T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"

Transkript

1 T.C. İzmir Bornova Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE:1 Bu yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye Başkanlığı, Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek ve uygulanmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE:2 Bu yönetmelik yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Bornova Belediyesinin kendisine yasalarca verilmiş olan görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli olan bilgi teknolojileri alt yapılarının (uygulama yazılımları, programlar, bilgisayarlar, yazıcılar, e-imza, iletişim ağı alt yapısı ve cihazları, kablolama, internet servis sağlayıcılarının yönetilmesi, v.b. ) seçilmesi, ihale edilmesi, kurulması, işletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması, gelişen teknolojilere uygun olarak yenilenmesine ait tüm iş ve işlemlerin, Bilgi İşlem Müdürlüğünce yürütülmesi sırasındaki, Müdürlükte görevli personelin, çalışma usül ve esasları ile görev, yetki ve sorumluluklarını ve bunların denetimini kapsar. Hukuki Dayanak MADDE:3 Bu yönetmelik, gün ve Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesi b bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE :4 Belediye: Bornova Belediyesi, Başkan/ Belediye Başkanı: Bornova Belediye Başkanı, Başkan Yardımcısı: Müdürlüğün bağlı olduğu Başkan Yardımcısı, Müdürlük: Bilgi İşlem Müdürlüğü, Müdür: Bilgi İşlem Müdürü, Memur: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, 4. maddesinin "a" bendine konu, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince yürütülen, asli ve sürekli kamu hizmetlerini yerine getiren personeli, İşçi: Görev ve sorumlulukları işverence tanımlanan ve 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi sürekli olarak çalışan daimi işçiler ile belirli sürelerde çalıştırılan geçici işçileri, Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesine göre boş memur kadrosu karşılığı ve aynı kanun gereği, belirli sürelerle çalıştırılacak kariyerli personeli, 1 / 12

2 Taşeron Personel: Müdürlüğün sorumluluklarına dahil olan ve uzmanlık gerektiren işlerde geçici süre çalıştırılmak üzere mevzuata uygun usullerle kiralanan iş gücüne sahip personelleri ifade eder. Bilgi teknolojileri/bilişim: Her türlü donanım (her türlü bilgisayarlar ve parçaları, kablolar, anahtarlama cihazları, yazıcılar, tarayıcılar, kesintisiz güç kaynakları, modemler, telsiz erişim cihazları, internet bağlantıları, internet güvenlik cihazları, v.b.), yazılım (bilgisayarları çalıştıran işletim sistemleri, veri tabanı yönetim sistemleri, virüs önleyici yazılımlar, her türlü uygulama programları, v.b.) DHCP: Dynamic Host Configuration Protokol. Sistemdeki bilgisayarlara IP adreslerini ve buna ek olarak değişik parametreleri atamak için kullanılan servistir. LAN: Local Area Network. Yerel Bilişim Ağı. WAN: Wide Area Network. Geniş Alan Ağı. MRTG: Multi Router Traffic Grapher. WAN ve internet bağlantılarının hızlarını ve kalitesini gösteren grafiksel gösterim programı. EBYS: Elektronik Belge Yönetim Sistemi uygulama yazılımı. e-imza: Elektronik imza sayılı kanun gereğince, yaş imza ile aynı özelliklere sahip olan, akredite olmuş yazılım firmaları tarafından kurallar çerçevesinde üretilen ve kaydedilen imza çeşidi. m-imza: 5070 sayılı kanun gereğince, cep telefonları kullanılarak kaydedilen e-imza çeşididir. OCR-ICR: Optik karakter tanıma ve el yazısı tanıma uygulama yazılımları. SDP: Standart dosya planı sayılı ve tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 2008/16 sayılı Başbakanlık genelgesi gereği. İKİNCİ BÖLÜM Görev Tanımı, Bağlılık, Yetki, Sorumluluk, Kuruluş ve Teşkilatlanma Müdürlüğün Görev Tanımı MADDE: Yıllık program çerçevesinde Belediyenin orta ve uzun vadeli bilgi işlem politikalarını belirlemek, belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmaları yapmak Belediyenin merkez ve bağlı kuruluşların ilgili birimleri ile iş birliği yaparak bilgi teknolojileri sistemlerini kurmak, 5.3. Bilişim sistemlerini işletmek, bakım ve onarımlarını yapmak veya yaptırmak, 5.4. Bilişim hizmetlerini ilgili birimlerle birlikte yürütmek; 5.5. Bilişim projeleri ile ilgili olarak Belediye birimleri arasında koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak Bilgi teknolojileri standartlarının belirlenmesi ve gelişiminin izlenmesinde, bilişim kaynaklarının kullanılmasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak Gelişen bilişim teknolojisini izlemek ve bunların Belediye bünyesine aktarımı konusunda görüş ve önerilerde bulunmak Belediyenin görev alanına giren konularda bilişim sistemlerinin kullanım standartlarını belirlemek ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek Belediyenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek bilişim sistemlerini incelemek, kurum içi iş süreçlerinin araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini arttırmak amacıyla analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. 2 / 12

3 5.10. Müdürlüğünün stratejik plan ve performans programını hazırlamak Birim faaliyet raporlarını hazırlamak Müdürlüğün yıllık ve beş yıllık yatırım programını hazırlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve ilgili birimlere raporlamak Bütünleşik bilişim projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, bu projelerin yönetimi ve uygulaması için gerekli koordinasyonu sağlamak Bilişim sistemleri konularında araştırma yapmak, çalışma sonuçlarını üst yönetime rapor etmek Diğer birimlerin yapacağı araştırmalara destek vermek. Bağlılık MADDE: 6 Müdürlük; Belediye Başkanı ve Başkanın görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak görev yapar. Müdürlüğün Yetkisi MADDE:7 Mevcut yasalar ve/veya Başkan'ın talimatları doğrultusunda, Belediye bünyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleri aracılığıyla sağlanabilecek her konuda gerekli bilginin, doğru, istenilen düzey, nitelik ve zamanında elde edilmesi amacıyla ilgili sistemlerin verimli bir biçimde çalışmasını sağlamakla, Belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılım ve donanımları koordine etmekle, Belediye veri tabanlarının ve ilgili donanımın her an faal ve yedekli olmasını sağlamakla, gerekli konularda sistem analizi, program yazımı ve sistem yatırım araştırmaları yapılmasını sağlamakla, yönetim bilgi sistemleri kurmakla ve Belediyede kurulu coğrafi bilgi sistemleri ile koordine edip yürütmekle, bilgi sistemlerine ilişkin alınan geliştirme ve yatırım kararlarının uygulamaya geçirilmesini sağlamakla yetkilidir. Müdürlüğün Sorumluluğu MADDE: 8 Müdürlük, yürüttüğü tüm iş ve işlemlerde; Belediye Başkanı tarafından görevlendirilen Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı, ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirmekle sorumludur. Kuruluş ve Teşkilatlanma MADDE: 9 Müdürlük, tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik (III) Sayılı Listesi Eki hükümleri gereğince, Bornova Belediye Meclisi onayı ile kurulmuştur. Müdürlüğümüz teşkilatı aşağıdaki alt birimlerden oluşur; 1) Belge Hazırlama ve Arşivleme, 2) Taşınır Kayıt Kontrol, 3) İhale Yönetimi, 4) Son Kullanıcılar Teknik Destek, 5) Ağ ve İnternet Hizmetleri, 6) Sistem Odası Yönetimi, 7) Portal Yönetimi, 8) Uygulama Yazılımları Yönetimi, 3 / 12

4 9) Veri Tabanı Yönetimi, 10) Eğitim. Bu birimlerde, Müdür, Şef, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Programcı, Tekniker ve Memur kadrolarında olmak üzere aşağıdaki görevlerde personel çalıştırılır; 1) Bilgi İşlem Müdürü 2) Teknik İşler Birim Şefi 3) İdari İşler Birim Şefi 4) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri 5) İhale Yönetimi Sorumluları 6) Portal Yönetim Sorumluları 7) Belge Hazırlama ve Arşivleme Sorumluları 8) Veri Tabanı Yönetim Sorumluları 9) Uygulama Yazılımları Yönetimi Sorumluları 10) Sistem Odası Yönetimi Sorumluları 11) Son Kullanıcılar Teknik Destek Sorumluları 12) Eğitim Sorumluları 13) Ağ ve İnternet Hizmetleri Sorumluları Bu görevleri yürütecek personellerin yetki, görev ve sorumlulukları 10. Maddede belirtilmiştir. Aşağıda belirtilmemiş veya mevzuattaki değişiklikler sonucu ortaya çıkmış olan yeni yetki, görev ve sorumlulukların verileceği personelleri belirlemeye Müdür yetkilidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personelin Yetki, Görev ve Sorumlulukları ile Nitelikleri Yetki, Görev ve Sorumluluklar MADDE: 10 1) Bilgi İşlem Müdürü'nün Yetki, Görev ve Sorumlulukları 1. Belediye Başkanı'nın yetki verdiği Başkan Yardımcısının gözetimi ve denetimi altında, yürürlükte olan mevzuat gereği Müdürlüğün; idaresine, organize edilmesine, kadrolar arasında görevlerin dağıtılmasına, iş ve işlemlerin yeniden düzenlenmesine ilişkin iç düzenlemeleri yapar, 2. Başkanlığın belirlediği stratejik planlar, hedefler ve amaçların yol göstericiliği altında, genel politikalarını kendi uğraş alanlarını ilgilendirdiği derecede bilir, genel politikaların uygulanmasını devamlı olarak izler, amaçlara uygunluğunu araştırır, genel politikalarda yapılması gerekli değişiklikleri bildirir, 3. Başkanlığın amaç ve hedeflerini personele açıklar, en iyi şekilde yönlendirir ve uygulamaları kontrol eder, 4. Müdürlüğün işlerini en kısa zamanda ve en ekonomik olarak istenen şekilde sonuçlandırmak üzere planlar, 5. Gelecekte doğacak ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde elindeki kadro, makine, işyeri ve teçhizatın planlamasını yapar, 6. Müdürlüğün yıllık faaliyet planını Başkanlığın stratejik hedeflerine göre hazırlar, faaliyet planına göre yıllık bütçesini hazırlar, Başkanlıkça belirlenmiş zamanda ilgili birime verir, 4 / 12

5 7. Kendisinin ve personelinin beceri ve mesleki bilgi açısından gelişmesini sağlamak üzere eğitim planlamasını yapar, 8. Personeline görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli yetkilendirmeyi yapar, onları inisiyatiflerini ve yetkilerini kullanmaya teşvik eder, 9. Kendisinin ve müdürlüğünün verimli ve etkin çalışmasına yardım edecek konularda bilgisini arttırır, 10. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş metotları ve diğer ilgili yürürlükte olan mevzuata uygunluğu sağlar, bunların uygulanmasını sürekli kontrol eder; düzeltilmesi gereken hususlar için de olumlu öneri ve teklifleri, bir üst amirinin görüşüne sunar. 11. Müdürlük dışındaki danışmanlık hizmeti verebilecek kişi ve kurumlarla bağlantıyı sağlar ve onlardan faydalanmayı temin eder, 12. Müdürlük harcamalarının bütçeye uygunluğunu devamlı kontrol altında bulundurur, 13. Planlanan işlerden sapmalar olması durumunda bunların sebeplerini araştırır, düzeltici ve ileride tekrarlanmasını önleyici tedbirleri alır, 14. Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve sonuçlarını tespit etmek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak için istatistikî bilgileri hazırlar. Gerektiğinde bu bilgileri amirlerine ve ilgililere sunar, 15. Harcama yetkilisi olup, bütçe ödeneklerinin verimli ve yerinde harcanmasını sağlar. 16. Faaliyet sahası ile ilgili proje ve taslaklar hazırlayıp bunları uygulamaya geçirebilmek için üstlerin onayına sunar, 17. Müdürlüğün yıllık iş plan ve programına uygun olarak gerekli işlemlerinin yapılmasını, kontrolünü ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlar. 18. Müdürlüğün yıllık faaliyetleriyle ilgili istatistiksel bilgileri de içeren dönemsel raporun hazırlanması işlemlerinin yapılmasını sağlar. 19. Müdürlüğün görev alanıyla ilgili ihale konusu iş ve işlemlerin, yürürlükte olan ihale mevzuata çerçevesinde yapılmasını sağlar. 20. Görevle ilgili her türlü iç/ dış yazışmaların yapılmasını sağlar, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunar, verilen kararları uygular. 21. Müdürlüğe gelen tüm evrakın ilgililere usulünce iletilmesini sağlar. 22. Ekonomiklik, üretkenlik, yüksek verimlilik oluşturmak amacıyla yürürlükte olan mevzuat ve stratejik hedefler çerçevesinde dış hizmet alım yoluyla yapılması mümkün olan hizmetleri uzman kişi veya kurumlara usulüne uygun yaptırılmasını sağlar. 23. Çalışanlarının tabi oldukları mevzuata uygun izin ve hastalık gibi işlemlerini yürütür, devam durumunu takip eder ve denetler ve ilgili diğer birimlerle koordinasyonu sağlar. 24. Stratejik planlama ile müdürlüğe verilen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlar. 25. İç Kontrol kapsamında Müdürlüğünün yerine getirmesi gerekli görevlerin zamanında yerine getirilmesini denetler. 26. Birim arşivinin standart dosya planlarına ve genel arşivleme standartlarına uygun olarak düzenlenmesini sağlar. 2) İdari İşler Birim Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Bornova Belediyesi kurumsal yapısı içerisinde gerçekleştirilmesi gerekli olan ve Müdürlüğün esas kurulma nedeni olan iş ve işlemleri yerine getirebilmesi için gerekli tüm yardımcı işlerin gerçekleştirilmesini sağlar. Bu görevlerini alttaki sorumlular ile birlikte yerine getirir; a) Belge Hazırlama ve Arşivleme Sorumluları, 5 / 12

6 b) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri, c) İhale Yönetimi Sorumluları. Tüm bu işlerin kendi koordinatörlüğünde gerçekleştirilmesinden müdüre karşı sorumludur. 2.1) Belge Hazırlama ve Arşivleme Sorumluları 1. Müdürlüğün haberleşme ve evrak akışını sağlamak. 2. Müdürlüğün yıllık faaliyet planının stratejik hedeflere göre hazırlanmasında 3. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı eğitimlere istekli 4. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş 5. Amirlerce kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun 6. Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydını tutmak, gerekli belgeleri düzenlemek ve takip etmek, önemli olan evrakı usulüne uygun olarak muhafaza etmek. 7. Her türlü müdürlük ihtiyaçlarının giderilmesi sırasında oluşan evrak trafiğini, kontrol etmek ve arşivlenmesini denetlemek. 8. Müdürlüğün görev tanımına giren her türlü iç ve dış yazışmaları hazırlamak ve dağıtımlarını sağlamak. 9. Müdürlüğe gelen ve müdürlükten giden tüm evrakların EBYS ye ya da kayıt defterine kaydını yaparak ilgili yerlere düzenli ve zamanında zimmetli olarak göndermek/havale etmek. 10. Müdürlük yıllık bütçe tablolarını hazırlanmasına yardımcı olmak. 11. Müdürlüğün büro malzemesi teminini sağlamak. 12. Birim arşivinin standart dosya planına uygun olarak etiketlenmesini sağlamak, arşivin fiziksel düzenini sağlayıcı önlemler almak. 13. Elektronik arşiv (EBYS) ve arşiv yönetim sistemi (AYS) veri tabanları üzerinde tutulan belge bilgilerinin mevzuata uygun olarak tutulmasını denetlemek. 14. Elektronik arşivlerin doğru SDP ile girişlerinin yapılmakta olduğunu kontrol etmek, 15. Her yıl İmha ve Ayıklama Komisyonunun kurulması ve çalışmalarını yönlendirmek, 16. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne verilmesi gerekli dönemsel belgelerin hazırlanmasını ve iletilmesini sağlamak. 2.2.) Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilileri tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliğine göre seçilmiş bulunan taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumlulukları ; 1. Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim almak, arşive kayıtlarını yapmak, stok alanı içerisinde koruyucu önlemler almak, kullanım yerlerine teslim etmek, yönetmeliklerde ve tebliğlerde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutmak ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek, 2. Müdürlük ambarına giren ve çıkan tüm malzemelerin kayıtlarını zamanında tutmak. 3. Teslim alınan demirbaş malzemenin korunması, ilgililere zimmetlenmesi, demirbaş eşyanın giriş ve çıkışlarının listeye göre düzenli olarak kontrolünü yapmak. 4. Harcama yetkilisinin talimatı ile dönemsel ambar sayımlarını gerçekleştirmek. 6 / 12

7 Müdürlüğün yıllık faaliyet planının stratejik hedeflere göre hazırlanmasında amirinin istediği tüm iş ve işlemleri yerine getirmek. 5. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı eğitimlere istekli 6. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş 7. Amirlerce kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun 8. Gerektiğinde kurulacak Hurda malzeme ve demirbaş ların belirlenmesi için mevzuata uygun çalışmaları gerçekleştirmek ve hurdaların değerlendirilmesini sağlamak. 2.3.) İhale Yönetimi Sorumluları 1. İlgili mevzuat gereğince dışarıdan ihale yoluyla satın alınacak mal ve hizmetlerin alım işlemleri için gerekli tüm çalışmaların yapılarak sonuçlandırılmasını sağlamak sayılı Kamu İhale Kanunu ve uygulama yönetmelikleri konusunda kendini geliştirmek, 3. Devlet Malzeme Ofisi nden yapılacak alımlarda tüm yazışmaları ve iş akışını takip etmek. 4. Bütçe hazırlama öncesi piyasa araştırması yapmak, 5. Harcama bütçesini sürekli izleyerek amirini harcamalardan haberdar etmek, 6. Müdürlüğün yıllık faaliyet planının stratejik hedeflere göre hazırlanmasında 7. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı eğitimlere istekli 8. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş 9. Amirlerce kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun 10. Yapılması ihalenin cinsine göre 4734 sayılı kanunda belirtilen en uygun ihale yöntemi ile alınmasını sağlamak. 11. İşe yeni başlayan işçi, memur ve sözleşmeli personel için e-imza temin etmek. İdari İşler Birimi Şefi, yukarıda görevleri tanımlanan işlerin koordinasyonunu sağlamaktan, personelini sevk ve idare etmekten ve Teknik İşler Birimi Şefliği ile eşgüdüm içerisinde çalışarak, tamamlanması gerekli işlerin zamanında bitirilmesini sağlamaktan, Bilgi İşlem Müdürü ne karşı sorumludur. 3) Teknik İşler Birim Şefinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Bu yönetmeliğin Madde.7 de bahsedilen müdürlük ana iş konularında görevini yerine getirebilmesi için kurulmuş olan bu birim, teknik bilgi birikimi ve tecrübeye sahip personellerden oluşmaktadır. Teknik İşler Birimi bu görevlerini alttaki sorumlular ile birlikte yerine getirir; 1) Son Kullanıcılar Teknik Destek Sorumluları 2) Ağ ve İnternet Hizmetleri Sorumluları 3) Sistem Odası Yönetimi Sorumluları 4) Portal Yönetimi Sorumluları 5) Uygulama Yazılımları Yönetimi Sorumluları 6) Veri Tabanı Yönetim Sorumluları 7) Eğitim Sorumluları 7 / 12

8 Tüm bu işlerin kendi koordinatörlüğünde gerçekleştirilmesinden müdüre karşı sorumludur. 3.1) Son Kullanıcılar Teknik Destek Sorumluları 1. Belediyemizdeki bilişim cihazları (kişisel bilgisayar, monitör, yazıcı, tarayıcı, switch, router, modem, Access point, v.b.) ve sarf malzemesini (yazıcı toneri, yazıcı kartuşu, cd, dvd, taşınabilir bellek, v.b.) kullanımını ve teminini planlamak, teknik desteğini sağlamak. 2. Personelin kullanmakta olduğu e-imza (nitelikli elektronik sertifika) cihazlarında oluşabilecek sorunların çözülmesini sağlamak. 3. Kişisel bilgisayarların envanter takibinin yapılmasını sağlayıcı tedbirler almak ve sistemleri geliştirmek, yazılım/donanım arızalarının belirlenmesi, giderilmesi ve periyodik bakım, onarımlarını yapılmasını ve izlenmesini sağlamak. 4. Bilgi işlem donanımlarının kurulması, faaliyete geçirilmesi ve kontrolünün gerçekleştirilmesini, bu faaliyet ile bilgi giriş /çıkış birimleri, çevre birimleri ile bilgisayar sisteminin denetimlerini sağlamak. 5. Donanım yedek parça malzemeleri ihtiyaçlarını belirleyerek satın alınması için piyasa fiyatı araştırmak. Bu nedenle müdürlüklerin ambarlarında bulunan tüm aktif bilişim cihazlarının doğru ve güncel envanterini tutmak için önlemler almak ve sistemler geliştirmek. 6. Müdürlüklerden gelen her türlü donanım arıza bildirimlerini kaydetmek, arızaya yerinde müdahale etmek, arızanın giderilmesini sağlamak. 7. Müdürlüklerden gelen bilgisayar programları ve donanım kullanımları hakkında eğitim isteklerini amirine iletmek. 8. Kesintisiz güç kaynağı kullanımı konusunda amirine bilgi vermek. 9. Diğer müdürlüklerde rastladığı iyileştirmeye açık alanlar konusunda amirini sürekli bilgilendirmek. 10. Müdürlüğün yıllık faaliyet planının stratejik hedeflere göre hazırlanmasında 11. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı eğitimlere istekli 12. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş 13. Amirlerce kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun 14.Tüm müdürlüklerde kullanılan yazıcı ve tarayıcıların kullanmakta oldukları tonerler hariç diğer tüm ömürlü malzemelerinin kullanımlarını kontrol ederek, işlerin aksamasına fırsat vermeden zamanında ihale edilmesini sağlamak. 3.2) Ağ ve İnternet Hizmetleri Sorumluları: 1. Yapılmış olan yerel ve geniş veri ağı kurulumlarının işlerliğini test etmek. 2. Belediyemizde kullanılacak özel bilişim/iletişim malzeme ve ürünlerinin veya yöntemlerin teknolojik yönlerini incelemek ve bunlar için danışmanlık hizmeti vermek. 3. Firewall (ateş duvarı) kurulumunu gerçekleştirerek, internet yoluyla olabilecek saldırıları önlemek. 4. Belediyemiz ağına bağlı tüm bilgisayarların internet ve diğer yollarla bulaşabilecek virüsleri engellemek amacıyla anti-virüs sistemleri araştırmak, satın alınmasını denetlemek ve kuruluşunu gerçekleştirmek. 5. Belediyemiz merkez binası ile diğer hizmet binalarında yer alan müdürlüklerin 8 / 12

9 yerel ve geniş veri ağı (LAN / WAN) bağlantısını sağlamak. 6. Belediyemiz ile çalışma faaliyetlerinde bulunan tüm kurum ve kuruluşlar ile gerekli bağlantı alt yapılarını kurmak, güvenli veri iletişimini sağlamak 7. Uzak birimlerle olan haberleşme ağım kurmak ve bilginin merkezi sistemde sürekli güncel olarak toplanmasını ve vatandaşlara doğru bilgi aktarılması için gerekli altyapının kurulmasını sağlamak. 8. kurumsal e-posta hizmetinin yönetilmesini ve kurum içerisinde yaygın kullanımını sağlamak. 9. Yerel ağ yönetim çözümleri, ağ yapıları, protokolleri, mimarileri ve güvenliğinin etkin ve verimli olmasını sağlamak. 10. Kullanıcılara, İnternet Kullanım Yönergesi kapsamında yetkilendirmeleri gerçekleştirmek 11. DHCP yönetimi kurallarını belirlemek. WAN içerisinde IP işleyişinin sorunsuzca gerçekleşmesini sağlamak. 12. Kullanıcıların ağ içerisinde sorunsuz çalışabilmeleri için kolay tanıtma sistemlerini kurmak ve her türlü kullanıcı trafiğini yönetmek. 13. İnternet servis sağlayıcı firma araştırması yapmak, teknik şartname hazırlamak, çalışılan firmanın vermiş olduğu MRTG loğlarını inceleyerek, kesintisizliği sağlamak. 14. Müdürlüğün yıllık faaliyet planının stratejik hedeflere göre hazırlanmasında 15. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı eğitimlere istekli 16. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş 17. Amirlerce kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun 18. Kurum bünyesinde, korsan yazılım ve idarece uygun görülmeyen teçhizatın kullanılmasını önlemek. 19. Bilgisayarlarda kullanılan yazılımların lisanslarının kontrolünü yapmak, lisanssız program kullanılmaması için Önlemler geliştirmek. 3.3) Sistem Odası Yönetimi Sorumluları 1. Belediyemiz yönetim bilgi sisteminin düzenli çalışması için ana bilgisayarlar ve diğer cihazların iyileştirilmesi, güvenliği ve bakımlarını sağlamak. 2. Belediye yönetim bilgi sistemi çerçevesinde üretilen verilerin yedekleme işlemini yapmak ve yedeklerin korunmalarını sağlamak. 3. Bilgi güvenliğini sürekli kılmak için gerekli önlemleri almak, müdürlüklerin de gerekli önlemleri almalarını sağlamak. 4. Sistem odasında bulunan kritik önemdeki bilişim cihazlarının (sunucu bilgisayar, switch, modem, router, fire wall, v.b.) güvenli bir ortamda çalışması için gerekli önlemleri (kesintisiz güç kaynakları, ısı, toz, nem yalıtımı, yangın, kilit, v.b.) almak. 5. Sunucu bilgisayar ' ların güvenliğine ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak. 6. Sistemi sürekli faal halde tutmak için diğer çevresel destek birimlerinin uyumluluğunu sağlamak, bununla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarını koordine etmek, işletim sisteminin bakımını, donanımın ve altyapının fiziksel güvenliğini sağlayıcı çalışmaları yapmak. 7. Bilgisayar sistemlerinin bir bütün olarak etkin çalışmasını sağlamak, sistemin sorunsuz çalışmasına engel olan faktörleri tespit edip çözüm getirmek. 8. Bilgisayar sistemlerinin dinamik olarak iyileştirilmesini sağlamak, bu kapsamda alınacak donanımın teknik özelliklerini belirlemek. 9 / 12

10 9. Sistem odasında bulunan ana bilgisayar sisteminin, yan ünitelerinin ve ağ cihazlarının, ağ içerisinde kullanılan çevre birimlerinin ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak. 10. Müdürlüğün yıllık faaliyet planının stratejik hedeflere göre hazırlanmasında 11. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı eğitimlere istekli 12. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş 13. Amirlerce kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun 3.4) Portal Yönetimi Sorumluları 1. Portalımızı oluşturan web sayfalarını hazırlamak ya da hazırlatmak, Web sayfamızdaki e-belediyecilik sayfası ve interaktif uygulamaların sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesini sağlamak. 2. Belediyemizle ilgili haberlerin ve çalışmaların duyurulması ve e-belediyecilik çalışmaları için belediyemiz içinde yayınlanan intranet web sayfasını alt yapısının oluşturulması ve yayınlanmasını sağlamak. 3. Belediyemiz web sayfası/portalın bulundurulmasını, hazırlanmasını ve düzgün işleyişini sağlamak, dinamik portal ile ilgili kontrolleri yapmak. 4. Belediyenin sahip olduğu web domainlerin süre ve sahiplik kontrollerini yapmak 5. WEB alanı ve e-posta barındırma hizmetlerinin araştırmasını yapmak, kesintisiz hizmet alımını gerçekleştirici önlemler almak 6. Müdürlüğün yıllık faaliyet planının stratejik hedeflere göre hazırlanmasında 7. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı eğitimlere istekli 8. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş 9. Amirlerce kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun 3.5) Uygulama Yazılımları Yönetimi Sorumluları 1. Belediyemizde bilgi sistemleri konusunda AR-GE çalışmalarını yürütmek ve belediyemiz yapısına uygun yeni projeler geliştirmek. 2. E-belediyecilik çalışmaları kapsamında, Kent Bilgi Sistemi projeleri geliştirmek, Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulabilmesi için araştırmalar yapmak. 3. Kendiler için sunulan hizmetin kalitesini artırmak amacı ile başlatılan e- belediyecilik uygulamalarının hazırlanmasını sağlamak, güncelleştirilmesi ve geliştirilmesi için yöntemler geliştirmek. 4. Belediye yönetim bilgi sisteminin hazırlanması, geliştirilmesi ve bakımı amacıyla aramızda sözleşme yapılmış olan firma ile birlikte sistem analizleri yapmak, yeni yapılmış programları teslim almak, müdürlüklerden gelen her türlü yeni istek ve sorunun ilgili firmaya iletilmesi ve çözümlerini takip etmek. 5. Belediyemizin tüm Müdürlüklerinden gelen yazılım ihtiyaçlarını analiz etmek, piyasa araştırması yapmak, belediyemizdeki bilişim alt yapısına uygunluklarını denetlemek. 6. Birimlerden program kullanımları hakkında gelen eğitim ihtiyaçlarını karşılamak. Belediyemizde bilişim konusunda AR-GE çalışmalarım yürütmek ve belediyemiz 10 / 12

11 yapısına uygun yeni projeler geliştirmek. 7. e-belediyecilik çalışmaları kapsamında, Kent Bilgi Sistemi projeleri geliştirmek, Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulabilmesi için araştırmalar yapmak. 8.Web sayfamızdaki e-belediyecilik sayfası ve interaktif uygulamaların sürdürülebilmesi ve geliştirilebilmesi için destek sağlamak. 9. Belediyemizle ilgili haberlerin ve çalışmaların duyurulması ve e-belediyecilik çalışmaları için belediyemiz içinde yayınlanan intranet web sayfasını oluşturmak, yayınlanmasını ve yönetilmesini sağlamak. 10. Belediye birimlerinin ihtiyacı olan bilgisayar programlarını araştırmak, temin etmek ve programları kullanıma hazır hale getirmek. 11. Belediyemiz portalının düzgün işleyişini sağlamak, içeriklerinin sürekli takibini yapmak ve dinamik portal ile ilgili kontrolleri yapmak. Kentliler için sunulan hizmetin kalitesini artırmak amacı ile başlatılan e-belediyecilik uygulamalarını devam ettirmek. 12. Belediye yönetim bilgi sistemi için bu konuda sözleşme yapılmış olan firma tarafından hazırlanacak programlar hakkında önbilgi toplamak, verileri kontrol etmek ve programcıyla koordineli çalışmak. 13. Müdürlüğün yıllık faaliyet planının stratejik hedeflere göre hazırlanmasında 14. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı eğitimlere istekli 15. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş 16. Amirlerce kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun 3.6) Veri Tabanı Yönetimi Sorumluları 1. Belediyemizde kullanılan tüm veri tabanlarının sunucu bilgisayarlara yüklenmesini sağlamak 2. Yüklenen yazılımların konfigürasyonunun yapılmasını sağlamak 3. Veri tabanı erişim güvenlik yönetimini gerçekleştirmek 4. Veri tabanlarının performans ayarlarını yapmak ve sürekli izlemek 5. Veri tabanlarının dönemsel bakımlarını gerçekleştirmek 6. Arıza durumlarında müdahale etmek ve arıza önleyici sistemleri geliştirmek 7. Veri analizleri yaparak, kapasite ve performans planlaması yapmak 8. Bilgi modelleme ve optimizasyon tekniklerini kullanarak veri tabanlarının verimini yükseltmek 9. Uygulama Yazılımları Yönetimi ile koordineli çalışarak, yeni uygulama yazılımlarının ihtiyaçlarını anlayarak, sorunsuz çalışmalarını sağlayıcı önlemler almak 10. Müdürlüğün yıllık faaliyet planının stratejik hedeflere göre hazırlanmasında 11. Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmek, bu amaçlı eğitimlere istekli 12. Müdürlüğün tüm faaliyetlerinde ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, tebliğ, iş 13. Amirlerce kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun 11 / 12

12 3.7) Eğitim Sorumluları 1. İşe yeni başlayan personele; 1.1. Genel bilgisayar kullanımı, 1.2. Kurumsal ağ yapısı, 1.3. e-posta kullanımı, 1.4. İşletim sistemleri genel kullanımı, 1.5. İnternet erişim kuralları ve politikaları 1.6. e-imza/m-imza kullanımı Hakkında her gereksinildiğinde eğitimler vermekten, 2. Kullanılmakta olan Kent Bilgi Sistemleri uygulama yazılımlarının kullanımları konusunda eğitim vermekten, 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri kulanım eğitimleri vermekten, 4. Müdürlüklerin zaman içerisinde istedikleri her tülü uygulama yazılımları programlarının kullanılmasına yönelik eğitimler organize etmekten sorumludurlar. Teknik İşler Birimi Şefi, yukarıda görevleri tanımlanan işlerin koordinasyonunu sağlamaktan, personelini sevk ve idare etmekten ve İdari İşler Birimi Şefliği ile eşgüdüm içerisinde çalışarak, tamamlanması gerekli işlerin zamanında bitirilmesini sağlamaktan, Bilgi İşlem Müdürü ne karşı sorumludur. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Bu Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller MADDE: 11 Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili kanun ve mevzuat hükümlerine göre uygulama yapılır. Yürürlük MADDE: 12 Bu yönetmelik, 5393 sayılı Kanunun 18. Maddesi "m" bendi gereği Bornova Belediye Meclisinde kabul edildikten sonra 3011 sayılı Kanunun 2. maddesi gereği mahallinde çıkan gazete veya diğer yayın yollan ile ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE: 13 Bu yönetmelik hükümlerini belediye başkanı ile ilgili başkan yardımcısı ve müdür yürütür. 12 / 12

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS

İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS İNEGÖL BELEDİYESİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 2014/MAYIS Alinur AKTAŞ Belediye Başkanı Turgay YEL Başkan Vekili Alper TABAN Başkan Yardımcısı Gülhan ŞAHİN Başkan Yardımcısı Eşref YİĞİT Başkan Yardımcısı

Detaylı

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ :

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : MADDE 1: MADDE 2: MADDE 3: MADDE 4: MADDE 5: BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ(iç Yönetmelik) BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Tanımlar, Kuruluş AMAÇ : Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI (BRİFİNG) ARALIK, 2013 - ŞIRNAK SUNUŞ Üniversitelerimiz, bilginin üretilmesi ve teknolojiye dönüştürülmesi de dahil olmak üzere, hemen hemen bütün faaliyetlerinde bilgi teknolojileri

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER 1. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ... 2 2. BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ... 9 3. ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ... 14 4. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ... 21 5. EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ...

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 3 1.AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER...

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TAVŞANLI BELEDĐYE BAŞKANLIĞI DESTEK HĐZMETLERĐ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu yönetmelik Tavşanlı Belediyesi Destek Hizmetleri

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar,İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ALTIN ORDU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmelik Altınordu Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

TUġBA BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI

TUġBA BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI TUġBA BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu usul ve esasların amacı;

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK

İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM YASAL DAYANAK FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Tavşanlı Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü

Detaylı

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat yapısını,

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KASTAMONU BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar

T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar T.C. FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Bilgi İşlem Müdürlüğü nün

Detaylı

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ İlgili Birim: Döküman türü: Döküman: Temizlik işleri Müdürlüğü Yönetmelik BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler. Amaç Ve

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU

AGÜ 2013 İdare Faaliyet Raporu İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Kayseri-2014 1 Üst Yönetici Sunuşu Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 2009 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 - Bu

Detaylı