MÜfiTER AKIfi YÖNLEND RME S STEM CUSTOMER FLOW MANAGEMENT SYSTEM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜfiTER AKIfi YÖNLEND RME S STEM CUSTOMER FLOW MANAGEMENT SYSTEM"

Transkript

1 MÜfiTER AKIfi YÖNLEND RME S STEM CUSTOMER FLOW MANAGEMENT SYSTEM

2 ...HAKKIMIZDA...ABOUT US... Dora A.fi., müflteri s raland rma sistemleri baflta olmak üzere hayat kolaylaflt ran teknolojileri ekonomik çözümler olarak sunmaktad r. Belli bafll ürünlerimiz, özellikle finans kurulufllar nda yo un bir flekilde kullan lan ve S-Matik markas yla pazarlanan müflteri s raland rma sistemleri ve kiosklard r. Gerek endüstriyel tasar m, gerekse elektronik tasar m ve yaz l mlar firmam z mühendislerince gelifltirilen ürünlerimiz yine fabrikam zda üretilmektedir. Sat fl sonras servis hizmetleri ise Türkiye çap nda kendi ofislerimiz ve anlaflmal oldu umuz servis noktalar arac l ile verilmektedir. Finans sektörü d fl nda sa l k, kamu ve telekomünikasyon sektörlerinden yüzlerce hizmet sa lay c taraf ndan da tercih edilen S-Matik sistemlerinin yurt içindeki referans say s ü geçmifl olup pazar pay m z h zla artmaktad r. Yurt d fl nda ise Rusya ile baz Do u Avrupa ve Arap ülkelerinde h zla yayg nlaflmaktad r. Dora A.fi., her ne kadar s raland rma sistemleri konusunda a rl kl olarak faaliyet gösterse de deneyimi ve altyap s ile k sa sürede baflka ürünler gelifltirebilecek yetkinli e sahiptir. Dora A.fi., s raland rma ve kiosk sistemlerinin üretim, sat fl ve servisinde ISO9001:2000 kalite güvence sertifikas na sahiptir ve tüm ürünleri CE iflareti tafl maktad r. Dora A.fi., converts life easing technologies including customer flow management systems into economical solutions. Our main products are queueing systems very well known among financial institutions with the S-Matik brand and kiosk systems. We are proud to state that our entire product range including software is designed and developped using our own engineering skills and manufactured in our own premises. After sales support is provided by our own offices in major cities, via subcontractors in others and distributors abroad. Despite our short history, we've successfully deployed hundreds of S-Matik systems in health, public and telecommunication sectors in domestic and international markets. As of November 2009, S-Matik systems have been running in more than sites in Turkey and our market shares are increasing in Russia, Eastern Europe and Arabian peninsula. Being a reputable designer and manufacturer of queueing systems, Dora is capable of developping complementary technological products-either on a large scale or custom based- thanks to our vast know how and resources. Dora A.fi. holds the ISO9001:2000 quality assurance certificate in the manufacturing, sales and service of queueing and kiosk systems and all products are CE marked. -02-

3 .S-MAT K NED R?...WHAT IS S-MATIK.. S-MAT K NED R? S-Matik, basit olarak banka, hastane gibi hizmet noktalar nda hizmet almak isteyenleri düzene koyan ve bir dizi elektronik bileflenden oluflan bir s raland rma sistemidir. Sistem afla daki bileflenlerden oluflur: A. Biletleme ekipmanlar B. Göstergeler C. Ça r terminalleri D. Güç kayna E. Zil ünitesi F. Çevirici G. Yönetim yaz l m S-Matik flu flekilde ifller: 1. Müflteri bilet makinas n veya kiosku kullanarak ifllem yapmak istedi i kategoriyi seçer. 2. Sistem bilet numaras n oluflturur ve basar (bu arada gifle yetkilileri bir sonraki müflteriyi ça r rlar) 3. S ras n beklemeye bafllayan müflteri ana göstergelerden s ras n takip eder. 4. S ras geldi inde ana göstergede yönlendirilen gifleye giderek ifllemini yapar. Özetle; S-Matik Müflterileri düzene koyan Hizmet kalitesini art ran CRM deste i sa layan Kaynak kullan m n optimize eden bir müflteri ak fl yönlendirme sistemidir. Windows 2000, Windows XP veya Vista iflletim sistemleri üzerinde çal flan S-Matik in kurulumu için ayr bir PC ye ihtiyaç yoktur; mevcut PC lere sistem kurulumu yap labilir. WHAT IS S-MATIK? S-Matik, is basically a queueing system composed of electronic components which lines up people in a service environment. The system is made of of the following components: A. Ticketing equipments B. Displays C. Terminals D. Power Supply E. Ding Dong F. Interface G. Management software Briefly; S-Matik is a customer flow management system which Lines up customers Increases service quality Provides CRM support Optimizes resource utilization No additional PC is required to install S-Matik software which is compatible with Windows 2000, Windows XP and Vista operating systems. The installation can be performed on an existing PC. The workflow of an S-Matik system is as follows: 1. The customer selects the service category (transaction type) using the ticket printer or kiosk 2. The system generates a ticket(sequence) number and issues a ticket with the designated number (in the meantime tellers call a customer from the waiting list) 3. The customers in the waiting line track their ticket numbers watching the displays 4. When called, customers proceed to the relevant counter and perform their transactions -03-

4 A. B LETLEME EK PMANLARI TICKETING EQUIPMENTS Gerek s ra numaras n almak gerekse bileti basmak için iki tip biletleme ekipman kullan labilir: Kiosklar veya bilet makinalar. Kiosklar, bilgisayar temelli ekipmanlar aras nda olup görsel tasar mlar ve ifllevleri nedeniyle özellikle büyük iflletmeler taraf ndan daha çok tercih edilmektedir. Bilet makinalar ise ekonomik çözüm arayan küçük iflletmeler için idealdir. Two types of ticketing equipments can be used: Kiosks and ticket printers. Kiosks are computer based equipments which are most commonly preferred by large accounts due to their functionalities and industrial designs. Ticket printers are ideal for small size companies looking for more economical solutions. K OSK Dokunmatik ekranlar, bir di er ad yla kiosklu sistemler, kullan m kolay ürünler olup gerek basit anlamda s ra numaras üretmek için gerekse her türlü reklam amaçl görüntü göstermek için kullan labilirler. S-Matik sisteminde iki tip kiosk modeli olup SM- N klasik tip ekonomik çözüm arayan, SM-S Box ise esteti e önem veren müflteriler için tasarlanm flt r. Kiosklu sisteme ihtiyaç duymayan iflletmeler ise bilet makinalar kullanabilirler. KIOSK Touchscreens, known as kiosks, are more user friendly and can be used to issue and print tickets and for digital signage purposes. S-Matik system comes with two kiosk types; SM-N being a classical model designed for economy buyers and SM-S Box offering aesthetics. Enterprises who do not need kiosk based systems can prefer ticket printers instead. Kiosk Teknik Özellikler Ekran Bilet yaz c s Kart okuyucu Standard renk Voltaj Ak m Güç tüketimi 17 renkli 2 termal Motorize Gri (RAL9006) 220 V AC 1,5 A V AC 330 W Kiosk Technical Specifications Monitor Ticket printer Card reader Standard color Voltage Current Power consumption 17 color 2 thermal Motorized Grey (RAL9006) 220 V AC 1,5 A V AC 330 W SM-N: Klasik tip kiosk Classical type kiosk SM-SBox: SBox kiosk -04-

5 B LET MAK NALARI Ayakl ve masaüstü bilet makinalar, müflterilerin s ra numaras n gösteren bileti almalar n sa layan sistem bileflenidir. Genifl mekanlarda ayakl bilet makinalar kullan l rken daha küçük ofis ortamlar nda ise masaüstü kullan m yer avantaj sunmaktad r. Bilet makinalar üzerindeki buton say s 1 ile 10 aras nda de iflebilmektedir. Basit bir yaz c dan farkl olarak kurumun logosu, tarih, saat vb. ö eleri de bünyesinde bar nd r rlar. Bilet makinalar na ayr ca kart okuyucu da entegre edilebilir. TICKET PRINTERS Ticket printers issue and print tickets with the queue number of the customer and can be used either free standing in spacious places or desktop in small size offices. Upto 10 buttons can be added on the ticket printers. Unlike traditional printers, corporate logotype, date and time can also be printed on the ticket. In some applications, card readers are integrated into ticket printers. SM-105-A: Ahflap tip ayakl bilet makinas Wooden type pedestal ticket printer Teknik Özellikler SM-105-A SM-C-Box-A Pedestal tipi Ahflap ayak Metal ayak Boyutlar (E x B x D) mm 350 x 1200 x x 1250 x 300 (Boru çap ) Bilet yaz c s 2 termal 2 termal Kart okuyucu Motorize Swipe (opsiyonel) Standart renk Gri Metalik Gri Voltaj 24 V DC 24 V DC Ak m 8,1 A 24 V DC 8,1 A 24 V DC Güç tüketimi 194 W 194 W Maksimum buton say s 10 5 Technical SM-105-A SM-C-Box-A Specifications Pedestal type Wooden Metal Dimensions (W x H x L) mm 350 x 1200 x x 1250 x 300 (Diameter) Ticket printer 2 thermal 2 thermal Card reader Motorized Swipe (optional) Standard color Grey Metallic Grey Voltage 24 V DC 24 V DC Current 8,1 A 24 V DC 8,1 A 24 V DC Power consumption 194 W 194 W Max. number of buttons 10 5 SM-C-Box-A: Metal gövdeli ayakl bilet makinas Metal type pedestal ticket printer -05-

6 B. GÖSTERGELER S-Matik s raland rma sisteminde üç tip gösterge vard r: Ana göstergeler, gifle göstergeleri ve bilgi panolar (kayar yaz ). S-Matik sistemindeki matriks göstergelerde, LED/pixellerin yerleflimi seven segment göstergelerde oldu u gibi sadece belirli karakterler gösterilmez; alfanümerik karakterlerin ve kayar yaz lar n* gösterimi de mümkün olmaktad r. ANA GÖSTERGELER Ana göstergeler; bekleyen müflterilere hangi s radaki müflterinin hangi gifleye ça r ld n gösterir. Düflük ifllem hacimleri olan veya küçük mekanlarda tek sat rl k ana göstergelerin kullan m yeterli olurken yüksek ifllem hacimli veya genifl mekanlarda çok katl ana göstergelerin kullan m tavsiye edilmektedir. Gri ve siyah olmak üzere çift renk üretilen ana göstergelerin teknik özellikleri ortakt r. DISPLAYS An S-Matik system comprises three display types: Main displays, counter displays and information displays. All S-Matik displays are matrix type which allow the displaying of alphanumerical characters and sliding texts* unlike seven segment displays. MAIN DISPLAYS Main displays indicate queue information and forward waiting customers to the assigned counter. Institutions with low transaction volumes can prefer single row main displays which are generally hang on the wall in front of the waiting area; however it is essential to use multi-rows main displays in spacious places or crowded environments. *Gifle göstergeleri hariç. *Except counter displays. SM-1048-Matrix Serisi Teknik Özellikler Boyut (E x B x D) mm 120 x 420 x 35 Karakter tipi Dot Matrix LED Voltaj 24 V DC Ak m 0,5 A 24 V DC Güç tüketimi 12 W Karakter boyutu 10 x 48 6 adet alfanümerik karakter (10 x 8). SM-1048-Matrix Series Technical Specifications Dimensions (W x H x L) mm 120 x 420 x 35 Character type Dot Matrix LED Voltage 24 V DC Current 0,5 A 24 V DC Power consumption 12 W Character dimension 10 x 48 6 *alphanumerical characters (10 x 8) SM-1048-G-Matrix: 10x48 tek katl matriks ana gösterge - gri 10x48 single row matrix main display - grey SM-1048-S-Matrix: 10x48 tek katl matriks ana gösterge - siyah 10x48 single row matrix main display - black -06-

7 SM G-Matrix: 10x48 iki katl matriks ana gösterge - gri 10x48 two rows matrix main display - black SM S-Matrix: 10x48 iki katl matriks ana gösterge - siyah 10x48 two rows matrix main display - black SM S-Matrix: 10x48 üç katl matriks ana gösterge - siyah 10x48 three rows matrix main display - black Özellikler Nümerik karakterler, harfler ve semboller gösterilebilir. Sistem bat dilleri harflerini ve Microsoft Windows daki birçok fontu gösterebilir. Baz alanlar n kombinasyonu (harf ve çift haneli gifle numaras gibi) sa lanabilir. Yaz ve rakamlar sabit ve hareketli bir flekilde gösterilebilir. Flafll, hareketli ve kayar yaz gibi daha zengin efektler yans t labilir. Farkl aç lardan (yanlardan) bak ld nda görüntü kayb olmaz. Duvar, tavan ve masa üstü montaj flekilleri için komple montaj çözümleri mevcuttur. Features Displays numerical characters, letters and symbols Displays western language letters and various font types in Windows Combination of various fields available (e.g. letter and double digit counter number) Texts and numbers can be displayed in still or sliding formats Motion, sliding and flash effects can be applied No loss of image quality when looked from sides Various installation options available (ceiling, wall and desktop) -07-

8 G fie GÖSTERGELER Gifle göstergeleri müflteriyi ça ran giflede ça r numaras ve gifle numaras n gösterir. Her gifleye bir adet yerlefltirilen göstergeler tek katl olarak kullan l rlar. Gri ve siyah olmak üzere çift renk üretilen gifle göstergelerinin teknik özellikleri ortak olup afla da verilmifltir: COUNTER DISPLAYS Counter displays indicate the queue number of the customer being serviced at the relevant counter. One single row counter display is placed at each counter position. Below are the common technical features or counter displays manufactured in black and grey colors: Özellikler Nümerik karakterlerin yan s ra harfler de gösterilebilir. Sistem bat dilleri harflerini gösterebilir. Microsoft Windows daki birçok font gösterilebilir. Gifle numaras sabit, s ra numaras flafl edebilir özelli e sahiptir. Baz alanlar n kombinasyonu (harf ve oklar) sa lanabilir. Farkl aç lardan (yanlardan) bak ld nda görüntü kayb olmaz. Tavan ve masa üstü montaj flekilleri için komple montaj çözümleri mevcuttur. Features Displays numerical characters, letters and symbols Displays western language letters and various font types in Windows Combination of various fields available (e.g. letter and double digit counter number) Texts and numbers can be displayed in still or sliding formats No loss of image quality when looked from sides Various installation options available (ceiling, wall and desktop) SM-1040-G-Matrix: 10x40 matriks gifle göstergesi - gri 10x40 matrix counter display - grey SM-1040-S-Matrix: 10x40 matriks gifle göstergesi - siyah 10x40 matrix counter display - black SM-1040-Matrix Serisi Teknik Özellikler Boyut (E x B x D) mm 120 x 365 x 35 Karakter tipi Dot Matrix LED Voltaj 24 V DC Ak m 0,4 A 24 V DC Güç tüketimi 9,6 W Karakter boyutu 10 x 40 5 adet alfanümerik karakter (10 x 8) SM-1040-Matrix Series Technical Specifications Dimensions (W x H x L) mm 120 x 365 x 35 Character type Dot Matrix LED Voltage 24 V DC Current 0,4 A 24 V DC Power consumption 9,6 W Character dimension 10 x 40 5 *alphanumerical characters (10 x 8) -08-

9 B LG PANOLARI Hizmet veren kurumun müflterilerine vermek istedikleri mesajlar kayar yaz format nda panoda gösterilebilir. INFORMATION DISPLAYS Information displays are bigger in size and ideal for displaying sliding texts such as welcoming messages and notices. SM-1096-G-Matrix: 10x96 matriks bilgi panosu - gri 10x96 matrix information display - grey C. ÇA RI TERM NALLER COUNTER TERMINALS Ça r terminalleri gifle yetkililerinin s radaki müflteriyi ça rma ve di er fonksiyonlar yerine getirme ifllemlerini yönetmelerini sa layan ünitelerdir. fllemler, fiziksel bir üniteden ya da S-Matik yaz l m ile entegre olarak çal flan bir yaz l m arayüzü üzerinden yap labilir. Counter terminals are used to call customers from the waiting list and initiate some other functions. Transactions can be performed via a physical unit or a virtual terminal integrated in the application software of S-Matik system. F Z KSEL ÇA RI TERM NAL Personelin s ras gelen müflteriyi (numaray ) s radan ça rabildi i portatif terminal ünitesidir. Müflteriyi paslama, araya sokma ve geri ça rma ifllemleri yap labilir. Kifli baz nda kullan c ID code verebilme özelli ine sahip olup, sistemden kifli baz nda performans raporu al nabilmesini mümkün k lar. S-Matik sisteminde 19 tufllu fiziksel bir ça r terminali kullan l r. SM-AT19 Teknik Özellikler Tufl say s 19 Voltaj 24 V DC Ak m 0,1 A 24 V DC Güç tüketimi 2,4 W Standart renk Beyaz PHYSICAL TERMINAL Physical terminal is a portable uni used to call, forward and recall customers from the waiting list by pressing a button. Performance reports can be retrieved from the system based on user ID codes. SM-AT19 is a 19 buttons smart terminal commonly used in an S-Matik system. SM-AT19 Technical Specifications # Of buttons 19 Voltage 24 V DC Current 0,1 A 24 V DC Power consumption 2,4 W Standard color White SM-AT19: 19 tufllu fiziksel ça r terminali 19 buttons physical counter terminal -09-

10 SANAL TERM NAL SM-ST, bir sanal ça r terminali olup fiziksel terminalin yapt tüm ifllevleri yerine getirmektedir. Tüm ifllemler S-Matik sistemi ile entegre olarak çal flan bir yaz l m ara yüzü üzerinden yap l r. Sanal terminaller, Windows iflletim sistemi olan PC lere yüklenebilmektedir. VIRTUAL TERMINAL SM-ST is a virtual terminal which provides exactly the same functionalities as a physical terminal. All transactions are performed via a software interface integrated into the S-Matik system. Virtual terminals can be installed in any PC with a Windows operating system. D. GÜÇ KAYNA I Güç kayna, 220 V AC gerilimi, sistemin gerektirdi i 24 V DC gerilime çeviren regülatördür. Banko alt na veya duvara montaj yap labilir. fiube veya kurum büyüklü üne göre adet baz nda istenildi i kadar sisteme entegrasyonu sa lanabilmektedir. Güç kaynaklar 24 V DC gerilimde 100 W a kadar ç k fl gücü vermektedirler. POWER SUPPLY The power supply converts 220 V AC input into 24 V DC output as required by the system. It can be installed under the counter or on the wall. Depending on the size of the installation, power supplies can be added in desired quantities and each power supply provides upto 100 W output power at 24 V DC. SM-24-A Teknik Özellikler S60-24 S Boyutlar (E x B x D) mm 159 x 97 x x 98 x 38 Girifl voltaj 220 V AC 220 V AC Ç k fl voltaj 24 V DC 24 V DC Maks. ç k fl ak m 2,5 A 4,5 A Maks. ç k fl gücü 60 W 100 W SM-24-A Technical Specifications S60-24 S Dimensions (W x H x L) mm 159 x 97 x x 98 x 38 Input voltage 220 V AC 220 V AC Output voltage 24 V DC 24 V DC Max. output current 2,5 A 4,5 A Max. output current 60 W 100 W SM-24-A: 24V DC adaptör 24V DC adaptor -10-

11 E. DING - DONG (Z L ÜN TES ) Ça r lan müflterinin ding-dong sesi ile uyar lmas n sa layan ünitedir. stenildi i kadar sisteme entegrasyonu sa lanabilmektedir. DING - DONG Ding-Dongs are used to generate a sound warning every time a customer is called through an S-Matik system. There is no quantity limitation in terms of system connectivity. F. ÇEV R C Çevirici, sistem bileflenleri ile yönetim yaz l m aras ndaki ba lant y sa layan LAN ve WAN üzerinde çal flan ara birimdir. Sistem ile bilgisayar aras ndaki iletiflimi sa lar. Çoklu sistemlerde flubelerin veya kurulufllar n uzaktan takibini de (gün içerisinde flubeye gelen kifli say s, ifllem süreleri...v.b.) mümkün k lar. INTERFACE The interface links the communication between system components and management software and operates on LAN and WAN. It also enables remote monitoring (no. of customers visiting, transactions times etc) of branches. SM-INT Teknik Özellikler Boyutlar (E x B x D) mm 85 x 145 x 36 Voltaj 24 V DC Ak m 0,1A 24 V DC Güç tüketimi 2,4 W SM-INT Technical Specifications Dimensions (W x H x L) mm 85 x 145 x 36 Voltage 24 V DC Current 0,1A 24 V DC Power consumption 2,4 W SM-INT: LAN ve WAN arabirimi LAN and WAN interface -11-

12 G. YÖNET M YAZILIMI S-Matik, sadece bilet numaras üreten basit bir s raland rma sisteminden ibaret de ildir. Sistem üzerinde gerçeklefltirilen tüm hareketler (veriler) yaz l mda belli alanlarda saklan r ve CRM amaçl kullan m için raporlanarak bilgiye dönüfltürülür. Yönetim yaz l m üç temel bölümden oluflmaktad r: 1. Raporlama 2. fiube Yönetimi 3. Anl k fiube zleme RAPORLAMA S-Matik yönetim yaz l m nda afla daki parametrelere göre raporlar al nabilmektedir: fllem / servis gruplar ve alt ifllem seçenekleri Gifleler ve kullan c lar stenen zaman aral klar (saatlik, günlük, haftal k, ayl k vb.) Bekleme süresi / ifllem süresi Bilet alan müflteri / hizmet alan müflteri / beklemeden giden müflteri Ortalama ve maksimum de erler Afla da raporlama ekran örne i verilmifltir: MANAGEMENT SOFTWARE S-Matik is not simply a queueing system which generates queue numbers. All transactions (data) performed in the system are registered in specific fields, converted into information and reported for CRM purposes. Management software is composed of three main units: 1. Reporting 2. Branch Management 3. Instant Branck Monitoring REPORTING The following reports can be retrieved from S-Matik management software system: Transaction / service groups and sub transactions Counters and users Time intervals (hourly, daily, weekly, monthly...etc) Waiting time / transaction time Ticketed customer/serviced customer / no shows Average and maximum values Below is a screenshot of a reporting page: -12-

13 fiube YÖNET M Bu bölümde seçilen flubeye iliflkin gifle, kategori ve bilet baz nda anl k ifllem detaylar izlenmektedir. Kategori Baz nda Takip Bu tabloda kategori baz nda (ifllem ve VIP segment detay dahil) anl k de erler izlenmektedir: Bilet No: lgili kategoriden üretilen bilet numaras Bekleyen Müflteri: lgili anda bu kategoride hizmet almay bekleyen kifli say s Ortalama fllem Süresi: Bu kategorideki hizmet alan müflterilerin ifllem süresi ortalamas Ortalama Bekleme Süresi: Bu kategorideki hizmet alan veya o ana kadar bekleyen müflterilerin ortalama bekleme süresi Maksimum Bekleme Süresi: Bu kategoride en çok bekleyen müflterinin bekleme süresi Hizmet Alan Müflteri: Bu kategoride flimdiye kadar hizmet alan müflteri say s Gifle Baz nda Takip Bu tabloda ise gifle baz nda ifllem detaylar izlenmektedir: Kullan c : Bu giflede ba l kullan c ad (kulan c girifli zorunlu ise) Öncelik: Bu giflenin ça r almada kulland öncelik Kategori: fiu an hizmet verilen ifllemin kategorisi Bilet No: Hizmet verilen s ra numaras Ortalama fllem Süresi: Bu giflede yap lan ifllemlerin ortalama süresi Maksimum fllem Süresi: Bu giflede yap lan en uzun süren ifllemin süresi Hizmet Alan: Bu gifleden hizmet verilen müflteri say s BRANCH MANAGEMENT Instant details on counters, categories and tickets can be monitored for the selected branch. Category Based Monitoring In this table, instant values per category (tranaction and VIP segments inclusive) can be monitored: Ticket No: Ticket number issued from this relevant category. Waiting Customer: The number of customers waiting for service in this category Average Transaction Time: Average transaction time of customers in this category Average Waiting Time: Average waiting time of customers in this category Max. Waiting Time: The maximum waiting time of customer in this category Serviced Customer: The number of customers being serviced in this category Counter Based Monitoring Counter based transaction details can be monitored using this table User: User connected to this counter Priority: The call priority of this counter Category: The category of the current transaction Ticket No: Queue number Average Transaction Time: Average transaction time of transactions performed at this counter Max. Transaction Time: Transaction time of the longest duration transaction at this counter Serviced Customer: The number of customers serviced at this counter -13-

14 Bilet Baz nda Takip Bu bölümde ise her bir s ra numaras na iliflkin kategori, flubeye girifl saati (s ra numaras ald saat), iflleme bafllama zaman ve ifllemin sonlanma zaman verileri görülmektedir. Afla da baz ekran örnekleri verilmifltir: Ticket Based Monitoring In this section, details such as category, branch visit time (time of ticket issuing), transaction start time and transaction end time for each ticket number are provided. Below are some screenshots of this reporting: ANLIK fiube ZLEME Merkezi görüntüleme özelli i ile bütün flubeler tek bir listede anl k izlenebilmektedir. Afla da ilgili ekran örne i verilmifltir: INSTANT BRANCH MONITORING With the aid of central monitoring, all branches can be monitored instantly in a single list. Below is the relevant screenshot: -14-

15 ...REFERANSLAR...REFERENCES sonu itibariyle S-Matik sistemleri den fazla noktada kurulmufl olup sektörlere göre belli bafll referanslar alfabetik olarak afla da verilmifltir. More than systems have been installed as of end of Below alphabetically ordered list includes major installations in vertical markets. Finans (1.000 den fazla kurulum ) Finance (More Than installations)s) Credit Europe Bank - Russia HSBC Bank A.fi. Türkiye Finans Kat l m Bankas A.fi. Yap Kredi Bankas A.fi. Kamu / Public Akhisar Belediyesi Almanya Konsoloslu u Arnavutköy Belediyesi Ayd n Tarifl Bak rköy lçe Emniyet Müdürlü ü Baflakflehir Nüfus Müdürlü ü Bursa l Emniyet Müdürlü ü Bursa Tar m l Müdürlü ü Çorlu Belediyesi Denizli Valili i Esenler lçe Emniyet Müdürlü ü Fatih Belediyesi Sivas l Tar m Müdürlü ü stanbul l Emniyet Müdürlü ü zmir Yeniflehir lçe Emniyet Müdürlü ü Kad köy lçe Emniyet Müdürlü ü Kartal lçe Emniyet Müdürlü ü Lüleburgaz Belediyesi Maliye Bakanl Gelirler Müdürlü ü Manisa Belediyesi Selimiye Orduevi SGK Bal kesir Tedafl Erzurum Tokat l Emniyet Müdürlü ü Tuzla Piyade Okul Komutanl Türkiye fl Kurumu fiiflli fiube Müdürlü ü Ümraniye Askerlik fiubesi Ümraniye E ve T Tipi Kapal Ceza nfaz Kurumu Müdürlükleri Zeytinburnu lçe Emniyet Müdürlü ü Muhtelif PTT fiubeleri Muhtelif Noterler Muhtelif Askerlik fiubeleri Muhtelif Nüfus Müdürlükleri Muhtelif Emniyet Müdürlükleri Muhtelif Belediyeler Sa l k / Health Avicenna Hospital Ankara Kudret Göz Hastanesi Antalya Andeva Hayat Hastanesi Bak rköy Dr. Sadi Konuk Kan Merkezi Bostanc T p Merkezi Çukurova Üniversitesi Hastanesi Denizli A z ve Difl Hastal klar Hastanesi Dumlup nar Üniversitesi Hastanesi Florance Nightingale Hastanesi Gaziantep Tan -Med Teknolojik Özel Sa l k Merkezi Gebze Devlet Hastanesi Hospitalium Hastanesi stanbul Üniversitesi Cerrahpafla Hastanesi zmir Büyükflehir Belediyesi Eflrefpafla Hastanesi zmir Narl dere Semt Poliklini i zmir Özel Hayat Hastanesi Maltepe T p Merkezi Manisa Akhisar Devlet Hastanesi Marmara Üniversitesi Hastanesi ve Difl Hekimli i Fakültesi Nene Hatun Hastanesi Özel Duygu Hastanesi Pendik Devlet Hastanesi Sema Hastanesi Trakya Üniversitesi Hastanesi Muhtelif Sa l k Ocaklar ve Poliklinikler Ulafl m / Transportation.E.T.T. Seyahat Kartlar fiubeleri THY Sat fl Ofisleri Di er / Others Aksa Do algaz Da t m A.fi. Antalya Azize Kahraman Halk E itim Merkezi Müdürlü ü Bimeks Bilgi fllem Energaz Gaz Da t m A.fi. Gebze Ticaret Odas Haliç Üniversitesi Index Bilgisayar Sistemleri stanbul Ayd n Üniversitesi Palen Enerji Do algaz Da t m A.fi. Palgaz Do algaz Da t m End. ve Tic. A.fi. Petrol Ofisi Antalya Terminal Müdürlü ü Securitas Güvenlik Hizmetleri A.fi. ( stanbul, Adana ve Antalya) Teleservice International Tuvtürk Tafl t Muayene stasyonlar A.fi. (100 den fazla nokta) Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. fiti. Vatan Bilgisayar (Ankara ve zmir ma azalar ) -15-

16 Bu doküman sadece bir genel rehber niteli indedir ve Dora A.fi. gerekti inde bu dokümanda yer alan ürünlerle ilgili ayr nt l bilgi verebilir. Firmam z n ürünleri ve hizmetleri sürekli geliflti inden müflterilerimizin güncel bilgileri almak için firmam zla irtibata geçmeleri önerilir. Bu dokümandaki bilgilerin hatas z bas lmas için azami gayret gösterilmesine ra men oluflabilecek tipografik hatalardan ve bu dokümanda yer alan bilgilerin kullan lmas nedeniyle oluflabilecek zararlardan firmam z sorumlu de ildir. Bu doküman, bir sözleflmenin ya da lisans n parças de ildir. Dora ve S-Matik, Dora A.fi. nin tescilli markalar d r. Dora A.fi This document is for general guidance only and when required Dora A.fi. is pleased to give detailed specififcations of its products in this document. As our products and services are under continuous development, we recommend our customers to check that the information contained herein is upto date. Although special care has been taken while preparing this document, Dora A.fi. neither takes any responsibility for typographic errors nor is liable for damages which might arise from the use of information contained herein. This document is not part of a contract or licence. Dora and S-Matik, are registered trademarks of Dora A.fi. Dora A.fi DORA TEKNOLOJ K B LG SAYAR ÜRÜNLER ENDÜSTR A.fi. Fabrika / Factory stanbul rtibat / Contact ESC (D-100) Karayolu Üzeri, Bekirpafla 2. Sapa Karfl s Bekirpafla / Sakarya - Turkey Tel : +90 (264) Fax: +90 (264) Tel : +90 (216) (216) Fax: +90 (216) V01

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10 Y l:1 Say :3 Haziran 2007 Otomasyon Sektör Gazetesi ISSN 1307-3591 Otomasyon'un Nabz Samsun'da Tutuldu IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi 23-24- 25 May s 2007 tarihlerinde Ondokuz May s Üniversitesi Yerleflkesi'nde

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly. Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors

BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly. Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors çindekiler Contents 03 05 06 08 10 12 BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors Genel Müdür Mesaj Message

Detaylı

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. 20 04 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. // içindekiler // contents // 01 _Kurumsal Profil _Company Profile // 03 _ Sunufl _Introduction // 04 _ Misyon/Vizyon/De

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

Mimari Ürün Katalo u Architectural Guide

Mimari Ürün Katalo u Architectural Guide Mimari Ürün Katalo u Architectural Guide Tarih Ingersoll Rand, 1905 y l nda Amerika Birleflik Devletleri'nde Ingersoll-Sergeant Drill ve Rand Drill firmalar n birleflmesi ile kurulmufltur. Ancak, baz Ingersoll

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı

Ingenico POS-tası 3 yılı geride bıraktı

Ingenico POS-tası 3 yılı geride bıraktı Merhaba IngenicoPOS-tas,Ingenico yay n d r. Parailesat lamaz. Ingenico Ad na Sa hi bi AlpaySidal So rum lu Ya z ş le ri Mü dü rü Asl Uzer Ge nel Ya y n Yö net me ni RabiaAkbulut çerik Koordinatörü NeclaAteş

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

Görüfller / Opinion Papers

Görüfller / Opinion Papers Görüfller / Opinion Papers Information Architecture Abstract Alan Gilchrist* Information architecture is a phrase that has been around for some time, but usually in the context of information technology.

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR

BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR Newsletter BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) İZNİ İLE DÜZENLENMEKTEDİR. THIS FAIR IS HELD UPON THE AUTHORIZATION OF THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı