MANPOWER, CHINA, ISIS figücü, Ç N, ISIS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANPOWER, CHINA, ISIS figücü, Ç N, ISIS"

Transkript

1 MANPOWER, CHINA, ISIS figücü, Ç N, ISIS HARUN DÜZGÖREN BIMCO/ISF Manpower Update yay nland. Bu raporlar global çapta denizci arz ve talebinin en kapsaml de erlendirmesi kabul ediliyor. Uzun zamand r beklenen rapor 1990, 1995 ve 2000 y llar nda gerçeklefltirilen araflt rmalara dayan yor. Yay n n iki ana amac bulunuyor. Bunlardan biri dünyada denizci arz ve talebindeki son durumu ortaya koymak, ikincisi ise sektörün meydana gelebilecek de ifliklikleri önceden görmesine ve gerekli önlemleri almas na yard mc olmak amac yla 5-10 y l sonras için tahminlerde bulunmak. The BIMCO/ISF Manpower Update has been published. These reports are regarded as the most comprehensive assessment of global supply of and demand for merchant seafarers. This long waited report builds on studies conducted in 1990, 1995 and It has two main purposes: to describe the current worldwide supply and demand situation for seafarers, and to make predictions for 5-10 years ahead to assist the industry anticipate changes and to take appropriate action. 058

2 2 005 Update raporu devlet yetkilileri ve denizcilik firmalar - na gönderilen soru formlar ndan toplanan verilere dayan yor ve yine üst düzey yönetici ve denizcilik idarelerinin görüfllerinin yan s ra akademik analizleri (Warwick stihdam Araflt rma Enstitüsü taraf ndan sa lanan) de içeriyor. Bu özet, raporda öne ç kan önemli sonuçlar ana hatlar yla sunuyor ve ortaya ç kan kilit meselelerin alt n çiziyor TE ARZ Global denizci arz n n güncel bir tahmini, iflgücü arz ve denizcilik alanlar nda önde gelen hemen hemen tüm ülkelerin ilgili makamlar nca sa lanan en güncel ulusal istatistikler üzerine kurulu olarak yap ld y l nda dünya denizci arz n n 466,000 zabit ve 721,000 tayfa fleklinde oldu u tahmin ediliyor. Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Örgütü ülkeleri (OECD) (Kuzey Amerika, Bat Avrupa ülkeleri ve Japonya, vb.) önemli birer zabitan kayna olarak öne ç - karken, Do u Avrupa menfleli zabitan say s her geçen gün önemli oranda artmaya bafllad. Uzak Do u ve Güneydo u Asya (k saca Uzak Do u) ile Hindistan Yar madas en büyük tayfa arz kayna konumunda ve h zla önemli bir zabit kayna olma yolunda ilerliyor TE TALEP Önceki araflt rmalarda oldu u gibi global talep tahminlerinin oluflturulabilmesi için bir bilgisayar modeli kullan ld. Araflt rma dünya filosunda yer alan gemilerin say s, boyutu ve tipinin ve ayr ca farkl ulusal filolara uygulanabilir olan personel düzeyleri ve yedek oranlar ile ilgili revize tahminlerin incelenmesini kaps yor. Gemi personeli listeleri baz nda olmak üzere personel düzeylerinin do rulanmas na yönelik olarak Denizciler Uluslararas Araflt rma Merkezi (SIRC) veritaban da kullan ld. lk gerçeklefltirilen talep tahmini, filo büyüklü ü ve personel say s bilgilerini birlefltiriyor ve arz tahminleriyle tutarl olacak flekilde ayarlan yor. Ayarlama ifllemi, 100 kadar flirket taraf ndan temin edilen kapsaml verilerden elde edilen genel arz/talep denge tahminleri baz nda gerçeklefltiriliyor. Dünya denizci talebi ile ilgili olarak yap lan son tahmin 476,000 zabit ve 586,000 tayfa fleklinde YILINDA ARZ/TALEP DENGES Afla daki tabloda verilen tahminler teorik olarak, dünyada var olan aç n 10,000 zabit veya toplam iflgücünün %2 sine karfl l k geldi ini gösteriyor. Tayfa say s nda ise genel olarak önemli bir fazlal k söz konusu. Ancak bunlar n kaç adedinin uluslararas alanda çal flabilece i konusunda kuflkular bulunuyor. Hesaplanan zabitan aç 2000 y l ndakinden daha yüksek de il. Arz n armas na yönelik kan tlar söz konusu. Zira Hindistan Yar - madas ve Uzak Do uda denizcilik e itimi düzeyleri yükseliyor. Bununla birlikte arzda meydana gelen art fllar n bir k sm n n nedeni, STCW 95 in uygulanmaya bafllamas ndan sonra veri iletiminin iyileflmesi ve sektöre Do u Avrupa n n girifli gibi ancak bir kere gerçekleflebilecek faktörler. Baz özellikli gemiler için ciddi personel aç söz konusu. Erken emeklilik de baz ülkelerde önemli bir faktör olarak karfl m za ç k yor. Uygulamada genel zabitan aç, %2 gibi küçük bir rakam n ifade etti inden belki de daha ciddi. Zira baz ülkelerdeki fazlal klar n baflka yerlerdeki aç klar kapatmas n önleyen engeller söz konusu. Bu engeller aras nda kültürel farkl l klar ve dil farkl l klar, T he 2005 Update is based on data collected from questionnaires sent to governments and shipping companies, and again incorporates senior executives and maritime administrations views and academic analysis (provided by the Warwick Institute for Employment Research). This Summary outlines the key conclusions and highlights key issues arising. SUPPLY IN 2005 An updated estimate of global seafarer supply has been produced based on the most recent national statistics provided by authorities in almost all principal labour supply and other maritime countries. The worldwide supply of seafarers in 2005 is estimated to be 466,000 officers and 721,000 ratings. The OECD countries (North America, Western Europe, Japan etc.) remain an important source of officers, although Eastern Europe has become increasingly significant with a large increase in officer numbers. The Far East and South East Asia (the Far East ), and the Indian sub-continent remain the largest sources of supply of ratings and are rapidly becoming a key source of officers. DEMAND IN 2005 As in previous studies a computer model has been used to roduce global demand estimates. This involves reviewing the number, size and type of ships in the world fleet, as well as revised estimates of manning levels and back-up ratios currently applicable to different national fleets. The Seafarers International Research Centre (SIRC) database has also been used to verify manning levels based on crew lists. The initial demand estimate combines fleet size and manning scale information and has been calibrated to be consistent with the supply estimates. The calibration is based on the overall supply/demand balance estimates derived from comprehensive data supplied by around 100 companies. The current estimate of worldwide demand for seafarers is 476,000 officers and 586,000 ratings. SUPPLY / DEMAND BALANCE 2005 The estimates in the table below indicate a modest theoretical worldwide shortfall of 10,000 officers or 2 % of the total workforce. A significant overall surplus is estimated for ratings, although doubts exist as to how many are available for international service. The calculated officer shortfall is less severe than in There is some evidence of improved supply, which in the Indian sub Update tüm dünyada orta dereceli bir zabit aç ve tayfa say s nda da sürekli artan bir fazlal k oldu unu gösteriyor. The 2005 Update suggests that there is a modest shortage of officers worldwide and a continuing surplus of ratings. MARINE & COMMERCE FEBRUARY

3 Çin deki tersanelerin birço undan sorumlu flirketler grubu olan China State Shipbuilding Corporation (CSSC) ile China Shipbuilding Industry Corp (CSIC), tersane modernizasyonlar ve yüksek verimlilik ve rasyonalizasyon çal flmalar yoluyla 2015 y l nda dünya gemi infla sektörünün zirvesine ulaflmay planl yor. Çinli yöneticiler ülkenin gemi infla alan nda Asya daki rakipleri olan Kore ve Japonya y 2015 y l itibariyle yakalayaca ndan emin. Çin in gemi infla sektöründeki h zla büyümesinin göstergesi olarak ülkenin dünya gemi infla pazar ndaki genel pay 2003 y l ndaki %5.2 e k yasla 3 kat art fl göstererek %16.5 e f rlad. Bugün Çin de infla edilen gemiler befl k tada 40 ülkeye sat l yor ve bunlar aras nda dünyan n en prestijli denizcilik flirketleri bulunuyor. Zaten etkileyici olan böyle bir büyüme, Çin in 2015 y l itibariyle dünyan n bir numaral gemi infla ülkesi olma hedefine ulaflmas yla sonuçlanabilir. Çin in iki ana tersane grubu (CSSC ve CSIC) dökme yük ve tanker portföylerine büyük konteyner gemileri, VLCC ler, Ro-Ro gemileri, FPSO lar ve en son olarak da LNG gemilerini katmak için farkl büyüme stratejileri gelifltirdi. DÜNYANIN EN BÜYÜK TERSANES Di er önemli geliflmelerin yan s ra CSSC grubu Chanxing Adacontinent and Far East reflects increased levels of maritime training. However, some of the main supply increases are due to one-off factors, such as better data reporting following the implementation of STCW 95 and the entry of Eastern European although the overall officer shortage is less marked than in 2000, some specialised ships and certain ranks are experiencing severe shortages. Early retirement is a factor in some countries.. uluslararas tecrübe eksikli i ve baz bayraklar n gemi personelinin uyru u ile ilgili k s tlamalar bulunuyor. K L T MESELELER Uyruklar n de iflmesi Talep art fl Yafllanan OECD yetkililerine ba ml l k Asyal denizcilerin üst düzey pozisyonlara terfi edilmesi ihtiyac stihdam n artt r lmas ve israf n azalt lmas ihtiyac Gelifltirilmifl veri ihtiyac 2005 Update tüm dünyada orta dereceli bir zabit aç ve tayfa say s nda da sürekli artan bir fazlal k oldu unu gösteriyor. Zabit aç - n n 2000 y l nda tahmin edilenden daha küçük olmas na ra men belli bafll sektörler çok ciddi s k nt lar yafl yor ve dünya filosunun sürekli büyümesiyle birlikte gemi personeli üzerinde daha büyük bir ifl bask s n n olmas, kalifiye denizcilere olan talebin önümüzdeki on y l boyunca artmaya devam edece ini gösteriyor. Bu talep ancak istihdam ve e itim düzeylerindeki yükselifl sürdürülebilirse ve israf oranlar düflürülebilirse karfl lanabilir. Ç N: GELECE N GEM NfiACISI In practice, the overall officer shortfall is probably more roblematic than an estimated shortfall of 2% suggests, bearing in mind the obstacles preventing surpluses of some nationalities from compensating shortages elsewhere. Barriers include cultural and language differences, lack of international experience and seafarer nationality restrictions imposed by some flags. KEY ISSUES Changing nationalities Increased demand Dependence on ageing OECD officers Need to progress Asian seafarers to senior positions Need to increase recruitment and reduce wastage Need for improved data The 2005 Update suggests that there is a modest shortage of officers worldwide and a continuing surplus of ratings. While the shortfall of officers is smaller than estimated in 2000, certain sectors of the industry have experienced very severe shortages, and the continuing growth of the world fleet, combined with work pressures on crews, indicate that demand for qualified seafarers will continue to increase over the next decade. This demand will only be met if the increase in levels of recruitment and training is maintained and if wastage rates are reduced. CHINA: BUILDING FOR THE FUTURE The China State Shipbuilding Corporation (CSSC) and China Shipbuilding Industry Corp (CSIC), the conglomerates in charge of most of the country's shipyards, plan to reach the summit of world shipbuilding by 2015 through shipyard modernisation and increased efficiency and rationalisation. China's leaders are confident that the country can overtake Asian shipbuilding rivals Korea and Japan by Indicating the explosive growth of Chinese shipbuilding, its overall share in the world shipbuilding market has jumped almost three-fold at 16.5% compared to just 5.2% in Chinese-built vessels are today sold to 40 countries on all five continents, and include some of the world s most prestigious shipping companies. Already impressive, such growth may be dwarfed in coming years as China has declared its goal of becoming lead shipbuilding nation by China s two main shipyard groups groups (CSSC and CSIC) have adopted different growth strategies in their efforts to add large containerships, VLCCs, ro-ro vessels, FPSOs and more recently, LNGs to their bulker/tanker portfolios. WORLD S BIGGEST SHIPYARD Along with other major developments, the CSSC group is scheduled 060

4 s nda dünyan n en büyük tersanesini infla etmeye haz rlan yor. Bu tersane grubun 2015 y l nda dünyan n bir numaral gemi inflac s haline gelmesini sa layacak. Jiangnan Tersanesi Teknik Müdürü Hu Keyi konu hakk nda flunlar söylüyor, lk aflama Jiangnan Tersanesi nin yerinin 2007 y l nda de- ifltirilmesini kaps yor y l nda yeni tesisler ve Shanghai a ba lant sa layan 7.5 kilometrelik tünel inflas tamamlanm fl olacak. kinci aflama ise Guangzhou bölgesinde yeni bir tersane inflas ve CSSC ye ait di er tersanelerin geniflletilmesi çal flmalar n kaps yor. Toplam kapasitenin 12 milyon dwt e ç kar lmas hedefleniyor. Halen s n rl alan itibariyle üretimi panamax dökme yük gemileri, LPG gemileri ve kimyasal madde gemileri ile s n rl olan Jiangnan Tersanesi yeni tesislerinde daha büyük kapasiteli gemi infla edebilecek. ULUSLARARASI ALANDA REKABETÇ Dalian New Shipbuilding (DNS) Baflkan Paul Sunbo ise, Geçti- imiz birkaç y l boyunca NITC için DNS de infla edilen, ülkenin ilk VLCC lerinin tamamlanmas yla önemli dönüm noktalar yafland. Bu gemiler di er modern tersanelerde gerçeklefltirilen teslimatlarla birlikte Çin de infla edilen gemilerin kalite, performans, inflaat süresi ve ayr ca maliyet aç lar ndan uluslararas alanda rekabet edebilir hale geldi ini gösteriyor, diyor. Ç N GEL YOR Liu, uzun vadede Çin ve Hindistan n denizcilik sektörünün dengesini kökten de ifltirece i, di er yandan ABD ekonomisinin geliflmesi için hala hat r say l r bir yer kald n söylüyor. Liu, Çin in hammadde talebinin devam edece i ve böylece denizcili in görünen gelecekte baflar l olmas n temin edilece inde srar ederek, Çin de sert bir inifl yaflanmas korkusunun kalmad n sözlerine ekliyor. Ekonomisinin patlamas, hammadde talebinin artmas ve gemi infla kapasitesini artt rma çal flmalar yla, Çin gerçekten de önemli bir denizci ülke olarak ortaya ç kmaya bafllad. CDI NIN YEN G R fi MLER CDI (Kimyasal Madde Da t m Enstitüsü) Vakf n n stratejik incelemesinin ard ndan CDI cra Kurulu, yöneticiler taraf ndan yap lan tavsiyeleri onaylad. Yap lan tavsiyeler, Vakf n sorumluluk alan n etkin bir biçimde de ifltirirken faaliyet alan n da geniflletiyor. CDI n n vizyonu, dökme s v tafl mac l ve depolamas ile ilgili olarak kimya sanayine rehberlik etme amac na yönelik lider bir global organizasyon haline gelmek. Yeni bir hizmet müflterileri en tecrübeli kiflilere ve flirketlere ba layacak ve tafl mac l k ve depolama ilgili to build the world s biggest single yard at Chanxing Island, allowing it to become the world s number one shipbuilder by The first phase will involve the relocation of Jiangnan shipyard in 2007, when the new development and the 7.5km tunnel linking it to Shanghai will be completed, says Hu Keyi, technical director at Jiangnan. The second phase will involve the development of a new shipyard in the Guangzhou area plus the expansion of other CSSC shipyards, and total capacity is intended to reach 12m dwt. Jiangnan, presently limited by its site to the production of panamax bulk carriers, LPG and chemical carriers, will move into larger deadweight vessels at its news premises. INTERNATIONALLY COMPETITIVE Over the past few years, important milestones have been passed with completion of the country s first ever VLCCs built here at Dalian New Shipbuliding (DNS) for NITC, says DNS president Paul Sunbo. These vessels, together with deliveries at other state-of-the-art yards, show that China-made vessels are becoming internationally competitive in terms of quality, performance, build time, as well as cost. BULLISH ON CHINA Long term, Mr Liu maintains that China and India have fundamentally redrawn the shipping equation, while there still remains considerable room to expand the US economy. He dismissed fears of a hard landing in China, insisting that its hunger for raw materials will continue, thus propping up shipping fortunes for the foreseeable future. With the booming economy, increased demand for raw materials and a focus on increasing its shipbuilding capacity, China is truly emerging as a key maritime nation. CDI S NEW INITIATIVES Following a strategic review of the CDI (Chemical Distribution Institute) Foundation, the CDI Executive Boards have endorsed recommendations made by the directors. The recommendations effectively modify the remit of the Foundation and enlarge the scope of activity. The vision is for CDI to be the leading global organization to provide chemical industry guidance on bulk liquid transportation and storage. A new service will connect customers with the most experienced individuals, and companies, able to lend assistance and provide guidance on all aspects of transportation and storage. Though active in most regions of the world, the mandate is to develop further in areas where CDI is not established, with the focus on Japan, China and South America. In CDI-M the inspection process is to be revised to accommodate the industry changes that have evolved over the past 11 years and refocus on the physical inspection of the ship. A major change for the scheme is the creation of the CDI-Marine Inspection Department, which will have the responsibility for receiving the inspection request and allocating the inspector. Databases in all schemes are to be enhanced to provide the risk assessor with a more comprehensive package of information through a single portal. Finally, without detracting from the interests of the chemical 062

5 her konuda yard m ve rehberlik sa layabilecek. Dünyan n birçok yerinde aktif olmas na ra men CDI, özellikle Çin ve Güney Amerika olmak üzere henüz faaliyet göstermedi i bölgelerde geliflmeyi hedefliyor. CDI-M de, sektörde geçti imiz 11 y l boyunca meydana gelen de iflimlere uyum sa lamak için denetleme süreci revize edilecek ve gemilerin fiziksel denetimine yeniden odaklan lacak. Yap lacak önemli de iflikliklerden biri de CDI-Deniz Denetleme Departman n n oluflturulmas. Bu departman denetleme taleplerini alarak denetleyicilere da t m ndan sorumlu olacak. Tüm veritabanlar risk tespit memurlar na tek bir portal yoluyla daha kapsaml bir bilgi paketi sa layacak flekilde gelifltirildi. Son olarak, kimya sanayinin menfaatlerine zarar vermeksizin, verilen hizmetler di er tafl mac l k sektörlerine de geniflletilecek. Bu tavsiye do rudan CDI-M Kuru Dökme Yük Gemileri Denetleme Raporu nun gelifltirilmesi ile iliflkili. KURU DÖKME YÜK SEKTÖRÜ CDI-Marine, kurulmufl bulunan kimyasal madde ve LPG gemisi program n n bir uzant s olarak Kuru Dökme Yük Gemileri Denetleme Raporunun (SIR) gelifltirilmesiyle çal flmalar n sürdürecek. Kuru Dökme Yük Gemileri Denetleme Raporu, fosfat, sülfür, tuz ve soda külü gibi kimyasal madde flirketleri ad na tafl nan kuru dökme yüklerin nakliyesi için kullan lan gemileri kapsayacak. Hepsi olmasa bile bu yüklerin baz lar dökme halde tafl nd klar nda belirli birtak m tehlikeler yarat rlar. IT Komitesi 2006 y l nda, 6. Bas m n ve Kuru Dökme Yük ilavesinin uygun hale getirilmesi için yeni ISIS veritaban n n gelifltirilmesi çal flmalar na bafllayacak. Lansman için öngörülen tarih, yeni Entegre Gemi Denetleme Sistemi (ISIS) veritaban n n 2007 y l n n ikinci çeyre inde tan t m yla ayn zamana rastl yor. ISIS TRIPLE3 ÜN YÜKSELT M Triple2 yaz l m kullan larak Entegre Gemi Denetleme Sistemi (ISIS) veritaban na eriflim ve analiz için kullan lan araçlar n 2005 y l yükseltimi, 2004 Kullan c Araflt rmas ve Kullan c Toplant s nda ortaya ç kan hususlar göz önünde bulundurularak gerçeklefltirilen küçük birtak m de ifliklikler içeriyor. Bu de iflikler aras nda flunlar bulunuyor: 1.Gemi kiralayanlar için yeni ISISweb Report Purchased (Sat n Al nan Rapor) özet fonksiyonu. 2.Armatörler için yeni ISISweb Inspection Initiation (Denetleme Bafllatma) hizmeti. 3.SIR ve VPQ için yeni ISISweb h zl gemi arama hizmeti. 4.Aktif Raporlar listelerine eklenen gemi tipi ve denetleme tarihi sütunlar. 5.Aktif Raporlar listelerine eklenen Denetleme Esnas ndaki Faaliyetler sütunu. ISIS veritaban n n ana amac, denetleyici gözlemleri ve armatörün risk de erlendirme ile ilgili görüflleri de dahil olmak üzere gemi denetleme raporlar n toplamak ve analiz etmek. ISIS ayr ca kat l mc tüm flirket ve kurulufllar, armatörler, denetleyiciler ile birlikte di er kullan c lar n bir listesi ve önemli ISIS Mesaj Panosu dahil genel mahiyette bilgiler de içeriyor. Gerekli olabilecek petrol sanayi ve di er sanayi ile ilgili anketleri de kapsayan Q88 program na abone olan armatörler art k gemilerinde do rudan Q88 den ISIS veritaban na belirli birtak m (VPQ.vpi) dosyalar yükleme imkan na da sahipler. & industry, services are to be extended to other transportation sectors. This particular recommendation immediately relates to the development of the CDI-M Dry Bulk Ship Inspection Report. DRY-BULK SECTOR CDI-Marine is to proceed with the development of the Dry Bulk Ship Inspection Report (SIR) as an extension of the established chemical and LPG ship scheme. The Dry Bulk SIR will cover ships utilised to transport those dry bulk cargoes shipped on behalf of chemical companies, e.g. phosphates, sulphur, salt and soda ash. Some, although not all, of these cargoes pose particular hazards when shipped in bulk. In 2006 the IT Committee will start their work on development of the new ISIS database to accommodate the 6th Edition and the Dry Bulk extension. The target date for the launch will coincide with the introduction of the new Integrated Ship Inspection System (ISIS) database in the second quarter of UPGRADE OF ISIS TRIPLE3 The 2005 upgrade to the means of accessing and analysing the Integrated Ship Inspection System (ISIS) database using the Triple3 software features small changes in response to the 2004 User Survey and User Meeting. The changes are as follows: 1. New ISISweb Report Purchased summary function for charterers. 2.New ISISweb Inspection Initiation facility for shipowners. 3.New ISISweb rapid ship search facility for SIR and VPQ. 4. Ship type and date of inspection columns added to Active Reports list. 5. Operations at the Time of Inspection column added to Active Reports list. The main purpose of the ISIS database is to retrieve and analyse ship inspection reports, including inspector observations and shipowner comments for risk assessment ISIS also contains information of a general nature, including listings of all participating companies and organisations, shipowners, inspectors, other users and the important ISIS Message Board. Shipowners who subscribe to the Q88 program, which embraces all the oil major and other industry questionnaires that they may require, now have the facility to import their vessel particular (VPQ.vpi) files directly from Q88 into the ISIS database. & Kaynaklar // Sources: 1. Fairplay, UK 2. Tradewinds 3. Lloyd s List 4. BIMCO 5. CDI (Kimyasal Madde Da t m Enstitüsü // Chemical Distribution Institute) 6. ISF (Uluslararas Denizcilik Federasyonu // International Shipping Federation) 064

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum

stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum KS IH SO A R T D AW LA GV AE stanbul Gemi Finans Forumu Ship Finance Forum arine Money Yunanistan M ile ana sponsor Genel Denizcilik, 3. Marine Money stanbul Gemi Finansman Konferans n n 4 May s Perflembe

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt

2 004 y l ortas ndaki rakamlarla karfl laflt r ld nda bu dwt TREMENDOUS ORDER ACTIVITIES OLA ANÜSTÜ GEM S PAR filer Dünya denizcilik sektöründeki siparifl faaliyetleri 2005 y l nda ola anüstü seviyelere ç kt. 1 Temmuz 2005 itibariyle toplam 226.7 milyon dwt ve 98.5

Detaylı

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO KS HI OS R A T WD A AV EL G A NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively lki 1960 lar n bafllar nda Güverte ve Makine Dairesi ad yla düzenlenen Nor-Shipping 2005 e say l günler kald. 7-10 Haziran

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

ITS 2006 Rotterdam da düzenlenen en önemli denizcilik organizasyonu olacak. ITS 2006 to be major maritime event in Rotterdam

ITS 2006 Rotterdam da düzenlenen en önemli denizcilik organizasyonu olacak. ITS 2006 to be major maritime event in Rotterdam ITS 2006 Rotterdam da düzenlenen en önemli denizcilik organizasyonu olacak ITS 2006 to be major maritime event in Rotterdam u y l Nisan ay nda düzenlenecek olan 19. Uluslararas B Römorkör ve Kurtarma Araçlar

Detaylı

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU

Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:20 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2010 Gemi Sanayicileri AB'ye Bir Ad m Daha Yaklaflt Ship Industrialists are One Step Closer to EU M. M. van Gulpen : Paola Lancellotti: Ali Eser:

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye nin uluslararas bir düzeyde rakip oldu u tart fl lmaz.

200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye nin uluslararas bir düzeyde rakip oldu u tart fl lmaz. May s-haziran / May-june 2006/ No.15 Portre / Portrait Assopiastrelle Yönetim Kurulu Baflkan Alfonso Panzani; 200 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim ve bu rakam n hemen yar s kadar ihracatla, Türkiye

Detaylı

W ithout shipping, intercontinental trade, the bulk

W ithout shipping, intercontinental trade, the bulk INTERNATIONAL SHIPPING: CARRIER OF WORLD TRADE ULUSLARARASI DEN ZC L K DÜNYA T CARET N N TAfiIYICISI Global ekonominin can damar uluslararas denizcilik sektörü, dünya ticaretinin %90 n n tafl nmas ndan

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen

Türk askeri ve ticari gemi infla pazar n ve bu pazar n büyüyen TURKISH MARITIME & NAVAL INDUSTRY PROVEN QUALITY & POWER TÜRK T CAR VE ASKER GEM SANAY KANITLANMIfi KAL TE VE GÜÇ HAL S ÖZTÜRK Turkey is one of the countries that can design and build their own naval and

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey

Foreign direct investment is no longer foreign to Turkey YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher Tahir Uysal Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 8 Baflkan Tahir Uysal ile yeni dönemde YASED Uluslararas Yat r mc lar Derne

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB

Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB Türkiye nin ÇED raporlu ilk sanayi bölgesi: Yalova G OSB The First Industrial Zone with EIA report: Yalova GIOSB > Yaflar Duran Aytafl: > Özdemir Ataseven: > Yat sektörünün envanteri ç k yor Yalova G OSB

Detaylı