AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ. Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2"

Transkript

1 AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BAĞLAMINDA AB ORTAK TARIM POLİTİKASINDA SU YÖNETİMİ Fatih Feramuz YILDIZ 1, Kutay DİŞBUDAK 2 1. GİRİŞ 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı Avrupa Birliği (AB) Su Çerçeve Direktifi, 22 Aralık 2000 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Direktif, farklı bir çok uzman, paydaş ve politika saptayıcıları arasında süren beş yılı aşkın tartışmalar ve görüşmeler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada, AB Su Çerçeve Direktifi (SÇD) ve Havza Yönetimi Yaklaşımı ile bilgilere yer verilmiştir. Bu kapsamda, AB Ortak Tarım Politikası ile SÇD arasındaki ilişki araştırılmıştır. 2. TARİHÇE AB Su Çerçeve Direktifinin Direktifin yürürlüğe girmesine kadarki süreç şöyle özetlenebilir: 1988 de Frankfurt ta yapılan Topluluk Su Politikası hakkındaki Bakanlar Seminerinde, ekolojik kaliteyi içeren Topluluk mevzuatı gereksinimi dile getirilmesi, 1991 Yeraltı suları hakkındaki Bakanlar Seminerinde, 2000 yılı itibariyle, tatlı su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve korunmasını amaçlayan eylem programının uygulanması çağrısının yapılması, 18 Aralık 1995 te AB Konseyi tarafından, Avrupa Birliğinde sürdürülebilir su politikalarının temel ilkelerinin düzenlendiği yeni bir Çerçeve Direktifinin gerekliliğinin kabul edilmesi, 21 Şubat 1996 da AB Komisyonu nun, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi ne, Topluluk su politikası ilkelerinin ortaya koyma bildiriminde bulunması, 9 Eylül 1996 da AB Komisyonu nun, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi ne, entegre yeraltı suyu koruma ve yönetimi eylem programı hakkında bir Karar teklifini sunması, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Türktarım Dergisi, Sayı: 167, s.64-71, 2006, Ankara 1 AB Uzmanı (Gıda Müh., MBA) TKB DİATK 2 AB Uzman Yardımcısı (Çevre Müh.) TKB DİATK 1

2 29 Haziran 1996 da Konsey in, 19 Eylül 1996 da Bölgeler Komitesi nin, 26 Eylül 1996 da Ekonomik ve Sosyal Komite nin, 23 Ekim 1996 da Avrupa Parlamentosu nun, AB Komisyonu ndan, Avrupa su politikası hakkında bir Konsey Direktifi teklifi oluşturulması talebinde bulunmaları. SÇD, yüzey suyu çekimi hakkındaki Direktif, Banyo Suları Direktifi, Tehlikeli Maddeler Direktifi, Tatlısu Balıkları Direktifi, Yeraltısuyu Direktiflerinin yerini almıştır. Sularla ilgili mevzuat tek bir direktif altında birleştirilmiştir. Bununla birlikte, Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi, Nitrat Direktifi, Entegre Kirlilik Koruma ve Kontrol Direktifi yürürlükte kalmıştır. 3. AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı AB Su Çerçeve Direktifi gerek AB Komisyonu ve gerekse Üye Ülkeler açısında bazı temel amaçlar ve çerçeve etrafında şekillenmiştir. Direktifin Hedefleri SÇD, tüm suların (iç sular, geçiş suları, kıyı suları ve yeraltı suyu) korunmasıyla ilgili bir çerçeve oluşturmaktadır. Bunlar : Su kaynaklarının daha fazla tahribatının önlenmesi, korunması ve iyileştirilmesi, Su kaynaklarının uzun vadeli korunmasıyla sürdürülebilir su kullanımının desteklenmesi, Sucul ekosistemlerin ileri derecede korunması ve iyileştirilmesi (ör: deşarjların, emisyonların, aşamalı olarak azaltımıyla) Yeraltı su kirliliğinin azaltılıp, daha fazla kirlenmesinin engellenmesi Sel ve kuraklık etkilerinin azaltılması. Kısacası SÇD aracılığı ile temel olarak, tüm suların 2015 yılı itibariyle iyi su durumuna ulaştırılması hedeflenmektedir. Üye Ülkelerin Görevleri Ulusal sınırları içinde kalan ayrı akarsu havzalarını belirlemek ve bunlara ayrı birer Akarsu Havza Bölgesi (AHB) tayin ederek 2003 yılında yetkili kurumları belirlemek, Akarsu havza bölgelerinin, baskılar, etkiler, su kullanım ekonomisi, bölgedeki koruma alanlarını bakımından özelliklerini belirlemek, 2

3 Avrupa Komisyonuyla birlikte ortak bir ekolojik durum sınıflandırma sistemini oluşturmak, 2006 yılı itibariyle izleme ağlarını işler duruma getirmek, İzleme sonucunda ve akarsu havzasının özelliklerinin analizine dayanarak, 2009 yılı itibariyle SÇD nin çevresel hedeflerine maliyet-etkin biçimde ulaşmayı sağlayacak önlemler programını belirlemek, 2009 yılı itibariyle, her bir Akarsu Havza Bölgesi için Havza Yönetim Planlarını hazırlanmak ve yayınlanmak, 2010 yılı itibariyle, su kaynaklarının sürdürülebilirliğini destekleyecek su tarifelendirme politikalarını uygulamak, 2010 yılı itibariyle, önlemler programını uygulamaya başlamak, SÇD nin Temel Kavramı : Entegrasyon Su Çerçeve Direktifinin temel kavramı, havza sınırları içindeki su kaynaklarının korunması yönetiminde anahtar olan entegrasyon kavramıdır. Bu kavramı detaylıca inceleyecek olursak; çevresel hedeflerin entegrasyonu : değerli sucul ekosistemlerinin korunması ve diğer suların iyi durumda olmalarını sağlamak için kalite, ekolojik ve nicel hedeflerin birleştrilmesi; tüm su kaynaklarının entegrasyonu : tatlı su kaynaklarını, yer altı sularını, sulak alanları, kıyı sularının akarsu havzası ölçeğinde birleştirilmesi; tüm su kullanımlarının, işlevlerin ve değerlerin ortak bir politika çerçevesine entegrasyonu : çevre, sağlık ve insan ihtiyacı, sektör ihtiyaçları, ulaşım, rekreasyon için su kullanımı disiplinlerin, analizlerin ve uzmanlıkların entegrasyonu : su kaynakları üzerindeki mevcut baskı ve etkilerin değerlendirilmesinde hidroloji, ekoloji, kimya, toprak bilimleri, mühendislik ve ekonominin birleştirilmesi sularla ilgili tüm mevzuatın tek bir çerçevede entegrasyonu : SÇD de, bazı eski sular hakkındaki mevzuat gereklilikleri, modern ekolojik yaklaşıma göre yeniden formüle edilmiştir. Geçiş döneminin ardından eski Direktifler yürürlükten kalkacaktır. Diğer mevzuat (ör: Nitrat Direktifi ve Evsel Atıksu Arıtımı Direktifi), havza yönetim planlarında, önlemler programının temelini oluşturacak şekilde koordine edilmelidir. Su Çerçeve Direktifinin kapsamında olmayan taşkın koruma ve önlemenin de dahil olduğu sürdürülebilir havza planlamasıyla ilgili tüm önemli yönetim ve ekolojik yaklaşımların entegrasyonu. 3

4 Direktifte belirtilen çevresel hedeflere ulaşılması için fiyatlandırma, ekonomik ve mali araçların da dahil olduğu geniş kapsamlı önlemlerin ortak bir yönetim yaklaşımına entegrasyonu. Önlemler programı, her bir akarsu havza bölgesinin Havza Yönetim Planlarında açıklanacaktır. Paydaşların ve sivil toplumun karar alma sürecine katılımı Su kaynaklarını ve durumunu etkileyen farklı düzeydeki karar alma mekanizmalarının entegrasyonu : Su kaynaklarının etkin yönetimini sağlayacak, yerel, bölgesel, ulusal düzeyler. Farklı Üye Ülkelerin su kaynakları yönetimine entegrasyonu 4. HAVZA YÖNETİMİ YAKLAŞIMI Su Çerçeve Direktifi nin temel yapısını, Direktif hedeflerine ulaşmada temel araç olarak ortaya konulan bütünleşik havza yönetimi oluşturmaktadır. Buna göre; iç sular, geçiş suları, kıyı suları, belirlenecek havzalarda tanımlanacak ve yönetimleri havzalar bazında sürdürülecektir. Şekil 1. Havza Yönetimi Yaklaşımı su kaynağı sınıflandırma TİP Ekonomik analiz Baskılar ve Etki Analizi hiçbirşey değişmezse senaryosu Mevcut durum ekolojik sınıflandırma izleme izleme Rererans durum izleme Beklenen durum boşluk analizi Hedef Maliyet etkinlik analizi önceliklerin belirlenmesi Önlemler programı Uygulama izleme 4

5 Havza yönetiminde ilk olarak, su kaynakları tiplerine göre ayrılacaktır. Her bir tip için referans durum belirlenecektir. Su kaynağı için beklenen durum, izleme ile belirlenecek şu anki durum üzerinden gelecekteki durumun tahminidir. Hiçbir şey değişmezse senaryosu, belirlenen yıl için, mevcut eğilim ve yaklaşımlarla, su sistemi üzerindeki insan etkisinin nasıl gelişeceğinin analizidir. Etki analiziyle su sistemi üzerindeki en önemli baskılar belirlenip, mali uygunluğun değerlendirilmesiyle birlikte, önlemler programının oluşturulması sağlanacaktır. Havzaların Belirlenmesi ve İdari Koordinasyon Direktifin uygulanmasıyla ilgili olarak, tüm su kaynakları, coğrafi veya idari birimlere ayrılmaktadır: akarsu havzası, akarsu havza alanı ve su kaynakları. Akarsu havzası hidrolojik sisteme bağlı coğrafi bir alan iken, akarsu havza alanı akarsu havzalarının yönetiminde ana birim olarak belirlenecektir. İdari yapılanmayla ilgili yapılacaklar kısaca şöyledir: Akarsu havza alanlarının belirlenmesi (birden fazla üye devlet sınırları içinde kalan havzalar uluslararası havza olarak nitelendirilecek), Gerekli idari düzenlemelerin yapılması, ve 22 Aralık2003 tarihine kadar yetkili kurumun belirlenmesi, 4. Madde (çevresel hedefler) gerekleri ve önlem programının her bir havza için uygulanmasının koordine edilmesi. Bundan sonra sırasıyla nehir havzasının karakterize edilmesi ve su kaynaklarının karakterize edilmesi gibi aşamalar gelmektedir. Su kaynaklarının sınıflandırılması ve tiplerinin belirlenmesinde; yüzey suyu kaynaklarının niteliklerinin kararlaştırılması ve Yeraltı su kaynaklarının karakterizasyonu gibi safhalar da vardır. Bu arada risk altında olduğu belirlenen yeraltı su kaynakları için ileri düzeyde karakterizasyonu yapılacaktır. Referans Durumların Belirlenmesi Yukarıdaki şemada (Şekil 1) gösterildiği gibi, su kaynakları için koyulacak hedeflere temel olacak, bu su kaynaklarının referans koşulları belirlenecektir. Her bir tipteki su kaynağı ve kalite unsurları için referans durum belirlenecektir. Referans durumlar, su tiplerinin tahrip edilmemiş durumlarını yansıtmaktadırlar ve ekolojik ölçekte yüksek durumdaki hidromorfolojik, fiziko- 5

6 kimyasal ve biyolojik durumları göstermektedir. Referans şartların tanımlanmasında uygulanacak metotlar: izleme alanlarından verileri kullanarak mekansal esaslı referans durumlar, tahminsel modellemeye dayalı referans durumlar, geçmişte (geçici olarak); bazı durumlarda referans durumlar, geçmiş verilerden yararlanılarak belirlenebilir, bu yaklaşımların bileşimidir. Referans durumların belirlenmesi için tüm kalite unsurlarına ait yeterli verinin bulunmadığı durumlarda, referans durum başlangıç niteliğinde tanımlanabilir ve izleme çalışması başlatılarak gerekli veriler tamamlanabilir. Referans durumların belirlenmesi aşamasında sonra, Havza Yönetimi Yaklaşımındaki bazı aşamalar ise şu şekildedir: - Mevcut Ekolojik Durumun Belirlenmesi - Çevresel Hedeflerin Ortaya Konması - Baskı Kaynaklarının Tür ve Büyüklüklerinin Belirlenmesi Etkilerin Değerlendirilmesi Çevresel hedeflere ulaşamama riski ve nedenlerini ortaya koymak amacıyla etki değerlendirmesi yapılacaktır. Yukarıdaki toplanan bilgiler ve mevcut çevresel izleme verileri de kullanılarak, yüzey su kaynakları için çevresel hedeflere ulaşamama olasılığı değerlendirilecektir. Etki değerlendirmesi akış şeması aşağıda verilmiştir. Şekil 2. Etki Değerlendirmesi Akış Şeması Baskı kaynağı (nüfus artışı) Baskılar (atıksu deşarjı) Su kaynağının durumu (besin artışı) Etkiler (alg ve bitki artışı Bu şekle göre etki değerlendirmenin aşamaları şöyledir: Baskı kaynaklarının tanımlanması Herbir baskı kaynağının baskılar açısından analiz edilmesi. Kaynak ve baskı arasındaki bağlantı açı ve sayısal olarak ifade edilir. 6

7 Baskılar sonucu su kaynağı durumundaki değişikliklerin belirlenmesi (ör: su kalite parametrelerindeki değişiklik, nitrat konsantrasyonunun 3 mg/l olması) Su kaynağının durumuyla, sucul ekosistem üzerindeki etki belirlenir (ör:biyolojik çeşitliliğin azalması vb.) Yüzey Suyu, Yeraltı Su Kaynaklarının ve Koruma Alanlarının Durumlarının İzlenmesi Etki değerlendirmeden sonra, her bir havzada yer alan su kaynakları için izleme programları oluşturulacaktır (SÇD, Madde 8). İzleme programları, her bir akarsu havza bölgesindeki su kaynaklarının durumunun değerlendirilmesi ve durumlarının iyileştirilmesi için alınan önlemlerin etkinliğini değerlendirmek için gereklidir. Bunlar; Yüzey suları için; ekolojik, kimyasal durum ve ekolojik potansiyel ile ilgili hacim, seviye ve debi, ekolojik, kimyasal durum ve ekolojik potansiyel, Yeraltı sular için; kimysal ve nicel durum, Koruma alanları için, yukarıdaki izleme programları, ilgili Topluluk mevzuatındaki gerekliliklerle de desteklenecektir. İzleme ağının genel bir özeti Havza Yönetim Planlarında verilecektir. Ekonomik Analiz SÇD de ekonomi, açık bir biçimde su yönetimi ve su politikalarında karar alma süreçlerine entegre edilmiştir. Çevresel hedeflere ulaşmak ve entegre havza yönetimini desteklemek üzere, ekonominin ilkelerinin (ör: kirleten öder ilkesi), ekonomik yaklaşım ve araçların (ör:maliyetetkinlik analizi) ve araçların (ör:suyun fiyatlandırılması) uygulanması istenmektedir. Ekonomik analizin temel işlevleri ise şöyle özetlenebilir: Herbir Akarsu Havza Bölgesinde su kullanımlarının ekonomik analizinin yapılması Su temini, su ihtiyacı ve yatırımlarındaki eğilimlerin değerlendirilmesi Ekonomik açılardan önemli sucul türlerin korunduğu alanların belirlenmesi Ağır biçimde değiştirilmiş su kaynakalrın belirlenmesi Maliyet geri dönüşümünün değerlendirilmesi Havza önlemler programlarının maliyet-etkinlik kriteri esasına göre seçiminde destek olması Bu önlemler programlarında, fiyatlandırmanın potansiyel rolünün değerlendirilmesi 7

8 Aynı faydasal hedef için fayda maliyet analizi ve alternatiflerin maliyet analizine dayanacak biçimde Direktifin çevresel hedeflerinden olası deregasyon ihtiyacının belirlenmesi Aynı faydasal hedef için fayda maliyet analizi ve alternatiflerin maliyet analizine dayanacak biçimde yeni faaliyet ve düzenlemelerden kaynaklı olası deregasyonların değerlendirilmesi Öncelikli maddelerin kontrolünde maliyet etkin bir yolun belirlenmesi için proseslerin ve kontrol önlemlerinin maliyetlerinin değerlendirilmesi. Ekonomik analizle, Akarsu havza bölgelerindeki uzun dönemli su ihtiyacı ve temini tahminleri dikkate alınarak su ile ilgili hizmetlerin maliyetlerinin karşılanması için gerekli hesaplamalar yapılacak, Önlem programları için maliyet etkinliği en yüksek seviyedeki önlemlerin hakkında karara varılacaktır. Önlemler Programı aşaması ise temel önlemler, yardımcı önlemler ve ilave önlemlerden oluşacaktır. Temel önlemlerin ortaya konmasında, kirliliğin kaynağında önlemesi ve ilgili Direktifler (Entegre Kirlilik Kontrolü ve Önleme Direktifi, Kadmiyum Deşarj Direktifi, Cıva Deşarj Direktifi, Nitrat Direktifi vb. ) dikkate alınacaktır. Temel önlemlerin bir bileşeni de ekonomik araçlardır. Özellikle kirleten öder ilkesi dikkate alınacaktır. Kamunun Katılımı SÇD de kamu katılımı, anahtar bir rol oynamaktadır. İlgili grupların ve paydaşların politika hazırlanması ve geliştirilmesine katılımı kamuoyu katılımı olarak nitelendirilmektedir. Katılımcılar şunlardır: Profesyonel gruplar: devlet kurumları, yerel idareler, kamu ve özel sektör, profesyonel gönüllü gruplar, akademisyenler vb. Yerel gruplar: yerel ölçekte örgütlenmiş çiftçi birlikleri, tüketici birlikleri, kadın grupları vb. Yerel halk Direktif in 14. Maddesi, kamu katılımının üç ana şeklini ortaya koymaktadır. Bunlar: Direktifin uygulanmasıyla ilgili aktif katılımları (özellikle planlama sürecinde), 8

9 Planlama sürecinde görüş alınarak, Bilgiye erişim Havza yönetim planlarının hazırlık, inceleme ve güncelleme aşamalarına tüm ilgili tarafların katılımı sağlanacaktır. Takvim, iş programı, taslak planlar ve güncellenmiş planlar üzerine yazılı görüş bildirmek için en az altı ay süre tanınacaktır. 5. ORTAK TARIM POLİTİKASI VE SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ Su Çerçeve Direktifiyle (SÇD) hedeflenen kısaca; yüksek kalitedeki suların bu durumunun muhafaza edilmesi, yüzey suyu ve yeraltı suyu kaynakları için iyi su kalitesine ulaşılmasıdır. Bu bağlamda, SÇD ile Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası (OTP) arasında bazı etkileşimler olmaktadır. Tarımın Su Kaynakları ve Bağlantılı Ekosistemler Üzerindeki Başlıca Etkileri Yoğun tarım faaliyetlerine bağlı olarak, sulama, sürdürülebilir olmayan su kullanımına neden olabilmektedir. Arazi drenajı, yeraltı su seviyesinin düşmesine ve aynı zamanda bir çok türün yaşam alanı olan sulak alanların tahribatına yol açabilir. Bundan başka, pestisitler, gübre kullanımından kaynaklı nitratlar yeraltı sularına sızabilirler, yine gübre kullanımından kaynaklı azot ve fosfor yüzey akışına karışabilirler. Sulama ve drenaj yeraltı su seviyelerini etkileyebilir ve tuzlanmaya neden olabilir. Erozyon kaynaklı rüsubatın su kaynakları ve sulak alan ekosistemleri üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Bununla birlikte tarımın, su kaynakları ve bağlantılı ekosistemler üzerinde olumlu etkileri de bulunabilir. Dağlık ve engebeli arazilerde, tarımsal faaliyetler, iyi arazi yönetimini sağlayarak taşkınların ve heyelanların önlenmesine, su akışının hızını azaltarak mansaptaki yüzey sularının akış rejimlerinde olumlu etkilere sahip olabilirler. Belirli tarımsal uygulamalar, toprakta organik madde oluşumuna katkıda bulunabilirler. OTP ile SÇD Arasındaki İlişkiler OTP ile SÇD arasındaki ilişkileri ve etkileşimleri idari düzeyde ve tarla düzeyinde olmak üzere ikiye ayırabiliriz. İDARİ DÜZEYDEKİ İLİŞKİLER 9

10 SÇD ve OTP Planlama : OTP reformu, Eylül 2003 de Kırsal Kalkınma Yönetmeliğinde yapılan düzenlemelerle birlikte kabul edilmiştir. Kırsal kalkınma için mevcut finansman dönemi arasıdır. Bir sonraki Kırsal Kalkınma planlama dönemi tür. Bu da, muhtemelen, OTP nin yeniden gözden geçirilmesinden sonra düzenlenecek Yönetmeliklere dayanacaktır. Üye Ülkeler tarafından SÇD ne göre akarsu havzalarının durumuyla ilgili yapılan değerlendirme OTP nin yeni finansman dönemi/reformu tartışmalarında dikkate alınabilecektir. Önlem Programlarının Koordinasyonu : Gelecekte, Kırsal Kalkınma programı ve su ile ilgili yetkili kurumlar arasında her düzeyde (uluslar arası, ulusal, bölgesel ve yerel) yakın işbirliği yapılarak, Kırsal Kalkınma Programlarının en azından kısmen havza bazında koordine edilmesi ve havza yönetim planlarına paralel hale getirilmesi gerekecektir. Bunun anlamı, Kırsal Kalkınma planlamasından sorumlu kurumların ve havza idari kurumlarından temsilcilerin karşılıklı olarak birbirleri içinde temsil edilmesi gerekliliğidir. Aynı biçimde, Kırsal Kalkınma Programı önlemleri ve SÇD altındaki önlemler karşılıklı olarak birbirlerinin içinde yer alabilir. Bir çok durumda, akarsu havzaları Kırsal Kalkınma için belirlenen coğrafi bölgelerden daha büyük olacağı için, havzalardan sorumlu kurumların muhtemelen, birçok Kırsal Kalkınma Programına katkıda bulunması gerekecek ve aynı zamanda her bir kırsal bölge yetkili kurumunun birden fazla havza planına katılması gerekebilecektir. Çevresel Konuların Belirlenmesinde OTP SÇD Ortaklığı : SÇD de düzenlendiği şekliyle, su kaynaklarının izlenmesi, hem su hem de tarım politikaların oluşturulması ve uygulanması için yararlı olacaktır. Numune alma noktaları ağının belirlenmesinde, tarımsal faaliyetlerin de (tarımsal faaliyetin türü, ürün rotasyonları ve kullanılan girdiler vb.) dikkate alınması gerekmektedir. Bu, sulardan ve tarımdan sorumlu yetkili kurumlar arasında sıkı bir işbirliğini gerekli kılmaktadır. Arazi Kullanım Rekabeti : SÇD altındaki önlemler, arazi kullanımında değişiklikler gerektirebilir ve bu yüzden arazi kullanım rekabeti ortaya çıkabilir. Bu, tarım sektörü gelir artışı üzerinde baskıya neden olabilir ve telafi gerekliliği ortaya çıkabilir. OTP, bu gibi belirli konularla ilgili araçlar sunmaktadır. Fakat, OTP finansmanın kullanılabilir olmadığı, tarım dışı arazi kullanım durumlarında, telafi zor olabilecektir. 10

11 Derogasyonlar : SÇD, insan faaliyetlerinden büyük oranda etkilenen sular için bazı sınırlı derogasyon getirmektedir (ör: tarımsal faaliyetler). Bu derogasyonlar aşağıda verilenler için geçerli olabilir: Hedeflere ulaşmak için koyulan zaman, Daha hafif çevresel hedefler Her iki durumda da, standart hedeflere ulaşmanın imkansız veya aşırı derecede pahalı olduğu gösterilmelidir. TARLA DÜZEYİNDE ETKİLEŞİMLER SÇD Altındaki Önlemler : SÇD uyarınca Üye Ülkeler, uygun olduğu durumda, yetkili havza idaresi tarafından koordine edilmesi gereken, havza yönetim planı çerçevesinde önlemler (temel önlemler ve yardımcı önlemler) belirleyecektir. Temel önlemler tarımla ilgili olanlar olup şöyle sıralanabilirler : o Topluluk mevzuatı gereği olan önlemler (ör: Nitrat Direktifi altındaki, gübre kullanımı ile ilgili eylem planları ve İyi Tarım Uygulamaları) o Verimli ve sürdürülebilir su kullanımı o İçme sularının korunması o Su çekimlerinin kontrolü o Su ile ilgili hizmetlerin maliyetlerinin karşılanması o Yayılı kaynaklardan kirletici girişinin önlenmesi ve kontrolü o İyi ekolojik duruma ulaşmayı sağlayacak bir hidromorfolojik durumun sağlanması Havza Planı kapsamındaki yardımcı önlemler ise; o İyi uygulamaların oluşturulması o Arazi yönetimi ve kullanımını etkileyen önlemler o Su çekimi kontrolleri o Su tasarrufu sağlayan teknolojilerin teşviki o Araştırma, geliştirme, eğitim önlemleri Standartlar : Nitrat ve pestisitlerle ilgili mevcut standartlar geçerli. Yeni Yeraltı Suları Direktifinde ayrıntılar düzenlenmektedir. Yeraltı suları ile ilgili mevcut limitler, bağlantılı yüzey suyu durumunu sağlamada yeterli olmuyorsa, bu özel alanda yeraltı suyu için daha yüksek standartlar gerekmektedir. Benzer biçimde, yeraltı sularının içme suyu olarak kullanıldığı toplama havzalarında daha yüksek standartlar koyulabilir. 11

12 Kirleten Öder İlkesi : OTP deki çevresel entegrasyon ve sürdürülebilir kalkınma stratejisine göre: Çiftçiler, ilgili alanda iyi tarım uygulamalarının referans düzeyine kadar olan uygunluk için maliyetleri karşılamakla yükümlüdür denilmektedir. Bu seviyenin üstündeki çevresel faaliyetlerinse karşılanması gerekmektedir. Farklı Özelliklerdeki Havzalar : İyi Tarım Uygulamalarının, en azından kısmen havza bazında belirlenmesi sorunlu havzalardaki çiftçiler için rekabette dezavantajlar getirmektedir (ör: bazı pestisitlerin yasaklanması, kullanımlarına kısıtlamalar getirilmesi, gübre kullanımı ilgili kısıtlamalar vb.) SÇD Kapsamındaki Daha Geniş Boyutlu Hedefler : Su çekimlerinin, yeraltı sularına doğrudan bağlantılı karasal ekosistemlere büyük zararlar vermeden gerçekleşmesi hedefi, özellikle sulama ve drenaj kısıtlamalarını gerektirebilir. Akış rejimlerinin iyileştirilmesi hedefi tarımsal faaliyetleri etkileyecektir. SÇD nin Desteklenmesinde ve Uygulanmasında Mevcut OTP nin Politika Önlemleri Mevcut OTP içinde çevresel gelişmeyi sağlayacak bir çok araç bulunmaktadır. Bu, SÇD nin tarım sektöründe uygulanmasında ve genel olarak iyi ekolojik durumun korunmasında veya bu duruma ulaşmada katkıda bulunacaktır e Kadarki Ortak Piyasa Düzenleri : 1259/1999 (EC) sayılı Yönetmelik uyarınca, Üye Ülkeler, kullanılan tarımsal arazi durumu veya ilgili ürünü dikkate alarak çevresel önlemler alacaklardır. Bu önlemlerden bazıları, doğrudan ödeme için şart koşulacak özel çevresel gereklilikler olabilir ya Kadarki Kırsal Kalkınma : Kırsal Kalkınma Programları kapsamındaki önlemlerden, özellikle tarımsal çevre (agri-environment) handikaplı alanlar, yatırım ve eğitim, SÇD nin uygulanmasına doğrudan katkıda bulunabilir. A.) Tarımsal İşletmelerde Yapılacak Yatırımlar : Doğal çevreyi koruma ve geliştirme amaçlı yardım sağlanabilir. Konuyla ilgili olarak, aşağıdaki yatırımlar SÇD nin uygulanmasında destek olabilir niteliktedir: Su tasarrufu sağlayan sulama ekipmanı 12

13 Mevcut emisyon standartlarından daha düşük değerlere sahip ahırlar Çevresel açılardan uygun gübreleme ve pestisit kullanma yöntemleri Gübre depolama kapasiteleri B.) Tarımsal Çevre (agri-environment) : Tarımsal çevre önlemleri, çiftçilerin çevrenin korunması ve iyileştirilmesi için telafi olanakları sağlayacaktır. Su kaynaklarının korunmasıyla ilgili olarak, mevcut planlama dönemi aşağıdaki konularda destek sağlamaktadır: Girdi kullanımının azaltılması (gübre, pestisitler vb.) Özel tarım sistemleri (Entegre Ürün Yönetimi, organik tarım vb.) Daha çevre dostu sulama teknikleri Vahşi yaşamın ve habitatların korunması Özel alanlarda geniş otlatma sistemlerinin teşviki OTP araçları içerisinde, tarımsal çevrenin (agri-environment), SÇD nin hedeflerine ulaşılmasında en etkin araç olduğu kabul edilebilir. Üye ülkeler SÇD nin uygulanmasına yönelik yeterli miktarda kaynak ayıracaklardır. Özel önlemler şöyle sıralanabilir: Hassas alanlarda azot ve pestisit kirliliğini önleyici tarım uygulamaları Sulak alanların korunması/iyileştirilmesi C.) Ormancılık : İlgili AB Yönetmeliğine göre, OTP ile ilgili olan ormancılık konusunda, bazı çevresel şartlara uyulması koşuluyla, tarımsal arazilerin ağaçlandırılmasına ilişkin yardımlar ormancılık desteği altında geçmektedir. Bu uygulama ile SÇD içindeki özel hassas alanların (yeraltı suyu toplama havzaları, koruma altındaki sulak alanların koruma bantları) ağaçlandırılmasına destek sağlanabilir. D.) Kırsal kalkınma : Kırsal Kalkınma desteğinin SÇD ile ilgili konuları şöyledir; Arazi ıslahı Parselasyonun düzenlenmesi Tarımsal su kaynakları yönetimi Tarıma bağlı çevre koruma Doğal afetler yönetimi 13

14 İyi Tarım Uygulamaları ve Minimum Standartlar : Kırsal kalkınma altındaki iyi tarım uygulamaları ve SÇD altındaki havza yönetim planları, suyla ilgili konuların, Kırsal Kalkınma ve SÇD altında ortak bir bölgesel standart uygulama olacak şekilde paralel hale getirilmektedir. OTP nin, SÇD nin Uygulanmasına Destek Olacak Diğer Politika Araçları OTP 2003 reformu, SÇD nin uygulanmasıyla ilgili olarak bir çok yenilik getirmektedir. Bunlar Birinci Sütun ve İkinci Sütun kapsamında değerlendirilebilir. BİRİNCİ SÜTUN Üretimden Bağımsız Ödemeler : SÇD nin uygulanmasıyla ilgili etkiler, çiftçilerin ürettikleri ürün deseninin esnekliğinden kaynaklanmaktadır. Bu, değişik bölgelerde tarımsal faaliyetlerin çevresel etkilerine yön vermektedir. Üretimden bağımsız ödemeler, yoğun üretim için olan primleri azaltacak, arazi kullanımında uygulanacak değişiklikleri kolaylaştıracaktır. Çapraz Uyum : OTP den destek sağlanması, içlerinde çevresel koruma yükümlülüklerinin de bulunduğu bir dizi yasal gerekliliklere uyma şartına bağlanmıştır. Modülasyon : Modülasyondan kırsal kalkınmaya aktarılan kaynak SÇD nin uygulanmasında kullanılabilir. Üretime ara verme (set-aside) : Doğrudan destek alan çiftçiler, üretime ara verdikleri arazilerde de iyi tarımsal ve çevresel durumu sağlayacaklardır. Üretime ara verilen alanlar, koruma bandı işlevleriyle suların korunmasında yararlı olabilirler. İKİNCİ SÜTUN AB Standartlarını Karşılamada Kırsal Kalkınma Altındaki Yeni Bölüm : Bu bölümle getirilen önlemler, havza yönetim planlarının getirdiği yasal standartların uygulanmasında kullanılabilir. Az Gelişmiş Alanlar : Çevresel sınırlamalar için yapılan telafi ödemeleri iki Natura 2000 Direktifiyle sınırlanmıştır. Tarımsal Çevre : Tarımsal çevre finansman oranları artırılmıştır. SÇD nin hedefleriyle bağlantılı evresel önlemleri uygulama daha fazla esneklik kazanmıştır. Tarımsal ürün kalitesinin geliştirilmesi : SÇD ile doğrudan ilgisi olmasa da, çevre üzerinde bazı olumlu etkileri olabilecektir. Kırsal Kalkınma : Çiftlik danışmanlık sistemiyle, SÇD nin bazı özel bölgesel planlamalarında yararlı olabilecektir. 14

15 6. SONUÇ SÇD nin uygulanmasında OTP desteği, Ortak Piyasa Düzenleri ve Kırsal Kalkınma gibi önemli açılardan değerlendirilerek irdelenmelidir. Buna göre Ortak Piyasa Düzenleri açısından bakıldığında; doğrudan destek ödemelerini kesintisiz almaları için çiftçilerin Nitrat, Yeraltı Suları, Arıtma Çamuru, Pestisit İzni, Vahşi Kuşlar, Habitat Direktifleri ve Üye Ülkeler tarafından erozyon, organik madde, toprak yapısı ile ilgili oluşturulan standartlara uyma zorunluluğu vardır. Öte yandan Kırsal Kalkınma açısından incelendiğinde; İyi Tarım Uygulamalarının ötesinde taahhütlerde bulunan çiftçiler için ödemeler tarımsal çevre programlarından destekleme yapılabileceği görülmektedir. Yine Kırsal Kalkınma kavramı kapsamında, çiftçilerin SÇD nin getirdiği yeni standartlara uyum sağlamları konusunda da destekler verilebilir. Ayrıca, Kırsal Kalkınma altındaki diğer önlemler de bu yardımlar için kullanılabilir. Bu önlemler ve zorunlu modülasyondan aktarılan kaynaklar SÇD nin uygulanmasında kullanılacaktır. Türkiye nin SÇD ile ilgili düzenlemeleri yerine getirebilmesi için öncelikle kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği sağlanmalıdır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı gibi kurumların SÇD nin uygulanmasına dair bazı yönetmelikler çıkarıldığı gözlemlense de bunlar henüz yetersiz kalmakta ve tam istenilen anlamıyla uygulamaya geçirilememektedir. Aslında 2003 Yılı Revize Edilmiş ulusal Programı2nda hangi kurumun ne yapacağı açıkça belirtilmekteydi. Ancak tüm sıkıntılar, SÇD de öngörülen Yetkili Otorite ve Koordinasyon Kurumu gibi görevlerin hangi Bakanlığın ya da kuruluşun uhdesinde olacağına karar verilememesinden kaynaklanmaktadır. Her bir konudaki yetkili otorite farklı bakanlık ya da kurumda yer alabilir. Örneğin, içme sularının kirliliği konusunda Sağlık Bakanlığı yetkili olurken, tarımsal sulama konusunda Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve sınır aşan sular konusunda da Dışişleri Bakanlığı yetkili olabilir. Ancak tüm bu yetkili kurumların işbirliği içerisinde yürümesini sağlayabilmek için mutlak surette bir koordinatöre ihtiyaç vardır. Koordinasyon Kurumu olarak da adlandırılan bu görev için bizce en uygun yapı Devlet Planlama Teşkilatı veya Çevre ve Orman Bakanlığı olabilir. Ancak, kimin ne yapacağından önce vakit kaybetmeden kimin nasıl çalışacağına karar verilmelidir. Aksi halde hem SÇD nin uygulanması gecikecektir hem de AB kaynaklı çevre fonlarının alınmasında bazı sıkıntılar yaşanacaktır. KAYNAKÇA 23 Ekim 2000 tarih ve 2000/60/EC sayılı AB Su Çerçeve Direktifi, Official Journal L 32, s

16 Uygulama El Kitabı. Su Çerçeve Direktifi nin Türkiye de Uygulanması, Grontmij Advies & Techniek bv, Aralık 2003, 13/ /MUH WFD CIS Guidance Document No. 1 (2003). Economics and the Environment. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No , ISSN No WFD CIS Guidance Document No. 3 (Dec 2002). Analysis of Pressures and Impacts. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No , ISSN No WFD CIS Guidance Document No. 5 (Jan 2003). Transitional and Coastal Waters, Typology,Reference Conditions and Classification Systems. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No , ISSN No WFD CIS Guidance Document No. 7 (2003). Monitoring under the Water Framework Directive. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels, ISBN No , ISSN No Working Document. (Nov 2003). The Water Framework Direcitve (WFD) and the tools within the Common Agricultural Policy (CAP) to support its implementation. Published by the Directorate General Environment of the European Commission, Brussels. DGENV.B.1/BB D(2002) 16

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANI. Huriye İNCECİK CEYLAN Orman ve Su İşleri Uzmanı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANI. Huriye İNCECİK CEYLAN Orman ve Su İşleri Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE NEHİR HAVZASI YÖNETİM PLANI Huriye İNCECİK CEYLAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 14 Ekim 2015 İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi (SÇD) SÇD Amacı SÇD Hedefleri SÇD Önemli Konular

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ

SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ SUNUM İÇERİĞİ Su Çerçeve Direktifi Nehir Havza Yönetim Planı Su Kütlelerinin Karakterizasyonunun Belirlenmesi Çevresel Hedefler ve Durum Sınıflandırması Baskılar ve Etkiler Maliyet Etkinliği ve İzleme

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI. Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD Dışkapı - Ankara

AB ÇEVRE POLİTİKALARI. Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD Dışkapı - Ankara AB ÇEVRE POLİTİKALARI Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD 06110 Dışkapı - Ankara Gunay.Erpul@ankara.edu.tr GİRİŞ Avrupa Birliği nin işleyişine ilişkin Antlaşma nın

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ

HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Türkiye de Su Yönetiminin Değişimi Taner KİMENÇE, Altunkaya ÇAVUŞ,Burhan Fuat Çankaya 31 Ocak 2017 HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI EYLEMLERİ Havza Koruma Eylem Planları ile Ülkemizde bulunan 25 Nehir Havzasının

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü

Kirlenmiş Saha Temizleme ve İzleme Teknik Rehberi Prof. Dr. Kahraman Ünlü O.D.T.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü Toprak Kirliliğinin Kontrolu ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik Uygulamaları İçin Personel Eğitim Semineri 20-24 Haziran 2011 & 27 Haziran 1 Temmuz 2011 Kirlenmiş Saha Temizleme ve

Detaylı

2

2 1 2 3 4 5 sağlık ve koruyucu sağlık (sanitasyon) için gerekli olan suya sahip olmayan nüfusun, 2015 yılına kadar yarıya indirilmesi 6 Uluslararası Su ve Çevre Konferansı irlanda nın Dublin Kenti nde 26-31

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı

LAND DEGRADATİON. Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı ARAZİ BOZULUMU LAND DEGRADATİON Hanifi AVCI AGM Genel Müdür Yardımcısı LAND DEGRADATİON ( ARAZİ BOZULUMU) SOİL DEGRADATİON (TOPRAK BOZULUMU) DESERTİFİCATİON (ÇÖLLEŞME) Arazi Bozulumu Nedir - Su ve rüzgar

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

AKIŞ. TEMA Vakfı Çalışmaları Örneği

AKIŞ. TEMA Vakfı Çalışmaları Örneği AKIŞ Su Çerçeve Direktifi ve Kardeş Direktifler NHYP Süreci Su Döngüsü ve Nehir Havza Bölgeleri İyi Su Durumları Nehir Havza Yönetim Planlarının İçeriği Karakterizasyon Tipoloji Su Kütlesi Kavramı ve Statüleri

Detaylı

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016

ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR. IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 ATIKSU YÖNETİMİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR IV. OSB ÇEVRE ZİRVESİ Recep AKDENİZ Genel Müdür Yardımcısı Bursa 2016 Sunumun İçeriği Su Durumu ve Sektörlere Dağılımı Bakanlığımızın Görev Çerçevesi Çevre kanununda

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı. AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı AB Çevre Müktesebatının Yerel Yönetimlere Uygulanması 1 Uygulama Örnekleri 1.Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği 2.Tehlikeli Maddelerin

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

Su Çerçeve Direktifi nin Uygulanması ve Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Konusunda Eğiticilerin Eğitimi

Su Çerçeve Direktifi nin Uygulanması ve Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Su Çerçeve Direktifi nin Uygulanması ve Nehir Havza Yönetim Planlarının Hazırlanması Konusunda Eğiticilerin Eğitimi Cahit YAYAN Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Nisan 2015 İçerik Su Çerçeve Direktifi Çevresel

Detaylı

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ NEHĠR HAVZA YÖNETĠM PLANLARI, SU ÇERÇEVE DĠREKTĠFĠ VE BU KAPSAMDA DSĠ TARAFINDAN YAPILAN YERÜSTÜ SU KALĠTESĠ

Detaylı

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ

TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ TARIMSAL KAYNAKLI NİTRAT KİRLİLİĞİNE KARŞI SULARIN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Çevre ve Orman Bakanlığından

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Alt havza: Havza sularını denize boşaltan ana akarsuya bağlı, daha küçük akarsular veya göller için su toplama alanını,

YÖNETMELİK. b) Alt havza: Havza sularını denize boşaltan ana akarsuya bağlı, daha küçük akarsular veya göller için su toplama alanını, 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK SU HAVZALARININ KORUNMASI VE YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN PROJE LİSTESİ MEDA FONU TÜRKİYE DEKİ ÇEVRE İLE İLGİLİ MEVZUATIN ANALİZİ PROJESİ: TAMAMLANDI 1 AVRUPA BİRLİĞİ İDARİ İŞBİRLİĞİ FONU TÜRKİYE CUMHURİYETİ İÇİN ÇEVRE ALANINDA ENTEGRE UYUMLAŞTIRMA STRATEJİSİ PROJESİ: TAMAMLANDI

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü

BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ. Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü BÜYÜK MELEN HAVZASI ENTEGRE KORUMA VE SU YÖNETİMİ Prof. Dr. İzzet Öztürk İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü GÜNDEM Büyük Melen Havzası nın Konumu ve Önemi Büyük Melen Havzası ndan İstanbul a Su Temini Projesi

Detaylı

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi

Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Marmara Kıyıları Hassas Alan Yönetimi Huri EYÜBOĞLU Şub. Müd. huri.eyuboglu@csb.gov.tr İSTANBUL SUNUM İÇERİĞİ SINHA PROJESİ Türkiye Kıyılarında Kentsel Atıksu Yönetimi: Sıcak Nokta ve Hassas Alanların

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

Yüzey suyu kütlesi tipolojisi, Tuna Nehir Havzası Ülkeleri ve Ukrayna Deneyimi

Yüzey suyu kütlesi tipolojisi, Tuna Nehir Havzası Ülkeleri ve Ukrayna Deneyimi MODÜL 1 Su Çerçeve Direktifi, Su Çerçeve Direktifinin Kardeş Direktiflerle İlişkisi, Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Su Kütleleri, Tipoloji ve Sınıflandırma Yüzey suyu kütlesi tipolojisi, Tuna Nehir

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE

AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE AVRUPA BİRLİĞİ NDE TARIM POLİTİKASI VE ÇEVRE OTP İlk yıllarda; Gıda güvencesi ve verimliliğin arttırılması konularına odaklanılmış iken, Bu durum 1980 li yıllarda üretim fazlalığı, aşırı bütçe yüküne yol

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM

TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ ĐKĐNCĐ BÖLÜM 27 Haziran 2009 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27271 TEBLĐĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELĐĞĐ HASSAS VE AZ HASSAS SU ALANLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar

Prof. Dr.Lütfi AKCA Müsteşar Doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması 21.yy da insanlığın en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Dünya nüfusundaki hızlı artışla beraber, doğal kaynakların

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU

Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU Dr. Ahmet M. GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ

ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIKSU YÖNETİMİ Ece SARAOĞLU Çevre ve Şehircilik Uzmanı 4. Türk-Alman Su İşbirliği Günleri 24.09.2014 Sunum İçeriği Atıksu Politikamız Atıksu Mevzuatı Su Kirliliği Kontrolü

Detaylı

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara

Proje DöngD. Deniz Gümüşel REC Türkiye. 2007,Ankara Proje Yönetiminde Y Temel Kavramlar Proje DöngD ngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve eve Yaklaşı şımı Deniz Gümüşel REC Türkiye 2007,Ankara TEMEL KAVRAMLAR Proje nedir? Proje Yönetimi nedir???? Proje Döngüsü

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA

FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA FASIL 11 TARIM VE KIRSAL KALKINMA Öncelik 11.1 AB gerekliliklerine uygun olarak akredite edilecek bir IPARD (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Bileşeni) ajansının kurulması 5648 sayılı Tarım

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İRAN İSLAM CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ÇEVRE ALANINDA MUTABAKAT ZAPTI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti

Detaylı

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği

Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kentsel Atıksu Arıtımı Hizmet Bedeli Tahsil Yöntemleri & Tam Maliyet Esası Ücret ve Vergilerin Yeterliliği Ali SAĞLIK Genel Müdür

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer

Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI. Dr. Osman Orkan Özer Tarım Tarihi ve Deontolojisi Dersi 14.Hafta SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Dr. Osman Orkan Özer SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM VE GİRDİ KULLANIMI Sürdürülebilir tarım; Günümüz kuşağının besin gereksinimi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26894 KABUKLU SU ÜRÜNLERİNİN YETİŞTİĞİ SULARA İLİŞKİN KALİTE STANDARDLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-29) Resmi Gazete Tarihi: 02.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26894 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve

Detaylı

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi

USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS Ulusal Su Bilgi Sistemi Projesi USBS YAPISI 08.12.2014 Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme ve Su Bilgi Sistemi Dairesi Başkanlığı Su Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü 1 Sunum Planı Geçmiş Süreçler Gelecek

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ ÖDEMİŞ SONUÇ RAPORU Tarih: 3 Ocak 2011 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 75 Katılımcı listesindeki Sayı: 66 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Dairesi Başkanlığı Aralık 2013 1 2

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.7 TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI DAİRE BAŞKANLIĞI NO BELGESİ KODU YAYIN TARİHİ 52 53 54 55 Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanı İş Tanımı Ve Gerekleri Belgesi Bitki Besleme ve

Detaylı

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu

MEVZUATLAR KANUNLAR. TEBLİĞ, TALİMAT ve KARARLAR YÖNETMELİKLER KANUNLAR. Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu T.C. ANTALYA VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü MEVZUATLAR KANUNLAR 6968 Sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu. 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir

GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 1/15 GEDİZ HAVZASI Gediz Nehri nin uzunluğu 275 km 175 km si Manisa ili 40 km si Kütahya ili 25 km si Uşak 35 km si İzmir 2/15 Gediz Havza Koruma Eylem Planı (2008) Gediz Havza Koruma Revize Eylem Planı

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı

AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı AB Çevre Müktesebatı Semineri Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı, Temel Belgeler ve AB Müktesebatı Hazırlayanlar: Kerem Okumuş- Gülün Egeli 25 Kasım 2010, Ankara AB Çevre Müktesebatı Yapısı Avrupa Antlaşmaları

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI 2023 YILI HEDEFLERİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Sanayi tesislerinin alıcı ortama olan etkilerinin ve kirlilik yükünün azaltılması, yeni tesislerin kurulmasına karar verilmesi aşamasında alıcı ortam kapasitesinin dikkate alınarak

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması

ÇEVRE SEKTÖRÜ. Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu. Katılım Ortaklığı Belgesi nin kabulü. 2003 Yılı Ulusal Programı nın hazırlanması Sedat KADIOĞLU Müsteşar Yardımcısı ğ 27 Mayıs 2008, ANKARA SÜREÇ ÇEVRE SEKTÖRÜ Temmuz 1959 Türkiye nin i Avrupa Birliği ne üyelik başvurusu Aralık 1999 Mart 2001 Mart 2001 Temmuz 2003 Aralık 2004 Helsinki

Detaylı

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 9001:2015 KYS standardı ile birlikte değişen pazar ve çevresel şartlara uyum için ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı da yeni seviye yönetim

Detaylı

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ

ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ ULUSAL SU VE SAĞLIK KONGRESİ TEKIRDAĞ İLI, TÜRKMENLI GÖLETI İÇME SUYU HAVZASıNı ETKILEYEN UNSURLARıN TESPITI VE HAVZANıN KORUNMASıNA YÖNELIK YAPıLMASı GEREKENLER ÜZERINE BIR DEĞERLENDIRME Sema KURT Tekirdağ

Detaylı

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İYİ TARIM UYGULAMALARI KODU VE TEBLİĞİ Çalışma Grup Sorumlusu 31.10.2016 1 NİTRAT DİREKTİFİ VE AB UYUM SÜRECİ AB Mevzuatı Nitrat Direktifi, 1991 Council Directive 91/676/EEC

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI

PROJE - FAALİYET KISA VADE ORTA VADE UZUN VADE 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI 1 HAVZA KORUMA EYLEM PLANI STRATEJİSİNİN OLUŞTURULMASI ÇOB, DSİ, İB, Valilikler, Belediyeler, Üniversiteler, TÜBİTAK HSA/ÇİB 2 KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN SAĞLANMASI ÇOB, Valilikler HSA/ÇİB

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Temiz Hava Planları. Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü

Temiz Hava Planları. Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü Temiz Hava Planları Sunan: Arş. Gör. Hicran Altuğ Anadolu Üniversitesi MMF Çevre Mühendisliği Bölümü MATRA Eskişehir ve İskenderun da Temiz Hava için Elele Projesi 4. İletişim Platformu Toplantısı 8 Ekim

Detaylı

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir?

İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Zafer-İn Operasyonu nun Hedefleri Nedir? İşletmelerin Karşılaştığı Tehdit Nedir? Pek çok işletme, sektördeki yeniliklere ve değişen taleplere hızlı uyum sağlayamadığı için rekabet edemez ve hatta devamlılığını sağlayamaz hale gelebilmektedir.

Detaylı

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE)

KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) KONU BAŞLIĞI Örnek: ENERJİ VERİMLİLİĞİ NELER YAPILACAK? KISA SLOGAN ALTINDA KISA AÇIKLAMA (1 CÜMLE) GÖRSEL MALZEME (FOTO, GRAFİK, ŞEKİL, LOGO VB.) GRAFİK VEYA TABLO (STRATEJİK PLANDA VERİLEN HEDEF VE ONLARA

Detaylı

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015

Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı. Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 Temiz Üretim Süreçlerine Geçişte Hibe Programlarının KOBİ lere Katkısı Ertuğrul Ayrancı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 07.10.2015 KOBİ lere Yönelik Destekler -Kalkınma Ajansları -KOSGEB -TÜBİTAK -Bilim Sanayi

Detaylı

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi

YATAY (1) NO. MEVZUAT NO MEVZUAT ADI. 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi. 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi YATAY (1) 1. ----------------- Aarhus Sözleşmesi 2. ----------------- Espoo Sözleşmesi 3. 1210/90/EEC Avrupa Çevre Ajansı Tüzüğü 4. 2008/90/EC Çevresel Suç Direktifi 5. 2007/2/EC INSPIRE Direktifi 6. 2004/35/EC

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

AB Çevre Müktesebatı Semineri AB Çevre Politikaları ve Gelişmeler

AB Çevre Müktesebatı Semineri AB Çevre Politikaları ve Gelişmeler AB Çevre Müktesebatı Semineri AB Çevre Politikaları ve Gelişmeler Hazırlayan: Gülün Egeli 9-10 Temmuz 2012, Ankara AB Çevre Politikalarının Hedefleri AB Çevre Politikalarının Hedefleri Çevrenin korunması,

Detaylı

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ

ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ ATIKSU YÖNETĠMĠ Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ahmet ALADAĞ Atıksu Yönetimi ve Planlama Birimi 12-13 Mayıs 2011 - KOCAELĠ TÜRKĠYE DE ATIKSU MEVZUATI Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (2004) ÇEVRE KANUNU

Detaylı

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa

TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa TÜRKİYE SULAKALANLAR KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 22-23 Mayıs 2009 Eskikaraağaç Bursa Ülkemizde sulakalanların tarihi, bataklıkların kurutulmasının ve tarım alanı olarak düzenlenmesinin tarihiyle birlikte

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

Su Çerçeve Direktifi ve Genel Kavramlar. Ülkemizde Yapılan Çalışmalar. Belirli kirleticiler ve ÇKS leri. Alıcı ortam bazlı deşarj standartları

Su Çerçeve Direktifi ve Genel Kavramlar. Ülkemizde Yapılan Çalışmalar. Belirli kirleticiler ve ÇKS leri. Alıcı ortam bazlı deşarj standartları Su Çerçeve Direktifi ve Genel Kavramlar Ülkemizde Yapılan Çalışmalar Belirli kirleticiler ve ÇKS leri Alıcı ortam bazlı deşarj standartları Hassas alanlar İzleme programları Denizlerde kirlilik izleme

Detaylı

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ

HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü HAVZA SEÇİMİ YÖNTEM VE KRİTERLERİ Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı Havza? Hidrolojik olarak; Bir akarsu tarafından parçalanan, kendine

Detaylı

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi

Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi İ.T.Ü. 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu 11-13 Haziran 2008 Endüstriyel Kaynaklı Kirlenmiş Sahaların Yönetimi İçin Bilgi Sistemi Geliştirilmesi Dr. Serkan Girgin, M. Güvener, Ş. Polat, B. Büyüker,

Detaylı

SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ

SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ SYGM ÇEVRE MÜHENDİSİ SEMİH EMLEKÇİ SONUÇ VE DEĞERLENDİRME İÇERİK SUYUN ÖNEMİ TÜRKİYE DE SU AVRUPA BİRLİĞİ NDE SU KAYNAKLARI AB SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİNİN ANA PRENSİPLERİ TÜRKİYE DE SU

Detaylı

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP

BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI. GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP BÜTÜNLEŞİK SU YÖNETİMİ İÇİN YEREL ÇERÇEVENİN PLANLANMASI PAYDAŞLAR ÇALIŞTAYI GAP Tarımsal Sorunlar, Çözüm Önerileri ve GAP TEYAP GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ), T.C. Kalkınma Bakanlığının temel misyonuna

Detaylı

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA

GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN /09 /2016 ANKARA GİRİŞ VE EÇİ PROJESİ TANITIM (EÇİ AB MEVZUATI VE ÜLKEMİZDEKİ DURUM) Yrd. Doç. Dr. AHMET AYGÜN 28-29 /09 /2016 ANKARA Projenin Yürütücü Kuruluşu : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel

Detaylı

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ

SULAMA VE ÇEVRE. Küresel Su Bütçesi. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ Sulama? Çevre? SULAMA VE ÇEVRE Yrd. Doç. Dr. Hakan BÜYÜKCANGAZ SULAMA: Bitkinin gereksinimi olan ancak doğal yağışlarla karşılanamayan suyun toprağa yapay yollarla verilmesidir ÇEVRE: En kısa tanımıyla

Detaylı

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI

İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI İÇME SUYU TEMİN VE DAĞITIM SİSTEMLERİNDE SU KAYIPLARI 1 2 Toplam Su Kayıpları Fiziki Kayıplar İdari Kayıplar 3 İklim ve Yer Hareketleri Su Şebekesinin Zamanla Bozulması/ Yaşlanması Suyun Kimyasal İçeriği

Detaylı

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır.

Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. 1. Özet TAIEX Bölgesel Eğitim Programı (RTP) Rehberi Ağustos 2014 Versiyonu Bölgesel Eğitim Programı (RTP), eğiticilerin eğitilmesi esasına dayanan özel bir TAIEX programıdır. Bölgesel Eğitim Programı,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ÇEVRE KORUMA BAKANLIĞI ARASINDA ÇEVRE ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3 BELGELERİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.1 MÜDÜR Dök.No KAİM.İKS.FRM.082 Sayfa No 1 / 4 İŞİN KISA TANIMI: üst yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke

Detaylı

YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim:

21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III. 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda. 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: 21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri 2015 Sonbahar III 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve Gıda 1/3 Yücel ÇAĞLAR İletişim: oduncugil@yahoo.com DÜŞÜNSEL BAĞIMLILIK: BAKIŞ AÇILARI - KAVRAMLAR - TERİMLER Çevre

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı