GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ"

Transkript

1 i GARANTĠ ġartlari KULLANMA KILAVUZU Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti belgesi hazırlamakla yükümlüdür ve üzerinde imalatçı firma ünvanı, adresi, satılan tarih, pompa modeli, seri numarası bilgileri ile satıcı firma kaģesi ve yetkili imzası bulunmak üzere yeni pompa ile birlikte verilmektedir. Ürünlerimizin garanti Ģartları Ģu Ģekildedir : Pompalarımız, elektrik motorları hariç, imalat hatalarına karģı 2 (Ġki) yıl garantili olarak kullanıma sunulmaktadır. Bu süre dahilinde pompalarda görülen iģletme Ģartlarını sağlamama, sızdırmazlık elemanından normalin dıģında kaçırma gibi oluģabilecek sorunlarda üretici firma haricinde müdahale husule geldiğinde ürün garanti dıģında kabul edilir. Olumsuz iģletme Ģartlarında pompaların çalıģması esnasında oluģabilecek malzeme hasarları da garanti kapsamı dıģındadır. Bu kullanma kılavuzu, paletli vakum pompaları ve sistemleri için Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları konularını içerir. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 30 iģ günüdür. Garanti süresi dahilinde olası arızanın bu süre içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı, ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip baģka bir sanayi ürününü tüketicinin kullanımına tahsis eder. Garanti dahilinde oluģabilecek arızaların üründen yararlanmamayı sürekli kılması durumunda, ürün yenisi ile değiģtirilir. Pompaların içerisinde, belirli zaman periyodlarında değiģtirilmesi gereken sarf malzemeleri vardır. Rulmanlar ve keçeler bunlardan baģlıcaları olup günde 8 saat çalıģan bir pompa için değiģim süreleri 6 aydır. Filtreler ve yağ için değiģim süreleri bu kullanma kılavuzu içerisinde belirtilmiģ olan çalıģma saatleridir. Garanti Ģartlarının devamı için bu parçaların belirtilen sürelerde değiģiminin yapılması Ģarttır. Garanti ile ilgili çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü ne baģvurulabilir. PALETLĠ VAKUM POMPALARI Model: PVP - PVD YAĞLI-PALETLĠ / KURU PALETLĠ

2 Bu kullanma kılavuzu POM-VAK marka PVP tip paletli vakum pompalarını kapsar. (Pompa tiplerinin özellikleri için bölüm 5 'e bakınız.) Üretici : Ġmalatçı : Garanti : POM-VAK Pompa Makine San. ve Tic. Ltd. ġti. Ġkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Tormak Sanayi Sitesi, S Blok, No:9-11, BaĢakĢehir, Ġstanbul, TURKEY Tel : / , Fax : / , POM-VAK tarafından üretilen ve bu kullanma kılavuzuna konu olan tüm ürünler, bu kılavuzda belirtilen Ģartlara ve sipariģ edilen kullanma amacına uyulduğu takdirde firmmızın garanti altındadır. Garanti Ģartları ayrıca 40. sayfada belirtilmiģtir. Belirtilen Ģartlara uyulmaması durumunda üreticinin garantisi hükümsüzdür. AT UYGUNLUK BEYANI (Makine Direktifi 2006/42/AT) DÖKÜMAN NO. - TARĠH : POM-01/10/2010 POM-VAK Pompa Makine San. ve Tic. Ltd. ġti. Ġkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Tormak Sanayi Sitesi, S Blok, No:9-11, BaĢakĢehir, Ġstanbul, TURKEY AĢağıda tanımlanan : PVP - Serisi Paletli Vakum Pompaları 2006/42/AT Makine Emniyeti Direktifleri 2006/95/AT Alçak Gerilim Direktifleri 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Direktifleri olarak belirtilmiģ olan Avrupa Birliği'nin yönetmeliklerine ve aģağıdaki standartlara uygundur. SAYI YAYIN TARĠHĠ TS EN ISO TS EN ISO EN ĠġBU BEYAN BELĠRTĠLEN TALĠMATLARA UYGUNLUĞU BELGELER, ÖZELLĠKLER ĠLE ĠLGĠLĠ GARANTĠ HAKKI ĠÇERMEZ. ÜRÜNLER BĠRLĠKTE VERĠLEN TÜM GÜVENLĠK UYARILARI, MONTAJ VE ĠġLETĠM TALĠMATLARINA UYULMASI GEREKĠR. Bu kullanma kılavuzu, belirtilen ürünlerin düzgün yerleģtirilmesi ve çalıģtırılması için siz müģterilerimize, saha mühendis ve operatörlerine yardımcı olması amacıyla hazırlanmıģtır. Herhangi bir hata, anlam bozukluğu veya uyumsuzluk bulmanız, veya ekleyeceğiniz tavsiyelerinizin olması durumunda lütfen bize bildirmekte tereddüt etmeyiniz. İkitelli, İstanbul, 01/10/2010

3 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER Konu Sayfa Konu Sayfa AB UYGUNLUK BEYANI ( CE BELGESĠ ) Pompalar Genel Talimatlar ÇalıĢma sistemi Temel talimatlar Kodlama sistemi Güvenlik talimatları Pompa tipleri Acil durumlar Yağlı-paletli tip TaĢıma talimatları Kuru-paletli tip Depolama talimatları Pompa özellikleri Mekanik güvenlik kuralları Parça resimleri Elektrik ile ilgili güvenlik kuralları Bakım Isı ile ilgili güvenlik kuralları Periyodik bakım Gürültü ile ilgili güvenlik kuralları Tamir kiti IĢınım ile ilgili güvenlik kuralları Rulman, keçe, palet ve rotor değiģimi Atıklar ile ilgili güvenlik kuralları Emme filtresi değiģimi Ergonomik kurallar Tahliye filtresi değiģimi Arıza halinde güvenlik kuralları Yağ filtresi değiģimi ÇalıĢtırma Yağ değiģimi Pompa bağlantısı Demontaj ġase bağlantısı Montaj Motor bağlantısı 19 GARANTĠ ġartlari Boru hattı bağlantısı Aksesuarlar ve bağlantıları Elektrik bağlantısı Kontrol listesi ÇalıĢtırma Yol Verme Operasyon Durdurma Hata çözümleri 25

4 1 - GENEL TALĠMATLAR 2 - TEMEL TALĠMATLAR Bu kılavuz, Ģunları amaçlamaktadır : SadeleĢtirilmiĢ halde bir paletli vakum pompasının kullanımı için temel kurallar - Uygulama ve çalıģtırma güvenliği kısaca Ģu Ģekildedir : - Bağlantı ve bakım esasları - Yol verme, çalıģtırma ve durdurma prosedürleri 1. Pompa kaidesini sağlam olarak tespit ediniz. 2. Elektrik motorunun etiket değerlerine uygun tesisat yapınız. Pompa veya sistemle ilgili çalıģma yapmadan önce bu kılavuzun tüm sayfaları DĠKKATLĠCE okunmalı ve ileride tekrar baģvurulmak üzere güvenli bir Ģekilde saklanmalıdır. Pompanın iģletmeye alınması ve çalıģtırılması kalifiye operatör ve bakım personeli tarafından yapılmalıdır. Olası olumsuz durumlara karģı tedbirli olmak amacıyla, sözkonusu kalifiye personel, güvenlik standartları hakkında bilgi sahibi ve tecrübeli olmasının yanısıra ilk yardım eğitimi almıģ olmalıdır. Pompa veya sistem, sipariģ edilen uygulama için çalıģtırılmalıdır. Pompa malzemeleri, tipi, kapasitesi, basıncı ve/veya özellikleri sipariģ edilen amaçtan farklı uygulamalar için yeterli olmayabilir. Pompa veya sistem, sipariģ edilen amaçtan farklı uygulamalar için kullanılmak isteniyorsa POM-VAK'a danıģınız. Aksi durumlarda, sipariģ edilen amaçtan farklı kullanma neticesinde yanlıģ uygulama veya olumsuz durumların oluģması halinde POM-VAK sorumluluk kabul etmez. Kullanıcı, pompanın veya sistemin uygun depolanma ve çalıģma ortamını sağlamakla sorumludur. Gerekli önlemler alınmazsa çok soğuk veya çok sıcak ortamlar pompa veya sisteme zarar verebilir. POM-VAK, kullanım yeri değiģikliği veya yetkili olmayan personel tarafından pompaya veya sisteme yapılan müdahalelere garanti vermez. Özel dizaynlar, konstrüksiyonlar, uygulamalar ve/veya özel malzemelerden imal edilmiģ pompa veya sistemler bu kullanma kılavuzunda belirtilenlerden farklı kullanım Ģartlarına sahip olabilir. Herhangi bir konuda zorluk yaģar veya Ģüphe duyarsanız POM-VAK ile irtibata geçiniz. Not : Bu kılavuzdaki çizimler Ģematik olarak belirtilmiģlerdir, herhangi bir Ģekilde pompaların veya sistemlerin dizayn bilgilerini içermez. Dizayn resimleri veya teknik resimler ile ilgili bilgi almak için POM-VAK veya yetkili temsilcimize ulaģınız Pompa bağlantıları yapılmadan önce emme bağlantılarını tamamen temizleyiniz. Vakum tankı, emme borusu ve su giriģ bağlantılarında kaynak çapakları vb. katı parçacıkların bulunmadığından EMĠN OLUNUZ. Pompaya katı parçacıklar girmemelidir. Pompa çıkıģına bağlantı yapmayınız, çıkıģ deliğini küçültmeyiniz, kapatmayınız 5. Pompa vakum yaparken aniden durdurulursa, yağlı pompa içerisindeki yağ, vakum yapılan tanka veya ürünün bulunduğu bölmeye doğru hücum eder. Yağlı pompa üzerinde bir çek valf bulunsa da pompa emme hattında uygun bir çek valf daha kullanabilirsiniz. 6. Yağlı pompaların içinde yağ olup olmadığını kontrol ediniz, yoksa yağ seviye göstergesinin ortasına kadar doldurunuz, eksikse tamamlayınız. 7. Pompa üzerindeki ok yönü ile motor dönüģ yönünün aynı olduğundan EMĠN OLUNUZ. 8. Yağlı paletli pompaları ASLA tamamen yağ ile doldurmayınız. 9. Yağlı paletli pompaların yağını yağ haznesi dolum ağzından doldurunuz, pompa giriģi veya herhangi bir baģka ağızdan doldurmayınız.

5 3 - GÜVENLĠK TALĠMATLARI KĠġĠSEL YARALANMALARDAN VE/VEYA EKĠPMAN HASARLARINDAN KAÇINMAK ĠÇĠN BU TALĠMATLARI DĠKKATLĠCE OKUYUNUZ VE KESĠNLĠKLE UYUNUZ. 1. Pompaları MUTLAKA sipariģ edilen uygulama için kullanınız. 2. Elektrik bağlantılarını MUTLAKA yetkili ve kalifiye personele veya yetkili servise yaptırınız. 3. Pompa üzerindeki her çalıģma en az 2 (iki) kiģi ile yapılmalıdır. 4. Pompa üzerinde çalıģma yapılırken MUTLAKA uygun giysiler giyiniz (geniģ kollu ve yakalı giysilerden, kolye, bileklik, yüzük gibi akseuar giymekten kaçınınız vb.) ve güvenlik ekipmanları giyiniz (bere, gözlük, çelik burunlu ayakkabı vb.). 5. Herhangi bir temastan önce pompayı her ne sebeple olursa olsun MUTLAKA durdurunuz. 6. Pompa üzerinde çalıģma yapmadan önce (bakım, pompayı motordan ayırma vb.) MUTLAKA motordan gücü kesiniz. 7. Pompa sıcakken ASLA üzerinde çalıģma yapmayınız. 8. Pompa üzerinde yapılan çalıģmadan sonra, daha önce çıkartılmıģ olan muhafazalar varsa pompayı yeniden çalıģtırmadan önce MUTLAKA bunları tekrar yerlerine yerleģtiriniz. 9. Pompa çalıģma Ģartları veya uygulama yeri sebebiyle asit veya tehlikeli maddelerle muhatap ise, pompa ve parçalarına dokunurken dikkatli olunuz ve MUTLAKA uygun eldiven giyiniz. 10. Pompa üzerinde çalıģılırken ulaģılabilecek yakınlıkta MUTLAKA bir yangın tüpü bulundurunuz. 11. Pompanın doğru yönde döndüğüne emin olunuz, ASLA yanlıģ yönde çalıģtırmayınız. 12. Pompa çalıģırken el veya parmaklarınızı ASLA pompa ağızlarına veya pompaya herhangi bir giriģ veya çıkıģı olan açıklıklarına koymayınız. 13. Pompa veya bağlantı hatları üzerine ASLA çıkmayınız. 14. Pompa üzerinde herhangi bir çalıģma yapılırken emme veya çıkıģ hatlarında vakum basıncı veya yüksek basınç olmadığına emin olunuz. 15. Pompa veya sistemde kullanılan bazı malzemeler bazı kiģiler için alerjik olabilir. Bakım personeli ve operatörler tablo-1'i inceleyerek çalıģmalıdırlar. Malzeme Kullanım yeri Muhtemel tehlike Yağ ve gres Plastik ve elastomer parçalar Teflon lifler Teflon keçe veya contalar Boya, vernik veya cila Sıvı bileģikler Koruyucu sıvılar 3.1. Acil Durumlar Genel yağlama, vakum yağı, rulmanlar ve yataklar O-ring, V-ring, yağ keçesi, mekanik salmastra elastomerleri Pompa dış yüzeyi Düzlem yüzeyler arasında bulunan contalar Pompa iç yüzeyleri Ten ve gözde tahriş Yüksek sıcaklıklarda duman ve buhar açığa çıkarma durumunda bunların solunması sonucu solunum yollarında tahriş Yüksek sıcaklıklarda duman ve tehlikeli toz açığa çıkarma durumunda bunların solunması sonucu solunum yollarında tahriş Yüksek sıcaklıklarda duman ve buhar açığa çıkarma durumunda bunların solunması sonucu solunum yollarında tahriş, ayrıca yanıcı olması Tablo-1 Ten, göz ve solunum yollarında tahriş Ten ve gözde yanma hissi, tahriş Elle müdahale ihtiyacı olabilecek tehlikeli durumlarda, EN 418 ve EN 'e uygun acil durdurma düzeneği tesis ediniz. Normal durdurma cihazı, iģlev olarak acil durdurma kurallarına uygunsa buna göre kabul edip iģaretleyiniz. Pompada oluģabilecek ve gövde bütünlüğünü bozabilecek bir kırılma oluģtuğunda veya pompa içerisinden dıģarıya kaçak oluģtuğunda DERHAL elektrik motoruna gelen gücü kesiniz. Herhangi bir Ģekilde yaralanmıģ veya zararlı gaz solumuģ personel varsa DERHAL sağlık ekibini bilgilendiriniz ve firmanızdaki sağlık güvenliği talimatlarına uyunuz. Mümkünse pompayı bölüm 6.8'de belirtilen Ģekilde motordan ayırınız ve eğer pompa, tehlikeli ve/veya zararlı maddeler emiyor veya buna benzer maddeler ile çalıģıyorsa çok hızlı bir Ģekilde pompayı ve gerekiyorsa bölgeyi kontrol altına alınız. Ġlgili bakım personelini uyararak en az 2 (iki) yetkili ve kalifiye personelle pompaya müdahale edilmesini sağlayınız. Uygun müdahale ile sorunun giderilmesinden sonra pompaya tekrar yol verirken bölüm 4.4.1'deki yöndergeleri takip ediniz.

6 3.2. TaĢıma Talimatları 3.3. Depolama Talimatları Bir POM-VAK ürünü size ulaģtığında aģağıdaki kontrolleri mutlaka yapınız. 1. Ürün hemen monte edilerek çalıģtırılmayacaksa tekrar paketleyerek kapalı, temiz, kuru ve titreģime maruz olmayan bir yerde muhafaza ediniz. 1. Üründe ve/veya varsa ambalajında nakliye esnasında oluģmuģ gözle görünür herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. 2. DONMA TEHLĠKESĠ! 2. Ambalajı dikkatlice açıp çıkartınız. Ürünleri 5 C'den daha düģük sıcaklıktaki yerlerde depolamayınız. 3. Üründe nakliye esnasında oluģmuģ hasarlar varsa DERHAL nakliye firmasını ve Bu mümkün değilse pompa ve ekipmanlarının içerisinde POM-VAK yetkili temsilcisine bilgi veriniz. donabilecek sıvı kalmadığına emin olunuz. 4. Hasar varsa bununla ilgili nakliye firmasına rapor tutturunuz. 5. Ürünü sipariģ bilgilerine göre kontrol ediniz ve herhangi bir eksiklik veya 3. Pompalar son test yapıldıktan sonra, pompanın iģlem görmüģ parçalarının yanlıģlık olduğunu düģünüyorsanız DERHAL POM-VAK yetkili temsilcisine paslanmasını belli bir süre engelleyebilmesi açısından uygun bir yağ ile anlık bildiriniz. çalıģtırılır. Bu koruma yaklaģık 1 ile 3 ay arası etkili olabilir. Pompa uzun süre 6. Herhangi bir aksaklık veya kazaya sebebiyet vermemek için çıkartılmıģ olan ambalajı çalıģma ortamından uzaklaģtırınız. çalıģtırılmayacaksa içerisini pompa malzemeleri, o-ring ve contalara uygun bir yağ veya pas önleyici sıvı ile doldurunuz. 4. Pompanın iç kısmının atmosfere açık ağızlarını kapatınız. Ürünü taģırken aģağıdaki bilgileri kontrol ederek talimatlara uyunuz. 5. Pompayı dıģ etkenlerden korumak için plastik folyo veya benzeri ambalaj malzemeleriyle tamamen sarınız. 1. Bu kılavuza konu olan POM-VAK ürünleri DAĠMA yatay pozisyonda 6. Varsa pompa aksesuarları için de aynı iģlemleri uygulayınız. taģınmalıdır. 2. Ürünün toplam ağırlığını biliniz Mekanik Güvenlik Kuralları 3. Ürünün ağırlık merkezini tespit ediniz. 4. Ürünün boyutlarını öğreniniz En uygun taģıma noktalarını bulunuz. 6. Güvenli bir taģıma için uygun bir halat, kemer veya kayıģ kullanınız. Ürünleri uygun pozisyonda askıya alınız ve hızlı hareketlerden kaçınınız. 7. Elektrik motoru ve benzer ekipmanlar üzerinde mapalar olabilir. Bunlar bu - ekipmenların tek baģına taģınması içindir. BirleĢtirilmiĢ ürünü taģırken bunları kullanmayınız. 8. Ürünleri askıya alırken, halat tepe açısının 90 ve daha büyük olmamasına dikkat - ediniz. 9. Ürünleri taģımadan önce içerisindeki sıvıları boģaltınız ve sızmayı engellemek için gerekli olan ağızları ve delikleri kapatınız. - Hareketli parçalarla temas, EN 953'e uygun muhafazalar kullanılarak önlenmiģtir.bir muhafaza, EN 60529'da tanımlanan "deney parmağı"nın, hareketli parçalara temas etmesini engelleyebiliyorsa, yeterli olarak kabul edilmektedir. POM-VAK ürünlerindeki muhafazalar, bu konudaki standartlara uygun olarak yerleģtirilmektedir. Pompa üzerinde, eriģilebilir bütün keskin kenar ve köģeler, yaralanmalardan korunmak için yuvarlatılmıģtır. Pompa mekanizmasına, pompa ağzından eriģilebilme ihtimaline karģı pompa giriģleri kapaklarla kapatılmaktadır. Bu kapakları, pompanın sisteme monte edilmesi aģamasına kadar çıkartmayınız. Vakum pompalarının gövdeleri ve parçaları, vakum sisteminin basınç altında kalan ekipmanları ve bileģenleri, kullanım ömrü boyunca içeri çökmenin yaģanamayacağı kadar dayanıklıdırlar, etraflarında herhangi bir korumaya gerek yoktur. Bu durum, ürünlerimizin tamamı son vakum basıncı testinden geçerken doğrulanmaktadır.

7 - Pompalarımızın tasarımı, emilen ve pompa çıkıģına itilen maddelerin 4. Vakum pompası ve sistemi, özel olarak komple elektrik panosu ile birlikte sipariģ döküntülerinin birikmesi nedeniyle tıkanma veya daralmalar tehlike edilmediği sürece bu aksamları içermez. Dolayısıyla, vakum pompasında elektrik yaratmayacak Ģekilde yapılmıģtır ve bir emme filtresi kullanılmaktadır. Tıkanma beslemesini kesmek için bir cihaz bulunmamaktadır. Bu durumda, tesisatınızın ve daralmalar nedeniyle pompa iģlevini yitirebilir veya sıkıģabilir fakat çatlama, kumanda panosuna, gerektiğinde elektrik beslemesini kesebilecek bir cihaz patlama, fırlama vb. tehlikelere yol açmaz. Kullanıcı, çok katı parçaların koyunuz. pompaya girmesini engelleyici tedbirleri almalıdır Pompa rotoruna kadar ulaģarak paletlerin tahrip olması durumunda gövdede çatlaklara rastlanmaz ve pompa bütünlüğü bozulmaz, pompa sıkıģarak durur ve bu durum yaralanmalara yol açmaz. Pompalarımız ve sistemlerimiz dengede (kararlı) olacak Ģekilde tasarlanmaktadır. Herhangi bir yönde 10 'lik bir açı ile eğildiğinde pompalarımız ve sistemlerimiz devrilmemektedir. Bu durum her modelimiz tasarım aģamasından sonra hayata geçtiğinde, firmamız bünyesinde test edilerek doğrulanmaktadır. Yağlı paletli vakum pompalarında yağ kullanılmaktadır ve yağ sızdırmasıyla ilgili tedbirler alınmıģtır. Pompanın, çalıģma yağının sızdırmasını engellemek amacıyla sızdırmazlık elemanları (sıcaklığa ve yağa dayanıklı keçeler) kullanılmaktadır. Paletli vakum pompaları, hacimsel pompalar sınıfındandır ve bu kılavuzda belirtilen güvenlik kuralları dıģında, buhar pompaları, kriyojenik kapanlı pompalar, Getter pompaları, moleküler pompalar vb. için gerekli güvenlik kurallarına uyulmasına gerek yoktur. Patlama tehlikesi muhtemel olan ortamlarda POM-VAK, ürünlerini bu ortamlara uygun malzeme çiftleriyle imal eder. Ortam bilgisinin firmamıza sipariģten önce bildirilmesi gereklidir. Firmamız bu tür ortamlar için "ateģalmaz" (ex-proof) özelliği olan elektrik motorları temin ederek kullanır. Bu tür ortamlar için elektrik tesisatını yapmak firmamızın mesuliyetinde değildir. 1. Bu tür patlama tehlikesi muhtemel olan ortamlar için kullanılan elektrik donanımlarını EN standardına uygun olarak seçiniz ve kullanınız. 2. Pompalarımızda elektrostatik yük oluģturabilecek bir unsur yoktur. Buna karģın, kiģilere karģı bir tehlike veya etkili bir ateģleme kaynağı oluģması ihtimali varsa, bütün sabit iletken bileģenlerin topraklanması suretiyle elektrostatik yüklerin oluģmasını engelleyiniz. 3. Güvenlik cihazları ve donanımını, kısa devre, dıģ darbeler, besleme gerilimindeki değiģmeler, elektromanyetik alanlar ve topraklama hataları gibi zararlı etkilerin olması halinde dahi tehlike yaratmayacak Ģekilde tasarlayıp seçiniz ve kullanınız Elektrik ile Ġlgili Güvenlik Kuralları Paletli vakum pompaları, standart olarak temin edilen elektrik motorlarına bağlanarak müģterilere sunulabilmektedir. Paletli vakum pompaları, özel olarak sipariģ edilmediği sürece standart olarak, elektrik tesisatlarını içerecek Ģekilde müģterilere sunulmamaktadır. 1. Bu elektrik tesisatlarını IEC veya EN 'deki özelliklere uygun olarak yapınız. 2. Elektrik tesisatındaki koruma cihazlarını ve anahtarları, "hata güvenliği" kurallarını yerine getirecek Ģekilde bağlayınız. 3. Arazi Ģartlarında güç devresinin aģırı akım koruması (termik Ģalteri), vakum pompası gövdesinin dıģına yerleģtirilebilir. Bu durumda gerekli güvenlik önlemlerini alınız. Paletli vakum pompaları, hacimsel pompalar sınıfındandır ve bu kılavuzda belirtilen güvenlik kuralları dıģında, buhar pompaları ve Getter pompaları için gerekli güvenlik kurallarına uyulmasına gerek yoktur Isı ile Ġlgili Güvenlik Kuralları Normal çalıģma Ģartlarında paletli vakum pompalarının dıģ yüzey sıcaklığı +70 C'nin üzerine veya -10 C'nin altına inmemektedir. 1. Bu sınırların dıģında çalıģma ihtimali olan iģlem ortamının, yüksek veya düģük sıcaklıktaki yağlayıcı veya soğutma sıvısının personele zarar verebileceği durumlarda, sıcaklığı izleyiniz ve vakum pompasının sıcaklık sınırlarını aģtığında, güvenli bir duruma getiriniz.

8 2. Yüksek sıcaklıkta gaz emen vakum pompalarının içerisindeki yağ veya aksamlar 3.9. Atıklar ile Ġlgili Güvenlik Kuralları gereğinden fazla ısınarak, pompa gövdesini ve bağlantı ekipmanlarının sıcaklığı bu sınır değeri aģabilir. Bu durumda, çalıģma esnasında personelin kazayla dokunabileceği bütün pompa parçalarını ve boru bağlantı hatlarını, muhafaza ile 1. Paletli vakum pompalarında, emilen gazın tehlikeli maddeler olması halinde bunların pompadan yağa karıģarak veya direkt atmosfere karıģarak tahliye koruyunuz veya yalıtınız ve uygun bir uyarı iģareti ile kolayca görülebilecek olmasının yaratacağı olumsuz etkileri ortadan kaldıracak tedbirler alınız. Ģekilde iģaretleyiniz. 2. TutuĢabilir maddelerin iģlenmesi nedeniyle çıkabilecek yangınlara karģı 3. Varsa, hareket etmesi için serbest olması gereken borular donanımının, ahģap firmamız, pompada kullandığı malzemeleri uygun Ģekilde, tutuģturma veya tutuģabilir malzeme ile temas etmemesini sağlayınız. kaynaklarını azaltacak Ģekilde sipariģten önce seçmektedir. SipariĢten önce 4. Potansiyel patlama riski taģıyan ortamlarda tesis edilen vakum pompalarının belirtilmediyse firmamız sorumluluk kabul etmez. Pompa veya sistem, sipariģ yüzey sıcaklıklarını sınırlandıracak tedbirler alınız ve diğer tutuģma edilen yerden farklı ve tutuģabilir maddelerin iģlenmesiyle ilgili bir uygulamada kaynaklarından uzak tutunuz. çalıģacaksa POM-VAK yetkili personeline veya temsilcisine danıģınız. Paletli vakum pompaları, hacimsel pompalar sınıfındandır ve bu kılavuzda belirtilen güvenlik kuralları dıģında, buhar pompaları için gerekli güvenlik kurallarına uyulmasına gerek yoktur Gürültü ile Ġlgili Güvenlik Kuralları Paletli vakum pompalarında, elektrik motorunun ve pompa paletlerinin gövdeyi süpürmesinden kaynaklanan gürültü bileģenlerinin yanısıra, yağ ile çalıģma esnasında oluģan türbülans ve mutlak vakum basıncına yaklaģıldığında oluģan kavitasyon nedeniyle gürültü mevcuttur. Ürünlerimiz, bu bileģenler dikkate alınarak tasarlanmıģ olup gürültü seviyeleri 40 C'de 10 mbar basınçta 70 db değerin altında kalmaktadır. Pompa, emme hattında 10 mbar basıncın altındaki basınçlara ulaģtığında gürültü seviyesi 70 db değerini aģabilir. Bu durumda pompa yanında çalıģan personelin kulak tıkacı kullanması tavsiye edilir IĢınım ile Ġlgili Güvenlik Kuralları Paletli vakum pompaları, hacimsel pompalar sınıfındandır ve bu kılavuzda belirtilen güvenlik kuralları dıģında, iyon pompaları için gerekli güvenlik kurallarına uyulmasına gerek yoktur. 3. Pompanın veya sistemin içine herhangi bir zararlı sıvı ve/veya katı parçacıkların giriģini, uygun ayırıcıların takılması suretiyle engelleyiniz. 4. Pompalarımızda elektrostatik yük oluģturabilecek bir unsur yoktur. Buna karģın, tutuģabilir maddelerin iģlenmesi nedeniyle çıkabilecek yangınlara karģı etkili bir ateģleme kaynağı oluģması ihtimali varsa, bütün sabit iletken bileģenlerin topraklanması suretiyle elektrostatik yüklerin oluģmasını engelleyiniz. 5. Dönen mille temas ettiğinde tutuģabilecek tarzda yabancı parçacıkların pompaya veya sisteme giriģini engelleyecek bir düzenek kurunuz. 6. Oksitleyicilerin iģlenmesi nedeniyle oluģabilecek yangın ve patlamaların önlenmesi için pompanın ve sisteminin bütün parçalarının organik madde izleri, montajdan önce uygun bir kimyasal kullanılarak temizlenmektedir. Bu uygulama için sipariģten önce çalıģma amacının firmamıza bildirilmesi gereklidir, aksi takdirde firmamız sorumluluk kabul etmez. Böyle bir ortamda çalıģılacaksa POM-VAK yetkili personeline veya temsilcisine danıģınız. 7. Oksitleyicilerin ve paraferik gazların iģlenmesi nedeniyle çıkabilecek yangın ve patlamalara karģı firmamız, pompada kullandığı malzemeleri uygun Ģekilde, tutuģturma kaynaklarını azaltacak Ģekilde sipariģten önce seçmektedir. SipariĢten önce belirtilmediyse firmamız sorumluluk kabul etmez. Pompa veya sistem, sipariģ edilen yerden farklı ve bu tip maddelerin iģlenmesiyle ilgili bir uygulamada çalıģacaksa POM-VAK yetkili personeline veya temsilcisine danıģınız.

9 8. Oksitleyicilerin ve paraferik gazların iģlenmesi nedeniyle oluģabilecek yangın ve patlamalara karģı, uygun olduğu takdirde bu gazların, bilinen bir asal gazla seyreltilmesini sağlayınız. Gazın ayrıģması veya bir patlama riski varsa pompa veya sistem, sonuçta doğacak basınca dayanacak Ģekilde tasarlanmıģtır ve bu durum her bir model için test edilmiģtir. Paletli vakum pompaları, hacimsel pompalar sınıfındandır ve bu kılavuzda belirtilen güvenlik kuralları dıģında, buhar pompaları ve kriyojenik kapanlı pompalar için gerekli güvenlik kurallarına uyulmasına gerek yoktur Ergonomik Kurallar 1. BaĢlatma ve durdurma cihazlarını kolayca anlaģılabilir ve açıkça iģaretleyiniz. 2. Elle kontrol elemanlarını ve sürekli kullanılan diğer cihazları, kolayca eriģilebilecek ve aģırı güç kullanmadan idare edebilecek Ģekilde düzenleyiniz. 3. Ġlgili cihazları, bunlarla ilgili kontrol personelinin idare ettiği operatör konumundan kolayca görülebilecek Ģekilde yerleģtiriniz. 4. Kontrol elemanlarını ve cihazları, iģlevlerinin operatör tarafından kolayca - anlaģılabilir Ģekilde, operatörün hata yapmasına engel olacak biçimde düzenleyiniz. Vakum pompalarımız ve sistemlerimiz, doldurma, temizleme, havalandırma, iyileģtirme ve boģaltma esnasında sıvıların güvenli olarak hareket etmesine imkan verecek Ģekilde dizayn ve imal edilmiģtir Arıza Halinde Güvenlik Kuralları Vakum pompalarımız ve sistemlerimiz, yorulma, yaģlanma, kırılganlık, korozyon, aģınma, kimyasal reaksiyon, ısı ve elektrostatik etkilere karģı dirençli malzemelerden imal edilmektedirler. Uygun malzeme seçimi için, sipariģ öncesinde kullanım yeri ve amacı ile ilgili firmamıza bilgi aktarılmıģ olması gereklidir. Pompalarımızda kullanılan malzemeler personelin sağlığı ve güvenliği için tehlike arzetmemektedir. Muhtemel tehlikeler için sayfa 11'deki tablo-1'i inceleyiniz. Vakum pompalarımız, iģlenen maddelerle uyumlu malzemelerden imal edilebilmektedirler. Uyumlu malzeme seçimi için, sipariģ öncesinde kullanım yeri ve amacı ile ilgili firmamıza bilgi aktarılmıģ olması gereklidir. Pompalarımızda kullanılan gres ve yağ, karģılaģılabilecek aģırı basınç ve sıcaklıklara dayanıklıdır. Pompalarımızda kullanılan conta ve sızdırmazlık malzemeleri, karģılaģılabilecek aģırı basınç ve sıcaklıklara dayanıklıdır. - - Pompa veya sistem, otomatik veya el ile güvenlik cihazları kullanılarak durdurulmuģ ise, bu duruģtan sonraki yeniden çalıģtırmayı yalnızca el ile müdahaleden sonra mümkün olabilecek Ģekilde düzenleyiniz. Operatörle arabirim olarak bir klavye kullanılıyorsa, tehlikeli bir duruma sebebiyet verebilecek yanlıģ bir komutun verilmesinin mümkün olamayacağından emin olunuz. Pompa veya sistemin güvenlik sistemini, herhangi bir yazılımın veya herhangi bir bilgisayar donanımının doğru çalıģmasına bağlı olmayacak Ģekilde düzenleyiniz. Donanım, bir yazılım hatası durumunda güvenli çalıģmayı sağlamalıdır ġebeke veya yardımcı enerji beslemesinin kesintiye uğraması halinde, pompa veya pompa sistemini emniyetli bir duruma getiriniz. Enerji beslemesindeki arıza süresince veya enerji beslemesi tekrar normal hale geldiğinde tehlikeli bir durum oluģturmayacak Ģekilde önlem alınız. Bu önlemi pompa sistemi içerisindeki tüm düzenekleri (sıvı besleme düzeneği, vana konumları, kontrol devreleri, vb) kapsayacak Ģekilde uygulayınız. 4 - ÇALIġTIRMA Pompa veya sisteme yol vermeden önce, bağlantılarının doğru Ģekilde yapıldığına emin olunuz. Bu kılavuzdaki bağlantı ve çalıģtırma Ģartlarına uyunuz.

10 4.1. Pompa Bağlantısı ġase Bağlantısı Pompa veya sistemin iģletmede çalıģacağı vakum sistemini, boru boyutları ve hattını belirlemek için öncelikle aģağıda belirtilen boyutlarını mevcut kataloglarımızdan öğreniniz. Buna göre hattınızı tesis ediniz. 1. Emme ve çıkıģ flanģlarının yeri ve büyüklükleri 2. Yağ dolum ve tahliye ağızlarının yeri ve büyüklükleri 3. Pompa Ģasesinin zemine bağlantı yerleri ve ölçüleri 4. Pompa veya sistemin genel boyutları Pompa veya sistemin yerini tespit ederken Ģunlara dikkat ediniz Daha sonra pompanın bakım veya baģka nedenlerle yerinden kaldırılması gerektiğinde bunun kolayca yapılabilmesi için uygun hacmin bulunmasına dikkat ediniz. Ortamda bir vinç sisteminin bulunmasına veya gerektiğinde seyyar bir vincin rahatlıkla kullanılmasına olanak sağlayacak yeterlilikte yer bulunmasını Pompa Ģasesinin zemin bağlantılarını ġekil-1'deki gibi bir temele bağlayabileceğiniz gibi, altına lastik titreģim takozları veya lastik zemin sererek serbest bırakabilirsiniz. Herhangi bir sistem veya makine üzerine de cıvata-somun ile bağlanabilir Motor Bağlantısı Paletli tip vakum pompaları monoblok yapıda veya kendinden kaplin bağlantılı olarak monte edildiğinden çıplak olarak verilmemektedir. Mevcut elektrik motoru müģteri tarafından sağlanacaksa aģağıdakilere dikkat edilerek seçilmelidir 1. Pompanın ihtiyacı olan en yüksek enerji (kw) sağlayınız. 2. Pompanın operasyon dönüģ hızı (devir/dakika) 3. Yerinde bakım gerektiğinde, pompa etrafında çalıģılacak uygun büyüklükte temiz 3. Mevcut gücün durumu (Faz-Hertz, Voltaj, vb.) bir alanın bulunmasını sağlayınız. 4. Motor koruma sınıfı (IP, TEFC, EX, vb.) 4. Pompa ve sistem motorunun soğutma fanının ve sistem soğutma fanının uygun 5. Motor gövde büyüklüğü ( AGM ) Ģekilde soğutma yapabilmesine imkan tanıyacak büyüklükte temiz, tozsuz ve 6. Motor bağlantı ekipmanı (B3, B5, B14, yatay, dik, vb.) havalandırması iyi bir ortamda bulunmasını sağlayınız. 5. Zeminin titreģimlere karģı sönümleyici etkide ve yeterli mukavemette olmasına Boru Hattı Bağlantısı dikkat ediniz. Genellikle beton ya da dayanıklı çelik konstrüksiyon temelleri tercih ediniz. 1. Paletli vakum pompaları emme ağzı bağlantılarını, kataloglarda ve sipariģ 6. Beton temel kullanılacaksa, betonun uygun bir zaman dinlendirildiğinden, kuru ve temiz olduğundan emin olunuz. Ģartlarında belirtildiği boyutlarda yapınız. 2. Pompaya yabancı madde giriģini engellemek için emme ağzından önce bir elek 7. Pompa motorunun veya sistem motorları ile varsa elektrik kutusunun veya filtre sistemi kullanınız. (Standart olarak pompalarımız üzerinde emme bağlantılarının tozlardan etkilenmeyecek, aģırı ısınmayacak Ģekilde filtresi mevcuttur.) havalandırması iyi olan bir yere monte edilmesine dikkat ediniz. 3. Bağlantıları yapmadan önce, emme hattında herhangi bir yabancı katı madde (kaynak çapağı, somun, cıvata, artık, vb) kalmadığına emin olunuz. Hattı muhakkak temizleyiniz. 4. Pompa ağızlarına yapacağınız bağlantıda kullanacağınız flanģların veya boruların, pompa ağzına uygun olmasına dikkat ediniz. Şase ġekil-1 Ara pul Beton zemin Çıpa cıvata veya çelik dübel

11 5. FlanĢ arasında kullanacağınız conta deliğinin pompa ağzından küçük olmamasına dikkat ediniz. 6. Boru hattını destekleyiniz ve pompa üzerine yük getirmediğine emin olunuz. 7. Emme hattınızın, pompanın emme ağzına bağlandığından emin olunuz. 8. Pompa emme hattında kaçak olup olmadığını kontrol ediniz. 9. Pompa çıkıģ ağzına bağlantı yapmayınız, sıvı içerisine daldırmayınız, ASLA atmosfere kapalı bir tank içerisine bağlamayınız.. ÇıkıĢ ağzı boģ ve atmosfere açık olmalıdır. - Elektrik motoruna uygun amperajda Ģalter ve kontaktörler kullanınız. Kontaktör Aksesuarlar ve Bağlantıları koruması olmayan motorların devreleri, aģırı yüklenme sonucu yanabilmektedir. Unutmayınız ki, elektrik motoru üreticileri bu tip durumlarda elektrik motoruna 1. Pompa durduğunda, emme hattına gaz ve pompanın içerisindeki yağın geri kaçmaması için emme hattında geri dönüģsüz bir vana (çek valf) kullanınız. - garanti vermemektedir. Acil durumlarda çalıģmayı durduracak bir elektrik düğmesinin pompa yakınında (Standart olarak pompalarımız üzerinde çek valf mevcuttur.) ve kolay ulaģılabilir bir yerde olmasını tavsiye ederiz. 2. Belli bir vakum basıncının aģılması istenmiyorsa veya sistem kavitasyona girecek derecede yüksek vakum altında sesli çalıģıyorsa, pompa emme hattına veya - Elektrik kablolarını bağlamadan önce pompa milinin el ile serbestçe döndürülüp döndürülemediğini kontrol ediniz. vakum tankına basınç kontrol valfi bağlayınız. Bu valfi, istenen basınca göre - Kabloları bağlarken bölge standartlarına dikkat ediniz. ayarlayınız. - Kabloları bağlarken elektrik motorunun sabitlendiğine emin olunuz. 3. Vakum basıncını görebilmek için emme hattına ve pompaya mümkün olduğunca - Motor bağlantılarını yaparken motor etiketinde belirtilen özelliklere (faz ve yakın bir noktaya manometre koyunuz. voltaj) uygun bağlantı yaptığınıza emin olunuz. 4. Pompaya yabancı ve tanecikli parçaların giriģini engellemek için emme hattında - 5,5 kw güçten daha yüksek güce sahip olan motorların yıldız-üçgen Ģeklinde ve pompa su giriģinde uygun bir filtre veya pislik tutucu kullanınız. bağlanmasını tavsiye ederiz. Bu durum hem motoru aģırı akım yüklenmesinden, 5. Bir ön vakum tankı ile çalıģılacaksa, pompanın sürekli devreye girip çıkmasını hem de pompanın aģırı mekanik yüklenmesinden koruyacaktır. engellemek için bu tankın hacmini mümkün olduğunca büyük seçiniz Elektrik Bağlantısı Pompa ve sistem üzerinde 60 C 'ye varan sıcaklık yüzeyler oluģabilir. Pompa, sistem ve ekipmanlarına, yanıklardan kaçınmak için çıplak elle dokunmayınız. Elektrik bağlantıları, konusunda eğitimli, kalifiye personel tarafından, elektrik motoru ve diğer ekipmanların üreticisinin kullanım talimatlarına ve bu kullanma kılavuzundakilerle birlikte, iģletmenin güvenlik talimatlarına uyulmak suretiyle yapılmalıdır. Elektrik bağlantısını yapacak olan personel, bulunduğu bölge ve/veya ülkenin elektrik tesisatı, sistemi ve ulusal standartlarına uymalıdır. BU KULLANMA KILAVUZUNUN 3. BÖLÜMÜNDE BELĠRTĠLEN GÜVENLĠK KURALLARINA UYUNUZ. ÇALIġMAYA BAġLAMADAN ÖNCE, ÇALIġACAĞINIZ BÖLGEDEKĠ TÜM ELEKTRĠK GÜCÜNÜ KESĠNĠZ. - Elektrik vermeden önce tüm muhafazaların yerinde olduğundan emin olunuz. - Yağlı paletli pompanın kuru çalıģmamasına dikkat ediniz. - Motorun doğru yönde döndüğünü kontrol ediniz. - Motor doğru yönde dönmüyorsa tüm elektrik gücünü kesip gerekli güvenlik tedbirlerini alarak kabloları yeniden düzenleyiniz. - Pompa ters yönde çalıģtırıldığında vakum basıncı yaratmayacağı gibi pompa içerisinde çok ciddi hasarlar oluģabileceğini unutmayınız. - Seviye Ģalteri, sıcaklık ölçer gibi elektrikli ekipmanları, üreticilerin belirtmiģ olduğu Ģartlara ve Ģekillere uygun olarak bağlayınız. - Paletli vakum sistemlerinde elektrikli ekipmanların olup olmadığını, sipariģ bilgilerini kontrol ederek bulunuz. Bu ekipmanları, üreticilerinin belirtmiģ olduğu Ģartlara ve Ģekillere uygun olarak bağlayınız.

12 - SipariĢin niteliğine göre, elektrikli ekipmanlar ve/veya elektrik panolarının üretici Yol Verme kullanım talimatlarını ve bağlantı Ģemalarını, bu kullanma kılavuzuyla beraber gönderilmediyse POM-VAK'tan talep ediniz. Paletli vakum pompalarına yol vermek için Ģu talimatları uygulayınız: 4.3.Kontrol Listesi 1. Yağlı paletli pompalar, nakliye Ģartlarına bağlı olarak içerisinde yağ olmadan gönderilebilirler. Bu durumda pompanın yağ haznesini, yağ seviye göstergesi Pompa veya pompa sisteme yol vermeden önce aģağıdaki kontrol tamamen yağ ile dolu görünene kadar doldurunuz. listesinde sorulan soruların tümünün cevabının EVET olduğundan emin olunuz. 2. Pompa emme hattına koyduğunuz vanayı kapatınız. 3. Motoru çok kısa süre (2-3 saniye) çalıģacak Ģekilde açıp kapatarak, motor veya pompa arka kapağından dönüģ yönünü gözleyiniz ve doğru yönde dödüğünden 1. Bu kullanım kılavuzunun tümünü okuyup iyice anladınız mı? 2. Emme hattını yabancı parçalardan (kaynak çapağı, cıvata, somun, vb.) tamamen emin olunuz. 4. Pompa doğru dönüģ yönünde çalıģmıyorsa elektrik bağlantılarını uygun Ģekilde temizlediniz mi? düzelterek tekrar kontrol ediniz. 3. Tüm boru hattı ve vanaları tamamen açık mı? 5. Yağlı paletli pompayı 5 dakika kadar çalıģtırıp kapatınız. 4. Tüm boru hattı ve bağlantılarında kaçak olup olmadığına emin oldunuz mu? 6. Yağlı paletli pompa bu Ģekilde çalıģtırılıp kapatıldıktan sonra yağ seviyesini yağ 5. Boru hattı ve pompa flanģlarına (pompa ağızlarına) herhangi bir yük veya moment uygulanmadığından emin misiniz? göstergesinden kontrol ediniz ve göstergenin ortasından yukarıda olduğuna emin olunuz. Daha az ise yağ ekleyiniz. 6. Pompa ve motorun, eğer gerekliyse yağlamasını yaptınız mı? 7. Pompa ve motor bağlantısını kontrol ettiniz mi? 7. Yağlı paletli pompa çalıģırken ASLA yağ dolum ağzını 8. Sistem ile birlikte tüm boru hattındaki vanalar doğru pozisyonda mı? 9. Yağlı paletli pompanın içerisinde ilk çalıģma için sıvı var mı? açmayınız ve buradan yağ eklemeye çalıģmayınız veya yağı tahliye etmeyiniz. 10. Tüm güvenlik aksamları doğru yerinde ve bağlı mı? 11. Pompa acil durum durdurma butonunun kolay eriģilebilir ve gözönünde mi? Pompa veya sistem yol verme için tamamen hazır mı? Yağlı paletli pompayı ASLA kuru çalıģtırmayınız. Standart imalat dıģı özel sipariģ verilen veya özel yaptırılan pompa veya sistemlerde ek güvenlik önlemleri veya kullanım Ģekilleri gerekebilir. Bu Ģekilde verilmiģ olan 9. Pompa çıkıģ ağzının kapalı olmadığına, bir bağlantı yapılmadığına ve atmosfere sipariģler için firmamızdan ayrıca bilgi alınız. açık olduğuna emin olunuz. 10. Pompa emme hattındaki vanaları açınız. 4.4.ÇalıĢtırma 11. Pompaya yol veriniz, çalıģtırınız. 12. Pompanın tam rejime girmesini bekleyiniz. 1. Vakum pompası dönüģ yönünün doğru olduğuna emin olunuz. 13. Pompada anormal titreģimler olup olmadığını gözleyiniz. 2. Pompaya yol vermeden önce tüm yardımcı ekipmanların doğru olarak bağlı ve 14. OlağandıĢı bir durum olduğunu düģündüğünüz anda pompayı kapatınız ve tüm doğru pozisyonda açık veya kapalı olup olmadığını kontrol ediniz. kontrolleri tekrar yapınız. 3. Eğer emilen gaz tehlikeli sıcaklıklarda ise, pompa, boru hatları ve ayrıģtırıcı tankın izole edildiğine emin olunuz. Böyle durumlarda, herhangi bir yüzeye temastan kaçınınız.

13 Operasyon 4.5. Hata Çözümleri Pompa çalıģtırıldıktan sonra operasyon esnasında Ģunlara dikkat ediniz : 1. Ġstenilen vakum basıncı değerine göre, eğer gerekiyorsa, pompanın emme hattındaki vanayı hafifçe açarak sistemi bu değere ayarlayınız. 2. Operasyon esnasında çekilen amperaj değerinin, motorun etiketinde belirtilen değerden yüksek olmamasına dikkat ediniz. 3. Pompa veya sistemden çok fazla titreģim ve kavitasyon sesine benzer anormal bir ses geliyorsa pompayı veya sistemi durdurarak motor bağlantılarını tekrar kontrol ediniz. 4. Operasyon esnasında pompada herhangi bir noktadaki sıcaklığın 85 C'yi geçmesi normal Ģartlarda imkansızdır. Bu değerin aģıldığı gözleniyorsa pompayı veya sistemi durdurarak aģırı ısınan yerleri, herhangi bir iģ kazasına sebebiyet vermemek üzere yalıtınız. 5. Keçe bölgesinden sızıntı olup olmadığını kontrol ediniz. 6. Basınç yüksek değerlere ulaģıp kavitasyon nedeniyle yüksek ses çıkartıyorsa, emme hattında küresel vanayı minimal düzeyde açarak bu sesi kesiniz Durdurma YAĞLI PALETLĠ POMPAYI KESĠNLĠKLE KURU ÇALIġTIRMAYINIZ! POMPANIN ASLA KAVĠTASYON BÖLGESĠNDE UZUN SÜRE ÇALIġMASINA ĠZĠN VERMEYĠNĠZ! 1. Pompayı operasyon esnasında acil durumlar hariç aniden kapatmayınız. 2. Sistemin vakum altında kalması gerekiyorsa önce emme hattında pompaya giriģ vanasını kapatınız. 3. Elektrik motoruna gelen gücü kesiniz. 4. Pompa durduğunda keçe bölgesinden dıģarıya kaçak olup olmadığını kontrol ediniz. 5. Pompa uzun süre çalıģmayacaksa, elektrik panosuna gelen gücü kesiniz. AĢağıdaki listeden oluģabilecek sorunları ve muhtemel sebeplerini, bu nedenlerin çözümlerini bulabilirsiniz. Bu listede belirtilenlerin dıģında bir sorunla karģılaģtığınızda veya herhangi bir konuda Ģüpheye düģtüğünüzde POM-VAK'ı aramaktan çekinmeyiniz. SORUN SEBEP veya KONTROL ÇÖZÜM Yol verme esnasında motor çalıģmıyor. Yol verme esnasında motora güç geliyor fakat pompa dönmüyor. Yol verildiği anda elektrik motoru termik Ģalteri atıyor. Pompa çalıģtıktan sonra elektrik motorunun termik Ģalteri atıyor. Motor amperaj değerinden fazla akım çekiyor. Elektrik panosuna güç gelmiyor Kablo bağlantıları temassız ÇalıĢtırma butonu bozuk Motora uygun elektrik tesisatı çekilmemiģ. Motor dönmüyor. Pompa rotoru ile ön yüzeyindeki kapaklar biribirine pas veya benzeri bir etki ile tutunmuģ. Pompa sıkıģmıģ. Termik Ģalter, elektrik motorunun etiketindeki değerine uygun değil Pompa yağ haznesi çıkıģı kapalı veya sıvı içerisine daldırılmıģ. Pompa yağ haznesi çıkıģına bu çıkıģtan daha küçük hat çekilmiģ. Gelen elektrik gücünü kontrol ediniz. Kablo bağlantılarını kontrol ediniz. DeğiĢtiriniz Motor etiket değerleri ile verdiğiniz güç değerlerini (güç, voltaj, frekans, faz, vb.) karģılaģtırarak kontrol ediniz, gerekliyse tesisatını değiģtiriniz. Motoru pompadan ayırınız ve elle çevrilip çevrilmediğini kontrol ediniz. Döndürülemiyor ise rulmanlarını kontrol ediniz, gerekiyorsa değiģtiriniz Elektrik gücünü keserek, pompa milini el ile çeviriniz. Dönmüyorsa bir boru anahtarı ile çeviriniz. Yine dönmüyorsa, pompa arka kapağını açarak mili elle veya boru anahtarı ile çevriniz, gerekiyorsa bir pas sökücü solvent veya yağlayıcı kullanınız. Bir süre beklettikten sonra bu sıvıyı temizleyerek tekrar boru anahtarı ile döndürmeye çalıģınız. Bu iģlemi pompa mili elle döndürülebilecek hale gelene kadar tekrarlayınız. Pompayı bu kılavuzda belirtildiği Ģekilde demonte ederek arızalı yüzeylere müdahale ediniz, rulmanları değiģtiriniz ve tekrar monte ediniz veya yetkili teknik servise ulaģtırınız. Termik Ģalteri kontrol ediniz ve motor etiket değerine uygun olan ile değiģtirerek buna göre ayarlayınız. Pompa çıkıģını atmosfere açınız. Pompa çıkıģ flanģı ve hattını pompanın çıkıģ ağzından küçük yapmayınız, mümkünse büyütünüz.

14 SORUN SEBEP veya KONTROL ÇÖZÜM Pompa çalıģtıktan sonra elektrik motorunun termik Ģalteri atıyor. Motor amperaj değerinden fazla akım çekiyor. Elektrik motoru yandı Pompa ters yönde dönüyor Yağ haznesi tamamen dolu. Tavsiye edilenden daha yüksek viskoziteli bir yağ kullanılmıģ. Pompa yağ haznesi içerisindeki yağ tutma filtresi tıkanmıģ. Pompa mili zaman zaman sıkıģıyor, pompa içerisinden Pompa aģırı ısınıyor. ses geliyor veya pompa mili bazen sıkıģıp dönmüyor. Pompa emme hattı filtresi bozukmuģ Pompayı bu kılavuzda belirtildiği Ģekilde veya yıpranmıģ, pompa içerisine çok demonte ederek oluģan tortuları miktarda toz ve/veya kir çekilmiģ, temizleyiniz ve emme filtresini yenisi ile pompa içerisinde tortular değiģtiriniz ya da yetkili teknik servise oluģturuyor. ulaģtırınız. Gelen elektrik gücü frekansı veya voltajı değiģkenlik gösteriyor. Elektrik motoru kablo bağlantıları yanlıģ Elektrik motoru içerisinde veya Elektrik motorunu kullanmayınız, yenisi klemens kutusunda kısa devre ile değiģtiriniz. oluģmuģ. Elektrik motorunun çalıģtığı yerin Elektrik motoru içerisine su girmiģ. olumsuz iklim Ģartlarına (yağmur, kar vb.) maruz kalmamasına dikkat ediniz. Elektrik motoru aģırı ısınmıģ. Termik Ģalter elektrik motorunun etiketindeki değerinden daha büyük bir amperaj değerinde seçilmiģ veya ayarlanmıģ. DönüĢ yönünü motor kablo bağlantılarını pompa üzerindeki ok yönünde dönecek Ģekilde düzenleyiniz. Yağ göstergesinin üst kısmında boģluk oluģana kadar yağın fazlasını tahliye ediniz. POM-VAK'ın tavsiye ettiği nitelikteki yağları kullanınız. Yenisi ile değiģtiriniz. Panonuza gelen gücü kontrol ediniz. Panoya ve oradan motora gelen kabloları kontrol ediniz. Elektrik motorunun çalıģtığı yerin ortam sıcaklığını kontrol ediniz. Termik Ģalteri kontrol ediniz ve motor etiket değerine uygun olan ile değiģtirerek buna göre ayarlayınız. Elektrik motorlarının, uygun termik Ģalter ile çalıģtığında garanti dahilinde olduklarını ve termik koruması olmayan motorların, pompadan kaynaklanan fazla güç ihtiyacı sebebiyle fazla akım çekerek yanmaları durumunda dahi garanti dıģında sayılacaklarını unutmayınız. Takip eden tabloda "Pompa aģırı ısınıyor" baģlığına bakınız. SORUN SEBEP veya KONTROL ÇÖZÜM Pompa vakum basıncı sağlamıyor Pompa, öngörülen vakum basıncına ulaģamıyor Yağ miktarı az Pompa emme hattı üzerindeki bir vana açık Emme hattında kaçaklar var Pompa durduğunda keçe bölgesinde yağ kaçağı var. Motor devri düģük Yağ ekleyiniz. Vanayı kapatınız Uygun devirde motor kullanınız Motor etiket değerlerine uygun elektrik panosu hazırladığınıza ve bağlantılarını yaptığınıza emin olunuz. DönüĢ yönünü kontrol ediniz, motor kablo bağlantılarını pompa üzerindeki ok yönünde dönecek Ģekilde tekrar düzenleyiniz. Yağı yenileyiniz. Hattaki çek valfin yatay veya dikey Pompa emme hattında kullanılan çek uygulamalara uygun olduğunu ve düzgün valf uygun oranda açılamıyor, hava çalıģtığını kontrol ediniz. Hattaki tüm akıģı rahat değil. vanaları tam açarak basıncı tekrar kontrol ediniz.. Emme hattı veya sistem vakuma alınıp bu halde bırakıldığında basınç değiģmiyor, kaçak görünmüyor. Pompa keçe bölgesi bozuk, atmosferden hava emiyor Emme hattındaki hava kaçaklarını bulup bunları izole ediniz. Keçeleri değiģtiriniz. Pompa emme ağzını kapatarak üzerindeki küresel vanaya veya Vakum basıncı öngörülen değere direkt pompa emme ağzını ulaģamıyorsa pompa içerisinde aģınmalar körleyerek buraya manometre veya sorunlar olabilir, pompayı yetkili takınız ve pompanın ulaģabildiği teknik servise ulaģtırınız. vakum basıncını gözleyiniz. Pompa ters yönde dönüyor Yağ özelliğini yitirmiģ Emme hattı veya sistemde tek yönlü çalıģan valfleri ve/veya emniyet ventillerinin ayarlarını kontrol ediniz. Keçeleri değiģtiriniz, gerekiyorsa pompa milini yenileyiniz. Pompayı bu kılavuzda belirtildiği Ģekilde Pompa içerisinde çok fazla aģınma demonte ederek aģınmıģ parçaları oluģmuģ değiģtiriniz veya bunlara müdahale ediniz ya da yetkili teknik servise ulaģtırınız. Bağlantıları sökerek, uygun sızdırmazlık Pompa gövdesinden ve/veya emme ekipmanlarıyla (teflon bant vb.) tekrar ağzı bağlantılarından pompaya hava bağlayınız, gövdeyi, çatlaklara karģı emiliyor. kontrol ediniz, gerekirse yetkili servise baģvurunuz.

15 SORUN Pompa, öngörülen vakum basıncına ulaģamıyor Pompa yağ kaçırıyor Pompa çok sesli çalıģıyor ve/veya titreģim yapıyor. SEBEP veya KONTROL Pompa kapasitesi yetersiz kalıyor Ölçüm aletleri yanlıģ gösteriyor Keçeler aģınmıģ Pompa mili aģınmıģ. Pompa gövdesi veya herhangi bir parçası aģırı aģınmıģ ġase yere uygun sabitlenmemiģ Kaplin ayarı bozuk Keçeleri değiģtiriniz. ÇÖZÜM Pompayı bu kılavuzda belirtildiği gibi demonte ederek mili yenileyiniz. Gücü keserek kaplin ayarını kontrol ediniz, uygun değilse tekrar ayarlayınız Motor veya pompa rulmanları bozuk Rulmanları yenileyiniz. Boru hattının ağırlığı pompa üzerine yükleniyor. Uygulamanız için daha yüksek kapasiteli pompa seçiniz. Ölçüm aletini (manometre vb.) kalibre ettiriniz veya gerekliyse yenileyiniz. Kalibre edilmiģ ve uygun Ģekilde monte edilmiģ ölçü aletleri kullandığınızdan emin olunuz. AĢınan parçaları değiģtiriniz. ġaseyi yerinden sökerek, uygun Ģekilde tekrar yeni bağlantı yapınız ve gerekirse vibrasyon takozları kullanınız. Yağ tahliye kısmından yağ numunesi alarak rengini kontrol ediniz, Yağ özelliğini yitirmiģ ve köpürüyor. siyahlaģmıģsa veya siyahlaģmaya yüz tutumuģsa yağı değiģtiriniz. Paletlerden biri çatlamıģ veya kırılmıģ. Pompayı bu kılavuzda belirtildiği Ģekilde demonte ederek tahribatlı olan paleti değiģtiriniz veya yetkili teknik servise ulaģtırınız. Boru hattını destekleyiniz, gerekli yerlerde askıya alınız, sönümleyici kullanınız. SORUN Pompa mili dönmüyor, pompa demonte edildiğinde milin ortadan kırılmıģ olduğu anlaģıldı. Pompa yağ haznesi çıkıģ ağzından çok fazla duman çıkıyor. SEBEP veya KONTROL Pompa haznesindeki yağ çok fazla. Pompa aģırı ısınıyor. Pompa çıkıģı kapalı veya sıvı içerisine daldırılmıģ. Pompa çıkıģ bağlantısı pompanın çıkıģ ağzından daha küçük çekilmiģ. Yağ geri dönüģ hattınında bükülme veya kırılma var. Tavsiye edilenden daha farklı bir yağ kullanılmıģ. Pompa yağ haznesi içerisindeki yağ tutma filtresi özelliğini yitirmiģ. Pompa aģırı ısınıyor. Pompa yağ haznesi içerisindeki yağ tutma filtresi düzgün monte edilmemiģ. Yağ özelliğini yitirmiģ. Pompa yağ haznesindeki yağ çok az. Yağ göstergesinin üst kısmında boģluk oluģana kadar yağın fazlasını tahliye ediniz. Takip eden tabloda "Pompa aģırı ısınıyor" baģlığına bakınız. Pompa çıkıģını atmosfere açınız. Pompa çıkıģına hat yapılmıģsa bu hattı pompanın çıkıģ ağzından küçük yapmayınız, mümkünse büyütünüz. Yağ geri dönüģ hattını pompaya kadar kontrol ediniz, bükülme varsa düzeltiniz, düzeltemiyorsanız ya da kırılmıģsa yetkili servise danıģınız. Filtreyi çıkartarak, itinayla tekrar monte ediniz. Pompa emme hattı filtresi bozukmuģ Pompayı bu kılavuzda belirtildiği Ģekilde veya yıpranmıģ, pompa içerisine çok demonte ederek pompa içerisinde oluģan miktarda toz ve/veya kir çekilmiģ, tortuları temizleyiniz ve emme filtresi ile pompa çıkıģındaki yağ tutma çıkıģ filtresini yenisi ile değiģtiriniz ya da filtresinin özelliğini yitirmesine yetkili teknik servise ulaģtırınız. sebep oluyor. Yağ haznesi tamamen dolu. ÇÖZÜM POM-VAK'ın tavsiye ettiği nitelikteki yağları kullanınız. Yenisi ile değiģtiriniz. Takip eden tabloda "Pompa aģırı ısınıyor" baģlığına bakınız. Yağ göstergesinin üst kısmında boģluk oluģana kadar yağın fazlasını tahliye ediniz. Yağı değiģtiriniz. Yağ göstergesinin üst kısmında az bir boģluk kalacak Ģekilde yağ ekleyiniz Pompa içerisine yabancı madde gelmiģ, çıkamıyor. Pompayı bu kılavuzda belirtildiği Ģekilde demonte ederek içerisindeki yabancı maddeleri temizleyiniz, emme filtresini değiģtiriniz veya yetkili teknik servise ulaģtırınız. Pompa aģırı ısınıyor. ÇıkıĢ yağ tutma filtresi tıkanmıģ, özelliğini yitirmiģ. Soğutma fanı çalıģmıyor ve/veya kırılmıģ. Filtreyi değiģtiriniz. Pompa fanını kontrol ediniz, gerekiyorsa değiģtiriniz. Yağ özelliğini yitirmiģ. Yağı değiģtiriniz.

16 5 - POMPALAR 1 POM-VAK paletli vakum pompaları emme pompaları grubundandır. Temiz vakum temini için kullanılırlar. Ortamdan hava veya gaz çekilmesinde görev alırlar. Mevcut vakum sistemlerinde kapasiteyi arttırmak için devreye alınabilirler Paletli pompalar, sağladıkları vakum basıncına göre yağlı-paletli ve kuru- paletli olmak üzere iki Ģekilde imal edilmektedirler. Yağlı-paletli vakum pompaları yağ ile çalıģtırılır ve derin basınçlara ulaģılır. Bu pompaların ayrıca bir yağ haznesi mevcuttur. POM-VAK paletli vakum pompaları, elektrik motoruyla doğrudan monoblok olarak tek gövde halinde veya elektrik motoruna aparat içerisinde elastik kaplinle bağlanacak Ģekilde imal edilirler. Kullanılan elektrik motorları standartlara uygun, tam kapalı, fan soğutmalı, kafes rotorludur. Pompalarımızda standart olarak 3 faz, 380 Volt, 50 Hz, koruma faktörü IP-54 ve IP-55, yapı büyüklüğü IEC, inģa tarzı B3, yalıtım sınıfı F, iģletme Ģekli S1 olan elektrik motorları kullanılmaktadır. Kullanım yerine ve isteğe göre ateģ-almaz (ex-proof) motorlar veya monofaze 220 Volt motorlar da kullanılabilmektedir. Burada, 5 1. Emme ağzı 2. Pompagövdesi 3. Palet 4. Rotor 5. Yağ haznesi 6. Tahliye (çıkıģ) ağzı ġekil Pompalarımız elektrik motoru ile akuplajı (bağlantısı) yapılmıģ pompa olarak teslim edilir. Üretilen her pompa, üretim sonrası performans testi yapılarak sevk edilir. Kapalı bir kapta belli bir zamanda oluģturulacak vakum basıncı için gerekli pompa kapasitesi Ģu Ģekilde hesaplanabilmektedir. Standart olarak pompa parçaları, sfero döküm gövde, çelik rotor ve alüminyum yağ haznesidir. Pompa paletleri yağlı tiplerde cam takviyeli elyaf, kuru tiplerde karbondur. V Q = 60 x ln t P1 P Çalışma Sistemi Buradaki değerler ve birimleri Ģu Ģekildedir. POM-VAK paletli pompaları hacimsel tip pompalar sınıfındandır. Pompa gövdesinden eksantrik olarak kaçık bir rotor üzerine açılmıģ yarıklarda içeri ve dıģarı doğru hareketle çalıģan paletlerin, gövde içerisinde oluģan yarım ay Ģeklindeki hacmi süpürerek çalıģırlar. Bu hacmin geniģleyen kısmına vakum yapılacak hava veya gaz davet edilerek vakum yapılır ve daralan kısmında da sıkıģtırılmak suretiyle dıģarı atılır. Yağlı paletli vakum pompalarının çalıģma biçimleri Ģekil-2'de görülmektedir. Yağlı paletli pompada yağ haznesi ve yağ ile çalıģma mevcuttur. Her iki tip, yağlı ve kuru, pompanın çalıģma prensibi aynıdır. Q [ m³/saat ] : Pompa kapasitesi V [ m³ ] : Vakumlanacak hacim t [ dakika ] : Ġstenen basınca ulaģma zamanı P1 [mbar ] : Hacim içerisinde ilk haldeki mutlak basınç P2 [ mbar ] : UlaĢılmak istenen son mutlak basınç

17 5.2. Kodlama Sistemi Kuru - Paletli Tip P POM-VAK V Pompa Vakum Pompası P 1300 Pompa tipi Pompa modeli P : Yağlı paletli tip vakum pompası D : Kuru paletli tip vakum pompası Pompa tipi Paletli vakum pompaları Pompa anma numarası Pompa modeli 1000 Serisi : Yağlı paletli 5000 Serisi : Kuru paletli POM-VAK paletli - kuru vakum pompaları seri olarak 3 ile 150 m³/saat emme kapasitelerinde üretilecektir. ġu anda 3 ile 6 m³/saat emme kapasitesindeki pompalar ile imalata baģlanmıģtır. Ġdeal Ģartlarda 120 mbar mutlak basınç değerine kadar inmektedirler. Herhangi bir sıvı sirkülasyonuna ihtiyaç duymazlar. Bu halleriyle tamamen bağımsız birer pompadırlar. ġekil-4'de görülmektedir. Emme ağzı Motor 5.3. Pompa Tipleri POM-VAK paletli pompaları yağlı ve kuru olmak üzere iki tiptir Yağlı - Paletli Tip POM-VAK paletli - yağlı vakum pompaları seri olarak 15 ile 300 m³/saat emme kapasitelerinde üretilmektedir. Ġdeal Ģartlarda 0,5 mbar mutlak basınç değerine kadar inmektedirler. Derin basınç sağlayabilmek için yağ sirkülasyonu gerekmektedir. Bu yüzden yanlarında bir yağ haznesi bulunur. Emme filtreleri standart ekipmandır. Yağlı-paletli pompalar bu haliyle bağımsız birer ekipmandırlar. ġekil-3'de görülmektedir. Emme filtresi Yağ dolum ağzı Tahliye Yağ göstergesi Yağ haznesi ġekil - 3 Emme ağzı Pompa Motor Pompa 5.4. Pompa Özellikleri ġekil - 4 Model Nominal Motor GiriĢ Kapasite Gücü Devir Ağzı [m³/saat] [kw] [d/dk] PVP 1015 ½" 15 0, PVP 1025 ½" 25 0, PVP " 40 1, PVP " 65 1, PVP ½" 85 2, PVP ½" 100 2, PVP ½" PVP " 250 5, PVP " 300 7, PVD 5003 ⅛" 3 0, PVD 5006 ¼" 6 0, Tablo-2 ÇıkıĢ ağzı Yağ miktarı [litre] Ses [db]

18 5.5. Parça Resimleri Kuru Paletli tip pompalar Ģekil-6'da görülmektedir. Yağlı Paletli tip pompalar Ģekil-5'de görülmektedir Burada : 1. Ön kapak 2. Gövde 3. Palet 4. Rotor 5. Arka kapak 6. Elektrik motoru ġekil - 6 ġekil BAKIM Burada, Periyodik bakımları kolay ve kısadır. Planlı bakım ve tamirat için demontajı ve montajı biraz zaman alır ve hassasiyet gerektirir. Pompaların bakımı, tamiratı, 1. Ön kapak demontajı ve montajı için bu kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. 2. Gövde 3. Rotor 6.1. Periyodik Bakım 4. Palet 5. Arka kapak 1. Yağlı paletli pompalarda rulmanlar kendinden yağlı, kapalı kafeslidirler, 6. Elektrik motoru 7. Mil yağlama gerektirmezler. ÇalıĢma Ģartlarına göre, sipariģe göre pompa rulman yatağı üzerinde gresörlük varsa buradan rulmanları her gün yağlayınız. 8. Yağ haznesi 9. Tahliye filtresi

19 2. Kuru paletli pompalarda yataklar motorun rulmanlarıdır. Bu rulmanlar da kapalı 6.2. Tamir Kiti kafesli ve yağlama gerektirmeyen tiplerdir. ÇalıĢma Ģartlarına veya sipariģe göre yağlamalı rulman veya yatak gerektiren motor kullanılmıģsa buradaki yatakları Paletli vakum pompalarının performanslarında olumsuz bir değiģim gözlendiğinde her gün yağlayınız. pompaya müdahale gerekerek değiģmesi önerilen parçaları Ģu Ģekilde sıralanabilir : 3. Pompa rulmanlarını her yıl yenileyiniz. 4. Emme filtresini 3 ayda bir temizleyiniz, 2 senede bir yenileyiniz. 5. Tahliye filtresini saatlik çalıģmadan sonra değiģtiriniz. Bu filtreyi 1. Sızdırmazlık keçeleri temizleyerek tekrar kullanmayınız. 2. Emme filtresi 6. Sızdırmazlık keçeleri pompaların sarf malzemeleri sayılabilirler. Keçelerin 3. Tahliye filtresi Genel tamir kiti garantisi, günde 8 saat çalıģma esasına göre 3 ay ile sınırlıdır. Ġdeal çalıģma 4. Paletler Ģartlarında 2 yıldan daha uzun sürelerde de dayanabilmekle beraber, POM-VAK, 5. Yağ filtresi Komple tamir kiti 6 aylık periyodlarla keçelerin yenilenmesini tavsiye etmektedir. 6. Rotor 7. Yağ seviyesini hergün kontrol ediniz, eksikse tamamlayınız. 7. Yağ 8. Pompa yağını 500 saatlik çalıģmadan sonra değiģtiriniz. 8. Rulmanlar Yağ siyah renk almıģsa yağı değiģtiriniz. Renginin koyulaģması pompada sorunlar yaratır. Uygun olmayan yağ kullanımı sonucunda oluģabilecek hasarlardan dolayı firmamız sorumluluk kabul etmez ve ürün garanti dıģı sayılır. Ġlk 8 saatlik çalıģmadan sonra yağ filtresini çıkartarak temizleyiniz, sonrasında 1000 ile 3000 saatlik çalıģma periyodlarında ve her yağ değiģiminde yenileyiniz. Bu malzemelerin tamamı "komple tamir kiti", yalnızca ilk 4 kalem malzeme ise "genel tamir kiti" olarak adlandırılır.bu malzemelerin değiģimi için 6. bölümdeki ilgili kısımlarda belirtilen talimatlara uyunuz. Pompaya filtrelerin değiģimi için müdahale edilmesi gerektiğinde, pompanın tamamını sökmeden (demonte etmeden) çalıģma yapmak mümkündür. Rulmanlar ve keçelerin değiģmesi için pompanın sökülmesi (demonte edilmesi) gerekir. Pompalarda kullanılan malzemeler tablo-3'de belirtilmiģtir. Pompa serisi Rulman Palet Sızdırmazlık keçesi Ağırlık [kg] PVP Cam elyaflı fiber Viton 22 PVP Cam elyaflı fiber Viton 27 PVP Cam elyaflı fiber Viton 53 PVP Cam elyaflı fiber Viton 66 PVP Cam elyaflı fiber Viton 75 PVP Cam elyaflı fiber Viton 82 PVP Cam elyaflı fiber Viton 124 PVP Cam elyaflı fiber Viton 190 PVP Cam elyaflı fiber Viton 196 PVD Karbon Viton 5 PVD Karbon Viton 6 Tablo Rulman, Keçe, Palet ve Rotor DeğiĢimi 1. Pompayı bölüm 6.8'de belirtildiği gibi demonte ediniz. 2. DeğiĢtirilmesi gereken parçaları yenileyiniz. 3. Pompayı bölüm 6.9'da belirtildiği gibi monte ediniz Emme Filtresi Değişimi 1. Emme ağzında bulunan filtre haznesinin üzerindeki cıvataları sökünüz. 2. Kapağı çıkardıktan sonra içerisindeki filtreye ulaģarak çıkartınız. 3. Yenilenen filtrenin yerine oturup oturmadığına dikkat ediniz. 4. Filtreyi yerleģtirdikten sonra kapağını takınız.

20 6.5. Tahliye Filtresi Değişimi 6.8. Demontaj 1. Yağ haznesinin üst kısmındaki cıvataları sökünüz. 1. Yağ haznesindeki yağı, haznenin altında bulunan tahliye noktasındaki kör tapayı 2. Kapağı çıkardıktan sonra içerisindeki filtreye ulaģarak çıkartınız. çıkartarak bir kaba alınız. 3. Yenilenen filtrenin yerine oturup oturmadığına dikkat ediniz. 2. Pompa yağ haznesinden pompaya gelen yağ hattını sökünüz. 4. Oturduğu yerdeki o-ringi yıpranmıģsa değiģtiriniz. 3. Pompa ile motoru bağlayan ara flanģ cıvatalarını sökünüz. 5. Filtreyi yerleģtirdikten sonra kapağını takınız. 4. Kaplini ayırarak pompayı ayrı bir alana çıkarınız. 5. Pompanın arka kısmındaki fan koruma kapağını sökünüz Yağ Filtresi Değişimi 6. Pompa soğutma fanını çıkartınız. 7. Arka kapak cıvatalarını sökerek kapağı, içerisindeki rulmanla birlikte gelecek 1. Yağ haznesindeki yağı, haznenin altında bulunan tahliye noktasındaki kör tapayı Ģekilde bir çektirme ile çıkartınız. çıkartarak bir kaba alınız. 8. Ön taraftaki kaplini mil üzerinden ayırınız. 2. Yağ haznesinin altındaki yağ filtresini çevirerek sökünüz. 9. Ön kapağın cıvatalarını sökerek gövdeden ayırınız. Kapak, içerisindeki rulman 3. Yeni filtreyi takınız. ve onun içerisine bağlı rotor mili birlikte gövdeden ayrılacaktır. 4. Kör tapayı tekrar takarak, yağ dolum ağzından yağı tekrar doldurunuz. 10. Ön kapağı milden bir çektirme yardımıyla çıkartınız. 11. Rotor üzerindeki paletleri çıkartınız Yağ Değişimi 12. Kapaklardaki rulmanları ve keçeleri çıkartınız. 1. Yağ haznesindeki yağı, haznenin altında bulunan tahliye noktasındaki kör tapayı 6.9. Montaj çıkartarak bir kaba alınız. 2. Pompayı bu halde, içerisindeki yağ tamamen süzülene kadar yaklaģık 1 saat 1. Pompa kapaklarına keçeleri ve rulmanları takınız. bekletiniz. 2. Ön kapak rulmanına, rotorla birlikte olan mili geçiriniz. 3. Kör tapayı yerine takınız. 3. Ön kapağı gövdeye, cıvatalarıyla bağlayınız. 4. Gerekliyse yağ filtresini de değiģtiriniz. 4. Paletleri rotora takınız. 5. Yağ haznesinin üstündeki yağ dolum ağzını açınız. 5. Arka kapağı mil üzerine geçirerek gövdeye bağlayınız. 6. Buradan pompaya, seviye göstergesinin üzerinde çok az bir boģluk kalacak 6. Kaplini mile takınız. Ģekilde yağ doldurunuz. 7. Kaplini, motordaki karģılığına geçirerek pompayı ara parçaya bağlayınız. 7. Yağ seviyesinin, yağ göstergesinin orta seviyesinden daha aģağıda kalmamasına 8. Yağ hatlarını pompaya bağlayınız. dikkat ediniz. 9. Yağ haznesine yağ doldurarak montajı tamamlayınız. 8. Dolum ağzını kapatarak pompayı 5 dakika kadar çalıģtırınız. 9. Pompayı durdurarak yağ göstergesinden yağ seviyesini tekrar kontrol ediniz. 10. Seviyede azalma görüyorsanız dolum ağzını tekrar açarak yağ ilave ediniz. 11. Yağ dolum ağzını kapatınız ve pompa çalıģırken yağ dolum ağzının açık olmadığına emin olunuz. 12. Tahliye ettiğiniz kullanılmıģ yağı, geri kazanım için oluģturulmuģ atık tanklarına aktarınız, çevreye zarar verebilecek Ģekilde lavabo, gider, çöp kutusu, vb yerlere dökmeyiniz.

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları

KULLANMA KILAVUZU. GARANTĠ ġartlari. Kullanım Talimatları Güvenlik Talimatları Bakım Talimatları i GARANTĠ ġartlari Tüketicinin korunması hakkında 4077 sayılı kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan garanti belgesi uygulama esaslarına dair tebliğ uyarınca POM- VAK, garanti belgesi hazırlamakla

Detaylı

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH

TOMAHAWK 1025 & 1538 KULLANIM KILAVUZU. IM2014 07/2009 Rev. 2 TURKISH TOMAHAWK 1025 & 1538 IM2014 07/2009 Rev. 2 KULLANIM KILAVUZU TURKISH LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Uygunluk Beyanı LINCOLN ELECTRIC

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU GİRİŞ BİLGİLERİ

KULLANIM KILAVUZU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU GİRİŞ BİLGİLERİ GİRİŞ BİLGİLERİ KULLANIM KILAVUZU KU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU ÖZKAN POMPA SANAYİ İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TORMAK SANAYİSİTESİ 104 SOKAK C BLOK NO 13 BAŞAKŞEHİR -

Detaylı

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :...

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...GPM Man. Yükseklik :...PSI Motor Gücü :...kw Devir Sayısı

Detaylı

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

12-16 kva. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL 12-16 kva DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ TAVSİYELERİ

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : DAS SERİSİ DIŞTAN SU SOĞUTMALI (YAŞ MONTAJ) (1,5 kw 11 kw) TS EN ISO 9001:2008 TS 12599 2010/01 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM AAP12000E3 - AAP12000E DİZEL MOTOR

Detaylı

ARS-D Serisi Motorlu Su Pompaları

ARS-D Serisi Motorlu Su Pompaları ARS-D Serisi Motorlu Su Pompaları TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Kullanma Kılavuzu Hakkında Genel Uyarılar 1 Güvenlik Talimatları 2 Uygulama Alanları 3 Pompaların Sevk Edilmesi 4 Taşıma

Detaylı

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.

- 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. - 1 - ÜNLÜSOY Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti. Giriş 02 Uyarılar 03 AT Uygunluk Beyanı 05 Garanti Ve Servis 06 İşletme Şartları 07 Kazanın Ana Bölümleri 08 Montaj Talimatı 09 Güvenlik Sistemleri

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : NORM SERİSİ YATAY MİLLİ UÇTAN EMMELİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45

Detaylı

Bluelight Outdoor / Basınçlı Yıkama Makinesi / QL-3100 FB. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Bluelight Outdoor / Basınçlı Yıkama Makinesi / QL-3100 FB. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel olarak dizayn

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ

MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJĠSĠ OTOMOTĠV PERĠYODĠK BAKIMI 525MT0125 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :...

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :... C C DALGIÇ PİSSU POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK C 00 0- Montaj, İşle

Detaylı

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI

APD 12E - APD12EM. DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU MONTAJ, ÇALIŞTIRMA, KULLANMA ve BAKIM EL KİTABI DIESEL GENERATING SETS INSTALATION RECOMMENDATIONS AND OPERATIONS MANUAL APD 12E - APD12EM DİZEL MOTOR JENERATÖR GRUBU KULLANIM

Detaylı

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus

Kombi Kullanma Kılavuzu. AL 24 KH Plus Kombi Kullanma Kılavuzu AL 24 KH Plus Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size

Detaylı

STANDART POMPA ELEKTRİK MOTORLU YANGIN SÖNDÜRME POMPA GRUPLARI MONTAJ, İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU

STANDART POMPA ELEKTRİK MOTORLU YANGIN SÖNDÜRME POMPA GRUPLARI MONTAJ, İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU STANDART POMPA ELEKTRİK MOTORLU YANGIN SÖNDÜRME POMPA GRUPLARI MONTAJ, İŞLETME VE BAKIM KILAVUZU LÜTFEN, BU DOKÜMANI İYİCE OKUMADAN POMPA GRUBUNU MONTE ETMEYİNİZ VE ÇALIŞTIRMAYINIZ! 22-ELK-REV 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : KOT SERİSİ, KAT SERİSİ KADEMELİ YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

GENLEŞME VE DENGE TANKLARI (DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI)

GENLEŞME VE DENGE TANKLARI (DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI) GENLEŞME VE DENGE TANKLARI (DEĞİŞTİRİLEBİLİR MEMBRANLI) ISITMA, KULLANMA ve İÇME SUYU TANKLARI KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU EK-71-01 Revizyon No/Tarih: 0/08.11.2011 Sayfa 1 / 16 İÇİNDEKİLER 1.) Giriş 2.)

Detaylı

Klima Santralleri İșletmeye Alma

Klima Santralleri İșletmeye Alma Klima Santralleri İșletmeye Alma Bakım, Montaj ve Kullanım Kılavuzu Klima Santralinin Verimli Hali İÇİNDEKİLER Giriş 2 17 8 Bakım ve temizlik Garanti 2 18 8.1 Hava filtreleri 1 Ürün tanıtımı 3 18 8.1.1

Detaylı

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ

BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ KULLANIM KILAVUZU BENZİNLİ AĞAÇ TESTERESİ GASOLINE CHAIN SAW / OU-GS5200 2.8 BG MOTOR GÜCÜ! 2.8 BG 52 CC 50 CM 21 BP Kullanım kılavuzunu indirmek için QR kodu okutunuz... Motor Gücü Silindir Hacmi Pala

Detaylı

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 1 TRENDY-D KOMBİ MONTAJ, İŞLETMEYE ALMA, KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU 2 Kod No: A.1.3.6 Kitap Baskı Tarihi: 240914 Revizyon No: 240914 3 ALARKO TRENDY-D KOMBİ Montaj, İşletmeye Alma, Kullanım ve Bakım Kılavuzu

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ KULLANIM KILAVUZU PASTÖRİZATÖR DONDURMA MAKİNESİ BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. L 55 L 110 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş. tesislerinde büyük bir özenle

Detaylı

Kullanım kitabı ve bakım talimatı. Aksiyal Vantilatör

Kullanım kitabı ve bakım talimatı. Aksiyal Vantilatör Kullanım kitabı ve bakım talimatı Kullanım kitabı ve bakım talimatı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER : İÇİNDEKİLER 2 1 GENEL GÜVENLİK TALİMATLARI 4 1.1 Genel Güvenlik Talimatları Giriş 4 1.2 Genel Uyarılar ve Uyarı

Detaylı

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ.

BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BAġKENTGAZ BAġKENTDOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. BĠNALAR ĠÇĠN DOĞALGAZ TESĠSATI TEKNĠK ESASLARI 1 BAġKENT DOĞALGAZ DAĞITIM A.ġ. KASIM 2009 Tüm yayın hakkı BAġKENTDOĞALGAZ a aittir. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS

YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU ELMAS / ELMAS PLUS YAKUT-ELMAS / YAKUT PLUS / ELMAS PLUS SERİSİ KARŞI BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU YAKUT YAKUT PLUS ELMAS / ELMAS PLUS İçindekiler: 1. El Kitabına ilişkin......4 1.1 El Kitabı içeriği...4 1.2

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı