Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 ipaf09 KÜLTÜRPARK - ÝZMÝR Plastik ve ambalaj sektöründe yeni trendler NÝSAN - 3 MAYIS Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalýp Sektörünün Aylýk Teknik Dergisi

2 ipaf2009 ÝPAF plastik ve ambalaj sektörlerinin ticari platformu ÝPAF 12'nci kez ÝPAF 12'nci kez düzenleniyor düzenleniyor ÝPAF Uluslararasý Plastik ve Ambalaj Teknolojileri Fuarý 30 Nisan - 3 Mayýs 2009 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Fuar Merkezi'nde 12'nci kez düzenlenecek. ÝPAF Fuarý 12 yýldýr süregelen baþarýlý organizasyonu ile sürekli büyüme kaydederek kalýcýlaþan ve markalaþan az sayýdaki uluslararasý sektör fuarlarýndan birine dönüþtü. Katýlýmcý / ziyaretçi niteliði ve hacminin yaný sýra ticari baþarýsýyla da Ortadoðu ve Balkanlarda yapýlan önemli organizasyonlardan biri haline gelen ÝPAF, 2009 yýlý organizasyonu için de kapsamlý bir tanýtým ve katýlým çalýþmasý yürütecek. 81 ili ve 93 ülkeyi kapsayacak detaylý çalýþmalar; hedef kitleye birebir duyurular, çeþitli ülkelerdeki sektör fuarlarýnda tanýtým, birçok mecrada tanýtým ve duyurular, çeþitli kurum, dernek, oda çalýþmalarý ve duyurular, açýk hava mecra çalýþmalarý, internet duyurularý ve benzeri pek çok çalýþmadan oluþacak.

3 51 ilden ve 26 ülkeden 16 bin ziyaretçi 51 ilden ve 27 ülkeden 16 bin ziyaretçi Türkiye'de sektöründe uluslararasý unvanýný alan ilk fuar alan ÝPAF Fuarý 1-4 Mayýs 2008 'de düzenlenen son organizasyonunda 31 ülkeden 503 katýlýmcýyý ve Türkiye de dahil olmak üzere 27 ülkeden 15 bin 723 ziyaretçiyi bir araya getirdi. Fuar öncesinde, ülke genelinde ve çeþitli ülkelerde yapýlan tanýtým faaliyetleri sonucunda mevcut dönemsel talebin fuara çekilmesi saðlanarak ticari verimlikte en üst nokta yakalandý. Baþta Ýzmir olmak üzere, Aydýn, Manisa, Kayseri, Gaziantep, Samsun, Trabzon, Diyarbakýr, Þanlýurfa, Erzurum, Kocaeli, Ýstanbul, Ankara, Konya, Çorum gibi toplam 51 ilden gelen ziyaretçiler fuarda ticari bir hareket yarattý; çok sayýda sýcak satýþ ve baðlantý yaþandý. Yine yurtdýþýndan baþta Ýsrail, Ýngiltere, Tunus, Ürdün, Almanya, Rusya olmak üzere 26 ülkeden gelen 548 ilgili ziyaretçi katýlýmcýlarla pek çok nitelikli görüþme ve baðlantý gerçekleþtirdi. ÝPAF ÝPAF seminerleri seminerleri ziyaretçi ziyaretçi ilgisini ilgisini artýrýyor artýrýyor Her yýl düzenli olarak organize edilen ÝPAF Fuarlarý'nda katýlýmcýlar ve ziyaretçiler için, alanýnda uzman kiþilerce seminerler veriliyor. Ýlgililerin birebir merak ettikleri sorulara cevap bulabildikleri seminerler, akýcý programlar halinde, power point sunumlarýyla gerçekleþtiriliyor. Teorik bilgilerin yanýnda, katýlýmcýlara spesifik tekniklerin de anlatýldýðý seminerlerde, fuar sonrasýnda süratle hayata geçirebilecek pratik bilgiler de veriliyor. Alanýnda uzmanlaþmýþ kiþilerce verilen seminerler birçok firmayla yakýn temasa geçme fýrsatý saðlarken, sektörde çalýþan kiþilerin bilgilerini tazelemelerine de imkan tanýyor. Seminerlere katýlan ilgililer, sektördeki geliþmeleri takip etmenin yaný sýra görüþ alýþveriþi yaparak, mesleki anlamda kendilerini geliþtirme avantajýna sahip oluyorlar. Ýlgililer tarafýndan bütün seminerlerin takibinin mümkün olabilmesi için seminer saatleri dikkatlice belirleniyor.

4 ÝPAF Fuarý Almanya, Japonya, A.B.D, Kore, Ýtalya, Mýsýr, Suudi Arabistan, Ýspanya gibi dünya üzerinde çok farklý ülkelerde üretilen ileri teknolojideki makine ve ürünlerin sergilenmesine sahne oluyor. Uluslararasý teknoloji üstünlüðü ile öne çýkan ÝPAF Fuarý, 2008 deki son organizasyonda 31 ülkeden 503 katýlýmcýya ev sahipliði yaptý. ipaf ülkeden katýlýmcý katýlýmcý Katýlýmcý sýralamasýnda Türkiye'den 225 Firma ve kuruluþ, Ýtalya'dan 35, Almanya'dan 31, Tayvan'dan 25, Kore'den 15 firma yer aldý. 31 ülkeden gelen katýlýmcýlar sergiledikleri ürünlerle, aðýrlýklý olarak gýda, plastik, ambalaj, kimya, otomotiv, beyaz eþya, deterjan, kozmetik, makine-kalýp sektörlerinden gelen ilgililerin mevcut yatýrým taleplerini karþýlamanýn yaný sýra, geliþmiþ teknolojiler sergileyerek olasý yatýrýmlarýn planlanmasýna ve yeni yatýrýmlarýn tetiklenmesine katký saðladýlar. Yabancý ziyaretçiler Yabancý ziyaretçiler Türkiye, Ýspanya, Çin, Tayvan, Kore, Almanya, Avustralya, Ýtalya, A.B.D, Ýngiltere, Japonya, Danimarka, Ýsveç, Hollanda, Ýsviçre, Ýsrail, Norveç, Fransa, Avusturya, Belçika, Yunanistan, Mýsýr, Bulgaristan, Suriye, Suudi Arabistan, Kazakistan, Portekiz, Polonya, Ukrayna, Hong Kong ve Hindistan Fuar katýlýmcýlarýný 90 ülkeye yapýlan tanýtýmlar sonucunda 26 ülkeden 548 yabancý ziyaretçi ile buluþturmayý baþaran Yaðmur Fuarcýlýk, iyi bir fuarýn sýrrýnýn baþarýlý bir tanýtýmda saklý olduðu görüþünü savunuyor. Fuarý ziyaret eden yabancý ülkeler; Mýsýr, Birleþik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Ürdün, Umman, Libya, Tunus, Ýsrail, Özbekistan, Lübnan, Makedonya, Almanya, Kýbrýs, Letonya, Rusya, Suriye, Filistin, Ýngiltere, Azerbaycan, Ýran, Yunanistan, Ýsveç, A.B.D., Bosna Hersek, Kazakistan, Fransa. 20'ye yakýn ilden Ticari Heyetler getiriliyor 20'ye yakýn ilden Ticari Heyetler getiriliyor Ziyaretçi getirme programýnýn bir diðer önemli çalýþmasý çeþitli illerde düzenlenen "Ticari Heyet" organizasyonlarýdýr. Katýlýmcýlarý doðrudan yatýrýmcý ve talepkar firmalarla buluþturmak amacýyla gerçekleþtirilen organizasyonlarda; sanayi odalarý, ticaret odalarý, KOSGEB müdürlükleri ve çeþitli meslek odalarý ile iþbirliði yapýlýyor. Otobüs servislerinin gerçekleþtirildiði bazý iller ise þöyle: Bursa, Konya, Denizli, Ankara, Balýkesir, Gaziantep, Adana, Isparta, Kayseri, Aydýn, Mersin, Adapazarý, Eskiþehir, Çanakkale ve Kütahya.

5 ÝPAF 2008 ZÝYARETÇÝ SONUÇLARI SEKTÖRLERE GÖRE ÝLLERE GÖRE GÖREVLERÝNE GÖRE % % Gýda Sanayi 16,32 Elektrik-Elektronik 1,96 Plastik Ürün 15,4 Isýtma-Soðutma-Klima 1,38 Ambalaj Sanayi 13,72 Yapý malzemeleri 1,11 Kimya-Boya 8,7 Medikal ve Týbbi malzeme 1,05 Otomotiv ve Yan Sanayi 7,6 Diðer 9,61 Tekstil-Deri 0,97, Matbaa-Serigrafi-Kliþe Deterjan-Temizlik Malzemeleri 6,24 0,91, Kauçuk-Sýzdýrmazlýk Elemanlarý 0,73, Beyaz Eþya ve Elektrikli Ev Aletleri 5,11 Mobilya 0,57, Danýþmanlýk 0,36, Ayakkabý- Deri 0,23, Toprak Ürünleri (Seramik, Makine Sanayi 3,7 Mermer, Kiremit) 0,17, Devlet Kurum ve Kozmetik 3,1 Kuruluþlarý 0,13, Dernekler-Odalar 0,1, Savunma Sanayi 0,1, Eðitim araçlarý - Spor Kalýp ve Kalýp Elemanlarý 2,83 Malzemeleri 0,1, Hediyelik eþya Madeni Eþya 2,17 promorsyon 0,06, Hava, Deniz Taþýtlarý 0,06 % % Ýzmir 40,05 Uþak 1,3 Manisa 9,35 Kayseri 1,24 Aydýn 7,42 Antalya 1,07 Ýstanbul 6,62 Kütahya 1,02 Bursa 5,07 Eskiþehir 1,02 Denizli 4,05 Afyon 0,93 Konya 3,98 Muðla 0,91 Balýkesir 3,32 Mersin 0,87 Isparta 2,25 Kocaeli 0,46 Ankara 2,02 Hatay 0,44 Gaziantep 1,61 Diðer 5 % Firma Sahibi 28,89 Yönetici 16,97 Genel Müdür 14,42 Mühendis 9,02 Satýnalma 7,2 Teknisyen 4,91 Yönetim Kurulu Baþkaný-Üyesi 4,38 Satýþ-Pazarlama 3,28 Ar-Ge 2,94 Ustabaþý2,28 Öðrenci 2,28 Finansman 1,83 Diðer 1,6 Toplam Ziyaretçi Sayýsý ÜLKELERE GÖRE % % Ýsrail 11,13 Kazakistan 4,74 Ýngiltere 10,58 Suriye 4,19 Tunus 8,75 Fransa 3,64 Ürdün 8,21 Makedonya 3,1 Almanya 7,29 Özbekistan 2,55 Rusya 6,09 Yunanistan 2,18 Bosna Hersek 6,2 Azerbaycan 2,18 Kýbrýs 5,83 Diðer 8,05 Ýsveç 5,29 Toplam Ziyaretçi Sayýsý 548

6 FUARDA SERGÝLENECEK ÜRÜNLER AMBALAJ Yatay tip ve zarf tipi paketleme-sarma makineleri Kutulama-yapýþtýrma makineleri Kolileme, kapatma, yapýþtýrma, çemberleme makineleri Termoform ambalajlama makineleri Vakum þekillendirme ve blister ambalaj makineleri Shrink makineleri Strech sarma makineleri Sývý ve krem dolum makineleri Granül ve toz dolum makineleri Aerosol-gaz dolum makineleri Þiþeleme-þiþe dizme, doldurma, yýkama, boþaltma, istifleme makineleri Kapak kapatma makineleri Dozajlama-presleme ve tartým sistemleri Parça alma-yönlendirme robotlarý Konveyör bant ve sistemleri Ink-jet kodlama cihazlarý-barkod okuyucular Paletleme, palet sarma ve taþýma/istifleme sistemleri Etiketleme makineleri, sleev-emniyet bandý sistemleri, Test-ölçüm-elektronik sistemler Flekso ve tifdruk baský makineleri Konteynýrlar, þiþe, bidon, fýçý, varil Palet, taþýma kasalarý ve sandýklar Þirink, sitreç film, sera örtüsü Tek kullanýmlýk ürünler (kaðýt, karton, plastik, metal, cam) Çuval ve big -baglar Baskýlý ve baskýsýz ambalajlar, fleksibýl ambalajlar Bilister ve vakum ambalajlar Metalize film ve alüminyum folyo, kilitli torba Baloncuklu naylon Ambalaj kaðýt ve kartonlarý, muhtelif ambalaj kutularý Kapak, týpa ve daðýtýcý pompalar Barkod, etiket, emniyet bandý, bant þeritler ve çemberler Boya, matbaa mürekkepleri, kliþe ve kalýplar Çeþitli kimyasallar, temizleme malzemeleri PLASTÝK Enjeksiyon kalýplama makineleri Ekstrüzyon kalýplama makineleri (hortum, kablo, profil boru, levha) Þiþirme makineleri Rotasyon kalýplama makineleri Thermoform þekillendirme makineleri Vakum þekillendirme makineleri Poþet ve çanta yapým makineleri Dikey film makineleri Yatay film extrüderleri Geri dönüþüm sistemleri Dozajlama, yükleme ve kurutma sistemleri Karýþtýrýcýlar / mikserler Isýtma ve soðutma sistemleri Rezistanslar Robot sistemler Kýrýcýlar ve öðütücüler Metal ayýrýcýlar Kalýp ve kalýplama elemanlarý Sýcak yolluk sistemleri Hammaddeler Kompaundlar Boyar maddeler Dolgu ve katkýlar Yarý bitmiþ ürünler Otomasyon sistemleri Test ve ölçüm cihazlarý ipaf09 30 NÝSAN - 3 MAYIS 2009 KÜLTÜRPARK-ÝZMÝR FUARA...m 2 KATILMAK ÝSTÝYORUM DAVETÝYE ÝSTÝYORUM DAHA FAZLA BÝLGÝ ÝSTÝYORUM FÝRMA ADI FAALÝYET ALANI YETKÝLÝ UNVAN ADRES TEL FAKS WEB Davetiye veya katýlým baþvurusu için lütfen formu doldurup Yaðmur Fuarcýlýk a gönderiniz. Mecidiye Cad. Cüre Ýþ Haný No: 16 Kat:2 Mecidiyeköy Ýstanbul/Türkiye Tel: (pbx) Fax: Web: BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREÐÝNCE TOBB (TÜRKÝYE ODALAR VE BORSALAR BÝRLÝÐÝ) ÝZNÝ ÝLE DÜZENLENMEKTEDÝR.

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma

MINEX 2007 MADENCÝLÝK, DOÐAL KAYNAKLAR VE TEKNOLOJÝLERÝ FUARI 1-3 ÞUBAT 2007. Uluslararasý Ýzmir Fuar Alaný/Kültürpark / ÝZMÝR 120 firma ÝZFAÞ ÝZMÝR FUARCILIK HÝZMETLERÝ KÜLTÜR VE SANAT ÝÞLERÝ TÝCARET A.Þ. www.izmirfair.com.tr info@izmirfair.com.tr GÖREV TANIMI ÝZFAÞ, 7 Þubat 1990 tarihinde kurulmuþtur. 1990 2004 yýllarý arasýnda, mevcut

Detaylı

1-4 Mayýs - 2008 Kültürpark Ýzmir 65 bin firmaya ulaþýyor ÝPAF Fuarý nda düzenlenecek seminerlere davet Yaðmur Fuarcýlýk tarafýndan 1-4 Mayýs tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark'ta gerçekleþtirilecek olan

Detaylı

15. Uluslararası Plastik ve Ambalaj Teknolojileri & Ürünleri Fuarı

15. Uluslararası Plastik ve Ambalaj Teknolojileri & Ürünleri Fuarı ipaf 12 24-27 Mayıs 2012 15. Uluslararası Plastik ve Ambalaj Teknolojileri & Ürünleri Fuarı *Fleksibıl Ambalaj Özel Bölümü Fuar Merkezi - Yeşilköy Tanıtım Sponsoru Plastik, Ambalaj, Makine ve Kalıp Sektörünün

Detaylı

Ýstanbul Doðu ile Batý Arasýndaki Köprü Coatings Show Eurasia 4. Uluslararasý Boya, Mürekkep, Yapýþtýrýcý, Ýzolasyon, Yapý Kimyasallarý Hammadeleri ve Üretim Teknolojileri Fuarý 6-8 Ekim Ýstanbul Fuar

Detaylı

7.Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs - 2008 Kültürpark Uluslararasý Fuar Merkezi / Ýzmir 55 bin firmaya ulaþýyor Metal iþleme sektörünün

Detaylı

2013 TANITIM DOSYASI www.chemmedia.com.tr Renklerin Dünyasýný Keþfedin Boyatürk Dergisi, boya firmalarýnýn kendilerini ve ürünlerini büyüyen boya pazarýna daha iyi anlatmalarýna destek olmak, satýcý ve

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 29 Mayıs 1 Haziran 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 KONELEX 2014 İSKON 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24 27 Nisan 2014 KONMAK 2014 Konya 11. Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme, Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri, Hidrolik ve Pnömatik Fuarı KONELEX 2014

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 12 15 Mart 2014 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 4 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým,

perder baþkandan 2 Ocak - Þubat Selamet Aygün TPF Baþkaný Deðerli Dostlarým, baþkandan Deðerli Dostlarým, Bugün itibariyle yerel zincirlerin geldiði noktayý oldukça sevindirici buluyorum. Uzun yýllar daðýnýk bir yapýda faaliyet gösteren yerel zincir markalarý önce organize oldu.

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ

Detaylı

2010 - X Celal KAYA - TAYSAD Yönetim Kurulu Baþkaný Yeni yýl tüm dünyaya ve otomotiv sektörüne barýþ, mutluluk, saðlýk, bereket ve bol kazanç getirsin. Yeni yýlýnýz Kutlu Olsun Ýsviçre Baþkonsolosu Maysan

Detaylı

Isýtma, Soðutma, Havalandýrma, Klima, Yangýn ve Sýhhi Tesisat Dergisi / HVAC, Refrigeration, Fire Fighting and Sanitary Journal TTMD Mayýs Etkinlikleri Basýn Toplantýsý Sayý-Number: 67 Mayýs - Haziran/May

Detaylı

1994 yýlýndan itibaren baþarýyla düzenlenmekte olan ve enerji sektöründe konuyla ilgili yaklaþýk 1600 yerli ve yabancý katýlýmcý tarafýndan düzenli olarak takip edilen ICCI Fuar ve Konferansý'nýn 14.'sü

Detaylı

Üç Oda ortak binada hizmet verecek

Üç Oda ortak binada hizmet verecek Hisarcýklýoðlu Türkiye nin yeni bir ekonomi modeline ihtiyacý var Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný RifatHisarcýklýoðlu, Türkiye'nin teknolojik dönüþüm, kadýnlarýn iþgücüne katýlýmý ve

Detaylı

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ)

TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) TEÞViK REHBERi (MALATYA-ELAZIÐ-BÝNGÖL-TUNCELÝ) Aðustos 2012 Ýçindekiler Tablosu GÝRÝÞ... 1 1. MÜRACAAT... 2 2. TEÞVÝK BELGESÝ BAÞVURULARINDA ÝSTENEN BELGELER NELERDÝR?... 3 3. TEÞVÝK UYGULAMALARI... 4

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI BURSA METAL İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI BURSA SAC İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI 2013 BELEX 2013 BURSA 4. HIRDAVAT VE İŞ GÜVENLİĞİ FUARI 2013 BORUTEK 2013 İCAT 2013 5 8 Aralık 2013 ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET

Detaylı

FUAR KÜNYESİ. Kosgeb desteğinden fuarda 158 firma faydalandı. Toplam 7000 m2 destek aldı.

FUAR KÜNYESİ. Kosgeb desteğinden fuarda 158 firma faydalandı. Toplam 7000 m2 destek aldı. FUAR KÜNYESİ Fuar Adı: 24. Uluslar arası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Tarihi: 17-20 Ocak 2013 Düzenlenme Sıklığı: Yılda bir kez Yer: CNR Expo Fuar Merkezi Sergi Alanı: 36.500 m2 Katılımcı Sayısı:

Detaylı

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu

Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi. 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Faaliyet Raporu Boyner Büyük Maðazacýlýk Anonim Þirketi 2012 Yýlý Faaliyet Raporu Önemli Kilometre Taþlarý Yönetim Kurulu Baþkaný nýn Mesajý Genel Müdür ün

Detaylı

Çorum a yarayacak atama

Çorum a yarayacak atama Çorum a yarayacak atama Baþbakanlýk Müsteþarlýðýna, Kalkýnma Bakanlýðý Müsteþarý Kemal Madenoðlu atandý. Madenoðlu'nun atamasýyla ilgili karar, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Çorum tarýmý iyi yolda * HABERÝ

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 11 14 Mart 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece İstanbul İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 4 1.3. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Nisan 2010 Yýl:13 Sayý:4 Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduðunuz terbiye ve irfan ile insanlýk ve

Detaylı

GÜVENLİĞİN KALBİ ISAF TA ATMAYA DEVAM EDİYOR

GÜVENLİĞİN KALBİ ISAF TA ATMAYA DEVAM EDİYOR GÜVENLİĞİN KALBİ ISAF TA ATMAYA DEVAM EDİYOR 18-21 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞEN ISAF FUARI BU YIL DA YİNE BÜYÜK SES GETİRDİ 18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi nde gerçekleşen

Detaylı

Dosya Ambalaj Makineleri Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi Ülkemizin ihracatýný ve öncesinde üretimini artýrabilmesi için her sektörde en ekonomik üretim yapmamýz gereklidir.

Detaylı

HABERLER Eylül-Ekim 2001 Sayý: 4 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS ÝMKB ye uzaktan eriþim baþladý. Osmanlý Bankasý ndan e-ticaret ödeme altyapýsý. Dýþ Yatýrým dan yatirimyap.com. Koç Yatýrým

Detaylı

14-17 Kasım 2013. Büyükçekmece - İstanbul. www.comvexistanbul.com

14-17 Kasım 2013. Büyükçekmece - İstanbul. www.comvexistanbul.com 4. Ticari Araçlar, Otobüs ve Yan Sanayi Fuarı 14-17 Kasım 2013 Büyükçekmece - İstanbul www.comvexistanbul.com Destekleyen Kurulufl Üye Kurulufl Uluslararas Kongreler Birli i Üye Kurulufl Uluslararas Ticaret

Detaylı

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Halit Yýldýrým a birincilik ödülü BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý nda Çorum tanýtýmý devam ediyor. Ýtalya Turizm Fuarý nda tanýtým * HABERÝ 2 DE Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile edebiyat çevrelerinin

Detaylı

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda

bir TIK dönemi Denizli Ticaret Odasý nda Hisarcýklýoðlu: Baþarýlý olmanýn yolu hayal kurmaktan geçer TOBB Baþkaný ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) Mütevelli Heyet Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu, gençlere hayal kurmaktan vazgeçmemelerini

Detaylı

HABERLER Nisan 2001 Sayý: 2 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni OTOMOTÝV Otomotiv sitesi otomax.com kullanýma açýldý. FÝNANS Garanti Bankasý Ýnternet ten gerçek zamanlý hisse senedi fiyatlarý sunuyor.

Detaylı