17 KÝÞÝ SANDALYELERE ZOR SIÐDI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "17 KÝÞÝ SANDALYELERE ZOR SIÐDI"

Transkript

1 9 Yargý-Sen Genel Baþkaný Ömer Faruk Eminaðaoðlu elindeki BirGün gazetesini gösterince Meclis Adalet Komisyonu nda AKP milletvekilleri Eminaðaoðlu na saldýrdý. Meclis te görüþülen HSYK teklifi için önceki gün Adalet Komisyonu na gelen Yargý-Sen Genel Baþkaný Ömer Faruk Eminaðaoðlu na AKP liler saldýrmýþ, AKP nin küfürbaz milletvekili Zeyid Aslan uçan tekme atmýþtý. Olay sonrasý 5 gün iþ göremez raporu alan Eminaðaoðlu dün tekrar söz almak istedi. Bunun üzerine Provokatör senin burada ne iþin var diyen AKP liler Aðaoðlu nun üzerine yürüyerek konuþturmak istemediler. CHP milletvekilleri ise Eminaðaoðlu nu korumaya aldý. BÝRGÜN ALERJÝSÝ Komisyon da Eminaðaoðlu nun söz alýp alamayacaðý tartýþmalarýnýn yüksek tansiyonlu biçimde sürdüðü sýrada Eminaðaoðlu elindeki BirGün gazetesini havaya kaldýrdý. Geçtiðimiz yýl mart ayýnda Ankara da Eðitim Yasa Tasarýsý ile Kamu Görevlileri Sendikalarý Yasa Tasarýsý nýn geri çekilmesi için eylem düzenledikleri gerekçesiyle KESK li 502 sendikacýya açýlan davanýn görülmesine baþlandý. Beþ gün sürmesi beklenen duruþmada savunma yapan sendikacýlar, çocuk gelinlerin arttýðýna ve son olarak Siirt te 14 yaþýndaki çocuk gelinin öldüðünü hatýrlattý eðitim sistemiyle çocuklarýn eðitim alamaz hale geldiklerine deðinen sendikacýlar, buna karþý çýkan sendikacýlar yargýlanýyor. Ama vatandaþa þiddet uygulayan kolluk kuvvetleri hakkýnda haklarýnda suç duyurularýnda bulunulmasýna raðmen dava açýlmýyor diyerek itiraz etti. 17 KÝÞÝ SANDALYELERE ZOR SIÐDI Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde açýlan davanýn duruþmasý, salonunun dar olmasý sebebiyle Ankara 10. Aðýr Ceza Mahkemesi salonuna alýndý. Türkiye'de patates üretiminde söz sahibi iller arasýnda yer alan Nevþehir'in Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, "Þu anda depolarda tohumluk olarak bekletilen patatesler piyasaya sürülüyor. Görülüyor ki önümüzdeki yýl da patates üretimi az olacak. Çünkü çiftçimiz bu gidiþle ekecek patates tohumu bulamayacak" dedi. Nevþehir, sayýlarý bin 200'ü bulan kayadan oyma depolarýyla son dönemde artan fiyatý ile gündeme gelen patatesin muhafaza edildiði önemli bir merkez konumunda. Ekim alanlarýnda yaþanan daralma, patates fiyatlarýnýn yükselmesine sebep olurken, Nevþehir'de kayadan oyma doðal depolarda çoðu önümüzdeki ekim dönemi... Nevþehir Belediyesi nin çevre bilincinin daha etkin þekilde artýrýlmasý ve bu konumda farkýndalýk oluþturulmasý için yürüttüðü çalýþmalar kapsamýnda okullarda eðitimlere devam ediliyor. Bütün dünyanýn tanýdýðý, bildiði, dünyaca ünlü þarkýcýlarýn deðiþik dillerde þiirlerini bestelediði kaç þair vardýr? Aragon dan Neruda ya uzanýr elbette liste ama uzun deðildir. Bizden bu listeye giren þair ise tek: Nâzým Hikmet. Türk edebiyatýnýn ünlü isimlerinden Cemal Süreya nýn ölümünün 24. yýlý anýsýna, Nevþehir in Ürgüp ilçesine baðlý Akköy ve Ýbrahimpaþa köylerinde yaptýrýlan iki sanat galerisi hizmete kazandýrýldý. Nergis Canefe nin yerel ustalarla çalýþarak sanatçýlara ve sanat tutkunlarýna hizmet etmek amacýyla yaptýrdýðý ve usta yazar ve þair Cemal Süreya nýn ilk þiirlerini topladýðý `Üvercinka ismi verilen...

2 Her þey Kahpe Bizans filminde Mehmet Ali Erbil in söylediði þarkýdaki gibiydi: imparator olmayý caným, kolay mý sandýn? / dünyaya kazýk çaktým, duyulsun adým. / kral da benim, sultan da benim/ bin kere ölsem yine gelirim. / zayýfý da ezerim rüþvet de yerim/ tüm sofralarda hazýr yerim./ ne demek sevgi ne demek dostluk/ benim kendimden baþka dostum yok./ ne halký takarým ne fakire bakarým/ keyfimi bozanýn anasýný satarým./ yaðmur olur yaðar rüzgâr olur eserim./ küçük zelzeleler benim eserim Lakin öncü küçük zelzeleler neticesinde rejimin fay hattý bir kez daha kýrýldý, devlet ikiye bölündü, paralelleþti... Ve aslýnda paralel devlet dedikleri, ikili iktidar Malum, benzer bir durumu Ergenekon sürecinde yaþamýþtýk, ikili iktidar sancýsý altý yýl önce Ýttihatçý Ergenekon ile Ýtilafçý AKP kavgasý olarak gündeme gelmiþti. Þimdi yine ikili iktidar ortamýnda, AKP ile Cemaat ittifaký çözülürken devlet de çözülmüþ oluyorsa, bir nevi Ýnterregnum (hükümdarsýz dönem), yani Fetret Devri mi yaþanýyor? Hal böyle kabul edilince, bu dönemin aþýlmasý için tek seçenek olarak Erdoðansýz AKP çözümü dayatýlýyor. Fiili monarþi rejimi kabak tadý verdi. Ama monarþilerde de Ýnterregnum Yasaðý vardýr. Yani kral ölünce devlet baþsýz kalmaz, saltanat kesintiye uðramaz. Vesayet deðil veraset raconu geçerlidir. Kral öldü yaþasýn kral! lafý bu yüzden söylenir. Þimdilik þunu görebiliyoruz: Vesayet, her neyse, deðiþmeden kalacak ama Erdoðan ýn varisi Bilal oðlan olamayacak. Bu kesin. Çünkü kâðýt üzerinde monarþi rejiminde deðil sömürge tipi bir cumhuriyetteyiz. Ve bu tipimizden ötürü gidiþatýn yönünü ABD tercihi sayesinde görebilmek mümkün. Özel bilgiye, bulguya da gerek yok. MÞ (Malum Þahýs) ABD indinde hâlâ matah bir þahýs olsaydý Cemaat güçleri bu kadar gözünü karartamazdý. Gezi deki dönemeç ardýndan bölgede rüzgârlarýn aleyhine esmesi, Ortadoðu daki fiyaskolarý, Þanghaycý þantajlarý, Çin den füze satýn almaya cüret etmesi gibi geliþmeler ardýndan MÞ nin ayaklarý nihayet suya erdirildi. Japonya seyahatinde tarihi bir açýklama yaparak, Yeni Osmanlýcýlýk iddialarýndan vazgeçirilmiþ olduklarýný alenen þöyle ilan etti: Türkiye nin bölgesel ve küresel güç olmak gibi bir hedefi yok. Türkiye sadece üzerine düþen görevi yapmak suretiyle bir yere oturtuluyor. Yani? Bölgesel ölçekte Yeni Osmanlýcýlýk hevesleri kursaklarýnda kalmýþ, ABD nin verdiði görevleri ifa etmekle yetineceklermiþ. MÞ de interregnum ya da ikili iktidar koþullarý imkân tanýdýðý sürece, yani belli bir süre daha, bölgede olmasa da memlekette kral da benim sultan da benim demeye devam edebilecekmiþ. Görelim bakalým gidiþat ne yana: Elbette kral ölüyorken, yaþasýn kral diyenler öte yana, bozuk düzende saðlam çark olmaz, bu pisliði halk temizleyecek diyenler bu yana DOÐU EROÐLU Yargý-Sen Genel Baþkaný Ömer Faruk Eminaðaoðlu elindeki BirGün gazetesini gösterince Meclis Adalet Komisyonu nda AKP milletvekilleri Eminaðaoðlu na saldýrdý. Meclis te görüþülen HSYK teklifi için önceki gün Adalet Komisyonu na gelen Yargý-Sen Genel Baþkaný Ömer Faruk Eminaðaoðlu na AKP liler saldýrmýþ, AKP nin küfürbaz milletvekili Zeyid Aslan uçan tekme atmýþtý. Olay sonrasý 5 gün iþ göremez raporu alan Eminaðaoðlu dün tekrar söz almak istedi. Bunun üzerine Provokatör senin burada ne iþin var diyen AKP liler Aðaoðlu nun üzerine yürüyerek konuþturmak istemediler. CHP milletvekilleri ise Eminaðaoðlu nu korumaya aldý. BÝRGÜN ALERJÝSÝ Komisyon da Eminaðaoðlu nun söz alýp alamayacaðý tartýþmalarýnýn yüksek tansiyonlu biçimde sürdüðü sýrada Eminaðaoðlu elindeki BirGün gazetesini havaya kaldýrdý. Yargý Sen Baþkaný Eminaðaoðlu nun, 3 Kasým 2013 tarihli gazetemizin Yok saydýklarý sendikayla Avrupa da hava atmýþlar manþetini göstermesi üzerine AKP li milletvekilleri Eminaðaoðlu nun üzerine saldýrdý. AKP Ýstanbul Milletvekili Metin Külünk, yaþanan saldýrý esnasýnda Eminaðaoðlu na 28 Þubat ýn katili dedi. CHP li vekiller ise saldýrý esnasýnda Eminaðaoðlu nu bir kez daha korudu. Komisyon çalýþmasýna ara verildi. Kargaþa sürerken Adalet Komisyonu Baþkaný Ahmet Ýyimaya, Eminaðaoðlu nun komisyondan çýkarýlmasý için karar çýkardý. Eminaðaoðlu komisyondan CHP lilerin Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný M.Arif Parmaksýz yaptýðý açýklamada, 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüðe giren 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasýnýn, iþyerleri için birçok yeni yükümlülüðü beraberinde getirdiðini ifade etti. Son olarak çok tehlikeli ve tehlikeli sýnýfta yer alan ve 50 den az iþçi çalýþtýran iþletmeler için tarihinden itibaren iþ güvenliði uzmaný ve iþyeri hekimi uygulamasý baþladýðýný hatýrlatan Parmaksýz, odalarýnýn üyelerine bu konuda önemli avantajlar saðlayacak bir anlaþmaya imza attýðýný açýkladý. Parmaksýz, Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Kanunu nun iþverenlere Risk Deðerlendirmesi, iþ yeri hekimi ve iþ güvenliði uzmaný çalýþtýrmasý gibi bir çok yükümlülüðü beraberinde getirdiðini ifade ederek, "Yasa, getirilen yeni yükümlülüklere uyulmamasý halinde idari para cezalarýný da oldukça yüksek tuttu. Üyelerimizden gelen talepler doðrultusunda, iþyerleri, bu yasa kapsamýnda bilgilendirecek, uygulamalarýný gerçekleþtirecek ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan yetkilendirilmiþ, üç ayrý firma ile Ticaret ve Sanayi Odasý olarak anlaþma imzaladýk. Üyelerimiz, Odamýz ile anlaþmasý olan þirketleri ile çalýþmalarý halinde yüzde 15 ten baþlayan indirimlerden yararlanacaktýr" þeklinde konuþtu. Kaynak:Nevþehir Gazete korumasý altýnda çýkarýldý. Kavga koridorda da bir süre devam etti. MARJÝNAL BÝRGÜN AKP Bartýn Milletvekili ve Adalet Komisyonu Sözcüsü Yýlmaz Tunç da yaþanan olayý Twitter dan duyururken gazetemiz BirGün ün marjinal olduðunu iddia etti. Saldýrýyý haklý çýkarmaya çalýþan Tunç Yargýçlarýn Sendika kurmasý yasal deðil, Yargýç.Sen.Bþk. olduðunu iddia eden Eminaðaoðlu marjinal Birgün gazetesini açarak provokasyon yapýyor mesajýný takipçileriyle paylaþtý. MALUM GAZETE! AKP Ýzmir Milletvekili Hamza Dað ise Twitter da yaptýðý açýklamada gazetemiz ve Eminaðaoðlu için þu ifadeleri kullandý: Ayaða kalkýp yanýnda getirdiði bir gazeteyi döviz olarak kullanýp milletvekillerini tahrik eden bu savcý provokasyona sebebiyet vermiþtir. Bir hakim ideolojik özelliði herkesçe malum bir gazeteyi (Birgün) eline alarak yasama organýnda eylem yapýyor. AYGÜN: CHP ÇEKÝLMELÝ Komisyon üyesi CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün ise saldýrý sonrasý Twitter dan yayýnladýðý mesajla þu deðerlendirmeyi yaptý: Komisyon toplantýya devam ediyor, milletvekillerimiz büyük oranda çekilmekten yana, ama parti yönetimi kalýp eleþtiri yapmaktan yana. Burada kanun üzerine konuþmanýn bence hiç bir anlamý yok, yapýlmasý gereken Komisyon un çalýþmasýný engellemek veya durdurmaktýr. Yasa geçtiðinde Türkiye yargýsý Cemaatin kontrolünden alýnýp Tayyip-Bekir beylerin tabancasý haline getirilecektir, yapýlmasý gereken sokaða çýkmak, Gezi de olduðu gibi faþist AKP ve Tayyip Erdoðan yasalarýný ve diktatörlüðünü Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, erken yaþta ve zorla yaptýrýlan evlilikler sorununa dikkat çekmek için Nevþehir de açýlan Çocuk Gelinlere Hayýr Fotoðraf Sergisi ne katýldý. Uçan Süpürge Kadýn Ýletiþim ve Araþtýrma Derneðinin, erken yaþta ve zorla yaptýrýlan evlilikler sorununa dikkat çekmek için hazýrladýðý "Çocuk Gelinlere Hayýr" gezici sergisi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde açýldý. Vali Yardýmcýsý Vural Demirtaþ, Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Kaya, üniversite akademik ve idari personeli, öðrenciler ve davetlilerin katýldýðý milyonlarýn eylemiyle durdurmaktýr. *** BirGün ü gösterdim, saldýrdýlar Yaþanan saldýrý üzerine gazetemize açýklama yapan Eminaðaoðlu þunlarý söyledi: Önceki gün komisyondaki söz alma talebimiz dikkate alýnmadýðý, bana çakma baþkan diye hitap edildiði için BirGün Gazetesi nde sendikamýzla ilgili yer alan, Yok saydýklarý sendikayla Avrupa da hava atmýþlar baþlýklý haberi komisyonda gösterdim. Bakýn, siz Avrupa da farklý burada farklý davranýyorsunuz, bu tavrýnýz basýn tarafýndan da görülüyor dedim. BirGün Gazetesi ni gösterdiðim anda yine AKP lilerin saldýrýsýna uðradým. Bu defa pet þiþeler fýrlatarak, su atarak fiili bir saldýrý gerçekleþtirdiler. Üstüm baþým, ceketim ve pantolonum sýrýlsýklam oldu. Böyle bir iradenin çýkartacaðý HSYK yasasýný halkýmýzýn takdirine býrakýyorum da niye HSYK deðiþikliðini referanduma götürdüklerini, þimdi niye tekrar deðiþiklik istediklerini millete açýklasýnlar. BAÞBAKAN DA ORTAK Yaþadýklarý sonrasýnda Baþbakan Erdoðan ýn açýklamalarý ve yasa teklifiyle ilgili de görüþlerini açýklayan Eminaðaoðlu þöyle konuþtu: Önceki gün bizi görmezden gelen komisyon baþkaný, ýsrarlarýmýz üzerine bize dün söz hakký verileceðini söyledi. AKP li Aslan tarafýndan önceki günkü komisyon görüþmeleri sýrasýnda bana atýlan tekme demokrasiye, millet iradesine, yargý baðýmsýzlýðýna atýlmýþ bir tekmeyken, Baþbakan benim o komisyonda olmamý sorguladý. Demokrasi anlayýþýný böylece ortaya koyan Baþbakan, yeni bir tekme sallamýþ oldu. Bu kaba saldýrýyý kýnamasý gereken TBMM Baþkaný ve TBMM Adalet Komisyonu Baþkaný da yaþananlarý görmezden gelerek iktidar ile yasama iradesi arasýnda hiçbir fark kalmadýðýný, kuvvetler ayrýlýðýnýn kâðýt üzerinde olduðunu göstermiþ oldular. Tekmelerle tokatlarla çýkartýlmaya çalýþan bu yasanýn yargýya nasýl etki edeceðini halkýmýz anlasýn. Kaynak:BirGün 13/1/2014 serginin açýlýþýný Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ve protokol üyeleri birlikte geçerleþtirdi. Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ve katýlýmcýlar daha sonra Uçan Süpürge tarafýndan bugüne dek çocuk evliliklerinin önlenmesi amacýyla yurt içi ve yurt dýþýnda yapýlan çalýþmalar sýrasýnda çekilmiþ fotoðraflar, filmler ve hikâyelerin yer aldýðý sergiyi gezdi.

3 Türkiye'de patates üretiminde söz sahibi iller arasýnda yer alan Nevþehir'in Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, "Þu anda depolarda tohumluk olarak bekletilen patatesler piyasaya sürülüyor. Görülüyor ki önümüzdeki yýl da patates üretimi az olacak. Çünkü çiftçimiz bu gidiþle ekecek patates tohumu bulamayacak" dedi. Nevþehir, sayýlarý bin 200'ü bulan kayadan oyma depolarýyla son dönemde artan fiyatý ile gündeme gelen patatesin muhafaza edildiði önemli bir merkez konumunda. Ekim alanlarýnda yaþanan daralma, patates fiyatlarýnýn yükselmesine sebep olurken, Nevþehir'de kayadan oyma doðal depolarda çoðu önümüzdeki ekim dönemi için tohumluk olarak ayrýlan bin ton patates bulunuyor. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Nevþehir'in patates üreticiliðinin yaný sýra kayadan oyma doðal depolarýndan dolayý Türkiye genelinde üretilen patateslerin depolandýðý bir merkez olduðunu, bu depolarda yýl içerisinde dönüþümlü olarak limon ve patatesin muhafaza edildiðini söyledi. Bu ay itibariyle depolarda 400 bin tona yakýn ürün bulunduðunu, bunlardan bir kýsmýnýn önümüzdeki ekim döneminde kullanýlmak için ayrýlan tohumluk patatesler olduðunu belirten Ekiz, ekim alanlarýndaki daralmadan dolayý üretiminin az olmasý nedeniyle depolardaki tohumluklarýn da piyasaya sunulmaya baþlandýðýný kaydetti. Nevþehir'deki depolarda 2013'ün Þubat ayýnda 1 milyon 500 bin ton civarýnda patates bulunurken, þu anda depolardaki patatesin 400 bin tonu geçmediðini ifade eden Ekiz þöyle devam etti: "Elinde patatesi olan çiftçilerimiz için çok mutluyuz. En azýndan geçtiðimiz yýllardan kalan borçlarýný ödeyebilecekler. Fiyatýn bu þekilde olmasý bizi mutlu ediyor dersem bize tüketiciler kýzmasýnlar. Ekemeyen üreticilerimiz açýsýndan ise üzgün olduðumuzu belirtiyoruz. Keþke bu fiyata deðil de bunun yarýsýna satýlsaydý ama daha çok çiftçimiz ekseydi. Þu anda depolarda tohumluk olarak bekletilen patatesler piyasaya sürülüyor. Görülüyor ki önümüzdeki yýl da patates üretimi az olacak. Çünkü çiftçimiz bu gidiþle ekecek patates tohumu bulamayacak." Patatesin fiyatý hiç bir zaman 5 liraya yükselmez 2012'de üreticinin patatesini 20 kuruþa zor sattýðýný bu yýl ise patates üretiminin az olmasý nedeniyle ürünün depodan çýkýþ fiyatýnýn 1 lira 20 kuruþ ile 1 lira 80 kuruþ arasýnda deðiþtiðini dile getiren Ekiz, bu rakamlarýn Ocak ayý sonuna kadar böyle devam edebileceðini ifade etti. Fakat patatesin fiyatýnýn hiç bir zaman perakende de olsa 5 liraya yükselmeyeceðini, söylenilen rakamlarý abartýlý bulduklarýný belirten Ekiz, þunlarý kaydetti: "Piyasadaki patates 5 lira etti 5 lira ediyor sözlerini bir türlü anlamýþ deðiliz. Sebebi þu, bizden 1 lira 80 kuruþa çýkan patatesin manavlara maliyeti zannediyorum 2 lira 20 kuruþu geçmez. Bunun da perakende de satýþýnýn 2 buçuk lira ile 3 lira arasýnda patatesin cinsine ve kalitesine göre deðiþmesi gerekir. Fakat 5 lira rakamýný telaffuz edenlerin ben afaki konuþtuklarýna inanýyorum. Þu andaki bizim depo çýkýþ fiyatlarýmýzýn da Ocak ayý sonuna kadar deðiþeceðini zannetmiyorum. Nisan ayýna doðru Adana ve Hatay bölgesi patateslerinin piyasaya girmesi ile patatesin fiyatlarý otomatik olarak düþecektir. Bu yüksek fiyatlar bir kaç ay daha devam eder." Çiftçiler patateslerini derelere dökmüþtü Önceki yýllarda 20 kuruþa alýcý bulan patatesin bu dönemdeki depo çýkýþ fiyatýnýn 1 lira 80 kuruþa yükseldiðini belirten Ekiz, Nevþehir'de 2012 yýlýnda 78 bin dekar alanda patates ekilirken, 2013 yýlýnda bu rakamýn 40 bin dekara düþtüðünü söyledi. Patates fiyatlarýnýn artmasýnda, üreticilerin geçtiðimiz 3 yýlda ürettikleri ürünlerinin para etmemesinden dolayý 2013 yýlýnda az ekim yapmasý ve alternatif ürünlere yönelmesinin etkili olduðunu dile getiren Ekiz, "Þu anda ülke genelinde patates ekim alanlarýnda bir daralma var. Bu daralma bir devlet politikasý ya da yasak deðil. Çiftçilerimiz son 3 yýlda ürettiklerinin karþýlýðýný alamadýlar ve patateslerini derelere döktüler. 2012'de patatesin depolarýmýzdan çýkýþ fiyatý 20 kuruþtu ve üreticilerimiz bu rakamlardan çok etkilendiler. Geçen yýl da patates ekmekten vazgeçtiler" dedi. Nevþehir genelinde 2011'de 92 bin, 2012'de ise 78 bin dekarlýk alanda patates ekimi yapýldýðýný ve 320 bin ton patates üretildiðini ifade eden Ekiz, 2013'de ise 40 bin dekarda 160 bin ton patates üretildiðini kaydetti. Kaynak:Sondakika Haber büyük ilgi gösterdi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi nin çevre bilincinin daha etkin þekilde artýrýlmasý ve bu konumda farkýndalýk oluþturulmasý için yürüttüðü çalýþmalar kapsamýnda okullarda eðitimlere devam ediliyor. Nevþehir Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen eðitim çalýþmalarýnda öðrencilere çevre bilinci aþýlanmaya çalýþýlýyor. Nevþehir de ambalaj atýklarýnýn, atýk pillerin ve bitkisel atýk yaðlarýn kaynaðýnda ayrý toplanmasýný teþvik etmek için eðitimin oldukça önemli olduðu düþüncesinden hareket eden Nevþehir Belediyesi nin çevre mühendisleri okullarda eðitim çalýþmalarýný sürdürüyorlar. Son olarak Özel Altýnyýldýz Ýlkokulunda düzenlenen eðitim çalýþmalarýna öðrenciler Nevþehir Belediyesi çevre mühendisleri tarafýndan verilen eðitimde çevrenin insan hayatýnda taþýdýðý önem vurgulanýyor ve öðrencilerden çevre konusunda daha duyarlý davranýþ içerisinde olmalarý çeþitli örneklerle aktarýlýyor. Nevþehir Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürlüðünün Nevþehir Ekoloji ve Sosyal Hayatý Geliþtirme Derneði ile iþbirliði içerisinde hazýrlanan eðitimler ve ortak çalýþmalar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Binasý ve Ticaret Kompleksinin kapalý inþaat alaný 51bin 486 metrekare olarak belirlendi. Nevþehir Belediyesi tarafýndan projelendirilen, Nevþehir Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Kompleksi kapsamýnda 500 araçlýk iki katlý otopark, 2 katlý alýþ veriþ merkezi ve toplamda 105 iþyerinin yapýlmasý öngörülüyor. Belediye hizmetlerinin daha etkin þekilde yürütülmesi için fiziki mekan anlamýnda da modern bir hizmet binasýnýn da oluþturulacaðý kompleks içerisinde ayrýca meydan bölümünde sosyal etkinlikler için anfi tiyatro bölümü oluþturulacak. Kule cephelerinde yapýlacak megaboardlar ve ses sistemleri sayesinde de yine çeþitli etkinliklerin yapýlabileceði bir merkeze de dönüþecek alandan binlerce kiþi ayný anda yararlanabilecek. Modern kent oluþumunun en temel yapý sistemlerinden biri olarak da deðerlendirilen Nevþehir Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Kompleksi nin 1 yýl içerisinde hizmete kazandýrýlmasý öngörülüyor. Nevþehir in ana merkezinde olmasý nedeniyle sosyal hayatýn da renklendirileceði bir yaþam alaný haline de gelecek, Nevþehir Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Kompleksi nin,þehir merkezindeki sosyal, kültürel hareketliliðin artýrýlmasýnda önemli bir rol üstlenmesi de hedefleniyor. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Mülkiyeti Nevþehir Belediyesi ne ait eski Devlet Hastanesi nin bulunduðu alanda yaptýrýlacak Nevþehir Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Kompleksinin inþaatý aralýksýz sürüyor. Þehir içi görünümünün deðiþimini saðlayacak tesisin kýsa sürede tamamlanmasýna yönelik çalýþmalar hýz kazanýyor. HBC Mimarlýk Mühendislik Ýnþaat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi tarafýndan yapýmý üstlenilen Nevþehir Belediye Hizmet

4 Hamburg daki hareketin dinamiklerini görmeye çalýþmak, Gezi protestolarýnda ve dünyadaki benzer Occupy hareketlerinde de olduðu üzere hareketin kendine münhasýr haritasýný çýkarmak açýsýndan gayet önemli. Hamburg, son dönemlerde, tarihinde sýk sýk görülen ve solcu gruplar tarafýndan düzenlenen protestolardan en yoðun olanlardan birine tanýklýk ediyor. 21 Aralýk gününde 120 polis ve 500 göstericinin yaralanmasýyla þiddetlenen 7000 den fazla kiþinin katýldýðý protestolarýn kaynaðý, sol gruplar tarafýndan 24 yýldan fazla bir süredir iþgal edilen bina Rote Flora nýn, mülkiyet sahibi Klausmartin Kretschmer in isteði üzerine görevli otoritelerce boþaltýlmasýnýn istenmesi. Olaylarýn þiddetini koruyarak devam etmesi üzerine, 12, 20 ve 28 Aralýk tarihlerinde polis karakollarýna aþýrý sol gruplarca yapýlan saldýrý diyerek gerekçelendiren polis, 4 Ocak sabahý Reeperbahn, Old Town, St. Pauli ve Altona Nord bölgelerini tehlikeli bölge ilan etti. Yeþiller Partisi, Sol Parti ve Hür Demokrat Partisi gibi muhalefet partilerince eleþtirilen tehlikeli bölge kararýnýn, polisin istediði vatandaþa kimlik sorma ve bölgeye giriþ-çýkýþý kontrol altýna almasý gibi hak ihlallerine varan bir sürü tartýþmalý konu yaratmasý, hükümetin ve protestocularýn gündeminin önemli bir parçasý. Bu önlemin ardýndan da þiddetini azaltmýþ gibi görünmeyen Hamburg daki hareketin dinamiklerini görmeye çalýþmak, Gezi protestolarýnda ve dünyadaki benzer Occupy hareketlerinde de olduðu üzere hareketin kendine münhasýr haritasýný çýkarmak açýsýndan gayet önemli. Bir iþgalin tarihi Rote Flora, tarihi 1888 yýlýna dayanan, kaderi ikinci dünya savaþý öncesinde tiyatro salonluðuna ve sonrasýnda 1987 ye kadar alýþveriþ merkezi olmaya kadar giden ve son olarak da 1989 yýlýnda sol görüþlü bir grup tarafýndan, Almanya da etkisini 1970 lerle beraber gösteren squatting * hareketinin bir parçasý olarak iþgal edilen bir bina. Hollandalý sosyolog Hans Pruijt tarafýndan 5 farklý kategori içerisinde deðerlendirilen squatting eylemi, Rote Flora açýsýndan politik nedenlerle iþgal edilen bir alan olarak belirlenebilir dan günümüze kadar ömrünü, iþgalciler tarafýndan oluþturulan bir sosyal, politik ve kültürel merkez halinde kamusal alanýn bir parçasý olarak geçiren bina, þehrin yoksul ve göçmen sýnýflarý açýsýndan Pruijt in tanýmladýðý üzere yoksunluk gereði olarak görülebilecek bir alan iþgal hareketiyle de oldukça baðlantýlý olarak kendini bu protestolarla yeniden üretmekte gibi gözüküyor. Hamburg dan yabancý basýna en fazla yansýyan kýsým, artýk politik bir sembol haline gelmiþ bu binanýn iþgalcilerce elde tutulmasýnýn istenmesi gibi gözüküyor olsa da, Hamburg daki protestolarýn diðer nedenlerini de hesaba katmak þehrin tarihi açýsýndan bir hayli önemli. Almanya nýn The Local gazetesinde yayýmlanan olayla ilgili haberlere ve eylem çaðrýlarýna dayanarak, 21 Aralýk için toplanma çaðrýsý yapan gruplarýn amaçlarý üç çerçevede belirleniyor. Ýlki, Rote Flora sakinlerine yönelik tahliye kararýna karþý; ikincisi, Lampedusa göçmenleri sýnýr dýþýna çýkartma kararýnda olan yönetimin göçmenlere yönelik politikalarý ve ýrkçý yaklaþýmýna yönelik; üçüncüsü ise, uzun bir süredir þehre dair en çok tartýþýlan mevzularýn baþýnda gelen kentsel dönüþümün ESSO evlerinin yýkýlmasý projesiyle birlikte tekrar gündeme gelmesi. Aslýnda, 21 Aralýk öncesinden baþlayan bu protestolar, 2011 yýlýndaki Arab Spring, Indignados ve Occupy Wall Street hareketlerinden etkilenen Occupy Hamburg hareketine kadar dayandýrýlabilecek epey uzun bir tarihe sahip. Herkes için eðitim, iþ, saðlýk gibi alanlarda eþit haklar, konut hakký, yerleþme hakký gibi isteklerden kamusal alana ve kar merkezli projeleri dýþlayarak þehirdeki kentsel dönüþüm projelerinde söz sahibi olmaya kadar bir sürü talep protestocularýn ajandasýnda. Peki, bu talepleri yaratan koþullar Hamburg için nasýl geliþmiþ ve geliþiyor? Rote Flora nýn hikayesi Çoðunlukla þehrin dokusunu ve sembollerini korumaya yönelik adýmlar atmaya çalýþan Hamburg daki þehir yönetimi, Almanya yasalarýna göre squatting eyleminin yasal olmamasýna raðmen, Rote Flora sakinleriyle uzlaþarak 2001 yýlýna kadar binanýn kullanýlmasýna izin verdi de binanýn satýlmasýyla beraber, binayý alan kiþiyle yapýlan anlaþmalar uyarýnca bina günümüze kadar varlýðýný olduðu gibi korumayý baþardý. Lakin, binanýn da bulunduðu bölge Sternschanze için son yýllarda artan lüks konutlar ve ticari merkezlerle birlikte oluþan zenginleþen bölgeye yönelik kar amaçlý yeni projelerin oluþmasý, binanýn sahibi Kretschmer ve yatýrýmcý Gert Baer için binayý iþgalcilerinden temizlemek için haklý bir gereklilik yaratmýþ olmalý ki, iþgalcilerin en geç 20 Aralýk 2013 te binayý boþaltmalarý tebliðinde bulundular. Binadaki gruba hitaben suç ve terör grubu nitelemesinde de bulunduðu protestocularca ileri sürülen binanýn sahibi, Türkiye için özelikle Gezi süreciyle birlikte çok da yabancý olmayan bir þekilde, eylemi itibarsýzlaþtýrma ve deðersizleþtirme çabasýna giriþtiler. Yine ayný bölgede bulunan, þehirdeki gece hayatýnýn merkezi, çoðunlukla genelevlerin ve yoksul göçmenlerin yaþadýðý ESSO evleri de ayný amaç doðrultusunda, o bölge ofisi sorumlusu Andy Grate nin, protestolardan hemen önceki beyanýna göre 2014 ün ilk çeyreðinde yýkým tehlikesiyle karþý karþýya. Helbrecht in bahsettiði üzere en çok 1960 ve 1970 lerde Avrupa þehirlerine yoðun göç ile baþlayarak fenomenleþen kentsel dönüþüm meselesi, birbiriyle çeliþen iki teori olarak ekonomik etkenler ya da sosyokültürel etkenler etrafýnda þekillenebilir. Ýþte, bu açýdan, son 20 yýlda büyük bir deðiþim yaþayan St. Pauli bölgesi, þehir yönetiminin ve özel giriþimcilerin desteðiyle beraber kalkýnarak yüksek gelirli kesimin ve yatýrýmýn merkezi haline geldi. Bununla birlikte halen bölgenin önemli bir kýsmýný oluþturan göçmen ve yoksul kesim için, ekonomik çýkarlar merkezli konumlanan bu kentsel dönüþüm planý bir ötekileþtirmeye ve dýþlamaya neden oldu. 21 Aralýk protestocularý, ilginç bir þekilde adýný mahallede son dönemde açýlan petrol istasyonunun adýndan alan bir hayli eski ESSO evleri için, restorasyon talep etmekte ve bu evlerin lüks konutlara ve ticaret merkezlerine dönüþmesine engel olmaya çalýþýyor. Böylece eyleme katýlanlar, son dönemde Lampedusa dan ülkeye gelmiþ ve þehir yönetimince yerleþme hakký reddedilmiþ çoðunlukla Suriyeli, Mýsýrlý ve Libyalý olan 300 kadar göçmenin ülkede kalmak için verdikleri mücadeleyle beraber, çoðunlukla ESSO evlerinde yaþamlarýný sürdüren yoksul ve yine göçmen kesim için de 3. kuþak insan haklarýndan olan kent hakký savunmasý yapýyorlar. Þehre dair düzenlemelerde o þehirde yaþayan herkesin söz sahibi olmasý gerekliliðini savunan protestocular, son dönemdeki rezidanslarýn, yüksek kiralý konutlarýn ve otellerin sayýsýnýn artmasýyla beraber kamusal alanlarýn gitgide özelleþtirilip iþgal edildiðini belirterek, þehrin herkesin olmasý gerektiðine dikkat çekiyorlar. Tarlabaþý, Armutlu, Gezi, Rote Flora Yani, Hamburg daki bu hareketin dinamiklerinden birini, Türkiye nin de çok yakýndan deneyimlediði Tarlabaþý gibi, Armutlu gibi, Gezi gibi bir sürü kentsel dönüþüm anlamýnda þehir marketi yaratmaya çalýþan yönetimlerin, sermayelerin kendini meþrulaþtýrdýðý bir nokta oluþturuyor. Sanki, þehir kendini metalaþtýrarak sermayenin kendisine kaynak oluþturur hale getiriliyor, ve sakini þehrin öznesi olmaktan uzaklaþýp þehrin nesnesi haline geliyor. Yaþam alanlarýna yönelik neo-liberal yöntemlerden biri olarak görülebilecek kentsel dönüþüm meselesinde, sosyokültürel açýdan farklý gruplarýn entegrasyonunun saðlanmasý en olumlu sonuçlardan birini oluþturabilecekken, rantçýlýk üzerinden ekonomik kazanç amaçlý hedefler maalesef hemen hemen her yerde dereceleri farklý olarak kendisini gösteriyor. * Squatting, kullanýlmayan, boþ binalarýn barýnma amaçlý olarak iþgal edilmesi hareketi. Bu iþgal binanýn sahiplenilmesi deðil kullanýmý amacýyla yapýlýr ve anarþistler, otonomlar ve sosyalistler açýsýndan politik bir eylem biçimidir. Kaynaklar: Pruijt, H. Squatting in Europe English version of Pruijt, H., 2004, Okupar en Europa, in Miguel Martínez Lopez & Ramón Adell (eds) (2004) Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácticas y contextos sociales, Madrid, La Catarata, Helbrecht, I., Die Wiederkehr der Innenstädte. Zur Rolle von Kultur, Kapital und Konsum in der Gentrification in Geographische Zeitschrift (Journal), Vol. 84, No. 1, pp Reeve, Kesia, Squatting Since 1945: The enduring relevance of material need, in Somerville, Peter; Sprigings, Nigel, Housing and Social Policy, London: Routledge, pp , Harms, H. and Schubert, D., Wohnen in Hamburg Ein Stadtführer zu 111 ausgewählten Beispielen, Hamburg 1989 Kaynak (Bianet)

5 Bütün dünyanýn tanýdýðý, bildiði, dünyaca ünlü þarkýcýlarýn deðiþik dillerde þiirlerini bestelediði kaç þair vardýr? Aragon dan Neruda ya uzanýr elbette liste ama uzun deðildir. Bizden bu listeye giren þair ise tek: Nâzým Hikmet. Pete Seeger dan Yves Montand a, pek çok þarkýcý, kendi dillerinde Nâzým Hikmet þarkýlarý söyledi. Ancak hiçbiri, Türkçenin güzelliðini ve bu büyük þairin þiirini tam olarak yansýtamadý. Nâzým Hikmet i kendi dilinde okuyabilmek belki de en büyük þanslarýmýzdan. Onun þiirinden yapýlmýþ þarkýlarý bunca sevmemiz de bundan olmalý. Þu taným yanlýþ olmayacak: Türkçenin en çok bestelenen þairi. O kadar ki alaturkadan arabeske, poptan rock a neredeyse tüm türlerde ve bütün dönemlerde bestelenmiþ Nâzým Hikmet þiirlerine rastlýyoruz. Karlý Kayýn Ormaný ndan Bulutlar Adam Öldürmesin e, Güneþin Sofrasýnda Söylenen Türkü den Asker Kaçaðý na pek çok þiiri, üstelik defalarca bestelendi. Þiirleri, biraz da bu yolla dilden dile yayýldý, ezberlendi. Nâzým Hikmet þarkýlarýnýn çetelesini tutmak, tam bir listesini yapmak mümkün deðil. Ne yaparsanýz yapýn, ne kadar dikkatli çalýþýrsanýz çalýþýn bir yeri mutlaka eksik kalacaktýr. Tamamlasanýz bile yayýnlandýðý an yeni þarkýlarýn eklenmesi kaçýnýlmaz çünkü hâlâ besteleniyor þiirleri Onun için böylesi bir yazýda deðil þarkýlarýn tamamýný anmak, küçük bir kýsmýndan söz etmek bile yer sýnýrýmýzý zorlayacaktýr. Onun için yaklaþan doðum gününü bahane ederek memlekette yapýlmýþ Nâzým Hikmet bestelerine kýsaca göz atalým, belli baþlýlarýný analým Nâzým Hikmet þarkýlarý, taþ plak döneminden beri popüler. Kimi zaman el altýndan yayýldý, kimi zaman onlarý dinlemek moda oldu. Türkiye nin yükselen siyasi dinamikleri bu durumu hep etkiledi. Onun için yazýlmýþ þarkýlarý da hesaba katarsak ciddi bir külliyata ulaþýrýz. Enteresan bir bilgiyle baþlayalým: Münir Nurettin Selçuk, 1933 te yaptýðý bir plakta, Necip Yakup Orkestrasý eþliðinde iki þarký söyler: Kanatlarý Gümüþ Yavru Bir Kuþ ve Martýlar Ah Eder Çýrparlar Kanat. Mineli Kuþ filminden alýnmýþ bu þarkýlar, Tamburi Cemil Bey in oðlu Mesud Cemil e aittir. Sözler, Mümtaz Orhan ýndýr. Muhsin Ertuðrul filmlerinde ve baþta Lüküs Hayat olmak üzere Ekrem Cemal Reþit Rey kardeþlerin yaptýðý operetlerde rastladýðýmýz Mümtaz Osman, aslýnda Nâzým Hikmet in ta kendisi! Nâzým Hikmet þiirlerini besteleyen önemli müzisyenler var: Kerem Güney, Timur Selçuk, Zülfü Livaneli deðiþik dönemlerinde onun deðiþik þiirlerini besteledi. Sadece onun þiirlerinden oluþan albümler de var: Livaneli Nâzým Türküsü nü, Ünol Büyükgönenç Güzel Günler Göreceðiz i yaptý, Fuat Saka, Nâzým Hikmet bestelerini Kerem Gibi de topladý. Fikret Kýzýlok un deneysel albümü Not Defterimden ve Tayfun Erdem in Demir, Kömür ve Þeker / Caz ve Nâzým baþlýklý albümleri, külliyatýn ayrýksý parçalarý. Zülfü Livaneli nin en mühim þarkýlarý, Nâzým Hikmet besteleri. Memetçik Memet, Kýz Çocuðu, Karlý Kayýn Ormaný, Hoþ Geldin Bebek, Hoþça Kal Kardeþim Deniz, Büyük Ýnsanlýk, Bulut mu Olsam, Kurtuluþ Düþü, Vapur, Saat Dört Yoksun bunlardan sadece birkaçý. Üstelik sözlerini Yaþar Kemal in yazdýðý 1977 tarihli Merhaba da þöyle bir selam çakýyor usta ya: Acý da kahýr da çekmiþ geliyor / Güneþten boþanmýþ kopmuþ geliyor / Bir ýþýk selidir, sökmüþ geliyor / Nâzým usta, ulu seller merhaba Livaneli nin Nâzým Türküsü nün kapaðýna yazdýðý not enteresan Karþýlaþtýðý zorluklarý ve ulaþtýðý çözümü þöyle anlatýyor: Yýllarca, Nâzým ýn þiirlerini bestelemeye çalýþtým. Karþýlaþtýðým, hep bir baþarýsýzlýklar zinciriydi. Bir türlü sözle ezgi kaynaþmýyor, zorlama kalýyor, müzik söze göre uzatýlýyordu. Derken bütün bu çalýþmalarý atýp Nâzým ýn þiirini incelemekten yola çýktým. O zaman bir kez daha bilinçli kavradým ki, Nâzým ýn þiirlerinde, hem divan þiiri, hem Batý þiiri, hem de Anadolu halk edebiyatý etkili olmuþtu. ( ) Bu þiirlere uyacak müzik yapýsý, halk müziðinden, Batý müziðinden ve divan müziðinden esintiler taþýmak zorundaydý. 80 li yýllarda, özgün müzik fýrtýnasý eserken, Nâzým Hikmet en çok tutulan þair oldu elbette. Hemen herkesin Nâzým Hikmet þiirleri bestelediði bu dönem, bir Vitamin þarkýsýna þöyle konu oldu: Ellerinde kýrýk bir saz / Nâzým baba bize söz yaz / Dinlenir mi metal pop caz / Yaparýz hep özgün müzik... Ahmet Kaya dan Grup Yorum a, bütün külliyatlarda en az üç Nâzým Hikmet bestesi var. Bu kadar da deðil, Sezen Aksu dan Nükhet Duru ya, Ýlhan Ýrem den Erol Evgin e uzanýyor Nâzým Hikmet seslendirenler. 80 lerde en önemli Nâzým Hikmet bestelerinden birisiyle karþýlaþýyoruz: Cem Karaca nýn Ceviz Aðacý : Hasret i belki de en iyi anlatan þarký Büyük þairin vatan hasretiyle öldüðünü, Moskova ya gömüldüðünü biliyoruz. Cem Karaca, vataninden uzakta kaldýðý yýllarda, Ýstanbul hasretini onun þiiriyle anlatmýþ: Ben bir ceviz aðacýyým Gülhane Parký nda / Ne sen bunun farkýndasýn ne de polis farkýnda Karaca nýn þansý, ölmeden önce vatanýna dönmüþ olmasý. Ayný yýllarda Türkiye ye dönen Melike Demirað Þanar Yurdatapan ikilisinin yaptýðý bir Nâzým Hikmet þarkýsý ayný minvalde: Anjina Pektoris. Cem Karaca ve Þanar Yurdatapan ýn, baþka Nâzým Hikmet þiirlerini de bestelediðini biliyoruz de Cem Karaca nýn müziðiyle farklý bir yoruma kavuþan Þeyh Bedrettin Destaný nýn ayný yýl Zülfü Livaneli tarafýndan bambaþka bir anlayýþla bestelendiðini unutmayalým. Sadece onun þiirinden bestelenmiþ þarkýlar deðil, onun için yapýlan þarkýlar ve baþta kendi sesinden yapýlmýþ plaklar olmak üzere þiirinin yer aldýðý onlarca kayýt var. Yazýyý, Bedri Rahmi Eyüboðlu nun þiirinden Zülfü Livaneli nin bestelediði Yiðidim Aslaným la bitirelim: Þu sýlanýn ufak tefek yollarý / Aðrýdan sýzýdan tutmaz elleri / Tepeden týrnaða þiir gülleri / Yiðidim aslaným burda yatýyor Kaynak:BirGün Rýza AYDIN Avukat, Yazar Kemal Derin in, Hünkâr ýn hayatýný konu edinen Þahdiz romanýndan sonra, Börklüce Mustafa nýn hayatýný iþlediði, Kalplerin Iþýðý adlý romaný da yayýmlandý. Bu yolun ulularý, marifet taltife tabidir demiþler, bizde bu baþarýsýndan dolayý arkadaþýmýzý kutluyoruz. Bu baþarýsýnda, yazarýn, kiþisel yeteneklerinin, çalýþma azminin, büyük rolü vardýr, elbette, bunlar konuþuluyor, konuþulacak da ama biz konunun baþka bir yönüne ýþýk tutmak istiyoruz. Kemal Derin in baþarýsýna etki eden yaþadýðý sosyal çevresinin rolüdür. Fuad Köprülü Türk Edebiyatýnda Ýlk Mutasavvýflar adlý kitabýnda, o zamana kadar, Türk dilinde eþi benzeri olmayan bir þiir geleneðinin kurucusu olan Yunus Emre yi anlatýrken þöyle der: her þahsiyet, hattâ Yunus Emre gibi ibtidâi ve iþlenmemiþ bir lisâna rûhun his inceliklerini samimiyetle yaþatacak ilâhi bir mâhiyet veren dahîler bile, mutlakâ sosyal çevrelerinin mahsûlüdürler. Bu son derece bilimsel bir bakýþ açýsýdýr, Fuad Köprülü nün gayet güzel ifade ettiði, Yunus Emre gibi, bir edebiyatýn yaratýcýsý olan dahiler bile, en sonunda onlarý yaratan sosyal çevrelerinin ürünüdürler. Bu açýdan dâhileri, tarihe damgasýný vurmuþ büyük þahsiyetleri bile anlamak için onlarýn geliþmesine etki eden sosyal çevreyi anlayarak, anlatarak iþe baþlamak gerekir. Doðru yaklaþým budur; bu kiþilerinin oluþmasýna neden olan sosyal çevre nasýldý, bu kiþiler bu sosyal çevrede nasýl geliþti, geliþen bu özel þahsiyet ne tür faaliyetlerde bulunarak bu sosyal çevreyi etkileyip, dönüþtürdü diye, geliþim süreçlerindeki olgulara bakmak gerekir. Nasýl Yunus Emre yi Yunus Emre eden Tabtuk Emre nýn dergâhý ise, Kemal Derin i yaratan da Adana Pir Sultan Abdal Kültür Derneðidir. Kemal Derin hukuk fakültesini bitirip, genç bir avukat olarak Adana ya geldiðinde Pir Sultan Derneðinin oluþturduðu dünyaya dâhil oldu. Eðer o bu sosyal çevrenin içine girip, onlarla aðlayýp, onlarla gülmeyi, onlarla bir ara da yaþamasaydý, bu romanlarý yazma motivasyonunu kendinde bulamazdý. Bu yüzden Kemal Derin arkadaþýmýzýn romanlarýný okurken, onda Pir Sultan Abdal dünyasýnýn etkisini görmemiz gerekir, eðer bunu göremiyorsak eksik bir okuma yapmýþ oluruz. Bu yüzden, okullarýný bitiren gençlerimizin, bu sosyal dünyaya girmeleri bu açýdan çok önemlidir. Biz Kemal Derin arkadaþýmýzýn romanlarýný okurken, ayný zamanda görünenin, arkasýnda yatan bu gerçeði de görüp hissedebilmeliyiz. Romanýn edebi yaný ile iþlediði sosyal konuyu veriþindeki baþarýsý ayrýca yazýlýp konuþulmalýdýr. Bütün dostlarýmýzý, arkadaþlarýmýzý, yârimizi, yarenimizi, Þeyh Bedrettin in yoldaþý Dede Sultan ýn romanýný okumaya davet ediyorum. Kaynak:Evrensel

6 Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Kapadokya Doðal Film Platosu Kitabý Tanýtým Toplantýsý nda konuþan Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde Radyo - Televizyon ve Sinema bölümünün yaný sýra kurulmasý planlanan Ýletiþim Fakültesi ile sanata olan desteklerinin artarak devam edeceðini söyledi. Nevþehir Valiliði ile Nevþehir Hacý Boks takýmýnýn bayan boksörleri,16-23 Ocak 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul un Büyük Çekmece ilçesinde düzenlenecek Bayanlar dalý. Biz de Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi olarak, Güzel Sanatlar Fakültemizde yakýn bir tarihte Radyo - Televizyon ve Sinema bölümünü açarak veya kurmayý planladýðýmýz Ýletiþim Fakültesi ile sanata olan desteðimizi daha yoðun ve etkin bir þekilde devam ettireceðiz. Hepimizin amacý; dünyada eþi ve benzeri olmayan Kapadokya yý her alanda dünyaya tanýtmak ve daha fazla insaný buraya çekebilmektir. Sinema alanýnda yapýlan bu güzel çalýþma da Kapadokya nýn tanýtýmý açýsýndan büyük önem arz etmekte. Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi olarak böyle güzel bir projede yer almaktan çok memnuniyet duyduðumuzu belirtirken, bugün aramýzda bulunan Türk Sinemasýna ve Kapadokya nýn tanýtýmýnda büyük emeði bulunan Sanatçý Kadir Ýnanýr Bey e de teþekkür ediyorum dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç tarafýndan sinema sanatçýsý Kadir Ýnanýr a plaket takdim edildi. Türkiye Boks Þampiyonasýnýn hazýrlýklarýný sürdürüyor. Çalýþmalarýný Türkiye Boks Milli Takým Antrenörü ve Nevþehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Boks antrenörü Mehmet Dalbudak yönetiminde aralýksýz sürdüren Rüveyda Öncül, Medine Mercan ve Gülcihan Gündüz, Türkiye þampiyonasýnda gözlerini Altýn madalyaya dikti. Þampiyonaya iddialý hazýrlanan Nevþehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bayan boks takýmý 14 Ocak da Ýstanbul a hareket etti. Nevþehir'de jandarma ekiplerinin durdurduðu yolcu otobüsünde ipekmez bidonlarýnýn içinde 22 kilo esrar ve 760 paket kaçak sigara ele geçirildi. Jandarma, Nevþehir-Aksaray karayolu üzerinde Acýgöl ilçesine baðlý Tepeköy yol ayrýmýnda yol kontrolü yaptý. Bu kapsamda yolcu otobüsü durdurdu. Malatya- Antalya arasý yolcu taþýmacýlýðý yapan otobüste yapýlan aramada, yolculardan Ý.T.?ye ait pekmez bidonlarý içine gizlenmiþ olarak yaklaþýk 22 kilo esrar ele geçirildi. Yine ayný otobüste A.T.?ye ait bagajda kolide ise 760 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. A.T nin otobüse binmediði kolileri Malatya'dan emanet verdiði öðrenildi. Olay sonrasýnda yakalanan Ý.T. gözaltýna alýndý. Ele geçirilen 22 kilo esrar ve 760 paket kaçak sigaraya ise el konuldu. A.T.nin yakalanmasý için de Malatya jandarmaya bilgi verildi. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. Kaynak:Sondakika Haber Bektaþ Veli Üniversitesi Avrupa Birliði Projeler ve Dýþ Ýliþkiler Koordinasyon Merkezi ortaklýðýnda hazýrlanan ve Ahiler Kalkýnma Ajansý tarafýndan desteklenen Kapadokya Doðal Film Platosu Kitabý Tanýtým Toplantýsý, Kapadokya CCR Hotel de; Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç, protokol üyeleri, ünlü sinema sanatçýsý Kadir Ýnanýr ve eþi Jülide Kural ile davetlilerin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Tanýtým toplantýsýnda konuþan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi olarak, Kapadokya yý güzel kýlan bir projede yer almaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sinemasever bir ailenin kýzý olarak birbirinden deðerli ve eski filmlerin birçoðunu sinemalarda izleme imkâný buldum. Sinema sanatý, insanlara çabuk ulaþan en etkili bir sanat Türk edebiyatýnýn ünlü isimlerinden Cemal Süreya nýn ölümünün 24. yýlý anýsýna, Nevþehir in Ürgüp ilçesine baðlý Akköy ve Ýbrahimpaþa köylerinde yaptýrýlan iki sanat galerisi hizmete kazandýrýldý. Nergis Canefe nin yerel ustalarla çalýþarak sanatçýlara ve sanat tutkunlarýna hizmet etmek amacýyla yaptýrdýðý ve usta yazar ve þair Cemal Süreya nýn ilk þiirlerini topladýðý `Üvercinka ismi verilen her iki köydeki sanat galerisi ve sanat kahvesinde, ilk olarak Zeytin Fotoðraf Amatörleri Derneði (ZEYFOD) üyesi Aydan Tortop, Demet Týðýn Hakman, Emel Semizoðlu, Güvenç Uðuz, Sabriye Çelik in Türkiye nin ve özellikle Burhaniye ve çevresinin yaþamýný anlatan 30 fotoðrafý, Burhaniye Belediyesi nin katkýsý ile sanatseverlerle buluþtu. Kapadokya bölgesinin sanat galerisine sahip ilk köyleri olarak da deðerlendirilen Ürgüp ilçesine baðlý Akköy ve Ýbrahimpaþa köylerinden "Hep Yaþam" konulu fotoðraf sergisine köylülerin ilgisi de yoðun oldu. Sergi, 12 Nisan 2014 tarihine kadar sanatseverlerce gezilebilecek. Her iki köydeki oluþturulan "Üvercinka" isimli sanat galerisi, yerli ve yabancý sanatçýlarýn sanatsal alandaki çalýþmalarý için de kullanýlabilecek. Kaynak:Nevþehir Gazete

7 Türkiye de bugün yaþananlarýn bir benzeri, acaba baþka bir ülkede, baþka bir tarihte yaþandý mý? Yaþandýysa nasýl sonuçlandý? Baþka ülke deneyimlerini bilemem ama Türkiye tarihinde böylesi ilk kez yaþanýyor. TARÝHTE ÝLK KEZ Türkiye cumhuriyeti tarihine baksanýz, tek parti iktidarýnda CHP içi farklý kanat çekiþmeleri var, içinden sonradan kapatýlacak parti üretecek kadar; ama bir iktidar krizine yol açacak boyutta ve muhtevada olmadý bu ayrýþmalar o dönemde. DP dönemi, iktidar içi deðil, iktidar ile muhalefetin kýyasýya kavgasý ve 27 Mayýs a götüren bir çekiþmedir dönemindeki koalisyon hükümetlerini oluþturan partiler arasýndaki çekiþmelere de benzemiyor bugünkü yaþananlar. 12 Eylül 1980 öncesi Birinci ve Ýkinci MC koalisyon hükümetlerini hatýrlayýn; bakanlýklar paylaþýlýr ve herkes gücüne göre kadrolaþýrdý ama paylaþým, yasama, yürütme alanlarýndaydý; bugün olduðu gibi, yargý nýn diðer erklerle çekiþmesi yaþanmadý pek Bugünkü duruma, 12 Eylül sonrasý yaþanan ANAP tek parti iktidarý ve izleyen koalisyon hükümetlerinde de rastlanmadý. Böylesi ilk kez yaþanýyor; ilk kez dýþtan görünümü tek parti, ama içi, politik Ýslamýn farklý cemaatlerinin koalisyonunu olan bir rejim var. Ýlk kez bu cemaatlerden biri yargýda ve emniyette etkin bir kadrolaþma ile yasama ve yürütme erklerini bu kadar köþeye sýkýþtýrdý. Erkler arasý çatýþma, tabii ki daraltýlmýþ kadrajdan görünen kýsým. Kadrajýn gerçeði bize, bu çatýþmanýn sermaye sýnýfý fraksiyonlarý arasýnda, onlarýn farklý dünya tahayyüllerine ve bunun için sürdürdükleri iktidar mücadelelerine kadar çok boyutlu olduðunu gösteriyor. YARGIYI FELÇ ETMEK Bu hakim sýnýf çatýþmasýnýn taraflarýndan FG Cemaatinin hücumcu gücünü Yargý daki kadrolar oluþturuyor. RTE ve çevresi, þu an savunmada. Cemaat, yolsuzluk gibi münbit bir kanattan bindirmeyi üst üste yaparak AKP yi bunalttý. Belli ki iyi çalýþýlmýþ kanat bindirmeleri bunlar. Aylar, belki birkaç yýl önce baþlatýlmýþ, teknik takipler, fotoðraflar, diðer kanýtlar Her hamlenin sonrasý düþünülmüþ gibi. Güç zehirlenmesi yaþayan RTE ve çevresi, kendilerini öylesine dokunulmaz hissetmiþler ki, çalýp çýrpmayla ilgili pek ihtiyatsýz davranmýþlar; Cemaat ve müttefiki dýþ dinamik, bunlarýn hepsini kullanmayý biliyor. RTE, umutsuzca, Cemaatçi yargý nýn önünü kesmeye çalýþýyor, bir yandan yapabildiði kadar hakim,savcý tayinleri ile soruþturmalarý engellemeye çalýþýyor, bir yandan da Anayasa Mahkemesi nden döneceði kesin olsa da, vakit kazandýracak yasa deðiþikliði için çabalýyor. Amaç, yapabileceði kadar baþlatýlmýþ ikinci dalga operasyonlarý engellemek, soðutmak, çarpýtmak. Yaný sýra Zekeriya Öz örneðinde olduðu gibi, cemaatçi yargýyý itibarsýzlaþtýrmak, bu yapýlanlarýn yolsuzluklarla ilgili olmadýðýna, uluslararasý bir komplonun ürünü olduðuna kamuoyunu inandýrmak Yalnýz, o kadar fena yakalanmýþ halde ki RTE ve çevresi, üst üste hata yapýyorlar, özellikle dýþ kamuoyuna madara olmuþ durumdalar. DÝLÝP-AK A GÖRE Bundan sonra olacaklarý RTE muhibbi yazarlardan öðrenmek de bir yöntem; Örneðin 11 Ocak tarihli yazýsýnda Akit ten Abdurrahman Dilipak bakýn neler diyor; O kadar çok senaryo var ki! Þimdi 2 bakanýn daha adý ortaya atýlacak. Kasetler, dosyalar havada uçuþacak.. AK Parti de bir çözülme için ellerinden geleni arkalarýna koymayacaklar.. Eðer bunu bu arada baþarabilirlerse seçimi erteleyebilirler de.. Ama çok zor! Dilipak böyle demekle beraber uyarýlarý da eksik etmiyor; Umarým AK Parti, kendi içindeki AKP lileri de ayýklar.. Hatta, büyükþehir, il belediye baþkan adaylarýný da yeniden gözden geçirse ne iyi eder. Zor bir döneme girerken daha dirençli, dürüst, bilgili ve cesur adaylara ihtiyaç var. Kaset ve dosyasý bulunanlara yönelik tehdit ve þantaj ihtimalini de hesap etmek gerek., ilçe belediye baþkanlarý deðil sadece, belediye meclis üyelerinin de derin ve paralel iliþkileri, kadýn ve para konusunda muhteris olup olmadýklarý ince elenip sýk dokunmasý gereken bir durum.. Keþke bu adamlar elenmeden kendileri izin isteseler. Bunlar, muharebenin daha çok uzun süreceðini ve giderek þenleneceðini gösteriyor. EKONOMÝK KAOS Bu arada, çýrpýnýþ, panik, beraberinde çýlgýnlýðý, paranoyayý da getiriyor. Cemaat in bankasý olarak bilinen Bank Asya ya dönük AKP operasyonu, Bakan Ali Babacan ýn bile aðzýný yüreðine getirdi. Bank Asya dan, THY baþta olmak üzere kamu kuruluþlarýnýn yoðun biçimde mevduat çekmeleri; Ýçiþleri Bakaný nýn bu bankayý hedef göstermesi ile banka, batmanýn þimdilik-eþiðinden döndü. Cemaatin yürüttüðü kampanya ile eksilen mevduatýn yeri doldurulmaya çalýþýldý. Bu tür çýlgýnlýklardan geri durulmayacaðý anlaþýlýyor ama daha vahimi, ekonominin genelinde yaþanan erozyon. Ekonomi ile ilgili bakanlar karanlýkta ýslýk çalarak, bize bir þey olmaz, türküsünü söylüyorlar ama dövizdeki týrmanýþta kendini ifade eden sermaye kaçýþý ve yeni sermayenin uzak duruþu, ekonomik krizin habercisi. Merkez Bankasý, 2.20 TL yi gören dolara müdahaleye hiç cesaret edemiyor. Belli ki umutsuz vaka olarak görüyor. Politik krizin nereye yöneleceðini, derinliðini kestiremiyor ki Niyetlenip rezervden döviz satmaya kalksa, sünger misali, saldýðý her dövizin emileceðinden endiþeli. Piyasada iyice madara olmak da var. Hele ki, Dolar yýlý 1.92 TL ile kapatýr gafý ile bir kez madara olmuþ bir MB Baþkaný varken DEFETMELÝ Fitch, Moody s, den sonra bir karamsar deðerlendirme de S&P den gelir bu hafta. Yarýn açýklanacak cari açýk verisi, onu takip eden gün açýklanacak iþsizlik verisi hiç iç açýcý olmayacaðý gibi yabancý yatýrýmcýyý da biraz daha uzaklaþtýracak. Þimdiden bir dizi yatýrým niyeti askýya alýndý. Konut almaya, kredi kullanmaya niyeti olanlar, dur bakalým a geçtiler. Bu döviz kuru ile yapýlan her ithalat, enflasyon olarak dönüþe baþladý bile. Doðalgaz zammýný evde zor tutuyorlar. Devamý elektrik zammý demek zaten. Politik kriz aþýlmadýkça, ekonomik kriz mukadder. Ondan sonra da çýk çýkabilirsen iþin içinden Bütün bunlarý halkýn baþýna örenlere seyirci kalmayýp, politik krizlerini de, davet ettikleri ekonomik krizi de alýp baþlarýna çalmak, süpürüp atmak, tek yol Aksi taktirde, çýlgýnlýklarý, paranoyalarý, entrikalarý ile yangýn yerine çevirdikleri bu ülkede milyonlarca masuma da aðýr bedeller ödetecekler (Yurt) Hasan Akbaþ Geçtiðimiz yýl mart ayýnda Ankara da Eðitim Yasa Tasarýsý ile Kamu Görevlileri Sendikalarý Yasa Tasarýsý nýn geri çekilmesi için eylem düzenledikleri gerekçesiyle KESK li 502 sendikacýya açýlan davanýn görülmesine baþlandý. Beþ gün sürmesi beklenen duruþmada savunma yapan sendikacýlar, çocuk gelinlerin arttýðýna ve son olarak Siirt te 14 yaþýndaki çocuk gelinin öldüðünü hatýrlattý eðitim sistemiyle çocuklarýn eðitim alamaz hale geldiklerine deðinen sendikacýlar, buna karþý çýkan sendikacýlar yargýlanýyor. Ama vatandaþa þiddet uygulayan kolluk kuvvetleri hakkýnda haklarýnda suç duyurularýnda bulunulmasýna raðmen dava açýlmýyor diyerek itiraz etti. 17 KÝÞÝ SANDALYELERE ZOR SIÐDI Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde açýlan davanýn duruþmasý, salonunun dar olmasý sebebiyle Ankara 10. Aðýr Ceza Mahkemesi salonuna alýndý. Bu salonda yetersiz kaldý bu yüzden KESK liler salona kitlesel katýlmadý. Yargýlananlar için sadece 17 kiþilik oturma alaný bulunan sandalyelere KESK Baþkaný Lami Özgen, KESK Genel Sekreteri Ýsmail Hakký Tombul, eski DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Eðitim-Sen Baþkaný Ünsal Yýldýz ýn aralarýnda bulunduðu çok sayýda sendikacý oturdu. Duruþma 17 kiþi için kimlik tespitlerinin yapýlmasýyla baþladý. Mahkeme heyeti duruþmanýn parça parça ifadeler alýnarak üst üste beþ sürebileceði öngörüsünde bulundu. DEMOKRATÝK EYLEMDÝ, POLÝSLERCE ENGELLENDÝ Duruþmada, KESK lilerin avukatý Bediha Boran, mahkeme heyetine eylemlerin suç oluþturmadýðýný bu nedenle sendikacýlarýn ifadeleri dahi alýnmadan derhal beraat kararý verilmesi gerektiðini iletti. Mahkeme bu talebi reddetti. Duruþmada savunma yapan Eðitim Sen Genel Baþkaný Ünsal Yýldýz, eðitim sistemiyle bilimsel eðitimin önünün týkanmasýna bir itiraz olarak eylem yapmak istediklerini söyledi. Ancak, demokratik eylem haklarýnýn polis müdahalesi ile engellendiðine vurgu yapan Yýldýz, yeni eðitim sistemiyle binlerce kýz öðrencinin okulu býraktýðýna dikkat çekti. Yýldýz, Yasasý sonucu çocuk gelinlerin arttýðýný belirterek, Siirt te intihar eden 14 yaþýndaki çocuðu örnek gösterdi. Yýldýz, Bu yasadan sonra on binlerce kýz öðrenci okulu býraktý. Çocuk gelinler daha da çoðalýyor dedi. Eðitimin geleceði için eðitimcilerin itiraz hakkýnýn olduðunu belirten Yýldýz, bu durumun yargýlamaya dahi konu olmamasý gerektiðinin altýný çizdi. ASIL DAVA ÞÝDDET UYGULAYAN POLÝSE AÇILMALI Eski DÝSK Baþkaný Erol Ekici de, bu yasayla çocuk iþçiliðinin arttýðýný, baðýmsýz laik demokratik eðitime darbe vurulduðunu söyledi. Buna karþý eylem yapmanýn demokratik bir hak olduðunu dile getirirken, Asýl dava demokratik haklarýný kullanmak isteyenlere yönelik þiddet kullananlara açýlmalýdýr dedi. Diðer sendikacýlar da sýrasýyla savunmalarýný yaptý. Sendikacýlar savunmalarýnda, yapýlan yürüyüþün demokratik haklar çerçevesinde yapýldýðýný ve müdahalenin emniyet güçleri tarafýndan yol kapatmak suretiyle yapýldýðýný ifade ettiler. AVRUPA DAKÝ EMEKÇÝLER KESK LÝLERÝN YANINDA Duruþma sonrasý sendikacýlar adliye önünde basýn açýklamasý yaptýlar. Açýklamaya Avrupa dan duruþmayý izlemek için gelen sendikacýlar da katýldý. Burada konuþan KESK Genel Baþkaný Lami Özgen, KESK i sindirme ve itibarsýzlaþtýrma çabalarýnýn devam ettirildiðini, ancak bu giriþimlerin KESK lileri Türkiye nin ve emekçilerin gelecek mücadelesinden alýkoyamayacaðýný söyledi. Eylemde sýrasýyla Ýngiltere Öðretmenler Sendikasýndan Chris Weavers, Avusturya Kamu Çalýþanlarý Sendikasýndan Gunter Vukosits, Avrupa Sendika Konfederasyonundan Ýgnocia Doresk, Yunanistan Öðretmenler Sendikasýndan Nikolai Stomatis, Eðitim Sendikasý Konfederasyonundan Bronidir Sirukels, Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikalarý Konfederasyonunundan Jan Willieam Goudiran da konuþma yaparak, KESK lilerin yanýnda olduklarýný ve Avrupa daki emekçilerle birlikte dayanýþma içinde olacaklarýný bildirdiler. Açýklamaya TMMOB Genel Baþkaný Mehmet Soðancý da destek verdi. 20 YE YAKIN YABANCI SENDÝKACI DURUÞMAYI ÝZLEDÝ Duruþmayý Ýngiltere Öðretmenler Sendikasýndan (NASAWT) Chris Weavers, Avusturya Kamu Çalýþanlarý Sendikasýndan (SGB) Gunter Vukosits, Avrupa Sendika Konfederasyonundan (ETUC) Ýgnocia Doresk, Yunanistan Öðretmenler Sendikasýndan (OLME) Nikolai Stomatis, Eðitim Sendikasý Konfederasyonundan (ETUCE) Bronidir Sirukels, Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikalarý Konfederasyonundan (EPSU) Jan Willieam Goudiran gibi 20 ye yakýn yabancý sendikacý da izledi. Kaynak:Evrensel

8 Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Bilgisayar Mühendisleri Odasý, 5651 Sayýlý Yasa da yapýlmasý önerilen deðiþiklikler üzerine 8 Ocak 2014 tarihinde bir basýn açýklamasý yaptý. Türkiye de Ýnternet yeni bir tehlikeyle karþý karþýya! 5651 sayýlý yasada yapýlmasý önerilen deðiþikliklerle; URL bazlý eriþim engelleme, TÝB Baþkaný ve Bakan emriyle eriþim engellemeleri, daha fazla takip ve sansür hayatýmýza giriyor. Yok olan basýn özgürlüðünün ardýndan Ýnternet de tamamen kontrol ve denetim altýna alýnmak isteniyor. Türkiye de Ýnternet le ilgili ilk yasal düzenleme olarak 5651 sayýlý Ýnternet Ortamýnda Yapýlan Yayýnlarýn Düzenlenmesi ve Bu Yayýnlar Yoluyla Ýþlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkýnda Kanun, 2007 yýlýnda yürürlüðe girmiþtir. Yasanýn uygulanmasýyla baþlayan eriþim engellemeleri, Ýnternet kullanýcýlarýnýn büyük çoðunluðunun faydalandýðý hizmetleri de kapsadýkça düzenlemeye karþý tepkiler artmýþ, kullanýcýlar Ýnternet ortamýnda büyüyen tepkilerin ardýndan ilk olarak 19 Haziran 2010'da gerçekleþtirilen bir eylemle, "Sansürsüz Ýnternet" isteklerini sokakta dile getirmiþlerdir yýlýnda "Ýnternet in Güvenli Kullanýmýna Ýliþkin Usul ve Esaslar" yönetmeliðiyle gündeme gelen "Aile ve Çocuk Filtresi" düzenlemeleri ile birlikte sansür tartýþmalarý alevlenmiþ ve 15 Mayýs 2011 tarihinde Türkiye nin birçok ilinde kitlesel eylemler gerçekleþtirilmiþtir sayýlý yasa konusunda, baþta yurtiçinden uzmanlarýn ve konuyla ilgili demokratik kitle örgütlerinin yoðun eleþtirileri, yapýlan çalýþtaylar, uluslararasý tepkiler ve AÝHM kararý varken; bütün bunlar dikkate alýnmadýðý gibi Ýnternet üzerinden yapýlan yayýnlarý daha yoðun bir baský ve denetim altýna almak üzere yeni bir düzenleme önerisi önümüze getirilmiþtir. Deðiþiklik Teklifinin Kapsamý TBMM Baþkanlýðý na yine bir "torba yasa" içerisinde sunulan kanun deðiþikliði teklifi ile, 5651 sayýlý yasada yapýlmasý öngörülen deðiþikliklerin baþlýcalarý þunlardýr: - Engelleme öncesi, "Uyar-Kaldýr" mekanizmasýnýn iþletilmesi öne çýkarýlmaktadýr. - Eriþim Saðlayacýlarý Birliði kurularak, TÝB ve mahkeme kararlarýnýn bu birlik üzerinden uygulanmasý öngörülmektedir. - DNS tabanlý engellemenin yaný sýra, URL ve IP tabanlý engelleme ile engelleme yöntemleri geniþletilmektedir. - TÝB Baþkaný veya ilgili Bakan ýn talimatýyla eriþim engelleme mümkün hale getirilmektedir. - Yer saðlayýcýlara yönelik hapis cezasý para cezasýna dönüþtürülmektedir. - Ýnternet trafik bilgisinin zorunlu tutulma süresi 6 aydan 1 yýla çýkarýlmaktadýr. - Hukuki karar süreçlerinin daha çabuk sonuçlandýrýlmasý hedeflenmektedir. Ýlk olarak Gezi Direniþi boyunca "üç maymun"u oynayan merkez medyaya alternatif olarak, insanlarýn Ýnternet ve özellikle sosyal medya üzerinden doðru bilgiye ulaþmasýnýn sonrasýnda gündeme gelen bu düzenleme ile ilgili Temmuz 2013'te çýkan haberlere göre; Ulaþtýrma Bakanlýðý kullanýcý bilgilerini alabilmek için Twitter dan Türkiye de ofis açmasý talebinde bulunmuþtur. Twitter ise öncelikle hapis yerine para cezasý olmak üzere yasal düzenlemelerde deðiþikliði þart koþmuþtur Deðiþiklikler Ne Anlama Geliyor? - Eriþim engelleme, bugünkü haliyle, mahkeme kararý veya Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý nýn (TÝB) bazý katalog suçlar için re sen karar vermesiyle uygulanmaktadýr. Yeni deðiþikliklerle, TÝB Baþkaný veya Bakan ýn talimatýyla eriþimin engellenmesi, ifade özgürlüðünün önündeki en büyük tehditlerden biridir. - "Uyar-Kaldýr" uygulamasý halihazýrda, büyük ölçekli içerik saðlayýcýlarýn kendi içlerinde - doðru ya da yanlýþ - kullandýðý bir yöntemdir. Bu düzenleme küçük ölçekli, özellikle yerel içerik saðlayýcýlar açýsýndan baský ve otosansür mekanizmasýna dönüþecektir. Bu ayný zamanda, içeriðe yönelik müdahalelerin takibinin de artýk mümkün olamayacaðý anlamýna gelmektedir. - URL tabanlý engelleme, daha geliþmiþ denetim ve takip altyapýlarýnýn kullanýlmasýný gerektirecektir. Bu altyapýlarýn nasýl kullanýlacaðýný, TÝB in izleme ve takip konusundaki kötü siciline bakarak öngörmek mümkündür. - Eriþim Saðlayýcýlarý Birliði nin asli görevi eriþim engellemek olarak tanýmlanmýþtýr. Ayrýca birlikle ilgili mali düzenlemeler ve denetim altyapýlarý, Türkiye de Ýnternet eriþiminin maliyetini artýracaktýr. - Kayýtlarýn uzun süre tutulacak olmasý, verinin iþlenmesi ve fiþleme uygulamalarýnýn önünü açmaktadýr. - Karar alma süreçlerinin daha çabuk sonuçlanmasý için getirilen zaman kriterleri, konuya uzak adli personelin hatalý karar almasýna neden olabilecektir. Bunlarýn ötesinde, - Yer saðlayýcýlarýn sýnýflandýrýlmasý, hak ve yükümlülükler bakýmýndan farklýlaþtýrýlmasý (yönetmelik ile düzenlenecek), - URL engelleme iþleminde, anahtar kelime bazlý engelleme kullanýlmasý, - Özellikle sosyal medya düþünüldüðünde "Tekzip" yayýmlama uygulamasý, - Eriþim saðlayýcýnýn alternatif eriþim yollarýný engelleyici tedbirleri almasý, gibi net olmayan ve ucu açýk deðiþiklikler, uygulama biçimine baðlý olarak endiþe uyandýrýcý niteliktedir. Genel Deðerlendirme Mevcut haliyle dahi çokça eleþtiri almýþ ve tepki görmüþ 5651 sayýlý yasayý iyileþtirmek yerine, gelen tüm eleþtiri ve tepkilere kulaklarýný týkayarak sansürü ve takibin kapsamýný artýran bu deðiþiklik önerisi iktidarýn demokrasi anlayýþýný açýkça gözler önüne sermektedir. Büyük sermaye gruplarýnýn tekelinde olan geleneksel medya araçlarýnýn üzerindeki siyasal baský ve basýnýn bir toplumsal manipülasyon aracýna dönüþmesi Gezi direniþiyle birlikte alenileþmiþ; Ýnternet alternatif bir iletiþim, doðru bilgiye uðraþma aracý olarak daha da önem kazanmýþtýr. Ýnternet in saðladýðý bilgiye eriþim ve ifade özgürlüðü ortamýndan duyulan rahatsýzlýk, baþta Baþbakan olmak üzere iktidarýn birçok farklý temsilcisi tarafýndan dile getirilmiþtir. Ýþte bu rahatsýzlýðýn ve korkunun bir sonucu olarak uygulamaya sokulmak istenen düzenleme, çaðýmýzý ve Ýnternet i anlamaktan uzak, arkaik bir zihniyetin son hezeyanlarýdýr. Bugüne kadar Ýnternet i kontrol altýna almaya çalýþan her müdahaleye karþý alternatif araçlar ve yöntemler geliþtirilmiþ, bu düzenlemeler Ýnternet in kayýt dýþý kýsmýný (darknet/deepweb) büyütmekten baþka bir iþe yaramamýþtýr sayýlý yasa ile ilgili bugüne kadar insan haklarý, teknik ve hukuki çerçevede pek çok deðerlendirme ve önerinin bu düzenleme teklifiyle birlikte hiçbir geçerliliðinin kalmadýðý görülmektedir sayýlý yasa, önerilen haliyle artýk iyileþtirilmesi mümkün olmayan, tarihin çöplüðüne atýlmasý gereken bir düzenleme olarak deðerlendirilmelidir yýlýnda taslak olarak TBMM ye sunulan "Kiþisel Verilerin Korunmasý Kanunu" yýllardýr gündeme alýnmazken, jet hýzýyla alt komisyondan geçerek TBMM ye sunulan bu deðiþiklik teklifiyle birlikte, bir Ýnternet kolluðu olarak engelleme ve takipten sorumlu Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý na bir MÝT görevlisinin atanmasý da, TÝB in geçmiþ uygulamalarýný aratacak bir sansür ve denetim sürecinin habercisidir. Haziran direniþinin egemen blokta yarattýðý kýrýlmayla hukukun uygulanmasýndaki keyfiyet, devlet idaresindeki sorumsuzluk ve yolsuzluk, yönetenlerin ve onlarýn medyasýnýn yalanlarý ortaya saçýlmýþtýr. Hiçbir sansür uygulamasý bu pisliði kapatmaya yetmeyecektir, halkýn adalet, demokrasi ve özgürlük talebini bastýramayacaktýr. Bilgisayar Mühendisleri Odasý olarak, bilginin özgür dolaþýmýný ve ifade özgürlüðünü hedef alan her türlü baskýcý, sansürcü, anti-demokratik uygulamanýn karþýsýnda mücadele edeceðimizi bir kez daha kamuoyuna saygýyla duyururuz. Bilgisayar Mühendisleri Odasý 1. Dönem Yönetim Kurulu

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl

haber TMMOB ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Eskiþehir Ýl Koordinasyon Kurulu nun düzenlemiþ olduðu ESKÝÞEHÝR KENT SEMPOZYUMU 28-2 Þubat tarihinde Eskiþehir Anemon

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı