İNTERNET YÖNETİŞİMİ VE İÇERİK DÜZENLEMELERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNTERNET YÖNETİŞİMİ VE İÇERİK DÜZENLEMELERİ"

Transkript

1 İNTERNET YÖNETİŞİMİ VE İÇERİK DÜZENLEMELERİ Sezen Yeşil Telekomünikasyon Kurumu Bilgi Teknolojileri Dairesi Doç. Dr. Mustafa Alkan Telekomünikasyon Kurumu Kurum Başkan Yardımcısı ÖZET İnternet iletişim ve bilgi paylaşımında sağlamış olduğu geniş olanaklarla Bilgi Toplumunun vazgeçilmez bir ögesi haline gelmiş ve artan önemi doğrultusunda internetin nasıl yönetileceği konusu tüm paydaşlar tarafından tartışılmaya başlanmıştır. Katılımcılık, şeffaflık gibi ilkeler vurgulanarak internet yönetişimi kavramı altında ele alınan internete iliskin konuların yönetimi, teknolojinin yanısıra hukuk, ekonomi, kültür gibi çok farklı alanları da içermektedir. Bu makelede yönetişim kavramı açıklanarak internet yönetişiminin farklı boyutları ele alınmış, internet yönetişimi konuları arasında en tartışmalı hususlardan olan içerik düzenlemeleri üzerinde durulmuş ve Türkiye de internet içeriği düzenlemeleri hakkında bilgi verilmiştir. Anahtar Kelimeler: internet yönetişimi, içerik düzenlemeleri ABSTRACT Internet has become an essential element of the Information Society through enabling wide opportunities in communication and information sharing. In line with its increasing importance, the way how internet should be managed has started to be argued by all stakeholders. The management of issues related to internet, under the concept of internet governance emphasizing principles of participation and transparency, involves not only technological fields but also others such as law, economical and cultural fields. In this article, the term of governance and different aspects of internet governance are explained, content regulation issues which are among the most controversial internet governance issues are discussed and then information on internet content regulation in Turkey is given. 1. GİRİŞ İnternet olgusu günümüzde insanlık hayatını etkileyen en önemli olgulardan biri haline gelmiştir. Uzun yıllar bütün dünyaca bir özgürlük platformu olarak değerlendirilen bu olgu bu yönüyle düzenleme konsepti dışında tutulmaya çalışılmış ve bu yönde bir konsensüz oluşmuştur. Ancak gelinen nokta itibariyle başta içerik olmak üzere toplumların ve fertlerin hayatı önemli ölçüde etkiler hale gelmesiyle, internet düzenlemeleride ülkelerin önemli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. Yıllar önce araştırma, eğitim ve savunma amaçlı bir proje olarak geliştirilen internet günümüzde bilim, sanat, edebiyat, politika, eğlence ve ticaret dahil insanlığı her alanda ilgilendiren ve hayatımızın her alanında kullanılmaya başlanan ve insanoğlunun ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bilgi Toplumunun ve Bilgi Çağının da en önemli iletişim aracı olmuştur. [1]. İnternet yönetişimi konusu 1990 ların sonundan itibaren DNS (Domain Name System-Alan Adı Sistemi) in yönetimi konusu ile başlamış, ancak sadece bu konu ile sınırlı kalmamıştır. İnternet yönetişimi teknolojik, ekonomik, soyso-kültürel, politika gibi farklı alanları da içerecek şekilde, dünyadaki tüm ülkelerin başta Birleşmiş Millet- 128

2 ler çerçevesinde konuya daha fazla dahil olması ile şekillenmeye devam etmektedir [2]. İnternet yönetişimi konuları arasındaki içerik düzenlemeleri hususu en fazla tartışmalı alanlardan birisidir. Merkezi bir denetleme mekanizmasının bulunmadığı internetin kötü amaçlar için kullanılması bazı problemlere yol açmakta ve içeriğin düzenlenmesi konusu ülkelerin gündemine gelmektedir. İfade ve iletişim özgürlüğü gibi insan hakları perspektifinden ele alınan içerik düzenlemeleri konusunda hassas bir denge söz konusudur. Bu çalışmada, internet yönetişimi çerçevesinde içerik düzenlemeleri konusu irdelenmiş ve Türkiye de son dönemde gündemi meşgul eden konuyla ilgili düzenlemelere yer verilmiştir. 2. İNTERNET YÖNETİŞİMİ Yönetişim kavramı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından bir ülkenin ekonomik ve sosyal kaynaklarının yönetiminde sahip olunan güç ve yetkilerin kullanımı olarak tanımlanmıştır. İyi yönetişim (good governance) kavramı ise literatürde 1990 lı yıllardan bu yana geniş bir şekilde tartışılmaktadır. Söz konusu kavram, özellikle Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası ve OECD gibi kuruluşlar tarafından yayınlanan raporlarda yaygın olarak kullanılmıştır. Ancak kavram konusunda herkesin üzerinde uzlaştığı standart bir tanım bulunmamaktadır. Canaktan a göre iyi yönetişim; devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin, etkin bir sivil toplumun, hukukun üstünlüğünün, yerinden yönetimin, yönetimde açıklık ve hesap verme sorumluluğunun, kalite ve ahlakın, kurallar ve sınırlamaların, rekabet ve piyasa ekonomisi ile uyumlu alternatif hizmet sunum yöntemlerinin ve dünyada gerçekleşen dijital devrime (yeni temel teknolojilerdeki gelişmelere) uyumun mevcut olduğu bir siyasal ve ekonomik düzeni ifade etmektedir. İyi yönetişim kavramının içerisinde diyalog ve uzlaşma yer almaktadır [3]. İyi yönetişim kavramı Dünya Bankası tarafından daha fazla şeffaflık, yolsuzlukların azaltılması ve idarenin etkinliğinin arttırılması yoluyla ülkelerdeki reform sürecini teşvik etmek için kullanılmış, bu çerçevede yönetişim sözcüğü doğrudan temel devlet işlevleri ile ilişkilendirilmiştir. Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi 1 (World Summit on Information Society-WSIS) nde birçok ülke, özellikle de gelişmekte olan ülkeler tarafından yönetişim kavramı sadece devlet yönetimi ile ilişkilendirilmiştir. Bunun sonucunda da, internet yönetişimi konularının hükümetler arası seviyede ele alınması, diğer aktörlerin ise kısıtlı bir katılımının olması gerektiğine inanılmıştır. WGIG (Working Group on Internet Governance Birleşmiş Milletler İnternet Yönetişimi Çalışma Grubu), internet yönetişimini, devletler, özel sektör ve sivil toplum tarafından, ilgili roller doğrultusunda, internetin kullanımını ve evrimini şekillendiren paylaşılmış ilkelerin, normların, kuralların, karar verme süreçlerinin ve programların geliştirilmesi ve uygulanması olarak tanımlamıştır. Bu tanım, devletlerin, özel sektörün ve sivil toplumun katılımcılığını vurgulayan bir tanımdır. Ayrıca WGIG tarafından, internet yönetişiminin, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Internet Tahsisli Adlar ve Sayılar Kurumu) tarafından yönetilmekte olan internet alan adları ve adresleri gibi konulardan başka, güvenlik, gelişim, internet kullanımı gibi diğer konuları da içerdiği vurgulanmıştır [4]. İnternet yönetişimi kavramının farklı taraflarca farklı şekillerde algılanması farklı politik yaklaşımları ve beklentileri tetiklemektedir. Örneğin, telekomünikasyon uzmanları internet yönetişimini teknik altyapının gelişmesi açısından ele alırken, bilgisayar uzmanları XML veya Java gibi çeşitli standartların ve uygulamaların geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmakta, insan hakları 1 WSIS, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) nin öncülüğünde ve BM nin himayesinde ilki 2003 yılında Cenevre de ve ikincisi 2005 yılında Tunus ta olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Zirve kapsamında, insanlığın ortak malı konumundaki İnternet in yönetiminin nasıl olacağı hususu en çok tartışılan konulardan birisi olmuştur. 129

3 aktivistleri ifade özgürlüğü, avukatlar anlaşmazlık çözümleri, politikacılar güvenlik, çocukların korunması ve diplomatlar ise ulusal çıkarların korunması gibi konular açısından internet yönetişimi ile ilgilenmektedirler. İnternet yönetişimi konusunda, dar ve geniş açı olmak üzere iki yaklaşım vardır. Dar açıya göre, internet yönetişimi konuları sadece DNS (Domain Name System -Alan Adı Sistemi), IP numaraları ve kök sunucular gibi internet altyapısı üzerine ve ICANN in bu alandaki ana aktör olarak durumuna odaklıdır. Geniş açıya göre ise, internet yönetişimi müzakereleri altyapı konuları ile sınırlı olmamalı, hukuksal, ekonomik, sosyokültürel hususlar ve gelişmeye ilişkin konularla da ilgilenmelidir. Geniş bakış açısı WSIS Deklerasyonu ile de dolaylı şekilde desteklenmiştir. Ayrıca internet yönetişimine geniş açı ile yaklaşım, ilgili akademik ve politik tartışmalarda da ağırlık kazanan yaklaşımdır [2]. İnternet yönetişimi politikalarına ilişkin olarak ele alınması gereken konuları WGIG, dört ana başlık altında toplanmıştır [5]: 1) İnternet Altyapısı ve Kritik Kaynakların Yönetimi: Telekomünikasyon altyapısı, genişbant erişim, teknik standartlar, alan adlarının, IP adreslerinin, kök sunucuların yönetimi gibi konular bu başlık altındadır. 2) İnternet Kullanımına İlişkin Hususlar: Spam, siber güvenlik, siber suçlar, şebeke güvenliği, bilgi sistemlerinin güvenliği, kritik altyapının korunması, sınırlar arası koordinasyon gibi konular bu başlık altındadır. 3) İnternetten Daha Geniş Etki Alanlarına Sahip Hususlar: Rekabet politikaları, özelleştirmeler, fikri mülkiyet hakları, e-devlet, e-ticaret, elektronik kimlik doğrulama, kanunsuz içerik, tüketicilerin korunması, bilginin özgürce akması, kişisel verilerin korunması gibi konular bu başlık altındadır. 4) Gelişim Boyutu İle İlgili Hususlar: evrensel hizmet, ulusal altyapıların geliştirilmesi, kiralık hatların maliyetleri, eğitim, insan kaynağı niteliğinin geliştirilmesi, kültürel çeşitlilik gibi konular bu başlık altındadır. İlki 2006 yılında Yunanistan da gerçekleştirilen İnternet Yönetişimi Forumu 2 (Internet Governance Forum IGF) nda ise yönetişim konuları dört ana başlık altında ele alınmıştır [6]: 1)Açıklık: İfade özgürlüğü, bilgi ve düşüncenin serbest dolaşımı konuları 2)Güvenlik: Güven için işbirliği sağlanması, spam, virüs ve oltacılıktan korunma yolları 3)Çeşitlilik: Çok dillilik ve yerel içerik konuları 4)Erişim: Uyumlu çalışabilirlik, altyapıya erişebilirlik, sayısal uçurum, maliyetler ve açık standartlar Bir diğer yaklaşıma göre internet yönetişimi konularının aşağıdaki şekilde beş ana başlık altında sınıflandırılması öngörülmektedir [2]: 1) Altyapı ve Standardizasyon Boyutu Bu başlık altındaki konular İnternetin çalışması ile ilgili temel ve çoğunlukla da teknik hususları kapsamaktadır. İnternet trafiğinin aktığı telekomünikasyon altyapısı, TCP/IP, DNS, SSL gibi teknik standart ve hizmetler, HTML, XML gibi içerik ve uygulama standartları ile İnternet altyapısının güvenli ve istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlamakla ilgili hususlar (spam, şifreleme vb) bu kategori altındadır. Telekomünikasyon katmanları internet trafiğini taşıdığı için, telekomünikasyon ile ilgili herhangi bir düzenleme kaçınılmaz olarak İnterneti de etkilemektedir. İnternet ilk başta kapalı bir ağ olarak tasarlandığı için güvenlik konusu dikkate alınmamıştır. Bu nedenle günümüzde güvenlik konusu internet yönetişimi konuları arasında üst sıralarda yer almaktadır. DNS ile ilgili sorunlar ise yeni jenerik alan adlarının yaratılması, ülke kodlarının yönetimini kimin üstleneceği, 2 Bilgi Toplumu İçin Tunus Gündemi doğrultusunda BM Genel Sekreteri, ilgili tüm tarafların tam ve aktif katılımını sağlayacak açık ve kapsayıcı yeni bir forum (İnternet Yönetişimi Forumu) oluşturmak ile görevlendirilmiştir. 130

4 internet altyapısının çok dilliliği desteklemek konusundaki esiklikleri gibi hususlardır. Diğer bir internet yönetişimi konusu, kök sunucuların yönetiminin ABD devletinin kontrolü altında olmasıdır. Dolayısıyla DNS de ABD nin tek taraflı değişiklik yapması olasıdır ve bu durum birçok ülke için bir sorun olarak görülmektedir. Birçok devlet, kök sunucularının yönetimindeki politik kararların uluslararası bir yapı üzerinden alınmasını istemektedirler. Spam, genel olarak istenmeyen e-posta olarak tanımlanmakta, internet kullanıcıları tarafından rahatsız edici olarak nitelendirmekte ve önemli ölçüde ekonomik kayba neden olmaktadır. Spam ile mücadelede teknik yöntemler sınırlı bir etki gücüne sahiptirler ve yasal önlemler ile de desteklenmeleri gerekir. ABD de, AB ülkelerinde ve bir çok diğer ülkede anti spam kanunları yürürlüktedir. Ancak, bu yasal araçlar ülkeler arası spamı engellemede başarısız olmaktadır. Bu nedenle uluslararası bir anlaşma ile sağlanan küresel bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır. 2) Hukuksal Boyut İnternet yönetişimi ile ilgili konuların hemen hemen hepsinin hukuku ilgilendiren bir bölümü bulunmaktadır, ancak hukuk internetteki hızlı gelişmelere cevap vermekte geç kalmaktadır. İnternet ile ilgili konulara hukuksal çözümler geliştirilirken savunulan olan iki farklı yaklaşım bulunmaktadır: a) İnternetin telefon gibi eski telekomünikasyon teknolojilerinden farklı olmadığını, dolayısıyla mevcut olan kanunların internete de uygulanabileceğini savunan yaklaşım, b) İnternetin yeni sosyal ilişkiler getirdiğini, internet sayesinde sınırlar arasında yapılan iletişimin hızı ve hacmi nedeniyle mevcut kanunların uygulanmasının mümkün olmadığını, dolayısıyla tamamen yeni siber kanunların geliştirilmesi gerektiğini savunan yaklaşım. Her iki yaklaşımın geçerli yönleri olsa da, birinci yaklaşım daha fazla kabul görmektedir. Mevcut kanunların çoğu internete de uygulanabilir ancak, markaların korunması gibi bazı konularda mevcut kanunlarda güncelleme yapılması gerekirken, spam ile mücadele gibi bazı durumlar için tamamen yeni oluşturulmış yasalar gerekmektedir. 3) Ekonomik Boyut E-ticaretin gelişimini hızlandırmak için, internet güvenliği sağlanmalı, genişbant erişim ve hizmet kalitesi sağlanmalı, yasalar tüketicileri korumalı, kişisel verilerin korunması sağlanmalı ve elektronik paranın kullanımı için düzenlemeler yapılmalıdır. 4) Gelişim Boyutu Hemen hemen her internet yönetişimi konusunun gelişime ilişkin bir yönü bulunmaktadır. Örneğin, sayısal uçurumun 3 azaltılması için telekomünikasyon altyapısının yeterli olması gerekmektedir. Yeterli bant genişliğine ve spam ile mücadele için yeterli kapasiteye sahip olmayan gelişmekte olan ülkelerde spam daha da büyük sorunlara neden olmaktadır. WSIS Cenevre Deklerasyonu ve Eylem Planında da bu hususa vurgu yapılmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumu daha da arttırmaktadır. 5) Sosyo Kültürel Boyut İnternet insanlar arasındaki iletişimi kolaylaştırarak ve yaratıcılığı teşvik ederek sosyal açıdan yeni açılımlar sağlamıştır. İnternet yönetişimindeki bu sosyo kültürel boyut, çok dillilik ve içerik politikaları gibi en fazla tartışmalı konuları içermektedir [2]. 3. İÇERİK DÜZENLEMELERİ Düzenleme en geniş anlamıyla devletin kontrol aracıdır. Ulusoy a göre düzenleme, belli bir faaliyete ilişkin olarak oyunun kurallarının belir- 3 Sayısal uçurum kavramı; toplumun belli kesimlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi ile söz konusu erişim için ihtiyaç duyulan becerilerin adil olarak dağıtılamaması sonucu ortaya çıkan sosyal adaletsizliği tanımlamaktadır. 131

5 lenmesini ve bu kurallara riayetin sağlanmasını, yani denetim fonksiyonunu içermektedir. Telekomünikasyon ve yayıncılık sektörlerindeki geleneksel düzenleme yaklaşımları internet için geçerli ve doğrudan uygulanabilir olamamaktadır. Telekomünikasyon düzenlemeleri büyük ölçüde pazarın liberalleşmesi nedeniyle tekelden rekabete geçiş sürecinde yapılırken, yayıncılık düzenlemelerini etkileyen başlıca faktörler sektörün sosyal ve kültürel etkileri olmuştur. Yayıncılığın doğuşundan bu yana devletler yayıncılığın kitleleri etkileme gücünün farkında olmuş ve yayıncılığı kontrol etmeye çalışmışlardır. Teknolojik gelişmeler nedeniyle bazı değişiklikler olsa da, yayıncılığın düzenlenmesi için halen gerekçe sağlayan faktörler, sosyal etki gücü ve kıt kaynak olan spektrum kullanımıdır [7]. İnternetin düzenlenmesi ise telefon, radyo veya televizyonun düzenlenmesinden farklıdır [8]. Telekomünikasyon sektöründe idare merkezi bir yapı üzerinden ve sınırları belli alanlarda yürütülürken, internette yönetim farklı taraflar arasında sorumlulukların dağıtılması ile ve sınırları olmayan küresel bir yapı üzerinden yürütülmektedir [9]. İnternet kıt kaynak olmadığından, devletin izni gerekmeksizin kişiler istediği gibi internete bağlanabilmektedir [8]. Geleneksel yayıncılık düzenlemeleri iletim araçlarının kontrol edilebilmesi varsayımı üzerine kuruludur. Bu varsayıma göre lisans almadan yayın yapanlar tespit edilebilmekte ve kapatılabilmektedir. Ancak internet üzerinden yayın yapılması geleneksel yayıncılık düzenlemelerini uygulanamaz hale getirebilmektedir. Düzenleyiciler, iletim platformundan bağımsız olarak, iletilen içeriğin aynı olması durumunda aynı düzenlemelerin uygulanmasının gerekip gerekmediğine karar vermeye çalışmaktadırlar. Ancak spektrum kısıtı eskisi kadar söz konusu olmadığı için ve pazara giriş maliyeti düşük olduğu için çok sesliliğin korunmasına ilişkin önlemler gibi içerik düzenlemelerinin yeni hizmetlere uygulanmaması gerektiği yönünde görüşler bulunmaktadır [7]. İnternetin düzenlenmesine karşı olanlar, coğrafi sınırlar temelinde oluşturulan yasal düzenlemelerin, coğrafi sınırların olmadığı siber alana uygulanmasının anlamsız olacağını ve karışıklığa neden olacağını ileri sürmektedirler [9]. Bu kadar yaygın ve denetimsiz bir alan olan internetin kötü amaçlar için kullanılması günümüzde bazı problemlere yol açmaktadır. Bu problemlerin başlıcaları, çocuk pornografisi içeren, terörist faaliyetlere destek olan ve ırkçı nefreti kışkırtan internet sitelerinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, internet içeriğinin düzenlenmesi konusu ülkelerin gündemine gelmektedir [8]. İnternet içeriğinin düzenlenmesi, internet üzerindeki bilgilerin ve iletişimin konusuna göre engellenmesi ve konularına göre internet sitelerine erişimin kontrol edilmesi amacıyla uygulanan her türlü düzenleme anlamına gelmektedir [10]. Ülkelerde farklı uygulamalar söz konusudur. Örneğin, Kanada Radyo Televizyon ve Telekomünikasyon Komisyonu (Canadian Radio Television and Telecommunications Commission CRTC), 1999 yılında CRTC İnterneti düzenlemeyecek başlıklı bir doküman yayımlayarak yeni medyanın düzenlenmesinin Kanada endüstrisinin küresel piyasada rekabet açısından geride kalmasına neden olabileceğini belirtmiştir. Bununla birlikte Singapur da Medya Gelişimi Kurumu, internet içeriğini bir yayıncılık hizmeti olarak 1996 yılından bu yana düzenlemektedir. İnternet içeriği sağlayıcıları lisans almakta ve bu lisansın şartlarında yasaklanmış olan içerik ile ilgili sağlayıcıların uymak zorunda oldukları hükümler bulunmaktadır. Ancak, Singapur gibi küçük ve nispeten kolay kontrol edilebilen pazarlarda bu lisans uygulaması mümkün olsa da dünya çapında uygulamanın zor olacağı ifade edilmektedir [7] yılında ITU tarafından yapılan yayıncılık ve internet içeriği ile ilgili bir ankette, dünyada bölgelere göre bakıldığında internet içeriğinin en fazla Asya Pasifik ve Avrupa bölgesinde, en az ise Amerika ve Afrika bölgesinde düzenlemeye tabi olduğu görülmüştür [11]. 132

6 İçerik hakkındaki tartışmalar üç grup içerik üzerinde yoğunlaşmaktadır. Birinci grupta, kontrol edilmesi konusunda küresel bir uzlaşma sağlanan çocuk pornografisi, soykırımı haklı gösteren içerik, terörist eylemlerin örgütlenmesi gibi içerik yer almaktadır. İkinci grupta, dini ya da kültürel değerler nedeniyle bazı ülkeler, bölgeler ya da etnik gruplar için uygun bulunmayan içerik vardır. Küreselleşen ve daha da yoğunlaşan iletişim yerel kültürler ve dini değerler için bazı zorluklar oluşturmaktadır. Örneğin, bir Fransız mahkemesi ABD li Yahoo firmasından, Fransız vatandaşların nazi hatıra eşyaları satan web sitesine erişimi engellemesini istemiştir. Asya ve Orta Doğu ülkelerinde ise genellikle pornografi içerikli sitelere ve kumar sitelerine erişim ile ilgili kısıtlamalar söz konusudur. Üçüncü grupta, politik ve ideolojik açıdan hassas içerik yer almaktadır. Bu içeriğin kontrolü aslında sansür rejimi anlamına gelmekte ve Çin, Suudi Arabistan, Burma gibi ülkeler buna örnek teşkil etmektedir [2]. 4. TÜRKİYE DE İNTERNET İÇERİĞİ DÜZENLEMELERİ Türkiye de 2006 yılının son aylarında internet içeriğinin regülasyonunun nasıl yapılması gerektiği konusu gündemi meşgul etmiştir. Özellikle çocuk pornografisine ilişkin kamuoyunda artan tepkiler nedeniyle siyasî irade bu konuda acilen önlem alınmasını talep etmiş, bu nedenle ve tarihlerinde Ulaştırma Bakanlığında internette içerik düzenlemelerine yönelik bir yasa tasarısı hazırlanması amacıyla toplantılar yapılmıştır. Toplantılarda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarını temsilen yer alan katılımcılar tarafından; Mevcut düzenlemelerin yeterli olduğu ve yeni bir kanuna gerek olmadığı, Konu içerik olduğu için düzenleme görevinin sadece Radyo ve Televizyon Üst Kurulu na (RTÜK) verilmesi gerektiği, Konu internet olduğu ve büyük ölçüde internet erişim sağlayıcılarla ilgili olduğu için düzenleme görevinin sadece Telekomünikasyon Kurumu na (TK) verilmesi gerektiği ve RTÜK ve TK arasında konunun düzenlenmesine ilişkin görev paylaşımı yapılması gerektiği gibi alternatif görüşler ortaya atılmıştır. Daha sonra konu ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve tarihinde Başbakanlığa gönderilen Elektronik Ortamda İşlenen Suçların Önlenmesi ile 2559 ve 2937 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı nın adı değiştirilerek kanunlaştırılmıştır. Söz konusu tasarının gerekçe kısmında; Dünyada yaşanan gelişmelere paralel olarak, ülkemizde de, internet dahil hızla yaygınlaşan elektronik iletişim araçlarının sağladığı imkânların suistimal edilmesi suretiyle işlenen suçlarla mücadele konusunda etkin ve doğru bir yapılanmayı mümkün kılabilecek özel bir kanun çıkartılması zorunlu hale gelmiş bulunmaktadır. denilmektedir. 23/05/2007 tarihli ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile daha önce genel hükümlere göre düzenlenmekte olan bazı internet sitelerine erişimin engellenmesi hususu özel bir kanun ile düzenlenir hale getirilmiştir. Kanunun amacı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemek olarak ifade edilmiştir. Bu kanunun uygulanmasından sorumlu kuruluş TK bünyesindeki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) olarak belirlenmiştir. Erişimin engellenmesine gerekçe teşkil edecek olan suçlar söz konusu Kanunun 8 inci Maddesine göre şu şekildedir: 133

7 a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 1) İntihara yönlendirme (madde 84), 2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra), 3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190), 4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), 5) Müstehcenlik (madde 226), 6) Fuhuş (madde 227) ve 7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228) suçları ile b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar. Yine 8 inci maddeye göre erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilebilecek ve kararın gereği TİB tarafından yerine getirilecektir. Ancak, içeriği yukarıda belirtilen suçları oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde erişimin engellenmesi kararı TİB tarafından re sen verilebilecektir. Ayrıca, içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği yukarıda sayılan suçlardan çocukların cinsel istismarı veya müstehcenlik suçlarını oluşturan yayınlara ilişkin olarak erişimin engellenmesi kararı da TİB tarafından re sen verilebilecektir. Koruma tedbiri olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen yer veya erişim sağlayıcılar için hapis cezası, idarî tedbir olarak verilen erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmeyen erişim sağlayıcısına ise para cezası verilmesi gibi cezalar söz konusudur. Söz konusu Kanunun 3 üncü Maddesine göre, içerik, yer ve erişim sağlayıcıları tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyen içerik, yer veya erişim sağlayıcısına TİB tarafından idarî para cezası verilmesi söz konusudur. Bir diğer düzenleme hususu Kanunun 7 nci Maddesinde ifade edildiği üzere internet kafeler gibi toplu kullanım sağlayıcılara ilişkindir. Buna göre toplu kullanım sağlayıcılar mülkî amirden izin belgesi almakla yükümlü olup aksi halde para cezası verilmesi söz konusudur [12]. 5. SONUÇ Bilgi Toplumunun temel bir unsuru haline gelen internet, kitle iletişiminde ve bilgi paylaşımında büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Ancak, paylaşılan bilginin her zaman iyi içeriğe sahip olması mümkün olamamakta ve şiddet, terörist faaliyetler ve çocuk pornografisi gibi amaçlara hizmet eden internet içeriği konusunda dünyada artan bir endişe söz konusu olmaktadır. Bu endişelerin neticesinde gündeme gelen içerik düzenlemesi, internet üzerindeki bilgilerin ve iletişimin konusuna göre engellenmesi ve konularına göre internet sitelerine erişimin kontrol edilmesi amacıyla uygulanan her türlü düzenleme anlamına gelmektedir. Bununla birlikte, internet doğası gereği iletişim ve ifade özgürlüğünün en geniş kapsamlı olarak kullanıldığı özgürlük ortamını ifade eder ve hukuki düzenlemelere duyulan gereksinim hiçbir şekilde bu özgürlük ortamının zarara uğratılmasının gerekçesi olamaz. İçerik sağlayıcı, yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcılarının işbirliğinin bilişim suçlarıyla mücadelede ve bilişim hizmetlerinin kalitesinin arttırılmasında önemli bir etkisi bulunmaktadır sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile söz konusu internet sujelerinin yükümlülükleri açıkça belirlenmiş ve halihazırda mevzuatımızda tanımlı olan suçlar ile internet ortamında da mücadele konusunda daha güçlü bir araca sahip olunmuştur. 134

8 Gelinen bu noktada; içerik düzenlemeleri diğer internet yönetişimi konularında da olması gerektiği üzere katılımcılık, şeffaflık gibi iyi yönetişim ilkeleri çerçevesinde ele alınmalıdır sayılı Kanun ile kurulması hüküm altına alınan ve ilgili bakanlıkların yanısıra internet servis sağlayıcıları ve ilgili sivil toplum kuruluşları arasından seçilecek bir temsilcinin katılımı suretiyle İnternet Kurulunun kurulması ve bu Kurulun filtreleme ve engelleme yapılacak içeriği haiz yayınların tespiti ve benzeri konularda önerilerde bulunması hükmü iyi yönetişim yönünde atılmış olumlu bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca bu konularda yapılacak tüm düzenleme çalışmalarında ilgili tüm taraflar katılımcılık ilkesi doğrultusunda birlikte çalışmalı ve yapılacak düzenlemelere katkı sağlamalıdırlar. Hiçbir düzenleyici mekanizma bilgilendirme ve bilinçlendirme programlarından bağımsız olarak tek başına başarılı olamayacağı için ilgili kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri tarafından çeşitli platformlarda internet kullanıcılarının sorunlu internet içeriği ile ilgili öz denetim sağlamalarına yardımcı olacak uygulamalar geliştirilmeli ve bu konuda ortak bir platform oluşturulmalıdır. KAYNAKLAR (Endnotes) 1) Canbay, C., Alan Adları Yönetimi, Dünya Uygulamaları ve Türkiye için Çözümsel Yaklaşımlar, Telekomünikasyon Kurumu Uzmanlık Tezi, Şubat ) Gelbstein, E., Kurbalija, J., Internet Governance: Issues, Actors and Divides, The Information Society., Library & GKP Issues Paper, Diplo and GKP, ) anasayfa-yonetisim.htm, ) OECD, OECD Input to the WGIG, DSTI/ ICCP(2005)4/REV1, Nisan ) ) Yeşil, S., Telekomünikasyon, Bilgi Teknolojileri ve Yayıncılık Sektörlerinde Yakınsama ve Düzenleyici Kurumların Yeniden Yapılandırılması, Telekomünikasyon Kurumu Uzmanlık Tezi, Şubat ) Regulatory_Issues_in_the_Information_Economy/Censorship_or_Content_Regulation, ) Olmos, A., Armuña, C., Pérez, J., Ramos, S., Analysis of Internet Governance Policies Evolution: Relevant Issues in a Multistakeholder Approach, 18th European Regional International Telecommunications Society (ITS) Conference, Eylül ) International Chamber of Commerce (ICC), ICC compendium of Internet governance related policy and practice tools, Bölüm 6, Policy Statenment: The Impact of Internet content regulation, Internet Governance Forum (IGF), Ekim ) infodev (Information for Development) & ITU Joint Project, ICT Regulation Toolkit, html, ) Sayılı Resmi Gazete, 04/05/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Mayıs ) WGIG, Report of the Working Group on Internet Governance, Château de Bossey, Haziran

INTERNET GOVERNANCE 3 ocak 2014

INTERNET GOVERNANCE 3 ocak 2014 3 ocak 2014 Erdem MIZRAK Salim ÇAKMAKÇI erdemmizrak@gmail.com salimcakmakci_06@hotmail.com ECE 581 1 Akış Governance nedir? Internet governance nedir? Kavramın gelişimi Internet Governance Forums(IGF)

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilgilendirme Toplantısı ODTÜ KKM Ayla ALTUN ayla@metu.edu.tr Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı, 16 Mart 2009 TOPLANTI PROGRAMI I. BÖLÜM (14:00 15:00) : 5651 Sayılı Kanun Hk. Genel

Detaylı

4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN. Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA

4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN. Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA 4/5/2007 TARİHLİ VE 5651 SAYILI KANUN Şinasi DEMİR-Serkan KAYA İl Bilgisayar Formatör Öğretmenleri-ANTALYA AMAÇ Yönetici Öğretmen Öğrenci Veli İnternetin güvenli ve bilinçli kullanımı konusunda tavsiyelerde

Detaylı

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını,

c) Erişim: Herhangi bir vasıtayla internet ortamına bağlanarak kullanım olanağı kazanılmasını, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; internet toplu kullanım sağlayıcıları ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılarının yükümlülükleri

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

l) Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını,

l) Yayın: İnternet ortamında yapılan yayını, İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ Kanun No. 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı;

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

PROGRAMIN TANIMI ve AMACI:

PROGRAMIN TANIMI ve AMACI: PROGRAMIN TANIMI ve AMACI: 5651 SAYILI KANUN KAPSAMINDA LOG PROGRAMI: Kanun Ne Diyor: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU. Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BİLGİ GÜVENLİĞİNİN HUKUKSAL BOYUTU Av. Gürbüz YÜKSEL GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 663 sayılı KHK Md.11 Sağlık Bakanlığı bilişim uygulamalarını yürütmek üzere doksanlı

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ ELEKTRONİK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA HİZMET SAĞLAYICILARIN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Ufuk ÜNLÜ 25 ÖZ İnternet kullanıcı sayısının gün geçtikçe artması, ticari ilişkilerin de bu ortama kaymasına neden olmuştur.

Detaylı

MEVZUAT LİSTESİ: Kanun: 5651

MEVZUAT LİSTESİ: Kanun: 5651 MEVZUAT LİSTESİ: Kanun: 04.05.2007 tarihli ve 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" 23.05.2007 tarihinde

Detaylı

BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ

BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ SUNUŞ PLANI 5651 SAYILI KANUN İNTERNET DÜNYASININ AKTÖRLERİ İLGİLİ YÖNETMELİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR TEMEL GÜVENLİK PFSENSE NEDİR.? PFSENSE KURULUM VE AYARLAR.? 4/5/2007 TARİHLİ

Detaylı

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 Kasım 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26687 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: İNTERNET TOPLU KULLANIM SAĞLAYICILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ VE KAPSAM Madde1:

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Kamu Bilgisinin Paylaşımı Emin Sadık AYDIN Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı 20 Mart 2013 Kamu Yönetiminde Gelişen Trendler: Açık Devlet ve Açık Veri Paneli -

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :

Detaylı

ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ İLE 2559 ve 2937 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ İLE 2559 ve 2937 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ELEKTRONİK ORTAMDA İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ İLE 2559 ve 2937 SAYILI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, elektronik ortamda işlenen belirli

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI İNTERNETİN ÖNEMİ İnternet, Dünyamızı değiştiriyor Ailemizin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla dünya ayaklarımızın altında Eşsiz bir kütüphane bir okul Bilinçli kullanıldığı takdirde

Detaylı

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur.

Çok Önemli Not : ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı niteliği yoktur. 5651 Sayılı Yasanın Getirdiği Yükümlülükler Çok Önemli Not : Bu dokümanda belirtilenler tamamen kuruluşumuzun ilgili yasaya ilişkin görüş ve yorumlarını yansıtmaktadır. Hiçbir kurum ve kuruluşu bağlayıcı

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik ( Yönetmelik ) 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE İCRA KURULU 21 NCİ TOPLANTISI GÜNDEMİ 20 MART 2007

E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE İCRA KURULU 21 NCİ TOPLANTISI GÜNDEMİ 20 MART 2007 E-DÖNÜŞÜM TÜRKİYE İCRA KURULU 21 NCİ TOPLANTISI GÜNDEMİ 20 MART 2007 Devlet Bakanı Ve Başbakan Yardımcısı Sn. Doç. Dr. Abdüllatif ŞENER in Açılış Konuşması Gündemin Kabulü Bilişim Suçlarında Yaşanan Gelişmeler

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009

e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 e-dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 15 Temmuz 2009 Gündem e-dtr Öncesi Çalışmalar e-dtr Çalışmaları KDEP ve 2005 Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE 11 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28818 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: SİBER OLAYLARA MÜDAHALE EKİPLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMALARINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ

KAMU POLİTİKASI BELGELERİ Ünite 4 Doç. Dr. Nuray ERTÜRK KESKİN Türkiye deki kamu politikası belgelerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Kamu politikası analizinde görüş alanında olması gereken politika belgeleri altı başlık altında

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi nde ( TBMM ) 26 Mart 2015 tarihinde 688 Sıra Sayılı Kanun ( 688 Sıra Sayılı Kanun ) teklifi kabul edilmiştir. 688 Sıra Sayılı Kanun uyarınca, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların

Detaylı

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010

IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR. Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPV6 YA GEÇİŞ SÜRECİNDE YAŞANANLAR Mahire AKTAŞ Bilişim Uzmanı Mayıs 2010 IPv6 YA GEÇİŞ? 2012 ortalarında IPv4 adreslerinin tükenmesi bekleniyor Uluslararası kuruluşlar IPv6 ya geçişi için çağrıda bulunuyor

Detaylı

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler

5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler 2009 5651 Sayılı Kanun Hakkında Kanunla ilgili detay bilgiler İnternet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkındaki 5651 sayılı kanunun

Detaylı

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri,

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların, yer sağlayıcıların ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK BAKANLIĞI NDA İYİ YÖNETİŞİM (GOOD GOVERNANCE) Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan İYİ YÖNETİŞİM Devlet yönetiminde temsil, katılım ve denetimin,etkin bir sivil toplumun, hukukun üstünlüğünün,

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların,

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI

TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI /10/2011 KONU : İnternet Kurulu nun 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun da Değişiklik

Detaylı

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

SEÇKİN ONUR. Doküman No: Rev.Tarihi 01.11.2014. Yayın Tarihi 23.10.2013 Revizyon No 01 OGP 09 SEÇKİN ONUR BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Tanım: Bilgi güvenliği, kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması ve yatırımlardan gelecek faydanın artırılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden

Detaylı

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu

BILIŞIM VE HUKUK. Köksal & Genç Avukatlık Bürosu BILIŞIM VE HUKUK Köksal & Genç Avukatlık Bürosu İçerik Bilişim suçları İnternette telif hakkı ihlalleri Güvenli internet kullanımı Kavramlar Veri Bilgi Program Bilgisayar Çevre Birimleri Yayın Bilişim

Detaylı

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI

ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞI Uluslararası Şeffaflık Derneği, siyasette, kamu yönetiminde, ihale süreçlerinde ve iş dünyasında şeffaflığı teşvik etmek için kamu, sivil toplum, özel sektör ve medyadan

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri,

e) Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlayan her türlü gerçek veya tüzel kişileri, İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015

Özet. Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları. G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 G-20 OECD Uluslararası Yatırım Küresel Forumu 2015 Gelişen küresel ekonomide uluslararası yatırım politikaları Ekonomi Bakanligi Ev Sahipliginde Özet 5 Ekim 2015 Hilton Istanbul Bosphorus Hotel İstanbul,

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı

1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları. 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler. 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1.Medya Hukukunun Kavram ve Kaynakları 2.Basın ve Yayın Faaliyetleri ve Yasal Düzenlemeler 3.Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 4.İnternet Yayıncılığı ve Yasal Düzenlemeler 5.Medyada Cezai Sorumluluk 6.Medyada

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 10.0007.1.01 540 Sayılı

Detaylı

5651 SAYILI KANUN VE BU KANUN ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İKİNCİL DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (*) Ayhan TÖZER atozer@tk.gov.tr Telekomünikasyon Kurumu

5651 SAYILI KANUN VE BU KANUN ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İKİNCİL DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (*) Ayhan TÖZER atozer@tk.gov.tr Telekomünikasyon Kurumu 5651 SAYILI KANUN VE BU KANUN ÇERÇEVESİNDE YAPILAN İKİNCİL DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ (*) Ayhan TÖZER atozer@tk.gov.tr Telekomünikasyon Kurumu Güneş KOCA gkoca@tk.gov.tr Telekomünikasyon Kurumu ÖZET

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kanun Kabul Tarihi : 04/05/2007 Resmi Gazete Tarihi : 23/05/2007

Detaylı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile;

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu nun 10.02.2010 tarih ve 2010/DK-07/87 sayılı Kararı ile; Düzenleyici kurumların başlıca amaçlarından birisini oluşturan tüketici refahının artırılması amacıyla fiyatların

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) ile ilgili. hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu : 1/2012 Tarih: 25 Eylül 2012 BİLGİ NOTU Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar Yönetmeliği (AEEE) hakkında TÜBİSAD üyelerine yönelik Bilgi Notu KONU / SUBJECT: İLGİ / REFERENCE: KOMİSYON/ COMMISSION: ÇALIŞMA

Detaylı

BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R

BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R BİLİŞİM HUKUKU, 2005 İ Ç İ N D E K İ L E R I- İÇİNDEKİLER II- KISALTMALAR 1.Bilgisayar ve Bilgisayar Programları Teknolojisi 1.1. Bilgisayarın Tanımı 1.2. Bilgisayarların Tarihi Gelişimi 1.3. Donanım (Hardware)

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu

4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu BAŞKANIN SONUÇ DEKLARASYONU ( TASLAK ) 4. İslam İşbirliği Teşkilatı ( İİT ) Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu Ana teması: İslam İşbirliği Teşkilatı Ülkeleri Arasında Ekonomik Entegrasyon: Beklentiler

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Konseyi. İnsan Hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü

Konseyi. İnsan Hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü Avrupa Konseyi ve İnternet İnsan Hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü internet üzerinde insan haklarının korunması İnternet çağımızın en özgürleştirici güçlerinden biridir: Bilgi ve küresel iletişim

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP

AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP AB VE TÜRKĐYE DE BĐLGĐ TOPLUMU POLĐTĐKALARI VE CIP ICT PSP Recep ÇAKAL DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanı Gündem AB Lizbon Stratejisi eavrupa Girişimi i2010 Stratejisi ve Sonrası Destek Programları Türkiye

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI KAMU MALİ YÖNETİMİNDE SAYDAMLIK VE HESAP VEREBİLİRLİĞİN SAĞLANMASINDAKİ GÜÇLÜKLER VE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: EUROSAI-ASOSAI BİRİNCİ ORTAK KONFERANSI Berna ERKAN Sunuş ASOSAI (Asya Sayıştayları Birliği) ve

Detaylı

ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU

ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU ENGELLİLER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR BİLGİ NOTU 7 OCAK 2015 Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana Kademe, Kadın Kolları, Gençlik Kolları MKYK üyemiz, Bakan Yardımcımız, Milletvekilimiz,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir

DÜNYADA E-FATURA. Avrupa da elektronik fatura çalışmalarının yasal kaynağı 2001/115/EC KDV Direktifidir DÜNYADA E-FATURA TARİHÇE 1960 lı yılların başında demiryolu sektöründe ilk defa verinin bir noktadan tanımlanmış diğer bir noktaya şifrelenerek transferine imkan veren EDI (Electronic Data Interchange)

Detaylı

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı Etkinlik Değerlendirmeleri 145 Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu 47. Dönem Toplantısı Nilüfer Timisi Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kadının Statüsü Komisyonu toplantıları çerçevesinde

Detaylı

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE

DTÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE 5651 Sayılı Kanun ve ODTÜ ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar 16 Mart 2009 ODTÜ Yerel Alan Ağında, 5651 Sayılı Kanun Uyarınca Uyulması Gereken Kurallar http://www.metu.edu.tr/5651

Detaylı

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi

Sivil Yaşam Derneği. 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi Sivil Yaşam Derneği 4. Ulusal Gençlik Zirvesi Sonuç Bildirgesi GİRİŞ Sivil Yaşam Derneği 21-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Konya da 4. Ulusal Gençlik Zirvesi ni düzenlemiştir. Zirve Sürdürülebilir Kalkınma

Detaylı

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC

KARADAĞ SUNUMU Natalija FILIPOVIC VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yeni Teknolojiler ve Bunların Yargıda Uygulanmaları Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı

Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı Bilgi Toplumu Stratejisinde İnternet Kafelerin Sosyal Dönüşüme Katkısı ALI HAYDAR DOĞU KARADENIZ TEKNIK ÜNIVERSITESI, ENFORMATIK BÖLÜMÜ TRABZON Bilgi Toplumu Stratejisi Türkiye nin bilgi toplumuna dönüşüm

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

G20 BİLGİLENDİRME NOTU

G20 BİLGİLENDİRME NOTU G20 BİLGİLENDİRME NOTU A. Finans Hattı Gündemi a. Büyüme Çerçevesi Güçlü, sürdürülebilir ve dengeli büyüme için küresel politikalarda işbirliğinin sağlamlaştırılması Etkili bir hesap verebilirlik mekanizması

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No GİRİŞ BİRİNCİ BÖLÜM BİLİŞİM ALANININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NORMLAR 1. EVRENSEL HİZMET KANUNU 1.1. Bilgi Toplumunun Geliştirilmesine Katkı Sağlamak Amacıyla Bilgisayar Okur Yazarlığı

Detaylı

ERĠġĠMĠN ENGELLENMESĠ KARARI. Av. Mert ÇUBUKTAR ERYĠĞĠT HUKUK BÜROSU / ANKARA

ERĠġĠMĠN ENGELLENMESĠ KARARI. Av. Mert ÇUBUKTAR ERYĠĞĠT HUKUK BÜROSU / ANKARA ERĠġĠMĠN ENGELLENMESĠ KARARI Av. Mert ÇUBUKTAR ERYĠĞĠT HUKUK BÜROSU / ANKARA 14.09.2017 mert@eryigithukuk.com Sosyal paylaşım siteleri, online alışveriş siteleri, kariyer siteleri, akıllı telefonlar derken

Detaylı

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR

ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR ENGELLİLERE YÖNELİK SOSYAL POLİTİKALAR III. Sınıf Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar Dersi Notları-VI Doç. Dr. Şenay GÖKBAYRAK İçerik Engellilere

Detaylı

UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü

UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü Esra HATİPOĞLU İletişim Sektör Uzmanı 31 Ekim - 1 Kasım 2014, Antalya Bilgi toplumları inşa etmek UNESCO Bilgi ve İletişim Sektörü, şimdiki hâliyle 1990 yılında UNESCO

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

5651 Sayılı İnternet Kanunu Çerçevesinde Cevap ve Düzeltme Hakkı ve Erişimin Engellenmesi

5651 Sayılı İnternet Kanunu Çerçevesinde Cevap ve Düzeltme Hakkı ve Erişimin Engellenmesi XVI. Türkiye'de İnternet Konferansı 30 Kasım-2 Aralık 2011 Ege Üniversitesi İzmir 5651 Sayılı İnternet Kanunu Çerçevesinde Cevap ve Düzeltme Hakkı ve Erişimin Engellenmesi 1. GİRİŞ Kitle iletişim aracı

Detaylı

Telkoder Menog 16 Toplan1sı

Telkoder Menog 16 Toplan1sı Telkoder Menog 16 Toplan1sı Hakan Akan Grid Telekom TELKODER 23.03.2016 Telkoder Hakkında Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği TELKODER, Türkiye de Telekomünikasyon Hizmetleri Sektöründe tam

Detaylı

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler,

Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler, Beyefendiler, ÇOCUKLARIN İNTERNET ORTAMINDA CİNSEL İSTİSMARINA KARŞI GLOBAL İTTİFAK AÇILIŞ KONFERANSI 5 Aralık 2012- Brüksel ADALET BAKANI SAYIN SADULLAH ERGİN İN KONUŞMA METNİ Sayın Komiser, Saygıdeğer Bakanlar, Hanımefendiler,

Detaylı

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları . Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları Dijital Medya İçerikleri Ne Kadar Güvenli? Dr. Şahin BAYZAN İnternet Daire Başkanlığı 06/12/2016 - İstanbul TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANICILARI İnternet Kullanıcı

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ

ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ ULUSAL SİBER GÜVENLİK STRATEJİ TASLAK BELGESİ Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkan 1 Neden İhtiyaç Duyuldu Diğer Ülke Örnekleri

Detaylı

IṄTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESI VE BU YAYINLAR YOLUYLA IṠĻENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDI LMESI HAKKINDA KANUN

IṄTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESI VE BU YAYINLAR YOLUYLA IṠĻENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDI LMESI HAKKINDA KANUN IṄTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESI VE BU YAYINLAR YOLUYLA IṠĻENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDI LMESI HAKKINDA KANUN Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amaç ve kapsamı; içerik sağlayıcı, yer

Detaylı

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515

E-DEVLET ve E-TİCARET IT 515 E-DEVLET ve E-TİCARET 280 2006-2010 BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ TEMEL EKSENLER 1. Sosyal Dönüşüm 2. Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin İş Dünyasına Nüfuzu Eylem ana temaları: Devlet ile İş Yapma Kolaylıklarının

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler

Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Berlin Katılım gelişmesinin durumu ve perspektifler Hella Dunger-Löper Staatssekretärin für Bauen und Wohnen 1 Katılım (Latince: Katılım). Genel olarak: Katılım, vatandaşların ortak (siyasi) sorunların

Detaylı

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

SPOR HUKUKU. 3.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER SPOR HUKUKU 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Gençlik ve Spor Bakanlığı 03.06.2011 tarihinde çıkarılan 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuştur. 638 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Gençlik

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU YOLUNDA TÜRK İNTERNET SEKTÖRÜ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BİLGİ TOPLUMU YOLUNDA TÜRK İNTERNET SEKTÖRÜ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BİLGİ TOPLUMU YOLUNDA TÜRK İNTERNET SEKTÖRÜ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Av. Yasin Beceni, LL.M. TBV Yönetim Kurulu Üyesi 24.05.2012, Ankara TBV Hakkında TBV, 14 Nisan 1995 de Türkiye yi Bilgi Toplumu olarak

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

Kurumsal Yönetim Nedir?

Kurumsal Yönetim Nedir? Nedir? İÇİNDEKİLER Türkiye Derneği (TKYD) Hakkında Nedir? İlkeleri Neden Gereklidir? OECD İlkeleri Türkiye de Türkiye de Uygulamadan Satır Başları TKYD HAKKINDA yönetim anlayışının ülkemizde tanınması,

Detaylı

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI

ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI ULUSAL ÇALIŞTAY SONUÇLARI 1 Nasıl bir anayasa yapım süreci? Maddeleri değil ilkeleri temel alan Ayırıcı değil birleştirici Uzlaşmaya zorlamayan Uzlaşmazlık alanlarını ihmal etmeyen Mutabakatı değil ortak

Detaylı

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI ALTINCI BÖLÜM Bilgi İşlem Müdürlüğü nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Kuruluş

Detaylı