Yönetim Hizmetlerinde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetim Hizmetlerinde"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI B100THG / KONU Hastane Hizmetleri... VALİLİĞİNE GENELGE 2001 / 3 Bakanlığımıza bağlı Hastanelerde verilen yataklı tedavi hizmetlerinde uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir Hizmet Sunumu Yönetim Hizmetlerinde Modern tıp anlayışına göre sağlık hizmetlerinin sunumunda gelinen yeniden yapılanma sürecinde vatandaşlarımızın sağlıklarının korunarak, yaşamlarını beden ve ruh sağlığı yönünden tam bir iyilik halinde sürdürmelerinin sağlanmasının yanı sıra tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini oluşturan hastanelerimizde halkımıza modern tıbbın ve çağın gereklerine uygun, daha etkin, verimli ve arzu edilen seviyede sağlık hizmeti verilmesi hedefine ulaşılmasında gerekli kooordinasyonun sağlanması bakımından; a) Çağdaş sağlık işletmeciliğinde hasta beklentisine uygun doğru teşhis, kaliteli tıbbi bakım ve tedavinin yanısıra, personel- hasta ilişkilerinde hasta psikolojisine uygun bir şekilde güleryüzlü ve hoşgörülü davranılması, danışma ve yönlendirme hizmetlerinin etkin bir biçimde düzenlenmesi, b) Bu konudaki dış denetimlerin İl Sağlık Müdürlükleri, görevli personele yönelik iç denetimlerin ise ilgili kurum veya kuruluş yöneticileri tarafından periyodik olarak ve sık sık yapılması, denetim sonuçlarının değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması, c) Yerel yazılı ve görsel basında sağlık kurum ve kuruluşları hakkında yayınlanan olumlu veya olumsuz haberlerin takip edilerek yetkililerce itina ile değerlendirilmesi, yapılan işlem sonuçları hakkında Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine bilgi verilmesi, d) Hasta sahibi ve yakınları ile hastane arasında bilgi ve iletişim akışının en iyi şekilde sağlanması, özellikle santral birimlerine gerekli önemin verilerek bu birimlerde görevlendirilecek personelin eğitimli, deneyimli ve sorumluluk sahibi kimseler arasında seçilmesi, telefonların bekletilmeden cevaplandırılması, süratle ilgili birimle irtibatlandırılması, nezaket kuralları içerisinde davranılması, e) Hastanelerde hastalara ve durumlarına ilişkin bilgi akışını sağlayabilecek halkla ilişkiler birimlerinin oluşturulması, bu birimlerde imkan nispetinde bilgisayar teknolojisinden yararlanma yoluna gidilerek, görevlilerin hasta sahibi ve yakınlarını en kısa sürede bilgilendirmeleri, gerekirse danışma ve yönlendirme işlerini de üstlenmeleri, f) Hastanelerin haftanın 6 gününde hastane yönetimince belirlenecek saatlerde hasta ziyaretine açık hale getirilmesi için tıbbi ve idari düzenlemelerin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması, 18

2 Hizmetiçi Eğitim Sağlık hizmetlerinde yeniden yapılanma süreci sunulan her hizmetin verimli, etkin, kolay ulaşılabilir ve aynı zamanda kaliteli olması insangücü ve teknolojinin birleşimi ile oluşturulacak hizmet kalitesinin belirli bir düzeyde ve süreklilik gösterecek nitelikte olması Bakanlığımızın temel hedefidir. Bu temel yaklaşımların gerçekleştirilmesine yönelik olarak hizmet sunumunda görev alan hemşire ve yardımcı hizmetliler ile hizmet satın alınan firma görevlilerinin hasta bakımı, yönetim - personel ilişkileri, personel- hasta - hasta yakınları arasındaki ilişki ve davranış biçimlerinin yanı sıra hastane yönetimince uygun görülecek eksikliği hissedilen diğer hizmetler konusunda hazırlanacak programlar dahilinde sürekli ve periyodik olarak hizmet içi eğitime alınması, uygulanan bu eğitimlerin değerlendirilmesini, yapılacak her türlü hizmet içi eğitimin gerektiğinde İl Sağlık Müdürlükleri ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapılmak suretiyle koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması ve konunun titizlikle takibi, Hasta Hakları İnsan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hizmetlerden eşit olarak faydalanma, ulaşma, mahremiyet, rıza, izin, güvenlik ve süreklilik gibi temel haklarını kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde personelin, hasta ve yakınlarının bilgilenmelerini teminen düzenlenen hasta hakları listesinde belirtilen hususların ihlali veya bu haklar konusunda gereken hassasiyetin gösterilmemesi nedeniyle ilgili kişilere gerekli cezai, idari va mali müeyyidelerin uygulanacağının bilinmesi ve hasta hakları listesinin dikkat çekebilecek tabela haline getirilerek hasta sahibi ve ziyaretçiler tarafından kolayca ulaşılıp okunabilecek şekilde hastanenin uygun yerlerinde bulundurulması, Basının Haber Alma Özgürlüğü Bakanlığımızca benimsenmiş olan şeffaflık ilkesi doğrultusunda basına yasa ile tanınmış olan haber alma özgürlüğü çerçevesinde haberlerin doğru ve süratli bir biçimde alınması ve yine basın kanalıyla objektif olarak yansıtılmasının temini bakımından hasta haklarına duyarlı ve özenli olmak, mevcut işleyişi ve hizmeti aksatmamak ve hastane başhekimliğinin bilgisi dahilinde olmak kaydıyla, hastanelerimizde görev yapan basın mensupları için fiziki mekan ve çalışma şartlarına yönelik gerekli anlayış ve kolaylığın gösterilmesi, Resmi Yazışma Kuralları Bazı Baştabipliklerin doğrudan Bakanlıkla yazışmaya girdikleri veya fax çektikleri bazı Baştabibliklerden gönderilen resmi yazılarda sadece başhekim isim, unvan ve imzalarının bulunduğu müşahade edilmiştir. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 110/c maddesine göre Başhekimliğin kuruma ait bütün işlerde muhatap ve haberleşmeye yetkili tek mercii olduğu Bakanlıkla ve Valilikle yapılacak yazışmaların bağlı bulunduğu Sağlık Müdürlüğü kanalı ile yapılması, Çalışma Saatleri Bakanlığımıza bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışma düzeni ve çalışma saatleri Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve 2368 sayılı "Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun, 2.maddesi gereğince; Kamu Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanuni çalışma süresi 45 saattir. Ancak 2368 sayılı kanunun birinci maddesi kapsamına giren personelden,özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar, iş güçlüğü,iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlardan 19

3 yararlanmamak kaydı ile serbest olarak çalışabilirler,bunlar için haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu nedenle, Yataklı Tedavi Kurumlarımızda çalışan personelin mesai saatlerinin 2368 sayılı kanun kapsamında değerlendirilerek; Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği nin 38.maddesi gereğince, tüm personelin mesaiye saat de başlamaları ve mesailerini kesintisiz olarak tamamlamaları dolayısıyla hekimlerin öğle saatlerinde hizmet birimini izinsiz terk etmemeleri, öğle yemeklerinin ise saat arasında hizmeti aksatmayacak şekilde ve münavebeli olarak verilmesi, Nöbet Ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 547 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 10. maddesi ile eklenen ek 33. madde hükmü ile sağlık ve yardımcı sağlık personeline ödenecek nöbet ücreti tarihinde çıkarılan 137 sayılı D.M.K. Genel Tebliği ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; a) Yataklı Tedavi Kurumunun en az 25 yataklı olması, b) Nöbet süresinin kesintisiz 8 saatten az olmaması, c) Nöbetlerin, normal mesai saatleri dışındaki sürelerde genel ve hafta sonu tatil günlerinde tutulan normal, acil ve branş nöbetlerini kapsaması, d) İcapçı nöbeti ile otopsi, cenaze, defin ve nakil hizmetleri ve benzeri nöbetlerin kapsam dışında tutulması, e) Tutturulan nöbetler için izin kullandırılması asıl olup,izin kullandırılmayan personel için ayda 80 saatten fazla olmamak kaydıyla tebliğde gösterilen gösterge rakamları üzerinden,damga vergisi haricinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödeme yapılması, f) Tasdikli nöbet çizelgelerinin "ödeme onayı" na mutlak suretle eklenmesi, g) Nöbet ücretlerinin nöbet tutulan kurumların bütçesinden karşılanması, Kılık- Kıyafet 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik uyarınca; memurların emeklilik ve malüllük hallerinde düzenlenecek tanıtım kartlarında ve alacakları sağlık kurulları raporlarında kullanacakları fotoğraflarında başvuru anında devlet memuru sıfatları devam etmesi sebebiyle başlarının açık olmasının gerektiği, dul ve yetimler için düzenlenecek tanıtım kartlarında ise bu kimselerin memuriyet sıfatı taşımaması sebebi ile başlarının açık olması mecburiyetinin getirilemeyeceği ancak bu kimselerin de kullanacakları fotoğrafların tanınmalarını sağlayacak şekilde olması gerektiği hususlarına riayet edilmesi, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları ile Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları ile Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, yayın tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmelikte, personel standardı ile birlikte servislere göre yatak dağılımına ilişkin standartlarında belirlenmiş olmasına rağmen özellikle kadro yatak sayısı ve 200 olan Genel Dal Devlet Hastanelerimizde bu standartlara uyulmadığı, kliniklere ait yatak dağılımlarına ilişkin düzenlemenin dengesiz ve gelişigüzel yapıldığı Bakanlığımıza intikal eden Personel-Hasta ve Yatak Muvazene Formlarının (Form No56) tetkikinden anlaşılmıştır. Bu çerçevede, iliniz ve ilçelerindeki mevcut Genel Dal Hastanelerinin kadro yatak sayılarının (fiili yatak sayısı da dikkate alınmak suretiyle ) kliniklere göre dağılımının ve buna 20

