Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir"

Transkript

1 Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

2 Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru

3 ISBN She Wins You Win Gotham Books Gail Evans, 2003 bzd Yay n ve letiflim Hizmetleri Optimist Yay m Da t m Telefon: Faks : e-posta: Optimist yay n no. : 009 Yay ma haz rlayan : Cemal Engin Birinci bas m : Ekim 2004, stanbul Düzelti : Fevzi Gölo lu Düzenleme : Selim Talay Kapak tasar m : Nazmiye Ece Macit Bask ve cilt : Acar Matbaac l k A.fi.

4 çindekiler Önsöz 7 Türkçe Bask ya Önsöz 9 1. K s m: K zlar Tak m Neden K zlar Tak m nda Oynamak Zorundas n z? Tak ma Nas l Girilir? K s m: Tak m Gelifltirici Öneriler Birinci Öneri: Yönder Olun kinci Öneri: fl Yarat n Üçüncü Öneri: Enformasyonu Aç a Ç kar n ve Paylafl n Dördüncü Öneri: Sessiz kal n Beflinci Öneri: Her Zaman Kad nlarla Birlikte Davran n Alt nc Öneri: Tak ma Dayal Tercihler Yap n Yedinci Öneri: Diflil Bir A Örün K s m: Tak m n Karfl Karfl ya Oldu u Meydan Okumalar Gözlenmesi Gereken On ki Tak m Üyesi Tak mla lgili En Çok Sorulan On Bir Soru (ve Yan tlar ) 145 Sonuç 163 Teflekkürler 167

5 Türkçe Bask ya Önsöz Benden kitab m n Türkçe bask s için özel bir önsöz yazmam istendi inde, do rusu biraz flafl rd m. Bu tür talepler karfl - s nda genelde, zaman darl m nedeniyle s k l r m. Üstelik Türkiye hakk nda genel olarak pek çok fley bilmeme karfl n, kad nlar n durumuyla ilgili özel bir bilgim yoktu. Ama kendisi de bir kad n olan yay mc m srar ediyordu: Kitapta de indi iniz konu ve sorunlar Türkiye de kad nlar n hem ifl hayat nda hem de siyasette karfl karfl ya olduklar en önemli açmazla ilgili: K skançl k, rekabet ve kad nlar tak m n oluflturamamak! Elbette bu, dikenli tellerin afl lmas için mücadele etmekte olan çok say da kad n da var. Dile im, Türkiye deki kad nlara seslenmeniz. Moral vermeniz. Dedim ya, yo un bir ifl temposu içindeyim. Kusura bakmay n, çok yo unum demek pekâlâ mümkündü. Ama böyle bir yan t vermek istemedim. Ne de olsa bir kad n (yay mc ) Türkiye deki kad nlar ad na benden (bir kad ndan) dayan flma talep etmekteydi. O nedenle sevgili kad nlar, ülkeniz hakk nda biraz daha ayr nt l bilgi toplamaya koyuldum. Dizüstü bilgisayar m imdad ma yetiflti. Oradan oraya giderken internette ülkenizle ve özellikle de kad nlarla ilgili birçok siteye girip ç kt m. Hangi sonuca vard m biliyor musunuz? Me er ben sizin ülkenizi tan yormuflum. En az ndan ifl hayat ndaki ve siyasetteki kad nlar aç s ndan durumu bilmekteymiflim. Rakamlar n, verilerin pek önemi yokmufl! Sizler muazzam bir geliflme potansiyeline sahip bir ülkenin nüfusunun yar s ndan fazlas n oluflturuyorsunuz. Ayn zamanda

6 8 Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir çok de iflik alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriniz var. Ayr ca çok büyük bir genç nüfusunuz var; bunlar n da yar - s n genç k z ve kad nlar oluflturuyor. Ve okuduklar m do ruysa, k zlar ve kad nlar okulda ve ifl hayat nda çok baflar l lar. Bu gibi olgulara bakarak gelece e do ru yürüdü ünüzden eminim. Evet, baz ülkelere göre ataerkil iliflkiler daha güçlü; ekonomik sorunlar, sosyal alt yap eksiklikleri, hiyerarflik parti yap lar, kad nlar n önünü açmakta tereddüt eden flirket yöneticileri gibi sorunlar da var. Bunlar n hiçbiri hafife al nacak fleyler de il. Ama sizi en derinden yaralayan fleyi de ad m gibi biliyorum: Çekiflmeleri yüzünden bir arada çal flmakta zorlanan, karfl s ndaki kad n neredeyse düflman gibi gören kad nlar n bitmeyen hikâyesi Bu hikâyeye mutlu bir son yazmak elinizde! Ben yaflad m, sizler tan k oluyorsunuz: Kad nlar n kariyerleri için en büyük tehdit unsuru hemcinslerinin baflar s zl klar d r. Zirveye do ru ad m atan her kad n, baflka bir kad n n kariyerinde parlak bir sayfa açar. Baflar l her kad n n arkas nda asl nda baflka bir kad n durur. Umar m Türkiye de kitab m n ikinci, üçüncü bask lar yap l r ve ben o zaman farkl önsözlerle karfl n zda olurum. O zamana kadar Türkiye deki bütün kad nlara baflar lar dilerim! Siz kazan rsan z, ben de kazanaca m! Gail

7 Önsöz Y llar önce bir grup kad n avukata bir konuflma yapm flt m. Zeki ve h rsl kad nlard, fakat erkek meslektafllar yla ayn h zla partnerli e al nmamalar onlar s k nt ya sokuyordu. Nedendi bu? Çal flt klar hukuk flirketlerine göre bunun nedeni yeterince dava ve kazanç sa layamamalar yd. Bu kad nlar n durumdan yak nmalar n dinlerken birden flunu fark ettim: ne zaman bir avukat tutmak gerekse içgüdüsel olarak ya bir dostumun kocas n ya da babam n ifllerine bakan adam aramay düflünüyorum. Ayr ca, bir borsac ya ya da muhasebeciye gereksinim duydu umda hiç düflünmeden bir erke e baflvurdu umun ay rd na vard m: Bunu avukatlara aç klad m zaman onlar da ayn flekilde davrand klar n kabul ettiler onlar da erkek komisyoncularla ve dan flmanlarla iflbirli i yap yorlard. Daha da beteri tüm bu avukatlar n muhasebecileri erkekti; oysa hepsi de kad n muhasebecilerin çal flt klar flirketlerde partner olma konusunda ayn zorluklarla karfl laflt klar n biliyorlard. (Her fley bu kadar da kötü say lmazd : Aralar ndan ikisi son zamanlarda bir kad n jinekologa gitmeye bafllam flt.) flte buradayd k, yeterli gelire sahip çal flkan kad nlar olarak ifllerimizi babalar m z n ya da erkek kardefllerimizin yararland erkeklerin ellerine b rak yorduk. Bunun mant kl bir yan yoktu. Yeterli ifl hacmi sa layamad m z için çal flt m z yerde ilerleme kaydedemiyorduk, ama kendi ifllerimizi de erkeklere gördürmeyi sürdürüyorduk. E er bizler kad nlara ifl vermeyeceksek, kim verirdi?

