MÜfiTER AKIfi YÖNLEND RME S STEM CUSTOMER FLOW MANAGEMENT SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜfiTER AKIfi YÖNLEND RME S STEM CUSTOMER FLOW MANAGEMENT SYSTEM"

Transkript

1 MÜfiTER AKIfi YÖNLEND RME S STEM CUSTOMER FLOW MANAGEMENT SYSTEM

2 ...HAKKIMIZDA...ABOUT US... Dora A.fi., müflteri s raland rma sistemleri baflta olmak üzere hayat kolaylaflt ran teknolojileri ekonomik çözümler olarak sunmaktad r. Belli bafll ürünlerimiz, özellikle finans kurulufllar nda yo un bir flekilde kullan lan ve S-Matik markas yla pazarlanan müflteri s raland rma sistemleri ve kiosklard r. Gerek endüstriyel tasar m, gerekse elektronik tasar m ve yaz l mlar firmam z mühendislerince gelifltirilen ürünlerimiz yine fabrikam zda üretilmektedir. Sat fl sonras servis hizmetleri ise Türkiye çap nda kendi ofislerimiz ve anlaflmal oldu umuz servis noktalar arac l ile verilmektedir. Finans sektörü d fl nda sa l k, kamu ve telekomünikasyon sektörlerinden yüzlerce hizmet sa lay c taraf ndan da tercih edilen S-Matik sistemlerinin yurt içindeki referans say s ü geçmifl olup pazar pay m z h zla artmaktad r. Yurt d fl nda ise Rusya ile baz Do u Avrupa ve Arap ülkelerinde h zla yayg nlaflmaktad r. Dora A.fi., her ne kadar s raland rma sistemleri konusunda a rl kl olarak faaliyet gösterse de deneyimi ve altyap s ile k sa sürede baflka ürünler gelifltirebilecek yetkinli e sahiptir. Dora A.fi., s raland rma ve kiosk sistemlerinin üretim, sat fl ve servisinde ISO9001:2000 kalite güvence sertifikas na sahiptir ve tüm ürünleri CE iflareti tafl maktad r. Dora A.fi., converts life easing technologies including customer flow management systems into economical solutions. Our main products are queueing systems very well known among financial institutions with the S-Matik brand and kiosk systems. We are proud to state that our entire product range including software is designed and developped using our own engineering skills and manufactured in our own premises. After sales support is provided by our own offices in major cities, via subcontractors in others and distributors abroad. Despite our short history, we've successfully deployed hundreds of S-Matik systems in health, public and telecommunication sectors in domestic and international markets. As of November 2009, S-Matik systems have been running in more than sites in Turkey and our market shares are increasing in Russia, Eastern Europe and Arabian peninsula. Being a reputable designer and manufacturer of queueing systems, Dora is capable of developping complementary technological products-either on a large scale or custom based- thanks to our vast know how and resources. Dora A.fi. holds the ISO9001:2000 quality assurance certificate in the manufacturing, sales and service of queueing and kiosk systems and all products are CE marked. -02-

3 .S-MAT K NED R?...WHAT IS S-MATIK.. S-MAT K NED R? S-Matik, basit olarak banka, hastane gibi hizmet noktalar nda hizmet almak isteyenleri düzene koyan ve bir dizi elektronik bileflenden oluflan bir s raland rma sistemidir. Sistem afla daki bileflenlerden oluflur: A. Biletleme ekipmanlar B. Göstergeler C. Ça r terminalleri D. Güç kayna E. Zil ünitesi F. Çevirici G. Yönetim yaz l m S-Matik flu flekilde ifller: 1. Müflteri bilet makinas n veya kiosku kullanarak ifllem yapmak istedi i kategoriyi seçer. 2. Sistem bilet numaras n oluflturur ve basar (bu arada gifle yetkilileri bir sonraki müflteriyi ça r rlar) 3. S ras n beklemeye bafllayan müflteri ana göstergelerden s ras n takip eder. 4. S ras geldi inde ana göstergede yönlendirilen gifleye giderek ifllemini yapar. Özetle; S-Matik Müflterileri düzene koyan Hizmet kalitesini art ran CRM deste i sa layan Kaynak kullan m n optimize eden bir müflteri ak fl yönlendirme sistemidir. Windows 2000, Windows XP veya Vista iflletim sistemleri üzerinde çal flan S-Matik in kurulumu için ayr bir PC ye ihtiyaç yoktur; mevcut PC lere sistem kurulumu yap labilir. WHAT IS S-MATIK? S-Matik, is basically a queueing system composed of electronic components which lines up people in a service environment. The system is made of of the following components: A. Ticketing equipments B. Displays C. Terminals D. Power Supply E. Ding Dong F. Interface G. Management software Briefly; S-Matik is a customer flow management system which Lines up customers Increases service quality Provides CRM support Optimizes resource utilization No additional PC is required to install S-Matik software which is compatible with Windows 2000, Windows XP and Vista operating systems. The installation can be performed on an existing PC. The workflow of an S-Matik system is as follows: 1. The customer selects the service category (transaction type) using the ticket printer or kiosk 2. The system generates a ticket(sequence) number and issues a ticket with the designated number (in the meantime tellers call a customer from the waiting list) 3. The customers in the waiting line track their ticket numbers watching the displays 4. When called, customers proceed to the relevant counter and perform their transactions -03-

4 A. B LETLEME EK PMANLARI TICKETING EQUIPMENTS Gerek s ra numaras n almak gerekse bileti basmak için iki tip biletleme ekipman kullan labilir: Kiosklar veya bilet makinalar. Kiosklar, bilgisayar temelli ekipmanlar aras nda olup görsel tasar mlar ve ifllevleri nedeniyle özellikle büyük iflletmeler taraf ndan daha çok tercih edilmektedir. Bilet makinalar ise ekonomik çözüm arayan küçük iflletmeler için idealdir. Two types of ticketing equipments can be used: Kiosks and ticket printers. Kiosks are computer based equipments which are most commonly preferred by large accounts due to their functionalities and industrial designs. Ticket printers are ideal for small size companies looking for more economical solutions. K OSK Dokunmatik ekranlar, bir di er ad yla kiosklu sistemler, kullan m kolay ürünler olup gerek basit anlamda s ra numaras üretmek için gerekse her türlü reklam amaçl görüntü göstermek için kullan labilirler. S-Matik sisteminde iki tip kiosk modeli olup SM- N klasik tip ekonomik çözüm arayan, SM-S Box ise esteti e önem veren müflteriler için tasarlanm flt r. Kiosklu sisteme ihtiyaç duymayan iflletmeler ise bilet makinalar kullanabilirler. KIOSK Touchscreens, known as kiosks, are more user friendly and can be used to issue and print tickets and for digital signage purposes. S-Matik system comes with two kiosk types; SM-N being a classical model designed for economy buyers and SM-S Box offering aesthetics. Enterprises who do not need kiosk based systems can prefer ticket printers instead. Kiosk Teknik Özellikler Ekran Bilet yaz c s Kart okuyucu Standard renk Voltaj Ak m Güç tüketimi 17 renkli 2 termal Motorize Gri (RAL9006) 220 V AC 1,5 A V AC 330 W Kiosk Technical Specifications Monitor Ticket printer Card reader Standard color Voltage Current Power consumption 17 color 2 thermal Motorized Grey (RAL9006) 220 V AC 1,5 A V AC 330 W SM-N: Klasik tip kiosk Classical type kiosk SM-SBox: SBox kiosk -04-

5 B LET MAK NALARI Ayakl ve masaüstü bilet makinalar, müflterilerin s ra numaras n gösteren bileti almalar n sa layan sistem bileflenidir. Genifl mekanlarda ayakl bilet makinalar kullan l rken daha küçük ofis ortamlar nda ise masaüstü kullan m yer avantaj sunmaktad r. Bilet makinalar üzerindeki buton say s 1 ile 10 aras nda de iflebilmektedir. Basit bir yaz c dan farkl olarak kurumun logosu, tarih, saat vb. ö eleri de bünyesinde bar nd r rlar. Bilet makinalar na ayr ca kart okuyucu da entegre edilebilir. TICKET PRINTERS Ticket printers issue and print tickets with the queue number of the customer and can be used either free standing in spacious places or desktop in small size offices. Upto 10 buttons can be added on the ticket printers. Unlike traditional printers, corporate logotype, date and time can also be printed on the ticket. In some applications, card readers are integrated into ticket printers. SM-105-A: Ahflap tip ayakl bilet makinas Wooden type pedestal ticket printer Teknik Özellikler SM-105-A SM-C-Box-A Pedestal tipi Ahflap ayak Metal ayak Boyutlar (E x B x D) mm 350 x 1200 x x 1250 x 300 (Boru çap ) Bilet yaz c s 2 termal 2 termal Kart okuyucu Motorize Swipe (opsiyonel) Standart renk Gri Metalik Gri Voltaj 24 V DC 24 V DC Ak m 8,1 A 24 V DC 8,1 A 24 V DC Güç tüketimi 194 W 194 W Maksimum buton say s 10 5 Technical SM-105-A SM-C-Box-A Specifications Pedestal type Wooden Metal Dimensions (W x H x L) mm 350 x 1200 x x 1250 x 300 (Diameter) Ticket printer 2 thermal 2 thermal Card reader Motorized Swipe (optional) Standard color Grey Metallic Grey Voltage 24 V DC 24 V DC Current 8,1 A 24 V DC 8,1 A 24 V DC Power consumption 194 W 194 W Max. number of buttons 10 5 SM-C-Box-A: Metal gövdeli ayakl bilet makinas Metal type pedestal ticket printer -05-

6 B. GÖSTERGELER S-Matik s raland rma sisteminde üç tip gösterge vard r: Ana göstergeler, gifle göstergeleri ve bilgi panolar (kayar yaz ). S-Matik sistemindeki matriks göstergelerde, LED/pixellerin yerleflimi seven segment göstergelerde oldu u gibi sadece belirli karakterler gösterilmez; alfanümerik karakterlerin ve kayar yaz lar n* gösterimi de mümkün olmaktad r. ANA GÖSTERGELER Ana göstergeler; bekleyen müflterilere hangi s radaki müflterinin hangi gifleye ça r ld n gösterir. Düflük ifllem hacimleri olan veya küçük mekanlarda tek sat rl k ana göstergelerin kullan m yeterli olurken yüksek ifllem hacimli veya genifl mekanlarda çok katl ana göstergelerin kullan m tavsiye edilmektedir. Gri ve siyah olmak üzere çift renk üretilen ana göstergelerin teknik özellikleri ortakt r. DISPLAYS An S-Matik system comprises three display types: Main displays, counter displays and information displays. All S-Matik displays are matrix type which allow the displaying of alphanumerical characters and sliding texts* unlike seven segment displays. MAIN DISPLAYS Main displays indicate queue information and forward waiting customers to the assigned counter. Institutions with low transaction volumes can prefer single row main displays which are generally hang on the wall in front of the waiting area; however it is essential to use multi-rows main displays in spacious places or crowded environments. *Gifle göstergeleri hariç. *Except counter displays. SM-1048-Matrix Serisi Teknik Özellikler Boyut (E x B x D) mm 120 x 420 x 35 Karakter tipi Dot Matrix LED Voltaj 24 V DC Ak m 0,5 A 24 V DC Güç tüketimi 12 W Karakter boyutu 10 x 48 6 adet alfanümerik karakter (10 x 8). SM-1048-Matrix Series Technical Specifications Dimensions (W x H x L) mm 120 x 420 x 35 Character type Dot Matrix LED Voltage 24 V DC Current 0,5 A 24 V DC Power consumption 12 W Character dimension 10 x 48 6 *alphanumerical characters (10 x 8) SM-1048-G-Matrix: 10x48 tek katl matriks ana gösterge - gri 10x48 single row matrix main display - grey SM-1048-S-Matrix: 10x48 tek katl matriks ana gösterge - siyah 10x48 single row matrix main display - black -06-

7 SM G-Matrix: 10x48 iki katl matriks ana gösterge - gri 10x48 two rows matrix main display - black SM S-Matrix: 10x48 iki katl matriks ana gösterge - siyah 10x48 two rows matrix main display - black SM S-Matrix: 10x48 üç katl matriks ana gösterge - siyah 10x48 three rows matrix main display - black Özellikler Nümerik karakterler, harfler ve semboller gösterilebilir. Sistem bat dilleri harflerini ve Microsoft Windows daki birçok fontu gösterebilir. Baz alanlar n kombinasyonu (harf ve çift haneli gifle numaras gibi) sa lanabilir. Yaz ve rakamlar sabit ve hareketli bir flekilde gösterilebilir. Flafll, hareketli ve kayar yaz gibi daha zengin efektler yans t labilir. Farkl aç lardan (yanlardan) bak ld nda görüntü kayb olmaz. Duvar, tavan ve masa üstü montaj flekilleri için komple montaj çözümleri mevcuttur. Features Displays numerical characters, letters and symbols Displays western language letters and various font types in Windows Combination of various fields available (e.g. letter and double digit counter number) Texts and numbers can be displayed in still or sliding formats Motion, sliding and flash effects can be applied No loss of image quality when looked from sides Various installation options available (ceiling, wall and desktop) -07-

8 G fie GÖSTERGELER Gifle göstergeleri müflteriyi ça ran giflede ça r numaras ve gifle numaras n gösterir. Her gifleye bir adet yerlefltirilen göstergeler tek katl olarak kullan l rlar. Gri ve siyah olmak üzere çift renk üretilen gifle göstergelerinin teknik özellikleri ortak olup afla da verilmifltir: COUNTER DISPLAYS Counter displays indicate the queue number of the customer being serviced at the relevant counter. One single row counter display is placed at each counter position. Below are the common technical features or counter displays manufactured in black and grey colors: Özellikler Nümerik karakterlerin yan s ra harfler de gösterilebilir. Sistem bat dilleri harflerini gösterebilir. Microsoft Windows daki birçok font gösterilebilir. Gifle numaras sabit, s ra numaras flafl edebilir özelli e sahiptir. Baz alanlar n kombinasyonu (harf ve oklar) sa lanabilir. Farkl aç lardan (yanlardan) bak ld nda görüntü kayb olmaz. Tavan ve masa üstü montaj flekilleri için komple montaj çözümleri mevcuttur. Features Displays numerical characters, letters and symbols Displays western language letters and various font types in Windows Combination of various fields available (e.g. letter and double digit counter number) Texts and numbers can be displayed in still or sliding formats No loss of image quality when looked from sides Various installation options available (ceiling, wall and desktop) SM-1040-G-Matrix: 10x40 matriks gifle göstergesi - gri 10x40 matrix counter display - grey SM-1040-S-Matrix: 10x40 matriks gifle göstergesi - siyah 10x40 matrix counter display - black SM-1040-Matrix Serisi Teknik Özellikler Boyut (E x B x D) mm 120 x 365 x 35 Karakter tipi Dot Matrix LED Voltaj 24 V DC Ak m 0,4 A 24 V DC Güç tüketimi 9,6 W Karakter boyutu 10 x 40 5 adet alfanümerik karakter (10 x 8) SM-1040-Matrix Series Technical Specifications Dimensions (W x H x L) mm 120 x 365 x 35 Character type Dot Matrix LED Voltage 24 V DC Current 0,4 A 24 V DC Power consumption 9,6 W Character dimension 10 x 40 5 *alphanumerical characters (10 x 8) -08-

9 B LG PANOLARI Hizmet veren kurumun müflterilerine vermek istedikleri mesajlar kayar yaz format nda panoda gösterilebilir. INFORMATION DISPLAYS Information displays are bigger in size and ideal for displaying sliding texts such as welcoming messages and notices. SM-1096-G-Matrix: 10x96 matriks bilgi panosu - gri 10x96 matrix information display - grey C. ÇA RI TERM NALLER COUNTER TERMINALS Ça r terminalleri gifle yetkililerinin s radaki müflteriyi ça rma ve di er fonksiyonlar yerine getirme ifllemlerini yönetmelerini sa layan ünitelerdir. fllemler, fiziksel bir üniteden ya da S-Matik yaz l m ile entegre olarak çal flan bir yaz l m arayüzü üzerinden yap labilir. Counter terminals are used to call customers from the waiting list and initiate some other functions. Transactions can be performed via a physical unit or a virtual terminal integrated in the application software of S-Matik system. F Z KSEL ÇA RI TERM NAL Personelin s ras gelen müflteriyi (numaray ) s radan ça rabildi i portatif terminal ünitesidir. Müflteriyi paslama, araya sokma ve geri ça rma ifllemleri yap labilir. Kifli baz nda kullan c ID code verebilme özelli ine sahip olup, sistemden kifli baz nda performans raporu al nabilmesini mümkün k lar. S-Matik sisteminde 19 tufllu fiziksel bir ça r terminali kullan l r. SM-AT19 Teknik Özellikler Tufl say s 19 Voltaj 24 V DC Ak m 0,1 A 24 V DC Güç tüketimi 2,4 W Standart renk Beyaz PHYSICAL TERMINAL Physical terminal is a portable uni used to call, forward and recall customers from the waiting list by pressing a button. Performance reports can be retrieved from the system based on user ID codes. SM-AT19 is a 19 buttons smart terminal commonly used in an S-Matik system. SM-AT19 Technical Specifications # Of buttons 19 Voltage 24 V DC Current 0,1 A 24 V DC Power consumption 2,4 W Standard color White SM-AT19: 19 tufllu fiziksel ça r terminali 19 buttons physical counter terminal -09-

10 SANAL TERM NAL SM-ST, bir sanal ça r terminali olup fiziksel terminalin yapt tüm ifllevleri yerine getirmektedir. Tüm ifllemler S-Matik sistemi ile entegre olarak çal flan bir yaz l m ara yüzü üzerinden yap l r. Sanal terminaller, Windows iflletim sistemi olan PC lere yüklenebilmektedir. VIRTUAL TERMINAL SM-ST is a virtual terminal which provides exactly the same functionalities as a physical terminal. All transactions are performed via a software interface integrated into the S-Matik system. Virtual terminals can be installed in any PC with a Windows operating system. D. GÜÇ KAYNA I Güç kayna, 220 V AC gerilimi, sistemin gerektirdi i 24 V DC gerilime çeviren regülatördür. Banko alt na veya duvara montaj yap labilir. fiube veya kurum büyüklü üne göre adet baz nda istenildi i kadar sisteme entegrasyonu sa lanabilmektedir. Güç kaynaklar 24 V DC gerilimde 100 W a kadar ç k fl gücü vermektedirler. POWER SUPPLY The power supply converts 220 V AC input into 24 V DC output as required by the system. It can be installed under the counter or on the wall. Depending on the size of the installation, power supplies can be added in desired quantities and each power supply provides upto 100 W output power at 24 V DC. SM-24-A Teknik Özellikler S60-24 S Boyutlar (E x B x D) mm 159 x 97 x x 98 x 38 Girifl voltaj 220 V AC 220 V AC Ç k fl voltaj 24 V DC 24 V DC Maks. ç k fl ak m 2,5 A 4,5 A Maks. ç k fl gücü 60 W 100 W SM-24-A Technical Specifications S60-24 S Dimensions (W x H x L) mm 159 x 97 x x 98 x 38 Input voltage 220 V AC 220 V AC Output voltage 24 V DC 24 V DC Max. output current 2,5 A 4,5 A Max. output current 60 W 100 W SM-24-A: 24V DC adaptör 24V DC adaptor -10-

11 E. DING - DONG (Z L ÜN TES ) Ça r lan müflterinin ding-dong sesi ile uyar lmas n sa layan ünitedir. stenildi i kadar sisteme entegrasyonu sa lanabilmektedir. DING - DONG Ding-Dongs are used to generate a sound warning every time a customer is called through an S-Matik system. There is no quantity limitation in terms of system connectivity. F. ÇEV R C Çevirici, sistem bileflenleri ile yönetim yaz l m aras ndaki ba lant y sa layan LAN ve WAN üzerinde çal flan ara birimdir. Sistem ile bilgisayar aras ndaki iletiflimi sa lar. Çoklu sistemlerde flubelerin veya kurulufllar n uzaktan takibini de (gün içerisinde flubeye gelen kifli say s, ifllem süreleri...v.b.) mümkün k lar. INTERFACE The interface links the communication between system components and management software and operates on LAN and WAN. It also enables remote monitoring (no. of customers visiting, transactions times etc) of branches. SM-INT Teknik Özellikler Boyutlar (E x B x D) mm 85 x 145 x 36 Voltaj 24 V DC Ak m 0,1A 24 V DC Güç tüketimi 2,4 W SM-INT Technical Specifications Dimensions (W x H x L) mm 85 x 145 x 36 Voltage 24 V DC Current 0,1A 24 V DC Power consumption 2,4 W SM-INT: LAN ve WAN arabirimi LAN and WAN interface -11-

12 G. YÖNET M YAZILIMI S-Matik, sadece bilet numaras üreten basit bir s raland rma sisteminden ibaret de ildir. Sistem üzerinde gerçeklefltirilen tüm hareketler (veriler) yaz l mda belli alanlarda saklan r ve CRM amaçl kullan m için raporlanarak bilgiye dönüfltürülür. Yönetim yaz l m üç temel bölümden oluflmaktad r: 1. Raporlama 2. fiube Yönetimi 3. Anl k fiube zleme RAPORLAMA S-Matik yönetim yaz l m nda afla daki parametrelere göre raporlar al nabilmektedir: fllem / servis gruplar ve alt ifllem seçenekleri Gifleler ve kullan c lar stenen zaman aral klar (saatlik, günlük, haftal k, ayl k vb.) Bekleme süresi / ifllem süresi Bilet alan müflteri / hizmet alan müflteri / beklemeden giden müflteri Ortalama ve maksimum de erler Afla da raporlama ekran örne i verilmifltir: MANAGEMENT SOFTWARE S-Matik is not simply a queueing system which generates queue numbers. All transactions (data) performed in the system are registered in specific fields, converted into information and reported for CRM purposes. Management software is composed of three main units: 1. Reporting 2. Branch Management 3. Instant Branck Monitoring REPORTING The following reports can be retrieved from S-Matik management software system: Transaction / service groups and sub transactions Counters and users Time intervals (hourly, daily, weekly, monthly...etc) Waiting time / transaction time Ticketed customer/serviced customer / no shows Average and maximum values Below is a screenshot of a reporting page: -12-

13 fiube YÖNET M Bu bölümde seçilen flubeye iliflkin gifle, kategori ve bilet baz nda anl k ifllem detaylar izlenmektedir. Kategori Baz nda Takip Bu tabloda kategori baz nda (ifllem ve VIP segment detay dahil) anl k de erler izlenmektedir: Bilet No: lgili kategoriden üretilen bilet numaras Bekleyen Müflteri: lgili anda bu kategoride hizmet almay bekleyen kifli say s Ortalama fllem Süresi: Bu kategorideki hizmet alan müflterilerin ifllem süresi ortalamas Ortalama Bekleme Süresi: Bu kategorideki hizmet alan veya o ana kadar bekleyen müflterilerin ortalama bekleme süresi Maksimum Bekleme Süresi: Bu kategoride en çok bekleyen müflterinin bekleme süresi Hizmet Alan Müflteri: Bu kategoride flimdiye kadar hizmet alan müflteri say s Gifle Baz nda Takip Bu tabloda ise gifle baz nda ifllem detaylar izlenmektedir: Kullan c : Bu giflede ba l kullan c ad (kulan c girifli zorunlu ise) Öncelik: Bu giflenin ça r almada kulland öncelik Kategori: fiu an hizmet verilen ifllemin kategorisi Bilet No: Hizmet verilen s ra numaras Ortalama fllem Süresi: Bu giflede yap lan ifllemlerin ortalama süresi Maksimum fllem Süresi: Bu giflede yap lan en uzun süren ifllemin süresi Hizmet Alan: Bu gifleden hizmet verilen müflteri say s BRANCH MANAGEMENT Instant details on counters, categories and tickets can be monitored for the selected branch. Category Based Monitoring In this table, instant values per category (tranaction and VIP segments inclusive) can be monitored: Ticket No: Ticket number issued from this relevant category. Waiting Customer: The number of customers waiting for service in this category Average Transaction Time: Average transaction time of customers in this category Average Waiting Time: Average waiting time of customers in this category Max. Waiting Time: The maximum waiting time of customer in this category Serviced Customer: The number of customers being serviced in this category Counter Based Monitoring Counter based transaction details can be monitored using this table User: User connected to this counter Priority: The call priority of this counter Category: The category of the current transaction Ticket No: Queue number Average Transaction Time: Average transaction time of transactions performed at this counter Max. Transaction Time: Transaction time of the longest duration transaction at this counter Serviced Customer: The number of customers serviced at this counter -13-

14 Bilet Baz nda Takip Bu bölümde ise her bir s ra numaras na iliflkin kategori, flubeye girifl saati (s ra numaras ald saat), iflleme bafllama zaman ve ifllemin sonlanma zaman verileri görülmektedir. Afla da baz ekran örnekleri verilmifltir: Ticket Based Monitoring In this section, details such as category, branch visit time (time of ticket issuing), transaction start time and transaction end time for each ticket number are provided. Below are some screenshots of this reporting: ANLIK fiube ZLEME Merkezi görüntüleme özelli i ile bütün flubeler tek bir listede anl k izlenebilmektedir. Afla da ilgili ekran örne i verilmifltir: INSTANT BRANCH MONITORING With the aid of central monitoring, all branches can be monitored instantly in a single list. Below is the relevant screenshot: -14-

15 ...REFERANSLAR...REFERENCES sonu itibariyle S-Matik sistemleri den fazla noktada kurulmufl olup sektörlere göre belli bafll referanslar alfabetik olarak afla da verilmifltir. More than systems have been installed as of end of Below alphabetically ordered list includes major installations in vertical markets. Finans (1.000 den fazla kurulum ) Finance (More Than installations)s) Credit Europe Bank - Russia HSBC Bank A.fi. Türkiye Finans Kat l m Bankas A.fi. Yap Kredi Bankas A.fi. Kamu / Public Akhisar Belediyesi Almanya Konsoloslu u Arnavutköy Belediyesi Ayd n Tarifl Bak rköy lçe Emniyet Müdürlü ü Baflakflehir Nüfus Müdürlü ü Bursa l Emniyet Müdürlü ü Bursa Tar m l Müdürlü ü Çorlu Belediyesi Denizli Valili i Esenler lçe Emniyet Müdürlü ü Fatih Belediyesi Sivas l Tar m Müdürlü ü stanbul l Emniyet Müdürlü ü zmir Yeniflehir lçe Emniyet Müdürlü ü Kad köy lçe Emniyet Müdürlü ü Kartal lçe Emniyet Müdürlü ü Lüleburgaz Belediyesi Maliye Bakanl Gelirler Müdürlü ü Manisa Belediyesi Selimiye Orduevi SGK Bal kesir Tedafl Erzurum Tokat l Emniyet Müdürlü ü Tuzla Piyade Okul Komutanl Türkiye fl Kurumu fiiflli fiube Müdürlü ü Ümraniye Askerlik fiubesi Ümraniye E ve T Tipi Kapal Ceza nfaz Kurumu Müdürlükleri Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürlü ü Muhtelif PTT fiubeleri Muhtelif Noterler Muhtelif Askerlik fiubeleri Muhtelif Nüfus Müdürlükleri Muhtelif Emniyet Müdürlükleri Muhtelif Belediyeler Sa l k / Health Avicenna Hospital Ankara Kudret Göz Hastanesi Antalya Andeva Hayat Hastanesi Bak rköy Dr. Sadi Konuk Kan Merkezi Bostanc T p Merkezi Çukurova Üniversitesi Hastanesi Denizli A z ve Difl Hastal klar Hastanesi Dumlup nar Üniversitesi Hastanesi Florance Nightingale Hastanesi Gaziantep Tan -Med Teknolojik Özel Sa l k Merkezi Gebze Devlet Hastanesi Hospitalium Hastanesi stanbul Üniversitesi Cerrahpafla Hastanesi zmir Büyükflehir Belediyesi Eflrefpafla Hastanesi zmir Narl dere Semt Poliklini i zmir Özel Hayat Hastanesi Maltepe T p Merkezi Manisa Akhisar Devlet Hastanesi Marmara Üniversitesi Hastanesi ve Difl Hekimli i Fakültesi Nene Hatun Hastanesi Özel Duygu Hastanesi Pendik Devlet Hastanesi Sema Hastanesi Trakya Üniversitesi Hastanesi Muhtelif Sa l k Ocaklar ve Poliklinikler Ulafl m / Transportation.E.T.T. Seyahat Kartlar fiubeleri THY Sat fl Ofisleri Di er / Others Aksa Do algaz Da t m A.fi. Antalya Azize Kahraman Halk E itim Merkezi Müdürlü ü Bimeks Bilgi fllem Energaz Gaz Da t m A.fi. Gebze Ticaret Odas Haliç Üniversitesi Index Bilgisayar Sistemleri stanbul Ayd n Üniversitesi Palen Enerji Do algaz Da t m A.fi. Palgaz Do algaz Da t m End. ve Tic. A.fi. Petrol Ofisi Antalya Terminal Müdürlü ü Securitas Güvenlik Hizmetleri A.fi. ( stanbul, Adana ve Antalya) Teleservice International Tuvtürk Tafl t Muayene stasyonlar A.fi. (100 den fazla nokta) Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. fiti. Vatan Bilgisayar (Ankara ve zmir ma azalar ) -15-

16 Bu doküman sadece bir genel rehber niteli indedir ve Dora A.fi. gerekti inde bu dokümanda yer alan ürünlerle ilgili ayr nt l bilgi verebilir. Firmam z n ürünleri ve hizmetleri sürekli geliflti inden müflterilerimizin güncel bilgileri almak için firmam zla irtibata geçmeleri önerilir. Bu dokümandaki bilgilerin hatas z bas lmas için azami gayret gösterilmesine ra men oluflabilecek tipografik hatalardan ve bu dokümanda yer alan bilgilerin kullan lmas nedeniyle oluflabilecek zararlardan firmam z sorumlu de ildir. Bu doküman, bir sözleflmenin ya da lisans n parças de ildir. Dora ve S-Matik, Dora A.fi. nin tescilli markalar d r. Dora A.fi This document is for general guidance only and when required Dora A.fi. is pleased to give detailed specififcations of its products in this document. As our products and services are under continuous development, we recommend our customers to check that the information contained herein is upto date. Although special care has been taken while preparing this document, Dora A.fi. neither takes any responsibility for typographic errors nor is liable for damages which might arise from the use of information contained herein. This document is not part of a contract or licence. Dora and S-Matik, are registered trademarks of Dora A.fi. Dora A.fi DORA TEKNOLOJ K B LG SAYAR ÜRÜNLER ENDÜSTR A.fi. Fabrika / Factory stanbul rtibat / Contact ESC (D-100) Karayolu Üzeri, Bekirpafla 2. Sapa Karfl s Bekirpafla / Sakarya - Turkey Tel : +90 (264) Fax: +90 (264) Tel : +90 (216) (216) Fax: +90 (216) V01

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets

Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays and Sockets Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler RE Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 8 ve 11 Pinli Endüstriyel Röleler 04 RE Series Industrial Relays General

Detaylı

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri

Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri SHELF SYSTEMS AND ARCHİTECTURAL SERVİCES Raf Sistemleri & Mimarlık Hizmetleri Liderlik Yolunda Başarı Kalite ve Yeniliğe Bağlıdır. Hakkımızda Avrupa raf sistemleri sektöründe ekonomik, kaliteli, profesyonel

Detaylı

Endüstriyel Röleler ve Soketler

Endüstriyel Röleler ve Soketler Endüstriyel Röleler ve Soketler Industrial Relays & Sockets Serisi Endüstriyel Röleler Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Endüstriyel Röle Tipleri 04 Series Industrial Relays General Specifications

Detaylı

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems

B+C Sınıfı Parafudurlar Class B+C SPD for Power Supply Systems 25 RC / T N 75 RC LPZ 0 A - ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (0/) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B+C sınıfı parafudur. GB 8802.-2002 / IEC 664-:998-02 standardına

Detaylı

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck

LALE TULIP. Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck LALE TULIP LALE TULIP Alçak Dikey Reyon / Semi-Vertical Multideck Lale serisi zarif hatlarıyla mağazalarında şıklık ve kullanım kolaylığını ön plana çıkarmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Ambalajlı

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

Product Code / Ürün Kodu : DT0500 DL0500 Diameter / Çap (mm) 108.9 114.0 Flush Volume / Silme Dolum (cc) 675 - Fill Volume / Seviye Dolum (cc) 500 - Height / Yükseklik (mm) 81.5 - Weight / A rl k 23,0

Detaylı

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r.

De erli Müflterimiz, Banka ifllemleriniz s ras nda bu doküman yan n zda bulundurman z sizlere kolayl k sa layacakt r. De erli Müflterimiz, Merkez Bankas 'n n Uluslararas Banka Hesap Numaras Hakk nda Tebli i çerçevesinde, 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren, tüm banka müflterilerinin bankalar arac l yla yurt içi ve yurt d

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi TR GB Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi Product description / Installation manual Operating and display unit with panel controller F.01U.500.376 HBC 0010 A CPH

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 446 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan AMP 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT

AYDIN KOMPRESÖR. En Yüksek Performans. En Zor Şartlarda. www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT AYDIN KOMPRESÖR www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYDIN KOMPRESÖR Aydın kompresör ;0 yılı aşkın kompresör sektöründeki tecrübesinin ardından 2001 yılı temmuz

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Dahili Mesnet zolatörleri

Dahili Mesnet zolatörleri Bu tip mesnet izolatörler, bina içi bara mesnet ve ay r c mesnet izolatörleri olarak kullan l rlar. Üretim program m zda yer alan bu tür izolatörler afla da gösterilen gruplara ayr l r: - DIN 48100-48102

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems

B Sınıfı Parafudurlar Class B SPD for Power Supply Systems -2 25 Serisi LPZ 0 A -1 ve üzeri bölgelerdeki AG cihazların yıldırımlardan (10/350) ve darbe gerilimlerinden (8/20) korunması amacıyla üretilmiş B sınıfı parafudur. GB 18802.1-2002 / IEC 61643-1:1998-02

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu

eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu eylül Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu Avrupa Komisyonu Projeleri çin Görsel Kimlik K lavuzu 02 Amblem ve Logo Amblem Çizim 3 Logotype Yerleflim 4 Amblem/Logo Yerleflim 5 Amblem/Logo

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL

KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL M-BUS MASTER PMM 30 KULLANMA KILAVUZU USER MANUAL PMM 30: M-BUS MASTER FOR UP TO 30 SLAVES M-BUS ÇEVİRİCİ 30 SAYACA KADAR AÇIKLAMALAR: DESCRIPTION: PMM 30 M-BUS çevirici 30 adet sayaca kadar sayaçların

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

APLİKLER / WALL LUMINAIRES

APLİKLER / WALL LUMINAIRES APİKER / WA UMINAIRES Hemara Hotel / Antalya 358 APİKER / WA UMINAIRES Adidas / İstanbul Genel ortam aydınlatmasını tamamlamak için kullanılan amp 83 aplikleri, şık olmaları ve teknik üstünlüklerinin yanında

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw

BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi kw BAYMAK GAZ BRÜLÖRLER Tek Kademeli Çift Kademeli Oransal Gaz Brülörleri BG Serisi - Baxi Group, De Dietrich, Remeha Tek Kademeli Gaz Brülörleri BG Serisi BG serisi tek kademeli brülörlerde sabit gaz ve

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS

BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ PARTITION SYSTEMS AspenYapiZemin 00000000 BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ TEKNİK KATALOG PARTITION SYSTEMS TECHNICAL CATALOG 10.2015 partition systems SEPERATÖR BÖLME DUVAR SİSTEMLERİ SEPERATOR

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

ISO Composite

ISO Composite 21_35 arapca gl.fh11 8/1/ 4:42 PM Page 7 C M Y CM MY CY CMY K GL ISO 9001-101-18001 Composite GL -100A IP55 GL *Düflük güç da t m için kullan l r. * Alüminyum gövdesi dekoratif görünüm sa lar. * 2, 3,

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

Tasarım... Detay, VECTOR M - Series. Sistem, System. Detail. Design

Tasarım... Detay, VECTOR M - Series. Sistem, System. Detail. Design VECTOR M - Series VECTOR M - Series Sistem, System Detay, Detail Tasarım... Design VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar.

Detaylı

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş.

ELDAŞ Elektrik Elektronik Sanayi ve Tic.A.Ş. Sayfa (Page): 2/9 LVD Deney Raporu LVD Testing Report İÇİNDEKİLER (Contents) 1 Dokümantasyon Sayfa (Documentation) 1.1 DGC, Çevre Koşulları ve Sembollerin Tanımları 3 (Conditions/Power Utilized,Description

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

SIVA ÜSTÜ-SARKIT / CEILING-PENDANT

SIVA ÜSTÜ-SARKIT / CEILING-PENDANT SIA ÜSTÜ-SARIT / CEILING-PENDANT Adidas / İstanbul 336 SIA ÜSTÜ-SARIT / CEILING-PENDANT Centro / İstanbul SIA ÜSTÜ AYGITLAR Genel ortam aydınlatması için kullanılan sıva üstü aygıtlarımızın temel kakteristiği

Detaylı

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal

Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal www.yuratek.com Hakk m zda About Us Yuratek olarak 2001 yılından beri medikal sektöründe hizmet vermekteyiz. Yurtiçinde hastane, poliklinik ve özel muayenehaneler ile yurt dışında çeşitli firmalara hizmet

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Çözüm... Esnek, VECTOR S - Series. Sade, Pure. Flexible. Solution

Çözüm... Esnek, VECTOR S - Series. Sade, Pure. Flexible. Solution VECTOR S Series VECTOR S Series Sade, Pure Esnek, Flexible Çözüm... Solution VEKSAN, bu ürün hakkında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma ve bu değişikliği derhal uygulama hakkını saklı tutar. /

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

Bulut Bilişim ve Güvenlik

Bulut Bilişim ve Güvenlik Bulut Bilişim ve Güvenlik Bulut Bilişim Özellikler The image part with relations hip ID rid12 was not found in the file. Maliyet Yönetim Üretkenlik Bulut Hizmetleri Altyapın Hazır! Platformun Altyapınla

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI info@guvensogutma.com LIQUID RECEIVERS LİKİT

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT

OPTIMA ELEVATOR COMPONENT OPTIMA ELEVATOR COMPONENT www.optimaasansor.com.tr www.elevatoroperationpanel.com LIFTINSTITUUT OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur.

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ. Shreem Capacitors Pvt. Ltd. AFB Enerji Mühendislik Ltd. Şti.

AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ. Shreem Capacitors Pvt. Ltd. AFB Enerji Mühendislik Ltd. Şti. AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ Features: Özellikler: Controller measures and displays various electrical parameters such as Voltage, current,active power, Reactive power,

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

Lineer Menfezler Linear Grilles

Lineer Menfezler Linear Grilles Malzeme Fonksiyon Yüzey Kaplama Montaj Aksesuarlar : Özel olarak haddelenmi 606 aluminyum profil. : avaland rma sistemlerinde üfleme ve emi menfezi olarak kullan r. Fan-coil ve radyatör dolaplar n üstünde,

Detaylı

Harici Mesnet zolatörleri

Harici Mesnet zolatörleri Harici Mesnet zolatörleri Bu tip mesnet izolatörler, orta gerilim bina d fl bara mesnet ve ay r c mesnet izolatörü olarak kullan l r. Üretim yelpazemizde yer alan izolatörler afla da gösterilen gruplara

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com

artık güç siz de! Now you have power! erdalozkanmakina.com artık güç siz de! Now you have power! ARABALI VİNÇ KEDİSİ Trolley Crane Hoist Özel Üretim Kaldırma Redüktörü Special Edition Lifting GearBox Elektro Manyetik Fren ElectroMagnetic Brake FEM Standartlarına

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems

e-motion Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Operasyonel Sistemler - Operational Systems Duygular bize ilham verir. Tasarlamak, özgün bir ifade biçimidir. Tasarımın endüstriyel, ekonomik, pratik, uygulanabilir

Detaylı

Minima 100 Caree. Minima 100 Caree. TRIMLESS Armatürler / TRIMLESS Fittings

Minima 100 Caree. Minima 100 Caree. TRIMLESS Armatürler / TRIMLESS Fittings TRIMLESS Armatürler / TRIMLESS Fittings Minima 100 Caree Aluminyum Enjeksiyon Malzeme Elektrostatik Toz Boya Halogen, retrofit LED ve profesyonel COB LED kullanılabilir Dikey Eksende 30 o Yatay eksende

Detaylı

Simit Sarayı / İstanbul

Simit Sarayı / İstanbul 366 Simit Sayı / İstanbul STRAIGHT STRAIGHT ailesi, değişebilen uzunlukları, farklı profil genişlikleri ve istenen yoğunlukta ışık verebilecek modülleri ile lineer aydınlatma ihtiyacına çözüm olacak şekilde

Detaylı

1 Downsized %50 from the original picture size

1 Downsized %50 from the original picture size C o l l e c t i o n 2012 Decorative Profiles D e c o r a t i v e F u r n i t u r e P r o f i l e s 1 Downsized %50 from the original picture size Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Decorative

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers

GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers Standart Tip GMK Serisi Kondenserler Standard Type GMK Series Condensers T P / Type Watt ÜZE Surface m 2

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck

BEGONYA BEGONIA. Dikey Reyon / Vertical Multideck BEGONYA BEGONIA BEGONYA BEGONIA Dikey Reyon / Vertical Multideck Begonya modeli çerçevesiz tek cam kapağı sayesinde hem enerji tüketiminde verimlilik sağlar hem de içinde teşhir edilen ürünleri kolayca

Detaylı

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar

KALEIDOSCOPES N.1. Solo Piano. Mehmet Okonşar KALEIDOSCOPES N.1 Solo Piano Mehmet Okonşar Kaleidoscopes, bir temel ses dizisi üzerine kurulmuş ve bunların dönüşümlerini işleyen bir dizi yapıttan oluşmaktadır. Kullanılan bu temel ses dizisi, Alban

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems,

GPA branded products can be used safely in city drinking water supply, agricultural irrigation systems, sprinkling and fountain systems, Plastik ürünler ve kalıp imalatı sektörünün önemli kuruluşlarından olan GÜR KALIP, 0 yılı aşkın süredir plastik ürünlerin imalatı ve ticareti ile uğraşmaktadır. Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesindeki,.000

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir

Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir falcon a type Bu kullanma kılavuzu Falcon A Type Model FM Transmitter için geçerlidir DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

Detaylı

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04

1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 İÇİNDEKİLER (INDEX) 1-Dikili Tip Panolar (Standing Type Panelboards) Dikili Tip Kaynaklı Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type Welded Panelboards) Dikili Tip Modüler Çok Amaçlı Panolar 04 (Standing Type

Detaylı