Vakum-SF6 Tipi Kesicilerin Karþýlaþtýrýlmasý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vakum-SF6 Tipi Kesicilerin Karþýlaþtýrýlmasý"

Transkript

1 Vakum-SF6 Tipi Kesicilerin Karþýlaþtýrýlmasý 1 Orta gerilim kesici pazarýnda deðiþik çalýþma prensiplerine göre tasarlanmýþ kesiciler sunulmaktadýr. Dolayýsýyla bu ürünlerde teknolojik farklýlýklarýn bulunmasý normaldir, zira deðiþik imalatçýlarýn kendilerine göre farklý tasarým felsefeleri veya birbirinden farklý norm, imalat imkanlarý ve alýþkanlýklarý olabilmektedir. Muhakkak ki hiçbir ürün, kesin olarak bütün üstünlükleri tekelinde bulunduramaz. Her ürünün, diðerlerine oranla avantajlarý veya eksiklikleri olabilir. Buna baðlý olarak da bazý ürünler, belirli kullanma sahalarý için, diðerlerinden daha uygundur. Tesisinde kullanmak üzere orta gerilim kesicileri alacak olan kullanýcý, doðru seçimi yapmak için, hem kendi iþletme þartlarýný hem de alacaðý ürünün teknik özelliklerini iyi bilmek mecburiyetindedir. Kullanýcýnýn, hem kendi tesisinin iþletme özellikleri, hem de alacaðý cihazlar hakkýndaki bilgisi eksik ise, belki de sadece ürünün fiyatýna bakarak seçim yapmaya doðru gidecektir. Ancak böyle bir seçim her zaman en doðru seçim olmayabilir. Kullanýcý, iþletmesinin selameti bakýmýndan, alacaðý ürünün kalitesini, arýza yapma ihtimalini, bakým ihtiyacý sýklýðý ve masraflarýný ve de en önemlisi, iþletmenin kesintiye uðramasý halinde uðrayacaðý zararýn, daha ucuza aldýðý kesici maliyetinin kaç katýna çýkacaðýný hesaba katmasý lazýmdýr. Aþaðýdaki açýklamamýz, kullanýcýnýn kendi ihtiyacýna en uygun cihazý seçmesine yardýmcý olmak üzere, piyasalarýmýzda satýlan kesicilerin özelliklerini tanýtmak gayesini hedef alýyor. Bunu yaparken de elimizden geldiði kadar tarafsýz kalmaya çalýþtýk. Piyasada en çok bulunan kesicilerin özellikleri Halen piyasamýzda aðýrlýklý olarak deðiþik iki sistemde çalýþan kesici bulmak mümkündür: Vakumda ark söndürmeli SF6 gazýnda ark söndürmeli Pazarlarýmýzda az yaðlý tabir edilen kesiciler de bulunmaktadýr, ancak bu tipler her geçen gün azalmakta ve önemini kaybetmektedir. Aþaðýda, en yaygýn Vakum ve SF6 kesicilerinin özellikleri, uygun kullanýþ yerleri anlatýlmýþ teknik ve iþletme karakteristiklerinin karþýlaþtýrmasý yapýlmýþtýr. Vakum kesici olarak Siemens in en yeni ürünü olan 3AH tipi ele alýnmýþ, SF6 kesici olarak ise herhangi bir marka hedeflenmemiþ sadece sistem olarak ele alýnmýþtýr.

