ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Quick Start Guide

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Quick Start Guide"

Transkript

1 Quick Start Guide E

2 A 2. 3.* 2 *) Option / Optional accessories

3 A

4 A

5 B ø27 ø32 ø36 ø38 ø27 ø32 ø36 ø = I = 5

6 B Filter Cleaning System 6

7 C

8 C

9 C

10 C

11 D

12 GB DE FR NL IT NO SV DA FI ES PT EL TR SL HR SK CS PL HU RO BG RU ET LV LT ZH KO Bu doküman Bu doküman cihaz için önemli güvenlik bilgilerini ve kısa bir kullanma kılavuzunu kapsamaktadır. ediniz. Ayrıca destek 80 Cihazı çalıştırmadan önce bu dokümanı mutlaka okuyunuz ve kolay erişilebilecek bir yerde muhafaza Cihazla ilgili ayrıntılı bilgileri, sk-alto.com adresindeki internet sitemizden download edebileceğiniz işletme kılavuzunda bulabilirsiniz. Ayrıca sorularınız için lütfen ülkeniz için yetkili Nilfisk-Alto Servisi ne başvurunuz. Bu dokümanın arka sayfasına bakınız. Önemli güvenlik uyarýlarý Uyarý iþaretleri TEHLİKE Doğrudan ağır ve iyileşmeyen yaralanmalara veya ölüme neden olan tehlike. İKAZ Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilen tehlike. DİKKAT Hafi f yaralanmalara veya mal hasarlarına neden olabilen tehlike. Cihaz sadece kullanýmý kendilerini gösterilmiþ olan ve kesin olarak kumandasý ile görevlendirilmiþ kiþiler tarafýndan sadece gözetim altýnda çalýþtýrýlabilir ve çocuklar tarafýndan kullanýlmasý uygun deðildir zihinsel ya da fiziksel engelli kişiler tarafından kullanılmamalıdır Cihazý kullanacak personel çalýþmadan önce aþaðýdaki hususlarda bilgilendirilmelidir: cihazýn nasýl kullanýldýðý emilen malzemeden kaynaklanan tehlikeler emilen malzemenin emniyetli bir þekilde yok edilmesi Güvenlik açýsýndan kuþkulu olan her türlü çalýþma þeklinden kaçýnýlmasý gerekmektedir. 2. Asla filtresiz emme iþlemi yapmayýnýz. 3. Aşağıdaki durumlarda cihazı kapatınız ve elektrik fişin çekiniz: - temizlik ve bakım işlerinden önce - parçaları değiştirmeden önce - cihazda donanım değişikliği yapmadan önce - köpük oluşumu veya sıvı taştığında Cihazýn iþletilmesi geçerli olan ulusal hükümlere tabidir. Ýþletme kýlavuzunun ve kullanýldýðý ülkede kazalarýn önlenilmesine iliþkin geçerli olan baðlayýcý düzenlemelerin yaný sýra güvenli ve usulüne uygun çalýþma hususundaki kabul edilmiþ uzman teknik kurallara da dikkat edilmesi gerekmektedir. Cihazýn kullaným amacý 1997 yılından bu yana sağlığa zararlı tozlar ve bunlar için kullanılan emme cihazları için yeni bir düzenleme mevcut. Düzenleme IEC (dünya çapında) ve EN (Avrupa çapında) sayılı standartlarda belirlenmiştir. Toz sınıfı M (orta). Bu toz sınıfına Maksimum İşyeri Konsantrasyon değerleri (OEL) 1) > 0,1 mg/m³ olan tozlar ve ağaç tozları dahildir. Bu toz sınıfındaki emme cihazları genel cihaz olarak kontrol edilmektedirler. Maksimum geçirgenlik derecesi %0,1 olup, imhası toz oluşturmayacak şekilde gerçekleşmelidir. Alan 22 de kullanılacak makineler Tip 22 vakum cihazları olarak işaretlenir. Bu makineler, L, M ya da H toz sınıflarından toz almak için kullanılabilir. Alan 22, yanıcı tozların yalnızca kısa süreler için mevcut olduğu ortamlar olarak tanımlanmaktadır (ör. yılda 10 saatten az). Tip 22 makineler, toz aspiratörü olarak kullanıma uygundur. 1) OEL=Maksimum İşyeri Konsantrasyonu Orijinal Kılavuz'un çevirisi

13 Tüm emniyet emmici cihazlar, V min = 20 m/s lik bir minimum hava hızının sağlanması için bir hacim akımı kontrol sistemine sahip olmalıdırlar. ATTIX 40-0M PC TYPE 22 elektrikli süpürgesi, aşağıdakileri almak için uygundur: Yanıcı olmayan sıvılar (parlama noktası 55 C ya da daha yüksek) Testere tozu ve OEL değeri 0.1 mg/ m³ olan tozlar dahil olmak üzere sağlık açısından tehlikeli tozlar Alan 22 de yanıcı, kuru toz Cihaz sadece, etkin ateþleme kaynaklarýnýn emilemeyeceði güvenceye alýndýktan sonra emme iþlemi için kullanýlabilir. Cihaz üzerinden toprak baðlantýsý yapýlmamýþ iletken olan emme sistemleri, örn. makinelerdeki emme baþlýklarý ve iþleme makinelerinin iletken parçalarý, örn. II. koruma sýnýfýna dahil cihazlar, elektrostatik yüklemeyi önlemek için baþka þekilde toprak hattýna baðlanmalýdýrlar. Cihaz, ateþ kaynaklarý üreten çalýþmakta olan iþleme makinelerinde kullanmak için uygun deðildir. Düzenli temizlik ile araç üzerinde toz birikmemesi sağlanmalıdır. Toz gidericilerinde, cihazdan çýkan hava tekrar mekanýn içine verildiðinde, mekan içinde yeterli bir havalandýrma oranýnýn olmasý gerekmektedir (lütfen bu hususta geçerli olan ulusal hükümlere dikkat ediniz). Cihaz ticari kullanım için uygundur, örn. şu yerlerde gibi: Oteller, Okullar, Hastaneler, Fabrikalar, Mağazalar, Ofisler, Kiralanan mağazalar Bunun dýþýndaki her türlü kullaným, amacýna uygun olmayan kullaným olarak sayýlmaktadýr. Bundan dolayý oluþan hasarlar için imalatçýsý sorumluluk üstlenmez. Amacýna uygun kullanýmýna imalatçýsý tarafýndan öngörülen iþletme, bakým ve tamir koþullarýna uyulmasý da dahildir. İşletme kılavuzuna bakınız. 1) OEL=Maksimum İşyeri Konsantrasyonu Orijinal Kılavuz'un çevirisi Kullanýlmasý Emilecek tozlarýn tehlike sýnýfýna göre süpürgenin ilgili filtrelerle donatýlmasý gerekmektedir: Toz türü Maksimum İşyeri Konsantrasyon değerleri > 0,1 mg/m³ olan kanserojen olmayan tozlar (ulusal ek hükümlere dikkat ediniz) Patlayıcı toz, patlama sınıfı 22. bölgede St1,St2,St3 Ağaç tozu Maksimum İşyeri Konsantrasyon değerleri > 0,1 mg/m³ olan kanserojen olmayan tozlar (ulusal ek hükümlere dikkat ediniz) Patlayıcı toz, patlama sınıfı 22. bölgede St1,St2,St3 Ağaç tozu Maksimum İşyeri Konsantrasyon değerleri > 0,1 mg/m³ olan kanserojen olmayan tozlar (ulusal ek hükümlere dikkat ediniz) Patlayıcı toz, patlama sınıfı 22. bölgede St1,St2,St3 Ağaç tozu Maksimum İşyeri Konsantrasyon değerleri > 0,1 mg/m³ olan kanserojen olmayan tozlar (ulusal ek hükümlere dikkat ediniz) Patlayıcı toz, patlama sınıfı 22. bölgede St1,St2,St3 Ağaç tozu Filtre torbası/imha torbası/ Filtre elemanı İmha torbası (5 adet) Sipariş no Filtre torbası (5 adet) Sipariş no Filtre elemanı M Sipariş no Motor giriş havası fi ltresi TYPE 22 Sipariş no GB DE FR NL IT NO SV DA FI ES PT EL TR SL HR SK CS PL HU RO BG RU ET LV LT ZH KO

14 GB DE FR NL IT NO SV DA FI ES PT EL TR SL HR SK CS PL HU RO BG RU ET LV LT ZH Maksimum İşyeri Konsantrasyon değerleri olan tozların emilmesi/çekilmesinden önce: Bütün fi ltrelerin mevcut ve doğru yerleştirilmiş olmalarını kontrol ediniz. 2. Emme cihazını hasarlı veya eksik antistatik mandallarıyla çalıştırmayınız. Patlayıcı atmosferde statik deşarjdan dolayı patlama tehlikesi. 3. Hortum çapı ve emme hortumu çapı ayarının birbirine uygun olması gerekmektedir. 4. Motor çalışırken emme hortumunu kapatınız. Emme hortumu içindeki hava hızı 20 m/s altına düştüğünde, emniyetle ilgili nedenlerden dolayı sesli bir ikaz sinyali duyulur. Taşınması Taşımadan önce pislik kabının bütün kapaklarını kapatınız. 2. Pislik kabı içinde sıvı bulunduğunda, cihazı ters çevirmeyiniz veya yanının üzerine yatırmayınız. 3. Cihazı vinç halkasıyla yukarı kaldırmayınız. Muhafaza edilmesi Cihazı kuru ve dondan korunmuş bir yerde muhafaza ediniz. Elektrik bağlantısı Cihazýn bir yanlýþ akýma karþý koruma Cihazýn bir yanlýþ akýma karþý koruma þalteri üzerinden elektriðe baðlanmasý tavsiye edilir. 2. Ne zaman seçmek yukarıya çabuk yanar toz içinde kuşak 22, uzatma yan hakemi, bağla ve uyarlamak -meli değil var olmak kullanılmış. 3. Þebeke baðlantý ve uzatma kablolarýnýn fiþ ve baðlantýlarýnýn sudan korunmuþ olmalarý gerekmektedir. Uzatma kabloları Uzatma kablosu olarak sadece üretici tarafından belirtilmiş veya daha kaliteli modelleri kullanınız. İşletme kılavuzuna bakınız. 2. Bir uzatma kablosunun kullanýlmasý halinde, kablonun asgari kesitine dikkat edilmelidir: Kablo Kesit uzunluðum < 16 A < 25 A 20 ye kadar 1,5 mm 2 2,5 mm arasý 2,5 mm 2 4,0 mm 2 Bakým, temizlik ve onarým Aþaðýdaki çalýþmalarda gereksiz yere toz kalkmamasýna dikkat ediniz. P2 koruyucu aðýz maskesi takýnýz. Sadece iþletme kýlavuzunda tarif edilen bakým çalýþmalarý uygulanmalýdýr. Süpürgeyi temizleme ve bakýma tabi tutma iþleminden önce, genel olarak þebeke fiþi çekilip prizden çýkarýlmalýdýr. Bakým ve temizlik için cihaz, bakým personeli ve baþka kiþiler için tehlikeler oluþturmayacak þekilde iþleme tabi tutulmalýdýr. Bakým alanýnda filtreli cebri havalandýrmalar kullanýlmalýdýr 2. koruyucu giysi giyilmelidir 3. bakým alanýný, çevreye tehlikeli maddeler ulaþmayacak þekilde temizleyiniz. Cihaz, tehlikeli madde yüklü alandan çýkartýlmadan önce cihazýn dýþýný emdirerek temizleyiniz, temiz olacak þekilde siliniz veya cihazý sýzdýrmaz þekilde ambalajlayýnýz 2. bu sýrada üzerine çökmüþ olan tehlikeli tozun daðýlmasýný önleyiniz Bakým ve tamir iþlerinde, memnun edici þekilde temizlenemeyen bütün parçalarýn sýzma yapmayan poþetler içine ambalajlanmasý 2. yok edilmeleriyle ilgili geçerli hükümlere uygun olarak imha edilmeleri gerekmektedir Yýlda en az bir kez Nilfisk-Alto servisi veya eðitim görmüþ bir eleman tarafýndan toz tekniði açýsýndan bir denetimin yapýlmasý gerekmektedir, örn. filtrenin hasarlý olup olmadýðý, cihazýn hava sýzdýrmazlýðý ve kontrol tertibatlarýnýn iþlevi yönünden. KO 82 1) OEL=Maksimum İşyeri Konsantrasyonu Orijinal Kılavuz'un çevirisi

15 Garanti Garanti ve güvenceler için bizim genel iþlem þartlarýmýz geçerlidir. Cihazda izin verilmeyen değişikliklerin yapılması, yanlış yedek parçalar ve aksesuarlar kullanılmasından ve amacına uygun olmayan kullanımdan dolayı kaynaklanan zararlarda üretici sorumluluk üstlenmez. Kontroller Elektro teknik testler, kaza önleme yönetmeliklerine (BGV A3) ve DIN VDE 0701 Bölüm 1 ve Bölüm 3 standartlarýna göre yapýlmalýdýr. Bu testler, DIN VDE 0702 standartýn göre, muntazam aralýklar ile ve onarým çalýþmalarý veya deðiþiklik yapýlmasý sonrasýnda gereklidir. 1) OEL=Maksimum İşyeri Konsantrasyonu Orijinal Kılavuz'un çevirisi Tehlike kaynaklarý Elektrik TEHLİKE Emicinin üst kısmında akım geçiren parçalar. Akım geçiren parçalara dokunulması ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Emicinin üst kısmı üzerine asla su püskürtmeyiniz. TEHLİKE Arızalı elektrik kablosundan dolayı elektrik çarpması. Arızalı bir elektrik kablosuna dokunulması ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Elektrik þebekesi baðlantý hattýna zarar vermeyiniz (örneðin her hangi bir taþýtla üzerinden geçerek, çekerek, sýkýþtýrarak). 2. Sadece elektrik kablo kusursuz olan yüksek basýnçlý temizlik cihazlarýný çalýþtýrýnýz. 3. Arızalı elektrik kablosunu kullanmaya devam etmeden önce Nilfi sk-alto Servisi veya bir elektrik uzmanı tarafından değiştirilmesini sağlayınız. DİKKAT Uygun olmayan şebeke geriliminden dolayı hasar. Uygun olmayan bir şebeke gerilimine bağlandığında cihaz hasar görebilir. Cihazýn tip levhasý üzerinde bildirilen iþletme gerilimi ile, cihazýn baðlandýðý elektrik þebekesinin geriliminin ayný olmasýna dikkat ediniz. 83 GB DE FR NL IT NO SV DA FI ES PT EL TR SL HR SK CS PL HU RO BG RU ET LV LT ZH KO

16 GB DE FR NL IT NO SV DA FI ES PT EL TR SL HR SK CS PL HU RO BG RU ET LV LT ZH KO Sývý maddelerin emilerek temizlenmesi 84 DİKKAT Sývý maddelerin emilerek temizlenmesi Yanýcý sývý maddeler bu süpürge ile emilmemelidir. Sývýlarýn emilmesinden önce prensip itibarýyla filtre torbasýnýn/imha torbasýnýn çýkartýlmasý ve þamandýranýn iþlevinin veya dolum seviyesi sýnýrlandýrma tertibatýnýn kontrol edilmesi gerekmektedir. 2. Ayrý bir filtre elemanýnýn veya filtre süzeðinin kullanýlmasý tavsiye edilir. 3. Köpük oluþmasý halinde, iþlem derhal sona erdirilmeli ve kap boþaltýlmalýdýr. Tehlikeli maddeler İKAZ Tehlikeli maddeler. Tehlikeli maddelerin emilmesi ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Aþaðýdaki malzemelerin emdirilmesi uygun deðildir: - sýcak malzemeler (yanan izmaritler, sýcak kül vs.) - yanabilir, patlayabilir, aþýndýrýcý sývýlar (örn. benzin, solventler, asitler, lavgalar vs.) - yanýcý tozlar ve sývýlardan oluþan karýþýmlar - patlayýcý Madde Yasasý nýn maddesi anlamýnda patlama tehlikesi olan veya buna eþdeðerdeki maddeler - aşırı düşük asgari ateşleme enerjisi ME < 1 mj olan yanıcı tozlar (ulusal ek hükümlere dikkat ediniz) - Çok reaktif tozlar ya da yüksek oksijen duyarlılığına sahip tozlar İKAZ Titanyum ve magnezyum gibi tozlar için ek gereksinimler geçerlidir. Ulusal çalışma yetkili kurumlarına ya da elektrikli süpürgenin üreticisine danışın. Yedek parçalar ve aksesuarlar DİKKAT Yedek ve aksesuar parçaları. Için seçmek yukarıya çabuk yanar toz içinde kuşak 22: biricik kullanma fer î hangi are sertifi ka yanında belgili tanımlık imalatçı -in belgili tanımlık tip 22 makine. belgili tanımlık kullanma -in diğer fer î -ebilmek neden tehlike -in patlama. Orijinal olmayan yedek ve aksesuar parçalarının kullanılması cihazın güvenliğini etkileyebilir. Sadece Nilfisk-Alto yedek ve aksesuar parçaları kullanınız. 2. Sadece cihazla birlikte gönderilen veya iþletme kýlavuzunda tespit edilmiþ olan fýrçalarý kullanýnýz. 1) OEL=Maksimum İşyeri Konsantrasyonu Orijinal Kılavuz'un çevirisi

17 Boşaltma torbasının takılması İKAZ Tip 22 makinelerde, statik elektrik birikimini önlemek için başlık ile kap arasındaki toprak bağlantısı her zaman bağlı olmalıdır. Toprak bağlantısı, makine başlığındaki pirinç kelepçenin, kaptaki giriş bağlantısına dokunmasıyla sağlanmaktadır. Boşaltma torbasını takarken, torbanın antistatik kelepçenin temasını kesmeyecek şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Pislik kabýnýn boþaltýlmasý DİKKAT Çevreye zarar veren emici maddeler. Emilen maddeler çevre için bir tehlike teşkil edebilirler. Pisliði yasal yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz. Makinenin yeniden iþlemeye verilmesi Artýk kullanýlmayan cihazý derhal kullanýlmaz hale getiriniz. 2. Elektrik fiþini çekiniz ve elektrik kablosunu kesiniz. 3. Elektrikli cihazlarý ev çöpüne atmayýnýz! Elektrikli ve Elektrikli Kullanýlmýþ Cihazlara iliþkin 2002/96/EC sayýlý Avrupa Direktifine göre kullanýlmýþ elektrikli cihazlarýn ayrý olarak biriktirilmesi ve çevreye uygun bir tekrar deðerlendirme iþlemine tabi tutulmalarý gerekmektedir. Kısa kılavuz 2 11 sayfalarında, sizi cihazın işletmeye alınması, kullanılması ve muhafaza edilmesi sırasında destekleyecek olan sadece resimli bir kısa kılavuz bulmaktasınız. Bu kısa kılavuz, cihazı ayrıntılı olarak tarif eden ayrı işletme kılavuzunun yerine geçmemektedir. İşletme kılavuzu ayrıca cihazın kullanımı, bakımı ve tamiri ile ilgili ek bilgiler içermektedir. Sembollerin anlamı Yapılması gereken işlerle ilgili talimatlar, sembollerle gösterilen 7 alana ayrılmaktadır. A Devreye almadan önce B Kullanýmý/Çalýþtýrýlmasý C Filtre torbasýnýn deðiþtirilmesi C Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi C Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi C Motor giriş havası fi ltresinin değiştirilmesi D Ýþ bittikten sonra GB DE FR NL IT NO SV DA FI ES PT EL TR SL HR SK CS PL HU RO BG RU ET LV LT ZH 1) OEL=Maksimum İşyeri Konsantrasyonu Orijinal Kılavuz'un çevirisi 85 KO

18 ATTIX 40-0M PC TYPE 22 - EU - Voltage V 230 Mains frequency Hz 50 Fuse A 16 Power consumption IEC W 1100 ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Total connected load W 1100 Air flow rate Vacuum m 3 /h l/min hpa/mbar kpa Sound pressure level at a distance of 1 m, EN db(a) 63 ± 2 Working sound level db(a) 60 ± 2 Power cord: Type H07RN-F 3G1, Protection class I Type of protection IP 54 CAUTION! Only use the cable mentioned NILFISK-ADVANCE A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Product: EC conformity declaration Vacuum cleaner for wet and dry operation Model: ATTIX 40-0M PC TYPE 22 Description: The design of this appliance complies with the following provisions: V~, 50-60Hz Dust Class M ATEX Zone 22 II 3D Ex td A22 T135 C IP54 EC - Machine directive 2006/42/EC EC - Directive EMC 2004/108/EC EC - Explosive Atmosphere directive 94/9/EC ATEX Applied harmonized standards: EN ISO (2004), EN ISO (2004), EN (2006), EN (2001), EN (2006), EN (2007), EN (2004) Applied national standards and technical specifications: EN (2009) IEC (2008) Anton Sørensen General Manager EAPC Technical Operations Brøndby,

19 Nilfisk-ALTO

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 961-01 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3471139

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 961-01 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3471139 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 C psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Ýçindekiler Uyarý iþaretleri

Detaylı

VE13P-EU VE15P-EU VE18P-EU

VE13P-EU VE15P-EU VE18P-EU Kullanım Kılavuzu Orijinal Kullanım Kılavuzu VE13P-EU VE15P-EU VE18P-EU Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com 41528EU (2) 2014-03#2-3238 KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE İÇİNDEKİLER

Detaylı

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 A

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 A Operating instructions AERO 26 AERO 1 INOX 107409901 A Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 16 Gebruiksaanwijzingen... 24 Istruzioni per l uso... 2 Bruksanvisning...

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

EME 112. İşletme Kılavuzu 05.00- 77800662 07.08

EME 112. İşletme Kılavuzu 05.00- 77800662 07.08 EME 112 05.00- İşletme Kılavuzu T 77800662 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating insuctions Mode d emploi Használati utasítás Insukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute za

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 07404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO Türkçe Kullanıcıdan beklenen işlemler resimlerde gösterilmiştir.

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141545 B - IT ES PT TR Italiano... 3 Español... 35 Português... 66 Türkçe... 97 Içindekiler Uyarı işaretleri...98 1 Önemli güvenlik talimatları...98 2 Tarifi...101

Detaylı

TE 3000-AVR IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070880 / 000 / 02

TE 3000-AVR IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070880 / 000 / 02 TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating insuctions Οδηγιες χρησεως Használati utasítás Insukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute za uporabu Navodila za uporabo

Detaylı

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu

Montaj ve Kullanım Kılavuzu Montaj ve Kullanım Kılavuzu MSU300 / MSU300-T / MSU350 Üretici firma: Er-Ce Makine Ltd. Şti. Arı Sanayi Sitesi 1471 Sk. 91/B İvedik OSB 06378 Yenimahalle / ANKARA TÜRKİYE Tel : +90 312 395 58 01 Fax: +90

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı 421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız

Detaylı

ZTE ATLAS W. WCDMA/GSM Cep Telefonu Hızlı Başlama Kılavuzu

ZTE ATLAS W. WCDMA/GSM Cep Telefonu Hızlı Başlama Kılavuzu ZTE ATLAS W WCDMA/GSM Cep Telefonu Hızlı Başlama Kılavuzu ürün ile ilgili güncellemeler için aşağıdaki web adresini ziyaret edebilirsiniz. http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/turkey/ YASAL BİLGİ Telif

Detaylı

B 40 C Bp B 40 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59641620 08/13

B 40 C Bp B 40 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59641620 08/13 B 40 C Bp B 40 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59641620 08/13 2 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın

Detaylı

Kullanım Talimatları. Đçindekiler. Güvenlik talimatları STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP

Kullanım Talimatları. Đçindekiler. Güvenlik talimatları STOP STOP STOP STOP STOP STOP STOP Kullanım Talimatları Semboller DĐKKAT! Đlk çalıştırmadan önce, kullanım talimatları ve güvenlik uyarıları dikkatlice okunmalıdır. Kullanım talimatlarına her zaman başvurabilmeniz için kolayca ulaşabileceğiniz

Detaylı

TH-XG 75 Kit. Orijinal Kullanma Talimatı Taş Motoru

TH-XG 75 Kit. Orijinal Kullanma Talimatı Taş Motoru TH-XG 75 Kit Orijinal Kullanma Talimatı Taş Motoru 7 Art.-Nr.: 44.125.60 I.-Nr.:11013 5 İkaz - Yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz. Kulaklık takın. Çalışma esnasında oluşan

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

BASINÇLI YIKAMA MAKİNASI MODEL RTM711

BASINÇLI YIKAMA MAKİNASI MODEL RTM711 BASINÇLI YIKAMA MAKİNASI MODEL RTM711 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 13 12 11 10 9 8 7 6 14 5 ON/OFF SWITCH 15 4 3 2 WATER OUTLET 1 WATER INLET 16 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TEKERLEK 2. SU KONNEKTÖRÜ 3. FİLTRE

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

İşletim talimatı Panel üzerine monte edilmiş dozlama sistemi DULCODOS Panel, Tip DSWa

İşletim talimatı Panel üzerine monte edilmiş dozlama sistemi DULCODOS Panel, Tip DSWa İşletim talimatı Panel üzerine monte edilmiş dozlama sistemi DULCODOS Panel, Tip DSWa A1837 Buraya lütfen cihazınızın tanım kodunu girin: DSWa Lütfen önce işletme talimatının tamamını okuyun! Atmayın!

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kurulum artlar EOSINT M 270

Kurulum artlar EOSINT M 270 Kurulum Şartları Kurulum Şartları Metal Tozu İçin Lazer Sinterleme Sistemi 0 İçindekiler 1 Önemli temel bilgiler Yasal bilgiler... 1.1 Kurulum modları... 1.1 Standart kurulum modu... 1.1 Xtended kurulum

Detaylı