II. BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ MART İZMİR KONGRE BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "II. BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ 15-16 MART İZMİR KONGRE BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI"

Transkript

1 II. BİYOMÜHENDİSLİK ÖĞRENCİ KONGRESİ MART İZMİR KONGRE BİLDİRİ ÖZET KİTAPÇIĞI

2 Organizasyon Komitesi Akademik Danışman Doç. Dr. Ayşe NALBANTSOY Kimya Mühendisleri Odası KMO Ege Bölge Şubesi Başkanı Saadet ÇAĞLIN Öğr. Gör. Erdinç İKİZOĞLU Yüksek Biyomühendis Bahar YAMANER Biyomühendislik Topluluğu Başkanı Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe KÖSE Kongre Temsilcileri Ceren AYTAR Çağlar KAYALI Kongre İletişim Sorumluları Asya Nur BİNGÖL Selin AKSOY Yağmur ÖZ Tuğçe ÇAVUŞ Kongre Çalışma Üyeleri Veli Kaan AYDIN Pınar GÜNER Bedir İrem ELTUTAN Evrim Ceren KABAK Betül KARAKUZU Muhammed Ali SAİN Web Tasarım Yrd. Doç. Dr. Cihat Okan ARIKAN Tuğçe ÇAVUŞ Veli Kaan AYDIN

3 KANSER TEDAVİSİNDE BİYOAKTİF PEPTİDLERİN POTANSİYEL KULLANIMI: Vipera ammodytes (Linnaeus, 1758) YILAN ZEHRİNİN TERAPÖTİK KULLANIM POTANSİYELİ (SÖZLÜ BİLDİRİ) Ceren AYTAR 1, Naşit İĞCİ 2, Bayram GÖÇMEN 3, Ayşe NALBANTSOY 1 1 Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Bornova-İzmir 2Proteomiks Böülümü, Ankara Üniversitesi Merkez Laboratuvarı, Biyoteknoloji Enstitüsü, 06110, Beşevler, Ankara, Türkiye 3 Biyoloji Bölümü, Zooloji Bölümü, Fen Fakültesi, Ege Üniversitesi, Bornova, İzmir, Türkiye GİRİŞ: Vipera ammodytes Türkiye de Trakya, Batı, Kuzeydoğu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde habitatın uygun olduğu alanlarda dağılım gösterirler. Vipera ammodytes zehirli bir yılan türüdür ve zehri birçok aktif yapılı bileşen içermektedir. Bu araştırma çerçevesinde V. ammodytes zehrinin bazı kanser hücreleri üzerindeki sitotoksisitesinin potansiyel tıbbi kullanımını değerlendirmek amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: V.ammodytes ham zehirinin sitotoksik etkinliğini belirlemek amacıyla MTT yöntemiyle pankreas (mpanc96), glioblastoma (U87MG), prostat (PC3) kanser hücre hatları ve normal embriyonik böbrek epitelyum hücre hattı (HEK293) ile çalışılmıştır. Hücreler başlangıç hücre konsantrasyonu 1*10 5 hücre/ml olacak şekilde 24 saat 37 C, %5 CO2 içeren inkübatörde inkübe edilmiştir. Daha sonra hücrelere farklı zehir konsantrasyonları uygulanarak 48 saat inkübasyon sonunda morfolojik olarak değerlendirilmiş ve hücre canlılığı MTT uygulanarak belirlenmiştir. GraphPad programıyla IC 50 değerleri hesaplanmıştır. BULGULAR: Yapılan analizler sonucunda V. ammodytes zehrinin hücre hatları üzerinde sitotoksik etkiye sahip olduğu, IC50 değeri ug/ml arasında belirlenmiştir. TARTIŞMA VE SONUÇ: Sonuç olarak V. ammodytes zehrinin potansiyel alternatif tedavide sitotoksit faktörler açısından yapılan güncel araştırmalar için umut verici sonuçlar ortaya koymuştur. Bu araştırmanın devamında yapılacak biyoaktivite rehberli izolasyon çalışmaları kanser terapisinde yönelik potansiyel biyoaktif peptidlerin keşfi için yılan zehirleri kapsamında bir öngörü sağlamaktadır.

4 3 BOYUTLU (3B) KÜLTÜR ORTAMINDA KERATİNOSİT-FİBROBLAST LOKALİZASYONUNUN İNCELENMESİ (SÖZLÜ BİLDİRİ) Veli Kaan AYDIN 2, Betül KARAKUZU 2, Şükrü ÖZTÜRK 1, Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ 1,2* 1 Biyomedikal Teknolojiler Anabilim Dalı, Ege Üniversitesi, İzmir/Türkiye 2 Biyomühendislik Bölümü, Ege Üniversitesi, İzmir/Türkiye Deri oluşumu, esas olarak fibroblast ve keratinosit hücrelerinin çoğalımı ve yer değiştirmesi gibi etkileşimler ile kontrol edilir. Bu etkileşimde Epidermal Büyüme Faktörü (EGF)'ün düzenleyici etkisi olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmada 3B kültür ortamında hücre sayısı ve EGF'nin insan kaynaklı deri keratinosit (HS2) ve insan kaynaklı deri fibroblast hücrelerin (Detroit-CCL110) lokalizasyonuna etkisi araştırılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada HS2 ve Detroit olmak üzere iki farklı hücre tipi kullanılmıştır. 3B ortamda hücre lokalizasyonunun belirlenmesi için HS2 hücreleri 4',6-diamidino-2-phenylindole (DAPI), Detroit hücreleri ise CellTracker ile boyanmıştır. Boyanan hücreler 3D Petri Dish TM tekniği kullanılarak oluşturulan 400 µm çapına sahip kuyucukları olan agar jellerde 1:1, 1:2 ve 1:3 oranlarında ko-kültüre edilmiştir. 1:1 oranında HS2-Detroit ko-kültürü yapılarak oluşturulan mikro dokulara 10 ng/ml, 20 ng/ml ve 40 ng/ml olmak üzere üç farklı EGF konsantrasyonu denenerek EGF etkisi incelenmiştir. Çalışmada elde edilen gerek ışık mikroskobu gerekse de floresans mikroskobu görüntüleri Image J programı kullanılarak işlenmiş olup sayısal veriler elde edilmiştir. BULGULAR: 24 saat sonra floresans mikroskobunda yapılan incelemelerde oluşan mikro dokularda fibroblast hürelerinin merkezde, keratinosit hücrelerinin çeperde yoğunlaştığı gözlemlenmiştir. Kontrol grubuna göre 10 ve 20 ng/ml EGF konsantrasyonlarının mikro doku boyutunda artış, 40 ng/ml konsantrasyonunun ise azalış gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca 72 saat sonra 1:1, 1:2 ve 1:3 hücre oranları ve EGF (10 ng/ml ve 20 ng/ml) kullanılarak yapılan ko-kültürde oluşan mikro dokuların boyutunda belirgin bir artış meydana gelmiştir. Fakat EGF varlığında mikro doku boyutunda meydana gelen artışın daha hızlı olduğu gözlemlenmiştir. Çalışmada elde edilen diğer önemli bir bulgu da gözlemlenen lokalizasyon paternine hücre sayısı ve EGF'in belirli bir etkisinin olmamasıdır. TARTIŞMA VE SONUÇ: Derinin yapısında bulunan keratinositler epidermis tabakasında yoğunlaşırken fibroblast hücreleri dermis tabakasında yoğunlaşmaktadır. in vivo da görülen bu lokalizasyon biçimine benzer bir yapılaşma yapılan çalışmada başarıyla elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar in vivo yu en iyi şekilde taklit ettiği bilinen 3B sistemlerde EGF'in belirli bir konsantrasyonunun hücre büyümesine pozitif yönde etki gösterdiğini kanıtlamıştır. Ko-kültür yapılarak oluşturulan mikro dokulardaki boyutsal artış hızı ile tek tip hücrenin kullanılmasıyla oluşturulan mikro dokulardaki artış hızı farklılık göstermiştir. Bunun sebebi olarak 3B kültür ortamında fibroblast hücrelerinin keratinosit hücrelerinin çoğalmasını artıracak büyüme faktörleri salgılaması olarak düşünülmektedir. Bu süreçte mikroçevreye salgılanan büyüme faktörleri çeşitlerinin belirlenmesine yönelik detaylı araştırmaların yapılması gerektiğini önermekteyiz. Mikro dokularda meydana gelen boyutsal artışlar göz önünde bulundurulduğunda keratinositlerin çoğalmasında fibroblast-keratinosit etkileşiminin yanında büyüme faktörü varlığının da oldukça önemli olduğunu kanıtlamıştır. Anahtar kelimeler: Mikro Doku, Ko-kültür, EGF, Keratinosit, Fibroblast

5 KABLO GERİDÖNÜŞÜMÜNDE ÇEVRE DOSTU YAKLAŞIM (SÖZLÜ BİLDİRİ) Hüseyin Anıl DİBLEN ve Bilge Hilal ÇADIRCI Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, 60240, TOKAT Bu çalışmada bölgemizde faaliyet gösteren kablo geri dönüşüm fabrikasında kabloların yağlardan arınması için kullanılan organik çözgen miktarını azaltmak amacıyla organik çözgenlerde yaşayabilen mikroorganizmalar izole edilmiş ve bunların lipolitik özellikleri taranmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çevre dostu olarak planlanan çalışmamızda fabrika civarından yağ ile kontamine olmuş toprak ve su örnekleri yine kontrol olarak fakültemiz ormanından toprak örneği alınmıştır ve solvent tolerant lipaz üretici mikroorganizma kaynağı olarak kullanılmıştır. Örneklerden seyreltme plaka ekim yöntemi ile %5 oranında tween80 ile süspanse edilmiş yağ içeren (mineral yağ ve zeytin yağı) farklı besiyerlerine (PDA, PCA) ekim yapılmış ve yüzeyleri %28 oranında ticari solvent (Perkloretilen) ile kaplanmıştır. inkübasyondan sonra görülen koloniler saflaştırılmıştır. BULGULAR: 30 o C de saat Saflaştırılan 24 kolonin solvent varlığında lipolitik aktiviteye sahip olduğu belirlenmiştir. Bu kolonilerden en geniş açılma zonuna sahip 4 mikroorganizma kolonisi lipaz üreticisi olarak belirlenmiştir. Kantitatif olarak lipaz aktivitesini ölçmek amacıyla pnpp substrat olarak kullanılmış ve açığa çıkan paranitrofenol, spektrofotometrede 410 nm dalga boyunda ölçülmüştür. TARTIŞMA VE SONUÇ: Organik çözgenlerin doğaya verdiği zarar düşünülerek planan çalışmamızda çözgenler içinde yaşayabilen mikroorganizmalarlar keşfedilmiş ve bunların bu çözgeni karbon kaynağı olarak kullandığı tahmin edilmektedir. Bu bağlamda temiz çevre açısından izolatlarımızın önemi büyüktür. Ayrıca izolatlarımızın lipolitik aktiviteye sahip olması saflaştırılacak enzimlerin transesterifikasyon ve interesterifikasyon reaksiyonlarında kullanılarak kablolardan uzaklaştırılmaya çalışılan atık yağlardan biyodizel üretilebileceğini düşündürtmektedir.

6 Dunaliella Salina da Phytoene synthase (PSYII) GEN TRANSFORMASYONUNUN KAROTENOİD METABOLİZMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİRİŞ: (SÖZLÜ BİLDİRİ) Seren Necla Sevim, Meltem Conk-Dalay, Arzu Yıldırım Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Bornova-İzmir Dunaliella salina, yeşil algler grubuna dahil ökaryotik tek hücreli bir mikroalgdir. Yüksek sıcaklık, yüksek ışık şiddeti, yüksek tuzluluk ya da besin kıtlığı gibi stres koşullarında hücrelerin yüksek düzeyde β-karoten üretebilmesi sebebiyle D. salina türü mikroalgal biyoteknoloji alanında doğal β-karoten kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Karotenoid metabolik yol izinde likopenden sonra üretilen β-karoten yüksek antioksidan özelliği ve provitamin A öncül maddesi olması sebebi ile ticari olarak önemli bir moleküldür. Phytoene synthase enzimi karotenoid yol izinde ilk oluşan karotenoid olan Phytoene molekülünün sentezinden sorumludur. Bu çalışmanın amacı Dunaliella salina'da phytoene synthase (PSYII) gen transformasyonunun karotenoid metabolizması üzerine etkilerinin incelenmesidir. GEREÇ VE YÖNTEM: PSYII genini ve kanamisin antibiyotiğine dayanıklılık seçici markörünü içeren p829 plazmidinin D. salina hücrelerine aktarımı PEG-cam boncuk tekniği ile sağlanmıştır. Seçici ortamda geliştirilen hücreler transformasyonun varlığı PCR analizleri ile ortaya konmuştur. Karotenoid oluşumunu teşvik etmek amacı ile transforme ve kontrol kültürler nitrat içermeyen ortam koşullarında yetiştirilerek, hücre sayımları ve karotenoid analizleri gerçekleştirilmiştir. BULGULAR: Yapılan analizler sonucunda PSYII gen transformasyonun D. salina'da hücre içinde toplam karotenoid, klorofil ve β-karoten miktarını artırdığı belirlenmiştir. Üremenin sınırlı kalmasına rağmen gen transformasyonu gerçekleşen hücre kültürlerinde uygun stres koşullarında β-karoten miktarı/hücre sayısı oranının arttığı gözlenmiştir. TARTIŞMA VE SONUÇ: D. salina hücrelerinde, karotenoid metabolik yol izinde görev alan PSYII geninin transformasyonu yolu ile gerek β-karoten gerekse farklı karotenoidlerin yüksek miktarda üretilmesinin, bu kıymetli algin biyoteknoloji alanında daha etkin şekilde değerlendirilmesine olanak sağlayacağı düşünülmektedir.

7 NANOPARTİKÜLLERİN BAKTERİ ÜZERİNDE Kİ TOKSİSİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI (SÖZLU BİLDİRİ) Vuslat ÖZER 1, Emrah Şefik ABAMOR 2, Özlem Ayşe ÖZYILMAZ 3 1 Yıldız Teknik Üniversite, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 34210, İSTANBUL, 2 Yıldız Teknik Üniversite, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 34210, İSTANBUL, 3 Yıldız Teknik Üniversite, Kimya-Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 34210, İSTANBUL, Bu çalışmayla hızla gelişen bir teknoloji olan Nanoteknolojinin antibakteriyel özelliklerinin UV ışınlarının bulunduğu bir ortamda, Staphylococcus Aureus bakterisi ve TiO 2 kullanılarak araştırılması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamızda aynı kaynaktan çoğaltılan bakteriler 4 farklı ependorfa 10-5 oranında seyreltilerek 1ml sıvı besiyeri ile ekilmiştir. İlk ependorf kontrol grubu olarak içerisine TiO 2 koyulmadan UV altında bırakılmıştır. Diğer ependorflara sırasıyla 200, 500 ve 1000 µl olmak üzere TiO 2 eklenmiştir. Dilisyonu tamamlanan 4 ependorf 10 ar dakika UV altında bekletilip 1 gece Etüvde kültüre edilmişlerdir. Ertesi gün Luria Bertani agar içeren 4 farklı petriye deney gruplarımız olan 4 farklı ependorftan ekim yapılmıştır ve bu petriler 38 o C ta 0,1 CO 2 altında 24 saat bekletildikten sonra sayım yapılarak deney sonuçlandırılmıştır. BULGULAR: 4 farklı petride ki sayımlarda bakteri konsantrasyonu; kontrol grubunda 65 x10-5, 200 mg/ml TiO 2 kullanıldığında 60 x10-5, 500 mg/ml TiO 2 için 36 x10-5, 1000 mg/ml TiO 2 için 32 x10-5 TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu sonuçlar TiO 2 nanopartiküllerinin UV varlığında S. Aureus bakterisi üzerinde ki toksisitesinin varlığını kanıtlar niteliktedir. Bu çalışma, nanopartiküllerin antibakteriyel etkilerinin kullanılabilmesi ve bu etkiler doğrultusunda ürün geliştirilmesi konusunda bilim dünyasına katkıda bulunacaktır.

8 ŞEFTALİ (Prunus persica) YAPRAĞININ MİKRODALGA DESTEKLİ ENZİMATİK HİDROLİZİ (SÖZLÜ BİLDİRİ) Tuğçe ÇAVUŞ 1, Aslıhan KAZAN 1, Özlem YEŞİL ÇELİKTAŞ 1 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Bornova, İzmir GİRİŞ: Dünya nüfusunun ve endüstriyelleşmenin artması ile yeni enerji kaynaklarının arayışı son yıllarda giderek artmaktadır. Biyokütle; yenilenebilir, her yerde yetiştirilebilen, sosyo-ekonomik gelişme sağlayan, çevre dostu, elektrik üretilebilen, taşıtlar için yakıt elde edilebilen stratejik bir enerji kaynağıdır. Türkiye nin enerji talebi gün geçtikçe artmakta olup Türkiye için yeni enerji kaynakları ile ilgili araştırmalar daha da önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye nin tarım potansiyelinden yola çıkılarak, tarımsal faaliyetler sonucu oluşan atık şeftali yapraklarının enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada lignoselülozik bir tarımsal atık olan şeftali yaprağı, substrat kaynağı olarak kullanım potansiyelinin belirlenmesi amacıyla mikrodalga yardımıyla enzimatik olarak hidroliz edilmiştir. İlk olarak şeftali yaprakları kurutulup öğütülmüş, böylece enzimatik reaksiyonlarda önemli bir etken olan yüzey alanının arttırılması amaçlanmıştır. Hidroliz amacıyla Novozym 188 ve Celluclast 1.5L enzimleri kullanılmıştır. Mikrodalga gücü ( W), sıvı:katı oranı (20:1-5:1 ml/g), Novozym 188 : Celluclast 1.5 L oranı (0-1) ve hidroliz süresinin şeftali yaprağının enzimatik hidrolizi üzerine olan etkisini belirlemek amacıyla Design Expert programından yararlanılmıştır. Hidroliz işlemleri 50 o C sıcaklıkta 0,1 M sitrat tamponu içerisinde gerçekleştirilmiştir. Hidroliz işlemi sonrasında filtrasyon ile ayrılan sıvı kısımda DNS metodu ile indirgen şeker tayini yapılmıştır. BULGULAR: Şeftali yaprağının mikrodalga destekli enzimatik hidrolizinde dört farklı parametrenin etkisini incelemek amacıyla yapılan denemeler sonucunda anlamlı bir model elde edilmiştir. İncelenen parametreler arasında mikrodalga gücünün ve Novozym 188 : Celluclast 1.5L oranının anlamlı parametreler olarak belirlemiş ve maksimum indirgen şeker konsantrasyonu 600 W, 5 ml/g sıvı:katı oranı, % 50 Novozym 188 oranı ve 1 saatlik hidroliz sonucunda 15,602 mg/ml olarak elde edilmiştir. TARTIŞMA VE SONUÇ: Bu çalışmada mikrodalga gücü, sıvı:katı oranı, kullanılan enzim karışımının içeriği ve sürenin şeftali yaprağının mikrodalga destekli enzimatik hidrolizi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar şeftali yaprağı hidrolizatının substrat kaynağı olarak kullanım potansiyelinin yüksek olduğunu gösterirken mikrodalga destekli enzimatik hidroliz ise kısa hidroliz süresi avantajıyla alternatif bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır.

9 TERMAL ORTAMDAN İZOLE EDİLEN Chlorella sp.ve Synechococcus sp. TÜRLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI BÜYÜME VE KAROTENOİD PROFİLLERİNİN ÇIKARILMASI (SÖZLÜ BİLDİRİ) Çağlar Kayalı, Hayriye Soykan*, Zeliha Demirel, Meltem Conk Dalay Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Bornova-İzmir *İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi, Kimya Bölümü - Gülbahçeköyü Urla Izmir, TURKİYE GİRİŞ: Siyanobakteri ve mikroalg türlerinin çeşitli bilimsel çalışma ve ticari üretimlerde kullanılmasının dünyada yaygınlaşmasıyla birlikte bu konuya olan ilgi giderek artmıştır. Artan ilgi, siyanobakterilerin ve mikroalglerin daha verimli bir şekilde üretilmeleri için gerekli araştırmaları teşvik etmiş, pek çok araştırma kurumu ve özel işletmelerin farklı üretim sistemleri tasarlamalarını ve geliştirmelerine neden olmuştur. Siyanobakteriler ve mikroalgler, karotenoidler gibi özel metabolitlerin üretilmesinde önemli bir role sahiptir. Bu çalışmanın amacı termal ortamdan izole edilen 2 farklı türün farklı ortamlarda yetiştirilip büyüme eğrileri çıkarılarak biyokütle miktarlarının belirlenmesi ve elde edilen bu biyokütle değerleri ışığında karotenoid profillerinin HPLC-DAD cihazı kullanılarak çıkartılması. GEREÇ VE YÖNTEM: Afyon Heybeli Kaplıcalarından izole edilen 2 farklı Chlorella sp. ve Synechococcus sp. kok hücreleri, Allen ve BG-11 ortamlarında 400µmol Einstein ışık şiddetinde ve 160 rpm de inokule edilen örnekler 17 gün boyunca izlenmiştir. Büyüme eğrisinin belirlenmesin için optik yoğunluk için 600nm, klorofila miktarı için 665nm ve 750 nm dalga boyları ile spektrofotometre kullanılarak ölçülmüştür. BULGULAR: µmaksimum ve ikilenme süreleri, elde edilen optik yoğunluk grafiği sayesinde hesaplanmıştır. Biyokütle miktarları belirlenen Chlorella sp. ve Synechococcus sp. örneklerinin karotenoid profilleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nden yardım alınarak çıkartılmıştır. SONUÇ VE TARTIŞMA: 17 gün boyunca yetiştirilen Chlorella sp. için istenen sonucu Allen ortamı sağlarken Synechococcus sp. için ise BG-11 ortamının daha uygun olduğu görülmüştür. Synechococcus sp. türü BG-11 ortamında yetiştirildiğinde yaklaşık biyokütle verimi Allen ortamındaki verimine göre 2 kat kadar fazladır. Ortam tercihi yapılırken hem biyokütle verimi hem de ikilenme süresi dikkate alınmıştır.

10 PSEUDOMONAS PUTİDA İLE PATLAMAMIŞ MAYINLARIN TESPİTİ Halime Seyman ve Hatice Nur Girgin Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, 60240, TOKAT Bu çalışmayla birlikte patlamamış mayınların mikrobiyal temelli tespiti mümkün kılınmaktadır. Mayınların önceden tespiti ile mayın kazalarında insanların sakat kalma veya ölme riskinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. GEREÇ VE YÖNTEM: Mayınların imalatında uçucu olan 2,4 dinitrotolüen (DNT) ve diğer nitroaromatik bileşikler kullanılır. Bu kimyasalların belirli miktarları patlamamış mayınlardan sızmaktadır. Pseudomonas putida toluen gibi organik çözgenleri degrade edebilen, biyoremediasyona uygun, ilk pantentlenen, saprofilik, çubuk şeklinde, flagelli, gram-negatif bir bakteridir. Bir toprak bakterisi olan Pseudomonas putida da varolan TOL plazmiti pww0, toluen, p-toluat, m- ve p-ksilen ve diğer ilişkili bileşiklerin asetaldehit ve piruvata parçalanmasını sağlayan bir plazmittir. Bu işlemler için gerekli enzimlerin ekspresyonu birbirinden farklı transkribe edilen xylr ve xyls regülatör genler ürünleri tarafından kontrol edilir. XylR proteini NtrC ailesi regülatörleri ailesine mensup olup, xyls geni promotorunu (Ps) ve yol izi substratları varlığında yukarı yolizi operon promotorunu (Pu) stimule eder. Pseudomonas sp. CF600 straini fenol bileşikleri üzerinde yaşamayı sağlayan IncP-2katabolik megaplazmit pvi150 yi taşır. Bu sayede fenol, monometillenmiş fenoller ve 3,4- dimetilfenolü metabolize edebilir. Bunun için gerekli enzimler ise Po promotoru tarafından transkribe edilir. Rekombinant DNA teknikleri kullanılarak, Pu ve Po promotorları ile aktive olan XyIR proteiniden in vitro prokaryotik transkripsiyonel düzenleyiciler elde edilmesi için promotorlar geliştirilmiş ve bu doğal olmayan transkirpsiyon faktörleri ile patlayıcıların varlığını tespit etme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. BULGULAR: Yapılan çalışmada yeşil floresan proteini kodlayan luxab transkripsiyonel füzyonları da kullanılarak mayınlardan sızan hedef bileşiğin varlığında transkribe olan XylR proteininin GFP proteininin transkripsiyonunu da aktive etmesi sağlanmış, böylelikle özellikle geceleri mayınlı bölgelerden yeşil ışık oluşumu ile ayırt edilmesi sağlanmıştır. TARTIŞMA VE SONUÇ: Mayınların tespiti ile; tehlikeli maddelerin haritalanması, büyük ölçekli süreçlerin geliştirilmesi ve mayın patlaması temelli gerçekleşen can kayıpları ve sakatlanmaların önüne geçilmesi mümkün olabilecektir. Anahtar kelimeler: Pseudomonas putida, mayın, rekombinant

11 Toxoplasma gondii nin HeLa HÜCRELERİNDE ANTİJEN AMAÇLI ÜRETİM PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ: MİKROTAŞIYICI UYGULAMASI GİRİŞ: Pelin SAĞLAM METİNER 1, Mert DÖŞKAYA 2, Ayşe CANER 2, Duygu AYYILDIZ TAMİŞ 1, A.Yüksel GÜRÜZ 2, S.İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN 1 1 Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 2 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji ABD (Lisans Bitirme Tezi) Toxoplasmosis, Toxoplasma gondii parazitlerinin neden olduğu, ülkemizde ve dünyada yaygın olarak bulunan fırsatçı zoonotik bir enfeksiyondur [1].Toxoplasmosisin serolojik tanı testlerinde antijen kaynağı olarak genelde hayvanlarda üretilen T. gondii takizoitleri kullanılmaktadır. Ancak günümüzde geliştirilmekte olan modern test sistemleri Toxoplasma nın in vitro olarak çoğaltılmasındaki zorunluluğu ortaya koymaktadır. Özellikle, diğer mikroorganizmalardan ve konakçı hücreden arındırılmış takizoit kaynağının kullanılması, T. gondii çalışmalarında test sonuçlarının güvenirliğini arttıracak önemli bir etkendir [1,2]. Hücre kültürü kaynaklı antijenlerin serolojik testlerde kullanıma uygunluğu da birçok çalışmada gösterilmiştir [3]. Bu tez çalışmasının amacı; in vitro koşullarda monolayer kültürde sınırlı hacimlerde üretilebilen T. gondii takizoitlerinin, saf antijen eldesi için spinner flasklarda mikrotaşıyıcılar üzerine immobilize edilmiş Hela hücrelerinde, süspanse halde daha büyük ölçekli üretimidir. Böylece kolay ve ekonomik yollardan, bol miktarda, canlı, saf, kalıcı, antijenik özelliklerinin in vivo modellerden elde edilenlere en yakın ve minimum hücre kontaminasyonu olan takizoit üretimi gerçekleştirilmiş olacaktır. MATERYAL METOD: Proje kapsamında öncelikle, hayvan etik kurul izni daha önceden alınmış ve -80 C derin dondurucuda stoklanmış olan takizoitler, HeLa hücre kültüründe çoğaltılmaktadır. Ardından spinner flasklarda 100 ml çalışma hacimli ölçek büyütmeyle Cytodex 1 mikrotaşıyıcılarına immobilize edilmiş HeLa hücrelerinde %80-90 doluluk oranı sağlanacak, takizoit ekimi yapılarak, bol miktarda takizoit üretimi gerçekleştirilecektir. Bu süre zarfında üretilen takizoitlerden maksimum verim eldesi için üretim sırasında spinner flasktaki ph ve karıştırma hızının optimizasyonu ile takizoitlerin en etkin inokulasyon dozu belirlenecektir. Toxoplasmosisin serolojik tanısı için üretilen bu takizoitlerin antijen saflaştırılmaları yapılarak gönüllü kan örnekleri kullanılarak IFA, ELISA ve Western blot testleri ile kalite karşılaştırılması yapılacaktır. SONUÇ VE TARTIŞMA: Üretilen bu takizoitlerin; Toxoplasmosis için tanı kiti, aşı stratejileri ve ilaç geliştirilmesinde kaynak olarak kullanılması hedeflenmiştir. Ayrıca; genetik çalışmalarda, izolasyon çalışmalarında ve Toxoplasmosisin serolojik tanısında antijen kaynağı olarak in vitro hücre kültürü ile üretilen takizoit kullanımı, hayvan kullanımını azaltarak etik ve ekonomik problemlere çözüm getirecektir. Bunların yanı sıra, T. gondii takizoitleri nin ilk kez büyük ölçekte üretimi gerçekleştirilmiş olacaktır. Anahtar kelimeler: Toxoplasma gondii, HeLa hücreleri, Cytodex 1, mikrotaşıyı, immobilizasyon

12 KAN BEYİN BARİYERİNİN in vitro MONO KÜLTÜR MODELİNİN MÜHENDİSLİK TASARIMININ YAPILMASI VE MODEL ÜZERİNDE METOTREKSAT GEÇİRGENLİĞİNİN İNCELENMESİ M. Görkem ÖZYURT 1, Şule DOĞAN 1 Prof. Dr. S. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN 1, Yrd. Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ 1 1 Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü GİRİŞ: Kan-beyin bariyeri (K-BB), çoğu maddenin kandan merkezi sinir sistemine geçişini kısıtlayan bir engeldir. Bu bariyer, merkezi sinir sistemine nutrient geçirgenliğini bir nevi kontrol eden sistemdir. Bu bariyerin oluşmasında en önemli rol ise serebral kapiler endotel hücreleri tarafından sağlanmaktadır. K-BB nin in vitro mono-kültür modelini oluşturulup, in vivo şartlara mümkün olduğu kadar yakın bir şekilde modelin çalışabilirlik seviyesini incelenecektir. Son amaç olarak metotreksat ilacının modelden geçirgenliği incelenecektir[1][2]. MATERYAL VE METOD: Çalışmada K-BB nin odak noktasını oluşturan endotel hücreleri (HUVEC) kullanılacaktır. Bu hücreler, insertlerin üst kısmına ekilerek K-BB ininkine yakın direnç elde edilmesi hedeflenmektedir. Geçirgenlik aşamasında endotellerin sıkı bağlantı özellikleri ve transendotelyal direnç özellikleri göz önüne alınacaktır. Modelimizin doğruluğunun anlaşılması için transendotelyal direnç değerinin hesaplanması, pozitif ve negatif kontrol ile in vivo koşullara uygun şekilde çalıştığının kanıtlanması hedeflenmektedir. Direnç ölçme işlemi hassas elektrotlar yardımıyla yapılacaktır. Pozitif kontrol olarak nikotin, negatif kontrol olarak da albümin kullanılacaktır. BULGULAR: Modele eklenen C6 glioma hücrelerinin tutunma ve büyüme grafikleri çıkarılmıştır. Hücrelerin insertlere ekilmeden önce membrana tutunma karakteristikleri incelenmesi adına bu grafikler elde edilmiştir. MTT testi ve klasik hücre sayımı yapılmıştır. Bunun sonucunda, hücrelerin neredeyse tamamı ilk 30 dakika içinde tutunmuş olup, yaklaşık 5 günde tüm yüzeyi kapladıkları gözlenmiştir. TARTIŞMA: Yapılan bu model ile, in vitro koşullarda K-BB taklit edilmiştir. Bu çalışma, hem denek hayvanlarının kullanımının azaltılmasını hem de tekrarlanabilirliği yüksek bir model elde edilmesin vadetmektedir. Bu sayede bir çok nörolojik hastalıkların tedavisinde bir zorluk olan K-BB nin yapısı ve fizyolojisi iyice anlaşılıp üzerinde çeşitli etkiler yaparak bariyerin getirdiği zorluğu aşmak adına çalışmalar yürütülebilecektir. SONUÇLAR: Çalışma sonucunda kan beyin bariyerini in vitro koşullarda inceleyebilecek bir düzenek elde ederek yüzyılın en büyük sorunlarından biri olan kanser hastalığının tedavisinde kullanılan bir ilacın in vitro koşullarda model üzerinde etkinlik analizi yapılabilecektir. Ayrıca elektro-eğirme ile kendi ürettiğimiz lifli membranlar kullanılarak hücrelerin doğal ekstraselüler matrikslerine benzer bir ortamda üretilmesi ile ve kendi tasarımımız olan insertler ile mevcut sistemlerden farklı bir çalışma ortaya koyacağız. Anahtar Kelimeler: Kan-Beyin bariyeri, Model, Hücre kültürü, Direnç, Elektro-eğirme

13 ANTİ KALP TİPİ ASİTİ BAĞLAYICI PROTEİN (h-fabp) MONOKLONAL ANTİKORLARININ (IgG) ALTIN NANOPARTİKÜLLER İLE KONJUGASYONUNUN OPTİMASYONU Aytül GÜL *, M. Özgün ÖZEN, S. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, 35100, Bornova, İzmir * GİRİŞ Tanı kitlerinin geliştirilmesinde / üretilmesinde her girdinin önemi büyüktür fakat aranan analitin tespitinin sağlanması için kullanılan ve özgünlüğü ile tespiti sağlayan moleküllerin önemi daha fazladır. Bu şekilde çalışan moleküllerin en başında da monoklonal antikorlar gelmektedirler. Miyokard yaralanması sonrası kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein (h-fabp) moleküler ağırlığının az olması sebebiyle (15 kda) hızla plazmaya yayıldığından kardiyak hasarın erken tanısında kullanılabilen biyokimyasal bir belirteçtir. Yanal akış test sistemi (LFA), sinyal amplifikasyonu için ek bir işlem basamağı olmaksızın altın nanopartiküller (AuNPs) antikorlar kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. AMAÇ Tanı kitlerinde kullanılan ve / veya oluşan reaksiyonun / bağlanmanın görünür hale getirilmesi çok önemlidir. Bu işlem sanayi ölçeğinde düşünüldüğünde uygulanacak yöntemin düşük maliyetli ve iyi sonuç veren, sonuçların değerlendirilmesi için herhangi bir okuma cihazının (spektrofotometre, okuyucu, vb.) gerekmediği yöntemlerin kullanılması amaçlanmaktadır. Çalışma çerçevesinde ticari olarak elde edilen monoklonal antikorlar farklı derişimlerde ve farklı boyutlardaki altın nanopartiküller ile konjugatlanmaya çalışılması ve konjugatlanan antikorların 15 dakika içinde sonuç veren yanal akış prensibi ile çalışan bir test kiti ile analiz edilmesi amaçlanmıştır. MATERYAL VE METOT Konjugat hazırlığı ve membrana emdirilmesi: Koloidal AuNP (10 nm, 20 nm ve 40 nm) ve anti-hfabp antikorlarının konjugasyonu (1. konjugat). Ticari olarak elde edilmiş AuNP işaretli streptavidin (2. konjugat). Nitroselüloz (NC) membranın hazırlanması: Test çizgisi ve kontrol çizgisi için yakalama antikorları NC membrana emdirilir ve membran bloklanması (%1 BSA). Örnek membranın hazırlanması: Örnek membranı, %0,5 Tween 20, %5 sükroz, %5 dekstran, %0,05 sodyum azid içeren solüsyon ile bloklanması. Laminasyon: NC membran, emici membran, örnek membranı ve farklı konsantrasyonlarda hazırlanan 1. konjugat emdirilmiş membran, 2. konjugat emdirilmiş membran sırtlığa yapıştırılarak test kiti haline getirilip farklı konsantrasyonlarda örnekler verilerek altın nanopartiküller ile antikorların (h-fabp) işaretlenmesi optimize edilmesi. SONUÇ Optimize edilen sistem test kiti geliştirme çalışmalarında kullanılacak ve elde edilen sonuçlar proje ortağı firma için üretim bandından çıkacak bir ürüne dönüşebilecek çıktılar olacaktır. Lisans bitirme tez projesi ile optimize edilecek yöntemler ile proje ortağı firma (SK Teknoloji Araştırma Geliştirme San. ve Tic. Ltd. Şti) monoklonal antikorların işaretlenmesinde daha verimli, ucuz ve hızlı metotlar kullanabilecektir. Bu çalışma ''TÜBİTAK 2241-A Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tez Programı'' tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur.

14 BESİ ORTAMI BİLEŞİMİNİN OSTEOSARKOM KANSER KÖK HÜCRELERİNİN FARKLILAŞMA KAPASİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ F. Gizem SONUGÜR1, Müge ANIL2, S. İsmet DELİLOĞLU GÜRHAN1, Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ1,* GİRİŞ: 1Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü 2Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik ABD Mikroçevrelerinden aldıkları farklı sinyaller ile farklı hücre türlerine dönüşebilen hücreler, çoğalma ve farklılaşma ile ilişkili sinyal yolaklarındaki düzenleme bozukluğu sonucu kanser kök hücrelerine dönüşebilmektedir. Kanser kök hücreleri (KKH), tümör hücreleri arasında tümör oluşumundan ve tedavi direncinden sorumlu küçük bir alt populasyon olup, tümör kökenli dokudaki normal kök hücrelerle asimetrik hücre bölünmesi, kendini yenileme ve çok yönlü farklılaşabilme gibi özellikleri paylaşırlar. KKH lerinin kök hücrelere özgü özellikler taşıdığının gösterilmesi için sıklıkla farklılaşma kapasitelerinin incelendiği görülmektedir. Günümüzde birçok kanser tipine ait farklı kanser kök hücre alt populasyonlarının farklılaşma kapasitesi in vitro gösterilmiştir. Ancak osteosarkom kaynaklı KKH leri olarak tanımlanan CD133(+) karakterdeki hücrelerin in vitro koşullarda farklılaşma kapasitesinin incelendiği bir yayına rastlanmamıştır. Bu çalışmanın hedefi, farklı besi ortamı içerikleri kullanılarak in vitro kültivasyon sonrasında osteosarkom kaynaklı CD133(+) KKH lerinin CD133(-) hücrelere kıyasla farklılaşma kapasitesinin incelenmesidir. Böylece ileride bu hücrelerle gerçekleştirilecek kanser biyolojisi ve terapötik geliştirme çalışmaları için bu hücre alt popülasyonlarının karakterizasyonuna katkı sağlanması amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada, osteosarkom hücre hattı olan SaOs-2 hücreleri ve bu hücre hattından MACs (magnetik aktiflenmiş hücre ayırma yöntemi) ile ayrımlanan CD 133(+) KKH leri ve CD133(-) hücreler kullanılmıştır. Bu 3 hücre grubu, serum ve büyüme faktörü gibi bileşenler bakımından farklılık gösteren 4 farklı besi ortamı ve osteojenik farklılaşma için çeşitli uyaranları içeren bir besi ortamı kullanılarak toplam 5 farklı besi ortamında kültive edilmiştir. Bu farklı besi ortamlarında 14 günlük kültivasyon sonunda oluşan mineralizasyon, Alizarin kırmızısı boyası S ve Von Kossa boyama yöntemiyle belirlenmiştir. Sonuçta hem hücre grupları birbiri arasında hem de besi ortamı bileşenlerinin etkisi kendi arasında karşılaştırılmıştır. BULGULAR: Yapılan incelemelerin sonucunda, osteojenik farklılaşma ortamında CD133(+) ve SaOs-2 hücrelerinin, CD133(- ) hücrelere göre daha fazla mineralizasyon gösterdiği gözlemlenmiştir. %5 serum içerikli, %2,5 serum içerikli ve EPC supplementi (BioChain,San Francisco) içeren ortamlarda mineralizasyon gözlenmemiştir. Alınan sonuçların osteokalsin ve osteonektin içeriğinin incelenmesi ile desteklenmesi gerekli görülmektedir. TARTIŞMA VE SONUÇ: Farklılaşma ortamı içerisinde bulunan dekzametazon, askorbik asit ve β gliserofosfat kombinasyonları hücrelerin osteojenik farklılaşmasını tetiklemektedir. Askorbik asit, osteoblastik markörlerin salımı ve osteoblast benzeri hücre dizilerinin mineralizasyonu için gerekli olup, β -gliserofosfat, inorganik fosfat kaynağıdır ve mineralizasyon için gereklidir. Dekzametazon, kemik oluşumunda oldukça önemli bir role sahiptir. Ancak bu uyaranları içermeyen serumsuz, epidermal büyüme faktörü (EGF) ve fibroblastik büyüme faktörü (bfgf) desteği içeren besi ortamında KKH kültivasyonu sonucunda görülen kısmi mineralizasyon farklı yöntemler ile de desteklenmelidir.

15 BİYOLOJİK 3B YAZICILAR Anıl ULAŞ Ceyda AKINCI Dilara AKBULUT Melike DOĞAN Melih Zeki YILDIRIM Gülümser KURT Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü 60000, TOKAT Günümüzde 3B biyoyazıcılar birçok alanda kullanılmaktadır. Bu sistem dijital modelleri kullanarak katı nesnelerin üretilmesini sağlamaktadır. Biyoyazıcılardaki amaç bu mekanizmanın geliştirilmesi ve canlı hücrelerin kullanılmasıyla ihtiyacı karşılayacak dokunun üretilmesi ve hayat kalitesinin arttırılmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu yazıcıların genel çalışma prensibinde bilgisayar tabanlı planlayıcılar ve blueprint yöntemi kullanılır. Bu yöntemle istenilen dokunun kusursuz altıgen geometrik kalıbı oluşturularak canlı hücreler içine dikey bir şekilde dizilir. Kalıp doldurma işlemi tamamlandıktan sonra doku oluşumu gerçekleşmiş olur. İlk olarak şırıngalar biyomürekkeple ve akışı kolaylaştıran hidrojelle doldurulup cihazdaki robot kollara yerleştirilir. Bir bilgisayar yazılımıyla bu robot kollar hareket ettirilir. Bu sırada baskı yapılan yüzeyin hemen yanında bir tür hareket sensörü şırıngaların 3 boyutlu düzlemde hareketini inceler. Robot kollar, uçlarındaki şırıngaları peteğe indirip burayı parankimal hücrelerle doldurur. 250 mikron kalınlığında ve 24 adede kadar tamamlanmış mikrodoku barındıran bu kap bir kültür dolabına koyulur. Hücreler burada kaynaşır ve dokunun karmaşık matris yapısı bu şekilde oluşur. BULGULAR: Bu alandaki gelişimler tıp sektörünü olumlu bir şekilde etkilemektedir. Buna örnek olarak Hollanda'da gerçekleşen ve olumlu bir şekilde sonuçlanan implant ameliyatı verilebilir. Ameliyatta 83 yaşında, oral kanser hastası, Belçikalı bir kadına; 11 saat süren bir operasyon sonucu çene kemiği nakli yapılmış ve bu implant 3B yazıcıda üretilmiştir. Yapay çene kemiği üretiminde titanyum tozu bir lazer aracılığıyla katmanlar halinde ısıtılarak istenilen şekle sokulmuştur. TARTIŞMA VE SONUÇ: 3B biyoyazıcılar yenilenebilir tıp için biyolojik yapıları üreterek hayat kalitesini artırmaktadır. Günümüzde organ naklinin mümkün olmasına karşın bağışlanan organlar ihtiyacı karşılamaya yetmediğinden makine ve doku mühendisleri ihtiyaçları karşılamak için son yıllarda bu alana yönelmiş durumdadırlar. 3B biyoyazıcılar bize gerekli olan doğal ve genetik kalıntı içeren biyolojik dokuların tasarımını sıfırdan yapmamıza olanak sağlar. Anahtar kelimeler: 3B biyo-yazıcı, doku, canlı hücre

16 BİYOYAKIT ÜRETİM VERİMİNDE LİPİT DEPOLAMA VERİMİ AÇISINDAN MİKROALGLER VE MİKROAGLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Nur Seda AYDIN ve Bilge Hilal ÇADIRCI Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü TOKAT Çevre ve ekonomik sürdürülebilirlik için doğal karbon taşıyan yenilenebilir yakıtlar gereklidir. Yağ ürünlerinden potansiyel yenilenebilir ve doğal karbon taşıyan biyoyakıteldesi; petrol yakıtlarına alternatiftir. Mikroalgler, lipit üretkenliğinin kolay arttırılabildiği ve diğer tahıl kaynaklarından daha verimli olacağı için şuan biyoyakıt üretimi için en önemli kaynak olarak görülmektedir. Çalışmanın amacı deniz alglerinin yağ içeriğini belirlemek ve farklı tür mikro alglerin lipit içeriğini karşılaştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Lipid analizleri alglerden total lipid analizidir. Bu da ankom cihazı ile yapılmaktadır. İki deniz algi türünün bu cihazla total lipid analizi yapılmıştır. Bu analizler için agler önce denizden toplanmış kurutulmuş ve ankom analizi için 110 derecede kurutulmuşlardır. BULGULAR: İki deniz algi türünde yapınla lipid analizi çalışmalarında total lipid içerikleri belirlenmiştir ilk türün yağ içeriği %0,62 ikinci türün ise %0,44 olarak bulunmuştur. Literatürdeki mikroalg yağ içerikleriyle karşılaştırıldığında bu oran çok düşüktür. Literatürde Chlorella vulgaris alginin lipit içeriği %14 olarak bulunmuştur. Bu mikroalg ile karşılaştırıldığında makroalglerin lipit üretkenliği ve depolama verimi çok düşüktür. TARTIŞMA: Mikroalgler, lipit üretkenliğinin kolay arttırılabildiği ve diğer tahıl kaynaklarından daha verimli olacağı için şuan biyoyakıt üretimi için en önemli kaynak olarak görülmektedir. Genetik ve metabolik mühendislik mikroalglerden yakıt üretiminde önem kazanmıştır. Alglerin doğal suşlarıyla yapılan çalışmaların yanı sıra genetik mühendisliği kullanılarak bir algin üreme veya yağ üretim verimliliği yükseltilebilir veya ilgili genler alglerden izole edilerek başka canlılara aktarılmaları yoluyla gerçekleştirilebilir (Chisti,2007). Genetik mühendisliğin yanında lipid üretimini arttıran optimizasyon çalışmaları da yapılabilir. Bu çalışmalar alglerin yetiştirildiği besiyeri ortamının optimizasyonunu ifade eder. Optimizasyon çalışmalarında bir alg türünün yetiştirildiği ortam şartları değiştirildiği gibi farklı türlerin aynı anda yetiştirilerek, verimlilik karşılaştırılması da yapılmaktadır. Gelişen teknolojiler göz önünde bulundurulduğunda hem genetik mühendislik hem de optimizasyon çalışmaları için mikroalgler makroalglerden çok daha elverişlidir. SONUÇ: Genetik mühendislik ve besiyeri optimizasyonu çalışmaları biyoyakıt eldesi için büyük önem taşımaktadır. Mikroalgler makroalglere göre daha kolay yetiştirilebildikleri için besiyerinde optimizasyon çalışmalarını yapmak daha uygundur. Genetik mühendislik çalışmaları için gen transferinin gerçekleştirilmesi ve sonuçların incelenmesi açısından da mikroalgler makroalglerden daha elverişlidir. Lipit üretkenliği ve depolama kapasiteleri araştırılmıştır ve deneyin sonucunda makroalglerin mikroalglere göre lipit birikim veriminin düşük olduğu ortaya koyulmuştur.

17 GİRİŞ: DERİN KÜLTÜR VE KATI KÜLTÜR FERMENTASYONU YÖNTEMLERİ Coniothyrium fuckelii ATCC SUŞUNDAN α-amilaz ÜRETİMİNİN OPTİMİZASYONU Gizem ÖRS, Gülhan IŞIK, Ozan CEBERUT, Sibel BORAZAN ; Sayit SARGIN Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü, Bornova, İzmir Funguslar kendi besinlerini üretemeyen, dolayısıyla saprofit veya parazit olarak yaşamlarını devam ettiren canlılardır. Salgıladıkları enzimler arasında bulunan α-amilazlar (1,4-α-D-glukanohidrolaz; EC ), nişastadaki α-1,4 bağlarını hidrolize eder ve endüstriyel açıdan en önemli enzimlerdir. Çalışmamızda mikoparazitik bir fungus olan Coniothyrium fuckelii ATCC suşu ile çalışılmış ve farklı azot ve karbon kaynakları kullanılarak α-amilaz enziminin üretimi için optimum ortam bileşenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. MATERYAL VE METOT: C. fuckelii ilk olarak %0.5 Pepton, %0.15 et ekstraktı, %0.15 NaCl, %1 nişasta ve %2 agar içeren ortama ekilip 28 C de inkübe edilmiştir. Fungus petri alanını kapladıktan sonra üzerine iyot çözeltisi eklenmiştir. Zon oluşumu gözlenen petri kabında amilaz varlığı kalitatif olarak kanıtlanmıştır. Erlenmayer üretimlerinde farklı karbon ve azot kaynakları içeren değişik ortamlarda, C. fuckelii nin 28 C, 120 rpm ve ph 5,5 koşulunda α-amilaz aktivitesi zamana karşı ölçülmüştür. Enzimin aktivitesinin tayini yönteminde, substrat olarak, 20 mm sodyum fosfat tamponunda hazırlanmış %1 lik nişasta çözeltisi kullanılmıştır. Daha sonra örneklerden alınan 1 ml enzim ile 1 ml substrat çözeltisi 3 dakika boyunca 25 C de inkübe edilmiş ve inkübasyon sonrasında, her örneğe, 1 ml DNS reaktifi (3,5-dinitrosalisilik asit) ilave edilmiştir. Ardından örnekler, 15 dakika boyunca kaynayan suda bekletilmiştir. Daha sonra örneklerin üzerine 9 ml distile su eklenerek 540 nm de absorbansları ölçülmüştür. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA: α-amilaz aktivitesinin belirlenmesi için Şekil 1 deki maltoz kalibrasyon grafiği kullanılmıştır. Farklı azot ve karbon kaynakları içeren ortamlardan birisi seçilerek, o ortamın α amilaz aktivitesi ölçülecektir. E lde edilecek sonuçlara göre seçilecek ortamdaki karbon ve azot kaynakları değiştirilerek, α-amilaz enzimini üretebilmek için derin kültür ve katı kültür fermentasyon yöntemleri kullanılacaktır. Böylece organizmanın α amilaz enzimini en yüksek aktivitede ürettiği optimum ortam bileşenleri belirlenmiş olacaktır. Şekil 1. Maltoz kalibrasyon II. Biyomühendislik grafiği. Öğrenci Kongresi Mart 2014 İzmir/Bornova

18 DNA BİLGİSAYARLARI VE UYGULAMALARI Kerem KAYA GİRİŞ: DNA bilgisayarı, geleneksel silikon temelli yapı bileşenleri veya bilgisayar teknolojileri yerine, DNA yı kullanarak, biyokimya ve moleküler biyoloji araçlarıyla yapılan yeni nesil bilgisayarlardır. Bu konuda yapılan ilk çalışma matematikçi ve bilgisayar bilimcisi olan Leonard M. Adleman ın AIDS hakkında araştırmalar yaparken, moleküler biyolojiye ilgi duyup, bu alana yönelmesiyle başlar. DNA nın çalışma mekanizmasının Turing makinelerinin çalışma tarzına benzerliğini farkeden Adleman, The Hamiltonian Path Problem üzerinde çalışmalara başlamıştır. Elde ettiği sonuçları, DNA bilgisayarları alanını da başlatan ilk makaleyi 1994 yılında yayınlanmıştır. SONUÇ-TARTIŞMA: DNA bilgisayarları,moleküler işlemlerin hatalı olabilme ihtimali, molekül kullanabilme verimi, daha büyük problemler daha karmaşık işlemler gerektireceğinden oluşacak karışıklık,kodlamalar, disiplinler arası çalışma gerektirmesi ve uygulamaya geçirmedeki sıkıntılara rağmen; silikon temelli bilgisayarlara göre daha yüksek verimliliğe sahip olması, işlem hızının yüksek olması, en önemli işlevi olan enzimlerin bütün işlemleri yapıyor olmasının kolaylığı ve sentezlenen DNA parçaları sayesinde kolaylaşacak veri girişleri ile daha çok problemi daha da kısa zamanda çözülebilecek potansiyele sahiptir.

19 ENDOTEL PROGENİTÖR HÜCRELERİN (EPC) in vitro DAMARLANMA ÇALIŞMALARINDA KULLANIM POTANSİYELİ Aylin GÜNDÜZ 1*, Ece BAYIR 2, Aylin ŞENDEMİR ÜRKMEZ 1,2 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü 2 Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Teknolojiler ABD *: GİRİŞ: Vücutta kan damarı oluşumunu sağlayan, anjiyogenez ve vaskülarizasyon adı verilen iki farklı mekanizma mevcuttur. Anjiyogenez, vücutta bulunan kan damarlarından özgül sinyallerle, kapiller şeklinde yeni damarlar oluşturulması işlemidir; inflamasyon ve yara iyileşmesi sonrasında, folikül gelişimi, korpus luteum oluşumu ve plasenta gelişiminde ve kontrolsüz olarak diyabetik retinopati, ateroskleroz ve solid tümör gelişiminde görülür. Vaskülarizasyon, daha önceden var olan herhangi bir damardan köken almaksızın yeni damar oluşumudur; dolaşım sisteminin oluşumu için vücutta erken embriyogenezde meydana gelen mezodermden kökenlenen vasküler ağın oluşması, iskemi sonrası endotel bütünlüğünün tekrar sağlanması ve yeni kapiller sırasında gerçekleşir. Vücut hücrelerinden genellikle, damar endotel büyüme faktörü (VEGF), fibroblast büyüme faktörü (FGF), epidermal büyüme faktörü (EGF) ve plateletlerden sağlanan büyüme faktörü (PDGF) gibi damarlanmayı sağlayıcı bazı faktörler salgılanır ve böylece damarlanma uyarılır. Endotel progenitör hücreler kemik iliğinde depolanan ve kan dolaşımına katılan, çoğalabilen, göç edebilen ve olgun endotel hücrelere dönüşme potansiyeli olan hücrelerdir. Bu hücrelerin dolaşıma katılmasını tetikleyen en önemli durum doku iskemisi ve hasarıdır. Vücutta doku ve damar hasarı meydana geldiğinde, EPC'ler ölen endotel hücrelerin yerine geçebilmekte ve damar hasarının tamirinde önemli rol oynayabilmektedirler. Bu bitirme tezi kapsamında EPC lerin doku mühendisliği ve in vitro damarlanma çalışmalarında kullanım potansiyelleri değerlendirilecektir. SONUÇ: EPC ler ile yapılan çalışmalarla fare kolon kanserlerinde dolaşımdaki EPC lerin tümör vaskülarizasyonunda büyük rol oynadığı gösterilmiştir. Ayrıca anti-anjiyogenik ilaç çalışmalarında EPC lerin, insan umblikal damar endotel hücreleri (HUVEC) ve insan mikro-vasküler endotel hücrelerinden (HMVEC) daha iyi model oluşturdukları rapor edilmiştir. TARTIŞMA: Son yıllarda vaskülarizasyon ve anjiyogenez çalışmalarında sıkça kullanılan bu hücreler, özellikle vasküler hastalıkların tedavisinde önemli potansiyele sahiptirler. Çalışmalar; EPC lerin istenmeyen damar oluşumunu engellemek için hedeflenerek damarlanmayı inhibe etmesi ve hasarlı dokularda damarlanmayı arttırmanın tetiklenmesi gibi iki farklı kısma ayrılmıştır. Bu hücrelerin taşıdığı daha önceden belirlenmiş çeşitli markörler sayesinde EPC ler hedeflenerek, çalışmalar her iki şekilde de yönlendirilebilmektedir. Bu açıdan kanser tedavisinde yeni bir tedavi şekli olarak tümörde damarlanmanın engellenmesi araştırılmakta ve doku hasarlarında kullanılabilecek damarlı doku implantları çalışmalarında oldukça önem kazanmaktadır. EPC lerin bireyden izolasyonu olgun endotel hücrelerine göre daha kolay olduğundan klinik çalışmalarda kullanım potansiyelinin de daha yüksek olduğu düşünülmektedir.

20 EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİYOMÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ KAPSAMINDAKİ LABORATUVARLARIN RİSK ANALİZİ DEĞERLENDİRMESİNİN YAPILMASI Mustafa ARAS ve Hatice BİLEN Ege Üniversitesi Mühendislik Fakultesi Biyomühendislik Bölümü,İZMİR Bu çalışmada Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü ndeki laboratuarlar için risk analizi değerlendirmesi yapılması ve risk odaklarının bulunup değerlendirilmesi, önlemlerinin belirlenmesi ve önlemlerin gerçekleşmesini sağlamak amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Bölümümüz laboratuvarlarındaki olası kazaların ve risk oluşturabilecek etmenlerin belirlenmesi amacıyla her laboratuvar grubu için check listler yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış ve tehlike oluşturabilecek durumlar tespit edilmiştir. TARTIŞMA VE SONUÇ: Biyomühendislik bölümünün bünyesindeki; Bitki hücre, doku ve organ kültürü grubu, Biyoproses grubu,çevre biyoteknolojisi ve biyoenerji grubu,hayvan hücre kültürü ve doku mühendisliği grubu,kanser moleküler biyolojisi grubu,mikroalgal biyoteknoloji grubu,öncül akışkan teknolojileri ve uygulamaları grubu laboratuvarları hazırlanan check listlere göre denetlenip değerlendirilmektedir.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler,

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler, YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMLARI TEZ ÖZETLERİ Prof. Dr. İsmail KÜÇÜK Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Yıldız Teknik Üniversitesi nin Değerli Öğretim Üyeleri ve Sevgili Öğrenciler,

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BİYOTEKNOLOJİ SANAYİSİNE BAKIŞ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BİYOTEKNOLOJİ SANAYİSİNE BAKIŞ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE BİYOTEKNOLOJİ SANAYİSİNE BAKIŞ Mustafa TUNÇGENÇ Temmuz 2014, İzmir TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ÖNSÖZ Bu çalışmayla, günümüzün yükselen teknolojik etkinliklerinin başlarında gelen

Detaylı

TEKNİK YILDIZ TEZ ÖZETLERİ

TEKNİK YILDIZ TEZ ÖZETLERİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2012 LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TEZ ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI YÜKSEK LİSANS-DOKTORA PROGRAMLARI TEZ ÖZETLERİ Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN Yıldız Teknik Üniversitesi Fen

Detaylı

n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Eylül 2011 - www.nanott.hacettepe.edu.tr

n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Eylül 2011 - www.nanott.hacettepe.edu.tr n@nobülten Aylık Nanoteknoloji ve Nanotıp Bilim Dergisi - Sayı Eylül 2011 - www.nanott.hacettepe.edu.tr n@nobülten 14 EYLÜL 2011 4 Editörden Prof. Dr. Emir Baki Denkbaş 5 Akademik Takvim 6 Etkinlikler

Detaylı

CTF Bilim Günleri 2014. 3. Bilim Günleri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bilim Günleri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PROGRAM KİTAPÇIĞI

CTF Bilim Günleri 2014. 3. Bilim Günleri. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bilim Günleri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PROGRAM KİTAPÇIĞI CTF Bilim Günleri 2014 3. Bilim Günleri Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Bilim Günleri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PROGRAM KİTAPÇIĞI CTF Bilim Günleri 2014 ADRES: ÖBAK İstanbul Üniversitesi

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI TARTIŞMA YÖNTEMİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN SINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ (GD) BESİNLERE İLİŞKİN RİSK ALGILARINA

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Bildiri: 0280 Poster No: P001 İNSÜLİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜ BAĞLANMA PROTEİNİ 3 PROMOTOR HİPERMETİLASYONU, KRONİK

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2012-61 Mikrobiyal Kaynaklı Selülaz Enziminin E.Coli de Rekombinant Olarak Üretilmesi Proje Yöneticisi: Prof.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI

ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ VE TEMİZ ÜRETİM (SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM) AR-GE PROJE PAZARI 11 Nisan 2013 Adana ETKİNLİK ORTAKLARI FİNANSE EDENLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...1 SÖZLÜ SUNUMLAR...5 Yapı Malzemeleri ve İnşaat

Detaylı

PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI

PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 4. DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTELERİ BÖLGESEL AR-GE PROJE PAZARI VE AR-GE PROJE YARIŞMASI 30 Nisan 2014 PROJE ÖZETLERİ KİTAPÇIĞI EDİTÖR Yrd. Doç. Dr. Erdoğan KANCA KAPAK TASARIMI Hasan

Detaylı

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ

BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ BİYOLOJİK ARAŞTIRMALAR, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ Biyoloji eski Yunanca da bio, hayat"; ve logos, kavrama", Hayatı kavrama anlamına gelmektedir. Doğal Bilimlerin bir bölümü olup, canlı organizmalar,

Detaylı

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 26.cı Yıl KİMYASAL FORUM E-BÜLTEN Eylül 2012 Editörden Değerli okurlarımız, Bu Sayıdaki Konularımız Konu Yazar Sayfa No. 2023 Hedefleri konusunda düşünceler Timur ERK

Detaylı

KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ

KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri KAYSERİ BÖLGE SERGİSİ 25-29 MART 2013 Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir, ilim ve fenin

Detaylı

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum

Kabul: Sözlü. Toplam: 13. Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Kabul: Sözlü Toplam: 13 [SS-001] Entegre vektör kontrolü programlarında kullanılan yüksek konsantrasyonlu ürünler, sakıncaları ve ülkemizdeki durum Ahmet Kiremitçigil Bağımsız araştırmacı, Sağlık Bakanlığı

Detaylı

ÖNSÖZ. Özel Ege Lisesi

ÖNSÖZ. Özel Ege Lisesi ÖNSÖZ Özel Ege Lisesinde öğrenciler, akademik yıllarını en iyi şekilde tamamlamaya çalışırken, bir yandan da bilimsel projeler üretmeye teşvik edilir. Derslerinden kalan zamanlarının bir bölümünü ulusal

Detaylı

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ.

İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. İŞLENMİŞ Ti-BAZLI ALAŞIMLARDA GÖZLENEN HATALAR VE BU HATALARIN AZALTILMASI İÇİN İŞLEM PARAMETRELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ Alican ATAMAN Danışman: Prof. Dr. Alpagut KARA İki Eylül Kampüsü, 26555, Eskişehir

Detaylı

ORAL BÖLGE KÖK HÜCRE ELDE EDİLME KAYNAKLARI VE KULLANIMI

ORAL BÖLGE KÖK HÜCRE ELDE EDİLME KAYNAKLARI VE KULLANIMI T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı ORAL BÖLGE KÖK HÜCRE ELDE EDİLME KAYNAKLARI VE KULLANIMI BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi: Eda ŞAHİN Danışman Öğretim

Detaylı

Kaynak: Biotechnology (An Introduction) - Susan S. BARNUM. Prof. Dr. Bektaş TEPE. Giriş

Kaynak: Biotechnology (An Introduction) - Susan S. BARNUM. Prof. Dr. Bektaş TEPE. Giriş TIBBİ BİYOTEKNOLOJİ Giriş Genomik, proteomik, farmakogenomik, kök hücreler ve klonlama süreçleri hakkındaki bilgilerimizin artışına bağlı olarak terapötik (therapeutics) adlı yeni bir alanın doğmasına

Detaylı

DR. ONUR YILMAZ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik A.B.D.

DR. ONUR YILMAZ Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik A.B.D. GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR DR. ONUR YILMAZ 2014 Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Biyometri ve Genetik A.B.D. GDO-LMO-GMO-Transgenik NEDİR?????? Günümüzde gen teknolojileri çok hızlı bir şekilde

Detaylı

N MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2- YL]-2,5-DIPHENYLTETRAZOLIUM BROMIDE; THIAZOLYL BLUE)

N MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2- YL]-2,5-DIPHENYLTETRAZOLIUM BROMIDE; THIAZOLYL BLUE) T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI PEDİATRİK HEMATOLOJİ BİLİM DALI K562 HÜCRE DİZİSİNDE FOSFİN BİLEŞİKLERİNİN SİTOTOKSİK ETKİSİNİN MTT (3-[4,5-DIMETHYLTHIAZOLE-2-

Detaylı

TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI

TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI 1 2 TÜBİTAK 45. ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ FİNAL YARIŞMASI PROGRAMI 05 Mayıs 2014 Pazartesi 10.00 Açılış Töreni ve Sergi 13.00 Ara 14.00 Sergi 18.00 Sergi Kapanış 06 Mayıs 2014 Salı 10.00

Detaylı

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI T.C ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI KİM-YL-2010-0001 MOLEKÜLER BASKILANMIŞ NANOPARTİKÜLLERİN HAZIRLANMASI, KARAKTERİZASYONU VE LİZOZİM SAFLAŞTIRILMASINDA KULLANILMASI

Detaylı

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı

Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri

Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar. Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri Biyoteknolojide Son Nokta; Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Kanatlı Eti Üzerine Işınlamanın Etkileri NEWCASTLE HASTALIĞI (ND) Yalancı Tavuk Vebası Avian Paramyxovirus-1 Enfeksiyonu facebook.com/tavder

Detaylı

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ

BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOMEDİKAL UYGULAMALARINDA AKILLI POLİMER KULLANILMASI VE KARAKTERİZASYON YÖNTEMİNİN KUARTZ KRİSTAL MİKRO DENGELEYİCİ SİSTEMLER İLE GELİŞTİRİLMESİ NAZLI NADİRE

Detaylı

Balıklardan İzole Edilen Bacillus Cinsi Bakterilerin Bazı Metabolik Özelliklerinin Belirlenmesi, Plazmid DNA ve Protein Profillerinin İncelenmesi 1

Balıklardan İzole Edilen Bacillus Cinsi Bakterilerin Bazı Metabolik Özelliklerinin Belirlenmesi, Plazmid DNA ve Protein Profillerinin İncelenmesi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 04 Sayı: 03 Sayfa: 1-30 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060301.pdf Balıklardan İzole Edilen Bacillus Cinsi Bakterilerin Bazı Metabolik Özelliklerinin Belirlenmesi,

Detaylı

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR

3. Baskı. Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR Editör: Fikriye POLAT BİYOLOJİDE ÖZEL KONULAR 3. Baskı Tuğba AY / Günsel BİNGÖL / M. Sinan BİNİCİ / Songül BUDAK DİLER Arzu CANSARAN / M. Kemal DEMİRAĞ / Egemen DERE / Nihal DOĞAN Bekir DOĞAN / Nuran EKİCİ

Detaylı

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler

Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Poster Bildiriler Deneysel Hematoloji/ Gen Tedavisi / Rejeneratif Tıp/ Hücresel Tedaviler Abstract:0039 P001 TEDAVİ ALMIŞ KANSERLİ ÇOCUKLARDA BAZAL VE İNDÜKLENMİŞ DNA ZİNCİR KIRIKLARI SIKLIĞI, DNA ONARIM

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015)

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015) T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL ARAŞTIRMA MASTER PLANI (2011-2015) GİRİŞ... 9 1. ÖNCELİK BELİRLEME YÖNTEMİ... 10 1.1. Yöntemin Amacı...

Detaylı