2 Sistem özellikleri ve karþýlaþtýrma 1 Vakum tekniðinde, elektrik arký vakum ortamýnda yani havasý tamamen boþaltýlmýþ bir hücrede (vakum tüpü) söndürülmektedir. SF6 (sülfür heksafluorid) tekniðinde ise elektrik arký SF6 gazý ile dolu bir hacimde (kesici kutbu) söndürülmektedir. Bu iki tipin de kullanma sahalarý deðiþiktir. Vakumda söndürmede, ana kontaklarýn ayrýlmasý ile baþlayan elektrik arký, hava boþluðunda iyonizasyon (yani ortamýn elektrik akýmý için geçirgen olmasý) sebep olmamaktadýr. Kontaklarýn ayrýlmasý ile oluþan metal buharý plazmasý içinden elektrik arký çok kýsa bir süre (en fazla 6ms) için akar ve ilk sýfýr noktasý geçiþinde kesilir. Metal buharý birkaç mikrosaniye içinde ana kontaklarýn üzerine çöker ve ortamýn yüksek dielektrik gücü (geçirgensizlik) tekrar tesis edilmiþ olur. Ayrýca kontaklarýn özel yapýsý ve malzemesinden dolayý (krombakýr alaþýmý) ark akýmýnýn kesildiði andaki deðeri (kýyým akýmý = chopping current) 4-5 A mertebesinde kalýr.düþük kýyým akým ve tekrar tutuþmalarýn olmamasý, aþýrý kesme gerilimlerin (switching overvoltage) oluþmasýný önler. Vakum tekniðinin en önemli özellik ve üstünlükleri þunlardýr: Vakum tüpü conta gibi, zamanla bozulabilecek elemanlar kullanýlmadan, tamamen kaynak / lehim tekniði ile imal edilmiþ, dýþ tesirlere karþý hermetik olarak kapalý bir sistemdir. Tüpün içinde herhangi bir gaz bulunmadýðýndan (vakum derecesi 10 bardýr), arkla birlikte gaz ayrýþým maddeleri oluþmamaktadýr. Vakumda oksidasyon olmadýðýndan, kontak yüzeylerinin okside olmasý mümkün deðildir. Dolayýsýyla çok düþük olan kontak direnci (10), þalterin ömrü boyunca deðiþmemektedir. Kontaklarýn özelliði þalterin ömrü boyunca deðiþmediðinden, vakum þalter, benzerlerine oranla daha çok sayýda yüksek akým kesebilir. Normal þartlar altýnda bir 3AH kesicisi, tipine göre: - Nominal iþletme akýmýný defa, - Nominal kýsa devre akýmýný defa açabilir. Vakumlu kesicinin mekanik ömrü açma / kapama iþlemidir. Hatta özel tiplerde açma / kapama adedine ulaþmaktadýr. Vakum kesiciler tam manasýyla bakýmsýzdýr. En az 20 sene olarak kabul edilecek bir iþletme ömrü içinde normal olarak hiçbir bakým gerektirmez, sadece birkaç senede bir mekanizmanýn belirli noktalarýnýn yaðlanmasý yeterlidir. Vakumlu kesici, bir SF6 gazlý kesici ile karþýlaþtýrýldýðýnda, yukardaki özelliklerle ilgili þu sonuçlara varýyoruz:

3 SF6 kesicilerin iki ayrý ana tipi bulunmaktadýr. Kendi kendine üflemeli kesici (gaz tamponlu pistonlu). Akýma baðlý söndürmü sistemli kesici (döner arklý) (Türkiyede genellikle bu tip üretilmektedir). SF6 gazlý kesicilerde, arkýn etkisiyle zaman içinde SF6 gazýnda ayrýþým maddeleri oluþmaktadýr. Bunlarýn temizlenmesi þarttýr. Temizleme iþlemi ise, zor ve masraflýdýr. Kesici kutubunun sökülmesi icab eder; bu iþ de normal olarak sadece kesicinin fabrikasýnda yapýlabilir. SF6 gazlý kesicilerde elektrik arkýnýn aþýndýrma ve oksidasyon tesiri yüksek olduðundan, kontaklarýn direnci zaman içinde yükselmektedir. Normal olarak SF6 kesiciler, tiplerine göre: - Nominal iþletme akýmýný defa, - Nominal kýsa devre akýmýný defa açabilirler. Mekanik iþletme ömrü açma/kapama civarýndadýr. SF6 gazlý kesicinin normal iþletme þartlarý altýnda bakým aralýklarý 5-10 senedir. Kesicide aranan özellikler Bir kesici alýcýsýnýn alacaðý üründe arayacaðý özellikler þunlar olmalýdýr: 1- Garanti edilen elektriki deðerlerin tutulmasý 2- Ýþletme þartlarý altýnda sorunsuz çalýþmasý 3- Güvenirlilik 4- Can ve mal emniyetinin saðlanmasý 5- Uzun ömür 6- Seyrek bakým gerekliliði, bakým ve tamirinin kolay, çabuk ve az masraflý olmasý. Yukarýdaki hususlarý dikkate alarak, her iki kesici tipini karþýlaþtýrdýðýmýzda þu durum ortaya çýkmaktadýr. 1- Garanti edilen elektriki deðerlerin tutulmasý Her ciddi imalatçý bu deðerleri garanti eder ve tutabilir. Kesicilerin performans deðerleri çeþitli Test ve Ýmalat Sertifikalarý ile belgelenmiþtir. Siemens ürünlerinin,ilgili bütün uluslararasý normlara uygunluðunu belgeleyen sertifikalarý mevcut olup, bunlar, sorulduðunda ibraz edilebilmektedir. 2-Ýþletme þartlarý altýnda sorunsuz çalýþma Kesiciler kullanýlacaðý iþletmenin þartlarýna uygun olarak seçilmelidir. Bu özel iþletme þartlarýndan bazýlarý aþaðýdadýr. Kapasitif akýmlarýn kesildiði iþletme Çok düþük endüktif akýmlarýn kesildiði iþletme Düþük endüktif akýmlar kesildiði iþletme Ark ocaklarý kesicisi olarak iþletme Elektriki nakil vasýtalarý þebekeleri kesicisi olarak iþletme

4 Genel olarak, bütün iþletme þartlarýna cevap verebilecek tek bir kesici tipi bulmak zordur. Vakum ve SF6 kesicilerin yukarýdaki iþletme þartlarý altýnda performanslarý deðiþik olduðundan, bu performanslarý daha detaylý olarak ele almakta fayda vardýr. Kapasitif akýmlarýn kesilmesi Bu baþlýðýn tarifine aþaðýdaki iþletme þartlarý girmektedir: Kondansatör cihazlarý ile boþta kablo (yüksüz durumda) ve hava hatlarýnýn devreden çýkarýlmasý Kondansatör cihazlarýnýn devreye alýnmasý ve paralele sokulmasý Gerek vakum, gerek SF6 kesicileri kondansatör, boþta kablo ve hava hatlarýný, tekrar tutuþma ve aþýrý gerilimler yaratmadan devreden çýkarabilirler. Kondansatörlerin devreye alýnmasý ve paralele sokulmasý esnasýnda, dik ve yüksek pikli akýmlar oluþmaktadýr. Kýsa ark süresinden dolayý vakum kesiciler bu iþlemleri problemsiz yapabilirler. Geçmeli veya lale kontaklý SF6 kesicileri, daha uzun kontakt temasý zamanlarýndan dolayý bu vazife için çok uygun deðildir. Böyle durumlarda kesici ile birlikte, akým piklerini azaltacak reaktörler kullanmak mecburiyeti doðabilir. Çok düþük endüktif akýmlarýn kesilmesi Boþta (yüksüz) transformatörlerin devre dýþý edilmesi bu baþlýðýn altýna girer. Bu tip akýmlar en zor kesilebilen endüktif akýmlardýr. 3AH tipi kesiciler 5A in altýnda kalan kýyým akýmlarý (chopping current) sayesinde aþýrý gerilimlere sebebiyet vermeden bu iþlemi yapabilir. Aþýrý gerilim koruyucularýna lüzum yoktur. Akýma baðlý söndürme prensibine göre çalýþan dönen ark tipi SF6 kesicileri, aþaðýyukarý modern vakum kesicileri gibi düþük kýyým akýmlarýna sahiptir. Buna karþýlýk, kapasitif akýmlarý kesmek için tasarlanmýþ, gaz yastýklý pistonlu kesicilerin kýyým akýmlarý, daha yüksek olup aþýrý gerilimlere sebebiyet verebileceðinden, bu þartlar altýnda kullanýlmasý problemler yaratabilir. Düþük endüktif akýmlarýnýn kesilmesi Bu iþletme þartýnda iki ayrý durum olabilir: Dengeleme reaktörlerinin devreden çýkarýlmasý, Belirli bir gücün altýndaki elektrik motorlarýnýn yol alma sýrasýnda veya frenli motor durumundayken devreden çýkarýlmasý. Dengeleme reaktörlerinin devreden çýkarýlmasýnda, gerek vakum gerekse gaz yastýklý pistonlu SF6 kesiciler aþýrý gerilimlere sebep olabilirler. Bu durumlarda her iki kesicide de gerilim sýnýrlayýcýlarý kullanmakta fayda vardýr. Akýma baðlý söndürme sistemli SF6 kesiciler ise sýnýrlý kýsadevre sahalarý yüzünden (36 kv de en çok 31,5 ka), genel olarak bu vazife için uygun deðillerdir. 600 A veya daha düþük deðerlerde motor yol alma akýmýnýn kesilmesi durumunda vakum kesicilerde aþýrý gerilimler meydana gelebilir. Böyle durumlara karþý aþýrý gerilim sýnýrlayýcýlarý kullanmak tavsiye edilir. (Siemens 3EF sýnýrlayýcýlarý ile þimdiye kadar çok olumlu sonuçlar alýnmýþtýr. Bu tip sistemler, emniyet þartlarý çok aðýr basan nükleer santrallerde dahi baþarý ile kullanýlmýþtýr).

5 Kesiciler için özel kullaným sahalarý Diðer iki önemli kullanma sahasý ise: - Ark ocaklarý ve - Elektriki nakil vasýtalarýný besleyen þebekeler. Ark ocaklarý uygulamasýnda, çok sýk olarak (günde belki yüz defa) trafo nominal akýmýnýn sýfýr ila yüzde ikiyüzü arasýnda deðiþen akým deðerleri kesmek sýk rastlanan bir durumdur. Bu çalýþma þartlarý kesicileri elektriki ve mekaniki olarak çok zorlayabilir. Vakum kesiciler bu kullanýþ için uygun olup ark ocaðý kesicisi olarak çok yaygýn kullanýlmaktadýr. Müsaade edilebilen açma/kapama sayýsý daha düþük olan ve de kýsadevre açma kapasitesi daha sýnýrlý olan döner arklý SF6 kesiciler çok nadir olarak ark ocaklarý tesislerinde kullanýlýr. Elektriki vasýta sistemlerinde kullanýlan düþük frekanslar (16 2/3 ve 25 Hz) ve de tek fazlý daðýtýmlarda arkýn sönmesi zorlaþmakta ve dolayýsýyla sönme zamaný uzamaktadýr. Bu þartlar altýnda SF6 kesicilerinin ark söndürme enerjisi, vakum kesicilere göre 10 katýna çýkmaktadýr, dolayýsýyla SF6 kesiciler bu uygulama için elveriþli deðildir. 3. Güvenilirlik Bir kesicinin öngörülen iþletme þartlarý içinde iþletmeyi aksatmadan arýzasýz çalýþabilmesi için: - Kaliteli bir imalatýn ürünü olmasý, - Ýþletme þartlarýna uygun olarak seçilmiþ olmasý, - Hatasýz kullanýlmasý, - Gerekli bakýmýn yapýlmasý, ve çok önemli bir husus olarak da - Teknik tasarýmý yönünden arýza yapmak ihtimalinin düþük olmasý lazýmdýr. Vakum kesiciler özellikle bu son noktada SF6 kesicilerine göre daha avantajlýdýr. Her mekanik sistemde olduðu gibi, arýza ihtimali parça sayýsýna ve de kullanýlan malzeme cinsine baðlýdýr. Vakum içinde ark söndürme sisteminin basit yapýsý sayesinde parça sayýsý çok düþüktür. Tüp içinde sadece bir adet hareketli parça vardýr. SF6 kesicilerinde olduðu gibi, gaz sýkýþtýrma piston tertibatý, gaz püskürtme konisi v.s. gibi parçalar yoktur. Vakum tüpünün haricinde de Siemens 3AH kesicinin tümünde de parça sayýsý en az sayýda tutulabilmiþtir. Genel bir karþýlaþtýrmada, vakum kesicinin bir kutbundaki parça sayýsý 22 iken, SF6 gazlý kesicilerde bu sayý 52 civarýndadýr. Vakum tüpü elemanlarý tamamen lehim / kaynak tekniði ile bir araya getirilmiþtir. SF6 tipi kesicilerde kullanýlan ve de zaman içinde eskiyip sýzýntýlara sebebiyet verebilecek contalý baðlantýlar yoktur. SF6 kesicilerde elektrik arký, kýsmen veya tamamen suni reçineden mamul kutuplarýnýn içinde söndürülmektedir. Vakum tüpün içinde ise arkýn tesiriyle bozulabilecek plastik veya reçine bazlý hiçbir eleman yoktur. Siemens in 3AH kesicinin tümünde reçineli eleman olarak sadece kutuplarý gövdeye tespit eden mesnet izolatörlerle, mekanizmadaki itici çubuklar ve de konstrüktif olarak esnemeye karþý kullanýlan kuvvetlendirici elemanlar vardýr. Bunlarýn hepsi de ark söndürme hacminin tamamen dýþýndadýr.

6 4. Can ve Mal Emniyeti Kullanýlacak yere göre uygun olarak seçilen tanýnmýþ bir imalatçýnýn ürünü her kesicinin, önceden öngörülen iþletme ve arýza þartlarý içinde problemsiz vazife görebileceði kabul edilebilir. Bununla beraber, iþletme veya bakým hatasýndan dolayý kazalar olabilir, personel ve mala zarar gelebilir. Az yaðlý ve SF6 kesicilerde bu problem bilhassa aðýr basar; zira yaðsýz kalan az yaðlý kesicilerle, gazý kaçan SF6 kesicilerin kýsa devre üzerinde açma yapma durumunda patlamalar ve bazý durumlarda personel için tehlike, teçhizat için ise zararlar meydana gelebilir. Vakum kesicinin böyle durumlarda diðer kesicilere göre avantajý, vakum tüpünün delinmesi halinde, vakum hali bozulur,bu durumdaki bir açmada kontaklar yanar ve iþ görmez durumuna gelir ancak hiç bir þekilde patlama olmaz ve de etrafa zararverilmez. 5. Uzun Ömür Þimdiye kadar Siemens in Berlin fabrikasýnda i aþkýn kesici imal edilmiþ olup, dünyanýn birçok yerinde hizmete girmiþtir. Bu kesicilerde kullanýlan yarým milyara yakýn vakum tüpünde arýza hemen hiç duyulmamýþtýr. Siemens in vakum tüpleri için, istatistik terminolojisinde kullanýlan MTTF faktörü (Mean Time To Failure = arýzalar arasý ortalama süre) sene olarak hesaplanmaktadýr ki bu da adeta sonsuz ömür demektir. Pratikte ise vakum kesiciler için kabul edilen iþletme ömrü en az 20 senedir. Vakum kesicinin mekanik aksamýnýn ömrü ise elektriki ömür kadar uzundur. Zira bu kesicilerin elektrik arkýný söndürmek için tükettiði enerji SF6 tiplerine göre daha düþüktür ve mekanizmaya iletilen çalýþtýrma gücü çok daha düþüktür. Mekanizmadaki parça sayýsý azlýðý ise arýza ihtimallerini daha da azaltmakta ve cihazýn ömrünün uzamasýna büyük katkýda bulunmaktadýr. 6. Seyrek bakým gerekliliði, düþük bakým masrafý Yukarýdaki güvenilirlik maddesinde açýklandýðý gibi, vakum kesici için pratik olarak kabul edilen ömür süresinde 10 senede bir (veya Ad. açma / kapama) mekanizmanýn bakýmýnýn yapýlmasý tavsiye edilir. Bu bakým da genel olarak mekanizmanýn bazý kýsýmlarýnýn yaðlanmasýndan ibarettir. SF6 tipi kesiciler için genel bakým süresi 5 senede (veya açma / kapamada) bir olmak üzere tavsiye edilebilir. Vakum kesicinin garanti edilen defa nominal, defa tam kýsadevre akýmýný kestikten sonra tüplerin kontrolü ve lüzumu görüldüðünde yenisiyle deðiþtirilmesi gerekebilir. Tüpün tamiri mümkün deðildir. SF6 kesicilerinde ise normal olarak garanti edilen defa nominal, defa tam kýsa devre akýmýný kestikten ve kutuplarýn kontrolünden sonra gerek görülürse, bazý hallerde tamir mümkündür; ancak bu sadece imalatçý fabrikasýnda yapýlacak zor ve masraflý bir iþlemdir. Yukarýdaki hususlarý deðerlendirdiðimizde vakum kesicilerin diðerlerine göre daha uzun sürelerde bakýma ihtiyaç gösterdiðini ve dolayýsýyla daha az masrafa yol açtýðýný söyleyebiliriz.

7 Orta Gerilim Kesicileri dünya pazar payý > 12,5 ka (Çin hariç) V a k u m SF6 Manyetik Az Yaðlý Yaðlý Almanya daki Vakum Kesicilerin pazar payý > %99 Vakum ve SF6 ark söndürme performanslarýnýn karþýlaþtýrýlmasý Kriterler Patlama riski Söndürme ortamý Sýzdýrmazlýk güvenilirliði Ömür Kesme kapasitesi yelpazesi Anahtarlama darbesi Boyutlar Bakým masraflarý Zayýf Ýyi Çok Ýyi Mükemmel

8 Yýldýrým darbe dayaným gerilimi SF 6 5 bar Vakum Yað SF 6 1 bar Hava 1 bar Kontak Aralýðý Çeþitli ark söndürme ortamlarýnda kontak aralýðýna baðlý olarak deþarj gerilimi

9 Sonuç 1 Bugün dünya pazarlarýnda en yaygýn olan vakum ve SF6 tipi kesicilerin karþýlaþtýrmasýný yapmaya çalýþtýk. Vardýðýmýz sonuçlar kýsaca þöyle özetlenebilir: Vakum kesiciler, emsal kesiciler gibi normal iþletme þartlarýný karþýlayabildikleri gibi, ayrýca þu avantajlarý arzetmektedir: Vakum tüpler hermetik olarak kapalý olduðundan zaman içinde ark söndürme ortamýndaki deðerlerde hiçbir deðiþiklik olmamaktadýr. Vakumda ark söndürmek için gerekli enerji, emsal kesicilerin sistemlerine göre çok düþük olduðundan, kontaklarýn ve ark hücresinin ömrü uzun olmakta; daha yüksek akýmlar, daha sýk olarak kesilebilmektedir. Vakumda düþük enerji tüketimi ile ark söndürülebildiðinden, çalýþtýrma mekanizmasý daha az zorlanmaktadýr. Vakum kesicilerde parça adedi, emsal kesicilere göre daha az olduðundan ve de söndürme hücresinde hiç plastik/reçine bazlý elemanlar kullanýlmadýðýndan, kesicinin ömrü daha uzun olmaktadýr. Yukarýdaki sebeplerden dolayý vakum kesici emsallerine göre daha uzun ömürlü ve arýza yapma þansý daha düþüktür. Siemens Sanayi ve Ticaret A.Þ. Siemens AG Türkiye Genel Mümessili Enerji Ýletim ve Daðýtým Tekniði Yakacýk Yolu No: Kartal / Ýstanbul Ýrtibat Numaralarý: Tel : ( ) : ( ) Fax : ( ) web : ANKARA Atatürk Bulvarý No: 169/6 Atayurt Ýþ Haný 6. Kat Kavaklýdere Ankara Tel : ( ) Faks : ( ) ÝZMÝR Sok. No: 59 Güven Ýþ Haný, Kat: 4 Alsancak Ýzmir Tel : ( ) Faks : ( ) ADANA Fuzuli Cad. Gülek Sitesi B Blok No: 75/E Adana Tel : ( ) Faks : ( ) BURSA Çekirge Cad. Intam Ýþ Merkezi No: 101/ Bursa Tel : ( ) Faks : ( )

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi

UniGear type ZS2. 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi UniGear type ZS2 36 kv Dahili ark korumalý, hava izoleli, metal kaplamalý, orta gerilim þalt tesisi KARAKTERÝSTÝKLER VE UYGULAMALAR TANIM CÝHAZLAR HÜCRE KARAKTERÝSTÝKLERÝ KORUMA VE KONTROL AKIM VE GERÝLÝM

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

11sayý Mart 2013 Yeni Pazarlarda Federal Markasý Dikey Yük Ayýrýcýlarda Pazar Lideri Federal Federal Elektrik te %50 Rekor Büyüme Federal Mermer Yeni Ürünlerini Tanýttý BA KANDAN Genel Müdür Direkt Faks:

Detaylı

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri

Bölüm 3: Elektrik Tesisleri Bölüm 3: Elektrik Tesisleri 1. Çaðýrma ve aydýnlatma tesislerinde kullanýlan gereçler 1.1. Sigorta Elektrik besleme hatlarýný ve aygýtlarý aþýrý akýma karþý korumak için kullanýlan devre elemanýna sigorta

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler"

Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý Dirençler, Kondansatörler, Bobinler Bölüm 1: Pasif Devre Elemanlarý "Dirençler, Kondansatörler, Bobinler" Elektrik ve Elektronikle Ýlgili Temel Kavramlar 1. Elektrik Grek (Yunan) dilinde kehribar aðacýnýn adý elektriktir. Adý geçen toplumun

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

PASÝF DEVRE ELEMANLARI

PASÝF DEVRE ELEMANLARI BÖLÜM Bölüm 1: 1 Pasif devre elemanlarý PASÝF DEVRE ELEMANLARI "Dirençler, kondansatörler, bobinler" "DÝRENÇLER, KONDANSATÖRLER, BOBÝNLER" Elektrik ve elektronikle ilgili temel kavramlar 1- Elektrik Grek

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

O.G ve A.G ÇÖZÜM ORTAĞINIZ

O.G ve A.G ÇÖZÜM ORTAĞINIZ O.G ve A.G ÇÖZÜM ORTAĞINIZ HAKKIMIZDA 35 yıl Hüner Teknik Elk. Tahh. San ve Tic. Ltd. Şti olarak 1978 yılından bu yana uzman teknik kadrosu ile teknolojiyi birleştirerek OG Kesici (Disjonktör) ve AG Şalterlerin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT*

ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* ÝÞYERÝ ÇALIÞMA SÝSTEMÝ ve ÝÞYERÝ FÝZÝKSEL FAKTÖRLERÝNÝN ÝÞ KAZALARI ÜZERÝNDEKÝ ETKÝSÝ Mehmet Zülfi CAMKURT* 1. GÝRÝÞ Ýþ kazalarýnýn nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araþtýrma yapýlmýþtýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi GalaGrande XL W 5000 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C.

Commander SK. Kullaným Kýlavuzu. 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü. Model boyutlarý A, B ve C. EF www.controltechniques.com Kullaným Kýlavuzu Commander SK 0.25kW tan 4kW a kadar 3 fazlý asenkron motorlar için deðiþken hýzlý sürücü Model boyutlarý A, B ve C Yayýn No: 1 Genel Bilgi Sürücü baðlantýlarýnýn

Detaylı

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57

5.1 Giriþ. Gündüz Ulusoy (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu Direktörü) Hande Yeðenoðlu (TÜSÝAD-Sabancý Üniversitesi Rekabet Forumu) 57 5.TÜRKÝYE ÝMALAT SANAYÝÝNDE YENÝLÝK 56 5.1 Giriþ Türkiye imalat sanayiinin gerek GSMH içindeki payý gerekse toplam mal ihracatýndaki payý sürekli bir artýþ göstermektedir (Þekil 5.1 ve Þekil 5.2). Türkiye

Detaylı