T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI"

Transkript

1

2

3 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (TAUM) LABORATUVARLARI T.C. ERCIYES UNIVERSITY TECHNOLOGY RESEARCH AND APPLICATION CENTER LABORATORIES

4 Manevi mirasım bilim ve akıldır. My moral heritage is science and reason.

5 Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) 1995 tarihinde kurulmuştur. Merkezimiz, üniversite kampüs ü içerisinde KOSGEB-TEKMER binasındadır. Tüm araştırmacılara teknik desteğe açıktır. Erciyes University Technology Research and Application Center was founded in Our center is in the building of KOSGEB-TEKMER at the campus of university. It provides technical support to all researchers. Technology Research and Application Center (TAUM) 3

6 Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) 4 ÖNSÖZ Merkezimiz, üniversitemiz ve diğer araştırmacıların çalışmalarına, teknolojik ve diğer alanlarda yapacakları araştırmalara teknik destek sağlamak, çağdaş eğitim-öğretim yöntemlerinin uygulanmasında lisans ve lisansüstü eğitimde yapılacak pratik çalışmalara laboratuvar ve cihaz imkanları sağlayarak katkıda bulunmak, teknolojik gelişmeler ve uygulama alanları konusunda çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Ayrıca üniversite dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarıyla özel teşebbüs kuruluşlarından gelen analiz, ölçüm ve tetkikleri yapmak ve sonuçları değerlendirmek, araştırmaya katkıda bulunmak ve ortak proje önerilerini değerlendirmek de merkezimizin hedefleri arasındadır. Bu amaçlar doğrultusunda son yıllarda alınan yeni cihazlarla merkezimiz daha farklı ve yeni alanlarda da analiz yapacak düzeyde teknik donanım bakımından güçlendirilmiştir. Merkezimizin geliştirilerek güçlendirilmesinde hiç bir desteği esirgemeyen üniversitemiz yönetimine, buradan hizmet alanlar adına teşekkürü bir borç bilirim. Prof. Dr. İsmail YILDIRIM TAUM Müdürü PREFACE Our center was founded with the following aims: to provide technical support to studies conducted by members of our university and other researchers; to contribute to the practical lessons of those in undergraduate and graduate education in keeping with contemporary educational and training methods by providing laboratory/equipment facilities; and to promote work in the field of technological developments and their application. Furthermore, the objectives of our center include the conduct of investigations, measurements and analysis by all intuitions and organizations, evaluating results, and contributing to research. For these purposes, our center has been enriched in terms of technical equipment which can perform analysis in new and different areas by means of the most recently developed equipment. On behalf of the beneficiaries of our center, I would like to thank the management of our university for its support in the development of our center. Prof. Dr. İsmail YILDIRIM Manager of CENTER

7 Technology Research and Application Center (TAUM) 5

8 Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) 6

9 İÇİNDEKİLER Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), EDX ve WDX Spektrometreli X-Işını Toz Difraktometresi (XRD) Dalgaboyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometresi (WD/XRF) Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal Analiz Cihazı (TG/DTA) Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) İndüktif Eşlemeli Plazma Kütle Spektrometresi (ICP-MS) Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Nükleer Manyetik Rezonans Spektrometresi (FT-NMR) Elementel Analiz Cihazı (EA) Termal Kamera ve Örnek Fotoğrafları Çok Kanallı Titreşim ve Gürültü Analizörü Çok Fonksiyonlu Kalibrasyon Test Cihazı Konfokal Lazer Taramalı Mikroskop (CLM) Sıvı Azot Üretim Ünitesi FT-IR Spektrometre ve IR Mikroskop Ünitesi Dinamik Mekanik Analiz Cihazı (DMA) Çekme - Basma Test Cihazı BET Yüzey Alanı ve Gözeneklilik Analiz Cihazı Yoğunluk Ölçüm Cihazı (Piknometre) Reaktif Magnetron Sputtering Sistemi Numune Hazırlama Lab.ları (Bakalite alma, Kritik Nok. Kurutma, Parlatma, Kesme, Öğütme, Presleme Cihazları, Etüv, Mikrodalga ve Kül Fırınları, Santrifüj, ph Metre). Saf Su ve Ultra Saf Su Cihazları Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografi Cihazı (HPLC) CONTENTS Scanning Electron Microscope (SEM), with EDX and WDX Spectrometer X-Ray Powder Diffractometer (XRD) Wavelength Dispersive X-Ray Fluoresence Spectrometer (WD/XRF) Thermogravimetric and Differential Thermal Analyzer (TG/ DTA) Differential Scanning Calorimeter (DSC) Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometer (ICP-MS) Atomic Force Microscope (AFM) Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (400 MHz, NMR) Elemental Analyzer (EA) Thermal Camera and sample photographs Multi-Channel Vibration and Noise/Sound Analyzer Multi-functional Calibration Tester Confocal Laser Scanning Microscope (CLM) Liquid Nitrogen Production Unit FT-IR Spectrometer / IR Microscope Unit Dynamic Mechanical Analyzer (DMA) Tension-compression Tester BET Surface Area and Porosity Analyzer Density Measurement Device (Gas Pycnometer) Reactive Magnetron Sputtering System Sample Preparation Labs. (Cutting, mounting, polishing, milling, grinding, pressing, furnaces, microwave oven, minisputtering, incubator, critical point drier, centrifuge, ph meter.) Distilled Water and Ultra-pure Water Machines High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Technology Research and Application Center (TAUM) 7

10 Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) 8 LEO 440 Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), EDX ve WDX Spektrometreli Malzemelerin kırılma yüzeyleri veya mikroyapısının kat büyütülerek görüntülenme kapasitesine sahiptir. SE ve BSE dedektörleriyle faz farkına dayalı görüntü elde etme ve X-ışınlarıyla noktasal haritalama da yapılmaktadır. SEM ile her türlü katı numune incelenebilir ve şu bilgiler elde edilir: Tanecik boyutu, şekli ve sınırları Malzemedeki farklı fazların belirlenmesi Metal, tekstil, fiber, plastik ve polimerler, biyolojik numuneler ve parçacıkların (kum, çakıl, polen. vs) incelemesi Farklı fazların kompozisyonunun EDX ve WDX spektrometreleri ile elementel analiz yapılarak belirlenmesi Küçük boyut safsızlıkların nokta analiziyle (EPMA) tespiti Scanning Electron Microscope (SEM), with EDX and WDX Spectrometer This device has the capacity to observe and visualize, by enlarging 300,000 fold, the microform and fracture surface of materials. By using SE, BSE or EDS detectors, we can obtain the micrographs of surfaces and learn about phase differences and dot mapping from X-rays. With SEM, all kinds of solid samples can be analyzed and the following information can be obtained: Borders, forms, dimensions of particles Defining different phases in a material Analyzing of particles (sand, pepple, pollen etc.), biological samples, polymer, plastic, fiber, textile, and metal. Determining the composition of different phases by elemental analysis with EDX and WDX spectrometers Determining micro dimensional impurities by point analysis (EPMA)

11 a) c) b) Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ile alınmış bazı görüntüler a) Kurşun Kadmiyum Alaşımı x b) Aluminyum Titan Alaşımı x c) Seramik X d) Karıncanın Gözü X Some pictures taken from Scanning electron microscope (SEM) a) Lead Cadmium alloy x b) Aluminum Titanium alloy x c) Ceramic X d) Ant s eye X d) Technology Research and Application Center (TAUM) 9

12 Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) 10 Paslanmaz Çeliğin EDX Spektrumu EDX Spectrum of Stainless steel

13 X-Işını Toz Difraktometresi (XRD) Katı polikristal numunelerin veya tozlarının X-Işını toz difraksiyon desenlerinden; Kristal yapı ve birim hücre parametreleri belirlenebilir Tek kristal yönlenimi tespit edilebilir Numunenin bileşik olarak analizi yapılabilir ve farklı fazlar belirlenebilir Bir malzemenin içerdiği bileşik veya elementler tayin edilebilir Süper iletken ve yarı iletkenler, seramikler, metaller, alaşımlar, heterojen katı karışımlar, korozifler, çelik, kaplama malzemeleri, maden ve toprak analizleri, böbrek ve mesane taşları, pigmentler, bazı boyarmaddeler, katı organik veya inorganik polimer ve plastikler, çimentolar, bazı kristalin veya amorf kompleks bileşikler incelenebilir. X-Ray Powder Diffractmeter (XRD) From the X-ray powder diffraction patterns of solid polycrystal samples or powder it is possible to Define a crystal s form and unit cell parameters Determine the orientation of a single crystal Analyze a sample as a compound and define t he different phases Determine the compounds or elements a material includes Analyze superconductors and semiconductors, ceramics, metals, alloys, heterogeneous solid mixtures, corrosives, steel, covering materials, mine and soil samples, kidney and bladder stones, some colorants, pigments, solid organic or inorganic polymers and plastics, cement, some crystalline or amorphous complex compounds. BRUKER AXS D8 ADVANCE Technology Research and Application Center (TAUM) 11

14 Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) 12 PANalytical-AXIOS ADVANCED Dalgaboyu Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometresi (WD/XRF) Bor (B) dan Uranyuma (U) kadar olan tüm elementleri, sub. ppm seviyesinden %100 seviyesine konsantrasyon aralığında Katı (mineral, metal, polimer) Sıvı (su, yağ, petrol ürünleri) İnce film ve preslenmiş toz gibi her formdaki numunede standart numune setine ihtiyaç duymadan kantitatif elementel analiz yapabilmektedir. Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescance Spectrometer (WD/XRF) This device can analyze all elements from Boron (B) to Uranium, in a concentration range from sub ppm level to 100% level, including Solid (mineral, metal, polymer) Liquid (water, oil, petroleum) Thin films and all samples in pressed powder form as a standard sample without the need for a set of quantitative elemental analysis.

15 Termogravimetrik ve Diferansiyel Termal Analiz Cihazı (TG/DTA) Artan sıcaklığa veya zamana bağlı olarak organik veya anorganik numunelerin kütle değişimini (TGA) ve referans ile örnek arasındaki sıcaklık farkını (DTA) aynı anda ölçer. TG/DTA cihazı ile transformasyon, faz değişimi, cam geçiş sıcaklığı, erime sıcaklığı, ısı kapasitesi, kinetik analizi, buharlaşma, süblimleşme, dekompozisyon, dekarboksilasyon, dehidrasyon, organik maddelerin, kömür, yağ ve yakıtların yanma ürünleri, metallerin oksidasyonu / redüksiyonu, sinterizasyon, korozyon, polimerlerin bozunması gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Thermogravimetric and Differential Thermal Analyzer (TG/DTA) PerkinElmer-DIAMOND It measures the temperature difference between the reference and sample and changing of the mass of organic or inorganic samples at the same time depending on increasing temperature or time. Applications such as the transformation, phase transition, glass transition temperature, melting temperature, heat capacity, kinetic analysis, evaporation, sublimation, decomposition, decarboxylation, dehydration, combustion products of organic substances, coal, oil and fuels, metals oxidation/reduction, sinterization, corrosion, degradation of polymers can be made with the TG / DTA instrument. Technology Research and Application Center (TAUM) 13

16 Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) 14 PerkinElmer-DIAMOND Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) DSC ile sıcaklığa ve zamana bağlı olarak çeşitli enerji değişimleri incelenir (-70oC - 730oC). Polimer ve plastiklerde karakterizasyon, kalite kontrol; organik maddelerde polimorfizm, saflık tayini, termal kararlılık; inorganik maddelerde dehidrasyon, faz geçişi, dekompozisyon; metallerde faz geçişi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Isı kapasitesi hesaplanabilir. DSC ve DTA testleri doğal ve sentetik esaslı tekstil malzemelerinin erime, bozunma, camsı geçiş ve kristalleşme sıcaklıklarının ve kristalleşme oranlarının tespitinde, hem AR-GE hem de kalite kontrol maksadı ile kullanılmaktadır. Differential Scanning Calorimeter (DSC) Energy changes depending on the temperature (-70oC - 730oC) and time are examined with the DSC. It is used in areas such as the characterization of polymers and plastics, quality control; polymorphism in organic items, purity determination, thermal stability; dehydration of inorganic substances, phase transition, decomposition; and phase transition in metals. Heat capacity can be calculated. DSC and DTA tests are used to determine melting, decomposition, glass transition and crystallization temperatures and the crystallization rates of natural and synthetic textile materials and both for the purpose of quality control and R&D.

17 İndüktif Eşlemeli Plazma - Kütle Spektrometresi (ICP-MS) ICP-MS, çevre, gıda, bitki, hidrojeoloji, su ve atık su, mineral, toprak, metalurjik örnekler ile kan, idrar ve biyolojik sıvılarda ppb (milyarda bir), ppt (trilyonda bir) gibi çok düşük derişimlerde bulunan ağır metallerin aynı anda ve kısa bir sürede analizi için kullanılır. Katı örnekler mikrodalgada çözünerek analiz edilir. Örnek uygulamaları: Bitki ve gıdalardaki eser elementlerin (Na, Mg, Al, Cr, Mn, Co, Ni, Zn, As, vb) tayini İçme suyu, ırmak veya göl suyundaki eser elementlerin (B, Na, Mg, Al, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu,.vb) tayini Toprak ve sediment örneklerindeki eser elementlerin (V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Sb, Pb) tayini Kan örneklerinde Hg, Pb ve Cd tayini. AGILENT 7500A Inductively Coupled Plasma- Mass Spectrometer (ICP-MS) ICP-MS is used for the simultaneous and speedy analysis of environmental, food, vegetation, hydrogeology, water and waste water, mineral and metallurgical samples, soil, and heavy metals found in blood, urine and biological fluids at concentrations as low as ppb, ppt. Examples of application: Determination of trace elements (Na, Mg, Al, Cr, Mn, Co, Ni, Zn, As, etc.) in foods and plants Determination of trace elements (B, Na, Mg, Al, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, etc ) in drinking water, river or lake water Determination of trace elements (V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Sb, Pb) in samples of soil and sediment Determination of Hg, Pb, and Cd in blood samples. Technology Research and Application Center (TAUM) 15

18 Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) 16 VEECO Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) Yüksek çözünürlükte malzeme yüzeylerinin incelenmesi (metal, seramik, polimer) Nano boyutta sertlik ölçümü, Nano Aşınma Nano ölçekte kaplama tabaka kalınlığı ölçülmesi Sürtünme kuvveti tespiti Malzemelerde manyetik kuvvet ölçümü Malzeme termal özellik incelenmesi Elektriksel özelliklerin incelenmesi Korozyon çalışmaları Diş kaplama yapısının incelenmesi Gıda endüstrisi uygulamaları Biyolojik numunelerin incelenmesi (bakteri, polen, kas/saç/ göz dokuları, kanser/kan hücreleri, kallojen vb. lifler, proteinler) Atomic Force Microscope (AFM) High-resolution examination of the surfaces of materials (metal, ceramic, polymer) Measurement of hardness at nano scale, nano-wear Coating thickness measurement at nano scale Determination of the friction force Measurement of magnetic force in the materials Examination of the thermal properties of materials Examination of the electrical properties Corrosion studies Examination of the structure of dental coating Food industry applications Examination of biological samples (bacteria, pollen, tissues of muscle/hair/eye, cancer/blood cells, collagen, fibers, proteins)

19 Nükleer Manyetik Rezonans (NMR) Spektrometresi NMR Cihazı sıvı N 2 ve sıvı He soğutmalı 9,37 Tesla gücünde süper iletken mağnetlidir. Kimya, eczacılık, tıp, biyoloji ve çevre gibi birçok alanda kullanılır. Bazı uygulamaları şunlardır: Tabii ürün yapılarının aydınlatılması, Polimer araştırmaları Sentetik kimya, petrokimya, biyokimya, organik kimya, biyoorganik, organometalik ve kompleks maddelerin analizleri Tekstil, gıda, boya, ilaç, yağ, petrol ve tarım endüstrileri 1 H-, 13 C-, 15 N-, 31 P- ve DEPT, APT, COSY, HETCOR, NOESY, HMBC ve HMQC Spektrumları. Örnek miktarı; 1 H ve 13 C için sırasıyla en az 20 mg ve mg olmalıdır. BRUKER 400 Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Spectrometer NMR device has a superconductive magnet that has power of 9.37 tesla cooling liquid He and liquid N 2. It is used in many fields such as chemistry, pharmacy, medicine, biology and environment. Here are some application areas: Solving of natural product structures, polymer research Synthetic chemistry, petrochemistry, biochemistry, organic che-mistry, and analysis of bioorganic, organometallic and complexes Textile, food, paint, pharmaceutical, oil, petroleum and agricultural industries 1 H-, 13 C-, 15 N-, 31 P- and DEPT, APT, COSY, HETCOR, NOESY, HMBC and HMQC Spectrums. Amount of samples for 1 H and 13 C analyses must be at least 20 mg and mg, respectively. Technology Research and Application Center (TAUM) 17

20 Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) 18 LECO/TruSpec Micro Elementel Analiz Cihazı (EA) Homojen ve çok az miktar (~2 mg) organik maddelerdeki C, H, N ve S ü bağımsız dedektörler kullanarak eşzamanlı olarak kısa sürede analiz edebilen bir cihazdır. Ayrıca Oksijen analizörü ile tek olarak Oksijen tayini de yapılabilmektedir. Numunenin yüksek sıcaklıkta çok hızlı bir şekilde yakılması sonucu elde edilen yanma ürünleri, taşıyıcı gaz Helyum kullanılarak ayrı dedektörlere gönderilir. İlaç kimyası, plastikler, reçineler, kimyasallar, lastikler, yiyecekler, etler, besinler, yağ tohumları, bitkiler, öğütülmüş ürünler, toprak ve suni gübreler gibi muhtelif organik matrikslere uygulanabilir. Elemental Analyzer (EA) It can analyze homogeneous and very little amount (~2 mg) of C, H, N, and S in organic substances by using independent detectors simultaneously and quickly. Also, Oxygen determination can be made with the oxygen analyzer. Combustion products obtained by sample burning of high temperature are very quickly sent to separate detectors using the carrier gas Helium. It can be applied in various organic matrices such as pharmaceutical chemistry, plastics, resins, chemicals, tires, meats, foods, oil seeds, plants, ground products, land and fertilizers.

21 FT-IR Spektrometre / IR Mikroskop Ünitesi IR spektrometresinde katı, sıvı, gaz ve çözelti örneklerin spektrumları alınabilir. Bu cihazla herhangi bir bileşiğin yapısı hakkında bilgi sahibi olunabilir. Yapıdaki bağların yeri ve durumu, aromatik veya alifatik olduğuna dair bilgiler edinilir. Katı yüzeylerin nümerik değerleri hesaplanabilir. Plastik, fiber ve polimerler, boya ve pigmentler, yapıştırıcı ve reçineler, zehirler, pestisitler, gıda ve tarım kimyasalları ile solventler, petrol türevleri, böbrek taşı analizleri yapılır. ATR ünitesiyle ince film ve değişik malzemelerin kaliteli, duyarlı spektrumları çekilir. Alınan spektrumlar, saf bileşiklerin spektrumlarının yer aldığı kütüphanedeki spektrumlarla karşılaştırılarak bileşikler belirlenebilir. IR mikroskop ünitesi ile çeşitli et ve peynir türleri, kanserli doku, benzeri malzeme ve maddelerin görüntü-lenen farklı bölgelerinden nokta analizi almak mümkündür. Perkin Elmer 400 FT-IR/FT-FIR Spectrometer Spotlight 400 imaging System FT-IR Spectrometer / IR Microscope Unit The spectra of solid, liquid, gas and solution samples can be obtained by the IR spectrometer. With the help of this device, knowledge about the structure of any compound can be obtained. All the information about the location and condition of bonds in a structure, whether aromatic or aliphatic, can be obtained. It is used for the numerical evaluation of solid surfaces. Analysis of plastics, fibers and polymers, dyes and pigments, adhesives and resins, poisons, pesticides, food and agricultural chemicals and solvents, petroleum derivatives, and kidney stones can be made. High quality and sensitive spectra of thin films and various materials can be taken with the ATR unit. Compounds are identified by comparing taken spectra with those of pure compounds held in the library. With the IR microscope unit, point analysis from different regions of the displayed materials and substances like various types of meat and cheese, cancerous tissue is possible. Technology Research and Application Center (TAUM) 19

22 Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) 20 Perkin Elmer DMA 8000 Dinamik Mekanik Analiz Cihazı (DMA) DMA polimerlerin viskoelastik özelliklerinin karakterizasyonu için güçlü bir tekniktir. DMA malzemeye bir titreşim kuvveti uygulayarak çalışır ve numunede meydana gelen yer değiştirme ölçülür. Bundan sertlik tayin edilebilir ve tan δ hesaplanabilir. Tan δ sıcaklığa göre çizilir ve camsı geçiş pik olarak gözlenir. Malzeme mekanik stres altında deforme edilirken uygulanmış kuvvete göre yer değiştirmedeki faz kaymasını ölçerek malzemenin damping (enerji kaybı) özelliklerini tayin etmek mümkündür. Polimerler, polimer karışımları, elastomerler, kompozitler, yiyecekler ve havacılık malzemelerine uygulanabilir. Dynamic Mechanical Analyzer (DMA) DMA is a powerful technique for characterization of the viscoelastic properties of polymers. It works by applying vibrational force to the material and displacement is measured in the sample. Hardness can then be determined, and tan δ can be calculated. Tan δ is defined according to the temperature and glass transition is observed as peak. It is possible to detect the damping properties of the material by measuring the phase shift of movement according to the force applied to the material being deformed under mechanical stress. Polymers, polymer blends, elastomers, composites, foods, aerospace materials can be applied.

23 Çekme-Basma Test Cihazı Parça tasarımcılarının, malzemenin dayanıklılığını en önemli özelliklerden biri olarak göz önünde bulundurmaları gerekir. Test alanı: 500 mm x 1060 mm Test hızı aralığı: mm/dk 1000 mm/dk Test hızı hassasiyeti: ± %0.1 Veri okuma sıklığı max. 0.2 ms Yer değiştirme, kuvvet ve gerilme kontrollü test yapabilme özelliği ISO 7500/1, ASTM E4, DIN51221 standartlarına göre 50 kn ile 50 N aralığında ±%0.1 hassasiyetli okuma SIE 560 otomatik Ekstansiyometre ± 2.5 mikron hassasiyetinde Özel çenelerle ince tel ve hassas lif ölçümü Tension-Compression Tester SHIMADZU AG-XD 50kN Component designers must consider the durability of a material as one of the most important features. Test area: 500 mm x 1060 mm Test speed range: mm/mn 1000 mm/mn Velocity sensitivity of the test: ± %0.1 The frequency of reading data: max. 0.2 ms Displacement, the ability to test of force and stress control A reading precision of 0.1% between 50 N to 50 kn according to ISO 7500/1, ASTM E4, DIN51221 standards. SIE 560 automatic Extensometer ± 2.5 micron precision Measurement of thin wires, sensitive fibers or yarns with special grips. Technology Research and Application Center (TAUM) 21

24 Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) 22 Termal Kamera İnfrared termografi kameraları infrared banda ait sıcaklık radyasyonunu görüntüler. Böylece kesin ve temassız sıcaklık ölçüm olanağı sunar. Endüstride üretim verimliliğini arttırmaya, Enerjiyi yönetmeye, üretim kalitesini arttırmaya İş güvenilirliğini iyileştirmeye çalışır. İnfrared kameralar için yeni uygulama alanları da doğmaya devam etmektedir. Fabrikalar için ısı-enerji kaybını ve risklerini azaltıcı ön-kestirimci bakım, izolasyon kontrolü Proses izleme, NDT, AR-GE, tıbbi bilimler, sıcaklık ölçümü ve termal test ten yürütme, Güvenlik izleme, güvenlik ve üretim proses kontrolüne kadar, kurumumuz laboratvuarında bulunan FLIR P-65 Termal kameramızdan yararlanabilirsiniz. Thermal Camera Infrared thermography cameras display the radiation temperature of the infrared band. Therefore, it offers a final and non-contact temperature measurement. It works to increase efficiency of production in industry, to manage energy, to improve the quality of production, to improve the reliability of business. New applications areas for infrared cameras continue to rise. To reduce the risks and heat-energy loss for factories, pre-predictive maintenance and thermal control Process monitoring, NDT, R & D, medical sciences, temperature measurement and thermal testing execution Security monitoring, security and production process control, You can take advantage of our FLIR P-65 thermal camera at the laboratories of our institution.

25 Termal Kamera Fotoğrafları Photos taken by Thermal Camera Technology Research and Application Center (TAUM) 23

26 Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) 24 Brüel & Kjaer Çok Kanallı Titreşim ve Gürültü Analizörü Titreşimler genelde istenmeyen sistem özelliği olarak bilinir. Çünkü bir makinede titreşim, dinamik etkilerle istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Bu istenmeyen sonuçlar kırılmayla netice-lenebilir. Gürültü ve titreşimler makinelerde meydana getirdiği olumsuz etkilerin yanı sıra, aynı ortamda bulunan operatör veya insanlarda yorulma, dikkat zayıflaması, duyu kaybı gibi çeşitli meslek hastalıklarına ve iş kazalarına sebep olabilmektedir. Titreşim ve gürültü ölçümlerini yapabilecek Çok Kanallı Titreşim ve Gürültü Analizörü incelenecek mekanik sistemin 5 ayrı noktasından ve 5 farklı doğrultu için titreşim frekanslarını ölçebilecek kapasiteye sahiptir. Ayrıca sistem statik yapıların modal analiz testlerini de yapabilmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğini iyileştirme çalışmalarında; işyerleri veya hukuksal davalarda da yararlanılabilir. Multi-Channel Vibration and Noise Analyzer Vibration is generally regarded as an unwanted system feature because it may produce unwanted results in a machine with dynamic effects. These undesirable outcomes may result in breakdown. In addition to the adverse effects of noise and vibration on machines, it can lead to a variety of work accidents and occupational illnesses such as fatigue, the weakening of attention, and loss of sensation in people or operators working in the same environment. The Multi-channel Vibration and Noise Analyzer, which is capable of measuring vibration and noise, has the capacity to measure vibration frequencies from 5 different points of the mechanical system to be examined and for 5 different directions. Also, the system can make modal analysis tests of static structures. It may be benefitted in occupational health and safety improvement activities, workplaces, or legal proceedings.

27 Çok Fonksiyonlu Kalibrasyon Test cihazı Esas itibarı ile ölçme ve kalibrasyon laboratvuarlarında bir standard olarak kullanılmakta olan çok fonksiyonlu bir kalibrasyon test cihazıdır. Voltaj, akım, direnç, kapasitans veya frekans ölçen herhangi bir ölçüm cihazının kalibrasyonu için kullanılabilir. Temel Özellikleri: 0 mv-1000 V aralığında kalibre edilmiş AC ve DC Voltaj üretimi 0 ma-20 A DC ve AC akım (50 ma-1000 A) Maksimum frekans aralığı 20 Hz-50 KHz Empedans (direnç) aralığı 1 mω-500 MΩ Kapasitans aralığı 1 nf-50 mf. Multi-functional Calibration Tester MEATEST M-140 As the basis of a standard it is used as a multifunctional calibration test device in measurement and calibration laboratories. It can be used for the calibration of any measuring device which measures frequency, voltage, current, resistance, or capacitance. Basic features; Calibrated range of 0 mv-1000 V AC and DC voltage generation 0 ma-20a DC and AC current (50 ma-1000 A) The maximum frequency range 20 Hz 50 KHz Impedance range 1 mω MΩ Capacitance range 1 nf-50 mf. Technology Research and Application Center (TAUM) 25

28 Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) 26 LEİCA DMI 4000 Konfokal Lazer Taramalı Mikroskop (CLM) Biyolojik araştırmalar Kanser araştırmaları Bitki hücreleri Nano ve mikro teknoloji Kalite kontrol Gıda teknolojisi ve daha birçok farklı uygulamalar Confocal Laser Scanning Microscope (CLM) Biological research, Cancer research, Plant cells, Nano- and micro-technology, Quality control, Food technology and many different applications

29 Sıvı Azot Üretim Sistemi StirLIN-1 Compact, normal çalışma şartlarında %99 veya daha iyi saflıkla, saatte en az 10 litre sıvı azot üretim kapasitesine sahiptir. Depolama kapasitesi 300 litre Buharlaşma kaybı %2,5 litre/gün Üretim hızı %98 saflıkta 14 litre/saat e çıkarılabilir. Liquid Nitrogen Production System STIRLING-1 Compact StirLIN-1 Compact has a production capacity per hour at least 10 liters of liquid nitrogen with 99% or better purity under normal operating conditions. 300 liters of storage capacity Evaporation loss % 2.5 liters / day Production rate of 98% purity, 14 liters / hour can be achieved. Technology Research and Application Center (TAUM) 27

30 Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM) 28 Micromeritics Gemini VII Surface Area and Porosity BET Yüzey Alanı ve Porozite (Gözeneklilik) Analiz Cihazı Cihaz, katı (toz) maddelerin çok hızlı, doğru ve hassas olarak yüzey alanı ve gözenek (por) boyut dağılımı bilgilerini elde etmeyi sağlar. Yüzey gözenekliliği, malzeme biliminde birçok araştırmacının ilgilendiği önemli bir özelliktir. Analizler statik volumetrik metotla, dengelenmiş adsorpsiyon tekniği ile analiz tüpü ve boş denge tüpü kullanılarak, adsorplayıcı Azot gazı yardımıyla BET e göre gerçekleştirilmektedir. Cihaz, numune yüzeyini tek bir moleküler tabakayla kaplamak için gerekli gaz miktarını tayin ederek yüzey alanını hesaplamaktadır (m 2 /g veya cm 2 /g). Kullanıldığı araştırma ve uygulama alanları: Farmasötik, medikal implant, seramik, aktif karbon, katalizör, boya ve kaplamalar, kozmetik, nanotüp, yakıt hücreleri, yerbilimi, adsorbantlar, yapı malzemeleri, filtreleme teknolojileri, elektronikler, maden, plastik ve polimerler, kalsinasyon, metal tozları, aşındırıcı ve emülsiyonlar BET Surface Area and Porosity Analyzer This device provides information about the surface area and pore size distribution of solid materials very quickly, accurately and precisely. Surface area and porosity are important features which are of interest to many researchers in materials science. Analysis is carried out with the static volumetric method, according to BET, by using an empty balance tube and the balanced absorption tube technique with the help of absorptive nitrogen gas. The device calculates the surface area by appointing the amount of gas required to cover the surface of the sample with a single molecular layer (m 2 /g or cm 2 /g). Areas of application and research: Pharmaceutical, medical implant, ceramic, activated carbon, dyes, catalyst, coatings, nanotube, fuel cell, geology, adsorbent, building materials, filtering technologies, electronics, mining, plastic and polymer, calcining, metal powders, abrasives and emulsions

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu

1 ZKÜ./ÖĞR.İŞL FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 312. Ders Kodu FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri KIM115 Genel Kimya I General I 4 2 5 7 KIM146 Genel Kimya II General II 4 2 5 7 KIM117 Genel Kimya I Lab General I Lab 0 2 1

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

Örnek hazırlama birimi

Örnek hazırlama birimi DEFAM Örnek hazırlama birimi CİHAZLAR Cihaz Adı : Mikro dalga örnek bozundurma Cihaz Markası: (CEM Mars6) Analizler : Atıksu, gıda, toprak, petrol, maden, cevher, boya, alaşım, metal örneklerin ICP-OES

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM)

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM) Tel: 0382 288 2691 e-posta: asubtam@aksaray.edu.tr İnt.: http://asubtam.aksaray.edu.tr/ İçindekiler Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)... 2 Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector (GC-FID)...

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı OTURUM TARİHİ 25.03.2015 OTURUM SAYıSı KARAR SAYıSı 02 2015/02-01 Yönetim Kurulu, Müdür Doç. Dr. Cumhur Kllcll.Mlô başkanlığında gündemmaddelerini

Detaylı

* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir.

* İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Önceden Haber Vermeksizin Ücretleri ve/veya Ücretlendirme Sistemini Değiştirme Hakkına Sahiptir. Cumhuriyet Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (CÜTAM) 2017 Yılında Döner Sermaye Kapsamında Gerçekleştirilecek Analizler için Fiyat Listesi Başvuru Yapan Kuruma Bağlı Olarak Analiz

Detaylı

Boy Kesme Hattı 1 Kalınlık / Thickness: 0,2-2,5 mm Genişlik / Width: Max. 1600 mm, Min. 100 mm

Boy Kesme Hattı 1 Kalınlık / Thickness: 0,2-2,5 mm Genişlik / Width: Max. 1600 mm, Min. 100 mm HATLAR LINES Boy Kesme Hatları / Cut To Length Lines Dilme Hatları / Slitting Lines Levha Taşlama SB Hattı / Sheet to Sheet Grinding-Polishing Line Giyotin / Guillotine Line Boy Kesme Hatları Cut To Length

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Laboratuvar Etüvü (Memmert)... 3 Desikatör... 3 Analitik Terazi

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

2017 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ

2017 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (GC/MS) GC/MS Kalitatif 50 TL 100 TL GC/MS Kantitatif 100 TL 200 TL GC/MS Kantitatif ilave bileşen başına 30 TL

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ PROGRAMI Parantez içerisinde İngilizcesi yazılı olan dersler gerektiğinde İngilizce olarak da açılabilecektir. BİRİNCİ YARIYIL NO DERS ADI Z/S

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı

2017 YILI GÜNCEL ANALİZ ÜCRETLERİ

2017 YILI GÜNCEL ANALİZ ÜCRETLERİ T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TEMEL BİLİMLER UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EÜTAM Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi 24100 Erzincan/TÜRKİYE Tel: +90 ( 446 ) 2243097 / 40363 e-posta: eutam@erzincan.edu.tr

Detaylı

Elektron Nanoskopi Laboratuvarı Hizmet Bedeli ( ) (Fiyatlara KDV dahil değildir) Dumlupınar Üniversitesi Pers. ve Öğrencisi

Elektron Nanoskopi Laboratuvarı Hizmet Bedeli ( ) (Fiyatlara KDV dahil değildir) Dumlupınar Üniversitesi Pers. ve Öğrencisi Elektron Nanoskopi Laboratuvarı Dumlupınar Üniversitesi Pers. ve Öğrencisi Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları Standart Fiyat Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) SEM-01 FE-SEM, Her 60 dk (ETD, TLD, DBS,

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün Sayfa No Sayfa 1 / 11 STATİK LABORATUVARI Yöntem Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011

Detaylı

2017 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ MEÜ PERSONELİ (KDV DAHİL)

2017 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ MEÜ PERSONELİ (KDV DAHİL) (GC/FID) GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (GC/MS) GC/MS Kalitatif 30 TL 50 TL 100 TL GC/MS Kantitatif 60 TL 100 TL 200 TL GC/MS Kantitatif ilave bileşen başına 20 TL 30 TL 60 TL (GC/TCD)

Detaylı

TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu

TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey TiC-Co Esaslı Çizici Kalem Karakterizasyonu M. Erdoğan, A.Erol, A.Yönetken, Ş. Talaş Afyon Kocatepe Üniversitesi,

Detaylı

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi)

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC yöntemi bir sıvıda çözünmüş bileşenlerin, bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek üzerindeki sabit faz ile değişik etkileşimlere girmesi,

Detaylı

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN OMB Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA 650 kw a kadar döküm gövde. 650 kw dan sonra çelik gövde NiCrNi namlu Otomatik ateşleme İyonizasyon elektrodu Modüler tasarım 6.000

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (ERÜ TAUM)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (ERÜ TAUM) Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Erciyes Üniversitesi 38039-Talas/KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ (ERÜ TAUM) Tel: 0352 4375819 0352 4374937/Dahili 13200 Fax:0352

Detaylı

Çentik Açma (Charpy Test Numunesi) 5 TL / Numune 1 gün DİNAMİK LABORATUVARI * TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 9016:2012:2013

Çentik Açma (Charpy Test Numunesi) 5 TL / Numune 1 gün DİNAMİK LABORATUVARI * TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 148-1:2011 TS EN ISO 9016:2012:2013 Sayfa No Sayfa 1 / 5 STATİK LABORATUVARI Yöntem Birim Fiyat Deney Süresi Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 6892-1:2011 80 TL / Numune Çekme deneyi (1000 C ye kadar) TS EN ISO 6892-2:2011 160 TL

Detaylı

EN 13674-1 madde 8.2 Fracture toughness (Klc) EN 13674-1 madde 8.4 Fatique Test

EN 13674-1 madde 8.2 Fracture toughness (Klc) EN 13674-1 madde 8.4 Fatique Test Sayfa No Sayfa 1 / 5 STATİK LABORATUVARI * Yöntem Birim Fiyat Deney Süresi Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 6892-1 80 TL / Numune Çekme deneyi (1000 C ye kadar) TS EN ISO 6892-2 160 TL / Numune

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU 1.YARIYIL Dersin Adı HIS101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 2 0 NC 2 Okt.Alper KÜÇÜKDURMAZ MAT101

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç.

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç. DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z Pirinciples of Ataturk and Revolution History

Detaylı

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011 Sayfa No Sayfa 1 / 13 STATİK LABORATUVARI Yöntem Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011

Detaylı

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011 Sayfa No Sayfa 1 / 13 STATİK LABORATUVARI Yöntem Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011

Detaylı

Kırıkkale Üniversitesi. Sule OCAK ARAZ

Kırıkkale Üniversitesi. Sule OCAK ARAZ MERKEZ LABORATUVARI CENTRAL LABORATORY ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY DUMLUPINAR BULVARI 06800 ÇANKAYA ANKARA/ TURKEY T: +90 312 210 6421 F: +90 312 210 6425 merlab@metu.edu.tr

Detaylı

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr

HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ. www.simaksan.com.tr HIGH SPEED PRECISION SPINDLES YÜKSEK DEVİRLİ HASSAS İŞ MİLLERİ www.simaksan.com.tr HAKKIMIZDA SİMAKSAN MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ 2006 yılında CNC takım tezgahlarına servis hizmetleri sunmak,

Detaylı

Performans Tabloları Yalınkat Camlar

Performans Tabloları Yalınkat Camlar Performans Tabloları Yalınkat Camlar Kaplamalı Yüzey Gün Işığı Soğurma Güneş Enerjisi Direkt Toplam Gölgeleme Isı (U Değeri) W/m 2 K Gümüş #1 38 33 27 30 43 50 0,57 5,7 #2 38 27 20 38 43 52 0,59 5,7 Yeşil

Detaylı

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Bu analiz grupları yüksek tenörlü cevher analizleri için uygun metottur. This analysis groups is an appropriate method for high grade ore analyses. AT-11

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi,

SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, www.sekap.com.tr 1 [www.sekap.com.tr] SERT KROM KAPLAMA HARD CHROME PLATING KURULUŞ YILI FOUNDED ÜRETİM ALANI PRODUCTION AREA 1980 4000 m² SEKAP 30 yılı aşkın tecrübesi, deneyimli personeli ve alt yapısıyla

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

ESOGÜ-ARUM 2016 Yılı Mal ve Hizmet Ücretleri

ESOGÜ-ARUM 2016 Yılı Mal ve Hizmet Ücretleri ESOGÜ-ARUM 2016 Yılı Mal ve Hizmet Ücretleri SEM-TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBU ANALİZ FİYATLARI - 83.00 Kod İşlem Türü Fiyatlandırma* 83.00.01 Altın / Paladyum Tek Numune Kaplama 60,00 TL / Adet 83.00.02

Detaylı

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU

İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING İYC MADENCİLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NE AİT MUĞLA - FETHİYE YÖRESİ BEJ TÜRÜ KİREÇTAŞININ FİZİKO-MEKANİK ANALİZ

Detaylı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Giriş

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği. Giriş Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Giriş Malzeme bilimi ve mühendisliği konusunda temel konular hakkında bilgi edinmek Bu ders ile -Malzeme yapıları -Yapı ile özellik arasındaki ilişki -Üretim ve sentez

Detaylı

Standart Fiyat Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) SEM-01 FE-SEM, Her 60 dk (ETD, TLD, DBS, LVD, GAD, Helix, EDX,..)

Standart Fiyat Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) SEM-01 FE-SEM, Her 60 dk (ETD, TLD, DBS, LVD, GAD, Helix, EDX,..) Elektron Mikroskopi Laboratuvarı Diğer Üniversiteler ve Kamu Kurumları Standart Fiyat Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) SEM-01 FE-SEM, Her 60 dk (ETD, TLD, DBS, LVD, GAD, Helix, EDX,..) 100 120 150 SEM-03

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Genel Tanıtım Overview ZET Redüktör 60 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye nin en köklü dişli ve redüktör üreticilerindendir. ZET Redüktör ün 10.000 m2 lik

Detaylı

C6 Mugla White

C6 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 228 Numunenin Adı

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

C5 Mugla White

C5 Mugla White Sayfa 1/8 Page 1/8 Müşterinin Adı/Adresi: Customer Name/Adress: Raport No: Report No: ÇOBANLAR MERMER MADENCİLİK TURZ. TİC. VE İNŞ. A.Ş. Salkım Mah. Çıngıl Sok. No:7 Kavaklıdere/MUĞLA 227 Numunenin Adı

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

KİMYA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

KİMYA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU KİMYA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü CİHAZLAR: Analitik Terazi(RADWAG AS220 C/2) 3 Analitik Terazi (Denver Instrument).4 Atomic Absorption Spectrometer

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERAL KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERAL KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MİNERAL KARAKTERİZASYONU LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR XRD (X Ray Diffraction) Cihazı (Rigaku MiniFlex 600)...

Detaylı

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır.

Üzerinde kontrollü kopya kaşesi bulunmayan basılı kopyalar kontrolsüz dokümandır. . /. /2015 Sayın....Üniversitesi MKÜ MARGEM bünyesinde bulunan cihaz ve analiz yöntemleri için EK te belirtilmiştir. Saygılarımla. MARGEM Md. Sayfa: 1 / 9 TOPRAK ANALİZLERİ ph Analizi Toprak 30 50 g İletkenlik

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO Yüzey İşlemleri Ar-Ge Laboratuarı Yıllık Rapor/ 2014 2 Ġçindekiler Giriş Alt Yapı Çalışmaları Çalışma Grupları Yürütülen/Tamamlanan Projeler Yürütülen/

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

1. NMR CİHAZI ANALİZ FİYATLARI 2. LC-MS/MS CİHAZI ANALİZ FİYATLARI DİĞER ÜNİVERSİTELE R (TL)

1. NMR CİHAZI ANALİZ FİYATLARI 2. LC-MS/MS CİHAZI ANALİZ FİYATLARI DİĞER ÜNİVERSİTELE R (TL) 1. NMR CİHAZI FİYATLARI R 1H (Proton) 30 35 45 13C (3 saat) 40 45 60 1H + 13C 55 60 80 1H + APT 55 60 80 D2O Exchange 30 35 45 APT 40 45 60 DEPT 40 45 60 *Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi personeli için

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

Karakterizasyon Teknikleri. Malzeme Üretim Laboratuvarı II

Karakterizasyon Teknikleri. Malzeme Üretim Laboratuvarı II Karakterizasyon Teknikleri Malzeme Üretim Laboratuvarı II TERMOGRAVİMETRİK ANALİZ (TGA) TGA da kontrol edilen bir atmosferdeki bir numunenin kütlesi, sıcaklığın veya zamanın fonksiyonu olarak sıcaklığa

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMETLER LİSTESİ

ENDÜSTRİYEL HİZMETLER LİSTESİ SAYFA NO. : 1/8 EHG 1 1. EHG-1.1 Titreşim Testi Uygulanabilir herhangi bir standart 2. EHG-1.2 Mekanik Şok Testi Uygulanabilir herhangi bir standart EHG 2 Düşük Sıcaklık / Yüksek Sıcaklık Testleri 1000x2000x900

Detaylı

Adli Tıp Enstitüsü 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, Tıp, Fen ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalları altında Li

Adli Tıp Enstitüsü 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, Tıp, Fen ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalları altında Li İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ TANITIM REHBERİ 2009 Adli Tıp Enstitüsü 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuş olup, Tıp, Fen ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalları

Detaylı

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün

STATİK LABORATUVARI Yöntem Akredite Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO :2011. Basma deneyi TS 206: TL / Numune 1 gün Sayfa No Sayfa 1 / 10 STATİK LABORATUVARI Yöntem Durumu Birim Fiyat Deney Süresi TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Kimyasal maddelerin üretimine, incelenmesine ve geliştirilmesine yönelik bütün endüstriyel işletmeleri etkileyen çok geniş bir mühendislik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Dersin Kodu FIZ508 Spektroskopik Analiz Yöntemleri (II) Kredisi (T P K) (3 0 3) 2-Bahar Atomik spektroskopi, infrared absorpsiyon spektroskopisi, raman spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi : 02.08.2013 Toplantı Sayısı : 019 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARARLARI KARAR 2013/019-01: Enstitümüz disiplinler arası İş Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans İkinci Öğretim

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

I*, FIRAT KAFKAS**, ÇET

I*, FIRAT KAFKAS**, ÇET 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir AISI 4140 ÇELİĞİNDE SERTLİK VE KALINTI GERİLME İLİŞKİSİ MEHMET SUBAŞI*, FIRAT KAFKAS**, ÇETİN KARATAŞ*** *msubasi@gazi.edu.tr Gazi

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (ERÜ TAUM)

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (ERÜ TAUM) Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Erciyes Üniversitesi 38039-Talas/KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA UYGULAMA MERKEZİ (ERÜ TAUM) Tel: 0352 4375819 0352 4374937/Dahili 13200 Fax:0352

Detaylı

Akredite Durumu TS EN ISO :2011. Basma deneyi (Oda sıcaklığı) TS 206: TL / Numune 1 gün

Akredite Durumu TS EN ISO :2011. Basma deneyi (Oda sıcaklığı) TS 206: TL / Numune 1 gün Sayfa No Sayfa 1 / 12 STATİK LABORATUVARI TS EN ISO 6892-1:2011 Çekme deneyi (Oda sıcaklığında) TS EN ISO 4136 100 TL / Numune 1 gün ASTM A370 TS EN ISO 6892-2:2011 Çekme deneyi (1000 C ye kadar) TS EN

Detaylı

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears

Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears Özel Tasarım Dişliler Custom Design Gears 12 2014 Demir Çelik Endüstrisi Iron & Steel Industry Enerji Endüstrisi Energy Industry Maden Endüstrisi Mining Industry Çimento Endüstrisi Cement Industry Raylı

Detaylı

Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu

Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu Bor Karbür Üretimi ve Karakterizasyonu 1. Ebru KARAÇAY a, 2. Erdem ALP b, 3. Canan CABBAR b,* a Eti Maden İşletmeleri Genel Müd., Ankara, 06430 b Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği, Ankara, 06570 *Gazi

Detaylı

2016 YILI GÜNCEL ANALİZ ÜCRETLERİ

2016 YILI GÜNCEL ANALİZ ÜCRETLERİ T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TEMEL BİLİMLER UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EÜTAM Yalnızbağ Yerleşkesi 24100 Erzincan/TÜRKİYE Tel: +90 ( 446 ) 2243032 / 40362 e-posta: eutam@erzincan.edu.tr İnt.:

Detaylı

TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI

TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI TÜBİTAK 2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEK PROGRAMI BİYOMEDİKAL MALZEMELERDE KULLANILAN Ti6Al4V ALAŞIMININ KOROZYON DAVRANIŞININ İYİLEŞTİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MAKİNE

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Onarge Teknoloji Medikal Sistemler Sanayi Ticaret Limited Þirketi Onarge Technology Medical Systems Industry Comm. Co. Ltd.

Onarge Teknoloji Medikal Sistemler Sanayi Ticaret Limited Þirketi Onarge Technology Medical Systems Industry Comm. Co. Ltd. Onarge Teknoloji Medikal Sistemler Sanayi Ticaret Limited Þirketi Onarge Technology Medical Systems Industry Comm. Co. Ltd. Vizyonumuz Türkiye de imalat ve 3D ölçüm hizmetlerimizle fark yaratarak medikal,

Detaylı

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖVDE VE DİŞLİLER : Pik döküm, Çelik döküm, Paslanmaz AISI 304-316 döküm, bronz döküm, sfero döküm. YATAKLAR : Snbz 12 bronz,

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI. SINIF VE MEZUN GRUP KİMYA HAFTA DERS SAATİ. Kimya nedir?. Kimya ne işe yarar?. Kimyanın sembolik dili Element-sembol Bileşik-formül. Güvenliğimiz ve Kimya KONU ADI

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method

LİSTE /LIST DKMB YETERLİLİK DENEY VE KALİBRASYON PROGRAMI DKMB PROFICIENCY TEST AND CALIBRATION PROGRAM. Deney Metodu Test Method Method. Doküman TEKSTİL VE DERİ /TEXTİLE AND LEATHER 1 DERİ-01 2 DERİ-02 Deri Leather Deri Leather Deri Çekme Mukavemeti ve uzama yüzdesi tayini/determination of tesile strength and percentage extention

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

Laboratuarımız. Ankara Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu. Ankara Üniversitesi

Laboratuarımız. Ankara Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Manyetik Malzemeler Araştırma Grubu Laboratuarımız Örnek Hazırlama Ark Fırınları Isıl İşlem Fırınları Mekanik Alaşımlama Sistemleri Şerit Üretim Sistemi (Melt Spinner) Yapısal Karakterizasyon

Detaylı

ADYUMLAB ANALİZ ÜCRETLERİ

ADYUMLAB ANALİZ ÜCRETLERİ ADYUMLAB ANALİZ ÜCRETLERİ SU ANALİZLERİ Amonyum Tayini Florür Tayini Nitrit Tayini Nitrat Tayini Klorür Tayini Fosfat Tayini Fosfor Tayini Fenol Tayini Sülfat Tayini Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

Detaylı

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır.

Ayrıca, bu kitapta sunulan bilgilerin İnşaat Mühendislerine de meslek yaşamları boyunca yararlı olacağı umulmaktadır. Önsöz Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, İNŞ 2023 Yapı Malzemesi I (3+0) dersinde kullanılmak üzere hazırlanan bu kitap, İNŞ 2024 Yapı Malzemesi II dersinde kullanılan

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

43. Cilt Konu Dizini / Subject Index for Volume 43

43. Cilt Konu Dizini / Subject Index for Volume 43 43. Cilt Konu Dizini / Subject Index for Volume 43 Cevher Stoklama / Stockpiling -ETİBANK 100. Yıl Gümüş Madeni İşletmesinde Nem Kontrolü ve Cevher Stoklaması / Moisture Control and Stockpiling in Etibank

Detaylı

Hafta #2 Pasif ve Aktif Elemanların Seçimi «Dirençler» ELMU4087 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK

Hafta #2 Pasif ve Aktif Elemanların Seçimi «Dirençler» ELMU4087 ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK Hafta #2 Pasif ve Aktif Elemanların Seçimi «Dirençler» 1 DİRENÇ 2 DİRENÇ Georg Ohm 3 http://www.cleanroom.byu.edu/resistivities.phtml DİRENÇ Element Resistivity at 20 C (Ω.m) Çapı

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

T 100. İşlem Hacmi Kapasitesi ASME > PROCESS VOLUME CAPACITY MINISTRY TARAFINDAN OF ONAYLANMIIŞTIR

T 100. İşlem Hacmi Kapasitesi ASME > PROCESS VOLUME CAPACITY MINISTRY TARAFINDAN OF ONAYLANMIIŞTIR T 100 APPROVED BY THE HIGHER COUNCIL OF FRANSIZ PUBLIC HALK HEALTH SAĞLIĞI YÜKSEK OF FRANCE, KURULU UNDER AYRICA THE SAĞLIK SUPERVISION VE ÇEVRE BAKANLIĞI OF THE MINISTRY TARAFINDAN OF ONAYLANMIIŞTIR HEALTH

Detaylı

laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler

laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler elik itik Çelikler z Dökme Demirler laşımsız Karbon Çelikleri şük ve Yüksek Alaşımlı Çelikler slanmaz Çelikler Yüksek Manganlı Ostenitik Çelikler ler Yüksek Kromlu Beyaz Dökme Demirler slanmaz Çelikler

Detaylı