Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karahacip'te kadýn ayaklanmasý"

Transkript

1 HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan bir gelenek ile 4 yýlýn sonunda 3. kez genel kurul yapýyor. 5 TE Federasyon ve cemiyet baþkanlarý Çorum'da Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný ve baðlý cemiyetlerin baþkanlarý Çorum'a geldi. Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Çorum Þubesi'nin yanýsýra Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basýn Vakfý'nýn olaðan genel kurul toplantýlarý bugün gerçekleþtirilecek. 5 TE Atila Sertel Ýbrahim Erdoðan 40 KURUÞ "Aþýlama ile saðlýklý bir geleceðe adým atalým" Karahacip'te kadýn ayaklanmasý Dr. Engin Deðirmenci Halk Saðlýðý Müdür Vekili Dr. Engin Deðirmenci, "Avrupa Aþý Haftasý" nedeniyle yaptýðý açýklamada, aþýlamanýn öneminde dikkat çekti. Aþýlamanýn her çocuk için yaþamsal olduðunu ve her çocuðun saðlýklý ve hastalýksýz yaþama hakký olduðunu kaydeden Dr. Engin Deðirmenci, "Ülkemizin de arasýnda yer aldýðý Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölgesi tarafýndan organize edilen "Avrupa Aþý Haftasý" etkinliklerinin dokuzuncusu, ülkemizin de katýlýmý ile Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleþtirilmektedir. 2 DE Hitit Vakfý Ankara Þubesinden Müsteþar Akça'ya ziyaret Çorum Hitit Vakfý Ankara Þube Yönetimi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof.Dr. Lütfü Akça'yý ziyaret etti. Ziyarette Müsteþara Akça'ya Ankara Þubesinin yaptýklarý faaliyetleri hakkýnda bilgi verildi. Çorum Hitit Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan ziyaret hakkýnda yaptýðý açýklamada,akça'yý TSO konserine davet ettiklerini ve ayrýca "Ünlülerle Çorum Türküleri Albümü"nden hediye ettiklerini ifade ederek, "Sohbetimizin sonunda da uzun süredir orman Bakanlýðýndaki bürokrat kardeþlerimizle üzerinde çalýþarak olgunlaþtýrdýðýmýz bir görüþü müsteþarýmýza arz ettik. 4 TE Orhan Ateþ'den Kýlýçdaroðlu'na ziyaret Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu makamýnda ziyaret etti. CHP lideri Kýlýçdaroðlu Oðuzlar Belediye Baþkaný Ateþ ile Genel Merkez'deki makamýnda görüþtü ve baþarýsýndan dolayý kutladý. Belediye Baþkaný Orhan Ateþ görüþmede Kýlýçdaroðlu'na Oðuzlar Belediyesi ve Oðuzlar hakkýnda bilgi verdi. 10 DA Kariyer Günleri sona erdi Hitit Üniversitesi Ýnsan Kaynaklarý Merkezi, Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü (ÝÞ- KUR) ve Çorum Ticaret Sanayi Odasý Baþkanlýðý'nýn ortaklaþa düzenlediði 3. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri Nisan tarihlerinde Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesinde gerçekleþtirildi. 5 TE "Kýlýç, ya emekli olur torunlarýna bakar ya da cübbesini çýkartýr siyaset yapar" Anayasa Mahkemesinin 52. kuruluþ yýl dönümü dolayýsýyla Yüce Divan salonunda düzenlenen törende konuþan Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn sözlerini deðerlendiren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Haþim Kýlýç'ýn açýklamalarýný çok yadýrgadýðýný belirtti. "Sayýn Kýlýç eski siyasi geleneklerini devam ettirmek isteyen bir görüntü vermiþtir ve kendisini tanýyan birisi olarak fevkalade üzüldüm" diyen Salim Uslu, "Eski Türkiye de yargýçlar, bürokratlar emeklilikleri yaklaþtýðýnda zehir zemberek açýklamalar yaparlardý. Kýlýç'ta ayný duruma düþtü. 10. Cumhurbaþkaný Sezer'in cumhurbaþkanlýðýna gelmesinde Sayýn Kýlýç'ýn epey bir katkýsý var. Ortaköy ilçesine baðlý Karahacip Beldesinin yasa gereði kapatýlmasý üzerine belediyeye ait iþ makinalarý da Ýl Özel Ýdaresine devredildi. Ýþ makinalaraný almaya giden Ýl Özel Ýdaresi yetkilileri karþýsýnda eli sopalý, kürekli kadýnlarý görünce þaþkýna döndüler. Kadýnlar araçlarý yetkililere vermezken dönüþümlü olarak belediye bahçesinde nöbet tutmaya baþladý. Ankara Eczacý Odasý'ndan Agah Kafkas'a ziyaret 3 TE Tiyatro Kulübü Uluslararasý Tiyatro Festivalinde sahne aldý Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü 5. Uluslararasý Prof. Cüneyt Gökçer Tiyatro Festivaline katýldý. Tiyatro Kulübü Nisan 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul Kültür Üniversitesi'nin düzenlediði 5. Uluslararasý Prof. Cüneyt Gökçer tiyatro festivalinde sahne aldý. 7 DE 2 DE 2 DE Akýllý Kavþak Sistemi örnek oluyor 3 TE Aile Eðitimi semineri bugün 10 DA

2 2 Tiyatro Kulübü Uluslararasý Tiyatro Festivalinde sahne aldý Ýmsâk : 04:02 Güneþ : 05:39 Öðle : 12:45 Ýkindi : 16:31 Akþam : 19:39 Yatsý : 21:07 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 16. Hafta Ýnsanlardan gelen sýkýntýlara sabretmeyen, onlara karþýlýk vermeyi terketmeyen kimse, sabýrlý sayýlmaz. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri CÝNAYET SAATÝ Dr. Engin Deðirmenci "Aþýlama ile saðlýklý bir geleceðe adým atalým" Halk Saðlýðý Müdür Vekili Dr. Engin Deðirmenci, "Avrupa Aþý Haftasý" nedeniyle yaptýðý açýklamada, aþýlamanýn öneminde dikkat çekti. Aþýlamanýn her çocuk için yaþamsal olduðunu ve her çocuðun saðlýklý ve hastalýksýz yaþama hakký olduðunu kaydeden Dr. Engin Deðirmenci, "Ülkemizin de arasýnda yer aldýðý Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölgesi tarafýndan organize edilen "Avrupa Aþý Haftasý" etkinliklerinin dokuzuncusu, ülkemizin de katýlýmý ile Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleþtirilmektedir. Aþý Haftasý etkinlikleri ile saðlýk personelinin duyarlýlýðýnýn ve toplumun farkýndalýðýnýn arttýrýlmasý yolu ile 5 yaþ altý eksik aþýlý ve aþýsýz çocuklarýn aþýlarýnýn tamamlanmasý, eriþkinlerde de aþýlanma talebinin arttýrýlmasý, toplumun dikkatinin çekilmesi, gelinen baþarýlý düzeyinin devam ettirebilmesi hedeflenmektedir. Aþý, insanlarý hastalýklardan ve onun kötü sonuçlarýndan koruyabilmek için saðlam ve risk altýndaki kiþilere uygulanýr. Boðmaca, Difteri, Tetanoz, Kýzamýk, Kýzamýkçýk, Kabakulak, Tüberküloz, Poliomyelit, Hepatit- B, Hemofilus influenza tip b'ye baðlý hastalýklar ile streptokokus pnömoniya'ya baðlý invaziv pnömokokal hastalýklarýn ve bu hastalýklardan kaynaklanan bebek ve çocuk ölümlerinin ve sakatlýklarýn engellenmesi hedeflenmektedir. Aþý uygulamalarý Aile Hekimliklerimizde ücretsiz olarak uygulanmaktadýr" dedi. "Bütün çocuklar doðar doðmaz takvime uygun bir þekilde aþýlanmaya baþlanmalýdýr" diyen Engin Deðirmenci, "Bunun dýþýnda sadece çocuklar deðil baðýþýk olmayan tüm yetiþkinler yaþlarýna uygun olarak tetanoz, difteri, kýzamýk, kýzamýkçýk, kabakulak, grip, pnömokok hastalýklarýna karþý aþýlanmalýdýr. Hastalýklar açýsýndan riskli ülkelere seyahat edecekler ise bölgenin özelliðine göre gerekli aþýlarý yaptýrmalýdýrlar. Uygulanan aþýlar kiþilere özel olan aþý kartýna kaydedilmeli, bu aþý kartý ise mutlaka saklanmalýdýr. Aþýlarýn zamanýnda ve uygun aralýklarla uygulanmasý çok önemlidir. Ancak aþý takviminde belirtilen aralýklara göre aþýlarý tamamlanamamýþ çocuklarda önceki aþý dozlarýnýn tekrar yapýlmasýna gerek yoktur. Aradan uzun bir süre geçmiþ olsa bile, aþýlamaya býrakýlan yerden devam edilir, eksik aþýlý çocuk saptandýðýnda yaþýna uygun olarak aþýlarý tamamlanýr" þeklinde kaydetti. Deðirmenci, aþý konusunda ailelerden beklentilerini ise þöyle sýraladý: "Çocuklarýmýzýn aþýlanmasýný saðlayalým. Aþýlanma þansýný kaçýranlar varsa aþýlanmalarý için Saðlýk Kuruluþuna götürelim. Saðlýklý bir toplumun gereði için aþýlama hizmetinin vazgeçilemez olduðu bilincini tüm kesimlere ulaþtýralým. Aþýyla önlenebilir hastalýklarýn sebep olduðu sakatlýk ve ölümlerden çocuklarýmýzý koruyalým. Aþýlama ile saðlýklý bir geleceðe doðru çocuklarýmýzla birlikte saðlýklý adýmlar atalým. Hastalýklardan uzak, saðlýklý bir nesil, saðlýklý bir gelecek diliyorum." Uður ÇINAR SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 10 Sayý: 2767 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü 5. Uluslararasý Prof. Cüneyt Gökçer Tiyatro Festivaline katýldý. Tiyatro Kulübü Nisan 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul Kültür Üniversitesi'nin düzenlediði 5. Uluslararasý Prof. Cüneyt Gökçer tiyatro festivalinde sahne aldý. Geçtiðimiz sene Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediði 16. Amatör Tiyatro Festivaline "7 Kocalý Hürmüz" oyunu ile katýlan ve Hitit Üniversitesini temsil eden Tiyatro Kulübü, bu yýl Erdal Þahin'in yazdýðý ve yönettiði "Kýrýk Düþler Konaðý" adlý oyun ile 5. Uluslararasý Prof. Cüneyt Gökçer tiyatro festivalinde yer aldý. Kulüp ayný oyunu 27 Nisan Pazar günü Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda saat ve saat de olmak üzere iki kez sahneleyecek. Yasin YÜCEL Ankara Eczacý Odasý'ndan Agah Kafkas'a ziyaret Ankara Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Güneþ ve Yönetim Kurulu üyeleri Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'ý ziyaret ettiler. Güneþ ve beraberindekiler Kafkas'a baþsaðlýðý da dileyerek, "Bizleri makamýnýzda kabul ettiðiniz için teþekkür ederiz" dediler. Kafkas, ziyaretten dolayý Ankara Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Güneþ'e ve Yönetim Kurulu üyelerine teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Haliç'te bir vapuru vurdular dört kiþi Demirlemiþti eli kolu baðlýydý aðlýyordu Dört býçak çekip vurdular dört kiþi Yemyeþil bir ay gökte daðýlýyordu Deli cafer ismail tayfur ve þaþý Maktulün onbeþ yýllýk arkadaþý Üçü kamarot öteki aþçýbaþý Dört býçak çekip vurdular dört kiþi Cinayeti kör bir kayýkçý gördü Ben gördüm kulaklarým gördü Vapur kudurdu kuduz gibi böðürdü Hiç biriniz orada yoktunuz Demirlemiþti eli kolu baðlýydý aðlýyordu On üç damla gözyaþýný saydým Allahýna kitabýna sövüp saydým Þafak nabýz gibi atýyordu Sarhoþtum kasýmpaþa'daydým Hiç biriniz orada yoktunuz Haliç'te bir vapuru vurdular dört kiþi Polis kaatilleri arýyordu Deli cafer ismail tayfur ve þaþý Üzerime yüklediler bu iþi Sarhoþtum kasýmpaþa'daydým Vapuru onlar vurdu ben vurmadým Cinayeti kör bir kayýkçý gördü Ben vursam kendimi vuracaktým Attila ÝLHAN HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,134 2,135 EUR 2,954 2,955 STERLiN 3,589 3,590 JPY YENi 0,209 0,210 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DUYGU ECZANESÝ TEL: DEVA ECZANESÝ TEL: HÝTÝT ECZANESÝ TEL: BOZDOÐAN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 "Kýlýç, ya emekli olur torunlarýna bakar ya da cübbesini çýkartýr siyaset yapar" Anayasa Mahkemesinin 52. kuruluþ yýl dönümü dolayýsýyla Yüce Divan salonunda düzenlenen törende konuþan Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn sözlerini deðerlendiren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Haþim Kýlýç'ýn açýklamalarýný çok yadýrgadýðýný belirtti. "Sayýn Kýlýç eski siyasi geleneklerini devam ettirmek isteyen bir görüntü vermiþtir ve kendisini tanýyan birisi olarak fevkalade üzüldüm" diyen Salim Uslu, "Eski Türkiye de yargýçlar, bürokratlar emeklilikleri yaklaþtýðýnda zehir zemberek açýklamalar yaparlardý. Kýlýç'ta ayný duruma düþtü. 10. Cumhurbaþkaný Sezer'in cumhurbaþkanlýðýna gelmesinde Sayýn Kýlýç'ýn epey bir katkýsý var. Bunu hemen herkes biliyor. Üstelik kendisini hayrete düþürecek uygulamalarý, icraatlarý olmasýna raðmen sonuçta ayný yoldan gidiyor olmasý da yadýrganacak bir durum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný, TBMM Baþkaný, Baþbakaný egemenlik haftasý içinde oraya gelmiþken seçilmiþ siyasetçilerin orada paylanmayý, azarlanmayý hak etmedikleri halde çalýþýlýyor olmasý da ayrýca nezaket dýþý bir üsluptur. Bunlar eski Türkiye kalýntýlarý.herkes söylediði söze söylediði sözün nereye varacaðýna dikkat etmek zorunda. Bugün borsanýn düþmüþ olmasý dövizin fýrlamýþ olmasýna sebep olmak için insanýn eski Türkiye'de olup bitenden ders almamýþ olmasý gerekiyor. Bu açýdan da fevkalade üzücü. Yeni Türkiye Milli Egemenliðin üzerindeki vesayetlerin kaldýrýlmasýndan, hak ve özgürlüklerin etkin kullanýmýnda, halkýn gücünün ve rolünün öne çýkartýlmasýnda çok önemli mesafeler kat etmiþtir. Bunlarý yok sayarak eski Türkiye'nin geleneklerini sürdürmek suretiyle siyasete rota çizmeye, biçimlendirmeye, þekillendirmeye, istikametini çizmeye çalýþmak siyaseti küçüksemek, aþaðýlamak halkýn iradesini aþaðýlamaktan baþka bir anlam ifade etmez. Yargý bürokrasisinin siyaseti ve milli iradeyi hiçe sayan yaklaþýmýnýn hiçbir þekilde kabul etmemiz mümkün deðildir" ifadelerini kullandý. Kýlýç'ýn emekli olmasýna az bir süre kaldýðýný vurgulayan Uslu, "Ya emekli olur torunlarýna bakar ya da çok istiyorsa cübbesini çýkartýr, siyasete girer. 30 Mart seçim sonuçlarýný çok iyi inceleyip deðerlendirdiðini düþünüyorum. Muhalefetin tepkilerinden medet umarak, arkasýna alýp yedekleyeceðini düþünerek bir Cumhurbaþkanlýðý hayali varsa bunun yolu yordamý demokratik deðerleri, nezaketi, seçilmiþleri hiçe saymak deðildir. Tam tersine demokrasinin kurallarý içerisinde demokratik deðerlere saygý duyarak yola çýkabilir. Kimse engel olmaz. Sonuca da razý olur" þeklinde kaydetti. Kýlýç'ýn "Demokratik deðerler altýnda yaptýðým bir açýklama kimse altýnda bir þeyler aramasýn" sözlerini de deðerlendiren Uslu, "Kýlýç'ýn yaptýðý açýklama hukuki bir açýklama deðil. Siyasidir. Özellikle yüksek bir yargý kurumunun daha birleþtirici sözlerinin daha kuþatýcý ve özelliklede hukuk içerisinde kalarak yapýlmýþ olmasý beklenirdi. Ama tamamen siyasi bir söylemle, siyasetçilere karþý bir pozisyon alarak siyasete istikamet veren sözlerin kabul edilmesi mümkün deðildir. Niyetinin ne olduðunu bilemeyiz. Sonuçta oruca kalkarken namaza dururken niyetlenebilir insanlar.o Allah'la kul arasýndadýr ama demokrasilerde insanlar beyanlarýyla deðerlendirilirler. Hatta güzel bir söz vardýr "Uslub-u beyan ayniyla Ýnsandýr" diye. Hangi üslupta ve beyanda bulunmuþ ise o kendisinin kiþiliðini benliðini yansýtýr. Þuanda Kýlýç, geçmiþte eleþtirilen bir kýsým politize olmuþ, militan yargýçlarýn durumuna düþmüþtür. Siyaseti küçümseyen, aþaðýlayan, siyasetçiye rota çizmeye, yol haritasý vermeye çalýþan yaptýklarýnýn insan haklarý boyutunu görmezden gelerek, seçilmiþ siyasetçileri küçük düþüren bir yaklaþým. Hatta Baþöðretmen edasýyla onlarýn azarlanarak, paylanarak gönderilmesi hiç de þýk Yeni Türkiye'ye yaraþan bir durum deðildir. 30 Mart seçim sonuçlarýnda halkýn verdiði mesajý doðru okuyamayan kafa halkýn bir kez daha gerisine düþmüþtür" diyerek sözlerini tamamladý. Ýl Genel Meclis üyelerinden Engelli Eðitim Merkezi'ne ziyaret Akýllý Kavþak Sistemi örnek oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan uygulamaya konan akýllý kavþak sistemi, il belediyeleri ve üniversitelerin dikkatini çekiyor. Akýllý kavþak sisteminin Çorum'daki uygulamalarýný yerinde görmek ve sistemi kendi þehirlerinde uygulamak isteyen belediye yetkilileri Çorum Belediyesi'ne gelerek Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personelinden bilgi alýyor. Sistemin hayata geçirilmesinin üzerinden kýsa bir süre geçmesine raðmen uygulamadaki baþarýlar nedeniyle diðer illerin dikkatini çeken ve bu nedenle de incelenmeye deðer bulunan Çorum'daki akýllý kavþak sistemini incelemek üzere þehre gelen Edirne Belediyesi yetkilileri ve Yalova Üniversitesi öðretim üyeleri sistem hakkýnda bilgi aldýlar. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile bir süre görüþen Edirne Belediyesi personeli ve Yalova Üniversitesi öðretim üyeleri sistemi kendi þehirlerinde de uygulamak istediklerini belirttiler. Çorum Belediyesi'nin geliþen dünyadaki deðiþimi yakýndan takip eden bir belediye olduðunu dile getiren Turhan Candan, Çorum Belediyesi'nin bu yönüyle diðer belediyeler ve kurumlar tarafýndan örnek alýnan bir belediye olduðunun altýný çizdi. Edirne Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü'nde görev yapan Elektrik Mühendisi Orhan Arýkan, Elektrik Teknikerleri Sabri Karabulut ve Ersan Meþhur ile Can Kütük, Çorum Belediyesi'nin akýllý kavþak sistemini inceledikten sonra Belediye Baþkan yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret ederek kutladý. Çorum Belediyesi'nin trafik konusunda baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný kaydeden Candan, bu baþarýlý çalýþmalarýn civar illerin yaný sýra Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen il belediyeleri tarafýndan da bilinmesinin kendilerini memnun ettiðini vurguladý. Akýllý kavþak kontrol sistemi, ticari plaka iþlemleri, toplu taþýma hizmetleri, yeni terminal binasý, trafik kontrol merkezi gibi konularda Çorum Belediyesi'nin kendileri için örnek çalýþma yürüttüðünü dile getiren Edirne Belediyesi yetkilileri, "Edirne Belediyesi olarak þehrimizde bulunan 8 kavþaða akýllý kavþak kontrol sistemi kurmak istiyoruz. Bu konuda öncü olan Çorum Belediyesi'nden bu konularda bilgi almak amacýyla Çorum'a geldik. Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personelinin yakýn ilgisi bizi memnun etti. Bizlere akýllý kavþaklar konusunda her türlü desteði veren ve bilgilerini esirgemeyen Çorum Belediyesi personeline çok teþekkür ediyoruz" dedi. Çorum Belediyesi tarafýndan hizmete sunulan akýllý kavþak sistemi, akademik camianýn da dikkatini çekmeyi baþardý. Ýl belediyelerinin yaný sýra üniversitelerden de sistemi incelemek için þehrimize gelene öðretim üyeleri, sistemin baþarýlý bir þekilde yürütüldüðüne þahit olduklarýný söyledi. Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ulaþtýrma Mühendisliði Bölüm Baþkan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Yavuz Delice, Belediye Baþkaný Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret ederek akýllý kavþak sistemi ve þehir içi trafiði ile ilgili yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Akýllý Kavþak Kontrol Sistemi ve Trafik Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunan Delice, Çorum'daki deðiþime hayran kaldýðýný ifade etti. Delice, trafik ve ulaþým hizmetlerinde Çorum'un kat ettiði mesafenin diðer þehirlere de örnek olmasý gerektiðini vurguladý. Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelli Komisyonu üyeleri Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret ederek merkez hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Komisyon Baþkaný Ünal Cevizci, Ömer Çatalpelit, Yýldýz Bek, Mustafa Çatar ve Erdoðan Köroðlu yaptýklarý ziyarette Çorum'un yýllardan beri böyle bir merkeze ihtiyaç duyduðunu, bu ihtiyacýn Çorum Belediyesi tarafýndan karþýlanmasýnýn memnuniyet verici bir durum olduðunu söylediler. Ýl Genel Meclis üyeleri, Engelli bireyleri toplumla bütünleþtirmeyi hedefleyen Çorum Belediyesi'ne ve Engelli Eðitim Merkezi çalýþanlarýna teþekkür ederek "Çorum halký Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret etmeli. Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu olarak bu tür faaliyetlerin desteklenmesi noktasýnda her zaman Çorum Belediyesi'nin yanýnda olacaðýz" dediler. "Belediyelerimizle ile Yürüyoruz" etkinliði yarýn 2014 yýlý "Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý" kapsamýnda 81 ilde, her ayýn son pazar günü Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu liderliðinde, Halk Saðlýðý Müdürlüklerinin koordinasyonunda çeþitli temalarla yürüyüþ etkinlikleri düzenleniyor. Yarýn Çorum'da yapýlacak olan etkinlikise "Belediyelerimizle ile Yürüyoruz" olarak gerçekleþtirilecek. Etkinlik Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Halk Saðlýðý Müdür Vekili Dr. Engin Deðirmenci, Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve belediye personeli ile ailelerinin katýlýmýyla Yunus Emre Parký'nda saat 13.30'da yapýlacak. Yasin YÜCEL

4 "Aile Hekimliði Nöbet Genelgesi' yargýya taþýndý 4 Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Aile Hekimliði Genelgesi'nin iptali için baþvuru da bulunduklarýný bildirdi. Saðlýk Sen olarak, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarýnýn hastanelerde mesai saatleri dýþýnda ayda asgari sekiz saat nöbet tutmasýný öngören ihtiyaç halinde ise bu sürenin üzerinde nöbet tutma görevi veren genelgenin iptali için Danýþtay'da dava açtýklarýný kaydeden Ahmet Saatçi, "Haftalýk 40 saat çalýþan, binlerce hastayla birebir diyalog halinde olan Aile Hekimliði çalýþanlarýnýn bu çalýþmalarýn üzerine bir de nöbet tutmak zorunda olduklarýna dikkat çekilen dava dilekçesinde mesai yoðunluðunun, çalýþan saðlýðý ve hizmetin kalitesini olumsuz yönde etkileyeceði ifade edildi. Dilekçede, aile hekimlerini ve aile saðlýðý elemanlarýný nöbet tutmaya zorlayan bu düzenlemenin Anayasa'nýn 50. Maddesinde yer alan "dinlenmek çalýþanlarýn hakkýdýr" hükmüne ve Türkiye'nin de taraf olduðu Avrupa Sosyal Þartý'nýn "Adil çalýþma koþullarýna sahip olma hakký" baþlýklý 2. maddesinde yer alan hükümlere tamamen aykýrý olduðu belirtildi. Anayasa'nýn 11. Maddesinde yer alan "Kanunlar Anayasaya aykýrý olamaz" ilkesi gereði anayasal hak olan çalýþanýn dinlenmesi hakkýnýn, nöbet zorunluluðu getiren 5258 sayýlý Aile Hekimliði Kanunu ile ihlal edildiði belirtilen dilekçede Danýþtay Baþkanlýðý'nca Anayasa'ya aykýrý olan bu düzenlemenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi talep edildi" dedi. Uður ÇINAR Hitit Vakfý Ankara Þubesinden Müsteþar Akça'ya ziyaret Çorum Hitit Vakfý Ankara Þube Yönetimi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof.Dr. Lütfü Akça'yý ziyaret etti. Ziyarette Müsteþara Akça'ya Ankara Þubesinin yaptýklarý faaliyetleri hakkýnda bilgi verildi. Çorum Hitit Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan ziyaret hakkýnda yaptýðý açýklamada, Akça'yý TSO konserine davet ettiklerini ve ayrýca "Ünlülerle Çorum Türküleri Albümü"nden hediye ettiklerini ifade ederek, "Sohbetimizin sonunda da uzun süredir orman Bakanlýðýndaki bürokrat kardeþlerimizle üzerinde çalýþarak olgunlaþtýrdýðýmýz bir görüþü müsteþarýmýza arz ettik. Sayýn Müsteþarýmýzýn ilgi ve alakasý yönetimimizi ziyadesi ile memnun etti" dedi. Çorum sýnýrlarý içerisinde olan doðal maðaralarý, maðara turizmi yol aðýna dahil ederek bu sayede Ortaköy, Þapuniva, Alacahöyük, Boðazkale ve Çorum ile çevresindeki kültürel deðerlerin daha fazla kiþi tarafýndan ziyaret edilmesinin kente büyük bir katký vereceðini düþündüklerini ifade eden Bilan, "Bu konu Çorum için bir ilktir. Kentimizdeki kuruluþlar bu teklifimizi dikkate alýrlar ve üniversitemizde yeterli hassasiyeti gösterirse Çorum çok büyük bir kazanç kapýsýný aralayacaktýr. Geçen bir toplantýda Sayýn Uður Barlýk'a bu konuda bir söz vermiþtim biz giriþimlerde bulunuyoruz turizmcilerde bizim tekliflerimizin takibini il sýnýrlarý içerisinde yaparlarsa el birliði içerisinde kentimize büyük faydalar saðlarýz. Sizlerle paylaþmak istediðim ve Ankara'da yaptýðýmýz istiþareler sonucu ortaya koyduðumuz ve Sayýn müsteþarýmýza takdim ettiðimiz raporumu siz deðerli basýnla paylaþýyor ve takipçisi olmanýzý istirham ediyorum. Sayýn Müsteþarýmýzýn da destekleri ile Çorum yeni ve alternatif turizm yollarýna sahip olacaktýr. Çorum Hitit Vakfý olarak sadece kültür ve sanatla deðil kentimizin önemli sorunlarýndan biri olan turizmle de ciddi þekilde ilgilendiðimizi gösteren bu çalýþma umarým kentimizde gerekli ilgi ve alakayý görecektir" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL Mahir ODABAÞI TEMÝZ TUVALETLER ÝÇÝN TEÞEKKÜRLER 2 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný 2- KÝRLÝ- PASLI - HÝJYENÝK OLMAYAN TUVALETLER: Kýrýk dökük, hijyenik olmayan bu tür tuvaletleri ancak çok zor durumda kaldýðýmýzda kullanmak mecburiyetinde kalýrýz. Ama orada geçecek 3-5 dakika zindan olur. Adeta gözümüzü kapar, burnumuzu týkarýz. Çünkü: - Kapýlar kýrýk döküktür ve iðrenç yazýlar vardýr - Paltonuzu asmak için askýlýk yoktur - Çeþmeler bozuktur, açýnca kapatamazsýnýz - Suyu kullanabilmek için tas, hortum yoktur - Tuvalet taþý ve etrafý pisliklerle doludur - Kabinlerin lambasý doðru dürüst yanmaz - Kabinlerdeki kapýlarýn kilidi yoktur - Çocuklar, bayanlar güvenli kullanamaz - Özürlülerin kullanacaðý hesap edilmemiþtir - Lavabolar kirlidir. Sabun, ayna yoktur Ýmam hatip lisesinde öðrenciyken Ulucami civarýnda gezerken, kýþýn tuvalet ihtiyacý veya abdest alacaðýmýz zaman kapalý alan suyu biraz daha ýlýk olur diye Azap Ahmet camiisini tercih ederdik. Ya þimdi? Tuvaletler her kesimin kullandýðý ortak alanlardýr. Sadece cami cemaati deðil o bölgeye yolu düþen herkesin uðrak yeridir. Ayný zamanda þehirlerin, köylerin simgesidir. Olumlu ve olumsuz reklam vesilesidir. Bunu þöyle bir örnekle açýklayalým. Ankara'dan Karadeniz'e geziye giden kafile saat kulesi dibinde bir saat mola verdi. Namaz kýlacak veya ihtiyaç giderecek vatandaþlar minareyi görmesiyle beraber Ulucami'ye yönelecektir. Bahçeye gelip tuvaleti görünce, þöyle bir alýcý gözüyle bakacak ve kendi kendine: - Fiziksel görüntü - HARÝKA - Özürlü-yaþlý ulaþýmý - HARÝKA - Tuvalet kabinleri temiz - HARÝKA - Sürekli sýcak su sistemi - HARÝKA - Bayanlar için güvenlik - HARÝKA - El kurulama sistemi- HARÝKA - Ücret yok, beleþ - HARÝKA diyecektir Sonra kafile buradan kalkýp baþka bir þehre hareket etti. O þehirde de yine mola verdiler. Ýhtiyaç gidermek için tuvaletlere gittiler. O da ne, önceden bahsettiðimiz þekilde tuvaletler kýrýk dökük, temizlik sýfýr üstüne sýfýr O anda ilk akla gelen ne olacak? ELBETTE ÇORUM OLACAK Her otobüse binince 'bir Çorum'a bak birde bu þehre bak. Adamlarýn temizlik anlayýþý ne kadar farklý' diye ilimizin reklamýný yapacaktýr. Diðer taraftan tuvaletle ilgili bir konu açýldýðýnda mutlaka Çorum'dan bir cümle ile bahsedecektir. Ýþte size en beleþ yoldan en kolay memleket reklamý. Bu tür yerlerden her kesimin istifade etmesiyle beraber, özellikle beli bükülmüþ yaþlýlarý, hayatýn zorluklarýný üzerinde taþýyan özürlüleri - engellileri rahatlatacak hizmetlerdir. Bir yaþlýyý, bir engelliyi mutlu etmek, yaþam þartlarýný kolaylaþtýrmak bazen BÝR ÞEHRÝ MUTLU ETMEYE BEDELDÝR. Unutmayalým ki onlarýn samimi dualarý daha çok kabule þayandýr. Bu baðlamda; Ankara Hacý Bayram Cami tuvaletlerinin yansýmasý olarak Ulucami ve Hýdýrlýk Camilerine modern abdesthane kazandýran belediye baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ BE- YE ve emeði geçenlere kalbi teþekkürler ediyorum. Benim þahsi görüþüm kim olursa olsun, bir alanda olumsuzluk gördüðümüzde nasýl eleþtiriyorsak GÜZELLÝK GÖRDÜÐÜMÜZDE AYNI ÖLÇÜDE ÖVEBÝLMELÝYÝZ. Bunu becerebilirsek ümit ederim ki yeni yeni güzellikler doðacaktýr. Zira en ucuz hediye aferindir ama bazen aðýrlýðýna paha biçilemez. Levent Öztekin Sun-KaKaðýt San Genel Müdür Yardýmcýsý ve firma ortaðý Levent Öztekin, Orta Anadolu Aðaç Mamulleri Orman Kaðýt ve Karton Ürünleri Ýhracatçýlar Birliði seçimlerinde Denetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Orta Anadolu Aðaç Mamulleri Orman Kaðýt ve Öztekin, Ýhracatçýlar Birliði Denetim Kuruluna seçildi Karton Ürünleri Ýhracatçýlar Birliði seçimleri dün Ankara Orta Anadolu Ýhracatçýlar Birliði'nde yapýldý. Her dört yýlda bir yapýlan seçimlerde Birliðin Yönetim ve Denetim kurulu belirleniyor. 900'u aþkýn üyesi bulunan Aðaç Mamulleri Orman ve Kaðýt Ürünleri Ýhracatçýlar Birliði'nin dün yapýlan seçimlerinde, Sun-KaKaðýt'ýnda iþtirak ettiði seçimlerde Sun-Ka Kaðýt Genel Müdür Yardýmcýsý ve Firma Ortaðý Levent Öztekin, Birliðin Denetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Öztekin, 2010'dan bu zaman kadar Ýhracatçýlar Birliði'nin yönetiminde aktif olarak yer aldýklarýný belirterek, gerek yurt içi gerekse yurt dýþý seyahatleri ve sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi. Levent Öztekin, en son geçen hafta Esma Sultan Yalýsý'nda, 7. Ulusal Mobilya Tasarým yarýþmasýna yönetimle beraber katýldý. Türkiye'nin duayenlerinden Koç ailesinin yýllarca danýþmanlýðý yapmýþ Prof. Dr. Önder Küçükerman, Yaratýcý Çocuklar Derneði Baþkaný Didem Çap, Türkiye Ulusal Grup ( AIPPI ) ve Fikir Haklarý Koruma Derneði Baþkaný Ekonomi Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Ýbrahim Þenel,TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi, ekonomi daire baþkanlarýnýn katýlýmýyla düzenlenen Mobilya Tasarým Yarýþmasýna yönetimle beraber katýldýðýný kaydetti. Yasin YÜCEL Diðer taraftan ilçelerimizde ve özellikle Karadeniz'i Ýstanbul'a baðlayan OSMANCIK ilçemizde ayný modernlikte tuvaletler görmek istiyoruz. Ümit ederim çiçeði burnundaki Hamza KARATAÞ baþkanýmýz bu konuya bir el atarda, bizde bir gün teþekkür yazýsý yazarýz inþallah. NE OLUR BU ÖNERÝYÝ BÝR DÜÞÜNELÝM: 'Sorun gören, çözüm önerisi sunmak zorundadýr' sýrrýnca depremlerde en büyük problemlerin baþýnda tuvalet - banyo ihtiyacý gelmektedir. Ýnsanlar evini barkýný terk etmek istemez. En yakýn boþ alana yataðý yorganý atar. Binalara da korkudan giremez. (Marmara depreminde yaþandý) Tuvalet - banyo ihtiyacý had safhaya ulaþýr. Kuyruklar uzar. Kavgalar çýkar. Aðaç diplerine ihtiyaç giderenlere þahit olursunuz. Dahasý banyo ihtiyacý olduðu halde imkân bulup ta yapamayanlarý duyarsýnýz Benimde görev aldýðým, KARGI - SARAYCIK köyünde 2005 'te çýkan yangýn sonrasý geçici banyolar gün gecikince vatandaþ: 'YAZ GÜNÜ - KO- KUYORUZ DÝYE' tepki göstermiþti. Siz banyo ihtiyacýndan dolayý Cuma namazýna gidemeyen bir Müslümanýn çekeceði ýstýrabý hissedebilir misiniz? Buna suni çözüm olarak en uygun alan parklardýr. Çünkü parklar ortak kullaným alanýdýr ve muhtemel ki depremlerde en az zarar görür. Ayrýca normal zamanlarda rutin ihtiyacý görür Parklarýn altýna yapýlacak güvenli tuvaletler - banyo olarak kullanýlabilecek kabinler ve içinde el feneri, kazma kürek, keser, pense, keski, su, apartman bilgi formlarý, yaralý teslim formlarý vb malzemelerin bulunacaðý mini depolar olabilir. Bize düþen görev kafa yormak ve fikirlerimizi etkili - yetkililere arz eylemek

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi. T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ANTALYA 6. İCRA DAİRESİ 2012/4710 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ŞARKÖY (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/15 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA İCRA DAİRESİ 2013/196 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Ankara

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İzmir,

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu

Çaðrý Merkezi ne. 1898 kiþi baþvurdu Çaðrý Tanýtýmda büyük fýrsat Merkezi ne Çorum 350 kiþilik TURSAB heyetine ev sahipliði yapacak 1898 kiþi baþvurdu Pek çok ilin davet ettiði TURSAB Bölge Yürütme Kurulu toplantýsý Çorum'da yapýlacak. Turizm

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/2018 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. HAYMANA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS

T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS T.C. BOR İCRA DAİRESİ 2015/15 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Niğde İli, Bor

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS

T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS T.C. KARŞIYAKA 2. İCRA DAİRESİ 2013/12046 ESAS 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Tapu Kaydı ve

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. T.C. BALIKESİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. GEDİZ İCRA DAİRESİ 2014/49 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Kütahya İl,

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2014/2234 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN sadece dairelerin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KIRIKKALE 2. İCRA DAİRESİ 2012/968 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kırıkkale

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2011/34 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA DAİRESİ 2012/3184 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : TAŞINMAZLARIN ANA ÖZELLİKLERİ

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. İZMİR 5. İCRA DAİRESİ 2000/18167 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İzmir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ADANA 7. İCRA DAİRESİ 2014/4671 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:TAPU KAYDI:

Detaylı

GAYRÝMENKUL ÝHALESÝ 2008 MÜZAYEDE YERÝ TMSF BÝNASI(KONFERANS SALONU) ADRES: BÜYÜKDERE CADDESÝ NO: 143 ESENTEPE ÝSTANBUL GAYRÝMENKUL ÝHALESÝ 2008 14-15 EKÝM TAHSÝLAT DAÝRE BAÞKANLIÐI SAAT:09:57 ÝMAR BANKASI

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156

MALÝYE DERGÝSÝ ISSN Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Ocak - Haziran 2009, Sayý 156 Küresel Kirlenme Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri Dr. Biltekin ÖZDEMÝR Mali Anayasa Uçar DEMÝRKAN 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi

Detaylı