8 10 Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kendi ifl dal mda yükselirken bu tür cinsiyete dayal bir sorun oldu unu hiç düflünmemifltim. Her zaman ak ll, çal flkan, politik yönden uyumlu ve geçimli olan n baflar l olaca na inan rd m kad n ya da erkek. Tüm meslek yaflam m bu kan y desteklemekteydi. lk görevim Washington da kongre üyelerine yönetici asistanl yd. Erkeklerin daha yüksek mevkilerde bulundu u kuflkusuzdu, ama benim dolays z amirlerim kad nlard ve ifllerinde çok iyiydiler. Hepimiz yapt m z ifli seviyorduk ve baflar l yd k. Yak nmak için hiçbir nedenim yoktu y l nda, k sa süre sonra Moskova daki büronun bafl na getirilen CBS televizyon kanal n n bir muhabiri ile evlendim. Oraya gidince Moskova daki büronun fiili müdürü oldum, ama CBS nin akrabal kla ilgili kurallar nedeniyle resmi atamam yap - lamad. Bunun üzerine kendimi üç çocu umu yetifltirmeye adad m. Sonra, kocam tekrar Amerika da görevlendirilince, serbest olarak çal flmaya bafllad m ve kendi halka iliflkiler ve araflt rma flirketimi kurdum y l nda CNN bana bir ifl önerisinde bulundu. Burada oluflturdu um merkezi rezervasyon bölümü televizyon kanallar nda bir ilkti. Yaflam m n bu noktas nda amac m n erkeklerle boy ölçüflmek oldu unu ve performans m n kalitesine dayal olarak terfi edece ime inan yordum. Di er kad n çal flanlarla özel ba lant lara girmedim ve bana gelip cinsiyete dayal zorluklardan yak nd klar nda dertlerinin ne oldu unu tam olarak anlayamad m. Onlar n bu oyunda yeterince iyi ifl ç karamad klar n düflünüyordum. Mesle imde ilerleme kaydettim de CNN de baflkan yard mc s oldum; iki y l sonra CNN & Co. Adl program yapt m. Bu, kad nlar n sorunlar addedilen konulardan çok günümüzün bafll ca sorunlar n tart flan kad nlar n kat ld bir talk flov program yd. K demli baflkan yard mc l na terfi ettikten sonra ilk karfl l kl etkileflimli televizyon haber program olan Talk Back Live (Canl Karfl Görüfl) program n n haz rlanmas nda yer ald m da televizyonda hukuk alan ndaki ilk günlük talk flov

9 Önsöz 11 program olan Burden of Proof (Kan tlama Yükümlülü ü) program n n yarat lmas na yard mc oldum y l nda CNN nin icradan sorumlu baflkan yard mc l na atand m. Tüm bu süre içinde birçok kad n ifle ald m ve terfi ettirdim. Ama kad nlar n hemcinslerine yard mc olmas gere inin bilincinde de ildim. Daha ziyade baflar l kad nlar n bafla ç kmas gereken, benim de bafl ma gelen kendini oldu undan farkl gösterme çabalar gibi sorunlarla u rafl yordum. Bana verilen harika görevlere karfl n yeterince yetenekli olmad mdan endifle ediyor, günün birinde patronlar m n bunu fark edip gittikçe artan sorumluluklar m sorgulayacaklar ndan korkuyordum. Asl nda bu görevler için gerekli e itimim yoktu. Benim yerime bir baflkas n n bunlar daha iyi yap p yapmayaca n hep merak ettim. Ama zamanla kendime güvenim artt ve ço u kuflkular m gidermeyi baflard m. Ayn zamanda ifl yaflam ndaki oyunun kurallar n da ö renmeye bafllad m bu kurallar erkekler taraf ndan yaz lm flt ve kad nlar, baflar l olmak istiyorlarsa, bunlar ö renmek zorundayd. Zamanla bu konu ilk kitab m n malzemesini oluflturdu Erkek Gibi Oyna, Kad n Gibi Kazan. Ama bu kurallar üzerinde kafa yordukça, ço u kad n gibi ben de bu oyunu erkekler gibi oynamak istemedi imin fark na vard m. Bu ifli kendi bildi im gibi, kendi de er sistemime ve kendi kiflili ime sad k kalarak yapmak istiyordum. Zamanla erkeklerin oyunundaki en önemli unsurlardan birinin kad nlar n oyununda bulunmad n fark ettim. Buna ne isim verirseniz verin destek, tak m çal flmas, yard mlaflma esas olan fluydu: Erkekler birbirlerini kolluyorlard. Kad nlar bunu yapm yordu. Hemcinslerimize yard mc olmaya karfl ç kmaya ne gerek vard? Neden kad nlara ifl vermekte bu kadar isteksizdik? Hepimiz patronun bir göreve kuzenini ya da lisedeki arkadafl n getirmesine seyirci kal yor ve d flland m z hissediyorduk. Ama ço umuz çok fazla kad n ifle almaktan kaç n yorduk, çünkü bunun haks zl k olaca n, sanki iktidar ele geçirince kendi cinsiyet damgam z vurmaya kalk flaca m z san yorduk.

10 12 Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gerçek flu ki, erkeklerin bu tutumunda yanl fl olan bir yan yoktu. E er kuzen yetersiz kal rsa bu hiç kimsenin yarar na olmaz. Ama ya kuzen bu iflte üstün baflar gösterirse? Ya lise arkadafl n z bu ifl için en uygun kifli ise? Bu her ikiniz için de en iyisi olmaz m? Asl nda, baflka kad nlara yard mc olmak için elinizden geleni neden yapmayas n z? Birbirimize yard mc olacak yerde neden erkeklere el uzatmay sürdürüyoruz? fiunu aç kl kla gördüm: Biz kad nlar ifl hayat nda birçok engelle karfl lafl yoruz; ama bu alandaki en büyük sorunumuz hemcinslerimizle olan iliflkilerimizdir. Bir zamanlar n çizgi roman Pogo da flöyle ünlü bir söz vard : Düflman m zla karfl laflt k ve o biziz. Ço u kez kad nlar di er kad nlar öne ç karmamakla onlar engelliyorlar. Dar alanlarda birbirimize yard mc oluyoruz zor günlerde destek olmak, iflle ilgili sorunlarda tavsiyelerde bulunmak gibi ama temelde yard - m esirgiyoruz. Yeterince ya mur ya d rm yoruz. Ayn zamanda yeterli ifl olanaklar yaratm yoruz. Gerekli yönlendirme ifllevini yerine getirmiyoruz. Baflka kad nlara yard mc olmak için özel bir çaba harcam yoruz. Tüm bunlar de ifltirmek zorunday z, çünkü istesek de istemesek de, hepimiz bu iflin içindeyiz. Ve bu kitab n konusu da bu. Koridorun sonunda ya da caddenin karfl s ndaki binada veya ülkenin öbür yan ndaki bir büroda bulunan bir kad n savafl kazand nda bizim de kazanm fl olaca m z n fark na varman n zaman geldi. O kazan rsa sen de kazan rs n. Bu kadar basit.

11 B i r i n c i K s m K zlar Tak m

12 1 Neden K zlar Tak m nda Oynamak Zorundas n z? Size iki de iflik öykü anlatmama izin verin. Birincisi, kendi bilgisayar yaz l m flirketini kuran ateflli ve genç bir giriflimci olan Lili yle ilgili. Bu giriflim o kadar baflar l oldu ki çok daha büyük bir flirket Lili den ifli sat n ald, ama Lili ye de flirketin icradan sorumlu baflkan yard mc s olarak çal flmaya devam etmesini önerdi. Kad n öneriyi kabul etti. Ne yaz k ki Lili bir sorunla karfl laflt. Giriflimci olarak onu baflar l k lan nitelikleri ba ms zl ve enerjisi yeni flirketin erkek a rl kl kültüründe pek ifle yaram yordu. Üst yönetimdekiler Lili nin çok parlak fikirler üretmesine ve flirketi devralarak çok kazançl ç km fl olmalar na karfl n, Lili nin bekleneni vermedi ini aç kça gördüler. Erkekler bu denli h rsl kimselere al flk n de illerdi. Ayr ca Lili hâlâ kendi flirketini yönetir gibi davran yor ve fark nda olmadan flirket içinde ço u kiflinin nas r na bas yordu. fians eseri, bu flirketin yönetim kurulunda kendi mesle inde çok önemli bir konuma sahip ünlü bir kad n da yer al yordu. Bu kad n, e er iflletmedeki geleneksel erkek flebekesine uyum sa layamazsa, yönetim kurulunun Lili nin iflini bitirece ini çok iyi biliyordu. Öte yandan Lili nin birkaç ak ll öneriyle davran fllar n de ifltirebilece ini de görebiliyordu. Bu nedenle, oturup Lili nin kendini harcamas n izlemek gibi kolay yolu seçmek yerine, bir baflka yönetici kad nla birlikte yard mc olmaya karar verdi

13 16 K zlar Tak m flimdi Lili ye erkeklerle daha iyi geçinmenin yollar n gösteriyor ve onu yönetim teknikleri konusunda e itiyorlar ve hatta fazla frapan ve yad rgat c olan giysilerinde bile flirkete daha uyumlu olabilecek de ifliklikler yap yorlar. Bunu yaparken bu kad nlar politik sermayelerini riske att klar n n fark ndalar. Erkekler onlar n Lili nin kariyerini kurtarma çabalar n hofl karfl lamayabilirler onlar Lili yi gözden ç karm fl durumdalar. Ama bu kad nlar, böylesine yüksek konumlarda kendilerini çok iyi ve güvende hissetmelerine karfl n, köklü bir de iflimin ancak gençlere yol almada yard m etmekle gerçekleflebilece ini çok iyi biliyorlar. fiu ana dek gelen haberler bu kad nlar n bir de iflim sa lad klar ve Lili nin köfleyi döndü ü yolunda. Anlafl lan o ki Lili bu durumdan yakay s y rabilecek. kinci öykü perakende sektöründe h zla yükselen bir yönetici olan Jan la ilgili. Jan müflterilerin ve çal flanlar n ço unun kad n oldu u bir flirkette çal fl yor. Ama flirket erkekler taraf ndan yönetiliyor. Son zamanlarda bu adamlar k demli baflkan yard mc l na bir kad n atama niyetlerini aç klad lar. Bu pozisyon için di er üç kad nla birlikte Jan da aday olmufl durumunda. Ama bu kad nlar aras ndaki s cak dostluk, adaylar aç kland - ndan bu yana giderek bozulmakta. Eskisine oranla kad nlar birbirlerini dosttan çok rakip olarak görmeye bafllad lar ve durum kötüye gidiyor. Jan, Burada yaln z birimize yer oldu unu hepimiz biliyoruz diyor. Ve her birimiz bunun kendimiz olmas n istiyoruz. Bölünmüfl ve mutsuz durumdaki kad nlar tüm zamanlar n birbirleriyle tart flarak, di erleriyle ilgili dedikodu yaparak geçirmekte ve dostlar ndan kendilerini desteklemelerini istemeyerek tüm flirket içinde ayr l klara yok açmaktalar. Bu arada tepedeki erkekler durumu dikkatle izliyorlar. Korkar m kad nlar n hiçbiri bu ac mas z savafltan sa ç kamayacak; ya da birinden biri görevi al rsa di erleri ayr lmak zorunda kalacak.

14 Neden K zlar Tak m nda Oynamak Zorundas n z? 17 Jan a önerim flu: Kad nlarla iflbirli i için bir yol bulmaya çal flmal. Çünkü e er birbirlerinin gözünü oymaktan vazgeçmezlerse ileride kad n dostlu una dayal de iflimler sa lamalar söz konusu olamaz. Önemli olan fludur: ancak tüm kad nlar yara almadan sa kal rlarsa, bu kad nlar için bir kazanç olur. E er kad nlardan biri öbürlerini afl r yaralar ve isimlerini karalarsa bu tak m için bir kazanç de ildir. Ancak herkes adil bir savafl m verir ve herkesin çabas takdir edilirse kad nlar için gerçek bir kazançtan söz edilebilir sonunda sadece bir kifli görevi alacak olsa bile. Keflke Lili ninkine benzer öyküler Jan örne inden daha a r bassa. Ne yaz k ki öyle de il. Bunu son kitab m Erkek Gibi Oyna, Kad n Gibi Kazan bas ld ktan sonra gözlemledim. O kitapta ifl hayat n n bir oyun oldu unu ve tüm kurallar koyan erkeklerin bu oyunun nas l oynanaca n iyi bildiklerini belirtmifltim. E er baflar ya ulaflmak istiyorlarsa, kad nlar bu kurallar ö renmek ve bilinçsizce de il bilerek davranmak zorundayd lar. Kitab n konusuyla ilgili olarak dünyan n dört bir yan nda kad nlar n iflyerindeki rolü konusunda seminerlere, konferanslara ve toplant lara davet edildim. Dinleyiciler aras ndaki kad nlar, en üst düzey yöneticilerden çal flmaya yeni bafllam fl olanlara kadar ifl hayat n n çok çeflitli kademelerini temsil ediyorlard. Ve hemen hepsi kitab m çok yararl bulmufltu. Ayn zamanda, baz kurallara uymak istemeseler bile, bunlar ö renmeleri gerekti ini biliyor ve bunun için u rafl veriyorlard. Ama kad nlar n ifl hayat oyununu flimdi her zamankinden fazla oynamalar na ve bunda çok daha baflar l olmalar na karfl n, gerçekten kazanmakta m y z? Bunun yan t olumsuz. Gerek istatistikler gerekse benim kendi gözlemlerim bunu do ruluyor. Bu konferanslarda hemen her zaman Jan benzeri kad nlarla karfl lafl yorum: Ak ll lar, h rsl lar, yetenekliler ama flirket basamaklar nda yeterince h zl yükselemiyorlar.

15 18 K zlar Tak m Her konuflmam n sonunda bana yönelttikleri sorularda onlar n düfl k r kl n seziyorum. Bunu onlar n birbirlerine söylediklerinde duyuyor, bana gönderdikleri e-posta ve mektuplarda görüyorum. Ak ll y m, çok çal fl yorum, baflar l y m diyorlar, Ama oyunu tek bafl ma oynad m hissediyorum. Kimin tak m nda yer ald m bilmiyorum. Ters bir olayla karfl laflt mda baflvurabilece im bir yer yok ve tavsiyeye ihtiyac m var. Ya da bana flöyle soruyorlar: En iyi arkadafllar mdan biri benden daha yüksek bir göreve atand nda dostlu umuz sona erdi bu neden böyle oluyor? Kad nlar terfi ettiklerinde neden onlardan biri oluveriyor? Benim kad n patronum sürekli di- er kad nlara yard mc olmaktan söz ederken zaman geldi inde neden bir erke i ifle al yor? Ço u kad n neden yan nda çal flan kad nlara erkeklerden daha ac mas z davran yor? fiunu da soruyorlar: Bölümümdeki kad nlar aram zdan biri baflar s zl a u ray nca her zaman ona destek oluyorlar, ama birisi terfi edince neden ondan uzak duruyorlar? Önde gelen bir yat r m ve bankac l k flirketine yeni girmifl ve yükselmekte olan biri bana erkek meslektafllar ndan birinin kendisini ö le yeme ine davet edip di er çal flma arkadafllar n n onun elde etti i gelirden tedirgin olduklar n söyledi ini aktard (di erlerinin hepsi erkekti). O gün iflten ç karken flaflk n ve kafas kar flm fl durumdaym fl. fiirket için daha az para kazanmas m bekleniyordu ondan? Ona, Sen dünyan n en sald rgan yerlerinden birinde çal fl - yorsun dedim. Bu adam n yak nmalar n ciddiye mi al yorsun? Genel müdürünün senin ona çok fazla para kazand rd n düflündü üne gerçekten inan yor musun? Bu fikrin yüksek sesle dile getirildi ini duydu u anda bu konuflman n ne kadar komik oldu unun fark na vard. Hatta gülmeye bile bafllad. Ama bu konuda aç kça konuflabilece i kimse olmad ndan buradaki gülünçlü ü daha önce fark edememiflti. Büyük bir halkla iliflkiler flirketinde flube yöneticisi olan bir baflka kad n bana çevresindeki tüm erkeklerin baflkan yard mc s

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Geribildirim Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Etkin Sunumlar Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Stres Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Zaman Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni

fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni Ba lant lar fl Hayat nda, Bilimde ve Günlük Yaflamda Ba lant lar Albert-László Barabási Çeviren Nurettin Elhüseyni ISBN 978-605-5655-35-8 Albert-László Barabási Orijinal ad ve yay nc s : Linked Plume-Penguin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Bir Çal flan flten Ç karmak

Bir Çal flan flten Ç karmak Bir Çal flan flten Ç karmak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Çal flanlar Gelifltirmek

Çal flanlar Gelifltirmek Çal flanlar Gelifltirmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Kriz Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n

I. Bölüm. letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n I. Bölüm letiflim Kuracak Bir Dil Kullan n Tafllar ve sopalar kemiklerimizi k rabilir, ama sözler kalbimizi k rar. -ROBERT FULGHUM 1 Dil üstad William Safire a bir seferinde sormufllar: Özensiz iletiflimin

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Proje Yönetimi Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Görev Devretmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve

Detaylı

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z.

Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Do ru Önermeler, Yanl fl Önermeler Bu yaz da 6 mant k sorusu sorup yan tlayaca z. Birinci Bilmece. Yarg ç karar verecek. Mahkeme tutanaklar ndan flu bilgiler ç k yor: E er A suçsuzsa, hem B hem C suçlu.

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Anne, Baba ve E itimciler çin. Zor Çocuk. Stanley Turecki. Leslie Tonner. Çeviren Psikiyatrist Dr. Banu Büyükkal

Anne, Baba ve E itimciler çin. Zor Çocuk. Stanley Turecki. Leslie Tonner. Çeviren Psikiyatrist Dr. Banu Büyükkal Anne, Baba ve E itimciler çin Zor Çocuk Stanley Turecki Leslie Tonner Çeviren Psikiyatrist Dr. Banu Büyükkal ISBN 978-605-5655-44-0 1985,1989, and 2000 by Stanley Turecki, M.D., and Leslie Tonner Orijinal

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi

Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Koçun Kendisini De erlendirmesi çin Kontrol Listesi Afla daki sorular etkin bir koç olabilmek için ihtiyaç duyulan beceri ve niteliklerle ilgilidir. Koç olarak kendi etkinli inizi de erlendirmek için bu

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi

Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi Bu Ne Biçim Seçim 1 Thomas Hare adl bir ngiliz 1860 larda güzel bir seçim sistemi bulmufl 2. Demek ki ngilizler o zamanlar bir yandan sömürüyor, öte yandan demokrasi üzerine araflt rma yap yorlarm fl.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti.

JQUERY. Salih Baltal. Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page i JQUERY Salih Baltal Yay n Da t m Yaz l m ve E itim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. fiti. JQUERY-kunye 1/5/11 6:55 PM Page ii KODLAB 40 JQUERY SAL H BALTALI ISBN 978-605-4205-39-4

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Sonuç Al c Müzakere Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

ISBN 978-605-5655-17-4 Ecological Intelligence, 2009, Daniel Goleman Türkçe yay n haklar Brockman. Inc. taraf ndan sa lanm flt r.

ISBN 978-605-5655-17-4 Ecological Intelligence, 2009, Daniel Goleman Türkçe yay n haklar Brockman. Inc. taraf ndan sa lanm flt r. Çeviren Seda Toksoy ISBN 978-605-5655-17-4 Ecological Intelligence, 2009, Daniel Goleman Türkçe yay n haklar Brockman. Inc. taraf ndan sa lanm flt r. Optimist Yay nlar Telefon: 0216 481 29 17-18 Faks :

Detaylı

Her Gün Karfl laflt n z Sorunlara Uzman Çözümler

Her Gün Karfl laflt n z Sorunlara Uzman Çözümler Üstünüzü Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Uçun kufllar uçun zmir e do ru

Uçun kufllar uçun zmir e do ru Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Uçun kufllar uçun zmir e do ru Dokuz karga a ac n dallar na konmufl dinleniyorlard. Üç tanesi gözlerini kapam fl, uyuyordu. kisi gagalar n birbirine uzatm fl flakalafl

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2:

(ÖSS ) ÇÖZÜM 2: MTEMT K PROLEMLER - II ÖRNEK : ve kentlerinden saatteki h zlar s ras yla V ve V olan (V > V ) iki araç, birbirlerine do ru 2 2 ayn anda hareket ederlerse saat sonra karfl lafl yorlar. u araçlar ayn kentlerden

Detaylı