Vizyonumuz... Profilimiz...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vizyonumuz... Profilimiz..."

Transkript

1 2 Hakk m zda Vizyonumuz 3 Profilimiz... Vizyonumuz... Siteco, Siemens kökenli ancak Siemens'ten tamamen ba ms z bir firmad r. 1997'de Siemens Ayd nlatma Grubu, tüm fabrikalar, araflt rma ve gelifltirme birimleri ve çal flanlar yla birlikte Amerika Birleflik Devletleri'nin ikinci büyük ayd nlatma grubu olan Lighting Corporation of America (LCA) ile birleflerek Siteco ad n alm flt r. Siteco Holding'in ço unluk hisseleri 2002 y l nda ABD'nin finans devlerinden biri olan J.P.Morgan taraf ndan sat n al nm flt r. Merkez Almanya d fl nda Avrupa'da Slovenya, Avusturya ve Türkiye ile birlikte Malezya'da da imalatlar olup, ayd nlatma faaliyetlerini dünyada pek çok ülkede sürdürmektedir. Siteco, köklü bir geçmiflin yeni ad olmaktan öte yenilenen yap s ile ayd nlatma sektörüne yön veren bir firma olarak pazardaki yerini alm flt r. Pazar n ve müflterilerin ihtiyaçlar dorultusunda, mimariye uygun esnek ve özel çözümler üretmekte ve ayd nlatma sistemleri gelifltirmektedir. Siemens gelene inden gelen yap s ile sürekli yenilenen teknolojisi yan nda ergonomi, görsellik, mimariyle uyum ve de iflen trendler gibi kriterleri ön plana alan öncü tasar mlar ile sektörün lider kurulufllar ndan biri olan Siteco, d fl ayd nlatma, ofis, endüstri ve spor tesisleri ile kamu alanlar gibi genifl yelpazede hizmet vermektedir. Yenilikçi tasar m anlay fl ve sürekli geliflen vizyonu ile teknolojiye paralel yeni ve estetik sistemler sunan Siteco, Eldacon, Sekonder Sistem (Siteco Mirrortec ), Hexal, Lunis R gibi tasar m ödülü alan pek çok mimari ayd nlatmaya uygun sistemin yarat c s olmufltur. Siteco Ayd nlatma Tekni i bir üyesidir. Siteco, ayd nlatma sektörü içinde Teknik ç ve D fl Ayd nlatma konusunda uzmanlaflm fl dünya çap nda en büyük firmalardan biridir. Büyük projelere imza atarken gerek Siteco taraf ndan dizayn edilen standart ürün tasar mlar nda, gerek ünlü tasar mc larla birlikte oluflturulan Siteco Orbiter, Wave gibi konsept tasar mlarda esteti e verdi imiz önemi fark edeceksiniz... Her zaman ve yapt m z her iflte, Siteco Türkiye ve Siteco Worldwide olarak prensibimiz en uygun ve en do ru ayd nlatma çözümüne ulaflmakt r. Önemli olan projeyi en do ru flekilde tamamlayan ve tasar mc n n öngördü ü konsepte uygun ayd nlatmay sunabilmekdir. Bu noktada özel tasar mlar n özel ayd nlatma çözümleri gerektirdi inin bilinci içinde mimari grupla birlikte proje baz nda çal flmaktay z. De iflen ve geliflen pazar n ve trendlerin paralelinde çizgimizi sürekli gelifltirdi imizi, sizlere en iyi, en optimum ayd nlatma çözümlerini sunmay amaç edindi imizi göreceksiniz

2 4 5

3 6 ç ayd nlatma armatürleri 5LX 66.. Alüminyum Reflektörlü / Lensli Armatürler 7

4 8 Mobil Ofis ayd nlatma armatürleri Mobil Ofis ayd nlatma armatürleri 11

5 12 S N LUX S N LUX 13 SiNILUX 5MB, ayakl armatür Endirekt/direkt S NILUX 5MB ayakl armatür, direkt/endirekt fl k da l ml, çelik sac gövde ve taban plakas, alüminyum sabit boru Siparifl Lamba Tipi Duy L B H A rl k No. (W ) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) 5MB UL0 direkt/endirekt 4xTC-L/55W 2 G ,1 5MB UL0D Direkt/endirekt multi sensörlü dim edilebilir 4xTC-L/55W 2 G ,3 SiNILUX 5MB, Dekoratif aplik ndirekt SiNILUX 5MB aplik, endirekt fl k da l ml perfore sac ile dekoratif amaçl direkt fl n m özelli i Siparifl Lamba Tipi Duy L B H A rl k No. (W ) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) direkt/endirekt 5MB UL0 2xTC-L/55W 2 G ,6 S NILUX 2, ayakl armatür endirekt/direkt S NILUX 2 ayakl armatür direkt/endirekt fl k da l ml, çelik gövde ve taban plakas, sabit alüminyum ayakl S NILUX ayd nlatma ailesinin ayakl armatür ve aplik tipleri sahip oldu u klasik ve yal n tasar m dili ile göz al c d r. Yeni teknik donan m! - Ofisler için klasik, ayakl ve duvar tipi ayd nlatma sistemi - Zaman gözetmeyen tasar m çizgisine sahip ayd nlatma ailesi - Çal flma alan na yönelik bölgesel ayd nlatma çözümleri - perfore reflektör sistemi sayesinde konforlu fl k ortam Ayakl armatürün gövdesi çelik saç ve perfore beyaz aluminyum; tafl y c ayak alüminyum borudur. Perforeli reflektör içine özel opalize folyo yerlefltirilmifltir. Koruma Tipi :IP20 Koruma S n f :I Siyah ba lant kablosu, U=3 m, toprakl fifl, standart halde EVG (iki adet AÇ/KAPA flalterlerine sahip ayd nlatma ünitesi) veya EVG-Dynamic (AÇ/KAPA dü mesi ve fotosel sensörü) özelliklerine sahip, siparifl üzerine ilave elektrikli donan mlar opsiyoneldir. Ifl k tekni i Direkt/endirekt ayd nlatma karakteristi i. Etkili yans ma s n rlamas için endirekt modülde, perfore reflektör iç k sm nda difüzor folyo kullan lm flt r. Lambalar uzunlama aksta, simetrik bir fl k da l m oluflacak flekilde ayd nlatma ünitesi içerisinde düzenlenmifltir. SiNILUX 2, Dekoratif aplik Endirekt Siparifl Lamba Tipi Duy L B H A rl k No. (W ) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) 5LM UL0C endirekt/direkt 4xTC-L/55W 2 G ,2 direkt/endirekt multi sensörlü dim edilebilir 5LM UL0DBC 4xTC-L/55W 2 G ,0 5LM UL0DC SiNILUX 2 aplik, endirekt fl k da l ml perfore sac ile dekoratif amaçl direkt fl n m özelli i Siparifl Lamba Tipi Duy L B H A rl k No. (W ) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) 5LM UL0 direkt/endirekt multi sensörlü dim edilebilir 4xTC-L/55W 2 G ,2 direkt/endirekt TC-L 2xTC-L/55W 2 G ,3

6 14 FUTUREL FUTUREL ELDACON teknolojisinden ELDACON teknolojisinden 15 Futurel ayakl lamba Eldacon teknolojisi, direkt/endirekt ayd nlatmal BAP65 ayakl armatür Tek bafll armatür, direkt/endirekt, elektronik balastl 5LM4267-2ULo 2xTC-L 55W ,1 5LM4267-4ULo 4xTC-L 55W ,0 Dinamik elektronik balastl, multi-sensör 5LM4266-2ULo D 2xTC-L 55W ,8 5LM4266-4ULo D 4xTC-L 55W ,7 ki bafll armatür, direkt/endirekt, elektronik balastl 5LM4267-2UKo 2x(2xTC-L55W) ,5 Futurel aplik Eldacon teknolojisi, direkt/endirekt ayd nlatmal aplik Elektronik balastl, direkt/endirekt 5MS4367-2ULO 2xTC-L 55W ,9 5MS4367-7VLO 2xTC-L 80W ,9 Futurel, ayakl lamba ve aplik ürünleri içinde bar nd ran bir ELDACON Ailesi ürünüdür. ELDACON Grubu ürünlerimizin en yeni üyesi olan Futurel armatürler, ofis ayd nlatmas na yeni bir soluk kazand rm flt r. Kamaflmas z mükemmel bir fl k sunan Futurel ile ofis tasar mlar n zda tamamen dinamik ve mobil bir ayd nlatma sa lan r. Yüksek teknolojili Futurel armatürler, gri alüminyum gövdesi ile ayd nlat lan mekana görsel olarak modern bir hava katmas n n yan nda çeflitli renk seçenekleri bulunan dekoratif halkas ile de ofis tasar m n z n renksel bir bütünleyicisi olabilir. ki kafal modeller ile tek armatür ile iki ayr noktay ayd nlatma imkan sunar. Böylece minimum kablo görüntüsü, minimum yer ihtiyac ile maksimum ve kontrollü ayd nlatma sa lan r. Armatürün lambas n n da içinde bulundu u tepe k sm alüminyum pres profilden, gövdenin di er k s mlar ise alüminyum dökümden imal edilmifltir. Armatürün parçalar ayr ayr ambalajlanm fl olup montaj aflamas nda kolayca bir araya getirebilmektedir (Armatürün tepe k sm, boru k sm ve ayak k s mlar ). Elektronik balast veya dinamik elektronik balast seçeneklerine sahiptir. Armatüre enerji girifli 3 kutuplu klemense 2,5 mm2 lik kablo ile yap l r. Armatürün modeline göre bir veya iki adet armatür üzerindeki dekoratif çelik açma noktas ile aç l p kapanmaktad r. Ifl k Tekni i Bir ELDACON Grubu üyesi olan Futurel, özel mikroprizmatik formlar sayesinde tamamen kontrollü, kamaflmas z bir ayd nlatma sunar. Direkt/endirekt veya sadece direkt ayd nlatan seçenekleri vard r. Direkt ayd nlatan k s m, DIN 5035 normu 8. k s m uyar nca 460 lx ortalama ayd nl k fliddeti sa lar. Kullan m Alanlar Modern ve mobilize olma imkan aranan ofisler, konferans ve toplant salonlar ile call center uygulamalar için tasarlanm flt r. ELDACON Futurel 5MS Ayakl lamba Eldacon teknolojisi, direkt/endirekt ayd nlatmal BAP65 ayakl armatür Tek bafll armatür, direkt/endirekt, elektronik balastl 5MS4267-3ULo 3xTC-L 55W ,5 5MS4267-4ULo 4xTC-L 55W ,6 Dinamik elektronik balastl, multi-sensörlü 5MS4266-2ULo D 3xTC-L 55W ,9 5MS4266-4ULo D 4xTC-L 55W ,9 ki bafll armatür, direkt/endirekt, elektronik balastl 5MS4267-2UKo 2x(2xTC-L55W) ,0 * Standart olarak turuncu renkli imal edilen dekoratif kenar halkalar n n yeflil, mavi ve beyaz fleffaf renk seçenekleri mevcuttur. Di er detaylar için lütfen sat fl servisine dan fl n z.

7 16 Ofis ayd nlatma armatürleri Ofis ayd nlatma armatürleri 17

8 18 Quadrature Quadrature S vaalt ELDACON teknolojisinden ELDACON teknolojisinden 19 Quadrature S vaalt armatür modül 625 Eldacon teknolojisinden Quadrature s vaalt modül 625 BAP 65 ayd nlatma armatürü Beyaz alüminyum gövde (RAL 9006), Elektronik balastl, T16 5LM LS 2x8W ,7 5LM MS 2x14W ,7 5LM PS 2x28W ,3 5LM YS 2x24W ,6 Beyaz gövde (RAL 9010), Elektronik balastl, T16 5LM LW 2x8W ,7 5LM MW 2x14W ,7 5LM PW 2x28W ,3 5LM YW 2x24W ,6 7: Elektronik balast 6: Dim balast Quadrature S vaalt armatür modül 600 Eldacon teknolojisinden Quadrature s vaalt modül 600 BAP 65 ayd nlatma armatürü ELDACON Ailesi nin bir di er ürünü olan Quadrature, ayd nlatma mühendisli inin; ofis ortamlar nda mükemmel bir görsel konfor yaratmak için gelifltirdi i Siteco patentli ELDACON direkt fl n m optik kontrol sistemidir. Zarif tasar m ile son derece fl k bir görünüme sahip olan Quadrature, her tür tavan yap s na uyumlu,s vaalt, s vaüstü, sark t ve ray sistemi ile alternatif çözümler sunar. Standart ürünler mekan yerlefliminde s n rlamalar getirirken, Quadrature ile s n rs z esneklikte tasar m uygulamalar mümkündür. Bilgisayar kullan lan mekanlarda, hangi aç da yerlefltirilirse yerlefltirilsin direkt ve endirekt kullan mda kamaflma yapmaz. Geleneksel armatürlerden %70 daha fazla fl k geri verimine sahiptir. Tasar m: Design afairs 16 mm akrilik panel ve 2 mm optik fl k da t c mikro prizmatik özel panellerde oluflan reflektör vas tas yla fl n optik olarak yönlendirilmesinden oluflan sistem, ayd nlatma teknolojisinde kamaflmadan kaynaklanan mekan yerleflimindeki k s tlamalar kald rarak, mekan n dinamik olarak kullan lmas n sa lar. ELDACON Teknolojisi ile üretilmifltir. Mikro prizmatik panelin optik olarak kusursuz tasar m sayesinde kontrollü, kaliteli bir ayd nlatma sunar. Ask kiti mm aras nda sark t labilir. Yükseklik minimum (50mm) düzeyinde tutularak ince, zarif, fleffaf bir armatür tasar m düflünülmüfltür. Modüler yap s ile farkl türde mekanlara çözüm üretirken, s vaalt, s vaüstü, sark t ve ray sistemli seçenekleri ile her tür tavan yap s na uyumlu hale getirilmifltir. Quadrature, beyaz (RAL 9010) veya metalik gri (RAL 9006) renklerinde alüminyum profil gövde ve ask sisteminden oluflur. Tüm elektriksel elemanlar (duy, klemens balast v.s) tafl yan bölümdür. Enerji girifli 3 lü klemense (faz + nötr + topraklama) maksimum 2,5 mm2 lik kablo ile yap l r. Siparifle göre balast kutusu gövdeye veya tavana yerlefltirilebilir. Ifl k Tekni i Armatür direkt/endirekt ayd nlatma oran 24:76 d r. Modülerin fl k ç k fl oran %70 civar ndad r. BAP 65 koflullar n sa lamaktad r. Özel ELDACON Teknolojisi kamaflmay önler ve yerleflimde esneklik sa lar. Optik olarak mükemmel yap daki mikro prizmalar ile kamaflmas z bir ayd nlatma sunarak fiziksel konfor, görsel zenginlik ve ferahl k duygusu yarat r. Parlak yüzeylerin yo unlu undan ve bilgisayar ekranlar ndan kaynaklan n kamaflmay yok ederek göz yorgunlu undan kaynaklanan tüm fiziksel ve ruhsal rahats zl klar oluflmas n engeller. VDU 65 derece (1000 cd/m 2 ) sa larken, tüm bak fl do rultular için kamaflma önlenmifltir. Mekana ba l çözümler için RELUX iç ayd nlatma program ile hesaplama yap l r. Kullan m Alanlar Tefriflten ba ms z ayd nlatma özelli i ile mobil ofislerde, modern ve farkl l n yans t lmak istendi i tüm mekanlarda kullan lmaktad r. ELDACON Asma tavan Montaj Braketi Quadrature s va alt armatürler için asma tavan montaj braketi Beyaz alüminyum gövde (RAL 9006), Elektronik balastl, T16 5LM MS 2x14W ,5 5LM PS 2x28W ,9 5LM RS 2x35W ,1 5LM YS 2x24W ,1 5LM NS 2x21W ,1 Beyaz gövde (RAL 9010), Elektronik balastl, T16 5LM MW 2x14W ,5 5LM PW 2x28W ,9 5LM RW 2x35W ,1 5LM YW 2x24W ,1 5LM NW 2x21W ,1 7: Elektronik balast 6: Dim balast AKSESUARLAR 5LX LX LX LX B=353mm armatür gövdesi için 34-45mm yükseklik B=353mm armatür gövdesi için 45-56mm yükseklik B=622 ve B=597mm armatür gövdesi için 37-48mm yükseklik B=622 ve B=597mm armatür gövdesi için 59-70mm yükseklik

9 18 Quadrature Ray tipi ELDACON teknolojisinden Quadrature S vaüstü /Sark t ELDACON teknolojisinden 19 Quadrature S vaüstü Direkt ray tipi Quadrature S vaüstü Direkt, Direkt/endirekt Eldacon teknolojisinden Quadrature s vaüstü ray tipi BAP 65 ayd nlatma armatürü Beyaz alüminyum gövde (RAL 9006), Elektronik balastl, T16 5LM LS 2x8W ,3 5LM MS 2x14W ,0 5LM NS 2x21W ,1 5LM PS 2x28W ,9 5LM RS 2x35W ,8 5LM YS 2x24W ,5 Beyaz gövde (RAL 9010), Elektronik balastl 5LM PW 2x28W ,9 5LM RW 2x35W ,8 7: Elektronik balast 6: Dim balast Eldacon teknolojisinden Quadrature s vaüstü direkt ve direkt endirekt BAP 65 ayd nlatma armatürü, bombeli köfleli alüminyum gövde Beyaz alüminyum gövde (RAL 9006), Elektronik balastl, T16 5LM LS 2x8W ,3 5LM MS 2x14W ,0 5LM NS 2x21W ,1 5LM PS 2x28W ,9 5LM RS 2x35W ,8 5LM YS 2x24W ,5 Beyaz gövde (RAL 9010), Elektronik balastl 5LM PW 2x28W ,9 5LM RW 2x35W ,8 7: Elektronik balast 6: Dim balast 1: Direkt ayd nlatma 2: Dekoratif endirekt porsiyonlu direkt ayd nlatma Quadrature S vaüstü Direkt ray tipi Eldacon teknolojisinden Quadrature s vaüstü ray tipi BAP 65 ayd nlatma armatürü Siparifl L B H A rl k Numaras (mm) (mm) (mm) (kg) Beyaz alüminyum profil (RAL 9006), 6x1,5 mm 2 kablajl 5LM S ,2 5LM S ,2 5LM S ,2 Beyaz profil (RAL 9010), 6x1,5 mm 2 kablajl 5LM W ,2 5LM W ,2 5LM W ,2 Quadrature S vaüstü Direkt, Direkt/endirekt Eldacon teknolojisinden Quadrature s vaüstü direkt ve direkt endirekt BAP 65 ayd nlatma armatürü, düz köfleli alüminyum gövde Beyaz alüminyum gövde (RAL 9006), Elektronik balastl, T16 5LM MS 2x14W ,0 5LM PS 2x28W ,9 5LM RS 2x35W ,8 5LM YS 2x24W ,5 7: Elektronik balast 6: Dim balast 1: Direkt ayd nlatma 2: Dekoratif endirekt porsiyonlu direkt ayd nlatma Quadrature ray sistemi endirekt modül Sonland rma kapa Quadrature ray sistemi için sonland rma kapa 1 tak m=2 parça Ba lant parças Quadrature kesintisiz ray sistemi ara ba lant parças A rl k=0,2 kg Çelik montaj ask aparat Quadrature armatürü raya montaj için çelik montaj ask aparat Ray ask teli tak m Quadrature ray tavana montaj çelik tel ask tak m Eldacon teknolojisinden Quadrature ray sistemi için endirekt ayd nlatma modülü 5LM N 1x21W ,4 5LM P 1x28W ,5 5LM R 1x35W ,5 5LM K 1x39W ,4 5LM J 1x54W ,5 5LM F 1x49W ,5 AKSESUARLAR 5LM S 5LM W 5LM LM S 5LM W 5LM S 5LM W Beyaz alüminyum (RAL 9006) Beyaz Ara ba lant parças Koyu gri Beyaz Koyu gri rozans kapakl Beyaz rozans kapakl Quadrature Sark t Direkt/endirekt Eldacon teknolojisinden Quadrature sark t direkt endirekt BAP 65 ayd nlatma armatürü, bombeli alüminyum gövde Beyaz alüminyum gövde (RAL 9006), Elektronik balastl, T16 5LM NS 2x21W ,3 5LM PS 2x28W ,2 5LM RS 2x35W ,2 5LM JS 2x54W ,2 Beyaz gövde (RAL 9010), Elektronik balastl, T16 5LM PS 2x28W ,2 5LM RS 2x35W ,2 7: Elektronik balast 6: Dim balast Tavan montaj tak m Quadrature s vaüstü armatür tavan montaj eleman direkt ayd nlatma için a=12 mm endirekt modüllü ayd nlatma için a=30 mm Çelik tel ask tak m ayarlanabilir uzunluk=1 m AKSESUARLAR 5LX LX LX A 5LX A a=12 mm a=30 mm Kablo ç k fl kapa dahil Kablo ç k fl kapa hariç

10 20 ORB TER LUMOS ELDACON Teknolojisinden ELDACON Teknolojisinden 21 Orbiter, Siemens Siteco patentli ELDACON optik kontrol sistemi sayesinde tamamen kamaflmas z bir ayd nlatma sa lar. Bu sayede iç mekanlarda yeni bir bak fl aç s getirilmifltir. Bilgisayar kullan lan ortamlarda yans ma ve kamaflma yapmayan tüm ELDACON ürünleri gibi Orbiter de size, ayd nlatma tekni inin yan nda, görsel konforu sunuyor. Tasar m: Richard Sapper 16mm akrilik panel ve 2 mm optik fl k da t c mikro primatik özel panellerden oluflan reflektör vas tas yla fl n optik olarak yönlendirilmesinden oluflan sistem, ayd nlatma teknolojisinde kamaflmadan kaynaklanan mekan yerleflimindeki k s tlamalar kald rarak, mekan n dinamik organizasyonunu olanakl k lar. ELDACON Teknolojisi ile üretilmifltir. Mikro prizmatik panelin optik olarak kusursuz tasar m sayesinde kontrollü, kaliteli bir ayd nlatma sunar. Aç k gri (RAL 9002) veya gümüfl rengi (RAL 9006) renklerinde alüminyum profil ile alüminyum döküm gövde ve ask sisteminden oluflur. Tüm elektriksel elemanlar (duy, klemens, balast v.s) tafl yan bölümdür. Enerji girifli 3 lü klemense (faz + nötr + topraklama) maksimum 2,5 mm 2 lik kablo ile yap l r. Siparifle göre balast kutusu gövdeye veya asma tavana yerlefltirilebilir. Ifl k Tekni i Direkt/endirekt ayd nlatma oran 24:76 d r. BAP 60/Cat2 koflullar n sa lamaktad r. Özel Eldacon teknolojisi kamaflmay önler ve yerleflimde esneklik sa lar. Optik olarak mükemmel yap daki mikroprizmalar ile kamaflmas z bir ayd nlatma sunarak fiziksel konfor, görsel zenginlik ve ferahl k duygusu yarat r. Parlak yüzeylerin yo unlu undan ve bilgisayar ekranlar ndan kaynaklanan kamaflmay yok ederek göz yorgunlu undan kaynaklanan tüm fiziksel ve ruhsal rahats zl klar n oluflumunu önler. VDU 65º (1000cd/m 2 ) sa larken, tüm bak fl do rultular için kamaflma önlenir. Mekana ba l çözümler için RELUX iç ayd nlatma program ile hesaplama yap l r. ELDACON ELDACON ailesinden Lumos, ince, fleffaf yap s ve yal n tasar m ile ayd nlatmada farkl bir boyut kazand r yor. ELDACON ve T16 fl k kaynaklar n n birleflimi sayesinde tamamen kamaflmas z, konforlu bir ayd nlatma olufluyor. Tasar m: Ingenhoven, Overdiek und Partner -Dikdörtgen formlu yal n tasar m ile her ortama uygun - Yüksek endirekt pay ve kontrollü Lumos fl n m sayesinde tamamen kamaflmas z ve konforlu ayd nlatma - Ifl k kayna n n direkt alg lanmas n önleyen yap s ile indirgenmifl yans ma özelli i - Çal flma birimi üzerinde yerleflim ile oda içinde minimum armatür ile ayd nlatma çözümü olana. Çelik sac merkezi gövde ve çerçeve, beyaz alüminyum (RAL 9006), ELDACON teknolojisi ile üretilmifl PMAA malzeme IP 20 Koruma s n f 1 Ba lant ya haz r durumda 3 kutuplu ba lant klemensi (EVG dim özelli ine sahip), maks. 2,5mm2 standart halde EVG-DALI veya EVG dinamik özelli ine sahip, siparifl üzerine ilave elektrikli donan mlar Ifl k tekni i Optik olarak mükemmel yap daki mikroprizmatik yap ile tüm bak fl do rultular için tamamen kamaflmas z ayd nlatma Ifl k kayna n n direkt görülmesini önleyen malzemesi; indirgenmifl yans ma özelli i ve homojen fl k da l m ile mekanda esnek ve özgür ayd nlatma yerleflim olana sunar ELDACON ile BAP65 direkt pay, direkt/endirekt fl n m oran (%24:%76) BAP(65 /1000cd/m 2 ) Endirekt ayd nlatmada, mat alüminyum reflektör ile, çok genifl aç l fl k da l m. ELDACON teknolojisi, Lumos BAP65 ndirekt/direkt ayd nlatmal sark t armatür, dim balastl Siparifl No. Beyaz alüminyum (RAL9006) 5LM UN1S 5LM XN1S 2xT16/54W 2xT16/80W ELDACON Lamba Tipi Duy L B H A rl k (W) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) 14,1 13,0 lave teçhizatlar ve ba lant elemanlar için lütfen sat fl servisi ile görüflünüz Orbiter AKSESUARLAR ELDACON teknolojisi, Orbiter BAP65 ndirekt/direkt ayd nlatmal sark t armatür Siparifl No. Lamba Tipi Duy L B H A rl k (W) Tipi (mm) (mm) (mm) (kg) Çelik tel ask tak m mm ayarlanabilir uzunluk D = 1,2 mm Beyaz alüminyum (RAL 9006) 5LX S Çelik tel ask tak m Beyaz alüminyum (RAL 9006) 2xT16/54W 2xT16/80W Gri (RAL 9002) 2xT16/54W 2xT16/80W 5LM UL1S 5LM XL1S 5LM UL1W 5LM XL1W ,5 16,0 11,5 16,0 Tijli ask tak m Uzunluk = 500 mm D = 10 mm Beyaz alüminyum (RAL 9006) 5LX S Beyaz alüminyum (RAL 9006)

11 22 Alüminyum Reflektörlü / Lensli Sigro Armatürler 5LX 66.. Alüminyum Reflektörlü / Lensli Sigro Armatürler 23 5LX 66.. S va alt Tek Parabolik Alüminyum Reflektörlü Sigro tek parabolik alüminyum reflektörlü s vaalt armatür DA (mm) Manyetik Balastl (CCG) 5LX AR1 2x18W ,40 280x580 5LX CR1 2x36W ,55 280x1180 5LX AR1 4x18W ,55 580x580 5LX CR1 4x36W ,00 580x1180 Elektronik Balastl (ECG) 5LX AR1 2x18W ,90 280x580 5LX CR1 2x36W ,55 280x1180 5LX AR1 4x18W ,85 580x580 5LX CR1 4x36W ,00 580x1180 R1: Parlak Reflektörlü R2: Mat Reflektörlü 5LX 66.. S va alt Çift Parabolik Alüminyum Reflektörlü Sigro çift parabolik alüminyum reflektörlü s vaalt armatür DA (mm) Pek çok, farkl fl k tekniklerine sahip 5LX serisi alüminyum reflektörlü armatürler, s vaalt ve s vaüstü seçeneklerinden oluflan çok genifl bir yelpazede seçim yapma flans sunar. Alüminyum reflektörlü s vaalt armatürler, s vaalt nda kalan k s mlar n n derinli inin az olmas yla öne ç kar ve opal veya prizmatik kapakl s valt armatürler ile de seri tamamlanm fl olur. S vaalt armatürler kolay monte edilebilen aksesuarlar ile her türlü tavan sistemlerine uygundur. 5LX serisi T16 armatürler tek parabolik, çift parabolik, parlak/mat alüminyum reflektörlerin yan nda opal ve prizmatik lensleri ile çok farkl ayd nlatma ihtiyaçlar na cevap verir. 0,5 mm kal nl ndaki DKP sacdan imal edilmifl olup beyaz renkte f r nlanm fl toz boyal d r. Alüminyum reflektörler alet kullanmadan, armatür gövdesindeki Siemens patentli özel yay sistemi sayesinde gövdeye kolayca tutturulabilmektedir. Bu yay sistemi ile alüminyum reflektörler asla sarkmayacak veya düflmeyecek biçimde sabitlenmektedir. Opal kapaklar ise yüksek dayan kl l a sahip plastik materyalden (PMMA) oluflmaktad r ve tamamen geri dönüflüme müsaittir. Enerji girifli 220 V 50 Hz. 3 lü (faz + nötr + topraklama) klemense maksimum 2,5 mm 2 lik kablo ile yap l r. Elektronik balast ve manyetik balast seçenekleri vard r. Kondansatör ile paralel ba lant ya uygundur. Di er alternatifler için lütfen sat fl servisine dan fl n z. Ifl k Tekni i ve Kullan m Alanlar Çift parabolik parlak veya mat alüminyum reflektörlü armatürler; büro veya benzeri ortamlar da özellikle de bilgisayar kullan lan mekanlarda kullan lmaktad r. Tek parabolik mat veya parlak reflektörlü armatür, bürolar n bilgisayar kullan lmayan k s mlar ile hol, antre gibi di er yan mekanlarda kullan lmaktad r. Homojen bir ayd nlatma için opal kapakl s vaalt armatürler; dinlenme mekanlar, hobi ve çal flma odalar ile atölyelerde kullan lmaktad r. 5LX 66.. S va alt Prizmatik Lensli Manyetik Balastl (CCG) 5LX AR1 2x18W ,50 280x580 5LX CR1 2x36W ,65 280x1180 5LX AR1 4x18W ,65 580x580 5LX6671-4CR1 4x36W ,10 580x1180 Elektronik Balastl (ECG) 5LX AR1 2x18W ,00 280x580 5LX CR1 2x36W ,65 280x1180 5LX AR1 4x18W ,95 580x580 5LX CR1 4x36W ,10 580x1180 R1: Parlak Reflektörlü R2: Mat Reflektörlü Sigro prizmatik lensli s vaalt armatür DA (mm) Manyetik Balastl (CCG) 5LX A 2x18W ,80 280x580 5LX C 2x36W ,45 280x1180 5LX A 4x18W ,45 580x580 5LX C 4x36W ,40 580x1180 Elektronik Balastl (ECG) 5LX A 2x18W ,30 280x580 5LX C 2x36W ,95 280x1180 5LX A 4x18W ,95 580x580 5LX C 4x36W ,40 580x1180 5LX 66.. S va alt Opal Lensli Sigro opal lensli s vaalt armatür DA (mm) Manyetik Balastl (CCG) 5LX A 2x18W ,90 280x580 5LX C 2x36W ,15 280x1180 5LX A 4x18W ,15 580x580 5LX C 4x36W ,50 580x1180 Elektronik Balastl (ECG) 5LX A 2x18W ,40 280x580 5LX C 2x36W ,15 280x1180 5LX A 4x18W ,15 580x580 5LX C 4x36W ,00 580x1180 Acil ayd nlatma kiti için siparifl no sonuna EM1 (1 saat bataryal ) veya EM3 (3 saat bataryal ) ilave edilecektir. EM1=1H, EM3=3H Ni-Cd bataryal acil ayd nlatma kiti tüm Sigro armatürlerde uygulanabilmektedir.

12 24 5LX 85.. S vaüstü Alüminyum Reflektörlü / Lensli Sigro Armatürler 5LX66.. Metal Tavan (Clip-in) Armatürler 25 5LX85.. S vaüstü Tek Parabolik Alüminyum Reflektörlü Çift Parabolik Reflektör Sigro tek parabolik s vaüstü armatür S vaalt 600 modül metal tavan TC-L lambal orta çift parabolik reflektörlü armatür Manyetik Balastl (CCG) 5LX AR1 2x18W ,20 5LX CR1 2x36W ,30 5LX AR1 4x18W ,30 5LX CR1 4x36W ,60 Elektronik Balastl (ECG) 5LX AR1 2x18W ,70 5LX CR1 2x36W ,30 5LX AR1 4x18W ,30 5LX CR1 4x36W ,60 R1: Parlak Reflektörlü R2: Mat Reflektörlü Manyetik Balastl (CCG) 5LX TR1 3xTC-L 18W ,50 5LX TR2 3xTC-L 18W ,50 Elektronik Balastl (ECG) 5LX TR1 3xTC-L 18W ,150 5LX TR2 3xTC-L 18W ,150 R1: Parlak Reflektörlü R2: Mat Reflektörlü 5LX85.. S vaüstü Çift Parabolik Alüminyum Reflektörlü Metal tavan (Clip-in) s f r caml armatürler Sigro çift parabolik s vaüstü armatür Manyetik Balastl (CCG) 5LX AR1 2x18W ,20 5LX CR1 2x36W ,40 5LX AR1 4x18W ,40 5LX CR1 4x36W ,70 Elektronik Balastl (ECG) 5LX AR1 2x18W ,80 5LX CR1 2x36W ,40 5LX AR1 4x18W ,40 5LX CR1 4x36W ,70 TCL lambal metal tavan clip-in s f r caml dekoratif armatür. No. (W) (mm) (mm) (mm) (mm) Manyetik balastl 5LX6681-2T-D 2xTC-L 18W LX6681-2V-D 2xTC-L 24W LX6681-3T-D 3xTC-L 18W LX6681-3V-D 3xTC-L 24W Elektronik balastl 5LX6687-2T-D 2xTC-L 18W LX6687-2V-D 2xTC-L 24W LX6687-3T-D 3xTC-L 18W LX6687-3V-D 3xTC-L 24W R1: Parlak Reflektörlü R2: Mat Reflektörlü 5LX85.. S vaüstü Prizmatik/Opal Lensli (IP40) Sigro prizmatik/opal lensli s vaüstü armatür Manyetik Balastl (CCG) 5LX A 2x18W ,50 5LX C 2x36W ,90 5LX A 4x18W ,90 5LX C 4x36W ,70 Elektronik Balastl (ECG) 5LX A 2x18W ,00 5LX C 2x36W ,90 5LX A 4x18W ,90 5LX C 4x36W ,70 3: Prismatik Lens 1: Opal Lens Metal tavan (Clip-in) sark t caml armatürler TCL lambal metal tavan clip-in sark t caml dekoratif armatür. No. (W) (mm) (mm) (mm) (mm) Manyetik balastl 5LX6681-2T-C 2xTC-L 18W LX6681-2V-C 2xTC-L 24W LX6681-3T-C 3xTC-L 18W LX6681-3V-C 3xTC-L 24W Elektronik balastl 5LX6687-2T-C 2xTC-L 18W LX6687-2V-C 2xTC-L 24W LX6687-3T-C 3xTC-L 18W LX6687-3V-C 3xTC-L 24W LX85.. TC-L Lambal S vaüstü armatür 5LX66..TCL lambal S vaalt armatür TC-L lambal reflektörlü, prizmatik/opal lensli s vaüstü armatür S vaalt 300 modül TC-L lambal orta lensli reflektörlü armatür Manyetik Balastl (CCG) 5LX TR1 3xTC-L18W ,70 5LX SR1 3xTC-S11W ,70 5LX T 3xTC-L18W ,70 5LX S 3xTC-S11W ,70 Elektronik Balastl (ECG) 5LX TR1 3xTC-L18W ,70 5LX SR1 3xTC-S11W ,70 5LX T 3xTC-L18W ,70 5LX S 3xTC-L11W ,70 R1: Parlak Reflektörlü R2: Mat Reflektörlü 1: Opal Lensli 3: Prizmatik Lensli 7: Çift parabolik reflektörlü Manyetik Balastl (CCG) 5LX TR1 3xTC-L 18W ,50 5LX SR1 3xTC-S 11W ,50 5LX T 3xTC-L 18W ,50 5LX S 3xTC-S 11W ,50 Elektronik Balastl (ECG) 5LX TR1 3xTC-L 18W ,50 5LX SR1 3xTC-S 11W ,50 5LX T 3xTC-L 18W ,50 5LX S 3xTC-S 11W ,50 1: Opal lens 3: Prizmatik lens R1: Parlak Reflektörlü R2: Mat Reflektörlü 7: Çift parabolik reflektörlü Acil ayd nlatma kiti için siparifl no sonuna EM1 (1 saat bataryal ) veya EM3 (3 saat bataryal ) ilave edilecektir. EM1=1H, EM3=3H Ni-Cd bataryal acil ayd nlatma kiti tüm Sigro armatürlerde uygulanabilmektedir. Acil ayd nlatma kiti için siparifl no sonuna EM1 (1 saat bataryal ) veya EM3 (3 saat bataryal ) ilave edilecektir. EM1=1H, EM3=3H Ni-Cd bataryal acil ayd nlatma kiti tüm Sigro armatürlerde uygulanabilmektedir.

13 26 Endirekt Siluna Armatürler Siluna, Endirekt Armatürler 27 S vaalt Modül 600 Ortada Tek Perforeli S vaalt modül 600 TC-L lambal orta tek perforeli endirekt armatür DA (mm) Manyetik Balastl (CCG) 5LX W-O 1x36W (TC-L) ,0 580x580 5LX W-O 2x36W (TC-L) ,5 580x580 Elektronik Balastl (ECG) 5LX W-O 1x36W (TC-L) ,7 580x580 5LX X-O 1x40W (TC-L) ,7 580x580 5LX W-O 2x36W (TC-L) ,2 580x580 5LX X-O 2x40W (TC-L) ,2 580x580 5LX U-O 1x55W (TC-L) ,7 580x580 5LX U-O 2x55W (TC-L) ,2 580x580 S vaalt Modül 600 Orta iki Perforeli S vaalt modül 600 TC-L lambal orta iki perforeli endirekt armatür DA (mm) Manyetik Balastl (CCG) 5LX W-O2 2x36W (TC-L) ,5 580x580 Elektronik Balastl (ECG) 5LX W-O2 2x36W (TC-L) ,3 580x580 5LX X-O2 2x40W (TC-L) ,3 580x580 5LX U-O2 2x55W (TC-L) ,3 580x580 Siluna endirekt armatürler, özel perfore delikli reflektörleri ve bu reflektörlerin arkas na konan opal film ile homojen ve üniform bir ayd nl k sa larlar. Kamaflmay ortadan kald ran, çizgili mat elektrostatik boyal taban reflektörleri ile endirekt ayd nlatma sa larlar. Siluna endirekt armatürler farkl tipleri ile de iflik mimari ve ayd nlatma çözümlerine olanak verirler. 0,5 mm kal nl nda DKP sacdan imal edilmifl olup mat beyaz renkte (mat RAL 9016) f r nlanm fl UV dayan kl polyester elektrostatik toz boyal d r. Her türlü tavana monte edilebilirler, k vr labilen özel klemens saç yla elektriksel ba lant sa lanm flt r. komple, ayr ca perfore reflektörler ve alüminyum reflektörler de topraklanm flt r. Bak m ve lamba de iflimi esnas nda ask da kalma özelliklerine sahiptir. Enerji girifli 220 V 50 Hz. 3 lü (faz+nötr+topraklama) klemense maksimum 2,5 mm 2 lik kablo ile yap l r. Elektronik balast, dim edilebilir elektronik balast ve manyetik balast seçenekleri mevcuttur. ste e ba l olarak kondansatör tak labilir. Ifl k Tekni i ve Kullan m Alanlar % 50 fl n perfore reflektörleri ve arkalar ndaki opal film vas tas yla süzülerek direk gelen, ithal, çizgili alüminyumdan mat elektrostatik toz boyal taban reflektörü ile kamaflma ortadan kald r larak endirekt bir ayd nlatma sa lanmaktad r. Ifl k kayna n n görülmedi i ve görme konforunun sa land Siluna armatürler özellikle hasta nelerde, ofislerde, ma azalarda, okullarda ve banka flubelerinde kullan labilir. Orta iki perforeli, orta reflektörlü ve orta sark t reflektörlü CAT2 tipleriyle ofisler için daha etkin ve kamaflmas z ayd nlatma sa lanmaktad r. S vaalt modül 600 Orta iki perforeli, cat II reflektörlü S vaalt modül 600 TC-L lambal orta iki perforeli, CAT2 reflektörlü direkt/endirekt armatür DA (mm) Manyetik balastl (CCG) 5LX W-O2R1 2x36W (TC-L) x580 Elektronik balastl (ECG), TC-L Lambal 5LX W-O2R1 2x36W (TC-L) ,2 580x580 5LX X-O2R1 2x40W (TC-L) ,2 580x580 5LX U-O2R1 2x55W (TC-L) ,2 580x580 Elektronik balastl (ECG), T16 Lambal 5LX M-O2R1 3x14W (T16) ,2 580x580 S vaalt Modül 600 Sark t Perforeli S vaalt modül 600 Sark t perforeli, yanlarda cat II reflektörlü S vaalt modül 600 TC-L lambal sark t perforeli armatür DA (mm) Manyetik Balastl (CCG) 5LX W 1x36W (TC-L) ,5 580x580 5LX W 2x36W (TC-L) ,0 580x580 Elektronik Balastl (ECG) 5LX W 1x36W (TC-L) ,9 580x580 5LX X 1x40W (TC-L) ,9 580x580 5LX W 2x36W (TC-L) ,1 580x580 5LX X 2x40W (TC-L) ,1 580x580 5LX U 1x55W (TC-L) ,9 580x580 5LX U 2x55W (TC-L) ,1 580x580 S vaalt modül 600 TC-L lambal orta sark t perforeli, yanlarda CAT2 reflektörlü direkt/endirekt armatür DA (mm) Manyetik balastl (CCG) 5LX W/2A 1xTC-L36W+2x18 W T ,50 580x580 Elektronik balastl (ECG) 5LX W/2A 1xTC-L36W+2x18 W T ,80 580x580 5LX X/2A 1xTC-L40W+2x18 W T ,80 580x580 5LX U/2A 1xTC-L55W+2x18 W T ,80 580x580 5LX U/2M 1xTC-L55W+2x14 W T ,80 580x580 5LX U/2Y 1xTC-L55W+2x24 W T ,80 580x580 Acil ayd nlatma kiti için siparifl no sonuna EM1 (1 saat bataryal ) veya EM3 (3 saat bataryal ) ilave edilecektir. EM1=1H, EM3=3H Ni-Cd bataryal acil ayd nlatma kiti tüm Siluna armatürlerde uygulanabilmektedir.

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

Hastanelerde LED Aydınlatma Çözümleri

Hastanelerde LED Aydınlatma Çözümleri Hastanelerde LED Aydınlatma Çözümleri Dinlendirici çözümlerle, maksimum enerji tasarrufu, düşük bakım maliyetleri Konforlu Mevcut manyetik balastlı floresan lambaların 50hz lik stroboskobik kırpışma sebebiyle

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

Dekoratif Ayd nlatma sektöründe VISIONLIGHT ismi genellikle yenilikler ile an l r.

Dekoratif Ayd nlatma sektöründe VISIONLIGHT ismi genellikle yenilikler ile an l r. ÜRÜN KATALOĞU 15 Dekoratif Ayd nlatma sektöründe VISIONLIGHT ismi genellikle yenilikler ile an l r. Bir çok yeni ürünümüzü kapsayan 15 ürün kataloğumuzda; uygulay c n n ve kullan c n n daha detayl bilgiye

Detaylı

1 Ağustos 2010 Fiyat Listesi

1 Ağustos 2010 Fiyat Listesi 1 Ağustos 2010 Fiyat Listesi akkımızda Hakkımızda Profilimiz... Profilimiz... Siteco, 1949 da Siteco, merkezi 1949 da Almanya da merkezi Almanya da Siteco, pazarın Siteco, ve müşterilerin pazarın ve ihtiyaçları

Detaylı

LED LL DP CD WW CS CF AC CG LC EL FO. DecoPendant BLZ DRM QDR QDR2 LLT15

LED LL DP CD WW CS CF AC CG LC EL FO. DecoPendant BLZ DRM QDR QDR2 LLT15 LED LL DP D WW S F A G L EL FO DecoPendant DecoPendant serisi genel aydınlatmada tavana monte edilerek yada tavandan sarkıtılarak kullanılır. Estetik ve modern tasarımlı DecoPendant armatürler ile iç mekanlarda

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

2015/01 Fiyat Listesi

2015/01 Fiyat Listesi Aydınlatma Teknolojileri 2015/01 Fiyat Listesi Yol Armatürleri LEDMagnum Serisi Magnum CL2015 - CL2020 - CL2025 Yol Armatürleri LED Magnum CL2015 Aluminyum jeksiyon Gövde IP66 / IK09 / 4000K-5000K / CL1.

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri

Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Ponta Yatay Besleme Sistemi Tıbbi Destek Üniteleri Geniş bir yelpazede yatay ünite uzunluğu, kolon tipi ve iş istasyonu opsiyonlarına sahip çok yönlü Dräger Ponta, daha iyi bir çalışma alanı verimliliği

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar,

çindekiler Kauçuk fifl-priz serisi, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, çindekiler, Ark kaynak makina ba lant elemanlar, Kauçuk fifl priz serisi...6 Sunum...6 Referanslar...7 Ark kaynak makina ba lant elemanlar...10 Sunum...10 H zl seçim k lavuzu...12 Boyutlar-Kauçuk...13

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

lite SEPARATÖR SİSTEMLER Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi

lite SEPARATÖR SİSTEMLER Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi lite Derzli Separatör Sistemi Cam Cama Separatör Sistemi SEPARATÖR SİSTEMLER DİVERSA LİTE S NOVA 102 1989 dan beri Türk Yap Sektörü ne modern mimarinin gereklilikleri olan malzeme ve uygulama yöntemlerini

Detaylı

Mağazalar için LED Aydınlatma Çözümleri Estetik çözümler, maksimum enerji tasarrufu, düşük bakım maliyetleri

Mağazalar için LED Aydınlatma Çözümleri Estetik çözümler, maksimum enerji tasarrufu, düşük bakım maliyetleri Mağazalar için LED Aydınlatma Çözümleri Estetik çözümler, maksimum enerji tasarrufu, düşük bakım maliyetleri Etkileyici Büyük yatırımlarla oluşturulan mağazalarınızda sergilediğiniz ürünlerinizin doğru

Detaylı

2015 / 2 GENEL FİYAT LİSTESİ

2015 / 2 GENEL FİYAT LİSTESİ 2015 / 2 GENEL FİYAT LİSTESİ İçindekiler Ürün İndeksi Ankastre Armatürler Sıva Üstü Armatürler Steril Ortam ve Hastane Armatürleri Downlight ve Spot Armatürler Sarkıt Armatürler Endüstriyel Armatürler

Detaylı

Yol ve Kentsel Armatürler LEDMagnum Serisi Magnum CL2015 - CL2020 - CL2025 +90 232 444 4 236 Yol ve Kentsel Armatürler Fiyat Listesi Yol ve Kentsel Armatürler LED Magnum CL2015 Aluminyum jeksiyon Gövde

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ GALAKSI ALÜMİNYUM GÖVDE ARMATÜR. 60x60 SIVA ÜSTÜ VE SIVA ALTI ARMATÜRLER DEKO DEKORATİF ARMATÜRLER BELGELERİMİZ

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ GALAKSI ALÜMİNYUM GÖVDE ARMATÜR. 60x60 SIVA ÜSTÜ VE SIVA ALTI ARMATÜRLER DEKO DEKORATİF ARMATÜRLER BELGELERİMİZ AydınlatmaSistemleri LightingSystems ISO 9001-2008 YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ GALAKSI ALÜMİNYUM GÖVDE ARMATÜR 60x60 SIVA ÜSTÜ VE SIVA ALTI ARMATÜRLER DEKO DEKORATİF ARMATÜRLER BELGELERİMİZ İÇİNDEKİLER ALÜMİNYUM

Detaylı

Entegre Soğutma elemanları yukarıdan hafif soğutma

Entegre Soğutma elemanları yukarıdan hafif soğutma OWAconstruct Entegre Soğutma elemanları yukarıdan hafif soğutma OWAcoustic tavanlarını soğutma elemanlarıyla birleştirmenin yararları: DIN 1946 bölüm 2 koşulları sağlanır. hava akımı yok çok sessiz Kolay

Detaylı

Luxar LED Armatür Ürün Kodlaması

Luxar LED Armatür Ürün Kodlaması Ürün Kodu Yapısı: AAAA-BBB-CCDDEFG-III Luxar LED Armatür Ürün Kodlaması AAAA: Seri 1001: İnci Armatür 1300: Sıva altı Kesintisiz Opal Armatür 1310: Sıva altı Kesintisiz Parabolik Armatür 1400: Sıva üstü

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

GENEL TANITIM. www.bes-a.com

GENEL TANITIM. www.bes-a.com GENEL TANITIM ÜRÜNLER YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ ACİL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ AYDINLATMA ARMATÜRLERİ ELEKTRONİK TRAFO ACİL AYDINLATMA KİTLERİ ELEKTRONİK BALASTLAR LED SÜRÜCÜLER YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ ÇUPRA

Detaylı

Fabrika LED Aydınlatma Çözümleri. Maksimum enerji tasarrufu ve dü ük bakım maliyetleri LUXAR

Fabrika LED Aydınlatma Çözümleri. Maksimum enerji tasarrufu ve dü ük bakım maliyetleri LUXAR Fabrika LED Aydınlatma Çözümleri Maksimum enerji tasarrufu ve dü ük bakım maliyetleri Fabrikalarda Aydınlatma Üretimde verimlilik Artı ı Aydınlatmanın insan fizyolojisi ve psikolojisindeki pozitif etkisi

Detaylı

EasyPan DA ITIM PANOLARI

EasyPan DA ITIM PANOLARI EasyPan D ITIM PNOLRI EasyPan Da t m Panolar yollu yollu 24 yollu Ç NDEK LER Özellikler Kullanılan Ürünler Sipariş Kodları ksesuarlar ve Sipariş Kodları Hazır ara Sistemleri Özellikler Sipariş Kodları

Detaylı

ışık mühendisliği www.eaeaydinlatma.com

ışık mühendisliği www.eaeaydinlatma.com www.eaeaydinlatma.com 20 İkitelli Org. San. Bölgesi, Ziya Gökalp Mah. Eski Turgut Özal Cad. No:20 30 Başakşehirİstanbul Tel: +0 (22) 3 Fax: +0 (22) 3 0 ışık mühendisliği 2 0 G İ GİZA KARE DOWNLIGHT Z A

Detaylı

İçindekiler. High Quality High Performance

İçindekiler. High Quality High Performance High Quality High Performance İçindekiler Akkor Ampuller... 07 Alüminyum Nemli Yer Armatürleri... 25 Bahçe Lambaları... 26 Balast ve Tranformatörler... 39 Camlı Tavan Armatürleri...13 CAT5E, CAT6 Bilgisayar

Detaylı

DEKORATİF ARMATÜRLER

DEKORATİF ARMATÜRLER DEKORATİF ARMATÜRLER www.alanaydinlatma.com DEKORATİF ARMATÜRLER ALDEKO-V * Boyut (mm) :315x1050x8 * Ağırlık (kg) :4,10 * Işık Kaynağı :3528 SMD LED * Güç Tüketimi (Watt) :38 * Giriş Voltajı (V) :AC 200-240

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

çindekiler Kaedra Sistem

çindekiler Kaedra Sistem çindekiler Kaedra Sistem...86 Sunum...86 Kombinasyon kutuları...89 Modüler cihazlar için arayüzlü da ıtım kutuları...90 Geniflletme kutuları...90 Modüler cihazlar için da ıtım kutuları...91 Modüler olmayan

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

Akaryakıt İstasyonları LED Aydınlatma Çözümleri

Akaryakıt İstasyonları LED Aydınlatma Çözümleri Akaryakıt İstasyonları LED Aydınlatma Çözümleri Maksimum enerji tasarrufu ve satışta pozitif etki Doğru Aydınlatma Doğru aydınlatma tekniği uygulanan satış alanlarında, ışık konforu, güvenlik hissi ve

Detaylı

Nova Plastik Kolçaklı

Nova Plastik Kolçaklı Nova Plastik Kolçaklı Nova Plastik Kolçaklı Sırt ve Oturak Süngerleri İçten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı defermosyan (ISO1856) standartlarına

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Ürün Tan m. 4250 Entegre Lavabo, 60 cm. 0016 Armatür deliksiz, su taflma deliksiz, sifon dahil. (polyester resin) Metal ayaklar ve sifon dahil.

Ürün Tan m. 4250 Entegre Lavabo, 60 cm. 0016 Armatür deliksiz, su taflma deliksiz, sifon dahil. (polyester resin) Metal ayaklar ve sifon dahil. Tak mlar Takımlar 2007.1 stanbul Banyo Tak m nda VitrA-Artema Yetkili servislerince sadece perakende sat fllar nda bedelsiz montaj hizmeti verilmektedir. Tak m n tüm lavabo, klozet ve bideleri VitrAclean

Detaylı

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar

Ç NDEK LER. EasyPan Da t m Panolar EasyPan Da t m Panolar Ç NDEK LER yollu yollu 24 yollu 30 yollu yollu yollu 24 yollu 30 yollu Özellikler Kullanılan Ürünler ipariş Kodları ksesuarlar ve ipariş Kodları Hazır ara istemleri Özellikler ipariş

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

CLIP-IN TAVAN ARMATÜRLER CLIP-IN CEILING LUMINAIRES

CLIP-IN TAVAN ARMATÜRLER CLIP-IN CEILING LUMINAIRES CLIP-IN TAVAN ARMATÜRLER CLIP-IN CEILING LUMINAIRES 196 YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ / STREET LIGHTING LUMINAIRES www.alkanaydinlatma.com Metal tavanlarına uygun üretilen dekoratif ofis ve ortak mahal aydınlatma

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR

DORMA AGILE KAYAR KAPILAR KAPILAR DORMA AGILE KAYAR KAPILAR Sürme cam kapıların mimarideki kullanımına paralel olarak, mekanizmalarının dış görünüşünün önemi de gün geçtikçe daha belirgin hale gelmektedir. Bu özellik otellerde,

Detaylı

US AYDINLATMA ÜRÜN KATALOĞU. www.usaydinlatma.com

US AYDINLATMA ÜRÜN KATALOĞU. www.usaydinlatma.com US AYDINLATMA ÜRÜN KATALOĞU www.usaydinlatma.com US AYDINLATMA Toplamda 10 yılı aşkın sektörel deneyimi, en güncel çözümleri üretebilme esnekliği ve müşteri odaklı projelendirme anlayışıyla,yenilenen aydınlatma

Detaylı

High Quality High Performance

High Quality High Performance High Quality High Performance F İ YAT L İ S T E S İ 2 0 1 4 / 1 KDV Hariç www.iremelektrik.com www.iremelektrik.com.tr info@iremelektrik.com.tr Fiyatlarımıza KDV Dahil Değildir. Fiyatlarda değişiklik yapma

Detaylı

GENEL TANITIM. Mustafa GEDİK. Ar-Ge ve Kalite Kontrol Yöneticisi. www.bes-a.com

GENEL TANITIM. Mustafa GEDİK. Ar-Ge ve Kalite Kontrol Yöneticisi. www.bes-a.com GENEL TANITIM Mustafa GEDİK Ar-Ge ve Kalite Kontrol Yöneticisi FİRMA TARİHÇE Aydınlatma sektörüne 1995 yılında Elektronik Balast üretimi ile giren firmamız, sektörün ve ihtiyaçların gelişmesiyle birlikte

Detaylı

SLIM PANEL LED DOWNLIGHT

SLIM PANEL LED DOWNLIGHT bestar.com.tr SLIM PANEL LED DOWNLIGHT Dekoratif difüzör 04.4850 18W 1200LM 4000K LED SLİM DOWNLIGHT 18W 4000K 1200lm 205mm 160 h: 13 mm Dekoratif difüzör 04.4840 18W 1200LM 4000K LED SLİM DOWNLIGHT 18W

Detaylı

Kesintisiz aydınlatma

Kesintisiz aydınlatma Kesintisiz aydınlatma Kesintisiz aydınlatma... Süpermarket ve endüstriyel sektörde genel aydınlatmada ekonomik çözümler sunar. Sarkıt ve yüzeye montaj seçenekleri ile kullanıcıya kolaylık sağlar. 5 Aydınlatmada

Detaylı

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com

İMA Perde Kalıp. Perde Kalıp. www.imakalip.com Perde Kalıp Perde Kalıp Perde kalıpları çok çeşitli projelere kolay uyarlanabilmesi için tasarlanmıştır. Uygulanmak istenen yapıya adaptasyonu gayet kolaydır ve istediğiniz şekli kolayca ortaya çıkarmanıza

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

L O O P L O O K B O O K

L O O P L O O K B O O K L O O P L O O K B O O K I Ş I Ğ I N H A F I F L I Ğ I Hafif ve zarif Dairesek şekli ile Loop, ofislere bir tazelik ve dinamizm getirmesinin yanı sıra, optimum ışık kalitesini de sağlar. Loop'un ışığı,

Detaylı

yapıdekorasyon adres : Kuştepe Mah. Yoncalı Sk. 25-F Şişli / İSTANBUL telefon : +90 212 217 53 87 info@yapidekorasyon.com

yapıdekorasyon adres : Kuştepe Mah. Yoncalı Sk. 25-F Şişli / İSTANBUL telefon : +90 212 217 53 87 info@yapidekorasyon.com yapıdekorasyon adres : Kuştepe Mah. Yoncalı Sk. 25-F Şişli / İSTANBUL telefon : +90 212 217 53 87 info@yapidekorasyon.com AKG Yapı Dekorasyon katalog 2015 Cephe Giydirme, Taahhüt, Cam Kapı, Dekoratif Camlar,

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik.

Viega Advantix Vario. Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Milimetrik doğruluk. Sınırsız esneklik. Viega Advantix Vario Bireyselliğin en güzel şekli. İddialı tasarım ve yüksek kaliteli malzemelerle modern banyolarda uzun süredir sıkça karşılaşılıyor

Detaylı

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRABZON 2011 AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK OYUNLARI GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ Trabzon Tarihi Mekânları Aydınlatma Projesi Kapsamında Elektrik Malzemesi Alınması İşine Ait Teknik Şartname

Detaylı

SmartBalance performans ile akıllı tasarımı bir araya getirir

SmartBalance performans ile akıllı tasarımı bir araya getirir Lighting SmartBalance performans ile akıllı tasarımı bir araya getirir SmartBalance, suspended İşlevsel aydınlatma birçok durumda önemli olsa da, müşteriler şık ve/veya dikkat çekmeyen armatürler kullanmak

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

ÇİFT PARABOLİK Double Parabolic

ÇİFT PARABOLİK Double Parabolic ÇİFT PARABOLİK Double Parabolic Reflektör : %99.9 saflıkta eloksalize edilmiş alüminyum - Elektronik A2 sınıfı (), A1 sınıfı Dim edilebilir () ve manyetik balast () seçeneği. SIVA ALTI ARMATÜRLER / RECESSED

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr TAVAN S STEMLER Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür fiubat 09 PRELUDE SIXTY 2 Montajda zaman kazan n www.armstrong.com.tr Prelude Sixty 2 : Esnek uygulamalar için yenilikçi Armstrong en son duble Peakform

Detaylı

Fugato Performance FBS270/271 her alanda mükemmel

Fugato Performance FBS270/271 her alanda mükemmel Lighting Fugato Performance FBS270/271 her alanda mükemmel Fugato Performance genel aydınlatma Fugato Performance, kompakt floresan lambalı ve oldukça verimli optikleri olan, yüksek tavan genel aydınlatma

Detaylı

designed by Nurus D Lab teknik doküman

designed by Nurus D Lab teknik doküman designed by Nurus D Lab teknik doküman Gate, köprü görevi gören ana platform ve bu platform üzerinde sistemi tamamlayan depolama birimlerinden oluşur. Giderek artan gereksinimler için pratik, yenilikçi

Detaylı

Kalite Tesadüf Değildir

Kalite Tesadüf Değildir Kalite Tesadüf Değildir Profesyonel Aydınlatma Sistemleri www.dikeyelektrik.com info@dikeyelektrik.com LİSTESİ 20 INDEKS Yuvarlak Led Panel Armatür 5-0 Led Panel Armatür -5 COB Led Downlight -7 Led Projektör

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

SmartBalance gömülü performans ile akıllı tasarımı bir araya getirir

SmartBalance gömülü performans ile akıllı tasarımı bir araya getirir Lighting SmartBalance gömülü performans ile akıllı tasarımı bir araya getirir Birçok insan, örtücü tipi çözümlere bir alternatif olarak bir ışık yüzeyine sahip gömülü armatürler uygulama eğilimindedir.

Detaylı

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com

AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com AKGUL GROUP STANDART PREFABRİK YAPILAR www.akgul-group.com 1 STANDART PREFABRİK YAPILAR Prefabrike hazır yapılar amacına göre geniş ve uzunlukları değişken, istenilen her türlü yerleşim alanına uygulanabilecek

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011

Radyatör Katalo u. www.termoteknik.com. Rev. 2 / fiubat 2011 Radyatör Katalo u TERMO TEKN K T ARET VE SANAY A.fi. Enco Plaza, emal Ulusoy addesi No: 57 34 Yenibosna - stanbul Tel: 01 697 84 84 (pbx) Faks: 01 77 43 45 www.termoteknik.com Rev. / fiubat 011 Termo Teknik,

Detaylı

SRK LED aydınlatma ürünleri Omega Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından özel olarak EDS Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına üretilmektedir.

SRK LED aydınlatma ürünleri Omega Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından özel olarak EDS Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına üretilmektedir. Teknolojinin hız kesmeyen ilerlemesine paralel olarak tüketiciye sunulan ürün ve hizmet yelpazesinde de sürekli bir gelișim yașanmaktadır. Biz, yılların tecrübesiyle hem ürünleri hem de müșterilerin ihtiyaçlarını

Detaylı

Az daha çoktur. Ross Lovegrove dan MOD Koleksiyonu

Az daha çoktur. Ross Lovegrove dan MOD Koleksiyonu Az daha çoktur. Ross Lovegrove dan MOD Koleksiyonu Daha az hammadde, daha az enerji, daha az ambalaj kullan larak üretilen, üstelik daha az su tüketen çok özel bir seri. MOD, baflar l mimarileri ve modern

Detaylı

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları

AirHome Serisi Sulu Split Tip Isı Pompaları Apartman, siteler gibi toplu konut projelerinde ve Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar için 25 kw'a kadar performans aralığında dış üniteler Sıcak su boyleri ve tesisat ekipmanları

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ Sayfa: 1 1 30.1.1 Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi m + - - 2 30.4 2 m, 65x65x7'lik galv.köşebent ve 5m galv.örgülü çelik tel ve gömülmesi 3 701-101 Sac pano-800 mm genişliğinde 4 704-102 Sıva üstü

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 2014/2 KDV Hariç

FİYAT LİSTESİ 2014/2 KDV Hariç FİYAT LİSTESİ 2014/2 KDV Hariç Energy Saver www.iremelektrik.com.tr High Quality High Performance İçindekiler Akkor Ampuller... 05 Alüminyum Nemli Yer Armatürleri... 32 Bahçe Armatürleri... 33 Balast ve

Detaylı

Max. letken Kesiti mm 2

Max. letken Kesiti mm 2 0- Açma Kapama Kesiti mm 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 0-0 0-0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x, x, x x x x x0 x0 x x x, x,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

2013 FİYAT LİSTESİ. www.imtasaydinlatma.com

2013 FİYAT LİSTESİ. www.imtasaydinlatma.com 2013 LİSTESİ www.imtasaydinlatma.com YÜKSEK MEKANLAR İÇİN YÜKSEK TAVAN MARKET ARMATÜRÜ YÜKSEK MEKANLAR İÇİN YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ TEKNİK ÖZELLİKLER Gövde: Alüminyum eloksal Boya: RAL 9016 beyaz elektrostatik

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

8Çerçeve çikarmadan sadece

8Çerçeve çikarmadan sadece ANAHTAR 4Mavi LED fl k. 3Anti statik özelli i (toz toplamaz) 5Tasarruflu ampullerde k rp flma yapmama özelli i. 2UV dayan ml (sararma yapmaz) 1Malzeme ABS. 6fi k dizayn. Estetik görünüm. karkas hizalama

Detaylı

2liner Lineer Armatür Floresan

2liner Lineer Armatür Floresan 2liner Lineer Armatür Floresan 2liner Genel Özellikler Gövde Reflektör Aydınlatma Açısı Renklendirme Işık Kaynağı Sürücü İki parçadan oluşan alüminyum ekstrüzyon Parabolik biçimlendirilmiş, alüminyum anodize

Detaylı

SİM LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ

SİM LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ SİM LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ simled.com.tr ÜRÜN KATALOĞU 2015-2016 SİMLED Aydınlatma Sistemleri olarak Ledli Aydınlatma Ürünleri ile ilgili çözümler üretiyoruz. Sektördeki 5 yılı aşan tecrübemizle ve

Detaylı

G Sistem Pack duvara montajl panolar. Prisma Plus AG panolar Teknolojiyle gelen h z ve sadelik

G Sistem Pack duvara montajl panolar. Prisma Plus AG panolar Teknolojiyle gelen h z ve sadelik G Sistem Pack duvara montajl Prisma Plus AG Teknolojiyle gelen h z ve sadelik Pack, sadelikte son nokta Schneider Electric Pack ile, küçük ve orta ölçekli ticari binalar (otel, ofis, ma aza ve di erleri)

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

US AYDINLATMA ÜRÜN KATALOĞU. www.usaydinlatma.com

US AYDINLATMA ÜRÜN KATALOĞU. www.usaydinlatma.com US AYDINLATMA ÜRÜN KATALOĞU www.usaydinlatma.com www.usaydinlatma.com US AYDINLATMA Toplamda 10 yılı aşkın sektörel deneyimi, en güncel çözümleri üretebilme esnekliği ve müşteri odaklı projelendirme anlayışıyla,yenilenen

Detaylı

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog-

SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- SolaGlide / RRG - RRP -Detaylı Teknik Katalog- ÇÖZÜMLERİMİZ RESTORAN & KAFE Kötü hava şartlarından dolayı dış mekanlarda müşterilerinize hizmet veremediğiniz için para mı kaybediyorsunuz? Tabi ki dışarıda

Detaylı

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları

Fan Coil Cihazları Tesisat Bağlantıları Newtherm Fan Coil Kontrol Ekipmanları Bağlantı vanaları, uzaktan kontrol cihazları, dijital veya mekanik duvar tipi termostatları ve yalıtımlı montaj setleriyle birlikte sistem bazında teslim edilmektedir.

Detaylı