Aytaç Ýþçileri sorunlarýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'e ilettiler. Uslu, Aytaç iþçilerini Bakan la buluþturdu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aytaç Ýþçileri sorunlarýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'e ilettiler. Uslu, Aytaç iþçilerini Bakan la buluþturdu"

Transkript

1 Ortaköy e iyi haber AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Cemilbey-Ortaköy yolu proje ihalesinin 15 Temmuz 2013 tarihinde Karayollarý Genel Müdürlüðü, Program ve Ýzleme Baþkanlýðý nca yapýlacaðýný bildirdi. * HABERÝ 6 DA Salim Uslu Salim Uslu tekrar Ýdare Amiri Aytaç Ýþçileri sorunlarýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'e ilettiler. Bakan a yol sordu CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum a baðlý Mislerovacýðu köyünün yol sorununa deðindiði yazýlý soru önergesini TBMM ye gönderdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný ve Baþkanlýk Divaný seçimi yapýldý. Uslu, Aytaç iþçilerini Bakan la buluþturdu * HABERÝ 16 DA * HABERÝ 16 DA Tufan Köse * HABERÝ 6 DA PVC Pencere Kapý Si stemleri ve dahasý... Cam balkonda katlanarak artan keyfi bizimle yaþayýn 3 TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Kooperatif modeli GÖZLÜK VE LENS MERKEZÝ kriz Sizin için yenilendik döneminde Yeni adresimizde hizmetinize devam etmekteyiz dirençli Gazi Cad. No: 25 ÇORUM Tel: * HABERÝ 16 DA Gülabibey Mah. Ýnkilap Cad. No: 21 Üretici Bayii Alüminyum doðrama - Cephe kaplama Otomatik garaj kapýlarý - Fotoselli kapý (Ç.HAK:1348) YÜCEPEN YAPI RIFAT OPTÝK ÝSKENDER LAHMACUN n Alo Paket (Ç.HAK:514) Gazi Cad. No: 13/B ÇORUM Çin zulmü durdurulmalý Doðu Türkistan da yaþanan katliama Müslümanlarýn sessiz kalmalarýnýn mümkün olmadýðýný belirten Özgür-Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, Doðu Türkistanlý Müslüman kardeþlerimize yönelik emperyalist Çin zulmü durdurulmalýdýr. dedi. Bülent Gökgöz Kimse Yok Mu Derneði Ambarkütük ailesine yardým eli uzattý. Evi yanan aileye yardým Kimse Yok Mu Derneði, Çorum un Sungurlu ilçesinin Ayaðýbüyük köyünde çýkan yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesine yardým eli uzattý. * HABERÝ 12 DE * HABERÝ 4 DE Dalgalar baba ile oðulu ayýrdý Samsun da denize giren Çorumlu aile, Karadeniz in azgýn dalgalarýna teslim oldu. Geçtiðimiz Pazar günü serinlemek için ailesiyle Karadeniz sahiline giden Abdurrahman Yýldýz (36) dalgalara kapýlarak boðuldu. * HABERÝ 10 DA Çorum'un ilk Baðýmsýz Denetçisi ünvanýný alan Nurettin Býyýk ve Þükrü Kýlýç, cüppe töreninde belgelerini teslim aldý. Býyýk ve Kýlýç Çorum un ilk baðýmsýz denetçisi oldu Yeminli Mali Müþavir Nurettin Býyýk ve Þükrü Kýlýç, Çorum'un ilk Baðýmsýz Denetçisi oldu. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiði deðiþikliklere göre Kamu Denetim Kurumu tarafýndan Baðýmsýz Denetçi olarak yetkilendirilen Nurettin Býyýk ve Þükrü Kýlýç, Baþkent Üniversitesi tarafýndan verilen eðitimleri baþarýyla tamamlayarak, törenle belgelerini aldý. * HABERÝ 5 DE Balkondan düþen çocuk öldü Çorum un Osmancýk ilçesinde balkondan düþen 3 yaþýndaki çocuk hayatýný kaybetti. * HABERÝ 7 DE Nurettin Býyýk Þükrü Kýlýç Çalýþkan Oto Kiralama, araç filosunu Citroen marka son model otomobillerle güçlendirdi. * HABERÝ 10 DA Amasya'daki kurtarma kazýsýnda, Roma döneminden kalma yaklaþýk 2 bin yýllýk tapýnaða ait olduðu düþünülen mozaikler bulundu. * HABERÝ 9 DA Çalýþkan ýn tercihi Citroen 3 yaþýndaki Baki Kökten, kardeþinin bir anlýk dalgýnlýðý sonucu ikinci kattan aþaðý düþtü. Amasya nýn arkeolojik kazý danýþmaný Çorum Araç teslimatý programý Citroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv de gerçekleþti. Ýftar Çadýrý hazýrlýðý Çorum Belediyesi, yaklaþan Ramazan ayý nedeniyle Ramazan Çadýrý hazýrlýklarýna baþladý. * HABERÝ 9 DA Kazýlarýn bilimsel danýþmanlýðýný Çorum Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin yürütüyor. Yakup Civelek dekan oldu Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi eski Öðretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Civelek, Bartýn Üniversitesi Ýslami Bilimler Fakültesi Dekanlýðý na atandý. Prof. Dr. Yakup Civelek * HABERÝ 11 DE

2 2 ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ 2013 Samsunlu da 'neden' diye sordu u köþede 'Hasan BTuluk ve eserlerinin deðerini bilmek' baþlýðýnda bir yorum yapmýþtým. Fransa'dan sonra Ýrlanda'nýn baþkenti Dublin'de eserlerini sergileyen Uluslararasý Metal Sanatçýmýz Hasan Tuluk'un, Çorum'un tanýtýmýnda daha etkin rol almasý için üzerine vazife düþen kurumlara dikkat çekmiþtim. Prof. Dr. Ahmet Samsunlu hocamýz aradý. Sanatçýmýz Hasan Tuluk ile ilgili daha detaylý bir deðerlendirme kaleme aldýðýný söyledi. Yazýyý bize de gönderdi, dünkü Hakimiyet'te yayýnlandý. Samsunlu hocamýzýn dikkat çektiði mevzuyu önemine binaen bir de bu köþede tekrarlamakta fayda var; Ýþte o yazý KÜTAHYA'DA ÇÝNÝ USTASI SITKI OLÇAR ANISINA MÜZE KURULUYOR! NEDEN HASAN TULUK ÝÇÝN AYNI- SINI YAPILMIYOR? Hakimiyet gazetesinde 26 Haziran 2013 tarihinde Mustafa Demirer'in, ''Hasan Tuluk ve eserlerinin deðerini bilmek'' baþlýklý yazýsýný internet ortamýnda okuyunca hemen Mustafa beyi aradým ve bir süre kendisi ile konu hakkýnda konuþtum. Hasan Tuluk'un eserlerinin (bakýr-demir metal çalýþmalarý) Fransa'dan sonra Ýrlanda'nýn Dublin kentinde Dýþiþleri Bakanlýðý himayelerinde sergilendiðini ve büyük beðeni kazandýðýný anlatýlýyor, Hasan Hocanýn Çorum'un tanýtýmýnda daha etkin deðerlendirilmesi gerektiðini vurguluyordu. Ve ''Kültür ve Turizm Bakanlýðý mý, Çorum Valiliði mi, Çorum Belediyesi mi Hitit Üniversitesi mi yoksa kültür ve sanatla ilgilenen vakýf, dernekler mi yapacak bu iþi bilmiyorum'' diyerek ilgililere sesleniyordu. Prof. Dr. Ahmet Samsunlu * * * Çorum'da yaþamamama raðmen Hasan Hocaya eserlerinin sergilenmesi konusunda farklý zamanlarda kendisine deðiþik öneriler getirildiðini mahalli basýndan ben de takip etmiþtim. Ne yazýk ki bunlarýn hiç biri gerçekleþmedi. Uzun bir ilgisizlik döneminden sonra eserlerinin Ýrlanda'da sergilenmesinin kendisine tekrar moral kazandýrdýðýna inanýyorum. Sanatçýlar yarattýklarý eserlerine deðer verildiðini, bunlarýn gelecek nesiller tarafýndan izlenebilmesi için bir müzede devamlý sergilendiðini saðlýklarýnda görmeyi arzu ederler ve beklerler. * * * Mustafa Demirer'in yazýsýný okuduðum günün ertesinde Hürriyet gazetesinde '' Sýtký Olçar Müzesi için protokol imzalandý'' baþlýklý aþaðýdaki yazý dikkatimi çekti. Hasan Tuluk ''KÜTAHYA'da 2010 yýlýnda 62 yaþýnda vefat eden dünyaca ünlü çini ustasý Sýtký Olçar anýsýna belediye tarafýndan müze oluþturulmasý için protokol imzalandý. Belediye Baþkaný Mustafa Ýca ile Sýtký Olçar'ýn kýzý Nida Olçar protokolü imzaladý. Ýca, törende, Kütahya'nýn en önemli deðerlerinden Sýtký Olçar adýna müze kurulmasý için son aþamaya gelindiðini söyledi. Müzenin, Maruf Mahallesi'ndeki Kemer Hamamý yanýnda bulunan ve kendilerince restore ettirilen tarihi konakta oluþturulacaðýný açýkladý.'' Bu haberi okuyunca içimden gelen bir sitemle, ''Neden Çorum'da ayný kadirþinaslýðý gösteremiyoruz'' diye kendi kendime sormadan edemedim. Lütfen bizim Belediyemizde Hasan Tuluk Hoca için terk edilmiþ eski bir yapýyý restore ettirerek bir müze kurulmasý yönünde adýmlar atsýn. Gereðinde ayný binada Çorum Hitit Fuar ve Festivallerinde Ressamlar Buluþmalarý''nda yaratýlan ünlü ressamlarýn eserleri de sergilenebilir. Ayrýca burada Çorumlu tanýmýþ sanatçý Komet, Sait Maden, Erol Çatal ve diðerlerinin eserleri de toplanabilir. Ve hatta Bedri Rahmi Eyüpoðlu, Hermann Fuchs(1944 yýlýnda Çorum'a sürülen bir Alman) gibi Çorum'da sanat eserleri üretenlerin de yapýtlarýnýn buraya getirilmesine çalýþýlabilir. Bu tip kültür yapýlarý hem yerli halkýmýzýn hem de yabancýlarýn ilgisini çekecektir. Böylece Çorum yeni bir müzeye daha kavuþacaktýr. Kalkýnmýþ ülkelerin þehirleri sahip olduklarý müze sayýlarý ile gurur duymaktadýrlar." Antalya, 1 Temmuz 2013 ''Sýtký Olçar Müzesi için protokol imzalandý'', Hürriyet, Teknoloji insan hayatýný kolaylaþtýrdýðý kadar riskli de olabiliyor. Hacker'ýn mahfettiði gece ün akþam gazeteden çýktýktan sonra ard arda tele- mesajlar gelmeye baþladý. Bir süredir aktif Dfonlar, olarak kullanmadýðým Mustafa Demirer Kulis Notlarý facebook hesabým hacklenmiþ. Sanal dolandýrýcýlar þifreyi kýrmýþ, adres listesinde bulunan kiþilerden kontör, para ve baþkaca taleplerde bulunup, insanlar kandýrýlmaya çalýþýlmýþ. Biraz temiz hava alýp parkta dinlenelim derken gelen telefonlarla iyice sýcak bastý, haliyle gerildim. Önce Emniyet Müdürümüz, ardýndan Ýstihbarat ve Biliþim Suçlarý Müdürümüz ile görüþtükten sonra teknik olarak bu iþlerden daha iyi anlayan bilgisayarcýlarý mýþýl mýþýl uyuduklarý yataklarýndan kaldýrdým. net ile habercim 19.com'dan sanal sahtekârlýðý duyurarak uyardým. Gecenin bir yarýsý alabildiðimiz tedbirlerle rahatladým. Sabah erkenden Emniyet Müdürlüðü Biliþim Suçlarý Þube Müdürlüðü'ne giderek gerekli yasal iþlemleri yaptým. Mevcut olan facebook hesabýnýn tamamen kapatýlmasýný talep ettim. Bu arada internet kaynaklý her türlü suçlarla Çorum Emniyet Müdürlüðü'nde hizmet veren Biliþim Suçlarý Þube Müdürlüðü ilgileniyor. Maðduriyet yaþayanlar bu birime baþvurarak hem yasal süreci baþlatýyor hem de konuya dair bilgilendiriliyor. Teknoloji insan hayatýný kolaylaþtýrdýðý kadar riskli de. Hayatýnýzdan tamamen çýkarýp atmanýz mümkün deðil. Ýyi yönlerinden istifade etmek lâzým. Ancak böyle mahzurlu yanlarý da var iþte. DUYURU 73 yýldýr kaliteden ödün vermeden siz Çorum halkýna hizmet eden firmamýzýn adý kullanýlarak bazý düðün salonlarýnda yaþ pasta - kuru pasta çeþitlerinin ÞEHÝR PASTANESÝ NDEN alýndýðý þeklinde yanlýþ yönlendirmeler yapýldýðý müþterilerimiz tarafýndan bizlere þikayet olarak aktarýlmýþtýr yýlýndan beri siz deðerli Çorum halkýna kalitesiyle, hijyenik ürünleri ile hizmet eden firmamýza gelen þikayetler üzerine bu duyuruyu yapmak zorunda kaldýk. ÇORUM KAMUOYUNA SAYGIYLA DUYURULUR Yaklaþmakta olan Ramazan-ý Þerifin tüm Ýslâm Alemi ne hayýrlar getirmesini Cenab-ý Allah tan niyaz ederiz. M.A BUTÝK & FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ Bir Dershaneden çok daha fazlasý 2013 LYS Sýnav Sonuçlarýna göre; TM-3 Türkiye 250.si TM-2 Türkiye 386.sý TM-1 Türkiye 648.si TS-2 Türkiye 486.sý TS-1 Türkiye 798.si Derecelerini alan dershanemiz öðrencisi Ýrem Özbay'ý gösterdiði baþarýdan dolayý kutlarýz. (Ç.HAK:1900) Kurucu Müdür Metin Akbay

3 ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ (Ç.HAK:1889)

4 4 ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ 2013 Bu katliama karþý durmalýyýz Haziran tarihinde Do- Türkistan'ýn Turfan 26ðu bölgesinde Uygur gençlerinin, Çin devletinin Doðu Türkistan a uyguladýðý asimilasyon politikalarýna tepki göstermek üzere düzenlediði gösterilerin ardýndan bölgede yoðun çatýþmalar baþlamýþtý. Olaylarýn ardýndan güvenlik önlemlerini artýran Çin, Doðu Türkistan da Müslümanlara zulme devam ediyor. Bülent Gökgöz Doðu Türkistan da yaþanan katliama Müslümanlarýn sessiz kalmalarýnýn mümkün olmadýðýný belirten Özgür-Der Çorum Þube Baþkaný Bülent Gökgöz, Doðu Türkistanlý Müslüman kardeþlerimize yönelik emperyalist Çin zulmü durdurulmalýdýr. dedi yýlý aþkýn bir tarihi ve geçmiþi olan Doðu Türkistan coðrafyasýnýn 12 asýrdýr Ýslam kültürüyle yoðrulmuþ kadim bir medeniyet merkezi olduðunu ifade eden Gökgöz, 18. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Çin istilalarý ile karþýlaþan, 1955'te resmi olarak Çin'in otonom bölgesi ilan edilen ve ismi Sincan Uygur Özerk Bölgesi (Ýþgal edilmiþ topraklar) olarak deðiþtirilen Doðu Türkistan, halen Çin iþgali altýnda. Dünyada komünizmin çökmesiyle beraber Çin, kapitalist kalkýnma yöntemleri ile emperyalist politikalar izlemektedir. diyerek Doðu Türkistan da yaþanan vahþetle ilgili þu açýklamalarda bulundu; KARDEÞLERÝMÝZ AYNI ZULÜMLE KARÞI KARÞIYA Baþta Ýslami eðitim, sembol ve ibadetlerin yasaklandýðý, oruç tutmanýn ve camiye gitmenin yasaklandýðý, temel insani haklarý ellerinden alýnan, eðitim ve saðlýk hizmetlerinin kýsýtlandýðý, genç kýzlarýnýn fuhuþa, erkeklerinin uyuþturucu gibi nesilleri ifsad eden sapkýnlýklara zorlandýðý, yurtlarýndan sürülen ve sistematik soykýrýma maruz kalan kardeþlerimiz yine ayný zulümlerle karþý karþýya. Þu günlerde Doðu Türkistan'ýn Urumçi ve Turfan kentinde baþlayan olaylarda Doðu Türkistanlý 50 Müslüman kardeþimiz katledildi. Doðu Türkistan'ýn Kaþkar kentine baðlý tüm kasaba ve yerleþim birimlerine emperyalist Çin rejimi tarafýndan tank ve panzerler yürütüldü. Çin yönetimi Doðu Türkistan topraklarýnda terör estiriyor. Uygurlu yüzlerce Müslüman kardeþimiz Çin zindanlarýna götürüldü ve kendilerinden haber alýnamýyor. Hastaneler ile taksi ve halk otobüsü gibi araçlara sakallý-peçeli insanlarýn binmesi yasaklanmýþ durumda. Bütün dükkân, þirket ve ticarethanelere ani baskýnlar düzenleyen iþgalci azeteci, yazar, sanatçý, akademisyen ve siyasetçi 57 ka- "Erteleme Deðil, Çözüm Ýstiyoruz!" diyerek baþör- Gdýn tüsüne özgürlük çaðrýsý yaptý. Aralarýnda gazeteci, yazar, sanatçý, akademisyen ve siyasetçilerin de bulunduðu 57 kadýn "Erteleme Deðil, Çözüm Ýstiyoruz!" sloganýyla baþörtüsüne özgürlük çaðrýsý yaptý. Prof. Dr. Nilüfer Göle, Prof. Dr. Yasemin Ýnceoðlu ve Oya Baydar'ýn da aralarýnda bulunduðu kadýnlar, "baþörtülü kadýnlarýn, kamu hizmetlerinde görev alma, baþta milletvekilliði olmak üzere, merkezi ve yerel yönetimlere seçilme haklarýnýn önündeki her türlü yasal ve yasal olmayan engelin kaldýrýlmasýný" talep etti. Ýnternet üzerinden baþlatýlan imza kampanyasýna ilgi yoðun oldu. Kampanyaya katýlanlarýn sayýsý saatler içinde bin 500'e ulaþtý. Ýþte change.org adlý internet sitesinde yayýmlanan çaðrýnýn tam metni: 'Erteleme Deðil, Çözüm Ýstiyoruz' "Tüm Siyasi Partiler ve Kamuoyuna: Haksýzlýða Son Verin: Erteleme Deðil, Çözüm Ýstiyoruz!" baþlýðýyla baþlatýlan kampanya metni þöyle: "Türkiye'nin son 20 yýlýna damgasýný vuran Müslüman-laik çatýþmasý eksenine oturtulmuþ siyasetin en büyük maðdurlarý hep kadýnlar oldu. Ülkemizin en önemli meselelerinden birisi kadýnlarýn konumunun güçlendirilmesi ve toplumsal hayatýn her alanýna katýlmasý iken baþý örtülü ve baþý açýk kadýnlar arasýnda ayrým yaratmaya yönelik söylem ve uygulamalar, en büyük zararý yine bu hattýn her iki tarafýndaki kadýnlara verdi. Bizler, baþý örtülü kadýnlara yönelik eþitsizlik yaratan her türlü uygulamaya karþý çýkýyoruz. Baþörtülü kadýnlarýn kamu hizmetlerinde görev alma, baþta milletvekilliði olmak üzere merkezi ve yerel yönetimlere seçilme haklarýnýn önündeki her türlü yasal ve yasal olmayan engelin ortadan kaldýrýlmasýný talep ediyoruz. Hizmet alan-hizmet veren ayrýmý yapmýyoruz. Yapýlmasýný reddediyoruz. Emek piyasasýnda baþörtülü kadýnlara yönelik örtük ayrýmcýlýða son verilmesini istiyoruz. Bu tür eþitsizliklerin, esas meselemiz olan kadýna karþý ayrýmcýlýkla mücadelenin önünde de bir engel olduðuna inanýyoruz. Bu nedenle, baþta iktidar partisi olmak üzere, TBMM içindeki ve ürkiye'de özellikle çocuk- ciddi diþ saðlýðý prob- Tlarýn lemleri yaþamasý Saðlýk Bakanlýðý'ný harekete geçirdi. Bakanlýk her ailenin bir diþ hekimi olacaðýný açýkladý.hekimleri aileleri her ay düzenli olarak muayeneye çaðýracak. Türkiye'de 7-14 yaþ grubundaki çocuklarýn yüzde 24,5'i aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarý yaþarken, bu oran yetiþkinlerde yüzde 8,7 olarak gerçekleþti. Yapýlan araþtýrmalarda her 100 çocuktan 84'ünün en az 1 diþinin çürük olduðu tespit edildi. Bu kapsamda Saðlýk Bakanlýðý, Koruyucu Diþ Hekimliði Ýzlem Planý'ný hayata geçirecek. Planda bebeklerin anne karnýndan ergenlik dönemine kadar aðýz ve diþ saðlýðýnýn izleneceði bildirildi. Toplumda aðýz ve diþ saðlýðý bilincinin oluþturulabilmesi için sadece bebekler deðil aile bireyleri de düzenli takip edilecek. Aile diþ hekimleri belirlenen aileleri her ay düzenli olarak muayeneye davet edecek. Çin yönetimi, Ýslami DVD, VCD ve kitap gibi sesli görüntülü materyalleri suç kapsamýnda sayýyor. Hemen her noktaya yerleþtirilen seyyar barikatlarýn, katliamdan kaçmak isteyen Uygurlu Müslümanlarý engellemeyi hedeflediði ortada. ÝNSANLIÐA YAPI- LAN ZULÜM KABUL EDÝ- LEMEZ 2009 yýlýndaki Urumçi katliamýna benzer katliamýn yaþanmasýndan endiþe ediyoruz. Dünyanýn neresinde olursa olsun, kimden gelirse gelsin, hangi gerekçe ile yapýlýrsa yapýlsýn, dini, ýrký, rengi ve coðrafyasý ne olursa olsun insanlýða yapýlan her türlü zulüm, iþkence ve öldürme gibi eylemler asla kabul edilemez. Kaldýki orada yaþayanlar ümmetin parçasý mazlum Müslümanlar kardeþlerimizdir. Ýslam'a ve deðerlerine karþý birleþen güç odaklarýný, dün Gezi Parký nda bugün ise Mýsýr'ýn Tahrir Meydaný'nda görmekteyiz. Tüm bu güçler Ýslam coðrafyalarýnda yaþanan katliam ve zulümlerin, despotizmin devam etmesini arzuluyorlar. Ancak Müslümanlar artýk korku duvarlarýný aþýp mücadeleyi üstleniyorlar elhamdülillah. Bizler de parçalara ayrýlmýþ daðýnýklýktan kurtulup topluca yüce Rabbimizin vahyi etrafýnda kenetlenip sorumluluklarýmýzýn farkýnda olmalýyýz. Artýk þu görülmelidir ki küfür milletine karþý Peygamberimizin buyurduðu gibi Müslüman Müslümanýn kardeþidir ilkesi gereðince ümmet þuuruyla hareket etmeli, zulüm kimden gelirse gelsin hak adýna karþýsýnda durmalýyýz. BU KATLÝAMA KARÞI DURMALIYIZ Filistin, Afganistan, Çeçenistan, Burma, Suriye, Arakan, Doðu Türkistan vb. Ýslam coðrafyalarýnda Müslüman kaný akýtýlýyor. Hayata dair ilkelerimizi, düþüncelerimizi ve eylemlerimizi belirleyen en temel deðer hayat kitabýmýz Kur'an'ý Kerim olduðuna göre siyasal, sosyal ve ekonomik yaþam içerisinde geliþen her türlü olay karþýsýnda Rabbimizin rýzasýný gözeterek konumumuzu belirlemek ve tavýr almakla mükellefiz. Baþta Türkiyeli Müslümanlar ve tüm dünya Müslümanlarý Rabbimizin kitabýnda emrettiði kardeþlik ilkesi gereðince gücümüzün yettiði her türlü imkâný seferber ederek bu zülüm ve katliamlara karþý durmalarýný, ancak bu þekilde ahirette kurtuluþa ereceðimizi hatýrlatýyor ve baþta Doðu Türkistanlý kardeþlerimiz olmak tüm mazlumlarýn bu katliam ve zulümlerden biran evvel kurtulmalarýný rabbimizden niyaz ediyoruz. Baþörtüsüne özgürlük çaðrýsý 57 kadýn "Erteleme Deðil, Çözüm Ýstiyoruz!" diyerek baþörtüsüne özgürlük çaðrýsý yaptý. dýþýndaki tüm siyasi partileri baþörtülü kadýnlarýn haklarýndan yararlanmalarýný engelleyen yasal mevzuatýn deðiþtirilmesi için acilen, ön koþulsuz harekete geçmeye çaðýrýyoruz." Ýlk imzayý 57 kadýn attý Kýsa sürede bin 500 imzaya ulaþan kampanyanýn ilk imzacýlarý ise þu isimlerden oluþtu: Amberin Zaman, Ayça Damgacý, Ayça Ýnce, Ayþe Çavdar, Ayþegül Okan, Ayþegül Sönmez, Balçiçek Ýlter, Bediz Yýlmaz, Beral Madra, Bircan Yorulmaz, Burçak Madran, Cansu Çamlýbel, Çiðdem Mater, Demet Þahende Dinler, Didem Danýþ, Didem Gençtürk, Doða Kýlcýoðlu, Duygu Akýn, Ebru Çapa, Ekim Tan, Elif Bereketli, Elif Cemal, Evren Balta, Fatma Türe, Figen Yüksekdað, Hale Akay, Hale Gönültaþ, Ýnci Furni, Iþýn Eliçin, Ýþtar Gözaydýn, Jaklin Çelik, Mebuse Tekay, Necmiye Alpay, Neval Güven Türkeli, Nil Mutluer, Nilüfer Göle, Nurcan Akad, Oya Baydar, Perihan Özcan, Perrin Öðün, Pýnar Öðünç, Rana Þenol, Raziye Kubat, Sebahat Tuncel, Sevda Alankuþ, Sevgi Ortaç, Sevil Turan, Sevilay Demirci, Sibel Yardýmcý, Þirin Payzýn, Verda Özer, Yasemin Ýnceoðlu, Yeþim Burul, Zehra Gülbahar, Zehra Kafkaslý, Zeynep Gürcanlý, Zozan Özgökçe. Her ailenin diþ hekimi olacak Okul öncesi eðitim kurumlarý ve ilköðretim okullarýnda aðýz saðlýðý eðitimi verilecek. Ýlköðretim okullarýnda koruyucu flor uygulamasý yapýlarak diþ çürüklerinde azalma saðlanacak. Diþ hekimi kontrolleri ve koruyucu diþ hekimliði uygulamalarýnýn toplumda özendirilmesi saðlanacak. Diþ saðlýðýnýn önemini anlatan kamu spotlarý hazýrlanacak. Doðmadan diþ saðlýðý planý Diþ çürüklüðünün çocukluk döneminden itibaren baþladýðýný belirten Saðlýk Bakanlýðý, plan kapsamýnda doðum koçlarý ve doðum doktorlarýný kullanacak. Doktorlar bebeklerde çýkabilecek hastalýklarý kontrol ederken, aðýz ve diþ saðlýðýný da raporlayacak. Bebeðin diþlerinin güçsüz olmasýnýn tespit edilmesiyle anneye kalsiyum ve protein açýsýndan zengin gýdalarý yemesi tavsiye edilecek. (Bugün) Doðu Türkistan yeni bir katliamýn eþiðinde... oðu Türkistan'da D23 Nisan 2013'te Kaþgar bölgesinin Sýrýkbuya kentinde 21, 26 Haziran'da Turfan'ýn Lukçun kentinde 25, 28 Haziran'da Hoten'in Hanýrýk kentinde 2, ve 29 Haziran'da Urumçi'de 2 kiþi olmak üzere iþgal karþýtý olaylarda toplam 70 Müslüman Uygur öldürüldü. Katliamdan sonra, Çin iþgal yönetimi 29 Haziran'dan baþlayarak Urumçi'ye Çin'den onbinlerce asker, tank ve zýrhlý araçlar ile toplumsal olaylarda kullanýlan çeþitli saldýrý araçlarý sevk etti. Etnik, dýþlayýcý ve ayýrýmcý bir politika izleyerek Müslüman Uygur halkýna gözdaðý veren Çin'in Ýçiþleri bakaný da olaydan sonra derhal baþkent Urumçi'ye gelerek operasyonlarý bizzat yönetti. BBC'de yer alan haberlere göre; Çin Ýçiþleri Bakanlýðý 1 Temmuz'da bir genelge yayýnladý. Genelgeye göre Doðu Türkistan'da yaþayan Uygurlarýn sapý ile birlikte boyu santimetreyi geçen ve yanýnda taþýdýðý cep çakýlarý ile yanýcý ve patlayýcý maddeler ile bunlarýn yapýmýnda kullanýlan maddeleri 10 gün içinde en yakýn güvenlik birimine teslim etmeleri istendi. Bugün yayýnlanan emirnamede ise yönetim aleyhtarý fikirler taþýyan, Çin yönetiminin terörist olarak nitelendirdiði eylemlere katýlan veya þüphe çeken kiþilerin ihbarýnýn Doðu Türkistan bölgesinde yaþayan her Çin vatandaþýnýn (Müslüman Uygurlarýn) öncelikli görevi olduðu, bunlarý ihbar edenlerin isimlerinin gizli tutulacaðý ve koruma verileceði bildirildi. Ayrýca ihbarýn þifahi, yazýlý, telefon ve sosyal medya aracýlýðý ile yapýlabileceði, ihbarcýlara bin Yuan ( $) arasýnda para ödülü verileceði açýklandý. Çin iþgal yönetiminin bu genelge ile esas amacýnýn, cep çakýsý taþýmayý geleneksel halde sürdüren Uygurlarý bu adetten soðutmak, aralarýndaki birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýný yok etmek ve birbirine düþman etmek olarak yorumlanýyor. Ýstanbul'a gelen görgü þahitlerinin ifadelerine göre baþkent Urumçi baþta olmak üzere bütün Doðu Türkistan þehirlerinin ana yollarý, giriþ-çýkýþ noktalarý, meydanlar ve özellikle Uygurlarýn yaþadýðý bölgeler abluka altýna alýndý. Seyahat eden yaþlý ve çocuklar dahil hemen herkes kimlik kontrolü ve aramaya tabi tutuluyor, en küçük eksiklik veya þüphe çeken durum gözaltý ve tutuklanma ile sonuçlanýyor. Þahitlerin ifadesine göre Urumçi adeta hayalet þehir halini aldý. Ýnsanlar mecbur kalmadýkça sokaða çýkamýyor. Yurt dýþý uçak seferleri de gecikmeli olarak yaptýrýlýyor veya iptal ediliyor. KOMÜNÝST PARTÝ YÖNETÝCÝSÝ: GÖSTERÝCÝLERE RASTGELE ATEÞ AÇILDI Bu arada 28 Haziran Hanýrýk olaylarýnýn sýr perdesi de aralanýyor. Washington merkezli Hür Asya Radyosunun muhabiri Þöhret Hoþur katliamla ilgili yeni bilgilere ulaþtý. Rfa haber sitesinde yer alan bilgilere göre, Hanýrýk kenti mahalli Komünist Parti (KP) Genel sekreteri Abdullah Mehmet Kurban olaylar ile ilgili þöyle konuþtu: rumçi, Turfan ve Hotan da meydana gelen Uolaylarda (tam rakam bilinmemekle birlikte) 80 in üzerinde Uygur öldürüldü. Doðu Türkistan da bulunan Çin askerlerinin zaten bölge için yeterli olmasýna raðmen Çin in farklý bölgelerinden buraya askeri birlikler getirilmesi ve Çin askerlerinin Urumçi sokaklarýný kapatarak tanklar ve aðýr silahlarla tatbikat yapmasý bölgedeki gerilimi iyice yükseltti. Çin devletinin Doðu Türkistan daki olaylarýn sert bir þekilde bastýrýlmasýnýn emrini vermesi ise kritik 5 Temmuz tarihi öncesinde bölgede yeni bir katliam olacaðý korkusu meydana getirdi. Bölgede yaþanan son olaylar ile alakalý Doðu Türksitan Maarif ve Dayanýþma Derneði ve ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý ortak bir basýn açýklamasý yapacak. Basýn açýklamasýnda 26 Haziran tarihinden bugüne neler yaþandýðý ve 5 Temmuz tarihi ile alakalý kaygýlar dile getirilecek. (Týmetürk) Türkiye Doðu Türkistan'a sessiz Doðu Türkistan'da Çin zulmü devam ediyor. "Dün yerel KP merkezi komitesi toplantýsýna katýldým. Bize izletilen video görüntüleri adeta 1989'daki Tienenman olaylarýný hatýrlatýyordu. Cuma namazýndan çýkan kiþilik gurup, Hoten þehrine doðru tekbir getirerek yürüyordu. Olaya önce Polis merkezindeki 12 polis müdahale etmeye çalýþýyor, fakat baþaramayýnca ilçeden yardým talebinde bulunuyor. Ýlçeden takviye olarak gelen güvenlik güçleri halka rast gele ateþ açýyor. Ateþ neticesinde 2 kiþi öldü ve onlarca kiþi yaralandý. Bu aradada Hoten Ýttifak meydanýnda Çinli göçmenler ile Uygurlar arasýnda da etnik çatýþmalar meydana geldi. Göstericilerin elinde sopalarvardý. Çatýþmalarýn tamamý bize gösterilmedi, ancak yürüyüþ aný izlettirildi. Göstericilerin teþhisinde yardýmcý olmamýz istendi. Göstericilerin taleplerini bilmiyoruz, yalnýz tekbir getirerek Balamýs kentinden Hanýrýk ilçesine doðru yürüyorlardý. Gösteri yapan gruba güvenlik güçlerinin rastgele ateþ etmesinden sonra motosiklet ve arabalarýyla olay yerinden Teklemakan çölüne doðru kaçmaya çalýþtýlar, çölde motosiklet ve arabalarýný býrakarak kayboldular. Güvenlik güçleri onlarý ele geçirmek için operasyon baþlattý. Olayda ölen, yaralanan ve tutuklananlar hakkýnda bize bilgi verilmedi. KP üst makamlarý ileride ayrýntýlý bilgi verecek fakat bu konuda konuþma yasaðý getirildi." TÜRKÝYE VE BATININ SESSÝZLÝ- ÐÝ UYGUR HALKINI ÜZÜYOR Gezi eylemlerinde üzerlerine su ve gaz sýkýlan kiþiler için çok sayýda bildiri yayýnlayan ABD, Çin yönetiminin Doðu Türkistan'da gerçek mermilerle gerçekleþtirdiði katliama çok cýlýz bir tepki göstermekle yetindi. Hhayvan haklarýnýn korunmasýnda sýnýr tanýmayan Almanya, Fransa, Ýngiltere ve diðer batýlý ülkeler ile insan haklarý örgütleri ve diðer STK'larýn Çin katliamýný görmezlikten gelmeleri, sessiz kalmalarý, iki yüzlülük, riyakarlýk, çifte standart ve dini ayýrýmcýlýk olarak algýlanýyor. Türkiye'deki siyasi partilerin, iktidar partisi dahil, Çin katliamlarýnýý kýnamamasýna da bir anlam verilemiyor. Hükümetin sessizliði, ay yýldýz armalý tiþört giydikleri için Çin iþgal polislerince tutuklanarak, iþkence ve hakarete maruz kalan Doðu Türkistan Türklerini derinden yaralýyor. Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn diðer uluslararasý sorunlara karþý mutat olarak yayýnladýðý bildirilerde dahi Uygur katliamýný yok saymasý, 90'lý yýllardaki koalisyon hükümetlerinin Doðu Türkistan Türklerine reva gördüðü tarihi yanýlgýyý ve takýndýðý tavrý hatýrlatýyor. Dünya Bülteni

5 Çitil in tutuklanma talebine red M ardin'in Derik ilçesinde yýllarý arasýnda faili meçhul cinayete kurban giden 13 köylüyle ilgili dönemin Derik Jandarma Komutaný Musa Çitil hakkýnda açýlan Mardin den Çorum a alýnan davanýn ikinci duruþmasý yapýldý. Çorum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen davada tanýk ve maðdur yakýnlarý dinlendi. Yaklaþýk 10 saat süren duruþma sonunda müdahil avukatlarý mahkeme heyetinden Ankara Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Musa Çetil in tutuklanmasýný, tutuklanma talebinin reddedildiði taktirde her duruþmaya katýlmasýný talep etti. Tuðgeneral Musa Çitil ise, suçlamalarýn somut delillere dayanmadýðýný belirterek, tanýk ve maðdur yakýnlarýnýn beyanlarýna yazýlý olarak cevap vereceðini luslararasý Terörizm ve Sýnýraþan Suçlar Araþtýrma Merke- (UTSAM) raporuna göre, Türkiye genelinde yapýlan ya- Uzi'nin sa dýþý kenevir ekiminin yaklaþýk üçte ikisi Diyarbakýr'da ve özellikle de Lice çevresinde yapýlýyor. UTSAM'ýn hazýrladýðý "Yasadýþý Kenevir Ekimiyle Mücadele" raporunda, dünyada ve Türkiye'de yaygýn olarak kullanýlan esrarýn ham maddesi olan kenevir bitkisinin yasa dýþý ekimiyle ilgili deðerlendirmeler yapýldý. Kenevirin sap kýsmýndan lif elde edilen önemli bir endüstriyel bitki olduðuna iþaret edilen raporda, yasal kenevir ekiminin Gýda, Tarým ve Havyancýlýk Bakanlýðýnýn kontrölünde, izinli gerçekleþtirildiði hatýrlatýldý. Yasal olarak Ýzmir, Kütahya, Uþak, Burdur, Antalya, Zonguldak, Bartýn, Karabük, Kastamonu, Sinop, Çorum, Samsun, Amasya, Yozgat, Tokat, Ordu, Rize, Kayseri, Malatya ve Þanlýurfa'da ekim izninin olduðu ancak bu illerin sadece 2'sinde kenevir ekiminin yapýldýðý vurgulanan raporda, 2012'de "Kenevir bitkisi ile ilgili olarak yasal ekiminden elde edilen hasat miktarý göz önünde tutulduðunda, bu bitkinin geçim kaynaðý bir tarým ürünü olduðu savýnýn Türkiye açýsýndan geçerliliðini yitirdiði tespiti yerinde bir çýkarsamdýr" ifadesine yer verildi. -Ele geçirilen esrar her yýl artýyor Raporda, 2011'de Türkiye genelinde 76 tonun üzerinde esrar yakalandýðý, bu rakamýn 2012'de yaklaþýk 150 tona ulaþtýðý kaydedilerek, son yýllarda esrar yakalamalarýnýn kademeli yükseldiði, bu rakamýn 2008 ile karþýlaþtýrýldýðýnda esrar yakalamalarýnýn yaklaþýk yüzde 350 arttýðý ifade edildi. "Yakamalardaki baþarýda kolluk birimlerinin çalýþmalarý oldukça önemlidir ancak burada üzerinde durulmasý gereken konu kenevir ekim alanlarýnýn her geçen gün geniþlemekte olmasýdýr. Yasa dýþý ekime yönelik tedbirlerin artýrýlmasý gerekmektedir" deðerlendirmesinin yer aldýðý raporda, Emniyet Genel Müdürlüðü KOM nin geçen yýlki verilerine göre, Türkiye'de yakalanan esrarýn yaklaþýk yüzde 6'sýnýn yurt dýþý kaynaklý olduðunun tespit edildiði belirtildi. belirterek, Bundan sonra da demagoji yapmýyorum dedi. Tuðgeneral Çitil in avukatý Yurdakun Yýldýz ise, Çitil in koruma karanýnýn bulunduðunu belirterek, terör örgütünün hedefinde olan ve sürekli tehdit edilen Çitil in istenildiði zaman istenilen duruþmaya katýlacaðýný belirterek, taleplerin reddini istedi. Bunun üzerine avukatlarýn dinlenmesinin ardýndan Çorum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi nde görülen davada tanýk ve maðdur yakýnlarý dinlendi. mahkeme heyeti, karar için duruþmaya ara verdi. Aranýn ardýndan kararýný açýklayan mahkeme, Ankara Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Musa Çitil in, diðer taleplerin reddi ve duruþmayý 7 Ekim 2013 tarihine erteledi. Duruþmanýn ardýndan bir açýklama yapan BDP Mardin milletvekili Erol Dura, duruþmanýn Çorum da görülmesini yadýrgadýklarýný belirterek, davanýn Mardin de görülmesi gerektiðini söyledi. Anayasaya göre Türkiye nin laik, demokratik, bir hukuk devleti olduðunu belirten Dura, Bir hukuk devletinde ülkenin bütün coðrafyasýnda hukukun geçerli olmasý gerekir. Biz güvenlik açýsýndan da Mardin medeniyetler beþiðidir. Güvenlik açýsýndan da herhangi bir sakýnca olmamasýna karþýn dava Çorum a getirilmiþtir. Bu aileler 800 kilometreden Çorum a getirilmiþtir. Ýkincisi olarak þuanda Derik Jandarma Komutaný Musa Çitil hakkýnda açýlan davanýn duruþmasý önceki gün gerçekleþtirildi. tabi ki dava devam etmektedir. Suçlanan sanýk 13 cinayetle suçlanmaktadýr. Birde tabi þuanda kamu görevinin baþýndadýr. Yargýya baský teþkil etmemesi, adil bir yargý olmasý için görevinde olmamasý gerekirdi. Biz bunu da yadýrgýyoruz. Dava süreci de devam etmektedir. Biz artýk Türkiye nin gerçekten bir hukuk devleti olmasýný bekliyoruz. Biliyorsunuz Türkiye de demokratik, bir hukuk ve çözüm süreci devam etmektedir. Bu çözüm süreci artýk Türkiye de tarihimizle, adaletsizliklerle gerçekleþme süreci olarak deðerlendiriyoruz. Faili meçhul cinayetlerin açýða çýkarýlmasý için Türkiye nin gerçek anlamda, evrensel anlamda hukuk devleti olmasý için bu tür davalar turnusol görevi görecektir. Herkesin bunu bu þekilde deðerlendirmesini bekliyoruz. Dava devam ettiði için söyleyebileceðimiz budur dedi.(ýha) Kenevirde izinli iller arasýndayýz -2010'da 37, 2012'de 24 milyon kök kenevir ele geçirildi Raporda, 2010'da jandarma bölgesinde 29 milyon 650 bin 962; polis bölgesinde ise 7 milyon 428 bin 549 kök, 2011'de jandarma bölgesinde 11 milyon 571 bin 185; polis bölgesinde 2 milyon 562 bin 38, 2012'de jandarma bölgesinde 18 milyon 748 bin 747; polis bölgesinde 4 milyon 958 bin 186 kök hint kenevirinin ele geçirildiði aktarýldý. -En çok kenevir ekimi Diyarbakýr'da Diyarbakýr'ýn yasa dýþý kenevir ekeminde ilk sýrada bulunduðu bildirilen raporda, "Türkiye genelinde yapýlan yasa dýþý kenevir ekiminin yaklaþýk üçte ikisi Diyarbakýr'da ve özellikle de Lice ilçesi ve çevresinde gerçekleþmektedir" bilgisi verildi. Bu durumun nedenleri arasýnda, iklimin elveriþli, arazinin verimli, suyun bol ve kurutma iþleminin daha kolay yapýlýyor olmasýnýn yaný sýra bölgenin daðlýk olmasýnýn, ihbar mekanizmasýnýn istenilen düzeyde çalýþmamasýnýn, kýrsaldaki kadastro çalýþmalarýnýn tamamlanmamýþ olmasý gibi nedenler sýralandý. Raporda, yüksek düzeyde yasa dýþý kenevir ekiminin ekonomik ve sosyal açýdan ilde etkilerinin bulunduðu, esrar kaçakçýlýðý ve kullanýmýnýn gelir daðýlýmýnda eþitsizliðe yol açtýðý, gayrimenkul fiyatlarýnýn ve ev kiralarýnýn artýþýna neden olduðu zavunuldu. "Esrar kaçakçýlýðý ve artan kullaným oranlarý Diyarbakýr'da sosyal dejenerasyona sebebiyet vermektedir. Esrar kullanýmýnda görülen artýþ, þehirdeki diðer suç türlerine doðrudan etki etmek ve bu suçlarda artýþa sebep olmaktadýr" deðerlendirmesi yapýldý. -Uyuþturucu parasý, turizme yatýrým oluyor Son yýllarda "PKK/KCK" terör örgütünün diðer suç yapýlarýný organize edip etmediði, aralarýnda bir baðlantý olup olmadýðý üzerine kolluk birimlerinin çalýþmalar yürüttüðü vurgulanan rapora göre, terör örgütünün himayesinde gerçekleþtirilen esrar ticaretinden elde edilen gelir, batý illerine aktarýlýyor. Uyuþturucu tacirleri, esrar satýþýndan elde ettikleri gelirleri batý illerinde gayrimenkule çeviriyor, eðlence ve turizm þirketleri aracýlýðýyla ticari hayata atýlýyor. Hatay'ýn da yasa dýþý kenevir ekiminde bölgesel olarak öne çýkan illerden birisi olduðu belirtilen raporda, tüm Türkiye'de olduðu gibi kenevir ekiminin Hatay'da da tarla, sera ve kapalý alanlarda yapýldýðý belirtildi. Raporda, Suriye'deki iç savaþ nedeniyle, bu ülkeye sýnýrý olan diðer illerde de uyuþturucu madde geçiþinin olduðu savunuldu. "Van'da kenevir ekim alanlarý genellikle Hakkari ve Þýrnak illerine yakýn bölgelerde bulunuyor. Mardin'de yasa dýþý kenevir ekimi açýsýndan Diyarbakýr'da olduðu kadar geniþ ekim alanlarý bulunmuyor. Burada, normal tarým ürünleri gibi ekim yapýlýyor" deðerlendirmesinin bulunduðu raporada, Mardin'de bölge halkýnýn kenevir yetiþtiriciliðine ve esrara bakýþ açýsýnýn negatif olmadýðý, bu algýnýn deðiþtirilmesine yönelik çalýþmalara aðýrlýk verilmesi gerektiðine dikkat çekildi. -Kenevir, Kýrklareli ve Edirne'de kendiliðinden yetiþiyor Kýrklareli ve Edirne'de yakalanan kök kenevirler için farklý bir durumun söz konusu olduðu ifade edilen raporda, özellikle sýnýrýn karþý tarafýnda yaðýþýn çok olduðu zamanlarda baraj kapaklarýnýn açýlmasý ile nehirlerin taþmasý sonucu su yataklarýna yakýn ekim alanlarýnda kendiliðinden kenevir yetiþtiði belirtildi. "Kenevir ekimiyle mücadele sadece kolluk birimlerinin altýndan kalkabileceði ve salt güvenlik boyutlu düþünülebilecek bir konu deðildir" ifadesine yer verilen raporda, mücadele içindeki tüm kurumlarýn konuya gerekli hassasiyeti göstermeleri ve soruna iliþkin kýsa, orta ve uzun vadeli politikalar geliþtirmeleri gerektiði kaydedildi. (A.A.) ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ Býyýk ve Kýlýç Çorum un ilk baðýmsýz denetçisi oldu Erol Taþkan eminli Mali YMüþavir Nurettin Býyýk ve Þükrü Kýlýç, Çorum'un ilk Baðýmsýz Denetçisi oldu. Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiði deðiþikliklere göre Kamu Denetim Kurumu tarafýndan Baðýmsýz Denetçi olarak yetkilendirilen Nurettin Býyýk ve Þükrü Kýlýç, Baþkent Üniversitesi tarafýndan verilen eðitimleri baþarýyla tamamlayarak, törenle belgelerini aldý. Þirketlerde bulunun murakýplýk uygulamasýnýn kaldýrýlmasýyla S Çorum'un ilk Baðýmsýz Denetçisi ünvanýný alan Nurettin Býyýk ve Þükrü Kýlýç, cüppe töreninde belgelerini teslim aldý. Nurettin Býyýk birlikte Baðýmsýz Denetçi uygulamasýna geçildiðini kaydeden Býyýk ve Kýlýç, Yeminli Mali Müþavirler ve 15 yýllýk mesleki tecrübeye sahip Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler'den gerekli eðitimi alarak, Þükrü Kýlýç baþarý gösterenlerin Baðýmsýz denetçi olmaya hak kazanacaðýný bildirdi. Baþkent Üniversitesi tarafýndan düzenlenen eðitim ve zorlu sýnavlarýn ardýndan Çorum'un ilk Baðýmsýz Denetçisi ünvanýný alan Nurettin Býyýk ve Þükrü Kýlýç, cüppe töreninde belgelerini teslim aldý. Kamu Denetim Kurumu'nca belirlenen þirketlerin denetimini yapma hakký kazanan Býyýk ve Kýlýç, bir çok kurum nezdinde de denetim faaliyetlerine imza atabilecek. Yeminli Mali Müþavir Nurettin Býyýk ve Yeminli Mali Müþavir Þükrü Kýlýç, Yeminli Mali Müþavirlik hizmetlerinin yaný sýra, Baðýmsýz denetçilik hizmetlerini de vermeye devam edeceklerini ifade etti. Ýþin Ýyisi Sizden Enerjisi Bizden osyal sorumluluðu Bölgesel Sürdürülebilir Kalkýnma Hareketi temasýyla olgunlaþtýran YEDAÞ, Ýþin Ýyisi Sizden, Enerjisi Bizden projesine hayat veriyor. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, Ýþletmelerin bölge giriþimine olumlu katký saðlayacak, farkýndalýk yaratabilecek tüm projeleri yüreklendireceðiz. dedi. Karadeniz insanýnýn yarattýðý deðeri enerjisiyle desteklemeyi kurumsal sosyal sorumluluk yaklaþýmý olarak gören YEDAÞ, Türkiye'de ilk Nurettin Türkoðlu kez geniþ kapsamda, uluslararasý ölçekte dikkate deðer, hayatýn her alanýna dokunan 14 farklý KSS projesiyle bölgenin enerjisine enerji katýyor. Samsun un Ladik ilçesinde her yýl düzenlenen Geleneksel Ladik Akdað Þenlikleri nde, ilçedeki Mutfaðýn Ustasý, Ladik'in Lezzet Erbabýyým diyen tüm ustalarý þenliðe lezzet katmaya davet eden YEDAÞ, hem lezzetin en iyisini seçecek hem de ödüllendirecek. Sadece Ladik te yaþayan ustalarýn katýlabileceði yarýþmaya baþvuru tarihleri 1-4 Temmuz 2013 olarak belirlendi. Baþvuru formlarý Ladik Kaymakamlýðý, Ladik Belediyesi ve YEDAÞ Ladik Ýlçe Ýþletme Þefliði'nden temin edilebilecek. YARATICI ENERJÝYÝ AÇIÐA ÇIKARIYORUZ Sosyal Sorumluluk Projelerinde sürdürülebilirliðin önemli olduðunun altýný çizen YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, "2012 yýlýnda baþlattýðýmýz KSS Projelerimiz kapsamýnda belirlediðimiz takvim üstünde harekete ediyoruz. Bu yýl ve sonraki yýllarda da ayný gün ve haftalarda etkinliklere devam edeceðiz. Burada önemli olan ve kendimize hedef koyduðumuz sürdürülebilir olmak, sosyal sorumluluk bilincinin devamlýlýðýdýr" dedi. Bu doðrultu da yeni bir KSS projesinin startýný verdiklerini belirten Türkoðlu, "Yaratýcý enerjinin desteklenmesi ve yüreklendirilmesini ekonomik ve sosyal kalkýnmanýn baþlýca tetikleyicisi olarak görüyoruz. Sorumluluk alanýmýzdaki 5 ilimizde yaþam kalitesini baþarýlý projelerle yükselten iþletmelere ve çalýþmalara yönelik farkýndalýk yaratmayý, bu projelerin çeþitlendirilmesine katký sunmayý amaç ediyoruz. Yani bölge insanýmýza diyoruz ki, 'Ýþin Ýyisi Sizden, Enerjisi Bizden' diye konuþtu. ROL MODEL VE LÝDERLÝK BUDUR YEDAÞ'ýn markalaþmýþ, kurumsal bir yapý içerisinde faaliyetlerinin sürdürdüðünü belirten Genel Müdür Türkoðlu, konuþmasýný þöyle sürdürdü; Avrupa'nýn en iyi 10 þirketi olma yolunda baþlattýðýmýz yolculuðumuzda her zaman paylaþtýðýmýz gibi amacýmýz rol model ve lider bir þirket olmaktýr. Sinerjimizinden doðan sürdürülebilir baþarýmýzýn, bizleri hedeflerimize taþýyacaðýndan hiç þüphemiz yok. YEDAÞ bir markadýr ve Avrupa nýn en iyi þirketleri arasýnda olmak için Toplam Yönetim Kalite Sistemi içerisinde yönetilmektedir. Her alanda farkýndalýk yaratýyoruz. Bizim baþarýmýzda bu büyük ailenin içinde olan tüm paydaþlarýmýzýn payý vardýr. Bu ailenin içindeki her birey, kaliteli, kurumsal ve sürdürülebilir bir yapýnýn gerekliliðini yerine getirmektedir. Baþarý da bu yapýdaki taþlarýn yerine oturmasýyla birlikte gelmektedir. YEDAÞ, Ýþin Ýyisi Sizden, Enerjisi Bizden projesine hayat veriyor.

6 6 ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ 2013 Cemilbey-Ortaköy yol ihalesi 15 Temmuz da C emilbey-ortaköy yolu proje ihalesi 15 Temmuz 2013 tarihinde Karayollarý Genel Müdürlüðü, Program ve Ýzleme Baþkanlýðý nca yapýlacak. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde Karayollarý Genel Müdürlüðü nün tamamý asfalt olmak üzere km'lik yol aðý bulunmakta olup, ilimize yýllarýnda TL lik karayolu yatýrýmý yapýlmýþtýr. Bölünmüþ yolumuz 2002 yýlý öncesinde 60 km iken son 10 yýlda % 400 artýrarak 2012 yýlý sonu itibariyle 299 km ye ulaþmýþtýr. Çalýþmalarýmýz belli bir program dâhilinde öncelik sýrasýna göre devam etmektedir. Sayýn milletvekillerimizin, Çorum Valiliðimizin, belediye baþkanlýklarýmýzýn ve diðer kamu kurumlarýnýn ortak çabalarýyla birçok alanda olduðu gibi karayollarý çalýþmalarýmýzda da olumlu sonuçlar alýnmýþ ve çalýþmalarýmýz bu sonuçlar doðrultusunda artarak devam edecektir. dedi. Cemilbey-Ortaköy Yolu Proje Ýhalesi 15 Temmuz'da Ortaköy yolunun Cemilbey-Ortaköy Ýl Yolu Harita Mühendislik Hizmetleri Yersel Yöntemle Sayýsal Hâlihazýr Haritalarýn üretimi iþinin açýk ihale usulü ile 15 Temmuz da yapýlacaðýný belirten Uslu, Ortaköy ilçemizin yaklaþýk 36 km'lik bir yol aðýný kapsayan proje ihale sürecinin bitirilmesi ve iþe baþlanýlmasýyla birlikte 7 ay içerisinde bitirilmesi planlanmaktadýr. Ýlimize ve Ortaköy ilçemize hayýrlý uðurlu olsun. diye konuþtu. Mislerovacýðý nýn yol sorunu TBMM de CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse HP Çorum Milletvekili Tufan CKöse, Çorum a baðlý Mislerovacýðu köyünün yol sorununa deðindiði yazýlý soru önergesini TBMM ye gönderdi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler tarafýndan yazýlý olarak cevaplandýrýlmasýný istediði soru önergesinde Köse, þunlarý kaydetti; Çorum ili merkez Mislerovacýðý köyü uzun süredir yol problemi ile karþý karþýyadýr. Köylüler köy içi yollarýnýn kilit taþý yapýlmadýðýndan, uzun süredir asfaltlanmayan yol yüzünden þehre ulaþým zorluðu yaþadýklarýný belirtmektedirler. Sözü geçen problemlerden dolayý köyde yaþam koþullarý zorlaþmaktadýr. Bu baðlamda, Mislerovacýðý köyünün ulaþým problemini çözebilmek için baþlamýþ bir asfaltlama çalýþmanýz var mýdýr? Eðer böyle bir çalýþmanýz varsa ne zaman baþlamýþtýr ve ne zaman tamamlanmasý planlanmaktadýr? Eðer yoksa, bu konuda bir çalýþma baþlatmayý düþünür müsünüz? Mislerovacýðý köyünün köyiçi yollarýna kilit taþý döþenmesi için baþlamýþ bir çalýþmanýz var mýdýr? Eðer böyle bir çalýþmanýz yoksa baþlatmayý düþünür müsünüz? Ramazan'da camiler gün boyu açýk iyanet Ýþleri DBaþkanlýðý'nca il müftülüklerine gönderilen Ramazan Hizmetleri Genelgesi'ne göre, bu tema kapsamýnda, el emeðinin, göz nurunun, alýn terinin, önemine vurgu yapýlacak ve konuyla ilgili toplumun bilinçlendirilmesi amacýyla etkinlikler düzenlenecek. Alo 190 Dini Danýþma Çaðrý Merkezi tüm gün hizmet verecek Vatandaþlarýn ramazan boyunca dini konulardaki sorularýný cevaplandýrmak üzere il müftülükleri bünyesindeki "Alo 190 Dini Danýþma Çaðrý Merkezi", haftanýn her günü saatleri arasýnda hizmet verecek. Engellilere uygun camiler duyurulacak Tatilcilerin ve göçmen iþçilerin ibadetlerini rahat gerçekleþtirebilmeleri ve çocuklarý için yaz Kur'an kursu düzenlenebilmesi için prefabrik ya da çadýr mescit gibi gerekli tedbirler alýnacak. Kadýn ve engellilerin ibadetleriyle ilgili problem yaþamamalarý için gerekli tedbirler alýnacak ve engelliler için tedbirlerin alýndýðý camiler duyurulacak. Çocuklarýn camiye gelmesi teþvik edilecek. Camiler gün boyu açýk olacak "Camilerin Açýk tutulmasý Genelgesi" doðrultusunda, camiler sabah namazýndan sonra, özel durum ve yerel þartlar göz önüne alýnarak her gün öðlen namazýndan en geç bir saat önce, açýlýp yatsý namazýndan sonra kapanmak üzere gün boyu açýk tutulacak. Teravihler hýzlý kýlýnmayacak Ýmamlar teravih namazlarýný hýzlý kýldýrmamalarý yönünde uyarýlýrken, yerel þartlar ve cemaat durumu göz önüne alýnarak teravih namazlarý iki rekatta veya dört rekatta bir selam vermek suretiyle kýldýrýlacak. Sabah ezanlarý Diyanet Takvimi'ne göre imsak vaktinde tüm camilerde ayný anda, akþam ezanlarý ise iftar vaktinde okunacak ve akþam namazý kýldýrýlacak. Ýtikafa girmek isteyenler araþtýrýlacak Ramazanda itikafa girmek ( Ýl Müftülüklerine "Camilerin Açýk tutulmasý Genelgesi" gönderildi. ramazan son 10 gününde camiye kapanarak ibadet etme) isteyenler, cami görevlilerince müftülüklere yazýlý olarak bildirilecek. Yapýlacak araþtýrma sonrasý uygun görülen kiþilerin, mülki amirin onayýyla beþ vakit ibadete açýk camilerde itikafa girmelerine izin verilecek. (Týmetürk) YURT-KUR a baþvuru tarihi belli oldu URTKUR, üniversite öðrencisi olup, kurumun Yyurtlarýnda barýnmak isteyenler için baþvuru tarihlerini belirledi. YURTKUR Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan öðretim yýlýnda kurum yurtlarýnda barýnmak isteyen öðrencilere yönelik yazýlý açýklama yaptý. Kaymakcan'ýn verdiði bilgilere göre, halen bir yükseköðretim kurumuna devam eden ara sýnýf (ön lisans, lisans ve yüksek lisans) öðrencilerinin yurtlara baþvurularý 4 Aðustos 2013 tarihine kadar alýnacak. Yüksek lisans, doktora, ön kayýt ve öz yetenek, dikey ve yatay geçiþ sýnavý ile yükseköðretim programýna girecek öðrenciler ise baþvurularýný 9-22 Eylül 2013 tarihleri arasýnda yapacak. Baþvurular, YURTKUR'un ''www.kyk.gov.tr'' internet adresinden yapýlacak. Kurum yurtlarýnda barýnmakta iken yükseköðretim kurumunu süresi içerisinde bitirememiþ artýk yýl öðrencilerinin baþvurularý da 9-22 Eylül 2013 tarihleri arasýnda yurt müdürlüklerince kabul edilecek öðretim yýlýnda YURTKUR'a baðlý yurtlarda asýl listeden yurtlarda kalmaya hak kazanan öðrencilerin kayýtlarý 2-15 Eylül 2013 tarihleri arasýnda yapýlacak. (AA) Salim Uslu yu davet ettiler ýda, Tarým ve GHayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, Damýzlýk Manda Üreticileri Birliði Baþkaný Ýhsan Aksungur, Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birlik Baþkaný Hüseyin Cinbek ile birlikte, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Ýl Müdürü E. Elfaz Ermiþ, yýlýn ilk altý ayýnda Çorum'da yapýlan tarým ve hayvancýlýk faaliyetleri hakkýnda bilgiler vererek, Uslu yu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý nýn Ankara'da düzenlediði Çorum un da yer aldýðý Halk Elinden Koyun- Keçi Islahý Ülkesel Projesi Tanýtým Etkinliði ne davet etti. Damýzlýk Manda Üreticileri, Damýzlýk Koyun Keçi ðretmenlik ve Ökamudaki A grubu kadrolar için düzenlenecek Kamu Personeli Seçme Sýnavý (KPSS), 6-7 Temmuz 2013 tarihlerinde yapýlacak. ÖSYM tarafýndan düzenlenecek sýnav, 81 il merkezinde ve Lefkoþa'da Cumartesi sabah, Cumartesi öðleden sonra, Pazar sabah ve Pazar öðleden sonra olmak üzere dört oturumda düzenlenecek. Cumartesi sabah oturumuna tüm adaylarýn katýlmasýnýn zorunluluðu bulunuyor. Cumartesi öðleden sonra yapýlacak Eðitim Bilimleri Testi oturumuna ise öðretmen adaylarý ile öðretmenlik meslek bilgisi alanýnda yurtdýþý yükseköðretim diploma denkliði için YÖK tarafýndan sýnav kararý verilen adaylar zorunlu katýlacak. Pazar günü düzenlenecek oturumlara ise isteðe baðlý katýlanýlabilecek. Öðretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), Milli Üretici birliklerinin temsilcileri Salim Uslu yu makamýnda ziyaret etti. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz Ermiþ, 6 aylýk tarýmsal çalýþmalar hakkýnda Salim Uslu ya bilgi verdi. Yetiþtiricileri, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birlik Baþkanlarý ziyarette Eðitim Bakanlýðý öðretmen atamalarýna katýlacak öðretmen adaylarý için alanlarýna baðlý bulunarak, zorunlu olmak þartýyla tek oturumda 14 Temmuz 2013'te yapýlacak. Sýnavda sorulacak testler Sýnavýn sabah oturumlarý 09.30'da, öðleden sonraki oturumlarý 14.30'da baþlayacak. Cumartesi sabah oturumunun süresi 120 dakika, Cumartesi öðleden sonra oturumunun süresi 100 dakika, Pazar sabah ve öðleden sonra oturumlarýnýn süresi ise 210 dakika olacak. ÖATB ise 75 dakika içinde yapýlacak. Genel Yetenek ve Genel Kültür 40'ar Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu konuya iliþkin düþüncelerini paylaþtý. sektör hakkýnda bilgiler verirken, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare soruluk testlerle Cumartesi sabah, Eðitim Bilimleri 80 soruluk testle Cumartesi öðleden sonra yapýlacak. Pazar sabah 40'ar soruluk Hukuk, Ýktisat, Ýþletme, Maliye ve Muhasebe testleri, Pazar öðleden sonra da yine 40'ar soruluk Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri, Ekonometri, Ýstatistik, Kamu Yönetimi ile Uluslararasý Ýliþkiler konularýna iliþkin testler yer alacak. 14 Temmuz'da yapýlacak ÖABT'de ise 40 soruluk Alan Bilgisi Testi, 10 soruluk Alan Eðitimi Testi bulunacak. Sýnavda çoktan seçmeli sorulardan oluþacak testler uygulanacak. Adaylarýn Amiri Salim Uslu konuya iliþkin düþüncelerini paylaþtý. KPSS 6-7 Temmuz da cevaplarýný, soru kitapçýklarýna deðil, cevap kaðýdýndaki ilgili alanlara iþaretlemeleri gerekiyor. Sýnav girerken adaylarýn yanlarýnda 2013 KPSS Sýnava Giriþ Belgesi, nüfus cüzdaný veya süresi geçerli pasaport bulundurmalarý gerekiyor. Adaylar, ÖSYM'nin ''http://ais.osym.gov.tr '' internet adresinden, her oturum için sýnava giriþ belgelerini ayrý ayrý edinebilecekler. Adaylarýn sýnava girecekleri binayý sýnav gününden önce görmeleri yararlarýna olacaktýr. Sýnava girecek adaylarýn binanýn kapýsýnda sýnavýn baþlama saatinden en az 1 saat önce hazýr bulunmalarý gerekiyor.(aa)

7 ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ Balkondan düþen çocuk öldü Ç orum un Osmancýk ilçesinde balkondan düþen 3 yaþýndaki çocuk hayatýný kaybetti. Edinilen bilgilere göre, anneleri mutfakta yemek yaptýðý sýrada aðabeyi ile balkonda oynayan 3 yaþýndaki Baki Kökten, kardeþinin bir anlýk dalgýnlýðý sonucu balkon demirine týrmandý. Balkon demirine týrmandýktan sonra dengesini kaybeden küçük Baki, ikinci kattan beton zemine düþtü. Çocuðun düþtüðünü gören çevre sakinleri, saðlýk görevlilerine haber verdi. Kafasýndan darbe alan mi- nik Baki, ilk önce Osmancýk Devlet Hastanes'ine kaldýrýldý. Burada yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Kökten, Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu aðýr olan minik Baki, Çorum a götürülürken yolda hayatýný kaybetti. Küçük Baki nin cenazesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yapýlan otopsisinin ardýndan ailesine teslim edildi. Kökten in babasýnýn Ýstanbul da bir inþaat firmasýnda usta olarak çalýþtýðý öðrenildi. Olayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü bildirildi.(ýha) 3 yaþýndaki Baki Kökten, kardeþinin bir anlýk dalgýnlýðý sonucu ikinci kattan aþaðý düþtü. Sinop'tan kara haber S inop'ta, serinlemek için denize giren Çorumlu iki kardeþten biri boðularak hayatýný kaybetti. Kardeþlerden diðeri ile onlarý kurtarmaya çalýþan bir kiþi boðulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldýrýldý. Olay, öðle saatlerinde kent merkezi Yuvam mevkiindeki plaj alanýnda meydana geldi. Kastamonu'nun Hanönü Ýlçesi Orman Ýþletmesi'nde çalýþan Metehan Kabaca (21) ile Mahmut Kabaca (37) adlý iki kardeþ gezmek için geldikleri Sinop'ta denize girdi. Bir süre sonra akýntýya kapýlan iki kardeþe Ýstanbul'dan tatile geldiði öðrenilen Coþkun Küskü (41) yardým etmek istedi. Ancak bu sýrada Coþkun Küskü de boðulma tehlikesi geçirdi. Üç kiþi çevredekiler tarafýndan denizden çýkarýlmasýnýn ardýndan ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada kýrmýzý odaya alýnan þahýslardan Mahmut Kabaca yapýlan tüm müdahaleye raðmen kurtarýlamadý. Metehan Kabaca'nýn ise durumunun ciddiyetini koruduðu ve yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýndýðý öðrenildi. Ýki kardeþi kurtarmaya çalýþýlýrken boðulma tehlikesi atlatan Coþkun Küskü'nün ise saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Öte yandan Sinop'ta kardeþiyle girdiði denizde boðu- larak hayatýný kaybeden orman muhafaza memuru Mahmut Kabaca (37), Çorum'da topraða verildi. Kastamonu'nun Hanönü ilçesinden tatil için gittiði Sinop'ta Gelincik Mahallesi Yuvam mevkisinde girdiði denizde boðularak hayatýný kaybeden Kabaca'nýn cenazesi, Çorum Ulu Cami'de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan aile mezarlýðýnda topraða verildi. Cenazeye, Kabaca'nýn ailesi ve yakýnlarý, Amasya Orman Ýþletme Müdürü Ýbrahim Besi, Çorum Orman Ýþletme Müdürü Osman Eriþen, Hanönü Orman Ýþletme Müdürü Zehra Çakýr ve personeli ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Vefat eden Kabaca'nýn denizde yanýnda bulunan ve vatandaþlarca kurtarýlan kardeþi Metehan Kabaca'nýn (21) tedavisi ise sürüyor. Metehan Kabaca'nýn hayati tehlikesinin devam ettiði öðrenildi. Mahmut Kabaca ile kardeþi Metehan Kabaca, önceki gün tatil için gittikleri Sinop'ta serinlemek için girdikleri denizde boðulma tehlikesi geçirmiþ, vatandaþlar tarafýndan sudan çýkarýlarak Atatürk Devlet Hastanesine kaldýrýlan kardeþlerden Mahmut Kabaca kurtarýlamamýþtý.(ýha-a.a.) Çorum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'ne biglisayar alým ihalesi yapýldý. Gençlere bilgisayar rer Mustafa Demi- Ç orum Belediyesi Necip Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezi'nde kullanýlmak üzere bilgisayar yazýlýmý ile laptop alýmý ihalesi yapýldý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn baþkanlýðýndaki komisyon huzurunda dün saat 10.00'da yapýlan ihaleye 3 ayrý firma teklif verdi. 57 bin 303 TL yaklaþýk maliyetli ihalede en düþük teklifi 54 bin 677 TL. ile Elips Elektronik San. ve Tic. LTD. ÞTÝ. verdi. Ýhale deðerlendirilmek üzere baþkanlýk makamýnýn onayýna sunulacak. Ýhaleye üç firma teklfi verdi. Belediye'den menfez ihalesi Mustafa Demirer Ç orum Belediyesi menfez yapým iþi ihalesi yaptý. Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayýn'ýn baþkanlýðýndaki ihale komisyonu huzurunda bugün saat 14.00'de yapýlan ihaleye 3 ayrý firma teklif verdi. 105 bin 7 TL yaklaþýk maliyetli ihalede en düþük teklifi 85 bin TL. ile Ahmet Tuna verdi. Ýhale sonucu baþkanlýk makamýnýn onayýna sunulacak. Çorum Belediyesi menfez yapým iþi ihalesi yaptý. Sýcaklýk azalacak Ýhaleye üç firma teklif sundu. Olay, öðle saatlerinde kent merkezi Yuvam mevkiindeki plaj alanýnda meydana geldi. Ýþyerinde kavga Terminal içinde kavga çýktý. Ayný þirkette çalýþan Þ.Ç. ile C.K. arasýnda iþ meselesi yüzünden çýkan tartýþmada Þ.Ç. isimli genç dayak yediðini belirterek þikâyetçi oldu. Genç C.K. tan þikâyetçi oldu. Eþinden þikâyetçi oldu Bahçelievler Mahallesi Beyazýt Caddesi nde aile kavgasý yaþandý. A.K. ile eþi B.K. arasýnda ailevi nedenlerden dolayý tartýþma yaþandý. Genç kadýn eþi B.K. tan dayak yediði gerekçesi ile þikâyetçi oldu. Mahkeme Topçu Kýþlasý na dur dedi T aksim Gezi Parkýnda, tarihi Topçu Kýþlasýnýn yeniden inþasýna iliþkin davada Ýstanbul 6. Ýdare Mahkemesi, Kültür ve Turizm Bakanlýðýnýn itirazýný reddetti. Mahkeme 7 Mayýs 2013 tarihinde ilk inceleme sonucu yürütmeyi durdurma kararý vermiþti. Sonraki süreçte Bakanlýk yürütmeyi durduran bu karara itiraz etti ve savunmasýný mahkemeye sundu. Bakanlýðýn itirazýný deðerlendiren mahkeme heyeti oy çokluðu ile yürütmeyi durdurma kararýný yerinde buldu. Kararda mahkeme baþkaný, yürütmeyi durdurma talebinin reddedilmesi gerektiði yönünde oy kullandý. Böylece Topçu Kýþlasý projesinin yapýmý durdu. M eteoroloji Genel Müdürlüðü, hava sýcaklýklarýnýn 6-10 derece azalacaðýný bildirdi. Kuvvetli yaðýþ ve rüzgarlar konusunda da yetkililer ile vatandaþlarýn dikkatli olmasý istendi. Yapýlan son deðerlendirmelere göre; ülkenin kuzey kesimlerinde görülecek olan yaðýþlarýn; Zonguldak, Düzce, Bartýn, Kastamonu'nun kýyý ilçeleri, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli olmasý bekleniyor. Hava sýcaklýðý Türkiye'nin kuzeydoðu kesimlerinde 6 ila 10 derece olmak üzere, iç ve doðu bölgelerde azalacaðý tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatý, Doðu Akdeniz kýyýlarýnda batý ve güneybatý yönlerden orta kuvvette, Marmara'nýn kuzeydoðusu, Karadeniz kýyýlarý, Kýyý Ege, Batý Akdeniz kýyý kesimleri, Doðu ve Güneydoðu Anadolu'nun batýsýnda kuvvetli (30-60 km/s), Batý ve Orta Karadeniz kýyý kesimlerinde yer yer fýrtýna (50-70 km/s) þeklinde esmesi bekleniyor. Yaðýþlarýn, Zonguldak, Düzce, Bartýn, Kastamonu'nun kýyý ilçeleri, Sinop, Giresun, Trabzon, Rize ve Hopa çevrelerinde kuvvetli olmasý beklendiðinden yaþanabile- Meteoroloji Genel Müdürlüðü, hava sýcaklýklarýnýn 6-10 derece azalacaðýný bildirdi. cek olumsuzluklara karþý (Ani sel, su baskýný, heyelan, yýldýrým, deniz ve kara ulaþýmýnda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmasý gerekiyor. Rüzgarýn, Marmara'nýn kuzeydoðusu, Karadeniz kýyýlarý, Kýyý Ege, Batý Akdeniz kýyý kesimleri, Doðu ve Güneydoðu Anadolu'nun batýsýnda kuvvetli (30-60 km/s), Batý ve Orta Karadeniz kýyý kesimlerinde yer yer fýrtýna (50-70 km/s) þeklinde esmesi beklendiðinden yaþanabilecek olumsuz þartlara karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý istendi. Batý ve Orta Karadeniz'de batý ve kuzeybatý yönlerden esmekte olan rüzgarýn Batý Karadeniz'de kuvvetli fýrtýna (5090 km/s), Orta Karadeniz'de tam fýrtýna ( km/s), gece saatlerinden itibaren Doðu Karadeniz'de fýrtýna þeklinde esmesi beklendiðinden yaþanabilecek olumsuz þartlara karþý dikkatli ve tedbirli olunmasý gerekiyor. (CÝHAN)

8 8 ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ 2013 Bu iþ ne alevilerin ne sünnilerin iþidir alýþma ve Sosyal bu oyunlara gelinmeyeceði kanaati inancý ÇGüvenlik Bakaný Faruk Çelik, Alevi sorunu ile ilgili olarak yeni kullandý. içerisindeyiz" ifadeleriniden çalýþtaylar dizisi yapmaya ihtiyaç bulunmadýðý kanaatinde ol- Çözüm süreci hakkýnda sorulara da duðunu söyledi. cevap veren Çelik açýklamalarýný þöyle tamamladý: "Yol kazalarý Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk ve yürüyen bir güzel Çelik, Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Dercak kiþilerin olacaðýný bir sürece çomak sokaneði (MÜSÝAD) Baþkaný Nail Olpak ve bedik. Silah baronlarý, en baþýndan dile getirraberindeki heyeti kabul etti. Görüþme sonra bundan memnun ola- uyuþturucu baronlarý gazetecilerin sorularýna mazlar. Kandan ve kinden nemalanan çevre- cevap veren Çelik, daha önce Alevi çalýþtay- Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, sorularý cevaplandýrdý. ler bundan memnun ol- Çelebi den Çorum Olaylarý önergesi HP Ýstanbul Milletvekili Süley- Çelebi, Sivas, Çorum ve Cman Maraþ olaylarýnda ölenlerin anýsýna TBMM Genel Kurul kürsüsünde bir dakikalýk saygý duruþunda bulundu. CHP, Sivas, Maraþ ve Çorum olaylarýna iliþkin dosyanýn yeniden açýlmasý ve zamanaþýmýnýn iþlememesine iliþkin araþtýrma önergesinin görüþülmesine iliþkin öneriyi TBMM Genel Kurulu na getirdi. Öneri lehinde konuþan CHP li Çelebi, bu dosyalarýn tekrar açýlmasý ve devletin elindeki bilgilerin kamuoyu ile paylaþýlmasý, Madýmak Oteli nin de utanç müzesi yapýlmasý gerektiðini söyledi. Sivas a polis takviyesi S ivas olaylarýnýn 20 nci yýldönümü nedeniyle bugün düzenlenecek anma etkinlikleri öncesi kentteki güvenlik önlemleri üst düzeye çýkarýldý. Sivas Emniyet Müdürlüðü ekipleri, cumartesi gününden itibaren Sivas-Ankara, Sivas-Kayseri ve Sivas-Erzincan karayolu kent merkezi giriþlerinde arama noktalarý oluþturdu. Özel Harekât Þubesi ekiplerinin de görev aldýðý güvenlik noktalarýnda özellikle baþka il pla- larý koordinatörlüðü yaptýðýnýn hatýrlatýlmasý ve yeniden çalýþtay yapýlýp yapýlmayacaðýnýn sorulmasý üzerine "Yeniden çalýþtaylar dizisi yapmak ihtiyacý olduðu kanaatinde deðilim" þeklinde cevap verdi. Alevi sorununun baþka bir bakan tarafýndan yürütüleceðini belirten Çelik, "Defalarca bir araya gelindi, sorunlar tespit edildi. Yapýlanlar, yapýlmasý gerekenler var. Bunlar tekrar bir araya gelip, yapýlmasý gerekenler üzerinde bir deðerlendirilme ile konu büyük ölçüde sonuçlanýr' diye düþünüyorum. Türkiye'nin kronik sorunlardan bir tanesidir. Yýlardýr karþýlýk bulmayan taleplerdir bunlar. Hükümetimiz bu kronik sorunlarla ilgili samimi içtenlikli çözüme dönük halký ile beraber çözüm iradesini ortaya koydu" þeklinde konuþtu. Hükümet olarak binlerce yýl ele alýnmayan ve kan kaybýna neden olan sorunlarý çözmeye çalýþtýklarýný dile getiren Çelik, "Bunu herkesin saygý ile karþýlamasý gerekiyor. 'Niye bugünden yarýna bu iþler sonuçlanmýyor gibi yaklaþýmý' hükümete yapýlmýþ bir haksýzlýk olarak görüyorum. Ýlk kez cumhuriyet tarihinde hükümetimiz Alevi kardeþlerimizle bir araya geldi. Sorunlarý belirledi, sorunlarýn çözümü karþýsýnda irade belirledi. Bir kýsmýný da çözüldü. Çözülmesi gerekenlerle ilgili de zaman geçmiþ deðil. Bu konuda da irade aynen devam ediyor. Gerek çözüm süreci ve toplumsal talebe dönüþen bazý hususlarýn bunlarýn diyalog ortamý içerisinde çözüleceðini düþünüyorum." dedi. Kimse oyuna gelmez Sivas katliamýnýn 17 yýl sonra ilk kez kendi hükümetleri tarafýndan telin edildiðin altýný çizen Çelik, "Bu menfur saldýrýnýn unutulmamasý ile ilgili, çalýþmalar yaptýk. Oteli kamulaþtýrdýk ve yeni bir þekil verdik. Herkesin orayý görmesini isti- Sivas olaylarýnýn 20 nci yýldönümü nedeniyle Çorum dan Sivas a takviye polis ekibi gönderildi. kalý araçlar durduruldu. Araçlarda bulunanlarýn üst aramasý ve bagaj kontrolleri ile kimlik sorgulamalarý yapýldý. Aramalara dün yorum. Sivas'ta yaþananlar unutulmasýn, yeni bir çatýþmaya yeni bir tartýþmaya vesile olmayacak bir þekle dönüþtürülmesi bütün Sivaslýlarýn talebi idi. Bunu yerine getirdik. Sivas, Çorum ve Kahramanmaraþ olaylarý için TBMM'ye araþtýrma önergesi vermiþtik. Ama komisyon kurulamamýþtý. Bu olayý yýldönümü vesilesi ile telin ediyor. Bu olay ne Alevilerin ne de Sünnilerin iþidir. Bizim milletimizin iþi olamaz. Provokatörler Türkiye'de çatýþma olmasý konusunda bizi yormaktadýrlar. Bugün toplumun bilinç düzeyi çok farklý noktalarda Sivas ý unutmadýk ve unutturmayacaðýz diyen Çelebi, konuþmasýnýn kalan süresini, o olaylarda ölenlerin anýsýna saygý duruþunda bulunarak tamamladý. Çelebi, 1 dakika saygý duruþunda bulunduktan sonra Saldýranlarý bir kez daha nefretle kýnýyorum diyerek kürsüden ayrýldý. AK Parti Çankýrý Milletvekili Ýdris Þahin, bu konunun muhataplarýnýn AK Parti iktidarý olmadýðýný ifade ederek, Sivas olaylarý olduðu zaman iþbaþýnda SHP-DYP Koalisyon Hükümeti nin olduðunu söyledi. CHP nin önerisi kabul edilmedi. (Hürriyet) sabah da devam edildi. Kentteki polislere ek olarak Tokat, Yozgat, mayacaklar. Onlar görevlerini yapacaklar. Çözüm konusunda herkes ittifak halinde. Halkýmýzýn iradesini baþka tarafa yönlendirmeye çalýþanlara karþý dikkatli olmasý gerektiðini söyledik. Bu konu da en çok hassas olmasý gereken bölge halkýdýr. Çünkü en çok acýlarý onlar çekti. Çözüm sürecinin tamama ermesi konusunda onlarýn daha müteyakkýz olmasý gerekiyor ve provokasyonlara alet olmamasý gerekiyor. Provokasyonda bölge de olduðuna göre halkýmýzýn duyarlýlýðý çok çok önemli diye ifade etmek istiyorum." Cihan Haber Ajansý Çankýrý, Erzincan, Çorum, Kayseri, Malatya ve Kahramanmaraþ tan giden Çevik Kuvvet polisleriyle birlikte anmada 2 bin 500 polis görev aldý. 2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri kapsamýnda kente gelen davetlilerin konakladýðý Madýmak Oteli nin ateþe verilmesi sonucu 33 aydýn, 2 otel görevlisi ve 2 eylemci olmak üzere 37 kiþinin öldüðü olayla ilgili tek bir anma programý düzenlendi. Kapaklý Caddesi nde enerji kesintisi yapýlacak alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, ÇBelediye tarafýndan baþlatýlan yol çalýþmasý nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi Kapaklý Caddesi nde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Yolda kalan beton direklerin deplase çalýþmasý nedeniyle bugün saatleri arasýnda yapýlacak kesintiden Kapaklý cadde ve sokaklarýn tamamý etkilenecek. Eczacý Kübra Þen'in sahibi olduðu Kartal Eczanesi dualarla hizmete açýldý. Kartal Eczanesi açýldý czacý Kübra EÞen'in sahibi olduðu Kartal Eczanesi dün hizmete açýldý. Kunduzhan Mahallesi Hürriyet Caddesi No:2'de (Saat Kulesi karþýsý) düzenlenen açýlýþa Vali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen, MHP Ýl Baþkaný Ercan Daþtan, MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn, ilaç deposu yöneticileri, bazý eczacýlar ve çok sayýda davetli katýldý. Yapýlan duanýn ardýndan açýlýþ kurdelesini protokol üyeleri birlikte kesti. Ýstanbul Üniversitesi Eczacýlýk Fakültesi'nden 2012 yýlýnda mezun olan Þen, eczaneyi hizmete duyduðu mutluluðu paylaþtý. Açýlýþ programý yapýlan ikramýn ardýndan sona erdi. Eczacý Kübra Þen'in sahibi olduðu Kartal Eczanesi açýldý. Kunduzhan Mahallesi Hürriyet Caddesi No:2'de (Saat Kulesi karþýsý) hizmete giren eczanenin açýlýþýný ali Yardýmcýsý Ali Deniz Sürmen yaptý te geri adým yok illi Eðitim Bakanlý eðitim Mðý, sistemi ile aylýk öðrencilerin okula devamlýlýðýnýn saðlanmasýna yönelik uygulamanýn, bundan sonraki eðitim öðretim dönemlerinde de ayný kararlýlýkla sürdürüleceðini açýkladý. Bakanlýk, gündemlerinde söz konusu sistemden uzaklaþma veya geriye dönüþ anlamýna gelebilecek bir çalýþma veya düzenlemenin bulunmadýðýný kaydetti. Milli Eðitim Bakanlýðý, ulusal basýnda yer alan '60-66 aylýk öðrencilerin okula baþlamasýna iliþkin yeni bir uygulamanýn getirileceði' yönündeki haberlerle ilgili yazýlý açýklama yaptý eðitim sisteminin Türkiye'deki zorunlu eðitim süresinin AB ve OECD ülkelerinin ortalamasýna yükseltilmesi ve öðrencilerin daha nitelikli eðitim ortamýna kavuþmasý temel amacýyla oluþturulduðu vurgulanan açýklama da, eðitim sisteminin ilk olarak eðitim öðretim yýlýnda yürürlüðe girdiði kaydedildi. Sistemin geride býrakýlan eðitim yýlý içinde, baþta okul idarecileri ve öðretmenler olmak üzere, tüm Bakanlýk personeli tarafýndan büyük bir kararlýlýkla ve fedakârlýkla uygulandýðý hatýrlatýlan açýklama da, "Gerek nicel gerekse nitel göstergeler açýsýndan büyük baþarýlar saðlanmýþtýr. Söz konusu eðitim öðretim yýlý boyunca, bilimsel yöntemlere uygun olarak hazýrlanan ve uygulamadan kaynaklanan aksaklýklarý gidermeye yönelik tedbirleri içeren kurumsal deðerlendirmeler yapýlmýþ, ihtiyaç duyulan alanlarla ya da tespit edilen eksikliklerle ilgili düzenlemeler gerçekleþtirilmiþtir. Bu kapsamda, sýnýflarda farklý ay gruplarýndan çocuklarýn bir arada olmasýnýn yaratabileceði olasý sorunlarýn önüne geçmek amacýyla, fiziki mekâný uygun olan okullarda yaþ gruplarýna göre sýnýflar oluþturulmuþtur." denildi. MEB basýnda yer alan haberler üzerine açýklama yaptý. Yeni sistemde, okula baþlayan aylýk yaþ grubuna göre özelleþtirilmiþ yöntemler uygulandýðý vurgulanan açýklama da þu ifadelere yer verildi; "Çocuklarýn okula daha rahat bir þekilde adapte olmalarýný saðlamak üzere "uyum ve hazýrlýk materyalleri" geliþtirilmiþtir. Öðrencilerin bir oyun ortamýnda ve eðlenceli bir þekilde okula adaptasyonlarýný hedefleyen bu materyaller, okulun ilk üç ayý boyunca çocuklarýn okullardaki akademik eðitime hazýrlanmalarýný saðlamýþtýr. Bu gerçekler ýþýðýnda, eðitim alanýnýn çaðdaþ deðerlere ve bilimsel ölçütlere uygun olarak yeniden ve daha güçlü bir biçimde organize edilmesine iliþkin eðitim sistemi ile aylýk öðrencilerin okula devamlýlýðýnýn saðlanmasýna yönelik uygulama, bundan sonraki eðitim öðretim dönemlerinde de ayný kararlýlýkla sürdürülecek olup, Bakanlýðýmýzýn gündeminde söz konusu sistemden uzaklaþma veya geriye dönüþ anlamýna gelebilecek bir çalýþma veya düzenleme bulunmamaktadýr."

9 ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ 2013 Ýftar Çadýrý hazýrlýðý baþladý Ç orum Belediyesi, yaklaþan Ramazan ayý nedeniyle Ramazan Çadýrý hazýrlýklarýna baþladý. Her yýl düzenli olarak kurulan Ramazan Çadýrý için çalýþmalarýný baþlatan Çorum Belediyesi, bu yýl da ihtiyaç sahibi vatandaþlarýn iftarlarýný rahatça yapmalarý için Ramazan Çadýrý kuracak. Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül Her gün 1000 kiþiye iftar yemeði Her yýl düzenli olarak kurulan Ramazan Çadýrý için çalýþmalarýný baþladý. Belediye Baþkan Vekili Zeki Gül, geçtiðimiz yýllarda olduðu gibi Ýftar Çadýrý nýn bu yýl da yýkýlan Kültür Sitesi altýnda kurulumuna baþlandýðýný, kýsa sürede de çadýrýn kurulumunun tamamlanacaðýný ifade etti. Ramazan ayý içerisinde hayýrsever vatandaþlarýn katkýlarýyla Ramazan Çadýrý nda ihtiyaç sahibi vatandaþlara sýcak yemek hizmeti vereceklerini kaydeden Gül, Ramazan Çadýrý'na katký sunan tüm hayýrsever hemþehrilerimize teþekkür ediyoruz. Çorumlu hayýrsever hemþehrilerimizi iftar çadýrýnda yemek vermeye davet ediyoruz. Ýftar çadýrýnda her gün 1000 hemþehrimiz ayný anda iftarýný açabilecek. dedi. Sýcak hava için havalandýrma sistemi Ramazan Çadýrý'nda maddi durumu iyi olmayan vatandaþlarýn yaný sýra iftar saatinde evine yetiþemeyenlerin de iftarlarýný açabileceklerini vurgulayan Gül, Ýftar Çadýrýmýzda vatandaþlarýmýza en iyi hizmeti, en kaliteli hizmeti vermeyi amaçlýyoruz. Ramazan ayý içerisinde havalarýn sýcak gideceðini düþünerek çadýra havalandýrma sistemi kuruyoruz. Vatandaþlarýmýz serin bir ortamda iftarlarýný yapabilecekler. diye konuþtu. Sosyal Yardým Ýþleri Müdürü Cengiz Özkader in de çadýr kurulumu çalýþmalarýný yakýndan takip ederek sýk sýk çadýr kurulacak alanda iþçilerle bir araya geldiði belirtildi. Ramazan için beslenme önerileri R amazan ayýna sayýlý günler kala, uzmanlar da nasýl beslenilmesi gerektiðine iliþkin önemli uyarýlarda bulunuyor. Beslenme Danýþmaný Diyetisyen Esra Baþ Toktay, Ramazan ayýnda dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili olarak þu bilgileri verdi: Sahurda aðýr yemekler yerine kahvaltýlýk besinlerin tercih edilmesi daha uygundur. Peynir çeþitleri, süt ve süt ürünleri, yumurta gibi protein içeriði yüksek olan besinler mideyi daha geç terk ettiði için tokluk süresini uzatýr. Ramazan ayýnda sýklýkla yaþanan problemlerden biri de kabýzlýktýr. Sahurda ve iftarda mutlaka lifli gýdalar tüketilmelidir. Bunun yaný sýra yoðurt, ayran ve cacýk tüketimi de içerisindeki yararlý bakteriler nedeniyle baðýrsaklarýn düzenli çalýþ- masýna yardýmcý olur. Çið sebze (söðüþ) ve meyve tüketimine özen gösterilmelidir. Kayýsý, erik, hurma gibi baðýrsak çalýþmasýna yardýmcý meyveler tüketilebilir. Sahurda tüketilecek 2-3 adet ceviz, 8-10 adet badem-fýndýk vb. hem e vitamini alýmýný hem de tokluk hissini arttýrýr. Sahurda ve iftardan sonra yatana kadar olan sürede mutlaka bol su tüketilmesi gerektiðini söyleyen Toktay, iftarda baþlangýç olarak çorbanýn en uygun besin olduðunu ifade etti. Toktay Çorbanýn ardýndan iftariyelik peynir, zeytin, hurma vb. tüketildikten sonra yemeðe dk. bir mola verilmelidir. Yemeklerin ara verilmeden hýzlý bir þekilde tüketilmesi kan þekerinin çok hýzlý yükselmesine sebep olur. Ayrýca fazla besin Ramazan ayýna sayýlý günler kala, uzmanlar da nasýl beslenilmesi gerektiðine iliþkin önemli uyarýlarda bulunuyor. tüketilebileceði için reflü iftarda asitli içecek tüketbu gýdalarýn tüketiminin riski de artabilir. Verilen mektir. Asitli içecekler uygun olacaðýný söylemolanýn ardýndan et veya mideye zarar verir. Bu yen Toktay, meyve tükeetli sebze yemeði, bulgur nedenle asitli içecekler timinin hemen ardýndan pilavý esmer pirinç piyerine ayran cacýk az yapýlacak olan süt grubu lavý, salata zeytinyaðlý þekerli limonata veya besin tüketiminin kan þesebze yemeði tüketilebimeyve kompostolarý terkerinin hýzlý yükselmesilir. Özellikle yaðda kýcih edilmelidir. diye koni engelleyeceðini ifade zartýlmadan, kavrulmanuþtu. etti. Ayrýca, þerbetli tatlýdan hazýrlanmýþ yemeklar yerine haftada 1-2 Ýftardan iki saat ler tüketilmelidir. Çok gün sütlü tatlý tüketilebisonra meyve ve süt gruyapýlan yanlýþlardan biri leceðini belirtti. Amasya nýn arkeolojik kazý danýþmaný Çorum A masya'daki kurtarma kazýsýnda, Roma döneminden kalma yaklaþýk 2 bin yýllýk tapýnaða ait olduðu düþünülen mozaikler bulundu. Merkeze baðlý Yavru köyü Küp Deresi mevkisinde kaçak kazý sonrasý Amasya Müze Müdürlüðünce baþlatýlan kurtarma kazýsý sýrasýnda bulunan, milattan sonra 1. yüzyýla tarihlenen Roma dönemi mozaikleri, motifleri ve canlý renkleriyle görenlerin ilgisini çekiyor. Çorum Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin'in bilimsel danýþmanlýðýný yürüttüðü kazýlarýn 8 Temmuz'a kadar sürdürüleceði öðrenildi. Misket elmasý 2 bin yýllýk mozaiklerde ortaya çýktý Yetkililer, yaklaþýk 20 metrekarelik madalyon þeklindeki mozaik yapýnýn içindeki motiflerde elma aðacý ve aðaç altýnda kekliklerin yansýtýldýðýný, mozaikleri oluþturan küp taþlarýn ise renklerini koruduklarýný belirtti. Amasya'nýn meþhur "misket elmasý" da eserde motif olarak yer alýyor. Uzmanlar, ortaya çýkan mozaiklerin Gaziantep'in Nizip ilçesindeki "Zeugma" mozaikleri ile repertuar olarak benzerlik gösterdiðini, bu anlamda söz konusu mozaiklerin uluslararasý düzeyde ilgi uyandýracaðýný kaydetti. Yapýnýn o dönemde tapýnak ya da sunak olarak kullanýldýðýný belirten uzmanlar, iþlevinin tam olarak yapýlacak araþtýrma ve incelemeler sonrasý ortaya çýkacaðýný bildirdi. (A.A.) Kazýlarýn bilimsel danýþmanlýðýný Çorum Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin yürütüyor. 9 Origami sanatýný ustasýndan öðrendiler Ünlü ressamlardan Gülseren Sönmez, NFK Gençlik Merkezi ni ziyaret etti. Ç orum Belediyesi 5. Uluslararasý Ressamlar Buluþmasý kapsamýnda Çorum'a gelen ünlü ressamlardan Gülseren Sönmez, NFK Gençlik Merkezi ni ziyaret etti. Çorum Belediyesi Necip Fazýl (NFK) Gençlik Merkezi nde yaz kurslarýna katýlan öðrencilerle sohbet eden Ressam Gülseren Sönmez, burada öðrencilere origami (kaðýt katlama sanatý) incelikleri hakkýnda kýsa bir sunum yaptý. Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy ve Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü nün de katýldýðý ziyarette eðlenceli dakikalar geçiren çocuklar hem öðrendi hem de eðlendi. NFK Gençlik Merkezi'ni gezdikten sonra kýsa bir açýklama yapan Gülseren Sönmez, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü nün adeta asra Ressam Gülseren Sönmez, burada öðrencilere origami (kaðýt katlama sanatý) incelikleri hakkýnda kýsa bir sunum yaptý. Eðlenceli dakikalar geçiren çocuklar hem öðrendi hem de eðlendi. yatýrým yaptýðýný ifade ederek, NFK Gençlik Merkezi di- ðer tüm þehirlere örnek olabilecek bir donaným ve güzelliðe sahip. Emeði geçenleri kutluyorum. dedi. ONKO-SAV Samsun u gezdi nkoloji Hastalarý O Yardýmlaþma ve Savaþma Derneði (ONKO- SAV) Çorum yönetimi, hastalarý için moral gezisi düzenledi. Çorum Belediyesi tarafýndan tahsis edilen otobüsle yola çýkan 30 kiþilik grup, yol üzerinde bulunan güzel bir tesiste sabah kahvaltýsý yaptý. Bu zamana kadar Samsun a gidemeyen ve denizi görmeyen hastalarýn mutluluðu Amisos Tepesi nde teleferik gezisiyle daha da arttý. Amazon Adasý, Doðu Park ve Sevgi Gölü nde de doyasýya eðlenen ONKOSAV hastalarý, çizgi film kahramanlarý ile resim çekinmeyi de ihmâl etmediler. Bandýrma Vapuru nda hatýra fotoðrafý çektiren grup Rus Pazarý ndan alýþ-veriþ yaptýktan sonra tekne turu ile denizin tadýný çýkardý. Dernek üyelerinden bir kiþinin arkadaþý olan Samsun Mecidiye Þeker Bank Müdürü Engin Atar ýn da, grubu samimi ve içtenlikle karþýlayýp ev sahipliði yaptýðý belirtildi. Çarþý Lokantasý nda öðle yemeði yedikten sonra sahil kenarýnda yürüyüþ yapan grup, akþam saatlerinde Çorum a dönmek için yola çýktý. Yol üzerinde Çakallar mevkiinde mola veren gezi kafilesi, burada da biraz dinlenip yemek yedikten sonra gece saat de Çorum a vardý. ONKO-SAV yönetimi, yolculuk sýrasýnda kendilerine destek veren ve yardýmcý olan Çorum Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan ve Samsun Mecidiye Þeker Bank Müdürü Engin Atar a teþekkür etti. Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Savaþma Derneði Samsun a gezi düzenledi. Dernek üyeleri Çorum Belediyesi tarafýndan tahsis edilen otobüsle yola çýktýlar. 30 kiþilik grup Samsun da stres attý.

10 10 ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ 2013 Dalgalar, baba ile oðulu ayýrdý S Dalgalar arasýnda gözden kaybolan Yýldýz ýn cansýz bedenine ulaþýldý. Recep Mebet amsun da denize giren Çorumlu aile, Karadeniz in azgýn dalgalarýna teslim oldu. Geçtiðimiz Pazar günü serinlemek için ailesiyle Karadeniz sahiline giden Abdurrahman Yýldýz (36) dalgalara kapýlarak boðuldu. Oðluna yüzme öðretirken aniden kabaran dalgalar arasýnda gözden kaybolan Yýldýz ýn cansýz bedenine ulaþýldý. Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ýn teyzesinin oðlu olan Yýldýz ýn vefatý ailesi ve sevenlerini hüzne boðdu. Merhumun cenazesi önceki gün öðle namazýný müteakiben kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Oðuzlar da topraða verildi. HAKÝMÝYET, Abdurrahman Yýldýz a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Hz. Ebubekir Camii inþaatý yardým bekliyor ðunu vurguladý. Hz. Ebubekir Camii nin Kapaklý Baðlarý bölgesindeki ibadethane ihtiyacýna cevap vereceðini anlatan Sarýtaþ, kiþi kapasiteli camiyi 2014 yýlýnda ibadete açmayý planladýklarýný açýkladý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Müftü Mehmet Aþýk ýn destekleriyle projesi hazýrlanan caminin 500 metrekare alan üzerine inþaa edildiðini belirten Sarýtaþ, Osmanlý ve Arap mimarisini buluþturacak olan camimizin minareleri Mescid-i Nebevi ye benzeyecek dedi. Sarýtaþ, Ramazan Ayý nda caminin alt katýný ibadete hazýr hale getirmeyi planladýklarýný da söyledi. Ali Sarýtaþ Recep Mebet Hz. Ebubekir Camii inþaatý için hayýrseverlerin desteði bekleniyor. Kapaklý Baðlarý mevkiinde devam eden inþaa çalýþmalarýndan bahseden Hz. Ebubekir Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Ali Sarýtaþ, Baðcýlar Sokak ta yapýmýna baþlanan caminin kubbe aþamasýna geldiðini söyledi. Gülabibey Mahallesi ne yeni bir cami kazandýrmayý hedeflediklerini belirten Ali Sarýtaþ, Yaklaþýk 4 ay önce temeli atýlan cami inþaatýnda hayýrseverlerin desteði ile önemli mesafe aldýk dedi. Maddi imkansýzlýklar nedeniyle inþaa çalýþmalarýnda duraklama yaþandýðýný belirten Sarýtaþ, Ramazan Ayý öncesinde hayýrsever Çorum halkýna seslenerek yardým çaðrýsýnda bulundu. Küme Evler Kapaklý Camii Ýmam Hatibi Mustafa Uysal, Müezzin Naci Yiðit ve Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri Ýlhan Cihan, Bilal Döndü, Aslan Yýldýrým ve Þükrü Keskin le birlikte açýklamalarýný sürdüren Sarýtaþ, Mübarek Üç Aylar ve yaklaþan Ramazan Ayý hürmetine hayýr sahiplerinden destek bekliyoruz diye konuþtu. Ç Recep Mebet alýþkan Oto Kiralama, araç filosunu Citroen marka son model otomobillerle güçlendirdi. Yakýnda yeni ofisini hizmete sunmaya hazýrlanan Çalýþkan Oto Kiralama tarafýndan satýn alýnan 1 adet Citroen C5, 1 adet C3 ve 4 adet CElysée otomobil dün düzenlenen programla teslim edildi. Citroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv de düzenlenen araç teslimatýna Çalýþkan Oto Kiralama Ýþletmecileri Serkan Kýlýçoðlu, Hüseyin Bektaþ ve Bülent Erdemiþ ile bazý firma çalýþanlarý katýldý. Citroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv Satýþ Danýþmaný Fatih Bardak ýn da hazýr bulunduðu teslimatta konuþan Bülent Erdemiþ, Müþterilerimize en iyi hizmeti vermek için kalite ve konforu bir arada sunan Citroen i tercih ettik dedi. Citroen i tercih etmelerinde yakýt ekonomisi, kullaným konforu ve düþük bakým maliyetlerinin de etkili olduðunu anlatan Erdemiþ, yakýnda irtibat ofislerini de hizmete sunacaklarýný açýkladý. Programda konuþan Þahin Otomotiv Satýþ Danýþmaný Fatih Bardak ise sýnýfýnýn gözdesi olan Citroen otomobillerin bireysel ve ticari müþterilerinin gözdesi olduðunu söyledi. Cazip fiyat avantajlarý içeren filo kampanyasýnýn sürdüðünü hatýrlatan Fatih Bardak, Citroen in binek ve ticari modellerini yakýndan görmek, test etmek ve detaylý bilgi almak isteyen herkesi Ankara Yolu 1. kilometrede hizmet veren plazamýza bekliyoruz dedi. Araç filosu için Citroen i tercih eden Çalýþkan Oto Kiralama yý kutlayan Bardak, yeni araçlarýn firmaya hayýrlý uðurlu olmasýný da diledi. Çalýþkan Oto Kiralama, araç filosunu Citroen otomobillerle güçlendirdi. YARDIM BEKLÝYORUZ Hz. Ebubekir Camii inþaatý için hayýrseverlerin desteði bekleniyor. ÝBADETHANE ÝHTÝYACINA CEVAP VERECEK Hýzlý yapýlaþmanýn yaþandýðý bölgede bulunan ve halk arasýnda Yeþil Camii olarak bilinen Kapaklý Camii nin imar düzenlemesinden dolayý yola gittiðini hatýrlatan Sarýtaþ, mahallede yeni bir camiye ihtiyaç doðdu- Çalýþkan ýn tercihi Citroen Araç teslimatý programý Citroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv de gerçekleþti. Sarýtaþ, hayýrseverlere seslenerek yardým çaðrýsýnda bulundu. Ýki katlý cami inþaatý için ayni ve nakdi yardým bekliyoruz diyen Sarýtaþ, hayýrsever Çorum halkýný ve mahalle sakinlerini cami için elbirliði yapmaya davet etti. Sarýtaþ, þöyle konuþtu: Küme Evler Kapaklý Camii nin yola gitmesi nedeniyle Mustafa Uysal hocamýzýn gayretleri doðrultusunda kollarý sývadýk. Derneðimizi kurduktan sonra projemizi hazýrlayýp el birliðiyle Hz. Ebubekir Camii inþaasýna baþladýk. Hz. Ebubekir Camii nin ismi hürmetine baðýþta bulunmak isteyenler inþaatýmýzýn yaný baþýndaki Kapaklý Camii ne baþvurabilir, ve numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Camimizin yapýmýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen tüm hayýrseverlere þimdiden teþekkür ediyor, desteklerinin devamýný diliyoruz. Diyanet Vakfý ndan Meydan Camii ne ziyaret Mehmet Yýldýrým ve Zeynel Arslan, Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret etti. Recep Mebet ürkiye Diyanet TVakfý Ýnþaat ve Emlâk Müdürü Mehmet Yýldýrým ve Ýnþaat Mühendisi Zeynel Arslan, Meydan Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret etti. Meydan Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz ün ev sahipliðindeki ziyarette Baþkan Yardýmcýsý Ömer Kazancý ve bazý yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu. Geçtiðimiz Cuma günü gerçekleþen ziyarette Dernek yöneticileriyle birlikte cami inþaatýný gezen Mehmet Yýldýrým ve Zeynel Arslan, devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. Cami inþaasý ve devam eden çalýþmalar hakkýnda açýklamalar yapan Meydan Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz ise, hayýrseverlerden yardým beklediklerini ifade etti. Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn tüm hýzýyla sürdüðünü anlatan Celal Alegöz, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Çorumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Gövde, kubbe ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarýna baþladýk. Devam eden çalýþmalar için Çorumlu hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz. Meydan Camii inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Farabi Caddesi ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, , ve numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bugüne kadar Meydan Camii inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen hayýrseverlere teþekkür ediyoruz.

11 ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ Çorum FEM den LYS baþarýsý FEM den ilk 5 te 38 derece Recep Mebet hi FEM Dersanesi 2013 LYS deðerlendirme A toplantýsý dün gerçekleþti. Dersane binasýnda düzenlenen toplantýyla ilgili yazýlý açýklama yapan FEM Dersaneleri Çorum Genel Müdürü Murat Fýndýk, Sýnav sonuçlarýna göre öðrencilerimiz LYS puan türlerinde Çorum da 1 birincilik, 8 ikincilik, 12 üçüncülük, 10 dördüncülük, 7 beþincilik olmak üzere ilk beþte 38 derece elde etti dedi. Ahi FEM Dersaneleri nin 1987 den beri 25 yýldýr üniversiteye hazýrlýkta binlerce öðrencinin hayalini gerçeðe dönüþtürdüðünü vurgulayan Murat Fýndýk, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: 2013 LYS ham ve yerleþtirme puanlarýna göre; öðrencilerimizden Mustafa Davas MF 4 (YP) puan türünde Çorum 1. si, MF-1 (HP-YP), MF-4 (HP) puan türlerinde Çorum 2. si, MF-2 (HP-YP), MF-3 (HP- YP), TM-1 (HP-YP) puan türlerinde Çorum 3. sü, TM-2 (YP) puan türünde Çorum 4. sü, TM-2 (HP), TM-1 (YP) puan türlerinde Çorum 5. si oldu. Öðrencilerimizden Musa Sezer, TM-1 (HP-YP), TM-2 (YP) puan türlerinde Çorum 2. si, MF-1 (HP- YP), MF-4 (HP-YP), TM-3 (YP) puan türünde Çorum 3. sü, MF-2 (HP-YP), MF-3 (HP-YP), TM2-TM3 (HP) puan türlerinde Çorum 4. sü oldu. Abdullah Ýmat adlý öðrencimiz TS-1 (YP), TS-2 (YP) puan türlerinde Çorum 2. si, TS-2 (HP) puan türünde ÇORUM 3. sü TS-1 (HP), puan türünde Çorum 4. sü oldu. Öðrencilerimizden Abdülcemal Gürpýnar TM-1 (YP), TM-3 (YP) puan türlerinde Çorum 4. sü, MF-3 (YP), TM-1 (HP), TM-3 (HP), TM-2 (YP) puan türlerinde Çorum 5. si oldu. Zehra Nur Yaðlý ise TM-1 (YP) puan türünde Çorum 5. si oldu. FEM Dershaneleri olarak bu baþarýda emeði geçen fedakâr öðretmenlere, idarecilere ve ailelerine teþekkür ederek sýnav sonuçlarý kadar tercihlerinde önemli olduðunu hatýrlatmak istiyoruz Temmuz 2013 tarihleri arasýnda tercih yapmak isteyen tüm öðrencilere Dersanemizde rehberlik hizmeti vereceðiz. Doðru tercih için öðrencilerin mutlaka bir rehberlik uzmanýndan yardým almalarýný öneriyor, tüm üniversite adaylarýný FEM Dershaneleri ne bekliyoruz. ÞAMPÝYONLAR HEDEFLERÝNÝ ANLATTI 2013 LYS MF-4 (YP) Çorum 1. si Mustafa Davas, Hacettepe Üniversitesi Týp Fakültesi nde öðrenim görmeyi istediðini söyledi. Ortaöðrenimi boyunca yurtta kaldýðýný ve iyi bir lise eðitimi aldýðýný anlatan Davas, Hayatýmda Bilgisayar ve televizyon yoktu, çok çalýþtým ve baþarýyý elde ettim dedi. Elde ettiði baþarýdan dolayý çok sevinçli olduðunu belirten Musa Sezer, çalýþmalarýnýn karþýlýðýný aldýðýný söyleyerek, Cerrahpaþa Týp'ta yerimi almak istiyorum dedi. Hocalarýmýzýn belirlediði sýnav takvimine uydum ve baþarýyý elde ettim diyen Abdullah Ýmat, FEM öðretmenlerine teþekkür ederek üniversite tercihinin Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olduðunu söyledi. Abdülcemal Görpýnar ise Baþarý FEM Dershanesi nde bir gelenek. FEM'i tercih ettim ve beni baþarýya ulaþtýrdý dedi. Zehra Nur Yaðlý da FEM Dersanesi öðretmenlerine teþekkürlerini sundu. Feti Çam, 2013 LYS sonuçlarýna göre 12 ayrý puan türünde Çorum birincisi çýkardýklarýný açýkladý. LYS de 12 puan türünde Çorum birincisi Sýnav dan Recep Mebet latin Eðitim Sýnav Dergisi Dersanesi tarafýndan P düzenlenen 2013 LYS deðerlendirme toplantýsý dün gerçekleþti. Toplantýda konuþan Dersane kurucularýndan Feti Çam, LYS sonuçlarýna göre 12 ayrý puan türünde Çorum birincisi çýkardýklarýný açýkladý. Feti Çam, MF-1, MF-2, MF-4 Ham Puan türünde öðrencimiz Cem Can Yücel Çorum 1. si oldu dedi. Sýnav sonuçlarýna göre öðrencilerimiz LYS de büyük bir baþarýya imza attý diyen Çam, yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadelere yer verdi: Üç ham puan türünde Çorum 1. si olan Cem Can Yücel isimli öðrencimiz, TM-1, TM-2 Ham Puan türünde, TM-1, TM-2 ve TM-3 Yerleþtirme Puan türlerinde de Çorum 1. si oldu. TM-3 Ham Puan türünde Çorum 3. sü olan Yücel, TS-1 Ham Puan türünde Çorum 3. sü, TS-2 Ham Puan türünde Çorum 4. sü, TS-1 Yerleþtirme Puan türünde Çorum 3. sü, TS-2 Yerleþtirme Puan türünde Çorum 4. sü oldu. Öðrencimiz Nazlý Alaoðlu ise; MF-1 Ham Puan türünde Çorum 5. si, MF-2 Ham Puan türünde Çorum 2. si, MF-3 Ham Puan türünde Çorum 1. si, MF-4 Ham Puan türünde ise Çorum 5. si, MF-2 Yerleþtirme Puan türünde Çorum 1. si, MF-3 Yerleþtirme Puan türünde Çorum 1. si, MF-1 Yerleþtirme Puan türünde Çorum 4. sü, MF-4 Yerleþtirme Puan Türünde Çorum 4.sü oldu. Öðrencimiz Bilal Uslu ise TM-1 Ham Puan türünde Çorum 4. sü, TM-2 Ham Puan türünde Çorum 2. si, TM-3 Ham Puan türünde Çorum 2. si, TM-3 Yerleþtirme Puan türünde Çorum 5. si oldu. Ayrýca Fransýzca Dil Puan türünde Nurullah Cesur, Ham ve Yerleþtirme Dil Puan türünde Çorum birincisi, Nazlý Alaoðlu' nun ise Ýngilizce Dil alanýnda Ham ve Yerleþtirme Puan türünde Çorum ikincisi oldu. LYS' de baþarýlý olan tüm öðrencilerimizi kutlarken, bu baþarýlarýnýn ömür boyu devam etmesini temenni ediyorum. Bu baþarýda emeði geçen baþta anne ve babalar olmak üzere okullardaki öðretmenleri ve dershanemiz öðretmenlerine çok teþekkür ediyorum. Bireysel derecelerimizin yanýnda yüzlerce öðrencimiz de LYS' de baþarý elde ederek çok güzel bölümlere yerleþmeye hak kazandý. Sýnav Dershanesi olarak tercih döneminde hem kendi öðrencilerimizin hem de tüm Çorumlu öðrencilerin yanýndayýz. Yaklaþýk 10 öðretmen ile tercih hizmeti sunacaðýz. Tüm üniversite adaylarý, 8-18 Temmuz 2013 tarihleri arasýnda saatleri arasýnda tercih desteði imkanýmýzdan yararlanabilirler. Sýnav Dershanesi Tercih Robotu da bu konuda adaylarýn iþlerini kolaylaþtýrarak en doðru tercih için öðrencinin gidebileceði tüm bölümleri listeleyecek. YGS' deki birinciliðimizin LYS' de de devam etmesinden dolayý mutluyuz. Dereceye giren tüm öðrencilerimize tercih döneminden sonra çeþitli hediyeler vererek ödüllendirmeyi planlýyoruz. Duygu ve düþüncelerini dile getiren LYS þampiyonlarý ise Sýnav Dergisi Dersanesi idareci ve öðretmenlerine teþekkür ettiler. TEÞEKKÜR Fem Dersanesi Üçtutlar Þubesi Müdürü Ýbrahim Düz, þampiyon öðrencileri tebrik etti. Yakup Civelek dekan oldu Recep Mebet ve aðýr görevler tevdi edilmesi, beni itit Üniversitesi Ýlahiyat Fa- eski Öðretim Üyesi Bir yönüyle de endiþelendirdi, dü- bir yönüyle mutlu etti ve sevindidi. Hkültesi Prof. Dr. Yakup Civelek, Bartýn þündürdü hatta korkuttu. Zira her iki Üniversitesi Ýslami Bilimler Fakültesi Dekanlýðý na atandý. görev, özellikle Dekanlýk görevi sorumluðu aðýr olan, çok dikkatli ve hassas olmayý gerektiren bir görev. Akademik çalýþmalarýný Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Ýslami Tabi bu görevleri tevdi eden ve bunca hata ve kusurumuza raðmen, bizleri bu makamlara layýk görenlere Ýlimler Fakültesi nde sürdürme kararý alan Prof. Dr. Yakup Civelek, Bartýn Üniversitesi nden ge- teþekkür ediyorum, sað olsunlar, varolsunlarlen teklifi kabul ederek Ýslami Bilimler Fakültesi ne Dekan oldu. Þu anda bir hayli aðýr sorumluklarý üstlenmiþ olan bir kardeþiniz Dekanlýðýn yaný sýra Ankara daki akademik çalýþmalarýna da olarak sizlerden öncelikle, ilim ve irfan istikametinde yürümem, rýzayý devam edeceðini belirten Civelek, sosyal paylaþým sitesinde Çorumlu dostlarýna hitaben bir yazý kaleme aldý. Civelek, yazýsýnda þu ifadelere Prof. Dr. Yakup Civelek bari yolunda baþarýlý olmam, hak ve adaletten, doðrudan sapmamam ve benzeri bütün hususlarda dua talep ediyorum. yer verdi: Yaklaþýk iki ay kadar önce Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Arap Dili Anabilim dalý görevimden ayrýlarak Ankara Ýlgisi, bilgisi, gücü, yeteneði olan bütün herkesten Bartýn Üniversitesi Ýslami Bilimler Fakültesi akademik çalýþmalarýna destek vermesini talep ediyorum. Bu destek yetiþmiþ akademik Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Ýslami Ýlimler Fakültesi Arap Dili Anabilim dalýna atandým. Bu iki görevi þöyle yürüteceðim. personeli bizlere yönlendirmek ve tavsiye etmekle, fakültemizde çeþitli akademik etkinlikler yapmakla, ziyaretlerle, maddi ve manevi katkýlarla mümkün olabilir. Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi ve Bartýn Ünviversitesi nde görevlendirileceðim. Ankara da haftada iki gün derslere gireceðim. Üç gün de Bartýn'da idari görev yapacaðým. Bartýn'da fa- Bütün kardeþlerimden haklarýný helal etmelerini talep ediyorum. Kime bir haksýzlýk yaptým ise, derhal talep etmeli ve almalý. Benim alacaklý olduklarýma, haklarýmý helal ettim. Allah külteye öðretim üyesi alýnmasý, kuruluþunu tamamlamasý gibi hepsinden razý olsun. Hepsini hak yolda daim ve sabit eylesin görevleri yürüteceðim. Hepinizi Allaha emanet ediyor, dualarýnýzý ve desteklerinizi Kýsa bir süre içinde, þahsýma böyle iki büyük sorumluluk bekliyorum. Kýzýmýz ÝREM ÖZBAY ýn 2013 LYS sonuçlarýna göre TM-3 Türkiye 250.si TM-2 Türkiye 386.sý TM-1 Türkiye 648.si TS-2 Türkiye 486.sý TS-1 Türkiye 798.si olmasýnda emeði bulunan Sayýn Metin AKBAY a M.A Butik Dersanesi nin deðerli öðretmenlerine teþekkürlerimizi borç billiriz. Ailesi Necmiye-Uður ÖZÞENGÜL

12 12 ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ 2013 AK Parti Gurup Baþkaný Nurettin Karaca, Birlik mesajlarýný haksýz ithamlarla zedelemeyelim Z Erol Taþkan Parti Gurup Baþkaný Nurettin Karaca, CHP Meclis Üyesi AKHaydar Erdem'in biber gazý fetvasý ile ilgili deðerlendirmelerine katýlmadýðýný belirterek, "Polisimiz durduk yere biber gazý kullanmýþ deðil, huzuru bozmak isteyenlere karþý kanundan aldýðý yetkiyi kullanmýþtýr. Birlik mesajlarýmýzý, kurumlarýmýzý haksýz yere itham ederek zedelemeyelim." dedi. Ýl Genel Meclisi'nin dünki toplantýsýnda gündeme gelen gezi parký olaylarý ve biber gazý kullanýmý eleþtirilerine AK Parti Gurubu adýna cevap verdiðini açýklayan Karaca, Erdem'in birlik ve beraberlikle ilgili verdiði mesajlara katýldýklarýný, Çorum'un bu konuda saðduyusunu açýkça gösterdiðini ve göstermeye devam edeceðine inandýðýný kaydetti. Emniyet güçlerinin, kanunun kendisine verdiði yetkiyi, halkýn huzurunu korumak konusunda kullandýðýný, dünyanýn her ülkesinde polisin bu konuda kanunla yetkilendirildiðini hatýrlatan Karaca, "Hem birlikten söz edip, hem de itham edici olmak uygun deðil. Kamu kurumlarýmýzý hedef alan deðerlendirmeleri doðru bulmuyorum." diye konuþtu. Karaca'nýn konuþmasýnýn ardýndan tekrar söz alan Erdem, konuþmasýnda asla polis kelimesi kullanmadýðýný, polisi de kardeþ olarak gördüðünü, eleþtirisinin Diyanet tarafýndan verilen fetvaya olduðunu dile getirdi. AK Parti Gurup Baþkaný Nurettin Karaca, CHP Meclis Üyesi Haydar Erdem'in biber gazý fetvasýna cevap verdi. Taramalar ölüm riskini azaltýyor amanýnda ve düzenli Çýnar, tarama sýrasýnda kanser olabilecek bir yaptýrýlan "tarama" programlarý sayesinde, kalýn baðýrsak kanserinden ölüm riskini yüzde 50'den fazla azaltmak mümkün. Gastroenteroloji Uzmaný Prof. Dr. Kubilay Çýnar, kalýn baðýrsak kanserinin, hareketsiz yaþam, yetersiz beslenme, fast food, obezite ve sigara gibi faktörlerden kaynaklandýðýný belirterek, dünyada kanser vakalarýnda kadýnlarda 2. erkeklerde 3. en sýk görülen tür olduðunu söyledi. Kalýn baðýrsak kanserinin 40 yaþýndan önce nadir Uzmanlar saðlýk taramalarýnýn önemine dikkat çekiyor. lezyon tespit edildiðinde bunun ameliyat olmaksýzýn tedavi edilebileceðini vurguladý. Taramalar için yaþýnda, tüm kalýn baðýrsaðýn deðerlendirilmesi için kolonoskopinin uygun olduðunu dile getiren Çýnar, kolonoskopik takiplerin 10 yýlda bir, baðýrsaðýn son cm'lik kýsmýnýn tarandýðý sigmodoskopinin ise 5 yýlda bir yapýlmasýný önerdiklerini söyledi. Çýnar, "Ancak günümüzde kalýn baðýrsaðýn ince görüldüðünü ifade eden Çýnar, vakalarýn yüzde 90'ýnýn 50 yaþýndan sonra ortaya çýktýðýný bildirdi. Bu tür kanserden korunmada "tarama" programlarýnýn çok önemli olduðunu vurgulayan Çýnar, "Çünkü, zamanýnda tarama ve endoskopik takip yapýldýðýnda ve taramalar ihmal edilmediðinde kalýn baðýrsak kanserinden ölümleri yüzde 50'den fazla azaltmak mümkündür" dedi. Çýnar, erken tespit edilen kalýn baðýrsak kanserinde tamamen iyileþmenin de önemli bir avantaj olduðuna iþaret etti. Tarama ve takip yapýlmadýðýnda, baðýrsaða yakýn kýsmýnda yerleþmiþ kanserlerin oranýndaki artýþ ne- deniyle kolonoskopik takipler öne çýkmaktadýr. Çünkü bu lezyonlara sigmoidoskopi metodu ile ulaþmak mümkün deðildir. Bu nedenle 5 yýlda bir kolonoskopik takipler daha faydalý olacaktýr. Bu takip yaþýna kadar her 5 yýlda bir yapýlmalýdýr" diye konuþtu. Kalýn baðýrsak kanserlerinin dýþkýda gözle görülemeyecek oranda kanamaya neden olduðundan, senede bir kez immünokimyasal yöntemle dýþkýda gizli kan testi (FIT) yaptýrýlmasý gerektiðinin altýný çizen Çýnar, genellikle kanserin ileri bir aþamada saptandýðýna dikkadeniyle dýþkýda gizli kan testinin pozitif çýkmasý halinde kolonoskopi için 5 yýllýk süre beklenmeden hemen yaptýrýlmasýný önerdi. ti çeken Çýnar, bu durumda tüm tedavi çabalara raðmen ölümün kaçýnýlmaz olduðunu dile getirdi. Taramalar, aile öyküsü bulunanlarda daha önce baþlamalý Tarama testleri için belirlenen sürelerin, aile öyküsü bulunanlar Kalýn baðýrsak kanserlerinin, çoðunlukla var olan bir polipin zaman içerisinde kanserleþmesi sonucunda geliþtiðini anlatan Çýnar, tara- için farklý olduðunu vurgulayan Çýnar, "Birinci derece yakýnlarýnda (anne, baba, kardeþler) 60 yaþýndan önce kalýn baðýrsak kanseri saptanan ma ile bu poliplerin erken aþamada saptanarak kanser evresine geçmeden kiþilerde tarama programýna 40 yaþýnda veya en genç kanser tanýsý alan endoskopik metodlarla çýkartýlmasýnýn amaçlandýðýný bildirdi. yakýnýn kanser tanýsý aldýðý yaþtan 10 yýl önce baþlanmalýdýr" dedi.(aa) Evi yanan aileye yardým imse Yok Mu Derneði, Çorum un Sungurlu ilçe- Ayaðýbüyük köyünde çýkan yangýnda evleri- Ksinin ni ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesine yardým eli uzattý. Dernek, sosyal incelemesi tamamlanan aileye halý, çekyat, battaniye, giyim, temizlik kolisi, ocak ve gýda yardýmýnda bulundu. Kimse Yok Mu Derneði Çorum Þube Müdürü Erkal Aykaç, Ýhtiyaç sahibi insanlara yardým etmek derneðimizin kuruluþ felsefesidir. Evi yanan Hacýgül Ambarkütük ailesine yardým etmek bizim vazifemizdir. Aileye bundan sonraki süreçte de gereken desteði vereceðiz. dedi. Hacýgül Ambarkütük de yardýmlarý için Kimse Yok Mu Derneði Yönetim Kurulu na ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Ýskilip te sünnet þöleni Ýskilip te bu yýl u yýl 92 çocuk sünnet ettirildi. Kimse Yok Mu Derneði Ambarkütük ailesine yardým eli uzattý. skilip Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen Toplu Sün- Þöleni kapsamýnda bu yýl 92 çocuk sünnet ettirildi. Ýnet Yaklaþýk bir aydýr devam eden sünnetin týbbi uygulamasý Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi Ameliyathanesinde gerçekleþtirildi. Sünnet çocuklarýna hediye bisiklet Sünnet çocuklarýna 6 Temmuz Cumartesi günü saat da Þehir Parký nda dini vecibeler yerine getirilerek bisiklet hediye edilecek. Program çerçevesinde Kur an ý Kerim ve Mevlid-i Þerif okunmasý, ilahiler, tasavvuf müziði, semazen, animasyon, palyaço, dondurma ikramý ve bisiklet daðýtým töreninin yanýnda görsel þenlik de düzenlenecek. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer göreve geldikleri günden bu yana insan odaklý sosyal belediyeciliðin tüm gereklerini yerine getirmeye gayret ettiklerinin altýný çizdi. Baþkan Sezer sünnet þölenine tüm hemþerilerimizi davet ederek, 92 çocuðumuzun sünnetinde gayret ve özveri ile çalýþan baþta Ýskilip Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Servet Süt olmak üzere emek sarf eden tüm saðlýk personeline þükranlarýmý sunuyorum. dedi. Ýl Genel Meclisi Mecitözü CHP Meclis Üyesi Haydar Erdem, gezi olaylarý ile ilgili deðerlendirme yaptý. Birileri bizi parçalamaya çalýþýyor l Genel Meclisi ÝMecitözü CHP Meclis Üyesi Haydar Erdem, gezi olaylarý ile ilgili deðerlendirme yaparak, "Birileri bizi bölüp parçalamaya çalýþýyor, bu ülke bizim fakat hala toplumumuzu kaþýyanlar var." sözleriyle birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. Ýl Genel Meclisi'nin dünki toplantýsýnda, kiþisel görüþlerini meclis üyeleri ve kamuoyuyla paylaþmak istediðini belirterek kürsüye gelen Erdem, Madýmak Olaylarý'nýn 20. yýldönümü anarak, hayatýný kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. "Bir aydýr Türkiye'de bazý olaylar zuhur ediyor, bunlar neden oluyor? Kimler bunu yapýyor?" sorularýný yönelten Haydar Erdem, bir kedinin bile boðazýnýn sýkýldýðýnda, insanýn elini yüzünü Ç ocuklarda arý alerjisinin görülme sýklýðýnýn ortalama binde 2-3 olduðunu vurgulayan uzmanlar, "Anne ve babasýnda arý alerjisi veya bir baþka alerjik hastalýðý olanlarda görülme sýklýklarý artmaktadýr" uyarýsýnda bulunuyor. Uzmanlar, Türkiye'de arý alerjisinin çocuklar arasýnda çok sýk görülmediðini belirtiyor. Uludað Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hasta- týrmaladýðýný ve parçalamak istediðini anlatarak, bu ülkede yýllardýr birilerinin toplumun bir kesimini ötekileþtirmeye gayret ettiðini aktardý. Birlik ve beraberlik vurgusu yapmasýnýn yanýsýra, Diyanet tarafýndan biber gazýnýn caiz olduðu yönünde fetva çýkarýldýðýný iddia eden Erdem, "Diyanet'ten biber gazý caizdir diye fetva çýkýyor. Bu ne acayiptir ki, insanýn gözlerini yakmak, soluðunu kesmek, kafasýna niþan alýp insaný katletmek caiz olacak. Kur'an-ý Kerim'in neresinde, hangi ayetinde bu lýklarý Anabilim Dalý Çocuk Alerji Bilim Dalý'ndan yapýlan açýklamada, arý alerjisi tedavisindeki ilk önemli basamaðýn arýlardan korunma olduðu belirtildi. Arýlarýn bulunduðu yerlerden uzak kalýnmasýnýn tavsiye edildiði açýklamada, "Arýlarý cezbeden canlý parlak renkli giysiler giyilmemeli, çimen veya toprakta çýplak ayakla gezilmemeli, uzun kollu ve kapalý giysiler tercih edilmelidir. Arý sokmasý durumunda hemen saðlýk kuruluþuna baþ- yazmýþ. Benim bunu kabul etmem asla mümkün deðil." dedi. Hucurat Suresi'nin 10 ve 11. ayetlerinin mealini Haydar Erdem Ýl Genel Meclisi Mustafa Eker baþktanlýðýnda toplandý. vurulmalýdýr. Hastalar yanlarýnda kendi kendilerine ilaç enjekte edebilecekleri, otomatik adrenalin (epinefrin) enjektörü taþýmalý ve arý sokma durumunda kendilerine uygulama þeklini öðrenmelidirler. Saðlýk kuruluþuna ulaþana dek geçen sürede hasta için zaman kazandýrýcý ve faydalý olmaktadýr. Tedavi planý yapýlan hastalarýn uygun aralýklarla takip muayeneleri yapýlýr, aralardaki rahatsýzlýklarýný nasýl tedavi edecekleri konunda bilgiler okuyarak konuþmasýný sürdüren Erdem, "Allah'ýmýz, Kur'an'ýmýz bir, gelir bir olalým." diyerek sözlerini tamamladý. Ýþ güvenliði eðitim çaðrýsý þçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþ- Yusuf Turan, oda üyelerini iþ Akaný saðlýðý ve güvenliði eðitimlerine katýlmaya davet etti. Turan, 6311 Sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu gereðince iþ yerlerinde iþ saðlýðý ve güvenliðinin saðlanmasý ve mevcut saðlýk ve güvenlik þartlarýnýn iyileþtirilmesi için iþveren ve çalýþanlarýn görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini bilgilendirmek amacýyla ÇESOB ve odalarý tarafýndan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Eðitim Programý düzenleneceðini kaydetti. Yusuf Turan Ýþ saðlýðý ve güvenliði eðitimleri için baþvuru formlarýnýn odalarýndan temin edilebileceðini dile getiren Yusuf Turan, daha detaylý bilgileri ise Oda Genel Sekreteri Osman Bilgi'den alabileceklerini ifade etti. Konunun tüm esnaflar için kanunen mecburi olduðunu ve aðýr para cezalarý bulunduðunu belirten Turan, Oda üyelerinin cezalý duruma düþmemeleri için biran önce odaya müracaat etmeleri gerektiðini sözlerine ekledi. Aman arýlara dikkat! Uzmanlar, "Anne ve babasýnda arý alerjisi veya bir baþka alerjik hastalýðý olanlarda görülme sýklýklarý artmaktadýr" uyarýsýnda bulunuyor. verilir ve halledemedikleri bir problemle karþýlaþtýklarýnda nereye baþvuracaklarý kendilerine açýklanýr. Hastalarýn uygun aralýklarla izlenmesi ve hastalýðýn seyrine göre tedavinin yeniden düzenlenmesi en önemli noktalardan biridir." denildi. Arý alerjisine baðlý anafilaksi (ciddi allerjik reaksiyon) durumunda ciddi hayati tehlike oluþabileceðine dikkat çekilen açýklamada þu ifadelere yer verildi: "Hastalýk tedavi edilmediðinde arý alerjisine baðlý anafilaksi durumunda ciddi hayati tehlike oluþabilir. Hastalara uygulanan alerji aþýlarý ile genellikle sonraki arý sokmalarý sonucu anafilaksi riski büyük oranda azalýr ve yakýnmalarýn þiddeti ve sýklýðý azalýr. Allerji aþýsý tedavisi almamýþ hastalarýn bir kýsmýnda birkaç yýl içinde allerjik reaksiyonlarýn þiddetinde azalma veya artma görülebilir." (CÝ-

13 ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 24 Þa bân: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:20 Haziran 1429 Hýzýr: TEMMUZ Mümin az konuþur, çok iþ yapar. Münâfýk ise, çok konuþur, az iþ yapar. Evzâî Rahmetullahi Aleyh Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý Gülabibey Saðlýk Ocaðý Kale Saðlýk Ocaðý Kunduzhan Saðlýk Ocaðý Mimarsinan Saðlýk Ocaðý Ulukavak Saðlýk Ocaðý Yavruturna Saðlýk Ocaðý: Verem Savaþ Dispanseri RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye Müftülük Cezaevi Milli Eðitim Müdürlüðü SGK Ýl Müdürlüðü Meteoroloji Zabýta Alo Temizlik VEFAT EDENLER 1- Karayollarý Müdürlüðü' nden emekli Merhum Mehmet GÜLMEZ' in torunu, Fahri KABACA' nýn oðlu, Orman Müdürlüðü çalýþaný Mahmut KABACA. 2- Örencik Köyü' nden gelme, Öðretmen Hasan FÝLÝZ ve Ali FÝLÝZ' in anneleri; Elmas FÝLÝZ. 3- Çorum Belediyesi' nden emekli Elvan ÇÝLÝNGÝR' in ablasý, Ayþegül, Belgin ve Murat ÇÝLÝNGÝR' in halasý; Raife ÇÝ- LÝNGÝR. 4- Yeþilpýnar Köyü' nden gelme, Þükran USLU ve Þahin KILIÇ' ýn oðlu, Nuh YILMAN' ýn yeðeni; Oðuzhan KILIÇ. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Filistin Cephesi 1 Tarihin Ýbret Levhalarý 1 Mustafa Yolcu Birinci Dünya harbinin son yýllarýnda idi. Ben 23. Alayýn 1. Makineli tüfek bölüðünü kumanda ediyordum. Alayýmýz 48.Tümen kumandaný Asým Gündüz'ün emrinde, Filistin Þeria mýntýkasýnda Ýngilizlerle birçok muharebeler yaparak, altý aydýr Þeria nehrinin gerisindeki sýrtlarý tutuyoruz. Müttefiklerimizin teslim olduðu, Ýngilizlerin Filistin cephesinde baþlarýna Alenby namýnda eski bir kumandanýn getirildiði duyumlarýný alýyorduk. Düþmanýn sað yanýmýza yaptýðý saldýrý neticesinde, bütün Filistin cephesinde geri çekilme hareketi baþlamýþtý. Ýçinde bulunduðumuz durumun, harbin son safhasý olduðu þeklinde yorumlanýyordu. 48. Tümenin, bulunduðu cephede hiçbir baskýya maruz kalmadan Þam istikametine geri çekilme emri alýnmýþ, 23. Alayýmýz ise Alay kumandaný Ahmet Fuat beyin kumandasý altýnda Þam'a doðru yürüyüþe geçmiþti. Hâlbuki buradaki Türk Alayý, gerek kendi vatanýmýzý ve gerekse Osmanlý uyruðundan olan diðer toplumlarý korumak için gelmiþti. Oysa Arap bedevileri bunu idrak edemeyerek, yaralýlarýmýzýn bile üstlerini soyarak öldürdükleri esefle görülüyordu. Þam'a geldiðimiz zaman caddeden geçen, geri çekilen Alman birlikleri havaya ateþ ederek kamyonlar içinde ilerliyorlardý. Þam'da kýsa bir moladan sonra, yolumuza tekrar devam ettik. Þam'ýn sýcak iklimi içinde güneþ adeta baþýmýzý delercesine tepemize çökmüþtü. Asker sýcaktan bitkindi. Alayýmýz ve diðer birlikler yürüyüþ sýrasýnda ikinci bir ateþ tehdidi altýnda kaldýk. Ýlk gördüðümüz manzara düþman birliklerinden gelen subaylarýn bize seslenmeleri idi. Subaylar, silahlarýmýzý býrakarak teslim olmamýzý istiyorlardý. Neticede bu durumu kabulden baþka çare kalmadýðýný görerek teslim olup, diðer esirlerin bulunduðu yere götürüldük. Bizden önce esir düþenler müttefik birliklerine aittiler. Sýcaktan bunaldýðýmdan bir kenara çekilerek, yorgunluðumu gidermek için uzanmýþtým. Askerlerimizden birisi yanýma sokularak: Kumandaným, dedi. Tümen kumandanýmýz Asým beyle, Alay kumandanýmýz Ahmet Fuat bey de buradalar. Bir zeytin aðacýnýn altýnda esir olarak yatýyorlar. Hemen yerimden kalkarak yanlarýna koþtum. Kumandanlarým büyük bir ümitsizlik içinde idiler. Zaten hepimiz üzgün ve manen yýkýlmýþ vaziyette idik. Fakat yinede cesaretimizi kýrmayarak, kurtulmak ümidi içinde bulunuyorduk. Burada geçirdiðimiz üç beþ sýkýntýlý günden sonra, kampta bulunan binbaþý rütbesine kadar yüksek rütbeli subaylarýn adedi sorularak; kendilerinin baþka bir yere nakledileceði söylenmekte idi. Yapýlan bir sayýmdan sonra kampta 136 subay olduðu Ýngilizlere intikal ettirildi. Bu durum beni fazlasý ile üzmüþtü. Her ne pahasýna olursa olsun, kendime Binbaþý süsü vererek kumandanlarýmdan ayrýlmak istememiþ ve onlarýn kaderine kendimi severek ortak etmiþtim. Ertesi gün mevcudu bildirilen subaylar alýnmak üzere, bulunduðumuz yere kamyonlar gelmiþti. Bu kafilenin arasýnda bende vardým. Fakat tekrar sayým yapýldýðý zaman, mevcudun 137 oluþu Ýngiliz kumandaný sinirlendirmiþti. Sanki mutlaka benim bulunmam için alay kumandanýný sýkýþtýrýyor, alay kumandanýmýz ise dikkatle beni süzerek " Bize de mani olma, ne olur çýk Sokrat der gibi içli bir bakýþ atýyordu." Ben bu tasarladýðým planda muvaffak olmuþtum. Zira meselenin üzerinde daha fazla durulmayarak, kamyonlara bindirilmiþ, gideceðimiz yere hareket etmiþtik. Bir müddet sonra kamyonlar Taberiye gölü kenarýnda durdular. Burada hususi þekilde hazýrlanmýþ bir kampa alýndýk. Tümen kumandanýmýz Asým Gündüz Bey ve Alay kumandanýmýz Ahmet Fuat Bey, açlýktan bitkin bir vaziyetteydiler. Naklimiz sýrasýnda, kamyonlarda bulunan Ýngiliz askerlerinin erzak sandýklarýndaki kuru peksimet kýrýntýlarýný toplayarak, ceplerimi doldurmuþtum. Bunlarý suyla ýslayarak kumandanlarýma ikram ettim. Çok sevinmiþlerdi. Ama gelecek zaman için bir þey düþünemiyorduk. Tamamen burada açlýða susuzluða terk edilmiþ, kaderin hakkýmýzda kýlacaðý hükme boyun eðerek, beklemekten baþka yapacak bir þeyimiz yoktu. Taberiye gölünün kenarýnda þafak yeni sökmüþtü. Ýngilizlere hizmet eden Ermeni tercüman avazý çýktýðý kadar baðýrýyordu: - Esir subaylar, haydin kamyonlara binin. Bizi almaya gelen kamyonlardan birine binerek, öðleye doðru çadýrlý bir ordugâhýn bulunduðu mahalle geldik. Ermeni tercümandan öðrendiðimize göre, öðle yemeðini burada yiyecektik. Bir süre bekledikten sonra bizi sekizer kiþi ayýrarak, içimizden bir kiþinin gelmesini ve yiyecek almamýzý söylediler. Erzak çadýrýna girdiðim zaman, içerdeki genç Ýngiliz askerlerine biraz taklit yaptým. Ýngilizler soðuk insanlar olmalarýna raðmen, bazýlarýnýn da þakayý sever insan olduklarýný daha önce öðrenmiþtim. Ýngiliz bu hareketimden hoþlanmýþ olacak ki oda bana þaka yollu takýldý. Þakayý daha ileri götürmeden, iþaretle karnýmýn çok aç olduðunu anlatmaya çalýþtým. Ýngiliz yerden aldýðý bir torbayý bana uzattý. Kaldýracak güçten yoksundum. Günlerce açlýk ve sefalet çekmiþtim. Fakat bir anda arkadaþlarým gözümün önüne gelerek, torbayý hemen kucakladým. Torbayý sýrtladýðým gibi doðru arkadaþlarýmýn yanýna koþtum. Torbayý açýnca içinden, 10 okka kadar hurma çýkmasýn mý? Hepimiz, günlerden beri aç midelerimizi bu nefis hurmalarla doldurma yarýþýna baþladýk. Ýkinci gidiþimde erzak çadýrýnda yine Ýngiliz vardý, biraz taklitten sonra bu defa bana bir torba kuru üzüm vermek lütfünde bulundu. Bu üzümlerden çok az kýsmýný yedik. Diðerlerini bu ziyafetten mahrum kalan arkadaþlarýmýzla gizli olarak, avuç avuç paylaþtýrdýk. Yemekten sonra bizi yola çýkardýklarý zaman, yediðimiz hurma ve üzümün tesiri ile susamaya baþladýk. Fakat hiç suyumuz yoktu. Bir ara keþke hurma, üzüm yemeyip, diðer arkadaþlarýmýz gibi kuru peksimet yeseydik diye hayýflandýk. Yol uzadýkça susuzluðumuz artýyor, bazý hayvan izlerinde tesadüf ettiðimiz bulanýk sularda hararetimizi söndürmeye çalýþýrken, bizi takip eden Ýngiliz süvarileri kýlýçlarýnýn tersi ile sýrtýmýza, baþýmýza darbeler indiriyorlardý. Nihayet hava kararýrken; büyük bir tel örgü ile çevrilmiþ kampa geldik. Mevcudumuz Binbaþý, Albay ve kaymakam olmak üzere 137 kiþi idi. Daha doðrusu 137 iskelettik. Günler boyunca Arabistan çöllerinin kavurucu sýcaðýnda mücadeleden çok, müttefik kuvvetlerimizin geri çekilmesi ile esir düþtüðümüzden dolayý, manen bitik vaziyette idik. Tel örgülerden içeri girenler kendilerini olduklarý yere atýverdiler. Yorgunluk ve azap içinde geçen günlere, vücudumuz artýk mukavemet edemez oldu. Bu anda ermeni tercümanýn sesi duyuldu: 1 / 2 Devam edecek. Bu yazý, Arma yayýnlarýnýn Çanakkale Hatýralarý adlý Kitabýndan alýnmýþtýr. Konser Müzik, her dönemde fazlasýyla tercih edilerek, kolaylýkla tüketilen bir sanat dalý. Eserleri dilden dile ya- üzere gelen Rafet El Roman uzun zamandýr þarkýlarýný DEÐÝNMELER beðenerek dinlediðim sanatçýlar arasýndadýr. Þehrimize yýlýrken, teknolojik geliþimle beraber daha geniþ kitlelere yayýlmaya baþlandý geçen yüz yýldan itibaren. Radyo, cektim. Þarkýlarý dinleyerek o duyarlýlýða ortak olacak- geleceðini öðrenince sevindim. Onu, canlý canlý dinleye- teyp, plak, televizyon ve internet.. tým. Bu arada konser adý verilen kapalý ya da açýk alanda sanatçýnýn canlý sunumuyla gerçekleþen bir sanat etça kalabalýk bir dinleyici grubu vardý alanda. Her yaþtan Cumartesi akþamý Fuar alanýndaydý konser. Oldukkinliði hep varlýðýný korudu. insanlar, þehrin kuzey batýsýndan esen serin rüzgara aldýrýþ etmeden, sanatçýyý konserin sonuna kadar dinlediler, Konser, çaðýn eðlence yöntemlerinden biri. Açýk hava konserleri her kese açýk olmasý bakýmýndan öneme bir çok þarkýsýna eþlik ettiler. sahip kültürel nitelikli toplumsal bir etkinliktir. Geniþ Þahin ERTÜRK Rafet El Roman bir ses sanatçýsý. Usta yorumculuðunun yaný sýra sahneyi de etkili kullanýyor. Seyircisiyle halk kitlelerine hitap eden etkinlik, sosyal kaynaþma ve iletiþimini her an canlý tutuyor. Müzikal yelpazesi geniþ: Halk ortak deðerleri paylaþma açýsýndan da üzerinde durulmasý gereken müziðinden sanat müziðine kadar farklý tarzlardaki eserleri yorumunu ayný düzeyde tutarak, ayný ciddiyetle, her ezginin hakkýný bir sanat faaliyetidir ki; genelde sanatýn, özelde ise müziðin sosyo-kültürel dokuya hitap eden ezgisi, tematik izleði ile bir çok yönünü uygulamalý haliyle hayata geçirmektedir. Konser tarzý etkindan oyun havasý özelliði taþýyan eserlere deðin hepsini, ayný gü- vere vere seslendirdi, yorumladý. Dramatik yoðunluklu þarkýlarliklerin demokratik bir tarafý da söz konusudur. zellikte bize dinletti. Þarkýsýný seslendirdiði vefat etmiþ sanatçýlara olan saygýsýný ifade etmeyi de ihmal etmedi. Bütün dünyada olduðu gibi ülkemizde de özellikle yaz mevsimi konserlerin yoðun olduðu dönemlerdir. Müziðini dinleyip beyat bazen bir þarkýyý, bir türküyü binlerce insanla omuz omuza, Binlerce kiþi ne de güzel dinledi þarkýlarý saatlerce. O an, haðendiði bazý müzisyenleri canlý canlý dinlemek, onunla ayný ortamý paylaþmak, kendisi gibi ayný þarkýyý-türküyü severek dinleyen, den. birlikte tempo tutarak söyleyebilmektir duya düþüne, dedim içim- ayný heyecaný duyan, ayný tempoyu tutan hatta ritme ayak uydurarak oynayan, dans eden kiþilerle eðlenmek bir sosyal hareketliðiyle, þarkýlarýmýzýn insanlýk hallerini estetik formlarda ifadedeki Ayrýca, sanatçýyý dinlerken, Türkçemizin müzikal zenginlilik halidir. yeterliliðini bir kez daha fark ederek mutlu oldum. Evet, müzik kültürümüz en az soframýz kadar zengin ve o kültürün içi gönlümüz kadar Hitit Fuar ve Festivali dahilinde Çorum'a konser vermek dolu. Kadir Yüktaþýr com METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: TEMMUZ 2013 ÇARÞAMBA ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Karýncanýn Ayaklarý 2 "Ekmeksiz yaþarým, hürriyetsiz yaþayamam." Sözüne Tefekkür raðmen uzun yýllar baský ve zulüm altýn da hayat geçirmiþtir. Dünyamýz Cumhuriyet paylaþmaktýr. Yemeðin tanelerini karýncalara vermek, suyu ile iktifa etmektir. Halbuki zalim burjuvanýn ve maddeci anlayýþý bunun ile ilgisi azdýr. Raþit Yücel Baþkalarýný yutmak ile beslenen bir felsefesi vardýr. corumhakimiyet. net Risale-i Nurun hakiki talebeleri bunu meslek edinmiþlerdir. Sadece kendi imanlarýný deðil baþkalarýnýn imanýný kurtarmak için çýrpýnmýþlar ve çýrpýnmaktadýrlar. Bu karýnca hasletidir. Himmetini milleti bilen bir anlayýþtýr. Sahabi mesleðidir. Ýlayý Kelimetullah " anlayýþýnýn bu zamanda en bariz örneðidir. Hizmette bu anlayýþ hakim olmalýdýr. Bir hizmet teklifinde baþkalarýna bakmadan öne atýlmak,mükafaatýn daðýlýmýnda unutmaktýr. Davayý konuþmak, þahýslar ile fazla ilgilenmemektir. Bu sýrrý yakalayanlarýn önüne gelen engeller bir bir kaçacaktýr. Bu mihenk noktasý okumaktýr ve istikamettir. Ebubekir (r.a) sýddýkiyeti, Ömer (r.a) celadeti, Zübeyir asaleti olmalýdýr. Daima verici olmak, alýcý olmaktan kaçýnmaktýr. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER 24 ayar BAÞAK ÝNÖNÜ CAD. NO: 6/C ( ÝÞ BANKASI YANI ) Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 77,741 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) SATIÞ UYSAL G.BEY MAH ATA CAD.NO:35 ATA SAÐLIK OCAÐI KARÞISI , 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 78,289 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. (Posta Kodu )

14 14 ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ bin bordür yatýrýmý O smancýk Belediyesi 2013 asfalt programýnda 230 ton asfalt dökerek yedi kilometre yolu asfalta kavuþturacak. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, asfalta kavuþturulacak sokak ve caddelerde çevre düzenlemesi için 19 bin adet bordür taþýnýn döþeneceðini açýkladý. Osmancýk Belediyesi 2013 asfalt programýna yaptýðý çalýþmalarla baþladý. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, Koyunbaba Mahallesi, Þenyurt Mahallesi, Gemici Mahallesi ve Gürleyik Mahalleleri'nde yedi kilometre yolun 230 ton asfaltla kaplanacaðýný belirtti. Baþkan Yazýcý, asfalt programýna alýnan mahallelerdeki cadde ve sokaklarda belirlenen alanlarýn daha düzgün yol güzergahý ve çevre düzenlemesine sahip olmasý için 19 bin adet bordür taþýnýn döþene- 19 bin adet bordür taþýnýn döþenecek. Osmancýk Belediyesi 2013 asfalt programýnda 7 kilometre asfalt yapacak. ceðini kaydetti. Belediye olarak asfalt yatýrýmlarýnda rekorlar üstüne rekorlar kýrdýklarýnýn altýný çizen Baþkan Yazýcý, "Göreve geldiðimiz süre içerisinde 70 kilometre yolu asfaltýna kavuþturarak üç dönemde yapýlan hizmeti üç yýlda gerçekleþtirdik. Vatandaþlarýmýzýn çamur ve toz gibi þikayetlerine çözüm bulduk. Asfalt yatýrýmlarýmýzda hizmette eþitlik politikasýný sürdürerek uzak yakýn mahalle ayrýmý yapmadan ilçemizin hizmet bekleyen en uzak köþesine bile asfalt yatýrýmýný götürdük. Köy statüsünden ilçemize mahalle olarak baðlanan bölgelerimizi bile asfaltýna kavuþturduk" dedi. Baþkan Yazýcý, bordür taþý döþeme çalýþmalarýnýn Koyunbaba Mahallesi'nden baþladýðýný bildirdi. Dere ýslah çalýþmasý tamam B Dere Mahalle Deresi'ni çevreleyen 3 bin 400 metrelik alanda dere ýslahý tamamlandý. Bölgede çevre düzenleme çalýþmalarý da yapýldý. ayat ýn en eski mahallesi olarak bilinmesine raðmen ilçe sýnýrlarý içerisinde kaldýðý için yýllardýr ihmal edilen Dere Mahalle Deresi'ni çevreleyen 3 bin 400 metrelik alanda dere ýslah ve çevre düzenleme çalýþmalarýna tamamlandý. Menfez yapým ve burçlu duvar çalýþmalarý devam ediyor. Bayat ýn alt ve üst yapýsýyla çaðdaþ saðlýklý ilçe olmasý yönündeki faaliyetlerini yoðunlaþtýrarak sürdüren Bayat Belediyesi, Dere Mahalle Deresi boyunca devam eden alanda dere ýslahý çalýþmalarý tamamladý. Belediye tarafýndan tamamlanan dere ýslah ve çevre düzenleme çalýþmalarýný yerinde inceleyen Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Belediye Ýnþaat Mühendisinden yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler aldý. Dere Mahalledeki dere ýslahý çalýþmalarýnýn tamamlandýðýný kaydeden Baþkan Ünlü, bu- radaki duvar yenilemelerinin Belediye personelleri tarafýndan yapýldýðýný ve yüklenici firma tarafýndan yürütülen çalýþmalarda dere içerisinde bulunan toprak vb. malzemelerin dýþarýya atýlarak dere yataðýnýn temizlendiðini ifade etti. Temizlenen dere yataðýna blokaj döþenip, üzerine beton atýldýðýný söyledi. Çalýþmalarýn Dere Mahalle Deresi nden yaklaþýk 3 bin 00 m2 alanda yapýldýðýný belirten Baþkan Ünlü, temizlik çalýþmasýndan sonra dere yataðýnýn kullanýmýyla ilgili mahalle halkýnýn da duyarlý olmasýný ve dere yataðýna çöp, katý atýk gibi kirletici atýklarýn atýlmamasýný istedi. Ünlü, Dere ve çevresindeki peyzaj düzenlemeleriyle birlikte Dere Mahalle Deresi, inþallah önümüzdeki bahar aylarýnda Bayat a yakýþýr bir hal alacak. dedi. Hitit Fuar ve Festivali nin son günü Ankaralý Turgut sahne aldý. Nergiz Ay ve Ankaralý Turgut coþturdu H itit Fuar ve Festivali ni n son günü Ankaralý Turgut ile yerel þarkýcý Nergiz Ay sahne aldý. Ýlk konser Hürriyet Meydaný nda gerçekleþtirildi. Yerel þarkýcý Nergiz Ay, birbirinden güzel þarkýlarla Çorumlular ý mest etti. Ankaralý Turgut Mimar Sinan Mahallesi nde bulunan Bosna Parký ndan türkülerini seslendirdi. Mahalle sakinlerinin yoðun ilgi gösterdiði konser gece geç saatlere kadar devam etti. Ankaralý Turgut Mimar Sinan Mahallesi nde bulunan Bosna Parký ndan türkülerini seslendirdi. Yerel þarkýcý Nergiz Ay konser verdi. Hem öðrendiler hem eðlendiler T ürkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi nin, çocuklarýn zamanlarýný daha iyi deðerlendirmelerini hedefleyen yaz etkinlikleri sanat ve kültürel olarak tüm hýzýyla devam ediyor. TEGV yaz etkinlikleri kapsamýnda bu haftaki gezi duraðý Ravelli Gömlek fabrikasý oldu. Ravelli gezisine 40 çocuk katýldý. Gezi sýrasýnda çocuklar ilk önce fabrikanýn kumaþ kesim bölümünü, daha sonra dikim ve paketleme bölümünü gezdiler. Bu bölümlerle ilgili Ravelli gezisine 40 çocuk katýldý. Fabrika Müdürü Erdal Güvenli den bilgi alan çocuklar daha sonra fabrikanýn kreþ bahçesinde gönüllülerince eðlendiler. Çocuklar kendi yaptýklarý bir ürünü Erdal Güvenli'ye hediye ederek ayrýldýlar. TEGV Çorum Öðrenim Birimi Sorumlusu Serpil Çetin, Erdal Güvenli ve fabrika çalýþanlarýna desteklerinden dolayý teþekkür ederek 26 Temmuz'a kadar Velipaþa Konaðý yanýnda bulunan TEGV Çorum Öðrenim Birimi ne tüm çocuklarý davet etti. Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birimi Ravelli Gömlek Fabrikasý ný ziyaret etti. 182 den ücret alýnmýyor Çorumlular Saat Kulesi Meydaný nda Nergiz Ay þarkýlarýný dinledi. S aðlýk Bakanlýðý, vatandaþlarýn hastanelerden randevu almak için aradýðý 'Alo 182' hattýndan her hangi bir ücret alýnmadýðýný açýkladý. Vatandaþlarýn 182 nolu telefonu aradýklarýnda sadece baðlý bulunduklarý operatörün tarifesine göre ücret ödediðini belirten Bakanlýk, internet üzerinden ve mobil cihazlara indirilen uygulamalardan da ücretsiz olarak randevu alýnabildiðini kaydetti. Saðlýk Bakanlýðý Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müþavirliði 'Aile Hekimliði Randevu Sistemi' ile ilgili yazýlý bir açýklama yaptý. Hastaneler için kullanýlan Merkezi Randevu Sistemine, 1 Temmuz 2013 tarihinde tüm Aile Hekimlerinin de dâhil edildiði belirtilen açýklama, aile hekimine gitmek isteyen hastalarýn bu sistemden yararlanarak randevu alabildiði vurgulandý. Vatandaþýn bu hizmetten daha verimli bir þekilde yararlanabilmesi ve bilgi eksikliðinin giderilmesi için söz konusu uygulama hakkýnda yeniden bilgi verilmesi ihtiyacý duyulduðu hatýrlatýlan açýklama da, "Merkezi Randevu Sistemi ile özellikle sabah saatlerinde yaþanan yýðýlmalarýn önüne geçilmesi ve muayenelerin gün içine dengeli daðýtýlmasý hedeflenmektedir. Böylelikle vatandaþlarýmýz hastanelerde ve Aile Saðlýðý Merkezlerinde sýra bekleyerek zaman harcamayacak, kendilerinin belirlediði zaman diliminde kolaylýkla saðlýk hizmeti alabileceklerdir." denildi. Hastalarýn randevularý ALO 182, randevu gov.tr internet adresi ve mobil cihazlarýna 'Hastane Randevu Merkezi Mobil Uygulamasý'ný indirerek zahmetsizce alabilecekleri ifade edilen açýklama da, "Muayene olmak için randevu alma zorunluluðu bulunmuyor. Ýsteyen vatandaþlarýmýz randevu almadan da aile hekimine müracaat edebilir. Ancak randevu ile gidildiði takdirde muayene sýrasý beklemeden, kendilerine uygun zaman diliminde kolaylýkla muayene olabilirler. Aile hekimine muayene olabilmek için randevu almak zorunlu deðildir. Randevu sistemi hastalarýmýzýn konforlu saðlýk hizmeti almasýný saðlayacaktýr. Ancak ayaktan baþvuran hiçbir hastamýz da maðdur edilmeyecek, muayenesi yapýlacaktýr. Acil olarak gelen hastalara ise öncelik tanýnacaktýr." ifadelerine yer verildi. Aile Hekiminin izinli olduðu durumlarda hastalarýn kendi aile hekimlerine vekâlet eden aile hekimine ayaktan baþvurarak muayenelerini olabilecekleri anlatýlan açýklama da þu ifadeler yer aldý; "Bakanlýðýmýz tarafýndan randevu hizmeti karþýlýðýnda vatandaþlarýmýzdan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Vatandaþlarýmýz 182 no'lu telefonu aradýklarýnda sadece baðlý bulunduklarý operatörün tarifesine göre ücret ödemektedir. Vatandaþlarýmýz ayrýca Ýnternet üzerinden ve mobil cihazlara indirilen uygulamalar ile ücretsiz olarak randevu alabilmektedir." (CÝHAN)

15 ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ ASIRDA ÇORUM Olaylar ve Ýnsanlar Öðrenciler öðretmenleri merhum Güneþ Atalay (Kolaðasýoðlu) ile Hemþireler Günü için öðretmenleri Suna Güneren (Armaðan) tarafýndan hazýrlanan halk müziði korosu Nisan 1966 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nda Saðlýk Okulu öðrencileri. Çorum Saðlýk Okulu Daver KOLAÐASIOÐLU Eðitimci ehrimizde saðlýkla ilgili ilk açýlan okul Þ1917 yýllarý arasýnda hastane olarak yapýlan bu günki müze binamýzda, hastanenin yeni binasýna taþýnmasýyla cumhuriyetin ilk yýllarýnda Sýhhiye Mektebi olarak açýlmýþtýr. Okulun amacý Sýhhiye memuru yetiþtirmek olmuþtur. Bilahere bu okul 1940'lý yýllarýn baþýnda Ýstanbul'a taþýnmýþtýr. Çorum Saðlýk Okulu ders yýlýnda öðretime açýlmýþtýr. Ýlkokul üzerine üç yýllýk bir öðretimi gerektiren okula öðrenciler sýnavla alýnmýþtýr. Kültür dersleri ve mesleki dersler teorik olarak okulda alýnmakta, uygulamalar Devlet Hastanesi nde yapýlmaktadýr. Ýlk sene birinci sýnýfa 50 köy ebesi öðrencisi alýnmýþ buna ilave olarak ertesi sene hemþire yardýmcýsý yetiþtirilmek üzere 25 öðrenci kontenjaný ilave edilmiþtir. Açýlýþta okul Müdürlüðünü, zamanýn Saðlýk Müdürü Dr. Mahmut Angin yapmýþtýr. Ýlk Eðitim Müdür Yardýmcýlýðý'ný merhum Güneþ Atalay (Kolaðasýoðlu), onu takiben Suna Güneren (Armaðan), Ýbrahim Cansever yapmýþlardýr. Açýlýþta okulun öðretim kadrosunda Sosyal Bilgiler Öðretmeni olarak Güneþ Atalay, Ýlk Yardým dersi öðretmeni Dr. Kemal Terlemez, Çocuk Saðlýðý, Dr. Sami Güner, Ana Saðlýðý; Dr. Ahmet Yakýnçam, Matematik; Salih Erþahin, Fen Bilgisi; Nefise Pýnar, Mehmet Uzun, Ev Ýdaresi; Þükran Akaydýn, Naciye Aydemir'i görmekteyiz. Þerife Aydoðdu hanýmda Talim Hemþiresi olarak görev yapmaktadýr. Bilahare kadroya Sosyal Bilgiler Öðretmeni olarak Suna Güneren (Armaðan) ve Ýbrahim Somyürek'de meslek dersleri öðretmeni olarak atanmýþtýr. Açýlýþta memur kadrosunda merhum Hüseyin Tuncer, Yüksel Tombuþ ve Teknisyen kadrosunda merhum Ömer Altýkardeþ görev yapmýþlardýr. "Köy ebelerinin görev ve sorumluluklarý; Ana ve Çocuk Saðlýðý bakýmýndan normal fizyolojik hudutlar dahilinde gebeyi (Hamileyi) kontrol ve takip patolojik durumlarda doktora müracaatý saðlamaktýr. Ana saðlýðý: Hamileliðin baþlangýcýndan itibaren beþ aya kadar en az bir kontrol. Sekizinci aya kadar ayda bir, bunu katiben on beþ günde bir olmak üzere köy ebesinin bulunduðu merkeze davet, gelemiyenleri evde kontrol, dokuzuncu aydan sonra doðum emarelerine kadar haftada bir evde kontrollerini yapmaktýr. Evde doðum yapmasý halinde loðusalýðýn, hohusalýkta denir. Ýlk haftasýnda evde kontrol yapar, patolojik hallerde hekime müracaatý saðlarlar. Çocuk saðlýðý: Doðumun ilk haftasýnda çocuðu evde kontrol eder. Beslenme ve geliþmeyi kontrol amacýyla altýncý aya kadar 15 günde bir, üç yaþýna kadar ayda bir ve daha sonra okul çaðýna kadar üç ayda bir olmak üzere çocuklarýn kontrolunu yaparlar." Kýymetli okurlarým yukarýda verdiðim bilgiler Doktor Mahmut Angýn tarafýndan öðretim yýlý Çorum Saðlýk Okulu Mezunlar albümünden alýnmýþtýr. Okul Öðretim yýlýnda Saðlýk Kolejine dönüþmüþ ve tahsil süresi ortaokul üzerine üç yýl olarak belirlenmiþtir. Bilahare yüksek okul olana kadarda öðretimine devam ederek saðlýk ordumuza binlerce ebe ve ve hemþire yetiþtirmiþ olan okulun bu gün aramýzda bulunmayan okul müdürü Doktor Mahmut Angýn, Hastane Müdürü Mehmet Uzun, Doktor Kemal Terlemez, öðretmenleri Güneþ Kolaðasýoðlu, Salih Erþahin. Memurlarý Hüseyin Tuncer ve tekniksiyen Ömer Altýkardeþ'i, belirliyemediðim diðer þahsiyetleri rahmetle anýyor. Hayatta olanlara saðlýk dolu günler diliyorum. Bu yazýmla amacým þu anda iþlevlerini sürdüren ilimizdeki saðlýkla ilgili lise ve yüksek tahsil seviyeli eðitim kurumlarýmýza ve yeni açýlmasý düþünülen özel saðlýk kolejine geçmiþten bir kesiti sunmaktý. Umarým faydalý olmuþtur. Hepinize saðlýk dolu günler dilerim. Ýlk Müdür yardýmcýsý Güneþ Atalay (Kolaðasýoðlu) Soldan saða; merhum Hüseyin Tuncer (memur), Yüksel Tombuþ (memur), Fatma haným, Sevim haným (Hemþireler), Dr. Mahmut Angýn, Saðlýk Müdürü ve Okul müdürü merhum Güneþ Atalay (Kolaðasýoðlu), Suna Güneren (Armaðan), merhum Mehmet Uzun (Hastane Müd.), Ömer Altýkardeþ (Elektrik Teknisyeni) ve öðrenciler. Aralýk 1968 Okul Müdürü Dr. Mahmut Angýn ilk mezunlara diploma töreninde. 13 Temmuz Ýkinci Müdür yardýmcýsý Suna Güneren ( Armaðan) Okul Müdürü Dr. Mahmut Angýn, öðretmen ve hemþireler yemekte. 23.Nisan.1975 Öðretmen Suna Güneren (Armaðan) ve öðrenciler 23 Nisan Bayramý tören alanýnda HEM Müdürü Mustafa Sucu, 2- Çorum Folklor Derneði Bþk. Bahri Ertek, 3- Öðretmen Güneþ Atalay, 4- Öðretmen Suna Armaðan, 5- Hemþire Fatma haným Saðlýk Okulu öðrencileri Saat Kulesi önündeki tören alanýnda. 27 Mayýs 1968 Merhum Güneþ Kolaðasýoðlu 45 yýllýk arkadaþý ayný okulda öðretmen Suna Armaðan ile. 1968

16 16 ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ 2013 Kooperatif modeli kriz döneminde dirençli icaret Ýl Müdür V. Fikret Yýldýrým, kooferatif iþlet- 6 Temmuz Uluslararasý Kooperatifler iktisadi kalkýnmanýn dinamiðidir ve sosyal devlet dýrým, þöyle devam etti; Kooperatifler; sosyal ve Tmelerinin Günü nü kutladý. Bu yýlki Uluslararasý Kooperatifler Günü temasýnýn Kooperatif Giriþim Kriz Dönemlerinde Güçlü Kalýr olarak belirlendiðini belirten Yýldýrým, diðer iþ formlarýnýn mevcut ekonomik mücadelelerle karþý karþýya kaldýðýnda nasýl yeterli olduklarý düþünüldüðünde bu temanýn daha uygun olduðunu söyledi. Yatýrýmcýlarýn sahip olduklarý iþ modellerinin þu anda ekonomik, sosyal ve çevresel açýdan istikrarsýzlýklar yaþarken kooperatif modelinin kriz dönemlerinde dirençli olduðunu defalarca gösterdiðini vurguladý. Kooperatifler cinsel, sosyal, ýrksal, siyasal ve dinsel ayýrýmcýlýk olmaksýzýn hizmetlerinden yararlanabilecek Fikret Yýldýrým politikalarýnýn hayata geçirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Kooperatifçilik bilincinin yaygýnlaþtýrýlmasý, kooperatif iþletme türünün geliþtirilmesi, kooperatiflerin küresel ve yerel sorunlarýn çözümüne katkýlarýnýn artýrýlmasý her kesimin desteði ile mümkündür. Ýlimizde Müdürlüðümüz görev alanýna giren 10 adet Esnaf ve Sanatkarlarý Kredi Kooperatifi, 5 Yaðlý Tohumlar Kooperatifi, 1 Üretim Pazarlama Kooperatifi, 1 Küçük Sanat Kooperatifi, 3 Temin Tevzii Kooperatifi, 3 Tüketim Kooperatifi, 44 Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi ve 1 Kooperatifler Birliði bulunmaktadýr. ve üyeliðin sorumluluklarýný kabule razý olan herkese Kooperatif iþletmelerinin daha iyi bir dünya kuracaðýný hatýrlatarak 6 Temmuz 2013 Kooperatifler Gününüzü açýk gönüllü kuruluþlardýr. diyen Ticaret Ýl Müdür V. Fikret Yýl- kutlarým. ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 3 TEMMUZ Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Atýl Uzelgün Huzurevi Müdürlüðü hizmet binasý bakým onarýmý iþi. Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Mülkiyeti Belediye ye ait Yeniyol Mahallesi, Sel Sokak, 4 pafta, 434 ada, 87 nolu parsel üzerinde bulunan, Mevlana Çok Katlý Otoparký nýn l, 2, 3, 4 ve 5. katlarýnda bulunan, 277 adet araç kapasiteli otoparkýn, l, 2, 3. ön cephe 4. ve 5. katlarýndaki 250 araçlýk kýsmý ile 5. kat arka cephede yer alan oto yýkama yeri olarak 3 yýl müddetle kiraya verilmesi iþi Yer: Belediye Hizmet Binasý 5. Kat, Meclis Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 3527 ada no, 5 parsel no, Gülabibey Mahallesi, halihazýrda tamam olan dairenin satýþý iþi ,00 Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili Gülabibey Mahallesinde 2676 ada no, 6 parsel no da kayýtlý, 422,41 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Atatürk Ýlkokulu onarým iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý Park yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 37*22 mt. ölçülerinde 1 adet toprak sahanýn suni çim ile kaplanarak halý sahaya dönüþtürülmesi iþi. Yer: Akkent Mah. Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 1/E Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Belediye Baþkanlýðý EPDM ve karo kauçuk zemin kaplama yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Engelli Eðitim Merkezi yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum merkez Ýnönü Anadolu Lisesi onarým yapým iþi. Yer: Çorum Özel Ýdaresi Konferans Salonu Saat: TEMMUZ Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü Çorum Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü Hizmet Binasý bakým ve onarým iþi. Yer: Gýda Kontrol Laboratuvar Müdürlüðü Çepni Mah. Hýdýrlýk Cad. No: 171 Çorum Saat: TEMMUZ Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Çorum merkez, Bayat, Dodurga, Ýskilip, Kargý, Laçin, Oðuzlar, Osmancýk ve Uðurludað köy yollarýnda asfalt yol ve figüre yapýmý iþi. Yer: Ýl Özel Ýdaresi Ýhale Salonu Saat: T.C. Çorum 2. Ýcra 19 AE 762 plakalý, 2008 model, Volkswagen marka, Transporter TDI tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Meslek Lisesi kampusu ve okul binalarý yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: TEMMUZ Çorum Özel Ýdaresi Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Trafik iþaret levhalarý alýmý iþi. Yer: Mimar Sinan Mahallesi Ýnönü Cad. No: 167 Çorum Saat: TEMMUZ Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýçmesuyu Baþkanlýðý Çorum Alaca Ýçmesuyu Arýtma Tesisi yapým iþi. Yer: Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü Ýçmesuyu Baþkanlýðý Çankaya/Ankara Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra 19 KK 757 plakalý, 2011 model KÝAmarka aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 1728 ada no, 18 parsel no, Bahçelievler Mahallesi, 7 katlý binanýn 2. katýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il merkez ilçe, - ada no, 421 parsel no, Öz Mahalle / Mevkii, Elmalý köyünde taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: TEMMUZ T.C. Kargý Ýcra Çorum ili Kargý ilçesi, 92 parsel no, Karabürçek köyünde taþýnmaz malýn satýþý iþi ,00 Yer: Kargý Adliyesi Hükümet binasý önü Saat: TEMMUZ T.C. Çorum 3. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, 3431 ada no, 5 parsel no, Ulukavak Mahalle/Mevkii, 7 baðýmsýz bölüm niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, l165 ada no, 21 parsel no, Yavruturna Mahalle/Mevkii, 14 baðýmsýz bölüm, büro olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum merkez ilçe, 1826 ada no, 8 parsel no, Karakeçili Mahalle/Mevkii, 15 baðýmsýz bölümdeki mesken niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü Çorum merkez Jandarma personel lojmanlarý (50 daire+altyapý) inþaatý yapým iþi. Yer: Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý Yapý Ýþleri Genel Müdürlüðü Çetin Emeç Bulvarý No: 5 Dikmen/Ankara Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 3058 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle/Köy mevkiinde bulunan taþýnmazýn satýþý iþi Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum ili Tepecik Mahallesi 760 ada, 5 parseldeki, 5 nolu baðýmsýz bölümde mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 3. Ýcra Çorum il merkez ilçe, 2785 ada no, 16 parsel no, Ilýca Mahalle/Mevkii, 4 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 3. Ýcra 19 AT 927 plakalý, 2000 model, Lada marka, Lada Vega Sedan tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi Müzayede Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 4. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, 21 parsel no, Kadýkýrý köyü mahalle/mevkii, ,00 m2 lik alan üzerinde yumurta üretimtesisi olarak kullanýlan taþýnmazýn satýþý iþi ,50 Mezat Salonu Saat: AÐUSTOS T.C. Çorum 2. Ýcra 1. Taþýnmaz: Çorum il, merkez ilçe, 3060 ada no, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 5 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: Taþýnmaz: Çorum ili, merkez ilçe, 306 ada, 7 parsel no, Ayarýk Mahalle 4 baðýmsýz bölümün satýþý iþi ,00 Mezat Salonu Saat: EYLÜL T.C. Çorum 2. Ýcra Çorum il, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesinde 561 ada no, 6 parselde, 8 nolu baðýmsýz bölümdeki mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi ,00 Yer: Adliye Sarayý Mezat Salonu Saat: 14:30-14:40 Aytaç Ýþçileri sorunlarýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'e ilettiler. Uslu, Aytaç iþçilerini Bakan la buluþturdu AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Bakan Çelik ile birlikte Aytaç Ýþçileriyle biraraya geldi. Aytaç Ýþçileri sorunlarýný Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik'e ilettiler. Ýþçiler, özellikle iþletmede yaþanan sorunlarýn ve yaþadýklarý sýkýntýlarýn biran önce çözüme kavuþturulmasý konusunda hem yasal imkânlardan yararlanmak hem de Çalýþma Bakanlýðýnýn konuya iliþkin giriþimlerde bulunmasýný talep etmek üzere Bakanlýða geldiklerini söylediler. Ýþçileri dinleyen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik yaklaþan mübarek ramazan ayý öncesinde bir kýsým giriþimlerde bulunarak sonucu sendika ve milletvekili arkadaþlarla paylaþacaðýný özellikle mevzuattan kaynaklanan önemli geliþmelerin biran önce gerçekleþmesi için çaba göstereceðini söyledi. Görüþmede Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çankýrý Milletvekilleri Hüseyin Filiz, Ýdris Þahin, Öz Gýda Ýþ Sendikasýnýn yöneticileri ve Ýþyeri temsilcileri de bulundular. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisinde Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'nun T ürkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný ve Baþkanlýk Divaný seçimi yapýldý. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna 3.Turda 299 oy alarak Cemil Çiçek yeniden seçildi. Geçtiðimiz hafta Ak Parti, Meclis Grubunda yaptýðý seçimle TBMM Baþkanvekilleri, Grup Baþkanvekilleri, Ýdare Amirleri ve Kâtip üyelerini belirlemiþti. 24. Dönem 2. devre için en yüksek oyu alarak Ak Parti Grubunun TBMM Ýdare Amiri adayý olan Çorum Milletvekili Salim Uslu dün TBMM Genel Kurulunda yapýlan seçimlerde tekrar seçildi. Uslu, Seçimler sonrasýnda Ak Partiden Ýdare Amirliðine seçilen Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz ile bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýk Divaný üyelikleri için yapýlan seçimde; TBMM Baþkanvekilliðine; Kayseri Milletvekili Sadýk Yakut, Ýstanbul Milletvekili Ayþe Nur Bahçekapýlý, Ýzmir Milletvekili Þükran Güldal Mumcu, Ýstanbul Milletvekili Meral Akþener, AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, makamýnda bir toplantý yapýlmýþ. Toplantýya Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Çankýrý Milletvekilleri Hüseyin Filiz, Ýdris Þahin katýlmýþlardý. Bugün yapýlan toplantýnýn gerçekleþtirilmesi ve çalýþanlarýn dinlenerek bir yol haritasý oluþturulmasý konusunda görüþ birliði oluþturulmuþtu. Bugün ikinci Ýdare Amirliklerine; Çorum Milletvekili Salim Uslu, Malatya Milletvekili Ömer Faruk Öz, Sivas Milletvekili Malik Ejder Özdemir, Aydýn Milletvekili Ali Uzunýrmak, Muþ Milletvekili Sýrrý Sakik, Kâtip Üyeliklerine; Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Burdur Milletvekili Bayram aþama gerçekleþtirilmiþ oldu ve çalýþanlar dinlendi. Bundan sonraki süreçte iþletmenin görüþü alýnarak, iþçi ve iþverenin görüþleri, Çalýþma Bakanlýðýnýn çabalarý, mevzuatýn gerekleri gündemde olgunlaþmýþ olarak iþçilerle paylaþýlacak ve kalýcý bir çözüm üretilmeye çalýþýlacak. Salim Uslu tekrar Ýdare Amiri Özçelik, Çanakkale Milletvekili Ýsmail Kaþdemir, Tokat Milletvekili Dilek Yüksel, Ýstanbul Milletvekili Muhammet Bilal Macit, Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Bartýn Milletvekili Muhammet Rýza Yalçýnkaya, Erzincan Milletvekili Muharrem Iþýk seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný ve Baþkanlýk Divaný seçimi yapýldý.

17 ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ ÖZET : Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarýn kullanýlmaya baþlanmasý ve bu konuda karþýlaþýlabilecek muhtemel sorunlarla ilgili çözüm çalýþmalarý I- Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarýnýn Tanýmý EFT-POS özelliði olan ve Maliye Bakanlýðýnca onaylanmýþ bulunan ödeme kaydedici cihazlardan, Ödeme Kartlarý Endüstrisi PIN Ýþlem Güvenliði Standartlarýna göre ve üstü seviye uygunluk belgesi alýnmýþ olanlar, bu belgelerin ibraz edilmesi þartýyla Maliye Bakanlýðýnca onaylanmýþ yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olarak kabul edilmektedir. II- Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýna Bilgi Aktarýmý Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnca belirlenecek kýstaslara göre, anlýk ya da dönemsel olarak, elektronik yolla Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý Bilgi Ýþlem Merkezine veri gönderebilecek ve Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnca da eriþilebilecek özellikleri taþýmaktadýr. III- Yapýlan Ýdari Düzenlemeler Ödeme kaydedici cihazlar ile mal satýþlarý veya hizmet ifalarýnýn belgelendirilmesi konusunda - Katma Deðer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanmalarý Mecburiyeti Hakkýnda 3100 sayýlý Kanunun 10 uncu maddesi ve sayýlý Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesi ile Maliye Bakanlýðýnýn düzenleme yapmasý bulunmaktadýr. Bu yetkiye istinaden yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar konusunda yapýlan bazý idari düzenlemeler aþaðýdaki gibidir. 1 Daha önceki YENÝ NESÝL ÖDEME KAYDEDÝCÝ CÝHAZ KULLANIMI ile ilgili özel sirkülere, 427 sýra No lu VUK Tebliði ile yapýlan düzenleme eklenmiþtir seri No lu Katma Deðer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanmalarý Mecburiyeti Hakkýnda Kanunla Ýlgili Genel Teblið 11 Nisan 2012 günlü ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 69 seri No lu Katma Deðer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanmalarý Mecburiyeti Hakkýnda Kanunla Ýlgili Genel Tebliðde, yeni nesil yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara iliþkin açýklama ve düzenleme yapýlmýþtýr. Tebliðe göre 1/1/2013 ten itibaren mali hafýzalarý dolan ödeme kaydedici cihazlarýn yerine yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanýlmaya baþlanacaktý seri No lu Katma Deðer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanmalarý Mecburiyeti Hakkýnda Kanunla Ýlgili Genel Teblið Ancak daha sonra 6 Haziran 2012 tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 70 seri No lu Katma Deðer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanmalarý Mecburiyeti Hakkýnda Kanunla Ýlgili Genel Tebliðde halen kullanýlmakta olan ödeme kaydedici cihazlarýn kullaným sürelerinin uzatýlmasýna iliþkin yeni bir düzenleme yapýlmýþtýr. Bu Tebliðde yapýlan deðiþiklikler aþaðýdaki gibidir. - Üretici veya ithalatçý firmalar tarafýndan 3100 sayýlý Kanunla ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliþtirilen ödeme kaydedici cihaz modellerinin onaylanma süresi 31/12/2012 tarihinden 31/12/2013 tarihine uzatýlmýþ, yine seyyar pos cihazlarýyla ilgili süreler 1/1/2013 tarihi yerine 1/7 /2013 tarihi olarak deðiþtirilmiþtir. - Önceki mevzuata istinaden onaylanan ödeme kaydedici cihazlar, 31/12/2015 tarihine kadar satýlabilecektir. Ancak mükelleflerin ellerindeki önceki mevzuat hükümlerine tâbi ödeme kaydedici cihazlarýný, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafýzalarý doluncaya kadar kullanabileceklerine iliþkin süre deðiþmemiþ, daha önce 1/1/2013 olan yeni nesil cihaz kullanýmýna baþlama süresi de 1/1/2014 olarak deðiþtirilmiþtir.jj sýra No lu VUK Genel Tebliði Bu kapsamda 15 haziran 2013 tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 426 sýra No lu VUK Genel Tebliðinde, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarýn kullanýlma mecburiyeti ve onaylanmasýna dair usul ve esaslara açýklamalar yer almýþtýr sýra No lu VUK Genel Tebliði 29 Haziran 2013 tarihli ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 427 sýra No lu VUK Genel Tebliði ile 3100 sayýlý Katma Deðer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanmalarý Mecburiyeti Hakkýnda Kanun ve ilgili mevzuatýna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazý kullananlarýn 1/7/2013 tarihinden itibaren baþlamasý öngörülen yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazlarý kullanmalarý zorunluluðu 1/10/2013 tarihine ertelenmiþtir. 5. Gelir Ýdaresi baþkanlýðýnca Yapýlan Duyuru Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý tarafýndan tarihinde yapýlan duyuru ile ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanýmý 2 cihazý kullananlarýn ve yol kenarý otopark hizmeti veren mükelleflerin en geç 1/7/2013 tarihi itibariyle düzenlenmiþ faturalarýný almak þartýyla, bu cihazlarýný 30/9/2013 tarihini geçmemek üzere baðlý bulunduklarý vergi dairesine kaydettirerek kullanmaya baþlamalarý gerektiði, söz konusu cihaz satýþlarýna iliþkin olarak düzenlenecek faturalarýn, Maliye Bakanlýðý nca onaylanmýþ yetkili ÖKC firmalarýndan, yeni nesil ÖKC onayý almýþ olanlarýndan alýnabileceði gibi, henüz yeni nesil ÖKC onayý almamýþ olanlarýndan da alýnabileceði ancak mükelleflerin en geç 90 günlük sürenin sonunda kaydettirecekleri cihazlarýn, her hâlükârda Maliye Bakanlýðý nca onaylanmýþ modellerden olmasýnýn mecburi olduðu duyurulmuþtur. IV- Uygulama Baþlangýç Tarihleri Bu düzenlemelere göre yeni nesil ödeme cihazý kullanýmýna baþlama tarihi ile ilgili genel kurallar aþaðýdaki gibi olmaktadýr. BAÞLANGIÇ TARÝHÝ UYGULAMA 1 Ekim sayýlý Kanun ve ilgili mevzuatýna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerden, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazý kullananlar 1/10/2013 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine, EFT-POS özelliði olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadýrlar. Yol kenarý otopark hizmeti veren mükellefler, faaliyetlerinde 1/10/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliði olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadýrlar. Mükellefler bu tarihten önce de söz konusu yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarý alarak kullanabilirler. 30 Eylül 2013 Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnca yapýlan duyuruda, yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetine tabi mükelleflerin, seyyar EFT-POS cihazý kullananlarýn ve yol kenarý otopark hizmeti veren mükelleflerin en geç 1/7/2013 tarihi itibariyle düzenlenmiþ faturalarýný almak þartýyla, bu cihazlarýný 30/9/2013 tarihini geçmemek üzere baðlý bulunduklarý vergi dairesine kaydettirerek kullanmaya baþlamalarý gerektiði belirtmiþtir. 31 Aralýk 2013 Üretici veya ithalatçý firmalar tarafýndan 3100 sayýlý Kanunla ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliþtirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri, 31/12/2013 tarihine kadar onaylanabilecektir. 1 Ocak /1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, malî hafýzalarý dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni malî hafýza takýlmayacak ve cihaz 15/5/2004 tarihli ve sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanan 60 Seri Nolu Genel Tebliðin dördüncü bölümünde yapýlan açýklamalar çerçevesinde hurdaya ayrýlacaktýr. Cihazý hurdaya ayrýlan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarý almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir. 31 Aralýk 2015 Mükellefler ellerindeki önceki mevzuat hükümlerine tâbi ödeme kaydedici cihazlarýný, 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafýzalarý doluncaya kadar kullanabileceklerdir. Çorum SMMM Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým 1 Ocak 2016 Basit/Bilgisayar baðlantýlý yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarý kullanmak zorunda olan mükelleflerin (3100 sayýlý Kanuna dayanýlarak çýkarýlan ilgili mevzuata göre muaf tutulanlar hariç) bu mecburiyetleri 1/1/2016 tarihinde baþlayacaktýr. Mükellefler, bu tarihten önce de Maliye Bakanlýðý nca onaylanmýþ yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarý alarak kullanabilirler. Ayrýca bu mükellefler, istemeleri hâlinde EFT-POS özelliði olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarý da kullanabilirler sayýlý Katma Deðer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazlarý Kullanmalarý Mecburiyeti Hakkýnda Kanunun ilgili genel tebliðlerine göre ihtiyari olarak sinema giriþ bileti veya yolcu taþýma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 1/1/2016 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadýr. Ancak bu cihazlarýn, onaylanmýþ olmasý þartýyla sinema giriþ bileti veya yolcu taþýma bileti düzenleyebilecek þekilde üretilmesi veya ithal edilmesi mümkündür. V- Uygulamada Karþýlaþýlan Bazý Sorunlar Yukarýda yer alan bilgilere göre yeni nesil ödeme cihazý kullanýmý belirli mükellef gruplarý için 1 Temmuz 2013 tarihi itibariyle baþlamaktadýr. Ancak uygulama süresinin yaklaþmasýyla birlikte meslek mensuplarýmýzýn uygulamayla ilgili tereddütleri oluþmaya baþlamýþtýr. Bu kapsamda meslek mensuplarýmýz tarafýndan tereddüde düþülerek Baþkanlýðýmýza bildirilen hususlar, Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýna gün ve 2013/ 4190 sayýlý yazýmýzla iletilmiþtir. Tereddüde düþülen ve Maliye Bakanlýðý Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýna iletilen hususlar, aþaðýda yer almaktadýr; 1. Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarý (ÖKC) kullanma mecburiyetinin baþlayacaðý 1/7/2013 tarihinden önce yapýlan, fatura veya ÖKC fiþi düzenlenmesine raðmen tahsilatý yapýlmayýp söz konusu tarihten sonra EFT-POS özelliði olan yeni nesil ÖKC ile tahsilatý yapýlmak durumunda olan satýþlarda, mükerrer belge düzenlenmesinin önlenmesi bakýmýndan uygulamanýn nasýl olacaðý konusunda tereddütler bulunmaktadýr. Söz konusu cihazlarýn teknik olarak mükerrer belge düzenlenmiþ olmasýný engelleyici özelliklerinin bulunup bulunmadýðýnýn açýklanmasý tereddütleri giderecektir (örneðin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kýlavuzu nun B/17-e maddesinde belirtilen, fatura numarasýnýn elle girilmesi olanaðýnýn bu durum için geçerli bir çözüm olup olmadýðý açýklanabilir). Keza satýþ bedelinin tamamý için satýþ belgesi (fatura/fiþ) düzenlenmesine raðmen tahsilâtýn taksitli yapýlmasý (örneðin mail order uygulamasý) durumunda da mükerrer belge düzenlenmiþ olmasýný önleyici uygulamanýn açýklanmasý yararlý olacaktýr. 2. Akaryakýt pompalarýna baðlanan ancak EFT-POS özelliði olmayan yeni nesil ÖKC kullanýmýnda, müþterinin ödemeyi kredi kartý ile yapmayý talep etmesi durumunda kullanýlacak olan EFT-POS özelliði olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) belgeleri de mükerrer belge düzenlenmiþ olma sonucunu doðurabilecektir. Bu konuda uygulamanýn nasýl olmasý gerektiðinin açýklanmasýnda yarar bulunmaktadýr. 3. Tek bir IPnumarasýna baðlý birden fazla seyyar POS cihazý kullanan mükellefler bakýmýndan; EFT-POS özelliði olan yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarý (ÖKC) kullanma mecburiyeti her bir IP numarasý için bir ÖKC þeklinde mi Ramazan'da bütün besin gruplarý dengeli tüketilmeli Ramazan ayýnda bütün besin gruplarýndan dengeli bir þekilde beslenilmeli Ramazan ayýna sayýlý günler kala, uzmanlar da nasýl beslenilmesi gerektiðine iliþkin önemli uyarýlarda bulunuyor. Beslenme Danýþmaný Diyetisyen Esra Baþ Toktay, Ramazan ayýnda dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili olarak þu bilgileri verdi: Sahurda aðýr yemekler yerine kahvaltýlýk besinlerin tercih edilmesi daha uygundur. Peynir çeþitleri, süt ve süt ürünleri, yumurta gibi protein içeriði yüksek olan besinler mideyi daha geç terk ettiði için tokluk süresini uzatýr. Ramazan ayýnda sýklýkla yaþanan problemlerden biri de kabýzlýktýr. Sahurda ve iftarda mutlaka lifli gýdalar tüketilmelidir. Bunun yaný sýra yoðurt, ayran ve cacýk tüketimi de içerisindeki yararlý bakteriler nedeniyle baðýrsaklarýn düzenli çalýþmasýna yardýmcý olur. Çið sebze (söðüþ) ve meyve tüketimine özen gösterilmelidir. Kayýsý, erik, hurma gibi baðýrsak çalýþmasýna yardýmcý meyveler tüketilebilir. Sahurda tüketilecek 2-3 adet ceviz, 8-10 adet badem-fýndýk vb. hem e vitamini alýmýný hem de tokluk hissini arttýrýr. Sahurda ve iftardan sonra yatana kadar olan sürede mutlaka bol su tüketilmesi gerektiðini söyleyen Toktay, iftarda baþlangýç olarak çorbanýn en uygun besin olduðunu ifade etti. Toktay Çorbanýn ardýndan iftariyelik peynir, zeytin, hurma vb. tüketildikten sonra yemeðe dk. bir mola verilmelidir. Yemeklerin ara verilmeden hýzlý bir þekilde tüketilmesi kan þekerinin çok hýzlý yükselmesine sebep olur. Ayrýca fazla besin tüketilebileceði için reflü riski de artabilir. Verilen molanýn ardýndan et veya etli sebze yemeði, bulgur pilavý esmer pirinç pilavý, salata zeytinyaðlý sebze yemeði tüketilebilir. Özellikle yaðda kýzartýlmadan, kavrulmadan hazýrlanmýþ yemekler tüketilmelidir. Çok yapýlan yanlýþlardan biri iftarda asitli içecek tüketmektir. Asitli içecekler mideye zarar verir. Bu nedenle asitli içecekler yerine ayran cacýk az þekerli limonata veya meyve kompostolarý tercih edilmelidir. diye konuþtu. Ýftardan iki saat sonra meyve ve süt grubu gýdalarýn tüketiminin uygun olacaðýný söyleyen Toktay, meyve tüketiminin hemen ardýndan yapýlacak olan süt grubu besin tüketiminin kan þekerinin hýzlý yükselmesini engelleyeceðini ifade etti. Ayrýca, þerbetli tatlýlar yerine haftada 1-2 gün sütlü tatlý tüketilebileceðini belirtti. yoksa her seyyar POS cihazý için bir ÖKC þeklinde mi uygulanacaðýnýn açýklýða kavuþturulmasý yararlý olacaktýr. 4. Personel yemek hakkýný elektronik ödeme sistemi ile organize eden mükelleflerin kullandýklarý POS cihazlarýnýn yerine de yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarý (ÖKC) kullanma mecburiyeti bulunup bulunmadýðýnýn açýklanmasýnda da yarar bulunmaktadýr. * * * ANONÝM VE LÝMÝTED ÞÝRKETLERÝN SÖZLEÞ- MELERÝNÝN TÜRK TÝCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETÝRÝLME SÜRESÝNÝN UZATILMASINA ÝLÝÞ- KÝN TEBLÝÐ YAYIMLANDI ÖZET: Anonim þirketlerin esas sözleþmelerini ve limited þirketlerin þirket sözleþmelerini, Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirme süreleri, 1 Temmuz 2013 tarihinden 1 Temmuz 2014 tarihine uzatýldý. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüðe giren 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun Türk yürürlüðe konulmasýna ve uygulanmasýna iliþkin usul ve esaslar, 6103 sayýlý TÜRK TÝ- CARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜÐÜ VE UYGULA- MA ÞEKLÝ HAKKINDA KANUN da yer almýþtýr sayýlý Yasanýn Esas Sözleþme baþlýðýný taþýyan 22 nci maddesinde aþaðýdaki düzenleme yer almaktadýr. MADDE 22 (1) Anonim þirketler esas sözleþmelerini ve limited þirketler þirket sözleþmelerini, yürürlük tarihinden itibaren oniki ay1 içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirirler. Bu süre içinde gerekli deðiþikliklerin yapýlmamasý hâlinde, esas sözleþmedeki ve þirket sözleþmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanýr. (2) (2) Esas sözleþme ve limited þirket sözleþmesini birinci fýkra uyarýnca uyumlu hâle getirmek için yapýlacak genel kurullara bu Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fýkrasý uygulanýr. (3) Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý bu maddede öngörülen süreyi ancak bir yýla kadar uzatabilir. Bu düzenlemeye göre Anonim þirketlerin esas sözleþmelerini ve limited þirketlerin þirket sözleþmelerini 1 Temmuz 2013 tarihine kadar uyumlu hale getirmeler gerekiyordu. Ancak maddenin Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýna verdiði yetkiye istinaden 29 Haziran 2013 tarihli 1 Bu ibare 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayýlý Kanunun 46 ncý maddesiyle, deðiþmeden önce yayýmý tarihinden itibaren onsekiz þeklindeydi. ve sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan ANONÝM VE LÝMÝTED ÞÝRKETLERÝN SÖZLEÞMELERÝNÝN TÜRK TÝCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETÝ- RÝLME SÜRESÝNÝN UZATILMASINAÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ ile bu süre bir yýl uzatýlmýþtýr. Buna göre anonim þirketlerin esas sözleþmelerini ve limited þirketlerin þirket sözleþmelerini, 1 Temmuz 2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirmeleri gerekmektedir. Bu süre içinde gerekli deðiþikliklerin yapýlmamasý hâlinde, esas sözleþmedeki ve þirket sözleþmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktýr. Anonim þirket esas sözleþmeleri ile ilgili düzenlemeler esas itibariyle 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununun , Limitet Þirket sözleþmeleri ile ilgili düzenlemeler ayný Yasanýn maddeleri arasýnda yer almaktadýr. ANONÝM VE LÝMÝTED ÞÝRKETLERÝN SÖZLEÞ- MELERÝNÝN TÜRK TÝCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETÝRÝLME SÜRESÝNÝN UZATILMASINA ÝLÝÞ- KÝN TEBLÝÐ, bu Sirkülerimize ek olarak verilmiþtir. Saygýlarýmýzla 29 Haziran 2013 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : TEBLÝÐ Gümrük ve Ticaret Bakanlýðýndan: ANONÝM VE LÝMÝTED ÞÝRKETLERÝN SÖZLEÞ- MELERÝNÝN TÜRK TÝCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETÝRÝLME SÜRESÝNÝN UZATILMASINA ÝLÝÞKÝN TEBLÝÐ MADDE 1 (1) Bu Teblið, 14/1/2011 tarihli ve 6103 sayýlý Türk Ticaret Kanununun Yürürlüðü ve Uygulama Þekli Hakkýnda Kanunun 22 nci maddesinin üçüncü fýkrasýna dayanýlarak hazýrlanmýþtýr. MADDE 2 (1) 6103 sayýlý Türk Ticaret Kanununun Yürürlüðü ve Uygulama Þekli Hakkýnda Kanunun 22 nci maddesi gereðince anonim þirketlerin esas sözleþmelerini ve limited þirketlerin þirket sözleþmelerini, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayýlý Türk Ticaret Kanununa uyumlu hale getirmeleri için öngörülen süre 1/7/2014 tarihine kadar uzatýlmýþtýr. MADDE 3 (1) Bu Teblið yayýmý tarihinde yürürlüðe girer. MADDE 4 (1) Bu Teblið hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakaný yürütür.

18 18 ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ 2013 Karpuz Turnuvasý nda mücadele zevkli baþladý SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Hüsamettin Doðan. MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKS- POR : Emrah, Ali, Hüseyin, Turgay, Fevzi, Alparslan, Osman Gýdýk, Ramazan, Hüdayi, Oðuzhan, Metin, Serkan, Engin, Hakan, Oktay, Serdar, Murat, Osman Bodur, Erol, Enes. FATÝH LÝSESÝ : Hasan, Yalçýn, Yunus, Fatih, Serhat, Yunus, Bilal, Enes, Þamil, Alparslan, Uður, Abdulkerim, Ahmet. GOLLER : 25. dak. Engin, 58. dak. Erol (Mimar Sinan), 56. dak. Þamil (Fatih Lisesi). Çorum ve dýþarda deðiþik kulüplerde profesyonel futbol oynayan isimlerinde forma giydiði geleneksel Karpuz Turnuvasý nda gruplarda ilk maçlar oldukça çekiþmeli maçlara sahne oldu. utbol Ýl Temsilciliði tarafýndan dü- Geleneksel Karpuz Tur- Fzenlenen nuvasýnda mücadele önceki gün oynanan üç maçla baþladý. Ýki grupta toplam yedi takýmýn mücadele ettiði turnuvada gerek Çorum da gerekse Çorum dýþýnda futbol oynayan amatör veya profesyonel çok sayýda isminde katýldýðý turnuvada ilk maçlar oldukça zorlu geçti. A grubunda oynanan ilk maçta Eti Lisesi ile Gençlerbirliði karþýlaþtý. Maçýn ilk yarýsý golsüz beraberlikle sona erdi. Ýkinci yarýda rakibi önünde bulduðu iki golle 2-0 yenen Gençlerbirliði grubu galibiyetle baþladý. Günün diðer maçýnda Çimentospor ile Çorum Belediyespor karþýlaþtý. 1 nolu sahada oynanan maçta Çimentospor rakibi önünde ilk yarýda bulduðu gollerle 1-0 öne geçti. Golden sonra Çorum Belediyespor maça aðýrlýðýný koydu ve Mustafa ve Onur un golleriyle rakibini 2-1 yenerek grupta ilk maçýný kazanmasýný baþardý. 2 nolu sahada oynanan diðer maçta ise Mimar Sinan, Eti Lisesi Gençlikspor önünde Engin ve Erol un attýðý gollerle rakibini 2-1 yenerek üç puanýn sahibi oldu. Gruplarda mücadele bugün oynanacak üç maçla sona erecek. 1 nolu sahada oynanacak tek maçta Fatih Lisesi ile Çorumspor karþýlaþacak. 2 nolu sahada oynanacak ilk maçta saat de Eti Lisesi ile Çimentospor karþýlaþýrken ayný sahada saat de oynanacak maçta ise Çorum Belediyespor ile Gençlerbirliði takýmlarý puan mücadelesi verecek. Bu maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar yarýn yarý finalde karþýlaþacak bu maçlarý kazanan takýmlar cuma günü þampiyonluk için mücadele edecekler. Gençlerbirliði, Eti yi ikinci yarýda geçti:2-0 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Ali Uyar. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Serkan, Yasin, Abdullatif, Ahmet, Burak, Barýþ, Batuhan, Ertuðrul, Mahir, Oðuzhan, Fatih, Batuhan, Ayhan, Uður, Sadýk, Ali, Yasin, Oðuzhan, Hüsamettin, Furkan. ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Sadýk, Abdullah, Raif, Ercan, Ýsmail, Recai, Okan, Aykut, Seydi, Hasret, Gazican, Satýlmýþ, Taylan, Umut, Gökhan, Eray Ýksar, Bülent, Eray Taþkýran, Hamdican. GOLLER : 50. dak. Ali, 52. dak. Oðuzhan (Gençlerbirliði). Belediye, Çimentospor önünde 2-1 le güldü SAHA : 1 Nolu. HAKEM : Süleyman Uyar. ÇORUM BELEDÝYESPOR : M. Zahid, Mustafa Uçar, Onur Özçiftci, Uður, Aydýn, Mustafa Öner, Gufran, Mehmet, Metehan, Emre, Sefa, Necip, Dursun, Onur Yýldýrým, Yusuf, Ömer, Muhammed, Selçuk, Nurettin, Gökhan. Antrenman Bilimi 5. Kongresi baþladý Kongre ye Çorum TÜFAD dan katýlým olmadý acettepe Üniversite- tarafýndan düzen- Hsi lenen 5. Antrenman Bilimleri Kongresi dün Ankara da baþladý. 2-4 Temmuz tarihleri arasýnda Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu Beytepe Kampüsü nde düzenlenecek olan Kongreye TÜFAD üyesi teknik adamlar kayýt masasýna TÜFAD üye kartýný göstererek ücretsiz olarak girebilecekler. Üç gün sürecek olan kongre kapsamýnda 50. Yýl Etkinlikleri arasýnda yer alan TÜFAD 15 Yaþ Altý Futbol Eðitim Klavuzu kitabýnýn Tamer Güney ve Mehmet Ak tarafýndan oluþumu ve tanýtýmý yapýlacak. Çorum TÜ- FAD dan bu kongereye katýlým olmadýðý öðrenildi. ÇÝMENTOSPOR : Samet, Remzi, Kadir, Osman, Caner, Mücahit, Hüseyin, Zihni, Yasin, Sinan, Erol, Yusuf, Hamit, Serkan, Nedim, Samet Bayrak, Samet Türkeþ. GOLLER : 20. dak. Zihni (Çimentospor), 39. dak. Mustafa Uçar, 55. dak. Onur Özçiftci (Çorum Belediyespor). Muhammed Bayýr Ankaraspor da orumspor eski futbolcularýndan Muhammed Bayýr "GÜVENENLERÝN YÜZÜNÜ Çyeni sezonda PTT 1 lig takýmlarýndan Ankaraspor KARA ÇIKARMAYACAÐIM" ile sözleþme imzaladý. Bugsaþspor dan Çorum a gelen Bir Ankaralý olarak Ankara'nýn güçlü ve saygýn ardýndan Bozüyükspor ve son olarakta yeniden Bugsaþspor a transfer olan Muhammed Baþýr Ankaraspor bir takýmýna transfer olduðu için gururlu ve mutlu olduðunu ifade eden Muhammed Bayýr, "Bizleri takibe alarak mavi-beyazlý ekibe uygun gören herkese teþekkür ile üç yýllýk sözleþme imzaladý. Yeni sezon transfer çalýþmalarýna hýz veren ve ediyorum. Gerek saha içerisinde ve gerekse saha dýþýndaki davranýþlarýmla bana güvenenlerin yüzünü kara çý- þampiyonluk parolasýyla sýfýrdan takým kuran Ankaraspor, Baþkent'in Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta mücadele eden Polatlý BUGSAÞ Spor'dan 3 oyuncuyu renk- Þampiyonluða ulaþarak hep birlikte Süper Lig e çýkmakarmayacaðýma inanýyorum. Ýnþallah sezon sonunda lerine kattý. 4 yýl aradan sonra bu sezon 19 takýmlý PTT nýn hazzýný yaþarýz diye düþünüyorum" þeklinde konuþtu. 1. Lig'den sportif faaliyetlerine devam edecek olan Ankaraspor, Ahmet Güven, Galip Güzel ve Muhammed "ÜÇ OYUNCU TAKIMA BÜYÜK Bayýr ile 3 yýllýk resmi sözleþme imzaladý. KATKI SAÐLAYACAK" "BU TAKIMI SÜPER LÝGE TAÞIYACAÐIZ" Ankaraspor A.Þ. Genel Menajeri Ender Yurtgüven yapýlan son transferlerle ve transfer çalýþmalarýyla Ankaraspor'a imza attýðý için mutlu olduðunu belirten Ahmet Güven, "Ankara'nýn bir takýmýndan bir baþka takýmýna, Þampiyon olacaðýna inandýðýmýz bir ilgili, "Sezon boyunca Polatlý BUGSAÞ Spor'un müsabakalarýný takip ederek oradaki oyuncularý yönetimi- takýmýna geldiðimi düþünüyorum. Ýnþallah el birliðiyle bu takýmý Süper Lig'e taþýyacaðýz. Beni bu takýmda görmek isteyen yöneticilerimize ve hocalarýma teþekkür Bunun sonucunda Ankaraspor a katký saðlayacaðýný mizle birlikte tabir yerindeyse mercek altýna almýþtýk. ediyorum" þeklinde konuþtu. düþündüðümüz futbolcu listesini Teknik Direktörümüz "GEÇMÝÞTE YAPILAN HATAYI Osman Özköylü de deðerlendirerek bugün kendisinin SAHADA DÜZELTECEÐÝZ" de onay verdiði; Ahmet Güven, Galip Güzel ve Muhammed Bayýr ile 3'er yýllýk sözleþme imzaladýk. Bu Ankaraspor'a þampiyonluk yaþamaya geldiðini belirten orta saha futbolcusu Galip Güzel, "Bu takým oyuncularýmýzýn takýma büyük katký saðlayacaðýný düþünüyorum. Transferlerde bizlere kolaylýk saðlayan haksýz olarak Süper Lig den düþürülmüþtü. Yakýn geçmiþte yapýlan bu hatayý, takým olarak saha içerisinde BUGSAÞ Spor yönetimine de ayrýca teþekkür ediyorum. Þampiyonluk hedefiyle yola çýktýðýmýz ve bu doð- vereceðimiz mücadele sonucu takýmýmýzý Süper Lig'e taþýyarak düzelteceðimize inanýyoruz. Ýnþallah her þey rultuda oluþturmaya çalýþtýðýmýz kadronun yapýlanma dilediðimiz gibi olur. Transferimde emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" dedi. faaliyetleri tüm hýzýyla devam ediyor" ifadelerini kullandý. Bu yumurta her derde deva eþitli hastalýklarýn tedavisinde kullanýlýyor Ulu- Üniversitesi Veteriner Fakültesi nde yetiþti- Çdað rilen býldýrcýnlarýn yumurtasý çeþitli hastalýklarýn tedavisinde kullanýlýyor. Halkýn daha çok sütün içine kýrarak içtiði býldýrcýn yumurtasý, solunum yolu hastalýklarýnýn iyileþmesinde önemli rol oynuyor. Veteriner Fakültesi nin uygulama alanýnda yetiþtirilen yaklaþýk 300 adet býldýrcýn yumurtasý piyasada her gün alýcý buluyor. Öksürük, astým, bronþit, nefes darlýðý, mide, karaciðer ve göðüs hastalýklarý tedavisinde, çocuklarýn geliþiminde ve iþtahlarýnýn arttýrýlmasýnda, hastalarýn ameliyat sonrasý çabuk þifa bulmasýnda, kansýzlýk ve anemi tedavisinde kullanýlan býldýrcýn yumurtasý daha birçok hastalýk için þifa kaynaðý. Temiz bir ortamda yetiþtirilen ve günlük bakýmlarý yapýlan býldýrcýnlar neredeyse her gün yumurtluyor. Yýlda yaklaþýk 300 yumurta veren býldýrcýnlar, bazý turistik yerlerde de ateþin üzerinde piþirilerek yeniyor. Etinin lezzetli olmasýndan dolayý bazý restoranlar tarafýndan tercih edilen býldýrcýndan 150 gram et çýkýyor. Býldýrcýnýn hem etinden hem de yumurtasýndan faydalanýldýðýna dikkat çeken Uludað Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. M. Mustafa Oðan, býldýrcýnlarýn 2 ay gibi kýsa sürede kesim aþamasýna geldiðini söyledi. Býldýrcýn yumurtasýnýn içinde bol miktarda protein bulunduðunu hatýrlatan Oðan, Astým ve solunum yolu rahatsýzlýklarýna karþý faydalý olduðu biliniyor. Bu özelliklerinden dolayý eskiden fazla bulunmayan býldýrcýn yumurtasýnýn tüketimine son yýllarda önem veriliyor dedi. Yapýlan býldýrcýn ýslah çalýþmalarýndan sonra yumurta ve et üretiminde artýþ yaþandýðýna dikkat çeken Oðan, býldýrcýn sayýsýnýn daha da artacaðýný söyledi. Koku alamýyorum diyenler dikkat oku alma duyusunun zayýflamasý birçok hasta- habercisi Klýðýn Bilim adamlarý doktorlardan, hastalarýndaki koku alma kaybýný yakýndan takip ederek, bu konuda daha dikkatli olmalarýný istedi. Köln Üniversitesi Hastanesi ve Dresden Teknik Üniversitesi uzmanlarý, yayýmladýklarý makalede, koku alma duyusunun zayýflamasýnýn, parkinson ve alzheimerýn da aralarýnda bulunduðu, beyin sinir hücrelerinin ölümüne iþaret eden birçok hastalýðýn habercisi olduðunu bildirdi. Uzmanlar, alzheimerlý hastalarda unutkanlýk, parkinson hastalarýnda ise titremeler baþlamadan yýllar önce bu kiþilerde koku alma duyusunun zayýfladýðýný belirtti. Bilim adamlarý, koku almadaki zayýflýðýn takibi ile bu hastalýklarýn erken teþhis edilebileceðini kaydetti.

19 Reflü için sadece ilaç yetmez Akþam yemeði ile uyku arasýndaki zamaný artýrarak reflüyü kontrol edebilirsiniz. Akþam yemeði ile uyku arasýndaki zamaný artýrarak; en az 3 saate çýkarmanýn midedeki reflüyü kontrol altýna almada önemli olduðunu vurgulayan Uzm. Dr. Akif Nuri Doðann'ýn diðer önerileri þöyle: Akþam yemekten sonra bir þey yememeye özen gösterin ve akþam yemeðini hafif yemeye özen gösterin. Alkol ve sigarayý kesinlikle býrakýn. Býrakamam diyenlerdenseniz azaltýn. Yüksek miktarda yað ve protein içeren fast food türü gýdalardan uzak durun. * Kemer, korse, dar pantolon gibi bel bölgenizi sýkacak kýyafet ve aksesuvarlar kullanmayýn. Yemek yedikten hemen sonra uzanmayýn, egzersiz yapmayýn ya da aðýr bir þeyler kaldýrmayýn. Fazla baharat kullanýmýndan kaçýnýn. Baharatýn gereðinden fazla kullanýlmasý mide reflüyü artýrýr. Kola, domates, portakal suyu, soda gibi asitli besinlerden uzak durun. Cips, kraker ve kabuklu yiyecekleri tüketmeyin. Yemeðinizi yavaþ yavaþ ve iyice çiðneyerek yiyin. Bir defada çok fazla yemek yemeyin. Yemek sýrasýnda fazla su tüketmeyin. Su tüketiminizi öðün aralarýnda yapýn. Fazla kilo probleminiz varsa, kilolarýnýzdan kurtulmak için harekete geçin. Çünkü fazla kilolar karýn içi basýncýný artýrdýðý için mide reflünüzü tetikleyebilir. Çikolata, kahve gibi kafein içeren ürünlerden uzak durun. YÝTÝK Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýlknur MUMCU GÜLCAN Nihat kýzý 27/12/1981 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1930) YÝTÝK 2001 yýlýnda Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezinden almýþ olduðum kalfalýk belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Sadýk YALÇIN Ýbrahim oðlu 1981 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:1923) YÝTÝK 209 ada 13 parselde Selçuk Bolat adýna devam eden inþaatýmýzýn Alaca Mal Müdürlüðünden alýnan Yapý Denetim Hizmet Bedeli alýndý dekontu kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. T.C.: (Ç.HAK:1922) YÝTÝK Çorum Vergi nin sicil numaralý mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Seri A numaralar arasý 1 cilt fatura, Seri A sicil numaralar arasý 1 cilt sevk irsaliyemi, Seri A numaralar arasý 1 cilt sevk irsaliyemi kaybettim. Hükümsüzdür. Hamiyet DEMÝRCAN T.C.: (Ç.HAK:1921) (Ç.HAK:1690) HARÝTA TEKNÝKERÝ ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Meslek Yüksek Okulu Harita Bölümü mezunu Harita Teknikeri bay eleman alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:1874) (Ç.HAK:1615) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:3777) (Ç.HAK:1631) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. Oto Tamirciler Bölümünde 492 m2 satýlýk dükkan. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR Alüminyum-plastik doðrama iþinden anlayan kalfa ve çýraklar alýnacaktýr. Dolgun ücret+ssk Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:1653) Gülabibey Mh. Cemilbey Cd. No: 17/A (Sanat Okulu Karþýsý) Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D Firmamýzda görevlendirilmek üzere Kaynakçýlar Alýnacaktýr (Ç.HAK:1663) gerekmektedir. Mür. Tel: * 28 yaþýný aþmamýþ * Sigara kullanmayan * Askerlik ile iliþiði olmayan Müracaat: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. Erdemli Ýþhaný No:1/7 (Ulucami arkasý) Tel: Cep: Devren Satýlýk Beyaz Eþya Yetkili Satýcýsý Halen faal durumda olan iþyerimiz iþ deðiþikliði nedeniyle devren satýlýktýr. Asilay Dayanýklý Tüketim Mallarý Karakeçili Mah. Albayrak Cad. No: 8/A Tel: Eleman Aranýyor Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere aðýr vasýta ehliyeti olan E sýnýfý, SRC belgeli eleman alýnacaktýr. Tercihen lise mezunu. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. (Ç.HAK:1890) ÜÇEL VÝNÇ VÝNÇ - HÝAB VÝNÇ ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ Küçük Sanayi Sitesi 23. Cadde No:4 ÇORUM ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ FÝRMAMIZDA LABORATUVAR BÖLÜMÜNDE ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE BAY-BAYAN GIDA TEKNÝKERÝ YA DA MÜHENDÝSÝ ile ZOO TEKNÝKERÝ ve LABORANT ALINACAKTIR. BAÞVURULARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR. (Ç.HAK:1924) ELEMAN ARANIYOR Endüstri Meslek Lisesi makina, torna tesviye, veya motor bölümü mezunu eleman ve matbaa elemaný alýnacaktýr. Adaylarýn askerlik hizmetini tamamlamýþ olmalarý gerekmektedir. Gýda Toptancýlar Sitesi 1.Blok No:2 (Ç.HAK:1919) BENLÝ YEM Adres:Ankara Yolu 5. Km Çorum/Türkiye Tel: Güven Yem Sanayi Tic. Ltd. Þti. Ankara Asfaltý 7. Km. ÇORUM ACÝL SATILIK 3+1 DAÝRE (Ç.HAK:1902) (Ç.HAK:1633) (Ç.HAK:1867) Doðalgaz tesisatý konusunda tecrübeli elektrik kaynakçýsý aranmaktadýr. Gazi Caddesi (LC Waikiki yaný) No:40/B Satýlýk Dükkan Küçük Sanayi Sitesi Mobilyacýlar Bölümünde 400 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Eleman Aranýyor Endüstri Meslek Lisesi kökenli MYO Makina Ressamlýðý bölümü mezunu Autocad ve Solid programlarýný kullanabilen 28 yaþýný aþmamýþ Askerliðini yapmýþ Sigara kullanmayan Eleman Alýnacaktýr. Müracaat GSM: (Ç.HAK:1883) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 73. Sk. No: 6 Oto Tamirciler Bölümünde 290 m2 dükkan sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:1812) 128 m2 doðalgazlý, parkeli, güney cephe 69 bin TL Adres: Yavruturna Mah. Kýbrýs Cad. Hanýmeli Apt. 2. kat No: 19/7 (Bahçelievler Karakolu altý) Tel: AUTO CHECK UP 2. EL OTO TEST MERKEZÝ Garantili Oto Expertiz Merkezi ÞÝMDÝ ÇORUM DA 2. el araç alým-satýmýnda güvenilir expertiz raporu verilir. Ankara Yolu 2. Km. Ýkram Petrol içi (Ç.HAK:1929) Devren Satýlýk Ýþyeri ÇALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ (Ç.HAK:1915) Halen faal durumda olan müþteri potansiyeli mevcut köy ürünleri dükkaný devren satýlýktýr. Kýrçiçeði Köy Ürünleri Albayrak Cad. Alaybey Sok. No: 71/A Tel: (Ç.HAK:1913) Organize de bulunan fabrikalarýmýzýn kapasite artýþýndan dolayý *Makine Teknikeri *Makine Ressamý *CNC Operatörü *Tornacý *Borvekci alýnacaktýr. (Ç.HAK:1918) Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir Çorum Teknik Çelik Döküm Makina Ltd. Þti Firmamýz Bitkisel yað üretim tesisinde çalýþtýrýlmak üzere Kimyacý Tecrübeli Kimyager Gýda Mühendisliði Ziraat Mühendisliði Gýda Bölümü herhangi birinin mezunu Baþvuru yapacak þahýslarýn iþ tecrübeleri bulunmasý gerekmektedir Baþvurularýn þahsen 1 adet vesikalýk foto ve cv ile yapýlmasý rica olunur ORTA ANADOLU TARIM GIDA SAN TÝC A.Þ ORGANÝZE SAN BÖL. 5 CAD.NO 3 ÇORUM TEL: FAX: Devren Acil Satýlýk Lokanta Þehir dýþýndaki iþlerimin yoðunluðu nedeniyle faal (Ç.HAK:1928) durumdaki lokanta acil satýlýktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:1897) (Ç.HAK:1886) (Ç.HAK:1624) ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) 1000 m2 olan yerler TL TL den BAÞLAYAN PAZARLIKLI FÝYATLARLA BAY / BAYAN ELEMAN ARANIYOR Organize Sanayi ndeki fabrikamýza, Bay/Bayan sürekli çalýþabilecek elemanlar alýnacaktýr. (Ç.HAK:1619) KOC GAYRÝMENKUL DEN KAMPANYA SON 4 PARSEL Satýlýk 2. el kalorifer kazaný (Ç.HAK:1870) Satýlýk 2012 Model Sýfýr TRAKTÖR 70 beygir, orjinal, klimalý, kabinli (Ç.HAK:1899) Takas olur. Mür. Tel: Direksiyon Öðretmeni Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Bilinç Sürücü Kursu Ýnönü Cad. Konak Ýþ Merkezi 2. ve 3. Kat ÇORUM Tel: kalorilik Mür.: Baþvuru için Gsm: Baþvuru saatleri : 12:00 17:00. Satýlýk Masaj Yataðý Elektrikli 2 adet masaj yataðý satýlýktýr. Mür. Tel: Meydan Cami Yaptýrma ve Yaþatma Derneði (Ç.HAK:1910) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM (Ç.HAK:1903) ÝSTANBUL DAKÝ TÜM GAYRÝMENKULLERÝNÝZ EN HIZLI ÞEKÝLDE SATILIR, KÝRAYA VERÝLÝR VE HER YERDEN GAYRÝMENKUL TEMÝN EDÝLÝR. PARANIN MERKEZÝ Gayrimenkul, Yatýrým, Kiralama Büyükdere cad. No:13/206 (Eski Ali Sami Yen Stadyumu karþýsý) Mecidiyeköy-Þiþli/Ýstanbul (Ç.HAK:1850) (Ç.HAK:900) SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: 6 da 490 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: DÝLEK KERESTE DE YAZ KAMPANYASI Ýnþaatlýk kereste satýþý baþlamýþtýr Çam Kereste 450 TL+KDV Piknik Masasý 250 TL * Ahþap bað evleri satýþý baþlamýþtýr Adres: Keresteciler Sitesi Hayvan Pazarý Karþýsý Tel: (Ç.HAK:1637) Firmamýzda görevlendirilmek üzere * Endüstri Meslek Lisesi mezunu Makine üretimi ile ilgili bölümlerden mezun Elemanlar Alýnacaktýr * 28 yaþýný aþmamýþ * Sigara kullanmayan * Askerlik ile iliþiði olmayan Müracaat: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. Erdemli Ýþhaný No:1/7 (Ulucami arkasý) Tel: Cep: (Ç.HAK:1662) SATILIK DAÝRE Buharaevler 5. caddede m2 daire sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Çorum Ýletiþim: YILMAZTÜRK EMLAK OFÝSÝ Ulucamii Karþýsý Devren Satýlýk Kuruyemiþ Dükkaný Ýnönü Caddesi nde Finansbank Yaný (Ç.HAK:1927) Mür. Tel:

20 ASKF de 13. Baþkan ÇARÞAMBA 3 TEMMUZ 2013 orum Amatör Spor Kulüpleri Fede- 13. Olaðan Genel Ku- Çrasyonu nun rulu 6 Temmuz cumartesi günü yapýlacak. Ýl Genel Meclisi Toplantý Salonu nda saat 11 de baþlayacak genel kurulda Federasyon a ASKF delegelerini bildiren kulüp temsilcileri oy kullanabilecek. Sefer Kurtaran Baþkanlýðýndaki ASKF Yönetim Kurulu yeni dönemde de ayný isim baþkanlýðýnda oluþturulacak bir yönetimle göreve devam etme kararý almýþtý. Mevcut yönetimde bazý deðiþiklikler yapýlarak yeni yönetimin cumartesi günü yapýlacak seçimle göreve seçilmesi bekleniyor. Bonservisini alýp gelene kapýmýz açýk Belediyespor Mali As Baþkaný Mustafa Özbayram, Çorumspor un istedikleri yedi futbolcuya 70 bin lirayý ödemeyi kabul etmelerinin mümkün olmadýðýný ancak bu futbolcular içinden bonservisini alarak gelecek herkeze kapýlarýnýn açýk olduðunu ve baþlarýnýn üzerinde yeri olduðunu söyledi. orum Belediyespor ÇMali As Baþkaný ve Basýn Sözcüsü Mustafa Özbayram, Yönetim olarak yaptýklarý toplantýlarda son geliþmeleri deðerlendirdiklerini ve bir dizi kararlar aldýklarýný söyledi. Özbayram, Çorumspor kulübünden almayý planladýklarý yedi isimle ilgili olarak Baþkan Rumi Ispanak ýn istediði 70 bin liralýk rakamý kabul etmediklerini açýkladý. Çorum Belediyespor Çorum Beelediyespor Mali As Baþkaný Mustafa Özbayram Yönetimi Çorumspor dan yedi futbolcu istemiþti. Çorumspor Yönetimi de bu futbolculardan Onur Aksar, M. Yasin Özkarslý ve Samet Bayrak a farklý kulüplerden teklif geldiðini ve 70 bin lira önerildiðini bu üç futbolcuya önerilen rakamýn verilmesi halinde diðer üç futbolcudan ücret istenmeyeceðini bildirmiþti. Özbayram, bonservisini alarak gelecek bu futbolcularýn hepsinin Yiðitcan Adanaspor da Belediyespor 50 bin lira bonservis bedeli aldý Yiðitcan Adanaspor da iðitcan ýn bon- Adanas- Yservisi por a verildi. Mali As Baþkan Mustafa Özbayram, Adanaspor un Yiðitcan ýn bonservisi için belirledikleri rakamý kabul ettiðini ve bu futbolcunun sözleþmesinin karþýlýklý olarak fesh edildiðini söyledi. Dün Çorum a gelen Adanaspor Yöneticileri Yiiðitcan ýn sözleþmesinin için gerekli evraklarý verdiler ve sözleþeme fesh edildi. Özbayram, Yiðitcan a yeni takýmýnda baþarýlar diledi. baþlarý üzerinde yeri olduðunu ancak bu belirlenen rakamý vermelerinin söz konusu olmadýðýný söyledi. Futbolcularýn hakettikleri ücreti mutlaka vereceklerini onlarýn Çorum da forma giymesini istediklerini ancak bu rakamý ödemelerinin mümkün olmadýðýný belirten Özbayram, bonservisini alýp gelecek isimlere hemen imza attýracaklarýný söyledi. Özbayram ayrýca lojmandaki malzemeler için rakamýda kabul etmediklerini ve Çorumspor un buradaki demirbaþlarýn tamamýný alabileceðini belirtti. Yönetim Kurulu toplantýsýnda transfer bütçesi konusunda da görüþmeler yaptýklarý gelir saðlamak için stada reklam tabelasý ve kombine bilet için çalýþma yapma kararý aldýklarýný belirten Özbayram, 250 kombine bilet bastýracaklarýný 50 sinin VÝP olacaðýný ve beþ bin liradan satýlacaðýný 200 ünün ise kapalý tribün olarak iki bin liradan satýlacaðýný söyledi. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ün Beþiktaþ Baþkaný Fikret Orman ile göüþeceðini ve sezon açýlýþýna Beþiktaþ ý getirmeyi amaçladýklarýný belirten Mali As Baþkan Mustafa Özbayram, ayrýca önümüzdeki günlerde Gençlik ve Spor Bakaný, Ýddaa Genel Müdürü ve MHK Baþkaný ný ziyaret etmeyi Geçtiðimiz ay yapýlan Futbol Federasyonu Mali Genel Kurulu nda Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, Beþiktaþ Baþkaný Fikret Orman ile bir süre görüþmüþtü. Gül, bu görüþmenin sonucunda sezon açýlýþýna programlarýnýn uymasý halinde Beþiktaþ kulübünü Çorum a davet edicek. Nedim tamam gibi orumspor eski futbolcularýndan Nedim ile büyük Çoranda anlaþma saðlandý. Mustafa Özbayram, Nedim in Belediyespor da forma giymeye sýcak baktýðýný ve 2. lig hedefiyle yola çýkmasýndan dolayý teklifi kabul ettiðini söyledi. Nedim ile yapýlan görüþmede büyük oranda anlaþma saðlandýðýný belirten Özbayram, kendisinin babasý ile görüþmek için bir izin istediðini ve kesin anlaþmanýn bugün olmasýný beklediklerini açýkladý. Öte yandan diðer eski Çorumspor lu futbolcular Vedat Aþkan, Mehmet Akif Tatlý ve Buðra Erdoðan la ilgili olarak görüþmelerin sürdüðünü belirten Özbayram, bu futbolcularýn kontenjan olmasý nedeniyle hesaplý gitmek istediklerini söyledi. Ispanak TRT Haber de canlý yayýna baðlandý Gençlerimize güvenelim önlerini açalým TRT Haber de yayýnlanan Ali Okancý nýn sunduðu Spor Kritik programýna telefonla baðlanan Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, Belediyespor a üç futbolcuya 70 bin lira verirseniz yedi futbolcu veririz demediklerini, Belediyespor un yedi futbolcu istediðini kendilerinin üçüne yetmiþ bin lira verilmesi halinde diðerlerinden ücret almayacaklarýný söylediklerini belirtti. Ispanak, gençlere güvenmeleri ve önlerini açmalarý gerektiðinide belirtti. Batmanspor kalecisi Akýn Çamlýdere Þekerspor dan Oyak Renault takýmýndan Orhangazispor dan Alkan Hüseyin Ýriç Ýrfan Þiþova Yakup Kayýþ Belediyespor da transferde öne çýkanlar Ç orum Belediyespor un transfer lishangazispor dan sol bek ðimiz yýl kiralýk olarak kaleci Akýn Alkan, Or- Öte yandan geçtitesindeki öncelikli isimler açýklandý. Mali As Yakup Kayýþ, Bandýrmaspor dan sol kanat Belediyespor da forma giyen Ýbrahim Ethem ile Baþkan Mustafa Özbayram ýn oyuncusu Cenk Cengiz, görüþtüklerini büyük verdiði bilgiye Çamlýdere Þekers- oranda anlaþtýklarýný bu göre Boluspor dan santrafor Oktay Karakullukçu, por dan ön libero Hüseyin Ýriç, Gazianteps- futbolcunun cuma günü kesin kararýný bildirece- Trabzon por dan kaleci Eyüp ðini ve kesin anlaþmapor dan 1461 den sol kanat Türkaslan. nýn imzalanacaðýný belirtti. oyuncusu Mehmet Gökhan Bu futbolcularla ilgili Yýlmaz, Oyak Re- nault takýmýndan ön libero Ýrfan Þiþova, Bartýnspor dan görüþmelerin devam ettiðini belirten Özbayram, inceleme ve araþ- Özbayram, Ýskilip Belediyespor dan kaleci Utku ile büyük oranda sol kanat týrma sonunda kesin an- anlaþtýklarýný ve bu oyuncusu Volkan Sipahi, Keçiören den forvet Tahir Kut, Batman dan laþma saðladýklarý isimlerin Çorum a çaðrýlarak resmi sözleþmenin isimle büyük ihtimal bugün resmi sözleþmeyi imzalayacaklarýný söylerdi imzalanacaðýný söyledi. Oktay Karakullukçu Nedim Köseoðlu orumspor Baþkaný Rumi Ispanak, TRT Ha- katýldýðý televizyon programýnda ken- Çber de dilerinin üç futbolcuya 70 bin lira verilmesi halinde dört futbolcusu ücretsiz vereceklerini söylediklerini açýkladý. Pazartesi akþamý Ali Okancý nýn sunduðu Spor Kritik programýna telefonla baðlanan Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak, sahipsiz býrakýlan Çorumspor un iki yýlda iki lig düþerek Bölgesel Amatör Lig de mücadele edeceðini þehrin tek profesyonel takýmý olan Belediyespor un kulüplerinden yedi isme talip olduðunu belirterek Bizden istedikleri yedi isimden üçüne baþka taliplerde bulunuyor. Bizde yönetim kurulu olarak bu üç futbolcumuza önerilen rakamlar doðrultusunda 70 bin lira para istedik. Diðer istedikleri dört futbolcuya ise ücret almayacaðýmýzý söyledik. Çorumspor olarak son yýllarda kurulan güçlü alt yapýmýzla büyük baþarýlar kazandýk. Türk gençliðine güvenildiði önleri açýldýðý zaman neler yapabileceklerini gösterdiler. 3. ligde mücadele eden kadromuzdaki tamamý alt yapýmýzdan yetiþen gençlere bir çok kulüpten teklif var. Bizler onlara güvendik onlarda bunun karþýlýðýný verdiler. Ülkemizin olduðu gibi Çorum da da en büyük sorunun gençlerimize güvenmemek ve onlara forma vermemek olduðunu görüyorum. Bunu aþtýðýmýz takdirde Türk futbolu çok yetenekli isimler kazanacaktýr dedi. Çekirdek Kardeþler Çanakkale ile büyük oranda anlaþtý olkan ve Çekirdek Vkardeþlerin ayrýlmasý kesinleþti. Çorum Belediyespor iki futbolcunun belirlenen bonservis bedellerini getirmesi halinde fesih iþleminin yapýlacaðýný açýkladý. Mali As Baþkan Mustafa Özbayram, yapýlan görüþmeler sonunda Volkan ve Haydar Çekirdek kardeþlerle yapýlan görüþmeler sonunda yollarýn ayrýlmasýna karar verildiðini iki futbolcununda bonservis bedellerini getirmeleri halinde serbest býrakýlacaklarýný söyledi. Belediyespor Yönetimi Haydar için 50 bin, Volkan için 20 Volkan Çekirdek bin lira bonservis bedeli belirlemiþti. Ýki futbolcu da askerlik sorunlarý nedeniyle 2. lig takýmlarýna transfer olmak istiyor. Bu amaçla Çanakkalespor ile görüþen iki futbolcunun bu kulüple anlaþtýðý bu hafta içinde resmi Belediyespor ile sözleþmelerini fesh edecekleri öðrenildi. Haydar Çekirdek Gökhan Karakuþ muradýna erdi orum Belediyespor eski antrenörle- Gökhan Karakuþ, Aynur Çrinden Adýgüzel ile hayatýný birleþtirdi. Çorum TÜFAD üyesi Gökhan Karakuþ geçtiðimiz hafta sonu Aliþ Düðün Salonu nda düzenlenen bir törenle Aynur Adýgüzel ile evliler kervanýna katýldý. Aynur-Gökhan çiftinin düðün törenlerine genç çiftin yakýnlarý ile spor camiasýndan çok sayýda davetli katýldýlar. Çorum HAKÝMÝYET genç çifti tebrik eder ömür boyu mutluluklar diler. Aynur ve Gökhan Karakuþ çifti düzenlenen bir törenle evliler kervanýna katýldýlar

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı