Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karahacip'te kadýn ayaklanmasý"

Transkript

1 HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan bir gelenek ile 4 yýlýn sonunda 3. kez genel kurul yapýyor. 5 TE Federasyon ve cemiyet baþkanlarý Çorum'da Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný ve baðlý cemiyetlerin baþkanlarý Çorum'a geldi. Çorum Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði ile Anadolu Spor Gazetecileri Derneði Çorum Þubesi'nin yanýsýra Türkiye Gazeteciler Cemiyetleri Basýn Vakfý'nýn olaðan genel kurul toplantýlarý bugün gerçekleþtirilecek. 5 TE Atila Sertel Ýbrahim Erdoðan 40 KURUÞ "Aþýlama ile saðlýklý bir geleceðe adým atalým" Karahacip'te kadýn ayaklanmasý Dr. Engin Deðirmenci Halk Saðlýðý Müdür Vekili Dr. Engin Deðirmenci, "Avrupa Aþý Haftasý" nedeniyle yaptýðý açýklamada, aþýlamanýn öneminde dikkat çekti. Aþýlamanýn her çocuk için yaþamsal olduðunu ve her çocuðun saðlýklý ve hastalýksýz yaþama hakký olduðunu kaydeden Dr. Engin Deðirmenci, "Ülkemizin de arasýnda yer aldýðý Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölgesi tarafýndan organize edilen "Avrupa Aþý Haftasý" etkinliklerinin dokuzuncusu, ülkemizin de katýlýmý ile Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleþtirilmektedir. 2 DE Hitit Vakfý Ankara Þubesinden Müsteþar Akça'ya ziyaret Çorum Hitit Vakfý Ankara Þube Yönetimi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof.Dr. Lütfü Akça'yý ziyaret etti. Ziyarette Müsteþara Akça'ya Ankara Þubesinin yaptýklarý faaliyetleri hakkýnda bilgi verildi. Çorum Hitit Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan ziyaret hakkýnda yaptýðý açýklamada,akça'yý TSO konserine davet ettiklerini ve ayrýca "Ünlülerle Çorum Türküleri Albümü"nden hediye ettiklerini ifade ederek, "Sohbetimizin sonunda da uzun süredir orman Bakanlýðýndaki bürokrat kardeþlerimizle üzerinde çalýþarak olgunlaþtýrdýðýmýz bir görüþü müsteþarýmýza arz ettik. 4 TE Orhan Ateþ'den Kýlýçdaroðlu'na ziyaret Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nu makamýnda ziyaret etti. CHP lideri Kýlýçdaroðlu Oðuzlar Belediye Baþkaný Ateþ ile Genel Merkez'deki makamýnda görüþtü ve baþarýsýndan dolayý kutladý. Belediye Baþkaný Orhan Ateþ görüþmede Kýlýçdaroðlu'na Oðuzlar Belediyesi ve Oðuzlar hakkýnda bilgi verdi. 10 DA Kariyer Günleri sona erdi Hitit Üniversitesi Ýnsan Kaynaklarý Merkezi, Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü (ÝÞ- KUR) ve Çorum Ticaret Sanayi Odasý Baþkanlýðý'nýn ortaklaþa düzenlediði 3. Kültür, Sanat, Kariyer ve Geliþim Günleri Nisan tarihlerinde Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesinde gerçekleþtirildi. 5 TE "Kýlýç, ya emekli olur torunlarýna bakar ya da cübbesini çýkartýr siyaset yapar" Anayasa Mahkemesinin 52. kuruluþ yýl dönümü dolayýsýyla Yüce Divan salonunda düzenlenen törende konuþan Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn sözlerini deðerlendiren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Haþim Kýlýç'ýn açýklamalarýný çok yadýrgadýðýný belirtti. "Sayýn Kýlýç eski siyasi geleneklerini devam ettirmek isteyen bir görüntü vermiþtir ve kendisini tanýyan birisi olarak fevkalade üzüldüm" diyen Salim Uslu, "Eski Türkiye de yargýçlar, bürokratlar emeklilikleri yaklaþtýðýnda zehir zemberek açýklamalar yaparlardý. Kýlýç'ta ayný duruma düþtü. 10. Cumhurbaþkaný Sezer'in cumhurbaþkanlýðýna gelmesinde Sayýn Kýlýç'ýn epey bir katkýsý var. Ortaköy ilçesine baðlý Karahacip Beldesinin yasa gereði kapatýlmasý üzerine belediyeye ait iþ makinalarý da Ýl Özel Ýdaresine devredildi. Ýþ makinalaraný almaya giden Ýl Özel Ýdaresi yetkilileri karþýsýnda eli sopalý, kürekli kadýnlarý görünce þaþkýna döndüler. Kadýnlar araçlarý yetkililere vermezken dönüþümlü olarak belediye bahçesinde nöbet tutmaya baþladý. Ankara Eczacý Odasý'ndan Agah Kafkas'a ziyaret 3 TE Tiyatro Kulübü Uluslararasý Tiyatro Festivalinde sahne aldý Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü 5. Uluslararasý Prof. Cüneyt Gökçer Tiyatro Festivaline katýldý. Tiyatro Kulübü Nisan 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul Kültür Üniversitesi'nin düzenlediði 5. Uluslararasý Prof. Cüneyt Gökçer tiyatro festivalinde sahne aldý. 7 DE 2 DE 2 DE Akýllý Kavþak Sistemi örnek oluyor 3 TE Aile Eðitimi semineri bugün 10 DA

2 2 Tiyatro Kulübü Uluslararasý Tiyatro Festivalinde sahne aldý Ýmsâk : 04:02 Güneþ : 05:39 Öðle : 12:45 Ýkindi : 16:31 Akþam : 19:39 Yatsý : 21:07 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 16. Hafta Ýnsanlardan gelen sýkýntýlara sabretmeyen, onlara karþýlýk vermeyi terketmeyen kimse, sabýrlý sayýlmaz. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri CÝNAYET SAATÝ Dr. Engin Deðirmenci "Aþýlama ile saðlýklý bir geleceðe adým atalým" Halk Saðlýðý Müdür Vekili Dr. Engin Deðirmenci, "Avrupa Aþý Haftasý" nedeniyle yaptýðý açýklamada, aþýlamanýn öneminde dikkat çekti. Aþýlamanýn her çocuk için yaþamsal olduðunu ve her çocuðun saðlýklý ve hastalýksýz yaþama hakký olduðunu kaydeden Dr. Engin Deðirmenci, "Ülkemizin de arasýnda yer aldýðý Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Bölgesi tarafýndan organize edilen "Avrupa Aþý Haftasý" etkinliklerinin dokuzuncusu, ülkemizin de katýlýmý ile Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleþtirilmektedir. Aþý Haftasý etkinlikleri ile saðlýk personelinin duyarlýlýðýnýn ve toplumun farkýndalýðýnýn arttýrýlmasý yolu ile 5 yaþ altý eksik aþýlý ve aþýsýz çocuklarýn aþýlarýnýn tamamlanmasý, eriþkinlerde de aþýlanma talebinin arttýrýlmasý, toplumun dikkatinin çekilmesi, gelinen baþarýlý düzeyinin devam ettirebilmesi hedeflenmektedir. Aþý, insanlarý hastalýklardan ve onun kötü sonuçlarýndan koruyabilmek için saðlam ve risk altýndaki kiþilere uygulanýr. Boðmaca, Difteri, Tetanoz, Kýzamýk, Kýzamýkçýk, Kabakulak, Tüberküloz, Poliomyelit, Hepatit- B, Hemofilus influenza tip b'ye baðlý hastalýklar ile streptokokus pnömoniya'ya baðlý invaziv pnömokokal hastalýklarýn ve bu hastalýklardan kaynaklanan bebek ve çocuk ölümlerinin ve sakatlýklarýn engellenmesi hedeflenmektedir. Aþý uygulamalarý Aile Hekimliklerimizde ücretsiz olarak uygulanmaktadýr" dedi. "Bütün çocuklar doðar doðmaz takvime uygun bir þekilde aþýlanmaya baþlanmalýdýr" diyen Engin Deðirmenci, "Bunun dýþýnda sadece çocuklar deðil baðýþýk olmayan tüm yetiþkinler yaþlarýna uygun olarak tetanoz, difteri, kýzamýk, kýzamýkçýk, kabakulak, grip, pnömokok hastalýklarýna karþý aþýlanmalýdýr. Hastalýklar açýsýndan riskli ülkelere seyahat edecekler ise bölgenin özelliðine göre gerekli aþýlarý yaptýrmalýdýrlar. Uygulanan aþýlar kiþilere özel olan aþý kartýna kaydedilmeli, bu aþý kartý ise mutlaka saklanmalýdýr. Aþýlarýn zamanýnda ve uygun aralýklarla uygulanmasý çok önemlidir. Ancak aþý takviminde belirtilen aralýklara göre aþýlarý tamamlanamamýþ çocuklarda önceki aþý dozlarýnýn tekrar yapýlmasýna gerek yoktur. Aradan uzun bir süre geçmiþ olsa bile, aþýlamaya býrakýlan yerden devam edilir, eksik aþýlý çocuk saptandýðýnda yaþýna uygun olarak aþýlarý tamamlanýr" þeklinde kaydetti. Deðirmenci, aþý konusunda ailelerden beklentilerini ise þöyle sýraladý: "Çocuklarýmýzýn aþýlanmasýný saðlayalým. Aþýlanma þansýný kaçýranlar varsa aþýlanmalarý için Saðlýk Kuruluþuna götürelim. Saðlýklý bir toplumun gereði için aþýlama hizmetinin vazgeçilemez olduðu bilincini tüm kesimlere ulaþtýralým. Aþýyla önlenebilir hastalýklarýn sebep olduðu sakatlýk ve ölümlerden çocuklarýmýzý koruyalým. Aþýlama ile saðlýklý bir geleceðe doðru çocuklarýmýzla birlikte saðlýklý adýmlar atalým. Hastalýklardan uzak, saðlýklý bir nesil, saðlýklý bir gelecek diliyorum." Uður ÇINAR SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Yýl: 10 Sayý: 2767 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü 5. Uluslararasý Prof. Cüneyt Gökçer Tiyatro Festivaline katýldý. Tiyatro Kulübü Nisan 2014 tarihleri arasýnda Ýstanbul Kültür Üniversitesi'nin düzenlediði 5. Uluslararasý Prof. Cüneyt Gökçer tiyatro festivalinde sahne aldý. Geçtiðimiz sene Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediði 16. Amatör Tiyatro Festivaline "7 Kocalý Hürmüz" oyunu ile katýlan ve Hitit Üniversitesini temsil eden Tiyatro Kulübü, bu yýl Erdal Þahin'in yazdýðý ve yönettiði "Kýrýk Düþler Konaðý" adlý oyun ile 5. Uluslararasý Prof. Cüneyt Gökçer tiyatro festivalinde yer aldý. Kulüp ayný oyunu 27 Nisan Pazar günü Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda saat ve saat de olmak üzere iki kez sahneleyecek. Yasin YÜCEL Ankara Eczacý Odasý'ndan Agah Kafkas'a ziyaret Ankara Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Güneþ ve Yönetim Kurulu üyeleri Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'ý ziyaret ettiler. Güneþ ve beraberindekiler Kafkas'a baþsaðlýðý da dileyerek, "Bizleri makamýnýzda kabul ettiðiniz için teþekkür ederiz" dediler. Kafkas, ziyaretten dolayý Ankara Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Güneþ'e ve Yönetim Kurulu üyelerine teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Haliç'te bir vapuru vurdular dört kiþi Demirlemiþti eli kolu baðlýydý aðlýyordu Dört býçak çekip vurdular dört kiþi Yemyeþil bir ay gökte daðýlýyordu Deli cafer ismail tayfur ve þaþý Maktulün onbeþ yýllýk arkadaþý Üçü kamarot öteki aþçýbaþý Dört býçak çekip vurdular dört kiþi Cinayeti kör bir kayýkçý gördü Ben gördüm kulaklarým gördü Vapur kudurdu kuduz gibi böðürdü Hiç biriniz orada yoktunuz Demirlemiþti eli kolu baðlýydý aðlýyordu On üç damla gözyaþýný saydým Allahýna kitabýna sövüp saydým Þafak nabýz gibi atýyordu Sarhoþtum kasýmpaþa'daydým Hiç biriniz orada yoktunuz Haliç'te bir vapuru vurdular dört kiþi Polis kaatilleri arýyordu Deli cafer ismail tayfur ve þaþý Üzerime yüklediler bu iþi Sarhoþtum kasýmpaþa'daydým Vapuru onlar vurdu ben vurmadým Cinayeti kör bir kayýkçý gördü Ben vursam kendimi vuracaktým Attila ÝLHAN HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,134 2,135 EUR 2,954 2,955 STERLiN 3,589 3,590 JPY YENi 0,209 0,210 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DUYGU ECZANESÝ TEL: DEVA ECZANESÝ TEL: HÝTÝT ECZANESÝ TEL: BOZDOÐAN ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 "Kýlýç, ya emekli olur torunlarýna bakar ya da cübbesini çýkartýr siyaset yapar" Anayasa Mahkemesinin 52. kuruluþ yýl dönümü dolayýsýyla Yüce Divan salonunda düzenlenen törende konuþan Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç'ýn sözlerini deðerlendiren Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Haþim Kýlýç'ýn açýklamalarýný çok yadýrgadýðýný belirtti. "Sayýn Kýlýç eski siyasi geleneklerini devam ettirmek isteyen bir görüntü vermiþtir ve kendisini tanýyan birisi olarak fevkalade üzüldüm" diyen Salim Uslu, "Eski Türkiye de yargýçlar, bürokratlar emeklilikleri yaklaþtýðýnda zehir zemberek açýklamalar yaparlardý. Kýlýç'ta ayný duruma düþtü. 10. Cumhurbaþkaný Sezer'in cumhurbaþkanlýðýna gelmesinde Sayýn Kýlýç'ýn epey bir katkýsý var. Bunu hemen herkes biliyor. Üstelik kendisini hayrete düþürecek uygulamalarý, icraatlarý olmasýna raðmen sonuçta ayný yoldan gidiyor olmasý da yadýrganacak bir durum. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaþkaný, TBMM Baþkaný, Baþbakaný egemenlik haftasý içinde oraya gelmiþken seçilmiþ siyasetçilerin orada paylanmayý, azarlanmayý hak etmedikleri halde çalýþýlýyor olmasý da ayrýca nezaket dýþý bir üsluptur. Bunlar eski Türkiye kalýntýlarý.herkes söylediði söze söylediði sözün nereye varacaðýna dikkat etmek zorunda. Bugün borsanýn düþmüþ olmasý dövizin fýrlamýþ olmasýna sebep olmak için insanýn eski Türkiye'de olup bitenden ders almamýþ olmasý gerekiyor. Bu açýdan da fevkalade üzücü. Yeni Türkiye Milli Egemenliðin üzerindeki vesayetlerin kaldýrýlmasýndan, hak ve özgürlüklerin etkin kullanýmýnda, halkýn gücünün ve rolünün öne çýkartýlmasýnda çok önemli mesafeler kat etmiþtir. Bunlarý yok sayarak eski Türkiye'nin geleneklerini sürdürmek suretiyle siyasete rota çizmeye, biçimlendirmeye, þekillendirmeye, istikametini çizmeye çalýþmak siyaseti küçüksemek, aþaðýlamak halkýn iradesini aþaðýlamaktan baþka bir anlam ifade etmez. Yargý bürokrasisinin siyaseti ve milli iradeyi hiçe sayan yaklaþýmýnýn hiçbir þekilde kabul etmemiz mümkün deðildir" ifadelerini kullandý. Kýlýç'ýn emekli olmasýna az bir süre kaldýðýný vurgulayan Uslu, "Ya emekli olur torunlarýna bakar ya da çok istiyorsa cübbesini çýkartýr, siyasete girer. 30 Mart seçim sonuçlarýný çok iyi inceleyip deðerlendirdiðini düþünüyorum. Muhalefetin tepkilerinden medet umarak, arkasýna alýp yedekleyeceðini düþünerek bir Cumhurbaþkanlýðý hayali varsa bunun yolu yordamý demokratik deðerleri, nezaketi, seçilmiþleri hiçe saymak deðildir. Tam tersine demokrasinin kurallarý içerisinde demokratik deðerlere saygý duyarak yola çýkabilir. Kimse engel olmaz. Sonuca da razý olur" þeklinde kaydetti. Kýlýç'ýn "Demokratik deðerler altýnda yaptýðým bir açýklama kimse altýnda bir þeyler aramasýn" sözlerini de deðerlendiren Uslu, "Kýlýç'ýn yaptýðý açýklama hukuki bir açýklama deðil. Siyasidir. Özellikle yüksek bir yargý kurumunun daha birleþtirici sözlerinin daha kuþatýcý ve özelliklede hukuk içerisinde kalarak yapýlmýþ olmasý beklenirdi. Ama tamamen siyasi bir söylemle, siyasetçilere karþý bir pozisyon alarak siyasete istikamet veren sözlerin kabul edilmesi mümkün deðildir. Niyetinin ne olduðunu bilemeyiz. Sonuçta oruca kalkarken namaza dururken niyetlenebilir insanlar.o Allah'la kul arasýndadýr ama demokrasilerde insanlar beyanlarýyla deðerlendirilirler. Hatta güzel bir söz vardýr "Uslub-u beyan ayniyla Ýnsandýr" diye. Hangi üslupta ve beyanda bulunmuþ ise o kendisinin kiþiliðini benliðini yansýtýr. Þuanda Kýlýç, geçmiþte eleþtirilen bir kýsým politize olmuþ, militan yargýçlarýn durumuna düþmüþtür. Siyaseti küçümseyen, aþaðýlayan, siyasetçiye rota çizmeye, yol haritasý vermeye çalýþan yaptýklarýnýn insan haklarý boyutunu görmezden gelerek, seçilmiþ siyasetçileri küçük düþüren bir yaklaþým. Hatta Baþöðretmen edasýyla onlarýn azarlanarak, paylanarak gönderilmesi hiç de þýk Yeni Türkiye'ye yaraþan bir durum deðildir. 30 Mart seçim sonuçlarýnda halkýn verdiði mesajý doðru okuyamayan kafa halkýn bir kez daha gerisine düþmüþtür" diyerek sözlerini tamamladý. Ýl Genel Meclis üyelerinden Engelli Eðitim Merkezi'ne ziyaret Akýllý Kavþak Sistemi örnek oluyor Çorum Belediyesi tarafýndan uygulamaya konan akýllý kavþak sistemi, il belediyeleri ve üniversitelerin dikkatini çekiyor. Akýllý kavþak sisteminin Çorum'daki uygulamalarýný yerinde görmek ve sistemi kendi þehirlerinde uygulamak isteyen belediye yetkilileri Çorum Belediyesi'ne gelerek Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personelinden bilgi alýyor. Sistemin hayata geçirilmesinin üzerinden kýsa bir süre geçmesine raðmen uygulamadaki baþarýlar nedeniyle diðer illerin dikkatini çeken ve bu nedenle de incelenmeye deðer bulunan Çorum'daki akýllý kavþak sistemini incelemek üzere þehre gelen Edirne Belediyesi yetkilileri ve Yalova Üniversitesi öðretim üyeleri sistem hakkýnda bilgi aldýlar. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan ile bir süre görüþen Edirne Belediyesi personeli ve Yalova Üniversitesi öðretim üyeleri sistemi kendi þehirlerinde de uygulamak istediklerini belirttiler. Çorum Belediyesi'nin geliþen dünyadaki deðiþimi yakýndan takip eden bir belediye olduðunu dile getiren Turhan Candan, Çorum Belediyesi'nin bu yönüyle diðer belediyeler ve kurumlar tarafýndan örnek alýnan bir belediye olduðunun altýný çizdi. Edirne Belediyesi Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü'nde görev yapan Elektrik Mühendisi Orhan Arýkan, Elektrik Teknikerleri Sabri Karabulut ve Ersan Meþhur ile Can Kütük, Çorum Belediyesi'nin akýllý kavþak sistemini inceledikten sonra Belediye Baþkan yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret ederek kutladý. Çorum Belediyesi'nin trafik konusunda baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný kaydeden Candan, bu baþarýlý çalýþmalarýn civar illerin yaný sýra Türkiye'nin dört bir yanýndan gelen il belediyeleri tarafýndan da bilinmesinin kendilerini memnun ettiðini vurguladý. Akýllý kavþak kontrol sistemi, ticari plaka iþlemleri, toplu taþýma hizmetleri, yeni terminal binasý, trafik kontrol merkezi gibi konularda Çorum Belediyesi'nin kendileri için örnek çalýþma yürüttüðünü dile getiren Edirne Belediyesi yetkilileri, "Edirne Belediyesi olarak þehrimizde bulunan 8 kavþaða akýllý kavþak kontrol sistemi kurmak istiyoruz. Bu konuda öncü olan Çorum Belediyesi'nden bu konularda bilgi almak amacýyla Çorum'a geldik. Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü personelinin yakýn ilgisi bizi memnun etti. Bizlere akýllý kavþaklar konusunda her türlü desteði veren ve bilgilerini esirgemeyen Çorum Belediyesi personeline çok teþekkür ediyoruz" dedi. Çorum Belediyesi tarafýndan hizmete sunulan akýllý kavþak sistemi, akademik camianýn da dikkatini çekmeyi baþardý. Ýl belediyelerinin yaný sýra üniversitelerden de sistemi incelemek için þehrimize gelene öðretim üyeleri, sistemin baþarýlý bir þekilde yürütüldüðüne þahit olduklarýný söyledi. Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ulaþtýrma Mühendisliði Bölüm Baþkan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Yavuz Delice, Belediye Baþkaný Yardýmcýsý Turhan Candan'ý ziyaret ederek akýllý kavþak sistemi ve þehir içi trafiði ile ilgili yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Akýllý Kavþak Kontrol Sistemi ve Trafik Kontrol Merkezi'nde incelemelerde bulunan Delice, Çorum'daki deðiþime hayran kaldýðýný ifade etti. Delice, trafik ve ulaþým hizmetlerinde Çorum'un kat ettiði mesafenin diðer þehirlere de örnek olmasý gerektiðini vurguladý. Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelli Komisyonu üyeleri Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret ederek merkez hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Komisyon Baþkaný Ünal Cevizci, Ömer Çatalpelit, Yýldýz Bek, Mustafa Çatar ve Erdoðan Köroðlu yaptýklarý ziyarette Çorum'un yýllardan beri böyle bir merkeze ihtiyaç duyduðunu, bu ihtiyacýn Çorum Belediyesi tarafýndan karþýlanmasýnýn memnuniyet verici bir durum olduðunu söylediler. Ýl Genel Meclis üyeleri, Engelli bireyleri toplumla bütünleþtirmeyi hedefleyen Çorum Belediyesi'ne ve Engelli Eðitim Merkezi çalýþanlarýna teþekkür ederek "Çorum halký Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret etmeli. Ýl Genel Meclisi Aile ve Engelliler Komisyonu olarak bu tür faaliyetlerin desteklenmesi noktasýnda her zaman Çorum Belediyesi'nin yanýnda olacaðýz" dediler. "Belediyelerimizle ile Yürüyoruz" etkinliði yarýn 2014 yýlý "Saðlýklý Yaþam ve Hareket Yýlý" kapsamýnda 81 ilde, her ayýn son pazar günü Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu liderliðinde, Halk Saðlýðý Müdürlüklerinin koordinasyonunda çeþitli temalarla yürüyüþ etkinlikleri düzenleniyor. Yarýn Çorum'da yapýlacak olan etkinlikise "Belediyelerimizle ile Yürüyoruz" olarak gerçekleþtirilecek. Etkinlik Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, Halk Saðlýðý Müdür Vekili Dr. Engin Deðirmenci, Halk Saðlýðý Müdürlüðü ve belediye personeli ile ailelerinin katýlýmýyla Yunus Emre Parký'nda saat 13.30'da yapýlacak. Yasin YÜCEL

4 "Aile Hekimliði Nöbet Genelgesi' yargýya taþýndý 4 Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, Aile Hekimliði Genelgesi'nin iptali için baþvuru da bulunduklarýný bildirdi. Saðlýk Sen olarak, Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýnlanan aile hekimleri ve aile saðlýðý çalýþanlarýnýn hastanelerde mesai saatleri dýþýnda ayda asgari sekiz saat nöbet tutmasýný öngören ihtiyaç halinde ise bu sürenin üzerinde nöbet tutma görevi veren genelgenin iptali için Danýþtay'da dava açtýklarýný kaydeden Ahmet Saatçi, "Haftalýk 40 saat çalýþan, binlerce hastayla birebir diyalog halinde olan Aile Hekimliði çalýþanlarýnýn bu çalýþmalarýn üzerine bir de nöbet tutmak zorunda olduklarýna dikkat çekilen dava dilekçesinde mesai yoðunluðunun, çalýþan saðlýðý ve hizmetin kalitesini olumsuz yönde etkileyeceði ifade edildi. Dilekçede, aile hekimlerini ve aile saðlýðý elemanlarýný nöbet tutmaya zorlayan bu düzenlemenin Anayasa'nýn 50. Maddesinde yer alan "dinlenmek çalýþanlarýn hakkýdýr" hükmüne ve Türkiye'nin de taraf olduðu Avrupa Sosyal Þartý'nýn "Adil çalýþma koþullarýna sahip olma hakký" baþlýklý 2. maddesinde yer alan hükümlere tamamen aykýrý olduðu belirtildi. Anayasa'nýn 11. Maddesinde yer alan "Kanunlar Anayasaya aykýrý olamaz" ilkesi gereði anayasal hak olan çalýþanýn dinlenmesi hakkýnýn, nöbet zorunluluðu getiren 5258 sayýlý Aile Hekimliði Kanunu ile ihlal edildiði belirtilen dilekçede Danýþtay Baþkanlýðý'nca Anayasa'ya aykýrý olan bu düzenlemenin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi talep edildi" dedi. Uður ÇINAR Hitit Vakfý Ankara Þubesinden Müsteþar Akça'ya ziyaret Çorum Hitit Vakfý Ankara Þube Yönetimi Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof.Dr. Lütfü Akça'yý ziyaret etti. Ziyarette Müsteþara Akça'ya Ankara Þubesinin yaptýklarý faaliyetleri hakkýnda bilgi verildi. Çorum Hitit Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan ziyaret hakkýnda yaptýðý açýklamada, Akça'yý TSO konserine davet ettiklerini ve ayrýca "Ünlülerle Çorum Türküleri Albümü"nden hediye ettiklerini ifade ederek, "Sohbetimizin sonunda da uzun süredir orman Bakanlýðýndaki bürokrat kardeþlerimizle üzerinde çalýþarak olgunlaþtýrdýðýmýz bir görüþü müsteþarýmýza arz ettik. Sayýn Müsteþarýmýzýn ilgi ve alakasý yönetimimizi ziyadesi ile memnun etti" dedi. Çorum sýnýrlarý içerisinde olan doðal maðaralarý, maðara turizmi yol aðýna dahil ederek bu sayede Ortaköy, Þapuniva, Alacahöyük, Boðazkale ve Çorum ile çevresindeki kültürel deðerlerin daha fazla kiþi tarafýndan ziyaret edilmesinin kente büyük bir katký vereceðini düþündüklerini ifade eden Bilan, "Bu konu Çorum için bir ilktir. Kentimizdeki kuruluþlar bu teklifimizi dikkate alýrlar ve üniversitemizde yeterli hassasiyeti gösterirse Çorum çok büyük bir kazanç kapýsýný aralayacaktýr. Geçen bir toplantýda Sayýn Uður Barlýk'a bu konuda bir söz vermiþtim biz giriþimlerde bulunuyoruz turizmcilerde bizim tekliflerimizin takibini il sýnýrlarý içerisinde yaparlarsa el birliði içerisinde kentimize büyük faydalar saðlarýz. Sizlerle paylaþmak istediðim ve Ankara'da yaptýðýmýz istiþareler sonucu ortaya koyduðumuz ve Sayýn müsteþarýmýza takdim ettiðimiz raporumu siz deðerli basýnla paylaþýyor ve takipçisi olmanýzý istirham ediyorum. Sayýn Müsteþarýmýzýn da destekleri ile Çorum yeni ve alternatif turizm yollarýna sahip olacaktýr. Çorum Hitit Vakfý olarak sadece kültür ve sanatla deðil kentimizin önemli sorunlarýndan biri olan turizmle de ciddi þekilde ilgilendiðimizi gösteren bu çalýþma umarým kentimizde gerekli ilgi ve alakayý görecektir" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL Mahir ODABAÞI TEMÝZ TUVALETLER ÝÇÝN TEÞEKKÜRLER 2 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný 2- KÝRLÝ- PASLI - HÝJYENÝK OLMAYAN TUVALETLER: Kýrýk dökük, hijyenik olmayan bu tür tuvaletleri ancak çok zor durumda kaldýðýmýzda kullanmak mecburiyetinde kalýrýz. Ama orada geçecek 3-5 dakika zindan olur. Adeta gözümüzü kapar, burnumuzu týkarýz. Çünkü: - Kapýlar kýrýk döküktür ve iðrenç yazýlar vardýr - Paltonuzu asmak için askýlýk yoktur - Çeþmeler bozuktur, açýnca kapatamazsýnýz - Suyu kullanabilmek için tas, hortum yoktur - Tuvalet taþý ve etrafý pisliklerle doludur - Kabinlerin lambasý doðru dürüst yanmaz - Kabinlerdeki kapýlarýn kilidi yoktur - Çocuklar, bayanlar güvenli kullanamaz - Özürlülerin kullanacaðý hesap edilmemiþtir - Lavabolar kirlidir. Sabun, ayna yoktur Ýmam hatip lisesinde öðrenciyken Ulucami civarýnda gezerken, kýþýn tuvalet ihtiyacý veya abdest alacaðýmýz zaman kapalý alan suyu biraz daha ýlýk olur diye Azap Ahmet camiisini tercih ederdik. Ya þimdi? Tuvaletler her kesimin kullandýðý ortak alanlardýr. Sadece cami cemaati deðil o bölgeye yolu düþen herkesin uðrak yeridir. Ayný zamanda þehirlerin, köylerin simgesidir. Olumlu ve olumsuz reklam vesilesidir. Bunu þöyle bir örnekle açýklayalým. Ankara'dan Karadeniz'e geziye giden kafile saat kulesi dibinde bir saat mola verdi. Namaz kýlacak veya ihtiyaç giderecek vatandaþlar minareyi görmesiyle beraber Ulucami'ye yönelecektir. Bahçeye gelip tuvaleti görünce, þöyle bir alýcý gözüyle bakacak ve kendi kendine: - Fiziksel görüntü - HARÝKA - Özürlü-yaþlý ulaþýmý - HARÝKA - Tuvalet kabinleri temiz - HARÝKA - Sürekli sýcak su sistemi - HARÝKA - Bayanlar için güvenlik - HARÝKA - El kurulama sistemi- HARÝKA - Ücret yok, beleþ - HARÝKA diyecektir Sonra kafile buradan kalkýp baþka bir þehre hareket etti. O þehirde de yine mola verdiler. Ýhtiyaç gidermek için tuvaletlere gittiler. O da ne, önceden bahsettiðimiz þekilde tuvaletler kýrýk dökük, temizlik sýfýr üstüne sýfýr O anda ilk akla gelen ne olacak? ELBETTE ÇORUM OLACAK Her otobüse binince 'bir Çorum'a bak birde bu þehre bak. Adamlarýn temizlik anlayýþý ne kadar farklý' diye ilimizin reklamýný yapacaktýr. Diðer taraftan tuvaletle ilgili bir konu açýldýðýnda mutlaka Çorum'dan bir cümle ile bahsedecektir. Ýþte size en beleþ yoldan en kolay memleket reklamý. Bu tür yerlerden her kesimin istifade etmesiyle beraber, özellikle beli bükülmüþ yaþlýlarý, hayatýn zorluklarýný üzerinde taþýyan özürlüleri - engellileri rahatlatacak hizmetlerdir. Bir yaþlýyý, bir engelliyi mutlu etmek, yaþam þartlarýný kolaylaþtýrmak bazen BÝR ÞEHRÝ MUTLU ETMEYE BEDELDÝR. Unutmayalým ki onlarýn samimi dualarý daha çok kabule þayandýr. Bu baðlamda; Ankara Hacý Bayram Cami tuvaletlerinin yansýmasý olarak Ulucami ve Hýdýrlýk Camilerine modern abdesthane kazandýran belediye baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ BE- YE ve emeði geçenlere kalbi teþekkürler ediyorum. Benim þahsi görüþüm kim olursa olsun, bir alanda olumsuzluk gördüðümüzde nasýl eleþtiriyorsak GÜZELLÝK GÖRDÜÐÜMÜZDE AYNI ÖLÇÜDE ÖVEBÝLMELÝYÝZ. Bunu becerebilirsek ümit ederim ki yeni yeni güzellikler doðacaktýr. Zira en ucuz hediye aferindir ama bazen aðýrlýðýna paha biçilemez. Levent Öztekin Sun-KaKaðýt San Genel Müdür Yardýmcýsý ve firma ortaðý Levent Öztekin, Orta Anadolu Aðaç Mamulleri Orman Kaðýt ve Karton Ürünleri Ýhracatçýlar Birliði seçimlerinde Denetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Orta Anadolu Aðaç Mamulleri Orman Kaðýt ve Öztekin, Ýhracatçýlar Birliði Denetim Kuruluna seçildi Karton Ürünleri Ýhracatçýlar Birliði seçimleri dün Ankara Orta Anadolu Ýhracatçýlar Birliði'nde yapýldý. Her dört yýlda bir yapýlan seçimlerde Birliðin Yönetim ve Denetim kurulu belirleniyor. 900'u aþkýn üyesi bulunan Aðaç Mamulleri Orman ve Kaðýt Ürünleri Ýhracatçýlar Birliði'nin dün yapýlan seçimlerinde, Sun-KaKaðýt'ýnda iþtirak ettiði seçimlerde Sun-Ka Kaðýt Genel Müdür Yardýmcýsý ve Firma Ortaðý Levent Öztekin, Birliðin Denetim Kurulu üyesi olarak seçildi. Öztekin, 2010'dan bu zaman kadar Ýhracatçýlar Birliði'nin yönetiminde aktif olarak yer aldýklarýný belirterek, gerek yurt içi gerekse yurt dýþý seyahatleri ve sektör temsilcileriyle bir araya geldiklerini söyledi. Levent Öztekin, en son geçen hafta Esma Sultan Yalýsý'nda, 7. Ulusal Mobilya Tasarým yarýþmasýna yönetimle beraber katýldý. Türkiye'nin duayenlerinden Koç ailesinin yýllarca danýþmanlýðý yapmýþ Prof. Dr. Önder Küçükerman, Yaratýcý Çocuklar Derneði Baþkaný Didem Çap, Türkiye Ulusal Grup ( AIPPI ) ve Fikir Haklarý Koruma Derneði Baþkaný Ekonomi Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Ýbrahim Þenel,TÝM Baþkaný Mehmet Büyükekþi, ekonomi daire baþkanlarýnýn katýlýmýyla düzenlenen Mobilya Tasarým Yarýþmasýna yönetimle beraber katýldýðýný kaydetti. Yasin YÜCEL Diðer taraftan ilçelerimizde ve özellikle Karadeniz'i Ýstanbul'a baðlayan OSMANCIK ilçemizde ayný modernlikte tuvaletler görmek istiyoruz. Ümit ederim çiçeði burnundaki Hamza KARATAÞ baþkanýmýz bu konuya bir el atarda, bizde bir gün teþekkür yazýsý yazarýz inþallah. NE OLUR BU ÖNERÝYÝ BÝR DÜÞÜNELÝM: 'Sorun gören, çözüm önerisi sunmak zorundadýr' sýrrýnca depremlerde en büyük problemlerin baþýnda tuvalet - banyo ihtiyacý gelmektedir. Ýnsanlar evini barkýný terk etmek istemez. En yakýn boþ alana yataðý yorganý atar. Binalara da korkudan giremez. (Marmara depreminde yaþandý) Tuvalet - banyo ihtiyacý had safhaya ulaþýr. Kuyruklar uzar. Kavgalar çýkar. Aðaç diplerine ihtiyaç giderenlere þahit olursunuz. Dahasý banyo ihtiyacý olduðu halde imkân bulup ta yapamayanlarý duyarsýnýz Benimde görev aldýðým, KARGI - SARAYCIK köyünde 2005 'te çýkan yangýn sonrasý geçici banyolar gün gecikince vatandaþ: 'YAZ GÜNÜ - KO- KUYORUZ DÝYE' tepki göstermiþti. Siz banyo ihtiyacýndan dolayý Cuma namazýna gidemeyen bir Müslümanýn çekeceði ýstýrabý hissedebilir misiniz? Buna suni çözüm olarak en uygun alan parklardýr. Çünkü parklar ortak kullaným alanýdýr ve muhtemel ki depremlerde en az zarar görür. Ayrýca normal zamanlarda rutin ihtiyacý görür Parklarýn altýna yapýlacak güvenli tuvaletler - banyo olarak kullanýlabilecek kabinler ve içinde el feneri, kazma kürek, keser, pense, keski, su, apartman bilgi formlarý, yaralý teslim formlarý vb malzemelerin bulunacaðý mini depolar olabilir. Bize düþen görev kafa yormak ve fikirlerimizi etkili - yetkililere arz eylemek

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý

Utanç baskýnlarý. Çoruma uzandý. Kuduz vakalarý azaldý TKDK destekli iþletmeler OSB'de yükseliyor Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu kuruluþundan günümüze IPARD-1 Programý kapsamýnda 14 adet çaðrýya çýkarken ve bu çaðrýlar neticesinde Çorum Organize

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not

AÞTÝ yönetiminden yeni terminale tam not SMMMO'da Þahin'e kutlama ziyareti Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin'i ziyaret etti.ziyarette Þahin'e

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

SMMMO sandýk baþýna gidecek

SMMMO sandýk baþýna gidecek SMMMO sandýk baþýna gidecek KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Muzaffer Yýldýrým Murat Metin Ali Can Doðan Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý'nýn 21. Olaðan Genel Kurulu bugün ve yarýn yapýlacak.

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. "Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük"

40 KURUÞ. Çorumlu sanayicilere. 'nükleer' fýrsatý. lerini kaydetti. Kadýnlarýn modern günlere gelmemizde önemi büyük Kundaklamaya 3 tutuklama Ýskilip'te meydana gelen kundaklama olayýný gerçekleþtirdiði iddiasýyla göz altýna alýnan 5 kiþiden 3'ü çýkarýldýklarý adli makamlar tarafýndan landý. tutuk- 7 DE Yusuf Baþer Ataþ

Detaylı

TSO'ya burs teþekkürü

TSO'ya burs teþekkürü Çorum bütünþehir olmalý SAYFA 10 DA Belediye vatandaþýn toplu ulaþým taleplerini dinliyor Çorum Belediyesi "Türk-Ýsveç Yerel Yönetimler Ortaklýðý Programý" (TUSELOG) çerçevesinde yürüttüðü proje toplantýlarýna

Detaylı

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

devlete ciddi bir maliyeti olmaz"

devlete ciddi bir maliyeti olmaz TSO'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Yönetim Kurulu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart

BASK'tan kutlama ziyareti. Böyle kütüphane her okula þart Milli takýma 3 Çorumlu Mehmet Ceylan Leyla Lamia Avri Ömer Faruk 29 Mart 04 Nisan tarihleri arasýnda Adana'da devametmekte olanmuaythai Gençler Büyükler Türkiye Þampiyonasýnda Çorum MuayThai takýmý 3 altýn

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı