IVB 995-0H/M SD XC Type 22

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IVB 995-0H/M SD XC Type 22"

Transkript

1 IVB 995-0H/M SD XC Type QuickStartGuide B Printed in Hungary

2 IVB 995-0H/M SD XC Type A..* *) Option / Optional accessories

3 IVB 995-0H/M SD XC Type A Type P *) Option / Optional accessories

4 IVB 995-0H/M SD XC Type A *) Option / Optional accessories

5 IVB 995-0H/M SD XC Type B = I = II = *) Option / Optional accessories 5

6 IVB 995-0H/M SD XC Type B 10 sec. 6 *) Option / Optional accessories

7 IVB 995-0H/M SD XC Type C Type P *) Option / Optional accessories 7

8 IVB 995-0H/M SD XC Type D.. 8 *) Option / Optional accessories

9 Bu doküman Bu doküman cihaz için önemli güvenlik bilgilerini ve kısa bir kullanma kılavuzunu kapsamaktadır. ediniz. Ayrıca destek Cihazı çalıştırmadan önce bu dokümanı mutlaka okuyunuz ve kolay erişilebilecek bir yerde muhafaza Cihazla ilgili ayrıntılı bilgileri, sk-advance.com adresindeki internet sitemizden download edebileceğiniz işletme kılavuzunda bulabilirsiniz. Ayrıca sorularınız için lütfen ülkeniz için yetkili Nilfi sk-advance Servisi ne başvurunuz. Bu dokümanın arka sayfasına bakınız. Önemli güvenlik uyarýlarý Uyarý iþaretleri TEHLİKE Doğrudan ağır ve iyileşmeyen yaralanmalara veya ölüme neden olan tehlike. İKAZ Ağır yaralanmalara veya ölüme neden olabilen tehlike. DİKKAT Hafi f yaralanmalara veya mal hasarlarına neden olabilen tehlike. Cihaz sadece kullanýmý kendilerini gösterilmiþ olan ve kesin olarak kumandasý ile görevlendirilmiþ kiþiler tarafýndan sadece gözetim altýnda çalýþtýrýlabilir ve çocuklar tarafýndan kullanýlmasý uygun deðildir Cihazý kullanacak personel çalýþmadan önce aþaðýdaki hususlarda bilgilendirilmelidir: cihazýn nasýl kullanýldýðý emilen malzemeden kaynaklanan tehlikeler emilen malzemenin emniyetli bir þekilde yok edilmesi 1) MAK = Maksimum İşyeri Konsantrasyonu IVB 995-0H/M SD XC Type Güvenlik açýsýndan kuþkulu olan her türlü çalýþma þeklinden kaçýnýlmasý gerekmektedir.. Asla filtresiz emme iþlemi yapmayýnýz.. Aşağıdaki durumlarda cihazı kapatınız ve elektrik fi şin çekiniz: - temizlik ve bakım işlerinden önce - parçaları değiştirmeden önce - cihazın donanımını değiştirmeden önce - köpük oluşumu veya sıvı taştığında Cihazýn iþletilmesi geçerli olan ulusal hükümlere tabidir. Ýþletme kýlavuzunun ve kullanýldýðý ülkede kazalarýn önlenilmesine iliþkin geçerli olan baðlayýcý düzenlemelerin yaný sýra güvenli ve usulüne uygun çalýþma hususundaki kabul edilmiþ uzman teknik kurallara da dikkat edilmesi gerekmektedir. Cihazýn kullaným amacý 1997 yılından bu yana sağlığa zararlı tozlar ve bunlar için kullanılan emme cihazları için yeni bir düzenleme mevcut. Düzenleme IEC (dünya çapında) ve EN (Avrupa çapında) sayılı standartlarda belirlenmiştir. Toz sınıfı M (orta). Bu toz sınıfına Maksimum İşyeri Konsantrasyon değerleri (MAK) 1) > 0,1 mg/m³ olan tozlar ve ağaç tozları dahildir. Bu toz sınıfındaki emme cihazları genel cihaz olarak kontrol edilmektedirler. Maksimum geçirgenlik derecesi %0,1 olup, imhası toz oluşturmayacak şekilde gerçekleşmelidir. Toz sınıfı H (yüksek). Bu toz sınıfına Maksimum İşyeri Konsantrasyon değerleri (MAK) 1) olan tozlar, tüm kanserojen tozlar ve üzerinde hastalık mikropları olan tozlar dahildir. Bu toz sınıfındaki emme cihazları genel cihaz olarak kontrol edilmektedirler. Maksimum geçirgenlik derecesi %0,005 olup, imhası toz oluşturmayacak şekilde gerçekleşmelidir. Alan de kullanılacak makineler Tip vakum cihazları olarak işaretlenir. Bu makineler, L, M ya da H toz sınıflarından toz almak için kullanılabilir. Alan, yanıcı tozların yalnızca kısa süreler için mevcut olduğu ortamlar olarak tanımlanmaktadır (ör. yılda GB D F NL I N S DK SF E P GR TR SLO HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT J CN ROK T MAL

10 GB D F NL I N S DK SF E P GR TR SLO HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT J CN ROK T MAL IVB 995-0H/M SD XC Type saatten az). Tip makineler, toz aspiratörü olarak kullanıma uygundur. Tüm emniyet emmici cihazlar, V min = 0 m/s lik bir minimum hava hızının sağlanması için bir hacim akımı kontrol sistemine sahip olmalıdırlar. IVB 995-0H/M SD XC Tip süpürgesi ile içine emilebilen/başka yere emilebilenler Yanıcı olmayan sıvılar (parlama noktası 55 C ya da daha yüksek). Testere tozu ve OEL değerli, kanserojen tozlar ve mikrop ve patojen içeren tozlar dahil olmak üzere sağlık açısından tehlikeli tozlar. Alan de yanıcı, kuru toz. IVB 995-0H/M SD XC Tip ayrıca asbest temizlemesi için de ruhsatlıdır (TRGS 519). Cihaz sadece, etkin ateþleme kaynaklarýnýn emilemeyeceði güvenceye alýndýktan sonra emme iþlemi için kullanýlabilir. Cihaz üzerinden toprak baðlantýsý yapýlmamýþ iletken olan emme sistemleri, örn. makinelerdeki emme baþlýklarý ve iþleme makinelerinin iletken parçalarý, örn. II. koruma sýnýfýna dahil cihazlar, elektrostatik yüklemeyi önlemek için baþka þekilde toprak hattýna baðlanmalýdýrlar. Cihaz, ateþ kaynaklarý üreten çalýþmakta olan iþleme makinelerinde kullanmak için uygun deðildir. Toz gidericilerinde, cihazdan çýkan hava tekrar mekanýn içine verildiðinde, mekan içinde yeterli bir havalandýrma oranýnýn olmasý gerekmektedir (lütfen bu hususta geçerli olan ulusal hükümlere dikkat ediniz). Cihaz ticari kullanım için uygundur, örn. şu yerlerde gibi: Oteller, Okullar, Hastaneler, Fabrikalar, Mağazalar, Ofi sler, Kiralanan mağazalar Bunun dýþýndaki her türlü kullaným, amacýna uygun olmayan kullaným olarak sayýlmaktadýr. Bundan dolayý oluþan hasarlar için imalatçýsý sorumluluk üstlenmez. Amacýna uygun kullanýmýna imalatçýsý tarafýndan öngörülen iþletme, bakým ve tamir 8 koþullarýna uyulmasý da dahildir. İşletme kılavuzuna bakınız. Kullanýlmasý Emilecek tozlarýn tehlike sýnýfýna göre süpürgenin ilgili filtrelerle donatýlmasý gerekmektedir: Toz türü Tehlikesiz tozlar Maksimum İşyeri Konsantrasyon değerleri > 0,1 mg/m³ olan kanserojen olmayan tozlar (ulusal ek hükümlere dikkat ediniz) Maksimum İşyeri Konsantrasyon değerleri olan tüm tozlar Ağaç tozu Patlayıcı toz, patlama sınıfı. bölgede St1,St,St Maksimum İşyeri Konsantrasyon değerleri olan tüm tozlar Ağaç tozu Patlayıcı toz, patlama sınıfı. bölgede St1,St,St Patlayıcı toz, patlama sınıfı. bölgede St1,St,St Filtre torbası/imha torbası İmha torbası (5 adet) Sipariş no Emniyet filtre torbası (5 adet) Sipariş no Filtre elemanı H Sipariş no Motor giriş havası filtresi TYPE Sipariş no ) MAK = Maksimum İşyeri Konsantrasyonu

11 Maksimum İşyeri Konsantrasyon değerleri olan tozların emilmesi/çekilmesinden önce: Bütün fi ltrelerin mevcut ve doğru yerleştirilmiş olmalarını kontrol ediniz.. Emme cihazını hasarlı veya eksik antistatik mandallarıyla çalıştırmayınız. Patlayıcı atmosferde statik deşarjdan dolayı patlama tehlikesi.. Hortum çapı ve emme hortumu çapı ayarının birbirine uygun olması gerekmektedir. 4. Motor çalışırken emme hortumunu kapatınız. Emme hortumu içindeki hava hızı 0 m/s altına düştüğünde, emniyetle ilgili nedenlerden dolayı sesli bir ikaz sinyali duyulur. Nakliyat Nakliyattan önce kir kabının tüm kilitlerini kapatınız.. Kir kabındaki iki fi ttingi tapa ile kapatınız.. Kir kabı içinde sıvı bulunduğunda cihazı devirmeyiniz. 4. Cihazı vinç kancaları ile yukarı kaldırmayınız. Muhafaza edilmesi Cihazı kuru ve dondan korunmuş bir yerde muhafaza ediniz. Elektrik bağlantısı Cihazýn bir yanlýþ akýma karþý koruma þalteri üzerinden elektriðe baðlanmasý tavsiye edilir.. Ne zaman seçmek yukarıya çabuk yanar toz içinde kuşak, uzatma yan hakemi, bağla ve uyarlamak -meli değil var olmak kullanılmış.. Þebeke baðlantý ve uzatma kablolarýnýn fiþ ve baðlantýlarýnýn sudan korunmuþ olmalarý gerekmektedir. Uzatma kabloları Uzatma kablosu olarak sadece üretici tarafından belirtilmiş veya daha kaliteli modelleri kullanınız. İşletme kılavuzuna bakınız.. Bir uzatma kablosunun kullanýlmasý halinde, kablonun asgari kesitine dikkat edilmelidir: Kablo Kesit uzunluðum < 16 A < 5 A 0 ye kadar 1,5 mm,5 mm 0-50 arasý,5 mm 4,0 mm 1) MAK = Maksimum İşyeri Konsantrasyonu IVB 995-0H/M SD XC Type Bakým, temizlik ve onarým Aþaðýdaki çalýþmalarda gereksiz yere toz kalkmamasýna dikkat ediniz. P koruyucu aðýz maskesi takýnýz. DÝKKAT! Asbest giderilmesinde ek olarak bir kez kullanýlýp atýlan giysi giyiniz. Sadece iþletme kýlavuzunda tarif edilen bakým çalýþmalarý uygulanmalýdýr. Süpürgeyi temizleme ve bakýma tabi tutma iþleminden önce, genel olarak þebeke fiþi çekilip prizden çýkarýlmalýdýr. Bakým ve temizlik için cihaz, bakým personeli ve baþka kiþiler için tehlikeler oluþturmayacak þekilde iþleme tabi tutulmalýdýr. Bakým alanýnda filtreli cebri havalandýrmalar kullanýlmalýdýr. koruyucu giysi giyilmelidir. bakým alanýný, çevreye tehlikeli maddeler ulaþmayacak þekilde temizleyiniz. Cihaz, tehlikeli madde yüklü alandan çýkartýlmadan önce cihazýn dýþýný emdirerek temizleyiniz, temiz olacak þekilde siliniz veya cihazý sýzdýrmaz þekilde ambalajlayýnýz. bu sýrada üzerine çökmüþ olan tehlikeli tozun daðýlmasýný önleyiniz Asbestle kirlenmiş alanlarda kullandıktan sonra makinenin TRGS 519 a göre yetkili bir kişi tarafından temizlenmesi gerekmektedir. Bakým ve tamir iþlerinde, memnun edici þekilde temizlenemeyen bütün parçalarýn sýzma yapmayan poþetler içine ambalajlanmasý. yok edilmeleriyle ilgili geçerli hükümlere uygun olarak imha edilmeleri gerekmektedir 8 GB D F NL I N S DK SF E P GR TR SLO HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT J CN ROK T MAL

12 GB D F NL I N S DK SF E P GR TR SLO HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT J CN ROK T MAL IVB 995-0H/M SD XC Type En az yılda bir kez olmak üzere Nilfi sk- ALTO teknisyeninin ya da bilgilendirilmiş bir kişinin, fi ltreler, hava sızdırmazlığı ve kontrol mekanizmaları dahil olmak üzere teknik inceleme gerçekleştirmesi gerekmektedir. AA..0 ye göre H sınıfı cihazların fi ltreleme veriminin yılda bir kez kontrol edilmesi gerekmektedir. Filtrenin verimi, toz sınıfı H nin gereksinimlerini yerine getirmiyorsa, fi ltrenin değiştirilmesi ve yeni fi ltrenin AA..0 ye göre test edilmesi gerekmektedir. Garanti Garanti ve güvenceler için bizim genel iþlem þartlarýmýz geçerlidir. Cihazda izin verilmeyen değişikliklerin yapılması, yanlış yedek parçalar ve aksesuarlar kullanılmasından ve amacına uygun olmayan kullanımdan dolayı kaynaklanan zararlarda üretici sorumluluk üstlenmez. Kontroller Elektro teknik testler, kaza önleme yönetmeliklerine (BGV A) ve DIN VDE 0701 Bölüm 1 ve Bölüm standartlarýna göre yapýlmalýdýr. Bu testler, DIN VDE 070 standartýn göre, muntazam aralýklar ile ve onarým çalýþmalarý veya deðiþiklik yapýlmasý sonrasýnda gereklidir. 84 Tehlike kaynaklarý Elektrik TEHLİKE Arızalı elektrik kablosundan dolayı elektrik çarpması. Arızalı bir elektrik kablosuna dokunulması ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Elektrik þebekesi baðlantý hattýna zarar vermeyiniz (örneðin her hangi bir taþýtla üzerinden geçerek, çekerek, sýkýþtýrarak).. Sadece elektrik kablo kusursuz olan yüksek basýnçlý temizlik cihazlarýný çalýþtýrýnýz.. Arızalı elektrik kablosunu kullanmaya devam etmeden önce Nilfisk-Advance Servisi veya bir elektrik uzmanı tarafından değiştirilmesini sağlayınız. TEHLİKE Emicinin üst kısmında akım geçiren parçalar. Akım geçiren parçalara dokunulması ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Emicinin üst kısmı üzerine asla su püskürtmeyiniz. DİKKAT Uygun olmayan şebeke geriliminden dolayı hasar. Uygun olmayan bir şebeke gerilimine bağlandığında cihaz hasar görebilir. Cihazýn tip levhasý üzerinde bildirilen iþletme gerilimi ile, cihazýn baðlandýðý elektrik þebekesinin geriliminin ayný olmasýna dikkat ediniz. 1) MAK = Maksimum İşyeri Konsantrasyonu

13 Sıvıların emilmesi DİKKAT Sıvıların emilmesi. Modelinden dolayı durultma kabı olan cihazların (SD) otomatik dolum seviyesi kontrol sistemleri yoktur. Aşırı doldurma durumunda cihazın hasar görmesi veya emilen sıvının taşmasından dolayı hasar oluşması tehlikesi bulunmaktadır. Asla 40 litre üzerinde sıvıyı bir defasında emdirmeyiniz.. Süpürgeyi kapatınız ve pislik kabını boşaltınız. Tehlikeli maddeler İKAZ Tehlikeli maddeler. Tehlikeli maddelerin emilmesi ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olabilir. Aþaðýdaki malzemelerin emdirilmesi uygun deðildir: - sýcak malzemeler (yanan izmaritler, sýcak kül vs.) - yanabilir, patlayabilir, aþýndýrýcý sývýlar (örn. benzin, solventler, asitler, lavgalar vs.) - yanýcý tozlar ve sývýlardan oluþan karýþýmlar - patlayýcý Madde Yasasý nýn maddesi anlamýnda patlama tehlikesi olan veya buna eþdeðerdeki maddeler - aşırı düşük asgari ateşleme enerjisi ME < 1 mj olan yanıcı tozlar (ulusal ek hükümlere dikkat ediniz) 1) MAK = Maksimum İşyeri Konsantrasyonu IVB 995-0H/M SD XC Type Asbest giderilme iþlerinde kullanýlmasýnda İKAZ Asbest veya asbest içeren emilecek maddenin emilmesi için: IVB 995-0H/M SD XC Tip süpürgesini kullanınız.. 6 mm çapı olan bir emme hortumu kullanınız. Cihazýn ve kontamine olan parçalarýn (hortum, el borusu, enjektörler vs.) kapatýlabilir plastik torbayla toz oluþturmadan taþýnmasýný saðlayýnýz. TRGS 519 (Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar) anlamýnda korunmuþ alan içinde kullanýlmasýndan sonra asbest cihazý tekrar beyaz alan denilen temizlenmiþ bölge içinde kullanýlamaz. Ýstisnalara sadece asbest cihazý önceden bir uzman kiþi tarafýndan TRGS 519 No..7 kuralýna göre tamamýyla (yani sadece dýþ kaplamalarý deðil, ayný zamanda örn. soðutucu hava bölmesi, elektrikli iþletme maddeleri için montaj boþluklarý, iþletme maddelerinin kendisi vs.) dekontamine edildikten sonra mümkündür. Bunun uzman kiþi tarafýndan yazýlý olarak tespit edilerek imzalanmasý gerekmektedir. Asbest içeren tozların emilmesi sırasında temizlenmiş havanın çalışma mekanına geri verilmesi yasaktır. Atık havayı dışarı vermek için atık hava adaptörünü ve uzunluğu en fazla 4 m ve ağız genişliği en az 50 mm olan bir hortum kullanınız. 85 GB D F NL I N S DK SF E P GR TR SLO HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT J CN ROK T MAL

14 GB D F NL I N S DK SF E P GR TR SLO HR SK CZ PL H RO BG RUS EST LV LT J CN ROK T MAL IVB 995-0H/M SD XC Type Yedek parçalar ve aksesuarlar 86 DİKKAT Yedek ve aksesuar parçaları. Için seçmek yukarıya çabuk yanar toz içinde kuşak : biricik kullanma fer î hangi are sertifi ka yanında belgili tanımlık imalatçı -in belgili tanımlık tip makine. belgili tanımlık kullanma -in diğer fer î -ebilmek neden tehlike -in patlama. Orijinal olmayan yedek ve aksesuar parçalarının kullanılması cihazın güvenliğini etkileyebilir. Sadece Nilfi sk-advance yedek ve aksesuar parçaları kullanınız.. Sadece cihazla birlikte gönderilen veya iþletme kýlavuzunda tespit edilmiþ olan fýrçalarý kullanýnýz. Pislik kabýnýn boþaltýlmasý DİKKAT Çevreye zarar veren emici maddeler. Emilen maddeler çevre için bir tehlike teşkil edebilirler. Pisliði yasal yönetmeliklere uygun olarak imha ediniz. Makinenin yeniden iþlemeye verilmesi Artýk kullanýlmayan cihazý derhal kullanýlmaz hale getiriniz.. Elektrik fiþini çekiniz ve elektrik kablosunu kesiniz.. Elektrikli cihazlarý ev çöpüne atmayýnýz! Elektrikli ve Elektrikli Kullanýlmýþ Cihazlara iliþkin 00/96/EC sayýlý Avrupa Direktifine göre kullanýlmýþ elektrikli cihazlarýn ayrý olarak biriktirilmesi ve çevreye uygun bir tekrar deðerlendirme iþlemine tabi tutulmalarý gerekmektedir. Kısa kılavuz 8 sayfalarında, sizi cihazın işletmeye alınması, kullanılması ve muhafaza edilmesi sırasında destekleyecek olan sadece resimli bir kısa kılavuz bulmaktasınız. Bu kısa kılavuz, cihazı ayrıntılı olarak tarif eden ayrı işletme kılavuzunun yerine geçmemektedir. İşletme kılavuzu ayrıca cihazın kullanımı, bakımı ve tamiri ile ilgili ek bilgiler içermektedir. Sembollerin anlamı Yapılması gereken işlerle ilgili talimatlar, sembollerle gösterilen üç alana ayrılmaktadır. A Devreye almadan önce B Kullanýmý/Çalýþtýrýlmasý C Filtre elemaný H deðiþtirilmesi D Ýþ bittikten sonra Bir yıldız (*) model varyasyonuna veya özel aksesuara işaret etmektedir. Cihazınızın gösterilen kumanda elemanları veya özel aksesuarlarla donatılmış olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer donatılmamışsa, bir sonraki işlemle devam ediniz. 1) MAK = Maksimum İşyeri Konsantrasyonu

15 IVB 995-0H/M SD XC Type EU / GB 0 V U [V] 0 f [Hz] 50/60 PIEC [W] x 1100 IP IP 54 EC conformity declaration NILFISK-ADVANCE A/S Sognevej 5 DK-605 Brndby Product: Vacuum cleaner for wet and dry operation Model: IVB 995-0H/M SD XC Type Description: The design of this appliance complies with the following provisions: 0-40 V~, 50/60 Hz, x100w Dust Class M and H ATEX Zone II D T 15 0 C IP 54 EC - Machinery Directive 006/4/EC EC - Directive EMC 004/108/EC EC - Explosive Atmosphere directive 94/9/ EC ATEX Applied harmonized standards: EN ISO (004), EN ISO (004), EN (006), EN (001), EN (006), EN (004), EN (004) Applied national standards and technical specifications: EN (004) IEC (008) Anton Srensen General Manager EAPC Technical Operations Brndby,

16 Nilfisk-Advance A/S Sognevej 5 DK-605 Brndby Denmark Tel.: Fax:

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 961-01 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3471139

Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 961-01 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3471139 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 C psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Ýçindekiler Uyarý iþaretleri

Detaylı

VE13P-EU VE15P-EU VE18P-EU

VE13P-EU VE15P-EU VE18P-EU Kullanım Kılavuzu Orijinal Kullanım Kılavuzu VE13P-EU VE15P-EU VE18P-EU Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com 41528EU (2) 2014-03#2-3238 KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE İÇİNDEKİLER

Detaylı

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 A

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 A Operating instructions AERO 26 AERO 1 INOX 107409901 A Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 16 Gebruiksaanwijzingen... 24 Istruzioni per l uso... 2 Bruksanvisning...

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141545 B - IT ES PT TR Italiano... 3 Español... 35 Português... 66 Türkçe... 97 Içindekiler Uyarı işaretleri...98 1 Önemli güvenlik talimatları...98 2 Tarifi...101

Detaylı

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating insuctions Mode d emploi Használati utasítás Insukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute za

Detaylı

EME 112. İşletme Kılavuzu 05.00- 77800662 07.08

EME 112. İşletme Kılavuzu 05.00- 77800662 07.08 EME 112 05.00- İşletme Kılavuzu T 77800662 07.08 Önsöz İstif aracının güvenirli bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli bilgiler ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZUNDAN öğrenilebilir. Bu bilgiler kısa ve düzenli

Detaylı

Montaj ve Bakım Kılavuzu

Montaj ve Bakım Kılavuzu Montaj ve Bakım Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus GB402 Yetkili Servis için Montaj ve bakım işlemlerine başlamadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 646 428 (10/2010) TR Içindekiler Içindekiler 1 Sembol

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

TE 3000-AVR IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070880 / 000 / 02

TE 3000-AVR IНСТРУКЦIЯ З ЕКСПЛУАТАЦIЇ. ja ko zh cn. Printed: 08.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5070880 / 000 / 02 TE 3000-AVR Bedienungsanleitung Operating insuctions Οδηγιες χρησεως Használati utasítás Insukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute za uporabu Navodila za uporabo

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 07404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO Türkçe Kullanıcıdan beklenen işlemler resimlerde gösterilmiştir.

Detaylı

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası:

Standart su pompası. Etaseco/Etaseco I. Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok. İşletim ve montaj talimatı. İş numarası: Standart su pompası Etaseco/Etaseco I Ayrılabilir boruya sahip Mil contası yok İşletim ve montaj talimatı İş numarası: Baskı İşletim ve montaj talimatı Etaseco/Etaseco I Orijinal işletim talimatı KSB Aktiengesellschaft

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu

Montaj ve Kullanım Kılavuzu Montaj ve Kullanım Kılavuzu MSU300 / MSU300-T / MSU350 Üretici firma: Er-Ce Makine Ltd. Şti. Arı Sanayi Sitesi 1471 Sk. 91/B İvedik OSB 06378 Yenimahalle / ANKARA TÜRKİYE Tel : +90 312 395 58 01 Fax: +90

Detaylı

B 40 C Bp B 40 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59641620 08/13

B 40 C Bp B 40 W Bp. Register and win! www.kaercher.com 59641620 08/13 B 40 C Bp B 40 W Bp Register and win! www.kaercher.com 59641620 08/13 2 Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranın ve daha sonra kullanım veya cihazın

Detaylı

TH-XG 75 Kit. Orijinal Kullanma Talimatı Taş Motoru

TH-XG 75 Kit. Orijinal Kullanma Talimatı Taş Motoru TH-XG 75 Kit Orijinal Kullanma Talimatı Taş Motoru 7 Art.-Nr.: 44.125.60 I.-Nr.:11013 5 İkaz - Yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz. Kulaklık takın. Çalışma esnasında oluşan

Detaylı

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu

Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu 72111100 02/2003 TR Montaj, Bakım ve Kullanma Kılavuzu Gaz Yakıtlı Kombi Logamax U012-28 T60 (Boylerli) Montaj, bakım ve kullanım öncesi dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kılavuz hakkında Bu cihaz ilgili Avrupa

Detaylı

İşletim talimatı Panel üzerine monte edilmiş dozlama sistemi DULCODOS Panel, Tip DSWa

İşletim talimatı Panel üzerine monte edilmiş dozlama sistemi DULCODOS Panel, Tip DSWa İşletim talimatı Panel üzerine monte edilmiş dozlama sistemi DULCODOS Panel, Tip DSWa A1837 Buraya lütfen cihazınızın tanım kodunu girin: DSWa Lütfen önce işletme talimatının tamamını okuyun! Atmayın!

Detaylı

ZTE ATLAS W. WCDMA/GSM Cep Telefonu Hızlı Başlama Kılavuzu

ZTE ATLAS W. WCDMA/GSM Cep Telefonu Hızlı Başlama Kılavuzu ZTE ATLAS W WCDMA/GSM Cep Telefonu Hızlı Başlama Kılavuzu ürün ile ilgili güncellemeler için aşağıdaki web adresini ziyaret edebilirsiniz. http://wwwen.zte.com.cn/endata/mobile/turkey/ YASAL BİLGİ Telif

Detaylı

GENIUS-S1 AQUAFILTER KULLANMA KLAVUZU

GENIUS-S1 AQUAFILTER KULLANMA KLAVUZU GENIUS-S1 AQUAFILTER KULLANMA KLAVUZU Makine parçaları TR 1. Üst kapak 2. Hortum bağlantı yuvası 3. Taşıma kulpu 4. Kapak kilitleme ve açma mandalı 5. Kablo geri sarma düğmesi 6. Dokunmatik Ayarlı Açma/Kapama

Detaylı

FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU

FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen

Detaylı

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1

HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 HDS 17/60 De Tr1 HDS 13/80 De Tr1 59627660 03/15 2 Cihazınızı kullanmadan önce, bu orijinal kullanma kılavuzunu ve basınçlı yıkama makinesinin (5.963.314.0) birlikte verilen güvenlik uyarılarını okuyun

Detaylı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı 421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız

Detaylı

Bluelight Outdoor / Basınçlı Yıkama Makinesi / QL-3100 FB. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Bluelight Outdoor / Basınçlı Yıkama Makinesi / QL-3100 FB. Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel olarak dizayn

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW

Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW Wilo-Drain TP 80, TP 100, TP -AM, TP THW D Einbau- und Betriebsanleitung NL Inbouw- en bedieningsvoorschriften US Installation and operating instructions GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας F Notice

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. Logano plus SB745. Yoğuşmalı Kazan. Kapasite aralığı 800-1200 kw. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz.

Kullanma Kılavuzu. Logano plus SB745. Yoğuşmalı Kazan. Kapasite aralığı 800-1200 kw. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 648 053-00.2T Kullanma Kılavuzu Yoğuşmalı Kazan Logano plus SB745 Kapasite aralığı 800-1200 kw Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz. 6 720 801 064 (2012/03) TR Önsöz Önsöz Sayın Müşterimiz,

Detaylı