4 ilişkin düzenlemelerin ilgili çizelgeler çerçevesinde yapılarak, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması, Sevk Zinciri Yataklı Tedavi Kurumları hastaların ayaktan veya yatarak müşahade, muayene, tetkik, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin verildiği kurumlardır. Buna rağmen resmi ve diğer hastaların sevk işlemlerinde; Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 8 ve 10. maddeleri ile 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkındaki Kanuna istinaden çıkarılan aynı adlı yönetmelikte belirtilen sevk sistemine uyulmayarak doğrudan yataklı tedavi kurumlarına gönderildikleri tespit edilmiştir. Bu durumun, yataklı tedavi kurumlarında gereksiz birikimlere, polikliniklerde aşırı yığılmalara yol açarak bu kurumların hizmetine gerçekten gereksinimi olan hastalar için hizmet sunumundaki kalite ve verimliliği olumsuz yönde etkilediği gibi büyük ölçüde mali külfet getirdiği ayrıca iş ve zaman kaybına sebebiyet verdiği bilinmektedir. Bu nedenle yukarıda anılan Yönetmelikler gereğince; hasta sevk işlemlerinde hastaların öncelikle, kurum tabibi veya en yakın Resmi Tabip veya sağlık ocağına, bu tabiplerce lüzum görülmesi halinde o yerdeki sağlık merkezi veya ilçe, il devlet hastanesi ile eğitim hastanelerine, ileri tetkik ve tedavi gerektirenlerin ise bu kurumlarca usulüne uygun olarak en yakın üniversite hastanelerine gönderilmeleri gerekmekte olup, sözkonusu sevk zinciri sistemine mutlak suretle uyulması için gerekli titizlik ve hassasiyetin gösterilmesi, Kayıt Sistemi Yataklı Tedavi Kurumlarında tutulan kayıtların idari, tıbbi, teknik ve adli yönden büyük önemi bulunmaktadır. Zaman zaman yapılan teftiş ve incelemeler sonucunda Bakanlığımıza intikal eden yazışmalarda, bazı yataklı tedavi kurumlarımızda, kayıtlara gereken önemin verilmediği; Kayıtların yanlış, okunaksız ve eksik olduğu, Adres kayıtlarının açık ve detaylı olmadığı, Doğum yapan annelerle ilgili isim, adres ve diğer tıbbi ve idari kayıtların düzenli, tam ve açık olmadığı, Reçetelerin üzerinde, hastane isminin, ilgili hekim kaşesinin bulunmadığı, poliklinik kayıt numarasının verilmediği, veya bazı isim ve kaşelerin gelişigüzel basıldığı, Yatan hastalar için hasta tabelasının düzenlenmediği, Hasta dosyalarının, taburcu işlemlerinin tamamlanmasına rağmen arşive konulmadığı, bu dosyaların veya içine konulması gereken basılı evrakın hasta sahiplerine verildiği, zaman zaman bu dosyaların hastane dışında, hasta veya sahiplerinin elinde görüldüğü, Resmi mühürlerin okunaksız olduğu, mühürlerin gelişigüzel basıldığı, bu nedenle tastik edenin isim ve ünvanının okunmadığı görülmüş olup her türlü basılı (defter, form, cetvel, makbuz vb.) evrakın açıklamaları ve mevcut mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi, özellikle başta hasta kayıt ve kabul hizmetlerinde görevli personel olmak üzere ilgili personelin eğitimi ve ikaz edilmesi hususunda resmi ve özel tüm yataklı tedavi kurumlarının uyarılması, Hasta Tabelaları Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 71,72 ve 73'üncü maddeleri gereğince, tıbbi müşahade muayene kağıdı ile derece kağıdı ve hasta tabelası (ilaç ve iaşe tabelası ) olmak üzere üç kısımdan oluşan hasta dosyalarının ilgili bölümlerine servis 21

5 hemşireleri tarafından yatan hastalara uygulanan tedavilere ilişkin uygulamaların eksiksiz işlenmesinin sağlanması, Hasta Kabul ve Taburcu İşlemleri Hastanelerde hasta kabul ve taburcu işlemleri sırasında hasta veya hasta sahiplerine ait nüfus hüviyet cüzdanlarının bazı gerekçelerle hastane yetkilileri tarafından alıkonulduğu ve bu kişilerin yeniden nüfus cüzdanı çıkarmak üzere nüfus müdürlüklerine müracaat ettikleri İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza bildirilerek talep konusu edilmiştir Sayılı Nüfus Kanununun 57 nci maddesinde Nüfus Hüviyet Cüzdanlarının bir örneğinin resmi yerlerde çıkarılıp onaylanarak dosyalarda saklanabileceği, ancak asıllarının hiçbir gerekçeyle alıkonulamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, nüfus hüviyet cüzdanlarının her hangi bir gerekçeyle hastanelerde alıkonulmayarak ilgililere iade edilmesi, Mesai Sonrası Muayene Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilmekte olan denetimler neticesinde hastanelerimizde görevli bazı hekimlerin mesai sonrası muayenehanelerinden özel bir notla gönderdikleri hastaları hastane acil polikliniğinde muayene edilmeden ve nöbetçi uzman tabibince görülmeyerek hasta giriş kağıdı onaylanmadan kendi servislerine direk yatırılmalarını sağladıkları, yine hastane dışından servis hemşirelerine gönderdikleri not veya şifai talimatlarla servis hemşirelerinin hasta tabelasına ilaç yazıp tıbbi bakım ve tedavi uygulaması yaptırdıkları tespit ve müşahade edilmiştir. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 42, 66,72 ve 73'üncü maddeleri uyarınca; Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarında polikliniklere müracaat eden veya hariçten gönderilen hastaların çalışma saatlerinde polikliniklerde görevli tabiplerce muayene edilerek gerekli görülenlerin muayene eden tabip tarafından hasta giriş kağıdı doldurularak, poliklinik sıra numarası kaydedilip imzalandıktan sonra Baştabip veya Yardımcısı, bunların bulunmadığı hallerde ise nöbetçi tabibin onayı ile ait olduğu servis veya sınıfa yatırılmak üzere hasta kabul birimine gönderilmesi, aynı dalda birden fazla servis bulunan kurumlarda hastaların servislere bir sıra esasına göre yatırılması, son zamanlarda giderek yaygınlaşmakta olduğu görülen ve hastanelerimizin kamuoyu nezdinde hekimlerimizin özel muayenehanelerinin bir uzantısı ve kazanç kapısı şeklinde algılanmasına yol açan bu tür uygulamalara son verilmesi, Poliklinik Hizmetleri Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarında poliklinik hizmetlerinin sunumu sırasında gerek kurumların mevcut fiziki yapılarındaki yetersizlik gerekse aynı branşta birden fazla uzman hekim bulunduğu halde bu hizmetlerin tek bir poliklinikte ve tek uzman hekim tarafından bir sıra dahilinde yürütülmeye çalışılması ve benzeri nedenlerle poliklinik önlerinde uzun bekleyiş ve yığılmalar oluştuğu, hastalara ileri tarihlere randevular verildiği yapılan inceleme ve denetimler neticesinde tespit edilmiştir. Poliklinik hizmetlerindeki bu birikim ve olumsuzluklara son verilebilmesi amacıyla; a) Birden fazla uzman bulunan branşlarda yeteri kadar poliklinik açılması, b) Poliklinik hizmetlerinin saatleri arasında kesintisiz sürdürülecek şekilde düzenlenmesi ve bu durumun bir panoda ilan edilmek suretiyle tüm vatandaşlara duyurulması, c) Laboratuar ve röntgen teşhis hizmetlerinin (MR, Tomografi, Otoanalizör, ultrason gibi) 24 saat kesintisiz hizmet esasına göre düzenlenmesi,nöbetçi asistan veya doktor ve gerekli personelin bulundurulması, 22

6 d) Hasta sevk zincirine azami dikkat gösterilerek, vatandaşlarımıza bu konuda yasal yönlendirme ve eğitim verilmesinin sağlanması, e) Hizmetin özelliği ve hasta yoğunluğu da dikkate alınarak, danışma ve yönlendirme hizmetlerinin amaca uygun renk ve ebatlardaki yönlendirme ve tanıtma tabelaları ile donatılması suretiyle etkin bir duruma getirilmesi, f) Hasta beklentilerine uygun olarak doğru teşhis, tıbbi bakım ve tedavinin yanı sıra personel - hasta ilişkilerinde güleryüzlü, düzeyli ve duyarlı bir yaklaşım gösterilmesi, g) Hastanelerin fiziki yapıları ile uyumlu, kişiler üzerinde rahatlatıcı ve olumlu etki yaratacak bahçe ve çevre düzenlemelerinin yapılması, h) Eğitim Hastanelerimizde acil kadrosuna atanan uzman hekimlerin branşlarında poliklinik hizmetlerini yürütmeleri için gerekli tüm düzenlemelerin yapılması, Özürlü Vatandaşların Muayeneleri Bakanlığımız Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereğince; polikliniklerde düşkün, yaşlı, hamile, veya beklemeye elverişli olmayan özürlü vatandaşlarımıza muayene için, başvurmaları durumunda acil vakalarda olduğu gibi öncelik tanınması ve gerekli kolaylığın gösterilmesi, hastane ve poliklinik girişlerinin sakat arabalarının kolaylıkla girebileceği şekilde düzenlenmesi, Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlerin Muayene Öncelikleri Muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerini yaptırmak üzere yataklı tedavi kurumlarına müracaatta bulunan Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlerin görevlerinden kaynaklanan özel durumlar dikkate alınarak sıra gözetilmeden öncelikle ve bekletilmeksizin muayene ve tedavilerinin sağlanması, Aile Planlaması Faaliyetleri Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin (i) bendinde "Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ile Aile Planlaması Kursu görmüş diğer tabipler aile planlaması uygulamaları yapmak ve kendi birimleri içinde bu çalışmaları düzenlemekle yükümlüdür" denilmektedir. Anılan Yönetmelik ve 2827 Sayılı " Nüfus Planlaması Hakkında Kanun" ile 509 Sayılı "Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütme Yönetmeliği" esasları doğrultusunda aile planlaması hizmetlerinin düzenlenmesi ve ayrıca bu alanda etkili bir yöntem olan Cerrahi Sterilizasyon (Kadında Tüp Ligasyonu, erkekte vazektomi) kadın hastalıkları ve doğum ile Üroloji Kliniklerinde aile planlaması faaliyetleriyle işbirliği içinde uygulanması ve bu hizmetin yürütülmesi için gerekli altyapının oluşturulması, uygulamalara ilişkin eksikliklerin (malzeme, eğitim vb.) Bakanlığımıza bildirilmesi, Sevk İşlemleri Memurların ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin daha yakından izlenmesi için aylık ve daha uzun periyotlarla ne kadar hasta sevk kağıdı aldıklarına ilişkin istatistiki bir bilgi oluşturmak suretiyle normalden daha fazla sevk alan memurların tespit edilerek bunun nedenlerinin araştırılması ve sonuçlarına göre gerekli önlemlerin alınması, Yataklı Tedavi Kurumlarında yatarak tedavi gören hastalara dışarıdan aldırılan ilaçların küpürlerinin alınarak daha sonra bu küpürlere göre reçete yazdırılmasını önlemek amacıyla hastanın getirdiği ilacın küpürü üzerine belirgin bir şekilde iptal kaşesinin basılması, 23

7 Reçeteler üzerinde tahrifat ve sahte ilaç küpürleri yapıştırılması şeklinde gerçekleştirilen sahtecilik olayının önlenmesi açısından; kurumlarda hasta sevk kağıdı düzenlenmesi sırasında kurum kayıt çıkış tarihi ve numarası ile tedavinin yapılacağı sağlık kuruluşunun veya kurumun adının mutlaka belirtilmesi, ilaçların alınması sırasında eczaneye reçete ile birlikte bir nüshadan fazla sevk kağıdının verilmemesi, Yatan Hastalara Verilen İzin Yapılan denetimler esnasında, hastanelerimizde görevli bazı hekimlerin Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 74'üncü madde hükümlerine aykırı olarak servislere yatışlarını yaptıkları hastalarına sürekli izin vermek suretiyle hiç yatırmaksızın belirli aralıklarla kontrole çağırma yöntemiyle ayaktan tedavi uyguladıkları tespit ve müşahade edilmiştir. Anılan Yönetmelik hükmü gereğince, yatarak tedavi gören hastalara sağlık durumları müsait olduğu takdirde çok önemli hallerde servis takibinin kabulü ve Baştabibin muvafakatı ile engeç aynı gün saat 20'de dönmek kaydıyla izin verilebileceği, izinli çıkış işlerinin hasta tabelası üzerinde yapılacağı ve biri izinli çıkacak hastada diğeri servis hemşiresinde kalmak üzere iki nüsha izin çıkış belgesinin düzenlenmesi, Yatan Hastalarda Kullanılan Tıbbi Malzeme Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yatarak tedavi görmekte olan hastalar adına düzenlenen belgelerin klinik görevlilerince tanzim ve takip edilmesi, tıbbi malzemenin hastaya kullanıldığına ilişkin düzenlenen raporların bizzat talep eden ve hastaya kullanan hekimlerce imzalanması, bu tür belgelerin tasdikinden yalnız bir Başhekim Yardımcısının sorumlu olması ve raporu veren doktora ait imza sirkülerinin ilgili Başhekim Yardımcısında bulundurulması, Ameliyat Hizmetleri Yüksek Sağlık Şurasına intikal eden dosyaların önemli bir kısmının ameliyat olan hastaların vücut boşluklarında spanç-ped gibi tıbbi sarf malzemelerin unutulmasından kaynaklanan vakaların oluştuğu ve bu tür vakalarda son yıllarda artış gözlendiği, Şura'nın 9668 sayılı tavsiye kararında önemle vurgulanmıştır. Sözkonusu karar uyarınca; uygulama sırasında görülen bu tür olumsuzlukların önlenmesi bakımından spanç, kompres gibi malzemelerin yeşil bohçalarda belli sayıda steril edilerek kullanıma sunulması, ameliyat işlemi esnasında ameliyathane hemşiresi tarafından bohçalardan kaç adet spanç veya kompres kullanıldığının tespit edilmesi, eş zamanda ameliyat bölgesi kapatılmadan ameliyathane teknisyeni tarafından kullanılan malzemelerin sayımı yapılarak ameliyathane hemşiresince tespit edilen sayıyla eşleştirilmesi, sözkonusu malzemelerin radyoopakt iplik gibi materyal ile işaretlenerek gerektiğinde radyolojik inceleme ile görülebilir hale getirilmesi, bu işlemlerin yapılmasında sağlık personelinin ekip anlayışıyla seri bir şekilde azami dikkat ve özeni göstermesi, Sterilizasyon Hizmetleri Oftalmik cerrahi aletlerin sterilizasyonunda kullanılan "Plazyte Sterilizasyon" sisteminin ciddi kornea hasarlarına yol açtığı ve görme bozukluklarına bazı vakalarda da kornea transplantasyonuna neden olacak hasarlara sebebiyet verdiği tespit edildiğinden, Oftalmik aletlerin sterilizasyonunda Abtox Plazyte Sterilizasyon Sisteminin kullanılmaması, Halen kullanılan oftalmik aletlerin önceden bu sistemle sterilize edilmiş olup olmadığının kontrolü, Pirinç, bakır ve çinko içeren veya bunlarla kaplanmış hiçbir alet veya edevatın bu sterilizasyon sistemi ile sterilize edilmemesi hususlarında gereğinin yapılmasını, 24

8 Sağlık Kurulu Raporları Hastanelerimizde yapılan denetimlerde, sağlık kurullarında görev yapan hekimlerin, muayene esnasında, sağlık kurulunda imzalanması gereken raporu önceden imzaladıkları, sağlam olmayan kişilere sağlam raporu verdikleri, muayene kağıdı ile karşılaştırmadan imza attıkları tespit ve müşahade edildiğinden, sağlık kurullarının tanımı, oluşturulması, görevleri, tanzimi, tastiki ile ilgili usul ve esasların düzenlendiği Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin nci maddelerine göre işlemlerin yürütülmesi, Sağlık Kurulu bulunan İliniz devlet Hastanelerince verilecek malül ve sakatlık raporlarının 5334 ve 2022 Sayılı Yasaya göre hazırlanan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenlenmesinin sağlanması, Yurt dışına işçi olarak gitmek talebiyle başvuran ilgililer adına, Bakanlığımıza ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen sağlık kurulu rapor tasdiklerinin raporu düzenleyen sağlık kurumunun bağlı bulunduğu valilik adına ilgili il sağlık müdürlüğünce yapılması bilahare ilgili valiliklerin hukuk işleri müdürlüklerince de tasdik edilmesi uygun ve yeterli görülmektedir. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığınca paraşüt ve planör kursuna katılacak gençlerin hastanelere ICAO formuyla başvurmaları durumunda, sağlık kurulu muayenelerinin ücretsiz olarak yapılması, Tek Tabip Raporları Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarında hekimler tarafından verilen tek tabip istirahat raporlarında birinci derecede raporu veren hekim, ikinci derecede ise onaylayan kurum amiri veya yetkilisi sorumludur. İstirahat raporu verilmiş kişilerin çalıştıkları resmi kurum ve kuruluşlarının amirince gerekli görüldüğünde İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatları halinde, İl sağlık müdürlüğünce, rapor verilmiş olan kişi aynı branşta diğer uzman bir hekime, istirahat raporu pratisyen hekimce verilmiş ise; uzman hekim bulunmadığında diğer bir pratisyen hekime muayene ettirilecektir. İkinci muayene sonucunda rapor teyid edilmediği takdirde, ilk raporu veren ve tastik edenler hakkında yasal işlem uygulanacaktır. Bu konuda hekimlerimizin hekimlik onuruna ve mesleki itibarına gölge düşürmeyecek şekilde azami duyarlılığı göstermelerini; Ayrıca devlet memurlarına verilen tek tabip veya sağlık kurulu raporlarına karşı yapılan itirazlar Bakanlığımız Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 29. Maddesine göre incelenerek usule ve fenne uygun olup, olmadıkları hakkında karar verilecek olup uygulamanın bu doğrultuda yapılmasının, hekimlerimizin sorumluluk duygusu içinde titiz davranmaları, Ölüm Vukuunda Yapılacak İşlemler Hastane kliniklerinde meydana gelen ölüm vakalarında yapılması gereken işlemler Bakanlığımız Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin ilgili maddeleriyle düzenlenmiştir. Bakanlığımıza intikal eden şikayetlerden; Ölülerin üzerlerinde tedavileri sırasında kullanılan branül, dren, sonda, sargı bezi, flaster vb. maddeler olduğu, Ameliyat yerleri kapatılmaksızın gerekli temizliğin yapılmadan kanlı, uygunsuz bir halde çarşaflara sarılı olarak morga kaldırıldığı, hatta bu vaziyetlerde sahiplerine teslim edildikleri tespit edilmiştir. Bundan böyle bu gibi durumlara sebebiyet verilmemesi, servislerde vefat edenlerin özel diktirilmiş tulumlara konularak, uygun bir şekilde morglara kaldırılması, bu vaziyette sahiplerine teslim edilmesi, ayrıca anılan yönetmeliğin ilgili madde hükümlerine titizlikle uyulması, 25

9 Acil Hizmetler Başta trafik kazaları olmak üzere diğer nedenlere bağlı olarak özel ve kamuya ait hastanelerin acil servislerine başvuran hasta ve yaralılara zamanında, hızlı ve güvenilir sağlık hizmetinin sunulması, insan sağlığı bakımından hayati önem taşıyan acil servis hizmetlerinde olumsuzluklara meydan verilmemesi ve arzu edilmeyen durumların önüne geçilebilmesi bakımından aşağıdaki hususlara riayet edilmesi gerekmektedir. a) Özel ve Kamuya ait tüm hastanelerin yerli veya yabancı, sosyal güvencesi olsun veya olmasın tüm hastaların (SSK, Bağ-Kur; Yeşil Kart vb. ayrımı yapılmaksızın) tüm acil başvuruları ayrım yapmadan kabul etmeleri, b) İlk tıbbi müdahale yapıldıktan sonra tıbbi bakım ve tedavi konusunda hastanenin tıbbi teknolojik donanım ve nitelikli insangücü bakımından yetersizliği sözkonusu ise sevki uygun görülen hastane ile koordinasyon kurularak hastanın sevkinin sağlanması, c) Mevzuat gereği ilgili idari işlemlerin bilahare yapılması hususlarının ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluş yetkililerine duyurulması, uyulmaması durumunda sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapılacağının acil servis ünitelerinde görevli tüm personele imza mukabilinde tebliği ile konunun titizlikle takibi, Hastanelerimizin acil servis ve acil polikliniklerinde görev yapan hekimlerin acil hizmet verebilecek şekilde kendi hastane bünyelerinde asgari 2 aylık hizmet içi eğitime tabi tutulması, acil serviste görevli uzman hekimlerin kliniklerde görevlendirildiği, acil servis hizmetlerinin ideal düzeyde gerçekleştirilmesi için uzman hekimlerinde tayin yerlerinde görevlerini sürdürmeleri, acil servislerde ihtiyaç duyulan sağlık personeli sayısının yeterli düzeyde tutulması, Acil hizmette görevlendirilmeyecek branş uzmanlarının Bakanlığımıza bildirilmemesi, acil polikliniklerde ve acil servislerde gerekli tıbbi malzeme ile (defiblatör, tansiyon aleti vs.) acil servislerde bulunması zorunlu olan ilaçların noksansız olarak bulundurulmaları, acil servislerinde müdahale ve yoğun bakıma ihtiyaç hallerinde kliniğe yatırılmaları gerekenlerin beklemeden yerine ulaşması için yeterli araba, personel ve her an acil servise hizmet verecek asansörün (birden fazla asansörü olan kuruluşlar için) bu servise göre tahsis edilmesi, çok önemli olan bu hizmetlerin noksansız yürütülmesi için denetim ve takiplerinin yapılması, Trafik Kazaları ve Acil Sağlık Hizmetleri 4199 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, karayollarında meydana gelebilecek trafik kazaları sonucunda meydana gelen yaralanmalarda gerekli müdahalenin yapılması amacıyla ilk ve acil yardım hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerin Bakanlığımızca yerine getirilmesi gerektiğinden bu kapsamda hastanelerin Acil Servis ünitelerinde (özellikle karayolu üzerinde bulunan hastanelerde) verilmekte olan sağlık hizmetlerinde zaman, kaynak ve işgücü kayıplarının önlenmesi, bu birimlerde sunulan hizmetlerin daha etkin ve kaliteli hale getirilerek mevcut ve olası aksaklıkların giderilmesi, zamanında ve gerekli tıbbi ve cerrahi müdahalenin yapılabilmesi amacıyla; a) Bu birimlerin fiziki alt yapı, insan gücü, tıbbi cihaz- donanım, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiçbir aksaklığa meydan verilmeksizin ve 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliğini sağlayacak şekilde planlanması, b) Acil Servislerdeki nöbet hizmetleri; Eğitim Hastanelerinde Acil Servislerde verilecek nöbet hizmetlerinin sorumluluğu, organizasyon ve koordinasyonunda şef yardımcıları ve başasistanlar yükümlü olacaktır. Acil servislerde verilecek nöbet hizmetleri şef yardımcıları ve başasistan başkanlığında bir ekip anlayışında yürütülecek bu ekipte en az 4 ana branşta (Genel Cerrahi, Dahiliye, Çocuk ve Kadın Doğum) uzman hekimler yer alacaktır. 26

10 Acil Serviste hastaya ilk müdahale uzman hekim ve ilgili dal asistanları tarafından yapılacak, hastanın durumuna göre ilgili uzman hekim derhal konsültasyona çağrılacaktır. Acil Servis nöbet hizmetleri koordinasyonunu sağlayan ekip dışında hastane nöbetçi şefi, mesai sonrası kurumdaki tıbbi ve idari hizmetleri Y.T.K.İ.Y. esaslarına göre ayrıca yürütür. Diğer Devlet Hastanesi ve Diğer Özel Dal Hastanelerinde Acil Servislerdeki hizmetlerden nöbetçi uzman hekim sorumludur. Bu ünitedeki hizmetler nöbetçi pratisyen hekimin katılımı ile bir bütün olarak yürütülür. İcapçı (ev nöbeti) ve branş nöbeti üstlenen hekimlerin, çağrılmaları halinde ivedilikle bu çağrıya uymaları gerekmektedir. 4 ten fazla aynı branştan hekim bulunan dallarda ayrıca branş nöbeti tutulur. Eğitim ve Devlet Hastanelerine bağlı Semt Polikliniklerinde görevli uzman hekimler de nöbete dahil edilecektir. c) Acil Servis Ünitelerine kolay ulaşılabilirliğin sağlanabilmesi için gerekli yönlendirme, tanıtma ve halkla ilişkilerine yönelik gerekli fiziki düzenlemelerin yapılması, d) Acil Servislerde sunulan hizmetin yoğunluğu da dikkate alınarak acil servis girişlerinde hızlı, güvenilir hizmet sunumunun sağlanması için 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri ekibi ile işbirliği yapılarak hastaların yönlendirilmesinden, hastane Acil Servislerinden sorumlu ekibin, hastane fiili yatak sayısı ve yatan hastaların sayılarını belirtir ışıklı bir tabelanın acil servisin rahatlıkla görülebilir bir yerinde bulundurulmasından ise Hastane Müdürü ve Başhemşirenin sorumlu tutulması, Hastanelerde Sigara İçilmemesi Hastanelerimizin hasta odalarında ve diğer birimlerinde, özellikle ziyaret gün ve saatlerinde sigara içilmeye devam edildiği tespit edilmiş olup, bundan böyle başta hastane personeli olmak üzere hastaların, hasta sahiplerinin veya refakatçilerin ve ziyaretçilerin hasta odalarında, koridorlarda, idari ve diğer tıbbi birimlerde sigara içmek için ayrılmış bölümler dışında sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi ve bu konuda gerekli önlemlerin alınarak ilgililere imza karşılığında tebliği, Hepatit B Aşısı Uygulaması Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alan Hepatit-B ülkemizde yaygın olarak görülen ciddi ve toplumsal bir sağlık sorunu haline geldiğinden sağlık personelinin Hepatit-B virüsü ile karşılaşma olasılığına karşı proflaktik olarak aşılanması gerekmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli risk altında çalışan gruba, özellikle hasta ve materyali ile temasta olanlara Hepatit-B aşısı uygulanması ve Bütçe Uygulama Talimatı hükümleri gereği aşı ücretlerinin kurumlarca karşılanması; ayrıca uygulama öncesinde Hbs-Ag, Anti-Hbs ve Hbc testlerinin çalışılması, İlaç Kullanımı İlaçların kullanma süreleri, özelliklerine göre tespit edilmekte ve üzerlerinde üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmektedir. İlaçların gereksiz israfının önlenmesi ve analiz nedeniyle doğacak harcamaların en aza indirilmesi için alımlarda; a) İlaçların kullanma süresine dikkat edilmesi, b) İhtiyacın iyi tespit edilmesi gibi, 27

11 Hastane eczanesinde bulunan ilaçların, son kullanma süreleri dikkate alınarak ziyan olmayacak şekilde tüketiminin sağlanması hususlarının göz önünde bulundurulması, İyotlu Tuz Kullanımı Tiroid bezinden salgılanan ve vücudun farklı bölümlerinde birçok kimyasal işlemi kontrol eden hormonların yapımında gerekli olan iyodun vücuda yetersiz alınmasının başta Guatr olmak üzere birçok hastalığın ortaya çıkmasına neden olduğu bilinmektedir. Yapılan araştırmalara göre, ülkemizde guatr hastalığının görülme sıklığı çok yüksektir. Bu sorunun çözümü için ülke düzeyinde alınacak başlıca önlemin tuzun iyotlanması olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle; ülkemiz için önemli olan bu sağlık sorununa çözüm getirilmesi amacıyla, Bakanlığımıza bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında hastalara ve personele verilen yemeklerde iyotlu tuz kullanımının sağlanması, Kültür ve Antibiyogram Sonuç Kağıdı Antibiyotiklerden üçüncü ve dördüncü kuşak (cefaparazone, fotoxime, ceftozidime, ceftizoxime, ceftriaxone, cefixime gibi) ile ( cepholosporin+ sulbaktam), (cephalosporin+ klavulonat), vancomycin, aztreonom, imipenem, amikasın, tobramycin ve netilcmycin'in ayakta tedavilerde kullanımı, kültür ve antibiyogram (antibiyotik duyarlılık testi) sonucunda diğer antibiyotiklere dirençlilik sözkonusu olduğu takdirde mümkündür. Bu antibiyotiklerle tedavide " kültür ve antibiyogram sonuç kağıdının" bir örneğinin hekime ibrazı ve reçete ile birlikte hasta sevk kağıdına eklenmesi (emekli, dul ve yetim aylığı alanlarda ise hekime ibrazı ve sadece reçeteye eklenmesi) zorunlu olup işlerin bu çerçevede yürütülmesinin sağlanması, Mühür ve Benzeri Siparişler Başbakanlık Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden alınan tarih ve sayılı yazıda; tarihinden itibaren geçerli siparişlere ait, ilişikte gönderilen fiat listesine göre; mühür ve benzeri siparişlere ilişkin ödemenin; "Ziraat Bankası Beşiktaş Şubesi 30423/47-3" sayılı hesaba posta ile gönderme kısmındaki ücretlerden kesinti yapılmadan net olarak havale edilerek dekontunun aslının gönderilmesi, Sipariş Verilecek Resmi Mühür Soğuk Damga ve Araç Plaka Damgası için; daha önce beratlı yapılanların berat kağıtlarının arka kısımlarının doldurularak iade edilmesi, İlk defa mühür yaptıracak yeni kuruluşlar ile isim veya unvan değişen birimlerin ise, kuruluş veya isim değişimine ilişkin bağlı bulunduğu Bakanlıktan onay gönderilmesinin sağlanması, Berat kağıdı veya mühür kaybedilmiş ise, tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Resmi Mühür Yönetmeliği'nin 13.maddesinde belirtilen soruşturma işlemi ve kararın gönderilmesi, Gereksiz yazışmalara meydan verilmemesi ve birimlerden gelen siparişlerin daha kısa sürede karşılanabilmesi için konuya ilişkin siparişlerin yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak anılan Genel Müdürlüğe yapılması, Bakanlığımıza bağlı bazı hastanelerde yapılan denetimler esnasında genellikle Başhekimlik mühürlerinin Başhekim Yardımcılarından ziyade sekreterlerinde bulunduğu, muhafaza ve kullanımında gerekli özenin gösterilmediği müşahade edildiğinden telafisi mümkün olmayan olaylara meydan verilmemesi ve mührün amacı dışında kullanılmasını engellemek maksadı ile zimmet karşılığı teslim edilen Başhekim Yardımcısının dışında başka bir görevli tarafından kullanımının önlenmesi ve hastane mührünün kullanımında gerekli özenin gösterilmesi, 28

12 Seyyar Satıcılar Seyyar satıcılar tarafından açıkta satılan yiyecek ve içecek maddelerinin hijyenik koşullara uyulmaksızın üretimlerinin yapılması ve denetiminin yetersiz olması gibi nedenlerden dolayı bu gıdaların hastanede yatıp tıbbi ve diyet tedavisi gören hastaların tüketmesi durumunda tedavilerini olumsuz yönde etkileyeceği bunun yanında ciddi gıda zehirlenmeleri ve entoksikasyonlarına zemin hazırlayacağı şüphesizdir. Hastane önlerinde sağlıksız ve hoş olmayan görüntülere sebebiyet veren, gereksiz birikimlere yol açarak hizmet akışını engelleyen hasta ve hasta sahiplerini mağdur eden bu durumun önlenmesi için ilinizdeki mevcut tüm hastane yönetimlerinin uyarılması ve gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması, Kit Malzemeleri Hayati ve maddi değeri çok yüksek olan kit malzemelerinin öncelikli olarak hastane laboratuvarları dışında tekniğine uygun şekilde muhafazasının ve kaydının sağlanması, bu koşullar oluşturulamadığı takdirde laboratuvarlara toptan çıkışı yapılan malzemelerin sarf ve mevcutlarının izlenebileceği kayıtların tutulması yönünde tedbirlerin alınması, Laboratuvarlar için alınan kit malzemelerinin laboratuvarlar dışında ayrı bir depoda saklanarak belli periyotlar halinde (1 hafta-10 gün) istem belgesine istinaden laboratuvarlara teslim edilmesi hastane Baştabipliklerince yapılan tetkik ve verilen malzemeler arasında uyumun kontrol edilmesi, 2330 Sayılı "Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun" Kapsamındakilerin Refakatçilerinin Refakat Ücretleri 6 Kasım 1980 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan 2330 Sayılı " Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun"un 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde barışta huzur ve asayişin sağlanması, anarşi ve terör olaylarının önlenmesi; kaçakçılığın men ve takip ve tahkikinde görevli olanlardan yaralanan, sakatlanan ve hastalananların Devlet, Üniversite ve Sosyal Sigortalar Kurumu ile Aaskeri Hastanelerde tedavilerinin ücretsiz olarak sağlanması öngörülmüştür. Ancak, bunlardan yanında refakatçi bulundurulması zorunlu olanlardan refakatçiler için ücret talebinde bulunulduğu görülmüş olup, bundan böyle Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınan Kanun kapsamındaki vatandaşlarımızdan yanlarında refakatçi bulundurulması zorunlu olanların refakatçileri için ücret talep edilmemesi, Radyoaktif Atıklar 2690 Sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 4. Maddesi (f) fıkrasında nükleer tesis ve radyoizotop laboratuarlarından çıkan radyoaktif atıkların güvenli bir şekilde işlenmesi, taşınması, geçici ve sürekli olarak depolanması konularında gerekli önlemleri almak veya alınmasını sağlamak görevi TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu)'e verilmiştir. Bu amaçla 1989 yılında, TAEK İstanbul Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi bünyesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajanı Teknik Yardım Projesi çerçevesinde düşük seviyeli radyoaktif artıkları işlemek üzere bir tesis faaliyete geçirilmiştir. Radyoaktif artıkların yönetimi için uygulanmakta olan iki temel metot vardır. a) Atık olarak ayrılmış maddeler kontrollü şartlar altında belirli bölge ve yerlerde depo edilip belletilerek daha sonra işlemelerine geçilmesi, b) Düşük düzeyli ve kısa yarı ömürlü izotoplardan oluşan atıkların yetkili otoritelerin önerileri doğrultusunda ve belirlenen şartlar altında kontrollü bir şekilde kanalizasyon sistemine verilmesi veya normal çöp muamelesine tabi tutulmasıdır. Sözkonusu bu atıklardan TAEK'e devredilecek olanlar ile TAEK'in önerileri doğrultusunda işleme tutulabilecek olanlara ait prosedür ekli yazımızda belirtilmiş olup, Ek-1 listede belirtilen, özellikle tıp alanında düşük aktivitelerde kullanılan ve kısa yarı ömürlü 29

13 (60 günden az) izotopların kullanılması ile oluşan artıkların etkilerini kaybedebilmeleri için belirli sürelerde bekletilmesi yeterli olmaktadır. Ancak aktiviteleri azalmış olmakla birlikte bu tür artıkların belediye çöplüklerine normal artık olarak atılmayıp kontrollü bir şekilde imha edilmesi uluslararası standartlarla belirlenmiştir. Burada kontrol mekanizmasının amacı artık maddelerin tekrar kullanımını engellemektedir. Bilindiği gibi Ülkemizde belediye çöplüklerinde kağıt, plastik, cam, metal gibi malzemeler ayıklanarak ikinci ürün olarak şişe, bidon, teneke, karton vs. şeklinde halkımızın kullanımına arzedilmektedir. Bunun önlenmesi için uluslararası ve ulusal yönetmelikler söz konusu artıkların yetkili otoritenin kontrolü altında ve ikincil çevrimi engelleyecek şekilde imha edilmesini öngörmektedir. Bu gibi artıkların oluşturdukları merkez ve laboratuarlardan alınarak, TAEK'e nakledilmesi, bu günkü şartlar çerçevesinde nakliye açısından güçlükler yaratmaktadır. Artıkların belirli yerlerde toplanması ve önceden TAEK'e haber vererek Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezine nakliyesinin sağlanması halinde ücreti mükabilinde imha işlemi yapılacaktır. Aksi halde Ek 2'de verilmiş olan bilgi formu çerçevesinde Valiliğiniz koordinatörlüğünde ve iliniz dahilinde veya birkaç ortak ilin ortaklaşa kullanabilecekleri bölgelerde söz konusu artıkların imha edilmesi ve küllerinin gömülmesi uygulama açısından pratiklik sağlayacaktır. Ayrıca sözkonusu artıkların gömülme ve yakılmaları için; Çevre Müsteşarlığında hazırlanmış olan "Tehlikeli ve Kimyasal Artıkların Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen alanlardan ve yakma imkanlarından yararlanılması, Bakanlığımıza bağlı Devlet Hastaneleri bünyesinde faaliyet göstermekte olan röntgen teşhis ünitelerinin Türkiye Atom Enerjisi Kurumunca lisanslandırılabilmesi için, radyoloji uzmanı bulunan hastanelerde radyoloji uzmanının uzmanlık belgesinin bir fotokopisinin radyoloji uzmanı bulunmayan ve 100 ma den küçük kapasiteli cihazlar için hastane baştabipliğince uygun görülen bir hekimin radyoloji uzmanı bulunan Bakanlığımıza bağlı bir devlet hastanesinde 3 ay süre ile bir kursa tabi tutulması, kurs sonucunda düzenlenecek belge ile TAEK na müracaat edilmesi, Tıbbi Atıklar Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarından kaynaklanan insan sağlığı ve çevre kirliliği açısından özel olarak işlem görmesi gereken tıbbi atıkların evsel nitelikli atıklardan ayrı olarak toplanmaları, taşınmaları ve bertaraf edilmesine ilişkin esaslar Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca, tıbbi atık üreten sağlık kuruluşları, tıbbi atıklarını evsel nitelikli atıklarından ayrı olarak sınıflandırılmasından, toplanmasından, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde geçici atık deposu (konteyner) inşa etmek suretiyle depolanmasından, 6 ncı maddesi uyarınca ise; Belediyeler bu atıkları geçici atık depolarından alarak taşımak ve bertaraf etmekle yükümlü tutulmuşlardır. Aynı yönetmeliğin 8 inci maddesi ile de; tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarına, Çevre Kanununun öngördüğü kirleten öder prensibi doğrultusunda mali yükümlülük getirilmiş olup, ürettikleri atıkların bertarafı için tesbit edilen bedeli, bertaraf işlemini gerçekleştiren kurum veya kuruluşlara ödemeleri ve sözkonusu Kanun ve Yönetmelik hükümlerine uyulması, Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Uygulamaları Genel Bütçenin, 180 Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri ayrıntı kodundan ödemesi yapılan harcamalara ait mevcut ödeme sisteminde ve belgelerinde görülen aksaklıklar ve mevzuata aykırı uygulamalar Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün gün ve 61/İR/3/10 sayılı inceleme raporu ile tespit edilmiş olup, aşağıda sıralanan tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür. I. Fiyat küpürlerinden kaynaklanan aksaklıklara karşı; a) Sağlık Karnesi olmaksızın muayene yapılmaması, reçeteye yazılan ilaçların aynı zamanda sağlık karnesine işlenmesi, 30

14 b) Düzenlenen Hasta Sevk Formları ve reçetelerin her iki belgeyi de bünyesinde taşıyacak şekilde sağlık kartlarına işlenmesi ve yazılan ilaçların dairesinde takibinin yapılmasının sağlanması, c) Bilgisayar sistemine geçmiş bulunan saymanlıklardan reçete kontrollerinin optik okuyucularla yapılması, d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yapılan ilaç ihalelerinde küpürlerin iptali ya da teslimi konusunda şartnamelere hüküm konulması, II. Tedavi yardımı ile ilgili Bütçe Uygulama Talimatına aykırılıklardan kaynaklanan aksaklıklara karşı; zam gören ilaç fiyat listelerinin ödeme yapılacak eczaneler tarafından temin edilecek saymanlıklara ibrazı, III. Hastane faturalarının tahakkuklarındaki aksaklıklara karşı ise ilaç bedelleri ile tetkik ve tahlil bedellerinin protez, ortez ve sarf malzemelerinde olduğu gibi ayrıntılı olarak faturalarda gösterilmesi veya tüm bunların ayrıntısını gösteren ve hastalar ile yetkililer tarafından imza edilecek listelerin faturalara eklenmesi, Bakanlığımız ile Çalışma Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokol SSK ve Bağ- Kur sigortalıları ile bunların sigortalılığına bağlı olarak ilgili kanunlara göre sağlık sigortasından faydalanma hakkına sahip bulunan kimseler için, Bakanlığımıza bağlı kurumlardan sağlık hizmetleri satın alınması hakkında Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında imzalanan protokol tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. (EK4) Bu protokol uyarınca SSK sigortalıları ve emeklileri ile diğer hak sahibi kimselerin iş kazaları ve meslek hastalıkları dışında kalan, 506 sayılı Kanunda yer alan tedavi ve sağlık yardımlarından yararlanmak üzere devlet hastanesinin bulunduğu yerde kurumun sağlık tesisinin bulunması halinde bu birimden yapılacak sevkle, sağlık tesisi yoksa doğrudan müracaatı ile; Bağ-Kur sigortalıları için ise geçerli sağlık karneleri ile müracaatları halinde Bakanlığımıza bağlı tüm hastanelerde ayaktan ya da yatarak tedavilerinin sağlanması, Sözkonusu kimselerin gerek yatarak gerekse ayaktan yapılan muayenetetkik-tahlil-müdahale- ameliyat ve tedavilerine ait bedel ve ücretlerinin hastanın müracaat tarihinde yürürlükte bulunan Bakanlığımız Fiyat Tarifesi üzerinden ve protokolde hükme bağlanan usul ve esaslar dahilinde fiyatlandırılması, Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki tarihli sağlık hizmeti satın alınmasına dair protokol hükümleri gereği Devlet Hastanelerinde muayene ve tedavi olan SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının muayene ve tedavi ücretlerinin belirtildiği fatura bedellerinin protokolün 7. maddesi gereği (1) ay içinde Bağ-Kur ve SSK İl Müdürlüklerince hastanelerimize ödenmemesi halinde 4353 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre yetkili ve görevli bulunan İl Muhakemat Müdürlüklerine müracaat edilerek alacak davası açılması, Bu protokol hükümleri doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarında tedavi gören Bağ-Kur sigortalıları ve hak sahiplerine düzenlenen reçetelerde uygulamada birlikteliğin sağlanması ve hastalık takiplerinin daha sağlıklı yapılabilmesi amacıyla, yatan hasta reçetelerinin de sağlık karnelerinin odyokopili sayfalarına düzenlenmesi, Sosyal Sigortalar Kurumu mensubu hastaların kurum dışı sağlık tesislerinde tedavi görmeleri sırasında endoskopik cerrahide kullanılan (Laparoskopik, atroskopik cerrahi dahil) ürünlerin kullanılmaması dolayısıyla tarihli protokol hükümleri doğrultusunda başvuran sigortalı ve hak sahibi kimselere sözkonusu tedavi türünün uygulanmaması, Hayırsever Kişi ve Kuruluşlarca Yaptırılan Sağlık Yatırımları Çeşitli yardım dernekleri, Vakıflar, hayırsever vatandaşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından hibe, işi bizzat üstlenme veya katkıda bulunma yolu ile yeni hastane, ek bina, onarım ve tadilat işleri yaptırılması gibi sağlık hizmeti açısından memnuniyet verici ve 31

15 Bakanlığımızca da olumlu görülerek destek verilen bu tür işlerin Bakanlığımızın bilgisi dışında yürütülmesi, tamamlanma aşamasına gelindikten sonraki onay ve benzeri diğer talepler için Bakanlığımıza müracaatta bulunulması, kısa ve uzun dönemler için yapılmakta olan personel, tıbbi cihaz, donanım, ödenek tahsisi, yatırım programları ve benzeri planlamalarımız bakımından sıkıntı yaratip, aksaklık ve olumsuzluklara neden olduğundan bu tür işlemlerin Bakanlığımızın bilgisi ve kontrolü dahilinde yürütülmesi, Yabancı Uyruklu Kişilerin Doğum Raporları Türkiye de dünyaya gelen yabancı uyruklu kişiler için ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenecek doğum raporları na annenin uyrukluk durumunu belirten hamili pasaport dahilindeki mevcut bilgilerin de ilave edilmesinin temini, Emekli Sandığı Mensupları Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün muayene ve tedavisi ile yükümlü bulunduğu kimselere vermiş olduğu sağlık karnelerinin kaybolanlarının haksız kimseler tarafından kullanılmasının önlenmesi açısından Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarına, sağlık karneleri ile yapılacak başvurularda, Emekli Sandığının özel mührünü taşıyan fotoğraflı sayfa ile başvuran kişinin karşılaştırılması ile anılan Genel Müdürlükçe periyodik olarak gönderilecek kayıp karnelere ait listelerin hastanelerinizdeki hasta kabul bölümünde müracaatlar sırasında dikkate alınması, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne tabi olan ve Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gören emeklilere hastanece reçete edilmek suretiyle dışarıdan temin edilen ilaçların hasta tabelalarında yer almadığı tesbit edildiğinden ilaç ve kaynak israfının önlenmesi için; a) Yatarak tedavi gören hak sahibi hastaların tedavilerinde mümkün olduğu kadar hastane eczanesindeki ilaçlardan kullanılması, b) Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 71 inci maddesi gereğince, hastalara uygulanan ilaç ve diğer tedavilerin mutlaka hasta tabelasında yer alması, c) Reçeteyi yazan doktorun, reçete muhteviyatını hasta tabelasına da işlemeyi usul haline getirmesi, d) Sağlık karnelerinin servis şefi veya muavinlerinin onayı olmaksızın hastalardan alınmaması, reçete yazılmasını müteakip karnelerin derhal hak sahiplerine iade edilmesi ve reçete dökümünün bu karnelerde yer alması, e) Pansuman yapan kişilere ameliyatlı hastaların pansumanlarında kullanılan antibiyotiklerin imza karşılığında verilmesi ve ilgili kuruluşa fatura edilirken bu sarfların da gözönüne alınması, Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün muayene ve tedavisiyle yükümlü bulunduğu kimseler 2771 Sayılı Yasa ile belirlenen, Tüberküloz, Kanser, Kronik Böbrek hastalıkları organ nakli benzeri uzun süreli tedaviye ihtiyaç gösteren hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarını, resmi sağlık kurumlarından rapor almaları halinde katılım bedeli ödemeksizin, Maliye Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği Merkez heyeti arasında imzalanan protokol usul ve esasları doğrultusunda sözleşme yapılan anlaşmalı eczanelerden temin edilebilmektedir Sayılı Yasa gereğince, sözkonusu kurul raporlarının fotoğraflı olması ve yılda bir kez yenilenmesi gerekmektedir. Emekli Sandığı kapsamındaki ilaçlarını yazdırmaları esnasında, bu raporların fotokopilerinin tastik işlemi çeşitli aksaklık ve şikayetlere sebebiyet vermekte, söz konusu kişilerin mağdur olmasına yol açmaktadır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen amaçlarla düzenlenen Resmi Sağlık Kurulu Raporlarının fotokopilerinin, ilaç yazımı sırasında, ilacı yazan hekimin bağlı bulunduğu Hastane Baştabipliğince mühürlenerek onaylanması, İstiklal Madalyası Sahipleri tarih ve 1005 Sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunun tarih ve

16 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesine "Kanun kapsamına girenler ile bunların eşleri ve dul eşleri Genel ve Katma Bütçeli Dairelere ve İdarelere ait veya bağlı hastanelerde ücretsiz tedavi edilirler." fıkrası eklenmiş, ayrıca, "bu tedavi kurumlarından ve dışarıdan alacakları ilaç bedelleri devlet tarafından ödenir." hükmü getirilmiş olup işlemlerin bu çerçevede yürütülmesi, Bütçe Uygulama Talimatı 1992 Yılı Mali Yılı Bütçe Kanunu'nun 40 ıncı maddesinin (d) bendinde yataklı tedavi kurumlarında çalışan sağlık hizmetleri sınıfı personeline nöbet hizmetleri ile ilgili bir hükmün uygulanmasında doğabilecek tereddütleri gidermek amacıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığı 128 Nolu Devlet Memurları Genel Tebliğini yayınlamıştır. Anılan hüküm ve genel tebliğe göre; I. Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir. Bu sürenin dışındaki çalışmanın her 8 saati nöbet olarak kabul edilir ve bu durum izin ve ücretlendirme ile değerlendirilir. a) Hafta içinde nöbetler mesai bitiminde başlar, nöbet süresi 16 saattir. Bu 16 saatin 8 saati ertesi gün izin olarak kullanılabilir. Kalan 8 saati nöbet ücretlendirmesine tabii tutulur. b) Hafta sonunda ve genel tatil günlerinde nöbet hizmetleri 24 saattir. Sağlık kuruluşlarında amirler hizmetin aksamaması amacıyla personel sayısını dikkate alarak 24 saatlik bu sureyi 8, 16, 24 saatlik nöbetler şeklinde düzenleyip, ücretlendirme ve izinlendirmeye gidebilirler. II. Personelin yeterli olduğu durumlarda nöbet izninin verilmesi, personelin yetersizliği nedeniyle izin verilmediği durumlarda ise nöbetin yukardaki şekillerde hesap edilerek ücretlendirilmesi, III. Ay içinde kullanılmayan nöbet izinlerinin 119 seri nolu devlet memurları tebliği doğrultusunda kullandırılması, IV. Hamilelerin gebeliklerinin 24. Haftasını tamamladıktan sonra, doğum yapanların ise doğum izninin bitiminden itibaren başlayan 6 aylık süt izni süresince hizmeti aksatmayacak şekilde, mümkün olduğunca nöbete girmemesi sağlanır. Bütçe Uygulama Talimatının Hasta reçetelerinin düzenlenmesi ve ilaç temin edilmesi hükmü gereğince; a) Ayaktan veya yatarak tedavilerde reçete düzenlenmesinde mevcut uygulamaya devam edilecektir. b) Yatarak tedavi olacaklarda hastanede kullanılan ilaçların hastane eczanelerinden temini zorunludur. Ancak, ilacın kullanılmasının gecikmesinden dolayı hayati tehlike doğacak hallerde hastane eczanelerinde bulunmaması nedeniyle dışarıdan aldırılan ilaçların bedellerinin ödenebilmesi için, Ek 3'te gönderilen reçete ile gönderilmesi esastır. Bu reçeteler kendinden kopyalı iki nüsha olacak ve üzerinde yer alan bilgiler tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. Reçete iki nüsha olarak ilacı verecek eczaneye gönderilecek ve eczanece işleme tabi tutulan reçete nüshalarının bir kopyası mutlak surette klinikteki hasta dosyasına eklenecek, asıl nüsha ise hastane eczanesince sağlanamayan ilaçların temini için ilacı veren eczanelerce ilgili kurum veya kuruluşa verilecektir. Bu nedenle yatarak tedavi olacaklarda uygulanacak reçetelerin mahallen temin edilerek uygulamanın belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılması, 1993 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatının 16 ncı maddesinin "Sarf Malzemelerinin Temini" Başlıklı (b) fıkrasında; "Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarındaki tedavi sırasında kullanılacak sarf malzemelerinin tedaviyi yapan resmi kurumca temini zorunludur. Bu sağlık kurumlarınca hastanelere hiç bir şekilde ameliyat önlüğü, ameliyat ipliği, ameliyat iğnesi (cerrahi iğne), 33

17 cerrahi eldiven, pamuk, flaster, yara bandı, alkol, tendürdiyot, gazlı bez, pudra, beden derecesi, göz kadehi, göz randeli, termafor, yastık, dizlik, kulak tıpası aldırılmaz" hükmü yer almaktadır. Anılan talimatın bu hükmüne rağmen hastalara resmi kurum ve kuruluşlarındaki tedavileri sırasında kullanılacak sözkonusu hükümde belirtilen sarf malzemelerinin dışarıdan aldırıldığı, bu durumun ise sarf malzeme bedellerinin, kurumlarınca hastalara ödenmesi sırasında zorluklara sebebiyet verdiğinin tespit edildiği Sayıştay Başkanlığının tarih ve /281 sayılı yazıları ile belirtilmektedir. Bu nedenle, Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının sağlık malzemelerinin temini konusunda anılan talimatın ilgili madde hükümlerine uygun hareket etmelerinin sağlanması, 1999 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın 17 ve 19'uncu maddelerinde; MR, Tomografi v.b. ileri tetkiklerin Resmi Sağlık Kurumlarında tıbbi ve teknik yetersizlik ve hasta çokluğu nedeniyle bir ay içinde yapılamaması halinde özel sağlık kurum ve kuruluşlarına sevkine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiş olup, halen kullanılmakta olan standart "hasta sevk formu"nun bu uygulama için yetersiz kaldığı dolayısıyla oluşturulan "standart forma" özel sağlık kuruluşuna yapılacak sevkin gerekçelerinin de belirtilmesi, Hastanede yatarak tedavi gören ve ameliyat olan hastalar için gerek duyulan pahalı ilaç, tıbbi sarf malzemesi, cihaz, ortez, protezler için tanzim edilen reçetelerden bir suretinin mutlaka hasta dosyasında muhafaza edilmesi, bu tür malzeme ister hastane eczanesinden, ister serbest piyasadan temin edilsin kullanan hekimlerce mutlaka hasta tabelası ve ameliyat notunda malzemenin hastaya kullanıldığına ilişkin şerhin düşülmesi, kullanılan sarf malzemesine ilişkin nitelik ve nicelik özelliklerini kapsayan tanıtım etiketi var ise bu etiketin ameliyat notuna yapıştırılması, Parasız Yatılı Ve Burslu Öğrencilerin Muayene Ve Tedavi Giderleri tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3580 sayılı Kanun uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı hesabına Öğretmen ve Eğitim uzmanlarını yetiştiren Yüksek Öğretim kurumlarında öğretim yılından itibaren öğrenci okutulmasına başlanıldığı, Anılan kanunun 11 nci maddesi gereğince, parasız yatılı ve burslu öğrencilerin muayene ve tedavi giderlerinin İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince karşılanacağı, Sağlık karnesi verilen bu öğrencilerin muayene olmak istemeleri halinde İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince "Hastanın Muayene İsteği Formu" doldurarak öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Eğitim Merkezlerine, yoksa veya lüzumu halinde ise sevk zincirine göre Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarına muayene ve tedavi amacıyla sevk edilmeleri halinde gereken ilgi ve kolaylığın gösterilmesi, "Sürücü Olur" Raporu Özellikle "sürücü olur" raporu veren hastanelerde rapor ücretinin makbuz karşılığında dernek adına tahsil edildiği tespit edilmiş olup, bu husus 106 sayılı Döner Sermaye Yönetmeliği'nin 5 inci maddesi ve Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 59/b maddesine aykırılık teşkil ettiğinden, döner sermaye gelirlerinin dernek, vakıf vb. yerlere kanalize edilmemesi için bu tür uygulamalara son verilmesi, Özel Güvenlik Teşkilatında Görev Alacak Personel 3832 sayılı kanun ile değişik 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun çerçevesinde kamu veya özel kurum ve kuruluşların bünyesinde kurulan özel güvenlik teşkilatında görev alacak personelde aranacak şartlarla ilgili Yönetmelik, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Emniyet Teşkilatına Alınacak Öğrenciler ve Aday Memurların Asalet Tasdikleri ve İdari Polisliğe Geçiş ile Memuriyet Sırasında Hastalanan Personelde Aranacak Sağlık Şartlarına Dair Yönetmelik" ile değiştirildiğinden; özel güvenlik teşkilatı personelinde aranılacak sağlık şartlarında bu Yönetmeliğin asli memurluğa ve idari polisliğe atanan 34

18 bölümünde yer alan "Asil memurluğa Atanmada Aranılacak Sağlık Koşulları" başlıklı 112 inci maddesinin 1inci fıkrasına istinaden Yönetmeliğin 4.5 ve 6 ncı maddelerinin uygulanması konusunda ilgili Baştabibliklerce gereğinin yapılması ve sözkonusu Yönetmelik'te yapılan değişiklikler doğrultusunda personelin asalet tastiki esnasında aldırılan sağlık kurulu raporlarının yeni formata göre düzenlenmesi, Marmara Bölgesi Depremi Marmara bölgesinde 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen deprem bölgede yaşayan halkın fiziksel, sosyal ve ruhsal açıdan önemli derecede etkilenmesine neden olmuştur. Deprem sonrasında acil yardım ve kurtarma hizmetleri, yiyecek, barınma gibi temel ihtiyaçların karşılanmasını takiben akut stres bozukluğu ve travma sonrası stres bozukluğu başta olmak üzere ruhsal tepki ve bozukluklar gündeme gelmiştir. Ruh sağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesi bakımından uzun vadeli olarak planlanması, uygulanması ve hizmetler arasında koordinasyon bu alanda çalışan kurum ve kuruluşların işbirliği ile gerçekleştirilebilir. Hizmetin sürekliliğinin ve etkililiğinin artırılması ve yürütülen hizmetlerin belirlenmesi açısından 5 Eylül 1999 tarihinden itibaren uygulamaya konulan "Ruh Sağlığı Çalışmaları Haftalık Bilgi Formu" ile Ruh Sağlığı ekiplerinin yürütmeyi düşündükleri ve yürüttükleri hizmet ve programların işlenebileceği, daha önce ilişikte gönderilen formun doldurularak Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi, Sağlık hizmetleri sunumunda depremzede vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açmaksızın deprem öncesi uygulamaya kademeli olarak geçilmesi ve ilgili sağlık kurum ve kuruluşlarının gelirlerinin takibinin temini bakımından özellikle Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK ve Yeşil Kart gibi sağlık güvencesi şemsiyesi altında bulunan vatandaşlarımız ile kurumları gereği tedavileri ücretsiz sağlanması gereken İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs Gazileri, muhtaç erbaş ve er aileleri ve 2022 Sayılı Yasa gereği yaşlı ve malüllük aylığı alanların tabi oldukları mevzuata uygun olarak müracaatlarının kabul edilmesi ve yukarıda kapsamı belirtilen vatandaşlarımızdan deprem nedeniyle sağlık karnesi veya geçerli belgelerini yitiren Yeşil Kart Hamili kimselerin bu belgelerinin beyana dayalı olarak yenilenmesi için gerekli yönlendirmelerin yapılması, ancak sağlık hizmeti gereksinimi bulunan sözkonusu vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verilmemesi bakımından sağlık karnesi veya belge ibrazı için kesinlikle ısrarcı olunmaksızın müracaatlarının kabul edilerek bu konudaki işlemlerin sonradan tamamlanmasının sağlanması, Tarım Sigortalıları 2926 Sayılı Kanuna tabi tarım sigortalılarının sağlık giderlerinin 1479 Sayılı Bağ- Kur sigortalılarının sağlık giderlerinden ayrı tutulması gerektiğinden, hastanenize müracaat eden tarım sigortalılarının tedavi giderlerinin Bağ-Kur Genel Müdürlüğüne ayrı fatura edilmesi, Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Genel Müdürlüğüne Mensup Kişilerin Sağlık Karneleri Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Genel Müdürlüğüne mensup kişilerin sağlık karneleri T.C. Emekli Sandığının eski sağlık karnelerine benzediği için hastane görevlilerince iki kurumun sağlık karneleri karıştırıldığından bu şahısların müracaatlarında ibraz edilen sağlık karnelerinin incelenmesinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, Bakanlığımız İle Milli Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan Protokol Bakanlığımız ile Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokol esaslarına göre 0nyedi yaşından büyük olup da psikolojik hastalık ve arızaları teşhis edilen tüm yükümlüler ile yapılan yazışmaların gizlilik dereceli olarak yapılması, resmi ve özel sağlık 35

19 kurumlarına başvuran psikolojik sorunlu yükümlülere ait Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenen hasta bildirim formlarının doldurularak Askerlik Şube Başkanlıklarına bildirilmesi, Laporaskopik Cerrahi Cihazı Bulunmayan Hastaneler Laporaskopik cerrahi cihazı bulunmayan hastanelerin bağış ve satınalmalar dışında yalnızca kullanım süresince firmalardan cihaz edinmeleri kesinlikle yasak olup, bu konuda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi, Kosova'lı Hastaların Tedavisi Tedavi giderlerinin karşılanması için ikili anlaşmalar çerçevesinde olmayıp, mülteci olarak ülkemizde bulunan Kosova'lı hastaların Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında tıbbi tedavi ve bakımları gün ve 55 sayılı genelge ile ücretsiz sağlanmaktadır. Ancak anılan Kosova'lı vatandaşların acil veya ileri tetkik ve tedavileri için Üniversite Hastanelerine sevkleri halinde doğacak tedavi giderlerinin bulundukları yerin İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, Bakanlığımıza bağlı Hastanelerce yapılacak sevklerin birer örneği ile başvurmaları durumunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca karşılanacağı, İlaç Tanıtımı İlaç Firmaları temsilcilerinin ilaç tanıtımı yapmak maksadıyla doktorlarla yapılan görüşmeler esnasında hizmet aksamasına neden oldukları tesbit edildiğinden bundan böyle ilaç firması temsilcilerinin hastanelerimizde yapacağı ilaç tanıtımlarının mesai dahilinde doktorlarımızın istirahat saatlerinde toplu olarak bulundukları mekanda yapılması için gerekli tedbirlerin alınması, Vardiyalı Çalışma Sistemi Uygulanan Hastane Personeli Vardiyalı çalışma sistemine devam eden hastanelerimizde halkımıza kesintisiz, etkin ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunulabilmesi çerçevesinde hasta talebinin zamanında karşılanması, aşırı yığılmaların önlenmesi, hekimlerin hastalarına yeterince zaman ayırabilmeleri, mesai saatleri dışında uzman düzeyinde sağlık hizmeti verilmesi, dışarıya sevklerin asgariye indirilmesi, yüksek maliyetli yatırımlar gerektiren röntgen, MR, Tomografi gibi ileri teknoloji ünitelerinin atıl durumdan kurtarılarak daha rantabl çalıştırılması uzman ve nitelikli sağlık insangücünden optimum düzeyde yararlanması hedeflenmiştir. Bu hedefin amacına ulaştırılması etkinliğinin sağlanabilmesi amacıyla "Vardiyalı Çalışma Sistemi" uygulayan hastanelerin 2.vardiyasındaki sağlık hizmetlerini gündüz yapılan tüm hizmetler gibi yürütmesi, özellikle sağlık personelinin bu konuda gerekli gayret ve özeni göstermesi, Sözkonusu bu uygulamanın Bakanlığımızın hedeflediği doğrultuda yürütülmesinin sağlanması için Valiliğinizce gerekli kontrol ve denetimlerin yapılarak, görevi aksatan personelin belirlenmesi ve vardiyalı çalışma sistemi içinde çalışmak istemeyen personelin başka yerlerde değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza bildirilmesi, Vardiyalı Çalışan Hastanelere İlişkin Uygulamalar Vardiya uygulanan hastanelerdeki işleyişin yerinde görülmesi, aksaklıkların tespiti amacıyla Bakanlığımızca oluşturulan denetim ekiplerince yapılan incelemeler ve gerek çalışanların gerekse hastaların memnuniyetine yönelik olarak uygulanan anketler neticesinde hastalar ve çalışanlar açısından oldukça olumlu sonuçlara ulaşıldığı, artık ülkemizde vardiya saatinde muayene bilincinin oluşmaya başladığı, sistemin amaçlanan hedefi büyük ölçüde yakaladığı memnuniyetle müşahade edilmekle birlikte, sistemin 36

20 istenilen düzeyde ve daha etkin yürütülebilmesi için aşağıdaki hususların vurgulanmasında yarar görülmüştür. a) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinin, mesai saatleri içerisindeki hasta sevklerinden kaynaklanan işgücü ve zaman kayıplarının önlenmesi, Devlet memurlarının daha etkin ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmeleri için acil vak'alar hariç olmak üzere vardiyalı çalışan hastanelere, resmi kurumlarca yapılacak hasta sevklerinin, memurların muayene ve tedavilerinin ikinci vardiya ( ) saatlerine isabet eden zaman dilimi içerisinde yapılabileceği konusunda ilgili birim amirlerince gerekli bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılması, b) Vardiyalı çalışma uygulayan hastanelerin poliklinik, laboratuvar, röntgen, MR, Tomografi vb. görüntüleme merkezlerinde saatleri arasında vardiya uygulanmakta olduğuna dair tanıtıcı, bilgilendirici ve halkı yönlendirecek şekilde Hastane girişlerine ışıklı tanıtım panoları veya bez afişlerin asılması, c) Yine vardiya uygulayan hastanelerin Acil, poliklinik, bekleme yerleri gibi hastaların yoğun olduğu birimlerinde, kolayca görülebilecek şekilde saatleri arasında vardiya uygulanmakta olan birim ve branşların da belirtildiği afiş, broşür gibi tanıtıcı ve yönlendirici bildirimlerin asılması ve küçük el ilanlarının dağıtılması, Ameliyathanelerde Vardiyaya Geçilmesi Bakanlığımızca sağlık hizmetlerinin daha etkin, dengeli, kolay ulaşılabilir, kaliteli ve halkımıza yaraşır bir düzeyde sunulması hedefi kapsamında vardiyalı çalışma sistemine geçilmiş olup, 62 hastanemizde bu uygulama başarı ile yürütülmektedir. Zaman zaman yapılan genel denetimler neticesinde vardiyadan hasta yatışının yapılmadığı ayrıca maliyetli yatırım gerektiren ve özellik arz eden hizmet birimlerinden olan ameliyathanelerin de atıl durumdan kurtarılarak daha etkin ve rantabl çalışılabilir hale getirilmesi ve ameliyat için verilen uzun süreli randevuların en aza indirgenmesi açısından vardiyalı çalışma sistemine geçen hastanelerimizde ameliyathanelerin de vardiya süresinde çalıştırılması hususunda gerekli planlamanın yapılması, Bağ-Kur' lu Hastaların Muayeneleri tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4441 Sayılı Kanunun 36.maddesiyle değiştirilen 1479 sayılı Kanunun ek 13.maddesinin son fıkrası gereğince Bakanlığımıza bağlı hastanelere başvuran Bağ-Kur sigortalısı ve hak sahiplerinden poliklinik muayene ücretinin %20 sinin ve aylık alan (emekli) Bağ-Kur sigortalısı hak sahiplerinden %10 ununun peşin olarak tahsili konusunda gereğinin yapılması, Kimlik Belgesi Mesai saatleri haricinde Bakanlığımıza bağlı hastanelere hastane sevk kağıdı olmadan başvuran kamu görevlileri için genelge ekinde gönderilen formların kullanılarak hastane sevk kağıdının daha sonra temin edilmesi. (EK.5) Radyobaz İstasyonu Elektromanyetik kirliliğe neden olan en önemli kaynakların başında gelen cep telefonu baz istasyonlarının son yıllarda kontrolsuz kurulup faaliyete geçirildiği tespit edildiğinden söz konusu baz istasyonların Çevre Bakanlığı'nca yayınlanan tarih ve sayılı genelgenin 5.maddesi gereğince kamu binaları, okul, hastane, kreş, kışla ve park gibi yapı ve alanlarda kurulmaması öngörüldüğünden ilinizdeki sağlık kurum ve kuruluşlarınca sözkonusu tesisin kurulması için yapılacak müracaatların kabul edilmemesi Bakanlığımız bilgisi haricinde sağlık kurum ve kuruluşlarında kurulmuş bulunan radyobaz istasyonlarının tespit edilerek faaliyetine son verilmesi. 37

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmî GazeteSayı : 28099 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2011/2226 Ekli "Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlüğe

Detaylı

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01

TEK HEKİMİN SÜREKLİ İCAP NÖBETÇİSİ OLAMAYACAĞINA İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI Cuma, 12 Ağustos :53 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Ocak :01 T.C. DANIŞTAY ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/311 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını isteyen:... Vekili :Av. Semih Önem Karşı Taraf :1) Sağlık Bakanlığı, ANKARA 2) -ANTALYA İsteğin Özeti : Dava, radyoloji

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ. Kullanılan Bölüm. Yayın tarihi Kod:YÖN.LS.O1 : Nisan 2010 Kullanılan Bölüm 1 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Tüm Bölümler 2 Tababet ve Şuabatı Sanatlarının İcrasına Dair Kanun Tüm Bölümler 3 Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme

Detaylı

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak

Detaylı

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU

KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU KAMU PERSONELİNİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINA ALINMASI İLE İLGİLİ DUYURU Bilindiği üzere Kurumumuzca 18/12/2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5

İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 İstatistik Formları(Form 056) Hakkında Genelge Tarihi:04.01.2001 Sayısı:163-2001/5 T.C SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI :B100THG0730000/ 163 04-01-2001 KONU : İstatistik Formları...

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI BAŞHEKİMİ KADROSU Kadro Adı : Yataklı Tedavi Kurumları Başhekimi Maaş : Barem 18 B (1) Müdürün yönergeleri uyarınca Daire hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olmak; (2)

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 20.09.2006 R.G.

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 20.09.2006 R.G. AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 20.09.2006 R.G. Sayısı:26295 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü... VALİLİĞİNE GENELGE 2005/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü... VALİLİĞİNE GENELGE 2005/70 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0110003 Konu : Döküm Hizmetlerinin Özel Diş Protez Laboratuvarlarında Yaptırılması 26.04.2005/8187... VALİLİĞİNE GENELGE 2005/70 Bakanlığımıza

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE ( Makamın 20.12.2001 tarih ve 12250 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukukî

Detaylı

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136

T C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 GENELGE 2009/ 136 Sayı : B.13.2.SGK.0.11.07.00/953-14.909.589 13/11/2009 Konu: Dosya Düzeni GENELGE 2009/ 136 Sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri bünyesinde Kurumumuz sigortalıları ve hak sahiplerinin

Detaylı

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAMU PERSONELİ VE BUNLARIN EMEKLİLERİNİN YURT DIŞINDA TEDAVİLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarih: 11.08.1999; Sayı: 23783 Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, kamu personeli ve emeklileri ile bunların

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2011/41 GENELGE 2011/41 Sağlıkta Dönüşüm Programı nın uygulaması sonucunda Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerimizin sağlık hizmeti sunum kalitesi, alt yapısı ve tıbbi donanımı artmış, acil sağlık hizmetlerimizin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

ÇÖZÜM. TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER TRAFİK KAZASI TEDAVİ GİDERLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL ve ESASLARDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Yasin Kulaksız * 1.GİRİŞ Trafik kazası nedeniyle meydana gelen tedavi giderlerinin karşılanmasına yönelik

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 08/02/2016-E.2067 T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Senato *BEKAZ2UM* Sayı : 26842974-050.01.04/ Konu : Senato Kararı İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA Üniversitemiz Senatosunun

Detaylı

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı SEVİL DENER. Nisan 2015 KIRIKKALE Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Finansal Analiz Daire Başkanlığı 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU GEÇİCİ 20. MADDESİ KAPSAMINDA KURULMUŞ OLAN VAKIFLAR İLE PROTOKOLLER

Detaylı

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 1059 SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/1981, No: 8/2620 Dayandığı Kanunun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2002

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2002 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2002 YAYIN NO : 639 GENELGE 2002 SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ankara - 2002 ISBN: 975-590-059-4 YAYIN ÇALIŞMA GRUBU

Detaylı

A-Protokol Kapsamında Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılacak Sigortalı ve Hak Sahibi Kimseler ve İbrazı Zorunlu Belgeler:

A-Protokol Kapsamında Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılacak Sigortalı ve Hak Sahibi Kimseler ve İbrazı Zorunlu Belgeler: SSK Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge Tarihi:02.09.2002 Sayısı:18681 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002/3120 02.09.2002 * 18681 KONU : Sağlık Bakanlığı-SSK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

Personelin statüsü ve malî haklar: Madde 3- Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve

Personelin statüsü ve malî haklar: Madde 3- Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ KANUNU Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının ( )(2) belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda

Detaylı

GENELGE 3-255 Ek. Hekimler tarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilebilmesi için;

GENELGE 3-255 Ek. Hekimler tarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilebilmesi için; T.C. SOSYAL SĐGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Đşleri Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığı SAYI : B.13.2.SSK.5.01.09.00 / X-1093-02-2832-6634 A n k a r a 02 Ocak 2006 KONU : Hekimlerin

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG10012/0314 KONU : Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG10012/0314 KONU : Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG10012/0314 KONU : Tüp Bebek Tedavisine İlişkin Uygulamalar... VALİLİĞİNE GENELGE 2005 / 64 11.04.2005 * 7135 Kısırlık tedavisinde bir

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

2004 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Uygulama İlkeleri ve Genel Esaslar Hakkında Genelge Tarihi:13.10.2003 Sayısı:2613 (4101) Genelge No: 2003 / 121

2004 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Uygulama İlkeleri ve Genel Esaslar Hakkında Genelge Tarihi:13.10.2003 Sayısı:2613 (4101) Genelge No: 2003 / 121 2004 Yılı Döner Sermaye Bütçesi Uygulama İlkeleri ve Genel Esaslar Hakkında Genelge Tarihi:13.10.2003 Sayısı:2613 (4101) Genelge No: 2003 / 121 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GENELGE 2004/1

T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GENELGE 2004/1 SAYI: B.02.1.GÜM.0.00.00.00/21 KONU: Bilgi Edinme Hakkı T.C. BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI GENELGE 2004/1 29 Haziran 2004 Bilindiği üzere, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24.10.2003 tarihli, 25269

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK ĠġLERĠ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Kontrol Onay Yürürlük Tarihi 10.08.2010 Sağlık İşleri Müdürü Başkan Yardımcısı Sayfa 1 /4 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün faaliyet alanında, yetki,

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 -

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 - İlgi: 01 T.C. İlgi: 01 SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.100.TSH.150004/010/99-15882 Konu : Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 10.10.2006 GENELGE 2006/104

Detaylı

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR

ARŞİV BİRİMİNİN İŞLEYİŞİNE YÖNELİK PROSEDÜR Doküman Kodu: ARŞ.PR.01 Yayın Tarihi:Mayıs 2013 Revizyon Tarihi:- Revizyon No:0 Sayfa No:1/5 1. Amaç: Tarsus Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası ve Ek Hizmet Binası hizmetleri ve faaliyetleri sonucunda

Detaylı

KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM

KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM ĠZMĠR VALĠLĠĞĠ yle ĠZMĠR KATĠP ÇELEBĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ARASINDA ĠZMĠR ATATÜRK EĞĠTĠM ve ARAġTIRMA HASTANESĠ'nin BĠRLĠKTE KULLANIMI ve ĠġBĠRLĠĞĠNE ĠLĠġKĠN USUL ve ESASLAR HAKKINDA PROTOKOL Amaç MADDE 1 Bu protokol

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Konya Büyükşehir Belediyesi Yemekhane Ve Yemek Servisi Yönetmeliği Kabul Tarihi: 17/03/2008 Kabul Sayısı: 164 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 11/04/2008 Tarihli Memleket Gazetesi BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 14/03/2011-876

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık ve Sosyal ĠĢler Dairesi BaĢkanlığı. Konu: Protokol 14/03/2011-876 Konu: Protokol 14/03/2011-876 Personelimiz ve bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin, sağlık kurum ve kuruluşlarında öncelikli ve kaliteli sağlık hizmeti almalarının yanı sıra Sağlık Yardım Sandığı

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05

KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 KOMİSYON TOPLANTILARI YÖNETİM PROSEDÜRÜ KODU:KY.PR.02 YAYINLANMA TARİHİ:12.11.2015 REVİZYON TARİHİ: REVİZYON NO:00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ: Hastanemizdeki komisyonların; hizmet kalite standartları ve kalite

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Yatış İşlemleri Hasta Kabul

Detaylı

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması

İfade eder. Genel ilkeler Madde 4- (1)İlave ücret alınması T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN İLAVE ÜCRETLE MESAİ SAATLERİ DIŞINDABİZZAT VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÜCRETLENDİRME, ÖDEME

Detaylı

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ)

SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödemelerin Yönetimi İl Müdürlüğü Yazısı / Talep Dilekçesi 30 iş günü 2 3 4 5 6 Eczacıların Talep Ve Şikayetlerinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005 Konu: Kurumsal Performans Yönergesi...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/ 50 209 sayılı Sağlık

Detaylı

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar

nezdinde yeminli mali müşavirlerce yapılacak tespitlere ilişkin açıklamalar SİRKÜLER TARİH : 24.04.201.2017 SAYI : 2017-04-02 02 KONU : Serbest t Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde, e-defter uygulaması

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V.

Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. Uz. Nuri ŞAŞMAZ Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Maliyet Şube Müdür V. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 18.10.1983 tarihli ve 18195 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Müsteşarlık. . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) . VALĠLĠĞĠNE (Ġl Sağlık Müdürlüğü) 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2/11/2011 tarihli ve 28103 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Modurlugu Sayı : 23642684-010 Konu : Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında İmzalanan Tedavi Protokolü Hk. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri

Detaylı

SİRKÜLER (2012/24) Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir

SİRKÜLER (2012/24) Emsal ÖZCAN Yeminli Mali Müşavir SİRKÜLER (2012/24) Bilindiği üzere KDV Kanunu nun 9/1 ve 29.maddesi ile V.U.K. nun 120 maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde KDV tevkifat uygulaması ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin

Detaylı

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK KURULU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ: Bu prosedürün amacı; Kartal Yavuz Selim Hastanesine gelen kişilerin sağlık durumları hakkında tek hekimin yetkisi dışında kalan hususlara karar vermek. 2.KAPSAM: Bu prosedür, Sağlık Kurulu Başkanı,

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İçişleri Bakanlığı nın

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ 4 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28931 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Müsteşarlık. : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 .. T.C. Sayı : 39608046/ 2.ol~.48'b'}-.1.2 1 2 SUBAT 2014 GENELGE 201413 ilgi: 06/06/2012 tarihli ve 71 sayılı ve 2012/24 Nolu Genelge. 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Meclis Karar Numarası : 2017/188 Meclis Karar Tarihi : 10.08.2017 Yürürlüğe Girdiği Tarih :

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

Konu:Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ilişkin Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi

Konu:Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ilişkin Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sayı:34202324-010.06.02-21628 Konu:Geçici Koruma Altındaki Yabancılara ilişkin Sağlık Hizmetleri Yürütülmesi 12/10/2015 Başbakan Yardımcılığından:

Detaylı

3-255 Ek. Hekimler tarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilebilmesi için;

3-255 Ek. Hekimler tarafından işyerlerinde çalışan sigortalılara Kurumumuz adına reçete yazma ve iki güne kadar istirahat verilebilmesi için; UGENELGE 3-255 Ek Bilindiği üzere, işyeri hekimi çalıştıran işyerlerinin talepleri halinde,hekimlere işgücü ve zaman kaybının önlenmesi, sigortalıların mahallinde muayene ve tedavilerinin sağlanması amacıyla

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM. Kayıt ve Bildirim Sistemi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM. Kayıt ve Bildirim Sistemi Resmi Gazete Tarih: 14.10.1999; Sayı: 23846 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Kayıt İKİNCİ BÖLÜM Kayıt ve Bildirim Sistemi Madde 27 - Sağlık kuruluşuna başvuran

Detaylı

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU

ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU ÖN MALİ KONTROL FAALİYET RAPORU İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliğinin 17 nci maddesine göre; idarelerin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın, harcamayı gerektirecek

Detaylı

MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI

MEMURLARIN HASTALIK RAPORLARINI VERECEK HEKİM VE SAĞLIK KURULLARI Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 29.10.2011 Tarih ve 28099 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan DEVLET MEMURLARINA VERİLECEK HASTALIK RAPORLARI İLE HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE İLİŞKİN

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ HASTANE ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Hastane Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) Kadro Sayısı

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler

SİRKÜLER 2017/16. Hususlarına dikkat edilmesi gerekir. 1- MPHB Verecek Yükümlüler SİRKÜLER 2017/16 18.02.2017 tarihli Resmi Gazetede Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) başlıklı muhtasar beyanname ile

Detaylı

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne

Dayanak: tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döne PERFORMANS UYGULAMASI Dr. Rukiye BERKEM S. B Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dayanak: 04. 01. 1 961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı ve Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon)

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161

Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ARASINDA SAĞLIK HİZMETLERİNE İLİŞKİN PROTO Sağlık Bakanlığı-Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Protokolü Hakkında Genelge 2005/161 TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA T.C. MALĠYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı :B.07.0.BMK.0.20- Konu : Geçici Personel MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA 2009/15759 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki Ġşleri

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü. Sayi :B100THG0740007 29.12.2004 *22253 Konu : Yesil Kart Uygulamalari GENELGE 2004/154

T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü. Sayi :B100THG0740007 29.12.2004 *22253 Konu : Yesil Kart Uygulamalari GENELGE 2004/154 T.C. SAGLIK BAKANLIGI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlügü Sayi :B100THG0740007 29.12.2004 *22253 Konu : Yesil Kart Uygulamalari GENELGE 2004/154 3816 sayili Ödeme Gücü Olmayan Vatandaslarin Tedavi Giderlerinin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı