17 KÝÞÝ SANDALYELERE ZOR SIÐDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "17 KÝÞÝ SANDALYELERE ZOR SIÐDI"

Transkript

1 9 Yargý-Sen Genel Baþkaný Ömer Faruk Eminaðaoðlu elindeki BirGün gazetesini gösterince Meclis Adalet Komisyonu nda AKP milletvekilleri Eminaðaoðlu na saldýrdý. Meclis te görüþülen HSYK teklifi için önceki gün Adalet Komisyonu na gelen Yargý-Sen Genel Baþkaný Ömer Faruk Eminaðaoðlu na AKP liler saldýrmýþ, AKP nin küfürbaz milletvekili Zeyid Aslan uçan tekme atmýþtý. Olay sonrasý 5 gün iþ göremez raporu alan Eminaðaoðlu dün tekrar söz almak istedi. Bunun üzerine Provokatör senin burada ne iþin var diyen AKP liler Aðaoðlu nun üzerine yürüyerek konuþturmak istemediler. CHP milletvekilleri ise Eminaðaoðlu nu korumaya aldý. BÝRGÜN ALERJÝSÝ Komisyon da Eminaðaoðlu nun söz alýp alamayacaðý tartýþmalarýnýn yüksek tansiyonlu biçimde sürdüðü sýrada Eminaðaoðlu elindeki BirGün gazetesini havaya kaldýrdý. Geçtiðimiz yýl mart ayýnda Ankara da Eðitim Yasa Tasarýsý ile Kamu Görevlileri Sendikalarý Yasa Tasarýsý nýn geri çekilmesi için eylem düzenledikleri gerekçesiyle KESK li 502 sendikacýya açýlan davanýn görülmesine baþlandý. Beþ gün sürmesi beklenen duruþmada savunma yapan sendikacýlar, çocuk gelinlerin arttýðýna ve son olarak Siirt te 14 yaþýndaki çocuk gelinin öldüðünü hatýrlattý eðitim sistemiyle çocuklarýn eðitim alamaz hale geldiklerine deðinen sendikacýlar, buna karþý çýkan sendikacýlar yargýlanýyor. Ama vatandaþa þiddet uygulayan kolluk kuvvetleri hakkýnda haklarýnda suç duyurularýnda bulunulmasýna raðmen dava açýlmýyor diyerek itiraz etti. 17 KÝÞÝ SANDALYELERE ZOR SIÐDI Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde açýlan davanýn duruþmasý, salonunun dar olmasý sebebiyle Ankara 10. Aðýr Ceza Mahkemesi salonuna alýndý. Türkiye'de patates üretiminde söz sahibi iller arasýnda yer alan Nevþehir'in Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, "Þu anda depolarda tohumluk olarak bekletilen patatesler piyasaya sürülüyor. Görülüyor ki önümüzdeki yýl da patates üretimi az olacak. Çünkü çiftçimiz bu gidiþle ekecek patates tohumu bulamayacak" dedi. Nevþehir, sayýlarý bin 200'ü bulan kayadan oyma depolarýyla son dönemde artan fiyatý ile gündeme gelen patatesin muhafaza edildiði önemli bir merkez konumunda. Ekim alanlarýnda yaþanan daralma, patates fiyatlarýnýn yükselmesine sebep olurken, Nevþehir'de kayadan oyma doðal depolarda çoðu önümüzdeki ekim dönemi... Nevþehir Belediyesi nin çevre bilincinin daha etkin þekilde artýrýlmasý ve bu konumda farkýndalýk oluþturulmasý için yürüttüðü çalýþmalar kapsamýnda okullarda eðitimlere devam ediliyor. Bütün dünyanýn tanýdýðý, bildiði, dünyaca ünlü þarkýcýlarýn deðiþik dillerde þiirlerini bestelediði kaç þair vardýr? Aragon dan Neruda ya uzanýr elbette liste ama uzun deðildir. Bizden bu listeye giren þair ise tek: Nâzým Hikmet. Türk edebiyatýnýn ünlü isimlerinden Cemal Süreya nýn ölümünün 24. yýlý anýsýna, Nevþehir in Ürgüp ilçesine baðlý Akköy ve Ýbrahimpaþa köylerinde yaptýrýlan iki sanat galerisi hizmete kazandýrýldý. Nergis Canefe nin yerel ustalarla çalýþarak sanatçýlara ve sanat tutkunlarýna hizmet etmek amacýyla yaptýrdýðý ve usta yazar ve þair Cemal Süreya nýn ilk þiirlerini topladýðý `Üvercinka ismi verilen...

2 Her þey Kahpe Bizans filminde Mehmet Ali Erbil in söylediði þarkýdaki gibiydi: imparator olmayý caným, kolay mý sandýn? / dünyaya kazýk çaktým, duyulsun adým. / kral da benim, sultan da benim/ bin kere ölsem yine gelirim. / zayýfý da ezerim rüþvet de yerim/ tüm sofralarda hazýr yerim./ ne demek sevgi ne demek dostluk/ benim kendimden baþka dostum yok./ ne halký takarým ne fakire bakarým/ keyfimi bozanýn anasýný satarým./ yaðmur olur yaðar rüzgâr olur eserim./ küçük zelzeleler benim eserim Lakin öncü küçük zelzeleler neticesinde rejimin fay hattý bir kez daha kýrýldý, devlet ikiye bölündü, paralelleþti... Ve aslýnda paralel devlet dedikleri, ikili iktidar Malum, benzer bir durumu Ergenekon sürecinde yaþamýþtýk, ikili iktidar sancýsý altý yýl önce Ýttihatçý Ergenekon ile Ýtilafçý AKP kavgasý olarak gündeme gelmiþti. Þimdi yine ikili iktidar ortamýnda, AKP ile Cemaat ittifaký çözülürken devlet de çözülmüþ oluyorsa, bir nevi Ýnterregnum (hükümdarsýz dönem), yani Fetret Devri mi yaþanýyor? Hal böyle kabul edilince, bu dönemin aþýlmasý için tek seçenek olarak Erdoðansýz AKP çözümü dayatýlýyor. Fiili monarþi rejimi kabak tadý verdi. Ama monarþilerde de Ýnterregnum Yasaðý vardýr. Yani kral ölünce devlet baþsýz kalmaz, saltanat kesintiye uðramaz. Vesayet deðil veraset raconu geçerlidir. Kral öldü yaþasýn kral! lafý bu yüzden söylenir. Þimdilik þunu görebiliyoruz: Vesayet, her neyse, deðiþmeden kalacak ama Erdoðan ýn varisi Bilal oðlan olamayacak. Bu kesin. Çünkü kâðýt üzerinde monarþi rejiminde deðil sömürge tipi bir cumhuriyetteyiz. Ve bu tipimizden ötürü gidiþatýn yönünü ABD tercihi sayesinde görebilmek mümkün. Özel bilgiye, bulguya da gerek yok. MÞ (Malum Þahýs) ABD indinde hâlâ matah bir þahýs olsaydý Cemaat güçleri bu kadar gözünü karartamazdý. Gezi deki dönemeç ardýndan bölgede rüzgârlarýn aleyhine esmesi, Ortadoðu daki fiyaskolarý, Þanghaycý þantajlarý, Çin den füze satýn almaya cüret etmesi gibi geliþmeler ardýndan MÞ nin ayaklarý nihayet suya erdirildi. Japonya seyahatinde tarihi bir açýklama yaparak, Yeni Osmanlýcýlýk iddialarýndan vazgeçirilmiþ olduklarýný alenen þöyle ilan etti: Türkiye nin bölgesel ve küresel güç olmak gibi bir hedefi yok. Türkiye sadece üzerine düþen görevi yapmak suretiyle bir yere oturtuluyor. Yani? Bölgesel ölçekte Yeni Osmanlýcýlýk hevesleri kursaklarýnda kalmýþ, ABD nin verdiði görevleri ifa etmekle yetineceklermiþ. MÞ de interregnum ya da ikili iktidar koþullarý imkân tanýdýðý sürece, yani belli bir süre daha, bölgede olmasa da memlekette kral da benim sultan da benim demeye devam edebilecekmiþ. Görelim bakalým gidiþat ne yana: Elbette kral ölüyorken, yaþasýn kral diyenler öte yana, bozuk düzende saðlam çark olmaz, bu pisliði halk temizleyecek diyenler bu yana DOÐU EROÐLU Yargý-Sen Genel Baþkaný Ömer Faruk Eminaðaoðlu elindeki BirGün gazetesini gösterince Meclis Adalet Komisyonu nda AKP milletvekilleri Eminaðaoðlu na saldýrdý. Meclis te görüþülen HSYK teklifi için önceki gün Adalet Komisyonu na gelen Yargý-Sen Genel Baþkaný Ömer Faruk Eminaðaoðlu na AKP liler saldýrmýþ, AKP nin küfürbaz milletvekili Zeyid Aslan uçan tekme atmýþtý. Olay sonrasý 5 gün iþ göremez raporu alan Eminaðaoðlu dün tekrar söz almak istedi. Bunun üzerine Provokatör senin burada ne iþin var diyen AKP liler Aðaoðlu nun üzerine yürüyerek konuþturmak istemediler. CHP milletvekilleri ise Eminaðaoðlu nu korumaya aldý. BÝRGÜN ALERJÝSÝ Komisyon da Eminaðaoðlu nun söz alýp alamayacaðý tartýþmalarýnýn yüksek tansiyonlu biçimde sürdüðü sýrada Eminaðaoðlu elindeki BirGün gazetesini havaya kaldýrdý. Yargý Sen Baþkaný Eminaðaoðlu nun, 3 Kasým 2013 tarihli gazetemizin Yok saydýklarý sendikayla Avrupa da hava atmýþlar manþetini göstermesi üzerine AKP li milletvekilleri Eminaðaoðlu nun üzerine saldýrdý. AKP Ýstanbul Milletvekili Metin Külünk, yaþanan saldýrý esnasýnda Eminaðaoðlu na 28 Þubat ýn katili dedi. CHP li vekiller ise saldýrý esnasýnda Eminaðaoðlu nu bir kez daha korudu. Komisyon çalýþmasýna ara verildi. Kargaþa sürerken Adalet Komisyonu Baþkaný Ahmet Ýyimaya, Eminaðaoðlu nun komisyondan çýkarýlmasý için karar çýkardý. Eminaðaoðlu komisyondan CHP lilerin Nevþehir Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný M.Arif Parmaksýz yaptýðý açýklamada, 30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüðe giren 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasýnýn, iþyerleri için birçok yeni yükümlülüðü beraberinde getirdiðini ifade etti. Son olarak çok tehlikeli ve tehlikeli sýnýfta yer alan ve 50 den az iþçi çalýþtýran iþletmeler için tarihinden itibaren iþ güvenliði uzmaný ve iþyeri hekimi uygulamasý baþladýðýný hatýrlatan Parmaksýz, odalarýnýn üyelerine bu konuda önemli avantajlar saðlayacak bir anlaþmaya imza attýðýný açýkladý. Parmaksýz, Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Kanunu nun iþverenlere Risk Deðerlendirmesi, iþ yeri hekimi ve iþ güvenliði uzmaný çalýþtýrmasý gibi bir çok yükümlülüðü beraberinde getirdiðini ifade ederek, "Yasa, getirilen yeni yükümlülüklere uyulmamasý halinde idari para cezalarýný da oldukça yüksek tuttu. Üyelerimizden gelen talepler doðrultusunda, iþyerleri, bu yasa kapsamýnda bilgilendirecek, uygulamalarýný gerçekleþtirecek ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý tarafýndan yetkilendirilmiþ, üç ayrý firma ile Ticaret ve Sanayi Odasý olarak anlaþma imzaladýk. Üyelerimiz, Odamýz ile anlaþmasý olan þirketleri ile çalýþmalarý halinde yüzde 15 ten baþlayan indirimlerden yararlanacaktýr" þeklinde konuþtu. Kaynak:Nevþehir Gazete korumasý altýnda çýkarýldý. Kavga koridorda da bir süre devam etti. MARJÝNAL BÝRGÜN AKP Bartýn Milletvekili ve Adalet Komisyonu Sözcüsü Yýlmaz Tunç da yaþanan olayý Twitter dan duyururken gazetemiz BirGün ün marjinal olduðunu iddia etti. Saldýrýyý haklý çýkarmaya çalýþan Tunç Yargýçlarýn Sendika kurmasý yasal deðil, Yargýç.Sen.Bþk. olduðunu iddia eden Eminaðaoðlu marjinal Birgün gazetesini açarak provokasyon yapýyor mesajýný takipçileriyle paylaþtý. MALUM GAZETE! AKP Ýzmir Milletvekili Hamza Dað ise Twitter da yaptýðý açýklamada gazetemiz ve Eminaðaoðlu için þu ifadeleri kullandý: Ayaða kalkýp yanýnda getirdiði bir gazeteyi döviz olarak kullanýp milletvekillerini tahrik eden bu savcý provokasyona sebebiyet vermiþtir. Bir hakim ideolojik özelliði herkesçe malum bir gazeteyi (Birgün) eline alarak yasama organýnda eylem yapýyor. AYGÜN: CHP ÇEKÝLMELÝ Komisyon üyesi CHP Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün ise saldýrý sonrasý Twitter dan yayýnladýðý mesajla þu deðerlendirmeyi yaptý: Komisyon toplantýya devam ediyor, milletvekillerimiz büyük oranda çekilmekten yana, ama parti yönetimi kalýp eleþtiri yapmaktan yana. Burada kanun üzerine konuþmanýn bence hiç bir anlamý yok, yapýlmasý gereken Komisyon un çalýþmasýný engellemek veya durdurmaktýr. Yasa geçtiðinde Türkiye yargýsý Cemaatin kontrolünden alýnýp Tayyip-Bekir beylerin tabancasý haline getirilecektir, yapýlmasý gereken sokaða çýkmak, Gezi de olduðu gibi faþist AKP ve Tayyip Erdoðan yasalarýný ve diktatörlüðünü Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hasan KANKAL Nevþehir Hacý Bektaþ Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Kýlýç, erken yaþta ve zorla yaptýrýlan evlilikler sorununa dikkat çekmek için Nevþehir de açýlan Çocuk Gelinlere Hayýr Fotoðraf Sergisi ne katýldý. Uçan Süpürge Kadýn Ýletiþim ve Araþtýrma Derneðinin, erken yaþta ve zorla yaptýrýlan evlilikler sorununa dikkat çekmek için hazýrladýðý "Çocuk Gelinlere Hayýr" gezici sergisi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde açýldý. Vali Yardýmcýsý Vural Demirtaþ, Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Kaya, üniversite akademik ve idari personeli, öðrenciler ve davetlilerin katýldýðý milyonlarýn eylemiyle durdurmaktýr. *** BirGün ü gösterdim, saldýrdýlar Yaþanan saldýrý üzerine gazetemize açýklama yapan Eminaðaoðlu þunlarý söyledi: Önceki gün komisyondaki söz alma talebimiz dikkate alýnmadýðý, bana çakma baþkan diye hitap edildiði için BirGün Gazetesi nde sendikamýzla ilgili yer alan, Yok saydýklarý sendikayla Avrupa da hava atmýþlar baþlýklý haberi komisyonda gösterdim. Bakýn, siz Avrupa da farklý burada farklý davranýyorsunuz, bu tavrýnýz basýn tarafýndan da görülüyor dedim. BirGün Gazetesi ni gösterdiðim anda yine AKP lilerin saldýrýsýna uðradým. Bu defa pet þiþeler fýrlatarak, su atarak fiili bir saldýrý gerçekleþtirdiler. Üstüm baþým, ceketim ve pantolonum sýrýlsýklam oldu. Böyle bir iradenin çýkartacaðý HSYK yasasýný halkýmýzýn takdirine býrakýyorum da niye HSYK deðiþikliðini referanduma götürdüklerini, þimdi niye tekrar deðiþiklik istediklerini millete açýklasýnlar. BAÞBAKAN DA ORTAK Yaþadýklarý sonrasýnda Baþbakan Erdoðan ýn açýklamalarý ve yasa teklifiyle ilgili de görüþlerini açýklayan Eminaðaoðlu þöyle konuþtu: Önceki gün bizi görmezden gelen komisyon baþkaný, ýsrarlarýmýz üzerine bize dün söz hakký verileceðini söyledi. AKP li Aslan tarafýndan önceki günkü komisyon görüþmeleri sýrasýnda bana atýlan tekme demokrasiye, millet iradesine, yargý baðýmsýzlýðýna atýlmýþ bir tekmeyken, Baþbakan benim o komisyonda olmamý sorguladý. Demokrasi anlayýþýný böylece ortaya koyan Baþbakan, yeni bir tekme sallamýþ oldu. Bu kaba saldýrýyý kýnamasý gereken TBMM Baþkaný ve TBMM Adalet Komisyonu Baþkaný da yaþananlarý görmezden gelerek iktidar ile yasama iradesi arasýnda hiçbir fark kalmadýðýný, kuvvetler ayrýlýðýnýn kâðýt üzerinde olduðunu göstermiþ oldular. Tekmelerle tokatlarla çýkartýlmaya çalýþan bu yasanýn yargýya nasýl etki edeceðini halkýmýz anlasýn. Kaynak:BirGün 13/1/2014 serginin açýlýþýný Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ve protokol üyeleri birlikte geçerleþtirdi. Rektör Prof. Dr. Filiz Kýlýç ve katýlýmcýlar daha sonra Uçan Süpürge tarafýndan bugüne dek çocuk evliliklerinin önlenmesi amacýyla yurt içi ve yurt dýþýnda yapýlan çalýþmalar sýrasýnda çekilmiþ fotoðraflar, filmler ve hikâyelerin yer aldýðý sergiyi gezdi.

3 Türkiye'de patates üretiminde söz sahibi iller arasýnda yer alan Nevþehir'in Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, "Þu anda depolarda tohumluk olarak bekletilen patatesler piyasaya sürülüyor. Görülüyor ki önümüzdeki yýl da patates üretimi az olacak. Çünkü çiftçimiz bu gidiþle ekecek patates tohumu bulamayacak" dedi. Nevþehir, sayýlarý bin 200'ü bulan kayadan oyma depolarýyla son dönemde artan fiyatý ile gündeme gelen patatesin muhafaza edildiði önemli bir merkez konumunda. Ekim alanlarýnda yaþanan daralma, patates fiyatlarýnýn yükselmesine sebep olurken, Nevþehir'de kayadan oyma doðal depolarda çoðu önümüzdeki ekim dönemi için tohumluk olarak ayrýlan bin ton patates bulunuyor. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Ekiz, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Nevþehir'in patates üreticiliðinin yaný sýra kayadan oyma doðal depolarýndan dolayý Türkiye genelinde üretilen patateslerin depolandýðý bir merkez olduðunu, bu depolarda yýl içerisinde dönüþümlü olarak limon ve patatesin muhafaza edildiðini söyledi. Bu ay itibariyle depolarda 400 bin tona yakýn ürün bulunduðunu, bunlardan bir kýsmýnýn önümüzdeki ekim döneminde kullanýlmak için ayrýlan tohumluk patatesler olduðunu belirten Ekiz, ekim alanlarýndaki daralmadan dolayý üretiminin az olmasý nedeniyle depolardaki tohumluklarýn da piyasaya sunulmaya baþlandýðýný kaydetti. Nevþehir'deki depolarda 2013'ün Þubat ayýnda 1 milyon 500 bin ton civarýnda patates bulunurken, þu anda depolardaki patatesin 400 bin tonu geçmediðini ifade eden Ekiz þöyle devam etti: "Elinde patatesi olan çiftçilerimiz için çok mutluyuz. En azýndan geçtiðimiz yýllardan kalan borçlarýný ödeyebilecekler. Fiyatýn bu þekilde olmasý bizi mutlu ediyor dersem bize tüketiciler kýzmasýnlar. Ekemeyen üreticilerimiz açýsýndan ise üzgün olduðumuzu belirtiyoruz. Keþke bu fiyata deðil de bunun yarýsýna satýlsaydý ama daha çok çiftçimiz ekseydi. Þu anda depolarda tohumluk olarak bekletilen patatesler piyasaya sürülüyor. Görülüyor ki önümüzdeki yýl da patates üretimi az olacak. Çünkü çiftçimiz bu gidiþle ekecek patates tohumu bulamayacak." Patatesin fiyatý hiç bir zaman 5 liraya yükselmez 2012'de üreticinin patatesini 20 kuruþa zor sattýðýný bu yýl ise patates üretiminin az olmasý nedeniyle ürünün depodan çýkýþ fiyatýnýn 1 lira 20 kuruþ ile 1 lira 80 kuruþ arasýnda deðiþtiðini dile getiren Ekiz, bu rakamlarýn Ocak ayý sonuna kadar böyle devam edebileceðini ifade etti. Fakat patatesin fiyatýnýn hiç bir zaman perakende de olsa 5 liraya yükselmeyeceðini, söylenilen rakamlarý abartýlý bulduklarýný belirten Ekiz, þunlarý kaydetti: "Piyasadaki patates 5 lira etti 5 lira ediyor sözlerini bir türlü anlamýþ deðiliz. Sebebi þu, bizden 1 lira 80 kuruþa çýkan patatesin manavlara maliyeti zannediyorum 2 lira 20 kuruþu geçmez. Bunun da perakende de satýþýnýn 2 buçuk lira ile 3 lira arasýnda patatesin cinsine ve kalitesine göre deðiþmesi gerekir. Fakat 5 lira rakamýný telaffuz edenlerin ben afaki konuþtuklarýna inanýyorum. Þu andaki bizim depo çýkýþ fiyatlarýmýzýn da Ocak ayý sonuna kadar deðiþeceðini zannetmiyorum. Nisan ayýna doðru Adana ve Hatay bölgesi patateslerinin piyasaya girmesi ile patatesin fiyatlarý otomatik olarak düþecektir. Bu yüksek fiyatlar bir kaç ay daha devam eder." Çiftçiler patateslerini derelere dökmüþtü Önceki yýllarda 20 kuruþa alýcý bulan patatesin bu dönemdeki depo çýkýþ fiyatýnýn 1 lira 80 kuruþa yükseldiðini belirten Ekiz, Nevþehir'de 2012 yýlýnda 78 bin dekar alanda patates ekilirken, 2013 yýlýnda bu rakamýn 40 bin dekara düþtüðünü söyledi. Patates fiyatlarýnýn artmasýnda, üreticilerin geçtiðimiz 3 yýlda ürettikleri ürünlerinin para etmemesinden dolayý 2013 yýlýnda az ekim yapmasý ve alternatif ürünlere yönelmesinin etkili olduðunu dile getiren Ekiz, "Þu anda ülke genelinde patates ekim alanlarýnda bir daralma var. Bu daralma bir devlet politikasý ya da yasak deðil. Çiftçilerimiz son 3 yýlda ürettiklerinin karþýlýðýný alamadýlar ve patateslerini derelere döktüler. 2012'de patatesin depolarýmýzdan çýkýþ fiyatý 20 kuruþtu ve üreticilerimiz bu rakamlardan çok etkilendiler. Geçen yýl da patates ekmekten vazgeçtiler" dedi. Nevþehir genelinde 2011'de 92 bin, 2012'de ise 78 bin dekarlýk alanda patates ekimi yapýldýðýný ve 320 bin ton patates üretildiðini ifade eden Ekiz, 2013'de ise 40 bin dekarda 160 bin ton patates üretildiðini kaydetti. Kaynak:Sondakika Haber büyük ilgi gösterdi. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Cuma Onur ÞAHÝN Nevþehir Belediyesi nin çevre bilincinin daha etkin þekilde artýrýlmasý ve bu konumda farkýndalýk oluþturulmasý için yürüttüðü çalýþmalar kapsamýnda okullarda eðitimlere devam ediliyor. Nevþehir Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen eðitim çalýþmalarýnda öðrencilere çevre bilinci aþýlanmaya çalýþýlýyor. Nevþehir de ambalaj atýklarýnýn, atýk pillerin ve bitkisel atýk yaðlarýn kaynaðýnda ayrý toplanmasýný teþvik etmek için eðitimin oldukça önemli olduðu düþüncesinden hareket eden Nevþehir Belediyesi nin çevre mühendisleri okullarda eðitim çalýþmalarýný sürdürüyorlar. Son olarak Özel Altýnyýldýz Ýlkokulunda düzenlenen eðitim çalýþmalarýna öðrenciler Nevþehir Belediyesi çevre mühendisleri tarafýndan verilen eðitimde çevrenin insan hayatýnda taþýdýðý önem vurgulanýyor ve öðrencilerden çevre konusunda daha duyarlý davranýþ içerisinde olmalarý çeþitli örneklerle aktarýlýyor. Nevþehir Belediyesi Strateji Geliþtirme Müdürlüðünün Nevþehir Ekoloji ve Sosyal Hayatý Geliþtirme Derneði ile iþbirliði içerisinde hazýrlanan eðitimler ve ortak çalýþmalar önümüzdeki günlerde de devam edecek. Binasý ve Ticaret Kompleksinin kapalý inþaat alaný 51bin 486 metrekare olarak belirlendi. Nevþehir Belediyesi tarafýndan projelendirilen, Nevþehir Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Kompleksi kapsamýnda 500 araçlýk iki katlý otopark, 2 katlý alýþ veriþ merkezi ve toplamda 105 iþyerinin yapýlmasý öngörülüyor. Belediye hizmetlerinin daha etkin þekilde yürütülmesi için fiziki mekan anlamýnda da modern bir hizmet binasýnýn da oluþturulacaðý kompleks içerisinde ayrýca meydan bölümünde sosyal etkinlikler için anfi tiyatro bölümü oluþturulacak. Kule cephelerinde yapýlacak megaboardlar ve ses sistemleri sayesinde de yine çeþitli etkinliklerin yapýlabileceði bir merkeze de dönüþecek alandan binlerce kiþi ayný anda yararlanabilecek. Modern kent oluþumunun en temel yapý sistemlerinden biri olarak da deðerlendirilen Nevþehir Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Kompleksi nin 1 yýl içerisinde hizmete kazandýrýlmasý öngörülüyor. Nevþehir in ana merkezinde olmasý nedeniyle sosyal hayatýn da renklendirileceði bir yaþam alaný haline de gelecek, Nevþehir Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Kompleksi nin,þehir merkezindeki sosyal, kültürel hareketliliðin artýrýlmasýnda önemli bir rol üstlenmesi de hedefleniyor. Sulucakarahöyük/NEVÞEHÝR Hüseyin KAÝM Mülkiyeti Nevþehir Belediyesi ne ait eski Devlet Hastanesi nin bulunduðu alanda yaptýrýlacak Nevþehir Belediye Hizmet Binasý ve Ticaret Kompleksinin inþaatý aralýksýz sürüyor. Þehir içi görünümünün deðiþimini saðlayacak tesisin kýsa sürede tamamlanmasýna yönelik çalýþmalar hýz kazanýyor. HBC Mimarlýk Mühendislik Ýnþaat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi tarafýndan yapýmý üstlenilen Nevþehir Belediye Hizmet

4 Hamburg daki hareketin dinamiklerini görmeye çalýþmak, Gezi protestolarýnda ve dünyadaki benzer Occupy hareketlerinde de olduðu üzere hareketin kendine münhasýr haritasýný çýkarmak açýsýndan gayet önemli. Hamburg, son dönemlerde, tarihinde sýk sýk görülen ve solcu gruplar tarafýndan düzenlenen protestolardan en yoðun olanlardan birine tanýklýk ediyor. 21 Aralýk gününde 120 polis ve 500 göstericinin yaralanmasýyla þiddetlenen 7000 den fazla kiþinin katýldýðý protestolarýn kaynaðý, sol gruplar tarafýndan 24 yýldan fazla bir süredir iþgal edilen bina Rote Flora nýn, mülkiyet sahibi Klausmartin Kretschmer in isteði üzerine görevli otoritelerce boþaltýlmasýnýn istenmesi. Olaylarýn þiddetini koruyarak devam etmesi üzerine, 12, 20 ve 28 Aralýk tarihlerinde polis karakollarýna aþýrý sol gruplarca yapýlan saldýrý diyerek gerekçelendiren polis, 4 Ocak sabahý Reeperbahn, Old Town, St. Pauli ve Altona Nord bölgelerini tehlikeli bölge ilan etti. Yeþiller Partisi, Sol Parti ve Hür Demokrat Partisi gibi muhalefet partilerince eleþtirilen tehlikeli bölge kararýnýn, polisin istediði vatandaþa kimlik sorma ve bölgeye giriþ-çýkýþý kontrol altýna almasý gibi hak ihlallerine varan bir sürü tartýþmalý konu yaratmasý, hükümetin ve protestocularýn gündeminin önemli bir parçasý. Bu önlemin ardýndan da þiddetini azaltmýþ gibi görünmeyen Hamburg daki hareketin dinamiklerini görmeye çalýþmak, Gezi protestolarýnda ve dünyadaki benzer Occupy hareketlerinde de olduðu üzere hareketin kendine münhasýr haritasýný çýkarmak açýsýndan gayet önemli. Bir iþgalin tarihi Rote Flora, tarihi 1888 yýlýna dayanan, kaderi ikinci dünya savaþý öncesinde tiyatro salonluðuna ve sonrasýnda 1987 ye kadar alýþveriþ merkezi olmaya kadar giden ve son olarak da 1989 yýlýnda sol görüþlü bir grup tarafýndan, Almanya da etkisini 1970 lerle beraber gösteren squatting * hareketinin bir parçasý olarak iþgal edilen bir bina. Hollandalý sosyolog Hans Pruijt tarafýndan 5 farklý kategori içerisinde deðerlendirilen squatting eylemi, Rote Flora açýsýndan politik nedenlerle iþgal edilen bir alan olarak belirlenebilir dan günümüze kadar ömrünü, iþgalciler tarafýndan oluþturulan bir sosyal, politik ve kültürel merkez halinde kamusal alanýn bir parçasý olarak geçiren bina, þehrin yoksul ve göçmen sýnýflarý açýsýndan Pruijt in tanýmladýðý üzere yoksunluk gereði olarak görülebilecek bir alan iþgal hareketiyle de oldukça baðlantýlý olarak kendini bu protestolarla yeniden üretmekte gibi gözüküyor. Hamburg dan yabancý basýna en fazla yansýyan kýsým, artýk politik bir sembol haline gelmiþ bu binanýn iþgalcilerce elde tutulmasýnýn istenmesi gibi gözüküyor olsa da, Hamburg daki protestolarýn diðer nedenlerini de hesaba katmak þehrin tarihi açýsýndan bir hayli önemli. Almanya nýn The Local gazetesinde yayýmlanan olayla ilgili haberlere ve eylem çaðrýlarýna dayanarak, 21 Aralýk için toplanma çaðrýsý yapan gruplarýn amaçlarý üç çerçevede belirleniyor. Ýlki, Rote Flora sakinlerine yönelik tahliye kararýna karþý; ikincisi, Lampedusa göçmenleri sýnýr dýþýna çýkartma kararýnda olan yönetimin göçmenlere yönelik politikalarý ve ýrkçý yaklaþýmýna yönelik; üçüncüsü ise, uzun bir süredir þehre dair en çok tartýþýlan mevzularýn baþýnda gelen kentsel dönüþümün ESSO evlerinin yýkýlmasý projesiyle birlikte tekrar gündeme gelmesi. Aslýnda, 21 Aralýk öncesinden baþlayan bu protestolar, 2011 yýlýndaki Arab Spring, Indignados ve Occupy Wall Street hareketlerinden etkilenen Occupy Hamburg hareketine kadar dayandýrýlabilecek epey uzun bir tarihe sahip. Herkes için eðitim, iþ, saðlýk gibi alanlarda eþit haklar, konut hakký, yerleþme hakký gibi isteklerden kamusal alana ve kar merkezli projeleri dýþlayarak þehirdeki kentsel dönüþüm projelerinde söz sahibi olmaya kadar bir sürü talep protestocularýn ajandasýnda. Peki, bu talepleri yaratan koþullar Hamburg için nasýl geliþmiþ ve geliþiyor? Rote Flora nýn hikayesi Çoðunlukla þehrin dokusunu ve sembollerini korumaya yönelik adýmlar atmaya çalýþan Hamburg daki þehir yönetimi, Almanya yasalarýna göre squatting eyleminin yasal olmamasýna raðmen, Rote Flora sakinleriyle uzlaþarak 2001 yýlýna kadar binanýn kullanýlmasýna izin verdi de binanýn satýlmasýyla beraber, binayý alan kiþiyle yapýlan anlaþmalar uyarýnca bina günümüze kadar varlýðýný olduðu gibi korumayý baþardý. Lakin, binanýn da bulunduðu bölge Sternschanze için son yýllarda artan lüks konutlar ve ticari merkezlerle birlikte oluþan zenginleþen bölgeye yönelik kar amaçlý yeni projelerin oluþmasý, binanýn sahibi Kretschmer ve yatýrýmcý Gert Baer için binayý iþgalcilerinden temizlemek için haklý bir gereklilik yaratmýþ olmalý ki, iþgalcilerin en geç 20 Aralýk 2013 te binayý boþaltmalarý tebliðinde bulundular. Binadaki gruba hitaben suç ve terör grubu nitelemesinde de bulunduðu protestocularca ileri sürülen binanýn sahibi, Türkiye için özelikle Gezi süreciyle birlikte çok da yabancý olmayan bir þekilde, eylemi itibarsýzlaþtýrma ve deðersizleþtirme çabasýna giriþtiler. Yine ayný bölgede bulunan, þehirdeki gece hayatýnýn merkezi, çoðunlukla genelevlerin ve yoksul göçmenlerin yaþadýðý ESSO evleri de ayný amaç doðrultusunda, o bölge ofisi sorumlusu Andy Grate nin, protestolardan hemen önceki beyanýna göre 2014 ün ilk çeyreðinde yýkým tehlikesiyle karþý karþýya. Helbrecht in bahsettiði üzere en çok 1960 ve 1970 lerde Avrupa þehirlerine yoðun göç ile baþlayarak fenomenleþen kentsel dönüþüm meselesi, birbiriyle çeliþen iki teori olarak ekonomik etkenler ya da sosyokültürel etkenler etrafýnda þekillenebilir. Ýþte, bu açýdan, son 20 yýlda büyük bir deðiþim yaþayan St. Pauli bölgesi, þehir yönetiminin ve özel giriþimcilerin desteðiyle beraber kalkýnarak yüksek gelirli kesimin ve yatýrýmýn merkezi haline geldi. Bununla birlikte halen bölgenin önemli bir kýsmýný oluþturan göçmen ve yoksul kesim için, ekonomik çýkarlar merkezli konumlanan bu kentsel dönüþüm planý bir ötekileþtirmeye ve dýþlamaya neden oldu. 21 Aralýk protestocularý, ilginç bir þekilde adýný mahallede son dönemde açýlan petrol istasyonunun adýndan alan bir hayli eski ESSO evleri için, restorasyon talep etmekte ve bu evlerin lüks konutlara ve ticaret merkezlerine dönüþmesine engel olmaya çalýþýyor. Böylece eyleme katýlanlar, son dönemde Lampedusa dan ülkeye gelmiþ ve þehir yönetimince yerleþme hakký reddedilmiþ çoðunlukla Suriyeli, Mýsýrlý ve Libyalý olan 300 kadar göçmenin ülkede kalmak için verdikleri mücadeleyle beraber, çoðunlukla ESSO evlerinde yaþamlarýný sürdüren yoksul ve yine göçmen kesim için de 3. kuþak insan haklarýndan olan kent hakký savunmasý yapýyorlar. Þehre dair düzenlemelerde o þehirde yaþayan herkesin söz sahibi olmasý gerekliliðini savunan protestocular, son dönemdeki rezidanslarýn, yüksek kiralý konutlarýn ve otellerin sayýsýnýn artmasýyla beraber kamusal alanlarýn gitgide özelleþtirilip iþgal edildiðini belirterek, þehrin herkesin olmasý gerektiðine dikkat çekiyorlar. Tarlabaþý, Armutlu, Gezi, Rote Flora Yani, Hamburg daki bu hareketin dinamiklerinden birini, Türkiye nin de çok yakýndan deneyimlediði Tarlabaþý gibi, Armutlu gibi, Gezi gibi bir sürü kentsel dönüþüm anlamýnda þehir marketi yaratmaya çalýþan yönetimlerin, sermayelerin kendini meþrulaþtýrdýðý bir nokta oluþturuyor. Sanki, þehir kendini metalaþtýrarak sermayenin kendisine kaynak oluþturur hale getiriliyor, ve sakini þehrin öznesi olmaktan uzaklaþýp þehrin nesnesi haline geliyor. Yaþam alanlarýna yönelik neo-liberal yöntemlerden biri olarak görülebilecek kentsel dönüþüm meselesinde, sosyokültürel açýdan farklý gruplarýn entegrasyonunun saðlanmasý en olumlu sonuçlardan birini oluþturabilecekken, rantçýlýk üzerinden ekonomik kazanç amaçlý hedefler maalesef hemen hemen her yerde dereceleri farklý olarak kendisini gösteriyor. * Squatting, kullanýlmayan, boþ binalarýn barýnma amaçlý olarak iþgal edilmesi hareketi. Bu iþgal binanýn sahiplenilmesi deðil kullanýmý amacýyla yapýlýr ve anarþistler, otonomlar ve sosyalistler açýsýndan politik bir eylem biçimidir. Kaynaklar: Pruijt, H. Squatting in Europe English version of Pruijt, H., 2004, Okupar en Europa, in Miguel Martínez Lopez & Ramón Adell (eds) (2004) Dónde están las llaves? El movimiento okupa: prácticas y contextos sociales, Madrid, La Catarata, Helbrecht, I., Die Wiederkehr der Innenstädte. Zur Rolle von Kultur, Kapital und Konsum in der Gentrification in Geographische Zeitschrift (Journal), Vol. 84, No. 1, pp Reeve, Kesia, Squatting Since 1945: The enduring relevance of material need, in Somerville, Peter; Sprigings, Nigel, Housing and Social Policy, London: Routledge, pp , Harms, H. and Schubert, D., Wohnen in Hamburg Ein Stadtführer zu 111 ausgewählten Beispielen, Hamburg 1989 Kaynak (Bianet)

5 Bütün dünyanýn tanýdýðý, bildiði, dünyaca ünlü þarkýcýlarýn deðiþik dillerde þiirlerini bestelediði kaç þair vardýr? Aragon dan Neruda ya uzanýr elbette liste ama uzun deðildir. Bizden bu listeye giren þair ise tek: Nâzým Hikmet. Pete Seeger dan Yves Montand a, pek çok þarkýcý, kendi dillerinde Nâzým Hikmet þarkýlarý söyledi. Ancak hiçbiri, Türkçenin güzelliðini ve bu büyük þairin þiirini tam olarak yansýtamadý. Nâzým Hikmet i kendi dilinde okuyabilmek belki de en büyük þanslarýmýzdan. Onun þiirinden yapýlmýþ þarkýlarý bunca sevmemiz de bundan olmalý. Þu taným yanlýþ olmayacak: Türkçenin en çok bestelenen þairi. O kadar ki alaturkadan arabeske, poptan rock a neredeyse tüm türlerde ve bütün dönemlerde bestelenmiþ Nâzým Hikmet þiirlerine rastlýyoruz. Karlý Kayýn Ormaný ndan Bulutlar Adam Öldürmesin e, Güneþin Sofrasýnda Söylenen Türkü den Asker Kaçaðý na pek çok þiiri, üstelik defalarca bestelendi. Þiirleri, biraz da bu yolla dilden dile yayýldý, ezberlendi. Nâzým Hikmet þarkýlarýnýn çetelesini tutmak, tam bir listesini yapmak mümkün deðil. Ne yaparsanýz yapýn, ne kadar dikkatli çalýþýrsanýz çalýþýn bir yeri mutlaka eksik kalacaktýr. Tamamlasanýz bile yayýnlandýðý an yeni þarkýlarýn eklenmesi kaçýnýlmaz çünkü hâlâ besteleniyor þiirleri Onun için böylesi bir yazýda deðil þarkýlarýn tamamýný anmak, küçük bir kýsmýndan söz etmek bile yer sýnýrýmýzý zorlayacaktýr. Onun için yaklaþan doðum gününü bahane ederek memlekette yapýlmýþ Nâzým Hikmet bestelerine kýsaca göz atalým, belli baþlýlarýný analým Nâzým Hikmet þarkýlarý, taþ plak döneminden beri popüler. Kimi zaman el altýndan yayýldý, kimi zaman onlarý dinlemek moda oldu. Türkiye nin yükselen siyasi dinamikleri bu durumu hep etkiledi. Onun için yazýlmýþ þarkýlarý da hesaba katarsak ciddi bir külliyata ulaþýrýz. Enteresan bir bilgiyle baþlayalým: Münir Nurettin Selçuk, 1933 te yaptýðý bir plakta, Necip Yakup Orkestrasý eþliðinde iki þarký söyler: Kanatlarý Gümüþ Yavru Bir Kuþ ve Martýlar Ah Eder Çýrparlar Kanat. Mineli Kuþ filminden alýnmýþ bu þarkýlar, Tamburi Cemil Bey in oðlu Mesud Cemil e aittir. Sözler, Mümtaz Orhan ýndýr. Muhsin Ertuðrul filmlerinde ve baþta Lüküs Hayat olmak üzere Ekrem Cemal Reþit Rey kardeþlerin yaptýðý operetlerde rastladýðýmýz Mümtaz Osman, aslýnda Nâzým Hikmet in ta kendisi! Nâzým Hikmet þiirlerini besteleyen önemli müzisyenler var: Kerem Güney, Timur Selçuk, Zülfü Livaneli deðiþik dönemlerinde onun deðiþik þiirlerini besteledi. Sadece onun þiirlerinden oluþan albümler de var: Livaneli Nâzým Türküsü nü, Ünol Büyükgönenç Güzel Günler Göreceðiz i yaptý, Fuat Saka, Nâzým Hikmet bestelerini Kerem Gibi de topladý. Fikret Kýzýlok un deneysel albümü Not Defterimden ve Tayfun Erdem in Demir, Kömür ve Þeker / Caz ve Nâzým baþlýklý albümleri, külliyatýn ayrýksý parçalarý. Zülfü Livaneli nin en mühim þarkýlarý, Nâzým Hikmet besteleri. Memetçik Memet, Kýz Çocuðu, Karlý Kayýn Ormaný, Hoþ Geldin Bebek, Hoþça Kal Kardeþim Deniz, Büyük Ýnsanlýk, Bulut mu Olsam, Kurtuluþ Düþü, Vapur, Saat Dört Yoksun bunlardan sadece birkaçý. Üstelik sözlerini Yaþar Kemal in yazdýðý 1977 tarihli Merhaba da þöyle bir selam çakýyor usta ya: Acý da kahýr da çekmiþ geliyor / Güneþten boþanmýþ kopmuþ geliyor / Bir ýþýk selidir, sökmüþ geliyor / Nâzým usta, ulu seller merhaba Livaneli nin Nâzým Türküsü nün kapaðýna yazdýðý not enteresan Karþýlaþtýðý zorluklarý ve ulaþtýðý çözümü þöyle anlatýyor: Yýllarca, Nâzým ýn þiirlerini bestelemeye çalýþtým. Karþýlaþtýðým, hep bir baþarýsýzlýklar zinciriydi. Bir türlü sözle ezgi kaynaþmýyor, zorlama kalýyor, müzik söze göre uzatýlýyordu. Derken bütün bu çalýþmalarý atýp Nâzým ýn þiirini incelemekten yola çýktým. O zaman bir kez daha bilinçli kavradým ki, Nâzým ýn þiirlerinde, hem divan þiiri, hem Batý þiiri, hem de Anadolu halk edebiyatý etkili olmuþtu. ( ) Bu þiirlere uyacak müzik yapýsý, halk müziðinden, Batý müziðinden ve divan müziðinden esintiler taþýmak zorundaydý. 80 li yýllarda, özgün müzik fýrtýnasý eserken, Nâzým Hikmet en çok tutulan þair oldu elbette. Hemen herkesin Nâzým Hikmet þiirleri bestelediði bu dönem, bir Vitamin þarkýsýna þöyle konu oldu: Ellerinde kýrýk bir saz / Nâzým baba bize söz yaz / Dinlenir mi metal pop caz / Yaparýz hep özgün müzik... Ahmet Kaya dan Grup Yorum a, bütün külliyatlarda en az üç Nâzým Hikmet bestesi var. Bu kadar da deðil, Sezen Aksu dan Nükhet Duru ya, Ýlhan Ýrem den Erol Evgin e uzanýyor Nâzým Hikmet seslendirenler. 80 lerde en önemli Nâzým Hikmet bestelerinden birisiyle karþýlaþýyoruz: Cem Karaca nýn Ceviz Aðacý : Hasret i belki de en iyi anlatan þarký Büyük þairin vatan hasretiyle öldüðünü, Moskova ya gömüldüðünü biliyoruz. Cem Karaca, vataninden uzakta kaldýðý yýllarda, Ýstanbul hasretini onun þiiriyle anlatmýþ: Ben bir ceviz aðacýyým Gülhane Parký nda / Ne sen bunun farkýndasýn ne de polis farkýnda Karaca nýn þansý, ölmeden önce vatanýna dönmüþ olmasý. Ayný yýllarda Türkiye ye dönen Melike Demirað Þanar Yurdatapan ikilisinin yaptýðý bir Nâzým Hikmet þarkýsý ayný minvalde: Anjina Pektoris. Cem Karaca ve Þanar Yurdatapan ýn, baþka Nâzým Hikmet þiirlerini de bestelediðini biliyoruz de Cem Karaca nýn müziðiyle farklý bir yoruma kavuþan Þeyh Bedrettin Destaný nýn ayný yýl Zülfü Livaneli tarafýndan bambaþka bir anlayýþla bestelendiðini unutmayalým. Sadece onun þiirinden bestelenmiþ þarkýlar deðil, onun için yapýlan þarkýlar ve baþta kendi sesinden yapýlmýþ plaklar olmak üzere þiirinin yer aldýðý onlarca kayýt var. Yazýyý, Bedri Rahmi Eyüboðlu nun þiirinden Zülfü Livaneli nin bestelediði Yiðidim Aslaným la bitirelim: Þu sýlanýn ufak tefek yollarý / Aðrýdan sýzýdan tutmaz elleri / Tepeden týrnaða þiir gülleri / Yiðidim aslaným burda yatýyor Kaynak:BirGün Rýza AYDIN Avukat, Yazar Kemal Derin in, Hünkâr ýn hayatýný konu edinen Þahdiz romanýndan sonra, Börklüce Mustafa nýn hayatýný iþlediði, Kalplerin Iþýðý adlý romaný da yayýmlandý. Bu yolun ulularý, marifet taltife tabidir demiþler, bizde bu baþarýsýndan dolayý arkadaþýmýzý kutluyoruz. Bu baþarýsýnda, yazarýn, kiþisel yeteneklerinin, çalýþma azminin, büyük rolü vardýr, elbette, bunlar konuþuluyor, konuþulacak da ama biz konunun baþka bir yönüne ýþýk tutmak istiyoruz. Kemal Derin in baþarýsýna etki eden yaþadýðý sosyal çevresinin rolüdür. Fuad Köprülü Türk Edebiyatýnda Ýlk Mutasavvýflar adlý kitabýnda, o zamana kadar, Türk dilinde eþi benzeri olmayan bir þiir geleneðinin kurucusu olan Yunus Emre yi anlatýrken þöyle der: her þahsiyet, hattâ Yunus Emre gibi ibtidâi ve iþlenmemiþ bir lisâna rûhun his inceliklerini samimiyetle yaþatacak ilâhi bir mâhiyet veren dahîler bile, mutlakâ sosyal çevrelerinin mahsûlüdürler. Bu son derece bilimsel bir bakýþ açýsýdýr, Fuad Köprülü nün gayet güzel ifade ettiði, Yunus Emre gibi, bir edebiyatýn yaratýcýsý olan dahiler bile, en sonunda onlarý yaratan sosyal çevrelerinin ürünüdürler. Bu açýdan dâhileri, tarihe damgasýný vurmuþ büyük þahsiyetleri bile anlamak için onlarýn geliþmesine etki eden sosyal çevreyi anlayarak, anlatarak iþe baþlamak gerekir. Doðru yaklaþým budur; bu kiþilerinin oluþmasýna neden olan sosyal çevre nasýldý, bu kiþiler bu sosyal çevrede nasýl geliþti, geliþen bu özel þahsiyet ne tür faaliyetlerde bulunarak bu sosyal çevreyi etkileyip, dönüþtürdü diye, geliþim süreçlerindeki olgulara bakmak gerekir. Nasýl Yunus Emre yi Yunus Emre eden Tabtuk Emre nýn dergâhý ise, Kemal Derin i yaratan da Adana Pir Sultan Abdal Kültür Derneðidir. Kemal Derin hukuk fakültesini bitirip, genç bir avukat olarak Adana ya geldiðinde Pir Sultan Derneðinin oluþturduðu dünyaya dâhil oldu. Eðer o bu sosyal çevrenin içine girip, onlarla aðlayýp, onlarla gülmeyi, onlarla bir ara da yaþamasaydý, bu romanlarý yazma motivasyonunu kendinde bulamazdý. Bu yüzden Kemal Derin arkadaþýmýzýn romanlarýný okurken, onda Pir Sultan Abdal dünyasýnýn etkisini görmemiz gerekir, eðer bunu göremiyorsak eksik bir okuma yapmýþ oluruz. Bu yüzden, okullarýný bitiren gençlerimizin, bu sosyal dünyaya girmeleri bu açýdan çok önemlidir. Biz Kemal Derin arkadaþýmýzýn romanlarýný okurken, ayný zamanda görünenin, arkasýnda yatan bu gerçeði de görüp hissedebilmeliyiz. Romanýn edebi yaný ile iþlediði sosyal konuyu veriþindeki baþarýsý ayrýca yazýlýp konuþulmalýdýr. Bütün dostlarýmýzý, arkadaþlarýmýzý, yârimizi, yarenimizi, Þeyh Bedrettin in yoldaþý Dede Sultan ýn romanýný okumaya davet ediyorum. Kaynak:Evrensel

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit

Biliriz ki, gündem ve politika hep edebiyatý meþgul eder. Edebiyatçýlar günlük politikayý takip ettikleri vakit edebiyata vakit Baþbakan Erdoðan, Manisa nýn Akhisar, Demirci ve Salihli ilçelerinde partisinin düzenlediði mitinglerde konuþtu. Erdoðan ýn gündeminde 17 Aralýk ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonu vardý. Düzenlenen

Detaylı

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE

» Hikâyeniz Ankara da baþlýyor. Oyuncu olacaðý belli olacaklardan mýydýnýz çocukken, yoksa zamanla mý bu isteði keþfettiniz? 4 DE 9 Merkez Bankasý, dolarýn 2,40 TL yi görmesine kadar giden döviz þoku karþýsýnda, uzun zamandýr, özellikle Baþbakan Erdoðan ýn telkinleriyle uzak durduðu faiz silahýna sarýlmak zorunda kaldý. 28 Ocak gece

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE

YILDIRIM'IN BACANAÐI DA LÝSTEDE 9 Türkiye'yi sarsan 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonunun ardýndan dün sabah da Ýzmir merkezli olmak üzere 5 ilde yolsuzluk operasyonu düzenlendi. Ýzmir Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatýyla Ýzmir

Detaylı

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr.

olarak bilinir. Yazdýklarý daha küçük hacimli eserler olarak düþünülse de adý hemen iki dev Rus yazarýnýn ardýndan anýlýr. 8 Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, Ýstanbul Karacaahmet Mezarlýðý nda yaptýrdýðý aile kabristaný için tarihi mezarlarýn kazýlýp tescilli mezar taþlarýnýn Koruma Kurulu kararý olmadan vinçlerle

Detaylı

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in

8 Aralýk 2013 Pazar günü CHP Niðde Milletvekili Doðan ÞAFAK ve Sivas Milletvekili Malik Ecder ÖZDEMÝR in 8 Agos Genel Yayýn Yönetmeni ve BirGün yazarý Hrant Dink in öldürülmesine iliþkin verilen kararýn Yargýtay tarafýndan kýsmen bozulmasýnýn ardýndan 2 si tutuklu 18 sanýðýn yeniden yargýlandýðý davanýn duruþmasýna

Detaylı

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi.

Derinkuyu Merkez Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'na Türkiye Fen ve Teknoloji Öðretmenleri 1. Paylaþým Toplantýsýnda, el yapýmý teleskop hediye edildi. Sivas katliamý anmasý nedeniyle Sivas Valiliði nin þikâyetiyle haklarýnda dava açýlan Madýmak katliamýný anma komitesi üyelerine þimdi de 17 Ocak taki duruþmaya gitmeden önce Bilim ve Kültür Merkezi ne

Detaylı

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR

HERKES TERÖRÝST ÝLAN EDÝLMEYE ÇALIÞILIYOR Sulucakarahöyük/VAN Van'daki depremlerin ardýnda kent merkezinde kurulan 9 çadýrkent ve Mevlana kentlerde Van Valiliði koordinasyonunda çeþitli kurumlar tarafýndan depremzede çocuklar için Yýlbaþý etkinlikleri

Detaylı

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor.

YIL:8. Cemal Kaygýlý ve Nâzým Hikmet gibi pek çok yazarla ilgili okumalarýn notlarý da kitapta bulunuyor. YIL:8 DÝSK Genel Baþkaný Erol Ekici, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde yapýlan asgari ücret protesto eyleminde yaptýðý konuþmada; Asgari Ücret Tespit Komisyonu adý verilen ortaoyununun son sahnesi

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor.

24 Aralýk 2012 Pazartesi günü Nevþehir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde Bektaþilerin Milli Mücadeleye katkýlarý konulu program düzenleniyor. Hayata Dönüþ adý verilen 19 Aralýk Cezaevi Katliamý nýn üzerinden 12 yýl geçti. 20 cezaevinde eþ zaman olarak gerçekleþtirilen katliamda 28 tutuklu ve hükümlü katledildi. Aradan geçen süre zarfýnda operasyonun

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET

HIRKA DAÐI YÜRÜYÜÞÜ VE KUTSAL ARDIÇ I ZÝYARET Zonguldak Çaycuma da dün çöken köprü AKP belediyeciliði hakkýnda bilgiler veriyor. AKP li belediye baþkaný, köprü çökmeseydi köprüyü boyayacaklarýný söyledi Zonguldak ýn Çaycuma Ýlçesi nde dün (6 Nisan)

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Sermaye sanatýný kazý - kazan

Sermaye sanatýný kazý - kazan Sempozyomun açýlýþýnda düzenleyici üç oda adýna konuþan Gýda Mühendisleri Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Petek Ataman, dünyada 1 milyar aç insan olduðunu belirterek, "Çevre ve iklim deðiþikliði sorunlarýna

Detaylı

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan...

Türkiye nin ilk yapý marketlerinden olan ve ayný zamanda AVM lerde Türkiye de ilk kez gerçekleþmesi bakýmýndan... 8 ABD ve Avrupa Birliði nin ambargosu nedeniyle üç yýldýr büyük baský altýnda bulunan Ýran, ambargoyu delme yöntemlerinin bir bir ABD tarafýndan keþfedilmesinin ardýndan, Türkiye yatýrýmlarýna yöneldi.

Detaylı

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI

3 ARALIK BASIN AÇIKLAMASI DÝSK, KESK, TMMOB ve TTB öncülüðünde bir araya gelen "Emek ve Demokrasi Güçleri" 3 Aralýk`ta tüm illerde alanlara çýkarak kitlesel basýn açýklamalarýyla yaþanan baský ve þiddet ortamýna karþý sözlerini

Detaylı

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi

Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Saðlýk emekçisi ve SES iþyeri temsilcisi KONUK, isteði dýþýnda bir yere görevlendirildi 8 Sulucakarahöyük/ÝSTANBUL Kýrk bin Alevi'yi katletmesiyle bilinen Osmanlý Padiþahý Yavuz Sultan Selim'in isminin köprüye verilmesine çýð gibi tepki baþladý. Ýstanbul Boðazý'na yapýlacak 3. köprünün temel

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

3 DE derin göndermeleri olan bir isim. Kitabýn ismini nasýl belirlediniz? Tek kiþilik din bana göre çok

3 DE derin göndermeleri olan bir isim. Kitabýn ismini nasýl belirlediniz? Tek kiþilik din bana göre çok 8 Ali Ýsmail Korkmaz'ýn Beþik Otel önünde ikinci kez darp edildiði ihtimalini güçlendirecek delilleri Birgün ortaya çýkardý. Bozuk olduðu ileri sürülen Harman Fýrýn güvenlik kayýtlarýnýn Jandarma Kriminal

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn

AK Parti yöneticileri parti çalýþmalarýný deðerlendirdi. Necmettin Yalçýn Özel güvenlikçiler gelecekten endiþeli MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Mehmet Saka, kendisinin de yer aldýðý özel güvenlik sektörüne iliþkin sorunlarý dile getirdi. * HABERÝ 4 DE Mehmet Saka AK Parti ye göre

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı