Yönetim Hizmetlerinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetim Hizmetlerinde"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI B100THG / KONU Hastane Hizmetleri... VALİLİĞİNE GENELGE 2001 / 3 Bakanlığımıza bağlı Hastanelerde verilen yataklı tedavi hizmetlerinde uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir Hizmet Sunumu Yönetim Hizmetlerinde Modern tıp anlayışına göre sağlık hizmetlerinin sunumunda gelinen yeniden yapılanma sürecinde vatandaşlarımızın sağlıklarının korunarak, yaşamlarını beden ve ruh sağlığı yönünden tam bir iyilik halinde sürdürmelerinin sağlanmasının yanı sıra tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini oluşturan hastanelerimizde halkımıza modern tıbbın ve çağın gereklerine uygun, daha etkin, verimli ve arzu edilen seviyede sağlık hizmeti verilmesi hedefine ulaşılmasında gerekli kooordinasyonun sağlanması bakımından; a) Çağdaş sağlık işletmeciliğinde hasta beklentisine uygun doğru teşhis, kaliteli tıbbi bakım ve tedavinin yanısıra, personel- hasta ilişkilerinde hasta psikolojisine uygun bir şekilde güleryüzlü ve hoşgörülü davranılması, danışma ve yönlendirme hizmetlerinin etkin bir biçimde düzenlenmesi, b) Bu konudaki dış denetimlerin İl Sağlık Müdürlükleri, görevli personele yönelik iç denetimlerin ise ilgili kurum veya kuruluş yöneticileri tarafından periyodik olarak ve sık sık yapılması, denetim sonuçlarının değerlendirilerek gerekli önlemlerin alınması, c) Yerel yazılı ve görsel basında sağlık kurum ve kuruluşları hakkında yayınlanan olumlu veya olumsuz haberlerin takip edilerek yetkililerce itina ile değerlendirilmesi, yapılan işlem sonuçları hakkında Bakanlığımız Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine bilgi verilmesi, d) Hasta sahibi ve yakınları ile hastane arasında bilgi ve iletişim akışının en iyi şekilde sağlanması, özellikle santral birimlerine gerekli önemin verilerek bu birimlerde görevlendirilecek personelin eğitimli, deneyimli ve sorumluluk sahibi kimseler arasında seçilmesi, telefonların bekletilmeden cevaplandırılması, süratle ilgili birimle irtibatlandırılması, nezaket kuralları içerisinde davranılması, e) Hastanelerde hastalara ve durumlarına ilişkin bilgi akışını sağlayabilecek halkla ilişkiler birimlerinin oluşturulması, bu birimlerde imkan nispetinde bilgisayar teknolojisinden yararlanma yoluna gidilerek, görevlilerin hasta sahibi ve yakınlarını en kısa sürede bilgilendirmeleri, gerekirse danışma ve yönlendirme işlerini de üstlenmeleri, f) Hastanelerin haftanın 6 gününde hastane yönetimince belirlenecek saatlerde hasta ziyaretine açık hale getirilmesi için tıbbi ve idari düzenlemelerin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması, 18

2 Hizmetiçi Eğitim Sağlık hizmetlerinde yeniden yapılanma süreci sunulan her hizmetin verimli, etkin, kolay ulaşılabilir ve aynı zamanda kaliteli olması insangücü ve teknolojinin birleşimi ile oluşturulacak hizmet kalitesinin belirli bir düzeyde ve süreklilik gösterecek nitelikte olması Bakanlığımızın temel hedefidir. Bu temel yaklaşımların gerçekleştirilmesine yönelik olarak hizmet sunumunda görev alan hemşire ve yardımcı hizmetliler ile hizmet satın alınan firma görevlilerinin hasta bakımı, yönetim - personel ilişkileri, personel- hasta - hasta yakınları arasındaki ilişki ve davranış biçimlerinin yanı sıra hastane yönetimince uygun görülecek eksikliği hissedilen diğer hizmetler konusunda hazırlanacak programlar dahilinde sürekli ve periyodik olarak hizmet içi eğitime alınması, uygulanan bu eğitimlerin değerlendirilmesini, yapılacak her türlü hizmet içi eğitimin gerektiğinde İl Sağlık Müdürlükleri ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapılmak suretiyle koordineli olarak yürütülmesinin sağlanması ve konunun titizlikle takibi, Hasta Hakları İnsan haysiyetine yakışır şekilde herkesin hizmetlerden eşit olarak faydalanma, ulaşma, mahremiyet, rıza, izin, güvenlik ve süreklilik gibi temel haklarını kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla gün ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği çerçevesinde personelin, hasta ve yakınlarının bilgilenmelerini teminen düzenlenen hasta hakları listesinde belirtilen hususların ihlali veya bu haklar konusunda gereken hassasiyetin gösterilmemesi nedeniyle ilgili kişilere gerekli cezai, idari va mali müeyyidelerin uygulanacağının bilinmesi ve hasta hakları listesinin dikkat çekebilecek tabela haline getirilerek hasta sahibi ve ziyaretçiler tarafından kolayca ulaşılıp okunabilecek şekilde hastanenin uygun yerlerinde bulundurulması, Basının Haber Alma Özgürlüğü Bakanlığımızca benimsenmiş olan şeffaflık ilkesi doğrultusunda basına yasa ile tanınmış olan haber alma özgürlüğü çerçevesinde haberlerin doğru ve süratli bir biçimde alınması ve yine basın kanalıyla objektif olarak yansıtılmasının temini bakımından hasta haklarına duyarlı ve özenli olmak, mevcut işleyişi ve hizmeti aksatmamak ve hastane başhekimliğinin bilgisi dahilinde olmak kaydıyla, hastanelerimizde görev yapan basın mensupları için fiziki mekan ve çalışma şartlarına yönelik gerekli anlayış ve kolaylığın gösterilmesi, Resmi Yazışma Kuralları Bazı Baştabipliklerin doğrudan Bakanlıkla yazışmaya girdikleri veya fax çektikleri bazı Baştabibliklerden gönderilen resmi yazılarda sadece başhekim isim, unvan ve imzalarının bulunduğu müşahade edilmiştir. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 110/c maddesine göre Başhekimliğin kuruma ait bütün işlerde muhatap ve haberleşmeye yetkili tek mercii olduğu Bakanlıkla ve Valilikle yapılacak yazışmaların bağlı bulunduğu Sağlık Müdürlüğü kanalı ile yapılması, Çalışma Saatleri Bakanlığımıza bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında çalışma düzeni ve çalışma saatleri Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve 2368 sayılı "Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun, 2.maddesi gereğince; Kamu Sağlık hizmetlerinde çalışan personelin haftalık kanuni çalışma süresi 45 saattir. Ancak 2368 sayılı kanunun birinci maddesi kapsamına giren personelden,özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olanlar, iş güçlüğü,iş riski ve teminindeki güçlük zamları veya bu mahiyetteki zamlardan 19

3 yararlanmamak kaydı ile serbest olarak çalışabilirler,bunlar için haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu nedenle, Yataklı Tedavi Kurumlarımızda çalışan personelin mesai saatlerinin 2368 sayılı kanun kapsamında değerlendirilerek; Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği nin 38.maddesi gereğince, tüm personelin mesaiye saat de başlamaları ve mesailerini kesintisiz olarak tamamlamaları dolayısıyla hekimlerin öğle saatlerinde hizmet birimini izinsiz terk etmemeleri, öğle yemeklerinin ise saat arasında hizmeti aksatmayacak şekilde ve münavebeli olarak verilmesi, Nöbet Ücretleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 547 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 10. maddesi ile eklenen ek 33. madde hükmü ile sağlık ve yardımcı sağlık personeline ödenecek nöbet ücreti tarihinde çıkarılan 137 sayılı D.M.K. Genel Tebliği ile yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; a) Yataklı Tedavi Kurumunun en az 25 yataklı olması, b) Nöbet süresinin kesintisiz 8 saatten az olmaması, c) Nöbetlerin, normal mesai saatleri dışındaki sürelerde genel ve hafta sonu tatil günlerinde tutulan normal, acil ve branş nöbetlerini kapsaması, d) İcapçı nöbeti ile otopsi, cenaze, defin ve nakil hizmetleri ve benzeri nöbetlerin kapsam dışında tutulması, e) Tutturulan nöbetler için izin kullandırılması asıl olup,izin kullandırılmayan personel için ayda 80 saatten fazla olmamak kaydıyla tebliğde gösterilen gösterge rakamları üzerinden,damga vergisi haricinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödeme yapılması, f) Tasdikli nöbet çizelgelerinin "ödeme onayı" na mutlak suretle eklenmesi, g) Nöbet ücretlerinin nöbet tutulan kurumların bütçesinden karşılanması, Kılık- Kıyafet 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik uyarınca; memurların emeklilik ve malüllük hallerinde düzenlenecek tanıtım kartlarında ve alacakları sağlık kurulları raporlarında kullanacakları fotoğraflarında başvuru anında devlet memuru sıfatları devam etmesi sebebiyle başlarının açık olmasının gerektiği, dul ve yetimler için düzenlenecek tanıtım kartlarında ise bu kimselerin memuriyet sıfatı taşımaması sebebi ile başlarının açık olması mecburiyetinin getirilemeyeceği ancak bu kimselerin de kullanacakları fotoğrafların tanınmalarını sağlayacak şekilde olması gerektiği hususlarına riayet edilmesi, Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları ile Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları ile Eki Cetvellerin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, yayın tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anılan Yönetmelikte, personel standardı ile birlikte servislere göre yatak dağılımına ilişkin standartlarında belirlenmiş olmasına rağmen özellikle kadro yatak sayısı ve 200 olan Genel Dal Devlet Hastanelerimizde bu standartlara uyulmadığı, kliniklere ait yatak dağılımlarına ilişkin düzenlemenin dengesiz ve gelişigüzel yapıldığı Bakanlığımıza intikal eden Personel-Hasta ve Yatak Muvazene Formlarının (Form No56) tetkikinden anlaşılmıştır. Bu çerçevede, iliniz ve ilçelerindeki mevcut Genel Dal Hastanelerinin kadro yatak sayılarının (fiili yatak sayısı da dikkate alınmak suretiyle ) kliniklere göre dağılımının ve buna 20

4 ilişkin düzenlemelerin ilgili çizelgeler çerçevesinde yapılarak, çalışmaların en kısa sürede tamamlanması, Sevk Zinciri Yataklı Tedavi Kurumları hastaların ayaktan veya yatarak müşahade, muayene, tetkik, teşhis, tedavi ve rehabilite edildikleri, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin verildiği kurumlardır. Buna rağmen resmi ve diğer hastaların sevk işlemlerinde; Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 8 ve 10. maddeleri ile 3816 Sayılı Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkındaki Kanuna istinaden çıkarılan aynı adlı yönetmelikte belirtilen sevk sistemine uyulmayarak doğrudan yataklı tedavi kurumlarına gönderildikleri tespit edilmiştir. Bu durumun, yataklı tedavi kurumlarında gereksiz birikimlere, polikliniklerde aşırı yığılmalara yol açarak bu kurumların hizmetine gerçekten gereksinimi olan hastalar için hizmet sunumundaki kalite ve verimliliği olumsuz yönde etkilediği gibi büyük ölçüde mali külfet getirdiği ayrıca iş ve zaman kaybına sebebiyet verdiği bilinmektedir. Bu nedenle yukarıda anılan Yönetmelikler gereğince; hasta sevk işlemlerinde hastaların öncelikle, kurum tabibi veya en yakın Resmi Tabip veya sağlık ocağına, bu tabiplerce lüzum görülmesi halinde o yerdeki sağlık merkezi veya ilçe, il devlet hastanesi ile eğitim hastanelerine, ileri tetkik ve tedavi gerektirenlerin ise bu kurumlarca usulüne uygun olarak en yakın üniversite hastanelerine gönderilmeleri gerekmekte olup, sözkonusu sevk zinciri sistemine mutlak suretle uyulması için gerekli titizlik ve hassasiyetin gösterilmesi, Kayıt Sistemi Yataklı Tedavi Kurumlarında tutulan kayıtların idari, tıbbi, teknik ve adli yönden büyük önemi bulunmaktadır. Zaman zaman yapılan teftiş ve incelemeler sonucunda Bakanlığımıza intikal eden yazışmalarda, bazı yataklı tedavi kurumlarımızda, kayıtlara gereken önemin verilmediği; Kayıtların yanlış, okunaksız ve eksik olduğu, Adres kayıtlarının açık ve detaylı olmadığı, Doğum yapan annelerle ilgili isim, adres ve diğer tıbbi ve idari kayıtların düzenli, tam ve açık olmadığı, Reçetelerin üzerinde, hastane isminin, ilgili hekim kaşesinin bulunmadığı, poliklinik kayıt numarasının verilmediği, veya bazı isim ve kaşelerin gelişigüzel basıldığı, Yatan hastalar için hasta tabelasının düzenlenmediği, Hasta dosyalarının, taburcu işlemlerinin tamamlanmasına rağmen arşive konulmadığı, bu dosyaların veya içine konulması gereken basılı evrakın hasta sahiplerine verildiği, zaman zaman bu dosyaların hastane dışında, hasta veya sahiplerinin elinde görüldüğü, Resmi mühürlerin okunaksız olduğu, mühürlerin gelişigüzel basıldığı, bu nedenle tastik edenin isim ve ünvanının okunmadığı görülmüş olup her türlü basılı (defter, form, cetvel, makbuz vb.) evrakın açıklamaları ve mevcut mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi, özellikle başta hasta kayıt ve kabul hizmetlerinde görevli personel olmak üzere ilgili personelin eğitimi ve ikaz edilmesi hususunda resmi ve özel tüm yataklı tedavi kurumlarının uyarılması, Hasta Tabelaları Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 71,72 ve 73'üncü maddeleri gereğince, tıbbi müşahade muayene kağıdı ile derece kağıdı ve hasta tabelası (ilaç ve iaşe tabelası ) olmak üzere üç kısımdan oluşan hasta dosyalarının ilgili bölümlerine servis 21

5 hemşireleri tarafından yatan hastalara uygulanan tedavilere ilişkin uygulamaların eksiksiz işlenmesinin sağlanması, Hasta Kabul ve Taburcu İşlemleri Hastanelerde hasta kabul ve taburcu işlemleri sırasında hasta veya hasta sahiplerine ait nüfus hüviyet cüzdanlarının bazı gerekçelerle hastane yetkilileri tarafından alıkonulduğu ve bu kişilerin yeniden nüfus cüzdanı çıkarmak üzere nüfus müdürlüklerine müracaat ettikleri İçişleri Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza bildirilerek talep konusu edilmiştir Sayılı Nüfus Kanununun 57 nci maddesinde Nüfus Hüviyet Cüzdanlarının bir örneğinin resmi yerlerde çıkarılıp onaylanarak dosyalarda saklanabileceği, ancak asıllarının hiçbir gerekçeyle alıkonulamayacağı hükme bağlanmıştır. Bu nedenle, nüfus hüviyet cüzdanlarının her hangi bir gerekçeyle hastanelerde alıkonulmayarak ilgililere iade edilmesi, Mesai Sonrası Muayene Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilmekte olan denetimler neticesinde hastanelerimizde görevli bazı hekimlerin mesai sonrası muayenehanelerinden özel bir notla gönderdikleri hastaları hastane acil polikliniğinde muayene edilmeden ve nöbetçi uzman tabibince görülmeyerek hasta giriş kağıdı onaylanmadan kendi servislerine direk yatırılmalarını sağladıkları, yine hastane dışından servis hemşirelerine gönderdikleri not veya şifai talimatlarla servis hemşirelerinin hasta tabelasına ilaç yazıp tıbbi bakım ve tedavi uygulaması yaptırdıkları tespit ve müşahade edilmiştir. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 42, 66,72 ve 73'üncü maddeleri uyarınca; Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarında polikliniklere müracaat eden veya hariçten gönderilen hastaların çalışma saatlerinde polikliniklerde görevli tabiplerce muayene edilerek gerekli görülenlerin muayene eden tabip tarafından hasta giriş kağıdı doldurularak, poliklinik sıra numarası kaydedilip imzalandıktan sonra Baştabip veya Yardımcısı, bunların bulunmadığı hallerde ise nöbetçi tabibin onayı ile ait olduğu servis veya sınıfa yatırılmak üzere hasta kabul birimine gönderilmesi, aynı dalda birden fazla servis bulunan kurumlarda hastaların servislere bir sıra esasına göre yatırılması, son zamanlarda giderek yaygınlaşmakta olduğu görülen ve hastanelerimizin kamuoyu nezdinde hekimlerimizin özel muayenehanelerinin bir uzantısı ve kazanç kapısı şeklinde algılanmasına yol açan bu tür uygulamalara son verilmesi, Poliklinik Hizmetleri Bakanlığımıza bağlı yataklı tedavi kurumlarında poliklinik hizmetlerinin sunumu sırasında gerek kurumların mevcut fiziki yapılarındaki yetersizlik gerekse aynı branşta birden fazla uzman hekim bulunduğu halde bu hizmetlerin tek bir poliklinikte ve tek uzman hekim tarafından bir sıra dahilinde yürütülmeye çalışılması ve benzeri nedenlerle poliklinik önlerinde uzun bekleyiş ve yığılmalar oluştuğu, hastalara ileri tarihlere randevular verildiği yapılan inceleme ve denetimler neticesinde tespit edilmiştir. Poliklinik hizmetlerindeki bu birikim ve olumsuzluklara son verilebilmesi amacıyla; a) Birden fazla uzman bulunan branşlarda yeteri kadar poliklinik açılması, b) Poliklinik hizmetlerinin saatleri arasında kesintisiz sürdürülecek şekilde düzenlenmesi ve bu durumun bir panoda ilan edilmek suretiyle tüm vatandaşlara duyurulması, c) Laboratuar ve röntgen teşhis hizmetlerinin (MR, Tomografi, Otoanalizör, ultrason gibi) 24 saat kesintisiz hizmet esasına göre düzenlenmesi,nöbetçi asistan veya doktor ve gerekli personelin bulundurulması, 22

6 d) Hasta sevk zincirine azami dikkat gösterilerek, vatandaşlarımıza bu konuda yasal yönlendirme ve eğitim verilmesinin sağlanması, e) Hizmetin özelliği ve hasta yoğunluğu da dikkate alınarak, danışma ve yönlendirme hizmetlerinin amaca uygun renk ve ebatlardaki yönlendirme ve tanıtma tabelaları ile donatılması suretiyle etkin bir duruma getirilmesi, f) Hasta beklentilerine uygun olarak doğru teşhis, tıbbi bakım ve tedavinin yanı sıra personel - hasta ilişkilerinde güleryüzlü, düzeyli ve duyarlı bir yaklaşım gösterilmesi, g) Hastanelerin fiziki yapıları ile uyumlu, kişiler üzerinde rahatlatıcı ve olumlu etki yaratacak bahçe ve çevre düzenlemelerinin yapılması, h) Eğitim Hastanelerimizde acil kadrosuna atanan uzman hekimlerin branşlarında poliklinik hizmetlerini yürütmeleri için gerekli tüm düzenlemelerin yapılması, Özürlü Vatandaşların Muayeneleri Bakanlığımız Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereğince; polikliniklerde düşkün, yaşlı, hamile, veya beklemeye elverişli olmayan özürlü vatandaşlarımıza muayene için, başvurmaları durumunda acil vakalarda olduğu gibi öncelik tanınması ve gerekli kolaylığın gösterilmesi, hastane ve poliklinik girişlerinin sakat arabalarının kolaylıkla girebileceği şekilde düzenlenmesi, Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlerin Muayene Öncelikleri Muayene, tetkik, tahlil ve tedavilerini yaptırmak üzere yataklı tedavi kurumlarına müracaatta bulunan Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlerin görevlerinden kaynaklanan özel durumlar dikkate alınarak sıra gözetilmeden öncelikle ve bekletilmeksizin muayene ve tedavilerinin sağlanması, Aile Planlaması Faaliyetleri Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 114 üncü maddesinin (i) bendinde "Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları ile Aile Planlaması Kursu görmüş diğer tabipler aile planlaması uygulamaları yapmak ve kendi birimleri içinde bu çalışmaları düzenlemekle yükümlüdür" denilmektedir. Anılan Yönetmelik ve 2827 Sayılı " Nüfus Planlaması Hakkında Kanun" ile 509 Sayılı "Nüfus Planlaması Hizmetlerini Yürütme Yönetmeliği" esasları doğrultusunda aile planlaması hizmetlerinin düzenlenmesi ve ayrıca bu alanda etkili bir yöntem olan Cerrahi Sterilizasyon (Kadında Tüp Ligasyonu, erkekte vazektomi) kadın hastalıkları ve doğum ile Üroloji Kliniklerinde aile planlaması faaliyetleriyle işbirliği içinde uygulanması ve bu hizmetin yürütülmesi için gerekli altyapının oluşturulması, uygulamalara ilişkin eksikliklerin (malzeme, eğitim vb.) Bakanlığımıza bildirilmesi, Sevk İşlemleri Memurların ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderlerinin daha yakından izlenmesi için aylık ve daha uzun periyotlarla ne kadar hasta sevk kağıdı aldıklarına ilişkin istatistiki bir bilgi oluşturmak suretiyle normalden daha fazla sevk alan memurların tespit edilerek bunun nedenlerinin araştırılması ve sonuçlarına göre gerekli önlemlerin alınması, Yataklı Tedavi Kurumlarında yatarak tedavi gören hastalara dışarıdan aldırılan ilaçların küpürlerinin alınarak daha sonra bu küpürlere göre reçete yazdırılmasını önlemek amacıyla hastanın getirdiği ilacın küpürü üzerine belirgin bir şekilde iptal kaşesinin basılması, 23

7 Reçeteler üzerinde tahrifat ve sahte ilaç küpürleri yapıştırılması şeklinde gerçekleştirilen sahtecilik olayının önlenmesi açısından; kurumlarda hasta sevk kağıdı düzenlenmesi sırasında kurum kayıt çıkış tarihi ve numarası ile tedavinin yapılacağı sağlık kuruluşunun veya kurumun adının mutlaka belirtilmesi, ilaçların alınması sırasında eczaneye reçete ile birlikte bir nüshadan fazla sevk kağıdının verilmemesi, Yatan Hastalara Verilen İzin Yapılan denetimler esnasında, hastanelerimizde görevli bazı hekimlerin Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin 74'üncü madde hükümlerine aykırı olarak servislere yatışlarını yaptıkları hastalarına sürekli izin vermek suretiyle hiç yatırmaksızın belirli aralıklarla kontrole çağırma yöntemiyle ayaktan tedavi uyguladıkları tespit ve müşahade edilmiştir. Anılan Yönetmelik hükmü gereğince, yatarak tedavi gören hastalara sağlık durumları müsait olduğu takdirde çok önemli hallerde servis takibinin kabulü ve Baştabibin muvafakatı ile engeç aynı gün saat 20'de dönmek kaydıyla izin verilebileceği, izinli çıkış işlerinin hasta tabelası üzerinde yapılacağı ve biri izinli çıkacak hastada diğeri servis hemşiresinde kalmak üzere iki nüsha izin çıkış belgesinin düzenlenmesi, Yatan Hastalarda Kullanılan Tıbbi Malzeme Bakanlığımıza bağlı hastanelerde yatarak tedavi görmekte olan hastalar adına düzenlenen belgelerin klinik görevlilerince tanzim ve takip edilmesi, tıbbi malzemenin hastaya kullanıldığına ilişkin düzenlenen raporların bizzat talep eden ve hastaya kullanan hekimlerce imzalanması, bu tür belgelerin tasdikinden yalnız bir Başhekim Yardımcısının sorumlu olması ve raporu veren doktora ait imza sirkülerinin ilgili Başhekim Yardımcısında bulundurulması, Ameliyat Hizmetleri Yüksek Sağlık Şurasına intikal eden dosyaların önemli bir kısmının ameliyat olan hastaların vücut boşluklarında spanç-ped gibi tıbbi sarf malzemelerin unutulmasından kaynaklanan vakaların oluştuğu ve bu tür vakalarda son yıllarda artış gözlendiği, Şura'nın 9668 sayılı tavsiye kararında önemle vurgulanmıştır. Sözkonusu karar uyarınca; uygulama sırasında görülen bu tür olumsuzlukların önlenmesi bakımından spanç, kompres gibi malzemelerin yeşil bohçalarda belli sayıda steril edilerek kullanıma sunulması, ameliyat işlemi esnasında ameliyathane hemşiresi tarafından bohçalardan kaç adet spanç veya kompres kullanıldığının tespit edilmesi, eş zamanda ameliyat bölgesi kapatılmadan ameliyathane teknisyeni tarafından kullanılan malzemelerin sayımı yapılarak ameliyathane hemşiresince tespit edilen sayıyla eşleştirilmesi, sözkonusu malzemelerin radyoopakt iplik gibi materyal ile işaretlenerek gerektiğinde radyolojik inceleme ile görülebilir hale getirilmesi, bu işlemlerin yapılmasında sağlık personelinin ekip anlayışıyla seri bir şekilde azami dikkat ve özeni göstermesi, Sterilizasyon Hizmetleri Oftalmik cerrahi aletlerin sterilizasyonunda kullanılan "Plazyte Sterilizasyon" sisteminin ciddi kornea hasarlarına yol açtığı ve görme bozukluklarına bazı vakalarda da kornea transplantasyonuna neden olacak hasarlara sebebiyet verdiği tespit edildiğinden, Oftalmik aletlerin sterilizasyonunda Abtox Plazyte Sterilizasyon Sisteminin kullanılmaması, Halen kullanılan oftalmik aletlerin önceden bu sistemle sterilize edilmiş olup olmadığının kontrolü, Pirinç, bakır ve çinko içeren veya bunlarla kaplanmış hiçbir alet veya edevatın bu sterilizasyon sistemi ile sterilize edilmemesi hususlarında gereğinin yapılmasını, 24

8 Sağlık Kurulu Raporları Hastanelerimizde yapılan denetimlerde, sağlık kurullarında görev yapan hekimlerin, muayene esnasında, sağlık kurulunda imzalanması gereken raporu önceden imzaladıkları, sağlam olmayan kişilere sağlam raporu verdikleri, muayene kağıdı ile karşılaştırmadan imza attıkları tespit ve müşahade edildiğinden, sağlık kurullarının tanımı, oluşturulması, görevleri, tanzimi, tastiki ile ilgili usul ve esasların düzenlendiği Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin nci maddelerine göre işlemlerin yürütülmesi, Sağlık Kurulu bulunan İliniz devlet Hastanelerince verilecek malül ve sakatlık raporlarının 5334 ve 2022 Sayılı Yasaya göre hazırlanan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenlenmesinin sağlanması, Yurt dışına işçi olarak gitmek talebiyle başvuran ilgililer adına, Bakanlığımıza ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı tam teşekküllü hastaneler tarafından düzenlenen sağlık kurulu rapor tasdiklerinin raporu düzenleyen sağlık kurumunun bağlı bulunduğu valilik adına ilgili il sağlık müdürlüğünce yapılması bilahare ilgili valiliklerin hukuk işleri müdürlüklerince de tasdik edilmesi uygun ve yeterli görülmektedir. Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığınca paraşüt ve planör kursuna katılacak gençlerin hastanelere ICAO formuyla başvurmaları durumunda, sağlık kurulu muayenelerinin ücretsiz olarak yapılması, Tek Tabip Raporları Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarında hekimler tarafından verilen tek tabip istirahat raporlarında birinci derecede raporu veren hekim, ikinci derecede ise onaylayan kurum amiri veya yetkilisi sorumludur. İstirahat raporu verilmiş kişilerin çalıştıkları resmi kurum ve kuruluşlarının amirince gerekli görüldüğünde İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatları halinde, İl sağlık müdürlüğünce, rapor verilmiş olan kişi aynı branşta diğer uzman bir hekime, istirahat raporu pratisyen hekimce verilmiş ise; uzman hekim bulunmadığında diğer bir pratisyen hekime muayene ettirilecektir. İkinci muayene sonucunda rapor teyid edilmediği takdirde, ilk raporu veren ve tastik edenler hakkında yasal işlem uygulanacaktır. Bu konuda hekimlerimizin hekimlik onuruna ve mesleki itibarına gölge düşürmeyecek şekilde azami duyarlılığı göstermelerini; Ayrıca devlet memurlarına verilen tek tabip veya sağlık kurulu raporlarına karşı yapılan itirazlar Bakanlığımız Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 29. Maddesine göre incelenerek usule ve fenne uygun olup, olmadıkları hakkında karar verilecek olup uygulamanın bu doğrultuda yapılmasının, hekimlerimizin sorumluluk duygusu içinde titiz davranmaları, Ölüm Vukuunda Yapılacak İşlemler Hastane kliniklerinde meydana gelen ölüm vakalarında yapılması gereken işlemler Bakanlığımız Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin ilgili maddeleriyle düzenlenmiştir. Bakanlığımıza intikal eden şikayetlerden; Ölülerin üzerlerinde tedavileri sırasında kullanılan branül, dren, sonda, sargı bezi, flaster vb. maddeler olduğu, Ameliyat yerleri kapatılmaksızın gerekli temizliğin yapılmadan kanlı, uygunsuz bir halde çarşaflara sarılı olarak morga kaldırıldığı, hatta bu vaziyetlerde sahiplerine teslim edildikleri tespit edilmiştir. Bundan böyle bu gibi durumlara sebebiyet verilmemesi, servislerde vefat edenlerin özel diktirilmiş tulumlara konularak, uygun bir şekilde morglara kaldırılması, bu vaziyette sahiplerine teslim edilmesi, ayrıca anılan yönetmeliğin ilgili madde hükümlerine titizlikle uyulması, 25

9 Acil Hizmetler Başta trafik kazaları olmak üzere diğer nedenlere bağlı olarak özel ve kamuya ait hastanelerin acil servislerine başvuran hasta ve yaralılara zamanında, hızlı ve güvenilir sağlık hizmetinin sunulması, insan sağlığı bakımından hayati önem taşıyan acil servis hizmetlerinde olumsuzluklara meydan verilmemesi ve arzu edilmeyen durumların önüne geçilebilmesi bakımından aşağıdaki hususlara riayet edilmesi gerekmektedir. a) Özel ve Kamuya ait tüm hastanelerin yerli veya yabancı, sosyal güvencesi olsun veya olmasın tüm hastaların (SSK, Bağ-Kur; Yeşil Kart vb. ayrımı yapılmaksızın) tüm acil başvuruları ayrım yapmadan kabul etmeleri, b) İlk tıbbi müdahale yapıldıktan sonra tıbbi bakım ve tedavi konusunda hastanenin tıbbi teknolojik donanım ve nitelikli insangücü bakımından yetersizliği sözkonusu ise sevki uygun görülen hastane ile koordinasyon kurularak hastanın sevkinin sağlanması, c) Mevzuat gereği ilgili idari işlemlerin bilahare yapılması hususlarının ilgili tüm sağlık kurum ve kuruluş yetkililerine duyurulması, uyulmaması durumunda sorumlular hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal işlem yapılacağının acil servis ünitelerinde görevli tüm personele imza mukabilinde tebliği ile konunun titizlikle takibi, Hastanelerimizin acil servis ve acil polikliniklerinde görev yapan hekimlerin acil hizmet verebilecek şekilde kendi hastane bünyelerinde asgari 2 aylık hizmet içi eğitime tabi tutulması, acil serviste görevli uzman hekimlerin kliniklerde görevlendirildiği, acil servis hizmetlerinin ideal düzeyde gerçekleştirilmesi için uzman hekimlerinde tayin yerlerinde görevlerini sürdürmeleri, acil servislerde ihtiyaç duyulan sağlık personeli sayısının yeterli düzeyde tutulması, Acil hizmette görevlendirilmeyecek branş uzmanlarının Bakanlığımıza bildirilmemesi, acil polikliniklerde ve acil servislerde gerekli tıbbi malzeme ile (defiblatör, tansiyon aleti vs.) acil servislerde bulunması zorunlu olan ilaçların noksansız olarak bulundurulmaları, acil servislerinde müdahale ve yoğun bakıma ihtiyaç hallerinde kliniğe yatırılmaları gerekenlerin beklemeden yerine ulaşması için yeterli araba, personel ve her an acil servise hizmet verecek asansörün (birden fazla asansörü olan kuruluşlar için) bu servise göre tahsis edilmesi, çok önemli olan bu hizmetlerin noksansız yürütülmesi için denetim ve takiplerinin yapılması, Trafik Kazaları ve Acil Sağlık Hizmetleri 4199 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, karayollarında meydana gelebilecek trafik kazaları sonucunda meydana gelen yaralanmalarda gerekli müdahalenin yapılması amacıyla ilk ve acil yardım hizmetlerinin planlanması ve uygulanmasına ilişkin yükümlülüklerin Bakanlığımızca yerine getirilmesi gerektiğinden bu kapsamda hastanelerin Acil Servis ünitelerinde (özellikle karayolu üzerinde bulunan hastanelerde) verilmekte olan sağlık hizmetlerinde zaman, kaynak ve işgücü kayıplarının önlenmesi, bu birimlerde sunulan hizmetlerin daha etkin ve kaliteli hale getirilerek mevcut ve olası aksaklıkların giderilmesi, zamanında ve gerekli tıbbi ve cerrahi müdahalenin yapılabilmesi amacıyla; a) Bu birimlerin fiziki alt yapı, insan gücü, tıbbi cihaz- donanım, lüzumlu ilaç, serum, sarf malzemesi ve ambulans hizmetleri yönünden hiçbir aksaklığa meydan verilmeksizin ve 24 saat kesintisiz hizmet sürekliliğini sağlayacak şekilde planlanması, b) Acil Servislerdeki nöbet hizmetleri; Eğitim Hastanelerinde Acil Servislerde verilecek nöbet hizmetlerinin sorumluluğu, organizasyon ve koordinasyonunda şef yardımcıları ve başasistanlar yükümlü olacaktır. Acil servislerde verilecek nöbet hizmetleri şef yardımcıları ve başasistan başkanlığında bir ekip anlayışında yürütülecek bu ekipte en az 4 ana branşta (Genel Cerrahi, Dahiliye, Çocuk ve Kadın Doğum) uzman hekimler yer alacaktır. 26

10 Acil Serviste hastaya ilk müdahale uzman hekim ve ilgili dal asistanları tarafından yapılacak, hastanın durumuna göre ilgili uzman hekim derhal konsültasyona çağrılacaktır. Acil Servis nöbet hizmetleri koordinasyonunu sağlayan ekip dışında hastane nöbetçi şefi, mesai sonrası kurumdaki tıbbi ve idari hizmetleri Y.T.K.İ.Y. esaslarına göre ayrıca yürütür. Diğer Devlet Hastanesi ve Diğer Özel Dal Hastanelerinde Acil Servislerdeki hizmetlerden nöbetçi uzman hekim sorumludur. Bu ünitedeki hizmetler nöbetçi pratisyen hekimin katılımı ile bir bütün olarak yürütülür. İcapçı (ev nöbeti) ve branş nöbeti üstlenen hekimlerin, çağrılmaları halinde ivedilikle bu çağrıya uymaları gerekmektedir. 4 ten fazla aynı branştan hekim bulunan dallarda ayrıca branş nöbeti tutulur. Eğitim ve Devlet Hastanelerine bağlı Semt Polikliniklerinde görevli uzman hekimler de nöbete dahil edilecektir. c) Acil Servis Ünitelerine kolay ulaşılabilirliğin sağlanabilmesi için gerekli yönlendirme, tanıtma ve halkla ilişkilerine yönelik gerekli fiziki düzenlemelerin yapılması, d) Acil Servislerde sunulan hizmetin yoğunluğu da dikkate alınarak acil servis girişlerinde hızlı, güvenilir hizmet sunumunun sağlanması için 112 Acil Yardım ve Kurtarma Hizmetleri ekibi ile işbirliği yapılarak hastaların yönlendirilmesinden, hastane Acil Servislerinden sorumlu ekibin, hastane fiili yatak sayısı ve yatan hastaların sayılarını belirtir ışıklı bir tabelanın acil servisin rahatlıkla görülebilir bir yerinde bulundurulmasından ise Hastane Müdürü ve Başhemşirenin sorumlu tutulması, Hastanelerde Sigara İçilmemesi Hastanelerimizin hasta odalarında ve diğer birimlerinde, özellikle ziyaret gün ve saatlerinde sigara içilmeye devam edildiği tespit edilmiş olup, bundan böyle başta hastane personeli olmak üzere hastaların, hasta sahiplerinin veya refakatçilerin ve ziyaretçilerin hasta odalarında, koridorlarda, idari ve diğer tıbbi birimlerde sigara içmek için ayrılmış bölümler dışında sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi ve bu konuda gerekli önlemlerin alınarak ilgililere imza karşılığında tebliği, Hepatit B Aşısı Uygulaması Gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkelerde önemli halk sağlığı sorunları arasında yer alan Hepatit-B ülkemizde yaygın olarak görülen ciddi ve toplumsal bir sağlık sorunu haline geldiğinden sağlık personelinin Hepatit-B virüsü ile karşılaşma olasılığına karşı proflaktik olarak aşılanması gerekmektedir. Bu çerçevede Bakanlığımıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli risk altında çalışan gruba, özellikle hasta ve materyali ile temasta olanlara Hepatit-B aşısı uygulanması ve Bütçe Uygulama Talimatı hükümleri gereği aşı ücretlerinin kurumlarca karşılanması; ayrıca uygulama öncesinde Hbs-Ag, Anti-Hbs ve Hbc testlerinin çalışılması, İlaç Kullanımı İlaçların kullanma süreleri, özelliklerine göre tespit edilmekte ve üzerlerinde üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmektedir. İlaçların gereksiz israfının önlenmesi ve analiz nedeniyle doğacak harcamaların en aza indirilmesi için alımlarda; a) İlaçların kullanma süresine dikkat edilmesi, b) İhtiyacın iyi tespit edilmesi gibi, 27

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ORYANTASYON REHBERİ 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 4 2. VİZYONUMUZ... 4 3. MİSYONUMUZ...

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararı : Tarih : 10.09.1982 No : 8/5819 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih : 13.01.1983 Sayı : 17927 Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ 1315 YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI İŞLETME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.9.1982, No: 8/5319 Dayandığı Kanunun Tarihi : Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.1.1983, No: 17927 Mük. Yayımlandığı

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 )

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) Resmî Gazete 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Sayı : 27033 Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No: 6 ) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0740003 / 166 04-01-2001 KONU : Genelge AMAÇ :... VALİLİĞİNE GENELGE 2001/ 8 Bu genelge, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 84 / 8213

Detaylı

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ BÜROSU

TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ BÜROSU TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDAVİ BÜROSU 15 MART 2005 tarih ve 25756 sayılı Resmî Gazete ye göre güncellenmiştir. Maliye Bakanlığından: 2005 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No : 4) (Tedavi Yardımı)

Detaylı

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1)

TEBLİĞ. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 2006 YILI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI İLAÇ LİSTESİ VE UYGULAMA TEBLİĞİ (SERİ NO: 2006/1) BİRİNCİ BÖLÜM Yasal dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 506

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ Not: 27/03/2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Özel Hastaneler yönetmeliği, 13/04/2003 tarih ve 25078-14/01/2004 tarih ve 25346-03/03/2004 tarih ve 25391-28/05/2004

Detaylı

c - Döner Sermaye İşlemleri :

c - Döner Sermaye İşlemleri : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.10.0.THG.0.73.00.01 / KONU : Genel Uygulamalar 20.02.2002 tarih ve 3724 sayılı GENELGE 2002 / 24 Modern tıp anlayışına göre sağlık hizmetlerinin

Detaylı

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6)

TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) Resmi Gazete Tarih: 29.04.2006 ; Sayı :26153 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ ( SIRA NO: 6) 1. Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil hak

Detaylı

TEBLİĞ. TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8)

TEBLİĞ. TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında

Detaylı

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8)

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8) Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (Sıra No.: 8) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6)

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27033 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6)

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 23 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27033 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 6) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326

Detaylı

TEDAVĠ YARDIMINA ĠLĠġKĠN UYGULAMA TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 6)

TEDAVĠ YARDIMINA ĠLĠġKĠN UYGULAMA TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 6) Resmi Gazete Tarihi: 23.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27033 TEDAVĠ YARDIMINA ĠLĠġKĠN UYGULAMA TEBLĠĞĠ (SIRA NO: 6) 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1. Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dâhil hak sahiplerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği

YÖNETMELİK. Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kırşehir İli Kamu Hastaneleri Birliği 2013 YILI FAALİYET RAPORU Kısaltmalar.3-4 Önsöz... 6 Kırşehir Hastanelerinde Değişimi Yönetiyoruz..6 Birlik Organizasyon Şeması..7 Tıbbi Hizmetler Başkanlığı 8 İdari

Detaylı

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Mutlu ARAT Ankara ÜTF Hematoloji BD. Ankara ÜTF Hastaneleri Bilgi İşlem Koordinatörü İçerik: 1. Giriş 2.

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ HAKKINDA İNCELEME RAPORU 29.05.2014 CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012

TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 TIBBİ HİZMETLER SUNUM REHBERİ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 2012 1 İÇİNDEKİLER Tıbbi Hizmetlerin Genel Esasları... 1 Acil Servis Hizmet Sunum Süreci... 1 Poliklinik Hizmetleri Sunum Süreci... 2 Yataklı

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ 1. Amaç, kapsam ve dayanak 1.1.Amaç Tebliğin amacı; sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca (bundan sonra Kurum

Detaylı

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA ERENLERE TEDAVİ YARDIMI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 29.03.2012 Sayı: 19 Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28280 MİLLETVEKİLLERİNE, YASAMA ORGANI ESKİ ÜYELERİNE, DIŞARIDAN ATANDIKLARI BAKANLIK GÖREVİ SONA

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME

25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME 25.01.2013 TARİHLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ HAKKINDA HUKUKİ DEĞERLENDİRME Yeni Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazete de yayımlanıp yürürlüğe girdi.

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlığından; AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest

Detaylı