Vakum-SF6 Tipi Kesicilerin Karþýlaþtýrýlmasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vakum-SF6 Tipi Kesicilerin Karþýlaþtýrýlmasý"

Transkript

1 Vakum-SF6 Tipi Kesicilerin Karþýlaþtýrýlmasý 1 Orta gerilim kesici pazarýnda deðiþik çalýþma prensiplerine göre tasarlanmýþ kesiciler sunulmaktadýr. Dolayýsýyla bu ürünlerde teknolojik farklýlýklarýn bulunmasý normaldir, zira deðiþik imalatçýlarýn kendilerine göre farklý tasarým felsefeleri veya birbirinden farklý norm, imalat imkanlarý ve alýþkanlýklarý olabilmektedir. Muhakkak ki hiçbir ürün, kesin olarak bütün üstünlükleri tekelinde bulunduramaz. Her ürünün, diðerlerine oranla avantajlarý veya eksiklikleri olabilir. Buna baðlý olarak da bazý ürünler, belirli kullanma sahalarý için, diðerlerinden daha uygundur. Tesisinde kullanmak üzere orta gerilim kesicileri alacak olan kullanýcý, doðru seçimi yapmak için, hem kendi iþletme þartlarýný hem de alacaðý ürünün teknik özelliklerini iyi bilmek mecburiyetindedir. Kullanýcýnýn, hem kendi tesisinin iþletme özellikleri, hem de alacaðý cihazlar hakkýndaki bilgisi eksik ise, belki de sadece ürünün fiyatýna bakarak seçim yapmaya doðru gidecektir. Ancak böyle bir seçim her zaman en doðru seçim olmayabilir. Kullanýcý, iþletmesinin selameti bakýmýndan, alacaðý ürünün kalitesini, arýza yapma ihtimalini, bakým ihtiyacý sýklýðý ve masraflarýný ve de en önemlisi, iþletmenin kesintiye uðramasý halinde uðrayacaðý zararýn, daha ucuza aldýðý kesici maliyetinin kaç katýna çýkacaðýný hesaba katmasý lazýmdýr. Aþaðýdaki açýklamamýz, kullanýcýnýn kendi ihtiyacýna en uygun cihazý seçmesine yardýmcý olmak üzere, piyasalarýmýzda satýlan kesicilerin özelliklerini tanýtmak gayesini hedef alýyor. Bunu yaparken de elimizden geldiði kadar tarafsýz kalmaya çalýþtýk. Piyasada en çok bulunan kesicilerin özellikleri Halen piyasamýzda aðýrlýklý olarak deðiþik iki sistemde çalýþan kesici bulmak mümkündür: Vakumda ark söndürmeli SF6 gazýnda ark söndürmeli Pazarlarýmýzda az yaðlý tabir edilen kesiciler de bulunmaktadýr, ancak bu tipler her geçen gün azalmakta ve önemini kaybetmektedir. Aþaðýda, en yaygýn Vakum ve SF6 kesicilerinin özellikleri, uygun kullanýþ yerleri anlatýlmýþ teknik ve iþletme karakteristiklerinin karþýlaþtýrmasý yapýlmýþtýr. Vakum kesici olarak Siemens in en yeni ürünü olan 3AH tipi ele alýnmýþ, SF6 kesici olarak ise herhangi bir marka hedeflenmemiþ sadece sistem olarak ele alýnmýþtýr.

2 Sistem özellikleri ve karþýlaþtýrma 1 Vakum tekniðinde, elektrik arký vakum ortamýnda yani havasý tamamen boþaltýlmýþ bir hücrede (vakum tüpü) söndürülmektedir. SF6 (sülfür heksafluorid) tekniðinde ise elektrik arký SF6 gazý ile dolu bir hacimde (kesici kutbu) söndürülmektedir. Bu iki tipin de kullanma sahalarý deðiþiktir. Vakumda söndürmede, ana kontaklarýn ayrýlmasý ile baþlayan elektrik arký, hava boþluðunda iyonizasyon (yani ortamýn elektrik akýmý için geçirgen olmasý) sebep olmamaktadýr. Kontaklarýn ayrýlmasý ile oluþan metal buharý plazmasý içinden elektrik arký çok kýsa bir süre (en fazla 6ms) için akar ve ilk sýfýr noktasý geçiþinde kesilir. Metal buharý birkaç mikrosaniye içinde ana kontaklarýn üzerine çöker ve ortamýn yüksek dielektrik gücü (geçirgensizlik) tekrar tesis edilmiþ olur. Ayrýca kontaklarýn özel yapýsý ve malzemesinden dolayý (krombakýr alaþýmý) ark akýmýnýn kesildiði andaki deðeri (kýyým akýmý = chopping current) 4-5 A mertebesinde kalýr.düþük kýyým akým ve tekrar tutuþmalarýn olmamasý, aþýrý kesme gerilimlerin (switching overvoltage) oluþmasýný önler. Vakum tekniðinin en önemli özellik ve üstünlükleri þunlardýr: Vakum tüpü conta gibi, zamanla bozulabilecek elemanlar kullanýlmadan, tamamen kaynak / lehim tekniði ile imal edilmiþ, dýþ tesirlere karþý hermetik olarak kapalý bir sistemdir. Tüpün içinde herhangi bir gaz bulunmadýðýndan (vakum derecesi 10 bardýr), arkla birlikte gaz ayrýþým maddeleri oluþmamaktadýr. Vakumda oksidasyon olmadýðýndan, kontak yüzeylerinin okside olmasý mümkün deðildir. Dolayýsýyla çok düþük olan kontak direnci (10), þalterin ömrü boyunca deðiþmemektedir. Kontaklarýn özelliði þalterin ömrü boyunca deðiþmediðinden, vakum þalter, benzerlerine oranla daha çok sayýda yüksek akým kesebilir. Normal þartlar altýnda bir 3AH kesicisi, tipine göre: - Nominal iþletme akýmýný defa, - Nominal kýsa devre akýmýný defa açabilir. Vakumlu kesicinin mekanik ömrü açma / kapama iþlemidir. Hatta özel tiplerde açma / kapama adedine ulaþmaktadýr. Vakum kesiciler tam manasýyla bakýmsýzdýr. En az 20 sene olarak kabul edilecek bir iþletme ömrü içinde normal olarak hiçbir bakým gerektirmez, sadece birkaç senede bir mekanizmanýn belirli noktalarýnýn yaðlanmasý yeterlidir. Vakumlu kesici, bir SF6 gazlý kesici ile karþýlaþtýrýldýðýnda, yukardaki özelliklerle ilgili þu sonuçlara varýyoruz:

3 SF6 kesicilerin iki ayrý ana tipi bulunmaktadýr. Kendi kendine üflemeli kesici (gaz tamponlu pistonlu). Akýma baðlý söndürmü sistemli kesici (döner arklý) (Türkiyede genellikle bu tip üretilmektedir). SF6 gazlý kesicilerde, arkýn etkisiyle zaman içinde SF6 gazýnda ayrýþým maddeleri oluþmaktadýr. Bunlarýn temizlenmesi þarttýr. Temizleme iþlemi ise, zor ve masraflýdýr. Kesici kutubunun sökülmesi icab eder; bu iþ de normal olarak sadece kesicinin fabrikasýnda yapýlabilir. SF6 gazlý kesicilerde elektrik arkýnýn aþýndýrma ve oksidasyon tesiri yüksek olduðundan, kontaklarýn direnci zaman içinde yükselmektedir. Normal olarak SF6 kesiciler, tiplerine göre: - Nominal iþletme akýmýný defa, - Nominal kýsa devre akýmýný defa açabilirler. Mekanik iþletme ömrü açma/kapama civarýndadýr. SF6 gazlý kesicinin normal iþletme þartlarý altýnda bakým aralýklarý 5-10 senedir. Kesicide aranan özellikler Bir kesici alýcýsýnýn alacaðý üründe arayacaðý özellikler þunlar olmalýdýr: 1- Garanti edilen elektriki deðerlerin tutulmasý 2- Ýþletme þartlarý altýnda sorunsuz çalýþmasý 3- Güvenirlilik 4- Can ve mal emniyetinin saðlanmasý 5- Uzun ömür 6- Seyrek bakým gerekliliði, bakým ve tamirinin kolay, çabuk ve az masraflý olmasý. Yukarýdaki hususlarý dikkate alarak, her iki kesici tipini karþýlaþtýrdýðýmýzda þu durum ortaya çýkmaktadýr. 1- Garanti edilen elektriki deðerlerin tutulmasý Her ciddi imalatçý bu deðerleri garanti eder ve tutabilir. Kesicilerin performans deðerleri çeþitli Test ve Ýmalat Sertifikalarý ile belgelenmiþtir. Siemens ürünlerinin,ilgili bütün uluslararasý normlara uygunluðunu belgeleyen sertifikalarý mevcut olup, bunlar, sorulduðunda ibraz edilebilmektedir. 2-Ýþletme þartlarý altýnda sorunsuz çalýþma Kesiciler kullanýlacaðý iþletmenin þartlarýna uygun olarak seçilmelidir. Bu özel iþletme þartlarýndan bazýlarý aþaðýdadýr. Kapasitif akýmlarýn kesildiði iþletme Çok düþük endüktif akýmlarýn kesildiði iþletme Düþük endüktif akýmlar kesildiði iþletme Ark ocaklarý kesicisi olarak iþletme Elektriki nakil vasýtalarý þebekeleri kesicisi olarak iþletme

4 Genel olarak, bütün iþletme þartlarýna cevap verebilecek tek bir kesici tipi bulmak zordur. Vakum ve SF6 kesicilerin yukarýdaki iþletme þartlarý altýnda performanslarý deðiþik olduðundan, bu performanslarý daha detaylý olarak ele almakta fayda vardýr. Kapasitif akýmlarýn kesilmesi Bu baþlýðýn tarifine aþaðýdaki iþletme þartlarý girmektedir: Kondansatör cihazlarý ile boþta kablo (yüksüz durumda) ve hava hatlarýnýn devreden çýkarýlmasý Kondansatör cihazlarýnýn devreye alýnmasý ve paralele sokulmasý Gerek vakum, gerek SF6 kesicileri kondansatör, boþta kablo ve hava hatlarýný, tekrar tutuþma ve aþýrý gerilimler yaratmadan devreden çýkarabilirler. Kondansatörlerin devreye alýnmasý ve paralele sokulmasý esnasýnda, dik ve yüksek pikli akýmlar oluþmaktadýr. Kýsa ark süresinden dolayý vakum kesiciler bu iþlemleri problemsiz yapabilirler. Geçmeli veya lale kontaklý SF6 kesicileri, daha uzun kontakt temasý zamanlarýndan dolayý bu vazife için çok uygun deðildir. Böyle durumlarda kesici ile birlikte, akým piklerini azaltacak reaktörler kullanmak mecburiyeti doðabilir. Çok düþük endüktif akýmlarýn kesilmesi Boþta (yüksüz) transformatörlerin devre dýþý edilmesi bu baþlýðýn altýna girer. Bu tip akýmlar en zor kesilebilen endüktif akýmlardýr. 3AH tipi kesiciler 5A in altýnda kalan kýyým akýmlarý (chopping current) sayesinde aþýrý gerilimlere sebebiyet vermeden bu iþlemi yapabilir. Aþýrý gerilim koruyucularýna lüzum yoktur. Akýma baðlý söndürme prensibine göre çalýþan dönen ark tipi SF6 kesicileri, aþaðýyukarý modern vakum kesicileri gibi düþük kýyým akýmlarýna sahiptir. Buna karþýlýk, kapasitif akýmlarý kesmek için tasarlanmýþ, gaz yastýklý pistonlu kesicilerin kýyým akýmlarý, daha yüksek olup aþýrý gerilimlere sebebiyet verebileceðinden, bu þartlar altýnda kullanýlmasý problemler yaratabilir. Düþük endüktif akýmlarýnýn kesilmesi Bu iþletme þartýnda iki ayrý durum olabilir: Dengeleme reaktörlerinin devreden çýkarýlmasý, Belirli bir gücün altýndaki elektrik motorlarýnýn yol alma sýrasýnda veya frenli motor durumundayken devreden çýkarýlmasý. Dengeleme reaktörlerinin devreden çýkarýlmasýnda, gerek vakum gerekse gaz yastýklý pistonlu SF6 kesiciler aþýrý gerilimlere sebep olabilirler. Bu durumlarda her iki kesicide de gerilim sýnýrlayýcýlarý kullanmakta fayda vardýr. Akýma baðlý söndürme sistemli SF6 kesiciler ise sýnýrlý kýsadevre sahalarý yüzünden (36 kv de en çok 31,5 ka), genel olarak bu vazife için uygun deðillerdir. 600 A veya daha düþük deðerlerde motor yol alma akýmýnýn kesilmesi durumunda vakum kesicilerde aþýrý gerilimler meydana gelebilir. Böyle durumlara karþý aþýrý gerilim sýnýrlayýcýlarý kullanmak tavsiye edilir. (Siemens 3EF sýnýrlayýcýlarý ile þimdiye kadar çok olumlu sonuçlar alýnmýþtýr. Bu tip sistemler, emniyet þartlarý çok aðýr basan nükleer santrallerde dahi baþarý ile kullanýlmýþtýr).

5 Kesiciler için özel kullaným sahalarý Diðer iki önemli kullanma sahasý ise: - Ark ocaklarý ve - Elektriki nakil vasýtalarýný besleyen þebekeler. Ark ocaklarý uygulamasýnda, çok sýk olarak (günde belki yüz defa) trafo nominal akýmýnýn sýfýr ila yüzde ikiyüzü arasýnda deðiþen akým deðerleri kesmek sýk rastlanan bir durumdur. Bu çalýþma þartlarý kesicileri elektriki ve mekaniki olarak çok zorlayabilir. Vakum kesiciler bu kullanýþ için uygun olup ark ocaðý kesicisi olarak çok yaygýn kullanýlmaktadýr. Müsaade edilebilen açma/kapama sayýsý daha düþük olan ve de kýsadevre açma kapasitesi daha sýnýrlý olan döner arklý SF6 kesiciler çok nadir olarak ark ocaklarý tesislerinde kullanýlýr. Elektriki vasýta sistemlerinde kullanýlan düþük frekanslar (16 2/3 ve 25 Hz) ve de tek fazlý daðýtýmlarda arkýn sönmesi zorlaþmakta ve dolayýsýyla sönme zamaný uzamaktadýr. Bu þartlar altýnda SF6 kesicilerinin ark söndürme enerjisi, vakum kesicilere göre 10 katýna çýkmaktadýr, dolayýsýyla SF6 kesiciler bu uygulama için elveriþli deðildir. 3. Güvenilirlik Bir kesicinin öngörülen iþletme þartlarý içinde iþletmeyi aksatmadan arýzasýz çalýþabilmesi için: - Kaliteli bir imalatýn ürünü olmasý, - Ýþletme þartlarýna uygun olarak seçilmiþ olmasý, - Hatasýz kullanýlmasý, - Gerekli bakýmýn yapýlmasý, ve çok önemli bir husus olarak da - Teknik tasarýmý yönünden arýza yapmak ihtimalinin düþük olmasý lazýmdýr. Vakum kesiciler özellikle bu son noktada SF6 kesicilerine göre daha avantajlýdýr. Her mekanik sistemde olduðu gibi, arýza ihtimali parça sayýsýna ve de kullanýlan malzeme cinsine baðlýdýr. Vakum içinde ark söndürme sisteminin basit yapýsý sayesinde parça sayýsý çok düþüktür. Tüp içinde sadece bir adet hareketli parça vardýr. SF6 kesicilerinde olduðu gibi, gaz sýkýþtýrma piston tertibatý, gaz püskürtme konisi v.s. gibi parçalar yoktur. Vakum tüpünün haricinde de Siemens 3AH kesicinin tümünde de parça sayýsý en az sayýda tutulabilmiþtir. Genel bir karþýlaþtýrmada, vakum kesicinin bir kutbundaki parça sayýsý 22 iken, SF6 gazlý kesicilerde bu sayý 52 civarýndadýr. Vakum tüpü elemanlarý tamamen lehim / kaynak tekniði ile bir araya getirilmiþtir. SF6 tipi kesicilerde kullanýlan ve de zaman içinde eskiyip sýzýntýlara sebebiyet verebilecek contalý baðlantýlar yoktur. SF6 kesicilerde elektrik arký, kýsmen veya tamamen suni reçineden mamul kutuplarýnýn içinde söndürülmektedir. Vakum tüpün içinde ise arkýn tesiriyle bozulabilecek plastik veya reçine bazlý hiçbir eleman yoktur. Siemens in 3AH kesicinin tümünde reçineli eleman olarak sadece kutuplarý gövdeye tespit eden mesnet izolatörlerle, mekanizmadaki itici çubuklar ve de konstrüktif olarak esnemeye karþý kullanýlan kuvvetlendirici elemanlar vardýr. Bunlarýn hepsi de ark söndürme hacminin tamamen dýþýndadýr.

6 4. Can ve Mal Emniyeti Kullanýlacak yere göre uygun olarak seçilen tanýnmýþ bir imalatçýnýn ürünü her kesicinin, önceden öngörülen iþletme ve arýza þartlarý içinde problemsiz vazife görebileceði kabul edilebilir. Bununla beraber, iþletme veya bakým hatasýndan dolayý kazalar olabilir, personel ve mala zarar gelebilir. Az yaðlý ve SF6 kesicilerde bu problem bilhassa aðýr basar; zira yaðsýz kalan az yaðlý kesicilerle, gazý kaçan SF6 kesicilerin kýsa devre üzerinde açma yapma durumunda patlamalar ve bazý durumlarda personel için tehlike, teçhizat için ise zararlar meydana gelebilir. Vakum kesicinin böyle durumlarda diðer kesicilere göre avantajý, vakum tüpünün delinmesi halinde, vakum hali bozulur,bu durumdaki bir açmada kontaklar yanar ve iþ görmez durumuna gelir ancak hiç bir þekilde patlama olmaz ve de etrafa zararverilmez. 5. Uzun Ömür Þimdiye kadar Siemens in Berlin fabrikasýnda i aþkýn kesici imal edilmiþ olup, dünyanýn birçok yerinde hizmete girmiþtir. Bu kesicilerde kullanýlan yarým milyara yakýn vakum tüpünde arýza hemen hiç duyulmamýþtýr. Siemens in vakum tüpleri için, istatistik terminolojisinde kullanýlan MTTF faktörü (Mean Time To Failure = arýzalar arasý ortalama süre) sene olarak hesaplanmaktadýr ki bu da adeta sonsuz ömür demektir. Pratikte ise vakum kesiciler için kabul edilen iþletme ömrü en az 20 senedir. Vakum kesicinin mekanik aksamýnýn ömrü ise elektriki ömür kadar uzundur. Zira bu kesicilerin elektrik arkýný söndürmek için tükettiði enerji SF6 tiplerine göre daha düþüktür ve mekanizmaya iletilen çalýþtýrma gücü çok daha düþüktür. Mekanizmadaki parça sayýsý azlýðý ise arýza ihtimallerini daha da azaltmakta ve cihazýn ömrünün uzamasýna büyük katkýda bulunmaktadýr. 6. Seyrek bakým gerekliliði, düþük bakým masrafý Yukarýdaki güvenilirlik maddesinde açýklandýðý gibi, vakum kesici için pratik olarak kabul edilen ömür süresinde 10 senede bir (veya Ad. açma / kapama) mekanizmanýn bakýmýnýn yapýlmasý tavsiye edilir. Bu bakým da genel olarak mekanizmanýn bazý kýsýmlarýnýn yaðlanmasýndan ibarettir. SF6 tipi kesiciler için genel bakým süresi 5 senede (veya açma / kapamada) bir olmak üzere tavsiye edilebilir. Vakum kesicinin garanti edilen defa nominal, defa tam kýsadevre akýmýný kestikten sonra tüplerin kontrolü ve lüzumu görüldüðünde yenisiyle deðiþtirilmesi gerekebilir. Tüpün tamiri mümkün deðildir. SF6 kesicilerinde ise normal olarak garanti edilen defa nominal, defa tam kýsa devre akýmýný kestikten ve kutuplarýn kontrolünden sonra gerek görülürse, bazý hallerde tamir mümkündür; ancak bu sadece imalatçý fabrikasýnda yapýlacak zor ve masraflý bir iþlemdir. Yukarýdaki hususlarý deðerlendirdiðimizde vakum kesicilerin diðerlerine göre daha uzun sürelerde bakýma ihtiyaç gösterdiðini ve dolayýsýyla daha az masrafa yol açtýðýný söyleyebiliriz.

7 Orta Gerilim Kesicileri dünya pazar payý > 12,5 ka (Çin hariç) V a k u m SF6 Manyetik Az Yaðlý Yaðlý Almanya daki Vakum Kesicilerin pazar payý > %99 Vakum ve SF6 ark söndürme performanslarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Kriterler Patlama riski Söndürme ortamý Sýzdýrmazlýk güvenilirliði Ömür Kesme kapasitesi yelpazesi Anahtarlama darbesi Boyutlar Bakým masraflarý Zayýf Ýyi Çok Ýyi Mükemmel

8 Yýldýrým darbe dayaným gerilimi SF 6 5 bar Vakum Yað SF 6 1 bar Hava 1 bar Kontak Aralýðý Çeþitli ark söndürme ortamlarýnda kontak aralýðýna baðlý olarak deþarj gerilimi

9 Sonuç 1 Bugün dünya pazarlarýnda en yaygýn olan vakum ve SF6 tipi kesicilerin karþýlaþtýrmasýný yapmaya çalýþtýk. Vardýðýmýz sonuçlar kýsaca þöyle özetlenebilir: Vakum kesiciler, emsal kesiciler gibi normal iþletme þartlarýný karþýlayabildikleri gibi, ayrýca þu avantajlarý arzetmektedir: Vakum tüpler hermetik olarak kapalý olduðundan zaman içinde ark söndürme ortamýndaki deðerlerde hiçbir deðiþiklik olmamaktadýr. Vakumda ark söndürmek için gerekli enerji, emsal kesicilerin sistemlerine göre çok düþük olduðundan, kontaklarýn ve ark hücresinin ömrü uzun olmakta; daha yüksek akýmlar, daha sýk olarak kesilebilmektedir. Vakumda düþük enerji tüketimi ile ark söndürülebildiðinden, çalýþtýrma mekanizmasý daha az zorlanmaktadýr. Vakum kesicilerde parça adedi, emsal kesicilere göre daha az olduðundan ve de söndürme hücresinde hiç plastik/reçine bazlý elemanlar kullanýlmadýðýndan, kesicinin ömrü daha uzun olmaktadýr. Yukarýdaki sebeplerden dolayý vakum kesici emsallerine göre daha uzun ömürlü ve arýza yapma þansý daha düþüktür. Siemens Sanayi ve Ticaret A.Þ. Siemens AG Türkiye Genel Mümessili Enerji Ýletim ve Daðýtým Tekniði Yakacýk Yolu No: Kartal / Ýstanbul Ýrtibat Numaralarý: Tel : ( ) : ( ) Fax : ( ) web : ANKARA Atatürk Bulvarý No: 169/6 Atayurt Ýþ Haný 6. Kat Kavaklýdere Ankara Tel : ( ) Faks : ( ) ÝZMÝR Sok. No: 59 Güven Ýþ Haný, Kat: 4 Alsancak Ýzmir Tel : ( ) Faks : ( ) ADANA Fuzuli Cad. Gülek Sitesi B Blok No: 75/E Adana Tel : ( ) Faks : ( ) BURSA Çekirge Cad. Intam Ýþ Merkezi No: 101/ Bursa Tel : ( ) Faks : ( )

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra

Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN TS EN IEC Ra TERMÝK RÖLELER www.federal.com.tr Termik Röleler ÝÇÝNDEKÝLER Özellikler Karakteristik Eðriler Teknik Tablo Sipariþ Kodlarý Teknik Resimler EN 60947-4-1 TS EN 60947-4-1 IEC 60947-4-1 Rak m : 2000 m (max)

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU

GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU Türkiye den Dünya ya GÜÇ KONDANSATÖRLERİ KULLANMA KILAVUZU 1. GÜVENLİK Dikkat Etmeniz Gerekenler Kılavuzları okuyun Montajý gerçekleþtirmeden ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, bu kýlavuzu okuyun. Güç kondansatörlerinin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p

EFS AKIÞ ÞALTERÝ 1 EFS. EFS 05s / 05sx / 05p / 05px. EFS 06s / 06sx / 06p / 06px EFS 08s/10s/15s/20s/25s/32s/40s/50s. EFS 15p/20p/25p/32p/40p/50p EFS Akýþ þalteri borulardaki akýþýn hissedilmesi için kullanýlmaktadýr. Boru içindeki sývýlarýn hareketini algýlayarak akýþýn olup olmadýðýný güvenli bir þekilde kontrol etmek maksadýyla kullanýlýr. Þofben,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

verter Suya güç veren biziz.. A member of the Uygulama Alanlarý: (l/s) Q 100 Sarfiyat Tekstil Fabrikalarý Hotel, Ýþ Merkezi, Site, Tatil Köyleri v.b. 80 60 Çalýþma Aralýklarý Gýda ve Ambalaj Tesisleri

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 2 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 3 4.5 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 4 4.5 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 5 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 6 ka - 2P-4P

Detaylı

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr ORTA GERİLİM ANAHTARLAMA BİLEŞENLERİ v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER ULUSOY ELEKTRİK HAKKINDA...1 1.LBS SERİSİ YÜK AYIRICI...2 1.1 TEKNİK BİLGİLER...3 1.2 TEKNİK ÇİZİMLER...4 2.USFB SERİSİ

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Açýk Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E 6A... 00A F131E / F132E / F133E A... A F141E / F142E / F143E 00A ÝÇÝDEKÝLER Kontrol Devresi Özellikleri

Açýk Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E 6A... 00A F131E / F132E / F133E A... A F141E / F142E / F143E 00A ÝÇÝDEKÝLER Kontrol Devresi Özellikleri www.federal.com.tr Açýk Tip Devre Kesiciler F121E / F122E / F123E 6A... 00A F131E / F132E / F133E A... A F141E / F142E / F143E 00A ÝÇÝDEKÝLER Kontrol Devresi Özellikleri Butonlarýn görevleri Kesicinin

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİNDE SON GELİŞMELER

YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİNDE SON GELİŞMELER Yüksek Gerilim Güç Kesicileri - Doç. Dr. Özcan Kalenderli YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KESİCİLERİNDE SON GELİŞMELER Hazõrlayanlar: 040000304 Avşar Gürpõnar 040000325 Duygu Kaya 040000349 Lale Erdem 040000341 Ali

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi ECAPm seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye

Detaylı

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ

BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ BETON SANTRALLERÝ BUNKERLER VE HAVAÝ HAT SÝSTEMLERÝ OTOMASYON SÝSTEMLERÝ Kusursuzluk, tesisin beyninde baþlar... NAMTAÞ Beton Santralleri, NAMTAÞ mühendislerinin geliþtirdiði, sektöründe yýllarca sýnanmýþ

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ

ECAM KAPASÝTÝF SEVÝYE SENSÖRÜ seviye sensörü iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlar seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite deðiþimi yaratmakta ve bu deðiþim

Detaylı

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ

ECASm KAPASÝTÝF SEVÝYE ÞALTERÝ seviye þalteri iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde seviyenin kontrolü amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür. Ürün sensör üzerine gelince bir kapasite

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

Ürün özellikleri: AX ve BIAS deðerleri baðýmsýz ayarlanabilir. Aþaðý açýlan panel ile kolay sigorta deðiþimi yapýlabilir. ax ve S için, ön panelde kurulan VR ile kolay ayarlama imkaný sunar. ulti-led ekran

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý

Kullaným kýlavuzu. Oda kumandasý RC. Genel. Oda sýcaklýðýnýn (manuel olarak) ayarlanmasý. Otomatik düþük gece ayarýnýn baþlatýlmasý 7206 2000 07/00 Özenle saklayýn! Kullaným kýlavuzu Oda kumandasý RC Genel RC, bir sýcaklýk kontrol ve kumanda paneli olup, gösterge ve kontrol donanýmý aþaðýda verildiði gibidir. Sýcaklýk ayar düðmesi,

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A.

ISO 9001 CERTON N.008/02. SAIT Abrasivi S.p.A. C TIFIE D ER ISO 9001 CERTON N.008/02 SAIT Abrasivi S.p.A. 1953 yýlýnda kurulmuþ olan SAIT ABRASIVI, üstün kaliteli aþýndýrýcý imalatýnda lider firmadýr. Torino fabrikasý ve Piozzo Fabrikasý tamamen otomatik

Detaylı

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka

Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka Ýçindekiler 3 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 3 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 6 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 6 ka - 2P-4P Otomatik Sigortalar 10 ka - 1P-3P Otomatik Sigortalar 10 ka - 2P-4P Otomatik

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý

Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Emniyet ve Konforunuz için Profesyonel Servis Hizmeti Klima Bakým Cihazlarý Bosch-Diagnostik Yaþam için teknoloji ESI[tronic] Yazýlým Test Cihazlarý Servis Eðitimi Teknik Telefon Desteði Profesyonel Klima

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

pumpverter Multipump çalýþma modlarý Redundant iþletme Yeni eþit yaþlandýrma tekniði DTC ile hassas debi kontrolü Optimum sistem verimliliði Yeni seviye kontrol tekniði Dahili debimetre Anti-jam özelliði

Detaylı

EQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir.

olarak çalýºmasýdýr. AC sinyal altýnda transistörler özellikle çalýºacaklarý frekansa göre de farklýlýklar göstermektedir. Transistorlu Yükselteçler Elektronik Transistorlu AC yükselteçler iki gurupta incelenir. Birincisi; transistorlu devreye uygulanan sinyal çok küçükse örneðin 1mV, 0.01mV gibi ise (örneðin, ses frekans

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme

Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme Nr : 168JDTR Yüksek hýzda Alüminyum Ýþleme PRO Özellikler Güçlü baðlama sistemi: Yüksek hýzlarda dahi güvenli plaket baðlama sistemi. Plaketlerdeki parlak yüzey: Mükemmel talaþ akýþý saðlar ve sývaþmayý

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur.

Detaylı

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER

HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH SERİSİ METAL MAHFAZALI MODÜLER HÜCRELER HMH Serisi Metal Mahfazalı Modüler Hücreler; 36 kv a kadar sekonder dağıtım sistemlerinde, kompakt köşk tipi trafo binalarında ve endüstriyel tesislerde, dahili

Detaylı

Satýþ Noktasý Satýþlarýnýzý garsonlar ya da kasiyer aracýlýðý ile Ürünleri belli gruplar altýnda toplayabilir, resimli menüler aracýlýðý ile dokunmatik ekranlarla ya da el terminalleriyle satýþ Menüler

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser)

Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici. (Recloser) Otomatik Tekrar Kapamalı Kesici (Recloser) Üç kutuplu iki konumlu (açık - kapalı) Anahtarlama (kesme - kapama) vakum ortamında (vacuum interrupter) da hızlı tekrar kapamaya uygun tasarlanmıştır. Kesiciye

Detaylı

ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr. Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek

Detaylı

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu

GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu GENLEÞME TANKI Kullaným Kýlavuzu Kod No: A.9.1.2 Kitap Baský Tarihi: 210512 Revizyon No: 210512 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ Doðru ve Güvenli Kullaným için - Genel Uyarýlar - Garanti - Özel Uyarýlar - Taþýma ve Montaj

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ (FK2 / FK4 / FK4L) KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ (FK2 / FK4 / FK4L) KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ (FK2 / FK4 / FK4L) KULLANMA KILAVUZU Genel : Federal Kaçak Ak m Koruma şalterleri (RCCB), bağl bulunduğu şebekede oluşan herhangi bir kaçak durumunda devreyi

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

HPB Hepa Filtre Kutusu

HPB Hepa Filtre Kutusu HPB Hepa iltre Kutusu H P B ltre Kut u Hepa i us Taným HPB filtre kutularý hijyenik ortamlarda kullanýlmak üzere tavan uygulamalarý için dezenfeksiyon kolaylýðý saðlayacak biçimde tasarlanmýþtýr. Standart

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri

SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri SuperCold Soðuk Odalarý SC Serisi Ürün Seçim Verileri . EDM/st, Mart 2004 Ýlk baský Revizyon no: Revizyon tarihi: 7 CÝHZ SEÇÝM Ý Bu kitapta yer alan verilere dayanarak cihaz seçimi yapýlabilir. Seçim Örneði

Detaylı

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi

Vepamon Akaryakýt Seviyesi Ölçümü Kayýt ve Kontrol Sistemi Araç yakýt deposu seviyesi ölçüm-kayýt ve kontrol sistemin kullanýcýya faydalarý VEPAMON; yakýt seviyesi, aracýn hýzý ve yaptýðý kilometre ile motorun çalýþma rejimi hakkýnda bilgi kaydý saðlayan, veri

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

ETK,EVK. b SF6. Gos Insuloted Switchgeor. ond Controlgeor. Alternatif Akım Kesicileri. ffiel. www.elkoelektrik.com.tr

ETK,EVK. b SF6. Gos Insuloted Switchgeor. ond Controlgeor. Alternatif Akım Kesicileri. ffiel. www.elkoelektrik.com.tr F] 7 ETK,EVK b SF6 Gos Insuloted Switchgeor Orta Gerilim (RMU) ond Controlgeor Alternatif Akım Kesicileri ffiel İÇİNDEKİLER SF6 GAZLI KESİCİ Genel Kutup Yapısı ve Kesme Çalıştırma Mekanizması Boyutlar

Detaylı

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP

EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP EasyPan DAÐITIM SÝSTEMLERÝ www.federal.com.tr EasyPan Dað t m Panolar içindekiler EP1 12 yollu 18 yollu EP2 24 yollu 30 yollu EP3 36 yollu 42 yollu EP1S 12 yollu 18 yollu EP2S 24 yollu 30 yollu EP3S 36

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF-

MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404 (4 Giriþli) 39 / B-I UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 465 (5 Giriþli) DVB-T UHF- Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý 38 38 MA 302 40 MA 303 41 MA 404 42 MA 465 43 MA 302 (2 Giriþli) UHF SMATV VHFIII MA 303 (3 Giriþli) UHF-1 UHF-2 VHFIII MA 404

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi.

Teknik Özellikleri : Ölçülecek Malzeme. Çýkýþ. Hassasiyet Linearite Kapasite Ölçü Sahasý Min. Di-Elektrik Sabiti Baðlantý Malzemesi. seviye transmitterleri, iletken sývýlarda, iletken olmayan sývýlarda, katý partiküllü ve toz malzemelerde, yapýþkan ve asit/bazik sývýlarda seviyenin ölçülmesi amacýyla kullanýlan kapasitif seviye sensörüdür.

Detaylı

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ

EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ EMKO CÝHAZLARINDA KULLANILAN ISI SENSÖRLERÝ Ortamdaki ýsý deðiþimini algýlamamýza yarayan cihazlara ýsý veya sýcaklýk sensörleri diyoruz.emko ELEKTRONÝK tarafýndan üretilen ýsý sensörleri, kullanýlan alan

Detaylı

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit

PANEL RADYATÖRLERÝ MV 21 geprüfte Sicherheit MV 1 geprüfte Sicherheit Teknik Katalog PANEL RADYATÖRLERÝ EN 44 ISO 9001:000 T S E BAG UV PRODUCTO CONFORME A NORMAS Épitésügyi Minóségellenórzó Intézet GÝRÝÞ Bu katalog genelinde siz sayýn müþterilerimize,

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V0 (Wafer) / V0 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sýzdýrmazlýk özelliði, boru hattýnda az yer kaplamasý, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düþük basýnç kayýplarý ve her

Detaylı

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Koruma Röleleri AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır: >Transformatör sargılarında aşırı yüklenme

Detaylı

Lincoln Electric. Örtülü Elektrod Kaynaðý

Lincoln Electric. Örtülü Elektrod Kaynaðý Lincoln Electric Örtülü Elektrod Kaynaðý Örtülü elektrod ark (MMA) Kaynak yöntemi Örtülü Elektrod Ark Kaynaðý (MMA Manual Metal Arc) Örtülü elektrodlarla gerçekleþtirilen ark kaynaðý yöntemi (MMA), metallerin

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI. Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ YÜKSEK GERİLİM ELEMANLARI Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ Yüksek Gerilim Elemanları A. Temel Elemanlar; 1. Generatörler 2. Transformatörler 3. Kesiciler 4. Ayırıcılar 5. İletim Hatları 6. Direkler 7. İzolatörler

Detaylı

Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD

Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD www.federal.com.tr Parafudrlar ÝÇÝNDEKÝLER FSPDB100 Özellikler Parafudr Seçimi Teknik Resimler 1 3 FSPDBC FSPDC FSPDD Yüksek gerilim hat ar zalar, y ld r m düþmeleri ve kesici açmas gibi nedenler sonucu

Detaylı

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5

Ýçindekiler. Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3. Ölçüm tekniði Sayfa 3. Uygulamalar Sayfa 4. Tasarým Sayfa 5. Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Vortex Metre Ýçindekiler Vortex metre VTX2, yeni nesil Sayfa 3 Ölçüm tekniði Sayfa 3 Uygulamalar Sayfa 4 Tasarým Sayfa 5 Ölçüm aralýðý tablosu Sayfa 5 Teknik özellikler Sayfa 6 Vortex metre profili Sayfa

Detaylı

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU

BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU Bal Makinalarý ve Arýcýlýk Ekipmanlarý BAL TENEKESÝ ISITMA HAVUZU KULLANMA KILAVUZU MODEL 2 0 2 0 1 6 2 2 0 2 0 1 6 3 2 0 2 0 1 6 6 2 0 2 0 1 6 8 2 0 2 0 1 7 0 MADE IN TURKEY ÜRETÝM YILI / PRODUCTION YEAR

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste

: Av. Funda Kahveci - Ayný adreste ..~~ - T.C. ünüçüncü DAiRE Esas No : '2011/665 ~;:-} Qavc1cý ve Yürütmenin i Qg[durulmasýný isteyen ~~Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüðü (TRT). ~"... Vekili i: Av. Metehan Battal Aydýn Or-An,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler

A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler A210 Yeni Nesil Pnömatik Aktüatörler Yeni nesil ProAir 210 Serisi Proval pnömatik aktüatörler kremayer diþli tip tasarýma sahip olup çift ve tek etkili tipte üretilmektedir. Yeni nesil aktüatörler mil

Detaylı

Paket Klima Santralleri AIRFEL- GENEL ÖZELLÝKLER AIRFEL Hijyenik ve Konfor tipi Klima Santralleri konusunda Türkiye'nin önde gelen firmalarýndandýr. AIRFEL Klima santralleri ve diðer ürünleri Alman TÜV

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

verter Dört mevsim daha konforlu, ekonomik ve uzun ömürlü tesisler için.. verter A member of the Uygulama Teorisi: Benzeþim Kurallarý: Debi Basýnç Güç Q 1 Q 2 = n 1 n 2 H 1 n 1 = H 2 ( n2 P 1 n 1 = P 2

Detaylı

E-LINETB IEC 60439-2. www.eae.com.tr

E-LINETB IEC 60439-2. www.eae.com.tr KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ IEC 60439-2 T s E ME 04 ISO 9001 14001 www.eae.com.tr E-LINETB Çakmaklı Mahallesi, 2. Cadde, 119. Sokak, No:12 34522 Kıraç-Hadımköy-İstanbul Tel: 0 (212) 886 23 90 Faks:

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı