Baþkanlýðý görevini yürütüyorsunuz. Üniversiteler bir ülkeyi daha parlak yarýnlara çýkartacak kurumlardýr. Peki bizim üniversitelerimizin en önemli sorunlarý nelerdir? Üniversitelerin en önemli sorunu idari ve mali otonomi eksikliðidir. Tabii buna kadro ve ödenek kýsýntýlarýný da eklemek gerekir. Sorunlarý aþmanýn en önemli yolu siyasi iradenin istekli olmasýdýr. Size göre iyi bir eðitimci nasýl olmalýdýr? Ýyi bir eðitimci; çaðdaþ eðitim- bilim teknolojilerini ve öðrenci deðerlendirme, ölçme yöntemlerini bilen, öðrenci psikolojisini yorumlayabilen, öðrenci merkezli eðitim uygulayabilen yetilere sahip olmalýdýr. Her yýl yüzlerce gencimiz iyi bir eðitim almak, iyi bir üniversiteye girmek için yýldan yýla daha zorlaþan bir mücadele içine giriyor. Sizce gençlerin üniversiteye giriþ sistemleri nasýl olmalýdýr? Varolan sistemi diðer ülkelerle karþýlaþtýrmanýzý istersek neler söylebilirsiniz? Üniversiteye talep üniversitenin sunabileceði olanaðý aþýyorsa, giriþ sýnavý yapýlmasý kaçýnýlmazdýr, nitekim bu anlamda yurt dýþý örnekler az sayýda da olsa vardýr. Türkiye'deki sistem artýk orta hatta ilköðretim öðrencilerini tamamen test çocuðu haline getirmiþ olup, liseler eðitimde iþlevselliðini yitirmiþ bunun yerini dershaneler almýþtýr. Bunu önlemenin yolu hem talebi karþýlayacak hem de orta öðretim baþarýsýný giriþte aðýrlýklý kýlarken sýnavý daha çok Türk Dili kullanma baþarýsý ve yetenek testi baþarýsý düzeyine taþýmaktýr. Son yýllarda ülkemizde eðitimini yurtdýþýnda tamamlamak isteyen öðrenci sayýsýnda bir artýþ görülüyor. Sizce bu durum beyin göçünü de beraberinde getirmiyor mu? Beyin göçü bugün bir dünya gerçeðidir ve önlemek hem çok zor hem de çok gerekli deðildir. Çünkü bu öðrenciler gene de ulusun insan gücü sermayesine katký yapmaktadýrlar, ayrýca artýk bilgi de küresel bir kazaným niteliði almýþtýr. Bu durumu kontrol etmenin yöntemi yüksek öðretime ayrýlan kaynaðý arttýrmak ve Türkiye'de mezuniyet sonrasý eðitimini çekici kýlacak önlemler almaktýr. Gelecek planý yapan gençlere tavsiyeleriniz neler olabilir? Gelecek planý yapan öðrencilere en önemli tavsiyem kendi bilgi, beceri ve diðer yeteneklerini iyi deðerlendirerek, geleceklerini planlamalarýdýr. Sadece moda olduðu için veya halen iyi mesleki kazanç gerekçesiyle seçim yapmamalarýdýr. Ayrýca yüksek öðretimin kazanýmý sadece meslek sahibi olmak deðil çok daha baþka deðerlerle de donanarak kaliteli, uygar demokrat, kendini yenileyebilen, giriþimci, kültürlü bir dünya insaný olmaktýr. Bir Kolejli olarak, TED Ankara Koleji nin sonraki eðitim-öðretim hayatýnýzda ne tür katkýlarý olduðunu düþünüyorsunuz? TED Ankara Koleji öðrencisi olarak bir önceki soruda da deðindiðim birikimlere, deðerlere daha genç yaþta kavuþmuþ olduðum düþüncesindeyim. Bu kazanýmlarýn yaþamýmýn sonraki yýllarýnda gerek ulusal gerek yurtdýþý iletiþimlerde bana daima artý deðer kazandýrmýþ olduðunu algýladým. MART2008 kolejliler

16 aktüalite 16 Uluslararasý Ankara Müzik Festivali Gümüþ Yýlýnda Çeyrek asýrý geride býrakan Uluslararasý Ankara Müzik Festivali 4-27 Nisan 2008 tarihleri arasýnda gerçekleþecek olan 25. Festival ile gümüþ yýlýný kutlayacak. Sevda Cenap And Vakfý tarafýndan düzenlenen festivalin bu yýlki bölümünde Türkiye dahil 18 ülkenin sanatçýlarý toplam 23 etkinlikle Baþkentliler'le buluþacak. Açýlýþ ve kapanýþ konserleri geçtiðimiz 24 yýlda olduðu gibi senfoni orkestrasý konserleri ile gerçekleþecek. Açýlýþ Þef Erol Erdinç yönetimindeki Hacettepe Senfoni Orkestrasý tarafýndan Çetin Iþýkozlü'nün yeni eseri "Yeni Bir Dünya Senfonisi"'nin ilk seslendiriliþi ile yapýlacak. Kapanýþý ise Iþýn Metin yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrasý çellist Mischa Maisky solistliðinde yapacak. 15. sanat yýlýný kutlayan Bilkent Senfoni Orkestrasý'nýn 12 Nisan'da Þef Emil Tabakov yönetiminde piyanist Dimitris Sgouros ile 19 Nisan'da Jose Miguel Rodilla yönetiminde keman sanatçýsý Tedi Papavrami ile vereceði konserler festivalin diðer senfonik orkestra konserleri. Festivalde Ankaralý orkestralarýn ve Ankara'nýn yetiþtirdiði sanatçýlarýn aðýrlýðý göze çarpýyor. Festivalde yer alacak sanatçý gruplarý þunlar. Usmanbaþ Özel Konseri ile Ýnci Özdil yönetimindeki Ertuð Korkmaz yönetimindeki Akademik Baþkent Orkestrasý ve Eren Kuþtan. Bnd.Alb. Halil Aþýk þefliðinde piyanist Gülsin Onay. TSK Armoni Mýzýka Orkestrasý, caz grubuyla basçý Kamil Erdem. Duayen gitarist Ahmet Kanneci ile klarnette Ekrem Öztan. Sihirli flüt Þefika Kutluer, piyanist Muhiddin Dürrüoðlu-Demiriz. Hýrvatistan'dan Zagrep Quartet, Almanya'dan Leipzig Quartet, Avusturya'dan Strauss Octette, Ýspanya'dan Pedro Navarro Trio ve siyah-beyaz Paris görüntüleri eþliðinde Poulain Trio Festivalin oda müziði etkinliklerinden. Ýsrail'den dans gösterilerini avangard unsurlarla çarpýcý kýlan The Aluminum Show adlý modern dans gösterisi 25 ve 26 Nisan'da festivalde yer alýyor. Festivalde daha önce de beðeni ile izlenen ve sahneyi tek baþýna baþarýyla dolduran Ýtalyan mim sanatçýsý Ennio Marchetto bu yýl da Ankaralýlarýn konuðu olacak. Klasik gitar dünyasýnýn parlak yýldýzlarýndan Manuel Barrueco ve Meksikalý Cuarteto Latinoamericano ile 3 kez Grammy'e aday gösterilen Kübalý a-capella vokal grubu Cuban Vocal Sampling ve de sivil toplum kuruluþlarý ile sosyal çalýþmalar yapan blues yýldýzý Bettie Mae Fikes festivalin Amerika kýtasýndan konuklarý olacak. Kaliteyi gözeterek farklý müzik türlerini bünyesinde bulunduran Uluslararasý Ankara Müzik Festivali bu yýl kendine özgü tekniði ile kanun sanatçýmýz Göksel Baktagir ve Ýstanbul Sazendeleri grubunu konuk ediyor. Ankara'nýn festivali geleneksel salonlarý dýþýnda üniversitelerin de evsahipliði ile bu yýl yedi ayrý salonda etkinlikler sunuyor: MEB Þura Salonu, Bilkent Konser Salonu, Baþkent Üniversitesi konser Salonu, ODTÜ, Çankaya Belediyesi Çaðdaþ Sanatlar Merkezi, Saklýkent, Devlet Resim ve Heykel Müzesi Konser Salonu. Sabancý Vakfý'nýn da Festival Onur Üyesi olarak festival destekçileri arasýnda yerini aldýðý festivalin bilet satýþlarý 22 Mart 2008 Cumartesi günü baþlayacak. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Uluslararasý Tiyatro Enstitüsü (ITI) tarafýndan 1961 yýlýnda "27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü" ilan edildi. Her yýl enstitüye üye ülkelerde 27 Mart günü Tiyatro Bayramý olarak kutlanýyor. 27 Mart günü her ülkenin sanatçýlarý tarafýndan bir bildiri hazýrlanýr. Uluslararasý Bildiri 20'den fazla dile çevriliyor, pek çok gazetede yayýnlanýyor ve tiyatro oyunlarýndan önce okunuyor. Ayrýca, televizyon ve radyo kanallarý aracýlýðýyla 5 kýtanýn her köþesindeki dinleyicilere ulaþtýrýlýyor. Dünya da Ýlk bildiri 1962 yýlýnda Jean Cocteau tarafýndan yazýldý. Türkiye'de ise ilk ulusal bildiriyi Muhsin Ertuðrul yazdý. Dünya Tiyatro Günü'nün amacý sahne sanatlarý alanýnda dünya çapýnda bilgi ve uygulama alýþveriþini arttýrmak, geliþim sürecinde sanatsal yaratýcýlýðýn ve üretimin gerekliliði konusunda toplumsal bilinci uyandýrmak, insanlar arasýndaki barýþ ve dostluðun saðlanmasýna katkýda bulunmak olarak belirlendi. kolejliler MART2008

17

18 aktüalite 18 Küçük Hanýmlar, Küçük Beyler Haydi Tiyatroya Atatürk'ün çocuklara armaðan ettiði "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý"na tiyatro sanatý ile katkýda bulunmak amacýyla, Devlet Tiyatrolarý Genel Müdürlüðü Nisan 2008 tarihleri arasýnda, Ankara "Küçük Hanýmlar Küçük Beyler" Uluslararasý Çocuk Tiyatrolarý Festivali düzenleyecektir. Festivalde; kukla, gölge oyunu, kara tiyatro, dans tiyatrosu, opera, bale ve sokak tiyatrosu gibi farklý tekniklerin kullanýldýðý çocuk oyunlarý; seminer ve söyleþi gibi etkinliklerin yer almasý planlanmaktadýr. Ýlki 2005 yýlýnda düzenlenen festivale katýlmak isteyen çocuk oyunu çalýþmalarýnýn video kasetlerinin veya CD'lerinin, baþvuru formuyla birlikte belirlenen tarihlerde, festival bürosu adresine gönderilmesi gerekmektedir. Katýlýmý kabul gören gruplara festival tarihlerinden önce davet mektubu gönderilecek. Festivalde özellikle hiç tiyatroya gitmemiþ çocuklara ücretsiz olarak tiyatro gösterimleri yapýlýyor. MartfestODTÜ beþinci yýlýnda Festivalde Alboran Trio ile Akdeniz meltemi Her sene geleneksel olarak Mart ayýnda düzenlenen ve Orta Doðu Teknik Üniversitesi ve Ankaralýlar için vazgeçilmez bir kültür-sanat ziyafeti haline gelen "MartfestODTÜ", 5. senesinde, bir AB projesi olan "Jazz Mix Culture" konserlerinin büyük bir bölümünü de bünyesine alarak Ankaralý müzikseverlerin, özellikle de gençlerin karþýsýna çýkýyor. Festival bu yýl da düþük maliyetlerle kaliteli müziði ve baþarýlý müzisyenleri müzikseverlerle buluþturmaya devam ediyor. Cazdan rock'a, söyleþilerden dansa, birçok sanat dalýný bir arada sunan festival, bu yýl Türk müzisyenlerle yabancý müzisyenlerin biraraya gelerek ortaya çýkarttýðý çok özel projeleri ve atölye çalýþmalarýný kapsýyor. Festivalin son günü olan 31 Mart'ta Ankaralý müzikseverler Dünyaca ünlü bir Ýtalyan topluluðuyla Alboran Trio ile bir müzik ziyafeti yaþayacaklar. "Jazz Mix Culture" projesi baþlýðý altýnda ve Ýtalyan Kültür Merkezi'nin desteði ile gerçekleþecek olan performansda Alboran Trio, alternatif entrümanlarla zenginleþtirdikleri Bilgi ve Programýn son hali için: ODTÜ KKM: Bilet: Leo Organizasyon: akustik caz müziðinden örnekler verecekler. Besteci ve piyanist Paolo Paliaga, basçý Dino Contenti ve davulcu Gigi Biolcati'nin oluþturduðu gruba bu projede Alp Ersönmez Trio eþlik ediyor. Festival, Ankara Caz Derneði ve LEO Organizasyon tarafýndan, Orta Doðu Teknik Üniversitesi, Alman Kültür Merkezi, Avusturya Büyükelçiliði, Ýtalyan Kültür Merkezi ve Bulgaristan'dan July Jazz Foundation'un destekleriyle gerçekleþtiriliyor. Bu yýl beþincisi düzenlenen ve Mart tarihleri arasýnda gerçekleþecek festival, 14 Mart'ta saat:18.00'de Alman Kültür Merkezi'nde açýlacak olan "Alman Cazý Fotoðraf Sergisi" ve Basýn Açýlýþ Kokteyli ile baþlýyor. Sergi mart ayý sonuna kadar ziyaret Alboran Trio edilebilecek. Festivalde yer alan diðer sanatçýlar ise þöyle sýralanýyor: Ýtalyan Grup Musica Reservata ile Anadolu hikayelerini caz müziðinde yaþatan Türk grup ABÝS, Almanya'nýn önemli genç piyanistlerden Jens Thomas, Türkiye'nin baþarýlý piyanisti Burçin Büke ve Üçlüsü, Emrehan Halýcý ve Ankara Müzisyenleri, The Annandale Jazz Ambassadors, azeri sanatçýlardan oluþan Grup Nihavend, Akdeniz Flamenko Topluluðu ve Nim Sofyan. Festivalde ayrýca 25 Mart günü ODTÜ KKM'de "Baþkentte Çaðdaþ Sanatlar ve AB" adlý bir söyleþi de yer alýyor. Birbirinden özel konser ve "ilk"lerle Mart ayýný renklendirecek olan bu festivalin biletleri ODTÜ KKM, BÝLETÝX satýþ noktalarý, Sheraton SHOPS Durance Maðazasýndan alýnabilecek. kolejliler MART2008

19

20 aktüalite 20 Paris Louvre Müzesi'nin Ýslam Eserleri Koleksiyonu Sakýp Sabancý Müzesi'nde Ýslam Sanatýnýn Üç Baþkenti: Ýstanbul, Isfahan, Delhi Sabancý Üniversitesi Sakýp Sabancý Müzesi (SSM), Louvre Koleksiyonlarý'ndan Baþyapýtlarla Ýslam Sanatýnýn Üç Baþkenti: Ýstanbul, Isfahan, Delhi baþlýklý sergiye ev sahipliði yapýyor. Geçtiðimiz þubat ayýnda baþlayan sergi, 25 Mayýs 2008 tarihine kadar devam edecek. Louvre Müzesi'nin Ýslam Eserleri Koleksiyonu'ndan Osmanlý, Ýran-Safevi ve Hint-Baburi sanatýnýn örneklerini içeren 250'ye yakýn eserin yer aldýðý sergi, Paris Uygulamalý El Sanatlarý Müzesi'nin iþbirliðiyle gerçekleþtirildi. Osmanlý, Safevi ve Baburi imparatorluklarýnýn zengin ve görkemli çaðlarýný gözler önüne seren bu olaðanüstü sergi, ayný dönemde ve coðrafyada hüküm süren 3 imparatorluðun sanatýný geniþ bir iliþkiler ve etkileþimler yelpazesinde ele alýyor. Sergi, Sabancý Üniversitesi ile Louvre Müzesi arasýnda, 20 Mart 2007 tarihinde imzalanan 5 yýllýk kültürel ve bilimsel iþbirliði anlaþmasý kapsamýndaki ilk büyük etkinliði oluþturuyor. Dünyanýn en önemli müzelerinden biri olarak kabul edilen Louvre Müzesi'nin koleksiyonlarý, çok geniþ kapsamlý olarak Türkiye'de ilk kez yer alýyor. Daha önce gün ýþýðýna çýkmayan birçok eserin de yer aldýðý, büyük emeklerle oluþturulan Louvre Müzesi'nin Ýslam Eserleri Koleksiyonu, bu sergiyle, ilk kez Louvre Müzesi dýþýnda izleyicilerle buluþtu. Louvre Müzesi ve Ýslam Eserleri Koleksiyonu Dünyanýn en köklü ve büyük müzelerinden biri olan Louvre, 12. yüzyýldan bu yana Paris'in merkezinde yer alan ve Fransýz krallarýnýn saray olarak kullandýðý binalarýyla, 1793 yýlýnda müze olarak halka açýldý yýlýnda, Fransa'nýn eski devlet baþkanlarýndan François Mitterrand'ýn "Büyük Louvre Projesi" çerçevesinde yenilenen müzeye, 21 metre boyunda, piramit biçiminde bir cam giriþ inþa edildi parçanýn sergilendiði müzede, Venüs heykeli, Semadrek'teki Kanatlý Zafer Anýtý, Leonardo'nun Mona Lisa tablosu ve Michelangelo'nun Dört Esir heykeli gibi pek çok ünlü eser yer alýyor. Yýlda yaklaþýk 8 milyon kiþi tarafýndan ziyaret edilen müzenin 8 ana bölümde toplanan daimi koleksiyonu, m2'lik sergi alanýnda izleyicilerle buluþuyor yýlýnda kurulan Ýslam Sanatlarý Bölümü'nde, üç kýtadan 1300 yýllýk eserler bulunuyor eserden oluþan zengin koleksiyon, Ýslam dininin hakim olduðu topraklardaki yaratýcýlýðý ve kültürel çeþitliliði yansýtýyor. "Ýslam Sanatlarý Bölümü"nün görkemli eserleri, müzeye eklenecek yeni galerilerdeki hazýrlýklarýn devam etmesinden istifade edilerek, ilk defa müze dýþýnda sergileniyor. Louvre Müzesi'nin Visconti Meydaný'na bakan Ýslam Sanatlarý Bölümü'nün, yeni galerilerinde 2010 yýlýnda ziyarete açýlmasý planlanýyor. Yer: Sakýp Sabancý Müzesi SSM Tarihler: ~ Tel: (0212) Sakýp Sabancý Cad. No: 22 Emirgan/Ýstanbul kolejliler MART2008

21

22 aktüalite 22 Yýlmaz Güney Kültür ve Sanat Festivali Öykü Yarýþmasý Bu yýla kadar Almanya merkezli yapýlan ve geçen yýl 10.su düzenlenen festival Türkiye'de ilk kez gerçekleþtirildi. Festival kapsamýnda 15'e yakýn þehirde festival etkinlikleri gerçekleþtirilerek, gidilen þehirlerde, Yýlmaz Güney filmleri gösterildi, söyleþiler yapýldý. Festival içerisinde, karikatür, öykü, þiir, resim, tiyatro, kýsa film ve müzik alanlarýnda yarýþmalar yer aldý. Deðerlendirme kurulunu; Cemil Kavukçu, Semih Gümüþ, Ömer Leventoðlu, Özcan Karabulut ve Vecdi Erbay'ýn oluþturduðu öykü yarýþmasýnda mezunlarýmýzdan Gamze Güller'87, "Daðlarýn Soluðu" adlý öyküsüyle onur ödülünü almaya hak kazanýrken, yine mezunlarýmýzdan Suzan Bilgen Özgün'81 "Babasýz" adlý öyküsüyle mansiyon ödülüne layýk görülmüþtür. Dereceye giren ve beðeni toplayan öykülerin ki- taplaþtýrýlaca- ðý yarýþmanýn ödül alan diðer öykü ve yazarlarý þunlardýr: Onur ödülü almaya hak kazanan yazarlar: Gamze Güller'87 Suzan Bilgen Özgün 81 Gamze Güller (Daðlarýn Soluðu), Ýbrahim Alaþ (Hürmüz'ü Bekleyen Ömürlerin Öyküsü), Soydan Kýzgýn (Beyaz) Mansiyon ödülü almayan hak kazanan yazarlar: Mehmet Þarman (Meyveler Doðru Konuþmuyor), Þenay Eroðlu (Çýnar ve Siz), Suzan Bilgen Özgün (Babasýz) Türkiye TBF Kýþ Dörtlü Takýmlar Þampiyonasý Türkiye 1.si: BURDUR TAKIMI Tezcan ÞEN, Fikret AYDOÐDU, Vedat YETENER, Zafer ÞENGÜLER, Nevzat AYDOÐDU Okulumuz mezunlarýndan briç hocasý Dr. Vedat Yetener 75 in de yer aldýðý Burdur Briç Takýmý, Þubat tarihleri arasýnda Ýzmir de düzenlenen briç turnuvasýna katýldý. Turnuvada Türkiye þampiyonu olan Sn. Yetener ve takýmýný kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Özgür Pencere Kadýn Öyküleri Yarýþmasý Ödülleri 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nde Bursa Kitap Fuarý nda verildi Özgür Pencere Edebiyat ve Sanat Derneði, yazmaya gönül veren herkesin katýlabileceði, konusu 'kadýn' olan öykü yarýþmalarýnýn üçüncüsünü düzenledi Özgür Pencere Kadýn Öyküleri Yarýþmasý için gönderilen 417 öykü arasýndan yapýlan deðerlendirme sonucu dereceye giren üç öykü ile birlikte 6 öykü de mansiyon almaya hak kazanmýþtýr. Yarýþmanýn ödül töreni 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde, Bursa Tüyap Kitap Fuarý Cumalýkýzýk Salonunda yapýldý. Ýnci Aral, Nedret Tanyolaç Öztokat, Zeynep Aliye, Öner Yaðcý ve S. Þebnem Tuncel'in jüri üyeliði yaptýðý yarýþmada mezunlarýmýzdan Gamze Güller'87 "Gel Pisi Pisi" adlý öyküsü ile mansiyon ödülü almýþtýr. Yarýþmada dereceye giren ve mansiyon ödülü alan diðer eserler þunlardýr: Birinci "Sabýrlýk" Ýnci Gürbüzatik, ikinci "Sudoku Annesinin Kýzý" Çaðnam Erkmen, üçüncü "Sokakta Gezen Hikaye" Aysun Sezer Mansiyon Alanlar: "Hapis" Özge Sarýoðlu, "Truva Atý ve Serçe" Özen Kýraç, "Gel Pisi Pisi" Gamze Güller'87, "Kirli Beyaz" Hande Baba, "Kapý Eþiðinden Konuþmalar" Senem Dere, "Yapmama Nedenleri" Tanya Güneþ Özbey. kolejliler MART2008

23 duyurularýmýz 23 TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu nun Anýtkabir Ziyareti TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Kemal Ziya Savran ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 40. Yýl kutlamalarý çerçevesinde 11 Ocak 2008 salý günü saat 10:30 da Ata nýn huzuruna çýktý. TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði nin kuruluþunun 40. Yýlý nedeniyle düzenlenen kokteylde mezunlarýmýz biraraya geldi Kokteylimiz 11Ocak 2008 tarihinde Torch da yapýldý. MART2008 kolejliler

24 duyurularýmýz 24 Kýrmýzý Ev Müzikali Kolejlilerle buluþtu TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði nin kuruluþunun 40. Yýlý etkinlikleri kapsamýnda sahnelenen Kýrmýzý Ev Müzikali izleyenler tarafýndan büyük beðeni topladý. Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçýlarýnýn muhteþem performanslarýnýn sergilendiði gece 26 Ocak 2008 tarihinde gerçekleþti. Müzikalin sonunda Baþkan Kemal Ziya Savran, emeði geçen herkese plaket vererek, teþekkürlerini sundu. TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði Genel Baþkaný Kemal Ziya Savran, TRT Haber Spikeri Fulin Arýkan a Kýrmýzý Ev Müzikali nin sahnelenmesindeki yardýmlarý dolayýsýyla bir plaket verdi. kolejliler MART2008

25

26 duyurularýmýz 26 Tanyeli ve Dipþo'nun eserleri Ankara'da Son 15 yýldýr ayný evi paylaþan ve yan yana atölyelerde çalýþmalarýný sürdüren mezunlarýmýzdan Yavuz Tanyeli 72 ve Bedia Dipþo ilk ortak sergilerini IC Sanat Galerisi'nde açtýlar. Tanyeli ve Dipþo, her ikisi de resim yapmalarýna raðmen bugüne kadar ortak sergi açmamalarýna neden olarak farklý kulvarlarda çalýþmalar yapmalarýný gösteriyorlar. Bodrum Gümüþlük'te bir dað köyünde yaþayan ve resim yapan iki sanatçý, serginin açýlýþ öyküsünü þöyle anlattý: "Artýk ulaþtýðýmýz yer, bizi birlikte bir sergi açma noktasýna getirdi. Birbirimizin eserlerinin oluþum sürecini, baþýndan sonuna kadar izlemiþ kiþiler olarak bunu yapmaya karar verdik. Ülkemizin içinde bulunduðu þartlara raðmen mutluyuz diyebiliyoruz. Bu mutluluðun nedeni resim sanatýna olan sonsuz inancýmýzdýr. Birbirimize de inanýyoruz. Uzun yýllar boyunca yaptýðýmýz eserlerden bazýlarýný, bu düþünceler ve duygularla Ankaralý sanatseverlere sunuyoruz." Yavuz Tanyeli ve Bedia Dipþo'nun resim sergisi 15 Nisan'a kadar gezilebilecek. Yoga ve pilatesle huzur bulun Mezunlarýmýzdan Tuðba Usluel Deniz'96 ve Özge Usluel Diril'95 birlikte açtýklarý Homepilates le Ankaralýlar'a rahat ve temiz bir ortamda yoga ve pilates yapma imkaný saðlýyorlar. Sanskritçe "bütünlük" (union) ve "disiplin" anlamýna gelen yoga insaný meydana getiren fiziksel, ruhsal ve akýlsal dengeleri bir bütün olarak algýlayarak disipline etmesine yarayan bir çalýþmadýr. Merkezin sunduðu olanaklardan biri de son günlerin gözde sporu pilates. Pilatesin faydalarý saymakla bitmiyor. Vücudun duruþunu düzeltiyor. Daha doðru nefes tekniðini öðrenmeye yardýmcý oluyor. Bayanlarda hamilelik sonrasýnda mide bölgesinin düzelmesini, bel ve sýrt aðrýlarýnýn oluþmasýný önlemeye katký saðlýyor. TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði üyelerine %10 indirim uygulayan Homepilates'de ayrýca Nasa'nýn geliþtirdiði özel vibrasyon teknolojisi Power Plate de bulunuyor. Adres: Birlik Mah. 7, Cad. 78, Sk. No: 24/9 Çankaya Ankara Tel: mezunlarý Torch ta biraraya gelerek keyifli bir akþam geçirdiler TED Ankara Koleji 81Mezunlarý kolejliler MART2008

27 bizim dünyamýz ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Nisan tarihleri arasýnda Sports International kortlarýnda 300'den fazla mezunumuzun katýlýmý ile 6.TED Ankara Kolejliler Tenis Turnuvasý düzenlenmiþtir Mayýs 2007 tarihinde Tuncay Özkan ''Siyasette Medya'nýn Gücü'' konulu konferansý vermiþtir Haziran 2007 günü geleneksel Kurufasülye günümüz ünlü mezunlarýmýzýn katýlýmýyla coþku ile yaþanmýþtýr Haziran 2007 günü 5..,10...,15..,20..,25..,30..,35..,40..,45..,50..,55.., 60 ve 65. Yýllar mezuniyet yýldönümlerinin balolarý, yaklaþýk 1000'e varan mezun katýlýmý ile kutlanmýþtýr Mayýs 2007 tarihinde emekli öðretmenlerimize ''Saygý Günü'' düzenlenmiþ ve öðretmenlerimiz dernek tarafýndan verilen plaket ile onurlandýrýlmýþtýr Mayýs 2007 tarihinde 22. Geleneksel Bulmacalý Otomobil Yarýþý düzenlenmiþtir Aralýk 2007 tarihinde Osman Özbek ''Türkiye'nin Güvenliði'' konulu konferansý vermiþtir. 8. Okulumuzun 2006/2007 döneminde Ýlköðretim ve Lise kýsýmlarýndan mezun olarak ilk 3 dereceye giren baþarýlý öðrencilerimiz derneðimizce ödüllendirilmiþtir. 9. Bizleri bugünlere getiren cefakar ve deðerli öðretmenlerimiz unutulmayarak, Öðretmenler Gününde kendilerine þükranlarýmýz sunulmuþtur Ekim 2007 tarihinde Opaþ Sigorta Aracýlýk Hizmetleri Ticaret A.Þ. ile baþlayan ortaklýðýmýz sonucunda TED Ankara Koleji Mezunlarý Derneði üyeleri için indirim yapacaktýr. 11. Uzun süredir özlemini çektiðimiz sosyal tesis ile ilgili çalýþmalarýmýz yeni bir boyut kazanarak yeni kampüs içerisinde inþaatýmýz baþlamýþtýr. MART2008 kolejliler

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi

Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Kuzey Hendeği nden Türk Sanat Müziği ezgileri yükseldi Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Müzik Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde Bestekar Erol Sayan Özel Konseri düzenlendi.

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı