Doğrudan Yabancı Yatırımlar- İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğrudan Yabancı Yatırımlar- İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği"

Transkript

1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar- İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği M. Ozan SARAY * Özet Doğrudan yabancı yatırımlar ile istihdam arasındaki ilişki son otuz yıllık süreçte dış borçlanmanın göreceli olarak önemini yitirmesi ve doğrudan yabancı yatırım kavramının dış finansman kaynakları içinde birincil duruma gelmesi ile Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için önem kazanmıştır. Bu çalışmada da Türkiye de dönemine ilişkin doğrudan yabancı yatırım-istihdam ilişkisi incelenmiştir. Bu bağlamda dönemine ilişkin işgücü talep fonksiyonunun hesaplanmasında; gayrisafi milli harcamalar, gayrisafi ekonomik büyüme ve doğrudan yabancı yatırım değişkenleri açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. Yapılan ARDL eşbütünleşme testi ve Hata Düzeltme Modelinin sonuçlarına göre bu konudaki literatür ile paralel olarak Türkiye ye gelen doğrudan yabancı yatırımlar ile istihdam arasında uzun dönemli ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu sonuca göre; Türkiye ye gelen doğrudan yabancı yatırımların işsizliği düşürücü bir etkisi yoktur. Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Yatırımlar, İstihdam, ARDL Testi, Türkiye, Hata Düzeltme Modeli The Relationship of Foreign Direct Investments and Employment: Turkey Case Abstract Over the period of the last 30 years, as external debt has relatively lost ground and foreign investment has become initial in all foreign financing resources, the relationship between foreign direct investment and employment has gain importance for developing countries such as Turkey. In this paper the relationship between foreign direct investment and employment has been analysed. To compute the labour force function demand for period, the gross national expenditure, gross * Arş.Gör., İnönü Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık

2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği domestic product and foreign direct investment variables were used for explanatory variables. In accordance with the results of ARDL co-integration tests and Error Correction Model, as well as the literature on the relationship between foreign direct investment and employment in Turkey, there is no long term significant relationship found between foreign direct investment and employment in Turkey, too. Thus, our findings show that foreign direct investment did not have any contribution to reduce employment in Turkey. Key Words: Foreign Direct Investment, Employment, ARDL Test, Turkey, Error Correction Model JEL Classification Codes: F21, E24, C22 Giriş Son otuz yılda küreselleşme olgusu ile beraber esnek üretim yöntemlerinin yaygınlaştığı ve sermaye mobiletisinin gittikçe arttığı bir dönem yaşanmaya başlanmıştır. Söz konusu dönemde dünya ekonomik sistemi de büyük ölçüde değişmiştir. Bu değişikliklerin en önemlisi ise istihdam yapısıyla ilgilidir. Piyasaların büyük ölçüde liberalizasyonu ve sermaye hareketleri önündeki engellerin kalkmasıyla gelişmiş Batı Avrupa ülkeleri, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Japonya ve sosyalist bir sistem benimseyen Çin de bile istihdam yapısı değişmeye başlamıştır. Bu bağlamda gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) istihdam yapıları da değişmiştir. GOÜ lerin büyük bir çoğunluğu ve Türkiye, 1980 li yıllardan sonra hızlanan bu değişimlere ayak uydurmaya çalışmıştır. Bu ülkelerde önceki döneme göre daha liberal politikalar benimsenmiştir. Özelleştirme uygulamaları, sermaye hareketlerinin liberalizasyonu ve en önemlisi ithal-ikameci sanayileşme stratejilerinin yerini ihracata-yönelik (dışa açık) stratejilere terk etmesiyle beraber zamanla işgücü üzerindeki güvenceler azaltılmış ve işgücü piyasaları daha esnek hale gelmiştir. Tüm bu liberalleşme uygulamalarına borçlanmanın görece olarak zorluğu da eklenince doğrudan yabancı yatırım (DYY) kavramı da önem kazanmıştır. Son dönemdeki ekonomik literatürde DYY ve teorisinin özellikle ev sahibi ülkede (yatırımların giriş yaptığı) yarattığı/yaratacağı etkilerin ekonomik teoriye büyük ölçüde egemen olduğu görülmektedir. Bu etkiler üretim, istihdam, kişi başına gelir, fiyatlar, ihracat, ekonomik büyüme, genel refah ve teknoloji donanımına kadar geniş bir yelpazede sıralanmaktadır. Türkiye örneğine bakıldığında da ülkenin yaşanan bu yapısal değişime zamanla ayak uydurduğu görülmektedir sonrası Türkiye ye gelen DYY önceki dönemlere kıyasla ciddi oranda artmıştır; ancak Türkiye ye gelen DYY bakımından asıl önemli dönem 2000 yılı sonrasıdır. Çünkü 2001 krizinin etkilediği ve yapılandırdığı yeni dinamiklerle birlikte Türkiye ekonomisi dışa açık ve özelleştirmeler ile devletin ekonomideki rolünü sınırlayan bir politika demeti izlemiştir. Bu yeni yapı bir taraftan istihdam piyasasını daha rekabetçi kılarken diğer taraftan ülkeye önemli miktarda DYY gelmesine neden olmuştur. Türkiye de DYY çekme konusunda 1954 den bu yana çeşitli teşvik politikaları izlense de gelen yatırımlar 2000 yılından sonra anlamlı bir artış ivmesi göstermiştir arası GSYİH nin ortalama %0,12 si kadar olan Türkiye ye yönelik DYY girişleri, Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık 2011

3 1990 arasında %0,14 e, arasında %0,34 e ve 2000 sonrası dönemde nihayet %1,67 ye kadar çıkmıştır (UNCTAD, 2010). DYY çekme güdüsünün arkasında yatan nedenlerden bir tanesi de istihdam yaratıcı etkilerinden yararlanmaktır. DYY nin yurt içi istihdam üzerindeki etkileri doğrudan ve dolaylı olarak ortaya çıkmaktadır; özellikle yeni fabrika kurulması biçimde yapılan DYY (greenfield investment) de doğrudan etkileri nedeniyle istihdam yaratıcı etkiler beklenilmektedir. Aynı zamanda DYY yarattığı ileri ve geri (sektörel) bağlantıları nedeniyle de yerel istihdam üzerinde etki yaratabilmektedir, bu durum da DYY nin dolaylı etkileri olarak bilinmektedir (Asiedu, 2004:374). Ayrıca Türkiye de uzun bir dönemden beri kayda değer ölçüde işsizlik sorunu da gözlemlenmektedir. Nitekim 2000 yılı sonrası Türkiye de ortalama işsizlik oranı %10 civarlarındadır (TUİK, 2011). Bu çalışma, Türkiye nin mevcut istihdam sorununun önemini bir tarafa, DYY nin istihdam yaratıcı etkilerini diğer bir tarafa koyarak ve ayrıca Türkiye de bu konuya ilişkin yapılmış çalışmaların da eksikliğini de göz önüne alarak artan DYY nin istihdam üzerindeki etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, dönemi verilerine göre; Türkiye ye gelen DYY nin toplam istihdam üzerinde ne kadar etki yaptığı zaman serisi regresyonu ile tahmin edilmeye çalışılmıştır. DYY ile istihdam arasındaki ilişki ARDL sınır testi yaklaşımı ile test edilmiştir. Buna göre, DYY ile istihdam arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmuştur. Yapılan Genişletilmiş Dickey-Fuller ( Augmented Dickey-Fuller - ADF), Phillips-Perron (PP) ve Zivot-Andrews birim kök testi sonuçlarına göre değişkenlerin bütünleşme değerleri farklı bulunmuştur. Bu sebepten ötürü verilere ARDL eşbütünleşme modeli uygulanmıştır. ARDL test sonucuna göre DYY ile istihdam arasında uzun dönemli bir ilişki tespit edilememiştir. Hata Düzeltme Modeli (HDM) nin katsayısı ise beklenildiği üzere negatif ancak istatistiki olarak anlamsız bulunmuştur. Bu sonuca göre istihdam verilerinde uzun dönemli bir düzeltme mümkün görünmemektedir. Sonuç olarak Türkiye ye gelen DYY nin istihdamı düşürücü bir etkisi tespit edilememiştir. Çalışma, giriş ve sonuç bölümleri dışında dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, DYY ile istihdam kavramlarına ve ikinci bölümde, DYY-istihdam ilişkisi konusundaki literatüre yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, Türkiye ye gelen DYY nin tarihçesi incelenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümü, yapılan ampirik analiz ve sonuçlarına ayrılmıştır. 1. Doğrudan Yabancı Yatırım ve İstihdam Kavramları Yabancı yatırımlar, yatırılabilir kaynakların kişi ve kuruluşlar tarafından bir başka ülkeye taşınması olarak tanımlanmaktadır (DPT, 2000:1). DYY ise kredi, dış yardımlar ve sıcak para (portföy yatırımları) ile birlikte ev sahibi ülkeye yabancı yatırımların girmesinin üç yolundan bir tanesidir. Bu anlamda DYY, bir ülkede bir firmayı satın alma veya yeni kurulan bir firma için kuruluş sermayesi sağlama veya var olan bir firmanın sermayesini artırma yoluyla ev sahibi ülkedeki firmalara yurt dışından yapılan yatırımlar olarak tanımlanabilir (Karluk, 1983:14). Bir ekonomide sabit sermaye yatırımları toplam talebi etkilemekte ve yatırımları da teşvik ederek ekonomik büyüme ve istihdam artışına neden olmaktadır. Dolayısıyla yatırımların teşvik edilmesi bir taraftan gelir ve tasarrufları artırarak ilave yatırımları teşvik etmekte (dolayısıyla yeni DYY nin de) diğer taraftan çıktıyı Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık

4 Doğrudan Yabancı Yatırımlar-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği artırarak istihdam üzerinde doğrudan etkiler yaratmaktadır. Ayrıca bir sektördeki yatırım artışları aynı sektörün alt sektörlerindeki yatırımları uyararak ve/veya diğer sektörlerdeki ileri geri bağlantılar ile pozitif dışsal ekonomilere neden olmakta, sonuçta çıktıyı artırmaktadır. Üretilen mal ve hizmet artışı ise işgücü talebini artırmakta ve yeni istihdam olanakları ortaya çıkarmaktadır. DYY nin etkileri, bu yatırımların belirleyicileri ve ev sahibi ülkelerdeki etkileri olmak üzere iki yöntemle ele alınmaktadır. Birinci yöntem, DYY nin pazar büyüklüğü, aksak rekabet piyasaları, dış ticaret kolaylıkları, vergi politikaları, döviz kurları ve sendikalar gibi belirleyicilerini incelemektedir. Buna göre; hangi durumlarda yatırımcı firmaların ev sahibi ülkelere yatırım yapma kararı alacakları söz konusu değişkenler çerçevesinde değerlendirilmektedir. İkinci yöntemde ise DYY nin ev sahibi ülkelere yatırım yapmaları durumunda ev sahibi ülkede ne gibi bir ekonomik etki bırakacakları incelenmektedir. Burada DYY nin ekonomik büyüme, sermaye sağlama, ücretler, ödemeler dengesi, teknoloji ve istihdam gibi başlıca makroekonomik değişkenleri nasıl etkiledikleri konu edilmektedir. Bu çalışmada, ikinci yöntemde olduğu gibi istihdamı etkilediği düşünülen diğer faktörlerle (kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYİH) artışı ve kişi başı gayrisafi milli harcamalar) beraber, DYY lerin Türkiye deki istihdam (işgücü talebi) üzerindeki etkisi araştırılmıştır. DYY lerın ev sahibi ülkelerde yaratacakları istihdam etkileri diğer etkiler arasında ev sahibi ülkelerin (özellikle GOÜ lerin) en fazla önem verdikleri konulardan bir tanesidir. Fakat ülke örneklerine bakıldığında, ev sahibi ülkelerin bu konuda çok da başarılı olamadıkları görülmektedir. UNCTAD ın yayınladığı Dünya Yatırım Raporu (World Investment Reports) (2007:10) na göre; DYY nin istihdam yaratma etkileri sınırlıdır döneminde DYY nin yarattığı istihdam artışı, bu yatırımların toplam stok artışlarının oldukça altında kalmıştır. Bu durum çok uluslu girişimlerin (ÇUG) daha sermaye yoğun ve daha fazla teknoloji içeren alanlara yönelmeleri ile ilgilidir. Ülkelere göre bakıldığında, örneğin DYY çekme konusunda son yılların lider ülkesi kabul edilen Çin, DYY nin de en fazla istihdam yarattığı ülkedir (miktar olarak). Fakat Çin de de 1991 yılında DYY 29 milyon kişiye istihdam sağlarken (UNCTAD, 1994:187) 2004 yılında bu rakam 24 milyon kişiye, toplam istihdamın ise %3 üne kadar düşmüştür (UNCTAD, 2007:10). ABD de ise 2004 yılında 5,5 milyon kişi ülkeye yatırım yapan yabancı şirketlerde çalışırken 2004 yılında bu rakam, yarım milyon kişi azalmış ve 5 milyon kişiye, toplam istihdamdaki payları da %3,9 a düşmüştür. Ev sahibi ülkelere giren DYY nin istihdamı artırdığı örnekler de mevcuttur; ancak bu örnekler sınırlıdır. Bu ülkelerin başında toplam istihdamın yaklaşık %50 sini ( kişi) yabancı yatırımcıların oluşturduğu İrlanda, %47 lik oranıyla ( kişi) Singapur, %28 lik oranıyla ( kişi) Lüksemburg ve %22 lik oranlarıyla Macaristan ( kişi) ve Hong-Kong un ( kişi) başı çektikleri görülmektedir (UNCTAD, 2007:10). Bu veriler DYY ve istihdam konusunda iki önemli noktayı ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan birincisi, DYY nin son yıllardaki yapılış biçimlerine bağlı olarak (özelleştirmelerden doğan birleşme ve satın almalar, bilgi ve sermaye yoğun sektörler) yatırım yapılan ülkelerdeki istihdam oranının genellikle azalmasıdır. İkinci nokta ise DYY nin istihdam yaratma oranının yüksek olduğu ülkelere 384 Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık 2011

5 bakıldığında, bu ülkelerin büyük ölçüde istihdam piyasaları çok küçük ve jeopolitik öneme sahip ülkeler olmasıdır. Ayrıca DYY nin daha çok imalat sektöründe istihdam yarattığı da görülmektedir. Bunun nedenini de bu sektörün kendine has özelliklerinde aramak gerekir. Behrman (1972) ın sınıflandırmasına göre; DYY ev sahibi ülkeye genellikle dört amaca yönelik olarak girer. Bunlar; (1) (Doğal) Kaynak-arayan yatırımlar, (2) Etkinlik-arayan yatırımlar, (3) Pazar-arayan yatırımlar ve (4) Stratejik varlık-arayan yatırımlar olarak sıralanabilirler. Kaynak-arayan ve pazar-arayan DYY nin diğerlerine göre daha fazla istihdam yaratacağı iddia edilmektedir. Çünkü kaynakarayan yatırımlarda, madenlerde olduğu gibi yatırımların kaynakların bulunduğu yerde yapılması zorunluluğu vardır. Pazar-arayan yatırımlar ise doğaları gereği az sayıda şirketin bulunduğu ve bu nedenle rekabet ortamının sınırlı olduğu ülkelerde faaliyette bulunurlar. Bu yüzden her iki güdü de ev sahibi ülkeye yapılan DYY yi artırıcı etki gösterir. DYY nin dördüncü şekli olan stratejik (yaratılmış)-varlık arayan yatırımlar ise daha çok bilgi teknolojilerindeki ilerlemeden kaynaklandığı için bu tür yatırımların çok fazla istihdam yarattığını söylemek güçtür (UNCTAD, 1998:114). Aksine yukarıda da vurgulandığı gibi ev sahibi ülkedeki istihdamı da azalttıkları öngörülebilir. Aşağıda yer alan Tablo 1 de, DYY girişlerinin istihdam üzerindeki olası etkileri sıralanmıştır. Buna göre; istihdamın olumlu ya da olumsuz etkileri duruma ve yapıldığı bölgeye göre değişkenlik gösterir. Tablo 1: DYY Girişlerinin İstihdamın Nicelik, Nitelik ve Konumu Üzerindeki Etkileri Doğrudan Dolaylı Etki Alanı Olumlu Olumsuz Olumlu Olumsuz Net sermaye Şirket satın İleri-geri İthalat artışı ve kazandırır ve almaları sonucu bağlantılar ve yerli firmaların genişleyen Nicelik üretimin çarpan etkisi ile yerinden sektörlerde yeni modernleşmesi ile yerel ekonomide edilmesi iş istihdam iş kayıplarına istihdam kaybına neden olanakları neden olabilir. yaratabilir. olur. yaratır. Nitelik Konum Daha yüksek ücret ve daha fazla verimliliğe sahiptir. Yüksek işsizliğin görüldüğü bölgelerde yeni ve daha iyi iş imkânları yaratır. Kaynak: UNCTAD, 1994:167. Kiralama ve tanıtımda istenmeyen uygulamalar içerir. Hâlihazırda nüfusu fazla olan bölgelerde yığılma yaratarak bölgesel dengesizlikleri artırabilir. Yerli firmalara en iyi uygulama biçimini aktarır. Tedarikçi firmaları işgücü arzının daha uygun olduğu alanlara taşınmaya teşvik edebilir. Yerli firmaların rekabeti ücret seviyesini aşındırır. Yabancı firmalar yerli üretimi ikame eder veya ithalata dayanırsa yerel üreticileri yerinden edebilir ve bölgesel işsizliğe yol açar. Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık

6 Doğrudan Yabancı Yatırımlar-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği 2. Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdam Üzerindeki Etkisi: Literatür Özeti DYY-istihdam ilişkisi özellikle sermaye sıkıntısı çeken ve bu nedenle yeterli ölçüde yatırım yapmayıp istihdam yaratamayan GOÜ ler açısından önemlidir. DYY akımlarının ev sahibi ülkelerde yeni tesisler kurarak istihdamı artırması beklenilir. Bununla birlikte DYY lerin istihdam üzerindeki etkileri iki şekilde daha ortaya çıkabilmektedir. Bir ülkeye yapılan DYY o ülkede bir taraftan satın alma yoluyla ve satın alınan firmaları yeniden yapılandırarak istihdamı koruyabilir. Diğer taraftan ise mevcut üretim tesislerini kapatarak ve yeni tesis açmayarak da istihdamı azaltabilir (Moosa, 2002:77). Davidson vd. (1985:890), DYY lerin ev sahibi ülkedeki istihdam yaratma etkilerini çok sınırlı bulmuşlardır. Bu konudaki ampirik çalışmalara bakıldığında ev sahibi ülkeye gelen DYY ile istihdam arasında anlamlı bir ilişki görülmektedir. Fakat DYY nin istihdamı artırıp artırmadığına dair olan ilişkide (mevcut verilerle) kesin bir sonuca varmak oldukça güç görülmektedir. Feldestein (1994:4) yaptığı çalışmada rekabetin yoğun olduğu, iyi işleyen piyasa mekanizmasına sahip ülkelerde DYY niteliğinin veya büyüklüğünün istihdam üzerinde herhangi bir etki bırakmayacağını bu durumun ancak yatırımları artıracağını öne sürmüştür. Baldwin (1995:51) de benzer şekilde bu konudaki tartışmaların üç temel konu etrafında döndüğünü belirtmiştir: DYY nin yerel yatırımların ne kadarlık bir kısmına ulaştığı; ihracat, ara malı ve sermaye malları artışlarına ne kadar katkıda bulunduğu ne kadarının mevcut tesisleri satın alma biçiminde gerçekleştiği. Lall (1995) çalışmasında ekonomik yönetimin liberal, özel sektörün ekonomideki rolünün kamu sektörüne kıyasla daha fazla olduğunu, dış ticaret ve sanayinin gelişmiş olduğu ülkelerde DYY nin istihdam üzerindeki etkilerinin daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla DYY istihdamı artırabilir; ancak bu yukarıda da sıralandığı gibi belirli koşullara bağlıdır. Diğer taraftan Brainard ve Riker e göre; ABD kökenli ÇUG lerin ev sahibi ülkedeki istihdam sağlamadaki başarıları kendi ülkelerine göre oldukça düşük miktarlarda kalmaktadır. Bu çalışmadan DYY nin ev sahibi ülkede önemli bir istihdam katkısı sağlamadığı sonucuna ulaşılmaktadır (Brainard ve Riker, 1997:17). Yapılan pek çok çalışmada DYY nin ileri teknoloji ile geldiği zaman ev sahibi ülkede yatırım ve istihdam ortamını canlandırdığı yönünde bulgulara ulaşılmıştır. DYY nin yatırım ve istihdam yaratıcı etkileri bakımından İrlanda önemli bir örnek durumundadır (Barry ve Bradley, 1997; Figini ve Görg, 1999). Ancak varolan mevcut işletmelerin çalışanlarına yönelik istihdam talebi yaratmak durumda da DYY lerin ev sahibi ülkede marjinal etkilerinden bahsedilebilir. Driffield ve Taylor (2000), İngiltere üzerinde verileriyle yaptıkları analizlerinde DYY nin istihdama negatif ve pozitif etkilerini ortaya koymuşlardır. Brady ve Wallace (2000), ABD de DYY nin istihdam ve işgücü geliri üzerindeki etkilerini için incelemişlerdir. Bu konudaki teorik temelle paralel olan sonuçları DYY nin söz konusu dönemde ABD de istihdamı ve ücretleri negatif etkilediği yönündedir. Eckel (2003) ise yüksek kaliteli ürünlerde yapılan DYY nin, sermaye arzının esnek, maliyet üstünlüklerinin ve teşviklerin olduğu durumda çıktının artması ile istihdamı artıracağı sonucuna ulaşmıştır. 386 Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık 2011

7 Mariotti vd. (2003) İtalya ya ilişkin dönemi verilerini kullandığı çalışmasında DYY girişleri ile istihdam arasında bir ilişki saptayamamıştır. Williams (2003) ise İngiltere ye yönelik, 1980 yılı sonrasında gelen yabancı sermayeli firmaların verilerini analiz etmiştir. Buna göre; Avrupa dan gelen DYY İngiltere de istihdam kayıplarına neden olabilirken Asya-Pasifik bölgesinden gelen DYY daha fazla oranda istihdam yaratmaktadır. Goldberg (2004) in yakın zamanlarda yaptığı çalışma ise DYY istihdam etkileri üzerine oldukça şaşırtıcı sonuçlara ulaşmıştır. Buna göre; DYY nin istihdam üzerindeki etkileri yatırımın türüne göre değişiklik göstermektedir. Bu görüşe göre yapılan DYY eğer tam mülkiyete dayalı ise bu durumda DYY nin istihdamı artırması beklenir. Bu yatırım rekabeti düşük olan bir sektöre yapılıyorsa etki daha fazla olacaktır. Ortaya çıkan pozitif dışsallıklar sonucu istihdam etkisi daha da fazla olacaktır. Satın alma ve birleşmelerde ise bu etkinin daha az olması beklenmektedir. Bir de yetersiz altyapının varlığı söz konusu ise bu durumda DYY nin ev sahibi ülkedeki istihdam yaratma etkisi daha da düşük olabilmektedir (Goldberg, 2004:7). Ekholm ve Midelfart ise DYY nin ev sahibi ülkede istihdam yaratma etkisini dikey ya da yatay olarak yapılmalarına bağlamıştır. Araştırmacıya göre; DYY dikey olarak yapılıyorsa buradaki temel amaç, faktör fiyatlarındaki farklılıktan yararlanmak olmaktadır. Dikey DYY üretim maliyetlerini azaltmayı hedefliyorsa bu durumda ÇUG lerin karşılaştırmalı üstünlüğü artacaktır. Artan bu üstünlükler ÇUG lerin hem pazar paylarını hem de faaliyetlerini artıracaktır. Sonuçta işgücü talebinde bir artış meydana getirecektir (Ekholm ve Midelfart, 2005). Ernst (2005), Latin Amerika ülkeleri üzerinde yaptığı çalışmada özelleştirmeler sonucu gelen DYY nin birleşme ve satın alma biçiminde gerçekleştiği ve istihdamda azalmaya sebep olduğu (Arjantin ve Brezilya); girişlerin daha çok yeni yatırımlar biçiminde olduğu zaman ise istihdamın arttığı (Meksika) sonuçlarına ulaşmıştır. DYY-istihdam ilişkisi bağlamında Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinden AB ye üye olanlar (MDA) 1 üzerinde yapılan çalışmalar DYY nin bu ülkelerde başlangıçta bir yaratıcı yıkım (creative destruction) süreci izlediği ve böylelikle başlangıçta istihdamı azalttığı üzerinedir. Geçiş ülkeleri olarak da adlandırılan bu ülkeler için DYY nin istihdam üzerindeki etkileri ancak 1990 ların ortalarından itibaren önemli hale gelmeye başlamıştır. Nitekim 1999 yılındaki Dünya Yatırım Raporunda da belirtildiği üzere DYY akımlarının beraberinde getirdiği kısa dönemli istihdam kayıpları yerel firmaların kazandıkları rekabetçilik, verimlilik ve ihracata-yönelik yeni bir ekonomik yapı kazanmalarıyla dengelenmektedir (UNCTAD, 1999). Bu durum ise yaratıcı yıkım hipotezi ile açıklanmaktadır. Yaratıcı yıkım süreci verimsiz istihdamın yok olması ve daha verimli olanlara dönüşmesi için gereklidir (De Loecker ve Könings, 2003:6). Radoseviç vd. (2003) ne göre; yaratıcı yıkım süreci başlangıçta iş kayıplarına neden olsa da istihdamı kalıcı bir şekilde artırmaktadır. Yazarlar, DYY nin imalat sektörü üzerindeki etkilerine ilişkin yaptıkları çalışmalarında altı Merkez Avrupa ülkesinden (Estonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovenya ve Slovakya) sadece 1 MDA: Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinden 2004 de AB ye üye olanlar (Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya) ile 2007 den önceki çalışmalarda aday ülke, 2007 den sonra üye olan Bulgaristan ve Romanya yı kapsamaktadır. Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık

8 Doğrudan Yabancı Yatırımlar-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği Macaristan ve kısmen Estonya da istihdama pozitif katkı yaptığı sonucuna varmışlardır. Könings (2004), Avrupa ülkeleri üzerine yaptığı ve dönemine ilişkin firma verilerinin kullanıldığı çalışmasında DYY nin yatırımcı ve ev sahibi ülke üzerindeki istihdam etkilerini analiz etmiştir. Buna göre; DYY ev sahibi ülkelerde önemli ölçüde istihdam yaratamamıştır; ancak MDA pazarlarına girildiğinde ev sahibi ülkelerde yurt içi iştirakçilerin kurulması ile birlikte ana firmada ciro ve istihdam artışları sağlanmıştır. Hunya ve Geishecker (2005) e göre; ÇUG lerin yerel piyasaya girmeleri ile istihdam artışı yaşanır; ancak aynı zamanda bu firmaların sahip oldukları yoğun rekabetçi ve teknolojik üstünlükleri nedeniyle yerel firmalar ya işçi çıkarır ya da kapanmak zorunda kalırlar dönemi verileri ile MDA ülkelerinde DYY girişlerinin düşük, orta ve yüksek vasıflı çalışanlar üzerindeki etkilerini panel-çekim modeliyle ortaya koymuşlardır. Çalışmada öncelikle orta-vasıflı çalışanların istihdam oranlarının DYY girişleri sonrasında azaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Düşük ve yüksek vasıflı çalışanların ise DYY girişlerinden yüksek-oranda olumlu etkilendiği (istihdamlarının arttığı) ancak bu sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulgularına ulaşılmıştır. Chang (2007) döneminde, Tayvan üzerine yaptığı ve dönemlik verilerin kullanıldığı çalışmasında DYY girişleri ile istihdam arasında bir ilişki saptayamamıştır. Onaran ve Stockhammer (2008), beş Orta ve Doğu Avrupa ülkesinde (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya) dış ticaret-dyy ile istihdam-üretim (çıktı)-ücretler arasındaki ilişkiyi dönemi için araştırmıştır. Panel veri regresyon tekniği kullanılan çalışmada DYY nin istihdama etkisi niteliksiz işgücünde Slovakya için pozitif; nitelikli işgücünde Slovakya ve Slovenya için negatif bulunmuştur. Diğer ülkeler için (Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya) anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Nunnekamp ve Ajaga (2008), döneminde yapılan eşbütünleşme ve nedensellik testleri ile ABD nin kırk sekiz eyaleti için DYY ile istihdam arasında pozitif güçlü bir ilişki bulmuşlardır. Karlson vd. (2009), yüksek oranda mülkiyet sahipliği ile birlikte gelen DYY nin Çin de döneminde yüksek oranda istihdam yarattığı sonucuna varmışlardır. Türkiye ye gelen DYY nin yarattığı istihdam konusunda yapılmış olan ampirik çalışmalar oldukça sınırlıdır. Bu konuda Karagöz (2007), Aktar ve Öztürk (2009), Vergil ve Ayaş (2009) ile Hisarcıklılar vd. (2009) nin çalışmaları mevcuttur. Burada öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki DYY konusunda yeni yatırımların (greenfield investments) istihdam yarattığına dair bir algı mevcut olsa da satın almalar (brownfield investments) biçiminde yapılan DYY ler de firmaların üretici kapasitelerini artırarak istihdam artışına neden olabilir (Hisarcıklılar vd., 2009). Ancak Türkiye de bu konudaki genel algı DYY nin yeni yatırım biçiminde geldiği zaman istihdamı artıracağı aksi takdirde ise (birleşme ve satın alma şeklinde) istihdam düzeyi üzerinde negatif etkide bile bulunabilecekleri yönündedir (Vergil ve Ayaş, 2009:92). Karagöz (2007), yıllarını kapsayan çalışmasında Türkiye ye gelen DYY nin istihdama katkısını Granger-nedensellik testi ile değerlendirmiştir. Buna 388 Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık 2011

9 göre; Türkiye ye gelen DYY ile istihdam arasında anlamlı bir ilişki kurulamamıştır. Aktar ve Öztürk (2009), yılları arasında dönemlik verilerin kullanıldığı çalışmalarında benzer sonuçlara ulaşmışlardır. Hisarcıklılar vd. (2009), döneminde Türkiye ye gelen DYY nin istihdam üzerindeki etkilerini on sektör ve imalat sanayinin dokuz alt sektörü için incelemiştir. Metodoloji olarak dinamik panel veri ile genelleştirilmiş momentler yönteminin kullanıldığı çalışmasında DYY ile istihdam arasında negatif bir ilişki bulmuştur. Vergil ve Ayaş (2009), dönemi verileri ile DYY-istihdam ilişkisini Türkiye de dört sektör (imalat, mali aracı kuruluşlar, toptan ve perakendecilik ve taş ocakçılığı) için analiz etmişlerdir. Panel veri regresyon analizi sonuçlarına göre; Türkiye de DYY nin istihdama olumsuz etkilerine rastlanmıştır. Bu durumun nedenini ise Türkiye ye gelen DYY nin daha çok satın alma ve birleşme biçimde gelmesiyle açıklamışlardır. Tablo 2: Ev Sahibi Ülkeye Gelen Doğrudan Yabancı Yatırımların İstihdama Etkisi Konusundaki Literatür Özeti Yazar Yıl Etki Ülke Örneği ve Açıklamalar Lall 1995 (+) Gelişmekte olan ülkeler Breinard ve Riker 1997 (0) ABD, Driffield ve Taylor 2000 (+/-) İngiltere, Brady ve Wallace 2000 (-) ABD, Eckel 2003 (+) Düşük ve yüksek ücretli ülkeler Mariotti, Mutinelli ve Piscitello Williams 2003 (-/+) Radoseviç, Varblane ve Mickiewicz 2003 (0) İtalya, (-/+) İngiltere, Avrupa sahipli firmaların istihdam etkileri (-), Asya-Pasifik sahipli firmaların istihdam etkileri (+) bulunmuştur. Estonya(+), Çek Cumhuriyeti, Macaristan (+), Polonya, Slovenya, Slovakya, Macaristan ve Estonya zamanla yaratıcı yıkım ı pozitif çıktıya dönüştürmüşlerdir. Könings 2004 (0) MDA ülkeleri, Ekholm ve Batı Avrupa ülkeleri dikey DYY nin daha etkili 2005 (+) Midelfart olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır Ernst 2005 (+/-) Arjantin ve Brezilya da (-), Meksika da (+) etkileri saptanmıştır MDA ülkeleri, Orta-vasıflı çalışanların Hunya ve istihdamı DYY girişleri sonrasında azalmıştır (+/0) Geishecker Düşük ve yüksek vasıflı çalışanlar için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Chang 2005 (0) Tayvan, Onaran ve Stockhammer Nunnekamp ve Ajaga Karlson, Lundin, Sjöhölm ve He 2008 (-/0) Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya ve Slovenya, Nitelikli işgücünde Slovenya için (+), niteliksiz işgücünde Slovakya ve Slovenya için (-). Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya için ilişki bulunamamıştır (0) (+) ABD, (+) Çin, Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık

10 Doğrudan Yabancı Yatırımlar-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği Türkiye ye İlişkin Yapılan Çalışmalar Karagöz 2007 (0) dönemi yıllık verileri. DYY ile istihdam arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunamamıştır. Aktar ve Öztürk 2009 (0) çeyreklik veriler. Buna göre Türkiye ye gelen DYY istihdamın artmasına herhangi bir katkı sağlamamaktadır. Hisarcıklılar, Gültekin-Karakaş ve Aşıcı 2009 (-) döneminde yıllık veriler. DYY ile istihdam arasındaki ilişki negatiftir. Vergil ve Ayaş 2009 (-) Türkiye ye gelen DYY daha çok satın alma ve birleşme biçiminde geldiğinden istihdamı düşürücü etki gösterir. Kaynak: (Yıldırım, 2010:40) dan yararlanılarak yazar tarafından geliştirilmiştir. Not: (+) pozitif ve (-) negatif etki anlamına gelirken (0) işareti söz konusu çalışmalarda istihdam düzeyi ile DYY arasında ilişki bulunmadığı anlamına gelmektedir. 3. Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye deki Kısa Tarihçesi Türkiye de DYY nin gelişimine bakıldığında Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri ülkeye devamlı DYY geldiği söylenilebilir. Osmanlı İmparatorluğu na gelen DYY özellikle altyapı ve ticaret gibi üretimle doğrudan ilgili olmayan hizmet alt-sektörlerine gelen pazar-arayan ve madenciliğe gelen kaynak arayan niteliktedir (Emil, 2003:113) yılında imzalanan Balta Limanı Ticaret Anlaşması ve beraberinde yabancı yatırımcıları yerel üretici karşısında üstün kılan durum sonucu yabancı girişimciler sanayi mallarını iç piyasada kolayca satabilmişler ve böyle bir ortamda üretimle ilgili DYY yapmaya ihtiyaç duymamışlardır (Alpar 1980:154). Yurt içinde oluşan DYY karşıtı tutum nedeniyle Cumhuriyet hükümetlerinin de DYY ye bakışının hep kuşkucu olduğu ileri sürülmektedir. Oysaki 1920 li yıllar boyunca da hükümetler DYY yi teşvik edici politikalar izlemişler ve yerel şirketlerin yabancılarla ortaklık kurmasının önünde durmamışlardır (Boratav, 2002). Fakat Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da ülkeye önemli miktarda DYY geldiği iddia edilemez. 2. Dünya Savaşı sonrasına kadar Türkiye ye DYY gelmemesinin iki temel nedeni vardır. Birincisi, 1929 yılında yaşanan Büyük Durgunluk (Great Depression) sonrası Türkiye de devletçi uygulamalara gidilmiş ve ekonomi politikası bakımından yabancı yatırımları teşvik, göreceli olarak önemini yitirmiştir. İkincisi, yine aynı dönemde, gelişmiş ülkelerin GOÜ lere yatırım yapma istekleri de önemli ölçüde azalmıştır. Böylelikle Türkiye nin DYY çekme isteğinin azalması ile yurt dışından Türkiye ye yatırım yapma isteklerinin azalması aynı döneme denk gelmiş, sonuçta 1950 lere kadar ülkeye takdire değer DYY girmemiştir (Tezel, 2002: ). 2. Dünya Savaşı nın bitiminden sonra ise ülkenin ekonomi politikaları da önemli ölçüde değişmiş ve DYY yi teşvik edici politikalar izlenmeye başlanmıştır. Bu süreçte DYY için 1951 yılında 5821 sayılı Yabancı Sermaye Yatırımlarını Teşvik Kanunu çıkarılmıştır. Ancak bu Kanun çıktıktan sonra da ülkeye beklenilen ölçüde DYY gelmemiştir. Türkiye deki yabancı-yatırımı teşvik edici kanunlar bakımında 1954 yılında çıkarılan 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu nun önemli bir yeri vardır. Bu Kanun, 2000 li yıllara kadar çeşitli değişikliklerle rağmen varlığını korumuştur. Kanun, çıkarıldığı tarihte dünyadaki en liberal DYY 390 Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık 2011

11 kanunlarından bir tanesidir; fakat yine de ülkeye önemli ölçüde DYY getirmemiştir (Karluk, 1983:50). Bu dönemde Cooley Fonu diye bir fondan yararlanarak istatistiksel olarak yetersiz olsa da yine bir miktar DYY gelmiştir (Avcıoğlu, 1969:362) dan sonra da DYY yi teşvik edici politikalar kısmen de olsa sürmüştür. Fakat bu dönemde kurulan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) bürokrasinin bu yatırımları engellediği düşüncesi (özellikle 1966 yılı programıyla önemli kısıtlamalar getirilmiştir) de mevcuttur (Erdilek, 1982:27) lerde ise bir taraftan yurt içi ve dışında görülen istikrarsızlıklar diğer taraftan da GOÜ lerin genelinde (özellikle Güney Amerika ülkeleri) DYY karşıtı tutumların etkisi nedeniyle yine ülkeye yeterli DYY çekilememiştir (Kazgan, 2002:103 ve Dumludağ, 2003:261). Bu dönemde Moran (1978) ve Dos Santos (1970) gibi ekonomistlerin Güney Amerika ülkelerine giren DYY konusunda yaptıkları çalışmalar, bu ülkelere giren DYY nin yarardan çok zarar getirdiği yönündedir. Bu sebeple pek çok Güney Amerika ülkesi DYY girişlerini sınırlamaya ve mümkün olduğunca fazla oranda yerel girdi oranını artırmaya çalışmışlardır (Grieco, 1982 ve Grosse, 1989). Bu bakımdan 1970 lerde GOÜ lerdeki genel eğilim DYY karşısında kısıtlayıcı politikalar izlemek yönünde olmuştur. Dolayısıyla döneminde de Türkiye ye önemli miktarda DYY girdiğini söylemek güçtür. Tablo 3: Yılları Arasında Türkiye ye Gelen Doğrudan Yabancı Yatırım Miktarı (İzin Verilen*, milyon dolar, Cari Fiyatlarla) DYY Girişi (Ortalama) 0,13 11,9 632,5 2218,9 8036, ,2 Toplam 2,8 322,3 6325, , DYY Girişi Kaynak: Karluk (1983:116), Şahin (1978:67), Hazine Müsteşarlığı (2010:13) ve Yabancı Sermaye Özel İhtisas Komisyonu nun raporlarından derlenmiştir. Not: *DYY girişlerinin izin verilenler ile sınırlandırılmasının nedeni, 1980 öncesinde izin verilen ve gerçekleşen DYY konusunda veri bulmanın zorluğudur. Karluk (1983) ve Şahin (1978) in verileri örtüştüğü için izin verilen DYY alınmıştır. Tablo 3 den de görüldüğü üzere; dönemi gelen DYY yıllık ortalama olarak bir önceki dönemin ( ) yaklaşık altmış katıdır ve dönemlerindeki DYY girişleri kendinden önceki dönemlere göre dört kat atmışlardır. Dolayısıyla DYY girişleri bakımından 1980 sonrası dönem bir değişime işaret etse de asıl atılım 2000 dönemi sonrasında yaşanmıştır. Bu durumun temel nedeni, 1980 lere gelindiğinde, Türkiye nin ekonomik politikasında ve dolayısıyla DYY stratejisinde keskin bir dönüş yaşanmasıdır. Türkiye, 1980 lerle birlikte çeşitli ara dönemlere rağmen 1930 lardan beri uyguladığı dışa kapalı sanayileşme politikasından vazgeçmiş ve bunun yerine ihracata-dayalı sanayileşmeyi başlatmıştır. Bu dönemde Türkiye deki dışa açılma eğilimi diğer GOÜ lerdeki eğilimlerle de örtüşmektedir lerden sonra Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık

12 Doğrudan Yabancı Yatırımlar-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği GOÜ lerin büyük bir bölümünde dış borç alma zorluklarının görülmesi ithal-ikameci politikaların büyük ölçüde başarısızlığa uğraması ve DYY yi sanayileşme yolunda kullanan Güney-Doğu Asya ülkelerindeki başarılı örneklerle birlikte diğer GOÜ ler de DYY çeken politikalar uygulama yolunu seçmişlerdir (Amirahmadi ve Wu, 1994: ) sonraki dönemde de Türkiye gelen DYY ler, dışarıdan gelen sıcak para ve büyük uluslararası yatırım bakımından da yerinde saymıştır yılında Türkiye gelen DYY içinde yeni yatırımların payı %40 larda iken bu oran 1994 de %11 e kadar düşmüştür (Arıman, 2002) yılından sonra ise Türkiye DYY bakımından büyük bir sıçrama yapmıştır. Bu sıçramada uygulanan liberal politikaların, ekonomik-siyasi istikrarın ve de DYY konusundaki mevzuat değişikliğinin büyük bir rolü vardır. Haziran 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ise bu düzenlemelerin en önemlisidir. Türkiye de bu yeni politikaların kabul edilmesi ile birlikte ülkeye gelen DYY de önemli ölçüde artış göstermiştir. Fakat yine de DYY konusunda lider sayılan diğer ülkelerle kıyaslandıklarında oldukça az miktarda kaldıkları görülmektedir. Türkiye, DYY konusunda bu alanda lider kabul edilen ve/veya rakipleri kabul edilen ülkelere göre (Brezilya, Bulgaristan, Çin, Mısır, Polonya ve Yunanistan gibi) anlamlı bir sıçramayı ancak 2003 den sonra gerçekleştirebilmiştir (UNCTAD, 2010). Son olarak Türkiye ye gelen DYY bakımından önem arz eden diğer bir konu, DYY nin sektörel dağılımıdır li yıllara kadar önem arz eden imalat sanayinin yapılan DYY içerisindeki payı giderek azalmış ve yerini ulaştırma-haberleşme ve finans gibi hizmet sektörünün alt sektörlerine bırakmıştır. Ayrıca gayrimenkul satın alımına da önemli miktarda DYY geldiği aşağıda yer alan Şekil 1 den görülebilir yılları arasında gelen DYY akımlarında ilk sırayı finans sektörü alırken ikinci sırada ulaştırma-haberleşme sektörü yer almıştır (Şekil 1). Fakat şunu önemle belirtmek gerekir ki finans ve ulaştırma-haberleşme sektörleri gibi hizmet alt sektörlerine gelen DYY lerin ev sahibi ülkede istihdam yaratma imkânları sınırlıdır. Kaynak: Hazine Müsteşarlığı, 2010: 66. Şekil 1: Türkiye ye Gelen Doğrudan Yabancı Yatırımların Sektörel Dağılımı 392 Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık 2011

13 4. Ekonometrik Yöntem Dördüncü bölüm, dört alt bölümden oluşmaktadır. Bu bölümde ilk olarak veriler ve ekonometrik yöntem tanıtılmış daha sonra analiz kısmında uygulanacak birim kök testleri ve eşbütünleşme testi olarak da ARDL yaklaşımına yer verilmiştir. Son olarak ise yapılan ARDL ve HDM sonuçlarına yer verilmiştir Veri ve Metodoloji Türkiye de döneminde işgücü talep fonksiyonun ( labour force demand -LD) hesaplanmasında; istihdamı etkilediği düşünülen gayrisafi milli harcamalar ( gross national expenditure -GNE), gayrisafi ekonomik büyüme ( gross domestic product -GDP) ve doğrudan yabancı yatırımlar ( foreign direct investments -FDI) değişkenlerine açıklayıcı değişken olarak yer verilmiştir. İşgücü talebi ise bağımlı değişkendir. Tablo 4: Türkiye nin İşgücü Talep Fonksiyonunun Belirleyicileri Değişken Adı Değişkenin Tanımı Veri Kaynağı Bağımlı Değişken LD t Açıklayıcı Değişkenler GNE t GDP t FDI t t dönemindeki toplam istihdamın kurumsal olmayan toplam nüfusa (15+) oranıyla hesaplanmıştır (%) t dönemindeki gayrisafi milli harcamaların GSYİH ye oranı (%) t döneminde GSYİH daki yıllık artış (%) t dönemindeki yıllık DYY girişinin GSYİH ye oranı (%) TUİK, 2011; TUİK, 2009; World Development Indicators, World Development Indicators, World Development Indicators, World Development Indicators, Çalışmada, DYY nin istihdama etkisini incelemek için regresyon analizi yapılması planlanmış ve regresyon analizine geçmeden önce verilerin zaman serisi araştırılmıştır. Buna göre; eşitlik, aşağıda yer alan Eşitlik 1 deki gibi bir doğrusal regresyon şeklinde yazılabilir: (1) Eşitlik 1 de yer alan bağımlı değişken ln(ldt); t döneminde Türkiye deki istihdam miktarındaki değişmeyi, c; kesme katsayısını, ln(fdit) açıklayıcı değişkeni; t döneminde Türkiye ye giriş yapan DYY lerin GSYİH ye oranını, (GDPt) açıklayıcı değişkeni; t döneminde Türkiye GSYİH sindeki değişimi ve ln(gnet) ise t döneminde Türkiye de Gayrisafi Milli Harcamaların GSYİH ye oranı göstermektedir. Modelde, ve katsayıları açıklayıcı değişkenlerin bağımlı değişkenle olan ilişkisini gösteren parametrelerdir ve teorik yaklaşımlarda bu parametrelerin sırasıyla pozitif değer alması beklenmektedir. t alt indisi ise incelenen yıllar ( ) arasındaki döneme ilişkin 40 yıllık zaman serisini göstermektedir. Modeldeki değişkenlerin normallik varsayımını (doğrusallığını) sağlamak için GSYİH ye oranları alınmıştır. Ekonomik değişkenlerin temel özellikleri asimetrik olmalarıdır (aşırı dalgalanmaların mevcut olması). Asimetri probleminin aşılması için veriler logaritmik forma dönüştürülmüştür. Sadece GDP değişkeni bazı yıllarda negatif değerler barındırdığı için (bazı yıllarda ekonomi küçüldüğünden) bu değişkenin logaritması alınamamıştır. Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık

14 Doğrudan Yabancı Yatırımlar-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği 4.2. Birim Kök Testleri İktisadi veriler zaman serisi özellikleri itibarıyla durağan değildirler. Bu bağlamda zaman serisi üzerinde çalışıldığında verilerin durağanlıklarını tespit etmek bir gerekliliktir. Aksi halde bu durum sahte regresyona (spurious regression) neden olabilmektedir. Geleneksel eşbütünleşme testlerine göre veriler aynı seviyeden homojen olmalıdırlar. Bu bağlamda ampirik analize geçmeden önce verilerin durağanlığını tespit etmek için birim kök testi uygulanmıştır. Serilerin durağanlık özelliklerinin test edilmesinde en çok kullanılan yöntemler ADF (1981), PP (1988) testleridir. Çalışma kapsamında serilerin durağan olup olmadıklarının belirlenmesinde ADF ve PP birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Yapılan birim kök testi sonuçlarına aşağıdaki Tablo 5 de yer verilmiştir. Tablo 5: Değişkenlerin Durağanlık (ADF ve PP) Test Sonuçları Değişken Düzey/Birinci ADF Test İstatistiği PP Test İstatistiği Sonuç Fark Trendsiz Trendli Trendsiz Trendli Düzey -0,305 (5) -3,583 (5)** -0,063 (3) -3,170 (3)* LNLD Birinci Fark -7,565 (0)*** -7,479(0)*** -7,914 (3)*** -7,826 (3)*** I(1)*** Düzey -4,102-4,396(0)*** -4,114-4,359 LNGNE (0)*** (3)*** (3)*** Birinci Fark -3,998-4,194(0)*** -4,017-4,167 I(0)*** (0)*** (3)*** (3)*** Düzey -4,125-4,089(3)*** -5,621-5,616 GDP (3)*** (3)*** (3)*** Birinci Fark -6,180-6,094(0)*** -6,181-6,096 I(0)*** (0)*** (3)*** (3)*** Düzey -1,674 (0) -3,695(0)*** -1,415 (3) -3,575 LNFDI (3)** Birinci Fark -1,436 (0) -3,540(0)*** -1,076 (3) -3,398 I(1)*** (3)** Not: ADF testinde parantez içindeki değerler Akaike Bilgi Kriteri kullanılarak seçilen gecikme uzunluklarıdır ve maksimum gecikme uzunluğu 9 olarak alınmıştır. PP testinde en uygun gecikme uzunluğu için Bartlett Kernel (default) Spectral Estimation yöntemi ve Newey-West Bandwidth (automatic selection) kriterlerinden yararlanılmıştır. *, ** ve *** işaretleri sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. Uygulanan birim kök testlerinin sonuçları değerlendirildiğinde değişkenlerin bütünleşme derecelerinin aynı olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Yukarıdaki Tablo 5 de çalışmada yapılan birim kök test sonuçları toplu olarak gösterilmektedir. Yapılan ADF ve PP birim kök testi sonuçları, %5 anlamlılık düzeyi için değişkenlerden iki tanesinin seviyede (GDP ve LNGNE), iki tanesinin ise birinci farklarda (LNLD ve LNFDI) durağan olduğunu göstermektedir. Bu durumda veri seti eşbütünleşik değildir. Çünkü genel olarak Y ve X gibi iki değişken için, Y, I(d) ve X de I(d) ise ve d aynı değerse iki dizi eşbütünleşik olabilir (Gujarati, 2005:726). Perron (1990) a göre; standart ADF testi, serilerdeki yapısal kırılmayı her zaman reddedemez. Bu nedende durağanlık (serilerin birim köke sahip olup olmadıkları), Perron (1990) un analizinde kırılma noktasının dışsal (egzojen) kabul edildiği üç farklı model ile test edilmiştir. Zivot ve Andrews (1992) ise Perron (1990) un kırılma noktasını dışsal kabul eden varsayımını eleştirmişler ve trend fonksiyonunda tahmini bir kırılmayı kabul eden alternatif bir varsayım altında, yeni bir birim kök 394 Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık 2011

15 test yöntemi geliştirmişlerdir. Kırılmayı içsel (endojen) kabul eden Zivot ve Andrews (1992) metodu aşağıdaki gibidir: Model I Model II Model III (2) (3) (4) Yukarıdaki üç modelde 2 Model I sabit terimdeki bir kırılmayı, Model II eğimdeki bir kırılmayı, Model III ise yapısal değişimin hem ortalama hem de eğimi değiştirdiğini gösteren denklemlerdir. Eğer kırılma yılı belirlendikten sonra hesaplanan t değeri Zivot ve Andrews in hesapladığı kritik değerden büyükse serinin birim köke sahip olduğu (durağan olmadığı) hipotezi reddedilmektedir (Zivot ve Andrews, 1992:254). 2 Burada DU ortalama DT ise trendde kırılmanın yerini tutan kukla değişkenlerdir. Eğer ise ve aksi durumda da 0 dır. şayet ( iken ve aksi durumda da 0 a eşittir. Söz konusu denklemlerden, hipotezini test etmek için kullanılacak olan t değerleri hesaplanır. KZ en küçük t değerinin olduğu modelde bulunan yıldır. Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık

16 Doğrudan Yabancı Yatırımlar-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği Tablo 6: Zivot-Andrews Birim Kök Test Sonuçları Model I Model II Model III Model I Model II Model III LNLD -5,567** -2,775-5,575 ** LNFDI -6,435** -5,566** -6,471** KZ KZ k k GDP -5,772** -5,630** -6,235** LNGNE -4,818* -4,758* -5,430* KZ KZ k k Not: =Test İstatistiği, KZ=Kırılma Zamanı, k=gecikme Uzunluğu. Kritik Değerler, Zivot ve Andrews (1992) den alınan değerleri göstermektedir. k nın belirlenmesinde Akaike Bilgi Kriterinden yararlanılmıştır. Kritik Değerler; Model I için - 5,43(%1) ve -4,80(%5);Model II için -4,93(%1) ve -4,42(%5); Model III için -5,57(%1) ve - 5,08(%5). ** işareti %1, * işareti ise %5 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir. Tablo 6 daki sonuçlara göre; LNLD değişkeni 1988 yılındaki kırılmayla durağan olduğu hipotezini kabul etmektedir (%1 anlamlılık düzeyinde) ve 1977 yılındaki kırılmayla durağan olduğu hipotezini reddetmektedir. GDP değişkeni ise (%1 anlamlılık düzeyinde) 1977, 1980 ve 2003 yıllarında meydana gelen kırılmayla durağan olduğu hipotezini kabul etmektedir. LNFDI değişkeni ise 1976, 1977 ve 1988 yıllarında meydana gelen kırılmaları (%1 anlamlılık düzeyinde) kabul etmektedir. Yine Tablo 6 daki sonuçlara göre; LNGNE değişkeni de (%5 anlamlılık düzeyinde) 1998, 2002 ve 2003 yıllarında meydana gelen kırılmalarda durağandır. Bu durumda Zivot-Andrews birim kök testi sonuçları %5 anlamlılık düzeyine göre değerlendirilirse sadece LNLD değişkeninin Model II ye göre (trend içeren model) durağan olmadığı sonucuna ulaşılır. Diğer değişkenlerin tamamı her üç model için de I(0) da durağandır. Tablo 7: Farklı Birim Kök Sonuçlarının Karşılaştırılması ADF PP Zivot Andrews Model I Model II Model III LNLD I(1) I(1) I(0) I(1) I(0) LNGNE I(0); I(1) I(0) ;I(1) I(0) I(0) I(0) GDP I(0) I(0) I(0) I(0) I(0) LNFDI I(1) I(1) I(0) I(0) I(0) Yapılan birim kök testlerinin sonuçları toplu olarak Tablo 7 de yer almaktadır. Buradaki üç farklı teste göre değişkenlerin bütünleşme dereceleri aynı değildir. Dolayısıyla I(0) ve I(1) gibi farklı bütünleşme dereceleri içeren değişkenlere klasik eşbütünleşme yaklaşımları (Engle ve Granger (1987); Johansen (1988)) uygulanamaz. Uygulanması durumunda ortaya çıkacak zaaf ve aksaklıklar hâlihazırda ortaya konulmuştur (Şimşek ve Kadılar, 2006:101). Bu sorunun üstesinden gelmek için Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL (Auto Regressive Distributive Lags)-sınır testi yaklaşımı uygulanmalıdır. ARDL yaklaşımının teorik içeriği ve ampirik sonuçlarına aşağıdaki bölümde yer verilmiştir. 396 Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık 2011

17 4.3. ARDL (Eşbütünleşme) ve Hata Düzeltme Modelleri Pesaran ve Shin (1995) ve Pesaran vd. (2001) tarafından geliştirilen ARDL eşbütünleşme yaklaşımı, bütünleşme dereceleri farklı olan verilere uygulanır. ARDL diğer eşbütünleşme testlerine göre bazı üstünlükleri nedeniyle uygulanmalıdır (Güney, 2008:58-61). ARDL yaklaşımı üç aşamada uygulanır: Birinci aşama, H 0 : Eşbütünleşme yoktur, hipotezine karşın sınır testi yapılmasına dayanır. Uygulanan sınır testi ile elde edilen F değeri, üst-limit (sınır) değerinden daha büyükse değişkenlerin bütünleşme derecelerinin I(0) ya da I(1) olduğuna bakılmaksızın değişkenlerin eşbütünleşik olduğu sonucuna varılmaktadır. Aşağıda yer alan Eşitlik 5 de sınır testi için kullanılacak ARDL modeline yer verilmiştir: İkinci aşama, ARDL kullanılarak uzun dönem ilişkisi hesaplanır. Bağımlı değişken (LNLD) için ARDL(p,q 1,q 2,q 3 ) şeklinde uzun dönem denklemi tahmin edilir. Gecikme uzunluğu belirlenmesinde ise farklı yaklaşımlar vardır. Bu konudaki geleneksel yaklaşım Akaike Bilgi Kriteri (Akaike Information Criterion-AIC) ve Schwarz Bayezyen Kriter lerinden ( Schwarz Bayesian Criterion -SBC) hangisi daha düşük gecikme uzunluğu verirse onu tercih etmektir. Her iki kriter de aynı gecikme uzunluğunu verirse bu sefer de katsayı standart hataları daha düşük olan kullanılmalıdır (Pahlavani, 2005). Pesaran ve Shin (1998) e göre ise SBC seçim kriteri olarak tercih edilmelidir. Çünkü AIC den daha uygun bir model seçim kriteridir ve daha iyi performans gösterir. Buna göre tahmin edilecek olan uzun dönem ilişki denklemi aşağıdaki Eşitlik 6 daki gibidir: (5) (6) ARDL testinin üçüncü aşaması ise HDM yaklaşımıdır (Narayan ve Narayan, 2004). HDM ile kısa dönem meydana gelen sapmalardan sonra tekrar dengeye gelinip gelinmediği, dengeye geliniyorsa da ne kadarının telafi edildiği belirlenmektedir. HDM ye ilişkin eşitlik aşağıda yer almaktadır: 4.4. Ampirik Bulgular İncelenen veri seti yıllık olduğu için maksimum gecikme uzunluğu iki olarak alınmıştır. Eşitlik 5 e göre yapılan sınır testi sonuçlarına göre modelin F-istatistiği değeri %5 anlamlılık düzeyinde 4,4521 olarak bulunmuştur ve bu değer, Pesaran vd. (2001:300) deki kritik değerlerle (2,79 ve 3,67) karşılaştırıldığında üst kritik değerin üzerindedir. Sıfır hipotezi reddedilmektedir; diğer bir deyişle seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi vardır. Bu sonuca göre uzun dönemde FDI, GNE ve GDP (7) Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık

18 Doğrudan Yabancı Yatırımlar-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği değişkenleri LD bağımlı değişkenini açıklayıcı değişken olarak kullanılabileceklerdir. Dolayısıyla değişkenler arasında mevcut olan eşbütünleşme ilişkisi nedeniyle uzun ve kısa dönem ilişkileri belirlemek amacıyla ARDL modelleri kurulabilecektir. Uzun dönemli ARDL modelinin katsayı tahmin sonuçları aşağıda yer alan Tablo 8 de verilmiştir. Gecikme uzunluklarının belirlenmesinde ise AIC ve SBC bilgi kriterlerinden yararlanılmıştır. Ancak çalışmada hem AIC hem de SBC aynı gecikme uzunluğunu (2,0,0,0) ve aynı standart hataları işaret ettiği için değişkenler için en uygun ARDL modelinin ARDL (2,0,0,0) olduğu sonucuna varılmıştır. Tablo 8: ARDL (2,0,0,0) Modelinin Uzun Dönem Katsayılarının Tahminleri Bağımlı Değişken: Değişken Katsayı Std. Hata t-değeri p-değeri LNFDI -0,082 0,117-0,702 0,488 LNGNE 9,322 16,41 0,567 0,474 GDP -0,01 0,516-0,385 0,702 C -44,480 76,834-0,578 0,567 Not: *, ** ve *** işaretleri sırasıyla %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir. Model Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Schwarz Bayesyen Kriteri (SBC) ile tahmin edilmiştir. Yukarıdaki Tabloda (Tablo 8) yer alan katsayı tahminlerine göre, istihdamı etkilediği düşünülen değişkenlerin dördünün de işgücü talebi üzerinde uzun dönem ilişkisi tespit edilememiştir. Eğer, etkinin istatistiki etkisi (olasılık değeri) dikkate alınmazsa DYY ile istihdam arasında negatif bir ilişkinin varlığından bahsedilebilir. Esasen, her iki etki de (anlamsız ya da negatif etki) daha önce yer verilen bu konudaki ampirik çalışmalarla uyumlu bir sonuç vermiştir (Karagöz, 2007; Aktar ve Öztürk, 2009; Hisarcıklılar vd. 2009; Vergil ve Ayaş, 2009). Bu kapsamda Tablo 8 deki sonuçlara bakarak Türkiye ye gelen DYY nin istihdam üzerinde kayda değer bir etki yapmadığı görülmektedir. Bu durumun temel nedeni gelen DYY lerin önemli bir bölümünün hizmet alt sektörüne yönelmesidir (Şekil 1). Tablo 9: ARDL (2,0,0,0) Modelinin Hata Düzeltme Modeli Katsayı Tahminleri Değişken Katsayı Std. Hata t-değeri p-değeri LNFDI1-0,332 0,182-1,8282 0,077* LNFDI -0,002 0,005-0,404 0,688 LNGNE 0,268 0,207 1,293 0,205 GDP 0,000 0,001-0,497 0,622 C -1,282 0,964 1,329 0,193 ecm(-1) -0,028 0,047-0,602 0,551 Kısa dönem ilişkilerine ilişkin değişken tahmini ARDL yaklaşımına dayalı HDM ile tahmin edilmiştir. Tahmin sonuçları Tablo 9 da yer almaktadır. HDM nin kararlı olabilmesi için hata düzeltme katsayısının (ecm(-1)) negatif işaretli olması gerekmektedir. Tablo 9 dan da görüldüğü gibi tahmin sonucuna göre negatif işaretlidir (-0,028), ancak istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ancak istatistiksel 398 Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık 2011

19 olarak anlamlı olsa dahi istihdamdaki kısa dönemdeki dengesizliğin uzun dönemde giderilmesi de güç gözükmektedir (Tablo 9 daki katsayıya göre her yıl %0,028 oranında düzeltme beklenilir). Sonuç Artan nüfusu ile büyüyen yerel pazarı ve serbest piyasa ekonomisiyle gittikçe daha fazla bütünleşen yapısıyla Türkiye, önemli miktarda DYY çekme potansiyeline sahip bir ülkedir. Nitekim 2000 yılı sonrası Türkiye ye gelen DYY akımlarında bir önceki döneme göre ciddi oranda artışlar olmuştur ve artan büyüme rakamları da bu gelişmeye eşlik etmiştir. Ancak bu gelişmelere rağmen işsizlik rakamları da yüksek seyretmeye devam etmiştir. Türkiye ye gelen DYY ile işgücü talebi arasındaki ilişki bu bakımından üzerinde durulması gereken bir konudur, ancak yapılan çalışmalara bakıldığında DYY-istihdam ilişkisinin ihmal edilen bir çalışma alanı olduğu görülmektedir. Bu çalışmada sözü edilen eksikliği gidermek amacıyla Türkiye ye döneminde gelen, yıllık DYY ile istihdam (işgücü talebi) arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Öncelikle istihdamı etkilediği düşünülen DYY (FDI), GNE ve GDP değişkenlerinin birim kök sınamalarına yer verilmiştir. Yapılan ADF, PP ve Zivot- Andrews birim kök testleri ile veriler arasında farklı eşbütünleşme dereceleri bulunmuştur. Farklı bütünleşme içeren dizilere geleneksel eşbütünleşme testlerinin (Engle ve Granger (1987); Johansen (1988)) uygulanması doğru sonuçlar vermediğinden daha tutarlı ve iyi sonuç verdiğine inanılan ARDL-sınır testi yaklaşımına göre analiz yapılmıştır. Yapılan ARDL-sınır testi ile açıklayıcı değişkenler (DYY, GNE ve GDP) ile bağımlı değişken (LD) arasında eşbütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. ARDL yaklaşımı çerçevesinde verilerin uzun dönemli ilişkilerini test etmek bakımından uzun dönem katsayı tahminlerine başvurulmuştur. Yapılan analizde AIC ve SBC ye göre en uygun model spesifikasyonunun ARDL (2,0,0,0) olduğu belirlenmiştir. ARDL (2,0,0,0) modelinden elde edilen uzun dönem katsayı tahminlerine göre ise istihdam düzeyi ile DYY, GNE ve GDP arasında anlamlı bir ilişki kurulamamıştır. Bu sonuçlara göre söz konusu dönemde Türkiye ye gelen DYY lerin istihdam üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görünmemektedir. Daha önce de belirtildiği gibi Türkiye üzerine yapılan ampirik çalışmalar gelen DYY akımlarının önemli ölçüde istihdam yaratıcı etkisi olmadığını ortaya koymuştur ve de Türkiye ye gelen DYY ler genellikle istihdam yaratma kapasitesi sınırlı olan hizmet alt sektörlerine (finans, haberleşme-ulaştırma) gelmektedir. Çalışmada bulunan sonuçlar, benzer şekilde DYY lerin istihdam yaratıcı etkileri olmadığını ortaya koymuştur. Bu kapsamda sonuçlar iki farklı noktaya işaret etmektedir. Birincisi, Türkiye nin DYY çekme potansiyelinin imalat, turizm veya madencilik gibi farklı alanlara kaydırılması daha uygun bir seçenek olarak belirmektedir. İkinci olarak ise DYY lerden istihdam yerine teknoloji transferi, ihracat ve fiyatlar gibi alanlarda yararlanılması ön plana çıkarılması alternatif bir politika aracı olarak gündeme gelebilir. Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık

20 Doğrudan Yabancı Yatırımlar-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği Kaynakça Aktar, I. ve Öztürk, L. (2009), Can Unemployment be Cured by Economic Growth and Foreign Direct Investment in Turkey?, International Research Journal of Finance and Economics, 27, Alpar, C. (1980), Çok Uluslu Şirketler ve Ekonomik Kalkınma, Ankara: Turhan Kitabevi. Amirahmadi, H. ve Wu, W. (1994), Foreign Direct Invesment in Developing Countries, The Journal of Developing Areas, 28, Arıman, A. (2002), Türkiye ye Daha Fazla Yabancı Çekebilmek İçin İzlenmesi Gerekli Politikalar, A. Tarhan (der.), Ekonomik İstikrar, Büyüme ve Yabancı Sermaye içinde, Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Yayını. Asiedu, E. (2004), The Determinants of Employment of Affiliates of US Multinational Enterprises in Africa, Development Policy Review, 22(4): Avcıoğlu, D. (1969), Türkiye nin Düzeni (Dün-Bugün-Yarın), Ankara: Bilgi Yayınevi. Baldwin, R. E. (1995), The Effect of Trade And Foreign Direct Investment On Employment and Relative Wages, NBER Discussion Paper, 5037, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass. Barry, F. ve Bradley, J. (1997), FDI and Trade: Irish Host-Country Experience, The Economic Journal, 107(445), Behrman, J. N. (1972), The Role of International Companies in Latin America: Autos and Petrochemicals, Lexington Books, Lexington MA. Brady, D ve Wallace, M. (2000), Spatialization, Foreign Direct Investment and Labor Outcomes in the American States, , Social Forces, The University of North Carolina Press, 79(1), Brainard, S.L. ve. Riker, D.A. (1997), Are U.S. Multinationals Exporting U.S. Jobs?, NBER Discussion Paper, 5958, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Mass. Boratav, K. (2002), Türkiye İktisat Tarihi ( ), Ankara: İmge Kitabevi. Chang, S.C. (2007), The Interactions Among Foreign Direct Investment, Economic Growth, Degree of Openness and Unemployment in Taiwan, Applied Economics, 39(13), Davidson, C., Matusz, S.J. ve Kreinin, E.M. (1985), Analysis of Performance Standards for Direct Foreign Investments, The Canadian Journal of Economics, 18(4), Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), (2001) Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Ankara: ÖİK Raporu. De Loecker, J. ve Konings, J. (2003), Creative Destruction and Productivity Growth in an Emerging Economy: Evidence from Slovenian Manufacturing, LICOS Discussion Papers, 138/2003, Belgium. Dos Santos, T. (1970), The Structure of Dependence, The American Economic Review, 60(2), Driffield N. ve Taylor, K. (2000), FDI and the Labour Market: A Review of the Evidence and Policy Implications, Oxford Review of Economic Policy, 16(3), Dumludağ, D. (2003), Türkiye de Yabancı Sermaye Yatırımlarının Tarihsel Gelişimi, Toplum ve Bilim Dergisi, Bahar, 96, Maliye Dergisi Sayı 161 Temmuz -Aralık 2011

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2

NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY 2 Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt 9, Sayı: 2, 2007 NET PORTFÖY YATIRIMLARI ĐLE REEL FAĐZ ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ -1992:I - 2005:IV M.Vedat PAZARLIOĞLU 1 Emrah GÜLAY

Detaylı

Özet. İsmet GÖÇER * Osman PEKER **

Özet. İsmet GÖÇER * Osman PEKER ** Yabancı Doğrudan Yatırımların Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri: Türkiye, Çin ve Hindistan Örnekleminde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi İsmet GÖÇER * Osman PEKER ** Özet Bu çalışmada,

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ **

TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ. Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ ** KMU İİBF Dergisi Yıl:10 Sayı:14 Aralık/2008 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE HAREKETLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ Özet Muhsin KAR * Fatma TATLISÖZ ** Bu çalışmanın temel amacı, 1980-2003

Detaylı

YABANCI SERMAYE AKIMLARININ YURTİÇİ TASARRUF VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

YABANCI SERMAYE AKIMLARININ YURTİÇİ TASARRUF VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ YABANCI SERMAYE AKIMLARININ YURTİÇİ TASARRUF VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. İbrahim Örnek Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Uluslararası literatürde

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 16.03.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 22.06.2011 Cilt: 13, Sayı: 3, Yıl: 2011, Sayfa: 39-63 Online Yayın Tarihi: 26.10.2011 ISSN:

Detaylı

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER İLE OLAN ETKİLEŞİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Tuba B. Direkçi Gaziantep Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü Sinan Kaygusuz Defterdarlık Uzman

Detaylı

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME

ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME ENERJİ İTHALATI CARİ AÇIK İLİŞKİSİ, VAR ANALİZİ İLE TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME THE RELATIONSHIP BETWEEN ENERGY IMPORT AND CURRENT ACCOUNT DEFICIT: THE CASE OF TURKEY WITH VAR ANALYSIS Doç. Dr. Murat

Detaylı

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İnovasyonun Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz

Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İnovasyonun Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde İnovasyonun Belirleyicileri: Ampirik Bir Analiz Şevket TÜYLÜOĞLU Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümü tuyluoglu@gmail.com Şenay SARAÇ Yrd.Doç.

Detaylı

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi

Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik Büyüme Dinamikleri: Bir Panel Veri Analizi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:1, s.127-136 Year:2012, Vol:4, No:1, s. 127-136 Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Ekonomik

Detaylı

Working Paper Türkiye'de Sanayi Sektörü - Iktisadi Büyüme Ilişkisinin Kaldor Hipotezi Çerçevesinde Test Edilmesi

Working Paper Türkiye'de Sanayi Sektörü - Iktisadi Büyüme Ilişkisinin Kaldor Hipotezi Çerçevesinde Test Edilmesi econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Arisoy,

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Social Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7444 Received: March 2015 NWSA ID: 2015.10.3.3C0129 Accepted: July 2015 E-Journal of New World Sciences Academy Munise Ilıkkan Özgür Aksaray

Detaylı

TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE REKABET GÜCÜ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE REKABET GÜCÜ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2014 Cilt: IX Sayı: I Özet TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE REKABET GÜCÜ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ekrem ERDEM 1 Ahmet KÖSEOĞLU 2 Bu çalışmada teknolojik değişim

Detaylı

Finansal Yenilikler ve Para Talebi

Finansal Yenilikler ve Para Talebi A. OKTAYER Finansal Yenilikler ve Para Talebi Asuman OKTAYER * Özet Bu çalışmada, Türkiye de finansal yenilikler ve para talebi arasındaki ilişki, 1991.1-2010.4 dönemine ilişkin üçer aylık veri kullanılarak

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YURTİÇİ YATIRIMLAR ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YURTİÇİ YATIRIMLAR ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE YURTİÇİ YATIRIMLAR ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Erciyes Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu makalenin amacı, doğrudan

Detaylı

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE İHRACAT VE İTHALATINA ETKİSİ Alaattin KIZILTAN (*) Mustafa ERSUNGUR (**) Özgür POLAT (***) Özet: Bu çalışmada, gölge değişkenli ekonometrik modeller ile

Detaylı

planlarında hedefler ve gerçekleşen değerler olmak üzere karşılaştırma yapılarak açıklanmıştır.

planlarında hedefler ve gerçekleşen değerler olmak üzere karşılaştırma yapılarak açıklanmıştır. 1. GİRİŞ Türkiye ekonomisinin en çok tartışılan konularının başında enflasyon, istihdam ve büyüme gelmektedir. Gerçekten bu makro değişkenlerde yaşanan çeşitli sorunlar sadece Türkiye nin değil, gelişme

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. GENEL ARAŞTIRMALAR Fulya BAYRAKTAR İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. YABANCI SERMAYENİN TANIMI VE TARİHÇESİ... 4 1.1. Yabancı Sermaye Yatırımları ve Türleri... 4 1.2. Yabancı Sermaye

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE ARTAN KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ, RİSKLER VE POLİTİKA ARAÇLARI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Kezban AKYOL ESER Maliye Uzman Yardımcısı

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2006 121

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2006 121 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 2, 2006 121 GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI VE EKOMİK BÜYÜME İLİŞKİLERİ: PANEL VERİ ANALİZLERİ (1990-2002) M. Kemal DEĞER

Detaylı

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET

TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM YARATAMAMA SORUNU ÖZET 368 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN İSTİHDAM ÖZET YARATAMAMA SORUNU Mehmet KARA * Mehmet DURUEL ** İktisat teorisinde uzunca bir süre büyüme ile istihdam arasında doğrusal bir ilişki kurulmuştur. Ancak son

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: SERBEST BÖLGELER AÇISINDAN BİR ANALİZ

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: SERBEST BÖLGELER AÇISINDAN BİR ANALİZ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNE ETKİLERİ: SERBEST BÖLGELER AÇISINDAN BİR ANALİZ YÜKSEK

Detaylı

ENERJİ GİRDİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME. Cumhur Çiçekçi 1

ENERJİ GİRDİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME. Cumhur Çiçekçi 1 ENERJİ GİRDİSİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR DEĞERLENDİRME Cumhur Çiçekçi 1 Özet Birçok ülkede sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik büyüme için enerjiye

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ ve TÜRKİYE UYGULAMASI

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ ve TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, EKONOMİK BÜYÜMEYE ETKİLERİ ve TÜRKİYE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ ONUR DEMİREL TEZ DANIŞMANI:

Detaylı

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. Hazine Başkanlığı (Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü) SEKTÖR ARAŞTIRMALARI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SEKTÖREL YAPIDAKİ DÖNÜŞÜM ÜZERİNE BİR İNCELEME

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F

Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F Türkiye de Ekonomik Büyüme ile İşsizlik Arasındaki İlişki: Granger Nedensellik Testi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Takım Bartın Üniversitesi- İ.İ.B.F Özet :Kriz yıllarında görülen negatif büyüme hariç olmak üzere,

Detaylı

Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi

Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi Türkiye de Tüketici ve Üretici Fiyatları Arasındaki İlişki: Yapısal Kırılma ve Sınır Testi1 Taha Bahadır SARAÇ

Detaylı

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1

Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 Türkiye de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz 1 İsmet GÖÇER Yrd.Doç.Dr., Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültes,i Ekonomi ve Finans Bölümü

Detaylı

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI VE DIŞ REKABET GÜCÜ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİ

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI VE DIŞ REKABET GÜCÜ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİ SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ/THE SAKARYA JOURNAL OF ECONOMICS DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMI VE DIŞ REKABET GÜCÜ İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN NEDENSELLİK ANALİZİ Doç Dr. Selim İNANÇLI Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F

Detaylı

Doç.Dr.Gülden Ülgen *

Doç.Dr.Gülden Ülgen * -..ara Üniversitesi ii.ilf. Dergisi ~ 2005, CİLT XX, SAYı 1 Doç.Dr.Gülden Ülgen * ÖZET Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma konusunda karşılaştıkları en büyük engel ~rsiz ser~aye birikimi olarak göze çarpmaktadır.bu

Detaylı